HISTORICKÉ SOUVISLOSTI PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY O ŽENU PŘI PERINATÁLNÍ ZTRÁTĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORICKÉ SOUVISLOSTI PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY O ŽENU PŘI PERINATÁLNÍ ZTRÁTĚ"

Transkript

1 HISTORICKÉ SOUVISLOSTI PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY O ŽENU PŘI PERINATÁLNÍ ZTRÁTĚ Kateřina Ratislavová Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni Uveřejněno ve sborníku 1.mezinárodního kongresu Historie ošetřovatelství v kontextu historie medicíny a porodní asistence, Zlín, 2011, str ISBN Souhrn Péče porodní asistentky o ženu při perinatální ztrátě z historického pohledu souvisí především s měnící se úrovní perinatální mortality, postoji společnosti ke smrti dítěte nebo ke smrti vůbec, spiritualitou a místem, kde žena rodila. Během historického vývoje babictví se měnily církevní rituály porodní babičky k moderním intervencím porodní asistentky, které by měly rodičům umožnit započít zdravý proces truchlení. Ještě na konci 19. století umíralo před a během porodu asi 3% dětí. Při tak vysoké perinatální úmrtnosti rodiče očekávali možnou ztrátu dítěte, to ale neznamená, že by byli ke ztrátě lhostejní. V roce 2009 byla perinatální úmrtnost 3,4 promile, o to hlouběji zasahuje ztráta postižené rodiče. Četnost intervencí poskytovaných k podpoře rodičů při perinatální ztrátě je v České republice výrazně nižší než v rozvinutých západních zemích, ne však z vůle rodičů, nýbrž z nedostatku nabídky intervencí a nedostatečné podpory ze strany zdravotníků. Klíčová slova perinatální ztráta, perinatální mortalita, spiritualita, psychosociální intervence porodní asistentky, rituály. Summary Midwifery care for women with perinatal loss of historical perspective, primarily relate to changing levels of perinatal mortality, the society attitude to the death of a child or even death, spirituality and the place where a woman giving birth. During the historical development of midwifery religious rituals varied to modern midwifery interventions, which should allow parents to begin a healthy grieving process. Even at the end of the 19th century, died before and during birth about 3% of children. The possible loss of child was expected by parents, when the perinatal mortality was so high, but it does not mean that they would be indifferent. In 2009 the perinatal mortality rate was 3.4 per thousand, so the loss affects disabled parents much deeper. The frequency of interventions provided to support parents in perinatal loss in the Czech Republic is significantly lower than in the developed "western" countries, but it is not the will of the parents, but low offer of interventions and lack of support by health professionals. Key words Perinatal loss, perinatal mortality, spirituality, midwifery psychosocial interventions, rituals. Úvod Perinatální ztrátou rozumíme úmrtí plodu během těhotenství nebo novorozence po porodu doprovázené většinou pocity smutku, bezmoci, žalem různé intenzity a myšlenkami na zemřelé dítě. Rodiče, kteří ztratili své dítě, se ocitají v krizi, objevují se specifická stádia truchlení. Mladí rodiče jsou dokonce možná poprvé v životě konfrontováni s tak těžkou životní situací. Tím, že byla smrt vytlačena z domovů do institucí a novorozenecká úmrtnost značně klesla, není nijak předávána v rodině tradice, jak se v takové situaci zachovat, není k dispozici žádný scénář či rituál, který by umožnil rodičům symbolicky situaci zvládnout. Proto se obracejí na zdravotníky, očekávají od nich pomoc a doprovod v kritické životní

2 situaci. Porodní asistentky by měly být dobře připraveny na tuto roli. Pro formování názorů porodních asistentek a jejich postojů k péči o ženu při perinatální ztrátě může být důležitý historický exkurz i znalost výsledků výzkumů z posledních let, které umožní zaměřit jejich intervence tak, aby pomohly rodičům se započetím zdravého procesu truchlení. Já, bába po Bohu, pomohu, co mohu, a co nemohu, nechám Pánu Bohu Babické umění v předindustriální době nebylo fixováno písmem, tradice byla předávána ústně a imitací. Bába byla pověřována řadou věcí mimo její obor. Kromě otázek životního stylu to byla tajemství spjatá se sexualitou, reprodukcí, bylinkářstvím i otázky soudních a církevních záležitostí. Babictví v této době znamenalo i časté setkávání se se smrtí. V knize Růžová zahrádka (Kniha lékařství mnohých ve stavu manželském potřebných těhotných žen a porodních bab) z roku 1558 píše E.Reslin: Zaprvé pilně šetřiti musí, mohly by dítě mrtvé z života matky vyvésti, aby žena při životu zachována byla, když to býti může, jest velmi dobře, pakliže to býti nemůže, Pánu Bohu sluší poručiti. Kniha určená pro porodní báby popisuje známky mrtvého plodu, je plná bylinných receptů především na vyvolání jeho porodu, procedur jak dítě může být obráceno či dokonce jak provést na mrtvé ženě řez a dítě živé zachránit. Od 16. století se církev i obce snažili o kontrolu babické praxe. Báby byly při přísaze před farářem varovány před zaříkáváním, pověrami, věštěním z placenty a používáním amuletů. Po Tridentském koncilu (1545) nabývá na významu křest. Zatímco protestanti se křtem nijak nespěchali, v katolickém světě měl křest být proveden do tří dnů. Umírajícím novorozencům nebo nenarozeným plodům se měl poskytnout alespoň tzv. nouzový křest, kterým byla pověřena právě porodní bába. Úmrtnost novorozenců byla vysoká a porod mrtvého plodu častý. Melič podle výpisů z matrik kostela sv. Mikuláše uvádí, že úmrtnost dětí v letech v prvním roce života byla 27,2% a ve věku od jednoho do sedmi let 19,9%, tj. celkem 47%. Populační ztráty byly nahrazeny množstvím porodů, což trvalo až do 20. století. (Doležal, 2001) Porodní báby se staly svým způsobem prostředkem infiltrace katolicismu. Byly zodpovědné za nezbytný křest, případně křesťanský pohřeb. Proto morální bezúhonnost, katolické vyznání a znalost křestního rituálu byly hlavní požadavky na porodní babičky. Zdravotní řád z roku 1753 klade na báby povinnost mravní: žít střízlivě, křesťansky, poskytovat služby všem bez rozdílu, svědomitě, poctivě a s ostatními bábami vycházet bez hašteření, nenávisti a vyvarovat se pověrečných slov. Mezi jejich povinnosti patřil nouzový křest v případě, že by hrozila smrt dítěte. Ten mohl probíhat i u plodu in utero. Návod k provedení nouzového křtu je ve Zdravotním řádu velmi detailní a tvoří téměř čtvrtinu textu věnovaného reglementaci babictví. Přísně zapovězený byl však bábám jakýkoli křest předčasný. (Tinková, 2010) Křty nesměly být prováděny bezdůvodně, při chybných formulích a pokud nebylo pokřtěno celé tělo dítěte, prováděli duchovní křest znovu. (Doležal, 2001) Návod pro nouzový křest, který popisuje Jungmann (Umění porodnické k užitku ženám při porodu obsluhujícím, 1827, s. 296): Když bába zapotřebí býti vidí, by dítě v rození se pokřtilo, pilně vyšetří, jaká část dítěte naléhá, a tu část kteroukoliv, byť i šňůra pupeční to byla, v životě vlažnou vodou pokřtí, poněvadž dle vůle církevní, voda křtící na částku dítěte přijíti musí. Při tom ta slova říkej: Já tě, dle obyčeje křesťanského, dítě křtím ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Pakliže pochybuješ, že dítě živo bylo a podobenství člověčí mělo, tedy slova ta polož: Jestli živo jsi a křtu hodno. Tinková (2010, s. 107) píše, že ve Francii bylo protestantským ženám zakázáno provozovat babické řemeslo, které se stalo výsadou katoliček. Ty se měly zmocnit heretických novorozeňat a zachránit je tímto způsobem pro jedinou apoštolskou církev katolickou. Jungmann (1827, s. 296) však udává: Jak bába brzy při porodu znamená, že dítě z rozličných příčin v nebezpečenství života se nachází, jej u katolíků a jiných společníků vyznání křesťanské víry, pokřti. Křesťanská bába k židovce k porodu pracující povolána, se

3 však varuj a neopovažuj dítěte jejího křtíti, třeba se tobě i potřeba toho býti viděla; poněvadž toho činiti bez vůle a vědomosti rodičů, bábě pod trestem jednoho tisíce dukátů, neb půlletního žaláře, a vychování dítěte právo přísně zapovídá.( ) Pro děti se nemělo v rodině příliš truchlit (věřilo se, že pláč vyhání dítě z ráje), nevyzvánělo se jim, nebylo třeba se za ně modlit, protože podle víry se hned staly andělíčky. Na hřbitov je často přinesl soused či porodní babka, jako by se rodiče styděli. Pohřeb byl většinou skromný. Křesťanský pohřební rituál zajišťoval právo na pohřeb v posvěcené půdě jen pokřtěným. Pro nekřtěné novorozence se zvlášť nemělo naříkat, pohřbeny byly téměř anonymně na stranou ležící místa. Nařízení týkající se zákazu pohřbu nepokřtěných dětí bývalo na hřbitově často obcházeno. Děti byly pohřbívány na rozhraní hřbitova nebo ke hřbitovní zdi. Zvláštností bylo také pohřbívání nekřtěňátek pod okap střechy kostela, kdy stékající voda měla umožnit jakýsi dodatečný křest (na Šumavě ještě koncem 19. století). (Unger, 2006, Navrátilová, 2004) Dnes si můžeme jen domýšlet, jak asi rodiče tehdy ztrátu prožívali. Antropoložka N. Scheper- Hughes ve své knize Death Without Weeping (1992) popisuje zajímavou zkušenost ze sverovýchodní Brazílie, kde byla perinatální mortalita vysoká a kde ženy neprožívaly ztrátu dítěte jako zdrcující. Věřily, že duše mrtvého dítěte se okamžitě stává andělem, který později vítá a pojí se k duši své matky. Některé matky se chlubí počtem andělíčků, ke kterým přispěly. (Parkes, 2010, s. 8) Rodiče v této době skutečně zřejmě vzhledem k vysoké dětské úmrtnosti považovali hrozící smrt dítěte za samozřejmost, což ale neznamená lhostejnost. Unger (2006, s. 125) uvádí z paměti Alžběty Lidmily z Lisova ( ) matky patnácti dětí, z nichž 4 zemřely do jednoho roku a dalších pět do šesti let věku: majíc vás již devět dítek před trůnem božím, prosím vás mý nejmilejší děti, prošte a pamatujte na vaši věrnou mateř, vyprošujte mi zde časně i tam věčný milost Boží skrz tu lásku a těžkost, kterou jsem s vámi při narození a při smrti jměla. Před koncem 19. století v Evropě umíralo během prvních let života kolem dětí z tisíce živě narozených. Rubeška (Porodnictví pro lékaře, 1921) v kapitole Smrt plodu za porodu uvádí statistiky dětí zemřelých před nebo během porodu v Čechách v letech , kdy to bylo 3,35% dětí. V porodnici byly statistické údaje horší (4,4%) než u porodů v domácnosti, protože v nemocnicích rodilo více prvorodiček, více svobodných, byly zde nepravidelné porody z domácnosti. Velkoměstské rodičky také rodily více mrtvých dětí než rodičky venkovské. Vzhledem k tomu, že úmrtnost dětí byla stále vysoká, nebyla zřejmě vazba mezi rodičem a malým dítětem tak silná jako dnes, protože budoucnost dítěte byla nejistá. Vysoká byla stále i mateřská úmrtnost. V roce 1938 činila úmrtnost žen v porodním období téměř 5 promile. (Vašek, 1958) Cameron (2008) popisuje, že fakt vysoké mateřské úmrtnosti v období před a během druhé světové války zastíral ztrátu dítěte. Společnost, zdá se, byla v té době imunní ke ztrátě vlivem vysoké perinatální a mateřské úmrtnosti a celkově i vlivem těžkých životních ztrát a zkušeností z války. V učebnicích pro lékaře a porodní asistentky se nepsalo o potřebách rodičů, podpoře, ani truchlení. Štembera a Velebil (2003) uvádějí, že v prvních letech po II. světové válce nebyla perinatální úmrtnost celostátně evidována, ale podle údajů z několika pražských porodnic byla stanovena přibližně na 60 promile. Během padesátých let byla péče o rodičku institucionalizována (z původních 20% žen rodilo v nemocničním zařízení téměř 100%), byla zajištěna péče v prenatálních poradnách, docházelo k posílení ve zdravotně sociální oblasti. V roce 1954 byla mateřská mortalita 0,56 promile a v roce 1956 jen 0,45 promile. Ke snížení přispěla antibiotika, zdokonalení operační techniky a organizace péče. Celkově bylo těmito opatřeními dosaženo i poklesu perinatální mortality na 25 promile. Ve společnosti se začala šířit idea všemocné medicíny a nová lékařská technologie, léčebné a diagnostické postupy byly prezentovány jako prostředek k dalšímu snižování perinatální úmrtnosti.

4 První zmínka o psychice rodičů při perinatální ztrátě v zahraniční lékařské literatuře se objevuje v roce (Badenhorst, 2007) Popsány jsou soucitné pocity s mateřskou ztrátou a je doporučováno, aby matka byla povzbuzována k potlačení ztráty a k nahrazení dítěte dalším těhotenstvím. Pocity otce dítěte nebyly popisovány, jeho úlohou bylo partnerku podpořit a pomoci jí se uzdravit. Matky měly zřídkakdy možnost vidět své dítě, místo toho děti zmizely, aby se minimalizovalo psychické trauma. U nás uvádí až v roce 1972 v učebnici Porodnictví pro lékařské fakulty Kotásek (1972, s. 337) v kapitole Smrt plodu v průběhu těhotenství a při porodu: Mrtvý plod rodičce nikdy neukazujeme! Šetrně jí oznámíme, že plod nežije a příčinu jí sdělíme později. Tuto formulaci používá ještě v roce 1981 autor v učebnici Porodnictví pro zdravotní školy. Snižování perinatální úmrtnosti, snižování porodnosti (méně dětí v rodině), větší očekávání a naděje rodičů, že dítě bude v pořádku, mění vztah a vazbu k němu. Při perinatální ztrátě začíná být zdůrazňována ztráta osobní, ztráta dítěte jako reálné osoby, ztráta rodičovské role. V zahraniční odborné literatuře začínají být diskutovány potřeby matky dítě vidět, držet a pojmenovat je. Lowell (1983, in Cacciatore, 2008) referuje o 22 matkách, ze kterých 12 nikdy nevidělo ani nedrželo své mrtvé dítě. Ženy většinou věřily úsudku profesionálů, že je to pro ně tak lepší. Jejich příběhy však ukazovaly, že litují, že dítě neviděly a těžko se se ztrátou smiřovaly. Uvádí příklad matky, kterou trýzní opakující se sen, kdy hledá v nemocnici svého mrtvorozeného syna. Má pocit, že jde o nejdůležitější věc na světě, a probouzí se s hrozným pocitem prázdnoty. Pro započetí zdravého procesu truchlení po perinatální ztrátě začíná být zdůrazňován význam budování reálné představy o dítěti a redukce fantazijních představ rodičů (často horších než je realita). Doporučuje se dítě poznat, vztah s ním stvrdit kontaktem a rozloučit se. Dochází k propagaci rituálů, které mají usnadnit zdravý proces truchlení matky. Rituály doprovodu jsou stále více propracovávány, zahrnují fotografování a shromáždění vzpomínkového materiálu (pramínek vlasů). Je zdůrazněna potřeba rodičů mluvit o své ztrátě, ze strany personálu pak respektovat proces truchlení rodičů. Ve světě v této době vznikají podpůrné a svépomocné organizace. Například v 70. letech v USA vzniká organizace Share Pregnancy and Infant Loss Support, v 80. letech ve Velké Británii Stillbirth and Neonatal Death Society (SANDS), které značně ovlivnily přístup personálu k rodičům při perinatální ztrátě. Výraznou roli hraje v počátcích procesu truchlení přístup porodní asistentky a nabídka intervencí, které rodičům nabízí. V době před společenskými změnami u nás byla tato oblast stále tabuizována, což platilo o otázce smrti v této době obecně. Na porodních sálech při porodu mrtvého plodu převládal stále přístup: co možná nejrychlejší vyřízení porodu s následným zmizením dítěte, jako strategie nic se neodehrálo ; racionalizace a bagatelizace zármutku s upozorněním, že v příštím těhotenství bude dítě zdravé; a omezení lékařského rozhovoru na medicínskopřírodovědné souvislosti. Porodní asistentky pečovaly o tělesné zdraví matky, novorozenec byl odnesen z porodního sálu a připraven pro odeslání na patologii, někdy nebylo matce sděleno ani pohlaví dítěte. Matka často slyšela od porodní asistentky věty: Jste mladá, můžete mít další dítě. ; Pokuste se zapomenout. ; Čas vše zahojí., které byly myšleny v dobrém, dnes však již víme, že rodičkám nepomáhaly v překonání ztráty. Rodiče se jen výjimečně zajímali o pohřeb dítěte, ten se též nedoporučoval, aby se žal zbytečně nejitřil. V roce 1990 byla perinatální úmrtnost v ČR 9,9 promile, v roce 2000 byla 4,4 promile a porod byl bezpečnější než kdy předtím. (Štembera, Velebil, 2003) Přesto odborníci přiznali, že nezáleží, kolik technologie bude použito, některé děti budou umírat. I v českém zdravotnictví se začínal rozvíjet proces humanizace, rostl důraz na holistickou péči a praxi založenou na důkazech.

5 Na počátku 21. století již nemluvíme o tabuizaci smrti a umírání, ale o nalezení nové cesty dobrého umírání a také truchlení. Téměř tři generace se nesetkávali se smrtí a umíráním v přirozeném prostředí domova, profesionálové v institucích byli také v podstatě bezradní. V Anglii a Skandinávských zemích se mezi odborníky nejvíce diskutuje o možnostech a přínosu rituálů při perinatální ztrátě. Zdůrazňuje se úkol porodní asistentky, která je s rodiči v nejužším kontaktu a poskytuje podporu po psychosociální stránce během celého porodu a v šestinedělí. Kromě toho, že žena může dítě běžně vidět a rozloučit se s ním, je rozšířena nabídka vzpomínkových předmětů. Kromě shromažďování pramínku vlasů, fotografií, přibývá otisk ručky/nožky dítěte, certifikáty o narození (cot cards), náramky se jménem dítěte (označení v nemocnici). Kontakt s dítětem je obohacen o koupání a oblékání dítěte, braní dítěte domů. Pro zdravý proces truchlení jsou rodiče vedeni k psaní dopisu nebo eseje. Profesionálové doprovázející rodiče začínají být nekriticky přesvědčeni o přínosu všech rituálů. Ale již v roce 2001 se začínají objevovat pochybnosti, zda využívané intervence nemohou mít v některých případech negativní dopad na truchlící rodiče. McHaffie (2001, in Cameron, 2008) ve studii ve Skotsku zjišťuje, že někteří rodiče se při rituálu koupání a oblékání svého mrtvorozeného dítěte cítili nešťastní, ale podřídili se mu, protože měli pocit, že je to od nich očekáváno. Turton, Hughes (2002) uveřejnily závěry svého výzkumu 65 těhotných žen, které v předchozím těhotenství potratily (po 18. týdnu gravidity) nebo porodily mrtvý plod. Ženy, které držely po porodu své mrtvé dítě, byly více depresivní než ženy, které jej jen viděly. Ženy, které viděly své dítě, byly více úzkostné a vykazovaly ve větší míře známky posttraumatické stresové poruchy (PTSP) než ženy, které je neviděly. Vzpomínkové předměty ani pohřební rituál nebyly s PTSP spojovány. Badenhorst (2007) upozorňuje také na možnost, že fyzický kontakt s mrtvým dítětem může být spojen s horším psychologickým dopadem, rozvojem PTSP u obou rodičů a zvýšené pravděpodobnosti narušení vztahu matka-dítě v dalším těhotenství. V roce probíhala rozsáhlá studie (Cacciatore, 2008), ve které bylo dotazováno žen z USA, Anglie, Austrálie a Kanady, které měly zkušenost s potratem/porodem mrtvého plodu (po 20.t.g.), a ze kterých 286 bylo znovu těhotných. Studie byla zaměřená na projevy úzkosti a depresivity žen po porodu mrtvého plodu. 95% těchto žen vidělo, 90% drželo své mrtvěrozené dítě a 21% dítě koupalo nebo oblékalo. Rozlišeny byly mimo jiné i okolnosti kontaktu. Z žen, které viděly své dítě (66,4% absolutně si to přálo, 17,3% ženám to bylo personálem doporučeno) bylo 99,7% žen rádo, že tak učinilo. Ze 116 žen, které své dítě neviděly (39,7% žen to bylo nabídnuto, 27,8% to nebylo nabídnuto), nelituje jen 18,3% žen a 78,6% žen má pocit, že měly své dítě vidět. Dlouhodobý psychologický dopad tohoto rituálu na ženy byl dáván také do souvislosti se způsobem chování zdravotníků. Bylo zjištěno, že u matek, které si povšimly, že nejde jen o jejich volbu vidět své dítě, je menší výskyt depresivních symptomů. Zřejmě verbální i neverbální signály, které zdravotníci vysílají, určitým způsobem ovlivňují postoj matky a vnímání situace jako normální. Pokud personál reaguje tak, že vidět a držet své mrtvé dítě je stejné jako vidět a držet své živé dítě po porodu, je postoj a reakce matek pozitivní. Lasker a Toedler (1994, in Cacciatore, 2008) zjistili, že rodiče, kteří mají na památku na své dítě fotografii nebo nějakou jinou upomínku, jsou signifikantně více spokojeni, než rodiče, kteří konkrétní upomínku nemají. Jiná observační studie ukázala, že vlastnění upomínek na dítě dlouhodobě snižuje úzkostnost matek. Mnoho rodičů je v šoku a ve stresu v době ztráty, především pokud je náhlá a neočekávaná. V tuto chvíli nepřemýšlí nad vytvářením upomínek na dítě a jsou později vděčni personálu, který jim pomohl vzpomínky zachytit a uchovat. V závislosti na typu a době ztráty jsou pořizovány např. snímky z ultrazvuku, kardiotokografické záznamy, náramek se jménem (označení v nemocnici), fotografie nebo oblečení, které mělo dítě na sobě (při perinatální ztrátě později po porodu), které personál může shromáždit do vzpomínkového balíčku. Již i některé nemocnice u nás nabízejí certifikát

6 o narození dítěte i s vyjádřením hluboké úcty na památku dítěte nebo otisk ručky/nožky. Je velice důležité, aby vzpomínkový balíček (karta, brožura) byl pečlivě vytvořený, aby rodiče měli na památku něco, co mohou navždy schraňovat. Neméně důležité je pro rozloučení se s dítětem i vytvoření důstojného prostředí. Vhodná je porodní místnost umístěná mimo porodní sál, zvláštní místnost určená pro rozloučení s dítětem, která je symbolicky doplněná osvětlením svící nebo náboženskými atributy. Je vhodné upozornit personál oddělení, že se v místnosti nachází truchlící rodiče, aby nedocházelo ke zbytečným zraňujícím poznámkám nebo otázkám. Dveře porodního pokoje mohou být například označeny černou stužkou či květinou. Mezi vzpomínkové předměty pro rodiče se někdy zařazuje i svíce, která hořela během porodu jejich dítěte. V České republice vzniklo občanské sdružení Dlouhá cesta, které poskytuje podporu ženám po perinatální ztrátě formou svépomoci, až v roce Porodní asistentky mohou tedy ženám po perinatální ztrátě nabídnout letáček (ke stažení na projekt Prázdná kolébka) a kontakt na svépomocnou skupinu. Je prokázáno, že podpora od žen, které prožily podobnou zkušenost, je velmi efektivní a nenahraditelná. V současné době patří Česká republika mezi země s nejlepšími perinatálními výsledky na světě, perinatální úmrtnost v roce 2009 byla 3,4 promile. (Štembera, Velebil, 2010) V roce 2010 byl proveden dotazníkový průzkum (Ratislavová, Beran, 2010) v jedenácti perinatologických centrech (z celkového počtu 12 perinatologických center) v České republice. Bylo zjištěno, že většina center umožňuje matkám vidět nebo držet své mrtvorozené dítě, a to většinou na přání matky. Upomínky na dítě poskytují rodičům jen tři perinatologická centra z jedenácti, všechna tyto tři centra se nacházejí na Moravě. Další výzkum (Ratislavová, Beran, 2011) byl zaměřen na výpovědi matek, které zažily perinatální ztrátu v letech V tomto výzkumu žen (n=32) po perinatální ztrátě v České republice: 62,5% žen dítě nevidělo, 25% žen vidělo a 12,5% žen vidělo a drželo své zemřelé dítě. Z 12 žen, které dítě viděly (11 si bylo jistých, že dítě chce vidět, a 1 žena dítě zahlédla při odnášení z porodního sálu), bylo 100% rádo, že tak učinilo. Z 20 žen, které své dítě neviděly (8 ženám to nebylo personálem nabídnuto; 5 ženám bylo nabídnuto, aby dítě viděly, ale neměly odvahu; 2 ženy si nebyly jisté, zda chtějí dítě vidět, ale cítily tlak ze strany personálu, aby tak nečinily; 2 ženám bylo doporučeno, aby dítě neviděly; 1 žena si byla jistá, že dítě nechce vidět; 2 ženy neodpověděly), jich 80% lituje, že své dítě neviděly. 12 žen mělo tedy pocit, že šlo o rozhodnutí personálu, aby dítě neviděly a 5 žen necítilo ze strany okolí dostatečnou podporu. Všech těchto 17 žen toho litovalo. 1 žena si byla jistá, že dítě nechce vidět a neodpověděla na otázku, zda je ráda či nikoli. 2 ženy neodpověděly na otázku- proč dítě neviděly, ale jedna z nich odpověděla, že je ráda, že tak učinila. Kromě pomoci občanského sdružení Dlouhá cesta, které matky pomohlo ve výzkumu kontaktovat, 35% žen vyhledalo pomoc psychologa, 9% psychiatra, 12,5% duchovního a 12,5% léčitele. Upomínku na dítě (nejčastěji fotografii) ve výzkumu získalo jen 22% žen a všechny jsou za to rády. Při analýze obsahu současných učebnic porodnictví se s psychologickou problematikou žen po perinatální ztrátě a doporučením intervencí stále příliš nesetkáváme. Pouze Zvolský (in Zwinger, 2004, s. 461) uvádí v kapitole Psychické poruchy u žen (přesto, že truchlení je přirozeným a fyziologickým stavem) - v podkapitole Potrat a narození mrtvého plodu: V současné době se doporučuje dát matce příležitost, aby viděla nebo i pochovala mrtvé děcko nebo aby byla alespoň zajištěna fotografie mrtvého dítěte pro případ, že by matka nebo rodinní příslušníci později litovali, že přání dítě vidět nevyslovili. Porodní asistentky v poslední době téma otevírají častěji, uvědomují si svoji významnou úlohu v procesu psychologické opory ženám při této náročné životní situaci. V učebnici Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále (2003) je téma dobře propracováno. Téma podpory žen po perinatální ztrátě se každoročně objevuje v odborných časopisech a na konferencích pro porodní asistentky, přesto jsou intervence v praxi nedostatečně nabízeny a podpora rodičů ve

7 chvílích rozhodování o jejich využití je nedostatečná. V budoucnu je však potřeba se vyhnout i nekritickému rutinnímu zavedení rituálu rozloučení s dítětem a přehnanému tlaku na rodiče, aby jej uskutečnili. Porodní asistentka musí vždy vycházet z individuálních potřeb a přání rodičů. Mezi základní doporučené postupy odborných perinatologických společností pro praxi, týkající se přístupu k rodičům při perinatální ztrátě, patří především informovaná volba ženy a psychická podpora v rozhodování, nikoliv však rozhodování za ni. Zdůrazněna je možnost vidět dítě později a především získat nebo vrátit se pro upomínkový materiál na dítě. Závěr Rituály doprovázely péči porodních babiček po celou dobu existence tohoto krásného, ale také náročného povolání. Dnes jsou jistě jen jednou ze součástí celého procesu doprovázení truchlících rodičů, který obsahuje jak lékařskou a ošetřovatelskou péči tělesnou, tak komunikaci, respektující, tolerantní a empatický přístup zdravotnického personálu. Rituály formou různých ošetřovatelských intervencí mohou péči vhodně doplnit a plnit svoji původní funkci ochrannou a podpůrnou, pokud jsou správně a citlivě využívány. Truchlícím mohou poskytnout podporu, orientaci v těžké životní situaci, čas na zpracování ztráty, pomáhají transformovat smutek. Při porodu mrtvého plodu chybí rodičům konkrétní vzpomínky na dítě, ztráta se zdá být často nereálná. Rituály pak umožňují symbolické spojení se zemřelým dítětem, potvrzují realitu jeho existence a realitu jeho ztráty. Tím, že je porodní asistentka účastníkem porodu mrtvého plodu, aktivně se podílí a vytváří důstojnou atmosféru aktu rozloučení se s dítětem, vyjadřuje přímo i nepřímo rodičům podporu, respekt, úctu a vyjadřuje sounáležitost s jejich ztrátou. Odborníci a výzkumy však varují, aby rituály (jako rutinní způsob zacházení se situací ztráty) nepřinášely více oporu nejistému, zúskostněnému personálu než rodičům, pro které jsou určeny. Nejvíce kontroverzní se zdá být intervence, kdy jsou rodiče ve fyzickém kontaktu se svým zemřelým dítětem. Vliv tohoto rituálu na psychiku rodičů je zřejmě ovlivněn řadou faktorů přáním a očekáváním rodičů, podporou nebo tlakem personálu rituál udělat/nedělat, gestačním stářím, výskytem macerace nebo vrozené vývojové vady u plodu a dalšími okolnostmi. Jako přínosné jsou ve výzkumech označovány intervence, které rodičům poskytují upomínky na existenci jejich dítěte, a pomáhají jim přijmout a zpracovat jeho ztrátu. Pro celkový pocit rodičky i jejích blízkých je neméně důležitý vztah důvěry k porodním asistentkám a lékařům, zvláště oceňují obyčejný lidský přístup v komunikaci a při péči o ně. Již Jungmann (Umění babické, 1814, s. 131) nabádal porodní babičky k tomu, aby neopomíjely v situaci perinatální ztráty potřeby matky:, podrž trpělivosti a stálosti v pomáhání, třebaby hodinu, dvě neb více bezživotí (dítěte) trvalo; při kříšení dítěte na matku nezapomeň, která beztoho nad bezživotným dítětem se rmoutí, neb sluší se jednomu pomoci, druhého však neopouštěti

8 Seznam bibliografických odkazů 1. BADENHORST W. Psychological aspects of perinatal loss. Best Practice and Research Clinical Obstetrics and Gynecology, 2007, 21, č. 2. s ISSN CACCIATORE J., RADESTAD I., FROEN F. Effects of Contact with Stillborn Babies on Maternal Anxiety and Depression. Birth, 2008, 35, 4. s ISSN X 3. CAMERON J., TAYLOR J., GREEN A. Representations of rituals and care in perinatal death in British midwifery textbooks Midwifery, 2008, 24, 3. s ISSN DOLEŽAL A. Od babictví k porodnictví. Praha: Karolinum, s. ISBN HUGHES P., TURTON P. Assessment of guidelines for good praktice in psychosocial care of mothers after stillbirth: a cohort study. Lancet, 2002, 360, 13, s ISSN X 6. NAVRÁTILOVÁ A. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, s.r.o., s. ISBN PARKES C. M. Grief: Lessons from the past, visions for the future. Psychologica Belgica, 50, 1-2, s ISSN ŠTEMBERA Z., VELEBIL P. Vývoj perinatální úmrtnosti v ČR. Interní medicína pro praxi, 2003, č. 3, s ISSN ŠTEMBERA Z., VELEBIL P. Některé indikátory kvality perinatální péče v České republice za rok 2009 [online]. [ cit ]. Dostupné z: < porodnice.cz/ici_files/kriticke-stavy/prednasky_final_2010/04_materska_mortalita _v_cr_velebil..pdf> 10. RATISLAVOVÁ K., BERAN J. Psychosociální intervence při porodu mrtvého plodu v historii a dnes. Česká gynekologie, 2010, 75, č. 5, s ISSN TINKOVÁ D. Tělo, věda, stát. Praha: Argo, s. ISBN UNGER J. Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy. Brno: CERM, s. ISBN VAŠEK V. a kol. Nebezpečné stavy a příhody za těhotenství a porodu. 1. vyd. Praha: SZN, s. 14. VRÁNOVÁ V. Historie babictví a současnost porodní asistence. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN ZVOLSKÝ Psychické poruchy v těhotenství. In Zwinger A. et al Porodnictví. 1.vyd. Praha: Galén, 2004, s s. ISBN Mgr. Kateřina Ratislavová nám. Odboje Plzeň

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Porod mrtvého plodu asné období ztráty

Porod mrtvého plodu asné období ztráty Porod mrtvého plodu Časné období ztráty. K perinatálnímu úmrtí dochází velice často náhle, bez upozornění, nelze se na něj připravit. Rodička může přijít do porodnice s předtuchou, že něco není v pořádku,

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Psychosociální aspekty pandemie chřipky. dopady a možnosti pomoci občanům

Psychosociální aspekty pandemie chřipky. dopady a možnosti pomoci občanům Psychosociální aspekty pandemie chřipky dopady a možnosti pomoci občanům a zasahujícím profesionálům Michal Zelenka Štěpán Vymětal Michaela Krtičková Oddělení psychologie OPe MV ČR Proč tento materiál

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Salzburg 28.5. 1.6.2014 13th Consultation of the European Network of Health Care Chaplaincy

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 2010 1 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost European

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

XXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE CONGRESS HOTEL CLARION

XXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE CONGRESS HOTEL CLARION XXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE CONGRESS HOTEL CLARION Pražská 14, České Budějovice (Kongresový sál 1. patro)

Více

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ Sdružení pro poradenství při poskytování pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb i příbuzných oborů v ČR VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ PLATNÁ USTANOVENÍ DLE ZÁKONA 256/2001

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone. www.helago-cz.cz

Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone. www.helago-cz.cz Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone www.helago-cz.cz Každý porod je jiný připravte se s 3B SIMone V případě ohrožení matky nebo plodu je často důležitější dokončit porod co možno nejrychleji.

Více

První kontakt rodičů s předčasně narozeným dítětem 1

První kontakt rodičů s předčasně narozeným dítětem 1 První kontakt rodičů s předčasně narozeným dítětem 1 Milada Matoušová postgraduální studium, FF UK Praha, katedra psychologie milada.m@volny.cz Abstrakt: Příspěvek vychází ze zkušeností a údajů, které

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 19. 10. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 26. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let ve Zlínském

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 AKREDITOVANÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ UNIPA uděluje za tuto akci 8 kreditů URČENO PRO: porodnické týmy i jednotlivce/kyně porodní asistentky, neonatology/žky, pediatry/ičky

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Informace o podmínkách účasti v projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI

Informace o podmínkách účasti v projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI Informace o podmínkách účasti v projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI DESATERO PŘIROZENÉHO PORODU V PORODNICI (PPP) 1. DIALOG. Usilovat o dialog, vstřícnou komunikaci a empatické jednání veškerého personálu.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví. RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9.

Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví. RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9. Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9. 2014 Problémy v nastavení zdravotnického trhu 1/ Slabá pozice

Více

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období Jan Kynčl Chřipka akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění postihuje lidstvo každoročně v epidemiích, někdy v pandemiích

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Spánek v prostředí intenzivní péče Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Úvod Existuje mnoho studií poukazujících na rizika spojená s nedostatkem spánku u zdravotníků. Jen málo se

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Obsah Význam vigilance u zdravotnických prostředků (ZP) Právní předpisy pro oblast vigilance v EU Právní předpisy pro oblast vigilance v ČR Význam vigilance

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

Příloha: Návrh na změnu zákona o pohřebnictví občanského sdružení Tobit, o.s.

Příloha: Návrh na změnu zákona o pohřebnictví občanského sdružení Tobit, o.s. Příloha: Návrh na změnu zákona o pohřebnictví občanského sdružení Tobit, o.s. ZÁKON ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA DO ROKU 2020 VYTVOŘIT PODMÍNKY, ABY VŠECHNY NAROZENÉ DĚTI A DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU MĚLY LEPŠÍ ZDRAVÍ UMOŽŇUJÍCÍ JIM ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA Důležité komponenty tělesného a

Více

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum.

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum. BÝT RODIČEM? Jaká je odpověď na tuto otázku v dnešní době? Rodina se mění. Dnes už dítě není pro člověka ani existenční ani společenskou nutností; metody asistované reprodukce mažou hranici mezi rodičovstvím

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více