Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce"

Transkript

1 rehabilitace aktivace práce Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

2 Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením Autor: Mgr. Kamila Andrýsková - Vzdělávací společnost EDOST, s.r.o. Mgr. Hana Nováková Vzdělávací společnost EDOST, s.r.o. 2

3 OBSAH: 1. DEFINICE POJMŮ A SOUVISLOSTÍ FORMY UPLATŇOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ V PRAXI... 7 Proč uplatňovat rovné příležitosti?...9 Pohledy z praxe ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A EU SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

4 Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením ÚVOD Tento materiál byl připraven Vzdělávací společností Edost s.r.o. v rámci rozsáhlého projektu nazvaného Rehabilitace Aktivace Práce, jehož cílem je podpořit zaměstnanost osob se zdravotním postižením. Projekt je koordinován Vzdělávací společností Edost, s.r.o. ve spolupráci s rozvojovými partnery (poradenskými a vzdělávacími institucemi neziskového i komerčního charakteru, zdravotnickými zařízeními, profesními sdruženími a dalšími). Příručka si klade za cíl plošně informovat a podpořit téma rovnosti příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na trhu práce. Předkládaná publikace je určena všem, kteří s osobami se zdravotním postižením pracují a hledají návazné informace o problematice rovnosti příležitostí pro ženy a muže a o souvislostech mezi tímto tématem a zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Záměrem publikace není podat vyčerpávající informace o rovnosti příležitostí pro osoby se ZP, ale spíše představit souhrn těch nejdůležitějších faktů krátkou a stručnou formou. V první části publikace naleznete definice základních pojmů tedy CO jsou rovné příležitosti pro ženy a muže, KDO je osoba se zdravotním postižením, CO je společenská odpovědnost firem (CSR) a dalších, která s tímto tématem úzce souvisí. Ve druhé části to jsou praktické informace typu, JAK lze rovné příležitosti uplatňovat v praxi, a rovněž několik pohledů na to, PROČ by se firmy (ale i další organizace) měly problematikou rovnosti příležitostí zabývat. Třetí část se zabývá rovnými příležitostmi z hlediska osob se ZP. Čtvrtá část publikace obsahuje krátký přehled politiky Evropské unie v oblasti rovnosti příležitostí, neboť tomuto tématu je na úrovni EU věnována vysoká pozornost. Rovnost příležitostí je principem, který musí být součástí všech projektů podpořených v rámci strukturálních fondů EU. 4

5 1. Definice pojmů a souvislostí Rovné příležitosti žen a mužů jsou jednou ze základních podmínek nejen spravedlivého fungování společnosti, ale i skutečně efektivního využití lidského potenciálu zaměstnanců na trhu práce. Čerstvé trendy se přiklánějí k diverzitě, tedy k využití schopností všech osob v týmu nebo skupině, ne pouze určité skupiny vybrané na základě stereotypů. Rovné příležitosti, tedy rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, jsou i jedním z důležitých horizontálních témat Strukturálních fondů EU. Rovné příležitosti Koncept rovných příležitostí spočívá ve snaze zajistit rovné postavení mužů a žen na pracovním trhu na základě předpokladu, že všichni ženy i muži mají rovné právo rozvíjet své schopnosti a na základě svého uvážení se účastnit ekonomického, politického a sociálního života. Osoba se zdravotním postižením Fyzická osoba, která je a) orgánem sociálního zabezpečení uznána plně invalidní, b) orgánem sociálního zabezpečení uznána částečně invalidní, c) rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznána zdravotně znevýhodněnou Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem (CSR) představuje způsob podnikání, kdy se firmy cíleně zaměřují nejen na ekonomická, ale i environmentální, etická a sociální hlediska svého podnikání. Ekonomická rovina: představuje úsilí firmy o kvalitu a bezpečnost prodávaných produktů či nabízených služeb, úsilí o zkvalitnění vztahů s dodavateli, investory a zákazníky formou zavádění konkrétních programů či zavádění opatření, která vedou k větší transparentnosti firmy. Sociální rovina: znamená např. kontinuální péči o rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, zavádění opatření, která zaměstnancům umožní sladit jejich profesní a osobní život, cílené zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatel či firemní filantropii. 5

6 Enviromentální rovina: je CSR vyjádřena např. ve formě zavádění eko-technologií při výrobě, implementace komplexních systémů enviromentálního managementu či uplatňování vnitrofiremní politiky šetrné k životnímu prostředí (recyklace, úspory energie aj.). Politika rovných příležitostí pro muže a ženy (viz níže gender mainstreaming) je jedním z konkrétních způsobů, kterým je princip CSR ve firmě naplňován. Rovné příležitosti jsou prioritní oblastí CSR je na ně kladen důraz v řadě klíčových dokumentů, které se k problematice CSR vážou (např Gender mainstreaming Je především PROCES když je realizován efektivně, stává se součástí každodenní práce a myšlení. Jde o aktivní proces, jehož cílem je omezit diskriminaci jednoho pohlaví a ve kterém jsou všechny koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve všech fázích přípravy a provádění podřízeny hledisku rovnosti příležitosti žen a mužů. O dosažení rovných příležitostí pro ženy a muže hovoříme tehdy, pokud se nevyskytují žádné překážky pro účast na ekonomickém, politickém a sociálním životě na základě pohlaví. Diverzita Koncept, jehož cílem je vytvořit ve společnosti a zejména v podnikatelské sféře takové podmínky, které umožní všem lidem, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout jejich osobní potenciál. Diverzita a rovné příležitosti Jak se tedy liší koncept diverzity od pravidel rovných příležitostí? Diverzita tvoří teoretickou a praktickou nadstavbu k rovným příležitostem. Nesoustředí se pouze na marginalizované skupiny, ale zahrnuje všechny. Termínem rovné příležitosti se totiž často rozumí jen dodržování zákonem stanovených norem, které se snaží zabránit znevýhodnění některých skupin občanů. Zákon ovšem nepostihuje všechny formy diskriminace. Filozofie diverzity proto k problematice přistupuje podstatně šířeji a zdůrazňuje přínosy cíleného prosazování pravidel různorodosti v organizaci. Rovné příležitosti a řízení diverzity není nutné chápat pouze jako strukturální změnu vyžadující investici času, lidských zdrojů a dalších prostředků, 6

7 ale i jako business case obchodní záměr, který může organizaci přinést zisk především prostřednictvím zkvalitnění interních procesů a práce s lidskými zdroji. ( 2. Formy uplatňování rovných příležitostí v praxi Princip rovných příležitostí představuje pro firemní praxi následující opatření: Etický kodex firmy/organizace Principy rovných příležitostí by měly být zakotveny ve strategických dokumentech firmy. Silná organizační kultura rozvíjí osvětu o rovnoprávnosti a hodnotě každého jednotlivce jak na pracovním místě, tak be společnosti. Nediskriminace při náboru zaměstnanců Při náboru nedochází k diskriminaci z důvodu pohlaví, pracovní pozice jsou inzerovány ve tvarech pro obě pohlaví např. asistent/ka a hledaná pozice je detailně specifikována. Rovnost mezd za stejnou práci stejná odměna Dodržování stejného principu odměňování bez ohledu na to, zda je pracovníkem muž nebo žena. Pracovní pozice jsou ohodnocovány srovnatelným způsobem a stejně tak i benefity jsou dostupné jak pro muže, tak pro ženy. Princip rovnosti mezd je stanoven Zákonem o mzdě a Zákonem o platu. Nicméně v praxi platové rozdíly přetrvávají. Uplatňování flexibilních forem práce/slaďování osobního a pracovního života Programy na slaďování rodinného a pracovního života existují ve firmách velmi zřídka a většinou jsou cíleny pouze na ženy. Cílem flexibilních opatření je odbourat u zaměstnance stres související s nedostatkem času na osobní život, snížit absence, zlepšit výkon nebo pracovní atmosféru. Flexibilní opatření představuje např.: Nabídka studijního volna či volno navíc jako zaměstnanecký benefit 7

8 Rodinně přátelské pracovní prostředí (dětský koutek, nabídka hlídání, příspěvek na hlídání atp.) Flexibilní úpravy pracovní doby (zkrácený pracovní úvazek, práce z domova, flexibilní začátek a konec pracovní doby, volná pracovní doba, sdílení pracovního místa, stlačený týden apod.) Vzdělávání/kariérní růst Cílem je odhalit potenciál každé osoby a nastavit pracovní prostředí tak, aby se mohla rozvíjet a dále vzdělávat. Kroky vedoucí k tomuto cíli tak mohou být: Sledování výkonu a nastavení individuálního plánu rozvoje Rozvojové a vzdělávací programy pro vybrané skupiny Mentoring Zajistit hlídání děti Management mateřské/rodičovské dovolené Firmy by měly při odchodu zaměstnanců na mateřskou dovolenou plánovat i jejich návrat a umožnit/nabídnout jim flexibilní opatření, udržovat kontakt během jejich nepřítomnosti např. spolupráce na dálku, účast na akcích, sezónní výpomoc a podporovat střídání partnerů. Identifikace pracovních míst vhodných pro osoby se ZP Firma identifikuje na svých pracovištích místa vhodná pro zaměstnání osob se ZP. Cílem není vytvářet nová pracovní místa, ale využít pracovní místa stávající. Zákon ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci zaměstnat 4% osob se ZP na celkovém počtu zaměstnanců. Zákon zároveň nabízí nástroje, které může zaměstnavatel využít, pokud osoby se ZP zaměstná. Podstatné je, aby zaměstnavatel dokázal dobře vyspecifikovat pracovní místo a jeho náplň, aby úřady práce nebo samotné osoby se ZP o pracovním místě získaly konkrétní představu a usnadnilo se tak hledání optimálních pozic. Aktivní zaměstnávání žen ohrožených nezaměstnaností ženy po mateřské dovolené nebo ženy 50+ 8

9 Jak vyplývá z mnoha výzkumů, jsou tyto skupiny nejvíce ohroženy nezaměstnaností. Aktivní přístup k zaměstnávání těchto žen a vědomá snaha tyto ženy zaměstnat (rekvalifikace, kontakt po dobu MD, čas na zapracování apod.) snižuje diskriminaci na trhu práce a přispívá k rovným příležitostem. Proč uplatňovat rovné příležitosti? Proč je potřeba zavádět politiku rovných příležitostí a jaký význam mají takováto opatření pro firmy? Principy rovných příležitostí pro všechny jsou zakotveny v celé řadě legislativních dokumentů, direktiv, smluv EU a dalších mezinárodních dokumentů, ke kterým se ČR zavázala. Jsou formálně ukotveny v Listině základních lidských práv a svobod, v Zákoníku práce, Zákoně o zaměstnanosti, Zákoně o mzdě a Zákoně o platu. Zodpovědnost za prevenci diskriminace je tedy primárně kladena na zaměstnavatele. Zaměstnavatelé mohou sledovat řadu přínosů, které jim uplatňování politiky rovných příležitostí přináší ve sféře obchodní, firemní kultury i firemní reputace. Jak některé empirické výzkumy ukazují, diskriminace je ekonomicky nákladnou aktivitou, která se zaměstnancům nevyplácí. Pohledy z praxe Programy rovnosti mohou být realizovány i za minimálních nákladů (např. rovné příležitosti v pracovní inzerci), mohou náklady ušetřit (např. kvalitní výběr zaměstnaných snižuje výdaje na opakované výběrové řízení), často však přinášejí zvýšené náklady (např. v oblasti vzdělávání, zajištění flexibilního pracovního prostředí aj.). Je však potřeba si uvědomit, že rovné příležitosti přispívají i k růstu organizace, ke zkvalitnění pracovního prostředí a tím i k vyšší ziskovosti. Firmy, které již tzv. work-life balance uplatňují, si uvědomují, že jde o dlouhodobou investici do oblasti lidských zdrojů. Řada z nich je přesvědčená, že uplatňování rovných příležitostí dělá organizaci dobrou reklamu v marketingové oblasti a celkově zvyšuje její popularitu. 9

10 Lze uvést na příkladu společnosti Volvo Cars, která sestavila čistě ženský tým špičkových specialistek v tradičně mužském světě a zaznamenala velký úspěch. Naopak do značně feminizovaného světa, jako je např. školství, je vyvíjena snaha přilákat co nejvíce mužů. Mnoho firem i jejich zaměstnanců se shoduje, že lépe je pracovat ve smíšeném týmu, který nabízí pohled obou stran. Což je praktické vzhledem k tomu, že i spektrum zákazníků se většinou sestává z obou pohlaví. Neměli by to však být jednobarevní lidé. Vždy je třeba zástupců s různorodým nadáním a talentem. Různorodost vyžaduje dobrý management. Nejen v oblasti komunikace a řešení problémů. Neméně důležitá je schopnost manažera obhájit svoji roli. Slabí a nevyzrálí manažeři se obvykle a rádi zbavují rebelů, což však bývají často nejschopnější lidé v týmu. Dobrý manažer si uvědomuje, že barvité spektrum věku, schopností a ambicí není bezproblémové, je třeba dobré koordinace, nicméně odměna přichází v podobě nových nápadů, prosperity a dynamického týmu. Na otázku existence souvislostí mezi genderovou rozmanitostí a ekonomickými výsledky přitakává i nezisková organizace Catalyst, jenž se zabývá poradenskou činností, výzkumem a podporou rozvoje možností pro ženy v zaměstnání. Jak tvrdí její představitelka management s vyšší participací žen je vstřícnější a napomáhá i při odbourávání stereotypního chování ve vnímání mužských a ženských rolí. Náklady spojené s hledáním nového pracovníka, který disponuje potřebnou kvalifikací, stejně jako jeho zaškolování a nízká produktivita v počáteční fázi přináší společnostem finanční ztráty. Srovnatelné je vynaložení prostředků na znovuzapojení se při návratu z mateřské dovolené. Za dobu nepřítomnosti se totiž často změní pracovní podmínky, technické vybavení i samotné produkty. V rámci prorodinného opatření mohou tak zaměstnanci získávat a aktualizovat informace již v průběhu rodičovské dovolené a před opětovným nástupem do pracovního procesu. A to informace týkající se například změn v legislativě či směrnicích podniku, nejrůznější modely pracovní doby během mateřské dovolené i po ní nebo externí formy opatrování dětí. Některé firmy využívají zaměstnance na 10

11 rodičovské dovolené jako výpomoc v době dovolených nebo při absenci jiných zaměstnanců. Téměř všechny ženy oceňují a považují za přínosné možnosti na zvýšení kvalifikace již v průběhu mateřské dovolené. 3. Rovné příležitosti osob se zdravotním postižením Zdravotně postižení patří obecně mezi skupinu vystavenou zvýšenému riziku nezaměstnanosti, zejména pak dlouhodobé nezaměstnanosti. Toto riziko je diferencováno také uvnitř skupiny. Projevuje se zejména souvislost se stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání: nezaměstnaností jsou přibližně čtyřikrát více ohroženi zdravotně postižení se základním vzděláním než zdravotně postižení s alespoň středoškolským vzděláním s maturitou. Obecně platí, že nezaměstnaností jsou více ohroženi lidé ve vyšších věkových kategoriích. Tato souvislost však pro zdravotně postižené neplatí - nezaměstnaností jsou naopak nejvíce postižení mladí lidé se zdravotním postižením a s věkem míra nezaměstnanosti spíše klesá. Tato zdánlivá abnormalita souvisí s celkovým chováním zdravotně postižených na pracovním trhu: s věkem přibývá podílu těch, kteří na hledání zaměstnání rezignují a stahují se do ekonomické neaktivity. Pro starší věkové kategorie pak není charakteristická vysoká míra nezaměstnanosti, ale spíše nízká míra zaměstnanosti. Postavení zdravotně postižených na českém pracovním trhu vykazuje stejné obecné charakteristiky jako v dalších evropských zemích. Nízká zaměstnanost je charakteristická zejména pro zdravotně postižené osoby s nízkým stupněm dosaženého vzdělání, starší osoby (zejména ve věku nad 50 let), osoby s těžkým zdravotním postižením a osoby s mentálním postižením. V České republice žilo v roce 2007 více než 0,5 mil. osob se zdravotním postižením (504, 4 tis.), tj. téměř 6 % populace ČR ve věku nad 15 let. Mezi zdravotně postiženými se tak v zaměstnání uplatnil přibližně každý pátý občan. Míra nezaměstnanosti zdravotně postižených podle údajů dosáhla v roce ,2 %. V 1.pololetí 2007 došlo pak k jejímu mírnému poklesu. Jak je patrno z tabulky níže, míra nezaměstnanosti celkem vykazuje klesající tendenci, ovšem počet nezaměstnaných OZP se téměř nemění. Znamená to, že pokles míry 11

12 nezaměstnanosti nemusí znamenat pokles podílu OZP na celkovém počtu nezaměstnaných. Je stále třeba mít na paměti, že zde uvádíme pouze evidované uchazeče OZP, skutečný počet osob se zdravotním postižením, které nemohou nalézt pracovní uplatnění, je tedy mnohem vyšší, avšak získání takového údaje se jeví jako velmi problematické. Vývoj specifické míry nezaměstnanosti OZP v letech je znázorněn v následující tabulce. Vývoj míry nezaměstnanosti (%) Období Míra nezaměstnanos ti v ČR celkem Míra nezaměstnano sti osob se ZP celkem Z toho ženy se ZP Z toho muži se ZP ,3 38,9 40,7 37, ,7 40,2 40,9 39, ,9 44,7 45,2 44, ,5 42,6 43,6 41, ,3 42,2 45,2 39, ,8 39,7 43,8 36, ,9 42,3 42,2 42, ,8 39,6 43,0 39, ,4 37,2 - - Zdroj: údaje za rok 2007 jsou k , údaje z ostatních let jsou za celý kalendářní rok k Jak je patrné ve výše uvedené tabulce, rozdíl mezi mírou nezaměstnanosti mužů a žen není příliš markantní a dá se tudíž usoudit, že problematika gender nemá na 12

13 zaměstnanost osob se ZP příliš veliký vliv. Nicméně je důležité, aby měli zaměstnavatelé na paměti, že rovné příležitosti se týkají i žen a mužů se zdravotním postižením. Národní rada pro zdravotně postižené zpracovala v r Analýzu realizace principu rovných příležitostí pro zdravotně postižené. Definuje zde hlavních nástrojů na podporu zaměstnávání osob se ZP a konstatuje, že hlavní pozornost je zaměřena na zaměstnavatele. Analýza obsahuje i tzv. právní minimum, které si klade za cíl upozornit na právní aspekty spojené s prosazováním rovnosti a zabráněním diskriminace v pracovněprávních vztazích. V České republice je základním předpisem zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který upravuje zákaz diskriminace a stanoví co je přímá a nepřímá diskriminace a stejně tak, co se diskriminací nepovažuje. Zákon o zaměstnanosti dále v části III Zaměstnávání osob se ZP stanoví, že fyzickým osobám se ZP se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce a definuje, kdo je osobou se ZP. Zvýšenou ochranou na trhu práce se rozumí pracovní rehabilitace, na kterou mají všechny osoby se ZP a která představuje proces směřující k získání nebo udržení vhodného zaměstnání pro tyto osoby. Pracovní rehabilitace je tak jedním z nástrojů, který, je-li efektivně a cíleně využíván, může vést k vyrovnání rovných příležitostí osob se ZP na trhu práce. Závěry analýzy: 1. Právní řád České republiky poskytuje dostatečně široký sortiment nástrojů na podporu zaměstnávání osob se ZP, které mají motivační charakter a jsou spojeny s ekonomickým přínosem. Jsou dostupné jak pro malé tak velké zaměstnavatele a pokrývají jak oblast věcných, tak osobních nákladů. Pokud právní předpisy ukládají nějakou povinnost, dávají zaměstnavateli právo volby formy jejího splnění a obsahují současně i ekonomickou kompenzaci při některých formách plnění. 2. Největším nedostatkem stávající právní úpravy je absence způsobu posuzování zdravotního znevýhodnění po , což může řadě zaměstnavatelů způsobit velké problémy. Novelizaci by rovněž zasluhovalo ustanovení 35 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu ve smyslu jejího zvýšení, neboť výše slevy se nezměnila od roku 2000 a tím její motivační význam poklesl. 13

14 3. Základní požadavek na zaměstnavatele nediskriminovat osoby se zdravotním postižením v přístupu k zaměstnání není plněn. 4. Ze srovnání počtu žen a mužů připadajících na jedno pracovní místo v rámci ČR vyplývá, že tento poměr je až na výjimky velmi vyrovnaný a od roku 2006 se projevuje velmi silná tendence ke snižování počtu uchazečů připadajících na jedno pracovní místo. Je to dáno celkovým vývojem ekonomiky a zejména vyšším počtem pracovních míst. 5. Zaměstnání i jedné osoby se zdravotním postižením přinést zaměstnavateli kromě úspor i finanční prostředky v řádu statisíců Kč. 6. Přestože právní úprava v důchodovém pojištění odrazuje řadu osob od výdělečné činnosti a zákon o zaměstnanosti nedovoluje jejich evidenci v seznamu uchazečů, počet nezaměstnaných osob se zdravotním postižením roste. 5. Rovné příležitosti a EU EU klade na oblast rovných příležitostí vysoký důraz. Vedle legislativních nástrojů využívá i nástrojů nelegislativních ve formě finanční a institucionální podpory. Přestože bylo proti diskriminaci mnoho uděláno, stále to nestačí. Za účelem větší podpory rovnosti vyhlásila Evropská komise rok 2007 Rokem rovných příležitostí pro všechny. Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti Agendu rovných příležitostí řeší současný komisař Vladimír Špidla, jako jeden z 25 komisařů Evropské komise Evropský sociální fond Pro programové období , operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v prioritní ose 3 Sociální integrace a rovné příležitosti stanoví 4 oblasti podpory na pomoc osobám ohrožených sociálním vyloučení nebo přímo osobám sociálně vyloučeným: - podpora sociální integrace - podpora sociální integrace romských komunit - integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 14

15 - rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života ESF pro tyto účely vyčlenil více než 50 mil. EUR. Iniciativy společenství Equal Program Iniciativy Equal spolufinancován ESF a je jedním ze součástí ucelené strategie EU v boji proti diskriminaci. V rámci svých horizontálních témat podporuje potírání diskriminací prostřednictvím projektů realizovaných v jednotlivých tématických oblastech. Zvláštní důraz klade především na potírání diskriminace založené na pohlaví, které se věnuje v tzv. Prioritě 4 příležitosti pro ženy a muže. Rovné 15

16 6. Seznam použité literatury Autorský kolektiv, Některé aspekty financování pracovní rehabilitace, vydáno v rámci projektu Rehabilitace Aktivace Práce, CIP Equal, 2008 Autorský kolektiv, Studijní materiály pro genderové auditory a auditorky, vydáno v rámci projektu Prolomit vlny - Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce, 2007 Kateřina Machovcová (ed.). Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže. Sborník textů Praha: Gender Studies, 2007 Rovné příležitosti jakou součást společenské odpovědnosti firem / Jana Trnková (ed.). Praha: Business Leaders Forum, Gender Studies, 2006 Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v platném znění MPSV, Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti, 2007, 16

17

18 rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Publikaci vydalo Rozvojové partnerství PENTACOM v rámci projektu Iniciativy Společenství EQUAL Rehabilitace Aktivace Práce

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Karel Rychtář (AZZP ČR) Ostrava, 15.9.2014 OP LZZ, CZ.1.04.5.1.01/77.00003 PPS pilotní kurz legislativa 1. Úvod 2. Osoba se zdravotním postižením

Více

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako hnací motor ekonomiky ženy tvoří 51 % obyvatelstva (talent pool - zásobárna talentů); 59 % absolventů

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Kultura a strukturální fondy PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 9.12.2005 Česká republika disponuje obrovským bohatstvím kulturního

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Diverzita pro OZP a trh práce

Diverzita pro OZP a trh práce Diverzita pro OZP a trh práce Tomáš Sokolovský Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, Ostrava Název projektu: Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Matice k gendrově politickým strategiím

Matice k gendrově politickým strategiím / GENDER TOOLBOX Matice k gendrově politickým strategiím Cílová skupina (-y): Řídící skupiny, vedoucí pracovníci/pracovnice, multiplikátorky a multiplikátoři U delších gendrových školeních nebo kurzů:

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů GE Rozmanitě... aneb Diverzita v GE Money Bank Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů 22.11. 2013 GE - Globální společnost GE Money Bank Česká

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Gender mainstreaming. Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL

Gender mainstreaming. Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Gender mainstreaming Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Jak lze dosáhnout genderové rovnosti? Strategie na cestě ke konečnému cíli genderové rovnosti Integrování genderového hlediska

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Aktuální úkoly na trhu práce

Aktuální úkoly na trhu práce Aktuální úkoly na trhu práce Ing. Jan Marek Ministerstvo práce a sociálních věcí náměstek pro zaměstnanost AIVD 20.11.2014 Obsah vystoupení 1. Základní problémy na trhu práce v ČR 2. Strategie rozvoje

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity 500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity Šárka Drbová 13. března 2013 Program Strategie odměňování Moderní trendy v poskytovaných benefitech Legislativní výhled 2 500 HR Minutes Vazba

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Praha, 26.5.2015 Pavel Puff

Praha, 26.5.2015 Pavel Puff MĚŘENÍ INDEXU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI VE SKUPINĚ ČEZ Praha, 26.5.2015 Pavel Puff ÚČAST NA MĚŘENÍ ZAPADÁ DO STRATEGIE NAŠÍ ZAMĚSTNAVATELSKÉ ZNAČKY Skupina ČEZ je dobrým a odpovědným zaměstnavatelem Drží slovo

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

HORIZONTÁLNÍ TÉMATA. Lucie Bendlová 24. 6. 2014

HORIZONTÁLNÍ TÉMATA. Lucie Bendlová 24. 6. 2014 HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Lucie Bendlová 24. 6. 2014 Obsah OBSAH : Úvod Cíl horizontálních témat Neutrální vliv Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj Horizontální témata obecně, dokumentace Zásada plnění HT Důsledky

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Ilona Štorová OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní schopnosti, Work Ability Index C. Předsudky zaměstnavatelů,

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

Identifikace projektu

Identifikace projektu Identifikace projektu Název projektu Název operačního programu Efektivní vzdělávání v DAVON s.r.o. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 1 Prioritní oblast podpory 1.1 Číslo výzvy

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Diverzita, společenská odpovědnost firem a zdravotně postižení

Diverzita, společenská odpovědnost firem a zdravotně postižení Diverzita, společenská odpovědnost firem a zdravotně postižení Václav Krása Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Praha Tomáš Sokolovský Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, Ostrava

Více

SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most. - spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most. - spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most - spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Tento projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Společenská odpovědnost firem CSR

Společenská odpovědnost firem CSR Společenská odpovědnost firem CSR Akce pořádaná v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evropský sociální fond (ESF) Globální grant (GG) Operační program Rozvoj

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11. PROJEKT METR Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je příspěvkovou organizací Ministerstva práce

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více