Vojenský zeměpisný ústav v období od října 1938 do osvobození v roce 1945

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vojenský zeměpisný ústav v období od října 1938 do osvobození v roce 1945"

Transkript

1 Vojenský zeměpisný ústav v období od října 1938 do osvobození v roce 1945 Po přijetí mnichovského diktátu československou vládou byly čs. armáda a s ní i Vojenský zeměpisný ústav demobilizovány. Delimitace území republiky nastolila před VZÚ nové a velmi nevděčné úkoly. Bylo mu uloženo předat ze zabraných území příslušným státům (tj. Německu, Polsku a Maďarsku) měřický operát, část reprodukční a měřické techniky, kartografické podklady a mapy, včetně elaborátů převzatých po roce 1918 od bývalého vídeňského VZÚ. Ústav se rovněž podílel na vytýčení a demarkaci hranic okleštěné republiky, zpracoval a vydal urychleně mapy s vyznačením nových hranic státu. Díky prozíravosti velení a pracovníků ústavu byly od všech předávaných materiálů pořízeny kopie, a tím ucelený elaborát zachován pro budoucí časy. Vedle pořizování duplikátů z elaborátů předávaných jiným státům bylo již v lednu 1939 započato se zatajováním části materiálu, zvláště měřické techniky a podkladů pro případ okupace Německem. Byly pořizovány soupisy inventáře s nižšími než skutečnými počty. Materiál i kopie mapového a měřického elaborátu byly ukrývány mimo ústav. Triangulační a mapovací práce byly od podzimu 1938 přerušeny. Na ústav byly kladeny různé požadavky vyplývající z úsilí uspořádat ekonomiku státu do životaschopné podoby a zajistit práci ve prospěch nezaměstnaných i těch občanů, kteří museli opustit Němci okupované pohraničí. Tak například v listopadu a prosinci 1938 ústav prováděl nivelaci železniční trati Brno Tišnov Křižanov Žďár nad Sázavou jako podklad pro její uvažovanou rekonstrukci. Pro město Domažlice ústav poskytl mapy a provedl měřické práce pro výstavbu silnic, kde našli práci nezaměstnaní organizovaní do takzvaných praporů práce. Kartografický a reprodukční odbor byly zaměstnány zpracováváním a vydáváním map nového státního území. Zimního období bylo využito k dalšímu prohlubování znalostí geodetů a topografů. 57 I v této vypjaté době byly nastolovány kompetenční spory usilující o podřízení veškeré civilní zeměměřické činnosti ministerstvu financí a omezení působnosti Vojenského zeměpisného ústavu. Vznikající politická orientace se odrážela v úsilí o vzájemné kontakty s tehdejším německým Říšským zeměměřickým úřadem (Reichsamt für Landesaufnahme RfL), který byl součástí říšského ministerstva vnitra. 58 Dne byl Vojenský zeměpisný ústav stejně jako celá republika obsazen německou armádou. Velitel ústavu plk. PhDr. Jiří Čermák zrušil téhož dne s okamžitou platností popisný odbor a nařídil likvidaci jeho dokumentace, aby nemohla být zneužita okupanty. Pobočník velitele ústavu škpt. Kratěna se postaral o to, aby byl varován plk. Churavý, který byl na jednání mimo ústav, že ho hledá gestapo, aby se již do VZÚ nevracel O odborné autoritě a pověsti VZÚ a jeho příslušníků svědčí nabídka vlády Brazilské republiky z ledna 1939 (čj dův osob. odd. MNO ze ) na umístění důstojníků VZÚ jako odborníků ve službách této republiky. Doporučeni byli například por. Ing. Klíma, por. Ing. Štál a npor. Dr. Ing. Staněk. Přes oficiální jednání na úrovni MNO k realizaci již nedošlo. 58 Ironií bylo, že dvoučlenná delegace VZÚ zahájila návštěvu RfL jako delegace samostatného státu, ale vracela se do protektorátu Čechy a Morava. 59 Na okolnosti varování plk. Churavého vzpomíná plk. Ing. Bátěk: Jednoho jarního měsíce 1939 se v kanceláři pobočníka velitele VZÚ náhle objevili tři muži se žádostí, že chtějí mluvit s plk. gšt. Churavým, zástupcem náčelníka ústavu. Byli to zřejmě dva gestapáci a jeden jejich český tlumočník. Pobočník škpt. Kratěna ihned pochopil cíl jejich návštěvy a prozíravě upozornil náčelníka AGO plk. Ing. Dvořáka na krajně nebezpečnou situaci. Když mě pak plk. Dvořák zahlédl na chodbě, řekl: Báťku okamžitě jeď do triangulační kanceláře ministerstva financí, kde plk. Churavý jedná s ministerským radou Křovákem, a upozorni ho, aby nechodil do VZÚ dříve, než bude uvědomen. Vzpomínám, když jsem mu vzkaz vyřizoval, jak pan plukovník zachoval klid, i když ihned pochopil, že jde o jeho zatčení. Dal mi klíče od svého kancelářského stolu se slovy: Z přihrádky mého stolu vezmi pistoli a náboje a večer vše naházej do Vltavy. A až bude tma, přijď mi říct do Chotkových sadů, poblíž kavárny Daliborka, jaká je situace ve VZÚ. 47

2 KAPITOLA 4 Protože již byl vyhlášen samostatný slovenský štát (Slovenská republika) a území Podkarpatské Rusi bylo obsazeno Maďarskem, bylo nutné delimitovat mapový a měřický materiál z těchto území a předat jej nově zřízenému slovenskému Vojenskému zeměpisnému ústavu, respektive. maďarským orgánům. 60 Dalším úkolem byla delimitace a demarkace státní hranice mezi Moravou a Slovenskem. Československá vojenská správa, připravující rozpuštění čs. armády, se snažila prosadit do čela Vojenského zeměpisného ústavu v Praze někoho z generálů zbraní. V čele ústavu však zůstal až do svého zatčení dne dosavadní velitel plk. PhDr. Jiří Čermák. Protektorátní vláda dne rozhodla o přepodřízení VZÚ ministerstvu vnitra. Dne byl ústav ministerstvem vnitra převzat a dostal název Zeměpisný ústav ministerstva vnitra (ZÚMV). 61 Ústav tedy zůstal zachován jako celek, v původní budově. Ve svých funkcích zůstala i většina vedoucích pracovníků, i když už jen jako civilní osoby. 62 Dozorčí správou nad ústavem byl pověřen říšský němec, vysoký úředník RfL, Dipl. Ing. F. Seidel. Zeměpisný ústav ministerstva vnitra zůstal v budově VZÚ v Praze-Bubenči pouze do konce roku Pak ji musel opustit a předat i s veškerými podklady, zařízením a inventářem Německému kartografickému ústavu (Deutsches kartographisches institut). Z něho později vznikl Kriegskarten und Vermessungsamt Prag vojenský ústav podřízený a určený výhradně pro potřeby nacistické branné moci. 63 ZÚMV byl přestěhován do Veletržního paláce, jeho reprodukční odbor a fotogrammetrické oddělení do budovy bývalé tiskárny firmy Šulc v Praze VII, pozdější tiskárny podniku Kartografie. Odpor příslušníků VZÚ proti okupantům se projevoval zejména tím, že podle pokynů a pod vedením zástupce velitele ústavu plk. gšt. J. Churavého pokračovalo pořizování kopií a duplikátů dokumentace a její ukrývání, zahájené již v lednu Podle ústních informací se jednalo o 25 aut různých podkladů, techniky a materiálu. Koncem roku 1939 došlo k prozrazení akce a začátkem února 1940 byl zatčen bývalý velitel ústavu plk. PhDr. J. Čermák a řada jeho důstojníků. 64 Značná část ukrytého materiálu byla sice objevena, ale přesto se podařilo zachránit a zachovat kopie podkladů (zejména mapových) a materiál v hodnotě asi 65 milionů korun, což umožnilo po osvobození bezprostředně obnovit vydávání map pro armádu a státní správu. 65 Odpor bývalých příslušníků VZÚ trval i přes prozrazení a perzekuci v roce 1940 i přes lákání ze strany německého vedení. Vedle zatajování materiálů a osobních zbraní bylo hlavní formou odboje pracovat tak, aby okupanti nedostali výsledky uložených prací včas. Dohotovení mapových děl bylo prodlužováno, aby mapy ztrácely aktuální uplatnění pro okupanty. Některým bývalým příslušníkům ústavu se podařilo odejít 60 Slovenská republika oficiálně ustavila svůj Vojenský zeměpisný ústav dnem Ústav nejdříve sídlil v Banské Bystrici a později, v září 1940 byl přemístěn do Bratislavy, Dunajských kasáren. Ústav měl necelé tři desítky příslušníků; základ tvořili kvalifikovaní odborníci slovenské národnosti, kteří přišli v roce 1939 z Prahy. Po odborné stránce veškeré práce vycházely ze znalostí a zkušeností získaných ve VZÚ v Praze. Potřeba modernizovat technologie a zintenzivnit zejména mapovací práce vedla v roce 1941 ke vzniku Fotogrammetrického ústavu Bratislava, vedeného pozdějším prof. Dr. Ing. Pavlom Gálom; díky tomu byl již hraniční operát moravsko-slovenských hranic zpracován ve formě fotomap 1 : Začlenění do protektorátního ministerstva vnitra neproběhlo hladce. Dne oznámil vojenský zmocněnec u říšského protektora, že dnem je ZÚMV podřízen jemu až do konečného vyřešení záležitosti dohodou mezi vrchním velitelstvím wehrmachtu a říšským ministerstvem vnitra. Usnesení protektorátní vlády ze dne prohlásil za neplatné. Tento stav neurčitosti trval až do , kdy říšský protektor potvrdil podřízenost ústavu protektorátnímu ministerstvu vnitra s tím, že vlastnická práva wehrmachtu na ústav tím nejsou dotčena. Důsledky tohoto rozhodnutí se projevily již koncem roku Velení VZÚ a do konce roku 1939 i ZÚMV tvořili: velitel plk. PhDr. J. Čermák, zástupce velitele plk. gšt. J. Churavý a přednostové odborů: astronomicko-geodetického plk. Ing. E. Dvořák, topografického pplk. Ing. K. Konečný, kartografického plk. Ing. F. Melichar, reprodukčního plk. Ing. F. Kudlička, popisného do pplk. RNDr. Ubald Kolařík. 63 V situaci, kdy bylo nutné opustit budovu ústavu a předat veškeré podklady a materiály wehrmachtu, se projevila prozíravost a odvaha těch příslušníků VZÚ, kteří již od roku 1938, od mnichovského diktátu zhotovovali a ukrývali kopie československých map i z území, která byla zabrána jinými státy. Jak potvrzuje zachované svědectví, jedním z nejaktivnějších byl tehdejší por. zem. Karel Čermín, původem ústavní elév a nynější plk. v. v. doc. RNDr., CSc. Svědčí o tom následující vyjádření škpt. Jiřího Vrby: Potvrzuji, že por. zem. Karlu Čermínovi se podařilo v jeho úřední funkci vedoucího fotografického oddělení a galvanoplastiky v době německé okupace zachrániti pro Vojenský zeměpisný ústav přes skleněných negativů průměrné velikosti 50 x 60 cm, a to topografických map reambulovaných v měřítku 1 : , topografických map nového měření v měřítku 1 : z pohraničního území ČSR, z území takzv. Protektorátu a z území Slovenska. Tyto negativy, které měly být odevzdány do rukou Němců nebo zničeny, ochraňoval od roku 1940 s naprostým zdarem. Uchoval tím republice majetek velké ceny, neboť tyto negativy jsou výsledkem práce VZÚ za dobu 20 let a představují majetek nezměrné ceny. 64 Plk. PhDr. Jiří Čermák ve vzpomínkách uvedl: Bohužel akce ta byla vedena v příliš širokých rozměrech, takže zdánlivá inventární chudost zařízení tak velikého ústavu vyvolala u Němců brzy podezření. V důsledku toho jsem byl 6. února 1940 zatčen gestapem, uvězněn, suspendován z velení ústavu a postaven před německý vojenský válečný soud v Praze na Hradčanech. Se mnou a ostatními obžalovanými plk. Ing. Kudličkou, plk. Ing. E. Dvořákem, plk. Ing. K. Kopečným, plk. J. Němečkem, mjr. Ing. K. Juračkou, škpt. A. Hrdličkou, vrchním měřickým radou Ing. Veverkou byl obžalován a souzen i škpt. Vrba, jeden z nejaktivnějších organizátorů ukrývání podkladů. Plk. gšt. J. Churavému, který náhodou byl včas varován, podařilo se uprchnouti před zatčením, teprve o rok později se jej podařilo gestapu vlákat do léčky a zatknout. Po dlouhém vyšetřování byl plk. gšt. J. Churavý za heydrichiády v roce 1942 popraven. Mnozí ze zatčených zemřeli v nacistických věznicích nebo koncentračních táborech. Další důstojníci byli po odpykání trestu dáni do výslužby, v níž později byli zbaveni i penze. 65 Plk. PhDr. J. Čermák uvádí: Když po 5. květnu 1945 jsem nastoupil v obnoveném VZÚ zase jako jeho velitel, byl jsem neobyčejně mile překvapen skutečností, že reprodukční možnosti ke všem vojenským mapám jsou plně dány, ačkoliv nesmělo zde zůstat nic. Ze zachovalých svědectví vyplývá, že podstatnou zásluhu na ukrytí a uchování podkladů měli především škpt. Jiří Vrba, jeho zástupce škpt. Edvard Mahler a tehdy por. zem., nyní plk. v. v. doc. RNDr. Karel Čermín, CSc. 48

3 VOJENSKÝ ZEMĚPISNÝ ÚSTAV V OBDOBÍ OD ŘÍJNA 1938 DO OSVOBOZENÍ V ROCE za hranice, kde se zúčastnili zahraničního odboje, jiní se zapojili do odboje domácího. 66 Jména na pamětní desce budovy Vojenského zeměpisného ústavu připomínají ty z jeho příslušníků, kteří v boji proti okupantům položili své životy za národní svobodu a obnovení Československé republiky. 67 Zeměpisný ústav ministerstva vnitra zachoval až do svého zrušení v září 1942 organizaci bývalého VZÚ a ponechal většinu příslušníků ve funkcích po celou dobu své existence. Jeho odbory pokračovaly v podstatě v dosavadních mírových pracích. Činnost zeměměřičů v Čechách a na Moravě, tedy i příslušníků rozpuštěného Vojenského zeměpisného ústavu, v jednotlivých oborech za období okupace charakterizují tyto práce: Astronomicko-geodetický odbor pokračoval v budování podrobné trigonometrické sítě až do V. řádu, a to zejména na Moravě. Obdobné úkoly (zhuštění sítí) byly prováděny ve výcvikových prostorech německých vojsk. Vybrané body základní trigonometrické sítě byly doměřovány jako Laplaceovy body. Dobudována a zaměřena byla délková základna u Poděbrad (Sadská Veliš). V roce 1942 byla zahájena tíhová měření statickým gravimetrem. Ve stejné době byly zahájeny práce na určení převýšení geoidu nad elipsoidem z rozdílu geodetických a astronomických měření na bodech základní sítě. Podle pokynů německého vedení byl proveden převod československých geodetických základů do německého vojenského souřadnicového systému (Deutsches Heeresgitter DHG) pro potřeby vojenské a německého říšského souřadnicového systému (Deutsches Reichsgitter DRG) pro potřeby civilní, zejména velkoměřítkové práce a mapování. Při výpočetních pracích ze začaly používat elektrické počítací stroje. Topografický odbor po určitém přechodném období zahájil v roce 1940 mapování v prostoru Moravy, a to v měřítku 1 : , v německém vojenském souřadnicovém systému (DHG), v Gaussově zobrazení, v německém kladu listů a značkovém klíči. Mapování probíhalo i ve výcvikových prostorech wehrmachtu. Do topografických map v měřítku 1 : Pamětní deska na schodišti budovy Vojenského zeměpisného ústavu se jmény jeho příslušníků, kteří položili své životy za osvobození Československé republiky a speciálních map v měřítku 1 : získaných ze zásob čs. armády byla dotiskována kilometrová síť v DHG. Současně na celém území protektorátu pokračovala reambulace původních rakouských map v měřítku 1 : Zpracováno tak bylo přes km 2 území. 66 Podle dostupných pramenů to byli například: gen. Alfréd Ressel (od roku 1940 příslušník československých jednotek ve Francii, Anglii a pak v SSSR), v letech a 1939 topograf-fotogrammetr VZÚ, dále plk. gšt. Bohumír Kobliha (od roku 1940 příslušník československé jednotky na Středním východě, účastník bojů o Tobrúk, později příslušník československého hlavního štábu v Londýně), absolvent topografického kurzu a do roku 1931 topograf VZÚ, nebo z účastníků domácího odboje plk. gšt. Dr. Ing. V. Blahák, po zatčení v roce 1941 odsouzený k smrti, na jaře 1945 se útěkem z vězení zachránil před popravou. 67 Životy za vlast položili tito příslušníci Vojenského zeměpisného ústavu Praha a Bratislava: generál Josef Churavý, přednosta popisného odboru a v roce 1939 zástupce velitele VZÚ, narozen 1894 zastřelen v Praze- -Kobylisích; plukovník Ferdinand Houdek, zástupce přednosty popisného odboru, narozen 1892 umučen v lednu 1942 ve věznici v Litoměřicích; plukovník František Mašek, příslušník popisného odboru VZÚ, narozen 1892 umučen v listopadu 1943 v káznici Břeh u Vratislavi; podplukovník Ing. Karel Juračka, náčelník konstrukčního oddělení VZÚ, narozen 1890 zemřel ve věznici v Praze; major Bohumil Jaroš, příslušník evidenčního oddělení kartografického odboru VZÚ, narozen 1899 zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi; štábní kapitán Ing. Viktor Ozábal, příslušník AGO VZÚ Praha a pak VZÚ Bratislava, narozen 1913 padl za Slovenského národního povstání (SNP) v boji u Vrútek; štábní kapitán Ota Velínský, příslušník fotogrammetrického oddělení VZÚ, letec fotoletky, narozen 1910 umučen ve věznici v Praze na Pankráci; štábní kapitán Richard Stehlík, příslušník kartografického odboru VZÚ, narozen 1884 zastřelen na jaře 1945 v koncentračním táboře v Mauthausenu; podporučík Michal Ridoško, příslušník VZÚ Bratislava, narozen 1917 padl za SNP v boji u Horné Štubni v říjnu 1944; rotmistr Benjamin Ďurčík, příslušník VZÚ Bratislava, narozen 1913 padl v partyzánských bojích u Jasenia na jaře 1945; vojín Jozef Lackovič, elév VZÚ Bratislava, narozen 1927 padl za SNP v bojích u Strečna na podzim

4 KAPITOLA 4 Nově vytvořený fotogrammetrický odbor se jen s velkým úsilím prosazoval proti konzervatizmu části českých zeměměřičů. Po osvojení si vyhodnocovacích prací na Stereoplanigrafu Zeiss C5 zahájila činnost letecká stereofotogrammetrie, zpracováno bylo však jen asi km 2 území. Pozemní fotogrammetrie kromě prací na vlastním území (190 km 2 ) plnila v roce 1942 i technicky zajímavý úkol v Norsku mapování v měřítku 1 : a 1 : území o celkové rozloze 35 km 2 na jižním břehu Leierfjordu pro projekt trati z Osla ke trati Narvik Kiruna Gällivare. Kartografický odbor prováděl opravy hranic a doplnění německých názvů do map v měřítkách 1 : až 1 : Zpracováním a přítiskem těchto údajů v jiných barvách, než měly původní mapy, byly tiskové podklady uchráněny před znehodnocením a byly po osvobození ihned použitelné. V kartografii a litografii se prosadilo používání transparentních fólií typu Astralon pro kresbu, kopírování, tvorbu masek a montáž. Namísto ručního psaní názvosloví se začal používat vtiskovací strojek Wulkov. Ukázka mapování pro německou armádu: topografická mapa německého cvičiště v prostoru Sedlčany Neveklov, měřítko 1 : , Gaussovo-Krügerovo zobrazení, kilometrová síť v německém vojenském souřadnicovém systému 50

5 VOJENSKÝ ZEMĚPISNÝ ÚSTAV V OBDOBÍ OD ŘÍJNA 1938 DO OSVOBOZENÍ V ROCE Reprodukční odbor po vybudování nových provozů tiskl především mapy z území protektorátu pro potřeby německé armády. Zčásti byl úkolován tiskem map z území dalších okupovaných nebo k okupaci plánovaných států. Mezi tiskovými technikami rychle převládl ofset, zejména po zavedení dvoubarvových ofsetových tiskových strojů. Vládním nařízením číslo 248/1942 Sb. byly naplněny centralistické tendence některých zeměměřických kruhů. Dnem byl zřízen Zeměměřický úřad Čechy a Morava (ZÚČM), do kterého byly kromě Zeměpisného ústavu ministerstva vnitra začleněny i triangulační kancelář ministerstva financí, nivelace z ministerstva veřejných prací a další. Mimo zůstal pouze katastr a katastrální úřady. Do čela ZÚČM byl postaven komisař říšský Němec Dr. Kuhlmann z vedení RfL. Němci byli rovněž postaveni do čela jednotlivých odborů. Z úřadu byli propuštěni všichni bývalí legionáři. Obdobně byl záměrně omezován i počet 176 bývalých důstojníků VZÚ ti byli po propuštění dáváni k dispozici pracovním úřadům pro tzv. totální nasazení. České vysoké školy okupanti zavřeli, a proto byla značně omezena výchova nových zeměměřičů. K překonání tohoto stavu byl pro 21 maturantů mladých příslušníků ZÚČM uspořádán v letech abiturientský učební běh pro zeměměřictví při Vyšší průmyslové škole stavební v Praze. Jeho absolventem byl i pozdější náčelník topografické služby plukovník Ing. Vladimír Vahala, DrSc. V očekávání osvobození a obnovení Československé republiky i Vojenského zeměpisného ústavu jeho bývalí příslušníci po celou dobu okupace aktivně, individuálně nebo v konspiračních skupinách, shromažďovali a ukrývali podklady a kopie elaborátů i přístroje a materiál pro využití v osvobozené vlasti. Je ke cti příslušníků ústavu, že případy aktivní spolupráce s okupanty a zrady národa byly ojedinělé. 51

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

Nová topografická mapování období 1952 až 1968

Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Miroslav Mikšovský 1. Topografické mapování v měřítku 1:25 000 V souladu s usnesením vlády ČSR č.35/1953 Sb. bylo v roce 1952 zahájeno nové topografické mapování

Více

Mapová provizoria po roce 1945

Mapová provizoria po roce 1945 Mapová provizoria po roce 1945 Miroslav Mikšovský 1. Úvod Po ukončení 2.světové války v r.1945 bylo území Československa pokryto ve středních měřítkách pouze reambulovanými mapami ze III.vojenského mapování

Více

Geografická služba. Návrh ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Geografická služba. Návrh ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Geografická služba ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 1918 2018 Geografická služba ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 1918 2018 Úvodní slovo Prolog Mapové a popisné podklady o zájmových územích jak pro vedení obrany, tak

Více

C.8 Zeměpisný ústav ministerstva vnitra, tříbarevné vydání s územím protektorátu (fialová)

C.8 Zeměpisný ústav ministerstva vnitra, tříbarevné vydání s územím protektorátu (fialová) Příloha 1a: Základní klasifikace mapových souborů speciálních map podle vydavatele a barevnosti pro území ČR s výřezy obsahujícími označení listů, měřítka, vročení a další mimorámové údaje: A A.1 Vojenský

Více

Vojenský zeměpisný ústav v době ohrožení státu v letech

Vojenský zeměpisný ústav v době ohrožení státu v letech Vojenský zeměpisný ústav v době ohrožení státu v letech Uchvácení moci v Německu fašistickou Národně socialistickou německou dělnickou stranou (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSDAP) v roce

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( )

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( ) Národní archiv Číslo fondu: 1314/1 Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945) Bohemika - NDR (1887) 1934-1945 Tématický soupis (Dílčí část archivní sbírky

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 Jednotná trigonometrická

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

Historie Geografické služby AČR Geografické služby

Historie Geografické služby AČR Geografické služby Historie Geografické služby AČR AA 1918 2008 Geografické služby Úvod Ministerstvo obrany České republiky AVIS, 2008 ISBN 978-80-7278-463-9 Ediční poznámka: Je všeobecně známo, že letopočty s osmičkou na

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

poválečná situace, jednotná evidence půdy

poválečná situace, jednotná evidence půdy Katastrální mapování poválečná situace, jednotná evidence půdy Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Obsah přednášky Poválečná

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Vojenský zeměpisný ústav v letech

Vojenský zeměpisný ústav v letech Vojenský zeměpisný ústav v letech Povstáním českého lidu a osvobozením Prahy dne 9. 5. 1945 skončilo panství fašistického Německa na území Československé republiky. V čele osvobozené vlasti stanula československá

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 1. června 2015 č.j.: S 1819/2015-O13 Účinnost

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Tisk starých katastrálních map

Tisk starých katastrálních map Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Tisk starých katastrálních map Autor: Tereza Benetková, Michaela Viktorová Jitka Tomanová, Tomáš Zamrzla Editor: Iva Bambulová Praha,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Mnichovská dohoda Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace: Autor: Jazyk: Pracovní list vybízející žáky k aktivitě a uplatnění získaných

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 718/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 718/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 718/0 Senátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Vznik vojenského zeměpisného ústavu a jeho činnost v letech

Vznik vojenského zeměpisného ústavu a jeho činnost v letech Vznik vojenského zeměpisného ústavu a jeho činnost v letech Bezprostředně po vzniku samostatné Československé republiky (ČSR) byly její vládní a vojenské orgány postaveny před složité úkoly zajistit obranu

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

ČESKOSLOVENSKO ZA 2. SV. VÁLKY

ČESKOSLOVENSKO ZA 2. SV. VÁLKY ČESKOSLOVENSKO ZA 2. SV. VÁLKY PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 14. března 1939 odtržení Slovenska - Slovenský štát 15. března 1939 okupace zbytku území ČSR Němci 16. března 1939 vyhlášen protektorát Čechy a

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 07.03.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 07.03.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 41. V y h l á š k a m i n i s t r a

Více

Vojenský zeměpisný ústav v letech

Vojenský zeměpisný ústav v letech Vojenský zeměpisný ústav v letech Koncem roku 1925 byla dokončena a Vojenskému zeměpisnému ústavu předána do užívání novostavba budovy v Praze XIX-Bubenči, Bučkova ulice 620 (nyní Praha 6-Dejvice, Rooseveltova

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

VÝVOJ MAPOVÉHO DÍLA VOJENSKÝCH TOPOGRAFICKÝCH MAP ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY

VÝVOJ MAPOVÉHO DÍLA VOJENSKÝCH TOPOGRAFICKÝCH MAP ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY VÝVOJ MAPOVÉHO DÍLA VOJENSKÝCH TOPOGRAFICKÝCH MAP ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Základem mapového díla vojenských topografických map Československé republiky po roce 1918 byly mapové podklady z třetího

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

GEODETICKÁ A KARTOGRAFICKÁ INTEGRACE. Pro projekt CTU (2005) s laskavou pomocí Ing. D. Dušátka, CSc.

GEODETICKÁ A KARTOGRAFICKÁ INTEGRACE. Pro projekt CTU (2005) s laskavou pomocí Ing. D. Dušátka, CSc. GEODETICKÁ A KARTOGRAFICKÁ INTEGRACE Pro projekt CTU 0513011 (2005) s laskavou pomocí Ing. D. Dušátka, CSc. Uvedení do problematiky Cílem integrace je vytvoření jednotného souřadného systému pro tvorbu

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *)

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) 11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) (Příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.) ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku (Uveřejněno v roč. V, č. 3 Úředního věstníku československého,

Více

Miroslav Kalousek. VLÁDNÍ VOJSKO 1939 1945 Vlastenci či zrádci?

Miroslav Kalousek. VLÁDNÍ VOJSKO 1939 1945 Vlastenci či zrádci? Miroslav Kalousek VLÁDNÍ VOJSKO 1939 1945 Vlastenci či zrádci? Nakladatelství Libri Praha 2002 OBSAH Úvod 9 Likvidace československé branné moci 10 Vznik vládního vojska 12 Důvody k vytvoření vládního

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ Seznam a doporučené odborné literatury ke zkouškám odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností /1/ Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Sada 1 Geodezie I. 15. Podrobné měření polohopisné

Sada 1 Geodezie I. 15. Podrobné měření polohopisné S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Geodezie I 15. Podrobné měření polohopisné Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů:

Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů: SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů: 1. SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY STABILNÍHO KATASTRU V první polovině 19. století bylo na našem území mapováno

Více

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

ZDROJE ARCHIVNÍCH LETECKÝCH SNÍMKŮ

ZDROJE ARCHIVNÍCH LETECKÝCH SNÍMKŮ ZDROJE ARCHIVNÍCH LETECKÝCH SNÍMKŮ Kateřina Marková, Lenka Řechtáčková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Geodézie a kartografie lenka.rechtackova@fsv.cvut.cz Klíčová slova: referát, letecký snímek,

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 1 Mapové podklady

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Dobrušce

Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Dobrušce Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Dobrušce...a něco navíc Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Do b r u š c e...a něco navíc Ing. Luděk Břoušek Dobruška 2011 Dobruška 1927 Světoznámý malíř

Více

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny:

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_17 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Perzekuce vojáků po únoru 1948 a jejich účast v protikomunistickém odboji

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Perzekuce vojáků po únoru 1948 a jejich účast v protikomunistickém odboji Historie a tradice ozbrojených sil ČR Perzekuce vojáků po únoru 1948 a jejich účast v protikomunistickém odboji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Dějepisná olympiáda 36. ročník - 2006/2007. Zadání úkolů krajského kola - test

Dějepisná olympiáda 36. ročník - 2006/2007. Zadání úkolů krajského kola - test Celkový počet získaných bodů: Č. Jméno Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.288 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Číslo DUMu/Název DUMu:

Více

Bývalý pozemkový katastr, reambulance pozemkového katastru

Bývalý pozemkový katastr, reambulance pozemkového katastru Bývalý pozemkový katastr, reambulance pozemkového katastru Doc. Ing. Václav Čada, CSc. cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Vznik materiálu byl

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Platné znění části zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění části zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Část první Platné znění části zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění části zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb.,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Využití mapových podkladů katastru nemovitostí vpřípravě pozemkových úprav

Využití mapových podkladů katastru nemovitostí vpřípravě pozemkových úprav Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Využití mapových podkladů katastru nemovitostí vpřípravě pozemkových úprav Brno 2015 Ing. Michal

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t 108 9. funkční období 108 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_09. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO

VY_32_INOVACE_D5_20_09. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO VY_32_INOVACE_D5_20_09 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO VY_32_INOVACE_D5_20_09 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 6 listů prezentace, 2 listy kvízu,

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

KAREL HLÁSNÝ. plk. (1911 1982)

KAREL HLÁSNÝ. plk. (1911 1982) OBSAH CESTY HRDINŮ 5 FRANTIŠEK ADÁMEK 7 LADISLAV BEDŘICH 13 ANTONÍN DREXLER 23 KAREL GEDOŠ 29 34 JAROSLAV KAUER 40 ANTONÍN KOUŘIL 45 VOJTĚCH LEHAR 53 KAREL LUKAS 62 BOHUMIL MUZIKANT 71 JAROSLAV ODSTRČIL

Více

Za svobodu a demokracii

Za svobodu a demokracii Za svobodu a demokracii (Příběh jednoho masarykovského důstojníka z doby nacistické okupace) Těsně po okupaci Československa důstojníci generálního štábu pečlivě zvažovali, kdo odejde a kdo zůstane. A

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více