4. ročník dějepisné soutěţe. Šumná Ostrava. Kdybych se narodil před sto lety. Wichterlovo gymnázium. Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. ročník dějepisné soutěţe. Šumná Ostrava. Kdybych se narodil před sto lety. Wichterlovo gymnázium. Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory"

Transkript

1 4. ročník dějepisné soutěţe Šumná Ostrava Kdybych se narodil před sto lety Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Název soutěže je užit s vědomím Radovana Lipuse a Davida Vávry

2 Váţení příznivci historie, v rukou drţíte zadání 4. ročníku dějepisné soutěţe, kterou pro vás připravilo Wichterlovo gymnázium za podpory statutárního města Ostravy. Šumná Ostrava je určena pro ty z vás, kterým dějepisné učebnice nedostačují a chtějí se dozvědět víc. Otázky, které jsme pro vás připravili, jsou hodně obtíţné. Odpovědi na ně budete hledat v odborné literatuře, na internetu, ve spolupráci s vašimi vyučujícími. Věříme, ţe vám Šumná Ostrava nabídne příleţitost smysluplně strávit několik dní toulkami černým městem. Součástí soutěţních úkolů je i práce s pamětníky. Budete zkoumat obraz Ostravy, jenţ je uchován v paměti jejich obyvatel. Nejzajímavější příspěvky budou, stejně jako v loňském roce, publikovány v almanachu soutěţe A na závěr několik technických informací: 1. Zadání bylo rozesláno v jednom exempláři na základní a střední školy v našem městě. Můţete si ho okopírovat nebo stáhnout na stránkách Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě (http://www.wigym.cz/). 2. Soutěţ bude probíhat ve dvou kategoriích, a to: Kategorie 1 ZŠ ţáci tříd (ve školním roce 2011/12) Kategorie 2 ţáci tříd středních škol, popřípadě kvint aţ oktáv víceletých gymnázií (ve školním roce 2011/12) 3. Svá řešení zasílejte na adresu Šumná Ostrava Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava-Poruba nebo doručte osobně na vrátnici školy 4. Řešení zasílejte do Nejlepší z vás postoupí do finále, které se uskuteční 20. října Mnoho úspěchů vám přeje Mgr. Pavel Měrka, který pro vás soutěţ připravil. Motto: Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností... Člověk je příliš složitý, než aby mohl býti tříděn a vtěsnán do nějaké formule. Ostravský rodák XY, jehoţ příběh nás inspiroval k soutěţním otázkám 4. ročníku Šumné Ostravy 2

3 Vyplňte, prosím, hůlkovým písmem: Jméno a příjmení Věk Adresa bydliště Třída Kategorie Škola (název a adresa) ový kontakt 3

4 Úvodem Ke čtvrtému ročníku Šumné Ostravy nás inspiroval Jarek Nohavica, konkrétně písnička Těšínská. Slezský bard si v ní klade otázku: Jaké by to bylo narodit se před sto lety? V letošním čtvrtém ročníku ŠO se zkusíme vcítit do myšlení a proţitků jednoho významného ostravského rodáka, jehoţ nedoţité sté narozeniny jsme si připomněli právě letos. Jeho jméno vám zatím neprozradíme, domníváme se však, ţe pro vás nebude těţké našeho neznámého vypátrat. Pro začátek vám jen napovíme, ţe se proslavil na poli literárním a ţe v Ostravě proţil jen malou část svého ţivota. Abychom vám řešení soutěţních otázek příliš neusnadnili, budeme našeho neznámého nazývat iniciálami XY. Teď uţ se ale vypravme do ostravských ulic a mějme na paměti, ţe kráčíme městem, které se tomu dnešnímu podobá jen málo. Čeká nás dobrodruţství i radost z nalezeného poznání. 1. Narozen 7. ledna 1911 XY se narodil na břehu řeky Ostravice ve Slezské Ostravě. V roce 1911, v roce spisovatelova narození, se Slezská Ostrava nazývala Ostravou... První písemná zmínka o této obci pochází z roku... Jedná se o listinu papeţe... XY=.... 4

5 2. Orientace v prostoru Náš neznámý se narodil v části Slezské Ostravy, kterou starší pamětníci dodnes nazývají Zámostí. Na výřezu mapy z roku 1920 jsme vyznačili čísly čtyři místa, ke kterým se budou vztahovat následující soutěţní otázky. 1. XY se narodil v ulici, která se dříve jmenovala Jaklovecká. Bez potíţí ji najdete na přiloţené mapce. Jak se ulice jmenuje dnes? 2. Na místě označeném číslicí 1 stával dříve legendární hostinec Na Schůdkách. Na jeho místě byla krátce po narození XY vystavěna reprezentativní novorenesanční budova, která tam stojí dodnes. K čemu budova slouţí? 3. Na místě označeném číslicí 2 se dnes nachází objekt, který odkazuje k roku O co se jedná? 4. Na místě označeném číslicí 3 se dnes nachází pomník Konráda Babraje z roku Komu je pomník věnován? 5

6 5. Následující otázka je velmi obtíţná. V místě označeném číslicí 4 se dnes nachází budova, ve které sídlí Knihovna města Ostravy a Komorní scéna Aréna. Na jejím místě stávala v letech budova s půvabnou věţičkou. Jeho podobu zachycuje dobová pohlednice. Jak se domu říkávalo? Most přes Ostravici je na mapě označený jako Ţelezný (téţ Říšský most). Na jeho místě stával od roku 1851 most řetězový. Jeho historie byla ukončena náhle, 15. září Co se tehdy přihodilo? Podobný osud postihl o necelých sto let později (přesně 25. listopadu 1976) i jiný most přes Ostravici. Jak se tento most jmenoval?.. 3. Orientace v čase Kdybychom se jako XY narodili před sto lety, spatřili bychom světlo světa v době, kdy: 1. ve Vídni zemřel geniální hudební skladatel, kalištský rodák Gustav.. 2. se v Hradci Králové narodil dodnes ţijící (!) český filmový reţisér (Němá barikáda, Kladivo na čarodějnice) 3. byla podruhé (za objev polonia a radia) odměněna Nobelovou cenou.. 6

7 4. na jiţním pólu poprvé stanul člověk, polární badatel 5. osmanská říše se dostala do konfliktu s Itálií, coţ o rok později vedlo k první 6. se uskutečnil památný dálkový let z Pardubic do Prahy. Tímto odváţným činem se do dějin českého letectví zapsal 7. se v bavorském Günzburgu narodil muţ, který za druhé světové války bude v koncentračním táboře Osvětim provádět sadistické experimenty. Tento Anděl smrti se jmenuje 8. jiţ byl desátým rokem starostoval muţ, který stál v čele Moravské Ostravy nejdéle ze všech ostravských starostů, a to v letech Tímto muţem byl 4. Divadelní život Na Ostravsku před sto lety Tatínek našeho neznámého byl nadšeným divadelníkem. Jak vypadal kulturní a divadelní ţivot v našem městě před sto lety? Mělo černé město v té době stálou divadelní budovu? Měli rodiče našeho tajemného XY ke kultuře nějaký vztah? Na tyto otázky se pokusíme najít odpovědi v následující soutěţní otázce. Josef Jiří. jehoţ jméno nesl spolek slezskoostravských ochotníků Tatínek našeho neznámého se jmenoval Ladislav a měl výrazné umělecké sklony. Měl štukatérskou dílnu, rád zpíval a miloval divadlo. Byl zakladatelem divadelní společnosti, která obohacovala kulturní ţivot Slezské Ostravy v letech Divadelní spolek nesl jméno herce, dramatika a reţiséra Josefa Jiřího.( ), který například spolupracoval na scéně Kajetánského divadla s Josefem Kajetánem... Mnozí se dnes mylně domnívají, ţe jméno divadelního spolku odkazovalo k propagátorovi všeslovanské kulturní vzájemnosti, k.., autorovi Slávy dcery. Divadelní ochotnický spolek uváděl jak českou, tak i světovou dramatiku (Strýčka Váňu.. ). 7

8 Ostravské divadelní scény a střediska kulturního ţivota před sto lety Tatínek našeho neznámého se jako reţisér ochotnického spolku mohl inspirovat profesionálními divadelními soubory, které s přestávkami působily v Moravské Ostravě v několika budovách. Vydejme se na procházku Ostravou 1911 a zastavme se u několika budov... Procházka nás zavede na dnešní ulici... Stavba jednopatrové budovy architekta Josefa.. byla dostavěna v roce a slavnostně otevřena dnes jiţ pozapomenutou divadelní hrou Paní mincmistrová Františka Ladislava. V budově tzv.... dnes sídlí Divadlo. Do provozu budovy se fatálně zapsal rok.., kdy ji poškodil rozsáhlý poţár a vyřadil ji na.. let z provozu. Druhou zastávku učiníme na dnešním.náměstí. Divadelní budova dnes nese jméno hudebního skladatele.. V roce 1911 bylo divadlo téměř novostavbou. Vţdyť bylo otevřeno teprve v roce.. premiérou dramatu Wilhelm. Friedricha... Svůj název divadelní budova v průběhu sta let měnila pětkrát. Z původního názvu in Märisch Ostrau je zřejmé, ţe se v něm původně hrálo v jazyce německém. Autorem projektu divadla je vídeňský architekt Alexander. Naše třetí zastávka na ulici s dnešním názvem. bude patřit stavbě, která byla střediskem kulturního ţivota.. Ostravané ji neznají jinak neţ jako.... V podivné směsi architektonických stylů je zřejmá autorova inspirace Jugendstilem, který je u nás nazýván... V roce 1911 uplynulo od otevření domu.. let. Mnozí Ostravané si tehdy ještě dobře pamatovali, jak krátce po otevření domu jeho architekt Stanislaw. zmizel a zanechal po sobě značné.. 8

9 . Zajímavě vyhlíţející budova s věţičkami a červenou fasádou je budova.. domu. Architekt... ji realizoval v roce. Stávala na. třídě aţ do roku.., kdy byla zbourána. Důvodem demolice nebylo ani tak poškození budovy spojeneckými nálety jako skutečnost, ţe šlo v poválečných časech o symbol údajné německé.... Ostrava tak přišla k vlastní škodě (a nikoliv naposledy) o jednu ze svých dominant. 5. Babička bigotní katolička Slovo bigotní, jak se přesvědčíme ve slovníku cizích slov, znamená poboţnůstkářský, netolerantní, nesnášenlivý. Těmito výrazy častovali Ostravané babičku našeho XY. Posuďte sami: babička Veronika v době velmi těţkého porodu, kterým přišel XY na svět, odjela raději ze Zámostí do rodných Raškovic. Své rozhodnutí zdůvodnila svérázně: Na vnuka že se přijedu podívat, až bude pokřtěný, protože s pohanem pod jednou střechou nebudu. XY ve své kultovní knize později napíše: Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností. Nesuďme tedy příkře paní Veroniku ani my a pokusme se podívat na Ostravu z jejího pohledu. Vydejme se na procházku za ostravskými kostely. Mnohé z nich patřily v roce 1911 ještě k samostatným obcím. Projekt Velké Ostravy byl realizován aţ o třináct let později. Název kostela.. Ulice/náměstí/městská čtvrť Architekt (je-li znám) Doba vzniku Název kostela.. Ulice/náměstí/městská čtvrť Architekt (je-li znám) Doba vzniku 9

10 Název kostela.. Ulice/náměstí/městská čtvrť Architekt (je-li znám) Doba vzniku Název kostela.. Ulice/náměstí/městská čtvrť Architekt (je-li znám) Doba vzniku Název kostela.. Ulice/náměstí/městská čtvrť Architekt (je-li znám) Doba vzniku 6. Velká válka Začátek Velké války První světová válka, která v roce 1914 postihla celý svět, byla ve své době nazývaná jako Velká válka. Je samozřejmé, ţe válečné události nepřímo zasáhly i do ţivota našeho budoucího spisovatele. Nahlédněme do dobových novin, které přinesly zprávy, jeţ nesmějí 10

11 chybět snad v ţádné dějepisné učebnici. Prvním deníkem budou brněnské Lidové noviny. Vydání novin jsme poněkud poupravili (vynechali dva podstatné údaje). Otázky: 1. Ze kterého dne je vydání Lidových novin?. 2. Jak se jmenoval následník trůnu? 3. Jak se jmenovala jeho manţelka? 4. Jak se jmenoval atentátník?. Nahlédněme na první stránku sociálně demokratického listu Duch času (vycházel od roku 1889 ve Vítkovicích): 11

12 1. Uveďte přesnou dataci události, kterou ohlašuje zvláštní vydání Ducha času Kdo komu vyhlásil onoho dne válku? Jak se jmenoval císař, který vydal válečný manifest Mým národům?.. 4. Ostrava má jedno nechvalné válečné prvenství. Jiţ 23. listopadu 1914 se město stalo svědkem popravy pětadvacetiletého přerovského rodáka. Odsouzen byl za šíření protiválečných letáků. Šlo o prvního Čecha, který byl za války odsouzen k trestu smrti, Jak se jmenoval?. Konec Velké války Na konci války, v říjnu 1918, se XY ze dne na den stal příslušníkem sebevědomého mladého státu Československa. Vydejme se se sedmiletým XY do ostravských ulic a pokusme se evokovat pohnutou atmosféru 28. října Zpráva o praţských událostech přichází do Ostravy telefonem. Šéfredaktor Moravskoslezského deníku Ladislav Knotek se jako první Ostravan dozvídá, ţe pětice českých politiků v Praze vyhlásila československý stát. Vy je jistě znáte z hodin dějepisu, a tak pro vás nebude ţádným problémem doplnit jejich příjmení 1. Alois.. 2. Jiří. 3. Antonín. 12

13 4. František. 5. Vavro. V Národním domě právě probíhá premiéra pohádkové hry Aloise Jiráska Pan Johanes. Představení bylo přerušeno ve chvíli, kdy na jeviště vstoupil redaktor Ducha času Otto Metoděj Štěpánek a přečetl telegram praţského národního výboru. Toho dne se představení nedohrálo: herci i diváci se vyhrnuli do ostravských ulic a vypukly spontánní oslavy. Situaci vylíčil s dávkou humoru jeden známý herec. Jak se jmenoval? Pokud ho nepoznáte, zeptejte se svých rodičů.. V samém středu Ostravy byla tehdy jediná větší česká kavárna a ta měla jako ironií osudu přiléhavé jméno Habsburg. Jedeš mi dolů, řekli jsme si, v několika minutách jsme byli nahoře na balkóně a jali jsme se zručně odstraňovat ten provokační název. Pan kavárník byl hodný člověk a často nám dával na sekyru. A teď přiběhl celý bledý a hrozně prosil, abychom mu toho jeho Habsburga házeli dolů šetrně, že ho to stálo nekřesťanské peníze a možná, že se z toho dá něco zachránit. Dole to chytal s personálem do ubrusu a myslím podle pozdějšího názvu Praha, že zachránil přece tři velká písmena. Zapojme se i my do všeobecného jásotu a pokusme se strhnout z průčelí ostravských budov nenáviděný znak Rakouska-Uherska. Vaším úkolem je připojit ke znakům jména států. Pouze jeden z nich je znakem rakouským. Ten vám dovolujeme zhanobit dle vlastního uváţení (beztrestně)... 13

14 Nepříjemné vzpomínky na školní léta Zdálo by se, ţe konec války a svobodné klima Československé republiky umoţnily našemu XY rozvinout naplno jeho nadání. A přece tomu tak nebylo. V roce 1922 se jeho rodiče rozvedli a budoucí spisovatel to nesl velmi těţce. Projevilo se to i na nevalných školních známkách. Studoval na sedmileté reálce, která sídlila na Matiční ulici č. 7 a v kvintě byl ze školy vyloučen. Psal se rok 1929 a XY posléze natrvalo Ostravu opustil a přestěhoval se do Hradce Králové ke svému otci. Bylo studijní selhání způsobeno školou? Vţdyť úspěšnými absolventy Matičního gymnázia (sedmiletá reálka se od něho odštěpila v roce 1902) byli: Autor básnických sbírek Panychida (1927) a Hradní věž (1940)... 14

15 Autor románových trilogií Černé země a Kamenný řád, který se mimochodem na svou alma mater vrátil jako kantor. Autor povídkové knihy Možná že odcházíme (2004) a románu Zeptej se táty (2010). Vraťme se ale k našemu neznámému XY. Neblahé vzpomínky na školní léta se promítla bezesporu i v jeho nejlepší humoristické kníţce, v níţ čteme (doplňte, prosím vynechaná slova): Již od mládí trpěl tím, že v rozčilení komolil slova a věty a měl velmi nepříjemné vzpomínky na školní léta, kdy jsa rozrušen, pletl., překusoval.. a vyrážel ze sebe neuvěřitelné názvy..., při čemž se celá třída i s panem učitelem srdečně zasmála. Odpověděli-li jste správně na všechny naše soutěţní otázky, bude pro vás hračkou doplnit název románu, z něhoţ jsme vybrali výše uvedený citát. Ta kniha se jmenuje: 15

16 9. Příjemné i nepříjemné vzpomínky na školní léta Léta školní docházky jsou dobou, která se kaţdému z nás bezpochyby hluboce zapíše do paměti. Ve škole zaţijeme spoustu veselých historek, občasných lumpáren, někdy ale také traumatizujících situací. Někomu utkví ve vzpomínkách zajímavá osobnost učitele, velké dějinné okamţiky, školské reformy a podobně. Vyzpovídejte své rodiče a prarodiče a přimějte je zavzpomínat si na školní léta. Jistě vás překvapí, v jakých podmínkách se kdysi učilo, jak do vyučovacích hodin pronikaly dějinné zvraty a vládnoucí ideologie. Jejich vyprávění zapište na volný list a přiloţte ke svému řešení ŠO. Nejzajímavější příspěvky otiskneme v almanachu soutěţe. 16

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. České divadlo mezi válkami

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. České divadlo mezi válkami ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ České divadlo mezi válkami mezi válkami Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších

Více

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

2. ročník dějepisné soutěţe. Šumná Ostrava. Wichterlovo gymnázium. Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory

2. ročník dějepisné soutěţe. Šumná Ostrava. Wichterlovo gymnázium. Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory 2. ročník dějepisné soutěţe Šumná Ostrava Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Název soutěže je užit s vědomím Radovana Lipuse a Davida Vávry Vážení příznivci historie, v rukou

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Datum: 12. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DŮM: VY_32_INOVACE_223

Datum: 12. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DŮM: VY_32_INOVACE_223 Datum: 12. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DŮM: VY_32_INOVACE_223 Škola: Akademie -VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Metodický pokyn pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2008 (soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko - organizačních informací

Více

Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory

Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Dějepisná soutěž Šumná Ostrava Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Vážení příznivci historie, v rukou držíte zadání 1. ročníku dějepisné soutěže, kterou pro vás připravilo Wichterlovo

Více

Šumná Ostrava. Finále 2. ročníku kulturněhistorické soutěže. 22. října 2009. Wichterlovo gymnázium. Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory

Šumná Ostrava. Finále 2. ročníku kulturněhistorické soutěže. 22. října 2009. Wichterlovo gymnázium. Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Šumná Ostrava Finále 2. ročníku kulturněhistorické soutěže 22. října 2009 Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Název soutěže je užit s vědomím Radovana Lipuse a Davida Vávry Důležité

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Národní

Více

Šumná Ostrava. 21. října 2010. Wichterlovo gymnázium. Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory

Šumná Ostrava. 21. října 2010. Wichterlovo gymnázium. Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Šumná Ostrava Finále 3. ročníku kulturněhistorické soutěže 21. října 2010 Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Název soutěže je užit s vědomím Radovana Lipuse a Davida Vávry Důležité

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel:

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

Procházka po Vyšehradském hřbitově

Procházka po Vyšehradském hřbitově Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 408 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 14.2.2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Ladislav, Ing. (1899-1942) Prozatímní inventární seznam NAD č. 439 evidenční pomůcka č. 159 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Ladislav Novák

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Moje osobnost - co už je za mnou Metodický list

Moje osobnost - co už je za mnou Metodický list Moje osobnost - co už je za mnou Metodický list společná práce s tabulí a samostatná do sešitu, náměty pro diskuzi - časová osa mého života, co jsem se naučil v mateřské školce, film mého života podklady

Více

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken Ztroskotané sny České školy po německé okupaci Píše se říjen roku 1938. Na území dnešní Ostravy nastává historický zvrat. Německá armada zabírá části dnešní Ostravy. Drastickou změnou prochází i školství.

Více

KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Joseph Daniel Huber: Plán Prahy, 1769, výřez pravé dolní části Anonym: Plán Prahy a okolí, 1737 Folpertus van Ouden-Allen: Panoramatický pohled na Prahu, předloha 1675, tisk 1685,

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý Otevři si dějiny muzejní kufřík PhDr. Ivan Malý Muzejní kufřík Muzejní kufřík Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. kufříků ), z nichž se každý vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin

Více

ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ. Mgr. J. Bělinová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ. Mgr. J. Bělinová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ Mgr. J. Bělinová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ALOIS JIRÁSEK VY_32_INOVACE_06_2_03_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Petr Bezruč

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Petr Bezruč ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Petr Bezruč Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

K tomuto tématu se vrací i v zápise z 8. prosince 1918:

K tomuto tématu se vrací i v zápise z 8. prosince 1918: Další cesta domů trvala, s mnoha peripetiemi, téměř dva měsíce. Konečně 1. září 1918 dorazil do Prahy, kde ho na nádraží čekala maminka Berta Ginzová, teta a sestra (oba bratři byli stále na frontě). Následovaly

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Naše vlast - v Evropě Metodický list

Naše vlast - v Evropě Metodický list Naše vlast - v Evropě Metodický list práce u tabule - reálie ČR, poloha ČR v Evropě, státní symboly ČR práce do sešitu + list ke kopírování - reálie ČR téma k diskusi - vztah občanů ke státním symbolům

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_06_Vla5E_9 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Literatura nejen na stříbrném plátně Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Otázky před cestou - Mohou filmové a televizní adaptace literatuře pomoci, nebo naopak mohou odradit od čtení? Otázky

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39

VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39 VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století HABSBURSKÁ MONARCHIE V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Klíčová slova: bachovský absolutismus, válka s Itálií, nová Schmerlingova ústava (1860), oživení veřejného života - spolky, Národní listy, Riegrův slovník

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Český film

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Český film ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Český film Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324. Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice. Identifikátor: 600 009 360

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324. Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice. Identifikátor: 600 009 360 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice Identifikátor: 600 009 360 Termín konání inspekce: 15. 18. května 2007

Více

Projekt: Už víme, co jsme se naučili

Projekt: Už víme, co jsme se naučili Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Učební látka: Počátky českého státu Jméno a příjmení : Třída: A. Jak znám staré české pověsti Myslím si, že staré české pověsti: znám znám částečně znám velmi málo neznám 1.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.15

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Šumná Ostrava. Finále 8. ročníku kulturněhistorické soutěže. Ostrava nezapomíná. 12. listopadu 2015. Wichterlovo gymnázium

Šumná Ostrava. Finále 8. ročníku kulturněhistorické soutěže. Ostrava nezapomíná. 12. listopadu 2015. Wichterlovo gymnázium 1 Šumná Ostrava Finále 8. ročníku kulturněhistorické soutěže Ostrava nezapomíná 12. listopadu 2015 Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Název soutěže je užit s vědomím Radovana

Více

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů.

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů. Název: Druhy podstatných jmen Cíl:: Procvičení odchylek ve vyjadřování čísla u substantiv Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová (práce ve dvojicích), písemná, reprodukční

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

VYPROŠŤOVÁK SPECIÁL. 100 let Ústecké průmyslovky. Srovnání minulosti se současností

VYPROŠŤOVÁK SPECIÁL. 100 let Ústecké průmyslovky. Srovnání minulosti se současností Školní časopis - SPŠUL Resslova 5 K příležitosti stoletému výročí školy VYPROŠŤOVÁK SPECIÁL 100 let Ústecké průmyslovky Srovnání minulosti se současností Vyprošťovák 1 Šéfredaktor Michal Kůtka Stínový

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více