Náchodský zpravodaj 1. Vážení spoluobèané, 1. ledna aktuálního roku? mìsta. Stanovené pøíjmy vycházejí ze skuteènosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náchodský zpravodaj 1. Vážení spoluobèané, 1. ledna aktuálního roku? mìsta. Stanovené pøíjmy vycházejí ze skuteènosti"

Transkript

1 Náchodský zpravodaj 1 Organizátoøi a aktéøi lednového literárnì hudebního veèera Setkání s Liborem Volným. Náchodský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Vánoèní kamion Coca-Cola... str. 5 Kniha vzpomínek i na Náchod... str. 6 Únorová výroèí... str. 6 Náchodský ulièník... str. 7 Pìvecké sbory v Náchodì... str. 8 Návrh rozpoètu na rok str Lepší TV signál... str. 12 Tøíkrálová sbírka... str. 13 Primátor... str. 14 Náchodští kouzelníci... str. 14 Ekoutek... str. 15 Cesta do Kudowa Zdroj... str. 15 Sport... str. 16 Centrum vzdìlávání... str. 17 Pøehled kulturních akcí... str. 17 Zubní pohotovost, Déèko... str. 18 Loutková scéna... str. 18 Galerie... str. 19 SZP, Senior klub... str. 19 Církve... str. 19 Mìstská knihovna... str. 20 Stacionáø... str. 20 Vážení spoluobèané, v pøíloze tohoto èísla jste jistì našli dožitá. Potom oblasti, kde je velký poèet spoustu tabulek s èísly rozpoèet. Proè obytných domù a komunikace v podstatì se vlastnì tvoøí a je základem pro èinnost neexistuje, jen v podobì hlinìné cesty mìsta v daném roce? Co je jeho základem a ještì vìtšinou chybí i kanalizace. a proè není vìtšinou k dispozici už od Ale nejsou jen cesty, je tøeba prùbìžnì 1. ledna aktuálního roku? udržovat veškerý majetek mìsta. Školy, Rozpoèet je ze zákona povinný a schvaluje ho zastupitelstvo mìsta. Obsahem podmínky, jejich kuchynì a jídelny, spor- které postupnì musí splòovat nároèné rozpoètu jsou veškeré pøíjmy a výdaje tovní a kulturní zaøízení, povinnost prùbìžnì provádìt revize a výmìnu veøejné- mìsta. Rozpoèet mìsta se váže na schválený ho osvìtlení, udržovat bytový fond mìsta. státní rozpoèet, termín jeho schválení je Pøesto mìsto do svých dlouhodobých každý rok jiný. Na jeho základì urèí kraj plánù zaøazuje na základì podnìtù obèanù potøebné budoucí investice do komuni- tzv. rozpoètové urèení daní, což je rozhodující èást pøíjmù. Další pøíjmy jsou pøevážnì z prodejù nemovitostí v majetku by bylo potøeba mnohem více financí na kací, ale vždy je tøeba mít na pamìti, že mìsta. Stanovené pøíjmy vycházejí ze skuteènosti minulých let a ne vždy musí být to, co by si jednotliví obèané pøáli. Záleží to, aby se v krátké dobì splnilo všechno naplnìny. na každém, aby se zbyteènì majetek mìsta nenièil, protože potom narùstají nákla- Výdajová stránka rozpoètu se zaèíná naplòovat na základì pøedstav jednotlivých dy na opravy a udržování, místo aby se odborù mìstského úøadu, pøíspìvkových použily tam, kde jsou opravdu zapotøebí. organizací zøízených mìstem, rùzných Pøedkládáme Vám návrh rozpoètu mìsta na rok 2005 tak, jak bude pøedložen neziskových organizací a všech, kteøí chtìjí od mìsta na svoji èinnost nìjaký pøíspìvek nebo dotaci. Samozøejmì, že tyto pøed s tím, že jsme se všichni sna- ke schválení na zastupitelstvu mìsta dne stavy vždycky pøesahují finanèní možnosti mìsta. V této chvíli se zaèíná pracovat daøení letošního roku a na jeho konci bylo žili, aby byl dobrým základem pro hospo- s výsledky minulých let a potøebné finanèní prostøedky na èinnost jednotlivých or- obyvatele. mìsto zase o nìco pøíjemnìjší pro jeho ganizací se upravují tak, aby nejprve byla Ing. Pavla Maršíková, místostarostka zabezpeèena èinnost, která je nutná, teprve potom se rozdìlují další volné finanèní prostøedky. Tento upravený návrh je projednán s vedoucími jednotlivých odborù, øediteli pøíspìvkových organizací, zkontrolován a doporuèen finanèním výborem. Je dán k veøejné diskuzi na internetu a v pøíloze Náchodského zpravodaje. Ve své podrobné verzi je pomìrnì obsáhlý, ale pomineme-li výdaje mandatorní ( pøikázané výdaje, výdaje rozpoètu, které jsou externì stanoveny, napø. zákonem a nelze je pøi plánování rozpoètu úèinnì ovlivnit), zajímá veøejnost pøedevším to, jak mìsto pøispívá rùzným cizím organizacím a v neposlední øadì oblast investic. Mìsto Náchod má velmi rozsáhlou komunikaèní sí a to ještì ne zrovna v rovinatém terénu, což navyšuje jak náklady na údržbu, tak na vybudování komunikací. Jak se tedy rozhodujeme, kde bude nová komunikace nebo rekonstrukce staré? Základem je støednìdobý plán investic, který je zpracován do roku 2008 a je prùbìžnì aktualizován. Pøednost mají komunikace v místech, kde se napøíklad buduje nová infrastruktura nebo Èlovìèe obnovuje nezlob již se, školní rok zaèíná

2 2 Zprávy z radnice Rada mìsta Majetkoprávní úkony obce l RM vzala na vìdomí výpovìï nájemní smlouvy uzavøené se spoleèností Autodoprava Peza, s. r. o., kterou byla pronajata èást pozemku na umístìní prodejního stánku (u mlýna). Smlouva bude ukonèena uplynutím šestimìsíèní výpovìdní lhùty, tj l RM vzala na vìdomí výpovìï nájemní smlouvy uzavøené na pronájem èásti doèasné stavby na sídlišti SUN (trafika). Smlouva bude ukonèena uplynutím tøímìsíèní výpovìdní lhùty, tj l RM vzala na vìdomí výpovìï nájemní smlouvy na pronájem objektu za restaurací Pod Montací a trvá na ukonèení smlouvy výpovìdí s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou, tj. k l RM souhlasila s provedením úprav šatních prostorù ZŠ Náchod-Plhov v období vánoèních a jarních prázdnin roku 2005 tak, aby nedošlo k narušení školního vyuèování. l RM souhlasila s uzavøením smlouvy o výpùjèce se Sdružením zdravotnì postižených Náchod na pronájem nebytových prostorù v èp v Pražské ulici v Náchodì. Smlouva bude uzavøena na dobu neurèitou s úèinností. l RM souhlasila s uzavøením smlouvy o výpùjèce s Domem dìtí a mládeže Déèko. Smlouvou je pøedán do užívání nemovitý majetek a bude uzavøena na dobu urèitou s úèinností od do (než bude majetek pøeveden krajem). l RM souhlasila s roèní výpovìdní lhùtou u nájemních smluv, kterými se pronajímá jednotlivým nájemcùm pozemek v bývalé zahrádkáøské oblasti Babí-Vršky pro zøízení zahrádek. l RM souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy s SBD Náchod na umístìní zaøízení pro rozšíøení Kamerového dohlížecího systému v objektu èp. 1559, 60 v ulici Hronova v Náchodì. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou. l RM odvolala z komise otevírání obálek k výbìrovému øízení na obsazování volných bytù pana Petra Františka Mizeru, DiS. a na jeho místo jmenovala pana Jaroslava Bidlo. l RM schválila smlouvu o výpùjèce movitého majetku Farní charitì Náchod na Domov pro matky s dìtmi. Jedná se o movitý majetek poøízený v rámci projektu Prevence kriminality v roce 2004 z dotace Ministerstva vnitra ÈR na vybavení. Cyklostezka v úseku Velké Poøíèí Malé Poøíèí l RM schválila uzavøení Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu cyklostezky Velké Poøíèí Malé Poøíèí s firmou PRO- DIS Hradec Králové za pøedpokladu, že budou doloženy a aktualizovány souhlasy všech vlastníkù dotèených pozemkù. Stavba lávek pøes øeku Metuji a napojovacích cest v lokalitì Peklo Ostrovy l RM schválila uzavøení smlouvy o dílo s ing. Josefem Hauckem na vyhotovení projektové dokumentace na zøízení lávek pøes øeku Metuji a napojovacích cest v lokalitì Peklo-Ostrovy. Pivovarský jez Obslužná lávka ( Pivovarský jez ) v Náchodì na øece Metuji, která je veøejností využívána jako pøechod pøes øeku Metuji, je ve vlastnictví Povodí Labe, a. s., a je zkolaudována jako vodní dílo. Z bezpeènostních dùvodù, aby mohla být lávka nadále obèany využívána, je nutné provést rekolaudaci a stavební úpravy, jejichž pøedbìžný odhad èiní 80 tis. Kè. l RM souhlasila s rekolaudací vodního díla na lávku pro veøejnost. Jmenování komise pro øešení problematiky ZŠ Babí l RM jmenovala pro øešení problematiky Základní školy Babí komisi v tomto složení: Ing. Oldøich Ètvrteèka, Ing. Jaroslav Rohulán, Pavel Nývlt, Eva Foøtová, Ing. Ladislav Šimek, Ing. L. Zoufal, RNDr. I. Šárová a Mgr. Z. Hoffmanová. Úhrada neinvestièních nákladù za žáky ZŠ l RM schválila stanovení výše úhrady neinvestièních výdajù za žáky jiných obcí, plnících školní docházku v náchodských základních školách ve výši 5700 Kè na žáka pro rok Úspory nákladù na energii a zastínìní na zimním stadionu v Náchodì l RM schválila za úèelem snížení nákladù na energie zajistit v projektové dokumentaci Stavební úpravy a pøístavba zimního stadionu (plánované z dotace v roce 2005) opravu opláštìní haly sendvièovými panely. Prozatím budou ponechány pùvodní závìsy a opraveny nejvíce poškozené. TELEGRAFICKY: l RM vzala na vìdomí zápis z komise výstavby ze dne l RM schválila hospodaøení mìsta za 3. ètvrtletí l RM souhlasila s konáním trhù na Karlovì námìstí v roce Trhy se budou konat každé poslední pondìlí v mìsíci. l RM schválila s úèinností od Dodatek è. 1 organizaèního øádu MìÚ Náchod. Do nové organizaèní struktury byly promítnuty personální zmìny uèinìné v poslední dobì. Rada mìsta Studie nového dopravního spojení sídlištì SUN a Starého Mìsta l RM souhlasila s pokraèováním práce na studii nového dopravního spojení sídlištì SUN do Starého Mìsta ve smìru na Myslbekùv most. Prostor nad penzionem Marie l RM souhlasila s objednávkou studentské práce Øešení prostoru nad penzionem Marie. Podle územního plánu je toto území urèeno pro vícepodlažní obytnou zástavbu. Majetkoprávní úkony obce l RM souhlasila s vybouráním pøíèky a osazením shrnovací stìny v restauraci Na koupališti a uložila zajistit provedení stavebních úprav. Tyto úpravy umožní vyšší využití prostor restaurace. l RM schválila uzavøení mandátní smlouvy na zpracování výbìrového øízení na realizaci umìlých povrchù na víceúèelovém høišti u ZŠ Plhov s ing. Janem Tomkem, Èervený Kostelec. l RM vzala na vìdomí informace o stavu mìstského bytového fondu a rozprodeji bytù v roce V roce 2004 bylo prodáno celkem 131 mìstských bytù, k zùstává v majetku mìsta 689 bytù. l RM souhlasila s pøedloženými návrhy a uzavøením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ul. Anglická firmou PRODIS Hradec Králové a smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace chodník Bìloves ul. Polská firmou Ing. Burianec DIK Hradec Králové. l RM souhlasila s uzavøením mandátní smlouvy na výkon technického dozoru investora na Stavební práce v ZŠ Komenského na rok 2005 s Radomírou Martinovou. l RM schválila uzavøení smlouvy o výpùjèce movitého majetku Mìstské knihovnì Náchod, o. p. s. Jedná se o majetek poøízený v rámci vybavení interiéru po provedených stavebních úpravách knihovny (pøedevším pojízdné regály v suterénu, nový nábytek v oddìlení pro dospìlé, oddìlení pro dìti, èítárnì a studovnì). l RM schválila darovací smlouvu mezi Královéhradeckým krajem a mìstem Náchodem, kterou se pøevádí movité vìci a zboží pøíspìvkové organizace Dùm dìtí a mládeže Déèko, Náchod. Jde o movitý majetek, který byl do konce loòského roku ve správì pøíspìvkové organizace zøizované krajem. Pøehled rekonstrukèních akcích, investièních akcí a plán investic l RM vzala na vìdomí pøedložené zprávy týkající se pøehledu rekonstrukèních a investièních akcí roku 2004 a støednìdobý plán investic na období Ve støednìdobém plánu investic je detailnì rozpracováno plnìní plánu roku 2004, návrh plánu na rok 2005,

3 Náchodský zpravodaj 3 návrh plánu na rok 2006, který vychází z rozpracovaných akcí roku 2005, petic a stížností obèanù Náchoda a støednìdobého výhledu realizace akcí, schválených radou mìsta a rámcové návrhy plánù na roky Veøejné osvìtlení l RM souhlasila se zasláním objednávky na pasport veøejného osvìtlení firmì Hasoò, Blansko s termínem dodání do Následnì bude uzavøena smlouva o dílo na tuto akci. Technická dokumentace pro pasport veøejného osvìtlení mìsta Náchod bude obsahovat popis stávajícího stavu, novou identifikaci (oèíslování) svìtelných bodù veøejného osvìtlení, podrobný soupis svítidel a opìrných bodù, zpracování orientaèní mapy a soupis jednotlivých spínacích bodù rozvodnic veøejného osvìtlení. l RM souhlasila také s objednáním vypracování technické pomoci úpravy veøejného osvìtlení pro akci Rekonstrukce veøejného osvìtlení Náchod ul. Kladská u firmy Hasoò. Komunikace v a. s. Tepna l RM povìøila Odbor správy majetku jednáním se všemi vlastníky pozemkù, ktechovné komise dne , zápis z jednání komise pro výchovu a vzdìlávání dne , zápis z jednání kulturní komise dne , zápis z jednání komise energetické a životního prostøedí dne a zápis z jednání komise výstavby dne Nový školský zákon ve vztahu k pøedškolnímu vzdìlávání l RM vzala na vìdomí zmìny ve školství podle zákona è. 561/2004 Sb. a doporuèila øeditelùm pøíspìvkových organizací (mateøských a základních škol) zachovat do konce školního roku 2004/2005 úplatu za pobyt dìtí v mateøských školách, školních družinách a školních klubech v dosavadní výši s výjimkou dodržení zákonných ustanovení o snížení a prominutí úplat dle uvedeného zákona. l RM povìøila øeditelky mateøských škol vypracováním vlastních smìrnic a pokynù k realizaci zákonných ustanovení no- Mìsto Náchod vyhlašuje výbìrové øízení na pronájem objektu ev. è. G679/1, stp. è v Bìloveské ulici I. Pøedmìt nájmu Dlouhodobý pronájem objektu ev. è. G679/1, stp. è v Bìloveské ulici, za restaurací Pod Montací.Výmìra objektu je 36 m 2. Prohlídka nebytového prostoru je možná po dohodì na telefonu II. Podmínky nájmu l odborná zpùsobilost pro zamýšlenou provozovanou èinnost l bezúhonnost l výbìr nájemce bude uskuteènìn obálkovou metodou, minimální cena pronájmu je 3000 Kè/mìsíc l s vybraným zájemcem bude nájemní smlouva uzavøena do 21 dnù od vyhlášení výsledkù výbìrového øízení l nájemní smlouva bude uzavøena na dobu neurèitou s platností od III. Kriteria výbìrového øízení Základním kriteriem pro posouzení pøihlášek je nejvyšší nabídnutá cena za pronájem s pøihlédnutím k zamýšlené provozované èinnosti. Vyhodnocení nabídek provede výbìrová komise jmenovaná radou mìsta. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, pøípadnì upøesnit podmínky výbìrového øízení nebo výbìrové øízení zrušit. IV. Termíny a lhùty výbìrového øízení Termín doruèení pøihlášek pro zaøazení do výbìrového øízení je pátek 11. února 2005 do hod. Oznámení výsledku výbìrového øízení všem zájemcùm nejpozdìji do 25. února V. Doruèení pøihlášek Pøihlášku do výbìrového øízení je tøeba doruèit, v zalepené obálce, na adresu: Mìsto Náchod, Masarykovo nám. 40, Náchod, Odbor správy majetku, nebo podáním na podatelnì Mìstského úøadu, viz odst. IV. Obálku oznaète v levém horním rohu: Výbìrové øízení G 679/1 NEOTVÍRAT vého školského zákona dle pøedloženého návrhu a po konzultaci s Odborem školství, kultury a sportu. Spádové obvody náchodských základních škol l RM vzala na vìdomí informaci o pøípravì vyhlášky o stanovení spádových obvodù náchodských základních škol, jejíž vypracování ukládá tzv. nový školský zákon. V souvislosti s touto informací rada souhlasila se zachováním dosavadních tradièních spádových obvodù a doporuèila zastupitelstvu mìsta jejich zachování v pøipravované obecnì závazné vyhlášce mìsta. Stanovením spádových obvodù není dotèeno právo rodièù zapsat své dítì do základní školy mimo pøíslušející spádový obvod, dítì však mùže být pøijato rozhodnutím øeditele ZŠ pouze na volná místa. TELEGRAFICKY: l RM vzala na vìdomí zápis z jednání tìlovýchovné komise dne 7. prosince. 2004, zápis z jednání komise pro výchovu a vzdìlávání dne 9. prosince 2004, zápis z jednání kulturní komise dne 15. prosince 2004, zápis z jednání komise energetické a životního prostøedí dne a zápis z jednání komise výstavby dne l RM odvolala z kulturní komise p. Emila Baláže z dùvodu neúèasti na jednáních této komise. l RM jmenovala èlenem komise pro øešení problematiky ZŠ Babí p. Jiøího Rudolfa. l RM schválila uzavøení smlouvy o výpùjèce pùvodního nástìnného svítidla z Mìstské knihovny v Náchodì Muzeu východních Èech v Hradci Králové. l RM souhlasila s umístìním dopravních znaèek Zákaz vjezdu cyklistù na pøístupové cesty na lávku pro pìší u Itálie. Mìsto Náchod prodá Raisova èp. 803 volný byt 2+1, I. kategorie, è. bytové jednotky 803/3 v I. podlaží o výmìøe 63,78 m 2 za vyvolávací cenu Kè. Nabídky samostatnì v uzavøené obálce oznaèené v levém hor. rohu nápisem: Výbìrové øízení byt 803/ 3 neotvírat adresovat na MìÚ Náchod, Odbor správy majetku. Uzávìrka pøihlášek ve 13 hodin. Informace tel , Prohlídka bytù možná a vždy v 10 hodin. Zn. Nejvyšší a nejvýhodnìjší nabídce.

4 4 Kronika Narodili se v prosinci Ondøej Lysý Petra Škodová Valérie Simonová Kristýna Trávníèková David Fu ko Jakub Foglar Pavel Slanina Marie Lokvencová Kryštof Šimùnek Dominik Marks Adam Poláèek Na interním oddìlení Oblastní nemocnice Náchod, a. s., se dne uskuteènilo krátké slavnostní pøipomenutí významného jubilea 10 let od uvedení do provozu hemodialyzaèního pracovištì. Slavnostního setkání se zúèastnili kromì vedení Oblastní nemocnice Náchod a interního oddìlení také nìkteré další významné osobnosti paní poslankynì Mgr. Zdeòka Horníková a námìstek hejtmana ing. Rostislav Všeteèka. U zrodu nefrologické poradny stál prim. MUDr. Václav Krch CSc., který spolupracoval s prof. MUDr. Erbenem DrS., zakladatelem hemodialyzaèního pracoviš- Byli oddáni v prosinci Robert Baláš, Náchod Ljuba Balášová, Náchod Radim Pavlíèek, Hronov Lucie Nývltová, Velké Poøíèí První obèánek Náchoda 2005 Starosta ing. Oldøich Ètvrteèka a místostarostka ing. Pavla Maršíková navštívili ve ètvrtek 6. ledna v náchodské porodnici maminku prvního obèánka Náchoda v roce Tím je Markétka Dítìtová, která se narodila 3. ledna, vážila 2,5 kg a mìøila 46 cm. Š astné mamince popøáli vše nejlepší a hlavnì pevné zdraví a pøedali kvìtinu s malým dárkem v podobì zlatého øetízku s pøívìškem pro Markétku. Na prvního náchodského obèánka jsme si museli poèkat až do pondìlí 3. ledna. Informace øeditele Oblastní nemocnice Náchod tì v Hradci Králové. V zapoèaté práci pokraèoval prim. MUDr. Jaroslav Flídr. Právì on uvedl v roce 1994 do provozu hemodialyzaèní pracovištì v Náchodì. Souèasný primáø doc. MUDr. Josef Jandík, CSc., navázal na pøedcházející èinnosti a svými znalostmi a zkušenostmi se snaží o zachování vysoké odborné úrovnì hemodialyzaèního pracovištì v Oblastní nemocnici Náchod, a. s. Stavební úpravy na novì zøizovaném støedisku dialýzy pøi interním oddìlení Oblastní nemocnice Náchod byly dokonèeny v èervnu 1994 celkovým nákladem Kè. Technologická èást stavby byla poøízena v celkové finanèní hodnotì Kè. V prùbìhu jubilejního roku 2004 bylo nákladem Kè komplexnì obnoveno všech 7 dialyzaèních pøístrojù tohoto dùležitého oddìlení Oblastní nemocnice Náchod. Výhodou nových pøístrojù je vyšší technická spolehlivost a možnost zavedení nových metod. Velkým pøínosem je také prùbìžná kontrola probíhajícího procesu èištìní krve. To staré pøístroje neumožòo- Žádost o grant Žádosti o nadaèní pøíspìvek (grant) v oblasti kultury a sportu pro rok 2005 (I. kolo) se podávají do Formuláø žádosti vèetnì zásad o poskytování nadaèních pøíspìvkù obdržíte na kontaktní adrese nebo na internetových stránkách mìsta Náchoda Kontaktní adresa: Mìstský úøad Náchod, Odbor školství, kultury a sportu, Masarykovo námìstí 40, Náchod, tel.: Omlouváme se za chybnì uvedenou informaci v lednovém èísle a uvádíme znovu opravený text.-red- ZÁPIS do l. tøíd základních škol pro školní rok se koná ve ètvrtek 10. února 2005 od 14 do 17 hodin a v pátek 11. února 2005 od 14 do 17 hodin ve všech základních školách v Náchodì Pozn. Pøi zápisu je tøeba pøedložit rodný list dítìte. valy a výstupní údaje poskytovaly ne pøíliš pøesné hodnoty. V okrese Náchod je pøibližnì 35 pacientù, kteøí musejí oddìlení tøikrát týdnì navštívit a strávit zde v prùmìru 4 hodiny. Roènì se zde uskuteèní 6 tisíc dialýz. Ty probíhají v tøísmìnném nepøetržitém provozu. Za 10 let své existence bylo z hemodialyzaèního pracovištì celkem u 20 pacientù provedeno 21 transplantací ledviny. Ing. Josef Šimurda, øeditel nemocnice

5 Náchodský zpravodaj 5 ZŠ Babí v ZOO Naše škola ZŠ Babí jela v úterý pøed Vánoci do ZOO ve Dvoøe Králové. Bylo to velice zajímavé, mají to tam velmi krásnì vánoènì osvìtlené. Zajímaví byli tøeba okapi, samozøejmì ne ty na støeše, ale ti živí. Dalšími zajímavými tvory byli napø. tygøi, hadi (nejhezèí byla anakonda), hroši, opice, ptáci, kachny a mnoho jiných. Škoda, že jsem si nevzal fotoaparát, bylo to opravdu nádherné a rozhodnì bych doporuèil návštìvu vám všem. Pøekvapení nás èekalo v pavilonu netopýrù byla tam tma jak v pytli, i když venku byla snad ještì vìtší. Byla tam bláznivá èinèila, zavìšení netopýøi, co jedli banán, sýèek a další. Ale jelikož už byl opravdu veèer, tak jsme jeli domù. U školy nás èekalo mnoho nedoèkavých rodièù, no a jedni byli ti moji. Odvezli mì domù, tam jsem se naveèeøel, ale to už je zase jiný pøíbìh. Tomáš Roztoèil, žák 4. roèníku Dárek od Nadace Duhová energie keramická pec Novoroèní dárek ke své práci dostaly dìti z floristického kroužku Kytice ze ZŠ Komenského ul. v Náchodì od Nadace Duhová energie. V lednu na nì ve škole èekala nová krásná keramická pec. Dìti si v ní budou moci vypalovat nádoby na svá kvìtinová aranžmá a zhotovovat spoustu dalších výrobkù. Mgr. I. Tøísková ZŠ TGM Vážení spoluobèané, žádáme zájemce o práci asistenta-asistentky pro práci s romskou mládeží, aby se dostavili v pátek 11. února 2005 do øeditelny Základní školy T. G. Masaryka v Náchodì, k pohovoru. Mgr. Odváøka Roman, øeditel školy Mìsto Náchod prodá Nerudova 1340 volný byt 1+1, I. kategorie, è. bytové jednotky 1340/5 ve II. podlaží o výmìøe 39,6 m 2 za vyvolávací cenu 350 tis. Kè. Nabídku v uzavøené obálce oznaèené v levém hor. rohu nápisem: Výbìrové øízení byt 1340/5 neotvírat adresovat na MìÚ Náchod, Udbor správy majetku. Uzávìrka pøihlášek ve 13 hodin. Informace tel , Prohlídka bytu možná 3. a vždy v 11 hodin Zn. Nejvyšší a nejvýhodnìjší nabídce. Vánoèní kamion Coca-Cola v Náchodì navštívilo neuvìøitelných 7400 lidí Vánoèní kamion byl jednou ze zajímavých akcí pro dìti, která ve vánoèním èase pøispìla k zakonèení jubilejního roku oslav první písemné zmínky o Náchodì. Atraktivní vánoèní kamion projíždìl postupnì v pøedvánoèním období 23 vybraných mìst Èeské republiky a 19. prosince dorazil také poprvé do Náchoda. Už samotný pøíjezd mohutného, osvìtleného a vánoènì ozdobeného kamionu byl pro dìti nezapomenutelným zážitkem. Uvnitø kamionu se skrýval kouzelný domeèek, v nìmž pøebýval Santa Program Zaèít spolu v Alšovì mateøské škole v Náchodì V Èeské republice je vzdìlávací program Zaèít spolu realizován od roku 1994 v mateøských školách a od roku 1996 v základních školách. V rámci mého pedagogického studia jsem se chtìla pøesvìdèit, jak tato nová forma alternativního studia funguje v praxi. Vybrala jsem si Alšovu mateøskou školu, jako jedinou tohoto druhu v Náchodì, která z projektu èerpá. Mateøskou školu navštìvuje kolem šedesáti dìtí, které jsou rozdìleny do tøí tøíd Oranžové, Rùžové a Bílé. Tøídy jsou pojmenovány podle barevného vybavení. V každé tøídì je smíšená skupinka dìtí od tøí do šesti let. Prostor tøíd je èlenìn do menších pracovních koutkù. Pracovní koutky centra aktivit jsou rùznì tematicky zamìøeny a vybaveny tak, aby stimulovala dìti k aktivitì. Zaujala mì centra aktivit Kostky, Ateliér a Dramatické hry, venku pak napø. Písek a voda, Pokusy a objevy. Dìti nemají øízenou èinnost, mohou si vybrat, mezi centry aktivit volnì pøecházet. Na každý mìsíc je vybráno jedno téma, které prolíná do všech aktivit. Dìti jsou vedeny k tomu, aby si vážily jídla, ale nejsou do nìho nuceny. Samy si mohou vybrat množství, druh zeleniny apod. Claus. Hlavním lákadlem byly hry a soutìže, pro všechny soutìžící ohodnocené pìknou výhrou. Své dovednosti ve vázání Santových bot èi prolézání Santovy prolézaèky nebo skuteèného zpìvu na mikrofon si 19. prosince na Masarykovì námìstí pøišlo vyzkoušet 7400 návštìvníkù. Dìti i rodièe se mohli nechat vyfotografovat se Santa Clausem èi pøed vánoèní kamionem. Jejich fotografie byly pak uloženy na internetových stránkách odkud si je návštìvníci mohou stáhnout èi vytisknout. K polednímu spánku se ukládají v pøíjemném prostøedí. Po pøeètení pohádky hraje relaxaèní hudba. Pokud dítì nechce spát, mùže jen odpoèívat èi si jít do center aktivit. Tento zpùsob nedirektivního zacházení vychovává dìti jako plnohodnotné osobnosti. Program Zaèít spolu vychází z pøirozené touhy a potøeby dìtí poznávat svìt, uèit se a experimentovat. Každé dítì je schopné vyvíjet se, uèit se a samostatnì myslet. Uèitelky pøistupují k dítìti individuálnì, zohledòují jeho potøeby, temperament, schopnosti. Je kladen dùraz na úctu k dítìti, respekt a dùvìru v nìj. Zpoèátku jsem byla k tomuto programu nedùvìøivá. Nedokázala jsme si pøedstavit, jak jednotlivé prvky v praxi fungují. Po této malé exkurzi jsem však zmìnila názor a zalitovala, že i já jsem v dìtství nemìla možnost podobnou školku navštìvovat. Tímto bych ráda podìkovala paní øeditelce Ludmile Domáòové a paní uèitelce Alenì Køížové za pøíjemnì strávený den. Zároveò jim pøeji hodnì zdraví, sil a úspìchù do dalších školních dnù. Stanislava Hoferková

6 6 Nakladatelství Prostor vydalo koncem minulého roku v edici Èeská pamì knížku s titulem Èeši jsou vlastnì docela milí... a podtitulem Èesko-nìmecké vzpomínky. Jsou to posmrtnì vydané vzpomínky profesorky zdejšího gymnázia PhDr. Evy Althammerové, provdané Švorèíkové. Na své pùsobení v Náchodì vzpomíná v poslední ètvrtinì knížky. Mladinká suplentka pøišla do Náchoda, pro ni do té doby zcela neznámého, koncem srpna S aprobací èeština nìmèina uèila hlavnì svùj mateøský jazyk, nìmèinu. Mezi jejími prvními studenty byl i Josef Škvorecký, jemuž je knížka vìnována.v knížce je pøipomenuta i rodina Grymových, u nichž v domì U mìsta Paøíže nìjaký èas bydlela. S novým prostøedím se pomìrnì rychle spøátelila. Prof. Vojtìchovský pozdìji vzpomínal, že zaèátkem protektorátu vùèi ní ponìkud znejistìli, ale Kniha vzpomínek i na Náchod Ocenìní dárcùm krve pøedal ve støedu 15. prosince 2004 místostarosta ing. Jaroslav Rohulán. Bronzové medaile pøevzali: Boøková Iva, Hudková Jana a Špreòar Jaroslav z Nového Hrádku, Hejzlarová Martina a Pecoldová Helena z Kramolny, Horáková Kateøina a Chráska Pavel z Horní Radechové, Èermák Petr z Rychnova n. Kn., Klesl Jaroslav z Vysokova, Klimeš Jan z Pardubic, Ulwer Martin z Dolní Radechové, Doležalová Ladislava ze Stolína, Fabiánová Marcela z Olešnice, Dinka Jaroslav z Mezimìstí, Dušek Michal z Èerveného Kostelce, Nývlt Milan z Broumova a dále Drašnarová Jana, Poláèková Henrieta, Tomanová Vìra, Franc Ladislav, Jošt Jaroslav, Kutý Kamil, Poledna Rostislav, Rojšl Michal, Škoda Milan, Šmíd Miroslav, Vintera Jakub, Vrabec Martin, Fabiánová brzy zjistili, že zbyteènì. V Náchodì se vdala, vzala si Èecha, a tím jí zaèaly problémy se soukmenovci. Vyvrcholilo to pøeložením z gymnázia na nìmeckou Volksschule. Ta sídlila v èásti budovy nové školy (v té dobì ne už TGM). Dali jí uèit dokonce první tøídu. Pak byla na vlastní žádost pøeložena do Hradce Králové na nìmeckou Oberschule. Dalším potížím se vyhnula mateøstvím. Období tìsnì pováleèné pro ni bylo ovšem tìžké, i o tom se v knížce doèteme. O více než pùlstoletí prožitém pak v Mladé Boleslavi už nepíše. Zemøela tam jedenadevadesátiletá v kvìtnu Vydání knížky, kterou psala pùvodnì jen pro své vnuky, se nedožila. Vzpomínky svým zpracováním dost nekonvenèní si zejména (ale nejen) u nás na Náchodsku zaslouží pozornost. Aleš Fetters Eva, Štìpánová Jitka, Tomanová Ladislava, Wadrzyk Elzbieta a Dlohoška Jaroslav všichni z Náchoda. Støíbrné medaile pøevzali: z Náchoda Kmochová Petra, Luòáková Alena, Balcar Radek, Habarta Ludìk, Kmoch Ondøej, Polák Michal, Rejl Martin a Øehùøek Jaroslav, dále Šefcová Dagmar z Vysokova, Jirka Marek z Horní Radechové, Païour Jan a Pomahaè Aleš z Jizbice a Puschmannová Romana a Kadaník Bohuslav z Èerveného Kostelce. Zlaté medaile pøevzali: z Náchoda Šitinová Alžbìta, Tláskalová Jitka, Ducháèek Vladimír, Kopecký Zdenìk, Krtièka Pavel, Poláèek Jan, Slánský Josef, Teplý Ladislav a Máslo Petr, z Èerveného Kostelce Støeda Pavel a Žáèek Jiøí. Chcete ušetøit? Nezapomeòte zaplatit poplatek za komunální odpad vèas Jeho základní sazba pro rok 2005 èiní 480 Kè, ale pokud zaplatíte poplatek najednou do 31. bøezna 2005, budete mít slevu 10 %, zaplatíte tedy 432 Kè. Snížená sazba 200 Kè je pro žáky a studenty, kteøí mají sídlo školy ve vzdálenosti nad 50 km od místa trvalého bydlištì. Plné znìní vyhlášky o odpadech (è. 5/2004), která platí od 1. ledna 2005, najdete na Tam se také dozvíte podrobnosti o tom, kdo je osvobozen od placení poplatku, podmínky doložení a další zajímavé informace. A jak mùžete poplatek zaplatit? bezhotovostním pøevodem nebo poštovní poukázkou (složenkou) na úèet mìsta Náchoda u KB, a. s., v Náchodì è /0100, variabilní symbol je rodné èíslo poplatníka, specifický symbol èíslo bytu (è.p. domu), složenku si mùžete vyzvednout na MìÚ v Náchodì v hotovosti v pokladních hodinách v budovì radnice, Masarykovo námìstí 40, postranní vchod do budovy vlevo, u tržnice, dveøe è. 16. Únorová výroèí Nejstarším vystavovatelem na Náchodském výtvarném podzimu je už po øadu let prof. PhDr. Jaromír Uždil, DrSc., výtvarník a pedagog. Narodil se v Náchodì , dožívá se tedy úctyhodné devadesátky. O deset let mladší je pøední èeský bibliograf, propagátor Náchoda a Náchoïanù, absolvent zdejšího gymnázia PhDr. Boris Mìdílek, narozený Obìma pøejeme dobré zdraví, pohodu a sílu do další práce. To už bohužel nemùžeme popøát dalšímu z významných rodákù. S nedožitými 75. narozeninami vzpomínáme hudebního skladatele a sbormistra Miroslava Raichla. Narodil se na Hromnice (tj ) roku Dne pøedèasnì zemøel císaø Josef II., s jehož reformami si zejména nižší spoleèenské vrstvy slibovaly zlepšení pomìrù. Na setkání s ním vzpomíná babièka, titulní postava nejznámìjší èeské knihy, poprvé vydané v roce Autorka knihy byla pokøtìna ve Vídni jménem Barbara, jako matka je uvedena Theresie des Georg Nowotny Tochter, jméno otce není v pùvodním matrièním zápise uvedeno. Podle tohoto zápisu se pøedpokádá, že se Božena Nìmcová, narodila den pøedtím, 4. února Pøed 120 lety, se narodil malíø Josef Wenig, autor rozmìrných triptychù v malém sále mìstského divadla, zobrazujících dìjiny Náchoda. Dne zemøel sochaø Karel Dvoøák, jehož plastiky zdobí prùèelí náchodské knihovny zemøel sochaø a medailér Otakar Španiel, jaromìøský rodák, tvùrce i jedné z bust na našem høbitovì. Pøed sto lety, , se narodil Jan Werich. Z hercù, které jsme mohli vidìt pohostinsky hrát i u nás, mùžeme pøipomenout Zdeòku Baldovou (nar ), operní pìvkyni Martu Krásovou (zemøela ), herce Stanislava Neumanna (zemøel ) nebo Václava Lohniského (zemøel v Krkonoších pøi natáèení filmu Krakonoš a lyžníci). Dne se narodil jeden ze zakladatelù èeského loutkáøství Matìj Kopecký. Dne má významné životní jubileum autorka významné monografie o J. Škvoreckém, jedna z úèastnic loòské konference dr. Helena Kosková. Z historických událostí mùžeme pøipomenout, že byla zahájena Jaltská konference, která znamenala mj. rozdìlení Evropy, v noci ze 13. na byl velký a snad už i zbyteèný nálet na Drážïany a další noc i na Prahu. První pøímý sportovní televizní pøenos u nás se uskuteènil , bylo jím hokejové utkání se Švédskem. Dne byla podepsána dohoda o odchodu sovìtských vojsk z našeho území. (AF)

7 zpravodaj Náchodský ulièník 7 Èást 2 Jména velikánù Uvìdomuji si, jak je slovo velikán zastaralé (nauèné slovníky to eufemisticky charakterizují jako knižní tvar), ale souèasnì cítím, jak je struèné a výstižné a jak touha nalézt toho nejvýznamnìjšího, nejslavnìjšího èi nejlepšího z nás je v lidech velmi živá. V tìchto dnech, kdy píšu svùj pøíspìvek, finišuje velmi široce a plošnì zamìøená anketa, ve které by mìl národ nalézt a oznaèit nejvìtšího Èecha. Kritérium velikosti není nijak specifikováno a tak se, pøestože anebo právì proto, že výbìr angažovaných médií je široký (TV, Lidovky i Blesk) a jistì osloví široké spektrum obyvatel èeské kotliny, mùžeme nadít pìkných pøekvapení. Osobnì bych, když už bych hlasovala, zvolila bájnou a vymyšlenou postavu praotce Èecha, a tím se vyhnula všem dilematùm. Ale nechci anketu zlehèovat a pøiznávám, že mne inspirovala k dnešnímu tématu. Podívejme se tedy, které z obecnì uznávaných velikánù èeských dìjin, uznali kdy náchodští radní za hodné té pocty, aby po nich pojmenovali ulice èi námìstí svého mìsta. Karlovo námìstí pùvodnì Podbuèní plácek, mezi obìma svìtovými válkami 20. století pøechodnì Námìstí Republiky, bylo v roce 1881 rozhodnutím obecního zastupitelstva pojmenováno Karlovo na poèest krále a císaøe Karla IV. a tentýž název nese i dnes. Prostor je to veskrze zajímavý a v prùbìhu nedlouhé doby posledních 150 let se ve svém vzhledu nìkolikrát radikálnì promìnil. Mám pocit, že v tomto smìru drží rekord. Ostatnì jeho souèasná podoba byla dotvoøena teprve nedávno stavbou nové budovy Okresní správy sociálního zabezpeèení. Jen struènì pøipomeòme, že prostorem pùvodnì protékal Podbuèní potok, vlastnì náhon Podbuèního mlýna nalepeného na zámeckou stráò. Podél potoka stály chalupy s pavlaèemi a tam, kde dnes prochází hlavní komunikace, byl kamenný most se sochou sv. Jana Nepomuckého. Zcela vlevo, hned u mostku, byl známý hostinec Kutlof a u nìho mìstská jatka. V roce 1877 mìstská rada rozhodla, aby stáøím úplnì sešlá a zetlelá socha sv. Jana Nepomuckého se odstranila a p. Janu Dresslerovi odevzdala, jemuž povinnost k vydržování sochy náleží (dnes se na opravenou sochu mùžete podívat v pøízemí radnice) a most byl opatøen novým železným zábradlím. Pozdìji byl most, který dokonce maloval i Josef Mánes, zboøen a celý tok potoka byl až na dvì máchadla zakryt. V 80. letech 19. století byla na levé stranì postavena vysoká budova obecné a mìš anské školy I. obvodu a za ní nìkolik jednopatrových domù. Námìstí bývalo rušným tržištìm, kde se prodávalo máslo, tvaroh, vejce a drùbež. Jednou z mála budov, která se dochovala dodneška, je pùvodní Grandhotel, pozdìjší Prùmyslová banka a dnes ÈSOB. A také fiktivní podkova zimního krále pøetrvává. Mnohem mladší je Husovo námìstí. Vzniklo ve 20. a 30. letech 20. století na rozlehlé nezastavìné Pivovarské louce. Bylo pojmenováno po Mistru Janu Husovi. Již v návrhu z konce roku 1914 najdeme tento název s urèením pro projekt nového námìstí a se zdùvodnìním: Na pamì jubilejního roku 1915 (500 let od upálení M. Jana Husa). Náchod má také svoji tøídu, pravdìpodobnì jedinou, tøídu Komenského. Jak pøišla ke svému názvu, osvìtluje školní kronika: V zasedání obecního zastupitelstva, 5. listopadu 1892 konaném, sneseno jednomyslnì, aby zakoupilo se staveništì pro novou obecnou školu vedle kostela sv. Michala, jelikož nynìjší školní budovy ani pro hochy, ani pro dívky nestaèí. V témž zasedání navrhl øeditel J. K. Hraše, aby ètvr mìsta od viaduktu na Hradeckém pøedmìstí novì založená, pojmenována byla ètvrtí (tøídou) Komenského, jelikož po této pùdì r kráèel Komenský do vyhnanství, jelikož letos 300 rokù tomu, co se byl narodil a koneènì jelikož v místech tìch založena nová škola ideál Komenského. Dùvodù sneseno více než dost, vyberte si. 19. století ctilo pøedevším dva velikány Palackého a Havlíèka. I jejich ulice v Náchodì máme. Palackého již od roku 1881, tenkrát po nìm pojmenovávalo ulice a udìlovalo mu èestné obèanství snad každé èeské mìsto. Havlíèkova ulice byla pojmenována na poèest Karla Havlíèka Borovského v roce 1915 s milým, až dojemným zdùvodnìním: Dle nejslavnìjšího publicisty èeského a miláèka lidu èeského. Závìrem mùžeme konstatovat, že Náchod se dobové praxi pojmenovávání prostranství po významných osobnostech pøíliš nevymykal. Snad jen tím, že ve srovnání s jinými lokalitami bylo tìchto názvù o nìco ménì ve prospìch tradièních historických pomístních jmen. Inu, Náchod je Náchod a to je dobøe. Mgr. Lydia Baštecká Karlovo námìstí kolem roku Karlovo námìstí dnes

8 8 V roce 2004 byl poslaneckou snìmovnou, senátem a prezidentem republiky schválen zákon, jímž se zaøazuje Den holocaustu mezi významné dny kalendáøe Èeské republiky. Datum 27. ledna bylo stanoveno na pamì osvobození koncentraèního tábora Osvìtim. Je pøipomenutím smrti milionù Židù, Romù a dalších obìtí, které zahinuly v nacistických koncentraèních táborech. A vlastnì všech obìtí nacionalistických genocid, ke kterým došlo ve dvacátém století na samém poèátku genocida Arménù, pozdìji Kurdù, v nedávné minulosti nacionalistické boje na Balkánì Slovo holocaust znamená všechno je spáleno, všechno hoøí až pøíliš realistické v èerném dýmu terezínských, osvìtimských krematorií V letech došlo k nejvìtšímu protižidovskému pogromu v dìjinách, jehož obìtí se v letech 1938 Den holocaustu 27. leden Pìvecké sbory v Náchodì Zpìvácký spolek Hron v Náchodì zahájil svou èinnost v roce 1861 jako sbor mužský, na sv. Cecilii v témž roce vystoupil prvnì na veøejnost. V roce 1869 vznikl v Náchodì sbor ženský, dal si jméno Libuše a to inspirovalo muže k pojmenování spolku jménem zakladatele hradu a mìsta Náchoda rytíøe Hrona. První písemná historická zmínka o nìm i o Náchodì je z roku Sbor ženský a mužský v roce 1889 splynuly ve sbor jeden, jemuž ponechali jméno Hron. Zpívali obvykle ve složce mužské, ženské i smíšené. Sbor zpívá tedy již 143 roky. Nejdéle èinným sbormistrem, který úroveò sboru výraznì ovlivnil, byl Augustin Ptáèek. Souèasný sbormistr ing. Vlastimil Èejp, jeho žák, navázal na jeho dobrou tradici a vede úspìšnì sbor už od roku Studentský pìvecký sbor Jiráskova gymnázia v Náchodì zaèal svou èinnost pod vedením nìkdejšího žáka školy ing. Vlastimila Èejpa na podzim roku 1984, prvnì vystoupil pøi otevøení nové školní tìlocvièny v prosinci toho roku. Protože na zaèátku byla jen desítka zpìvákù, zaèalo se sboru øíkat Sboreèek, a toto oznaèení mu zùstalo, i když už dávno ona zdrobnìlina neplatí. Sbor si vybudoval velmi dobrou povìst, zpíval na desítkách koncertù. Významným bodem v jeho historii byla první návštìva spisovatele Josefa Škvoreckého v rodném Náchodì po dlouhé emigraci v kvìtnu Natáèela ji tehdy kanadská televize a jako hudební doprovod filmu použila skladby nazpívané Sbo stali i Židé na území Èech a Moravy. Ve dvou královéhradeckých prosincových transportech oznaèených jako Ch odjíždìl z Hradce Králové a Ci, který odjíždìl roku 1942 bylo do Terezína odvleèeno 1198 lidí, byli mezi nimi i židovští obèané z Náchoda a blízkého okolí. Zahynuli v Terezínì, ve vyhlazovacím táboøe v Osvìtimi-Birkenau, jiných koncentraèních a pracovních táborech, z celkového poètu se vrátilo 106 lidí, také z Náchodských pøežila jen hrstka Kéž by platilo životní poslání paní Vìry Löwenbachové, rozené Bondyové, která se vrátila jako jediná z široké rodiny a které byly v Osvìtimi usmrceny dvì krásné malé dìti: Doufám, že už nikdo nikdy nebude mít takovou životní zkušenost jaká byla tahle naše. Vìra Vlèková Fotografie z Vánoèního koncertu Pìveckého sboru Hron a Pìveckého sboru Jiráskova gymnázia, který se uskuteènil v kostele sv. Vavøince reèkem. Záhy potom pøišlo zahranièní vystoupení v Ramsteinu v SRN, od té doby zpíval nejen v Nìmecku, Rakousku èi Polsku, ale i v Dánsku nebo Velké Británii, poslední vystoupení tam bylo loni v dubnu. Už pøes dvacet let šíøí pìvecký sbor Jiráskova gymnázia v Náchodì vedený ing. Èejpem slávu èeského zpìvu doma i za hranicemi. Úspìšní studenti Pro zasvìcené je poèátek roku spojen s veletrhem cestovního ruchu GO a Regiontour v Brnì, tedy i pro naši školu. Každoroènì zajíždíme na tento cestovatelský svátek plni oèekávání, nejinak tomu bylo i letos v lednu. Naše cesta byla radostnìjší o ocenìní, která zde naši studenti na základì prokázaných znalostí získali. Stalo se již tradicí, že listopad patøí v Brnì významné celorepublikové soutìži pro prùvodce cestovního ruchu PROFI GO, tradicí je i to, že se této soutìže naši studenti pravidelnì zúèastòují a bez nadsázky mohu øíci, že tradicí se stává i to, že naši studenti každoroènì obsazují první místa. V loòském roce jsme obsadili 1. a 2. pøíèku. A letos? To nám pomyslná bed- na patøila celá, nebo poøadí bylo následující: 1. místo Lenka Døímalová z Hronova 2. místo P. Wagner z Nového Mìsta n. M. 3. místo Monika Bláhová z Jaromìøe Vítìzùm ještì jednou blahopøejeme a ètenáøùm oznamujeme, že vítìzové jsou studenty Soukromé støední školy podnikatelské z Náchoda. Mgr. A. Kosinková Milí chlapci Domnívala jsem se, že setkání s policií mùže být jen nepøíjemné. Zvykli jsme si, že jen potkat jejich uniformu nám nedává žádný dobrý pocit, a tak se snažíme si jich nevšímat. Myslím, že takový postoj veøejnosti nedìlá jejich službu lehkou. Chtìla bych ale dosvìdèit, že ti chlapci v èerném jsou ochotni nám v potížích pomoci. V pondìlí mi pøi pøíchodu návštìvy utekl mùj velký èerný pes. Pøekvapilo mì to, protože to nikdy neudìlal. Když se dlouho nevracel, mìla jsem strach. Zaèalo snìžit a také už byla tma. Zavolala jsem linku 156. Bylo to milé pøekvapení, protože mùj pes byl na policii a ti milí chlapci mi ho pøivezli domù. Chci jim touto cestou ještì jednou podìkovat. Budu je ráda potkávat V. Pospíšilová

9 Náchodský zpravodaj 9 Návrh rozpoètu mìsta Náchoda na rok 2005 Pøíjmy Výdaje

10 10 Rekapitulace

11 Náchodský zpravodaj 11 Pøíspìvky Pøílohy Investièní akce Dotace

12 12 TANEÈNÍ TÁBOR V ITÁLII pro dívky let 10ti denní taneèní tábor v Itálii v kempu Zadina v Cesenatico. Cesenatico se nachází 20 km od Rimini nejznámìjších pøímoøských lázní na Jadranském pobøeží. Tato oblast je známá svými rozsáhlými píseènatými plážemi pozvolna se svažujícími do moøe a jednìmi z nejlepších klimatických podmínek Støedozemního moøe. TÁBOROVÁ NÁPLÒ: l aerobic, moderní tance, sportovní hry (volejbal, basketbal, badminton aj.), hry ve vodì i na suchu, šílené úèesy, slunìní, výlet do San Marina (nejmenší a nejstarobylejší nezávislý stát na svìtì), možnost navštívit zábavné vodní parky, výroba drobných suvenýrù UBYTOVÁNÍ: v oddìlené èásti kempu v pøíjemném stínku pod borovicemi. l 4 5 lùžkové STANY s døevìnou podlážkou a pøedsíòkou, stoleèkem a židlièkami a to celé pod pøístøeškem. Ve stanu jsou lehátka s molitanovými matracemi, polièky, vìšáky. STRAVOVÁNÍ: l 5x dennì èeská strava l balíèek na cestu zpìt l pitný režim po celý den CENA ZAHRNUJE: l dopravu luxusním klimatizovaným autokarem, ubytování, plná penze (pobyt zaèíná veèeøí a konèí pozdním obìdem), lékaø nebo zdravotník, služby delegáta, sluneèníky, zájezd do San Marina, povinné pojištìní klienta pro pøípad úpadku CK, povinné pojištìní léèebných výloh i storna z vážných zdravotních dùvodù v cenì výlet do San Marina CENA NEZAHRNUJE: l vstupné a dopravu do vodních a zábavných parkù CENA: 4890 Kè (pro ostatní), 4790 Kè (pro èleny Déèka) do je nutné zaplatit zálohu 2500 Kè Na vaše dotazy ráda odpoví Bc. Monika Bajerová, , , Pøihláška na tábor je souèástí táborového letáku, který bude k dispozici v recepci Déèka (od února 2005). Lepší TV signál v Náchodì a jeho okolí Pøedstavitelé mìsta již delší dobu uvažují o zpùsobu, jak zlepšit informovanost obèanù Náchoda. Tomuto úèelu by mìl sloužit nový televizní vysílaè, který by šíøil mìstský informaèní kanál TV Náchod, jehož programovou náplò by pøipravovalo náchodské televizní studio. Nový TV vysílaè by souèasnì nabídl nìkolik dalších televizních programù, které nejsou šíøeny celoplošnì. V minulém roce byla zpracována studie, která øeší zøízení mìstského televizního vysílaèe, který by mohl informovanost obèanù výraznì zkvalitnit. Plánované umístìní TV vysílaèe je na hotelu Vyhlídka, odkud by vysílaè pokryl signálem celé mìsto vèetnì spádových obcí. Perspektivnì se uvažuje o zøízení celé sítì televizních vysílaèù zahrnující mìsta Èeská Skalice, Nové Mìsto nad Metují, Jaromìø a Kudowa Zdroj. Sí umožní, aby si jednotlivá mìsta vytváøela ve svých studiích program mìstského informaèního kanálu, a ten pravidelnì vysílala pro obèany svého mìsta. Informaèní pøíspìvky z jednotlivých mìst bude možné vzájemnì sdílet a odvysílat v celé síti TV vysílaèù a výraznì tak zlepšit informovanost obèanù v celém èesko polském regionu. Variantou je i jedno spoleèné televizní studio. Pro pokrytí mìsta Náchoda a perspektivnì k vytvoøení celé regionální sítì televizních vysílaèù se nabízí mikrovlnná televizní technologie MADS. Televizní vysílaèe systému MADS vysílají v kmitoètovém pásmu 12 GHz a mají možnost souèasnì šíøit až 20 TV programù. V Náchodì a následnì v celé regionální síti se uvažuje o vysílání mìstských informaèních kanálù a dále programù ÈT1, ÈT2, PRIMA, NOVA TVP1, TVP2, Óèko, TA3 a Markíza, pøípadnì jiných. Po zahájení provozu mìstského televizního vysílaèe v Náchodì by bylo možné pro pøíjem celého programového balíku použít jednu mikrovlnnou televizní anténu nasmìrovanou na nový televizní vysílaè. Mikrovlnná anténa urèená k pøíjmu televizního vysílání v systému MADS se skládá z parabolické antény o prùmìru 60 cm, pøijímacího konvertoru (LNB), napájecí výhybky a napájecího zdroje. Celou sestavu dodáváme objednateli za 3601 Kè. Poøízením mìstského mikrovlnného televizního vysílaèe by mìsto investovalo i do budoucnosti. Mikrovlnné TV vysílaèe MADS mohou v pøíštích letech retranslovat i digitální vysílání, jehož zahájení i mimo Prahu a Brno se pøipravuje. Ještì podrobnìjší informace o mikrovlnném TV systému MADS jsou uvedeny na stránkách K tomuto tématu se mùžete vyjádøit v anketì na

13 Náchodský zpravodaj 13 Tøíkrálová sbírka 2005 podìkování Pøi letošní Tøíkrálové sbírce se podaøilo v oblasti, jenž v rámci Tøíkrálové sbírky spadá pod Farní charitu Náchod Bezdìkov, Broumov, Èeská Èermná, Èeská Skalice, Hoøièky, Hronov, Machov, Mezimìstí, Náchod, Nový Hrádek, Police nad Metují, Suchý Dùl, Teplice nad Metují, Velké Poøíèí a blízké okolí tìchto mìst a obcí díky ochotným dobrovolníkùm, kteøí se pøevlékli za tøi krále a vyšli s koledou do ulic, a díky štìdrým dárcùm vybrat pøekvapivou èástku: Kè, což je o ,50 Kè více než v loòském roce. Ve zmínìné oblasti bylo utvoøeno 124 tøíkrálových skupinek, celkový poèet dobrovolníkù, podílejících se na pøípravì a realizaci sbírky èítá asi 650 osob. Farní charita Náchod dìkuje všem, kdo se na realizaci sbírky podíleli! Sbírka se uskuteènila díky tìmto ochotným lidem: Dobrovolníci témìø 400 králù a více než 120 dospìlých vedoucích skupinek; množství dobrovolných asistentù v jednotlivých oblastech, kteøí vyhledali vedoucí skupinek a dìtské koledníky, zajistili obèerstvení a zorganizovali samotný prùbìh sbírky v oblasti. DÁRCI, kteøí obdarovávali tøi krále finanèními dary. Èasto také ocenili snahu koledníkù svojí vlídností, nìjakou sladkostí èi ovocem nebo pozváním na èaj. Mìstské a obecní úøady: Bezdìkov, Broumov, Èeská Èermná, Èeská Skalice, Hoøièky, Hronov, Machov, Mezimìstí, Náchod, Nový Hrádek, Police n. Metují, Suchý Dùl, Teplice n. Metují, Velké Poøíèí Farní úøady, Mìstské policie, Místní média a Knihkupectví Alice Horová a Pavel Maur, Palackého, Náchod Mateøské školy v Náchodì a okolí: Alšova, Babí, Bìloves, Bražec, Bøezinova, Komenského, Kramolna, Myslbekova, Plhov, Vanèurova Základní školy: ZŠ Hradební a ZŠ Masarykova Broumov, ZŠ Hoøièky, ZŠ Police n. Metují, ZŠ Mezimìstí, ZŠ Bìloves-Náchod, ZŠ Komenského a ZŠ Plhov Náchod Speciálnì dìkujeme za spolupráci Evangelické akademii Náchod. Tøíkrálový koncert probìhl díky: Smyècovém orchestru ZUŠ Náchod, Pìveckém sboru ZUŠ Náchod a Øímskokatolickému farnímu úøadu v Náchodì Firmy, které darovaly obèerstvení pro koledníky z Náchoda a okolí: Maršík Ovoce a potraviny, Náchod, ØEZNÍK UZENÁØ MAREŠ, s. r. o., Náchod Desítky kilogramù vybraných penìz ochotnì spoèítala: ÈSOB Náchod Fotbalový klub Náchod Deštné má svého maskota! Talismanem pro štìstí, tedy hlavnì pro všechny š astnì vyhrané zápasy, se stal bystrý, rychlý, kamarádský králíèek, takový sice malý, ale urputný nebojsa, celý v barvách fotbalového klubu. Nápad vyhlásit soutìž o maskota fotbalového klubu mìla paní poslankynì Zdeòka Horníková, která náchodsko-deštenským fotbalistùm fandí. A protože fandí i dìtem, obrátila se již koncem záøí na všechny náchodské školy s výzvou, aby se jejich žáci soutìže zúèastnili. V pondìlí 20. prosince 2004 byli vyhlášeni ti nejúspìšnìjší, které vybrala odborná porota. Firma EPEX pana Vítìzslava Tremèínského zpracovala koneènou podobu vítìzného návrhu, jehož autorkou je Diana Pinkasová z 1. tøídy ZŠ Komenského v Náchodì. Malá ostýchavá vítìzka se tiše svìøila, že králíèka malovala ve škole, kreslení má moc ráda, a že její oblíbená paní uèitelka Lepšová jí pøi malování také radí, ale stejnì nejradìji maluje domeèky ten králíèek byl tak trochu výjimkou. Dva žáci ze ZŠ Náchod-Babí Jan Šroll a Jan Fišák získali druhou cenu a s nimi také Marek Šimon ze ZŠ Náchod-Plhov. O tøetí místo se podìlila dìvèata Aneta Havlíèková ze ZŠ Deštné a Karólina Kozáková ze ZŠ Náchod-Bìloves. Porota udìlila i mimoøádné ceny, které získali Václav Mertlík, Jindøich Brzobohatý, Tereza Šimùnková, Lucie Prouzová, Kateøina Donajová, Lenka Zábranská a Denisa Cejnarová. Do soutìže bylo zasláno sto tøicet devìt kreseb ze základních škol v Náchodì a jedné školy z Deštného v Orlických horách! Generálním sponzorem soutìže bylo výrobní družstvo Snìžka Náchod, øeditel ing. Èermák odmìnil vítìze vìcnými dary oblíbenými sportovními batohy. Finanèní podpora ze Snìžky, dvacet tisíc korun, byla rozdìlena mezi školy vítìzné pìt tisíc, dalším zúèastnìným školám po tøech tisících korun. Z Nadaèního fondu Zdeòky Horníkové, který byl hlavním vyhlašovatelem a organizátorem soutìže, byly rozdìleny i další odmìny. Hezké odpoledne Pozvánka na výstavu ZUŠ J. Falty Od 18. ledna 2005 probíhá ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì výstava prací žákù výtvarného oboru náchodské ZUŠ. Stalo se již tradicí pøedkládat veøejnosti každoroènì výsledky práce nadaných dìtí žákù ZUŠ. Jejich poèet v letošním roce dosahuje 260. Žáci procházejí od svých 6 let pøípravnými roèníky pøes dalších sedm roèníkù I. stupnì studia a dále mají možnost pokraèovat ve vzdìlávání v navazujících tøech tøídách II. stupnì pøípadnì ve studiu pro dospìlé. Poznávají a osvojují si všechny výtvarné disciplíny: kresbu, malbu, grafiku, plastiku, keramiku i kombinované techniky jak to dokládá i tato výstava. O kvalitì výuky svìdèí skuteènost, že každoroènì z této školy odchází nìkolik žákù, kteøí úspìšnì skládají talentové zkoušky na støedních a vysokých školách výtvarného smìru. Proto výtvarný obor ZUŠ navštìvují i mimonáchodští žáci. Výstava je názornou pøehlídkou výtvarného procesu v rozvoji výtvarné tvoøivosti dìtí od tìch nejmladších žákù po pokroèilé studenty a bude jistì zajímavou podívanou pro širokou veøejnost. Zájemci mají možnost výstavu navštívit ještì do 13. února. na náchodské radnici si užili malí i velcí ti dospìláci obdivovali dìtskou fantazii, ti malí zase mìli první vánoèní nadílku s oslavou a také si mohli nechat podepsat krásný barevný plakát s fotografiemi všech náchodských fotbalistù od hrajícího trenéra Karla Havlíèka! A odnesli si obrázek toho Dianina králíèka maskota, který je, jak vìøíme, dobrou zárukou i dobrých fotbalových výkonù! Vìra Vlèková

14 14 Primátor v roce 2004 Pivovar Náchod dosáhl v roce 2004 výstavu hl piva, což je oproti roku 2003 ( hl) zvýšení o 3339 hl, tj. o 2,38 %. Z celkového výstavu èinil export 9538 hl (6,63 %), v porovnání s rokem 2003 (8783 hl) jde o zvýšení o 8,6 %, kdy se náchodské pivo (pøedevším svìtlý ležák Premium) vyváží zejména do Velké Británie. Nejvyšší celkový nárùst prodejù zaznamenaly spoleènì nealkoholické pivo (Primátor je jeho druhým nejvìtším výrobcem v celé ÈR) a 24 % tmavý speciál Double o 25 %, dále tmavý ležák o 21 % a 16 % svìtlý speciál Exkluziv o 16 %. V roce 2004 se také prodalo témìø 3000 hl limonád, kdy si pod znaèkou Primátor Limo zákazníci oblíbili (jak v toèené tak lahvové podobì) zejména pøíchu cola a malina a vlastní sortiment byl vloni doplnìn o pøíchu Tonic. V roce 2004 pokraèoval zostøený konkurenèní tlak ze strany velkých pivovarnických skupin, které se zejména cestou zvyšování finanèních prostøedkù vkládaných do masivní reklamy a pøímé podpory odbìratelùm, snaží získat stále vìtší podíl na èeském trhu a to samozøejmì na úkor menších a støedních pivovarù. Pivovar Náchod èelí této situaci pøedevším kvalitou a inovací svých služeb a produktù což se odráží napøíklad i v zisku významných ocenìní z prestižních soutìží (vloni získal celkem 11 nových ocenìní). Vzniklo i speciální balení Multipack Premi- um na 10 lahví svìtlého ležáku Premium, pøièemž pivovar pøišel i s jeho vánoèní variantou a zákazníci mohou již nyní oèekávat jeho další inovaci, tentokrát velikonoèní, obsahující již tradièní speciální velikonoèní ležák. Podstatnou zmìnou loòského roku byl urèitì i pøechod na nový design pivních etiket a doplnìní lahví Alu šáteèky. Etikety, jak je vidìt i z nárùstu prodeje, uspìly, protože respektují svým grafickým zpracováním i obsahem souèasné nejmodernìjší trendy a spotøebitelské preference. Došlo tak k dalšímu posílení pozice znaèky na trhu a oslovení nových potencionálních zákazníkù. Samozøejmì pivovar i pro letošní rok chystá nìkteré další novinky, o kterých Vás budeme urèitì ihned informovat, a tak vìøíme, že i v roce 2005 Vám bude znaèka Primátor pøinášet jen tu správnou pohodu. V roce, v kterém uplyne 70 let od doby, kdy se zaèala v tehdejším Obecním pivovaru Náchod používat chránìná znaèka Náchodský Primátor (v souvislosti s výrobou tmavého piva) pøedchùdce souèasné známky PRI- MÁTOR. O tom, co se v pivovaru za poslední období zmìnilo, se budete moci pøesvìdèit pøi tradièním dnu otevøených dveøí, který se letos koná opìt pod názvem Den s Primátorem a to v sobotu 21. kvìtna od 10 do 18 hodin srdeènì Vás zveme již nyní. František Meduna Náchodští kouzelníci Karel Kašpar Karel Kašpar, jak už víte z minulého èísla, je zakládajícím èlenem východoèeské Magické lóže Michala Silorada Patrèky. V té dobì už byl velmi známým a uznávaným kouzelníkem, nás ale pøedevším zajímalo to, jak se ke kouzlení vlastnì dostal a jak vypadalo kouzlení v Náchodì ještì pøed založením Magické lóže. O kouzlení se zaèal zajímat ve 12 letech, kdy ho ohromilo náchodské vystoupení kouzelníka Longmarka. Pozdìji v Hradci Králové, kde se uèil na pekaøe a cukráøe, se svým kamarádem napsali na adresu Domu kouzel Praha. Odpovìdìl jim pan Beránek a poslal jim dvì knížky. Umìní, kterému se tehdy nauèil, pak využil na vojnì, kde zaèal více vystupovat a zpøíjemnil tak vojenskou službu nejen sobì. Pøes špatný kádrový posudek vystudoval ve svobodnìjších šedesátých letech Potravináøskou školu v Pardubicích. V šedesátém osmém roce se stává vedoucím skautu, který byl do té doby komunistickým režimem zakázán. Dostal se tak ke svému životnímu poslání práci s dìtmi. První zkušeností mu byla práce v náchodském loutkovém divadle pana Tašnera, kde hrál už od svých šesti let. Dìti neopustil ani po opìtovném nuceném zrušení skauta v roce Se skauty totiž také kouzlil, takže s nimi pak pokraèoval v náchodském Klubu magie. Èleny se samozøejmì stali i ti, kteøí døíve skauty nebyli. Tento klub pravidelnì poøádal v Tepna klubu Dny kouzelníkù. Pak už ale pokraèoval se svými vlastními dìtmi, které má celkem ètyøi. Kouzlit zaèali všichni, ale mladší Jan i Tomáš toho brzy nechali. Dcera Irena tatínkovi dodnes s kouzlením pomáhá a nejstarší syn Karel se dokonce vydal na dráhu profesionálního kouzelníka. Kouzelnictví hrálo velkou roli už pøi jejich narození, protože Karel si je vykouzlil od nejstaršího postupnì ve støedu, ètvrtek, pátek a nejmladší se narodil v sobotu. V 80. letech byl pøijat do Magického svazu a nìkolik let pùsobil v jeho radì. Po revoluci, kdy byl zákaz skautingu zrušen, se Karel opìt stal vedoucím a dodnes se vìnuje tìm nejmenším vlèatùm. Hodnì vystupuje pro dìti, a to nejen pro školy a školky, ale i pro dìtské domovy, nedávno napøíklad také pro nadaci Terezy Maxové, takže se èasto vzdává honoráøe. Pøestože má kvùli práci a skautu velmi málo èasu, stále vymýšlí nová kouzla a v loòském roce mìl asi 140 vystoupení. A pokud uvidíte øidièe se šátkem na oèích, nebojte se, je to Karel Kašpar a pravdìpodobnì zase jede z Náchoda do Jaromìøe poslepu. M. Langr a M. Cvrèek Na pøelomu roku nás zastihla smutná zpráva, že po dlouhé nemoci zemøel kouzelník a dlouholetý zamìstnanec podniku Rubena Náchod pan Oldøich Holeèek. Kouzelníci na nìho budou vzpomínat jako na výborného kouzelníka a uèitele, jiní budou vzpomínat na dobrého pøítele èi kolegu z práce. Všichni si však vzpomenou na pøíjemného, optimistického a vždy usmìvavého Oldu. Náchodští kouzelníci

15 EKOutek Otevøený dopis pro majitele psù: Nerad s lidmi chodím po mìstì na jejich botách, nerad se kodrcám v dopravních prostøedcích, nerad lemuji turistické stezky a nerad ležím na studícím snìhu, kde mne nikdo nepøehlédne. Hrùzu mi nahání hraní si s dìtmi na høištích! Nemám nohy, neuteèu! Buïte tedy prosím ke mnì laskaví a dopøejte mi samotu v ústraní odpadkového koše. Pøedem dìkuji Váš psí exkrement V obecnì závazné vyhlášce mìsta Náchoda è. 1/2002 (o regulaci pohybu psù a jiného zvíøectva na veøejných prostranstvích) je uvedeno, že pokud zvíøe zneèistí veøejné prostranství, je držitel zvíøete povinen neprodlenì zabezpeèit odstranìní tohoto zneèištìní. Pøièemž držitelem zvíøete se rozumí pro úèely této vyhlášky osoba, která je vlastníkem zvíøete nebo jej má svìøeno do své péèe. Pokud držitel zvíøete svìøí zvíøe do péèe nezletilé osoby, vztahují se na nìho i nadále povinnosti držitele tohoto zvíøete. Ovšem ne na zákonech a vyhláškách, ale na chování lidí závisí chování zvíøat a následná èistota po jejich venèení. Vám všem, kdo respektujete své spoluobèany a je pro vás odklízení psích exkrementù již samozøejmostí, patøí velké díky. Jsou však nadále i ti, kteøí si neuvìdomují dùležitost a potøebnost tohoto pro mnohé nepøíjemného aktu po ulevení si jejich ètyønohého svìøence. Ráda bych je proto tímto požádala, aby psovi, nejlepšímu pøíteli èlovìka, nedìlali ostudu ve svìtì pravidel pánù tvorstva. Vzhledem k èastému zcizování papírových sáèkù na exkrementy od odpadkových košù, již bohužel musíte být pøipraveni pøedem. Sáèky jsou i nadále zdarma k vyzvednutí v Informaèním centru mìstského úøadu. Co nejménì èasu stráveného èištìním nelibì vonící obuvi pøeje Ing. Kateøina Cejnarová Odbor životního prostøedí Náchodský zpravodaj 15 Cesta do Kudowa Zdrój Nedávno nás se ženou zaujal pøi cestì do Chudoby kostelík ve Slaném. Rozhodli jsme se, že ho navštívíme. Sotva jsme uzamkli kola u nového kovového høbitovního plotu a zastavili se u prvého hrobu, už tam byl soused. Zøejmì kostelník. A prý, zda si chceme prohlédnout kostel. A ihned ho odemykal. Ochotnì nás o všem informoval. Ukázal nám obraz Panenky Marie Czenstochowské. Byl zvìdavý, zda tam máme nìkoho uloženého. Odpovìdìli jsme po pravdì. Jedná se o sousedskou návštìvu. Po rozlouèení s ním jsme si prohlíželi upravené hroby. Na každém hrobì kámen, nebo alespoò døevìný køíž s plechovou tabulkou se jménem pohøbeného, základními osobními daty a pøáním klidného odpoèinku. Bez hrobek, drahých náhrobkù a soch. Prostý venkovský høbitùvek. Vìtšina textù a jmen na hrobech svìdèí o skuteènosti, že zde žijí Poláci. Ale také Nìmci a Èeši, jak je z nìkterých patrné. Nìkterá jsou ponìmèená, ale jiná jsou psaná i s háèky a s pøáním pokojného odpoèinutí v èeštinì. Leží tam i soused ze Žïárek. Když jsme odjíždìli, kostelník nám mával. Vzpomnìl jsem si, jak mì otec vzal jako malého kluka v Bìlovsi na státní hranici, nìkde za Bavorovým statkem. Kladl mi na srdce skuteènost, že za tím pásem a pletivem je cizina, tam se nesmím dostat pøi klukovských hrách, ani na houbách. Dùsledky pøekroèení zákazu byly tehdy pøísné. Zavzpomínal na to, že se jeho matka léèila v Lázních Chudoba, že lidé z Èeské Èermné chodili pøes Bøezovou za prací do Náchoda a i rašelina se tudy vozila do bìloveských lázní. Chvála bohu, doba se zmìnila a dnešní kluci už nemají strach z hranice tak, jako naše generace. A nejen kluci. Pøesto mnohdy nejsou o tolik bohatší. Chybí jim vìdomí skuteènosti, že mùžeme kdykoli navštívit místa, která po staletí patøila Panoramatická webová kamera Náchoda k èeské zemi. Kde po generace žili Èeši, kteøí mluvili stejným náøeèím jako my. A mnozí z nich v té zemi i svùj život dokonali a tam také leží. Místa, o kterých psali Josef Štefan Kubín i Jaromír Jech a kde sbírali plody lidové slovesnosti. Vybavila se mi pøíhoda z léta letošního roku. Zmínil jsem se v rozhovoru se známým o své návštìvì Lázní Chudoba. Zaslechl to mladý muž a já se stal vzápìtí adresátem posmìšných poznámek. Že prý nevím, jak se to mìsteèko v Polsku jmenuje. Mimochodem, ten èlovìk slouží jako pøíslušník pohranièní policie na hranièním pøechodu v Bìlovsi. Nic nevìdìl o èeském Kladsku, o Èeském koutku ani o jeho konci. Snad ani to, že jeho služebna leží v katastru obce Slaný. Historie a osud èeského obyvatelstva Kladska by nemìly být jen objektem zájmu historikù. Alespoò bychom mìli vìdìt, že Èermná, Slaný, Bøezová a další obce byly názvy obcí v èeském koutku Kladska. Že Láznì Chudoba je prastaré èeské pojmenování a ne výmysl. V souèasné dobì jezdíme do Paøíže, Londýna, Øíma, Benátek a používáme jejich èeské názvy. Ale také do Kudowa Zdrój, protože toho také už moc nevíme o historii èeského Kladska. Já osobnì jezdím do Chudoby. Na jaro plánuji návštìvu dalších zdejších obcí. A proè? Protože i toto je poznávání naší historie. A každý èlovìk má znát minulost svého národa. Poznání totiž obohacuje. MVDr. J. Bìlobrádek Pozn. red.: O èeských obyvatelích Kladska se mùžeme ledacos dozvìdìt na únorovém literárnì hudebním veèeru v Beránku. Témìø pravidelnì pøináší pøíspìvky na toto téma vlastivìdný èasopis Rodným krajem a èas od èasu také další regionální periodika. Vážnìjším zájemcùm doporuèujeme knihy J. Š. Kubína èi J. Jecha a prvorepublikový èasopis Od kladského pomezí. V polovinì mìsíce ledna byla spuštìna na oficiálních internetových stránkách mìsta Náchoda (www.mestonachod.cz) webová kamera. Kamera je umístìna v horní èásti budovy nové radnice a monitoruje pohled na Masarykovo námìstí a zámek. Internetová stránka kamery zobrazuje ètyøi snímky, které se po deseti sekundách v postupném sledu mìní. Podívat se do Náchoda tak nyní mohou návštìvníci z celého svìta. Tìší nás vzrùstající sledovanost našich stránek, které dnes dennì zhlédne v prùmìru 500 návštìvníkù. Rádi uvítáme jakékoli námìty èi pøipomínky. Pomohou nám tuto službu neustále zdokonalovat.

16 16 Program v kuželkáøské hale SKK Primátor Náchod PÁ Náchod D Týništì n. Orl. Vè. Divize PÁ Náchod E Nová Paka Vè. Pøebor SO Náchod Pøerov I. liga ženy SO Náchod Pøerov I. liga muži NE Náchod Luhaèovice I. liga dorostenci NE Náchod Valašské Meziøíèí I. liga dorostenky SO Náchod C Èervený KostelecVè. Pøebor dorost SO Náchod D Josefov Vè. Pøebor dorost SO Náchod C Zábøeh B III. liga muži SO Náchod B Hoøice III. liga muži PÁ Náchod D Èervený Kostelec B Vè. divize PÁ Náchod E Milovice Vè. pøebor SO Náchod Pelhøimov I. liga ženy SO Náchod Olomouc I. liga muži NE Náchod Sadská I. liga dorostenci NE Náchod Olomouc I. liga dorostenky V sobotu 5. února 2005 se koná v Øešetovì Lhotì slavnostní zakonèení XXXII. roèníku turnaje amatérù o Pohár generálního øeditele pivovaru Náchod. Zaèátek ve hodin. Ze zákulisí pøíprav Mistrovství svìta juniorù v kuželkách Organizaèní výbor MSJ zintenzivòuje svoji práci. V souèasné dobì je pøipravena nabídka ubytování pro jednotlivé výpravy. Vzhledem k omezeným ubytovacím kapacitám v Náchodì a jeho okolí to není jednoduchá záležitost. Samozøejmì se již poèítá s novou pøístavbou hotelu Beránek, která bude ukonèena nedlouho pøed zahájením samotného mistrovství. Pøedseda OV MSJ Mgr. František Majer je však pøesvìdèen, že s výbìrem hotelù budou úèastníci spokojeni a ubytování bude na úrovni odpovídající významu této akce. V lednovém vydání Náchodského zpravodaje jsme Vás informovali o složení sboru rozhodèích. Pro náchodskou Natašu Majerovou to bude další ze špièkových akcí na mezinárodním poli. Jako jediná žena v Èeské republice má mezinárodní licenci a to již desátým rokem. K øadì mezistátních utkání, které odøídila, vzpomíná na svoji premiéru v utkání mužù ÈR Francie. Z vìtších akcí má na svém kontì Mistrovství svìta mužù a žen v Praze (1996); Mistrovství svìta dorosteneckých kategorií v Nìmecku (2000); Mistrovství Evropy zrakovì postižených v Opavì (2001); Evropský pohár družstev mužù a žen v roce Svìtový pohár družstev mužù a žen v roce Lze si jen pøát, aby nebyla jedinou zástupkyní SKK Primátor Náchod na MSJ v Náchodì. V širší nominaci jsou naši èlenové Ondra Sobèák a Radka Malá. Další z náchodských nadìjí Jakub Špaèek, Tomáš Jirout a pøedevším mistrynì svìta Aneta Cvejnová jsou ještì v dorostenecké kategorii. V souèasné dobì ještì není stanovena cena vstupenek. Budou se prodávat na jednotlivé hrací dny anebo tøídenní èi permanentky na celý týden. Nejdražší budou samozøejmì na páteèní a sobotní finále. Organizaèní výbor však ubezpeèuje všechny domácí pøíznivce, že ceny vstupenek budou v naprosto pøijatelné výši. Naším cílem je umožnit zhlédnutí této vrcholné akce co nejvìtšímu poètu pøíznivcù kuželek dodal na závìr pøedseda OV MSJ. František Majer st. SK Rubena Náchod volejbal Rozpis domácích utkání Datum Èas Soutìž Soupeø NE a kadetky juniorky Slavia HK K SO a krajský pøebor I. tø. ženy TJ Sokol Jilemnice SO a krajský pøebor I. tø. ženy Sokol Staré Mìsto SO liga ženy Liberec SO a liga ženy Braník NE a kadetky juniorky Trutnov K SOKOL minulost i pøítomnost Na novoroèním setkání v sokolovnì byly nastínìny plány èinnosti v letošním roce, který je zároveò rokem pøedsletovým. Pøedsletovým byl i rok 1925 a dìní pøed devadesáti lety nám pøibližuje zápis v naší sokolské kronice. Pøíprava na slet, co skrývají v sobì tato suchá slova? Desítky a stovky hodin, vìnovaných cvièitelskými sbory nácvièným hodinám, za nimiž se chodilo nebo jelo do Jaromìøe, Dvora Králové, Èeské Skalice, Èerveného Kostelce, Svatoòovic, Hronova atd., a pak drobná práce v okrsku a odborech zvláštì. Dennì sestry a bratøi putovali do jednot za nácvikem a vraceli se pozdì domù, aby zase ráno šli za svými povinnostmi do polí, továren a úøadù i dílen. Co èasu a námahy vyžadovaly docházky do venkovských jednot, tehdy ještì autobusové spojení nebylo. A když se uváží, že èlenstvo tìchto venkovských jednot muselo vstávat pøed rozbøeskem dne, mnohdy hluboko v noci a putovalo pìšky za zpìvu do Náchoda k vlaku. A když jsme se my z mìsta ukládali již po skonèených tìlocvièných hodech k odpoèinku, naši venkovští bratøi a sestry ještì mìli pøed sebou i tøi hodiny pìší túry, než se dostali do svých domovù. Co lásky k vìci sokolské, zapálených srdcí. Nácvik v Náchodì ztìžuje stále nedostatek místa, schází vlastní tìlocvièna, po které se neustále volá z øad cvièencù. Tento zápis v kronice je úvodem do dùležitého roku pøed VIII. všesokolským sletem. Bez problémù nejsme ani v letošním roce, to je v roce 2005, pøed sletem XIV. Jsou to však problémy jiné. Netrápí nás nedostatek cvièebních prostor, tento problém nám naši pøedkové vzornì vyøešili. Pøejeme sobì i našim spoluobèanùm všech vìkových skupin, aby v sobì našli chu k èinnosti a nadšení z pohybu jako naši pøedkové a pøeplnili tìlocvièny. Sletové skladby jsou pøipravené a obìtaví cvièitelé pøipraveni k nácviku. Odmìnou budou nejen nezapomenutelné dny v Praze, ale i nezpochybnitelný pøínos pro zdraví. V. Zelená

17 Náchodský zpravodaj 17 Centrum vzdìlávání Náchod Únor 2005 wvizážistika osobnosti 2. Odìvy a volba støihu (opakujeme pro velký zájem cyklus semináøù pro širokou veøejnost); lektor: Mgr. V. Drtinová; ; hodin CV Náchod; pokraèuje: Úèes a odìvní doplòky waktivní uèení v matematice 3. Slovní úlohy žádný problém (cyklus metodicko-didaktických dílen s využitím pro ŠVP pro uèitele I. a II. stupnì ZŠ, speciální školy); lektor: Mgr. V. Èuhajová; ; hodin; ZŠ Náchod-Plhov; pokraèuje: 3. 3., , podzim 2005 wpalièkování 4. mírnì pokroèilí (sobotní kurzy 6 setkání po dvou hodinách pro širokou veøejnost); lektor: E. Horáèková; (sobota) hodin; CV Náchod; pokraèuje: , worientální tance 7. (pro širokou veøejnost); lektor: Mgr. D. Nývltová Hrušková, I. Š ovíèková; ; hodin; ZŠ Náchod-Plhov; pokraèuje: , 7. 3., , 4. 4., wkapitoly z èeského jazyka a literatury 3. Dìjiny divadla Støedovìké písemnictví (cyklus semináøù pro uèitele ÈJ a literatury ZŠ a SŠ); lektor: Mgr. R. Sarközi; ; hodin; ZŠ Náchod-Plhov wkapitoly z èeského jazyka a literatury 4. Renesance a baroko (cyklus semináøù pro uèitele ÈJ a literatury ZŠ a SŠ); lektor: Mgr. R. Sarközi; ; hodin; ZŠ Náchod-Plhov wmotivaèní hry v èeském jazyce III. (cyklus semináøù pro uèitele ÈJ všech typù a stupòù škol); lektor: Mgr. K. Jeèná; ; hodin; ZŠ Náchod-Plhov; pokraèuje: , wmetodické øady ve výtvarné výchovì 3. Kultura starovìké civilizace Egypt Dìtské šibøinky Tìlocvièná jednota SOKOL v Náchodì zve všechny dìti na Dìtské šibøinky s názem Od jara do zimy, které se konají v nedìli 6. února 2005 v sokolovnì. Program: hry, hudba, tanec, tombola, obèerstvení zajištìno Vstupné: dìti 10 Kè dospìlí 20 Kè Zaèátek ve 14 hodin. (cyklus semináøù pro uèitele výtvarné výchovy a vychovatele ŠD); lektor: Mgr. L. Prokešová; ; hodin; CV Náchod; pokraèuje: wmalování na sklo, kamínky a další materiály (semináø pro uèitele výtvarné výchovy, vychovatelky ŠD a další zájemce); lektor: Mgr. A. Vítová Neprašová; (sobota); hodin; CV Náchod; poznámka: V této praktické dílnì se mùžete seznámit nejen s malováním na sklo a kamínky, ale i na další rùzné materiály. Budete mít možnost si vyhotovit nejen obrázky, ale i další ozdobné i praktické pøedmìty. wvýtvarné a floristické dílny 3. Jarní výzdoba školy (cyklus semináøù pro uèitele výtvarné výchovy všech stupòù a typù škol, vychovatele a další zájemce); lektor: Mgr. J. Matoušová, Mistr florista; ; ; ; CV Náchod; poznámka: Floristická dílna, prostorové práce z proutí, sena, netkané textilie, papíru, jarní pøízdoby vhodné do škol. Pokraèuje: Košíky a ošatky z textilu, Výtvarná øada. wadobe PHOTOSHOP grafika nejen pro web (semináø pro uèitele a další zájemce); lektor: Mgr. È. Kodejška; (sobota); hodin; CV Náchod; poznámka: Práce s nástrojovým panelem Nastavení parametrù obrazu Vrstvy, efekty na vrstvách, sluèování vrstev, alfa kanál Text, transformace textu Masky, využití masek pro zajímavé efekty a pøekryvy obrázkù Filtry Optimalizace fotografií pro web. wmatematická mozaika aneb Aktivní uèení v praxi 3. Poznejme PINBOARD (cyklus metodicko-didaktických dílen s využitím pro ŠVP pro uèitele matematiky II. stupnì ZŠ a nižších G); lektor: Mgr. V. Èuhajová; ; hodin; ZŠ Náchod-Plhov; pokraèování: Køížem krážem konstruktivními úlohami. wkomunikace v multikulturní škole 1. (cyklus dvou praktických semináøù k RVP pro uèitele základních a støedních škol); lektor: Mgr. Jana Doležalová; hodin; ZŠ Náchod-Plhov; pokraèování: Pøihlásit se mùžete tìmito zpùsoby: l písemnì: Centrum vzdìlávání Královéhradeckého kraje, Smiøických 1237, Náchod l elektronickou poštou: l prostøednictvím webových stránek: Více informací na tel: , Pøehled kulturních akcí poøádaných v únoru 2005 Regionálním muzeem v Náchodì Tvorba Aleny Ladové k nedožitým 80. narozeninám umìlkynì (originály a reprodukce). K nedožitým 80. narozeninám malíøky Aleny Ladové pøipravilo Regionální muzeum v Náchodì výstavu prací této známé výtvarnice; umístìna je v pøednáškovém salonku a chodbì budovy stálé expozice RMN na Masarykovì nám. 18. Zapùjèené exponáty pocházejí z majetku jejího syna Mgr. Josefa Lady. Výstava potrvá od 1. do a otevøena bude dennì mimo pondìlí 9 12; hod. Návštìvníci si ji mohou prohlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì za snížené vstupné 10 a 5 Kè. Dìjiny Náchoda a Náchodska Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevù života pravìkých lidí až po souèasnost. Náchod, Masarykovo nám. 18, otevøeno dennì kromì pondìlí 9 12; hod. Vstupné: 30 a 15 Kè, studenti v rámci školní výpravy 10 Kè, uèitelé jako doprovod zdarma. Organizované výpravy lze objednat na tel. èísle , pøíp. elektronicky na adrese èi Výstava výtvarných prací žákù ZUŠ Do mohou návštìvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu prací výtvarného oboru žákù Základní umìlecké školy v Náchodì. Otevøeno dennì mimo nedìle a pondìlí 9 12; hod., v sobotu 8 12 hod. Vstupné 10 a 5 Kè. Pevnost Dobrošov Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást ès. pohranièního opevnìní z let s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Souèástí je i výstava Ès. armáda 1. republiky v miniatuøe (autor L. Šušlík) umístìná ve výstavní síni provozního areálu pøed pevností. Mimo sezonu tj. v listopadu až bøeznu je otevøeno pouze pro pøedem ohlášené organizované výpravy. Vstupné: 40 a 20 Kè. Návštìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle nebo na adrese: Regionální muzeum, Zámek 1284, Náchod, popø. elektronicky:

18 18 Zubní pohotovost v únoru a MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48 Nové Mìsto nad Metují a MUDr. Petr Juran Komenského 10 Nové Mìsto nad Metují a MUDr. Anna Klikarová Havlíèkova 377, Hronov a MUDr. Jan Klimek Èeských bratøí 407 Náchod, Zubní pohotovost je v sobotu, v nedìli a svátek vždy od 8.00 do hodin. Lékárenská pohotovostní služba v obchodním domì Kaufland dennì 7 20 hodin, v nedìli 8 20 hodin. PROGRAM w Máte doma dítì od 4 do 8 let, které neposedí? Pøihlašte ho do našeho kroužku Pohybová školièka pro pøedškoláky. Nauèíme se: házet, kopat, bìhat, cvièit Støeda hodin, Cena: 500 Kè (od ledna sleva), pro více dotazù se obra te na Mgr. Andreu Strapkovou. w Fit centrum: Provozní doba: Po, St, Pá 17 20; Út 10 11, jen pro ženy; Èt 10 11, 17 9 jen pro ženy; So zavøeno; Ne Vstupné 25 Kè. Permanentka 10 lekcí 170 Kè. Pro více dotazù se obra te na Mgr. Andreu Strapkovou. w Taneèní škola pro lektory taneèních kroužkù pobytový semináø o pololetních prázdninách Déèko Náchod, Lektoøi DDM Trutnov, cena 700 Kè vèetnì stravy a ubytování jak uèit moderní tanec, zaujmout mládež a nenechat si pøerùst pøes hlavu, ukázky a výuka HIP HOP, Break dance a další taháky souèasné mládeže, clogging (country step) w Náchodský Klondike 15. roèník zlatokopeckého putování zámeckou pøírodou. Netradièní recesní zálesácké disciplíny, jako: rýžování zlata, støelba z luku a z kuše, chytání mustangù a bizonù, casino a spousty další legrace a dobrodružství. Závod èi putování dvojic dìtí, dospìlých i rodin. Zlatokopové v týmu potøebují: funkèní sáòky, rýžovací pánev, pytel na zlato. Hodnotí se stylové obleèení. Pro nejlepší v kategoriích jsou pøipraveny zálesácké odmìny. Pøihlašování se koná pøed budovou Déèka od 9.30 do 10.00, startovné 25 dukátù na osobu (obèerstvení, ceny). w Country bál Country bál plný tance, hudby a pro zájemce i zálesáckých soutìží jako: nejsilnìjší muž i žena bálu, nejsilnìjší družstvo (2 chlapy + 2 dívky), nejlepší taneèní pár a jiné. Bál probìhne od 20 hod. v sále restaurace Vatikán. Vstupné 50 dukátù pro úèastníky Klondiku, 60 pro country obleèené, 70 pro ostatní. Vstupenky jsou slosovatelné. Hrají: Domamazec Náchod. w Mini disko show v Dolní Radechové a aerobic show, na známé dìtské písnièky od Dády, Maxim Turbulenc, Pusy aj. Akce se koná v Kulturním domì (tìlocvièna) v Dolní Radechové, od do hodin, s sebou: sportovní obleèení, obuv na cvièení, pití, hodnì kamarádù, chu si zatancovat. Srdeènì Vás zvou Edita a Editka J. Vstupné: dìti 30 Kè, doprovod 15 Kè. w Jarní prázdniny v Déèku ( ) Déèko Náchod pøipravuje pro dìti v období jarních prázdnin dopolední program. w Expedice Pomezka 2005 sportování na horách pro maminky s dìtmi (od 3 do 8 let); (Horní Malá Úpa chata Pomezní Bouda) Cena: 2240 Kè (maminka), 1600 Kè (dítì); v cenì: ubytování, strava plná penze (snídanì švédské stoly), doprava tam i zpìt, hlídání a program pro dìti, cvièení pro maminky. Pro více dotazù se obra te na Mgr. Andreu Strapkovou telefon Z Náchoda do Monaka a zpátky za 36 dní Martin Adámek: 5 týdenní cesta po Evropì 3700 km na kole s brašnami hodin Malý sál náchodského Beránku vyprávìní cca 90 minut více než 450 fotografií vstupné 40 Kè Loutkové divadlo Dìtem pro radost v náchodské sokolovnì uvádí dne 5. a 12. února 2005 pohádku Drak, dne 19. února 2005 LS Èervený Kostelec, jako host, uvádí pohádku Tøi zlaté vlasy a ve dnech 26. února a 5. bøezna 2005 pohádku Povídání o Pejskovi a Koèièce II. Pøedstavení zaèínají vždy v 15 hodin, 5. a 26. února v 15 i v 17 hodin. Srdeènì zvou loutkáøi. MUDr. Zdenìk HAJŽMAN, CSc. zahájil provoz chirurgické ambulance na Masarykovì námìstí 45 v Náchodì. Smluvní partner všech zdravotních pojiš oven. Ordinace každý den. Objednání k ošetøení na telefonu

19 Náchodský zpravodaj 19 Program Senior klubu Ètvrtek od hod. Jižní Korea zajímavé vyprávìní doplnìné videem O. Marka Ètvrtek od hod. výlety dùchodcù kamerou Jirky Vojtìcha II. vás provede J. Zavøel Ètvrtek od hod. Jak se žije na zámku beseda se správcem náchodského zámku Jiøím Rùžièkou o loòské sezonì (návštìvnost, kulturní akce, populární medvìdi), doplnìno videem Ètvrtek od hod. Rozkvetlá Florida Matuškových + jiná pøíroda u videa s Josefem Zavøelem SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od do hodin a je k dispozici všem seniorùm a jejich pøátelùm. K využití je denní tisk, knihovnièka, televize, spoleèenské hry, obèerstvení. Programové zprávy sledujte na vývìskách v podloubí radnice, na Husovì námìstí, v pøízemním oknì Klubu a regionálním tisku. Sdružení zdravotnì postižených Pražská 1759, Náchod Sdružení zdravotnì postižených Náchod srdeènì zve své èleny a pøátelé na spoleèenské posezení s paní Mgr. Lydií Bašteckou na téma Putování za léèivými prameny Náchodska. Koná se v úterý 22. února 2005 v restauraci VATIKÁN od hod. Po pøednášce pohladí naši duši živou hudbou náš èlen pan Henryk Donaj. Veèeøe, káva a zákusek v cenì poplatku, který èiní pro èlena 65 Kè, neèlena 75 Kè. Pøihlášky pøijímáme každé úterý v klubovnì na Hamrech od 13 do15 hod. Možnost též na telefonním èísle: Nechat déle vyzvánìt. Výbor pøeje úèastníkùm pohodu a dobrou zábavu. ICC NÁCHOD informuje Máme za sebou vstup do nového roku a také již Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2005, na nìmž se prezentovali zástupci všech informaèních center náchodského regionu. Budeme doufat, že díky dobré prezentaci Náchoda se zvýší poèet návštìvníkù našeho mìsta, které má turistùm co nabídnout. Nepøíjemné je zjištìní, že ubývá levnìjších ubytovacích kapacit byl zavøen Penzion OASE v Purkyòovì ul. a v brzké dobì se chystá uzavøení ubytovacího zaøízení pro velký poèet turistù. Snad se objeví nìco nového, aby nám turisté neodjíždìli do okolních mìst a jejich peníze zùstávaly v kase mìsta. Nezapomeòte se stavit pro dálnièní známky! Pokuty nejsou nízké. Novinkou jsou letos 15 denní známky a rovnìž máme dvoumìsíèní. Kromì toho lze koupit i rakouské DN. Nadále též trvají služby pøevodu penìz Western-Union a zásilkové služby DHL. A pokud chcete vypadnout na pár dní z naší nepøíjemné zimy zájezdy za teplem jsou za velmi pøíznivé ceny. A nyní opakovaná prosba pokud nìkde otevíráte napø. internetovou kavárnu, novou diskotéku, sportovní zaøízení apod. dejte nám to vìdìt. Je to hlavnì ve vašem zájmu!! Ing. M. Talafantová, ICC Náchod, tel: GALERIE Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá v únoru 2005 ve všech prostorách zámecké jízdárny výstavu: Marie Blabolilová grafika, obrazy ( ) Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí, 9 12 a hodin. Církve v Náchodì Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské Raisova ul., Náchod. Faráø PaedDr. Zdenìk Kovalèík, tel.: , mobil: , bohoslužby každou nedìli v 8.30 hodin. støeda v svátek Uvedení Pánì do chrámu, pondìlí v biblická hodina, støeda v Popeleèní støeda bohoslužba smíøení a další pondìlky postní pobožnosti v Kolumbárium bude otevøeno dennì od 9 do 17 hodin. Øímskokatolická farnost Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, Náchod. Telefony: kanceláø , dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka , kaplan P. Mgr. Jaroslav Jirásek , , internetová stránka: Bohoslužby: po 7.00, út 18.00, st 18.00, èt 7.00, pá 7.00 a 18.00, so 7.00 a 18.00, ne 7.30, 9.00 a v kostele sv. Vavøince, v kostele sv. Michaela. Èeskobratrská církev evangelická Purkyòova ul. 535, faráø M. Vašina, tel.: , bohoslužby v nedìli v 9.00 hodin a pravidelnì v v Evangelickém domovì Betanie (Špreòarova 1053), kde se støídají kazatelé z køes anských církví v Náchodì. V týdnu je pravidelná biblická hodina v út v hodin. Každé tøetí pondìlí v mìsíci je v hodin setkání støední generace (tøicátníci). Církev adventistù sedmého dne Tyršova 207, budova Sokola 2. patro (bývalá Soukromá støední podnikatelská škola), kazatel Vít Vurst, tel.: , mobil: , Bohoslužby pravidelnì každou sobotu od 9.30 hod., každé pondìlí v hod. studium Bible. Církev bratrská Purkyòova 584, Náchod, kazatel Daniel Kvasnièka, tel. /fax ; mobil: Vikáø: Mgr. Radovan Kotalík, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc., internetová stránka: Bohoslužby v nedìli v 9.30, biblické studium ve støedu v hodin. H L E D Á M pronájem obchodu V NÁCHODÌ TEL.:

20 20 Mìstská knihovna Náchod informuje Oddìlení pro dìti Mìstská knihovna Náchod vyhlásila v listopadu soutìž o nejhezèí kalendáø. Vítìzkou soutìže se stala Julinka Hùlková ze ZŠ Bìloves (viz foto). Obdržela hezké hodinky vìnované firmou Senti. Na druhém místì se umístila 3. B ZŠ Komenského. Dìkujeme všem úèastníkùm soutìže. Kalendáøe si mùžete prohlédnout v dìtském oddìlení mìstské knihovny. Na rok 2005 pøipadá nìkolik pohádkových výroèí. Asi nejvýznamnìjší je dvousté výroèí narození dánského pohádkáøe Hanse Christiana Andersena. Proto je letošní rok ve všech knihovnách Èeské republiky ve znamení pohádek. Vyhlašujeme soutìž Dobrý den, pohádko Mùžete si vybrat, jak se do ní zapojíte 1) Soutìž malíøù ilustrujeme pohádky Vyber si nìkterou pohádku Hanse Christiana Andersena nebo Boženy Nìmcové a namaluj k ní obrázek (mùže jich být i více). Technika malby nerozhoduje. Pohádky si mùžeš pùjèit v knihovnì. 2) Soutìž spisovatelù Napište si pohádku sami Vymyslete a napište pohádku. Mùže být moderní nebo v klasickém stylu, mùže být krátká i dlouhá, mùže být s obrázky i bez. Fantazii se meze nekladou. Bude-li psána rukou, musí být èitelná! Soutìžit mùže každý, kdo má chu vyzkoušet svùj um a šikovnost. Své práce odevzdejte v dìtském oddìlení Mìstské knihovny v Náchodì do 18. bøezna Stacionáø Cesta Náchod Má dùvod k radosti. V bøeznu (konkrétní termín upøesníme) bude pøedán do jeho užívání nový devítimístný automobil, který bude sloužit patnácti klientùm. Stacionáø zajiš uje v rámci svého spoleèenského poslání kromì jiných služeb i denní službu svozu a rozvozu dìtí z okruhu 25 km mìsta Náchod. Díky této službì mají klienti zprostøedkováno každodenní vzdìlávání a zúèastòují se rùzných aktivit a èinností spojených s poskytováním celého komplexu služeb v zaøízení stacionáøe. Finanèní prostøedky na poøízení auta jsme shánìli více než rok a musíme pøiznat, že to byl pro nás rok tìžký a napínavý... Rozeslali jsme nespoèet žádostí po celé ÈR. Podaøilo se nám posbírat celý 1 mil. Kè. Pomohly: Nadace Eurotel Praha ve výši 355 tis. Kè, Nadace Duho- vá Energie Praha ve výši 507 tis. Kè. Dále pomohly pøedevším firmy z náchodského regionu: Pivovar Náchod, a. s., HARPEN, s. r. o. Teplárna Náchod, Maršálek Petr provádìní staveb Náchod, SAU- RER CZECH, a. s., Èervený Kostelec, ATAS elektromotory Náchod, a. s., Beránek Náchod, a. s., Autobazar Rohan Èeská Skalice. Srdeènì dìkujeme všem, kteøí se podíleli na zajištìní finanèních prostøedkù na koupi auta pro dìti s tìžkým postižením, a pøesto, že již nový rok pokroèil, pøejeme pevné zdraví, spokojenost a úspìch v soukromém i profesním životì. Dìkujeme, že pomáháte tìm, kteøí to potøebují... Bc. Lada Bezdìková Mìsíèník Náchodský zpravodaj. Vydává Mìsto Náchod, IÈO: , Masarykovo námìstí 40, Náchod. Odpovìdný redaktor: Nina Svobodová. Redakèní rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Èejchanová, Hana Kopecká, Libor Fiedler a Daniel Kvasnièka. Fotografie poøídila redakce, M. Hurdálek autoøi èlánkù a archiv. Grafická úprava DTP studio Garmond, tel.: , Èíslo 2/2005 vychází Náklad 5000 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ÈR E Za zmìny v programech zodpovídají poøadatelé jednotlivých akcí a poøadù. Pøíspìvky jsou vítány, slušná diskuze má vždy místo. Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Neoznaèené a nepodepsané pøíspìvky poøídila redakce. Adresa èasopisu: NZ, Mìstský úøad v Náchodì, Masarykovo námìstí 40, , tel./fax: , Uzávìrka tohoto èísla byla Uzávìrka bøeznového èísla bude !

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Náchodský únor 2008 Rozpočet 2008 Zprávy Kronika Granty Zápis do škol Školy Únorová výročí Z historie živností SDH Jizbice Policie ČR Obchvat Pivovar Ekoutek Co dýcháme Sport Školské zařízení Muzeum Zubní

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více