TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113"

Transkript

1 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113

2 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green marketing 6 Tomá Duda Certifikace FSC a polygrafick prûmysl Certification FSC and printing industry 7 Anketa Certifikace FSC Questionnaire Certification FSC 8 Milan Souãek Recyklované tiskové papíry Recycling printing paper 9 Miroslav Doãkal Zvlhãování v tiskárnû Humidification in printing house 10 Vladislav Najbrt Noviny na startu nové dekády Newspapers on start of new decade 11 Vladislav Najbrt Pfiipravit se na budoucnost To prepare on future 12 Miroslav Doãkal Neradostná (?) budoucnost plakátu Bleak (?) future of poster 14 Radim Vondráãek K jubileu sbírky uïité grafiky v UmûleckoprÛmyslovém museu v Praze To anniversary of collection of used graphics in UPM in Prague 17 Anketa Bezprocesní desky Questionnaire No process boards 18 Xerox pfiedstavil multifunkci pro vstup do produkãního tisku Xerox introduces multifunction for enter to production print 19 Xeikon oficiálnû vstupuje na trh v âr a SR Xeikon officially enters on CR and SR market 20 Aktuality z domova a ze zahraniãí Actualities from printing industry 22 Kolegium Typografie pfiedstavuje své ãleny Kolegium Typografie introduces its members 24 Miroslav Horník Novela zákona o dani z pfiidané hodnoty Novella of Law of VAT TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 Typografia digitální Pfiíloha o digitálním tisku ti tûná digitálním tiskem Více uvnitfi ãísla Typografia 12/2010/1219/roãník 113 Odborn ãasopis ãesk ch polygrafû a typografû Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6, Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6, Fax ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar ová, éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, Pfiedseda redakãní rady Milan Mar o Redakãní rada Jaroslav Hru ka, Jan Král, Milan Malovan, Milan Mar o, ZdeÀka Mar ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: Martina Ranglová, studentka AVE ART Ostrava Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris Melu Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o. Tisk Tercie Praha spol. s r.o. Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6, Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné 700 Kã Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú /0100 Komerãní banka, pob. Praha 6 ISSN , Registrováno pod MK âr 7504 Podávání zásilek povolila âeská po ta pod ã.j. nov. 6084/96 Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk ch ãlánkû. Toto ãíslo je ti tûno barvami dodan mi firmou Michael Huber CZ Toto ãíslo je ti tûno na papífie Hello Silk 115 g/m 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: , Papír na obálku a pauzu dodala spoleãnost ANTALIS, s.r.o. Bucharova 1314/8, Praha 5 Tel.: , Fax: to Editorial Tak, jak je, fiíká si obãan: jedni fiíkají, Ïe krize uï skonãila, druzí konstatují jiï jen její doznívání a nûktefií zase ohla ují pfiíchod krize dal í. Îivot ukázal, Ïe mnoh m byla krize záminkou, proã nemohou zaplatit, jin m pfiíleïitostí k personálním ãistkám a propou tûní slab ch nebo nepohodln ch lidí, jin m zase poslouïila jako dûvod k zmrazení investic, v tom vynikli nûktefií zahraniãní majitelé podnikû nebo domácí váhaví stfielci. Krize se chovají podobnû, jako povodnû: zprvu naru í, niãí a demolují, vyvolají prvotní zdû ení, spláchnou neãistoty a haraburdí, znehodnotí ãásti majetku. V dal í etapû vyvolají fázi obnovy, upu tûní od pfiekonan ch aktivit a zastaral ch procesû a zmobilizují aktivní lidi s jejich tfieba skryt mi schopnostmi. Nûkdy vznikne neoãekávanû ãas a pfiíleïitost k rozhlédnutí se a k pfiehodnocení cílû a nov ch cest k jejich dosaïení. KdyÏ se trochu rozhlédneme v zahraniãí, kde dopady krize byly mnohem citelnûj í, neï u nás, kde jsme zvlá tû bankami a nûkter mi ekonomy chlácholeni, Ïe ná finanãní sektor v e úspû nû zvládl, zaznamenáme ãil ruch a pozitivní orientaci. Pfiibylo oborov ch kongresû, veletrhû a konferencí pro podnikatele. Hledají se na nich nejen cesty k záchranû starého, mnohem ãastûji se vyhodnocují nové technologické pfiíleïitosti a koprodukce, kolí se podnikatelé a odborníci, jak vyuïít penûz a dotací na projekty v Evropské unii. Ne v echno nové pfiinese ekonomické efekty, je nutné poznat specifika jednotliv ch trhû a správnû vyhodnotit konkurenãní vlivy, pfiicházející z Asie nebo ze zámofií. Svût se zmen uje a globalizuje a je nutné sledovat nejen pfiíleïitosti, ale i hrozby. Kdo se zorientuje, mûïe otevfiít novou budoucnost pro své podnikání i pro své zamûstnance a potomky. Takov ch úspû n ch projektû a promûn jsou jiï v blízkém zahraniãí stovky a pfiib vá i úãastí na ich obãanû a podnikû. Nejvût í hodnotu mají kreativní projekty, nesené my lenkou a originálním nápadem, na nûmï se vybuduje nová orientace a nová kapacita s nov mi pracovními místy. Opût se spojují podniky, nûkteré z nich proslul ch jmen, jako nedávno ohlá ená spoleãná firma Ringier Axel Springer s pûsobnosti v zemích stfiední Evropy a v chodu. Také v Nûmecku, mnohde krizí silnû zasaïeném, se spojily tiskárny, studia, nakladatelé a distributofii a realizují kroky k oddálení hrozící insolvence, propou tûní a ztráty trhu. V sledkem tûchto aktivizujících krokû je zfietelná zmûna nálady jak mezi podnikateli, tak i mezi zamûstnanci, jimï uï jsou srozumitelnûj í pojmy jako crossmediální produkce, techniky elektronického tisku iprint, pokroãil ch stupàû digitalizace, ekologické tiskárny, uï í koprodukce se zadavateli tiskov ch zakázek a mnoha dal ích racionalizaãních smûrû. V takové atmosféfie pfiíli nekvetou stávkové aktivity, které nemohou b t lékem, ale roste zájem o rekvalifikace, nové informace a zapojení mlad ch odborníkû do praxe. Není to bez omylû a neúspûchû, pfiesto se zdá, Ïe tato cesta pfiemûny nachází stále více pochopení ve v ech vrstvách spoleãnosti a rostoucí víru v budoucnost tisku na papír. Mnohem ãastûji se v úvahách a projektech objevuje slovo design. Nové projekty a obchodní modely se neobejdou bez rostoucí role profesionálních designérû. Platí to pro akcidenãní a reklamní, novinovou i obalovou produkci, je to dûleïité i ve speciálních oblastech tisku. Heslo nov design, nov obal, nov trh se naplàuje ve v ech oblastech tiskafiského svûta, ãekajícího na vyvedení ze stagnující a stárnoucí etapy v voje. PfiedloÏené ãíslo má tûïi tû v ãláncích a pfiíspûvcích na téma Ekologie v polygrafii. Také poslední obálku roãníku 2010 vytvofiili studenti v Ostravû. S nimi i s jejich pedagogy se nám dobfie spolupracovalo a pfiejeme jim úspûch i potû ení v grafické práci a designerském uplatnûní doma i ve svûtû. My, pamûtníci star ích roãníkû, jim trochu závidíme ir svobodn svût a volné hranice, ale pfiejeme jim souãasnû svûtlou budoucnost. Vstoupíme za pár dní do 123. roku existence Typografie. Pfiejeme v em pfiedplatitelûm a ãtenáfiûm, autorûm ãlánkû i grafick ch prací, ãlenûm redakãní rady, ãlenûm Kolegia Typografie, inzerentûm a dodavatelûm materiálû, pracovníkûm tiskárny a redakce pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a dobré zdraví, pracovní a podnikatelské úspûchy v nastávajícím roce 2011! Pfiejeme také na í redaktorce Jitce Böhmové, aby se brzy uzdravila a vrátila ke svému redakãnímu stolu. A prosíme: drïte palce Typografii, aby mohla vycházet i v dal ích letech. Vladislav Najbrt Obálku prosincové Typografie navrhla Martina Ranglová UÏ tfietím rokem studuji na soukromé Stfiední umûlecké kole Ave Art v Ostravû. Návrh na vysekávanou obálku ãasopisu byl pro mû novou zku eností. Zprvu se mi technické poïadavky zdály pfiíli limitující, ale s postupem práce jsem zjístila, Ïe moïnosti jsou i tak rozsáhlé. Pfii navrhování jsem vycházela z my lenky jak s minimem prostfiedkû dosáhnout co nejlep ího v sledku. V grafice jsem pouïila pouze písmena T a P, díky jejich pfiekrytí vzniká písmeno F, pfiidáním ãtvereãku (teãky) písmeno i. S trochou fantazie najdete v kompozici v echna písmena z názvu ãasopisu Typografia.

3 Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Odpadové hospodáfiství je jednou z tûch nev dûleãn ch ãinností, kter m se tiskárny, aè jiï chtûjí ãi nechtûjí, musí vûnovat stále více. Ekologická legislativa je neúprosnûj í a její uplatàování sílí i v ãesk ch podmínkách. S tiskárnou, která by vlastnila v echny potfiebné certifikáty a dokázala by ve ker svûj odpad vyuïít ãi likvidovat vlastními silami, se prakticky nesetkáme. Obvykl m postupem je spolupráce s externí firmou, která buì vlastní v echny potfiebné technologie, nebo coï je mnohem ãastûj í vlastní jen nûkteré z nich a na ostatní uzavírá smlouvy se sv mi subdodavateli, vyuïiteln odpad zhodnocuje a prodává dále. Jednou z tûchto nûkolika desítek firem je i spoleãnost Reo, sídlící nedaleko Prahy na kraji vesnice Záryby mezi Brand sem nad Labem a Kostelcem. JiÏ od poloviny 90. let minulého století tato firma provozuje zafiízení ke sbûru, v kupu a vyuïívání odpadû pfieváïnû z polygrafického prûmyslu. Zaji Èuje rovnûï poradensk servis v oblasti odpadového hospodáfiství, v oblasti plnûní povinností provozovatelû zdrojû zneãi Èování ovzdu í, plnûní povinností dle zákona ã. 356/2003 Sb., o chemick ch látkách a chemick ch pfiípravcích. Na rozdíl od mnoha jin ch spoleãností z téïe branïe je Reo ãistû v ãesk ch rukách, nejde o poboãku zahraniãní spoleãnosti. Nav tívili jsme proto tento provoz a pro li jej spolu s majitelem firmy Reo Miloslavem Krejzou a vedoucím provozu Lubomírem Bolãákem. Miloslav Krejza je v kolní radû Stfiední prûmyslové koly grafické v Hellichovû ulici, kde vystudovala jeho dcera obor Polygrafie, a sám o zaloïení tiskárny nûkolikrát uvaïoval. Dnes na to není ale vhodná doba, v âesku je nadbytek kapacit, fiíká. Sami vidíme, kolik tiskáren samo dobrovolnû konãí nebo jdou do konkursu. Na dal ím v voji ãeského polygrafického prûmyslu závisí, zda a jak se podnikání s odpady bude rozvíjet, napfiíklad zda pfiibude nov tlaãn kompresor k zalisovávání. Máme pfiikoupeny sousedící pozemky, ale pokud se nebude dafiit polygrafii, zaãneme likvidovat autovraky, konstatuje majitel Rea. Reo obstarává ve ker polygrafick odpad tiskárny, s níï uzavfie smlouvu tûchto tiskáren je dnes zhruba pût desítek rûzné velikosti, ãtyfii pûtiny z nich ze Stfiedoãeského kraje. Jezdili jsme i napfiíklad na Moravu, ale ãasto to pro nás nebylo efektivní, proto jsme nûkteré smlouvy po jejich vypr ení neobnovili, fiíká Lubomír Bolãák. Nûkam jedou jednou za tfii mûsíce, jinde i tfiikrát t dnû. Ve ker odpad tiskárny lze rozdûlit na dvû hlavní ãásti podle jeho dal í vyuïitelnosti a toho, zda Reo dané tiskárnû platí, nebo naopak tiskárna platí Reu. Do první skupiny, za kterou Reo tiskárnám platí, patfií zejména papírov odpad a pouïité tiskové desky na hliníkové bázi (kovolisty). Tyto odpady se oznaãují jako ostatní (populárné óãkové ), tedy nikoliv nebezpeãné. Papír do Rakouska a Nûmecka V âesku se roãnû sesbírá tun papíru, z nûj lze doma zpracovat tun. Zbytek starého papíru vyváïíme, velkou ãást do âíny. Stát provoz tfiídíren a sbûren do urãité míry dotuje. Reo tfiídí roãnû fiádovû tisíce tun papíru. Musí b t ale aspoà do urãité míry pfiedtfiídûny jiï v tiskárnû, jinak se tfiídûní stává neekonomické. Na samotné lince pak jiï probíhá pouze dotfiiìování. Materiál dovezen z tiskáren se musí probrat vïdy, i pokud je jiï pfiipraven v balících, ty je nutno rozstfiíhat a pfiebrat. Papír pûvodnû dodávali zejména papírnû ve tûtí, která ale utlumila provoz. Z 95 % se proto pfieorientovali na papírny v Rakousku a Nûmecku. Na nejstar í a nejvût í tfiídící lince probíhá tfiídûní v horním patfie linky, v prostoru krytém sklem pro obsluhu. Prostory pro tfiídûní jsou totiï v nevytápûné hale. Na pás se vïdy pou tí jen jeden druh pfiedtfiídûného papíru. Reo tfiídí zhruba na deset druhû papíru a jeho pracovníci pfiitom na tiskárny trochu Ïehrají. Tiskafii jsou nepouãitelní a nechce se jim házet papír do více beden s rûzn m oznaãením, fiíká Lubomír Bolãák. Ale abych jim nekfiivdil, zejména u rotaãek jsou lidé plnû vytíïení a nemají na tfiídûní ãas. Tiskárny jsou k tfiídûní motivovány rûznou v kupní cenou, pfiiãemï smí en papír je samozfiejmû za cenu nejniï í. Naopak nejdráïe je vykupován panensk, nepoti tûn papír, napfiíklad zbytky rolí z rotaãek, kvûli kter m se uï nevyplatí rozjet stroj. Vzhledem k natûsnání papíru na roli jsou poslední metry ãi i desítky metrû nepouïitelné, protoïe jsou tlakem na dutince rûznû zkrabatûny, vysvûtluje Bolãák. Sorty papíru, na které se tfiídí, nejsou dány úplnû jednoznaãnû. Zatímco tiskárny si ãasto vystaãí napfiíklad se tfiemi kódy (fiazení více odpadû pod jeden kód je vûbec jedním z ne varû tiskáren), Rea jiï papír rozdûluje zhruba na deset druhû. ídit se pfiitom musí i podle odbûratele: napfiíklad barevné reklamní letáky, ti tûné na novinov papír a ãasto sponkované, odebírají nûmecké tiskárny jako papír novinov, kdeïto rakouské tiskárny jako papír letákov. Norma âsn vychází z evropské normy EN 643:2001 Papír a lepenka. Ta rozdûluje papír do pûti základních tfiíd, se sedmi aï devatenácti druhy v kaïdé tfiídû. ProblémÛ je mnoho. âasopisy z makulatury nûkdy pfiijdou do tfiídírny v zataven ch obalech, z nichï se musí vytáhnout. Problémem jsou také pfiílohy Lubomíru Bolãákovi jednou jim volali z papírny, Ïe jim to nûjak pûní, a on to byl skryt pfiílohov ampon... Mezi zpracovávan mi tiskovinami byly i diáfie, které je nutno upravit fiezaãkou na kniïní bloky. V rámci úspor se ve spoleãnosti Rea snaïí vytfiídûn papír pfiíli nebalit, protoïe to vychází na haléfiû na kilogram. KdyÏ dodávali do papírny tûtí, poïadovala po nich co nejvût í balíky. Nûmecké a rakouské tiskárny naopak Miloslav Krejza Vyti tûno na papíru Hello Silk 115 g/m 2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: ,

4 Typografia poïadují balíky men í nebo volnû loïen papír v kontejnerech. Proto si Rea nedávno pofiídila lodní jefiáb na pfiípravu volnû loïeného papíru. Dvakrát zkou eli z papíru zhotovovat i papírové brikety, ale neujaly se. I kdyï mají v hfievnost srovnatelnou s dfievûn mi tûpky, je z nich více popela. Sami tady topíme dfievûn mi tûpky, ukazuje Lubomír Bolãák na venku stojící sud. Reo nûkteré odpady nezpracovává a neposílá k dal ími vyuïití ihned, ale postupnû shromaïìuje ekonomicky v hodné mnoïství, napfiíklad kovolistû. Velmi ãasto nejde pfii tomto ãekání pouze o dostateãné mnoïství, ale také o dostateãnou cenu, která znaãnû kolísá, nyní jsou napfiíklad ceny dosti nízké. Nebezpeãné odpady jsou nejãastûji tekutinami v obalech Dále jsou zde odpady nebezpeãné, za jejichï odbûr, dal í zpracování a ekologickou likvidaci tiskárny platí. Sem patfií v echny oplachové kapaliny, barvy, rozpou tûdla ãi oleje apod. Dal í zpracování kapalin závisí na stupni jejich zneãi tûní. Nejjednodu í je odvézt je do ãistiãky, pokud to snese. Podle nové legislativy se ale do bûïn ch ãistiãek odpadních vod nesmí dávat Ïádn prûmyslov odpad, nezávisle na stupni zneãi tûní. âastou úpravou je destilace, kdy se z tekutin odpafií voda a likviduje se aï zhruba pûtinov objemov zbytek, kter se odváïí do nûkteré ze speciálních demelugaãních stanic, s nimiï má Reo uzavfieny smlouvy. Zbytky barev v plechovkách ãi plastov ch obalech jsou likvidovány buì spalováním (pfii fluidním spalování s teplotou nad C zde shofií v e vãetnû kovového obalu, kter se vypafií) nebo skládkováním. V âesku se bohuïel vût ina obalû skládkuje, protoïe likvidace v kvalitních fluidních spalovnách je draï í neï skládkovné, takïe se do nich vozí pouze nejtoxiãtûj í látky. To by se ale mûlo postupnû zmûnit. Laxnost tiskáren, zmínûná v souvislosti s papírov m odpadem, se projevuje i v zacházení s nebezpeãn mi odpady: ãasto napfiíklad najdou v ãistidlech vyhozené hadry. Asi tam nûkomu spadly, fiíká Lubomír Bolãák ironicky. Situace se ale oproti minulosti velmi zlep ila. Tiskárny jsou celkovû ãist í a uklizenûj í, v e se zdokonaluje, plní se ISO, lidé si váïí práce a pracují proto dûkladnûji. ProtoÏe Reo s tiskárnami uzavírá i smlouvu o poradenství, namátkovû tyto tiskárny kontrolují, procházejí konkrétní provozy a pfiipravují je tak na pfiípadnou kontrolu pfiímo ze státních úfiadû. Kontrola se mûïe t kat napfiíklad shromaïìovacích nádob a jejich správného oznaãení: nikoliv jen Ïe jde tfieba o sorbent, ale pfiímo nad ním musí viset identifikaãní list a pouãení, jak s ním zacházet. Reo v rámci sv ch sluïeb podává za kaïdou svou zákaznickou firmu hlá ení o odpadech: dfiíve na odbor Ïivotního prostfiedí, nyní do integrovaného systému ISNP. Na byrokracii si zde velice st skají, zejména na zbyteãné vyplàování stejn ch ãísel do pûti ãi esti formuláfiû a jejich rozesílání rûzn m státním institucím, které by pfiitom mohly tyto informace sdílet. Na kaïd formuláfi je tfieba zakoupit obvykle zvlá tní program. Úfiady sídlící v rûzn ch místech mají ãasto také rozdílné poïadavky: co u jedné kontroly bez problémû projde, u jiné nikoliv. Nejsou také sjednoceny poïadavky v zákonech, které se odpadû t kají: aè uï jde o zákon o odpadech, hygienû, bezpeãnosti práce ãi poïární ochranû. Reo má vlastní dopravu, kterou vyuïívá jak pro svoz z tiskáren, tak pro dodávky nûkter m koneãn m zpracovatelûm. Spoleãnost má kolem ãtvrtstovky zamûstnancû. Brigádníky nepouïívají: NeÏ se to nauãí, brigáda skonãí, shrnuje dûvod lapidárnû Lubomír Bolãák. âesko hlavnû skládkuje PfieváÏná ãást ãeského odpadu pochází z prûmyslu. Spolu s komunálním odpadem jde roãnû o 30 milionû tun odpadu. Drtivá vût ina odpadu se dnes skládkuje. Pokud stojí uloïení jedné tuny odpadu na skládce více neï 80 euro, zaãnou podle odborníkû spalování a dal í zpûsoby vyuïití odpadu pfievládat nad skládkováním. Letos vy la euronovela o odpadech, Zákon ã. 154/2010 Sb., stanovující hierarchii nakládání s odpady: 1. pfiedcházet vzniku odpadû, 2. pfiipravit odpady k opûtovnému pouïití, 3. recyklovat odpady, 4. nerecyklovatelné odpady vyuïít jinak, nejlépe energeticky, 5. odstranit zbylé odpady. Jen do roku 1998 bylo pfiitom v âesku vybudováno pfies 300 skládek odpadû a 60 spaloven nebezpeãn ch odpadû, které splàovaly dané normy, zatímco by podle odborníkû skládek staãila tfietina a spaloven i desetina (plus dvû spalovny nebezpeãn ch odpadû). Miroslav Doãkal

5 Certifikace FSC a polygrafick prûmysl Co je certifikace FSC a jak vznikla? Certifikace FSC je dûvûryhodn mechanismus definující etrné lesní hospodafiení a oznaãující v robky pocházející z tûchto lesû. Jinak fieãeno spojuje pfiírodû blízké obhospodafiování lesû a v robu dfievûn ch (papírensk ch) v robkû se spotfiebitelem. Na FSC se dá také dívat jako na marketingov nástroj lesníkû a zpracovatelû, potvrzující zodpovûdn pfiístup k nákupu papíru (dfievní suroviny). FSC je mezinárodní nezávislá nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu. Byla zaloïena roku 1993 zástupci mezinárodních ekologick ch organizací, velko- i maloobchodníkû se dfievem, lesníkû, dfievozpracujícího prûmyslu, sdruïení domorod ch obyvatel, odborû a certifikaãních organizací z celého svûta. Základní ideou FSC je podporovat environmentálnû vhodné, sociálnû pfiínosné a ekonomicky Ïivotaschopné obhospodafiování lesû, a tím napomoci chránit mizející, ohroïené a devastované svûtové lesy. Dá se nûkolika vûtami vyjádfiit jaké podmínky pro certifikaci FSC musí splnit zpracovatelé dfieva a celulózy celulózka a papírna? (kolik % dfieva FSC musí obsahovat celulóza FSC, kolik % celulózy FSC musí obsahovat papír FSC) V nûkolika vûtách je to tûïké, nicménû zpracovatel musí úspû nû projít certifikaãním auditem. K tomu je potfieba mít zamûstnance, kter rozumí v em aplikovateln m poïadavkûm systému FSC. Dále musí b t vytvofiena vnitfiní smûrnice, která se vyrovnává s poïadavky základního standardu pro zpracovatelské firmy (FSC-STD ). V zásadû smûrnice fie í nákup, uskladnûní, zpracování, prodej a evidenci vstupního materiálu a v robkû, dále fie í pouïití loga FSC a systém kolení zamûstnancû. Standard FSC ale nedefinuje minimální % FSC dfieva v FSC celulóze apod. Jak se mûïe tiskárna, ãili zpracovatel papíru FSC, certifikovat? (koho oslovit) MÛÏe oslovit napfiíklad na e sdruïení FSC âr. Zájemce vybavíme v emi potfiebn mi informacemi, standardy, odkazy, kontakty, radami a vysvûtlíme cel certifikaãní proces. V pfiípadû zájmu mûïeme pomoci s pfiípravou na certifikaãní audit. Obãanské sdruïení FSC âr v ak samotné audity kvûli stfietu zájmu a dûvûryhodnosti neprovádí. Uchazeã o certifikát proto musí dfiíve ãi pozdûji poptat akreditované certifikaãní firmy a jednu z nich si vybrat. Role této certifikaãní firmy v celém procesu je pouze bûhem auditu zkontrolovat je-li vyhovûno v em aplikovateln m poïadavkûm standardû a udûlit ãi neudûlit certifikát. Certifikaãní firma nesmí sv m klientûm kvûli stfietu zájmu pomáhat s pfiípravou na audit. Co certifikace FSC obná í pro tiskárnu? (jaké podmínky musí tiskárna splnit napfi.: sloïení produkce tiskárny: % zakázek z papírû FSC, v bûr dodavatelû papíru certifikovan ch FSC, poplatek za certifikaci, apod.) Zásadní je zjistit/zajistit si dostatek FSC papíru na pfiedpokládanou ãást v roby FSC produktû od certifikovaného dodavatele. Nestaãí pouze ovûfiit platnost certifikátu dodavatele, ten musí b t rovnûï schopen FSC certifikovan papír dodat. Platn certifikát firmy nemusí znamenat, Ïe ve kerá produkce/prodej má certifikát FSC! NezáleÏí na poãtu nebo % zakázek z FSC papíru. Základní pravidlo pro tiskárny je, Ïe na FSC zakázku pouïije v hradnû FSC papír (pozn. v nûkter ch odûvodnûn ch pfiípadech je moïno mít 1 5 objemov ch nebo váhov ch procent necertifikovaného papíru). V slednou cenu auditu a certifikátu FSC také ãásteãnû ovlivàuje obrat tiskárny. Pfiesnou cenu je nutné poptat u akreditovan ch certifikaãních firem. Jejich cenové nabídky se v ak mohou li it, proto je dobré poptat hned nûkolik z nich. Jak ãasto se musí certifikát obnovovat? (celulózka, papírna, tiskárna) Platnost certifikátu pro v echny ãlánky zpracovatelského fietûzce (vãetnû obchodníkû) je pût let. Po prvním komplexním hlavním auditu následují jednou za rok ãtyfii audity. Poté se certifikát mûïe prodlouïit a zaãíná se opût hlavním auditem. MÛÏe se certifikovat FSC i firma, která papír FSC pfiímo nezpracovává, ale spolupracuje s firmami, které jsou certifikovány? Napfiíklad reklamní agentura nebo grafické studio, které spolupracuje s tiskárnami certifikovan mi FSC a vybírá si FSC papíry? Ano, certifikovat se tyto firmy mûïou. Pokud v ak v otázce zmínûné firmy nakupují jiï finální v robky (tiskoviny od certifikované tiskárny) a Ïádn m zpûsobem je jiï neupravují, tak se certifikovat nemusí. Logo, které se objeví na tiskovinû, pak nese licenãní ãíslo tiskárny. Certifikát FSC nepotfiebují obchodníci/reklamní agentury, které obchodují s finálními v robky, které uï neupravují. Reklamní agentura by se naopak certifikovat musela v pfiípadû, kdyby certifikovan papír nakoupila a následnû by jej nechala potisknout a dále prodala jako certifikovan v robek. Vyrobit polygrafick produkt FSC napfi. knihu je pomûrnû sloïit proces zahrnující mnoho odvûtví a zpracovatelû: dfievafiská spoleãnost vytûïí dfievo z lesa FSC, Celulózka vyrobí celulózu FSC, Papírna vyrobí papír FSC z celulózy FSC (kolik procent celulózy FSC musí min. papír FSC obsahovat?), Papír FSC prodává distributor papíru s certifikátem FSC (i bez), Tiskárna vytiskne knihu Tomá Duda FSC a pak se teprve kniha dostane do knihkupectví a ãtenáfi se v tiráïi doãte, Ïe je vyrobena z papíru FSC a její koupí mûïe podpofiit v podstatû v echny firmy, které se na v robû papíru a knihy podílely. Hlavní tíha ov em spoãívá dle mého názoru na dfievafii FSC a na celulózce FSC u tûchto subjektû musí asi b t podíl dfieva z ekologicky obhospodafiovan ch lesû 100%? Dá se to opravdu spolehlivû dosledovat? Podíl FSC vstupní suroviny v celulózce nemusí a ãasto ani neb vá 100%. Jedná se ãasto o zpracovatele s obrovskou spotfiebou vlákniny, ktefií ve svém regionu tûïko shání dostatek FSC suroviny. Proto existuje v rámci systému FSC tzv. Kreditní systém kontroly, kter umoïàuje zpracovávat s pfiesnou evidencí libovolné procento FSC vlákniny. Audity se konají jednou roãnû a vïdy je kontrolována evidence a bilance mnoïství nakoupené a prodané FSC suroviny/v robkû. Dále auditor prochází cel technologick proces, sklad suroviny a v robkû a kontroluje také faktury a dodací listy související s FSC v robou. Finální v robek, aby mohl nést logo FSC, musí projít fietûzcem, ve kterém jsou v echny ãlánky certifikované a tudíï v e popsan m zpûsobem sledované. Podstatou a základním prvkem systému FSC je certifikace etrného lesního hospodafiení. Zde probíhají rovnûï dûkladné a vût inou nûkolikadenní audity. Na závûr mi je tû dovolte jednu velmi Èouravou otázku: pouïívá va e organizace pro korespondenci a kanceláfiské dokumenty v hradnû papír FSC? Máte ve své organizaci v hradnû nábytek s certifikátem FSC? Zv ilo to va e provozní náklady? (na tuto otázku nemusíte odpovídat, pokud nechcete) SnaÏíme se. Co bylo moïné a dostupné jsme nakoupili s FSC certifikátem. FSC âr bylo zaloïeno v roce 2002, tedy v dobû, kdy je tû v âeské republice nebyly napfi. certifikované tiskárny (první zamûfiená na tisk knih získala certifikát v únoru 2008) a na trhu nebyl FSC papír, takïe nûkteré na e star í ti tûné materiály nejsou na FSC papífie. Bûhem posledních 2 let se situace znaãnû zlep ila (v souãasné dobû je v âr certifikovan ch 17 tiskáren) a naprostá vût ina na ich novûj ích tiskovin (letáky, vizitky, 500 stránková kniha) je vyti tûna na certifikovaném papífie. Co se t ká kanceláfiského papíru a obálek, tak je tû spotfiebováváme star í zásoby, ale pouïíváme i FSC kanceláfisk papír, kter je jiï nyní bûïnû k dostání, a postupnû pfiejdeme i na jeho v hradní pouïívání. S dostupností FSC (kanceláfiského) nábytku je to komplikovanûj í. Nevíme o tom, Ïe by na ãeském trhu byl k dostání. V kanceláfii máme v ak FSC certifikovanou plovoucí podlahu. Vyti tûno na papíru Hello Silk 115 g/m 2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: ,

6 Anketa Certifikace FSC Bylo obtíïné splnit v echny podmínky, abyste mohli získat certifikát FSC? 2 Myslíte si, Ïe má v znam se certifikovat pro v echny tiskárny nebo jenom pro nûkteré, po kter ch to vyïadují zákazníci? 3 Má certifikace FSC je tû jinou v hodu neï je úãast v mezinárodních v bûrov ch fiízeních? 4 Jak dáváte vefiejnosti vûdût, Ïe va e firma tento certifikát vlastní? 5 Co dal ího dûlá va e firma pro ochranu Ïivotního prostfiedí? (napfi. tfiídûní odpadu, papír-plast-komunální odpad, pouïívání bezprocesních tiskov ch desek? Ale Odehnal 1 Pfii získávání certifikace jsme od zaãátku spolupracovali s ãesk m zástupcem mezinárodní organizace FSC, firmou FSC, o. s. Brno. Její fieditel, Ing. Tomá Duda, nám v raznû pomohl pfii pfiípravû smûrnice pro zpracování zakázek na materiál s certifikací FSC. Probûhlo nûkolik konzultací, náv tûv a v e bylo u ito na míru v robním procesûm v H.R.G. Audit spojen se získáním certifkátu, pak probûhl naprosto bez problémû. 2 Toto nemohu posoudit, je to na zváïení kaïdé tiskárny. Pro nás je dûleïité, Ïe certifikát FSC nezûstává pouze marketingov m tahákem, ale ukazuje zodpovûdn pfiístup firmy H.R.G. k Ïivotnímu prostfiedí. Chceme, i v této oblasti, dávat dobr pfiíklad ostatním a neb t lhostejní k osudu lesû na této planetû. 3 Je to obdobné jako u pfiedchozí otázky. Ano, certifikát FSC nám mûïe pomoci pfii získání nûkteré zakázky. Ano, mûïeme se pfiihlásit do v bûrového fiízení, kde je certifikát podmínkou. To jsou v ak pouze v hody materiální. NemÛÏe b t ale také v hodou, Ïe patfiíte mezi ty, kter m není lhostejná budoucnost i za cenu niï ího profitu? Zku enosti ukazují, Ïe lidé na západ od nás si toto uvûdomují více neï my. Hledají partnery, ktefií uvaïují podobnû a my se domníváme, Ïe H.R.G. pro nû mûïe b t dobrou volbou. 4 ZpÛsobÛ, jak mi jsme informovali na e zákazníky o získání certifikace FSC bylo nûkolik. Osobní y klientûm, internetové stránky H.R.G., reklama v ãasopisech (napfi. Typografie), vkladky do periodik, infomace o certifikátu na po tovních obálkách atd. 5 HRGreen je dal ím pfiíspûvkem na í firmy k ochranû Ïivotního prostfiedí. Certifikát ISO 14001:2005, FSC, dûsledné tfiídûní odpadû, recyklace, sníïené pouïívání IPA, nepodporování koufiení, to v echno jsou procesy, na kter ch stále pracujeme a pokou íme se je vylep it. Pfii dodrïení v ech legislativních pravidel se snaïíme najít rozumn kompromis mezi ekologií a profitabilní v robou. Materiály pro CTP fotopolymerní desky: Fuji, Kodak stříbrné desky: Agfa termální desky: Fuji, Kodak chemie Dodavatel veškerého sortimentu pro polygrafický průmysl Repromat a.s. U Stavoservisu 1, , Praha 10 Tel.: , Fax Konvenční materiály filmy: Kodak, Typon, Agfa, Fuji nátisky: Matchprint, Cromalin, Agfa Dry Proof (Ozasol), Rainbow ofsetové tiskové desky: Kodak, Fuji, Konica Minolta chemie Ofsetové tiskové barvy Coates Lorilleux Sun Chemical Brancher míchané tiskové barvy Tankujte u nás! My vaše stroje na suchu nenecháme! Tisková chemie Varn, Prisco Bezalkoholové vlhčení Papíry pro ink-jet: Typon, KPG Matchprint Media, Foma Široký sortiment, příznivá cena, ověřená pověst spolehlivého partnera

7 Noviny na startu nové dekády O ãem dumají novináfii a v robci novin na pfielomu dekád? O ãem se mluvilo na veletrhu a posledním novináfiském kongresu v Hamburku? Ti tûné noviny jsou a zûstanou i v nastávajícím desítiletí v znamnou souãástí celosvûtového novináfiského komplexu informaãních technologií. Novináfii jistû nejsou bez obav a starostí o budoucnost a kaïd m rokem se shromaïìují na kongresech IfraExpo a na odborn ch konferencích WAN IFRA, svolávan ch na rûzn ch místech svûta. Leto ní IfraExpo byla situována do kolébky písma v Libanonu, ale z dûvodu moïného ohroïení byla pfienesena do severonûmeckého Hamburku, coï jí nespornû prospûlo, protoïe ji nav tívilo pfies odborníkû, o ca 3000 více, neï pfied rokem. Vy í úãast byla dána nejen zvolen m centrálním místem, ale zcela jistû i stoupajícím zájmem o nové cesty pro zachování dosud mocného vlivu na technologie informací. Neustále opakovaná uji Èování o dal ích pozitivních perspektivách tisku na papír a dobr ch v hledech tiskafiského prûmyslu jsou jiï neproduktivním a v podstatû nezajímav m obecn m utû ováním neinformovan ch. Zájem se obrátil na konkrétní vydavatelské a obchodní projekty, inovativní technologie a kreativní hledání nov ch pfiíleïitostí pro investování, vyuïívání finanãních pobídek a zvy ování zisku, na jaké byl tento komplex po nûkolik staletí zvykl. Podle souãasn ch zpráv se to dafií a na trh vstoupilo mnoïství nov ch novináfisk ch a ekonomicky efektivních produktû. Dá se fiíci, Ïe v tomto segmentu tiskafiského média se toho dûje nejvíc a ostatní grafick prûmysl sleduje, co zãásti mûïe oãekávat také on. VzpomeÀme na nedávn v voj technik computer to plate. Internet a dal í v voj tiskov ch strojû Internet pfiestal konkurovat, novinov a tiskafisk prûmysl jej naopak vyuïívá pro svûj dal í pokrok a ve svûj prospûch. Postupnû odpadávají obavy z konkurence internetu a informaãních sítí. Staly se z nich spí e dobfie vyuïitelné zdroje a linky rychl ch, dobfie zpracovateln ch informací a databází a pfiestaly b t stra ákem. Do novin a pfiíloh vstoupila personalizace a princip one to one, osobní v tisk odbûratele. Také ná ãasopis Typografia bûhem v voje dokumentoval tento pokrok vydáním tfií ãísel, personifikovan ch na kaïdého pfiíjemce. VÏdy po nûkolika letech jsme vydali postupnû 3 ãísla, první dvû ti tûná na barevném digitálním stroji Xeikon 50 D, poslední ã. 10/2010 v fiíjnu leto ního roku ve spolupráci se spoleãností Xerox. Internetová podpora oïivila zájem o digitální tisk regionálních, úãelov ch a obchodních novin. Jinou vûtví rozvoje jsou nové rotaãky pro elektronick tisk. V kony, dosahované jiï dnes, opravàují k oãekávání velmi pohotové produkce. Velmi slibné jsou nejnovûj í konstrukce inkjetov ch rotaãek i pro barevn tisk vysoké úrovnû. Obrovskou v hodou je jiï realizovaná a technicky komletní digitalizace redakãní pfiípravy stran a cel ch vydání, na nûï plynule navázala digitální v roba tiskov ch forem CtP. Snadn m dal ím krokem je ãistû digitální technologie samotného tisku, pfii nûmï témûfi Ïádnou roli nehraje v e nákladu od jednoho v tisku v e. Na druhém pólu jsou velkonákladová a velkoobjemová vydání novin a periodik, jejichï v znam se neumen uje. Nesmíme zapomínat na rychl ekonomick v voj velk ch aï mamutích kultur a trhû, jak mi jsou âína, Indie, Brazílie a dal í oblasti svûta, kde vysoké náklady tisku jsou a budou nutností. pro nû se dál vyvíjí technologie tisku. Jedním z dûkazû jsou dal í nové nákupy v konn ch novinov ch i akcidenãních rotaãek a tiskafisk ch systémû a v stavba novinov ch tiskáren na v ech hlavních kontinentech. Dal ím potvrzením rozmachu a kontinuity jsou stále ir í konstrukce tûchto rotaãních strojû. ífie kotouãû papíru jiï pfiekroãila 3 metry nejen v ofsetu a hlubotisku, ale budeme jistû svûdky nov ch fie ení také u zmínûn ch digitálních strojû pro elektronick tisk na papír. Papír nezmizí Nepfiehlédnuteln m faktorem a zárukou pro budoucnost novin jako nosiãe informací je papír a dfievní hmota, nenahraditelná a recyklovatelná souãást pfiírody a zdravého Ïivotního prostfiedí nejen pro lidi. Dfievo je ideální obnovitelná surovina, ekologická, vytváfiející Ïádoucí atmosféru pro Ïivot. Kdo vidûl tisíce hektarû novû vysazen ch lesû tfieba v JiÏní Africe, musel okamïitû pochopit, kde budou dal í zdroje. Sly íme o cílech znovu zazelenit Saharu a nûkteré pou tû. Papírny jsou velk mi pûstiteli vlastních lesû a zpracovávají na místû hmotu rychle rostoucích kmenû na papírensk polotovar. Navíc dávají mnoha místním lidem práci v lesích, logistice a v mal ch zpracovatelsk ch fabrikách. I v na í zemi vy el nov zákon, podporující dotacemi vyuïívání neobdûlan ch ploch a vysazování vhodn ch rychl ch stromû, které mají vysoké roãní pfiírûstky. Je to jeden z dlouhodob ch v sledkû v zkumu nov ch druhû dfievin, na nûmï se podílela i na e Akademie vûd. Zapadá to i do nové ekologické iniciativy green Printing, zelen tisk. Jak budou vypadat e-noviny? íjnov svûtov kongres IfraExpo 2010 se zab val také otázkami elektronick ch novin a nov ch nosiãû novinov ch tabletû. Jde o zásadní zmûnu v tvorbû a v robû novin. Av ak nejen to: také ãtenáfi novin bude v této souvislosti mûnit své zvyky a technické vybavení. Elektronick tablet, ãteãka, jak se podobnému tabletu zaãalo fiíkat u knih, bude mít mnoho odli ností, pfiedností Vyti tûno na papíru Hello Silk 115 g/m 2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: ,

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

100 let v roby. minerálních hnojiv v Lovosicích. aneb z jejich historie v ãesk ch zemích

100 let v roby. minerálních hnojiv v Lovosicích. aneb z jejich historie v ãesk ch zemích 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích aneb z jejich historie v ãesk ch zemích 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích aneb z jejich historie v ãesk ch zemích Obsah Staletá zku enost s

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními. bloky pro hospodáfisk rozvoj. nov ch státû EU OBSAH

Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními. bloky pro hospodáfisk rozvoj. nov ch státû EU OBSAH Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními bloky pro hospodáfisk rozvoj nov ch státû EU Byl jsem potû en a poctûn, kdyï jsem byl poïádán, abych napsal úvodník pro ãasopis Ochrana pfiírody.

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více