TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113"

Transkript

1 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113

2 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green marketing 6 Tomá Duda Certifikace FSC a polygrafick prûmysl Certification FSC and printing industry 7 Anketa Certifikace FSC Questionnaire Certification FSC 8 Milan Souãek Recyklované tiskové papíry Recycling printing paper 9 Miroslav Doãkal Zvlhãování v tiskárnû Humidification in printing house 10 Vladislav Najbrt Noviny na startu nové dekády Newspapers on start of new decade 11 Vladislav Najbrt Pfiipravit se na budoucnost To prepare on future 12 Miroslav Doãkal Neradostná (?) budoucnost plakátu Bleak (?) future of poster 14 Radim Vondráãek K jubileu sbírky uïité grafiky v UmûleckoprÛmyslovém museu v Praze To anniversary of collection of used graphics in UPM in Prague 17 Anketa Bezprocesní desky Questionnaire No process boards 18 Xerox pfiedstavil multifunkci pro vstup do produkãního tisku Xerox introduces multifunction for enter to production print 19 Xeikon oficiálnû vstupuje na trh v âr a SR Xeikon officially enters on CR and SR market 20 Aktuality z domova a ze zahraniãí Actualities from printing industry 22 Kolegium Typografie pfiedstavuje své ãleny Kolegium Typografie introduces its members 24 Miroslav Horník Novela zákona o dani z pfiidané hodnoty Novella of Law of VAT TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 Typografia digitální Pfiíloha o digitálním tisku ti tûná digitálním tiskem Více uvnitfi ãísla Typografia 12/2010/1219/roãník 113 Odborn ãasopis ãesk ch polygrafû a typografû Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6, Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6, Fax ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar ová, éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, Pfiedseda redakãní rady Milan Mar o Redakãní rada Jaroslav Hru ka, Jan Král, Milan Malovan, Milan Mar o, ZdeÀka Mar ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: Martina Ranglová, studentka AVE ART Ostrava Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris Melu Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o. Tisk Tercie Praha spol. s r.o. Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6, Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné 700 Kã Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú /0100 Komerãní banka, pob. Praha 6 ISSN , Registrováno pod MK âr 7504 Podávání zásilek povolila âeská po ta pod ã.j. nov. 6084/96 Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk ch ãlánkû. Toto ãíslo je ti tûno barvami dodan mi firmou Michael Huber CZ Toto ãíslo je ti tûno na papífie Hello Silk 115 g/m 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: , Papír na obálku a pauzu dodala spoleãnost ANTALIS, s.r.o. Bucharova 1314/8, Praha 5 Tel.: , Fax: to Editorial Tak, jak je, fiíká si obãan: jedni fiíkají, Ïe krize uï skonãila, druzí konstatují jiï jen její doznívání a nûktefií zase ohla ují pfiíchod krize dal í. Îivot ukázal, Ïe mnoh m byla krize záminkou, proã nemohou zaplatit, jin m pfiíleïitostí k personálním ãistkám a propou tûní slab ch nebo nepohodln ch lidí, jin m zase poslouïila jako dûvod k zmrazení investic, v tom vynikli nûktefií zahraniãní majitelé podnikû nebo domácí váhaví stfielci. Krize se chovají podobnû, jako povodnû: zprvu naru í, niãí a demolují, vyvolají prvotní zdû ení, spláchnou neãistoty a haraburdí, znehodnotí ãásti majetku. V dal í etapû vyvolají fázi obnovy, upu tûní od pfiekonan ch aktivit a zastaral ch procesû a zmobilizují aktivní lidi s jejich tfieba skryt mi schopnostmi. Nûkdy vznikne neoãekávanû ãas a pfiíleïitost k rozhlédnutí se a k pfiehodnocení cílû a nov ch cest k jejich dosaïení. KdyÏ se trochu rozhlédneme v zahraniãí, kde dopady krize byly mnohem citelnûj í, neï u nás, kde jsme zvlá tû bankami a nûkter mi ekonomy chlácholeni, Ïe ná finanãní sektor v e úspû nû zvládl, zaznamenáme ãil ruch a pozitivní orientaci. Pfiibylo oborov ch kongresû, veletrhû a konferencí pro podnikatele. Hledají se na nich nejen cesty k záchranû starého, mnohem ãastûji se vyhodnocují nové technologické pfiíleïitosti a koprodukce, kolí se podnikatelé a odborníci, jak vyuïít penûz a dotací na projekty v Evropské unii. Ne v echno nové pfiinese ekonomické efekty, je nutné poznat specifika jednotliv ch trhû a správnû vyhodnotit konkurenãní vlivy, pfiicházející z Asie nebo ze zámofií. Svût se zmen uje a globalizuje a je nutné sledovat nejen pfiíleïitosti, ale i hrozby. Kdo se zorientuje, mûïe otevfiít novou budoucnost pro své podnikání i pro své zamûstnance a potomky. Takov ch úspû n ch projektû a promûn jsou jiï v blízkém zahraniãí stovky a pfiib vá i úãastí na ich obãanû a podnikû. Nejvût í hodnotu mají kreativní projekty, nesené my lenkou a originálním nápadem, na nûmï se vybuduje nová orientace a nová kapacita s nov mi pracovními místy. Opût se spojují podniky, nûkteré z nich proslul ch jmen, jako nedávno ohlá ená spoleãná firma Ringier Axel Springer s pûsobnosti v zemích stfiední Evropy a v chodu. Také v Nûmecku, mnohde krizí silnû zasaïeném, se spojily tiskárny, studia, nakladatelé a distributofii a realizují kroky k oddálení hrozící insolvence, propou tûní a ztráty trhu. V sledkem tûchto aktivizujících krokû je zfietelná zmûna nálady jak mezi podnikateli, tak i mezi zamûstnanci, jimï uï jsou srozumitelnûj í pojmy jako crossmediální produkce, techniky elektronického tisku iprint, pokroãil ch stupàû digitalizace, ekologické tiskárny, uï í koprodukce se zadavateli tiskov ch zakázek a mnoha dal ích racionalizaãních smûrû. V takové atmosféfie pfiíli nekvetou stávkové aktivity, které nemohou b t lékem, ale roste zájem o rekvalifikace, nové informace a zapojení mlad ch odborníkû do praxe. Není to bez omylû a neúspûchû, pfiesto se zdá, Ïe tato cesta pfiemûny nachází stále více pochopení ve v ech vrstvách spoleãnosti a rostoucí víru v budoucnost tisku na papír. Mnohem ãastûji se v úvahách a projektech objevuje slovo design. Nové projekty a obchodní modely se neobejdou bez rostoucí role profesionálních designérû. Platí to pro akcidenãní a reklamní, novinovou i obalovou produkci, je to dûleïité i ve speciálních oblastech tisku. Heslo nov design, nov obal, nov trh se naplàuje ve v ech oblastech tiskafiského svûta, ãekajícího na vyvedení ze stagnující a stárnoucí etapy v voje. PfiedloÏené ãíslo má tûïi tû v ãláncích a pfiíspûvcích na téma Ekologie v polygrafii. Také poslední obálku roãníku 2010 vytvofiili studenti v Ostravû. S nimi i s jejich pedagogy se nám dobfie spolupracovalo a pfiejeme jim úspûch i potû ení v grafické práci a designerském uplatnûní doma i ve svûtû. My, pamûtníci star ích roãníkû, jim trochu závidíme ir svobodn svût a volné hranice, ale pfiejeme jim souãasnû svûtlou budoucnost. Vstoupíme za pár dní do 123. roku existence Typografie. Pfiejeme v em pfiedplatitelûm a ãtenáfiûm, autorûm ãlánkû i grafick ch prací, ãlenûm redakãní rady, ãlenûm Kolegia Typografie, inzerentûm a dodavatelûm materiálû, pracovníkûm tiskárny a redakce pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a dobré zdraví, pracovní a podnikatelské úspûchy v nastávajícím roce 2011! Pfiejeme také na í redaktorce Jitce Böhmové, aby se brzy uzdravila a vrátila ke svému redakãnímu stolu. A prosíme: drïte palce Typografii, aby mohla vycházet i v dal ích letech. Vladislav Najbrt Obálku prosincové Typografie navrhla Martina Ranglová UÏ tfietím rokem studuji na soukromé Stfiední umûlecké kole Ave Art v Ostravû. Návrh na vysekávanou obálku ãasopisu byl pro mû novou zku eností. Zprvu se mi technické poïadavky zdály pfiíli limitující, ale s postupem práce jsem zjístila, Ïe moïnosti jsou i tak rozsáhlé. Pfii navrhování jsem vycházela z my lenky jak s minimem prostfiedkû dosáhnout co nejlep ího v sledku. V grafice jsem pouïila pouze písmena T a P, díky jejich pfiekrytí vzniká písmeno F, pfiidáním ãtvereãku (teãky) písmeno i. S trochou fantazie najdete v kompozici v echna písmena z názvu ãasopisu Typografia.

3 Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Odpadové hospodáfiství je jednou z tûch nev dûleãn ch ãinností, kter m se tiskárny, aè jiï chtûjí ãi nechtûjí, musí vûnovat stále více. Ekologická legislativa je neúprosnûj í a její uplatàování sílí i v ãesk ch podmínkách. S tiskárnou, která by vlastnila v echny potfiebné certifikáty a dokázala by ve ker svûj odpad vyuïít ãi likvidovat vlastními silami, se prakticky nesetkáme. Obvykl m postupem je spolupráce s externí firmou, která buì vlastní v echny potfiebné technologie, nebo coï je mnohem ãastûj í vlastní jen nûkteré z nich a na ostatní uzavírá smlouvy se sv mi subdodavateli, vyuïiteln odpad zhodnocuje a prodává dále. Jednou z tûchto nûkolika desítek firem je i spoleãnost Reo, sídlící nedaleko Prahy na kraji vesnice Záryby mezi Brand sem nad Labem a Kostelcem. JiÏ od poloviny 90. let minulého století tato firma provozuje zafiízení ke sbûru, v kupu a vyuïívání odpadû pfieváïnû z polygrafického prûmyslu. Zaji Èuje rovnûï poradensk servis v oblasti odpadového hospodáfiství, v oblasti plnûní povinností provozovatelû zdrojû zneãi Èování ovzdu í, plnûní povinností dle zákona ã. 356/2003 Sb., o chemick ch látkách a chemick ch pfiípravcích. Na rozdíl od mnoha jin ch spoleãností z téïe branïe je Reo ãistû v ãesk ch rukách, nejde o poboãku zahraniãní spoleãnosti. Nav tívili jsme proto tento provoz a pro li jej spolu s majitelem firmy Reo Miloslavem Krejzou a vedoucím provozu Lubomírem Bolãákem. Miloslav Krejza je v kolní radû Stfiední prûmyslové koly grafické v Hellichovû ulici, kde vystudovala jeho dcera obor Polygrafie, a sám o zaloïení tiskárny nûkolikrát uvaïoval. Dnes na to není ale vhodná doba, v âesku je nadbytek kapacit, fiíká. Sami vidíme, kolik tiskáren samo dobrovolnû konãí nebo jdou do konkursu. Na dal ím v voji ãeského polygrafického prûmyslu závisí, zda a jak se podnikání s odpady bude rozvíjet, napfiíklad zda pfiibude nov tlaãn kompresor k zalisovávání. Máme pfiikoupeny sousedící pozemky, ale pokud se nebude dafiit polygrafii, zaãneme likvidovat autovraky, konstatuje majitel Rea. Reo obstarává ve ker polygrafick odpad tiskárny, s níï uzavfie smlouvu tûchto tiskáren je dnes zhruba pût desítek rûzné velikosti, ãtyfii pûtiny z nich ze Stfiedoãeského kraje. Jezdili jsme i napfiíklad na Moravu, ale ãasto to pro nás nebylo efektivní, proto jsme nûkteré smlouvy po jejich vypr ení neobnovili, fiíká Lubomír Bolãák. Nûkam jedou jednou za tfii mûsíce, jinde i tfiikrát t dnû. Ve ker odpad tiskárny lze rozdûlit na dvû hlavní ãásti podle jeho dal í vyuïitelnosti a toho, zda Reo dané tiskárnû platí, nebo naopak tiskárna platí Reu. Do první skupiny, za kterou Reo tiskárnám platí, patfií zejména papírov odpad a pouïité tiskové desky na hliníkové bázi (kovolisty). Tyto odpady se oznaãují jako ostatní (populárné óãkové ), tedy nikoliv nebezpeãné. Papír do Rakouska a Nûmecka V âesku se roãnû sesbírá tun papíru, z nûj lze doma zpracovat tun. Zbytek starého papíru vyváïíme, velkou ãást do âíny. Stát provoz tfiídíren a sbûren do urãité míry dotuje. Reo tfiídí roãnû fiádovû tisíce tun papíru. Musí b t ale aspoà do urãité míry pfiedtfiídûny jiï v tiskárnû, jinak se tfiídûní stává neekonomické. Na samotné lince pak jiï probíhá pouze dotfiiìování. Materiál dovezen z tiskáren se musí probrat vïdy, i pokud je jiï pfiipraven v balících, ty je nutno rozstfiíhat a pfiebrat. Papír pûvodnû dodávali zejména papírnû ve tûtí, která ale utlumila provoz. Z 95 % se proto pfieorientovali na papírny v Rakousku a Nûmecku. Na nejstar í a nejvût í tfiídící lince probíhá tfiídûní v horním patfie linky, v prostoru krytém sklem pro obsluhu. Prostory pro tfiídûní jsou totiï v nevytápûné hale. Na pás se vïdy pou tí jen jeden druh pfiedtfiídûného papíru. Reo tfiídí zhruba na deset druhû papíru a jeho pracovníci pfiitom na tiskárny trochu Ïehrají. Tiskafii jsou nepouãitelní a nechce se jim házet papír do více beden s rûzn m oznaãením, fiíká Lubomír Bolãák. Ale abych jim nekfiivdil, zejména u rotaãek jsou lidé plnû vytíïení a nemají na tfiídûní ãas. Tiskárny jsou k tfiídûní motivovány rûznou v kupní cenou, pfiiãemï smí en papír je samozfiejmû za cenu nejniï í. Naopak nejdráïe je vykupován panensk, nepoti tûn papír, napfiíklad zbytky rolí z rotaãek, kvûli kter m se uï nevyplatí rozjet stroj. Vzhledem k natûsnání papíru na roli jsou poslední metry ãi i desítky metrû nepouïitelné, protoïe jsou tlakem na dutince rûznû zkrabatûny, vysvûtluje Bolãák. Sorty papíru, na které se tfiídí, nejsou dány úplnû jednoznaãnû. Zatímco tiskárny si ãasto vystaãí napfiíklad se tfiemi kódy (fiazení více odpadû pod jeden kód je vûbec jedním z ne varû tiskáren), Rea jiï papír rozdûluje zhruba na deset druhû. ídit se pfiitom musí i podle odbûratele: napfiíklad barevné reklamní letáky, ti tûné na novinov papír a ãasto sponkované, odebírají nûmecké tiskárny jako papír novinov, kdeïto rakouské tiskárny jako papír letákov. Norma âsn vychází z evropské normy EN 643:2001 Papír a lepenka. Ta rozdûluje papír do pûti základních tfiíd, se sedmi aï devatenácti druhy v kaïdé tfiídû. ProblémÛ je mnoho. âasopisy z makulatury nûkdy pfiijdou do tfiídírny v zataven ch obalech, z nichï se musí vytáhnout. Problémem jsou také pfiílohy Lubomíru Bolãákovi jednou jim volali z papírny, Ïe jim to nûjak pûní, a on to byl skryt pfiílohov ampon... Mezi zpracovávan mi tiskovinami byly i diáfie, které je nutno upravit fiezaãkou na kniïní bloky. V rámci úspor se ve spoleãnosti Rea snaïí vytfiídûn papír pfiíli nebalit, protoïe to vychází na haléfiû na kilogram. KdyÏ dodávali do papírny tûtí, poïadovala po nich co nejvût í balíky. Nûmecké a rakouské tiskárny naopak Miloslav Krejza Vyti tûno na papíru Hello Silk 115 g/m 2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: ,

4 Typografia poïadují balíky men í nebo volnû loïen papír v kontejnerech. Proto si Rea nedávno pofiídila lodní jefiáb na pfiípravu volnû loïeného papíru. Dvakrát zkou eli z papíru zhotovovat i papírové brikety, ale neujaly se. I kdyï mají v hfievnost srovnatelnou s dfievûn mi tûpky, je z nich více popela. Sami tady topíme dfievûn mi tûpky, ukazuje Lubomír Bolãák na venku stojící sud. Reo nûkteré odpady nezpracovává a neposílá k dal ími vyuïití ihned, ale postupnû shromaïìuje ekonomicky v hodné mnoïství, napfiíklad kovolistû. Velmi ãasto nejde pfii tomto ãekání pouze o dostateãné mnoïství, ale také o dostateãnou cenu, která znaãnû kolísá, nyní jsou napfiíklad ceny dosti nízké. Nebezpeãné odpady jsou nejãastûji tekutinami v obalech Dále jsou zde odpady nebezpeãné, za jejichï odbûr, dal í zpracování a ekologickou likvidaci tiskárny platí. Sem patfií v echny oplachové kapaliny, barvy, rozpou tûdla ãi oleje apod. Dal í zpracování kapalin závisí na stupni jejich zneãi tûní. Nejjednodu í je odvézt je do ãistiãky, pokud to snese. Podle nové legislativy se ale do bûïn ch ãistiãek odpadních vod nesmí dávat Ïádn prûmyslov odpad, nezávisle na stupni zneãi tûní. âastou úpravou je destilace, kdy se z tekutin odpafií voda a likviduje se aï zhruba pûtinov objemov zbytek, kter se odváïí do nûkteré ze speciálních demelugaãních stanic, s nimiï má Reo uzavfieny smlouvy. Zbytky barev v plechovkách ãi plastov ch obalech jsou likvidovány buì spalováním (pfii fluidním spalování s teplotou nad C zde shofií v e vãetnû kovového obalu, kter se vypafií) nebo skládkováním. V âesku se bohuïel vût ina obalû skládkuje, protoïe likvidace v kvalitních fluidních spalovnách je draï í neï skládkovné, takïe se do nich vozí pouze nejtoxiãtûj í látky. To by se ale mûlo postupnû zmûnit. Laxnost tiskáren, zmínûná v souvislosti s papírov m odpadem, se projevuje i v zacházení s nebezpeãn mi odpady: ãasto napfiíklad najdou v ãistidlech vyhozené hadry. Asi tam nûkomu spadly, fiíká Lubomír Bolãák ironicky. Situace se ale oproti minulosti velmi zlep ila. Tiskárny jsou celkovû ãist í a uklizenûj í, v e se zdokonaluje, plní se ISO, lidé si váïí práce a pracují proto dûkladnûji. ProtoÏe Reo s tiskárnami uzavírá i smlouvu o poradenství, namátkovû tyto tiskárny kontrolují, procházejí konkrétní provozy a pfiipravují je tak na pfiípadnou kontrolu pfiímo ze státních úfiadû. Kontrola se mûïe t kat napfiíklad shromaïìovacích nádob a jejich správného oznaãení: nikoliv jen Ïe jde tfieba o sorbent, ale pfiímo nad ním musí viset identifikaãní list a pouãení, jak s ním zacházet. Reo v rámci sv ch sluïeb podává za kaïdou svou zákaznickou firmu hlá ení o odpadech: dfiíve na odbor Ïivotního prostfiedí, nyní do integrovaného systému ISNP. Na byrokracii si zde velice st skají, zejména na zbyteãné vyplàování stejn ch ãísel do pûti ãi esti formuláfiû a jejich rozesílání rûzn m státním institucím, které by pfiitom mohly tyto informace sdílet. Na kaïd formuláfi je tfieba zakoupit obvykle zvlá tní program. Úfiady sídlící v rûzn ch místech mají ãasto také rozdílné poïadavky: co u jedné kontroly bez problémû projde, u jiné nikoliv. Nejsou také sjednoceny poïadavky v zákonech, které se odpadû t kají: aè uï jde o zákon o odpadech, hygienû, bezpeãnosti práce ãi poïární ochranû. Reo má vlastní dopravu, kterou vyuïívá jak pro svoz z tiskáren, tak pro dodávky nûkter m koneãn m zpracovatelûm. Spoleãnost má kolem ãtvrtstovky zamûstnancû. Brigádníky nepouïívají: NeÏ se to nauãí, brigáda skonãí, shrnuje dûvod lapidárnû Lubomír Bolãák. âesko hlavnû skládkuje PfieváÏná ãást ãeského odpadu pochází z prûmyslu. Spolu s komunálním odpadem jde roãnû o 30 milionû tun odpadu. Drtivá vût ina odpadu se dnes skládkuje. Pokud stojí uloïení jedné tuny odpadu na skládce více neï 80 euro, zaãnou podle odborníkû spalování a dal í zpûsoby vyuïití odpadu pfievládat nad skládkováním. Letos vy la euronovela o odpadech, Zákon ã. 154/2010 Sb., stanovující hierarchii nakládání s odpady: 1. pfiedcházet vzniku odpadû, 2. pfiipravit odpady k opûtovnému pouïití, 3. recyklovat odpady, 4. nerecyklovatelné odpady vyuïít jinak, nejlépe energeticky, 5. odstranit zbylé odpady. Jen do roku 1998 bylo pfiitom v âesku vybudováno pfies 300 skládek odpadû a 60 spaloven nebezpeãn ch odpadû, které splàovaly dané normy, zatímco by podle odborníkû skládek staãila tfietina a spaloven i desetina (plus dvû spalovny nebezpeãn ch odpadû). Miroslav Doãkal

5 Certifikace FSC a polygrafick prûmysl Co je certifikace FSC a jak vznikla? Certifikace FSC je dûvûryhodn mechanismus definující etrné lesní hospodafiení a oznaãující v robky pocházející z tûchto lesû. Jinak fieãeno spojuje pfiírodû blízké obhospodafiování lesû a v robu dfievûn ch (papírensk ch) v robkû se spotfiebitelem. Na FSC se dá také dívat jako na marketingov nástroj lesníkû a zpracovatelû, potvrzující zodpovûdn pfiístup k nákupu papíru (dfievní suroviny). FSC je mezinárodní nezávislá nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu. Byla zaloïena roku 1993 zástupci mezinárodních ekologick ch organizací, velko- i maloobchodníkû se dfievem, lesníkû, dfievozpracujícího prûmyslu, sdruïení domorod ch obyvatel, odborû a certifikaãních organizací z celého svûta. Základní ideou FSC je podporovat environmentálnû vhodné, sociálnû pfiínosné a ekonomicky Ïivotaschopné obhospodafiování lesû, a tím napomoci chránit mizející, ohroïené a devastované svûtové lesy. Dá se nûkolika vûtami vyjádfiit jaké podmínky pro certifikaci FSC musí splnit zpracovatelé dfieva a celulózy celulózka a papírna? (kolik % dfieva FSC musí obsahovat celulóza FSC, kolik % celulózy FSC musí obsahovat papír FSC) V nûkolika vûtách je to tûïké, nicménû zpracovatel musí úspû nû projít certifikaãním auditem. K tomu je potfieba mít zamûstnance, kter rozumí v em aplikovateln m poïadavkûm systému FSC. Dále musí b t vytvofiena vnitfiní smûrnice, která se vyrovnává s poïadavky základního standardu pro zpracovatelské firmy (FSC-STD ). V zásadû smûrnice fie í nákup, uskladnûní, zpracování, prodej a evidenci vstupního materiálu a v robkû, dále fie í pouïití loga FSC a systém kolení zamûstnancû. Standard FSC ale nedefinuje minimální % FSC dfieva v FSC celulóze apod. Jak se mûïe tiskárna, ãili zpracovatel papíru FSC, certifikovat? (koho oslovit) MÛÏe oslovit napfiíklad na e sdruïení FSC âr. Zájemce vybavíme v emi potfiebn mi informacemi, standardy, odkazy, kontakty, radami a vysvûtlíme cel certifikaãní proces. V pfiípadû zájmu mûïeme pomoci s pfiípravou na certifikaãní audit. Obãanské sdruïení FSC âr v ak samotné audity kvûli stfietu zájmu a dûvûryhodnosti neprovádí. Uchazeã o certifikát proto musí dfiíve ãi pozdûji poptat akreditované certifikaãní firmy a jednu z nich si vybrat. Role této certifikaãní firmy v celém procesu je pouze bûhem auditu zkontrolovat je-li vyhovûno v em aplikovateln m poïadavkûm standardû a udûlit ãi neudûlit certifikát. Certifikaãní firma nesmí sv m klientûm kvûli stfietu zájmu pomáhat s pfiípravou na audit. Co certifikace FSC obná í pro tiskárnu? (jaké podmínky musí tiskárna splnit napfi.: sloïení produkce tiskárny: % zakázek z papírû FSC, v bûr dodavatelû papíru certifikovan ch FSC, poplatek za certifikaci, apod.) Zásadní je zjistit/zajistit si dostatek FSC papíru na pfiedpokládanou ãást v roby FSC produktû od certifikovaného dodavatele. Nestaãí pouze ovûfiit platnost certifikátu dodavatele, ten musí b t rovnûï schopen FSC certifikovan papír dodat. Platn certifikát firmy nemusí znamenat, Ïe ve kerá produkce/prodej má certifikát FSC! NezáleÏí na poãtu nebo % zakázek z FSC papíru. Základní pravidlo pro tiskárny je, Ïe na FSC zakázku pouïije v hradnû FSC papír (pozn. v nûkter ch odûvodnûn ch pfiípadech je moïno mít 1 5 objemov ch nebo váhov ch procent necertifikovaného papíru). V slednou cenu auditu a certifikátu FSC také ãásteãnû ovlivàuje obrat tiskárny. Pfiesnou cenu je nutné poptat u akreditovan ch certifikaãních firem. Jejich cenové nabídky se v ak mohou li it, proto je dobré poptat hned nûkolik z nich. Jak ãasto se musí certifikát obnovovat? (celulózka, papírna, tiskárna) Platnost certifikátu pro v echny ãlánky zpracovatelského fietûzce (vãetnû obchodníkû) je pût let. Po prvním komplexním hlavním auditu následují jednou za rok ãtyfii audity. Poté se certifikát mûïe prodlouïit a zaãíná se opût hlavním auditem. MÛÏe se certifikovat FSC i firma, která papír FSC pfiímo nezpracovává, ale spolupracuje s firmami, které jsou certifikovány? Napfiíklad reklamní agentura nebo grafické studio, které spolupracuje s tiskárnami certifikovan mi FSC a vybírá si FSC papíry? Ano, certifikovat se tyto firmy mûïou. Pokud v ak v otázce zmínûné firmy nakupují jiï finální v robky (tiskoviny od certifikované tiskárny) a Ïádn m zpûsobem je jiï neupravují, tak se certifikovat nemusí. Logo, které se objeví na tiskovinû, pak nese licenãní ãíslo tiskárny. Certifikát FSC nepotfiebují obchodníci/reklamní agentury, které obchodují s finálními v robky, které uï neupravují. Reklamní agentura by se naopak certifikovat musela v pfiípadû, kdyby certifikovan papír nakoupila a následnû by jej nechala potisknout a dále prodala jako certifikovan v robek. Vyrobit polygrafick produkt FSC napfi. knihu je pomûrnû sloïit proces zahrnující mnoho odvûtví a zpracovatelû: dfievafiská spoleãnost vytûïí dfievo z lesa FSC, Celulózka vyrobí celulózu FSC, Papírna vyrobí papír FSC z celulózy FSC (kolik procent celulózy FSC musí min. papír FSC obsahovat?), Papír FSC prodává distributor papíru s certifikátem FSC (i bez), Tiskárna vytiskne knihu Tomá Duda FSC a pak se teprve kniha dostane do knihkupectví a ãtenáfi se v tiráïi doãte, Ïe je vyrobena z papíru FSC a její koupí mûïe podpofiit v podstatû v echny firmy, které se na v robû papíru a knihy podílely. Hlavní tíha ov em spoãívá dle mého názoru na dfievafii FSC a na celulózce FSC u tûchto subjektû musí asi b t podíl dfieva z ekologicky obhospodafiovan ch lesû 100%? Dá se to opravdu spolehlivû dosledovat? Podíl FSC vstupní suroviny v celulózce nemusí a ãasto ani neb vá 100%. Jedná se ãasto o zpracovatele s obrovskou spotfiebou vlákniny, ktefií ve svém regionu tûïko shání dostatek FSC suroviny. Proto existuje v rámci systému FSC tzv. Kreditní systém kontroly, kter umoïàuje zpracovávat s pfiesnou evidencí libovolné procento FSC vlákniny. Audity se konají jednou roãnû a vïdy je kontrolována evidence a bilance mnoïství nakoupené a prodané FSC suroviny/v robkû. Dále auditor prochází cel technologick proces, sklad suroviny a v robkû a kontroluje také faktury a dodací listy související s FSC v robou. Finální v robek, aby mohl nést logo FSC, musí projít fietûzcem, ve kterém jsou v echny ãlánky certifikované a tudíï v e popsan m zpûsobem sledované. Podstatou a základním prvkem systému FSC je certifikace etrného lesního hospodafiení. Zde probíhají rovnûï dûkladné a vût inou nûkolikadenní audity. Na závûr mi je tû dovolte jednu velmi Èouravou otázku: pouïívá va e organizace pro korespondenci a kanceláfiské dokumenty v hradnû papír FSC? Máte ve své organizaci v hradnû nábytek s certifikátem FSC? Zv ilo to va e provozní náklady? (na tuto otázku nemusíte odpovídat, pokud nechcete) SnaÏíme se. Co bylo moïné a dostupné jsme nakoupili s FSC certifikátem. FSC âr bylo zaloïeno v roce 2002, tedy v dobû, kdy je tû v âeské republice nebyly napfi. certifikované tiskárny (první zamûfiená na tisk knih získala certifikát v únoru 2008) a na trhu nebyl FSC papír, takïe nûkteré na e star í ti tûné materiály nejsou na FSC papífie. Bûhem posledních 2 let se situace znaãnû zlep ila (v souãasné dobû je v âr certifikovan ch 17 tiskáren) a naprostá vût ina na ich novûj ích tiskovin (letáky, vizitky, 500 stránková kniha) je vyti tûna na certifikovaném papífie. Co se t ká kanceláfiského papíru a obálek, tak je tû spotfiebováváme star í zásoby, ale pouïíváme i FSC kanceláfisk papír, kter je jiï nyní bûïnû k dostání, a postupnû pfiejdeme i na jeho v hradní pouïívání. S dostupností FSC (kanceláfiského) nábytku je to komplikovanûj í. Nevíme o tom, Ïe by na ãeském trhu byl k dostání. V kanceláfii máme v ak FSC certifikovanou plovoucí podlahu. Vyti tûno na papíru Hello Silk 115 g/m 2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: ,

6 Anketa Certifikace FSC Bylo obtíïné splnit v echny podmínky, abyste mohli získat certifikát FSC? 2 Myslíte si, Ïe má v znam se certifikovat pro v echny tiskárny nebo jenom pro nûkteré, po kter ch to vyïadují zákazníci? 3 Má certifikace FSC je tû jinou v hodu neï je úãast v mezinárodních v bûrov ch fiízeních? 4 Jak dáváte vefiejnosti vûdût, Ïe va e firma tento certifikát vlastní? 5 Co dal ího dûlá va e firma pro ochranu Ïivotního prostfiedí? (napfi. tfiídûní odpadu, papír-plast-komunální odpad, pouïívání bezprocesních tiskov ch desek? Ale Odehnal 1 Pfii získávání certifikace jsme od zaãátku spolupracovali s ãesk m zástupcem mezinárodní organizace FSC, firmou FSC, o. s. Brno. Její fieditel, Ing. Tomá Duda, nám v raznû pomohl pfii pfiípravû smûrnice pro zpracování zakázek na materiál s certifikací FSC. Probûhlo nûkolik konzultací, náv tûv a v e bylo u ito na míru v robním procesûm v H.R.G. Audit spojen se získáním certifkátu, pak probûhl naprosto bez problémû. 2 Toto nemohu posoudit, je to na zváïení kaïdé tiskárny. Pro nás je dûleïité, Ïe certifikát FSC nezûstává pouze marketingov m tahákem, ale ukazuje zodpovûdn pfiístup firmy H.R.G. k Ïivotnímu prostfiedí. Chceme, i v této oblasti, dávat dobr pfiíklad ostatním a neb t lhostejní k osudu lesû na této planetû. 3 Je to obdobné jako u pfiedchozí otázky. Ano, certifikát FSC nám mûïe pomoci pfii získání nûkteré zakázky. Ano, mûïeme se pfiihlásit do v bûrového fiízení, kde je certifikát podmínkou. To jsou v ak pouze v hody materiální. NemÛÏe b t ale také v hodou, Ïe patfiíte mezi ty, kter m není lhostejná budoucnost i za cenu niï ího profitu? Zku enosti ukazují, Ïe lidé na západ od nás si toto uvûdomují více neï my. Hledají partnery, ktefií uvaïují podobnû a my se domníváme, Ïe H.R.G. pro nû mûïe b t dobrou volbou. 4 ZpÛsobÛ, jak mi jsme informovali na e zákazníky o získání certifikace FSC bylo nûkolik. Osobní y klientûm, internetové stránky H.R.G., reklama v ãasopisech (napfi. Typografie), vkladky do periodik, infomace o certifikátu na po tovních obálkách atd. 5 HRGreen je dal ím pfiíspûvkem na í firmy k ochranû Ïivotního prostfiedí. Certifikát ISO 14001:2005, FSC, dûsledné tfiídûní odpadû, recyklace, sníïené pouïívání IPA, nepodporování koufiení, to v echno jsou procesy, na kter ch stále pracujeme a pokou íme se je vylep it. Pfii dodrïení v ech legislativních pravidel se snaïíme najít rozumn kompromis mezi ekologií a profitabilní v robou. Materiály pro CTP fotopolymerní desky: Fuji, Kodak stříbrné desky: Agfa termální desky: Fuji, Kodak chemie Dodavatel veškerého sortimentu pro polygrafický průmysl Repromat a.s. U Stavoservisu 1, , Praha 10 Tel.: , Fax Konvenční materiály filmy: Kodak, Typon, Agfa, Fuji nátisky: Matchprint, Cromalin, Agfa Dry Proof (Ozasol), Rainbow ofsetové tiskové desky: Kodak, Fuji, Konica Minolta chemie Ofsetové tiskové barvy Coates Lorilleux Sun Chemical Brancher míchané tiskové barvy Tankujte u nás! My vaše stroje na suchu nenecháme! Tisková chemie Varn, Prisco Bezalkoholové vlhčení Papíry pro ink-jet: Typon, KPG Matchprint Media, Foma Široký sortiment, příznivá cena, ověřená pověst spolehlivého partnera

7 Noviny na startu nové dekády O ãem dumají novináfii a v robci novin na pfielomu dekád? O ãem se mluvilo na veletrhu a posledním novináfiském kongresu v Hamburku? Ti tûné noviny jsou a zûstanou i v nastávajícím desítiletí v znamnou souãástí celosvûtového novináfiského komplexu informaãních technologií. Novináfii jistû nejsou bez obav a starostí o budoucnost a kaïd m rokem se shromaïìují na kongresech IfraExpo a na odborn ch konferencích WAN IFRA, svolávan ch na rûzn ch místech svûta. Leto ní IfraExpo byla situována do kolébky písma v Libanonu, ale z dûvodu moïného ohroïení byla pfienesena do severonûmeckého Hamburku, coï jí nespornû prospûlo, protoïe ji nav tívilo pfies odborníkû, o ca 3000 více, neï pfied rokem. Vy í úãast byla dána nejen zvolen m centrálním místem, ale zcela jistû i stoupajícím zájmem o nové cesty pro zachování dosud mocného vlivu na technologie informací. Neustále opakovaná uji Èování o dal ích pozitivních perspektivách tisku na papír a dobr ch v hledech tiskafiského prûmyslu jsou jiï neproduktivním a v podstatû nezajímav m obecn m utû ováním neinformovan ch. Zájem se obrátil na konkrétní vydavatelské a obchodní projekty, inovativní technologie a kreativní hledání nov ch pfiíleïitostí pro investování, vyuïívání finanãních pobídek a zvy ování zisku, na jaké byl tento komplex po nûkolik staletí zvykl. Podle souãasn ch zpráv se to dafií a na trh vstoupilo mnoïství nov ch novináfisk ch a ekonomicky efektivních produktû. Dá se fiíci, Ïe v tomto segmentu tiskafiského média se toho dûje nejvíc a ostatní grafick prûmysl sleduje, co zãásti mûïe oãekávat také on. VzpomeÀme na nedávn v voj technik computer to plate. Internet a dal í v voj tiskov ch strojû Internet pfiestal konkurovat, novinov a tiskafisk prûmysl jej naopak vyuïívá pro svûj dal í pokrok a ve svûj prospûch. Postupnû odpadávají obavy z konkurence internetu a informaãních sítí. Staly se z nich spí e dobfie vyuïitelné zdroje a linky rychl ch, dobfie zpracovateln ch informací a databází a pfiestaly b t stra ákem. Do novin a pfiíloh vstoupila personalizace a princip one to one, osobní v tisk odbûratele. Také ná ãasopis Typografia bûhem v voje dokumentoval tento pokrok vydáním tfií ãísel, personifikovan ch na kaïdého pfiíjemce. VÏdy po nûkolika letech jsme vydali postupnû 3 ãísla, první dvû ti tûná na barevném digitálním stroji Xeikon 50 D, poslední ã. 10/2010 v fiíjnu leto ního roku ve spolupráci se spoleãností Xerox. Internetová podpora oïivila zájem o digitální tisk regionálních, úãelov ch a obchodních novin. Jinou vûtví rozvoje jsou nové rotaãky pro elektronick tisk. V kony, dosahované jiï dnes, opravàují k oãekávání velmi pohotové produkce. Velmi slibné jsou nejnovûj í konstrukce inkjetov ch rotaãek i pro barevn tisk vysoké úrovnû. Obrovskou v hodou je jiï realizovaná a technicky komletní digitalizace redakãní pfiípravy stran a cel ch vydání, na nûï plynule navázala digitální v roba tiskov ch forem CtP. Snadn m dal ím krokem je ãistû digitální technologie samotného tisku, pfii nûmï témûfi Ïádnou roli nehraje v e nákladu od jednoho v tisku v e. Na druhém pólu jsou velkonákladová a velkoobjemová vydání novin a periodik, jejichï v znam se neumen uje. Nesmíme zapomínat na rychl ekonomick v voj velk ch aï mamutích kultur a trhû, jak mi jsou âína, Indie, Brazílie a dal í oblasti svûta, kde vysoké náklady tisku jsou a budou nutností. pro nû se dál vyvíjí technologie tisku. Jedním z dûkazû jsou dal í nové nákupy v konn ch novinov ch i akcidenãních rotaãek a tiskafisk ch systémû a v stavba novinov ch tiskáren na v ech hlavních kontinentech. Dal ím potvrzením rozmachu a kontinuity jsou stále ir í konstrukce tûchto rotaãních strojû. ífie kotouãû papíru jiï pfiekroãila 3 metry nejen v ofsetu a hlubotisku, ale budeme jistû svûdky nov ch fie ení také u zmínûn ch digitálních strojû pro elektronick tisk na papír. Papír nezmizí Nepfiehlédnuteln m faktorem a zárukou pro budoucnost novin jako nosiãe informací je papír a dfievní hmota, nenahraditelná a recyklovatelná souãást pfiírody a zdravého Ïivotního prostfiedí nejen pro lidi. Dfievo je ideální obnovitelná surovina, ekologická, vytváfiející Ïádoucí atmosféru pro Ïivot. Kdo vidûl tisíce hektarû novû vysazen ch lesû tfieba v JiÏní Africe, musel okamïitû pochopit, kde budou dal í zdroje. Sly íme o cílech znovu zazelenit Saharu a nûkteré pou tû. Papírny jsou velk mi pûstiteli vlastních lesû a zpracovávají na místû hmotu rychle rostoucích kmenû na papírensk polotovar. Navíc dávají mnoha místním lidem práci v lesích, logistice a v mal ch zpracovatelsk ch fabrikách. I v na í zemi vy el nov zákon, podporující dotacemi vyuïívání neobdûlan ch ploch a vysazování vhodn ch rychl ch stromû, které mají vysoké roãní pfiírûstky. Je to jeden z dlouhodob ch v sledkû v zkumu nov ch druhû dfievin, na nûmï se podílela i na e Akademie vûd. Zapadá to i do nové ekologické iniciativy green Printing, zelen tisk. Jak budou vypadat e-noviny? íjnov svûtov kongres IfraExpo 2010 se zab val také otázkami elektronick ch novin a nov ch nosiãû novinov ch tabletû. Jde o zásadní zmûnu v tvorbû a v robû novin. Av ak nejen to: také ãtenáfi novin bude v této souvislosti mûnit své zvyky a technické vybavení. Elektronick tablet, ãteãka, jak se podobnému tabletu zaãalo fiíkat u knih, bude mít mnoho odli ností, pfiedností Vyti tûno na papíru Hello Silk 115 g/m 2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: ,

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2

TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2 TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2 Obsah Contents 2 Tisková zafiízení pro tisk fotoknih Printing equipment to print photo books 4 Kurt K. Wolf Pro které trhy se hodí nové vysoce v konné inkoustové

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Produkãní barvy pro niï í segment

Produkãní barvy pro niï í segment Obsah Contents 2 Produkãní barvy pro niï í produkãní segment Production colors for the lower production segment 3 Kurt K. Wolf Jak potenciál nabízí inkoustov tisk pro LPF? Which offers the potential of

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Editorial. Jan Solpera na své v stavû Space Cowboy v Galerii V UP Více na stranû 16.

Editorial. Jan Solpera na své v stavû Space Cowboy v Galerii V UP Více na stranû 16. Editorial Psát editorial dva mûsíce pfied volbami, v dobû vrcholící krize, není Ïádn med. Mnozí lidé se nechovají pfiirozenû, politické lïi nemají krátké nohy a prûzkumûm, nûkdy ani médiím, pr není radno

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar

INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar Obsah Contents 2 Inovace/Novinky/Racionalizace Portál Web-to-Print Coverstar Innovation/News/Rationalization Portal Web-to-Print Coverstar 3 Kulat stûl Individualizace tiskovin Fotoknihy I. Roundtable

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3

Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3 13 Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3 OBSAH CONTENTS 2 Digitální tisk se prosazuje Digital printing gathers speed 5 Aktuality digitální Digital actualities 7 Ptáme se dodavatelû: Zafiízení pro

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati A R I S T O T E L E S T Y P O G R A F I A 3 / 2 0 1 2 / 1 2 3 3 / 1 1 5 Editorial Je jaro. Pfiíroda se po zimû pomalu probouzí

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3

Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3 Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3 OBSAH CONTENTS 2 PR Ospap v bránû digitálního svítání PR OSPAP in the gate of digital dawn 3 Cary Sherburne Velk tisk, velk dojem, Trendy ve velkoformátovém

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

č. 1213 r. 113 květen 2010

č. 1213 r. 113 květen 2010 č. 1213 r. 113 květen 2010 Editorial Studen máj, v stodole ráj, fiíkávali na i pfiedkové. Podle nov ch statistik se hospodáfiství pomalu pozvedá z dlouhého útlumu, doufejme, Ïe o nûco trvaleji, neï slibovaly

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou Editorial Tak opût naskoãily jedniãky, dnes je 1.11. roku 2011 a zvlá tû leto ní listopadové datum s jednou jedenáctkou navíc vyz vá typografy a textové maniaky k ãíslicov m hrám, které tfieba v sousedním

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080. OBSAH CONTENTS 2 âervnové Agfa Fórum The June Agfa Forum 3 Ptáme se dodavatelû: Novinky v sortimentu materiálû pro digitální tisk We ask suppliers: New assortment of materials for digital printing 4 1.

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati A R I S T O T E L E S T Y P O G R A F I A D I G I T Á L N Í 3 / 2 0 1 2 / 2 2 / 3 OBSAH CONTENTS 2 Revoluce v outdooru bez

Více

Navštivte nás na veletrhu URBIS 24. -28. 4. 2001 v Brně na výstavišti BVV. RENAULT V.I.: Biologicky rozložitelný odpad RENAULT MASCOTT.

Navštivte nás na veletrhu URBIS 24. -28. 4. 2001 v Brně na výstavišti BVV. RENAULT V.I.: Biologicky rozložitelný odpad RENAULT MASCOTT. CENA 55 KČ 4 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY DUBEN 2001 odpad měsíce Biologicky rozložitelný odpad Odpady na skládkách a plány OH Spalovat, kompostovat nebo skládkovat? Anketa k nakládání

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení Typografia digitální 10/2013, č. 39, ročník 4 Regular, Medium, Bold, Ultra Bold Typografia 125 let od založení Light, OBSAH CONTENTS 3 Epson vstupuje na trh DTG Epson enters the market DTG 4 Jitka Böhmová

Více

MANUÁL. EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ. Kladno leden 2009

MANUÁL. EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ. Kladno leden 2009 MANUÁL EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ Kladno leden 2009 Tato publikace vznikla v rámci projektu financovaného z Fondu ASEKOL. VáÏení pfiedstavitelé obcí,

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 let od založení

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 let od založení Typografia 10/2013, č. 1250, ročník 116 Regular, Medium, Bold, Ultra Bold Typografia 125 let od založení Light, Editorial Podzim pfiinesl opût mnoho nov ch událostí jak v oboru, tak i ve spoleãnosti: fiadu

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT Data v péči ČÍSLO 6 KVĚTEN 2007 MHM COMPUTER S. R. O. Fenomén iscsi Nestandardní úrovně RAID TEPLICE PRAHA PARDUBICE PLZEŇ OSTRAVA BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zálohování storage NENECHTE SI UJÍT podrobnosti

Více