Rok Hospodaření města v roce 1997.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 1997. Hospodaření města v roce 1997."

Transkript

1 Rok 1997 Tento rok se zapsal do historie našeho města několika pro Počátky podstatnými momenty, které zapříčinily, že rok 1997 se stal zatěžkávací zkouškou pro vedení našeho města. V rámci celostátních úsporných opatření došlo ke krácení finančních prostředků od státu do rozpočtu města. Obecní zastupitelstvo stálo před zdánlivě neřešitelným úkolem, jak zajistit a pokračovat v započatých akcích pro zvelebení našeho města. Některé plánované akce pro tento rok bylo tedy nutno zrušit, či zatím oddálit. Stěžejním a v dané situace nejdůležitějším úkolem se stala četná jednání kolem bytí, či nebytí naší počátecké nemocnice. Podrobněji o všech těchto problémech vypovídají následující stránky letošního zápisu. Hospodaření města v roce Celkové příjmy sledované rozpočet ,- Kč financování převody z fondu rezerv ,- Kč - převod ze sociálního fondu ,- Kč Součet prostředků, které mělo město k dispozici v roce ,- Kč Celkové výdaje sledované rozpočtem ,- Kč financování splátky úvěrů a půjček ,- Kč - úložka na stavební spoření ,- Kč Celkem vydané finanční prostředky ,- Kč Od 1. ledna 1997 platí nová rozpočtová skladba pro účetnictví obcí. Jsou zrušeny kapitoly pro jednotlivá odvětví činnost, za které obce odpovídají. Z rozpočtových příjmů byly vyňaty převody z fondů a přijaté půjčky z rozpočtových výdajů byly vyňaty splátky úvěrů a půjček a stavební spoření

2 Podle staré metodiky skončilo hospodaření města přebytkem ve výši ,- Kč, podle nové schodkem ,- Kč. Rozdělení příjmů Vodní hospodářství celkem ,- Kč PoVaK nájem a vratka zápůjčky ,- Kč odvoz odpadů ,- Kč příspěvek na překladiště odpadu ,- Kč skládka odpadu a ostatní příjmy ,- Kč Společná správa lesů: nájemné ,- Kč Školství celkem ,- Kč mateřská škola příspěvky rodičů ,- Kč dar z Konolfingenu ,- Kč základní škola: těl. hala nájemné ,- Kč lyžařský kurz ,- Kč ost. příjmy 963,- Kč přísp. od obcí ,- Kč nahodilé příjmy ,- Kč školní družina příspěvek rodičů ,- Kč školní jídelna mateřská škola ,- Kč - základní škola ,- Kč Vnitřní správa celkem ,- Kč - nájmy z nebyt. prostor ,- Kč - služby, kopírování, rozhlas ,- Kč - dary ,- Kč Pečovatelská služba: ,- Kč Místní hospodářství: ,- Kč - bytové a tepelné hosp ,- Kč - výstavba plynové kotelny ,- Kč - pronájem uhelné kotelny ,- Kč - nahodilé příjmy 5.580,- Kč - hřbitovní poplatky ,- Kč - služby technického dvora ,- Kč - pronájem zahrádek a ostatní ,- Kč Daně celkem: ,- Kč - 2 -

3 - ze závislé činnosti ,- Kč - z příjmů fyzických osob ,- Kč - z příjmů právnických osob ,- Kč - z vlastních příjmů obce ,- Kč - z nemovitostí ,- Kč Správní poplatky ,- Kč Poplatky za znečišťování ovzduší 6.975,- Kč Poplatky za uložení odpadů ,- Kč Poplatky za trvalé odnětí zeměd. půdy ,- Kč Místní poplatky ,- Kč - poplatky ze psů ,- Kč - poplatky za rekreační pobyt ,- Kč - poplatky z ubytovací kapacity ,- Kč - poplatky z místa ,- Kč Splátky z půjček z FKSP ,- Kč Všeobecná veřejná nemocnice ,- Kč - pronájem majetku ,- Kč - splátka přechodné výpomoci ,- Kč Pokuty 6.600,- Kč Úroky z bankovních účtů ,- Kč Příspěvky do sociálního fondu ,- Kč Nahodilé příjmy ,- Kč Prodej majetku včetně bytů (hl. pozemky) ,- Kč Dotace od státu ,- Kč - na sociální dávky ,- Kč - školství ,- Kč - výkon státní správy ,- Kč - sbor dobrovolných hasičů ,- Kč - lékařská služba první pomoci ,- Kč - veřejně prospěšné práce 1.873,- Kč - regenerace městské památ. zóny ,- Kč - zabezpečovací zařízení muzea ,- Kč Doplatek sdružených prostředků na opravu věže včetně převodu z veřejné sbírky ,- Kč - 3 -

4 Rozdělení výdajů: Vodní hospodářství celkem: ,- Kč - odvádění odpadních vod ,- Kč - pitná voda a kanalizace ,- Kč - vodní díla a zem. krajině ,- Kč - svoz a uložení odpadů ,- Kč Vnitřní služby turismus (vydání pohlednic) ,- Kč Doprava celkem: ,- Kč - komunikace a chodníky (Horní ul.) ,- Kč - dopravní obslužnost autobusy ,- Kč Školství celkem: ,- Kč - mateřská škola ,- Kč - základní škola a sportovní hala ,- Kč - lyžařský výcvik ,- Kč - stravování mateřská škola ,- Kč - stravování základní škola ,- Kč - školní družina ,- Kč Všeobecná veřejná nemocnice: ,- Kč - příspěvek na opravy ,- Kč - příspěvek na spojovací chodbu ,- Kč - přísp. na splátku úvěru kotelna ,- Kč - přísp. na nákup sanitky ,- Kč - přísp. na provozní výdaje ,- Kč - přísp. na nákup přístrojů ,- Kč - zabezpečení lékařské služby první pomoci ,- Kč Kultura celkem: ,- Kč - příspěvek na činnost KZM ,- Kč - příspěvek na činnost muzea ,- Kč - zabezpečovací zařízení muzea ,- Kč - veřejný rozhlas a ostatní činnost ,- Kč - partnerská spolupráce s Konolfigenem ,- Kč - rekonstrukce budov čp. 30 muzeum a čp. 87 KZM (bývalá záložna) ,- Kč - vítání novorozenců, jubilea občanů 3.497,- Kč - 4 -

5 Sbor dobrovolných hasičů: ,- Kč Vnitřní správa celkem: ,- Kč - vnitřní správa ,- Kč - zastupitelstvo města ,- Kč - příspěvek na stravování zaměstnanců ,- Kč - výdaje z kultur. a soc. fondu ,- Kč Sociální věci: ,- Kč - sociální dávky ,- Kč - pečovatelská služba ,- Kč - doplatek výtahu DPS z min. roku ,- Kč - péče o staré občany 1.654,- Kč Místní hospodářství celkem: ,- Kč - bytové a tepelné hospodářství ,- Kč - výstavba plynové kotelny ,- Kč - vratka dotace za teplo ,- Kč - pohřebnictví ,- Kč - veřejné osvětlení ,- Kč - péče o veřejnou zeleň MTD ,- Kč Stavebnictví: projekty apod ,- Kč Pokladní správa: ,- Kč - úroky z úvěrů ,- Kč - daň z příjmů obce ,- Kč - příspěvek cizím školám (naši žáci) ,- Kč - vratky omyly plateb min. roku ,- Kč - vratka finančního vypořádání státu ,- Kč - přechodná výpomoc nemocnici ,- Kč - přechodná výpomoc PoVaKu ,- Kč - podpora spolků ve městě ,- Kč Stavy bankovních účtů k 31. prosinci Základní účet ,- Kč Zůstatek fondu rezerv a rozvoje ,- Kč Zůst. fondu kulturních a soc. potřeb ,- Kč Zůstatek nesplacených úvěrů ,- Kč Stavební spoření ,- Kč - 5 -

6 Poplatky za svoz domovního odpadu. Městské zastupitelstvo schválilo na svém zasedání ceny za svoz domovního odpadu pro rok V působnosti města je v současné době v provozu cca 640 nádob (popelnic) na sběr odpadu o obsahu 110 lt. Podle smlouvy uzavřené se Sdružením obcí a měst okresu Pelhřimov (SOMPO), účtovala tato organizace městu v r za odvoz odpadu na okresní skládku v Hrádku u Pacova 245,- Kč za každého občana. Pro občany města a místních částí stanovilo zastupitelstvo tyto ceny za svoz a likvidaci odpadu: a) 100,- Kč za osobu a k tomu paušál za popelnici 550,- Kč s odvozem každý týden, nebo 40,- Kč (známku) na jednotlivý odvoz. b) 400,- Kč za popelnici pro majitele či uživatele rekreačních chat a chalup, kteří nejsou občany města. Na městské skládce lze zdarma ukládat: a) železný šrot včetně autovraků bez čalounění. b) větve ze stromů a keřů c) dřevěný odpadu z domácnosti d) nebezpečné odpady (plechovky od barev a olejů, suché baterie, staré léky, obaly se zbytky škodlivin) e) zemina do váhy 5 q f) odpad ze zelené (tráva, lisí, plevele) g) velkoobjemový odpad z domácnosti (matrace aj.) h) čisté piliny Za poplatek lze ukládat: a) pneumatiky os. auto občan 5,- podnik 10,- nákladní malé občan 30,- nákladní velké občan 50,- b) duše občan 5,- c) autobaterie malé občan 10,- podnik 40,- střední občan 80,- velké občan 90,- d) zářivky občan 5,- podnik 20,- Každý rok je vyhlášen bezplatný sběr starých lednic a televizorů

7 Výstavba v našem městě v roce V letošním roce byla vydána povolení k různým stavebním akcím a byly kolaudovány stavby a přestavby započaté v letech minulých. Přesto, že v rámci celostátních úsporných opatření byl krácen pro tento rok rozpočet i našemu městu, přibylo zde mnohé ke zvelebení Počátek. Vedle těchto akcí nelze pominout i snahu některých našich občanů, kteří si opravují a zvelebují vzhled svých domů a tím nepochybně přispívají k tomu, aby se všem v našem městě líbilo. Vydaná povolení v roce 1997: čp. 35 manželé Kešnerovi na Šancích přestavba RD čp. 68 Václav Kadlce ulice Žižkova přestavba RD čp. 127 Bohumil Vlček ulice Tovární přestavba RD čp. 357 J. Štercl ulice Žižkova přestavba RD čp. 456 Přechovi ulice Nádražní přestavba RD L. Bednář, Heřmaneč stavba rekreač. domku Garáže v prostoru pod ulicí Nádražní povolení byla vydána 29 jednotlivým zájemcům. čp. 30 budova muzea na Šancích (býv. Vyšatův dům) oprava střechy a fasád. (Provedla fa. Hora z Chýnova) čp. 87 budova KZM (bývalá záložna) v Horní ulici výměna oken, nová fasáda a opravy ze dvora. Zadáno firmě AGOS Pelhřimov a Řemesla Tábor. V. etapa plynofikace na konci ulice Žižkovy na Sídlišti a konci ulice Tyršovy. Dále pak v ulici Na Výsluní a v ulici Tovární. Plynofikace panelových domů na Sídlišti, kde byla zrušena dosavadní centrální kotelna. čp. 530 Plynofikace domu na sídlišti Lipárky. Jihočeská energetika a. s. položení kabelů v ulici Horní, Žižkově a v části ulice Březinovy od spořitelny ke školo. Kolaudované a do používání předané akce, které byly v roce 1997 dokončeny: čp. 20 manželé Doležalovi, Vesce výst. rodinného domku čp. 26 manželé Pištěkovi, Heřmaneč výstavba RD čp. 96 pan Zeman, ulice Horní přestavba RD čp. 25 manželé Pavlíčkovi, Heřmaneč výstavba RD čp. 346 Antonín Smejkal, ul. Rudé armády autoservis čp. 641 Zd. Jelínková, ul. Na výsluní výstavba RD - 7 -

8 čp. 646 manželé Klářovi, ul. Na výsluní výstavba RD čp. 30 budova muzea u Vyšatů čp. 87 budova KZM (bývalá záložna) čp. 206 Všeobecná veřejná nemocnice spojovací chodba mezi pavilony. čp. 256 Dům pečovatelské služby 5 bytových jednotek čp. 656 Bytový dům lipárky (výměnou od Lekotexu) Ford FOPO s. r. o. nová autolakovna Jihočeská energetika transformovna Ve vrbičkách, provedení kabelizace v ulicích: Stodolní, Žižkova, Horní a Rudé armády. Plynofikace dokončena V. etapa i plynofikace bytových domů uvedených v oddíle vydaná povolení. Kostelní věž na Palackého náměstí vnější rekonstrukce. Předláždění Horní ulice Správa a údržba silnic Pelhřimov byla investorem rekonstrukce komunikace v ulici Horní, kde byla před předlážděním provedena výměna všech zbývajících inženýrských sítí. PoVaK položil nové vodovodní potrubí včetně domovních přípojek, MTD (tech. měst. dvůr) zajišťoval kabelizaci veřejného osvětlení a městského rozhlasu a zadláždění chodníků. Zbývá umístit 12 ks sloupů pro dvouramenné lampy. Vydaná povolení ke změně užívání: čp. 148 ulice Vodičkova vybudovaná prodejna z garáže čp. 259 ulice Moravská prodejna děts. textilu čp. 631 ulice Horní prodejna květin z garáže Prodáno z majetku města: parcela 51/1 Vesce skladištní plocha pro STAVO a. s. Počátky 51/5 Vesce manželé Fialovi pro výstavbu domu 51/6 a 51 Vesce Jiří Dvořák, Žirovnice pro výstavbu domku 64/1 ulice Havlíčkova Jiří a Jana Smejkalovi parcela na zahradu 230/20 ulice Tovární Boh. Vlček parcela u domku čp. 127 na zahrádku sídl. Lipárky stav. parcela vlastníkům domu čp parcel pro výstavbu garáží bylo prodáno zájemcům v prostoru pod ulicí Nádražní. Vlastníkům domů čp. 508 a 509 na ulici Žirovnické prodána nebytová jednotka

9 Dále bylo prodáno několik dalších menších pozemků žadatelům většinou na úpravu předzahrádek, zahrádek apod. Podklady pro tento zápis od p. Petra Zadáka stav. odbor Činnost stavebního odboru MěÚ (vedoucí p. Petr Zadák) Na náš MěÚ byly přeneseny některé pravomoci ve stavební oblasti sousedních obcí Častrov, Metánov, Pelec, Ctiboř, Perka, Veselá, Stojčín a Polesí. a) rozhodnutí o zahájení stavby až po kolaudaci b) ohlášení stavby hlavně úprav rodinného domku c) povolení překopů míst. komunikací pro přípojky ze sítí d) povolení ke stavbě studní kopaných či vrtaných jak pro pitnou tak pro užitkovou vodu. e) v oblasti životního prostředí sem spadá činnost podle zákona o odpadech a ochrana půdního zemědělského fondu. Je prováděno vyčlenění zemědělské půdy za účelem stavby, ale i např. pro zalesnění. K povinnostem odboru patří také funkce státního stavebního dohledu. Současná dopravní situace u nás. Mnohé bylo již zmíněno v zápisech z předešlých let. V součastné době je situace v dopravě taková, že v celé naší republice, tedy i u nás jsou vozovky včetně dálnic přetíženy dopravou. Tento stav je způsoben tím, že v porevolučních letech přibylo na naše silnice velké množství vozidel různých cizích značek, která si naši občané ojetá nakupují a převážejí za poměrně nízké ceny. Mimo to zde mají zahraniční firmy prodejny nových aut (u nás např. FORD) a v nedalekém okolí několik prodejen ojetých aut všech značek a tak se mezi občany dostalo velké množství osobních, dodávkových a jiných aut. Je přirozené, že je to jednou z příčin značeného oslabení jak nákladní tak osobní přepravy na železnici a autobusy. V souvislosti s tím dochází k rušení mnoha spojů, jízdné bylo zvyšováno. Navíc ve dnech školního volna nejezdily ani autobusy, které dopravují děti do školy. Touto situací trpí v současné době občané, kteří nemají možnost vlastní dopravy. Jde o lidi z přilehlých obcí, kteří patří zdravotním obvodem do Počátek a jejich zdravotní stav vyžaduje častou či pravidelnou návštěvu lékaře, nebo nemocnice. Tito lidé mají jen minimální možnost dostat se do města a zpět domů. Vlastní doprava v našem městě - 9 -

10 je situována tak, že přes centrum města Palackého náměstí je vedena toliko doprava osobní a nákladní doprava ve směru od Studené jde dílče ulicí Březinovou, nebo ze Štítného náměstí kolem nemocnice na Žirovnici, ulicí Stodolní a Žižkovou pak na Pelhřimov a Jihlavu. Nejvíce je město zaplněno auty v ranních a dopoledních hodinách a to hlavně v ulici Horní, kde je dovoleno stání v obou směrech. Mnohdy zde jen stěží projet autem. Stávající způsob dopravy je pro majitele vozidel jistě pohodlnější a pohotovější i když při současných cenách pohonných hmot finančně náročný. 1 lt benzínu stojí podle druhu od 21,- Kč výše, nafta 17,- Kč za litr. Nicméně vzhledem k hustotě dopravy lze usoudit, že pro převážnou většinu uživatelů našich vozovek není ani finanční stránka této věci problém. Obnovené muzeum přivítalo první návštěvníky Listujeme-li v zápisech této kroniky zhruba o deset let zpět, dočteme se o zahájení prací na obnově počáteckého muzea, o problémech s dodavateli této akce, o finančních nákladech, které byly vynaloženy k tomu, aby naše muzeum mělo takovou podobu, jakou si rozsáhlé sbírky skutečně zaslouží. Před zahájením vnitřních oprav této budovy na Palackého náměstí byly veškeré sbírky uloženy jednak do Bazounova domu na rohu Horní ulice (dnes nová spořitelna), část pak do prázdného domu čp. 219 v ulici Havlíčkově (který odkoupilo město od p. Frant. Holého) a hlavně však do Vyšatova domu Na Šancích, který město rovněž zakoupilo od bývalého majitele.u Po roce 1989 byl na žádost bývalého vlastníka Bazounův dům vrácen v restituci a sbírky se převezly opět k Vyšatům, protože staronový majitel prodal tento dům České Spořitelně. Po dobu několika let pracovala ředitelka muzea paní M. Filipová vždy s nahodilou pracovnicí (obvykle šlo o nezaměstnané síly, doporučené pracovním úřadem) v provizoriu v budově Na šancích. V mezích možností pořádali zde pracovníci v přízemí různé výstavy, pořizovali soupisy sbírek, restaurovali jednotlivé předměty. Kdo nahlédl do tohoto prostředí musel uznat, že pracovali v podmínkách vskutku stísněných. Na obnově muzea se vystřídalo za ta léta několik dodavatelů, jak se lze v kronice dočíst, ale přece jen přišel den, kdy mohla ředitelka muzea pí Filipová pozvat a přivítat první hosty k první prohlídce instalovaných exponátů v obnoveném

11 muzeu. Stalo se tak 28. července 1997 v 16 hodin. Přišli první pozvaní hosté v čele se starostou Počátek p. ing. Františkem Peroutkou. V pamětní knize jsou tedy první podpisy. Nechybí ze ani podpis současného ministra kultury ing. Talíře, který při návštěvě Počátek projevil zájem o prohlídku exponátům. Byla jsem jedna z těch šťastných, kdo mohli v klidu obejít všechny místnosti této budovy, prohlédnout si čerstvě instalované exponáty s výkladem paní ředitelky a dovědět se o dalších záměrech do budoucna. Za tím vším je třeba vidět mravenčí trpělivou práci pracovnic muzea a především to, že každá z nich musela obsáhnout několik profesí (ředitelka, restaurátorka, úřednice, průvodkyně a nakonec uklízečka). Nicméně, výsledek se dostavil a návštěvník muzea se překročením prahu této budovy ocitne v prostředí dob dávno minulých zobrazujícím život našich předků, občanů Počátek a zdejšího okolí. Nelze popisovat jednotlivé exponáty, ale vřele lze doporučit všem, kdo mají zájem a to především občanům Počátek a okolí, aby navštívili tuto krásnou budovu, na kterou můžeme být právem hrdí. Do budoucna je velký přáním pracovnic muzea, aby jejich práce byla odměňována zájmem občanů, aby sem všichni chodili rádi. Historické sbírky: Přestavba byla dokončena, muzeum zpřístupněno, zbývá ještě vzdát hold některým našich občanům, zaníceným pro objevování historie města, za péči, s níž shromažďovali písemnosti, mince a předměty v průběhu minulého, ale i současného století. Pro velké množství sbírek nelze ukázat v nově instalovaných expozicích všechny. Mnoho je jich uloženo v depozitářích, aby jimi byly obohaceny příští expozice a výstavy. Uznání jistě zaslouží počátecký občan pan učitel Stanislav Veselý, který vedle své kantorské práce věnoval dlouhá léta svůj volný čas vedení muzea. Věž kostela sv. Jana Křtitele na náměstí. Přestože podstatné údaje o nákladech na opravu kostelní věže jsou v kronice ve zkratce uvedeny již v minulém roce, zapisuji zpřesněné finanční údaje, jak byly zpracovány po definitivním ukončení vnějších oprav věže. S konečnou platností byla k vyúčtována veřejná sbírka, která byla povolena Referátem vnitřních věcí OÚ v Pelhřimově ode dne Pro tento účel byl založen v r zvláštní účet u Agrobanky Počátky, kde se postupně soustřeďovaly finanční

12 prostředky od dárců. Za celé období trvání vynesla tato sbírka částku ,65 Kč. Na uvedené položce se značnou měrou podílelo partnerské město Konolfingen ve Švýcarsku. Jejich příspěvek v přepočtu na Kč vynesl ,10 Kč osobní dar při návštěvě občanů z Konol ,- Kč počátečtí podnikatelé aj. právnické osoby ,55 Kč 81 občanů našeho města přispělo částkou ,- Kč připsané úroky v bance 7.307,50 Kč poplatek za bankovní služby ,50 Kč Dne 28. července 1997 poděkoval starosta města p. ing. František Peroutka osobním dopisem všem občanům dárcům, sponzorům a ostatním sdružovatelům finančních prostředků na opravu věže a současně je pozval na společné slavnostní zakončení této akce za přítomnosti početné skupiny švýcarských přátel. (dopis v příloze popis oslav na jiném místě letošního zápisu) Touto částkou z veřejné sbírky nebyly však pokryty veškeré náklady na opravu věže. Celkové náklady se vyšplhaly (včetně projektu) na částku ,10 Kč Město Počátky přispělo ,- Kč z veřejné sbírky použito ,10 Kč Biskupství českobudějovické poskytlo ,- Kč Ministerstvo kultury České republiky ,- Kč Protože zvláštní sbírkový účet u banky byl ke dni zrušen, byl zůstatek tohoto účtu ,55 Kč převeden do příjmů města. Zde je rezervován pro zahájení druhé etapy oprav věže rekonstrukce vnitřního schodiště. V této první etapě opravy věže byl opraven krov, vyměněna střešní krytina, opravena místnost věžného, opraven ochoz věže a vyměněno zábradlí a obnovena fasáda. Převážnou většinu stavebních prací prováděla firma Möhwald z Jindřichova Hradce (firma Holoubek z Nové Včelnice jako subdodavatel firmy Möhwald) Odborné kamenické práce a usazení zábradlí musela podle rozhodnutí Referátu regionálního rozvoje OÚ Pelhřimov provést specializovaná firma. Byla to firma Richard Rudovský z Českých Budějovic. O letošní počátecké pouti dne 22. června

13 Rokem 1989, kdy naše město oslavovalo 700 let od svého založení, byla snaha vedení města obnovit tradici počátecké pouti. V následujících letech nebyla tato akce příliš zdařilá. První snahy místních spolků a drobných podnikatelů po revolučním roce 1989, zajistit prodej na stáncích a občerstvení pro návštěvníky, značně opadly. V prvních letech po roce 1990 se zdálo, že se snad tuto tradici ani nepodaří obnovit. Celá situace se změnila až s nárůstem počtu různých prodejců a majitelů pouťových atrakcí. V letošním roce byl jejich zájem o zakoupení místa pro stánky a atrakce tak velký, že se pouť roku 1997 stala pro všechny občany i cizí návštěvníky velkým překvapením. Místní podnikatelé se sice neúčastnili, ale přijelo mnoho prodejců z blízkého i dalekého okolí, z Pelhřimovska, Táborska i Benešovska aj. Značnou část z nich představovali vietnamští prodejci s textiliemi a obuví na stáncích, podobných si tak říkajíc jako vejce vejci. Stánky byly umístěny dílče na Palackého náměstí, ale hlavně v přilehlých ulicích: v Horní ulici až ke Karáskově hospodě, od prodejny pana Zmeškala do ulice Tyršovy směrem k autobusovému nádraží a z náměstí ulicí Rudé armády kolem náměstí Mariánského až na náměstí Riegrovo. Na převážné části Palackého náměstí byl ráj pro malé i větší děti, které za poměrně značný obnos střídaly kolotoč, autodráhu, velké kolo, houpačky. Odpoledne se sice počasí pokazilo, ale ani mírný déšť příliš neovlivnil účast na pouti. Zdá se, že tradice počátecké pouti se ujala, což jistě dokáží příští léta. Matrika údaje zapsané v roce Narození: v roce 1997 se narodilo v našem městě 28 nových občánků, kteří byli přivítáni do života v pěti slavnostních obřadech na MěstÚ ve dnech: 17. června 2 obř., 7. října 2. obř., 16. prosince 1. obř. Uzavřená manželství: v matrice je v tomto roce evidováno 11 manželských párů, z nichž 7 uzavřelo sňatek na Městském úřadě v Počátkách a 4 páry v kostele sv. Jana Křtitele v Počátkách. Dalším 9 párům bylo MěstÚ Počátky vydáno zmocnění k uzavření manželství jinde. Životní jubilea: gratulací a písničkou z městského rozhlasu bylo v roce 1997 poblahopřáno 47 starším spoluobčanům z nichž 7 je ve věku 90 let a výše. Nejstarší z nich, paní Marie Mitasová se stává nejstarší občankou našeho města poté, co zemřela dosavadní nejstarší občanka pí Božena Novotná ve věku pěkných 98 let

14 Paní Marie Mitasová se narodila 15. srpna 1902, letos tedy dovršila 95 let. Žije v Počátkách čp Zlaté svatby: oslavenci si nepřáli slavnostní obřad na MěÚ, bylo jim tedy zasláno písemné blahopřání. Padesát let společného života oslavili: dne Jan a Marie Malínkovi ul. Sládkova 496 dne Josef a Marie Jelínkovi ul. Žižkova 69 Diamantová svatba: písemně blahopřáno bylo také Janu a Miladě Vránkovým ulice Školní 474, kteří oslavili 60 let společného života. Úmrtí: v tomto roce zemřelo v našem městě celkem 29 spoluobčanů. Ballek Jaroslav Počátky Matoušek Jaroslav Počátky Burešová Ludmila Počátky Nováková Anna Počátky Doupníková Božena Počátky Novotná Božena Počátky Fetterová Marie Počátky MUDr. Polová Jiřina Počátky Fiala Jindřich Počátky Povolná Emilie Počátky Holá Marie Vilímeč Preisingerová Anna Počátky Hrb Oldřich Počátky Přech Václav Počátky Hruška Josef Počátky Roh Josef Vilímeč Janko Václav Počátky Rosa Stanislav Počátky Ježková Blažena Počátky Stránská Anežka Počátky Kantor Josef Počátky Stránský Vladimír Sv. Kateřina Kříž Václav Počátky Šramotová Božena Počátky Kusík Vladimír Počátky Zaňáková Marie Počátky Malínková Františka Počátky Zavadil František Počátky Mašková Marie Léskovec 7. června 1997 podlehl těžkému zranění po havárii při jízdě vlastním osobním autem za obcí Jihlávka směrem k železničnímu přejezdu počátecký občan bytem ve Sv. Kateřině p. Vladimír Stránský. Všeobecná veřejná nemocnice V druhé polovině roku 1997 znepokojovaly celou počáteckou veřejnost zprávy o snižování počtu lůžek ve zdravotnických zařízeních a o eventuálním zrušení některých menších nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví začalo provádět tzv. výběrové řízení ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou. I v našem regionálním tisku se objevily články o nadbytečnosti 3 nemocnic pro náš okres a začalo jít skutečně do tuhého. Přestože naše nemocnice díky vzorně poskytované zdravotní péči měla

15 dostatek pacientů a i po finanční stránce měla mnohem méně problémů než nemocnice větší, obavy ze zrušení byly veliké a občané byly odhodláni k protestním akcím. v této situaci bylo samozřejmé, že naše zastupitelstvo podniklo řadu jednání na vyšších místech s cílem prezentovat dobré výsledky naší nemocnice, do čehož se plně zapojil i poslanec p. ing. Jan Třebický. Tak naši nemocnici navštívila parlamentní delegace, dobrou práci ocenil i osobním dopisem ministr zdravotnictví Jan Stráský. Nemocnici navštívili i někteří členové komise pro výběrové řízení. Vedení nemocnice v čele s jejím ředitelem p. Ing. Petrem Jaškem připravilo perfektně důkladný rozbor činnosti ústavu podle předepsaných kritérií, která spočívala v těchto bodech: - Rozsah nabídky zdravotnických služeb - Personální zajištění nemocnice - Spádová oblast - Přístrojové vybavení - Zajištění komplementárních služeb - Ekonomický rozbor hospodářství - Fotodokumentace Naši zástupci byli pozváni k jednání na ministerstvo zdravotnictví do Prahy na den 19. listopadu 1997 na 9:00 hodin. Výběrová komise se skládala ze 4 členů s hlasovacím právem zástupce ministerstva zástupce lékařské komory zástupce asociace nemocnic zástupce zdravotních pojišťoven a z několika poradců. Jedním z nich byl i okresní zdravotní rada z Pelhřimova MUDr. Tomáš Michalčík. Jednání bylo korektní, velmi věcné a odborné. Ve prospěch naší nemocnice bylo zajišťování záchranné služby vlastními silami, poskytování zdravotnických služeb občanům z okrajů tří okresů řídce osídlených ( obyvatel) ale o velké rozloze (úhlopříčka spádového území je 50 km). K hodnocení přispělo i dobré přístrojové vybavení všech oddělení a i to, že většina investic byla pořízena ze sponzorských darů obcí ve spádovém území, darů podnikatelů i jednotlivých občanů. Konečné rozhodnutí komise bylo příznivé. Počet akutních zdravotnických lůžek byl přiznán k navrhovanému rozsahu a komise doporučila ministerstvu uzavřít s naší nemocnicí smlouvu na 2 roky. Při jednání se zdravotní pojišťovnou, které bude následovat, chce vedení nemocnice docílit finančních smluv na pětileté období

16 Uznání a dík patří jistě všem, kdo se svým jednáním přičinili o obhájení naší nemocnice, o jejíž historii bylo v městské kronice již mnohé napsáno. Nákup nových zařízení a přístrojů pro nemocnici v roce Financování nákupů se dělo jednak z příspěvků zřizovatele, tj. Města Počátky a z vlastních zdrojů nemocnice a jako již minulá léta z darů od obcí, občanů a podnikatelů. Rehabilitační oddělení obdrželo novou Biotronovou lampu a masážní přístroj za ,- Kč. Hospodářsko technická správa byla vybavena novým počítačem Auto Cont pro použití nové verze programu VEMA za ,- Kč. Společná jednotka intenzivní péče chirurgického a interního oddělení získala nový Elektrokardiograf Hewlett Packart za ,- Kč. Zároveň byla pro toto oddělení zakoupena Centrální monitorovací souprava tj. 3 kusy lůžkové EKG, monitory a centrální monitor EKG, kterým jsou centrálně sledovány životně důležité funkce pacientů po infarktu a srdeční činnost ostatních pacientů. Tento přístroj stál ,- Kč. pro ambulanci gastroskopických vyšetření byla pořízena pračka vzduchu na filtraci unikajících škodlivých látek. k ultrazvukovým přístrojům SIGMA a STAR byla koupena za ,- Kč Videotiskárna, která umožňuje pořízení fotodokumentace sonografického vyšetření, což je zakládáno ke zdravotním dokumentům pacienta. chirurgické oddělení získalo další dva doplňky k základní sestavě LAPAROSKOPU WISAP za ,- Kč, které slouží ke stavění krvácení a k preparaci. Další investicí pro toto oddělení byl nákup soupravy BEZNOSKA pro vnitřní hřebování zejména zlomenin bérce, v hodnotě ,- Kč. Přibyla zde i nová Mikrovlnná trouba pro ohřev jídel pro pacienty mimo pravidelný jídelní čas. Oddělení má i nový Televizor. údržbářská dílna dostala vrtací a bourací Elektrické kladivo BOSH za ,- Kč. sanitní vozy FORD opravovali zaměstnanci místního servisu zdarma. dokumentace pro výstavbu 3 garáží pro sanitky byly vypracována správcem nemocnice p. B. Kybou rovněž zdarma. Dokončena a do plného provozu byla předána spojovací chodba mezi pavilony včetně vyasfaltování úpravy ploch uvnitř areálu nemocnice

17 Upraveno bylo i okolí Heliportu. Všem sponzorům a dárcům, kteří tento rok přispěli na nákup nových investic a zařízení, vedení nemocnice jako každoročně vyslovilo poděkování prostřednictvím Počáteckého zpravodaje. Dobrovolní dárci krve v roce Stalo se pravidlem uvádět na stránkách městské kroniky jména těch občanů, kteří se staly dobrovolnými bezplatnými dárci krve, u kterých počet odběrů dosáhl k některé z medailí Dr. Janského. V roce 1997 podle údajů Českého červeného kříže v Pelhřimově, konkrétně jeho pracovnice paní Hrkalové, přibyli do řady našich již minulá léta v kronice uvedených medailistů tito spoluobčané: Bronzovou medaili za 10 odběrů obdrželi: Jan Soukup, Počátky 557, rok narození 1949 Antonín Baštář, Počátky 502, rok narození 1946 Stříbrnou medaili za 20 odběrů obdrželi: Marie Holubová, Počátky 85, rok narození 1954 František Chyška, Počátky 570, rok narození 1960 Milan Kysela, Počátky 573, rok narození 1956 Zlatou medaili za 40 odběrů získal Vladimír Kalina, Počátky 478, rok narození 1955 Těmto našim spoluobčanům a dalším nejmenovaným dobrovolným dárcům z našeho města patří uznání a dík za dar krve dar života. Žijí mezi námi MUDr. Marie Kalužová. Takový už je dnes život kolem nás, že jsme denně všichni obklopováni neustálým shonem, spěchem, každodenními starostmi, zprávami z tisku a televize a přece by si každý z nás měl uprostřed tohoto shonu nají chvilku pro zastavení se, zamyšlení a vnímání našeho okolí, častěji si povšimnout jeden druhého a uvědomit si, jací lidé v našem městě mezi námi žijí. Pravda, je to už řada let, ale straší a střední generace žen z Počátek a okolí nemůže nevzpomenout si na dobu existence gynekologicko-porodnického oddělení v naší nemocnici a v souvislosti s tím, na vedoucí lékařku primářku MUDr. Marii Kalužovou, která se letos začátkem roku dožila v plné svěžesti významného

18 životního jubilea 80 let obklopena těmi, kdo si jí vždycky vážili a kdo vděčně vzpomínají na její působení v počátecké nemocnici. Vedle lékařských povinností se svého času postavila do čela Svazu žen a nemalým dílem se podílela i na práci veřejné na obci. Požádala jsem paní primářku o rozhovor, byla jsem pozvána na besedu do jejich bytu a mile přivítána, nejen jí samotnou, ale i její neodmyslitelnou společnicí Lesankou. MUDr. Marie Kalužová se narodila v Kovalovicích v okrese Vyškov vedle dalších osmi sourozenců. Tatínek byl kovář a k obživě rodiny přispívalo malé hospodářství. Původně chtěla být učitelkou, ale nakonec se rozhodla pro studium lékařství. Po absolvování dvou ročníků Masarykovy univerzity v Brně v době druhé světové války, kdy byly vysoké školy zavřeny, odjela do Německa, kde pracovala napřed jako dělnice, uklízečka, posléze jako pomocná sestra na různých místech v Berlíně i v Krkonoších z německé strany. Po ukončení války absolvovala jednoroční kurz pro porodní asistentky v Ostravě a posléze působila jako porodní asistentka ve Slavkově. Po znovuotevření škol v roce 1946 pokračovala ve studiu na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jako vystudovaná lékařka nastoupila ve Vsetíně na interní oddělení tamější nemocnice. Jejím koníčkem se stala práce v laboratořích. 1. ledna 1948 přešla jako lékařka do Třebíče na nově zřízenou porodnici. Po předepsané praxi získává atestaci II. stupně a od přijímá místo primářky gynekologicko-porodnického oddělení v Počátkách. My ženy jsme vnímaly paní primářku jako osobnost rozhodnou, přísnou, neoblomnou ve věcech týkajících se pořádku na jejím oddělení, ale především důslednou a přísnou vůči sobě samé, ale vždy žensky chápající naše problémy. S vděčností vzpomíná a chválí si spolupráci lékařů MUDr. Peterky, Nezvala, Pinkase, hovoří i o dobré práci MUDr. Blahy. Sama vychovala syna, který je rovněž lékařem a jak jinak, než ve šlépějích své matky, lékařem gynekologem. Náš rozhovor pomalu končí. Na moji otázku - Jak hodnotíte svoji celoživotní praxi? mi paní primářka odpovídá: Dělala jsem svoji práci ráda, i když se třeba někdy nedařilo tak, jak by si člověk přál. V počátecké nemocnici se mi líbilo a na všechny své spolupracovníky ráda vzpomínám. Ostatně důkazem toho byla záplava květin, které jí k jejímu životnímu jubileu donesli všichni ti, co se v dnešním světě neustálého shonu dovedou zastavit, zamyslet

19 se a všimnout si ženy, kterou denně lze potkat na procházce s jejím pejskem, kterou potkávají dvě pokolení počáteckých žen a mužů, jejichž dětem a jim samotným pomáhala spatřit světlo světa. Je to krásné poslání. I když už nás dělí dvacet let od doby, kdy paní primářka Kalužová odešla do důchodu, stále vděčně vzpomínáme jejího působení v počátecké nemocnici a myslím, že si mohu dovolit jménem všech žen, které tuto lékařku znaly ve své životě potřebovaly, poděkovat za všechna ta léta, prožitá v Počátkách, naplněná nezištnou prací a popřát jí do dalších let pevné zdraví a hodně pěkných chvil, prožívaných v chatce v Podliščí v kruhu známých a svých blízkých. Kulturní a společenský život v roce (tento souhrn byl zpracován podle podkladů p. Pavla Kubů, textů v Počáteckém zpravodaji, informací od pořadatelů akcí a podle poznámek kronikářky) Přednášky a besedy: 2. ledna Kulturní zařízení města (KZM) uspořádalo videoprojekci další části cyklu Budoucnost 2000ů. Čtvrtá část se jmenovala Náš svět v plamenech 16. ledna Další část výše uvedeného cyklu, který byl diváků promítán v klubovně KZM měla název Cesta k vnitřní harmonii. 6. února Poslední částí cyklu v letošním roce byly Nové objevy v proroctví. Moderátorem všech výše uvedených pořadů byl známý kazatel Mark Finley z USA. 14. dubna V přednáškovém sálu muzea se konala beseda se senátorem za náš obvod Miloslavem Štechem (ČSSD) a poslancem sněmovny a místopředsedou ČSSD PhDr. Vladimírem Špidlou na téma: Zdravotnictví a sociální otázky. 8. května Městské zastupitelstvo uspořádalo pietní vzpomínku u pomníku obětí druhé světové války při příležitosti 52. výročí ukončení největší války dějin. 11. května V sále KZM se konala beseda MUDr. Jaroslava Kašparů z Pelhřimov s občany na téma Poslání ženy matky v životě u příležitosti Dne matek. Pořadatelem byla místní org. KDU-ČSL. 9. června Místní organizace ODS uspořádala besedu s poslanci parlamentu za ODS Tomášem Teplíkem a ing. Janem Třebickým na aktuální témata současné politiky (KZM) 26. října Místní organizace KDU-ČSL pozvala do sálu KZM občany na besedu, jejímž obsahem bylo současné politické dění ve státě. Hlavním hostem byl místopředseda Poslanecké sněmovny parlamentu ing. Jan Kasal, který je současně

20 místopředsedou KDU-ČSL. Po skončení besedy se účastníci odebrali k pomníku padlých v I. světové válce, kde položili květiny a byla přednesena pietní vzpomínka prosince byly uspořádány vánoční přednášky pro základní školu. Divadla, koncerty kulturní vystoupení: 19. března Koncert žáků a učitelů základní umělecké školy pro žáky místních škol a pro veřejnost v sále KZM. 15. dubna se v kině konal koncert vojenské dechové hudby z Tábora rovněž pro naše školy. 25. dubna v sále kina byl uspořádán koncert souboru členů Národního divadla v Brně. Známé operetní melodie zpívali v pořadu Láska brány otevírá II. Pořadatelem bylo KZM 2. května Pěvecký soubor Dobrá společnost připravil pod vedením Františka Vrátného koncert staré hudby v sále kina. Tento soubor, v němž účinkují mladí lidé z okolí Počátek uskutečňuje zejména v létě zájezdy po jihočeském kraji, při kterých koncertuje na zámcích a hradech. 14. května již několik let učí pí učitelka Eva Ficková děti z mateřské školky hře na zobcovou flétnu na základě doporučení známého profesora Žilky, který přikládá hře na flétnu, velký význam pro správné dýchání a dobrý tělesný rozvoj dětí. Malí hudebníci se prvně přestavili veřejnosti na samostatném koncertě. (KZM) 26. května jako každoročně se konala v sále kina školní akademie, na níž se podíleli žáci základní školy, zákl. umělecké školy a výchovného ústavu. Předvedli hodnotný a zdařilý program, ve kterém se střídal procítěný přednes básní s tanečními vystoupeními, bylo i malé divadelní představení zmodernizované klasické pohádky O popelce. Hudební zážitek přineslo i vystoupení žáků umělecké zákl. školy (ZUŠ) a děvčat z výchovného ústavu (VÚDM). 28. května na závěr školního roku předvedli žáci ZUŠ v sále KZM svoje hudební dovednosti na samostatném vystoupení 4. června kolektiv učitelek a děti z naší mateřské školy a ze spřátelené školky v Kamenici nad Lipou připravil v sále kina pro rodičovskou veřejnost nevšední zážitek ze společného vystoupení dětí na akademii. Celý program reprezentoval dlouhou a koncepční výchovnou činnost s dětmi. Každá třída měla své vlastní vystoupení a před očima diváků se rozvíjela přirozená dětská tvůrčí činnost. 20. června Hudební soubor žáků základní školy z nedalekých Kališť přijel zahrát žákům našich škol výběr písniček, které se jim líbí

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

Hospodaření národního výboru 1989.

Hospodaření národního výboru 1989. Rok 1989 1 Ohlas bouřlivých společenských změn probíhajících v celém světe, ale především v okolních evropských státech a nakonec i v naší republice, doléhal i do našeho města a ovlivňoval zdejší společenský

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst.

Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst. Rok 1990 Prosec demokratizace naší společnosti, zahájený loňskými listopadovými událostmi dosahoval postupně stále širších dimenzí i tempa. Vznikala celá řada politických stran a hnutí, pokračovala destrukce

Více

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková KRONIKA OBCE 1 9 9 7 sepsala: Irena Kozáková 1997 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h 2 Počasí 3 Politické klima doby 4-9 Správa věcí veřejných 10-12 Finance 13-14 Výstavba 15-16 Domovní správa 17 Technické

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2004 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obnovení tradice Vítání občánků Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 7 Veřejná

Více

P o č a s í. Leden. Únor

P o č a s í. Leden. Únor R O K 2 0 1 3 P o č a s í Leden Začátkem měsíce ledna bylo úplně bez sněhu. Ranní teploty se pohybovaly kolem nuly, bylo mokro a mlhavo. Po nesmělých poprašcích začalo sněžit po 10. lednu a postupně napadlo

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková KRONIKA OBCE 1 9 9 8 sepsala: Irena Kozáková 1998 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h str. Politické klima doby 2 Mimořádné události 3-10 Volby Posvícení Misijní středisko Dvojí výročí Počasí 11 Správa věcí

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Kronika města Chodova za rok 2000

Kronika města Chodova za rok 2000 Kronika města Chodova za rok 2000 Úvod Poslední rok starého milénia, rok 2000, byl z rozhodnutí OSN vyhlášen Mezinárodním rokem kultury a Mezinárodním rokem díkuvzdání. Přesto řada událostí nenasvědčovala,

Více

XLVIII. ročník. Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU

XLVIII. ročník. Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU XLVIII. ročník Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU ZV Úvodní slovo Milí čtenáři, květen utekl jako voda a tak právě držíte v rukou další díl Větrníku. Jak jste možná zaznamenali

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1998 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-8 2. Významná výročí města v roce 1998 8-9 3. Počasí 10-12 III. OBYVATELSTVO

Více

Kronika města Chodova za rok 2006 Úvod

Kronika města Chodova za rok 2006 Úvod Kronika města Chodova za rok 2006 Úvod Rok 2006 začal na Slovensku tragicky zemí otřásla nehoda vojenského letounu An-24, který dopravoval vojáky vracející se z vojenské mise v Kosovu. Letoun se zřítil

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2005 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Základní umělecká škola po rekonstrukci 2 Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

R O K 2 0 0 8. P o č a s í

R O K 2 0 0 8. P o č a s í R O K 2 0 0 8 P o č a s í Leden Začátkem ledna leželo asi 5 cm sněhu a bylo umrzlo. Nejnižší ranní lednová teplota klesla 5.ledna na 7 stupňů a díky větru lezl mráz do těla. Od 8. ledna se začalo oteplovat

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 Krásné Údolí Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 byl pro naše město rokem dokončení a následného dovyúčtování dotace ze Státního zemědělského intervenčního

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2003 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 3 Události v České republice a ve světě 5 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 7 Veřejná zasedání MZ 9 Matrika 10 Věci

Více

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00 Navzdory řadě těžkostí a problémů můžeme být hrdi na to, čeho jsme od 17.11.1989 po závěr roku 1991 dosáhli. Nejdůležitější je, že Československo překročilo Rubikon-došlo v prosazování změn tak daleko,

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více