Vojenský zeměpisný ústav v období od října 1938 do osvobození v roce 1945

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vojenský zeměpisný ústav v období od října 1938 do osvobození v roce 1945"

Transkript

1 Vojenský zeměpisný ústav v období od října 1938 do osvobození v roce 1945 Po přijetí mnichovského diktátu československou vládou byly čs. armáda a s ní i Vojenský zeměpisný ústav demobilizovány. Delimitace území republiky nastolila před VZÚ nové a velmi nevděčné úkoly. Bylo mu uloženo předat ze zabraných území příslušným státům (tj. Německu, Polsku a Maďarsku) měřický operát, část reprodukční a měřické techniky, kartografické podklady a mapy, včetně elaborátů převzatých po roce 1918 od bývalého vídeňského VZÚ. Ústav se rovněž podílel na vytýčení a demarkaci hranic okleštěné republiky, zpracoval a vydal urychleně mapy s vyznačením nových hranic státu. Díky prozíravosti velení a pracovníků ústavu byly od všech předávaných materiálů pořízeny kopie, a tím ucelený elaborát zachován pro budoucí časy. Vedle pořizování duplikátů z elaborátů předávaných jiným státům bylo již v lednu 1939 započato se zatajováním části materiálu, zvláště měřické techniky a podkladů pro případ okupace Německem. Byly pořizovány soupisy inventáře s nižšími než skutečnými počty. Materiál i kopie mapového a měřického elaborátu byly ukrývány mimo ústav. Triangulační a mapovací práce byly od podzimu 1938 přerušeny. Na ústav byly kladeny různé požadavky vyplývající z úsilí uspořádat ekonomiku státu do životaschopné podoby a zajistit práci ve prospěch nezaměstnaných i těch občanů, kteří museli opustit Němci okupované pohraničí. Tak například v listopadu a prosinci 1938 ústav prováděl nivelaci železniční trati Brno Tišnov Křižanov Žďár nad Sázavou jako podklad pro její uvažovanou rekonstrukci. Pro město Domažlice ústav poskytl mapy a provedl měřické práce pro výstavbu silnic, kde našli práci nezaměstnaní organizovaní do takzvaných praporů práce. Kartografický a reprodukční odbor byly zaměstnány zpracováváním a vydáváním map nového státního území. Zimního období bylo využito k dalšímu prohlubování znalostí geodetů a topografů. 57 I v této vypjaté době byly nastolovány kompetenční spory usilující o podřízení veškeré civilní zeměměřické činnosti ministerstvu financí a omezení působnosti Vojenského zeměpisného ústavu. Vznikající politická orientace se odrážela v úsilí o vzájemné kontakty s tehdejším německým Říšským zeměměřickým úřadem (Reichsamt für Landesaufnahme RfL), který byl součástí říšského ministerstva vnitra. 58 Dne byl Vojenský zeměpisný ústav stejně jako celá republika obsazen německou armádou. Velitel ústavu plk. PhDr. Jiří Čermák zrušil téhož dne s okamžitou platností popisný odbor a nařídil likvidaci jeho dokumentace, aby nemohla být zneužita okupanty. Pobočník velitele ústavu škpt. Kratěna se postaral o to, aby byl varován plk. Churavý, který byl na jednání mimo ústav, že ho hledá gestapo, aby se již do VZÚ nevracel O odborné autoritě a pověsti VZÚ a jeho příslušníků svědčí nabídka vlády Brazilské republiky z ledna 1939 (čj dův osob. odd. MNO ze ) na umístění důstojníků VZÚ jako odborníků ve službách této republiky. Doporučeni byli například por. Ing. Klíma, por. Ing. Štál a npor. Dr. Ing. Staněk. Přes oficiální jednání na úrovni MNO k realizaci již nedošlo. 58 Ironií bylo, že dvoučlenná delegace VZÚ zahájila návštěvu RfL jako delegace samostatného státu, ale vracela se do protektorátu Čechy a Morava. 59 Na okolnosti varování plk. Churavého vzpomíná plk. Ing. Bátěk: Jednoho jarního měsíce 1939 se v kanceláři pobočníka velitele VZÚ náhle objevili tři muži se žádostí, že chtějí mluvit s plk. gšt. Churavým, zástupcem náčelníka ústavu. Byli to zřejmě dva gestapáci a jeden jejich český tlumočník. Pobočník škpt. Kratěna ihned pochopil cíl jejich návštěvy a prozíravě upozornil náčelníka AGO plk. Ing. Dvořáka na krajně nebezpečnou situaci. Když mě pak plk. Dvořák zahlédl na chodbě, řekl: Báťku okamžitě jeď do triangulační kanceláře ministerstva financí, kde plk. Churavý jedná s ministerským radou Křovákem, a upozorni ho, aby nechodil do VZÚ dříve, než bude uvědomen. Vzpomínám, když jsem mu vzkaz vyřizoval, jak pan plukovník zachoval klid, i když ihned pochopil, že jde o jeho zatčení. Dal mi klíče od svého kancelářského stolu se slovy: Z přihrádky mého stolu vezmi pistoli a náboje a večer vše naházej do Vltavy. A až bude tma, přijď mi říct do Chotkových sadů, poblíž kavárny Daliborka, jaká je situace ve VZÚ. 47

2 KAPITOLA 4 Protože již byl vyhlášen samostatný slovenský štát (Slovenská republika) a území Podkarpatské Rusi bylo obsazeno Maďarskem, bylo nutné delimitovat mapový a měřický materiál z těchto území a předat jej nově zřízenému slovenskému Vojenskému zeměpisnému ústavu, respektive. maďarským orgánům. 60 Dalším úkolem byla delimitace a demarkace státní hranice mezi Moravou a Slovenskem. Československá vojenská správa, připravující rozpuštění čs. armády, se snažila prosadit do čela Vojenského zeměpisného ústavu v Praze někoho z generálů zbraní. V čele ústavu však zůstal až do svého zatčení dne dosavadní velitel plk. PhDr. Jiří Čermák. Protektorátní vláda dne rozhodla o přepodřízení VZÚ ministerstvu vnitra. Dne byl ústav ministerstvem vnitra převzat a dostal název Zeměpisný ústav ministerstva vnitra (ZÚMV). 61 Ústav tedy zůstal zachován jako celek, v původní budově. Ve svých funkcích zůstala i většina vedoucích pracovníků, i když už jen jako civilní osoby. 62 Dozorčí správou nad ústavem byl pověřen říšský němec, vysoký úředník RfL, Dipl. Ing. F. Seidel. Zeměpisný ústav ministerstva vnitra zůstal v budově VZÚ v Praze-Bubenči pouze do konce roku Pak ji musel opustit a předat i s veškerými podklady, zařízením a inventářem Německému kartografickému ústavu (Deutsches kartographisches institut). Z něho později vznikl Kriegskarten und Vermessungsamt Prag vojenský ústav podřízený a určený výhradně pro potřeby nacistické branné moci. 63 ZÚMV byl přestěhován do Veletržního paláce, jeho reprodukční odbor a fotogrammetrické oddělení do budovy bývalé tiskárny firmy Šulc v Praze VII, pozdější tiskárny podniku Kartografie. Odpor příslušníků VZÚ proti okupantům se projevoval zejména tím, že podle pokynů a pod vedením zástupce velitele ústavu plk. gšt. J. Churavého pokračovalo pořizování kopií a duplikátů dokumentace a její ukrývání, zahájené již v lednu Podle ústních informací se jednalo o 25 aut různých podkladů, techniky a materiálu. Koncem roku 1939 došlo k prozrazení akce a začátkem února 1940 byl zatčen bývalý velitel ústavu plk. PhDr. J. Čermák a řada jeho důstojníků. 64 Značná část ukrytého materiálu byla sice objevena, ale přesto se podařilo zachránit a zachovat kopie podkladů (zejména mapových) a materiál v hodnotě asi 65 milionů korun, což umožnilo po osvobození bezprostředně obnovit vydávání map pro armádu a státní správu. 65 Odpor bývalých příslušníků VZÚ trval i přes prozrazení a perzekuci v roce 1940 i přes lákání ze strany německého vedení. Vedle zatajování materiálů a osobních zbraní bylo hlavní formou odboje pracovat tak, aby okupanti nedostali výsledky uložených prací včas. Dohotovení mapových děl bylo prodlužováno, aby mapy ztrácely aktuální uplatnění pro okupanty. Některým bývalým příslušníkům ústavu se podařilo odejít 60 Slovenská republika oficiálně ustavila svůj Vojenský zeměpisný ústav dnem Ústav nejdříve sídlil v Banské Bystrici a později, v září 1940 byl přemístěn do Bratislavy, Dunajských kasáren. Ústav měl necelé tři desítky příslušníků; základ tvořili kvalifikovaní odborníci slovenské národnosti, kteří přišli v roce 1939 z Prahy. Po odborné stránce veškeré práce vycházely ze znalostí a zkušeností získaných ve VZÚ v Praze. Potřeba modernizovat technologie a zintenzivnit zejména mapovací práce vedla v roce 1941 ke vzniku Fotogrammetrického ústavu Bratislava, vedeného pozdějším prof. Dr. Ing. Pavlom Gálom; díky tomu byl již hraniční operát moravsko-slovenských hranic zpracován ve formě fotomap 1 : Začlenění do protektorátního ministerstva vnitra neproběhlo hladce. Dne oznámil vojenský zmocněnec u říšského protektora, že dnem je ZÚMV podřízen jemu až do konečného vyřešení záležitosti dohodou mezi vrchním velitelstvím wehrmachtu a říšským ministerstvem vnitra. Usnesení protektorátní vlády ze dne prohlásil za neplatné. Tento stav neurčitosti trval až do , kdy říšský protektor potvrdil podřízenost ústavu protektorátnímu ministerstvu vnitra s tím, že vlastnická práva wehrmachtu na ústav tím nejsou dotčena. Důsledky tohoto rozhodnutí se projevily již koncem roku Velení VZÚ a do konce roku 1939 i ZÚMV tvořili: velitel plk. PhDr. J. Čermák, zástupce velitele plk. gšt. J. Churavý a přednostové odborů: astronomicko-geodetického plk. Ing. E. Dvořák, topografického pplk. Ing. K. Konečný, kartografického plk. Ing. F. Melichar, reprodukčního plk. Ing. F. Kudlička, popisného do pplk. RNDr. Ubald Kolařík. 63 V situaci, kdy bylo nutné opustit budovu ústavu a předat veškeré podklady a materiály wehrmachtu, se projevila prozíravost a odvaha těch příslušníků VZÚ, kteří již od roku 1938, od mnichovského diktátu zhotovovali a ukrývali kopie československých map i z území, která byla zabrána jinými státy. Jak potvrzuje zachované svědectví, jedním z nejaktivnějších byl tehdejší por. zem. Karel Čermín, původem ústavní elév a nynější plk. v. v. doc. RNDr., CSc. Svědčí o tom následující vyjádření škpt. Jiřího Vrby: Potvrzuji, že por. zem. Karlu Čermínovi se podařilo v jeho úřední funkci vedoucího fotografického oddělení a galvanoplastiky v době německé okupace zachrániti pro Vojenský zeměpisný ústav přes skleněných negativů průměrné velikosti 50 x 60 cm, a to topografických map reambulovaných v měřítku 1 : , topografických map nového měření v měřítku 1 : z pohraničního území ČSR, z území takzv. Protektorátu a z území Slovenska. Tyto negativy, které měly být odevzdány do rukou Němců nebo zničeny, ochraňoval od roku 1940 s naprostým zdarem. Uchoval tím republice majetek velké ceny, neboť tyto negativy jsou výsledkem práce VZÚ za dobu 20 let a představují majetek nezměrné ceny. 64 Plk. PhDr. Jiří Čermák ve vzpomínkách uvedl: Bohužel akce ta byla vedena v příliš širokých rozměrech, takže zdánlivá inventární chudost zařízení tak velikého ústavu vyvolala u Němců brzy podezření. V důsledku toho jsem byl 6. února 1940 zatčen gestapem, uvězněn, suspendován z velení ústavu a postaven před německý vojenský válečný soud v Praze na Hradčanech. Se mnou a ostatními obžalovanými plk. Ing. Kudličkou, plk. Ing. E. Dvořákem, plk. Ing. K. Kopečným, plk. J. Němečkem, mjr. Ing. K. Juračkou, škpt. A. Hrdličkou, vrchním měřickým radou Ing. Veverkou byl obžalován a souzen i škpt. Vrba, jeden z nejaktivnějších organizátorů ukrývání podkladů. Plk. gšt. J. Churavému, který náhodou byl včas varován, podařilo se uprchnouti před zatčením, teprve o rok později se jej podařilo gestapu vlákat do léčky a zatknout. Po dlouhém vyšetřování byl plk. gšt. J. Churavý za heydrichiády v roce 1942 popraven. Mnozí ze zatčených zemřeli v nacistických věznicích nebo koncentračních táborech. Další důstojníci byli po odpykání trestu dáni do výslužby, v níž později byli zbaveni i penze. 65 Plk. PhDr. J. Čermák uvádí: Když po 5. květnu 1945 jsem nastoupil v obnoveném VZÚ zase jako jeho velitel, byl jsem neobyčejně mile překvapen skutečností, že reprodukční možnosti ke všem vojenským mapám jsou plně dány, ačkoliv nesmělo zde zůstat nic. Ze zachovalých svědectví vyplývá, že podstatnou zásluhu na ukrytí a uchování podkladů měli především škpt. Jiří Vrba, jeho zástupce škpt. Edvard Mahler a tehdy por. zem., nyní plk. v. v. doc. RNDr. Karel Čermín, CSc. 48

3 VOJENSKÝ ZEMĚPISNÝ ÚSTAV V OBDOBÍ OD ŘÍJNA 1938 DO OSVOBOZENÍ V ROCE za hranice, kde se zúčastnili zahraničního odboje, jiní se zapojili do odboje domácího. 66 Jména na pamětní desce budovy Vojenského zeměpisného ústavu připomínají ty z jeho příslušníků, kteří v boji proti okupantům položili své životy za národní svobodu a obnovení Československé republiky. 67 Zeměpisný ústav ministerstva vnitra zachoval až do svého zrušení v září 1942 organizaci bývalého VZÚ a ponechal většinu příslušníků ve funkcích po celou dobu své existence. Jeho odbory pokračovaly v podstatě v dosavadních mírových pracích. Činnost zeměměřičů v Čechách a na Moravě, tedy i příslušníků rozpuštěného Vojenského zeměpisného ústavu, v jednotlivých oborech za období okupace charakterizují tyto práce: Astronomicko-geodetický odbor pokračoval v budování podrobné trigonometrické sítě až do V. řádu, a to zejména na Moravě. Obdobné úkoly (zhuštění sítí) byly prováděny ve výcvikových prostorech německých vojsk. Vybrané body základní trigonometrické sítě byly doměřovány jako Laplaceovy body. Dobudována a zaměřena byla délková základna u Poděbrad (Sadská Veliš). V roce 1942 byla zahájena tíhová měření statickým gravimetrem. Ve stejné době byly zahájeny práce na určení převýšení geoidu nad elipsoidem z rozdílu geodetických a astronomických měření na bodech základní sítě. Podle pokynů německého vedení byl proveden převod československých geodetických základů do německého vojenského souřadnicového systému (Deutsches Heeresgitter DHG) pro potřeby vojenské a německého říšského souřadnicového systému (Deutsches Reichsgitter DRG) pro potřeby civilní, zejména velkoměřítkové práce a mapování. Při výpočetních pracích ze začaly používat elektrické počítací stroje. Topografický odbor po určitém přechodném období zahájil v roce 1940 mapování v prostoru Moravy, a to v měřítku 1 : , v německém vojenském souřadnicovém systému (DHG), v Gaussově zobrazení, v německém kladu listů a značkovém klíči. Mapování probíhalo i ve výcvikových prostorech wehrmachtu. Do topografických map v měřítku 1 : Pamětní deska na schodišti budovy Vojenského zeměpisného ústavu se jmény jeho příslušníků, kteří položili své životy za osvobození Československé republiky a speciálních map v měřítku 1 : získaných ze zásob čs. armády byla dotiskována kilometrová síť v DHG. Současně na celém území protektorátu pokračovala reambulace původních rakouských map v měřítku 1 : Zpracováno tak bylo přes km 2 území. 66 Podle dostupných pramenů to byli například: gen. Alfréd Ressel (od roku 1940 příslušník československých jednotek ve Francii, Anglii a pak v SSSR), v letech a 1939 topograf-fotogrammetr VZÚ, dále plk. gšt. Bohumír Kobliha (od roku 1940 příslušník československé jednotky na Středním východě, účastník bojů o Tobrúk, později příslušník československého hlavního štábu v Londýně), absolvent topografického kurzu a do roku 1931 topograf VZÚ, nebo z účastníků domácího odboje plk. gšt. Dr. Ing. V. Blahák, po zatčení v roce 1941 odsouzený k smrti, na jaře 1945 se útěkem z vězení zachránil před popravou. 67 Životy za vlast položili tito příslušníci Vojenského zeměpisného ústavu Praha a Bratislava: generál Josef Churavý, přednosta popisného odboru a v roce 1939 zástupce velitele VZÚ, narozen 1894 zastřelen v Praze- -Kobylisích; plukovník Ferdinand Houdek, zástupce přednosty popisného odboru, narozen 1892 umučen v lednu 1942 ve věznici v Litoměřicích; plukovník František Mašek, příslušník popisného odboru VZÚ, narozen 1892 umučen v listopadu 1943 v káznici Břeh u Vratislavi; podplukovník Ing. Karel Juračka, náčelník konstrukčního oddělení VZÚ, narozen 1890 zemřel ve věznici v Praze; major Bohumil Jaroš, příslušník evidenčního oddělení kartografického odboru VZÚ, narozen 1899 zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi; štábní kapitán Ing. Viktor Ozábal, příslušník AGO VZÚ Praha a pak VZÚ Bratislava, narozen 1913 padl za Slovenského národního povstání (SNP) v boji u Vrútek; štábní kapitán Ota Velínský, příslušník fotogrammetrického oddělení VZÚ, letec fotoletky, narozen 1910 umučen ve věznici v Praze na Pankráci; štábní kapitán Richard Stehlík, příslušník kartografického odboru VZÚ, narozen 1884 zastřelen na jaře 1945 v koncentračním táboře v Mauthausenu; podporučík Michal Ridoško, příslušník VZÚ Bratislava, narozen 1917 padl za SNP v boji u Horné Štubni v říjnu 1944; rotmistr Benjamin Ďurčík, příslušník VZÚ Bratislava, narozen 1913 padl v partyzánských bojích u Jasenia na jaře 1945; vojín Jozef Lackovič, elév VZÚ Bratislava, narozen 1927 padl za SNP v bojích u Strečna na podzim

4 KAPITOLA 4 Nově vytvořený fotogrammetrický odbor se jen s velkým úsilím prosazoval proti konzervatizmu části českých zeměměřičů. Po osvojení si vyhodnocovacích prací na Stereoplanigrafu Zeiss C5 zahájila činnost letecká stereofotogrammetrie, zpracováno bylo však jen asi km 2 území. Pozemní fotogrammetrie kromě prací na vlastním území (190 km 2 ) plnila v roce 1942 i technicky zajímavý úkol v Norsku mapování v měřítku 1 : a 1 : území o celkové rozloze 35 km 2 na jižním břehu Leierfjordu pro projekt trati z Osla ke trati Narvik Kiruna Gällivare. Kartografický odbor prováděl opravy hranic a doplnění německých názvů do map v měřítkách 1 : až 1 : Zpracováním a přítiskem těchto údajů v jiných barvách, než měly původní mapy, byly tiskové podklady uchráněny před znehodnocením a byly po osvobození ihned použitelné. V kartografii a litografii se prosadilo používání transparentních fólií typu Astralon pro kresbu, kopírování, tvorbu masek a montáž. Namísto ručního psaní názvosloví se začal používat vtiskovací strojek Wulkov. Ukázka mapování pro německou armádu: topografická mapa německého cvičiště v prostoru Sedlčany Neveklov, měřítko 1 : , Gaussovo-Krügerovo zobrazení, kilometrová síť v německém vojenském souřadnicovém systému 50

5 VOJENSKÝ ZEMĚPISNÝ ÚSTAV V OBDOBÍ OD ŘÍJNA 1938 DO OSVOBOZENÍ V ROCE Reprodukční odbor po vybudování nových provozů tiskl především mapy z území protektorátu pro potřeby německé armády. Zčásti byl úkolován tiskem map z území dalších okupovaných nebo k okupaci plánovaných států. Mezi tiskovými technikami rychle převládl ofset, zejména po zavedení dvoubarvových ofsetových tiskových strojů. Vládním nařízením číslo 248/1942 Sb. byly naplněny centralistické tendence některých zeměměřických kruhů. Dnem byl zřízen Zeměměřický úřad Čechy a Morava (ZÚČM), do kterého byly kromě Zeměpisného ústavu ministerstva vnitra začleněny i triangulační kancelář ministerstva financí, nivelace z ministerstva veřejných prací a další. Mimo zůstal pouze katastr a katastrální úřady. Do čela ZÚČM byl postaven komisař říšský Němec Dr. Kuhlmann z vedení RfL. Němci byli rovněž postaveni do čela jednotlivých odborů. Z úřadu byli propuštěni všichni bývalí legionáři. Obdobně byl záměrně omezován i počet 176 bývalých důstojníků VZÚ ti byli po propuštění dáváni k dispozici pracovním úřadům pro tzv. totální nasazení. České vysoké školy okupanti zavřeli, a proto byla značně omezena výchova nových zeměměřičů. K překonání tohoto stavu byl pro 21 maturantů mladých příslušníků ZÚČM uspořádán v letech abiturientský učební běh pro zeměměřictví při Vyšší průmyslové škole stavební v Praze. Jeho absolventem byl i pozdější náčelník topografické služby plukovník Ing. Vladimír Vahala, DrSc. V očekávání osvobození a obnovení Československé republiky i Vojenského zeměpisného ústavu jeho bývalí příslušníci po celou dobu okupace aktivně, individuálně nebo v konspiračních skupinách, shromažďovali a ukrývali podklady a kopie elaborátů i přístroje a materiál pro využití v osvobozené vlasti. Je ke cti příslušníků ústavu, že případy aktivní spolupráce s okupanty a zrady národa byly ojedinělé. 51

Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Dobrušce

Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Dobrušce Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Dobrušce...a něco navíc Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Do b r u š c e...a něco navíc Ing. Luděk Břoušek Dobruška 2011 Dobruška 1927 Světoznámý malíř

Více

Vojenský zeměpisný ústav v letech

Vojenský zeměpisný ústav v letech Vojenský zeměpisný ústav v letech Koncem roku 1925 byla dokončena a Vojenskému zeměpisnému ústavu předána do užívání novostavba budovy v Praze XIX-Bubenči, Bučkova ulice 620 (nyní Praha 6-Dejvice, Rooseveltova

Více

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2012 Sborník Geografické služby AČR Obsah Úvodník 3 Z historie 5 30 let vojensko-odborné činnosti 5. geodetického odřadu pplk. v. v. Ing. Vladimír Jadrný, pplk. v. z. Ing.

Více

Historie a současnost výsadkového vojska a vzdušných průzkumných jednotek československé armády a Armády České republiky JIŘÍ BÍLEK

Historie a současnost výsadkového vojska a vzdušných průzkumných jednotek československé armády a Armády České republiky JIŘÍ BÍLEK VE VZDUCHU, NA ZEMI I VE VODĚ Historie a současnost výsadkového vojska a vzdušných průzkumných jednotek československé armády a Armády České republiky JIŘÍ BÍLEK Vojenský historický ústav Praha JIŘÍ

Více

Typologie historických vězeňských zařízení

Typologie historických vězeňských zařízení Časopis pro historickou penologii Vydává Institut vzdělávání Kabinet dokumentace a historie VS ČR 1/2005 Typologie historických vězeňských zařízení Vznik a vývoj českého vězeňství úzce souvisí se vznikem

Více

Ročenka 2012. Vojenský historický archiv

Ročenka 2012. Vojenský historický archiv Ročenka 2012 Vojenský historický archiv Praha 2013 Ministerstvo obrany České republiky OKP, 2013 ISBN 978-80-7278-612-1 Obsah ÚVODEM...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK

Více

HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ Oblast vojenského zpravodajství v podmínkách armád je různými státy organizována, regulována a využívána různě. Zpravidla bývá členěna do dvou základních druhů činnosti,

Více

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 SRDCE ARMÁDY Ministerstvo obrany České republiky Prezentační a informační centrum ISBN 978-80-7278-515-5

Více

připuštěn ke složení obhajoby závěrečné disertační

připuštěn ke složení obhajoby závěrečné disertační obsah a způsob jejich zobrazování. K tomuto období je datován první doložitelný dokument Karla Janouška v oblasti letecké meteorologie. Dokument s názvem Povětrnostní situace znázornění zaslaný dne 30.

Více

VÁLEČNÝ POSTILION VYSOKÉ MÝTO 1939 1945. 70 let od konce druhé světové války. Neprodejné OD MOBILIZACE K OKUPACI. Vydal spolek Memoriae armis

VÁLEČNÝ POSTILION VYSOKÉ MÝTO 1939 1945. 70 let od konce druhé světové války. Neprodejné OD MOBILIZACE K OKUPACI. Vydal spolek Memoriae armis VÁLEČNÝ POSTILION Vydal spolek Memoriae armis VYSOKÉ MÝTO 1939 1945 Neprodejné 70 let od konce druhé světové války Vážení spoluobčané, milovníci historie, letos si připomínáme 70 let od ukončení II. světové

Více

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 odáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 Diplom Janu Gayerovi, SOkA Přerov Pamětní odznak čs. dobrovolce Čs. válečný kříž 1914 1918 Čs. revoluční medaile Medaile

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

85 LET EXISTENCE VOJENSKÉ KONZERVATOŘE - VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY (1923 2008)

85 LET EXISTENCE VOJENSKÉ KONZERVATOŘE - VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY (1923 2008) 85 LET EXISTENCE VOJENSKÉ KONZERVATOŘE - VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY (1923 2008) Konec první světové války na jedné straně znamenal rozpad mnohonárodnostního soustátí Rakouska-Uherska na druhé straně se jedná

Více

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně Průvodce Památník II. světové války 1 Památník II. světové války Hrabyně 2 Památník II. světové války Památník II. světové války 3 Památník II. světové války Areál s památníkem Památník II. světové války

Více

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2013 Sborník geografické služby AČR Obsah Úvodník 3 Z praxe 4 Projekt tvorby e-learningových kurzů pro vojenskogeografickou a topografickou přípravu Ing. Libor Laža 4 Aplikace

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ. Studijní materiál pro učitele dějepisu

NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ. Studijní materiál pro učitele dějepisu NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ Studijní materiál pro učitele dějepisu Martin Hořák, Tomáš Jelínek editoři NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ Studijní materiál pro učitele dějepisu KATALOGIZACE

Více

OSVOBOZOVÁNÍ ROUSÍNOVA A BLÍZKÉHO OKOLÍ ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

OSVOBOZOVÁNÍ ROUSÍNOVA A BLÍZKÉHO OKOLÍ ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra historie OSVOBOZOVÁNÍ ROUSÍNOVA A BLÍZKÉHO OKOLÍ ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. František Čapka,

Více

Společnost pro obnovu Lidic (1945) 1946-1959

Společnost pro obnovu Lidic (1945) 1946-1959 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav Společnost pro obnovu Lidic (1945) 1946-1959 magisterská diplomová práce Pavla Štěpánková Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. Brno 2006

Více

Katalog k expozici. Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946

Katalog k expozici. Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946 Katalog k expozici Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946 Zahajovací řeč: Eduard Vacek Prezident Federace nezávislých spisovatelů Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych

Více

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE Vážení přátelé, zářijové výročí Mnichovské dohody je v řadě událostí, které jsou v našich dějinách spojené s koncovou číslovkou osm, jedním z nejbolestnějších. První republika byla dobou občanské svobody,

Více

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola kapitola II. ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939 První političtí emigranti a zájemci o službu v budoucí československé zahraniční armádě odcházeli v období mezi březnem a srpnem 1939 z území Protektorátu

Více

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická.

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce Kateřina Nová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

PROMĚNY ODBORNÉ PŘÍPRAVY

PROMĚNY ODBORNÉ PŘÍPRAVY VYDÁVÁ INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VS ČR 2/2010 PROMĚNY ODBORNÉ PŘÍPRAVY VĚZEŇSKÉHO PERSONÁLU Aleš Kýr, Alena Kafková Objekt SOŠ SNV Ostrov n. Ohří v letech 1970-1980 (foto: KDH

Více

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku Přehled organizačního vývoje SNB v letech 19451950... Internetová verze Sborníku AMV 1/2003 Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 19451950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní

Více

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Historický ústav FF JU Dějiny 20. století Soutěžní práce Cena Edvarda Beneše Zdeněk Holenka Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR (5. květen

Více

Masarykova univerzita Brno Filozofická fakulta Historický ústav

Masarykova univerzita Brno Filozofická fakulta Historický ústav Masarykova univerzita Brno Filozofická fakulta Historický ústav Osobnost Adolfa Kolínského v letech 1905-1973 (Magisterská diplomová práce) Jaroslav Nečas Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D. Brno

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Pedagogika veřejná správa Etika donucovací moci Bakalářská práce

Více

Z obsahu ËÌsla 3/2005. Jak zacházet s osobními údaji. Jen v bezpečných věznicích lze provádět kvalitní programy zacházení s odsouzenými. str.

Z obsahu ËÌsla 3/2005. Jak zacházet s osobními údaji. Jen v bezpečných věznicích lze provádět kvalitní programy zacházení s odsouzenými. str. české vězeňství ročník 13 číslo 3/2005 Drama v soudní síni Na lavici obžalovaných sedí nebezpečný zločinec. Vězeňská stráž je připravena na možné komplikace. Její příslušníci v kuklách a se samopaly v

Více

Časopis Československé obce legionářské. Legionářský. směr 1/2015

Časopis Československé obce legionářské. Legionářský. směr 1/2015 Časopis Československé obce legionářské Legionářský 1/2015 směr Sokol si připomíná 25 let od svého znovuobnovení Již čtvrt století uplynulo od chvíle, kdy byla krátce po sametové revoluci v listopadu 1989

Více