METODY NÁCVIKU ČTENÍ NA 1. STUPNI ZŠ THE METHODS OF PRACTISING READING ON THE FIRST GRADE IN THE ELEMENTARY SCHOOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODY NÁCVIKU ČTENÍ NA 1. STUPNI ZŠ THE METHODS OF PRACTISING READING ON THE FIRST GRADE IN THE ELEMENTARY SCHOOL"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Katedra primárního vzdělávání M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní školy METODY NÁCVIKU ČTENÍ NA 1. STUPNI ZŠ THE METHODS OF PRACTISING READING ON THE FIRST GRADE IN THE ELEMENTARY SCHOOL Diplomová práce: 11-FP-KPV-0038 Autor: Kateřina Rožcová Podpis: Vedoucí práce: Mgr. Jana Wernerová, Ph.D. Konzultant: Počet stran grafů obrazů tabulek pramenů příloh V Liberci dne:

2

3

4 Čestné prohlášení Název práce: Metody nácviku čtení na 1. stupni ZŠ Jméno a příjmení autora: Kateřina Rožcová Osobní číslo: P Byla jsem seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 60 školní dílo. Prohlašuji, že má diplomová práce je ve smyslu autorského zákona výhradně mým autorským dílem. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Diplomovou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím diplomové práce a konzultantem. Prohlašuji, že jsem do informačního systému STAG vložila elektronickou verzi mé diplomové práce, která je identická s tištěnou verzí předkládanou k obhajobě a uvedla jsem všechny systémem požadované informace pravdivě. V Liberci dne:

5 Poděkování Na prvním místě bych velmi ráda poděkovala vedoucí mé diplomové práce, paní Mgr. Janě Wernerové, Ph.D., za její přínosné rady, připomínky, inspiraci a zejména za odborné vedení mé diplomové práce. Dále děkuji všem pedagogům, kteří se účastnili mých výzkumů za jejich vstřícnost a ochotu.

6 Anotace METODY NÁCVIKU ČTENÍ NA 1. STUPNI ZŠ Kateřina Rožcová DP 2012 Vedoucí DP: Mgr. Jana Wernerová, Ph.D. Resumé: Diplomovou práci jsem zaměřila na problematiku výukových metod elementárního čtení. Cílem diplomové práce bylo porovnat výukové metody č tení z pohledu učitel ů, které jsou na dnešních školách nejvíce využívány. Práce je členěna na dvě části. První část se věnuje vývoji a vzniku slabikářů a jednotlivých metod čtení. Praktická využití výukových metod čtení na vybraných školách. část zahrnuje výzkumné šetření zaměřené na dnešní Z výzkumu vyplývá, že nejčastěji využívanou metodou ve výuce elementárního čtení je metoda analyticko-syntetická. Klíčová slova: výukové metody čtení, analyticko-syntetická metoda, genetická metoda, globální metoda, splývavé čtení Sfumato, čtenářská gramotnost, individuální přístup, pomůcky Summary: The diploma thesis is focused on questions of educational methods for elementary reading. The aim of the diploma thesis was to find out which educational methos for reading are the mostly used by teachers at schools nowadays. The thesis is divided into two parts. The first part aims to the development and origin of spelling-books and particular methods for reading. The practical part includes the research examination focused on usage of educational methods for reading at the chosen schools. The research implies that the most frequent used method in education of elementary reading is analytically-synthetic method.

7 Keywords: methods of teaching reading, analytical and synthetic method, a genetic method, the global method, flowing reading - Sfumato, literacy, individual access, utilities Zusammenfassung: Die Diplomarbeit konzentrierte ich mich auf die Frage der elementaren Unterricht Leseverfahren. Die Arbeit ist in zwei Teile geteilt. Der erste Teil befasst sich mit der Entwicklung von Primern und Methoden und individuelle Lektüre. Praktische Forschung umfasst eine Untersuchung der Nutzung des heutigen Lehrmethoden für das Lesen der ausgewählten Schulen. Das Ziel dieser Arbeit war es herauszufinden, welche Methoden der Leseunterricht Lehrer in den Schulen heute sind die am häufigsten verwendete. Die Forschung zeigt, dass die am häufigsten verwendete Methode in der Lehre elementare Lesen analytisch-synthetischen Methode ist. Schlüsselwörter : Methoden des Unterrichts Lesen, analytische und synthetische Methode, einer genetischen Methode, die globale Methode, fließende Lesen - Sfumato, Alphabetisierung, individuelle Zugriffsrechte, Dienstprogramme

8 Obsah 1 Úvod Teoretická část Historie slabikářů Přehled vyučovacích metod od jejich vzniku Rozbor jednotlivých metod při výuce čtení Čtenářská gramotnost v RVP ZV Praktická část Výsledky výzkumu Názory učitelů na jednotlivé metody čtení Porovnání metod osobní perspektiva Podpora čtenářské gramotnosti na základní škole v Harcově Diskuse Závěr Použité zdroje Přílohy...81 Seznam obrázků Obrázek 1: První slabikář...13 Obrázek 2: Kohoutek...17 Obrázek 3: Poupata...19 Obrázek 4: Intonační vývoj...37

9 Seznam grafů Graf 1: Délka praxe respondentů...44 Graf 2: Věk respondentů...44 Graf 3: Zastoupení jednotlivých metod na vybraných školách...45 Graf 4: Metody, o kterých se chtějí učitelé informovat...48 Graf 5: Nejčastější chyby při nácviku čtení...51 Seznam tabulek Tabulka 1: Počet škol podle jednotlivých metod...45 Tabulka 2: Klady a zápory jednotlivých metod...63

10 1 Úvod Dobrý čtenář umí číst s porozuměním. Čte s jasným cílem a neustále daný cíl sleduje. Dokáže předvídat slova či věty, které budou v textu následovat. Kontroluje si, co čte a zda čtenému textu rozumí, pokládá si otázky i během čtení. Čte s očekáváním, jak daná situace dopadne a představuje si po svém konce čtených kapitol. Umí zhodnotit knihu, co se mu líbilo, či nelíbilo. Jakým způsobem kniha, kterou právě přečetl, naplnila jeho očekávání či jej zklamala. Dokáže si celou knihu spojit v jeden celek a vybrat z knihy to nejdůležitější. To je cíl nás učitelů, abychom nejen naučili děti číst, ale naučit děti mít vztah ke knize, vnímat autora, vnímat prostředí, ve kterém je kniha napsána. Jakými metodami se člověk naučí číst je téma této diplomové práce. Metoda čtení je velmi důležitá, ale ještě důležitější je přístup učitelů a nadšení, s jakým děti dokáží naučit číst. A jakým způsobem docílit toho, když už děti číst umí, aby neztrácely zájem o knihu, ale naopak, aby rády četly a o knihy se živě zajímaly? To je jistě velký a letitý problém dnešní společnosti. Mobilní telefony a internet zcela změnily běžnou denní komunikaci a děti se dnes neumí vyjadřovat, nejsou schopny popsat své pocity, radosti, strach. Nedokážou poprosit, když něco od učitele potřebují. To je bohužel dnešní uspěchaná doba. Doufám, že svým přístupem alespoň některé z žáků ze své třídy přesvědčím, že v knihách je plno moudra a rad a že děti rády po knize sáhnou. Tématem diplomové práce jsou výukové metody čtení v prvních třídách základních škol. V níže uvedené práci jsem se snažila popsat jednotlivé výukové metody a jejich hlavní klady a zápory. Práce je založena na názorech a zkušenostech učitelů, kteří podle těchto výukových metod vyučují čtení na vybraných základních školách. Záměr, vybrat si rozličné výukové metody nácviku čtení na základních školách, mě napadl v souvislosti s problematikou čtenářské gramotnosti, s kterou se aktuálně současné školství silně potýká. Co je dovednost číst? To znamená chápat tištěnou a psanou řeč. Umět dobře číst je v dnešní společnosti naprosto nezbytné. Na co vše člověk čtení potřebuje? Člověk si potřebuje přečíst úřední dopis, smlouvu, knihu nebo pokud chce studovat, bez dovednosti číst 10

11 se neobejde. Čím lépe se dítě ve škole naučí číst a čím intenzivněji svou dovednost dále rozvíjí, tím více radosti a užitku mu v životě čtení přinese. Práce se zabývá výukovými metodami čtení. Jako úvodní část jsem zvolila historii slabikářů. Myslím, že je velmi důležité, aby měly děti z čeho číst. A je to prvopočátek a první kniha, kterou většina dětí v první třídě drží poprvé v ruce. Slabikář je velmi důležitým a nepostradatelným průvodcem dětí na školách. Popsala jsem, jejich postupný vznik a vývoj společně s jednotlivými metodami čtení. Druhá část práce se zabývá výzkumem názoru učitelů na výukové metody čtení. Jaké metody se na dnešních školách používají a proč? Jak jsou učitelé o jednotlivých metodách informováni a o kterých metodách by chtěli být informováni v budoucnosti? Dalším tématem jsou jednotlivé chyby při nácviku čtení dle vyjádření učitelů. Ve své práci jsem jednotlivé metody porovnávala a snažila se popsat všechny, které se na dnešních školách využívají. 11

12 2 Teoretická část Aby člověk porozuměl čtenému, je nutné, aby znal grafickou podobu slov, a aby dokázal tato slova převést v mluvenou řeč. Důležité je také umět si vytvořit obrazy a představy o obsahu čteného, přemýšlet o něm a zaujmout k němu postoj. Technika čtení a porozumění čtenému textu jsou při čtenářském výcviku v úzkém dialektickém vztahu prostředku a cíle. Dokonalejší osvojení techniky čtení vede k lepšímu pochopení textu, porozumění obsahu a smyslu čteného zase pozitivně ovlivňuje čtenářskou techniku. Proto je třeba již od počátku výcviku obě kvality spojovat Při čtení se oči pohybují na řádku zleva doprava. V některých místech se však vždy zastaví a soustřeďují se na danou část textu. Tomuto zastavení říkáme fixace. Dalším pohybem, který oči provádí, je takzvaná regrese. Znamená to, že se oči vrací v textu zpět. Čím vyspělejší je čtenář, tím méně regresivních pohybů jeho oči vykonávají. Při analýze procesu čtení bylo objeveno tzv. čtecí pole, které je definováno rozsahem pozornosti v jediném záběru pohledu očí. U začínajícího čtenáře je tento rozsah pozornosti dán jedním písmenem. Se zvyšující se čtenářskou zběhlostí se čtecí pole rozšiřuje na skupiny slov. Zmenšuje se pak v případě, že má před sebou čtenář obtížnější text se slovy, jež nejsou součástí jeho aktivní slovní zásoby (Wildová, Křivánek 1998). 12

13 2.1 Historie slabikářů Čtením začíná cesta ke vzdělání a otevírá bránu poznání. Už v nejstarších dobách se učilo číst postupem od písmene ke slabice. Na hliněných střepech a tabulkách, ale i na papyru byly slabiky seskupeny podle stejných zásad jako pak ve slabikářích. V 1. stol. n. l. popsal Quintilianus, římský rétor, způsob čtení, který přetrval až do doby tištěných slabikářů použil metodu slabikování neboli písmenkovou. Zvýšenou produkci školních knih a různých pomůcek přineslo až vynalezení knihtisku, přibližně v roce 1444/5. Dějiny slabikáře se však začínají psát až téměř o sto let později, a to v roce Předcházely mu pravděpodobně katechismy německé nebo latinské. První dva slabikáře vznikly u nás podle německých vzorů a byly tištěny v Prostějově u tiskaře Jana Günter. Byly to spisy Isagogicon Beneše Optáta (1535) a Slabikář Český a jiných náboženství počátkové (1547), na němž pravděpodobně pracoval Jan Blahoslav. Byla v něm použita Husova Abeceda, která byla výsledkem pravopisné reformy a díky které byl český pravopis zjednodušen. Jan Hus si byl dobře vědom skutečnosti, jak je důležité základní vzdělání národa a lidové vzdělání v boji proti církvi a feudalismu, a proto také psal své katechismy česky. O deset let později, v roce 1557, byl vydán latinsko-český slabikář M. Kolína Elementarius Liblellus in Lingea latina et Bohemica pro novellis scholastici a o tři roky později (r. 1600) spis Summa katechysmu, který zahrnoval abecedu, slabikář a mravně výchovný list. Oba byly již tištěny v tiskárně Daniela Adama z Veleslavína. Obrázek 1: První slabikář 13

14 Vynikající pomůcky vytvořil J. A. Komenský. Ve spisu Schola ludus vytvořil Živou abecedu a podle jeho první obrázkové knihy pro děti a mládež, Orbis pictus (1658), se učili žáci jak na základní škole, tak na gymnáziu. J. A. Komenský v ní oddělil obsah textu od náboženství a tím její obsah přiblížil skutečnému životu. Ve Velké didaktice propracoval hláskovací metodu, která se hojně užívá dodnes místo metody slabikovací. Komenského Živá abeceda a Orbis Pictus zůstávají základními díly, ze kterých čerpají učitelé dodnes Husova abeceda V rozvoji čtenářské dovednosti našeho lidu sehrálo úlohu 14. a 15. století. Hus je pokládán za tvůrce jednotné české řeči spisovné. Velkou péči věnoval mateřskému jazyku. Těžkopádný způsob spřežkový zjednodušil znaménky diakritickými. Dlouhé samohlásky označil čárkou, měkké souhlásky tečkou. Hus napsal i metodickou příručku pro nácvik čtení. Tuto metodickou příručku nazýváme Husovou abecedou. Husova abeceda byla uznávána všemi tehdejšími propagátory českého jazyka, dochovala se i v tištěné podobě ve Výkladu na Otčenáš z roku 1545 a ve Slabikáři českém z roku Jeho abecedu si opisoval i prostý lid. Husova abeceda obsahuje několik vět náboženského poučení. Jednotlivá slova jdou za sebou tak, že počáteční písmena tvoří českou abecedu. Slova Husovy abecedy sloužila jako mnemotechnická pomůcka k lepšímu zapamatování. Je všeobecně známo, že se podle Husovy abecedy učily jak děti, tak dospělí. Rozvoji čtenářské dovednosti významně přispěl vynález knihtisku. V roce 1468, tedy v roce, kdy zemřel Jan Gutenberg, vynálezce knihtisku, byla v Plzni vytištěna první kniha Kronika trojánská. Když Čechové v 10. století písmo latinské, které mělo 21 písmen, nestačila latinská písmena na označení českých hlásek. Proto se nejprve psalo spřežkovým pravopisem (časczas). Slabikář český byl významnou učebnicí počátečního čtení. Měl jistě vliv i na výchovu Jana Amose Komenského. Tento slabikář byl opět vydáván, nejen počátkem 17. století, ale i v době pozdější. 14

15 2.1.2 Počátkové čtení a psaní J. A. Komenského Ve spisech Komenského najdeme celou řadu myšlenek o počátečním čtení a psaní. V Didaktice české v kapitole XXVIII. uložil obecné škole jako první úkol naučit číst a psát česky. Je velmi zajímavé, že již jako průpravu pro nácvik čtení doporučoval mateřskou školu. Pomůckou je dětem obrázková knížka, kterou by měly mít děti samy v rukách. Děti mohou vnímat obrázky a ty jim jsou nápomocny ke čtení. Obrázková knížka je užitečná ze tří důvodů: 1. má podporovat vnímání předmětů, 2. láká ducha maličkých, aby hledali v každé knize, co by se jim líbilo, 3. přispěje k tomu, že se děti snáze naučí číst (Wágnerová 2000 s. 11). Komenský podobně jako Hus kladl důraz na znalost abecedy. Zajímavé je, že nápisy doporučoval psát nad obrázky. Správně upozornil na to, že se již děti v předškolním věku mohou seznamovat s abecedou právě tímto způsobem. Komenský se hodně opírá o zákonitost opakování, postihl, že slabikovací metoda je nepřirozená a je proto i nežádoucí. Sám pak uplatňoval metodu obrázků, metodu symbolické abecedy. Popisy obrázků významně působí na osvojení abecedy. Komenský nejprve doporučuje vyložit dětem živou abecedu, žáci napodobují hlasy živočichů a pak vysloví hlásku. Pak se hláska promítá do písmene. Musí se neustále opakovat. Pro nácvik čtení a psaní má velký význam spis Komenského Počátkové čtení a psaní. V úvodu tohoto spisu se Komenský zamýšlí nad tím, kdy začít s výukou čtení a psaní. Podle něho je potřeba k nácviku přistupovat individuálně. Nadanější již od pátého roku, méně nadaní až od sedmého či osmého roku. První čítanka by podle Komenského měla obsahovat: 1. písmenkovou přípravu v trojí tabulce (v první tabulce jsou body, čárky, obrazce, ve druhé tabulce písmena velké a malé abecedy, třetí tabulka obsahuje přehled slabik) 2. přípravu čtenářskou v trojím spojování slov( text první jednoslabičná a víceslabičná slova, druhý text výchovné věty, např.: Miluj ctnost! Cti rodiče!) 15

16 3. přípravu mluvní v trojím dialogu : o užitečném umění číst a psát, jak pokračovat ve znalosti čtení a psaní, o dalším postupu učení na vyšších školách. Komenský navrhuje, a je toho názoru, že psaní je svou podstatou dřívější než čtení. Navrhuje, aby se začínalo od jednoduchých prvků pro uvolnění rukou. Ten kdo pohotově zvládá písmena abecedy, přistoupí ke slabikování, i když tuto metodu nevyzvedal, při nácviku čtení slabik ji využil. Doporučoval provádět sklad jednotlivých hlásek. Po slabikování podle Komenského nastává čisté čtení, čili čtení celých slov. Komenský měl obrovský přínos pro prvopočáteční čtení a psaní České slabikáře XVIII. století Dochovalo se mnoho slabikářů z této doby, např. Slabikář latinský a český z roku 1716, Slabikář český, který byl vydán v Žitavě roku 1724, Syllabikář český pod titulem sv.jana Nepomuckého z roku 1762, aj. Co takové slabikáře obsahovaly? Slabikář český z roku 1724 obsahoval motlitby ranní, desatero božích přikázání, evangelia, motlitbu školní, požehnání a poděkování, motlitbu k svatému Janu Nepomuckému, Šalamounova přísloví aj. Také obsahoval řadu písní. Z předmluvy Syllabikáře českého pod titulem sv. Jana Nepomuckého je zřejmé, že se děti učily číst nejen ve škole, ale i doma a obsah byl zaměřen na křesťanskou výchovu. Metla a rákoska se staly symbolem pro neposlušné žáky. Obsah slabikářů 18. století byl náboženský. Slabikáře tohoto století byly i dobře ilustrovány. Metodika čtení v tomtéž století u nás mnoho nepokročila, děti se učily poznávat písmena a spojovat je ve slabiky. V Německu se metodika počátečního čtení rozvíjela rychleji než u nás. Slabikáře a čítanky vydávané po roce 1775 byly vydávány odděleně pro školy městské a venkovské, byly založeny na slabikovací metodě, přinášely však již básně. 16

17 Obrázek 2: Kohoutek České slabikáře 19. století 19. století se významně zapsalo do dějin počátečního čtení a psaní. Významný znalec počátečního čtení a psaní J. Kubálek soudí, že se v 19. století objevují čtyři druhy českých slabikářů. Podle metod jsou to metoda hláskovací kalendáře, metoda skriptologická 1, metoda analyticko-syntetická, metoda celých slov. Tomáš Vorbes vydal již v roce 1857 elementární metodiku, kterou nazval Vyučování v první třídě. V odstavci Čtení a psaní podává vývoj metod čtení a pokouší se o jejich klasifikaci. Tomáš Vorbes uvedl metodu hláskovací, slabikovací, Gedikeho metodu a metodu Jacototovu. O slabikovací metodě píše, že Tato je zcela nepřirozená a dítkám trapná, pouhý mechanismus, kterým se rozum hned v prvním rozvíjení udušuje (Wágnerová 2000, s.12). O hláskovací metodě Vorbes píše: vzbudila obecnou pozornost a mnozí o rozšíření její získali zásluh, jako například Hientsch, Olivier, Stephani, Trasér, Svoboda aj. (Wágnerová 2000, s. 13).Hláskovací metoda je podle Vorbese přirozená, žáci se naučí číst za kratší dobu a jejich duch se všestranně rozvíjí. Sám se však přiklání k metodě nejpřirozenější, k metodě psacího čtení. Žáci jsou vysoce aktivní, podávají více pozornosti a činnosti. 1 tzv. čtení psaním, podle této metody se žáci učí sluchovému rozkladu věty na slova, slov na slabiky a cvičí se v kreslení. Žáci se nejprve učí psát písmena, poznávat je mezi ostatními v abecedě, postupně se učí dalším písmenům, která spojují do slabik.žáci se tedy prostřednictvím psaní učí číst. 17

18 Významným představitelem počátečního vyučování byl u nás Jan Vladimír Svoboda. Roku 1839 vydal spis, který nazval Školka čili prvopočáteční, praktické, názorné, všestranné, vyučování malých dítek. Obsahuje podrobné metodické pokyny pro rozvoj rozumové, mravní, estetické, pracovní a tělesné výchovy. Velkou pozornost věnuje Svoboda pětiletým a šestiletým dětem. Je přesvědčen, že u dětí tohoto stáří se zakládá povaha člověka (Wágnerová 2000, s. 13). Svoboda kladl důraz na nácvik čtení v předškolním období. Také zastával názor, že děti v předškolním věku jsou schopny naučit se více, než v pozdějších čtyřech letech. Zajímavý je i nedokončený spis významného našeho pedagoga K. S. Amerlinga Navedení k nejkratšímu způsobu naučení se všem v Evropě důležitějším abecedám z roku Amerling se snažil, aby čtenář pozorně sledoval grafiku a byl v něm probuzen zájem o znalost cizích abeced. Jednotlivá písmenka pak převedl zajímavým způsobem: A přirovnával k rohatému dobytku, B je budka dokonalá, malé b budka s dírou a komínem, C je ruka, která něco chce uchopit, E jsou otevřená ústa s jazykem, L je bič, O oko, S velbloud, T křížek atd. Amerlingovy snahy nejsou náhodné, vycházejí z tehdejších potřeb zlepšení nácviku čtení (Wágnerová 2000, s. 13). K nácviku čtení a psaní koncem 19. století a počátkem 20. století přispěla rychle se rozvíjející psychologie. Zvýšila se odbornost učitelů, k níž přispěly učitelské ústavy. Počátečním čtením a psaním se zabývají jak praktikové tak i teoretikové, na scéně se objevují nová jména, která obohatila metodiku počátečního čtení Kožíškovy čítanky Josef Kožíšek byl básník a učitel. Nepsal jenom verše pro děti, psal i pedagogické a metodické články a úvahy. V roce 1913 vydal významnou, krásnou a poetickou čítanku malých Poupata. Kožíšek při tvorbě svých čítanek, napsal ještě Studánku, vycházel z bohatých zkušeností učitele a básníka. Citlivě zkoumal vnímavost dětí, jejich radost z poezie, recitování veršů a vyprávění povídek. Kožíšek se hojně zabýval pedagogikou a psychologií a analyzoval bohaté zkušenosti elementaristů. V roce 1914 vydal zajímavou studii Počátky čtení, v nichž uvedl hlubokou analýzu a syntézu svých záměrů, které se projevily v jeho genetické metodě. 18

19 Obrázek 3: Poupata Kožíškova Poupata patří k pokladům české literatury. Čítanka má celkem 128 stran a je rozdělena na tyto části, z nichž každá má svůj cíl a funkci. Dva obrázky k říkance: Zajíc seče otavu, liška pohrabuje, komár na vůz nakládá, muška sešlapuje. Nácvik velké tiskací abecedy, písmen, slov, vět ( str.4 15) Pokračování nácviku tiskací abecedy menších rozměrů (str.16 45) Nácvik malé tiskací abecedy větších rozměrů (str.46 65) Upevňování nácviku tiskací abecedy malé i velké (str.66 93) Nácvik psaného písma malé i velké abecedy (str ) Čtení pohádek v tiskací abecedě běžných rozměrů ( Kožíšek 2007). Kožíšek rozlišoval čtení průpravné a čtení hláskové. Při čtení průpravném vycházel z různých situací jako na louce, zábavy dětí, svět jim přibližoval básničkami a povídkami. Vedle Poupat vydal Kožíšek ještě v roce 1913 Rozpravy o čtení elementárním. Zamýšlí se zde nad funkcí nápovědných obrázků ve slabikáři, nad problémem vztahu dítě a písmo a uvádí výsledky svých pokusů ve třídě elementární. Kožíšek odsoudil metodu slabikovací pro její nepřirozenost, obtížnost a zdlouhavost. 19

20 Kožíšek se zamýšlí nad mechanickým a duševní čtením a upozorňuje, že zná-li dítě hlásky a dovede je spojovat do slabik a slov, není tím ještě zajištěno, že umí číst. Vedle mechanického pochodu je nutný i pochod duševní, to je reprodukce hlásek a spojení představ v myšlenku. Tam, kde přistupuje i pochod duševní, kde výsledkem čtení je myšlenka, jen tam probíhá skutečné čtení. Co se historie metod týče, má mnoho analogií s uvedenými pochody při čtení. Jdeli o poznání písmen, vybaví se nám metoda slabikovací, jde-li o poznání hlásek, metoda hláskovací. Jde-li o spojování hlásek ve slabiky, jde o metodu normálních slov, o spojování představ v myšlenku, o metodu analyticko-syntetickou. Velkou pozornost Kožíšek věnoval metodě normálních slov a pokusil se o zhodnocení přínosu této metody. Přínosem bylo, že byl vytyčen správný cíl: co čteš, tomu rozuměj, Tato zásada se stala závaznou pro každou metodu prvopočátečního čtení Kubálkův slabikář Josef Kubálek byl vynikající elementarista, spolupracoval i s Josefem Kožíškem. Velmi intenzivně studoval psychologii na lipské univerzitě. První jeho slabikáře jmenuje Doma, vyšel roku 1915, byl úřady zabaven. Kubálek se nevzdal a vydal nový slabikář, který byl vydán už ve svobodném Československu a jmenoval se U nás v Praze Kubálek vydává i celou řadu učebnic jiných předmětů. Velkou pozornost věnuje metodám elementárního čtení. V roce 1930 vychází kniha O metodu elementárního čtení, v roce 1932 Metoda normálních slabik, v roce 1933 Psaní ve třídě elementární. Kubálek byl toho názoru, že je třeba dokonale znát všechny metody, které historie zaznamenala, neboť každá metoda něco nového přináší. Sám však nebyl příznivcem globální metody (Wágnerová 2000, s. 20). Slabikář U nás má 142 strany a přílohy. Kubálek zřejmě pod vlivem prvouky přihlíží ke čtyřem ročním obdobím. V první části nacvičuje písmo tiskací, ve druhé psací. Podobně jako Kožíšek nacvičuje velká písmena, pak malá. Kubálek hodně čerpal články do svého slabikáře z děl K. V. Raise, J. V. Sládka, K. J. Erbena, F. Bartoše, J. Kožíška, také z amerického a ruského slabikáře. 20

21 Kubálek je přesvědčen, že tvorbu slabikáře ovlivňuje metoda, podle níž se slabikář píše, ale také úprava slabikáře. Zkoumáme-li problém slabikáře po stránce věcné a formální, pak z hlediska formálního stačí jeden slabikář pro celý národ, ale z hlediska věcného je třeba rozlišovat slabikáře pro školy městské a venkovské. Výběr učiva nesmí porozumění ztěžovat, ale usnadňovat. Kubálek nepřeceňoval obsah čteného nad technikou čtení. Dbal na to, aby se učitel opíral ne o slabikář, ale o styk s dětmi, o jejich sluch, řeč, neobracel se při nácviku písmen ke slabikáři, ale k tabuli. Učitel by měl seznamovat s novou látkou v rozhovoru, ukáže písmeno na tabuli, procvičí spoje na tabuli a teprve poté se obrací ke slabikáři. Kubálek dále poznamenává, že syntézu nelze oddělovat od analýzy. Slabikář U nás vyrostl z mnohaleté učitelské praxe. Kubálek studoval názory elementaristů u nás i v cizině. Vycházel z pokusů J. Kožíška a došel k závěru, že jeho metodu nácviku čtení a psaní lze nazvat metodou kombinovanou (Wagnerová 2000, s. 21) Jungbauerova čítanka František Jungbauer patřil k významným elementaristům. Sympatizuje s Kožíškem a jeho Poupaty. Napsal čítanku Doma i ve škole, vyšla v roce Jungbauer pozoroval život dětí, rozmlouval o elementárním čtení se svými přáteli a vytvořili nový názor na práci v prvním ročníku. Jungbauer je přesvědčen, že Kožíšek dal všem elementaristům knihu života. Jungbauer neustále zdůrazňoval, aby se nezapomínalo na fonetická cvičení. Při každé příležitosti jim věnoval několik minut. Říkal tomu čtení uchem. Jungbauer se neodklonil od syntetického modelu, protože se mu jevil při psaní vlastní čítanky jako přirozený. Snažil se odstranit psychologické závady synteismu. Podobně jako Kožíšek dodával každé hlásce a slabice platnost slov jako v myšlení. Jungbauer přiznává, že sám nikdy k čistým syntetikům nepatřil, ale při psaní vlastní čítanky na ně myslil. Snažil se, aby jeho čítanka měla vlastnosti i globální metody. Zdůrazňoval, že každý celek má svou úvodní přirozenou situaci. Všecka slova se v knize objevují v přirozené grafické formě. Nikde nebylo použito velké hůlkové abecedy nebo jen písma malého. Jungbauer souhlasí s globálním učením i volbou metodických prostředků k celist- 21

22 vosti učení a výchovy. Je toho názoru, že jeho čítanka Doma a ve škole může být použita i zastánci globální metody. Jungbauer nezapomínal na výchovné poslání čítanky. Čítanka přejímala určitý podíl na celkové výchově žákovy osobnosti. Jungbauer patří k vynikající osobnosti a svými pracemi se zapsal do dějin vývoje českého slabikáře (Wágnerová 2000, s. 20) Jarmila Hřebejková V roce se na deseti školách pražských i venkovských zkoušela nová učebnice, jejíž hlavní autorkou byla J. Hřebejková Živá abeceda a Slabikář. Autoři vycházeli ze syntetické metody a z principu uvědomělosti. Byli toho názoru, že řeč je pro malé dítě pouze dorozumívací prostředek a teprve ve škole se setkává se slovem, hláskou a slabičnou stavbou. Živá abeceda je učebnice pracovní, obsahuje obrázkový materiál pro rozvoj fonematického sluchu. Slabikář navazuje na Živou abecedu. Obsahuje základní učivo k zvládnutí elementárních dovedností. Pod pojmem elementární čtení si autoři představují dosažení plynulého čtení i s porozuměním. Slabikář obsahuje obrázky a pokyny k rozvíjení vyjadřování žáků a cvičení k upevňování znalosti písmen a slabik, analyticko-syntetických pochodů. Slabikář je zpracován na základě syntetického modelu nejdříve se nacvičují slabiky otevřené, pak zavřené, poté se dvěma souhláskami atd. Hřebejková propracovala syntetický model. Autoři jsou přesvědčeni, že základním předpokladem úspěšného čtení je znalost písmen. Uvědomují si, že každá hláska má čtyři podoby. Je to podobné jako u Kubálka. Hledání podobnosti písmen. 22

23 Po listopadových událostech 1989 připravila do tisku J. Hřebejková s kolektivem upravené vydání Slabikáře, ale podle této učebnice se už téměř nevyučovalo. Na pokyn ministerstva školství se slabikáře přestaly používat a byly nahrazovány novými učebnicemi. Myslím si, že je to velká škoda, dnes je na trhu nepřeberné množství učebnic, ale žádná není propracovaná natolik, aby učiteli byla nápomocná, vždy musíme mít po ruce několik materiálů a ve většině případů si hledat články a různé pomůcky sami (Wágnerová 2000, s. 23). 23

24 2.2 Přehled vyučovacích metod od jejich vzniku Ve složitém vývoji metod se setkáváme se dvěma základními skupinami metod Syntetické metody vychází od písmena, slabiky, slova Analytické metody vycházejí od celku slov po rozklad na písmena a vedou k poznání hlásky (klasická analyticko-syntetická metoda) nebo nechávají na žákovi samotném, aby dospěl k poznání písmen a hlásek jako prvků slova (metoda globální) U obou těchto skupin lze zaznamenat několik variant, zdroj uvádí ty, které mají vztah k vývoji naší metodiky čtení a psaní (Doležalová 2001, s. 8) Metody syntetické Metody syntetické dělíme na slabikovací a hláskovací. Termín slabikovací byl zaveden v 19. století. Metoda slabikovací. Počátky slabikovací metody zasahují až do antického Řecka a Říma. Touto metodou se učilo až do 19. století. V r bylo Říšským školským zákonem v habsburském mocnářství metodické rozhodování učitele uvolněno a metoda slabikovací, která měla své pevné místo hlavně po Felbigerových školských reformách za Marie Terezie, rychle ze škol zmizela. Při učení slabikovací metodou se žáci učili těmito způsoby: Abecedáři žáci se učili znát jména písmen. Mnoho měsíců trvalo, než se takto naučili celou abecedu. Slabikanti V této etapě se žáci učili skládat ze jmen písmen slabiky. Mohli k tomu použít slabiky napsané na tabuli nebo na přehledu slabik, které měli na pomůcce. Postupně se nacvičovala slabičná schémata. Žák měl přečíst např. mo, řekl em o mo Byl to pro žáky dosti velký problém. Nominaristé to byli žáci, kteří byli ve čtení již tak pokročilí, že mohli číst slova. Četli ovšem zase pomocí mechanismu slabiky. Při výuce obvykle postupoval učitel od žáka k žákovi. Těžko si můžeme představit, co dělali ostatní žáci a jak to asi ve třídách vypadalo (Doležalová 2001, s. 9). 24

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ.

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ZAHAJUJEME VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU. POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH:

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech.

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. 6. Rada šestá: Rozvíjejte fonematický sluch Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. Musíme si uvědomit, že změnou jediné hlásky ve slově se změní význam slova: KOZA

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Projekt Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol

Projekt Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Název výzvy: Středočeský kraj

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Projekt OPVK. Grantový projekt,,sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038

Projekt OPVK. Grantový projekt,,sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038 Projekt OPVK Grantový projekt,,sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038 Na grantový projekt byla poskytnuta dotace v rámci následujícího programu a

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 7 7 U k á z k a k n i h

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Baroko- opakování, zásady školství

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Metody výuky elementárního čtení na základních školách

Metody výuky elementárního čtení na základních školách Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Metody výuky elementárního čtení na základních školách Vypracovala: Zuzana Johnová Vedoucí

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01. Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01. Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01 Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011 Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 M m /vyhledej písmeno a podtrhni/ Mirek dostal míč. Maminka myje misku. Maso je zdravé.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Analýza slabikářů pro 1.ročník základní školy

Analýza slabikářů pro 1.ročník základní školy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Analýza slabikářů pro 1.ročník základní školy Vypracoval: Mgr. Ilona Novotná Vedoucí práce:

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51. Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013 Joulinka a Android Aplikace seznámí žáky se 4 základními zdroji

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Tým autorů Mateřské školy - Liberecké jazykové školky, o.p.s. Tento dokument byl vytvořen pro realizaci projektu Stáž v jazykové mateřské škole. Vychází ze

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9 a komunikace 1.ročník Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyslovovat hlásky používat správnou techniku nádechu a výdechu střídat tempo řeči rychle, pomalu podpořené rytmizací výslovnost

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více