TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113"

Transkript

1 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113

2 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green marketing 6 Tomá Duda Certifikace FSC a polygrafick prûmysl Certification FSC and printing industry 7 Anketa Certifikace FSC Questionnaire Certification FSC 8 Milan Souãek Recyklované tiskové papíry Recycling printing paper 9 Miroslav Doãkal Zvlhãování v tiskárnû Humidification in printing house 10 Vladislav Najbrt Noviny na startu nové dekády Newspapers on start of new decade 11 Vladislav Najbrt Pfiipravit se na budoucnost To prepare on future 12 Miroslav Doãkal Neradostná (?) budoucnost plakátu Bleak (?) future of poster 14 Radim Vondráãek K jubileu sbírky uïité grafiky v UmûleckoprÛmyslovém museu v Praze To anniversary of collection of used graphics in UPM in Prague 17 Anketa Bezprocesní desky Questionnaire No process boards 18 Xerox pfiedstavil multifunkci pro vstup do produkãního tisku Xerox introduces multifunction for enter to production print 19 Xeikon oficiálnû vstupuje na trh v âr a SR Xeikon officially enters on CR and SR market 20 Aktuality z domova a ze zahraniãí Actualities from printing industry 22 Kolegium Typografie pfiedstavuje své ãleny Kolegium Typografie introduces its members 24 Miroslav Horník Novela zákona o dani z pfiidané hodnoty Novella of Law of VAT TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 Typografia digitální Pfiíloha o digitálním tisku ti tûná digitálním tiskem Více uvnitfi ãísla Typografia 12/2010/1219/roãník 113 Odborn ãasopis ãesk ch polygrafû a typografû Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6, Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6, Fax ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar ová, éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, Pfiedseda redakãní rady Milan Mar o Redakãní rada Jaroslav Hru ka, Jan Král, Milan Malovan, Milan Mar o, ZdeÀka Mar ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: Martina Ranglová, studentka AVE ART Ostrava Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris Melu Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o. Tisk Tercie Praha spol. s r.o. Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6, Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné 700 Kã Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú /0100 Komerãní banka, pob. Praha 6 ISSN , Registrováno pod MK âr 7504 Podávání zásilek povolila âeská po ta pod ã.j. nov. 6084/96 Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk ch ãlánkû. Toto ãíslo je ti tûno barvami dodan mi firmou Michael Huber CZ Toto ãíslo je ti tûno na papífie Hello Silk 115 g/m 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: , Papír na obálku a pauzu dodala spoleãnost ANTALIS, s.r.o. Bucharova 1314/8, Praha 5 Tel.: , Fax: to Editorial Tak, jak je, fiíká si obãan: jedni fiíkají, Ïe krize uï skonãila, druzí konstatují jiï jen její doznívání a nûktefií zase ohla ují pfiíchod krize dal í. Îivot ukázal, Ïe mnoh m byla krize záminkou, proã nemohou zaplatit, jin m pfiíleïitostí k personálním ãistkám a propou tûní slab ch nebo nepohodln ch lidí, jin m zase poslouïila jako dûvod k zmrazení investic, v tom vynikli nûktefií zahraniãní majitelé podnikû nebo domácí váhaví stfielci. Krize se chovají podobnû, jako povodnû: zprvu naru í, niãí a demolují, vyvolají prvotní zdû ení, spláchnou neãistoty a haraburdí, znehodnotí ãásti majetku. V dal í etapû vyvolají fázi obnovy, upu tûní od pfiekonan ch aktivit a zastaral ch procesû a zmobilizují aktivní lidi s jejich tfieba skryt mi schopnostmi. Nûkdy vznikne neoãekávanû ãas a pfiíleïitost k rozhlédnutí se a k pfiehodnocení cílû a nov ch cest k jejich dosaïení. KdyÏ se trochu rozhlédneme v zahraniãí, kde dopady krize byly mnohem citelnûj í, neï u nás, kde jsme zvlá tû bankami a nûkter mi ekonomy chlácholeni, Ïe ná finanãní sektor v e úspû nû zvládl, zaznamenáme ãil ruch a pozitivní orientaci. Pfiibylo oborov ch kongresû, veletrhû a konferencí pro podnikatele. Hledají se na nich nejen cesty k záchranû starého, mnohem ãastûji se vyhodnocují nové technologické pfiíleïitosti a koprodukce, kolí se podnikatelé a odborníci, jak vyuïít penûz a dotací na projekty v Evropské unii. Ne v echno nové pfiinese ekonomické efekty, je nutné poznat specifika jednotliv ch trhû a správnû vyhodnotit konkurenãní vlivy, pfiicházející z Asie nebo ze zámofií. Svût se zmen uje a globalizuje a je nutné sledovat nejen pfiíleïitosti, ale i hrozby. Kdo se zorientuje, mûïe otevfiít novou budoucnost pro své podnikání i pro své zamûstnance a potomky. Takov ch úspû n ch projektû a promûn jsou jiï v blízkém zahraniãí stovky a pfiib vá i úãastí na ich obãanû a podnikû. Nejvût í hodnotu mají kreativní projekty, nesené my lenkou a originálním nápadem, na nûmï se vybuduje nová orientace a nová kapacita s nov mi pracovními místy. Opût se spojují podniky, nûkteré z nich proslul ch jmen, jako nedávno ohlá ená spoleãná firma Ringier Axel Springer s pûsobnosti v zemích stfiední Evropy a v chodu. Také v Nûmecku, mnohde krizí silnû zasaïeném, se spojily tiskárny, studia, nakladatelé a distributofii a realizují kroky k oddálení hrozící insolvence, propou tûní a ztráty trhu. V sledkem tûchto aktivizujících krokû je zfietelná zmûna nálady jak mezi podnikateli, tak i mezi zamûstnanci, jimï uï jsou srozumitelnûj í pojmy jako crossmediální produkce, techniky elektronického tisku iprint, pokroãil ch stupàû digitalizace, ekologické tiskárny, uï í koprodukce se zadavateli tiskov ch zakázek a mnoha dal ích racionalizaãních smûrû. V takové atmosféfie pfiíli nekvetou stávkové aktivity, které nemohou b t lékem, ale roste zájem o rekvalifikace, nové informace a zapojení mlad ch odborníkû do praxe. Není to bez omylû a neúspûchû, pfiesto se zdá, Ïe tato cesta pfiemûny nachází stále více pochopení ve v ech vrstvách spoleãnosti a rostoucí víru v budoucnost tisku na papír. Mnohem ãastûji se v úvahách a projektech objevuje slovo design. Nové projekty a obchodní modely se neobejdou bez rostoucí role profesionálních designérû. Platí to pro akcidenãní a reklamní, novinovou i obalovou produkci, je to dûleïité i ve speciálních oblastech tisku. Heslo nov design, nov obal, nov trh se naplàuje ve v ech oblastech tiskafiského svûta, ãekajícího na vyvedení ze stagnující a stárnoucí etapy v voje. PfiedloÏené ãíslo má tûïi tû v ãláncích a pfiíspûvcích na téma Ekologie v polygrafii. Také poslední obálku roãníku 2010 vytvofiili studenti v Ostravû. S nimi i s jejich pedagogy se nám dobfie spolupracovalo a pfiejeme jim úspûch i potû ení v grafické práci a designerském uplatnûní doma i ve svûtû. My, pamûtníci star ích roãníkû, jim trochu závidíme ir svobodn svût a volné hranice, ale pfiejeme jim souãasnû svûtlou budoucnost. Vstoupíme za pár dní do 123. roku existence Typografie. Pfiejeme v em pfiedplatitelûm a ãtenáfiûm, autorûm ãlánkû i grafick ch prací, ãlenûm redakãní rady, ãlenûm Kolegia Typografie, inzerentûm a dodavatelûm materiálû, pracovníkûm tiskárny a redakce pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a dobré zdraví, pracovní a podnikatelské úspûchy v nastávajícím roce 2011! Pfiejeme také na í redaktorce Jitce Böhmové, aby se brzy uzdravila a vrátila ke svému redakãnímu stolu. A prosíme: drïte palce Typografii, aby mohla vycházet i v dal ích letech. Vladislav Najbrt Obálku prosincové Typografie navrhla Martina Ranglová UÏ tfietím rokem studuji na soukromé Stfiední umûlecké kole Ave Art v Ostravû. Návrh na vysekávanou obálku ãasopisu byl pro mû novou zku eností. Zprvu se mi technické poïadavky zdály pfiíli limitující, ale s postupem práce jsem zjístila, Ïe moïnosti jsou i tak rozsáhlé. Pfii navrhování jsem vycházela z my lenky jak s minimem prostfiedkû dosáhnout co nejlep ího v sledku. V grafice jsem pouïila pouze písmena T a P, díky jejich pfiekrytí vzniká písmeno F, pfiidáním ãtvereãku (teãky) písmeno i. S trochou fantazie najdete v kompozici v echna písmena z názvu ãasopisu Typografia.

3 Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Odpadové hospodáfiství je jednou z tûch nev dûleãn ch ãinností, kter m se tiskárny, aè jiï chtûjí ãi nechtûjí, musí vûnovat stále více. Ekologická legislativa je neúprosnûj í a její uplatàování sílí i v ãesk ch podmínkách. S tiskárnou, která by vlastnila v echny potfiebné certifikáty a dokázala by ve ker svûj odpad vyuïít ãi likvidovat vlastními silami, se prakticky nesetkáme. Obvykl m postupem je spolupráce s externí firmou, která buì vlastní v echny potfiebné technologie, nebo coï je mnohem ãastûj í vlastní jen nûkteré z nich a na ostatní uzavírá smlouvy se sv mi subdodavateli, vyuïiteln odpad zhodnocuje a prodává dále. Jednou z tûchto nûkolika desítek firem je i spoleãnost Reo, sídlící nedaleko Prahy na kraji vesnice Záryby mezi Brand sem nad Labem a Kostelcem. JiÏ od poloviny 90. let minulého století tato firma provozuje zafiízení ke sbûru, v kupu a vyuïívání odpadû pfieváïnû z polygrafického prûmyslu. Zaji Èuje rovnûï poradensk servis v oblasti odpadového hospodáfiství, v oblasti plnûní povinností provozovatelû zdrojû zneãi Èování ovzdu í, plnûní povinností dle zákona ã. 356/2003 Sb., o chemick ch látkách a chemick ch pfiípravcích. Na rozdíl od mnoha jin ch spoleãností z téïe branïe je Reo ãistû v ãesk ch rukách, nejde o poboãku zahraniãní spoleãnosti. Nav tívili jsme proto tento provoz a pro li jej spolu s majitelem firmy Reo Miloslavem Krejzou a vedoucím provozu Lubomírem Bolãákem. Miloslav Krejza je v kolní radû Stfiední prûmyslové koly grafické v Hellichovû ulici, kde vystudovala jeho dcera obor Polygrafie, a sám o zaloïení tiskárny nûkolikrát uvaïoval. Dnes na to není ale vhodná doba, v âesku je nadbytek kapacit, fiíká. Sami vidíme, kolik tiskáren samo dobrovolnû konãí nebo jdou do konkursu. Na dal ím v voji ãeského polygrafického prûmyslu závisí, zda a jak se podnikání s odpady bude rozvíjet, napfiíklad zda pfiibude nov tlaãn kompresor k zalisovávání. Máme pfiikoupeny sousedící pozemky, ale pokud se nebude dafiit polygrafii, zaãneme likvidovat autovraky, konstatuje majitel Rea. Reo obstarává ve ker polygrafick odpad tiskárny, s níï uzavfie smlouvu tûchto tiskáren je dnes zhruba pût desítek rûzné velikosti, ãtyfii pûtiny z nich ze Stfiedoãeského kraje. Jezdili jsme i napfiíklad na Moravu, ale ãasto to pro nás nebylo efektivní, proto jsme nûkteré smlouvy po jejich vypr ení neobnovili, fiíká Lubomír Bolãák. Nûkam jedou jednou za tfii mûsíce, jinde i tfiikrát t dnû. Ve ker odpad tiskárny lze rozdûlit na dvû hlavní ãásti podle jeho dal í vyuïitelnosti a toho, zda Reo dané tiskárnû platí, nebo naopak tiskárna platí Reu. Do první skupiny, za kterou Reo tiskárnám platí, patfií zejména papírov odpad a pouïité tiskové desky na hliníkové bázi (kovolisty). Tyto odpady se oznaãují jako ostatní (populárné óãkové ), tedy nikoliv nebezpeãné. Papír do Rakouska a Nûmecka V âesku se roãnû sesbírá tun papíru, z nûj lze doma zpracovat tun. Zbytek starého papíru vyváïíme, velkou ãást do âíny. Stát provoz tfiídíren a sbûren do urãité míry dotuje. Reo tfiídí roãnû fiádovû tisíce tun papíru. Musí b t ale aspoà do urãité míry pfiedtfiídûny jiï v tiskárnû, jinak se tfiídûní stává neekonomické. Na samotné lince pak jiï probíhá pouze dotfiiìování. Materiál dovezen z tiskáren se musí probrat vïdy, i pokud je jiï pfiipraven v balících, ty je nutno rozstfiíhat a pfiebrat. Papír pûvodnû dodávali zejména papírnû ve tûtí, která ale utlumila provoz. Z 95 % se proto pfieorientovali na papírny v Rakousku a Nûmecku. Na nejstar í a nejvût í tfiídící lince probíhá tfiídûní v horním patfie linky, v prostoru krytém sklem pro obsluhu. Prostory pro tfiídûní jsou totiï v nevytápûné hale. Na pás se vïdy pou tí jen jeden druh pfiedtfiídûného papíru. Reo tfiídí zhruba na deset druhû papíru a jeho pracovníci pfiitom na tiskárny trochu Ïehrají. Tiskafii jsou nepouãitelní a nechce se jim házet papír do více beden s rûzn m oznaãením, fiíká Lubomír Bolãák. Ale abych jim nekfiivdil, zejména u rotaãek jsou lidé plnû vytíïení a nemají na tfiídûní ãas. Tiskárny jsou k tfiídûní motivovány rûznou v kupní cenou, pfiiãemï smí en papír je samozfiejmû za cenu nejniï í. Naopak nejdráïe je vykupován panensk, nepoti tûn papír, napfiíklad zbytky rolí z rotaãek, kvûli kter m se uï nevyplatí rozjet stroj. Vzhledem k natûsnání papíru na roli jsou poslední metry ãi i desítky metrû nepouïitelné, protoïe jsou tlakem na dutince rûznû zkrabatûny, vysvûtluje Bolãák. Sorty papíru, na které se tfiídí, nejsou dány úplnû jednoznaãnû. Zatímco tiskárny si ãasto vystaãí napfiíklad se tfiemi kódy (fiazení více odpadû pod jeden kód je vûbec jedním z ne varû tiskáren), Rea jiï papír rozdûluje zhruba na deset druhû. ídit se pfiitom musí i podle odbûratele: napfiíklad barevné reklamní letáky, ti tûné na novinov papír a ãasto sponkované, odebírají nûmecké tiskárny jako papír novinov, kdeïto rakouské tiskárny jako papír letákov. Norma âsn vychází z evropské normy EN 643:2001 Papír a lepenka. Ta rozdûluje papír do pûti základních tfiíd, se sedmi aï devatenácti druhy v kaïdé tfiídû. ProblémÛ je mnoho. âasopisy z makulatury nûkdy pfiijdou do tfiídírny v zataven ch obalech, z nichï se musí vytáhnout. Problémem jsou také pfiílohy Lubomíru Bolãákovi jednou jim volali z papírny, Ïe jim to nûjak pûní, a on to byl skryt pfiílohov ampon... Mezi zpracovávan mi tiskovinami byly i diáfie, které je nutno upravit fiezaãkou na kniïní bloky. V rámci úspor se ve spoleãnosti Rea snaïí vytfiídûn papír pfiíli nebalit, protoïe to vychází na haléfiû na kilogram. KdyÏ dodávali do papírny tûtí, poïadovala po nich co nejvût í balíky. Nûmecké a rakouské tiskárny naopak Miloslav Krejza Vyti tûno na papíru Hello Silk 115 g/m 2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: ,

4 Typografia poïadují balíky men í nebo volnû loïen papír v kontejnerech. Proto si Rea nedávno pofiídila lodní jefiáb na pfiípravu volnû loïeného papíru. Dvakrát zkou eli z papíru zhotovovat i papírové brikety, ale neujaly se. I kdyï mají v hfievnost srovnatelnou s dfievûn mi tûpky, je z nich více popela. Sami tady topíme dfievûn mi tûpky, ukazuje Lubomír Bolãák na venku stojící sud. Reo nûkteré odpady nezpracovává a neposílá k dal ími vyuïití ihned, ale postupnû shromaïìuje ekonomicky v hodné mnoïství, napfiíklad kovolistû. Velmi ãasto nejde pfii tomto ãekání pouze o dostateãné mnoïství, ale také o dostateãnou cenu, která znaãnû kolísá, nyní jsou napfiíklad ceny dosti nízké. Nebezpeãné odpady jsou nejãastûji tekutinami v obalech Dále jsou zde odpady nebezpeãné, za jejichï odbûr, dal í zpracování a ekologickou likvidaci tiskárny platí. Sem patfií v echny oplachové kapaliny, barvy, rozpou tûdla ãi oleje apod. Dal í zpracování kapalin závisí na stupni jejich zneãi tûní. Nejjednodu í je odvézt je do ãistiãky, pokud to snese. Podle nové legislativy se ale do bûïn ch ãistiãek odpadních vod nesmí dávat Ïádn prûmyslov odpad, nezávisle na stupni zneãi tûní. âastou úpravou je destilace, kdy se z tekutin odpafií voda a likviduje se aï zhruba pûtinov objemov zbytek, kter se odváïí do nûkteré ze speciálních demelugaãních stanic, s nimiï má Reo uzavfieny smlouvy. Zbytky barev v plechovkách ãi plastov ch obalech jsou likvidovány buì spalováním (pfii fluidním spalování s teplotou nad C zde shofií v e vãetnû kovového obalu, kter se vypafií) nebo skládkováním. V âesku se bohuïel vût ina obalû skládkuje, protoïe likvidace v kvalitních fluidních spalovnách je draï í neï skládkovné, takïe se do nich vozí pouze nejtoxiãtûj í látky. To by se ale mûlo postupnû zmûnit. Laxnost tiskáren, zmínûná v souvislosti s papírov m odpadem, se projevuje i v zacházení s nebezpeãn mi odpady: ãasto napfiíklad najdou v ãistidlech vyhozené hadry. Asi tam nûkomu spadly, fiíká Lubomír Bolãák ironicky. Situace se ale oproti minulosti velmi zlep ila. Tiskárny jsou celkovû ãist í a uklizenûj í, v e se zdokonaluje, plní se ISO, lidé si váïí práce a pracují proto dûkladnûji. ProtoÏe Reo s tiskárnami uzavírá i smlouvu o poradenství, namátkovû tyto tiskárny kontrolují, procházejí konkrétní provozy a pfiipravují je tak na pfiípadnou kontrolu pfiímo ze státních úfiadû. Kontrola se mûïe t kat napfiíklad shromaïìovacích nádob a jejich správného oznaãení: nikoliv jen Ïe jde tfieba o sorbent, ale pfiímo nad ním musí viset identifikaãní list a pouãení, jak s ním zacházet. Reo v rámci sv ch sluïeb podává za kaïdou svou zákaznickou firmu hlá ení o odpadech: dfiíve na odbor Ïivotního prostfiedí, nyní do integrovaného systému ISNP. Na byrokracii si zde velice st skají, zejména na zbyteãné vyplàování stejn ch ãísel do pûti ãi esti formuláfiû a jejich rozesílání rûzn m státním institucím, které by pfiitom mohly tyto informace sdílet. Na kaïd formuláfi je tfieba zakoupit obvykle zvlá tní program. Úfiady sídlící v rûzn ch místech mají ãasto také rozdílné poïadavky: co u jedné kontroly bez problémû projde, u jiné nikoliv. Nejsou také sjednoceny poïadavky v zákonech, které se odpadû t kají: aè uï jde o zákon o odpadech, hygienû, bezpeãnosti práce ãi poïární ochranû. Reo má vlastní dopravu, kterou vyuïívá jak pro svoz z tiskáren, tak pro dodávky nûkter m koneãn m zpracovatelûm. Spoleãnost má kolem ãtvrtstovky zamûstnancû. Brigádníky nepouïívají: NeÏ se to nauãí, brigáda skonãí, shrnuje dûvod lapidárnû Lubomír Bolãák. âesko hlavnû skládkuje PfieváÏná ãást ãeského odpadu pochází z prûmyslu. Spolu s komunálním odpadem jde roãnû o 30 milionû tun odpadu. Drtivá vût ina odpadu se dnes skládkuje. Pokud stojí uloïení jedné tuny odpadu na skládce více neï 80 euro, zaãnou podle odborníkû spalování a dal í zpûsoby vyuïití odpadu pfievládat nad skládkováním. Letos vy la euronovela o odpadech, Zákon ã. 154/2010 Sb., stanovující hierarchii nakládání s odpady: 1. pfiedcházet vzniku odpadû, 2. pfiipravit odpady k opûtovnému pouïití, 3. recyklovat odpady, 4. nerecyklovatelné odpady vyuïít jinak, nejlépe energeticky, 5. odstranit zbylé odpady. Jen do roku 1998 bylo pfiitom v âesku vybudováno pfies 300 skládek odpadû a 60 spaloven nebezpeãn ch odpadû, které splàovaly dané normy, zatímco by podle odborníkû skládek staãila tfietina a spaloven i desetina (plus dvû spalovny nebezpeãn ch odpadû). Miroslav Doãkal

5 Certifikace FSC a polygrafick prûmysl Co je certifikace FSC a jak vznikla? Certifikace FSC je dûvûryhodn mechanismus definující etrné lesní hospodafiení a oznaãující v robky pocházející z tûchto lesû. Jinak fieãeno spojuje pfiírodû blízké obhospodafiování lesû a v robu dfievûn ch (papírensk ch) v robkû se spotfiebitelem. Na FSC se dá také dívat jako na marketingov nástroj lesníkû a zpracovatelû, potvrzující zodpovûdn pfiístup k nákupu papíru (dfievní suroviny). FSC je mezinárodní nezávislá nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu. Byla zaloïena roku 1993 zástupci mezinárodních ekologick ch organizací, velko- i maloobchodníkû se dfievem, lesníkû, dfievozpracujícího prûmyslu, sdruïení domorod ch obyvatel, odborû a certifikaãních organizací z celého svûta. Základní ideou FSC je podporovat environmentálnû vhodné, sociálnû pfiínosné a ekonomicky Ïivotaschopné obhospodafiování lesû, a tím napomoci chránit mizející, ohroïené a devastované svûtové lesy. Dá se nûkolika vûtami vyjádfiit jaké podmínky pro certifikaci FSC musí splnit zpracovatelé dfieva a celulózy celulózka a papírna? (kolik % dfieva FSC musí obsahovat celulóza FSC, kolik % celulózy FSC musí obsahovat papír FSC) V nûkolika vûtách je to tûïké, nicménû zpracovatel musí úspû nû projít certifikaãním auditem. K tomu je potfieba mít zamûstnance, kter rozumí v em aplikovateln m poïadavkûm systému FSC. Dále musí b t vytvofiena vnitfiní smûrnice, která se vyrovnává s poïadavky základního standardu pro zpracovatelské firmy (FSC-STD ). V zásadû smûrnice fie í nákup, uskladnûní, zpracování, prodej a evidenci vstupního materiálu a v robkû, dále fie í pouïití loga FSC a systém kolení zamûstnancû. Standard FSC ale nedefinuje minimální % FSC dfieva v FSC celulóze apod. Jak se mûïe tiskárna, ãili zpracovatel papíru FSC, certifikovat? (koho oslovit) MÛÏe oslovit napfiíklad na e sdruïení FSC âr. Zájemce vybavíme v emi potfiebn mi informacemi, standardy, odkazy, kontakty, radami a vysvûtlíme cel certifikaãní proces. V pfiípadû zájmu mûïeme pomoci s pfiípravou na certifikaãní audit. Obãanské sdruïení FSC âr v ak samotné audity kvûli stfietu zájmu a dûvûryhodnosti neprovádí. Uchazeã o certifikát proto musí dfiíve ãi pozdûji poptat akreditované certifikaãní firmy a jednu z nich si vybrat. Role této certifikaãní firmy v celém procesu je pouze bûhem auditu zkontrolovat je-li vyhovûno v em aplikovateln m poïadavkûm standardû a udûlit ãi neudûlit certifikát. Certifikaãní firma nesmí sv m klientûm kvûli stfietu zájmu pomáhat s pfiípravou na audit. Co certifikace FSC obná í pro tiskárnu? (jaké podmínky musí tiskárna splnit napfi.: sloïení produkce tiskárny: % zakázek z papírû FSC, v bûr dodavatelû papíru certifikovan ch FSC, poplatek za certifikaci, apod.) Zásadní je zjistit/zajistit si dostatek FSC papíru na pfiedpokládanou ãást v roby FSC produktû od certifikovaného dodavatele. Nestaãí pouze ovûfiit platnost certifikátu dodavatele, ten musí b t rovnûï schopen FSC certifikovan papír dodat. Platn certifikát firmy nemusí znamenat, Ïe ve kerá produkce/prodej má certifikát FSC! NezáleÏí na poãtu nebo % zakázek z FSC papíru. Základní pravidlo pro tiskárny je, Ïe na FSC zakázku pouïije v hradnû FSC papír (pozn. v nûkter ch odûvodnûn ch pfiípadech je moïno mít 1 5 objemov ch nebo váhov ch procent necertifikovaného papíru). V slednou cenu auditu a certifikátu FSC také ãásteãnû ovlivàuje obrat tiskárny. Pfiesnou cenu je nutné poptat u akreditovan ch certifikaãních firem. Jejich cenové nabídky se v ak mohou li it, proto je dobré poptat hned nûkolik z nich. Jak ãasto se musí certifikát obnovovat? (celulózka, papírna, tiskárna) Platnost certifikátu pro v echny ãlánky zpracovatelského fietûzce (vãetnû obchodníkû) je pût let. Po prvním komplexním hlavním auditu následují jednou za rok ãtyfii audity. Poté se certifikát mûïe prodlouïit a zaãíná se opût hlavním auditem. MÛÏe se certifikovat FSC i firma, která papír FSC pfiímo nezpracovává, ale spolupracuje s firmami, které jsou certifikovány? Napfiíklad reklamní agentura nebo grafické studio, které spolupracuje s tiskárnami certifikovan mi FSC a vybírá si FSC papíry? Ano, certifikovat se tyto firmy mûïou. Pokud v ak v otázce zmínûné firmy nakupují jiï finální v robky (tiskoviny od certifikované tiskárny) a Ïádn m zpûsobem je jiï neupravují, tak se certifikovat nemusí. Logo, které se objeví na tiskovinû, pak nese licenãní ãíslo tiskárny. Certifikát FSC nepotfiebují obchodníci/reklamní agentury, které obchodují s finálními v robky, které uï neupravují. Reklamní agentura by se naopak certifikovat musela v pfiípadû, kdyby certifikovan papír nakoupila a následnû by jej nechala potisknout a dále prodala jako certifikovan v robek. Vyrobit polygrafick produkt FSC napfi. knihu je pomûrnû sloïit proces zahrnující mnoho odvûtví a zpracovatelû: dfievafiská spoleãnost vytûïí dfievo z lesa FSC, Celulózka vyrobí celulózu FSC, Papírna vyrobí papír FSC z celulózy FSC (kolik procent celulózy FSC musí min. papír FSC obsahovat?), Papír FSC prodává distributor papíru s certifikátem FSC (i bez), Tiskárna vytiskne knihu Tomá Duda FSC a pak se teprve kniha dostane do knihkupectví a ãtenáfi se v tiráïi doãte, Ïe je vyrobena z papíru FSC a její koupí mûïe podpofiit v podstatû v echny firmy, které se na v robû papíru a knihy podílely. Hlavní tíha ov em spoãívá dle mého názoru na dfievafii FSC a na celulózce FSC u tûchto subjektû musí asi b t podíl dfieva z ekologicky obhospodafiovan ch lesû 100%? Dá se to opravdu spolehlivû dosledovat? Podíl FSC vstupní suroviny v celulózce nemusí a ãasto ani neb vá 100%. Jedná se ãasto o zpracovatele s obrovskou spotfiebou vlákniny, ktefií ve svém regionu tûïko shání dostatek FSC suroviny. Proto existuje v rámci systému FSC tzv. Kreditní systém kontroly, kter umoïàuje zpracovávat s pfiesnou evidencí libovolné procento FSC vlákniny. Audity se konají jednou roãnû a vïdy je kontrolována evidence a bilance mnoïství nakoupené a prodané FSC suroviny/v robkû. Dále auditor prochází cel technologick proces, sklad suroviny a v robkû a kontroluje také faktury a dodací listy související s FSC v robou. Finální v robek, aby mohl nést logo FSC, musí projít fietûzcem, ve kterém jsou v echny ãlánky certifikované a tudíï v e popsan m zpûsobem sledované. Podstatou a základním prvkem systému FSC je certifikace etrného lesního hospodafiení. Zde probíhají rovnûï dûkladné a vût inou nûkolikadenní audity. Na závûr mi je tû dovolte jednu velmi Èouravou otázku: pouïívá va e organizace pro korespondenci a kanceláfiské dokumenty v hradnû papír FSC? Máte ve své organizaci v hradnû nábytek s certifikátem FSC? Zv ilo to va e provozní náklady? (na tuto otázku nemusíte odpovídat, pokud nechcete) SnaÏíme se. Co bylo moïné a dostupné jsme nakoupili s FSC certifikátem. FSC âr bylo zaloïeno v roce 2002, tedy v dobû, kdy je tû v âeské republice nebyly napfi. certifikované tiskárny (první zamûfiená na tisk knih získala certifikát v únoru 2008) a na trhu nebyl FSC papír, takïe nûkteré na e star í ti tûné materiály nejsou na FSC papífie. Bûhem posledních 2 let se situace znaãnû zlep ila (v souãasné dobû je v âr certifikovan ch 17 tiskáren) a naprostá vût ina na ich novûj ích tiskovin (letáky, vizitky, 500 stránková kniha) je vyti tûna na certifikovaném papífie. Co se t ká kanceláfiského papíru a obálek, tak je tû spotfiebováváme star í zásoby, ale pouïíváme i FSC kanceláfisk papír, kter je jiï nyní bûïnû k dostání, a postupnû pfiejdeme i na jeho v hradní pouïívání. S dostupností FSC (kanceláfiského) nábytku je to komplikovanûj í. Nevíme o tom, Ïe by na ãeském trhu byl k dostání. V kanceláfii máme v ak FSC certifikovanou plovoucí podlahu. Vyti tûno na papíru Hello Silk 115 g/m 2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: ,

6 Anketa Certifikace FSC Bylo obtíïné splnit v echny podmínky, abyste mohli získat certifikát FSC? 2 Myslíte si, Ïe má v znam se certifikovat pro v echny tiskárny nebo jenom pro nûkteré, po kter ch to vyïadují zákazníci? 3 Má certifikace FSC je tû jinou v hodu neï je úãast v mezinárodních v bûrov ch fiízeních? 4 Jak dáváte vefiejnosti vûdût, Ïe va e firma tento certifikát vlastní? 5 Co dal ího dûlá va e firma pro ochranu Ïivotního prostfiedí? (napfi. tfiídûní odpadu, papír-plast-komunální odpad, pouïívání bezprocesních tiskov ch desek? Ale Odehnal 1 Pfii získávání certifikace jsme od zaãátku spolupracovali s ãesk m zástupcem mezinárodní organizace FSC, firmou FSC, o. s. Brno. Její fieditel, Ing. Tomá Duda, nám v raznû pomohl pfii pfiípravû smûrnice pro zpracování zakázek na materiál s certifikací FSC. Probûhlo nûkolik konzultací, náv tûv a v e bylo u ito na míru v robním procesûm v H.R.G. Audit spojen se získáním certifkátu, pak probûhl naprosto bez problémû. 2 Toto nemohu posoudit, je to na zváïení kaïdé tiskárny. Pro nás je dûleïité, Ïe certifikát FSC nezûstává pouze marketingov m tahákem, ale ukazuje zodpovûdn pfiístup firmy H.R.G. k Ïivotnímu prostfiedí. Chceme, i v této oblasti, dávat dobr pfiíklad ostatním a neb t lhostejní k osudu lesû na této planetû. 3 Je to obdobné jako u pfiedchozí otázky. Ano, certifikát FSC nám mûïe pomoci pfii získání nûkteré zakázky. Ano, mûïeme se pfiihlásit do v bûrového fiízení, kde je certifikát podmínkou. To jsou v ak pouze v hody materiální. NemÛÏe b t ale také v hodou, Ïe patfiíte mezi ty, kter m není lhostejná budoucnost i za cenu niï ího profitu? Zku enosti ukazují, Ïe lidé na západ od nás si toto uvûdomují více neï my. Hledají partnery, ktefií uvaïují podobnû a my se domníváme, Ïe H.R.G. pro nû mûïe b t dobrou volbou. 4 ZpÛsobÛ, jak mi jsme informovali na e zákazníky o získání certifikace FSC bylo nûkolik. Osobní y klientûm, internetové stránky H.R.G., reklama v ãasopisech (napfi. Typografie), vkladky do periodik, infomace o certifikátu na po tovních obálkách atd. 5 HRGreen je dal ím pfiíspûvkem na í firmy k ochranû Ïivotního prostfiedí. Certifikát ISO 14001:2005, FSC, dûsledné tfiídûní odpadû, recyklace, sníïené pouïívání IPA, nepodporování koufiení, to v echno jsou procesy, na kter ch stále pracujeme a pokou íme se je vylep it. Pfii dodrïení v ech legislativních pravidel se snaïíme najít rozumn kompromis mezi ekologií a profitabilní v robou. Materiály pro CTP fotopolymerní desky: Fuji, Kodak stříbrné desky: Agfa termální desky: Fuji, Kodak chemie Dodavatel veškerého sortimentu pro polygrafický průmysl Repromat a.s. U Stavoservisu 1, , Praha 10 Tel.: , Fax Konvenční materiály filmy: Kodak, Typon, Agfa, Fuji nátisky: Matchprint, Cromalin, Agfa Dry Proof (Ozasol), Rainbow ofsetové tiskové desky: Kodak, Fuji, Konica Minolta chemie Ofsetové tiskové barvy Coates Lorilleux Sun Chemical Brancher míchané tiskové barvy Tankujte u nás! My vaše stroje na suchu nenecháme! Tisková chemie Varn, Prisco Bezalkoholové vlhčení Papíry pro ink-jet: Typon, KPG Matchprint Media, Foma Široký sortiment, příznivá cena, ověřená pověst spolehlivého partnera

7 Noviny na startu nové dekády O ãem dumají novináfii a v robci novin na pfielomu dekád? O ãem se mluvilo na veletrhu a posledním novináfiském kongresu v Hamburku? Ti tûné noviny jsou a zûstanou i v nastávajícím desítiletí v znamnou souãástí celosvûtového novináfiského komplexu informaãních technologií. Novináfii jistû nejsou bez obav a starostí o budoucnost a kaïd m rokem se shromaïìují na kongresech IfraExpo a na odborn ch konferencích WAN IFRA, svolávan ch na rûzn ch místech svûta. Leto ní IfraExpo byla situována do kolébky písma v Libanonu, ale z dûvodu moïného ohroïení byla pfienesena do severonûmeckého Hamburku, coï jí nespornû prospûlo, protoïe ji nav tívilo pfies odborníkû, o ca 3000 více, neï pfied rokem. Vy í úãast byla dána nejen zvolen m centrálním místem, ale zcela jistû i stoupajícím zájmem o nové cesty pro zachování dosud mocného vlivu na technologie informací. Neustále opakovaná uji Èování o dal ích pozitivních perspektivách tisku na papír a dobr ch v hledech tiskafiského prûmyslu jsou jiï neproduktivním a v podstatû nezajímav m obecn m utû ováním neinformovan ch. Zájem se obrátil na konkrétní vydavatelské a obchodní projekty, inovativní technologie a kreativní hledání nov ch pfiíleïitostí pro investování, vyuïívání finanãních pobídek a zvy ování zisku, na jaké byl tento komplex po nûkolik staletí zvykl. Podle souãasn ch zpráv se to dafií a na trh vstoupilo mnoïství nov ch novináfisk ch a ekonomicky efektivních produktû. Dá se fiíci, Ïe v tomto segmentu tiskafiského média se toho dûje nejvíc a ostatní grafick prûmysl sleduje, co zãásti mûïe oãekávat také on. VzpomeÀme na nedávn v voj technik computer to plate. Internet a dal í v voj tiskov ch strojû Internet pfiestal konkurovat, novinov a tiskafisk prûmysl jej naopak vyuïívá pro svûj dal í pokrok a ve svûj prospûch. Postupnû odpadávají obavy z konkurence internetu a informaãních sítí. Staly se z nich spí e dobfie vyuïitelné zdroje a linky rychl ch, dobfie zpracovateln ch informací a databází a pfiestaly b t stra ákem. Do novin a pfiíloh vstoupila personalizace a princip one to one, osobní v tisk odbûratele. Také ná ãasopis Typografia bûhem v voje dokumentoval tento pokrok vydáním tfií ãísel, personifikovan ch na kaïdého pfiíjemce. VÏdy po nûkolika letech jsme vydali postupnû 3 ãísla, první dvû ti tûná na barevném digitálním stroji Xeikon 50 D, poslední ã. 10/2010 v fiíjnu leto ního roku ve spolupráci se spoleãností Xerox. Internetová podpora oïivila zájem o digitální tisk regionálních, úãelov ch a obchodních novin. Jinou vûtví rozvoje jsou nové rotaãky pro elektronick tisk. V kony, dosahované jiï dnes, opravàují k oãekávání velmi pohotové produkce. Velmi slibné jsou nejnovûj í konstrukce inkjetov ch rotaãek i pro barevn tisk vysoké úrovnû. Obrovskou v hodou je jiï realizovaná a technicky komletní digitalizace redakãní pfiípravy stran a cel ch vydání, na nûï plynule navázala digitální v roba tiskov ch forem CtP. Snadn m dal ím krokem je ãistû digitální technologie samotného tisku, pfii nûmï témûfi Ïádnou roli nehraje v e nákladu od jednoho v tisku v e. Na druhém pólu jsou velkonákladová a velkoobjemová vydání novin a periodik, jejichï v znam se neumen uje. Nesmíme zapomínat na rychl ekonomick v voj velk ch aï mamutích kultur a trhû, jak mi jsou âína, Indie, Brazílie a dal í oblasti svûta, kde vysoké náklady tisku jsou a budou nutností. pro nû se dál vyvíjí technologie tisku. Jedním z dûkazû jsou dal í nové nákupy v konn ch novinov ch i akcidenãních rotaãek a tiskafisk ch systémû a v stavba novinov ch tiskáren na v ech hlavních kontinentech. Dal ím potvrzením rozmachu a kontinuity jsou stále ir í konstrukce tûchto rotaãních strojû. ífie kotouãû papíru jiï pfiekroãila 3 metry nejen v ofsetu a hlubotisku, ale budeme jistû svûdky nov ch fie ení také u zmínûn ch digitálních strojû pro elektronick tisk na papír. Papír nezmizí Nepfiehlédnuteln m faktorem a zárukou pro budoucnost novin jako nosiãe informací je papír a dfievní hmota, nenahraditelná a recyklovatelná souãást pfiírody a zdravého Ïivotního prostfiedí nejen pro lidi. Dfievo je ideální obnovitelná surovina, ekologická, vytváfiející Ïádoucí atmosféru pro Ïivot. Kdo vidûl tisíce hektarû novû vysazen ch lesû tfieba v JiÏní Africe, musel okamïitû pochopit, kde budou dal í zdroje. Sly íme o cílech znovu zazelenit Saharu a nûkteré pou tû. Papírny jsou velk mi pûstiteli vlastních lesû a zpracovávají na místû hmotu rychle rostoucích kmenû na papírensk polotovar. Navíc dávají mnoha místním lidem práci v lesích, logistice a v mal ch zpracovatelsk ch fabrikách. I v na í zemi vy el nov zákon, podporující dotacemi vyuïívání neobdûlan ch ploch a vysazování vhodn ch rychl ch stromû, které mají vysoké roãní pfiírûstky. Je to jeden z dlouhodob ch v sledkû v zkumu nov ch druhû dfievin, na nûmï se podílela i na e Akademie vûd. Zapadá to i do nové ekologické iniciativy green Printing, zelen tisk. Jak budou vypadat e-noviny? íjnov svûtov kongres IfraExpo 2010 se zab val také otázkami elektronick ch novin a nov ch nosiãû novinov ch tabletû. Jde o zásadní zmûnu v tvorbû a v robû novin. Av ak nejen to: také ãtenáfi novin bude v této souvislosti mûnit své zvyky a technické vybavení. Elektronick tablet, ãteãka, jak se podobnému tabletu zaãalo fiíkat u knih, bude mít mnoho odli ností, pfiedností Vyti tûno na papíru Hello Silk 115 g/m 2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: ,

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Papíry pro digitální tisk Xerox

Papíry pro digitální tisk Xerox OBSAH CONTENTS 2 Papíry pro digitální tisk Xerox Papers for digital printing Xerox 3 Papíry pro digitální tisk Ospap Papers for digital printing Ospap 3 Papíry pro digitální tisk Antalis Papers for digital

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

květen 3/2010 č. 3 r.1

květen 3/2010 č. 3 r.1 květen 3/2010 č. 3 r.1 Obsah Contents 2 âernobílé produkãní tiskárny fiady imagerunner ADVANCE Black and white production printer series imagerunner ADVANCE 3 Milan Lelek Reprodukce tónov ch ãernobíl ch

Více

OsvûÏující alternativa pro více moïností

OsvûÏující alternativa pro více moïností OsvûÏující alternativa pro více moïností Mlad podnik s bohatou tradicí Mladí a vzestupující: NKE byla zaloïena v roce 1996 v rakouském Steyru. Tato znaãka vstoupila rychle na svûtov loïiskov trh jako v

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Produkãní barvy pro niï í segment

Produkãní barvy pro niï í segment Obsah Contents 2 Produkãní barvy pro niï í produkãní segment Production colors for the lower production segment 3 Kurt K. Wolf Jak potenciál nabízí inkoustov tisk pro LPF? Which offers the potential of

Více

TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2

TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2 TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2 Obsah Contents 2 Tisková zafiízení pro tisk fotoknih Printing equipment to print photo books 4 Kurt K. Wolf Pro které trhy se hodí nové vysoce v konné inkoustové

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Agfa Fórum 2013. Antonín Charvát, Eizo Europe GmbH o.s.

Agfa Fórum 2013. Antonín Charvát, Eizo Europe GmbH o.s. 1 2 2014 č. 41 5 OBSAH CONTENTS 2 Agfa Fórum 2013 Agfa Forum 2013 4 Jitka Böhmová Anketa SoutûÏ Kalendáfi roku #2 Questionnaire Competition Calendar of the year #2 6 Jitka Böhmová Novoroãní Anketa New

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 9, díl 3, kapitola 6.3, str. 1 9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ Poslední z předkládaných alternativ posuzování stavu vyzrálosti systémů managementu organizací předpokládá, že míra

Více

Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3

Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3 13 Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3 OBSAH CONTENTS 2 Digitální tisk se prosazuje Digital printing gathers speed 5 Aktuality digitální Digital actualities 7 Ptáme se dodavatelû: Zafiízení pro

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

Editorial. Jan Solpera na své v stavû Space Cowboy v Galerii V UP Více na stranû 16.

Editorial. Jan Solpera na své v stavû Space Cowboy v Galerii V UP Více na stranû 16. Editorial Psát editorial dva mûsíce pfied volbami, v dobû vrcholící krize, není Ïádn med. Mnozí lidé se nechovají pfiirozenû, politické lïi nemají krátké nohy a prûzkumûm, nûkdy ani médiím, pr není radno

Více

PaperlinX slaví s BIO TOP 3

PaperlinX slaví s BIO TOP 3 OBSAH CONTENTS 2 Jifií Bilík PR PaperlinX slaví s BIO TOP 3 PR PaperlinX celebrates with BIO TOP 3 3 V uka digitálního tisku na Stfiední kole mediální grafiky a tisku Teaching digital printing at the College

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar

INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar Obsah Contents 2 Inovace/Novinky/Racionalizace Portál Web-to-Print Coverstar Innovation/News/Rationalization Portal Web-to-Print Coverstar 3 Kulat stûl Individualizace tiskovin Fotoknihy I. Roundtable

Více

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34 OBSAH Batikování, barvení látek 4 Batika skládaná 8 Batika itá 10 Batika vyvazovaná 11 Barvení sypáním barev sypaná batika 14 Barvení vzlínáním 16 Vosková batika 18 Kolíãkování 20 Ménû známé techniky barvení

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

d i g i t á l n í 5/2010 è.5 roèník 1

d i g i t á l n í 5/2010 è.5 roèník 1 d i g i t á l n í 5/2010 è.5 roèník 1 Obsah Contents 2 Optimalizované tiskové sluïby Optimized Print Services 3 Anketa Novinky pro v robu POP a POS a digitální velkoformátov tisk Questionnaire News for

Více

Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3

Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3 Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3 OBSAH CONTENTS 2 PR Ospap v bránû digitálního svítání PR OSPAP in the gate of digital dawn 3 Cary Sherburne Velk tisk, velk dojem, Trendy ve velkoformátovém

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více