4. ročník dějepisné soutěţe. Šumná Ostrava. Kdybych se narodil před sto lety. Wichterlovo gymnázium. Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. ročník dějepisné soutěţe. Šumná Ostrava. Kdybych se narodil před sto lety. Wichterlovo gymnázium. Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory"

Transkript

1 4. ročník dějepisné soutěţe Šumná Ostrava Kdybych se narodil před sto lety Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Název soutěže je užit s vědomím Radovana Lipuse a Davida Vávry

2 Váţení příznivci historie, v rukou drţíte zadání 4. ročníku dějepisné soutěţe, kterou pro vás připravilo Wichterlovo gymnázium za podpory statutárního města Ostravy. Šumná Ostrava je určena pro ty z vás, kterým dějepisné učebnice nedostačují a chtějí se dozvědět víc. Otázky, které jsme pro vás připravili, jsou hodně obtíţné. Odpovědi na ně budete hledat v odborné literatuře, na internetu, ve spolupráci s vašimi vyučujícími. Věříme, ţe vám Šumná Ostrava nabídne příleţitost smysluplně strávit několik dní toulkami černým městem. Součástí soutěţních úkolů je i práce s pamětníky. Budete zkoumat obraz Ostravy, jenţ je uchován v paměti jejich obyvatel. Nejzajímavější příspěvky budou, stejně jako v loňském roce, publikovány v almanachu soutěţe A na závěr několik technických informací: 1. Zadání bylo rozesláno v jednom exempláři na základní a střední školy v našem městě. Můţete si ho okopírovat nebo stáhnout na stránkách Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě (http://www.wigym.cz/). 2. Soutěţ bude probíhat ve dvou kategoriích, a to: Kategorie 1 ZŠ ţáci tříd (ve školním roce 2011/12) Kategorie 2 ţáci tříd středních škol, popřípadě kvint aţ oktáv víceletých gymnázií (ve školním roce 2011/12) 3. Svá řešení zasílejte na adresu Šumná Ostrava Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava-Poruba nebo doručte osobně na vrátnici školy 4. Řešení zasílejte do Nejlepší z vás postoupí do finále, které se uskuteční 20. října Mnoho úspěchů vám přeje Mgr. Pavel Měrka, který pro vás soutěţ připravil. Motto: Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností... Člověk je příliš složitý, než aby mohl býti tříděn a vtěsnán do nějaké formule. Ostravský rodák XY, jehoţ příběh nás inspiroval k soutěţním otázkám 4. ročníku Šumné Ostravy 2

3 Vyplňte, prosím, hůlkovým písmem: Jméno a příjmení Věk Adresa bydliště Třída Kategorie Škola (název a adresa) ový kontakt 3

4 Úvodem Ke čtvrtému ročníku Šumné Ostravy nás inspiroval Jarek Nohavica, konkrétně písnička Těšínská. Slezský bard si v ní klade otázku: Jaké by to bylo narodit se před sto lety? V letošním čtvrtém ročníku ŠO se zkusíme vcítit do myšlení a proţitků jednoho významného ostravského rodáka, jehoţ nedoţité sté narozeniny jsme si připomněli právě letos. Jeho jméno vám zatím neprozradíme, domníváme se však, ţe pro vás nebude těţké našeho neznámého vypátrat. Pro začátek vám jen napovíme, ţe se proslavil na poli literárním a ţe v Ostravě proţil jen malou část svého ţivota. Abychom vám řešení soutěţních otázek příliš neusnadnili, budeme našeho neznámého nazývat iniciálami XY. Teď uţ se ale vypravme do ostravských ulic a mějme na paměti, ţe kráčíme městem, které se tomu dnešnímu podobá jen málo. Čeká nás dobrodruţství i radost z nalezeného poznání. 1. Narozen 7. ledna 1911 XY se narodil na břehu řeky Ostravice ve Slezské Ostravě. V roce 1911, v roce spisovatelova narození, se Slezská Ostrava nazývala Ostravou... První písemná zmínka o této obci pochází z roku... Jedná se o listinu papeţe... XY=.... 4

5 2. Orientace v prostoru Náš neznámý se narodil v části Slezské Ostravy, kterou starší pamětníci dodnes nazývají Zámostí. Na výřezu mapy z roku 1920 jsme vyznačili čísly čtyři místa, ke kterým se budou vztahovat následující soutěţní otázky. 1. XY se narodil v ulici, která se dříve jmenovala Jaklovecká. Bez potíţí ji najdete na přiloţené mapce. Jak se ulice jmenuje dnes? 2. Na místě označeném číslicí 1 stával dříve legendární hostinec Na Schůdkách. Na jeho místě byla krátce po narození XY vystavěna reprezentativní novorenesanční budova, která tam stojí dodnes. K čemu budova slouţí? 3. Na místě označeném číslicí 2 se dnes nachází objekt, který odkazuje k roku O co se jedná? 4. Na místě označeném číslicí 3 se dnes nachází pomník Konráda Babraje z roku Komu je pomník věnován? 5

6 5. Následující otázka je velmi obtíţná. V místě označeném číslicí 4 se dnes nachází budova, ve které sídlí Knihovna města Ostravy a Komorní scéna Aréna. Na jejím místě stávala v letech budova s půvabnou věţičkou. Jeho podobu zachycuje dobová pohlednice. Jak se domu říkávalo? Most přes Ostravici je na mapě označený jako Ţelezný (téţ Říšský most). Na jeho místě stával od roku 1851 most řetězový. Jeho historie byla ukončena náhle, 15. září Co se tehdy přihodilo? Podobný osud postihl o necelých sto let později (přesně 25. listopadu 1976) i jiný most přes Ostravici. Jak se tento most jmenoval?.. 3. Orientace v čase Kdybychom se jako XY narodili před sto lety, spatřili bychom světlo světa v době, kdy: 1. ve Vídni zemřel geniální hudební skladatel, kalištský rodák Gustav.. 2. se v Hradci Králové narodil dodnes ţijící (!) český filmový reţisér (Němá barikáda, Kladivo na čarodějnice) 3. byla podruhé (za objev polonia a radia) odměněna Nobelovou cenou.. 6

7 4. na jiţním pólu poprvé stanul člověk, polární badatel 5. osmanská říše se dostala do konfliktu s Itálií, coţ o rok později vedlo k první 6. se uskutečnil památný dálkový let z Pardubic do Prahy. Tímto odváţným činem se do dějin českého letectví zapsal 7. se v bavorském Günzburgu narodil muţ, který za druhé světové války bude v koncentračním táboře Osvětim provádět sadistické experimenty. Tento Anděl smrti se jmenuje 8. jiţ byl desátým rokem starostoval muţ, který stál v čele Moravské Ostravy nejdéle ze všech ostravských starostů, a to v letech Tímto muţem byl 4. Divadelní život Na Ostravsku před sto lety Tatínek našeho neznámého byl nadšeným divadelníkem. Jak vypadal kulturní a divadelní ţivot v našem městě před sto lety? Mělo černé město v té době stálou divadelní budovu? Měli rodiče našeho tajemného XY ke kultuře nějaký vztah? Na tyto otázky se pokusíme najít odpovědi v následující soutěţní otázce. Josef Jiří. jehoţ jméno nesl spolek slezskoostravských ochotníků Tatínek našeho neznámého se jmenoval Ladislav a měl výrazné umělecké sklony. Měl štukatérskou dílnu, rád zpíval a miloval divadlo. Byl zakladatelem divadelní společnosti, která obohacovala kulturní ţivot Slezské Ostravy v letech Divadelní spolek nesl jméno herce, dramatika a reţiséra Josefa Jiřího.( ), který například spolupracoval na scéně Kajetánského divadla s Josefem Kajetánem... Mnozí se dnes mylně domnívají, ţe jméno divadelního spolku odkazovalo k propagátorovi všeslovanské kulturní vzájemnosti, k.., autorovi Slávy dcery. Divadelní ochotnický spolek uváděl jak českou, tak i světovou dramatiku (Strýčka Váňu.. ). 7

8 Ostravské divadelní scény a střediska kulturního ţivota před sto lety Tatínek našeho neznámého se jako reţisér ochotnického spolku mohl inspirovat profesionálními divadelními soubory, které s přestávkami působily v Moravské Ostravě v několika budovách. Vydejme se na procházku Ostravou 1911 a zastavme se u několika budov... Procházka nás zavede na dnešní ulici... Stavba jednopatrové budovy architekta Josefa.. byla dostavěna v roce a slavnostně otevřena dnes jiţ pozapomenutou divadelní hrou Paní mincmistrová Františka Ladislava. V budově tzv.... dnes sídlí Divadlo. Do provozu budovy se fatálně zapsal rok.., kdy ji poškodil rozsáhlý poţár a vyřadil ji na.. let z provozu. Druhou zastávku učiníme na dnešním.náměstí. Divadelní budova dnes nese jméno hudebního skladatele.. V roce 1911 bylo divadlo téměř novostavbou. Vţdyť bylo otevřeno teprve v roce.. premiérou dramatu Wilhelm. Friedricha... Svůj název divadelní budova v průběhu sta let měnila pětkrát. Z původního názvu in Märisch Ostrau je zřejmé, ţe se v něm původně hrálo v jazyce německém. Autorem projektu divadla je vídeňský architekt Alexander. Naše třetí zastávka na ulici s dnešním názvem. bude patřit stavbě, která byla střediskem kulturního ţivota.. Ostravané ji neznají jinak neţ jako.... V podivné směsi architektonických stylů je zřejmá autorova inspirace Jugendstilem, který je u nás nazýván... V roce 1911 uplynulo od otevření domu.. let. Mnozí Ostravané si tehdy ještě dobře pamatovali, jak krátce po otevření domu jeho architekt Stanislaw. zmizel a zanechal po sobě značné.. 8

9 . Zajímavě vyhlíţející budova s věţičkami a červenou fasádou je budova.. domu. Architekt... ji realizoval v roce. Stávala na. třídě aţ do roku.., kdy byla zbourána. Důvodem demolice nebylo ani tak poškození budovy spojeneckými nálety jako skutečnost, ţe šlo v poválečných časech o symbol údajné německé.... Ostrava tak přišla k vlastní škodě (a nikoliv naposledy) o jednu ze svých dominant. 5. Babička bigotní katolička Slovo bigotní, jak se přesvědčíme ve slovníku cizích slov, znamená poboţnůstkářský, netolerantní, nesnášenlivý. Těmito výrazy častovali Ostravané babičku našeho XY. Posuďte sami: babička Veronika v době velmi těţkého porodu, kterým přišel XY na svět, odjela raději ze Zámostí do rodných Raškovic. Své rozhodnutí zdůvodnila svérázně: Na vnuka že se přijedu podívat, až bude pokřtěný, protože s pohanem pod jednou střechou nebudu. XY ve své kultovní knize později napíše: Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností. Nesuďme tedy příkře paní Veroniku ani my a pokusme se podívat na Ostravu z jejího pohledu. Vydejme se na procházku za ostravskými kostely. Mnohé z nich patřily v roce 1911 ještě k samostatným obcím. Projekt Velké Ostravy byl realizován aţ o třináct let později. Název kostela.. Ulice/náměstí/městská čtvrť Architekt (je-li znám) Doba vzniku Název kostela.. Ulice/náměstí/městská čtvrť Architekt (je-li znám) Doba vzniku 9

10 Název kostela.. Ulice/náměstí/městská čtvrť Architekt (je-li znám) Doba vzniku Název kostela.. Ulice/náměstí/městská čtvrť Architekt (je-li znám) Doba vzniku Název kostela.. Ulice/náměstí/městská čtvrť Architekt (je-li znám) Doba vzniku 6. Velká válka Začátek Velké války První světová válka, která v roce 1914 postihla celý svět, byla ve své době nazývaná jako Velká válka. Je samozřejmé, ţe válečné události nepřímo zasáhly i do ţivota našeho budoucího spisovatele. Nahlédněme do dobových novin, které přinesly zprávy, jeţ nesmějí 10

11 chybět snad v ţádné dějepisné učebnici. Prvním deníkem budou brněnské Lidové noviny. Vydání novin jsme poněkud poupravili (vynechali dva podstatné údaje). Otázky: 1. Ze kterého dne je vydání Lidových novin?. 2. Jak se jmenoval následník trůnu? 3. Jak se jmenovala jeho manţelka? 4. Jak se jmenoval atentátník?. Nahlédněme na první stránku sociálně demokratického listu Duch času (vycházel od roku 1889 ve Vítkovicích): 11

12 1. Uveďte přesnou dataci události, kterou ohlašuje zvláštní vydání Ducha času Kdo komu vyhlásil onoho dne válku? Jak se jmenoval císař, který vydal válečný manifest Mým národům?.. 4. Ostrava má jedno nechvalné válečné prvenství. Jiţ 23. listopadu 1914 se město stalo svědkem popravy pětadvacetiletého přerovského rodáka. Odsouzen byl za šíření protiválečných letáků. Šlo o prvního Čecha, který byl za války odsouzen k trestu smrti, Jak se jmenoval?. Konec Velké války Na konci války, v říjnu 1918, se XY ze dne na den stal příslušníkem sebevědomého mladého státu Československa. Vydejme se se sedmiletým XY do ostravských ulic a pokusme se evokovat pohnutou atmosféru 28. října Zpráva o praţských událostech přichází do Ostravy telefonem. Šéfredaktor Moravskoslezského deníku Ladislav Knotek se jako první Ostravan dozvídá, ţe pětice českých politiků v Praze vyhlásila československý stát. Vy je jistě znáte z hodin dějepisu, a tak pro vás nebude ţádným problémem doplnit jejich příjmení 1. Alois.. 2. Jiří. 3. Antonín. 12

13 4. František. 5. Vavro. V Národním domě právě probíhá premiéra pohádkové hry Aloise Jiráska Pan Johanes. Představení bylo přerušeno ve chvíli, kdy na jeviště vstoupil redaktor Ducha času Otto Metoděj Štěpánek a přečetl telegram praţského národního výboru. Toho dne se představení nedohrálo: herci i diváci se vyhrnuli do ostravských ulic a vypukly spontánní oslavy. Situaci vylíčil s dávkou humoru jeden známý herec. Jak se jmenoval? Pokud ho nepoznáte, zeptejte se svých rodičů.. V samém středu Ostravy byla tehdy jediná větší česká kavárna a ta měla jako ironií osudu přiléhavé jméno Habsburg. Jedeš mi dolů, řekli jsme si, v několika minutách jsme byli nahoře na balkóně a jali jsme se zručně odstraňovat ten provokační název. Pan kavárník byl hodný člověk a často nám dával na sekyru. A teď přiběhl celý bledý a hrozně prosil, abychom mu toho jeho Habsburga házeli dolů šetrně, že ho to stálo nekřesťanské peníze a možná, že se z toho dá něco zachránit. Dole to chytal s personálem do ubrusu a myslím podle pozdějšího názvu Praha, že zachránil přece tři velká písmena. Zapojme se i my do všeobecného jásotu a pokusme se strhnout z průčelí ostravských budov nenáviděný znak Rakouska-Uherska. Vaším úkolem je připojit ke znakům jména států. Pouze jeden z nich je znakem rakouským. Ten vám dovolujeme zhanobit dle vlastního uváţení (beztrestně)... 13

14 Nepříjemné vzpomínky na školní léta Zdálo by se, ţe konec války a svobodné klima Československé republiky umoţnily našemu XY rozvinout naplno jeho nadání. A přece tomu tak nebylo. V roce 1922 se jeho rodiče rozvedli a budoucí spisovatel to nesl velmi těţce. Projevilo se to i na nevalných školních známkách. Studoval na sedmileté reálce, která sídlila na Matiční ulici č. 7 a v kvintě byl ze školy vyloučen. Psal se rok 1929 a XY posléze natrvalo Ostravu opustil a přestěhoval se do Hradce Králové ke svému otci. Bylo studijní selhání způsobeno školou? Vţdyť úspěšnými absolventy Matičního gymnázia (sedmiletá reálka se od něho odštěpila v roce 1902) byli: Autor básnických sbírek Panychida (1927) a Hradní věž (1940)... 14

15 Autor románových trilogií Černé země a Kamenný řád, který se mimochodem na svou alma mater vrátil jako kantor. Autor povídkové knihy Možná že odcházíme (2004) a románu Zeptej se táty (2010). Vraťme se ale k našemu neznámému XY. Neblahé vzpomínky na školní léta se promítla bezesporu i v jeho nejlepší humoristické kníţce, v níţ čteme (doplňte, prosím vynechaná slova): Již od mládí trpěl tím, že v rozčilení komolil slova a věty a měl velmi nepříjemné vzpomínky na školní léta, kdy jsa rozrušen, pletl., překusoval.. a vyrážel ze sebe neuvěřitelné názvy..., při čemž se celá třída i s panem učitelem srdečně zasmála. Odpověděli-li jste správně na všechny naše soutěţní otázky, bude pro vás hračkou doplnit název románu, z něhoţ jsme vybrali výše uvedený citát. Ta kniha se jmenuje: 15

16 9. Příjemné i nepříjemné vzpomínky na školní léta Léta školní docházky jsou dobou, která se kaţdému z nás bezpochyby hluboce zapíše do paměti. Ve škole zaţijeme spoustu veselých historek, občasných lumpáren, někdy ale také traumatizujících situací. Někomu utkví ve vzpomínkách zajímavá osobnost učitele, velké dějinné okamţiky, školské reformy a podobně. Vyzpovídejte své rodiče a prarodiče a přimějte je zavzpomínat si na školní léta. Jistě vás překvapí, v jakých podmínkách se kdysi učilo, jak do vyučovacích hodin pronikaly dějinné zvraty a vládnoucí ideologie. Jejich vyprávění zapište na volný list a přiloţte ke svému řešení ŠO. Nejzajímavější příspěvky otiskneme v almanachu soutěţe. 16

3. ročník dějepisné soutěţe. Šumná Ostrava. Wichterlovo gymnázium. Ostrava Poruba, Čs. exilu 669 za podpory

3. ročník dějepisné soutěţe. Šumná Ostrava. Wichterlovo gymnázium. Ostrava Poruba, Čs. exilu 669 za podpory 3. ročník dějepisné soutěţe Šumná Ostrava Wichterlovo gymnázium Ostrava Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Název soutěže je užit s vědomím Radovana Lipuse a Davida Vávry - 2 - Vážení příznivci historie,

Více

My a oni. Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století

My a oni. Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století Go East str. 1/22 My a oni. Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století Projekt studentů Gymnázia Krnov pro soutěž EUROSTORY 2006-2007 Úvod O soutěži EUROSTORY 2006-2007 na téma Česko-německé

Více

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA 2010 ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA číslo 5 (rozšířené vydání tištěné verze) Praha, prosinec

Více

Ostravská NEJ 2013. www.ostravainfo.cz

Ostravská NEJ 2013. www.ostravainfo.cz Ostravská NEJ 2013 ROČENKA 2013 ROČNÍK III rozhovory Martin Chodúr zlata holušová eduard ovčáček Hana puchová igor orozovič 1 www.railreklam.cz Pořádáte kulturní, společenské a charitativní akce? Divadelní

Více

Pokračování na straně 2 LÁZNĚ V CITÁTECH

Pokračování na straně 2 LÁZNĚ V CITÁTECH Májové vydání, Gräfenberg kveten 2015, 10. císlo, ZDARMA UZNÁVANÝ I ZATRACOVANÝ ARCHITEKT SANATORIA PRIESSNITZ Kolem roku 1900 patřil k předním představitelům moderní architektury ve střední Evropě. Dobová

Více

Almanach MSŠCH Praha 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002

Almanach MSŠCH Praha 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002 Masarykova střední škola chemická v Praze 2002 1 2002 MSŠCH Praha 2 Chemikové jsou prazvláštní třída smrtelníků, kteréž jakýsi nesmrtelný

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 1/2015

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 1/2015 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 1/2015 Jaro v Ořechově na ulici Brněnská Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, konečně přišlo dlouho očekávané jaro a tak nám opět začala práce na zahrádkách a

Více

Farní zpravodaj. 2011 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen

Farní zpravodaj. 2011 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen Farní zpravodaj 2011 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen Váţení farníci, vyprošuji Vám do nastávajícího dovolenko-prázdninového období Boţí poţehnání. Máme moţnost v naší diecézi poznávat

Více

Ohlédnutí za první republikou

Ohlédnutí za první republikou Turistický magazín www.kampocesku.cz ročník IX., duben 2015 po Česku ZDARMA Dobrého je v řádu světa víc, ale to zlé člověk cítí silněji. -Tomáš Garrigue Masaryk- Ohlédnutí za první republikou Památky drží

Více

STÁRNUTÍ NENÍ NIC JINÉHO NEŢ ZLOZVYK, NA KTERÝ ČLOVĚK OPRAVDU ZAMĚSTNANÝ NEMÁ ČAS

STÁRNUTÍ NENÍ NIC JINÉHO NEŢ ZLOZVYK, NA KTERÝ ČLOVĚK OPRAVDU ZAMĚSTNANÝ NEMÁ ČAS STÁRNUTÍ NENÍ NIC JINÉHO NEŢ ZLOZVYK, NA KTERÝ ČLOVĚK OPRAVDU ZAMĚSTNANÝ NEMÁ ČAS (Maurois) ČÍSLO 41* ROČNÍK IV* 21. 12. 2011* (ČAS 1 ročník XV* Kurýr ročník VI) Ve druhém století našeho letopočtu ţil

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

Více

KAM. Rodinné výlety. po Česku ZDARMA. aneb jak se nenudit s rodinou? Koruny dvě, k tomu širé kraje. Kouzelné místo na jihu Čech. Královská věnná města

KAM. Rodinné výlety. po Česku ZDARMA. aneb jak se nenudit s rodinou? Koruny dvě, k tomu širé kraje. Kouzelné místo na jihu Čech. Královská věnná města Turistický magazín KAM ročník VI., červen 2012 po Česku ZDARMA Rodinné výlety aneb jak se nenudit s rodinou? Koruny dvě, k tomu širé kraje Kouzelné místo na jihu Čech Královská věnná města KAM na výlet

Více

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Studijní obor klavír Jan Horák (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce Autor práce: Vedoucí práce:

Více

Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného

Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného Vysoká škola obchodní v Praze Studijní obor: Cestovní ruch (CRV) Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného On the Trail of Personality of Plzeň Region Forgotten Painter

Více

Uzávěrky Lašský dostavník č. 3-15. února 2012

Uzávěrky Lašský dostavník č. 3-15. února 2012 Uzávěrky Lašský dostavník č. 3-15. února 2012 Lašský dostavník vychází dle potřeby kulturně-vlastivědného občanského sdružení Království Lašského. Každý autor odpovídá za obsah svého příspěvku. Redakční

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz ROČENKA 2014 ROČNÍK IV rozhovory Ostravská NEJ 2014 Tereza Vilišová Redakce OKNO změna je život Staré přísloví praví, že v životě máme jednu jedinou jistotu. Dříve nebo později přijde změna. Ostrava těchto

Více

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem 1 Editorial Zamyšlení nad naším časopisem Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo BaB, které vychází s určitým zpožděním čekalo se na některé příspěvky a v podstatě žádné nezůstaly odloženy. V tomto

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009 Foto: Antonín Špaček Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY tři měsíce opět velmi rychle uplynuly a vrcholí přípravy dalšího čísla našeho Zpravodaje. Dnes

Více

Farní zpravodaj. 2014 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen

Farní zpravodaj. 2014 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen Farní zpravodaj 2014 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen Váţení farníci, přeji Vám všem příjemné proţití prázdninového času a děkuji všem, kdo se podílíte na chodu farností a všemu co

Více

Čas znovu nalezený zpráva o křtu 1. čísla bulletinu okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu

Čas znovu nalezený zpráva o křtu 1. čísla bulletinu okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu Čas znovu nalezený zpráva o křtu 1. čísla bulletinu okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu Pavel Hruška Čas je prevít, krade bez pauz, ale mívá i své milosrdné chvíle. Například tehdy, dopadnou-li o polednách

Více

Přehled zpráv 5.3.2004-11.3.2004

Přehled zpráv 5.3.2004-11.3.2004 Přehled zpráv 5.3.2004-11.3.2004 Divadelní ústav Financování českých divadel...3 5.3.2004 BBC - česká redakce str. 16 06:00 Dobré ráno s BBC Divadelní ústav Vzpomínka na Karla Kryla...5 7.3.2004 ČT 1 str.

Více

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa.

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. 67 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ prosinec 2013 Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. (Více na straně 10-11) Foto: Michal

Více

KAM. Souká pavouk svoje sítě, v babím létě víc než hbitě. po Česku ZDARMA. První český Klobáskofest Za vínem na jižní Moravu Fajne babí léto

KAM. Souká pavouk svoje sítě, v babím létě víc než hbitě. po Česku ZDARMA. První český Klobáskofest Za vínem na jižní Moravu Fajne babí léto Turistický magazín KAM ročník VII., zaří 2013 po Česku ZDARMA Souká pavouk svoje sítě, v babím létě víc než hbitě První český Klobáskofest Za vínem na jižní Moravu Fajne babí léto www.kampocesku.cz KAM

Více

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast Seniorská míle a další zprávy ze Života 90 Dětem PVC škodí kupujte zdravé školní potřeby Soňa Červená netrpělivostí ke světovým úspěchům Lidová univerzita MKP podzimní přednášky a besedy George J. Klír

Více

Sedláčkova kavárna a kavárna hotelu Slavia v proměnách času.

Sedláčkova kavárna a kavárna hotelu Slavia v proměnách času. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav evropské etnologie Sedláčkova kavárna a kavárna hotelu Slavia v proměnách času. Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Vypracoval: doc. PhDr. Alena Kříţová,

Více

Dějiny Hostivaře očima studentů Gymnázia bratří Čapků

Dějiny Hostivaře očima studentů Gymnázia bratří Čapků Dějiny Hostivaře očima studentů Gymnázia bratří Čapků 3. ročník Gymnázia bratří Čapků, školní rok 2010/2011 Etymologie (Kateřina Kvisová, Jiří Valenta, Karolína Nefová) Etymologických výkladů k původu

Více

Na Žižkově otevřeli dětský palác

Na Žižkově otevřeli dětský palác 19. března 2015 Ročník 24 Číslo 6 Cena 9 Kč Z nádraží na kole Válečné memento Za kulturou Fotbalové jaro Na poděbradském vlakovém nádraží otevřou České dráhy půjčovnu jízdních kol. Sborový happening Pamatuj!

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 1 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 Mozaika ze vzpomínek a vyprávění účastníků sametové revoluce v Hradci Králové (Projekt Naše revoluce společnosti Člověk v tísni) 14. 11. 2014 2

Více