ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Praha 2012 Marie FUŃÁKOVÁ

2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra mapování a kartografie Bakalářská práce GIS malých historických objektů na Novoříšsku Vypracovala: Marie FUŇÁKOVÁ Vedoucí práce: Doc.Ing. Lena Halounová, CSc. květen 2012

3 list ZADÁNÍ

4 práce: Autor: Obor: Druh práce: GIS malých historických objektů na Novoříšsku Marie Fuňáková geoinformatika Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Lena Halounová, CSc. Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Konzultant: --- Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému (GIS) drobných historických staveb na Novoříšsku. Dále sběrem dat k těmto objektům pro tvorbu atributové tabulky. Součástí sběru dat je i fotografická dokumentace a tvorba 3D modelů křížové cesty na zdejším vrchu Spravedlnost či též Kalvárie. Jednotlivé objekty jsou dále zobrazeny na pozadí leteckých snímků. Klíčová slova: Nová Říše, GIS, křížová cesta, Kalvárie, 3D model, NOKUS Title: Author: Study: Type of work: GIS of small historical objects in the Nová Říše area Marie Fuňáková Geoinformatics Bachelor Thesis Supervisor: Consultant: --- Doc. Ing. Lena Halounová, CSc. Department of Mapping and Cartography, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague Abstract: This bachelor work is focused on creation of the GIS of small historical objects in the Nová Říše area. Another aim was data acquisition for a creation of the attribute table. One of its components is a photographical documentation and creation of the 3D model of Way of the Cross at the local hill Spravedlnost or also Kalvarie. Individual objects are displayed to the background orthophoto images. Key words: Nová Říše, GIS, Way of the Cross, Calvary, 3D model, NOKUS

5 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně, pouze s pouţitím pramenů a podkladů uvedených v přiloţeném seznamu, za odborného vedení Doc. Ing. Leny Halounové, CSc. V Praze dne.. Marie Fuňáková

6 Poděkování: Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří přispěli ke vzniku této práce. Zejména pak doc. Ing. Leně Halounové, CSc. za vedení a odbornou pomoc při vypracovávání a členům NOKUS a premonstrátskému řádu za spolupráci a poskytnutí dat.

7 Obsah Úvod Městys Nová Říše Drobné objekty Novoříšska Křížová cesta Kalvárie Dokumentace objektů Sběr informací do databáze Fotografická dokumentace Polohové zaměření GPS Výškové zaměření Určení velikostí objektů křížové cesty Program Simphoto Tvorba 3D modelů Sdílení modelů Tvorba databáze Transformace souřadnic Atributová tabulka v Microsoft Excel GIS ArcGIS Načtení podkladové mapy Ortofoto ZABAGED Načtení tabulky Úprava bodového shapefile Úprava dat podle ortofotomapy Úprava vlastností bodové značky Zobrazení popisů Tvorba hypertextového odkazu Vektorizace Analýzy Výpočet převýšení Analýza dostupnosti Funkce Near Výsledek analýzy dostupnosti... 30

8 8. ArcGIS Explorer Tvorba mapy Tvorba internetových stránek Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam symbolů a zkratek Použitý software Seznam obrázků Seznam příloh Přílohy... 40

9 Úvod Téma drobných historických staveb na Novoříšsku bylo vybráno z důvodu osobních sympatií k Nové Říši i těmto objektům. Jejich jednoduché kráse i různorodosti výskytů. Každý objekt je po architektonické stránce originálem. Jedná se o stavby, které neodmyslitelně patří do české krajiny i její kultury a dotvářejí tak její ráz a charakter. Drobnými historickými stavbami jsou chápány hlavně kapličky, kříže, sochy, Boží muka atd. Dalším důvodem k výběru tohoto tématu byl také fakt, že r uplyne 1150 výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu a 150 výročí od založení kříže na zdejším vrchu Spravedlnost (Kalvárie) a 140 let od založení celé křížové cesty vedoucí na tento vrch. Hlavní náplní práce byl sběr dat pro tvorbu geoinformačního systému těchto staveb. To spočívalo v jejich zaměření, fotografické dokumentaci a vyhledání základních informací, pokud byly k dispozici. Součástí práce bylo dále vyhotovení 3D modelu celé křížové cesty. K tvorbě modelů byl použit program Google SketchUp, pomocí něhož mohly být modely následně umístěny na internet. Byla také vyhotovena jednoduchá webová mapa a informační leták s mapou. Vše pomocí programu OCAD10Pro. Pomocí HTML byly vytvořené internetové stránky, které nás blíže seznamují s Novou Říši a drobnými historickými objekty v jejím nejbližším okolí. Veškeré získané informace a výstupy budou následně sloužit organizaci NOKUS i širší veřejnosti. 9

10 1. Městys Nová Říše Nová Říše se nachází na Českomoravské Vrchovině v jihozápadní části Moravy nedaleko historické hranice mezi Čechy a Moravou. Asi 25 km severně leží krajské město Jihlava a přibližně 8 km severozápadně se nachází historické město Telč. Přesná poloha obce je určena kótami 15 34ꞌ východní délky a 49 09ꞌ severní šířky, udávaná nadmořská výška je 536 m n. m. Na JV okraji se nachází vrch Polanka s trigonometrickým bodem 625 m. Současný erb i prapor byly obci znovu uděleny 28. února 2000 předsedou Poslanecké sněmovny Václavem Klausem. Erb má tvar zakulaceného štítu s červeným polem a skládá se ze zlatého pivovarského šoufku přeloženého zkříženým stříbrným klíčem a mečem se zlatým jílcem a záštitou. Prapor je pak tvořen třemi vodorovnými pruhy v poměru 1:1:2 v barvě žluté, bílé a červené. 17. března byl obci navrácen status Městyse. Z důvodu absence historických pramenů nelze spolehlivě určit přesné datum založení obce. První zmínka o Nové Říši je datována r. 1211, kdy měl být založen Premonstrátský klášter Markvartem z Hrádku a jeho choťí Vojslavou pro panny sv. Norberta sestry premonstrátky. Podle legendy dal Markvart slib, že pokud se vrátí živý z válečného tažení, založí konvent. První doložená zpráva vztahující se k obci pochází z listiny, která je datována 15. září Již kolem roku 1363 byla Nová říše přičiněním konventu povýšena na městečko a markrabětem Janem jí bylo propůjčeno tržní právo. První zmínka o vyučování v obci je z roku Nová Říše byla v historii zužována mnohými válkami a požáry. První záznam o přítomnosti cizích vojsk v obci je datován k roku 1278, kdy údajně došlo k vyplenění obce a vypálení Kláštera vítěznými vojsky císaře Rudolfa Habsburského, který táhl s plukem přes Znojmo k Jihlavě. Během 13. stol. Trpěla vpádem rakouských vojsk velká část území jižní Moravy. V období husitských nepokojů došlo znova několikrát k vyplenění obce. Roku 1430 byl pobořen zdejší klášter a řádové sestry (premonstrátky) byly vyhnány. Tato zkáza je připisována Prokopu Holému. Roku 1458 byla opět vydrancována vojsky Jiřího z Poděbrad. Nedlouho nato při česko-uherské válce roku 1468 zaplavila Moravu vojska Matyáše Korvína. V této době byla údajně obec zcela vydrancována a vypálena. Roku 1596 vymírá ženský konvent odchodem převorky Anny Černické z Kačova do Chotěšova v Čechách. Dva roky nato složili dva zábrdovidští premonstráti sliby pro Novou Říši a bez ohledu na nepřátelské útoky postupně přeměňovali klášter v mužský. Během třicetileté války kolem roku 1620 byl zdejší probošt vykázán z obce a do kostela byl uveden jemnický kalvínský kazatel Matěj. V této době měl být také veškerý mobiliář spálen, k čemuž naštěstí nedošlo, ale veškeré chrámové vybavení bylo pouze přemístěno do kaple sv. Anny. Při tomto stěhování však došlo k velkým škodám, kdy byl např. při stěhování rozštípán oltář, nebo byly uraženy sochám nosy. Po konci třicetileté války roku 1641 byl klášter slavnostně znovu osazen 7 členy zábrdovické kanonie. Původně ženský klášter se tak definitivně změnil na mužský. Kolem roku 1676 je při klášteře Panny Marie stavěn nový klášterní kostel sv. Petra a Pavla v prostoru kostela původního z roku 1504 pod vedením stavitele Pavla Weinbergera. 23. února 1683 se v obci rozhořel zničující požár, který téměř dokončenou stavbu silně poškodil. Převážně z finančních důvodů byla obnova započata až v roku 1688 stavitelem Bartolomějem Hasslerem. Celá stavba byla zakončena dostavbou dvojvěží v průčelí kostela roku Roku 1733 byl pak novoříšský klášter povýšen na opatství. Opat Jan Nepomucký Pelikán v roce 1800 zřídil ve zdejším klášteře gymnázium, které bylo ale za 8 let zrušeno pro nedostatek financí a neustálé války. Další zničující požár vypukl roku 1813, kdy vyhořel nový klášter, nová prelatura, chrámová střecha i věž. V roce 1942 došlo k přepadení kláštera jednotkami SS a zatčení 11 premonstrátů. Ti byli odvezeni do Kounicových kolejí v Brně a poté do 10 Obr.1: Erb Nové Říše (http://www.novarise.cz)

11 Osvětimi. Všichni až na 3 novice zahynuli. Klášter byl proměněn na středisko organizace Hitlerjugend. V únoru 1950 pak došlo k zabrání kláštera pro vojenské účely a řeholníci byli obviněni v zinscenovaném procesu. Z kláštera se tak stalo na dlouhých 40 let vojenské skladiště. Zchátralý klášterní areál byl řádu opět navrácen až v roce Za účelem celkového kulturního rozvoje a zachování tradic v obci byl v červnu 2003 založen NOvoříšský KUlturní Spolek NOKUS. Jedná se o občanské sdružení, které pořádá řadu akcí a aktivit (divadla, koncerty, výstavy, soutěžní akce, ) a navazuje spolupráci s ostatními spolky. Úzkou spolupráci navázal např. s institucemi městys Nová Říše, Základní škola Nová Říše, Opatství a kanonie premonstrátů Nová Říše nebo třeba Místní knihovna Nová Říše. Od roku 2010 také probíhá sbírka na opravu zdejší křížové cesty, pod názvem projektu Kalvárie znovu oţívá, která se koná do konce října Tento projekt byl podpořen nadací VIA. V rámci projektu bylo také roku 2011 vyhotoveno odpočinkové Obr. 2: Odpočinkové místo [27] místo s informační tabulí o křížové cestě, které se nachází u silnice na Zdeňkov mezi 3. a 4. dochovanou kapličkou křížové cesty Drobné objekty Novoříšska Jednoznačnou dominantou Nové Říše je kostel sv. Petra a Pavla s přilehlým opatským premonstrátským klášterem Panny Marie. Další dominantou náměstí je i bývalý ústav či kaple císaře Rudolfa, nynější městský úřad. Mimo tyto největší dominanty se v Nové Říši a jejím nejbližším okolí nachází řada drobných památek, jako jsou sochy svatých, kapličky či kříže. Kaple, kaplička je menší sakrální objekt, který bývá zasvěcen některému svatému stejně jako kostel. Název je nejpravděpodobněji odvozen z latinského slova capella (malý hrob), podle raně křesťanského památníku stavěného nad hrobem mučedníka. Velikost i tvar mohou být různé. Časté Obr. 3: Kostel sv. Petra a Pavla jsou tzv. výklenkové kaple, které nemají charakter z ulice Krasonické budovy. Ve výklenku se pak může nacházet obraz či socha s náboženským motivem. [8] Poklona je pojmenování pro různé objekty, ale v převážné části se jedná o drobné kapličky opatřené klekátkem. Časté je i vyobrazení Panny Marie. [7] Kříž je symbolem umučení Krista a zároveň nejčastěji objevovaným objektem drobné sakrální architektury. Jedná se o křesťanský symbol, znak víry a naděje. Stavba a umístění křížů mohou být různé. Mohou sloužit jako místo k modlitbě či mít za úkol místo posvětit (kříže na hřbitově). Mohou stát jako připomínka nehody, jako poděkování, mohou se nacházet na popravištích, či na křižovatkách. Také se mohli stavět namísto kaplí (hlavní kříž na hřbitově). [6] Křížová cesta se stavěla hlavně při cestách k poutním místům a nejčastěji byla tvořena 14 zastaveními a to převážně ve formě božích muk či výklenkových kapliček. [6] Boží muka jsou sloupky či pilíře ukončené lucernami, kaplicemi nebo prostými hlavicemi, na jejichž vrcholu se nejčastěji nacházel křížek. Převážně stávala podél cest a obchodních stezek. V lucerně mohl být prázdný prostor, scény z Kristova umučení, reliéfy svatých, či různé nápisy. 11

12 Symbolizují pak sloup, u kterého byl bičován Kristus. Později se místo kaplice začínají objevovat i sochy světců. [6] Sochy svatých - jedná se o plastické vyobrazení světce či světice. Největší oblibě se sochy těšily v období baroka. Nejčastěji zpodobňovanými svatými byli sv. Jan Nepomucký a sv. Florián. Dále pak např. svatá Trojice, Panna Marie a různí patroni (sv. Kryštof, sv. Václav, sv. Barbora, ). Světci jsou nejčastěji zobrazováni s určitým atributem, podle kterého lze světce rozeznat, například předmět světcova umučení. [6] Smírčí kameny se v minulosti zhotovovali na místě tragické události jako součást trestu za vraždu. Mohly mít různou podobu, ale často je na něm vyobrazen kříž a předmět, jímž byla způsobena smrt. [6] Kašny jsou umělé nádrže na vodu. Název zřejmě pochází z německého Wasser kasten, což znamená schránka na vodu. Mohou být kamenné, dřevěné, nebo také plechové. Voda byla přiváděna obvykle pomocí jednoduché trubky veřejného vodovodu. Od 16. Století se v Česku začínají objevovat kašny zdobené sochami či plastikami. [9] 1.2. Křížová cesta Kalvárie Novoříšská křížová cesta vede podél cesty na Zdeňkov na vrch zvaný Spravedlnost, jež se nachází 591 m n.m. Na tomto kopci byl roku 1863, u příležitosti 1000-letého výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, postaven kříž. O deset let později (1873) zásluhou městečka a zdejšího kláštera vznikla i křížová cesta skládající se původně ze 13 zděných výklenkových kaplí. Spolu se stávajícím žulovým křížem tak tvořila typických 14 zastavení, z nichž se do dnešních dob dochovalo bohužel jen 10 kapliček a kříž. Celá křížová cesta se dnes nachází v dezolátním stavu. Obr. 4: Kalvárie Kaple vznikly dle nákresu stavebního mistra p. Krištofa a pod jeho vedením. Jedná se o poklony obdélného půdorysu se sedlovou střechou a nikou prostorem na obraz. Ozdobeny byly olejovými obrazy na plechu od Čeňka Neumanna z Telče, které byly později nahrazeny litinovými reliéfy. Tyto litinové obrazy se v současné době nachází v místním klášteře a kapličky jsou bez výzdoby. Dále byly zdobeny také dřevěnými křížky od novoříšského truhlářského mistra p. Nixe. Kamenickou práci pak provedl mrákotínský mistr Martin Neužil. [11] Původní umístění kapliček není již zcela přesně známo, ale dle Pamětního spisu[11] se 1. zastavení nacházelo v obci u mostu za řekou Vápovkou. V tomto pamětní spisu se též píše: Tato kříţová cesta 12

13 vedena jest od mostu nad řekou Vápovkou podél cesty Ţeletavské vpravo, na vrchol tak zvaný Spravedlnost. Kdeţto L.P postaven byl památný kříţ s nápisem Pomník tisícenočnice příchodu ss. Cyrilla a Methoda do Moravy. Tento spis je psán ručně ve staročeštině a je proto poměrně špatně čitelný. Popisuje především myšlenku a způsob vzniku křížové cesty, dále pak k čemu a z čeho má stavba vzniknouti, kdy se má započíti atd. Celá křížová cesta byla vybudována v poměrně krátkém čase. Prvotní myšlenka vznikla sice již roku Ale než došlo k vyřízení všech potřebných dokumentů a získání financí ve veřejné sbírce, uplynulo několik let a samotná stavba započala v dubnu Téhož roku 28. září na svátek sv. Václava byla křížová cesta slavnostně vysvěcena. Jak už bylo řečeno, současný stav této památky je v neutěšeném stavu. Některé kapličky jsou mírně nakloněné, soklové desky jsou uvolněné a omítky i zdivo jsou značně poškozeny. Dřevěné kříže, které zdobily střechu kapliček, se již také nedochovaly, stejně jako původní vzhled kapliček, který byl při poslední opravě zjednodušen a mimo jiné byly odstraněny profilace okolo nik. Částečně dochovaná profilace se nachází na 8. dochované kapličce přímo na vrcholu kopce. [12] V rámci projektu Kalvárie znovu oţívá by měly kapličky, stejně jako žulový kříž, projít celkovou rekonstrukcí a chybějící kapličky mají být znovu vystavěny. Jejich umístění ale nebude na původních místech, ale budou rozmístěny mezi již stávající kapličky. 2. Dokumentace objektů Fotografická dokumentace stejně jako polohové zaměření objektů probíhalo v několika etapách. Celá dokumentace pak byla ovlivňována počasím. Dalším problémem byla doprava, a proto byla možnost měření a focení vždy jen o víkendech. Samotné měření proto probíhalo převážně ve dnech: a , 9. 3., , a Sběr informací do databáze Důležitou náplní práce bylo získání informací pro následnou tvorbu atributové tabulky (příloha č. 1). Tato data byla zjištěna převážně z knihy Nová Říše [1]. Dále pak z oficiálních stránek Nové Říše [2], wikipedie [3], blogu o Nové Říši a okolí [10] a také z poskytnutých zdrojů od NOKUS. Jednalo se převážně o informace ke křížové cestě, k níž byly poskytnuty i evidenční listy, ručně psaný Památkový spis [11] a koncepce restaurátorských zásahů [12-13]. Další informace byly poskytnuty od novoříšského opata Mariana Rudolfa Kosíka. Velkým problémem ale stále zůstává žalostný nedostatek informací a historických pramenů dokumentující tyto objekty. Z tohoto důvodu se bohužel mnohé informace dohledat nepodařilo. Tvorba atributové tabulky je dále popsána v kapitole 4. Tvorba databáze Fotografická dokumentace K pořizování snímků byl použit fotoaparát Samsung ES15 s celkovým rozlišením 10,2 megapixelů, přičemž jednotlivé fotografie byly pořizovány s rozlišením 3M (2048x1536). Ke každému objektu bylo pořízeno více fotografií, z nichž byly později vybrány jen ty nejzdařilejší. 13

14 Výsledkem jsou barevné fotografie ve formátu.jpg o velikosti kolem necelého 1MB. Kapličky a kříž křížové cesty byly nafoceny důkladněji a ze všech stran, aby z nich bylo později možné vyhotovit 3D model. Pro umístění fotografií na internet byl vybrán web rajce.net, kde byl vytvořen účet pod jménem mar2fu. Pro tvorbu alb a nahrávání fotografií bylo potřeba nainstalovat aplikaci rajče průvodce. Pomocí této aplikace bylo vytvořeno album drobne_historicke_stavby_nr [24], do kterého byly nahrány všechny vybrané fotografie, ke každému objektu jedna. Obr. 5: Fotoaparát Samsung ES Polohové zaměření Poloha objektů byla zaměřena pouze za použití GPS přístroje se softwarem igo8 a programem Nav N Go. Souřadnice byly získány v desetinném tvaru systému WGS GPS Obr. 6: použitý GPS přístroj Zkratkou GPS se rozumí Global Positioning Systém, což v překladu znamená globální poziční systém. Celý oficiální název ale zní NAVSTAR GPS. Jedná se o původně ryze vojenský navigační družicový systém, který byl s určitými omezeními později zpřístupněn i široké veřejnosti. Byl vyvinut a je dodnes spravován ministerstvem obrany USA. Vývoj družicové navigace sahá zhruba do 60. let 90. století. Pomocí GPS lze určit s několikametrovou přesností polohu kdekoli na Zemi. Přesnost lze zlepšit za použití fázového měření a to až na centimetrovou přesnost. Strukturu systému GPS lze rozdělit do 3 základních segmentů: Kosmický segment Je tvořen soustavou družic na šesti zhruba kruhových oběžných drahách o sklonu kolem 55 stupňů nacházející se ve výšce km nad zemským povrchem. Jedná se o 21 navigačních a Obr. 7: Kosmický segment GPS [16] 14

15 3 záložních družic, celkem tedy 24 družic. Jejich oběžná doba je 11 hodin a 58 minuty. Rozmístění družic zaručuje, že jsou trvale viditelné minimálně 4 družice, a to z kteréhokoli místa na Zemi, v ideálním případě může být vidět až 12 družic. Řídící segment Za řízení celého systému je zodpovědná hlavní řídící stanice (Master Controlor Systém - MCS) nacházející se na letecké základně Schriver v Colorado Springs. Dále pak pět pozemních monitorovacích stanic (monitoring stations) a tři stanice pro komunikaci s družicemi (ground antenna). Hlavním úkolem je sběr dat z družic a jejich následné zpracování a výpočty korekcí času, které jsou posílány zpět do družic. Uživatelský segment Obr. 8: Mapa rozmístění stanic řídícího segmentu [16] Je složen s uživatelů a GPS přijímačů. Pro získání polohy stačí signál ze 3 družic, k určení i nadmořské výšky jen však nutný signál minimálně ze 4 družic. Přesnost výsledného měření ovlivňuje nejen počet družic, ale i jejich vzájemná poloha nebo třeba okolí, v němž může docházet ke stínění signálu (zástavba, les) Výškové zaměření Pro zaměření nadmořských výšek pomocí GPS přístrojů je nutný signál min. ze 4 družic, ale i tak je toto určování poměrně dost nepřesné. V našem případě byla zvolena metoda odečtu výšek z internetové mapy Obr. 9:Informace o poloze na IZGARD [14] 15

16 IZGARD [14]. Výška je zde zobrazována s přesností na centimetry. Nadmořské výšky ale nebyly třeba znát s tak velkou přesností, protože se jedná jen o orientační údaj. Proto odečtený údaj bohatě postačuje v zaokrouhleném tvaru na metry Určení velikostí objektů křížové cesty Pro tvorbu 3D modelu křížové cesty bylo nutné zjistit velikosti kapliček a kříže. Bylo proto zaměřeno vždy několik svislých a vodorovných měr za použití svinovacího dvoumetru. Ostatní rozměry byly zjištěny následně z pořízených fotografií, které byly transformovány v programu simphoto Program Simphoto Jedná se o free software pro jednosnímkovou transformaci, který zhotovil David Čížek v rámci bakalářské práce ve školním roce 2008/2009. Je přístupný z [17]. K transformaci snímků byla použita možnost určení rozměru pomocí samostatných délek a to svislice a vodorovné délky. V jednoduchém menu je nejprve zadána velikost délek v metrech a následně jsou zvoleny vždy 2 body v obrázku určující daný rozměr. Po každém výběru bodu je nutno stisknout tlačítko OK. Po zadáních všech 4 bodů se potvrdí pomocí tlačítka Transformovat. Tímto byl získán skutečný rozměr snímku a bylo tak možné změřit i rozměry, které nebylo možné odměřit v terénu (např. výška kříže). Obr. 10: Uživatelské rozhraní SimPhoto 3. Tvorba 3D modelů Modely byly vyhotoveny pro celou křížovou cestu tj. 10 kapliček a kříž nacházející se na Spravedlnosti. Rozměry objektů byly určeny částečně přímým měřením, částečně pomocí odměření z transformovaných fotografií ze Simphoto (předchozí kapitola). 16

17 Samotná tvorba modelů byla vyhotovena za použití free softwaru Google SketchUp. Práce spočívá převážně ve tvoření ploch a jejich následném vytažení, či zatlačení. Podrobné návody práce se SketchUp lze nalézt např. na stránkách YouTube.cz. Obr. 11: uživatelské rozhraní Google SketchUp Výsledný model byl poté oblepen fotografiemi. Pomocí okna Přizpůsobit fotografii byla fotografie nahrána a model se na ní musel umístit pomocí os. Když se model nachází na správném místě, lze použít tlačítko Promítnout textury z fotografie. Z fotografie se tak stává textura a lze jí klonovat na další stěny. Fotografií lze takto přizpůsobit několik. Obr. 12: vyhotovené modely (bez textury a s texturami) Další možností je možnost importovat fotografii. Vybraná fotografie se tak přímo nalepí na požadovanou stěnu. Tento způsob má ale nevýhodu v tom, že se poté jedná jen o stěnu s fotografií, nikoliv texturu a nelze jí proto naklonovat na jiné stěny ani s ní dále pracovat. Velkým problém se stává i import fotografií na zakřivené plochy. Tento problém řeší právě práce s texturami. 17

18 3.1. Sdílení modelů Pro následné umístění modelu na internet a jeho sdílení s ostatními uživateli je třeba dodržet hned několik kritérií [18] jako např.: Musí reprezentovat reálné a trvalé stavby Musí být texturován fotografiemi Musí být v aplikaci Google Earth správně zarovnán se snímky Nesmí se vznášet nad zemí a nesmí být zapuštěn do země Pro nahrání na internet je pak potřeba založit si vlastní účet na google warehouse [19], kam jsou následně modely nahrávány a dozvídáme se zde i informace o tom, zda modely již byly schváleny či nikoli. Pro umístění na internet nejprve spustíme program Google Earth a přiblížíme se na místo, kde se má výsledný model nacházet. V Programu SketchUp se poté získá aktuální pohled pomocí stejnojmenného tlačítka. Na tuto fotografii reálného území je nutné co nejpřesněji model umístit a to pomocí tlačítek Přesunout a Otočit. Je-li model polohově umístěn, přepneme se na terén (nástroje Google Earth přepnout na terén). Nyní je nutné umístit model v prostoru tak, aby neplaval v prostoru. Znovu použijeme tlačítko Přesunout. Nyní je potřeba modelem posouvat ve svislém směru tj. po modré ose. Musíme se takto dostat až na plochu. Je-li model správně umístěn, vypneme zobrazování hran a již lze použít možnost sdílet model (Soubor galerie 3D objektů sdílet model). Pokud není model větší než 10 MB bude nahrán na internet a zařazen do fronty na schválení. Všechny modely křížové cesty se nachází v galerii google warehouse uživatele vcelka. A protože již 4 kapličky s křížem tvořící vrch Kalvárie byly schváleny, jsou i ke zhlédnutí na Google mapách [20]. Obr.13: Umístění modelů na Google mapách [20] 18

19 4. Tvorba databáze Tvorba a naplnění atributové tabulky bylo důležitou a nedílnou součástí práce. Tato tabulka - databáze slouží pro následnou práci v ArcGIS. Atributová tabulka je jedna a je pojmenována database. Její přesný obsah je obsahem přílohy č. 1. Ačkoliv by správně měla být tabulka rozdělena tak, že opakující se prvky (typ, autor, nechal postavit) by se měli nacházet v samotný tabulkách, zde tomu tak není. Důvodem je, že pro běžného uživatele je důležitější znát přímo daný atribut, a nikoliv jen odkaz pomocí ID, který by propojoval dané tabulky. I když tato struktura není zcela optimální pro následnou údržbu a spravování databáze, její účelnost je dostatečná. Data pro naplnění tabulky byly zjišťovány převážně z knihy Nová Říše [1], z internetu [2-3, 10], nebo z poskytnutých evidenčních listů, Památkového spisu [11] a restaurátorských zásahů [12-13] od NOKUS. Dále pak od opata Mariana Rudolfa Kosíka. Některé údaje, hlavně rok vzniku, se občas nacházely i přímo na samotném objektu. Ale i tak se ukázalo zjištění určitých informací jako velký, a mnohdy až neřešitelný problém z důvodu velké absence historických pramenů se některé údaje zjistit vůbec nepodařilo. Souřadnice WGS byly zjištěny pomocí GPS přístroje, souřadnice S-JTSK pak následnou transformací. Nadmořské výšky jsou pouze orientační a jsou určeny odečtem z internetové mapy IZGARD [14]. Fotografie objektů byly pořízeny vlastnoručně kompaktním fotoaparátem Samsung a byly nahrány na internet [24]. Celá tabulka byla tvořena v programu Microsoft Excel a následně nahrána do ArcGIS (ArcMap10). Z tohoto důvodu nebylo nutné definovat datové typy jednotlivých atributů a v celé databázi se tak vyskytují pouze typy double a text Transformace souřadnic Jako základní souřadnicový systém byl zvolen systém S-JTSK. Naměřená data byla ale v systému WGS 84. Pro následné zpracování byla proto nutná jejich transformace. WGS 84 Je celosvětově uznávaný souřadnicový systém World Geodetic Systém Tento systém je používán pro navigaci. Jedná se o pravotočivou kartézskou soustavu souřadnic se středem v těžišti Země. Kladná osa X směřuje k průsečíku rovníku s nultým poledníkem a kladná osa Z k severnímu pólu. Osa Y je pak na obě tyto osy kolmá a dotváří pravotočivý systém. Obr. 14: světový geografický systém WGS84 19

20 S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální je jednotný pro celý stát české republiky. Navržen byl roku 1922 Ing. J. Křovákem pro celé Československo. Jedná se o dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze a je definován Besselovým elipsoidem a jednotnou trigonometrickou sítí katastrální. K samotné transformaci souřadnic ze souřadnicového systému WGS-84 do systému S-JTSK byl použit software MATKART, přesněji jedna z jeho částí a to Geografický kalkulátor vb105. Protože naměřená data byla získána v již desetinném tvaru, ale program MATKART je požaduje ve formě stupně, minuty a vteřiny, bylo nutné desetinný tvar souřadnic na tyto stupně převést. Tento převod proběhl v programu Ocave 3.0.3, v němž byl naprogramován jednoduchý skript pro jejich převod stupne.m. Octave je bezplatný software obdobný placenému matlabu. Visual MATKART jedná se o vzdělávací bezplatnou verzi MATKARTU, která je poskytována na základě licence udělené katedrou mapování a kartografie Fsv ČVUT v Praze. Tento program je možné bezplatně stáhnout z webu této katedry [22]. Modul vb105 nám umožňuje oboustranný převod mezi rovinnými souřadnicemi S-JTSK (Y,X) a geografickými souřadnicemi (, ). Obr. 15: Uživatelské rozhraní MATKART 4.2. Atributová tabulka v Microsoft Excel Aby se dala tabulka nahrát do ArcGIS jako databáze je nutné dodržet určitou strukturu tabulky. V jejím záhlaví se proto smí nacházet maximálně 1 řádek a jeho atributy (názvy) musí být jednoslovné a bez diakritiky. Další řádky pak obsahují popis jednotlivých objektů. Údajům, které se zjistit nepodařilo, byla ponechána nevyplněna buňka a později jí byla automaticky přiřazena hodnota NULL = nedefinováno. 20

21 Význam použitých atributů: ID unikátní číslo patřící jednotlivým objektů NAZEV název objektu TYP - o jakou památku se jedná (kaple, socha, kříž, ) ROK rok vzniku AUTOR Autor dané památky NECHAL_POSTAVIT kdo se zasloužit o vznik památky, často to je též mecenáš RESTAUROVANI datum posledního restaurování LOKALITA informační slovní popis kde se objekt nachází POPIS popis dané památky (vzhled) SIRKA zeměpisná šířka WGS v desetinném tvaru DELKA zeměpisná délka WGS v desetinném tvaru X x-ová souřadnice S-JTSK Y y-ová souřadnice S-JTSK VYSKA přibližná nadmořská výška Bpv s přesností na metry FOTO URL adresa jednotlivých fotografií objektů 5. GIS Geografický informační systém je technologie a nástroj, který zpracovává údaje polohově vázané k povrchu Země [28]. Pomocí GIS lze pracovat s digitálními i rastrovými mapami, popisnými databázemi a propojovat prostorové i popisné databázové údaje. Lze provádět různé analýzy a vyhodnocovat požadavky a to jak klasické databázové dotazy, tak i geografické údaje. Pomocí GIS lze řešit i poměrně složité otázky, které nelze řešit jednoduše pomocí atributových dotazů. Zjednodušeně se jedná o polohově připojená data, s nimiž lze dále pracovat. Obr. 16: Struktura GIS [28] 21

22 6. ArcGIS ArcGIS je název produktu od ESRI největšího světového výrobce software pro geografické informační systémy (GIS). Tento software slouží ke zpracování různých úloh z oblasti GIS, tvorbu map, správu dat či různé analýzy i prostorové operace. Největší nevýhodou tohoto softwaru je jeho cena, protože se nejedná o free software. Pro prohlížení dat je ale možné použít free prohlížeč ArcGIS Explorer. ArcGIS Desktop poskytuje kompletní software a je k dispozici ve 3 úrovních, které se liší úrovní funkcionality. Jedná se o ArcView, ArcEditor a ArcInfo Načtení podkladové mapy V ArcMap si nejprve otevřeme prázdný list Blank Map. Je velmi vhodné nastavit výchozí souřadnicový systém tohoto okna. To se udělá pomocí Data Frame Properties. Zde se nataví Coordinate Systém na požadovaný implicitní systém. V našem případě byl zvolen S-JTSK Krovak EastNorth. Obr. 17: Uživatelské rozhraní GIS souřadnicový systém Jako podkladová mapa byla zvolena ortofotomapa. Ortofotomapa byla nahrána pomocí služby WMS. Tato služba se nachází v Catalog - > GIS Servers a zde je zvoleno Add WMS Server. Jaku URL adresa byla zadána adresa ze stránek CENIA [21]. Nahraná mapa byla poté prostým přetažením umístěna mezi Layers. Pomocí WMS byla také připojena katastrální mapa, pomocí níž lze případně zjistit na jaké parcele se daná památka nachází. Tato mapa byla připojena z ČÚZK [25]. Nakonec byla stejným způsobem připojena také mapa ZABAGED též přes geoportál ČÚZK [26]. Zde byly zvoleny jako viditelné atributy, které by nás mohli zajímat jako např. komunikace nebo sídelní, hospodářské a kulturní objekty. 22

23 Takto připojená mapa má ale velkou nevýhodu v rychlosti a její zobrazování trvá poměrně dlouhou dobu. Proto byla zvolena ještě druhá metoda a to přes ArcGIS Online, která se nachází v záložce File. Zde byla vybrána tatáž mapa a to cenia_rt_ortofotomapa_aktualni. Takto připojená mapa je mnohem rychlejší a tudíž i pohodlnější a vhodnější pro následnou práci Ortofoto Pomocí ortofotomapy můžeme získat reálnou a nezkreslenou skutečnou situaci území. Aby se jednalo o opravdu reálný terén, je nutné ortofoto neustále obnovovat. Ortofoto České republiky tak představuje periodicky aktualizovanou sadu barevných ortofoto v rozměrech a kladu mapových listů státní mapy 1 : (SM5) 2 x 2,5 km. Ortofoto vzniká pomocí leteckých snímků, které jsou překresleny tak, aby byly odstraněny posuny obrazu. Ortofoto je obnovováno ve 3 letých periodách, kdy se každoročně snímkuje 1 / 3 území ČR ZABAGED Obr. 18: ArcGIS Online Základní báze geografických dat je digitální geografický model území České republiky, který svou přesností a podrobností zobrazení geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy České republiky v měřítku 1: (ZM 10). Obsah ZABAGED tvoří 106 typů geografických objektů zobrazených v databázi vektorovým polohopisem a příslušnými popisnými a kvalitativními atributy. ZABAGED obsahuje informace o sídlech, komunikacích, rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných územích, vegetaci a povrchu a prvcích terénního reliéfu. Součástí ZABAGED jsou i vybrané údaje o geodetických, výškových a tíhových bodech na území České republiky a výškopis reprezentovaný prostorovým 3D souborem vrstevnic. [27] Data ZABAGED jsou poskytována v souřadnicovém system S-JTSK, WGS84/UTM nebo S-42/1983. Výškový referenční system je Balt po vyrovnání (Bpv). Poskytovaná data jsou vektorová. Pokud se ale připojí pomocí služby WMS, obdržíme data rastrová, která se tváří jak vektorová při přibližování a oddalování se neustále překreslují. 23

24 6.2. Načtení tabulky Před samotným připojením tabulky je nutné ověřit, zda sešit z Microsoft Excel má danou strukturu. Pro správný průběh načtení je vhodné vytvořenou tabulku zkopírovat do nového sešitu a ponechat defaultní nastavení formátu i šířek jednotlivých sloupců i za cenu snížené čitelnosti. Je též nutné aby sešit byl uložen ve staré verzi excelu tj. ve verzi s koncovkou.xls nikoliv.xlsx jako je tomu u verze nové. Samotné přidání tabulky probíhá ikonou add Data a vybere se požadovaný sešit Excelu. Nachází-li se v excelu více listů, je nutné vybrat ten, v kterém jsou data uložena. Takto zpřístupněná data ovšem pro práci nestačí a je třeba data transformovat do formátu.dbf a vytvořit souřadnicově připojenou bodovou vrstvu. Transformace probíhá přes Arc Toolbox. Zde v záložce Conversion Tool > To Geodatabase, kde spustíme funkci Table to table. Do pole Input Rows vybereme načtenou tabulku s daty a v poli Output Location pak vybereme požadovanou cílovou cestu k uložení výsledné tabulky. Do položky Output Table pak napíšeme požadovaný název výsledné tabulky. V poli Field Map (optional) lze vybrat i pouze určité sloupce z tabulky. V našem případě byly nahrány všechny. Nyní již máme geodatabázi a tabulku načtenou z excelu je možné zavřít. Nyní je třeba databázi polohově připojit. V Menu vybereme záložku File -> Add Data -> Add XY Data. V kolonce Choose a table vybereme již transformovanou tabulku. Jsou-li sloupce pojmenovány shodně s X, Y a Z, automaticky se doplní. Problém je ale v použitém souřadnicovém systému EastNorth. Proto do X dosadíme -Y a do Y zase -X. do Z dosadíme VYSKU (viz obr. 19). Mínus před souřadnice bylo přidáno již v atributové tabulce. Pomocí Edit lze vybrat požadovaný souřadnicový systém. Nyní se nám již zobrazí bodové značky. Pro lepší práci byl z těchto dat vytvořen bodový shapefile. Nad nově vytvořenou vrstvou pomocí pravého tlačítka myši vybereme Data -> Export Data a zvolíme požadovanou cestu. Vyplníme název a v kolonce Save as type vybereme Shapefile. Nyní již máme vytvořenou souřadnicově připojenou bodovou vrstvu ve formátu.shp. Obr. 19: připojení tabulky add XY 6.3. Úprava bodového shapefile Bodová vrstva objektů byla následně upravována jak po grafické tak i po faktografické stránce. Jednalo se převážně o polohové zpřesnění a nastavení různých vlastností. 24

25 Úprava dat podle ortofotomapy Při bližším prozkoumání bodových dat jednotlivých objektů bylo zjištěno, že se některé objekty nenachází na správném místě vzhledem k ortofotomapě. Toto nesprávné umístění mohlo být způsobeno nepřesností GPS přístroje, která v nepříznivých podmínkách může dosahovat chyby až v řádu několika metrů. Mohlo se také jednat o nepříznivou konfiguraci družic. Velkou chybu může způsobit i vrstva atmosféry ionosféra, která může měření velmi ovlivnit. Nepřesnosti mohli vzniknout i osobními chybami. Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k úpravě dat a body posunout na požadované místo podle podkladové ortofotomapy. Pro opravu chybných objektů byla v editoru zvolena možnost Start Editing a k editaci byl vybrán námi vytvořený bodový shapefile památek. Nyní již bylo možné body umístit na požadované místo prostým posunutím bodu pomocí myši se zvoleným tlačítkem Edit tool. Nakonec pomocí End Editing byla editace ukončena a uložena. Obr. 20: Oprava bodů podle Ortofotomapy Po provedené opravě byly pomocí Identify zjištěny aktuální souřadnice, které se od původních částečně lišily. Ke všem opraveným objektům pak byla následně vypočítána polohová odchylka: ( ) ( ) a výsledek byl zaznamenán do tabulky: ID NÁZEV p 1 Kaple Panny Marie 13,75 3 poklona na Telč 5,85 4 poklona na Magdalénu 9,50 5 poklona 7,94 7 Smírčí kámen 9,03 10 sv. Florián 5,06 11 sv. Jan Nepomucký 22,49 12 kašna 29,86 16 kříž u sýpky 21,56 17 kříž v Lipách 15,17 18 kříž rodiny Nevrklové 54,46 20 Miksíckův kříž 61,91 21 žulový kříž na Spravedlnosti 9, zastavení 12, zastavení 36, zastavení 21, zastavení 20, zastavení 12, zastavení 10, zastavení 5, zastavení 6,57 Z tabulky je patrné, že polohová odchylka dosahuje chyb řádově i v desítkách metrů. 25

26 Úprava vlastností bodové značky V menu Properties v záložce Symbology lze libovolně měnit vlastnosti značek, a to např. jejich tvar, velikost či barvu. Defaultně nastavené bodové značce byl ponechán kruhový tvar, ale její velikost (size) byla zvětšena ze 4 na 7. Zároveň jí byla změněna i barva (color) na červenou, aby byly body výraznější Zobrazení popisů Pro lepší identifikaci jednotlivých objektů byly k jednotlivým bodům přidány názvy jednotlivých objektů. Tato možnost se přidá v záložce Properties Labels a zde se zaškrtne možnost Label fectures in this Layer. Dále se v kolonce method zvolí Label all the features the same way a v kolonce Label Field se zvolí co se má zobrazovat. V našem případě se jedná o sloupec NAZEV. V Text Symbol se zvolí požadované písmo, jeho velikost i barva. Zde bylo ponecháno defaultní nastavení (viz Obr. 21). Vypnutí popisů probíhá opět odškrtnutím možnosti Label fectures in this Layer v Properties. Obr. 21: Nastavení zobrazování popisů Tvorba hypertextového odkazu Aby byly dané objekty vhodným způsobem reprezentovány, byly k nim připojeny i vlastní fotografie. Toto se děje pomocí hypertextových odkazů. Hyperlinks jsou textové odkazy, které se nachází v atributové tabulce jako jeden atributový sloupec, v našem případě se jedná o sloupec FOTO. Pomocí hyperlinks tak lze získat další informace o prvku, kterému jsou hyperlinks přiděleny. V softwaru ArcGIS je použití hyperlinks možné třemi různými způsoby [22] : 26

27 Jako dokument: Nastavení adresářové cesty k danému dokumentu, který se nachází na daném počítači. Otevřen je pomocí defaultně nastaveného programu. Jako URL: Nastavení URL adresy na konkrétní internetovou stránku. Otevřen pomocí defaultně nastaveného webového prohlížeče. Jako Macro: Nastavení posloupností příkazů, činností nebo stisknutí kláves, které je možné vyvolat zadáním jediného povelu. K nastavení Hyperlinks stačí otevřít tabulku vlastností třídy, které chceme hyperllinks přiřadit. Properties Display, zde zaškrtne Support Hyperlinks using field a vybere se požadovaný sloupec, v němž se nachází odkazy, v našem případě tudíž FOTO. Zde zvolíme možnost URL, protože fotky objektů jsou uloženy na internetu a ve sloupci FOTO se nachází jejich URL adresy (viz. Obr. 21). Nyní když chceme zobrazit fotografie, zvolíme možnosti hyperlinks (ikona se žlutým bleskem). Kurzor myši se změní na blesk a při ztotožnění blesku se zvoleným objektem (žlutý blesk zčerná) a kliknutím na tento bod, se nám otevře výchozí internetový prohlížeč a zobrazí se fotografie daného objektu. Obr. 22: Nastavení hypertextových odkazů 27

28 6.4. Vektorizace Protože data ZABAGED jsou připojena pouze přes WMS (Web map service), jsou k dispozici jen jako rastr. Tento rastr se sice tváří jako vektor, protože se při každém přiblížení/oddálení vždy překreslí, ale nejdou nad ním provádět analýzy, jako nad vrstvou vektorovou. Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k vektorizaci. rastrová grafika Každý bod (pixel) je reprezentován danou barvou a souhrn všech pixelů tvoří celkový obraz. Každý obrázek je specifický barevnou hloubkou (počtem barev), rozlišením v DPI (počet bodů na palec) a velikostí (šířka a výška). Formáty jsou různé např. ztrátové (kompresní) formáty JPG, nebo bezztrátové PNG, BMP, TIFF, GIF. Velkou nevýhodou rastrů je ztráta kvality při zvětšování velikosti. vektorová grafika Obraz je tvořen čárovými segmenty, které jsou definovány pomocí přímek či křivek, u kterých je určován počáteční a koncový bod, směr i délka. Jedná se tudíž o orientované úsečky vektory. Vektorové obrázky mají velký obsah dat, protože se jedná o soubor mnoha přímek. V programu ArcGIS byla nad daty ZABAGED provedena ruční vektorizace komunikací. Nejprve byla založena nová Geodatabáze a v ní New Featture Class. Protože komunikace jsou liniové prvky, tak u možnosti typ bylo zvoleno Line Features. Za souřadnicový systém byl zvolen opět Křovák EastNorth. Ostatní bylo ponecháno v defaultním nastavení. Takto byly vytvořeny 3 třídy a to silnice, cesta a pěšina. Vektorizace byla poté započata pomocí start editing. V Create Features pak byla zvolena vždy požadovaná třída a pomocí tlačítka straight segment byla započata vlastní vektorizace obkreslování rastrového podkladu. Pro případnou úpravu již zvektorizovaných úseků byla použita možnost edit Vertices pomocí níž lze linie posouvat nebo přidávat/ubírat body. Před použitím této možnosti je nutné požadovanou linii (prvek) označit a to pomocí edit Tool požadovaný prvek následně zmodrá. Aby se při vektorizaci jednotlivé body linie zbytečně nezachytávaly na ostatní prvky (např. bodová vrstva objektu), necháme viditelnou vrstvu pouze vrstvu podkladovou (rastr), podle které provádíme vlastní vektorizaci. Komunikace byla zvektorizována jen v nejbližším okolí Nové Říše potřebnou pro následné analýzy. V properties byly poté každé třídě přiděleny vlastní značky o různých šířkách linie i její barvy. 7. Analýzy Program ArcGIS umožňuje provádět různé analýzy, a to jak atributové tak i prostorové. ArcGIS poskytuje velké množství nástrojů, které umožňují řešit i zdánlivě velmi složité analýzy jako například vzdáleností od různých vrstev, viditelnost z bodu, terénní profily a mnoho dalších. Nástroje sloužící k řešení analýz se nachází v aplikaci ArcToolbox Výpočet převýšení Jako výchozí bod bylo zvoleno prostranství před kostelem o nadmořské výšce 530 m n.m. Do atributové tabulky byl pomocí add Field přidán nový sloupec prevyseni s typem double. Nad tímto sloupcem byla zvolena možnost Field Calculator a pomocí vzorečku [VYSKA] 530 bylo vypočítáno převýšení u jednotlivých objektů. Z výsledku výpočtu je patrné, že největší převýšení (81 m) je nutné zdolat ke kapli sv. Jána na Polance a také při křížové cestě na vrch Spravedlnost (61 m). Výsledek analýzy se nachází v příloze č

29 7.2. Analýza dostupnosti Cílem této analýzy je zjištění dostupnosti jednotlivých objektů ze stávajících komunikací. Tato dostupnost může být vhodná například pro zjištění, kam až se dá dojet ještě autem, a kam už je potřebné se vydat pěšky. Ale nejdůležitějším využitím je hlavně dostupnost pro budoucí rekonstrukce objektů. Tato dostupnost je hodnocena podle vzdálenosti od komunikací, tak i podle druhu této komunikace, která je rozdělena na silnice, cesty a pěšiny Funkce Near Pro analýzu dostupnosti byla použita analýza Near, která se nachází v ArcToolboxu pod záložkou Analysis Tools/Proximity/Near. Pomocí této funkce lze určit vzdálenost od zadané vrstvy k vybraným vrstvám v zadaném poloměru. Vzdálenost lze určovat jak od bodových vrstev (Point) tak i od liniových (Line) či plošných (Polygon). Obr. 23: Jak funguje funkce Near Výsledky této analýzy se poté ukládají do atributové tabulky vstupní třídy. Názvy nově přidaných sloupců jsou: NEAR_FID: ID nejbližší vrstvy (prvku) NEAR_DIST: vzdálenost od vstupního prvku k nejbližšímu objektu Volitelné jsou: NEAR_FC: název vrstvy nebo datové třídy (přidáno pokud je zadáno více než 1 blízká vrstva) NEAR_X: souřadnice X nejbližší vrstvy NEAR_Y: souřadnice Y nejbližší vrstvy NEAR_ANGLE: úhel mezi vstupní a nejbližší vrstvou 29

30 Protože bylo zjištěno, že z neznámého důvodu se funkce near spočítá vždy pro všechny zadané vrstvy, kromě 1. zadané, byla vytvořena ještě jedna pomocná vrstva (třída) s názvem pomocna, která byla zadána jako tato1. problematická vrstva. Nepodařilo se zjistit, proč tomu tak je, ale při zadání těchto 4 vrstev je analýza vypočítána pro následující 3 vrstvy. Zadání funkce je vidět na obrázku č Výsledek analýzy dostupnosti Obr. 24: Funkce Near - zadání Z výsledku analýzy vyplývá, že téměř všechny objekty jsou přístupné buď přímo ze silnice, nebo z cest. Největší problém by mohl nastat u kaple sv. Jána na Polance, kam žádná cesta ani udržovaná pěšina nevede. Pokud se k ní chceme dostat, musíme jít více než 150 metrů od nejbližší cesty po poli, loukách či křovinami. Auto by se sem dostalo jedině terénní a to po poli a loukách. Druhým obtížněji dosažitelným bodem je křížová cesta, kam vede pouze pěšina po louce. Výsledky analýzy zaokrouhlené na celé metry se nachází v příloze č. 4. Větší přesnost je i vzhledem k provedené vektorizaci zbytečná. Obr. 25: Výsledek analýzy Near 30

31 8. ArcGIS Explorer Protože program ArcGIS patří mezi placené softwary je možné si data zobrazit ve free zobrazovači ArcGIS Explorer. Do tohoto prohlížeče se nahraje vytvořený a přiložený bodový shapefile objektů pamatky_data.shp (nahrát lze například prostým přetažením souboru.shp na spuštěný Explorer). Mapa se poté sama přiblíží nad zpracovávané území. Z neznámého důvodu se takto připojená data zobrazí posunuta severovýchodním směrem. Původní podezření, že se jedná o problém se souřadnicovým systémem, nebylo potvrzeno. Pomocí ikonky Basemap lze měnit podkladovou mapu z předem nadefinovaného výběru. Ikonkou Add Content pomocí ArcGISOnline lze poté připojit libovolnou podkladovou mapu, která je poskytována online. Takto lze připojit stejnou mapu jako do ArcMap a to pomocí vyhledání slova CENIA a následně mapy cenia_rt_ortofotomapa_aktualni. Potvrdí se pomocí tlačítka Add. Takto připojená mapa již přesně kopíruje nahraná data. Jediným, avšak zásadním problémem je, že se body pod touto mapou schovají a nejsou viditelné. Po nastavení properties bodových dat (pravé tlačítko myši nad bodovou vrstvou) v odstavci Title ad Parameter Field, kde zvolíme NAZEV a zaškrtneme Display as Tip, se nám po najetí na bod zobrazí jeho název. Bohužel jelikož body nejsou viditelné, je nutné vědět, kde se bod nachází. Po kliknutí na bod se nám také zobrazí atributová tabulka. Jaké sloupce chceme takto zobrazovat lze nastavit opět v properties. Instalační aplikace ArcGIS Explorer je přiložena na CD v pomocných programech. Obr. 26: Uživatelské rozhraní ArcGIS Explorer defaultní mapa 9. Tvorba mapy V rámci předmětu Digitální kartografie (153DIK) byl v programu OCAD10Pro tvořen plán města. Byl proto vyhotoven také orientační plánek Nové Říše v měřítku 1 : Z důvodu velikosti výsledné mapy a velkému množství luk a lesů v okolí, byla původně zvolená oblast zmenšena a několik památek se na tomto plánku proto nenachází. Jedná se o kapli sv. Jána na Polance, Boží muka při cestě do Ochozi a kamenný kříž rodiny Miksíckové u silnice směrem do Telče. 31

32 Podkladovou mapou pro následnou kresbu v OCAD byla zvolena mapa z idnes [23]. Tato mapa ale je poměrně zastaralá a nedostatečně podrobná a proto byla v následující kresbě částečně aktualizována. Aktualizace se týkala především rybníku Staviště, který byl v roce 2011 po mnoha letech vybagrován a opět rozšířen do původní velikosti. Dále pak byly doplněny různé cesty, které se taktéž na podkladové mapě nenacházely. Obr. 27: Uživatelské rozhraní OCAD Hotová mapa je ve velikosti formátu A4 a z druhé strany se nachází informační leták o obci, který byl vyhotoven v programu Microsoft Word K výsledné mapě byly posléze také přidány 3 databáze a to ulice, budovy a objekty (drobné historické stavby). Práce s databází je možná přes záložku Databese. Hromadné nahrávání prvků do databáze je možné po označení zvoleného prvku a možnosti Create Links. Jednotlivé přidávání i ubírání pak probíhá přes tlačítko Link. Celá mapa byla poté vyexportována do webové mapy OCAD Internet Map jako JavaAplet. Výsledná webová aplikace umožňuje vyhledávání objektů z databází i přesměrovávání pomocí nastavených URL odkazů. 32

33 Obr. 28: Webová mapa se zvýrazněným 6. Zastavením křížové cesty 10. Tvorba internetových stránek Internetové stránky byly vytvořeny pomocí jazyka HTML. Tyto stránky nás blíže seznamují s městysem Nová Říše a hlavně drobnými historickými objekty, které se nachází v jeho okolí. U jednotlivých objektů je přidán popis i informace které se podařilo dohledat a z důvodu větší rozsáhlosti nemohly být třeba ani přidány do stávající databáze. Do internetové stránky byla umístěna klikací mapa. Podkladový obrázek této mapy vznikl z ArcGIS pomocí PrintScrean bodové vrstvy objektů nad ortofotomapou. Souřadnice obrázku byly zjištěny z [30]. Internetové stránky byly zvoleny jako alternativa tištěné podoby k bližšímu seznámení s památky. Tvorba internetových stránek proběhla v tomto semestru v rámci předmětu Interaktivní kartografie (153INKA). 33

34 Závěr Cílem práce bylo vyhotovit GIS drobných historických objektů na Novoříšsku. Objekty byly nejprve polohově zaměřeny pomocí GPS přístroje a fotograficky zdokumentovány digitálním fotoaparátem. Nadmořské výšky objektů byly informačně určeny odečtem z internetové mapy izgard. Jako podklad pro tvorbu GIS bylo zvoleno ortofoto a ZABAGED připojený pomocí služby WMS. Samotný GIS byl poté vytvořen v programu ArcGIS10. Byla vyhotovena databáze, kde se pro každý objekt nachází následující informace: název, rok, autor, nechal postavit, poslední restaurování, lokalita, popis, souřadnice a nadmořská výška. Pokud se informace zjistit nepodařilo, byla ponechána hodnota NULL. Součástí databáze jsou i současné fotografie, které jsou též umístěny na internetu. Velkým problémem celé práce bylo shánění dat pro naplnění databáze. Tento problém se ukázal téměř neřešitelným a mnoho historických pramenů se nepodařilo vůbec dohledat. Z tohoto důvodu se v databázi nachází mnoho údajů s nedefinovanými hodnotami. Podaří-li se sehnat nové doplňující informace, není problém je do stávající databáze doplnit a aktualizovat jí. Dále byl v programu Google SketchUp vyhotoven 3D model celé křížové cesty vedoucí na vrch Spravedlnost a byl umístěn na Google mapy. Jedná se o 10 výklenkových kapliček poklon a žulového kříže. Byla též vyhotovena jednoduchá webová mapa a informační leták s plánkem obce (příloha č. 5). Kromě toho byly vytvořeny pomocí jazyka HTML internetové stránky, které slouží k bližšímu seznámení s jednotlivými objekty. Tato varianta byla zvolena jako alternativa k tištěné podobě. Nad vytvořenou databází byly provedeny analýzy výškového převýšení, které nám ukazují, jak velký výškový rozdíl v metrech musíme k danému objektu překonat. Výchozí bod byl zvolen u kostela nadmořská výška 530 m n.m. Další analýzou byla analýza dostupnosti. Tato analýza je důležitá například pro možné budoucí rekonstrukce a ukazuje nám jak daleko a od jaké komunikace se objekt nachází. Z analýzy bylo zjištěno, že 11 objektů je přístupno přímo ze silnice, 9 z cest a 11 z pěšiny a všechny objekty kromě kaple sv. Jana jsou dostupné do 16 m od stávající komunikace. Z analýzy je též patrné, že největším problémem je dostupnost ke kapli sv. Jána na Polance, kam nevede žádná udržovaná cesta a zároveň je k ní i největší převýšení. Dalším problémovým místem by mohla být křížová cesta vedoucí na vrch Spravedlnost, kam vede pouze zhruba 730 m dlouhá pěšina linoucí se po louce. Výsledky analýz se nachází v příloze č. 4. Ze stránek Národního památkového ústavu [31] byl také zjištěn seznam památek, které jsou zapsány ve státním seznamu chráněných památek. Všechny objekty byly zapsány před rokem 1988 a památkou jsou od Seznam je součástí přílohy č. 3. Vyhotovená databáze stejně jako mapa a internetové stránky budou sloužit občanskému sdružení Novoříšský kulturní spolek (NOKUS), v jejichž spolupráci a pro něž vznikla. Dále pak i občanům Nové Říše a široké veřejnosti. 34

35 Seznam použitých zdrojů [1] DUŠEK, Milan. Nová Říše. Nová Říše: NOvoříšský KUlturní Spolek, editace Vysočina. ISBN [2] Městys Nová Říše [online] [cit ]. Dostupné z: [3] Nová Říše. In: Wikipedia: otevřená encyklopedie [online] [cit ]. Dostupné z: [4] Historie. Klášter Nová Říše [online] [cit ]. Dostupné z: [5] NOvoříšský KUlturní Spolek: občanské sdruţení [online]. [2003] [cit ]. Dostupné z: [6] Úvod. Kříţky [online]. [cit ]. Dostupné z: [7] Drobná sakrální architektura [online]. [cit ]. Dostupné z: [8] Kaple. In: Wikipedia: otevřená encyklopedie [online]. [cit ]. Dostupné z: [9] Kašna. In: Wikipedia: otevřená encyklopedie [online]. [cit ]. Dostupné z: [10] POMNÍKY, KAPLIČKY, HROBY. Historie a foto NOVÉ ŘÍŠE a jejího okolí [online]. [2008] [cit ]. Dostupné z: [11] Pamětní spis O kříţové cestě v kapličkách u Nové Říše zřízené LP Nová Říše, 2012,15 s. [12] CHADIM, Daniel. RESTAUROVÁNÍ A ŘEMESLNÁ OPRAVA KŘÍŢOVÉ CESTY, KTERÁ VEDE Z NOVÉ ŘÍŠE NA NEDALEKÝ KOPEC KALVÁRIE: Koncepce restaurátorského zásahu. Slavonice, 2012, 10 s. [13] CHADIM, Daniel. RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉHO KŘÍŢE NA KOPCI KALVÁRIE U NOVÉ ŘÍŠE: Koncepce restaurátorského zásahu. Slavonice, 2011, 6 s. [14] Digitální atlas České republiky [online]. (c) [cit ]. Dostupné z: [15] Global Positioning System. In: Wikipedia: otevřená encyklopedie [online]. [cit ]. Dostupné z: [16] RAPANT, Petr, Družicové polohové systémy, Vysokoškolské skriptum, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 2002, 202 str. [17] SIMphoto: Bakalářská práce, Tvorba jednoduchého software pro jednosnímkovou fotogrammetrii [online] / 2009 [cit ]. Dostupné z: 35

36 [18] Kritéria přijetí do vrstvy fotorealistických prostorově zobrazených budov v aplikaci Google Earth: Nápověda Sketchup [online] [cit ]. Dostupné z: [19] Galerie 3D objektů [online] [cit ]. Dostupné z: [20] Nová Říše. Mapy Google [online]. [cit ]. Dostupné z: 0,1 [21] Prohlížecí služby. Národní geoportál INSPIRE [online]. 00 [cit ]. Dostupné z: [22] REINWARTOVÁ, Lenka. Automatické zpracování vstupních dat a pouţití hyperlinks pro geografickou datovou sadu ţidovských hřbitovů: Algoritmy prostorových analýz (KMA/APA), Prostorové databáze (KMA/PDB). Plzeň, Dostupné z: Referát. Západočeská univerzita v Plzni,Fakulta aplikovaných věd,katedra matematiky,geoinformatika [23] Nová Říše. Mapy idnes.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: p=mesta-20&base=evropa&mark=x:533075,y: [24] mar2fu: drobne_historicke_stavby_nr. rajce.net [online]. 2005, 2012 [cit ]. Dostupné z: [25] Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN). Český úřad zeměměřický a katastrální [online]. [cit ]. Dostupné z: WMS_PRO_KM [26] Prohlížecí služba WMS: ZABAGED. ČÚZK: Geoportál [online]. (c) 2010 [cit ]. Dostupné z: mode=textmeta&side=wms.verejne&metadataid=cz-cuzk-wms-zabaged- P&metadataXSL=metadata.sluzba [27] Podpořené objekty: kavarie-znovu-oziva. Nadace VIA [online]. (c) 2008 [cit ]. Dostupné z: [28] GIS: Úvod do GIS. Úvod GIS města Plzně [online]. (c) 2012 [cit ]. Dostupné z: [29] Ortofoto České republiky: úvod. ČÚZK: Geoportál [online]. (c) 2010 [cit ]. Dostupné z: text=ortofoto_info&side=ortofoto&menu=23 [30] Image Map Tool: On-line Image Map Creator - HTML & CSS [online]. xxx [cit ]. Dostupné z: [31] Nemovité památky. Národní památkový ústav: MonumNet [online]. (c) [cit ]. Dostupné z: 36

37 Seznam symbolů a zkratek Bpv Balt po vyrovnání ČVUT České vysoké učení technické Fsv Fakulta stavební GIS Geografický informační systém GPS globální poziční systém (Global positioning systém) ID identifikace (IDentification) IZGARD internetový zobrazovač armádních dat MS Microsoft NOKUS Novoříšský kulturní spolek S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální URL jednotný lokátor zdrojů (Uniform Resource Locator) WGS84 celosvětový geodetický systém (World geodetic systém 1984) WMS Web map service ZABAGED Základní báze geografických dat Použitý software ArcGIS 10 Google SketchUp 6 Google Earth MATKART MS Excel 2010 MS Word 2010 OCAD 10Profesional Octave SimPhoto 37

38 Seznam obrázků Obr. 1: Obr. 2: Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Obr. 6: Obr. 7: Obr. 8: Obr. 9: Obr. 10: Obr. 11: Obr. 12: Obr. 13: Obr. 14: Obr. 15: Obr. 16: Obr. 17: Obr. 18: Obr. 19: Obr. 20: Obr. 21: Obr. 22: Obr. 23: Obr. 24: Obr. 25: Obr. 26: Obr. 27: Obr. 28: Erb Nové Říše Odpočinkové místo Kostel sv. Petra a Pavla z ulice Krasonická Kalvárie Fotoaparát Samsung ES15 Použitý GPS přístroj Kosmický segment GPS Mapa rozmístění stanic řídícího segmentu Infotrmace o poloze na IZGARD Uživatelské rozhraní Simphoto Uživatelské rozhraní Google SketchUp Vyhotovené modely (bez textury a s texturami) Umístění modelů na Google mapách Světový geografický systém WGS84 Uživatelské rozhraní MATKART Struktura GIS Uživatelské rozhraní GIS souřadnicový systém ArcGIS online Přopojení tabulky add XY Oprava bodů podle orotfotomapy Nastavení zobrazování popisů Nastavení hypertextových odkazů Jak funguje funkce Near Funkce Near zadání Výsledek funkce Near Uživatelské rozhraní ArcGIS Explorer defaultní mapa Uživatelské rozhraní OCAD Webová mapa se zvýrazněným 6. Zastavením křížové cesty 38

39 Seznam příloh A. V TIŠTĚNÉ formě: 1 Atributová tabulka objektů 2 Zobrazení objektů v ArcGIS na ortofotmapě 3 Tabulka chráněných památek na Novoříšsku 4 Výsledky analýz převýšení a dostupnosti B. V ELEKTRONICKÉ formě na přiloženém CD: a. GIS b. pomocne_programy c. prilohy 1 3D modely křížové cesty 2 Databáze objektů 3 Fotografie objektů 4 Internetové stránky v HTML o Nové Říši a drobných historických stavbách 5 Webová mapa vytvořena v OCAD 6 Mapa s databází v ArcGIS Explorer 7 Skript pro převod desetinných čísel na stupně d. tabulky e. text C. Informační leták s plánkem obce 1 :

40 Přílohy 1 Atributová tabulka objektů 40

41 41 GIS malých historických staveb na Novoříšsku

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Zdroje mapových podkladů

Zdroje mapových podkladů 1 Zdroje mapových podkladů Jan Langr Teoretická průprava Zdroje podkladových dat Získání mapových podkladů Ceny podkladových dat Georeference OCD souboru a podkladů Podpora WMS v OCAD 11 Professional a

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrammetrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Workshop Příprava mapových podkladů chata Junior, Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem 24.-25. 1. 2015 web, web service, web-map-services web klient (IExploler,

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

GIS I cvičení Zimní semestr 2004/2005

GIS I cvičení Zimní semestr 2004/2005 Cvičení 1 Úvod do ArcGIS základní seznámení se software Toto úvodní cvičení by mělo být ukázkou práce s GIS. Seznámíte se s prostředím programu ArcGIS a naučíte se základní orientaci v programu. V některých

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

1. Vizuální porovnání. pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties)

1. Vizuální porovnání. pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties) 1. Vizuální porovnání pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties) 1 2. Roztřídění dle krajinného krytu Pouze úprava legendy a vytvoření

Více

Metodický list s komponentou ICT

Metodický list s komponentou ICT Metodický list s komponentou ICT Téma: Základy práce s webovou aplikací ArcGIS online Časový rámec: 2 hodiny Cíl: seznámení s webovým nástrojem ArcGIS online, tvorba jednoduchých map v režimu freeware

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 1 O B S A H P R E Z E N T A C E 1. Projekt nového mapování výškopisu

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Práce s programem Google Earth Časová dotace: 4 hodiny Pracovní listy s komponentou ICT Cíl: Naučit se pracovat s volně dostupným programem Google Earth v hodinách ICT i v hodinách geografie a využívat

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu RNDr. Eva Kubátová, MV, odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Ing. Petr Dvořáček, ZÚ, vedoucí odboru správy a užití geoinformací Porada MV

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Ing. arch. Zuzana Syrová. Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče

Ing. arch. Zuzana Syrová. Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče Ing. arch. Zuzana Syrová Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy

Více

Tenký mapový klient HZS ČR

Tenký mapový klient HZS ČR MV GŘ HZS ČR Tenký mapový klient HZS ČR Návod plk. Ing. Jan Brothánek 23.9.2014 Obsah Základní uživatelské rozhraní aplikace... 2 Volba podkladové mapy... 2 Pohyb s mapou... 2 Zobrazení vrstev... 5 Kontextové

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Přehled vhodných metod georeferencování starých map Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km. TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: Název zakázky: Název akce: Obec: Katastrální území: Objednatel: Měření zadal: Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti

Více

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR Vlastimil Kratochvíl * Příspěvek obsahuje popis vlastností některých postupů, využitelných pro transformaci souřadnic mezi geodetickými systémy

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Jednotlivé prvky mohou být vektorově reprezentovány pomocí: - bodů - linií - ploch (nebo-li polygonů)

Jednotlivé prvky mohou být vektorově reprezentovány pomocí: - bodů - linií - ploch (nebo-li polygonů) Vektorizace digitalizace prostorových dat Při vektorizaci vytváříme digitální vektorovou reprezentaci vybraných prostorových prvků jako například geologických jednotek, dokumentačních bodů, zlomů, vodních

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

BRNĚNSKÉ HŘBITOVY ONLINE. Dana Glosová, Magistrát města Brna Kamila Klemešová, Magistrát města Brna

BRNĚNSKÉ HŘBITOVY ONLINE. Dana Glosová, Magistrát města Brna Kamila Klemešová, Magistrát města Brna BRNĚNSKÉ HŘBITOVY ONLINE Dana Glosová, Magistrát města Brna Kamila Klemešová, Magistrát města Brna O čem to bude Proč tvoříme tuto aplikaci? Informace o brněnských hřbitovech Data jsou základ Jak nejefektivněji

Více

GEPRO řešení pro GNSS Leica

GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO spol. s r. o. Ing. Jan Procházka GEPRO řešení pro GNSS Leica GNSS rover» odolný PC tablet s Win 7» GNSS anténa přes bluetooth» až 1 cm přesnost» KOKEŠ, MISYS, PROLAND

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a rozvoje IS zeměměřictví 4. 5. 2015 Zeměměřický úřad - formy publikace produktů Tištěné mapy Data

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO ÚČELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2008 1. ÚVODEM Vybrané produkty společnosti YAMACO Software obsahují

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy SRS (Spatial reference system) CRS (Coordinate Reference system) Kapitola 1: Základní pojmy Základní prostorové pojmy Geografický prostor Prostorové vztahy (geometrie,

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB ÚTVAR ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB Ústav rozvoje hlavního města Prahy publikuje prostřednictvím ArcGIS Serveru mnohé webové mapové služby (v souřadnicovém

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Obsah Práce s mapou... 2 Zobrazení mapy... 2 Mapové okno... 3 Přehledka... 4 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 6 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Definiční

Více

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Jak spojit fotografie, mapy a údaje z GPS?

Jak spojit fotografie, mapy a údaje z GPS? Jak spojit fotografie, mapy a údaje z GPS? Tento článek poskytuje návod, jak využít několik druhů digitálních informací online mapy, GPS souřadnice a digitální fotografie. Následující postupy lze využít

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 KAREL BRÁZDIL CACIO fórum 2015, PRAHA 3. ČERVNA 2015 ÚVOD Zeměměřický úřad (ZÚ) je správní úřad s celostátní působností podřízený Českému

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Přehled mapových podkladů dostupných online

Přehled mapových podkladů dostupných online Krajinářský workshop Lednice na Moravě 23.4. 11.5. 2012 Přehled mapových podkladů dostupných online Ing. Jozef Sedláček, Ústav plánování krajiny, ZF, lednice Tento workshop je pořádán v rámci projektu

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí Globema CS s.r.o. NetStork Popis funkcí Obsah 1 Automatizovaná kontextová nápověda... 3 2 Automaticky generovaná interaktivní schémata... 3 2.1 Schémata průběhů trubek, výkopů... 4 2.2 Schémata šachet...

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy Závazné referenční systémy dle 430/2006 Sb. Souřadnicov adnicové systémy na území Nařízen zení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státn tních mapových děl d l závazných z na území státu

Více

pro tvorbu map OCAD 11 (1)

pro tvorbu map OCAD 11 (1) software pro tvorbu map OCAD 11 (1) software pro tvorbu map OCAD 11 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více