Rok Hospodaření města v roce 1997.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 1997. Hospodaření města v roce 1997."

Transkript

1 Rok 1997 Tento rok se zapsal do historie našeho města několika pro Počátky podstatnými momenty, které zapříčinily, že rok 1997 se stal zatěžkávací zkouškou pro vedení našeho města. V rámci celostátních úsporných opatření došlo ke krácení finančních prostředků od státu do rozpočtu města. Obecní zastupitelstvo stálo před zdánlivě neřešitelným úkolem, jak zajistit a pokračovat v započatých akcích pro zvelebení našeho města. Některé plánované akce pro tento rok bylo tedy nutno zrušit, či zatím oddálit. Stěžejním a v dané situace nejdůležitějším úkolem se stala četná jednání kolem bytí, či nebytí naší počátecké nemocnice. Podrobněji o všech těchto problémech vypovídají následující stránky letošního zápisu. Hospodaření města v roce Celkové příjmy sledované rozpočet ,- Kč financování převody z fondu rezerv ,- Kč - převod ze sociálního fondu ,- Kč Součet prostředků, které mělo město k dispozici v roce ,- Kč Celkové výdaje sledované rozpočtem ,- Kč financování splátky úvěrů a půjček ,- Kč - úložka na stavební spoření ,- Kč Celkem vydané finanční prostředky ,- Kč Od 1. ledna 1997 platí nová rozpočtová skladba pro účetnictví obcí. Jsou zrušeny kapitoly pro jednotlivá odvětví činnost, za které obce odpovídají. Z rozpočtových příjmů byly vyňaty převody z fondů a přijaté půjčky z rozpočtových výdajů byly vyňaty splátky úvěrů a půjček a stavební spoření

2 Podle staré metodiky skončilo hospodaření města přebytkem ve výši ,- Kč, podle nové schodkem ,- Kč. Rozdělení příjmů Vodní hospodářství celkem ,- Kč PoVaK nájem a vratka zápůjčky ,- Kč odvoz odpadů ,- Kč příspěvek na překladiště odpadu ,- Kč skládka odpadu a ostatní příjmy ,- Kč Společná správa lesů: nájemné ,- Kč Školství celkem ,- Kč mateřská škola příspěvky rodičů ,- Kč dar z Konolfingenu ,- Kč základní škola: těl. hala nájemné ,- Kč lyžařský kurz ,- Kč ost. příjmy 963,- Kč přísp. od obcí ,- Kč nahodilé příjmy ,- Kč školní družina příspěvek rodičů ,- Kč školní jídelna mateřská škola ,- Kč - základní škola ,- Kč Vnitřní správa celkem ,- Kč - nájmy z nebyt. prostor ,- Kč - služby, kopírování, rozhlas ,- Kč - dary ,- Kč Pečovatelská služba: ,- Kč Místní hospodářství: ,- Kč - bytové a tepelné hosp ,- Kč - výstavba plynové kotelny ,- Kč - pronájem uhelné kotelny ,- Kč - nahodilé příjmy 5.580,- Kč - hřbitovní poplatky ,- Kč - služby technického dvora ,- Kč - pronájem zahrádek a ostatní ,- Kč Daně celkem: ,- Kč - 2 -

3 - ze závislé činnosti ,- Kč - z příjmů fyzických osob ,- Kč - z příjmů právnických osob ,- Kč - z vlastních příjmů obce ,- Kč - z nemovitostí ,- Kč Správní poplatky ,- Kč Poplatky za znečišťování ovzduší 6.975,- Kč Poplatky za uložení odpadů ,- Kč Poplatky za trvalé odnětí zeměd. půdy ,- Kč Místní poplatky ,- Kč - poplatky ze psů ,- Kč - poplatky za rekreační pobyt ,- Kč - poplatky z ubytovací kapacity ,- Kč - poplatky z místa ,- Kč Splátky z půjček z FKSP ,- Kč Všeobecná veřejná nemocnice ,- Kč - pronájem majetku ,- Kč - splátka přechodné výpomoci ,- Kč Pokuty 6.600,- Kč Úroky z bankovních účtů ,- Kč Příspěvky do sociálního fondu ,- Kč Nahodilé příjmy ,- Kč Prodej majetku včetně bytů (hl. pozemky) ,- Kč Dotace od státu ,- Kč - na sociální dávky ,- Kč - školství ,- Kč - výkon státní správy ,- Kč - sbor dobrovolných hasičů ,- Kč - lékařská služba první pomoci ,- Kč - veřejně prospěšné práce 1.873,- Kč - regenerace městské památ. zóny ,- Kč - zabezpečovací zařízení muzea ,- Kč Doplatek sdružených prostředků na opravu věže včetně převodu z veřejné sbírky ,- Kč - 3 -

4 Rozdělení výdajů: Vodní hospodářství celkem: ,- Kč - odvádění odpadních vod ,- Kč - pitná voda a kanalizace ,- Kč - vodní díla a zem. krajině ,- Kč - svoz a uložení odpadů ,- Kč Vnitřní služby turismus (vydání pohlednic) ,- Kč Doprava celkem: ,- Kč - komunikace a chodníky (Horní ul.) ,- Kč - dopravní obslužnost autobusy ,- Kč Školství celkem: ,- Kč - mateřská škola ,- Kč - základní škola a sportovní hala ,- Kč - lyžařský výcvik ,- Kč - stravování mateřská škola ,- Kč - stravování základní škola ,- Kč - školní družina ,- Kč Všeobecná veřejná nemocnice: ,- Kč - příspěvek na opravy ,- Kč - příspěvek na spojovací chodbu ,- Kč - přísp. na splátku úvěru kotelna ,- Kč - přísp. na nákup sanitky ,- Kč - přísp. na provozní výdaje ,- Kč - přísp. na nákup přístrojů ,- Kč - zabezpečení lékařské služby první pomoci ,- Kč Kultura celkem: ,- Kč - příspěvek na činnost KZM ,- Kč - příspěvek na činnost muzea ,- Kč - zabezpečovací zařízení muzea ,- Kč - veřejný rozhlas a ostatní činnost ,- Kč - partnerská spolupráce s Konolfigenem ,- Kč - rekonstrukce budov čp. 30 muzeum a čp. 87 KZM (bývalá záložna) ,- Kč - vítání novorozenců, jubilea občanů 3.497,- Kč - 4 -

5 Sbor dobrovolných hasičů: ,- Kč Vnitřní správa celkem: ,- Kč - vnitřní správa ,- Kč - zastupitelstvo města ,- Kč - příspěvek na stravování zaměstnanců ,- Kč - výdaje z kultur. a soc. fondu ,- Kč Sociální věci: ,- Kč - sociální dávky ,- Kč - pečovatelská služba ,- Kč - doplatek výtahu DPS z min. roku ,- Kč - péče o staré občany 1.654,- Kč Místní hospodářství celkem: ,- Kč - bytové a tepelné hospodářství ,- Kč - výstavba plynové kotelny ,- Kč - vratka dotace za teplo ,- Kč - pohřebnictví ,- Kč - veřejné osvětlení ,- Kč - péče o veřejnou zeleň MTD ,- Kč Stavebnictví: projekty apod ,- Kč Pokladní správa: ,- Kč - úroky z úvěrů ,- Kč - daň z příjmů obce ,- Kč - příspěvek cizím školám (naši žáci) ,- Kč - vratky omyly plateb min. roku ,- Kč - vratka finančního vypořádání státu ,- Kč - přechodná výpomoc nemocnici ,- Kč - přechodná výpomoc PoVaKu ,- Kč - podpora spolků ve městě ,- Kč Stavy bankovních účtů k 31. prosinci Základní účet ,- Kč Zůstatek fondu rezerv a rozvoje ,- Kč Zůst. fondu kulturních a soc. potřeb ,- Kč Zůstatek nesplacených úvěrů ,- Kč Stavební spoření ,- Kč - 5 -

6 Poplatky za svoz domovního odpadu. Městské zastupitelstvo schválilo na svém zasedání ceny za svoz domovního odpadu pro rok V působnosti města je v současné době v provozu cca 640 nádob (popelnic) na sběr odpadu o obsahu 110 lt. Podle smlouvy uzavřené se Sdružením obcí a měst okresu Pelhřimov (SOMPO), účtovala tato organizace městu v r za odvoz odpadu na okresní skládku v Hrádku u Pacova 245,- Kč za každého občana. Pro občany města a místních částí stanovilo zastupitelstvo tyto ceny za svoz a likvidaci odpadu: a) 100,- Kč za osobu a k tomu paušál za popelnici 550,- Kč s odvozem každý týden, nebo 40,- Kč (známku) na jednotlivý odvoz. b) 400,- Kč za popelnici pro majitele či uživatele rekreačních chat a chalup, kteří nejsou občany města. Na městské skládce lze zdarma ukládat: a) železný šrot včetně autovraků bez čalounění. b) větve ze stromů a keřů c) dřevěný odpadu z domácnosti d) nebezpečné odpady (plechovky od barev a olejů, suché baterie, staré léky, obaly se zbytky škodlivin) e) zemina do váhy 5 q f) odpad ze zelené (tráva, lisí, plevele) g) velkoobjemový odpad z domácnosti (matrace aj.) h) čisté piliny Za poplatek lze ukládat: a) pneumatiky os. auto občan 5,- podnik 10,- nákladní malé občan 30,- nákladní velké občan 50,- b) duše občan 5,- c) autobaterie malé občan 10,- podnik 40,- střední občan 80,- velké občan 90,- d) zářivky občan 5,- podnik 20,- Každý rok je vyhlášen bezplatný sběr starých lednic a televizorů

7 Výstavba v našem městě v roce V letošním roce byla vydána povolení k různým stavebním akcím a byly kolaudovány stavby a přestavby započaté v letech minulých. Přesto, že v rámci celostátních úsporných opatření byl krácen pro tento rok rozpočet i našemu městu, přibylo zde mnohé ke zvelebení Počátek. Vedle těchto akcí nelze pominout i snahu některých našich občanů, kteří si opravují a zvelebují vzhled svých domů a tím nepochybně přispívají k tomu, aby se všem v našem městě líbilo. Vydaná povolení v roce 1997: čp. 35 manželé Kešnerovi na Šancích přestavba RD čp. 68 Václav Kadlce ulice Žižkova přestavba RD čp. 127 Bohumil Vlček ulice Tovární přestavba RD čp. 357 J. Štercl ulice Žižkova přestavba RD čp. 456 Přechovi ulice Nádražní přestavba RD L. Bednář, Heřmaneč stavba rekreač. domku Garáže v prostoru pod ulicí Nádražní povolení byla vydána 29 jednotlivým zájemcům. čp. 30 budova muzea na Šancích (býv. Vyšatův dům) oprava střechy a fasád. (Provedla fa. Hora z Chýnova) čp. 87 budova KZM (bývalá záložna) v Horní ulici výměna oken, nová fasáda a opravy ze dvora. Zadáno firmě AGOS Pelhřimov a Řemesla Tábor. V. etapa plynofikace na konci ulice Žižkovy na Sídlišti a konci ulice Tyršovy. Dále pak v ulici Na Výsluní a v ulici Tovární. Plynofikace panelových domů na Sídlišti, kde byla zrušena dosavadní centrální kotelna. čp. 530 Plynofikace domu na sídlišti Lipárky. Jihočeská energetika a. s. položení kabelů v ulici Horní, Žižkově a v části ulice Březinovy od spořitelny ke školo. Kolaudované a do používání předané akce, které byly v roce 1997 dokončeny: čp. 20 manželé Doležalovi, Vesce výst. rodinného domku čp. 26 manželé Pištěkovi, Heřmaneč výstavba RD čp. 96 pan Zeman, ulice Horní přestavba RD čp. 25 manželé Pavlíčkovi, Heřmaneč výstavba RD čp. 346 Antonín Smejkal, ul. Rudé armády autoservis čp. 641 Zd. Jelínková, ul. Na výsluní výstavba RD - 7 -

8 čp. 646 manželé Klářovi, ul. Na výsluní výstavba RD čp. 30 budova muzea u Vyšatů čp. 87 budova KZM (bývalá záložna) čp. 206 Všeobecná veřejná nemocnice spojovací chodba mezi pavilony. čp. 256 Dům pečovatelské služby 5 bytových jednotek čp. 656 Bytový dům lipárky (výměnou od Lekotexu) Ford FOPO s. r. o. nová autolakovna Jihočeská energetika transformovna Ve vrbičkách, provedení kabelizace v ulicích: Stodolní, Žižkova, Horní a Rudé armády. Plynofikace dokončena V. etapa i plynofikace bytových domů uvedených v oddíle vydaná povolení. Kostelní věž na Palackého náměstí vnější rekonstrukce. Předláždění Horní ulice Správa a údržba silnic Pelhřimov byla investorem rekonstrukce komunikace v ulici Horní, kde byla před předlážděním provedena výměna všech zbývajících inženýrských sítí. PoVaK položil nové vodovodní potrubí včetně domovních přípojek, MTD (tech. měst. dvůr) zajišťoval kabelizaci veřejného osvětlení a městského rozhlasu a zadláždění chodníků. Zbývá umístit 12 ks sloupů pro dvouramenné lampy. Vydaná povolení ke změně užívání: čp. 148 ulice Vodičkova vybudovaná prodejna z garáže čp. 259 ulice Moravská prodejna děts. textilu čp. 631 ulice Horní prodejna květin z garáže Prodáno z majetku města: parcela 51/1 Vesce skladištní plocha pro STAVO a. s. Počátky 51/5 Vesce manželé Fialovi pro výstavbu domu 51/6 a 51 Vesce Jiří Dvořák, Žirovnice pro výstavbu domku 64/1 ulice Havlíčkova Jiří a Jana Smejkalovi parcela na zahradu 230/20 ulice Tovární Boh. Vlček parcela u domku čp. 127 na zahrádku sídl. Lipárky stav. parcela vlastníkům domu čp parcel pro výstavbu garáží bylo prodáno zájemcům v prostoru pod ulicí Nádražní. Vlastníkům domů čp. 508 a 509 na ulici Žirovnické prodána nebytová jednotka

9 Dále bylo prodáno několik dalších menších pozemků žadatelům většinou na úpravu předzahrádek, zahrádek apod. Podklady pro tento zápis od p. Petra Zadáka stav. odbor Činnost stavebního odboru MěÚ (vedoucí p. Petr Zadák) Na náš MěÚ byly přeneseny některé pravomoci ve stavební oblasti sousedních obcí Častrov, Metánov, Pelec, Ctiboř, Perka, Veselá, Stojčín a Polesí. a) rozhodnutí o zahájení stavby až po kolaudaci b) ohlášení stavby hlavně úprav rodinného domku c) povolení překopů míst. komunikací pro přípojky ze sítí d) povolení ke stavbě studní kopaných či vrtaných jak pro pitnou tak pro užitkovou vodu. e) v oblasti životního prostředí sem spadá činnost podle zákona o odpadech a ochrana půdního zemědělského fondu. Je prováděno vyčlenění zemědělské půdy za účelem stavby, ale i např. pro zalesnění. K povinnostem odboru patří také funkce státního stavebního dohledu. Současná dopravní situace u nás. Mnohé bylo již zmíněno v zápisech z předešlých let. V součastné době je situace v dopravě taková, že v celé naší republice, tedy i u nás jsou vozovky včetně dálnic přetíženy dopravou. Tento stav je způsoben tím, že v porevolučních letech přibylo na naše silnice velké množství vozidel různých cizích značek, která si naši občané ojetá nakupují a převážejí za poměrně nízké ceny. Mimo to zde mají zahraniční firmy prodejny nových aut (u nás např. FORD) a v nedalekém okolí několik prodejen ojetých aut všech značek a tak se mezi občany dostalo velké množství osobních, dodávkových a jiných aut. Je přirozené, že je to jednou z příčin značeného oslabení jak nákladní tak osobní přepravy na železnici a autobusy. V souvislosti s tím dochází k rušení mnoha spojů, jízdné bylo zvyšováno. Navíc ve dnech školního volna nejezdily ani autobusy, které dopravují děti do školy. Touto situací trpí v současné době občané, kteří nemají možnost vlastní dopravy. Jde o lidi z přilehlých obcí, kteří patří zdravotním obvodem do Počátek a jejich zdravotní stav vyžaduje častou či pravidelnou návštěvu lékaře, nebo nemocnice. Tito lidé mají jen minimální možnost dostat se do města a zpět domů. Vlastní doprava v našem městě - 9 -

10 je situována tak, že přes centrum města Palackého náměstí je vedena toliko doprava osobní a nákladní doprava ve směru od Studené jde dílče ulicí Březinovou, nebo ze Štítného náměstí kolem nemocnice na Žirovnici, ulicí Stodolní a Žižkovou pak na Pelhřimov a Jihlavu. Nejvíce je město zaplněno auty v ranních a dopoledních hodinách a to hlavně v ulici Horní, kde je dovoleno stání v obou směrech. Mnohdy zde jen stěží projet autem. Stávající způsob dopravy je pro majitele vozidel jistě pohodlnější a pohotovější i když při současných cenách pohonných hmot finančně náročný. 1 lt benzínu stojí podle druhu od 21,- Kč výše, nafta 17,- Kč za litr. Nicméně vzhledem k hustotě dopravy lze usoudit, že pro převážnou většinu uživatelů našich vozovek není ani finanční stránka této věci problém. Obnovené muzeum přivítalo první návštěvníky Listujeme-li v zápisech této kroniky zhruba o deset let zpět, dočteme se o zahájení prací na obnově počáteckého muzea, o problémech s dodavateli této akce, o finančních nákladech, které byly vynaloženy k tomu, aby naše muzeum mělo takovou podobu, jakou si rozsáhlé sbírky skutečně zaslouží. Před zahájením vnitřních oprav této budovy na Palackého náměstí byly veškeré sbírky uloženy jednak do Bazounova domu na rohu Horní ulice (dnes nová spořitelna), část pak do prázdného domu čp. 219 v ulici Havlíčkově (který odkoupilo město od p. Frant. Holého) a hlavně však do Vyšatova domu Na Šancích, který město rovněž zakoupilo od bývalého majitele.u Po roce 1989 byl na žádost bývalého vlastníka Bazounův dům vrácen v restituci a sbírky se převezly opět k Vyšatům, protože staronový majitel prodal tento dům České Spořitelně. Po dobu několika let pracovala ředitelka muzea paní M. Filipová vždy s nahodilou pracovnicí (obvykle šlo o nezaměstnané síly, doporučené pracovním úřadem) v provizoriu v budově Na šancích. V mezích možností pořádali zde pracovníci v přízemí různé výstavy, pořizovali soupisy sbírek, restaurovali jednotlivé předměty. Kdo nahlédl do tohoto prostředí musel uznat, že pracovali v podmínkách vskutku stísněných. Na obnově muzea se vystřídalo za ta léta několik dodavatelů, jak se lze v kronice dočíst, ale přece jen přišel den, kdy mohla ředitelka muzea pí Filipová pozvat a přivítat první hosty k první prohlídce instalovaných exponátů v obnoveném

11 muzeu. Stalo se tak 28. července 1997 v 16 hodin. Přišli první pozvaní hosté v čele se starostou Počátek p. ing. Františkem Peroutkou. V pamětní knize jsou tedy první podpisy. Nechybí ze ani podpis současného ministra kultury ing. Talíře, který při návštěvě Počátek projevil zájem o prohlídku exponátům. Byla jsem jedna z těch šťastných, kdo mohli v klidu obejít všechny místnosti této budovy, prohlédnout si čerstvě instalované exponáty s výkladem paní ředitelky a dovědět se o dalších záměrech do budoucna. Za tím vším je třeba vidět mravenčí trpělivou práci pracovnic muzea a především to, že každá z nich musela obsáhnout několik profesí (ředitelka, restaurátorka, úřednice, průvodkyně a nakonec uklízečka). Nicméně, výsledek se dostavil a návštěvník muzea se překročením prahu této budovy ocitne v prostředí dob dávno minulých zobrazujícím život našich předků, občanů Počátek a zdejšího okolí. Nelze popisovat jednotlivé exponáty, ale vřele lze doporučit všem, kdo mají zájem a to především občanům Počátek a okolí, aby navštívili tuto krásnou budovu, na kterou můžeme být právem hrdí. Do budoucna je velký přáním pracovnic muzea, aby jejich práce byla odměňována zájmem občanů, aby sem všichni chodili rádi. Historické sbírky: Přestavba byla dokončena, muzeum zpřístupněno, zbývá ještě vzdát hold některým našich občanům, zaníceným pro objevování historie města, za péči, s níž shromažďovali písemnosti, mince a předměty v průběhu minulého, ale i současného století. Pro velké množství sbírek nelze ukázat v nově instalovaných expozicích všechny. Mnoho je jich uloženo v depozitářích, aby jimi byly obohaceny příští expozice a výstavy. Uznání jistě zaslouží počátecký občan pan učitel Stanislav Veselý, který vedle své kantorské práce věnoval dlouhá léta svůj volný čas vedení muzea. Věž kostela sv. Jana Křtitele na náměstí. Přestože podstatné údaje o nákladech na opravu kostelní věže jsou v kronice ve zkratce uvedeny již v minulém roce, zapisuji zpřesněné finanční údaje, jak byly zpracovány po definitivním ukončení vnějších oprav věže. S konečnou platností byla k vyúčtována veřejná sbírka, která byla povolena Referátem vnitřních věcí OÚ v Pelhřimově ode dne Pro tento účel byl založen v r zvláštní účet u Agrobanky Počátky, kde se postupně soustřeďovaly finanční

12 prostředky od dárců. Za celé období trvání vynesla tato sbírka částku ,65 Kč. Na uvedené položce se značnou měrou podílelo partnerské město Konolfingen ve Švýcarsku. Jejich příspěvek v přepočtu na Kč vynesl ,10 Kč osobní dar při návštěvě občanů z Konol ,- Kč počátečtí podnikatelé aj. právnické osoby ,55 Kč 81 občanů našeho města přispělo částkou ,- Kč připsané úroky v bance 7.307,50 Kč poplatek za bankovní služby ,50 Kč Dne 28. července 1997 poděkoval starosta města p. ing. František Peroutka osobním dopisem všem občanům dárcům, sponzorům a ostatním sdružovatelům finančních prostředků na opravu věže a současně je pozval na společné slavnostní zakončení této akce za přítomnosti početné skupiny švýcarských přátel. (dopis v příloze popis oslav na jiném místě letošního zápisu) Touto částkou z veřejné sbírky nebyly však pokryty veškeré náklady na opravu věže. Celkové náklady se vyšplhaly (včetně projektu) na částku ,10 Kč Město Počátky přispělo ,- Kč z veřejné sbírky použito ,10 Kč Biskupství českobudějovické poskytlo ,- Kč Ministerstvo kultury České republiky ,- Kč Protože zvláštní sbírkový účet u banky byl ke dni zrušen, byl zůstatek tohoto účtu ,55 Kč převeden do příjmů města. Zde je rezervován pro zahájení druhé etapy oprav věže rekonstrukce vnitřního schodiště. V této první etapě opravy věže byl opraven krov, vyměněna střešní krytina, opravena místnost věžného, opraven ochoz věže a vyměněno zábradlí a obnovena fasáda. Převážnou většinu stavebních prací prováděla firma Möhwald z Jindřichova Hradce (firma Holoubek z Nové Včelnice jako subdodavatel firmy Möhwald) Odborné kamenické práce a usazení zábradlí musela podle rozhodnutí Referátu regionálního rozvoje OÚ Pelhřimov provést specializovaná firma. Byla to firma Richard Rudovský z Českých Budějovic. O letošní počátecké pouti dne 22. června

13 Rokem 1989, kdy naše město oslavovalo 700 let od svého založení, byla snaha vedení města obnovit tradici počátecké pouti. V následujících letech nebyla tato akce příliš zdařilá. První snahy místních spolků a drobných podnikatelů po revolučním roce 1989, zajistit prodej na stáncích a občerstvení pro návštěvníky, značně opadly. V prvních letech po roce 1990 se zdálo, že se snad tuto tradici ani nepodaří obnovit. Celá situace se změnila až s nárůstem počtu různých prodejců a majitelů pouťových atrakcí. V letošním roce byl jejich zájem o zakoupení místa pro stánky a atrakce tak velký, že se pouť roku 1997 stala pro všechny občany i cizí návštěvníky velkým překvapením. Místní podnikatelé se sice neúčastnili, ale přijelo mnoho prodejců z blízkého i dalekého okolí, z Pelhřimovska, Táborska i Benešovska aj. Značnou část z nich představovali vietnamští prodejci s textiliemi a obuví na stáncích, podobných si tak říkajíc jako vejce vejci. Stánky byly umístěny dílče na Palackého náměstí, ale hlavně v přilehlých ulicích: v Horní ulici až ke Karáskově hospodě, od prodejny pana Zmeškala do ulice Tyršovy směrem k autobusovému nádraží a z náměstí ulicí Rudé armády kolem náměstí Mariánského až na náměstí Riegrovo. Na převážné části Palackého náměstí byl ráj pro malé i větší děti, které za poměrně značný obnos střídaly kolotoč, autodráhu, velké kolo, houpačky. Odpoledne se sice počasí pokazilo, ale ani mírný déšť příliš neovlivnil účast na pouti. Zdá se, že tradice počátecké pouti se ujala, což jistě dokáží příští léta. Matrika údaje zapsané v roce Narození: v roce 1997 se narodilo v našem městě 28 nových občánků, kteří byli přivítáni do života v pěti slavnostních obřadech na MěstÚ ve dnech: 17. června 2 obř., 7. října 2. obř., 16. prosince 1. obř. Uzavřená manželství: v matrice je v tomto roce evidováno 11 manželských párů, z nichž 7 uzavřelo sňatek na Městském úřadě v Počátkách a 4 páry v kostele sv. Jana Křtitele v Počátkách. Dalším 9 párům bylo MěstÚ Počátky vydáno zmocnění k uzavření manželství jinde. Životní jubilea: gratulací a písničkou z městského rozhlasu bylo v roce 1997 poblahopřáno 47 starším spoluobčanům z nichž 7 je ve věku 90 let a výše. Nejstarší z nich, paní Marie Mitasová se stává nejstarší občankou našeho města poté, co zemřela dosavadní nejstarší občanka pí Božena Novotná ve věku pěkných 98 let

14 Paní Marie Mitasová se narodila 15. srpna 1902, letos tedy dovršila 95 let. Žije v Počátkách čp Zlaté svatby: oslavenci si nepřáli slavnostní obřad na MěÚ, bylo jim tedy zasláno písemné blahopřání. Padesát let společného života oslavili: dne Jan a Marie Malínkovi ul. Sládkova 496 dne Josef a Marie Jelínkovi ul. Žižkova 69 Diamantová svatba: písemně blahopřáno bylo také Janu a Miladě Vránkovým ulice Školní 474, kteří oslavili 60 let společného života. Úmrtí: v tomto roce zemřelo v našem městě celkem 29 spoluobčanů. Ballek Jaroslav Počátky Matoušek Jaroslav Počátky Burešová Ludmila Počátky Nováková Anna Počátky Doupníková Božena Počátky Novotná Božena Počátky Fetterová Marie Počátky MUDr. Polová Jiřina Počátky Fiala Jindřich Počátky Povolná Emilie Počátky Holá Marie Vilímeč Preisingerová Anna Počátky Hrb Oldřich Počátky Přech Václav Počátky Hruška Josef Počátky Roh Josef Vilímeč Janko Václav Počátky Rosa Stanislav Počátky Ježková Blažena Počátky Stránská Anežka Počátky Kantor Josef Počátky Stránský Vladimír Sv. Kateřina Kříž Václav Počátky Šramotová Božena Počátky Kusík Vladimír Počátky Zaňáková Marie Počátky Malínková Františka Počátky Zavadil František Počátky Mašková Marie Léskovec 7. června 1997 podlehl těžkému zranění po havárii při jízdě vlastním osobním autem za obcí Jihlávka směrem k železničnímu přejezdu počátecký občan bytem ve Sv. Kateřině p. Vladimír Stránský. Všeobecná veřejná nemocnice V druhé polovině roku 1997 znepokojovaly celou počáteckou veřejnost zprávy o snižování počtu lůžek ve zdravotnických zařízeních a o eventuálním zrušení některých menších nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví začalo provádět tzv. výběrové řízení ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou. I v našem regionálním tisku se objevily články o nadbytečnosti 3 nemocnic pro náš okres a začalo jít skutečně do tuhého. Přestože naše nemocnice díky vzorně poskytované zdravotní péči měla

15 dostatek pacientů a i po finanční stránce měla mnohem méně problémů než nemocnice větší, obavy ze zrušení byly veliké a občané byly odhodláni k protestním akcím. v této situaci bylo samozřejmé, že naše zastupitelstvo podniklo řadu jednání na vyšších místech s cílem prezentovat dobré výsledky naší nemocnice, do čehož se plně zapojil i poslanec p. ing. Jan Třebický. Tak naši nemocnici navštívila parlamentní delegace, dobrou práci ocenil i osobním dopisem ministr zdravotnictví Jan Stráský. Nemocnici navštívili i někteří členové komise pro výběrové řízení. Vedení nemocnice v čele s jejím ředitelem p. Ing. Petrem Jaškem připravilo perfektně důkladný rozbor činnosti ústavu podle předepsaných kritérií, která spočívala v těchto bodech: - Rozsah nabídky zdravotnických služeb - Personální zajištění nemocnice - Spádová oblast - Přístrojové vybavení - Zajištění komplementárních služeb - Ekonomický rozbor hospodářství - Fotodokumentace Naši zástupci byli pozváni k jednání na ministerstvo zdravotnictví do Prahy na den 19. listopadu 1997 na 9:00 hodin. Výběrová komise se skládala ze 4 členů s hlasovacím právem zástupce ministerstva zástupce lékařské komory zástupce asociace nemocnic zástupce zdravotních pojišťoven a z několika poradců. Jedním z nich byl i okresní zdravotní rada z Pelhřimova MUDr. Tomáš Michalčík. Jednání bylo korektní, velmi věcné a odborné. Ve prospěch naší nemocnice bylo zajišťování záchranné služby vlastními silami, poskytování zdravotnických služeb občanům z okrajů tří okresů řídce osídlených ( obyvatel) ale o velké rozloze (úhlopříčka spádového území je 50 km). K hodnocení přispělo i dobré přístrojové vybavení všech oddělení a i to, že většina investic byla pořízena ze sponzorských darů obcí ve spádovém území, darů podnikatelů i jednotlivých občanů. Konečné rozhodnutí komise bylo příznivé. Počet akutních zdravotnických lůžek byl přiznán k navrhovanému rozsahu a komise doporučila ministerstvu uzavřít s naší nemocnicí smlouvu na 2 roky. Při jednání se zdravotní pojišťovnou, které bude následovat, chce vedení nemocnice docílit finančních smluv na pětileté období

16 Uznání a dík patří jistě všem, kdo se svým jednáním přičinili o obhájení naší nemocnice, o jejíž historii bylo v městské kronice již mnohé napsáno. Nákup nových zařízení a přístrojů pro nemocnici v roce Financování nákupů se dělo jednak z příspěvků zřizovatele, tj. Města Počátky a z vlastních zdrojů nemocnice a jako již minulá léta z darů od obcí, občanů a podnikatelů. Rehabilitační oddělení obdrželo novou Biotronovou lampu a masážní přístroj za ,- Kč. Hospodářsko technická správa byla vybavena novým počítačem Auto Cont pro použití nové verze programu VEMA za ,- Kč. Společná jednotka intenzivní péče chirurgického a interního oddělení získala nový Elektrokardiograf Hewlett Packart za ,- Kč. Zároveň byla pro toto oddělení zakoupena Centrální monitorovací souprava tj. 3 kusy lůžkové EKG, monitory a centrální monitor EKG, kterým jsou centrálně sledovány životně důležité funkce pacientů po infarktu a srdeční činnost ostatních pacientů. Tento přístroj stál ,- Kč. pro ambulanci gastroskopických vyšetření byla pořízena pračka vzduchu na filtraci unikajících škodlivých látek. k ultrazvukovým přístrojům SIGMA a STAR byla koupena za ,- Kč Videotiskárna, která umožňuje pořízení fotodokumentace sonografického vyšetření, což je zakládáno ke zdravotním dokumentům pacienta. chirurgické oddělení získalo další dva doplňky k základní sestavě LAPAROSKOPU WISAP za ,- Kč, které slouží ke stavění krvácení a k preparaci. Další investicí pro toto oddělení byl nákup soupravy BEZNOSKA pro vnitřní hřebování zejména zlomenin bérce, v hodnotě ,- Kč. Přibyla zde i nová Mikrovlnná trouba pro ohřev jídel pro pacienty mimo pravidelný jídelní čas. Oddělení má i nový Televizor. údržbářská dílna dostala vrtací a bourací Elektrické kladivo BOSH za ,- Kč. sanitní vozy FORD opravovali zaměstnanci místního servisu zdarma. dokumentace pro výstavbu 3 garáží pro sanitky byly vypracována správcem nemocnice p. B. Kybou rovněž zdarma. Dokončena a do plného provozu byla předána spojovací chodba mezi pavilony včetně vyasfaltování úpravy ploch uvnitř areálu nemocnice

17 Upraveno bylo i okolí Heliportu. Všem sponzorům a dárcům, kteří tento rok přispěli na nákup nových investic a zařízení, vedení nemocnice jako každoročně vyslovilo poděkování prostřednictvím Počáteckého zpravodaje. Dobrovolní dárci krve v roce Stalo se pravidlem uvádět na stránkách městské kroniky jména těch občanů, kteří se staly dobrovolnými bezplatnými dárci krve, u kterých počet odběrů dosáhl k některé z medailí Dr. Janského. V roce 1997 podle údajů Českého červeného kříže v Pelhřimově, konkrétně jeho pracovnice paní Hrkalové, přibyli do řady našich již minulá léta v kronice uvedených medailistů tito spoluobčané: Bronzovou medaili za 10 odběrů obdrželi: Jan Soukup, Počátky 557, rok narození 1949 Antonín Baštář, Počátky 502, rok narození 1946 Stříbrnou medaili za 20 odběrů obdrželi: Marie Holubová, Počátky 85, rok narození 1954 František Chyška, Počátky 570, rok narození 1960 Milan Kysela, Počátky 573, rok narození 1956 Zlatou medaili za 40 odběrů získal Vladimír Kalina, Počátky 478, rok narození 1955 Těmto našim spoluobčanům a dalším nejmenovaným dobrovolným dárcům z našeho města patří uznání a dík za dar krve dar života. Žijí mezi námi MUDr. Marie Kalužová. Takový už je dnes život kolem nás, že jsme denně všichni obklopováni neustálým shonem, spěchem, každodenními starostmi, zprávami z tisku a televize a přece by si každý z nás měl uprostřed tohoto shonu nají chvilku pro zastavení se, zamyšlení a vnímání našeho okolí, častěji si povšimnout jeden druhého a uvědomit si, jací lidé v našem městě mezi námi žijí. Pravda, je to už řada let, ale straší a střední generace žen z Počátek a okolí nemůže nevzpomenout si na dobu existence gynekologicko-porodnického oddělení v naší nemocnici a v souvislosti s tím, na vedoucí lékařku primářku MUDr. Marii Kalužovou, která se letos začátkem roku dožila v plné svěžesti významného

18 životního jubilea 80 let obklopena těmi, kdo si jí vždycky vážili a kdo vděčně vzpomínají na její působení v počátecké nemocnici. Vedle lékařských povinností se svého času postavila do čela Svazu žen a nemalým dílem se podílela i na práci veřejné na obci. Požádala jsem paní primářku o rozhovor, byla jsem pozvána na besedu do jejich bytu a mile přivítána, nejen jí samotnou, ale i její neodmyslitelnou společnicí Lesankou. MUDr. Marie Kalužová se narodila v Kovalovicích v okrese Vyškov vedle dalších osmi sourozenců. Tatínek byl kovář a k obživě rodiny přispívalo malé hospodářství. Původně chtěla být učitelkou, ale nakonec se rozhodla pro studium lékařství. Po absolvování dvou ročníků Masarykovy univerzity v Brně v době druhé světové války, kdy byly vysoké školy zavřeny, odjela do Německa, kde pracovala napřed jako dělnice, uklízečka, posléze jako pomocná sestra na různých místech v Berlíně i v Krkonoších z německé strany. Po ukončení války absolvovala jednoroční kurz pro porodní asistentky v Ostravě a posléze působila jako porodní asistentka ve Slavkově. Po znovuotevření škol v roce 1946 pokračovala ve studiu na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jako vystudovaná lékařka nastoupila ve Vsetíně na interní oddělení tamější nemocnice. Jejím koníčkem se stala práce v laboratořích. 1. ledna 1948 přešla jako lékařka do Třebíče na nově zřízenou porodnici. Po předepsané praxi získává atestaci II. stupně a od přijímá místo primářky gynekologicko-porodnického oddělení v Počátkách. My ženy jsme vnímaly paní primářku jako osobnost rozhodnou, přísnou, neoblomnou ve věcech týkajících se pořádku na jejím oddělení, ale především důslednou a přísnou vůči sobě samé, ale vždy žensky chápající naše problémy. S vděčností vzpomíná a chválí si spolupráci lékařů MUDr. Peterky, Nezvala, Pinkase, hovoří i o dobré práci MUDr. Blahy. Sama vychovala syna, který je rovněž lékařem a jak jinak, než ve šlépějích své matky, lékařem gynekologem. Náš rozhovor pomalu končí. Na moji otázku - Jak hodnotíte svoji celoživotní praxi? mi paní primářka odpovídá: Dělala jsem svoji práci ráda, i když se třeba někdy nedařilo tak, jak by si člověk přál. V počátecké nemocnici se mi líbilo a na všechny své spolupracovníky ráda vzpomínám. Ostatně důkazem toho byla záplava květin, které jí k jejímu životnímu jubileu donesli všichni ti, co se v dnešním světě neustálého shonu dovedou zastavit, zamyslet

19 se a všimnout si ženy, kterou denně lze potkat na procházce s jejím pejskem, kterou potkávají dvě pokolení počáteckých žen a mužů, jejichž dětem a jim samotným pomáhala spatřit světlo světa. Je to krásné poslání. I když už nás dělí dvacet let od doby, kdy paní primářka Kalužová odešla do důchodu, stále vděčně vzpomínáme jejího působení v počátecké nemocnici a myslím, že si mohu dovolit jménem všech žen, které tuto lékařku znaly ve své životě potřebovaly, poděkovat za všechna ta léta, prožitá v Počátkách, naplněná nezištnou prací a popřát jí do dalších let pevné zdraví a hodně pěkných chvil, prožívaných v chatce v Podliščí v kruhu známých a svých blízkých. Kulturní a společenský život v roce (tento souhrn byl zpracován podle podkladů p. Pavla Kubů, textů v Počáteckém zpravodaji, informací od pořadatelů akcí a podle poznámek kronikářky) Přednášky a besedy: 2. ledna Kulturní zařízení města (KZM) uspořádalo videoprojekci další části cyklu Budoucnost 2000ů. Čtvrtá část se jmenovala Náš svět v plamenech 16. ledna Další část výše uvedeného cyklu, který byl diváků promítán v klubovně KZM měla název Cesta k vnitřní harmonii. 6. února Poslední částí cyklu v letošním roce byly Nové objevy v proroctví. Moderátorem všech výše uvedených pořadů byl známý kazatel Mark Finley z USA. 14. dubna V přednáškovém sálu muzea se konala beseda se senátorem za náš obvod Miloslavem Štechem (ČSSD) a poslancem sněmovny a místopředsedou ČSSD PhDr. Vladimírem Špidlou na téma: Zdravotnictví a sociální otázky. 8. května Městské zastupitelstvo uspořádalo pietní vzpomínku u pomníku obětí druhé světové války při příležitosti 52. výročí ukončení největší války dějin. 11. května V sále KZM se konala beseda MUDr. Jaroslava Kašparů z Pelhřimov s občany na téma Poslání ženy matky v životě u příležitosti Dne matek. Pořadatelem byla místní org. KDU-ČSL. 9. června Místní organizace ODS uspořádala besedu s poslanci parlamentu za ODS Tomášem Teplíkem a ing. Janem Třebickým na aktuální témata současné politiky (KZM) 26. října Místní organizace KDU-ČSL pozvala do sálu KZM občany na besedu, jejímž obsahem bylo současné politické dění ve státě. Hlavním hostem byl místopředseda Poslanecké sněmovny parlamentu ing. Jan Kasal, který je současně

20 místopředsedou KDU-ČSL. Po skončení besedy se účastníci odebrali k pomníku padlých v I. světové válce, kde položili květiny a byla přednesena pietní vzpomínka prosince byly uspořádány vánoční přednášky pro základní školu. Divadla, koncerty kulturní vystoupení: 19. března Koncert žáků a učitelů základní umělecké školy pro žáky místních škol a pro veřejnost v sále KZM. 15. dubna se v kině konal koncert vojenské dechové hudby z Tábora rovněž pro naše školy. 25. dubna v sále kina byl uspořádán koncert souboru členů Národního divadla v Brně. Známé operetní melodie zpívali v pořadu Láska brány otevírá II. Pořadatelem bylo KZM 2. května Pěvecký soubor Dobrá společnost připravil pod vedením Františka Vrátného koncert staré hudby v sále kina. Tento soubor, v němž účinkují mladí lidé z okolí Počátek uskutečňuje zejména v létě zájezdy po jihočeském kraji, při kterých koncertuje na zámcích a hradech. 14. května již několik let učí pí učitelka Eva Ficková děti z mateřské školky hře na zobcovou flétnu na základě doporučení známého profesora Žilky, který přikládá hře na flétnu, velký význam pro správné dýchání a dobrý tělesný rozvoj dětí. Malí hudebníci se prvně přestavili veřejnosti na samostatném koncertě. (KZM) 26. května jako každoročně se konala v sále kina školní akademie, na níž se podíleli žáci základní školy, zákl. umělecké školy a výchovného ústavu. Předvedli hodnotný a zdařilý program, ve kterém se střídal procítěný přednes básní s tanečními vystoupeními, bylo i malé divadelní představení zmodernizované klasické pohádky O popelce. Hudební zážitek přineslo i vystoupení žáků umělecké zákl. školy (ZUŠ) a děvčat z výchovného ústavu (VÚDM). 28. května na závěr školního roku předvedli žáci ZUŠ v sále KZM svoje hudební dovednosti na samostatném vystoupení 4. června kolektiv učitelek a děti z naší mateřské školy a ze spřátelené školky v Kamenici nad Lipou připravil v sále kina pro rodičovskou veřejnost nevšední zážitek ze společného vystoupení dětí na akademii. Celý program reprezentoval dlouhou a koncepční výchovnou činnost s dětmi. Každá třída měla své vlastní vystoupení a před očima diváků se rozvíjela přirozená dětská tvůrčí činnost. 20. června Hudební soubor žáků základní školy z nedalekých Kališť přijel zahrát žákům našich škol výběr písniček, které se jim líbí

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET na rok 2015

ROZPOČET na rok 2015 ROZPOČET na rok 2015 SCHVÁLENÝ V 7. ZM DNE 15. 12. 2014 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 10,00 - prodej pozemků 3111 0,00 celkem 10,00 - ostatní služby

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne 16.12. 2013 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 6,00 - prodej pozemků 3111 94,00 celkem 100,00 - nájemné

Více

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky II. VÝDAJE Popis položky schvál. rozpočet Para-graf Polož-ka UZ Org. tis. Kč Pěstební činnost - les 1031 Nákup výsadby 1031 5139 5,000 celkem 5,000 Rybářství 1070 Věcné dary 1070 5194 1,000 celkem 1,000

Více

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005

US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005 Č.J.: 1572/05 US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: A) podle 94 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Položka Název Částka v Kč 5222 TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 60 000,00 5223 Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou 50 000,00

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ IČO: 00263346 - Obec Bechlín ************************************************************************************************** * Rozpočet 2008 * * * **************************************************************************************************

Více