Volitelné předměty pro 5. ročníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volitelné předměty pro 5. ročníky"

Transkript

1 Volitelné předměty pro 5. ročníky Literární seminář Jednoletý seminář pro 5. C, vyučující: PhDr. Radváková V. I. Charakteristika a cíle literárního semináře Smyslem literárního semináře je vybavit studenty takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní literární text analyzovat, hodnotit a svá stanoviska opírat o objektivně platná fakta a literárněvědné poznatky. Základem semináře je práce s literárním textem, jeho sémantická a strukturní stránka. Studenti si osvojují literárněvědné poznatky a pojmy. Didaktické metody směřují i k emocionálnímu prožitku, ke kultivaci smyslového vnímání studentů a zároveň k rozlišení umělecké literatury od literárního braku. II. Obsah učiva a organizace výuky Interpretace uměleckých textů Vývoj světové literatury na přelomu 20. a 21. století Interpretace vybraných děl české a světové literatury 20. století výběr vychází ze čtenářských zkušeností a zájmu studentů. Např.: Ruská literatura: M. M. Bulgakov, B. L. Pasternak, I. Solženicyn, V. Nabokov Francouzská literatura: A. Camus, P. Sarter, Sarrautová, B. Vian, E. Ionesco Italská literatura: A. Moravia, C. Levi, U. Eco Anglická literatura: T. S. Eliot, W. Golding, G. Orwell Německá literatura: F. Werfel, H. Böll, E. Jelineková Severské literatury: P. Hoeg, J. Gaarden, M. Niemni Americké literatury: E. Hemingway, J. Kerouac, A. Ginsberg, W. S. Buroughs, G. G. Marquez, T. Capote Česká literatura: J. Zábrana, M. Kundera, M. Ajvaz, M. Topinka Studenti v rámci interpretace pracují s literárněvědnými příručkami i s jednotlivými žánry dobové literární kritiky. Společenskovědní seminář Dvouletý seminář pro 5. A, B, vyučující: Mgr. Sokolová I. TÉMATA Mediální výchova Mezinárodní spolupráce a organizace, politické zřízení států, ideologie, politika věc veřejná Logika Právní dokumenty a práce s nimi, administrativa Rozšiřující témata z ekonomie, peníze, burzy Sociální aspekty života, sociální deviace, poruchy Rozšiřující témata z psychologie např. Freud, Jung Rozšiřující témata z filosofie, četba filosofických textů a práce s nimi, vybrané filosofické problémy Program semináře se přizpůsobuje profilu účastníků jejich zájmu a potřebám 1/10

2 Volitelné předměty pro 5. ročníky Jednoletý seminář pro 5.C, vyučující: PhDr. Wienerová Z. Náplní tohoto semináře je studium československých dějin 20.století. Cílem je prohlubování učiva, rozšíření některých témat, dovednost práce s prameny a jejich interpretace, seznamování s regionálními dějinami a osvojení metod tvorby seminární práce. Z toho vyplývá, že tento seminář je zároveň i metodickou přípravou na písemnou maturitní zkoušku z dějepisu v 6.ročníku. Dvouletý seminář pro 5. A,B, vyučující: Hanzlíková V. MODERNÍ DĚJINY /OD 2.SV.VÁLKY PO SOUČASNOST/ S DŮRAZEM NA OBDOBÍ POVÁLEČNÉ studená válka - vývoj v zemích komunistického bloku, zejména ČS/S/R, ale také třeba Číny dekolonizace a její důsledky Izrael světové konflikty Doplněno: odbornou literaturou, exkurzemi /Vojenské muzeum, Muzeum III. odboje v Příbrami, Terezín, lze i Osvětim / dokumentárními filmy, edicemi archivních materiálů. Požadováno referáty seminární práce z moderních dějin Seminář ze zeměpisu Dvouletý seminář pro 5. A,B, vyučující: Tomeš J. CÍLE SEMINÁŘE Seminář rozšiřuje učivo SŠ, slouží jako soustavná příprava k maturitě a studiu na VŠ. Cílem je všestranný rozvoj geografického myšlení, rozšíření znalostí o světě jako komplexním a dynamickém prostoru. Žáci budou vedeni ke tvořivé a kritické práci s materiály a k rozvíjení vlastní schopnosti se vzdělávat, komunikovat, argumentovat a používání vlastních kompetencí. SOUČÁSTI SEMINÁŘE Seminář bude využívat moderních technologií a pomůcek, rozsáhlou práci s informacemi, vlastní tvorbu materiálů, práci v terénu na netradičních místech. Součástmi semináře budou exkurze, vycházky, přednášky, hry, měření, ankety, práce ve skupinách. Výstupem budou články, eseje, informační panely, nové pomůcky, tabulky, prevence, popř. obrazová dokumentace atd. ORGANIZACE SEMINÁŘE Organizace bude blízká VŠ semináři, studium je rozděleno do tematických celků, které se časově nekryjí s trváním běžného školního roku. Studenti budou hodnoceni průběžně za práci a aktivitu v průběhu celého studia. 2/10

3 Volitelné předměty pro 5. ročníky OBSAH SEMINÁŘE 1. ROK Komplexní problémové opakování a prohloubení dosavadního učiva zeměpisu. Člověk a krajina (krajinná sféra, geoekologie, ochrana a tvorba ŽP + souvislosti). Mezinárodní migrace, geografie obyvatelstva a sídel, vliv migrace na prostor. Geografie válek a konfliktů, teorie válek, anatomie válek, vliv na prostor. 2. ROK je v přípravě (bude podobný semináři pro 6. ročník). Seminář z matematiky Dvouletý seminář pro 5. A,B, vyučující: RNDr. Nečasová E. V 5. ročníku bude matematický seminář věnován pravděpodobnosti a statistice. Statistické pojmy se dnes, zvláště v hromadných sdělovacích prostředcích, používají poměrně často, avšak nezřídkakdy nepřesně a ve spojení s chybnou až zavádějící interpretací. Ve volitelném semináři z pravděpodobnosti a statistiky se studenti seznamují se základy teorie pravděpodobnosti a matematické i popisné statistiky tak, aby byli s to informace obsahující statistické pojmy přijímat kriticky a nepodléhat falešným interpretacím; kromě toho se připravují na to, aby byli s to ve vlastní praxi základy těchto oborů samostatně odpovědně používat. Využití počítačů zrychlí, usnadní a zpříjemní výpočetní stránku řešení statistických úloh. V 6. ročníku bude matematický seminář věnován prohloubení a rozšíření tematických celků probíraných během studia na gymnáziu. Studenti se zde seznámí s propojením různých partií matematiky při řešení týchž problémů. Některá témata (např. komplexní čísla) budou zařazena v závislosti na složení přihlášených studentů (podle podílu studentů z humanitní a z přírodovědné třídy). Seminář z chemie Dvouletý seminář pro 5. A,B, vyučující: RNDr. Bludská M. 1. ROK: Základy analytické chemie Studenti se naučí i v laboratoři využívat rozšířené metody kvalitativní i kvantitativní analytické chemie. Spektroskopické metody (NMR, IČ, hmotn. spektra) Studenti se snaží interpretovat spektra jednoduchých organických látek. Rozšíření učiva fyzikální a obecné chemie např. využití stavové rovnice plynů při chemických výpočtech, pufry a chemické rovnováhy, termodynamika uskutečnitelnost chemických dějů Mechanismy reakcí v organické chemii 2. ROK: Rozšiřující učivo chemie se zaměřením na souvislosti jednotlivých chemických oborů a jejich propojení (napříč obecnou, anorganickou i organickou chemií a biochemií). 3/10

4 Volitelné předměty pro 5. ročníky Seminář z biologie Dvouletý seminář pro 5. A,B, vyučující: Mgr. Stránská I. V 5. ročnících je seminář zaměřen na praktickou stránku biologie. Výuka probíhá převážně v terénu a zahrnuje různé oblasti biologie, například: Botanika poznávání a určování rostlin laboratorní práce z morfologie, fyziologie rostlin exkurze do botanické zahrady, Zoologie tématické návštěvy ZOO exkurze do NM, přednášky, Seminář z informatiky Dvouletý seminář pro 5. A,B, vyučující: Ing. Dušek J. GRAFIKA, DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Zpracování a tvorba obrázků v programech Photoshop a Corel, vektorová a rastrová grafika od teorie až po praktické použití, zpracování fotografií z digitálního fotoaparátu, návrhy plakátů, umělecká kresba na počítači. Využití těchto znalostí pro tvorbu prezentací. Na závěr každého pololetí studenti odevzdají seminární práci zadaného rozsahu. Jednu vytvoří pomocí Photoshopu a druhou pomocí Corelu. Na tento seminář by navazoval seminář zaměřený na tvorbu a editaci webových stránek. TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výuka programování webových stránek, navázání na základy z hodin informatiky, a na předešlý seminář, více o technologii webu, principy tvorby webu, základní pravidla, již dokonalá znalost jazyka html, syntaxe tagů, vč. atributů, rutinní zvládnutí kaskádových stylů, dokonalé ovládání některých editorů webových stránek (Frontpage, Golden editor), pokročilí se budou zabývat Jawa scripty a jazykem PHP. Výstupem by mělo být vytvoření vlastních webových stránek na téměř již profesionální úrovni. 4/10

5 Seminář z anglického jazyka Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: Zabrina Perry, Veronika Pavelková OBSAH SEMINÁŘE reálie anglicky mluvících zemí anglická a americká literatura četba, rozbor, interpretace, diskuse práce s britským a americkým denním tiskem, periodiky diskuse na aktuální témata, argumentace, vyjadřování a obhajování názoru prezentace seminárních prací a projektů cvičné FCE a CAE testy ukázkové přijímací testy z angličtiny VŠE, FSV, FF, Seminář z anglické literatury Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: Lukavská K. ČTENÍ Z ANGLO-AMERICKÉ LITERATURY XX. STOLETÍ Cíl: Seznámit studenty formou společné četby a diskusí s nejvýraznějšími osobnostmi anglické a americké literatury XX. století, přispět k jejich ovládání angličtiny. Popis: Podmínkou je alespoň upper-intermediate znalost angličtiny. Četba ukázek bude probíhat v jazyce originálu. V rozborech vyjdeme z toho, že je potřeba složitější fráze přeložit a ujistit se, že všichni rozuměli. Podle složení skupiny bude následující diskuse buďto v angličtině nebo češtině. Součástí semináře budou stručné anglické referáty studentů a krátká písemná zadání související s konkrétní hodinou. Seminář ve své úvodní části tyto texty: Thomas Stearns Eliot: The Ad-dressing of Cats. James Joyce: Dubliners. David Herbert Lawrence: The Rocking-Horse Winner Virgina Woolf: To the Lighthouse. Stephen Leacock: Literary Lapses. Somerset Maugham: The Escape. Walter Macken: Tuesday s Children. E. M. Forster: The Passageway to India. další texty budou stanoveny po dohodě se studenty, s přihlédnutím k jejich čtenářským zájmům. Francouzská konverzace Jednoletý seminář pro 6.C, vyučující: Mgr. Akselrodová Zdena Analýza dokumentů články z tisku a odborných časopisů. Debaty na vybraná témata na podkladě studovaných materiálů. Seznámení s typy dokumentů pro praktické využití (CV, lettre de motivation ). Prohloubení jazykových dovedností ( rozšíření slovní zásoby na vybraná témata, souborné opakování gramatiky ) v případě zájmu ze strany studentů. Seminář z latinského jazyka jednoletý seminář pro 6. C, vyučující: Mgr. Nováková V. OBSAH SEMINÁŘE seznámení se základy latinského hláskosloví, tvarosloví a syntaxe v rozsahu požadavků z latiny na VŠ součástí semináře jsou také latinské reálie a tradice včetně četby krátkých latinských textů a latinské slovní zásoby 5/10

6 Společenskovědní seminář Jednoletý seminář pro 6.ročníky, vyučující: Mgr. Krulikovská H. KOMUNIKACE JAKO ZÁKLADNÍ PODMÍNKA PŘEŽITÍ V MODERNÍ SPOLEČNOSTI Cílem semináře je seznámit studenty se základními technikami komunikace, naučit je tyto techniky rozpoznat v průběhu komunikace a také je naučit tyto základní techniky používat v praxi, vést studenty k úspěšné komunikaci a k úspěšné vlastní prezentaci. Tematické okruhy semináře: kooperativní komunikace řečové chování a zdvořilost, pojem tváře image, pozitivní zdvořilost, negativní zdvořilost, zdvořilostní princip, využití intonace, kulturní specifika dané země, mezinárodní komunikace asertivní komunikace agresivní a pasivní jednání, zásady asertivní komunikace, základní asertivní techniky, pravidla asertivní kritiky argumentace argumentační komunikační situace, argumenty, typologie argumentů, struktura argumentačního textu, posouzení přesvědčivosti argumentů, podmínky akceptability argumentů, chybná argumentace konflikt v interpersonální komunikaci vznik konfliktu a jeho rozpoznání, efektivní řízení konfliktu, taktické jednání, jazykové prostředky užívané v komunikačním dialogu manipulace v interpersonální komunikaci vymezení manipulace a její cíle, identifikace manipulátora, manipulační strategie, odkrytí manipulace a obrana před ní, pozitivní manipulace, jazykové prostředky užívané při verbální manipulaci, manipulace v masových médiích neverbální komunikace proxemika (vzdálenost), mimika, postoje (posturika) a gesta, haptika (doteky), olfaktorika (čichové vjemy), řeč prostředí, čas, oblečení internet internet jako zdroj informací, pozitiva a negativa internetu, člověk a počítač, internet jako komunikační prostředek, internet jako vzdělávací prostředek Společenskovědní seminář Jednoletý seminář pro 6. A, B, C, vyučující: Mgr. Sokolová I. TÉMATA Rozšiřující témata z filosofie, práce s filosofickými texty, zaměření na vybrané filosofické problémy Logika Mediální výchova Sociální aspekty života, sociální deviace, poruchy Program semináře se přizpůsobuje profilu účastníků jejich zájmu a potřebám Jednoletý seminář pro 6.C (ve francouzském jazyce), vyučující: Plášková A. SVĚTOVÉ DĚJINY 2.POLOVINY 20.STOLETÍ Seminář bude zaměřen na hlubší pochopení významných témat moderních dějin: bilance 2.světové války, rozdílnost ideologických systémů, zásadní momenty studené 6/10

7 války, sovětský blok a jeho rozpad, německá otázka, sjednocování Evropy, současná ohniska napětí a jejich historické kořeny... Obsah semináře může být upraven podle zájmu studentů. Při výuce bude dán velký prostor práci s prameny a diskusi o různých interpretacích historických událostí. Jednoletý seminář pro 6.C ( ve francouzském jazyce ), vyučující: Brochot D. METODIKA HISTORIKOVY PRÁCE Seminář bude veden ve francouzském jazyce a zaměří se především na přípravu k písemné maturitní zkoušce z historie. Studenti si osvojí metody rozboru dokumentů a jejich interpretace, syntézy historických poznatků a tvorby disertační práce. Metodická práce bude doplněna výkladem zajímavých témat z moderní historie: konfliktní vývoj Předního východu, dekolonizace, politický vývoj Francie ve 20.století... jednoletý seminář pro 6.ročníky, vyučující: Hanzlíková V. MODERNÍ DĚJINY /OD 2.SV.VÁLKY PO SOUČASNOST/ S DŮRAZEM NA OBDOBÍ POVÁLEČNÉ studená válka - vývoj v zemích komunistického bloku, zejména ČS/S/R, ale také třeba Číny dekolonizace a její důsledky Izrael světové konflikty Doplněno: odbornou literaturou, exkurzemi /Vojenské muzeum, Muzeum III. odboje v Příbrami, Terezín, lze i Osvětim / dokumentárními filmy, edicemi archivních materiálů. Požadováno referáty, seminární práce z moderních dějin jednoletý seminář pro 6.ročníky, vyučující: Hanzlíková V. DOPLŇUJÍCÍ HISTORIOGRAFICKÉ OBORY pomocné vědy historické /paleografie, chronologie, heraldika, aneb jak se kdy psalo, měřilo, jak se počítal čas / základní kontakt s archeologií, základní informace o dějepisectví, archivnictví, odborné literatuře apod. Seminář ze zeměpisu Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: Tomeš J. CÍLE SEMINÁŘE Cílem je komplexní prohloubení geografického poznání, příprava na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ. Seminář klade důraz na současnou geografii v globálních souvislostech, vyžaduje velký podíl vlastní práce studentů a samostatného studia. 7/10

8 SOUČÁSTI A ORGANIZACE Seminář je rozdělen do bloků s ohledem na přípravu k ukončení studia a přijetí na VŠ. Samotné lekce probíhají na různých místech, organizace lekcí je variabilní. Součástí jsou přednášky, práce s daty a materiály, jejich zpracování a získávání nových informací. Studenti se budou moci zúčastnit besed, promítání a jiných aktivit jako doplnění geografického studia. Seminář vyžaduje aktivní znalost cizích jazyků a schopnost práce s internetem a základní práci s daty v elektronické podobě. OBSAH Komplexní problémové opakování a prohloubení dosavadního učiva zeměpisu. Variabilní blok: člověk v prostoru a čase podle potřeby a zájmu. (Obecná ekonomická geografie, Geografie válek a konfliktů, Politická geografie.) Seminář ze zeměpisu Jednoletý seminář pro 6. C, vyučující: RNDr. Šantrůčková M. Výuku na semináři v 6. ročníku bilingvních tříd probíhá kombinovaně ve francouzštině a češtině. Ve francouzštině seminář slouží k prohloubení a zdokonalení kartografických znalostí a dovedností a zejména k praktickému nácviku jejich využití při sestavování cartes de synthèse a croquis de géographie. Dále je zaměřen na metodiku práce s dokumenty (mapy, grafy, statistické tabulky fotografické dokumentace, odborné i populárně naučné články) a jejich interpretaci. Seminář z matematiky Jednoletý seminář pro 6.C (ve francouzském jazyce), vyučující: Červová L., Tetourová M. Rozšíření a prohloubení učiva zvláště v kapitolách, kde se liší francouzské a české pojetí středoškolské látky (posloupnosti, řady, logika, planimetrie). Zdůraznění rozdílů v symbolice a obsahu některých pojmů, doplnění české terminologie. Seminář z matematiky Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: RNDr. Nečasová E. Cílem tohoto semináře je upevnění a doplnění znalostí středoškolské matematiky pro plynulý přechod na VŠ, se zdůrazněním souvislostí mezi různými partiemi matematiky. Podle zájmu studentů bude zařazeno i užití integrálního a diferenciálního počtu v praxi. Seminář z deskriptivní geometrie Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: Fischerová L. Seminář z deskriptivní geometrie připravuje studenty na vysokoškolské studium oborů, kde budou potřebovat dobrou prostorovou představivost a základy zobrazovacích metod, tj. na školy technických, uměleckých, přírodovědných, ale i lékařských oborů. Obsahem výuky jsou zobrazovací metody, tj. Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání, základy lineární perspektivy a tvorba prostorových modelů těles. Studenti získávají dovednosti v rýsování, ale učí se i načrtávat různé objekty (náčrty jsou prvním vyjádřením inspirace před dalším podrobným, např. počítačovým zpracováním. 8/10

9 Seminář z fyziky Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: Plášek Z. doplnění, prohlubování a částečné rozšiřování poznatků z fyziky návštěva Přednášek z moderní fyziky na MFF UK simulace fyzikálních jevů na počítači česká terminologie (pro dvojjazyčné třídy) Seminář z astronomie a astrofyziky Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: Ing. Dušek J. Cílem semináře je seznámit žáky s oblastí vědy, která vždy od nepaměti fascinovala lidi, kteří vzhlíželi k obloze a kladli si otázky. Na mnohé z nich se pokusíme odpovědět, ale zároveň se ukáží i místa, kde odpovědi zatím neznáme. V semináři bude probíráno široké spektrum z oblasti astronomie a astrofyziky na středoškolské úrovni: historie astronomie, astronomické přístroje, stavba sluneční soustavy, hvězda a její život, velký třesk a vývoj vesmíru, důsledky teorie relativity, časoprostor, černá díra, pulsar, mezihvězdná hmota, nova, supernova, a spoustu dalších zajímavých témat. V rámci semináře se předpokládají návštěvy Planetária a Štefánikovy hvězdárny na Petříně, lze uspořádat i exkurzi do astronomického ústavu v Ondřejově Seminář z chemie Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: Štěpánová E. Rozšiřující učivo chemie, souvislosti jednotlivých chemických oborů a jejich propojení, obecná, anorganická, organická chemie a biologie. Cílem je, aby studenti získali komplexní znalosti chemie, rozuměli jí a uměli správně odvozovat nové chemie souvislosti a byli tak dobře připraveni i pro další studium na VŠ chemického zaměření. Seminář z chemie Jednoletý seminář pro 6.C, vyučující: Štěpánová E. Seminář je určen zájemcům o přírodovědné studium na českých vysokých školách. Slouží k doplnění a rozšíření učiva na úrovni české (i státní) maturity z chemie a českých přijímacích zkoušek. Seminář z chemie Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: RNDr. Bludská M. SPEKTROSKOPICKÉ METODY ANALÝZY ORGANICKÝCH LÁTEK Infračervená spektroskopie Nukleární magnetická rezonance Hmotnostní spektroskopie Cílem semináře je: seznámit studenty s principy běžných analytických spektroskopických metod používaných k identifikaci organických látek naučit studenty spektra ( IČ, NMR, Hmotnostní spektroskopie) pro konkrétní funkční skupiny látek správně interpretovat. při řešení mnoha příkladů spekter konkrétních látek naučit studenty navrhnot strukturní vzorce těchto neznámých látek, u nichž byla spektra naměřena. 9/10

10 Studenti si tak osvojí práci s dešifrováním spekter, což při dalším studiu chemie na VŠ určitě využijí. Navíc je postupné odhalování neznámé látky pomocí jejích naměřených spekter práce zábavná, neboť jde o objevující a vlastně detektivní činnost. Možnost exkurze na odborná pracoviště UK, kde se tato zařízení běžně využívají. Seminář z biologie Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: Ullschmiedová K. V 6. ročníku slouží seminář k dalšímu prohloubení znalostí biologie: botanika: typy rozmnožování, rozdíly ve vývoji jednotlivých druhů rostlin zoologie: ontogeneze, přehled vývoje jednotlivých orgánových soustav mezi různými druhy živočichů anatomie, antropologie, genetika, ekologie,. významná část semináře je věnována fyziologii, biologii (metabolické procesy) a molekulární biologii, nezbytným předpokladem je tedy i znalost chemie diskuse k vybraným tématům z biologie návštěva anatomické pitvy Svou náplní seminář připraví studenty jak k maturitní zkoušce, tak k přijímacím zkouškám na VŠ z biologie. Seminář z informatiky Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: Plášek Z. algoritmizace a základy programování (Pascal, VBA, PHP) návrh relačních databází a pravidla jejich tvorby počítačová grafika vlastní projekt (databáze, grafika, www stránky...) Seminář z informatiky Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: Kadlec J. POČÍTAČOVÁ SAZBA A PUBLIKOVÁNÍ NA WEBU TeX - profesionální typografický systém pro počítačovou sazbu článků,časopisů a knih. Publikování na webu - HTML a základy XML Seminář z výtvarné výchov Jednoletý seminář pro 6.ročníky, vyučující: Svatošová S. Obsahem jsou podrobné dějiny umění 19. a 20. století s důrazem na současné umění. Součástí semináře budou pravidelné návštěvy Sbírky moderního a současného umění NG ve Veletržním paláci. Druhé pololetí je zaměřeno na realizaci praktické seminární práce, jež je podmínkou pro složení maturitní zkoušky z výtvarné výchovy. 10/10

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE:

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE: Volitelné předměty pro 5. ročníky Literární seminář Jednoletý seminář pro 5.C, 5.D, vyučující: PhDr. Krulikovská, H. CÍL SEMINÁŘE: Základem semináře je věnovat se do hloubky práci s literárním textem,

Více

Volitelné předměty pro 5. ročníky 2010/2011

Volitelné předměty pro 5. ročníky 2010/2011 Seminář z anglického jazyka Jednoletý seminář pro 5. ročníky, vyučující: Smith W., Grunshaw L. reálie anglicky mluvících zemí anglická, americká a australská literatura a film četba, rozbor, interpretace,

Více

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015 Literární seminář Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: PhDr. Nápravníková B. Cílem semináře je prohloubit výuku ČJL se zaměřením na české a světové drama. Určený je pro studenty, kteří uvažují

Více

Volitelné předměty pro 5. ročníky 2011/2012

Volitelné předměty pro 5. ročníky 2011/2012 Seminář z anglického jazyka Jednoletý seminář pro 5. ročníky, vyučující: Smith W., Grunshaw L. OBSAH SEMINÁŘE reálie anglicky mluvících zemí anglická, americká a australská literatura a film četba, rozbor,

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 vybírat do konce března 2010 Volitelné předměty Studenti si volí na konci prvního ročníku jeden dvouhodinový povinný předmět. Tento se vyučuje po

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Žáci 2. ročníku si volí 2 předměty Žáci 3. ročníku si volí 3 předměty (jiné než semináře, které již navštěvují) Anotace jsou uvedeny v textu dále. Online

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z fyziky 4. Cvičení z

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2013 2014

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2013 2014 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2013 2014 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Biologický seminář 2. Cvičení z chemie 3. Cvičení z matematiky 4. Deskriptivní

Více

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 1 Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 2.ročníky a sexta Tyto semináře umožňují studentům rozhodnout se pro další orientaci. Každý student si musí zvolit jeden z níže uvedených volitelných

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z chemie 4. Cvičení

Více

1 Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2009/2010 4.ročník a oktáva Studenti úrovně A v matematice si povinně volí 3, ostatní 4 volitelné předměty Jednoleté semináře Maturitní matematika - vyučující:

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

DODATEK č. 6 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

DODATEK č. 6 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 DODATEK č. 6 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Platnost: 1.9.2015 Číslo jednací: VP/2015/255/GY Mgr. Marek Výborný ředitel gymnázia Přehled volitelně vzdělávacích aktivit

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT I-III Studenti současného druhého ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti sext si volí VP I III z následující

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Technické lyceum - specialista pozemních sil, od 2013 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 31.

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Obsah 1. Seminář z českého jazyka a literatury... 3 2. Konverzace v anglickém jazyce... 8 3. Konverzace v německém jazyce... 14 4. Seminář z matematiky...

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia.

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. KCP Kapitoly z českého pravopisu a tvarosloví Pozornost bude věnována dodržování

Více

RÁMCOVÁ NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

RÁMCOVÁ NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ RÁMCOVÁ NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ KONVERZACE V CIZÍCH JAZYCÍCH Jsou zaměřeny na zlepšování komunikačních schopností a dalších jazykových dovedností. Probíraná témata korespondují jak s tématy profilové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství od 1.9.2009 23-41-M/01 Strojírenství 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojírenství Strojírenství se zaměřením na CAD CAM Název školy

Více