Jak jsem se dostal do konfliktu s vládou veřejného mínění: případová studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak jsem se dostal do konfliktu s vládou veřejného mínění: případová studie"

Transkript

1 Jak jsem se dostal do konfliktu s vládou veřejného mínění: případová studie 2 Co jsem ze svého hlediska mohl vìcnì øíci k vìcné stránce debaty nad mou knihou Německo páchá sebevraždu, øekl jsem zaèátkem roku 2012 na ètyøiceti stranách pøedmluvy k jejímu paperbackovému vydání. 1 Z vìcného hlediska jsem tuto pøedmluvu pokládal za ukonèení diskuse a nehodlám na tom nic mìnit. V této kapitole vyhodnocuji tehdejší reakce médií a politiky vzhledem k tomu, co tyto reakce mohou vypovídat o strukturách a komunikaèních mechanismech naší spoleènosti. Datum uveøejnìní první ukázky z mé knihy Německo páchá sebevraždu v èasopise Spiegel a deníku Bild 23. srpna 2010, jež mìla krátce nato vyjít, znamená zlom v mém životì. Tento zlom nespoèívá v neoèekávaném úspìchu knihy ani v tom, že kromì souhlasu sklidila také ostrou kritiku. Na to jsem byl pøipraven a diskusi nad knihou jsem si pøál. Neoèekával jsem však, že velká èást kritiky tak rychle opustí vìcnou rovinu, respektive že pojednávané vìcné otázky budou rovnou bez povšimnutí pominuty. Trvalo jistou dobu, než jsem ony sociální mechanismy a psychologické popudy, které to zpùsobily, prohlédl. Pochopil jsem, že tomuto 47

2 zpùsobu kritiky vùbec nešlo o vìcné otázky, které jsem nastolil. Zato šlo o jejich instrumentalizaci ke zcela jiným cílùm. Pro mne však sepsáním pøedmluvy k paperbackovému vydání v øíjnu 2011 tato diskuse skonèila a zaèal jsem psát knihu Evropa euro nepotřebuje. Tyto knihy se sotva mohou více nepodobat jedna druhé. Obì však spojuje jeden významný fakt: Tìsnì pøedtím, než vyšly, oznaèil každou z nich spolkový ministr financí Wolfgang Schäuble za nezodpovìdný nesmysl. Pro vìci, které neuznává, Wolfgang Schäuble, jak se zdá, omezuje i svùj slovník. Není divu: Z jeho hlediska tyto knihy nebyly oportunní. Jako spolkový ministr vnitra byl odpovìdný za politiku v otázkách populace, pøistìhovalectví a integrace. Pokud svou politiku pociťoval jako úspìšnou, kniha Německo páchá sebevraždu se mu líbit nemohla. A stejnì na tom byl jako spolkový ministr financí. Byl-li pøesvìdèen o správnosti a úspìchu své politiky prosazovatele eura, mnohé pasáže mé knihy Evropa euro nepotřebuje ho musely silnì odpuzovat. Nicménì identita a relativní radikalita jeho slov je výmluvná. Pøes jejich struènost je v nich patrná dvojí rovina, vìcná a morální: Nesmysl jsou vìcné výpovìdi, v nichž není patrná ani stopa vnitøní pravdy, respektive jsou natolik logicky rozporné, že nejsou ani popisem reality, ani jejím objasnìním. Radikálnìji lze sotva nìjakou literaturu faktu zkritizovat. Nezodpovìdné jsou výroky, které nezávisle na jejich pravdivostní hodnotì poškozují vyšší morální hlediska nebo ohrožují nezpochybnitelné cíle a hodnoty. Ztotožòování vìcné a morální pravdy, k nìmuž se uchyluje Schäuble, se obvykle oznaèuje jako totalitarismus a je pøíznaèné pro ideologicky založené diktatury. Pokud nìkdo v Nìmecku za druhé svìtové války øíkal pravdu o výhledech na vítìzství, mohl být kvùli rozvracení armády popraven. Pokud nìkdo v NDR øíkal pravdu o stavu ekonomiky, mohl se dostat do vìzení. Wolfgang Schäuble je zajisté pøesvìdèený a èestný demokrat, avšak do jeho myšlení se vloudilo cosi, co je možná pro souèasný stav naší spoleènosti symptomatické. Nejmenším problémem pro mì bylo pochopit, jakou spontánní negativní reakci vyvolala kniha Německo páchá sebevraždu u mnoha politikù. 48

3 Mnoho analýz v knize obsažených je totiž pøistihlo na nesprávné cestì. Najednou by mìli dávat odpovìdi na otázky a problémy, jejichž existenci by nejradìji popøeli a na jejichž øešení nemìli žádný koncept. Pro tyto pøípady jsou v pravidlech politických øešení pøipraveny ataky, které se neohlížejí na pravdu a èasto si poslouží ostouzením. Jen zøídka je ovšem podobnými ataky poctìna objemná kniha. Politikové totiž zpravidla žádné knihy neètou, neboť na to nemají èas. Ètou noviny, což je obvykle regionální list jejich volebního obvodu. Ètou podklady k zasedáním, které jim píšou úøedníci, ať na radnici, nebo ve Spolkovém snìmu. Jejich znalosti historie a ekonomiky vìtšinou nepøekraèují jejich obzor, což platí i o jejich všeobecném vzdìlání. Jsou však i zde výjimky potvrzující pravidlo. Angela Merkelová je velmi chytrá taktièka. Když den po zveøejnìní ukázky a šest dní pøed vyjitím mé knihy mluvèí spolkové vlády prohlásil, že kancléøka v knize nevidí žádný pøínos, byl to ze subjektivního hlediska dokonce èestný postoj. K èemu jí mohl být popis principiálních problémù, pro nìž v jejich úhrnu nemìla øešení a od jejichž pojmenování a popisu mohla èekat jen politické nevýhody? Spolková kancléøka vytáhla kartu moci. Prezident Spolkové banky si vzápìtí pospíšil vyhovìt jejímu veøejnému doporuèení odstranit mne z pøedstavenstva této banky a požádal prezidenta republiky, abych mohl být propuštìn. Iniciativa spolkové kancléøky mìla vítaný vedlejší úèinek: Každému ve své vlastní stranì dala jasnì najevo, že nikdo, pro koho by mohlo mít cokoli ze Sarrazinovy knihy a jejích tezí jakýkoli význam, nemùže poèítat ani s blahosklonností, ani s kariérou. A tak se z CDU zaèalo ozývat už jen hluboké ticho. Angela Merkelová udìlala ještì nìco: Èetbì nebezpeèných knih je, jak známo, tøeba zabránit, aby se odvrátilo nebezpeèí, které z nich hrozí lidu. Proto také katolická církev ve støedovìku zakazovala prostému lidu èíst bibli. V ní se totiž nevyskytuje ani papež, ani neposkvrnìné poèetí, ani knìžský celibát. Když prodejnost mé knihy stále stoupala, spolková kancléøka 17. záøí 2010 ve Frankfurter Allgemeine Zeitung prohlásila, že tuto knihu neèetla a nikdy ji èíst nebude. O jejím obsahu je prý dostateènì informována z deníku Bild-Zeitung. Bìžný èlen strany tak mohl být klidný více než kancléøka rozhodnì vìdìt nepotøebuje. A také pro mnohé ostatní obèany bylo úøední osvobození od tlaku knihu si pøeèíst jistì vítanou úlevou. Ještì dnes patøí velká vìtšina kritikù knihy k tìm, kdo ji nikdy neèetli. 49

4 Averzi mnohých politikù vùèi autoru Thilu Sarrazinovi živilo také to, že mne pokládali za jakéhosi renegáta: Ve svém profesním životì jsem byl jako státní úøedník a politik rozhodnì úspìšný. Patøil jsem k profesionálním mechanikùm administrativy a politického provozu a dopracoval jsem se tolika viditelných úspìchù, že si o nich vìtšina mých kritikù mezi politiky mohla nechat jen zdát. Nebylo proto možné odbýt mne jako snílka èi fantastu, který netuší, o èem hovoøí. Musel jsem se tedy stát zrádcem. Pøedseda SPD Sigmar Gabriel tak chytrý jako Angela Merkelová nebyl. Nìkolik dnù na veøejnosti váhavì pøešlapoval, než se rozhodl pro mé vylouèení ze strany. Pracovníci pøedsednictva strany pøipravili písemné prohlášení plné chybných citací a nic neøíkajících frází. Klaus von Dohnanyi, který mì jako jeden z mála èlenù SPD od zaèátku veøejnì podporoval, mi šlechetnì nabídl, že mne pøi stranickém rozhodèím øízení bude obhajovat. Jednání se konalo 21. dubna 2011 pøed stranickou rozhodèí komisí obvodu Charlottenburg-Wilmersdorf. Tøi èlenové komise, všichni právníci, byli zøejmì první funkcionáøi SPD, kteøí knihu opravdu èetli. Bìhem nìkolika hodin jednání pokus vylouèit mne ze strany neslavnì ztroskotal. Neodvolal jsem ani nezrelativizoval jediný øádek své knihy a pøedstavenstvo strany svùj návrh stáhlo. Sigmar Gabriel to mohl pøedvídat. Proè tedy toto riziko veøejné blamáže podstoupil? Mùj pøedpoklad je tento: Ještì pøedtím, než kniha vyšla, se koncem srpna 2010 za pouhých nìkolik dnù horeèných debat ukázalo, že levicová a levicovì liberální èást mediálního spektra dokázala potøísnit tìmi nejemocionálnìjšími odsudeènými výlevy nejen mé teze, pokud se domnívala, že je zná, ale i moji osobu. Gabriel v tom zøejmì uvidìl nebezpeèí pro jej podporující média a pro svou vlastní stranu, pokud sám nestál v èele této mé veøejné dehonestace. Toto pociťované nebezpeèí pro nìj zøejmì bylo dùležitìjší než pátrání po jakýchsi pravdách nebo respekt pøed skuteèností. Gabrielovy opakované výpady proti mé osobì a mé knize se staly dodnes platným vzorcem. Takto patrnì funguje politika, není-li vykonávána významnými lidmi. Èasto jsem byl dotazován, proè jsem se tehdy nepodvolil onomu tlaku a ze strany nevystoupil. Na to mám dvojí odpovìï: Na dùvodech, pro nìž jsem v roce 1973 vstoupil do SPD, se nic nezmìnilo a nic se nezmìnilo ani na mých zásadních postojích k životu a ke 50

5 spoleènosti. Nevidím tedy dùvod, proè bych se mìl poddat tlaku a ze strany vystoupit. Èelit neustálým urážkám èásti médií, pokusùm udìlat ze mì èlovìka nemorálního, pravicovì populistického, èi dokonce rasistu, bylo obtížné už jen proto, že mezi ideologizujícími obžalovateli se nenašel ani jediný, který by byl ochoten mi naslouchat, natož si knihu pøeèíst. V oèích této skupiny lidí jsem se stal morálním vydìdìncem a na tomto svém postoji nehodlali nic mìnit. Ztroskotání stranického procesního øízení mi pak v rozporu s tímto obrazem poskytlo oficiální stvrzenku, že obsah a teze mé knihy statusu ani základní hodnotové orientaci SPD neodporují. Èást pomluv a urážek byla tak spolu s jejich autory zbavena dùvìryhodnosti a vymìøily se jim i pro budoucnost jisté hranice. Zuøivé reakce, které následovaly po ztroskotání snah vylouèit mne ze strany, byly zcela pochopitelné. Stažení žádosti o mé vylouèení ze strany pro zmínìnou skupinu lidí znamenalo, že její pøedseda selhal. Dodnes se s touto skuteèností nesmíøili, což neustále plodí všelijaké kuriózní slovní urážky. 2 Pøedseda SPD ve Šlesvicku-Holštýnsku Ralf Steiner se jako reprezentant oné skupiny vyjádøil zcela v duchu jejích postojù a zøejmì se sobì vlastní destruktivní inteligencí, když po vydání knihy Evropa euro nepotřebuje veøejnì prohlásil, že Sarrazin by mìl koneènì vydat svou nejcennìjší knížku, totiž svou stranickou legitimaci. Úspìšnì bránìné èlenstvo SPD ovšem cíli izolovat mne a mé analýzy vytìsnit z centra spoleènosti stálo v cestì. Tím se opìt dostávám k úloze médií. Po celá desetiletí jsem se jako typické dítì demokracie problémy názorové svobody nijak nezaobíral, nýbrž pøisuzoval jsem je diktaturám panujícím v soudobém svìtì nebo pøeddemokratickým režimùm dávno minulým. Diskuse o politické korektnosti mì nikdy nijak zvlášť nezajímaly. S veselou myslí jsem bral na vìdomí jazykové výplody feminismu a sám sebe se tázal, jak dlouho si ještì všemohoucí bùh dokáže v nìmecké øeèi uhájit své mužské pohlaví. Pobaven jsem registroval, jak ze slovníkù cukráøù mizí výrazy jako èernochova hubièka a mouøenínova hlava a zacitoval jsem si ze Schillerova dramatu Fiesco: Mouøenín udìlal svou práci, mouøenín mùže jít. Registroval jsem zakøiknutou hloupost tìchto puristických pokusù, bránil se duchu doby humorem a domníval se pøitom, že mì se toto vše netýká. Byl to však zøejmì omyl. 51

6 Když jsem psal knihu Německo páchá sebevraždu, èetl èlánky a knihy, vyhodnocoval oficiální nìmecké statistiky nebo konzultoval databanku OSN pro otázky populaèní prognostiky, ani ve snu by mì v tichu mé pracovny nenapadlo, že se mohu dotýkat nemorálních, èi dokonce zakázaných otázek. Ještì øadu mìsícù po vyjití mé knihy jsem mìl za to, že je patrnì tøeba lépe objasnit vìcné souvislosti, které jsem ve své knize možná nevyslovil s dostateènou jasností. Avšak o to mým kritikùm vùbec nešlo. Šlo o zpùsob mého pohledu na problémy, který u mnoha kritikù budil nenávist. A tato nenávist byla navíc zjevnì posilována tím, že mé analýzy mìly empirický podklad a z nìj pramenící posloupnost myšlenek se øídila tradièními pravidly logiky. Jak jsem pozdìji zjistil, zpùsoby výèitek, choreografie veøejných obžalob a jejich urážlivý charakter byly pøesnou kopií vzorcù analogických debat, které se vedly v sedmdesátých letech v USA. V žádném pøípadì se nechci srovnávat s významným biologem Edwardem O. Wilsonem, který se proslavil svým výzkumem mravencù a knihou Sociobiology z roku Když tato kniha vyšla, byl Wilson nazýván rasistou, sociálním darwinistou, eugenikem a stoupencem onoho duchovního klimatu, který už jednou zpùsobil Osvìtim. Jeho univerzitní i ostatní pøednášky byly soustavnì bojkotovány. Dnes je sociobiologie uznávaným výzkumným oborem, Wilsonovy analýzy a hypotézy se v jejich podstatných bodech potvrdily a námitky jeho pomlouvaèù a kritikù, pokud nebyly už od prvopoèátku smìšné, byly jedna po druhé vyvráceny. 3 S knihou Německo páchá sebevraždu se opakovalo to, co se pøihodilo Wilsonovi, aniž to vìtšina kritikù zpozorovala. Vždyť jim také nešlo o logiku a empirii, ale o to, mùj pøístup delegitimovat, a to bez ohledu na fakta a argumenty. Nìjakou dobu mi trvalo, než jsem to rozpoznal. Narazil jsem, jak se zdá, na problematiku, která daleko pøesahovala tematiku mé knihy. V celé témìø rok trvající diskusi, která zveøejnìní mé knihy následovala, totiž nikdo nepøednesl ani jednu vìcnou námitku, která by mìla nìjakou váhu. K vìcným otázkám této diskuse jsem zaujal stanovisko jak již bylo zmínìno v rozsáhlém úvodu k brožovanému vydání knihy. Avšak žádný z kritikù, s nimiž jsem se v tomto úvodu vypoøádával, na toto mé stanovisko blíže nereagoval. I díky tomu jsem pochopil, že tu vùbec nejde o vìcné souvislosti. V knize Evropa euro nepotřebuje, která vyšla v kvìtnu 2012, jsem se vìnoval zcela jiným otázkám. Pokusy kritikù knihy Německo páchá sebevraždu 52

7 skandalizovat i tuto knihu rychle zkolabovaly a podobnì jako u knihy první ji odborníci spíše pochválili. Média jako Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau, Spiegel nebo Stern byla nìjakou dobu bezradná a po prvních polemických pokusech se pokusila knihu radìji zdolat mlèením. Pøesto šla dobøe na odbyt. Frustrovaná média si našla východisko: Když se kniha v seznamu bestsellerù ocitla na prvním místì, Spiegel hned vedle pøipojil komentáø: Nudný seznam čísel. Poselství bylo jasné: Sarrazin umí jen provokovat, jinak nic než nuda. Zmatené reakce èásti médií na mou novou knihu posílily mùj zájem o souvislosti, které popisuji v této knize. Analyzuji zde kanonickou víru tìch, kteøí ve sféøe nìmeckého názorového klimatu jsou vždy na stranì dobra, a proto mají vždy pravdu. Tato víra nás zavádí do fascinující øíše stínù naplnìné duchy morálních pøedsudkù, do svìta dobrých úmyslù v labyrintu køivých zrcadel, do svìta pokøivené reality. Jak chudí duchem jsou však ti, kteøí vidí svìt s tìmito klapkami na oèích, a jak chatrný je onen krásný pocit stát ve službách dobra, pohlédneme-li na to, za jaký jeho obraz platíme tak vysokou cenu: svìt jako dobrou vùlí kreslenou karikaturu. V této kapitole si dopøávám v nevelkých dávkách toho, co jsem si v obou pøedchozích knihách vìtšinou odepøel: tu a tam trochu posmìchu. Východiskem principiální analýzy èiním své osobní zkušenosti. Ale nebojte se, hranici k literatuøe ukøivdìnosti nepøekroèím. Opěrné teze Recepce mé knihy Německo páchá sebevraždu jistou èástí médií se vyznaèovala tím, že se vìtšinou nikterak netýkala vìcných souvislostí. Abych ètenáøi usnadnil orientaci, zopakuji nejprve vìcné argumentaèní jádro této knihy: Èistá reprodukèní kvóta 1,3 dítìte na ženu, která je již ètyøicet let stabilní, znamená, že každá další generace se stává o tøetinu menší než generace pøedchozí. Nejde jen o to, že nìmecký národ stárne. Jde spíše o to, že setrvalostí tohoto trendu se nìmecký lid vymaže z dìjin. Protože poèet dìtí v nìmeckých rodinách negativnì koreluje se socioekonomickým statusem, stupnìm vzdìlání a inteligencí rodièù, klesá 53

8 v Nìmecku jeho intelektuální potenciál a s ním i potenciální výkonnost vázaná na vzdìlání ještì rychleji než porodnost sama. Za tuto klesající tendenci porodnosti je podstatnou mìrou spoluodpovìdná specifická konstrukce nìmeckého sociálního státu se svým principem vyrovnávání nákladù pro rodiny s dìtmi. Demografické stárnutí a pokles intelektuálního potenciálu v Nìmecku dlouhodobì ohrožují výkonnost a konkurenceschopnost nìmecké ekonomiky, a tím i udržení životního standardu v Nìmecku. Pøistìhovalectví by mohlo být prospìšné jenom tehdy, kdyby úroveò vzdìlanosti a kvalifikace imigrantù v prùmìru pøesahovala prùmìr nìmecký. Avšak pro specifickou strukturu pøistìhovalectví do Nìmecka pøevážnì z Turecka, Afriky a Blízkého a Støedního východu tomu tak není. Tato pøistìhovalecká struktura naopak spíše úroveò vzdìlanosti v Nìmecku snižuje. Po celém svìtì existují mezi rùznými skupinami imigrantù signifikantní skupinovì podmínìné rozdíly, které se i po mnoha generacích jen pomalu, pokud vùbec, stírají. Obecnì pøitom platí: Pøistìhovalectví z Dálného východu úroveò vzdìlanosti a kvalifikace pøijímající spoleènosti všeobecnì zvyšuje, imigrace z Turecka, Afriky, Blízkého a Støedního východu tuto úroveò naopak snižuje. Rozhodující pro úroveò kvalifikace a vzdìlanosti pøistìhovalcù je kultura v zemi jejich pùvodu. Kultury muslimského charakteru mají na úroveò kvalifikace a prùmìrnou vzdìlanost pøistìhovalcù a jejich potomkù negativní vliv. Tato okolnost je o to významnìjší, že podíl tìchto skupin na porodnosti v Nìmecku silnì narùstá. Porodnost pøistìhovalcù z Turecka, Afriky a Blízkého a Støedního východu sice èasem klesá, pøesto má však tendenci zùstat vyšší, než je porodnost v pøijímající spoleènosti. 4 Dynamika etnického složení a kulturní orientace Nìmecka, jakou to zpùsobuje, je nebezpeènì podceòována. Tento druh imigrace zadrží úbytek obyvatelstva v Nìmecku jen za cenu hluboké a neodvolatelné kulturní promìny spoleènosti. Naèrtnutá argumentaèní linie zøejmì pøedpokládá onen stupeò svobodného myšlení, jaký moji kritikové nehodlají akceptovat. Pøed ètyømi sty lety obhajovala katolická církev svùj geocentrický svìtový názor prostøedky inkvizice a hrozbou plamenù, neboť argumenty jí už nepomáhaly. To už dnes 54

9 není možné. Dnes už zbývají jen morální plameny mediální: ty nechť pohltí integritu a slušnost høíšníkovu. Porušovaná tabu Filozofický miláèek Nìmcù Richard David Precht si 26. záøí 2010 ve Spiegelu pobouøenì zastìžoval: Jak je možné, že nìjaký toporný odborník ve finanènictví, ohánìjící se svými pøedsudky, svými kupami statistik a svými biologickými pøíruèkami, vzbudí takový rozruch? Protože porušil tabu? Protože mlèící vìtšinì propùjèuje svùj huhòavý hlas? Protože média už zívala nudou? Anebo proto, že se trefil do èerného, když míøil na hnìdé? 5 V deníku taz psal Hartmut El Kurdi o nejoblíbenìjším kvartálním bláznovi v Nìmecku Thilu Sarrazinovi a jeho rasistické mystice èísel. 6 Hans-Ulrich Jörges ze Sternu ještì tøi mìsíce po vyjití mé knihy bìsnil: Thilo Sarrazin [ ] vypustil na veøejnost odpornou vìc a naøíkal nad záplavou nepokryté a nestoudné stigmatizace a vyluèování muslimských migrantù. 7 K této lamentaci se dobøe hodí recenze ve Sternu: Je opravdu k smíchu, že tento muž slova, za jakého se Sarrazin pokládá, [ ] si dokáže najít nakladatelství, které dokáže vytisknout takovou nestoudnost. 8 V recenzi düsseldorfského profesora filozofie Gerharda Schurze se naopak praví, že Sarrazinova kniha je: seriózním dílem. Z hlediska vìdeckých nárokù lze sice tu a tam podrobit kritice nìkterá unáhlená zobecnìní nebo nedostateènost argumentace, avšak neznám jiného autora populárnì-nauèných knih, který by umìl tak dobøe spojit smìøování k širokému ètenáøstvu s vìdeckými standardy. Sarrazin si zaslouží, aby se s ním serióznì diskutovalo. Sarrazinovi jde o obranu vymožeností osvícenství. Místo aby ho ze své strany vyluèovali, mìli by si politici SPD uvìdomit, že on jen brání ony hodnoty, které jsou jejich vlastním prapùvodním politickým dìdictvím. 9 Nejvýznamnìjší sociální historik Nìmecka Hans-Ulrich Wehler prohlásil, 55

10 že Sarrazinova diagnóza problémù se strefila do èerného a že tu urgentnì volá po reformách èlovìk, který je témìø vášnivým sociálním demokratem. 10 Bonnský sociolog a psycholog Erich Weede ve své recenzi napsal: Sarrazinova snaha o udržení a zlepšení stavu lidského kapitálu v Nìmecku nemá nic spoleèného s rasismem, biologismem èi jen s teorií o dìdiènosti inteligence. Dokonce není ani tøeba, abychom obavy ze zhoršení tohoto kapitálu, k nìmuž by mohlo v dohledné dobì v Nìmecku dojít, podkládali teoriemi dìdiènosti. [ ] Nelze vylouèit, že masivní pøistìhovalectví zejména z oblastí islámské kultury mùže být v dlouhodobé perspektivì nesluèitelné s politickou stabilitou Nìmecka. 11 Srovnejme jazyk všech tìchto výrokù: V prvních ètyøech citátech polemiku pohání bezuzdný hnìv. Ve tøech následujících citátech se od tøech vìdcù filozofa, historika a sociologa téže knize dostává chvály vyslovované klidnými slovy. Je zøejmé, že odmítající kritici byli zmítáni silnými emocemi, jaké dokážou vyvolat právì porušovaná tabu. Umírnìnìjší byla principiální kritika Gustava Seibta. Hovoøil v ní o novém konzervatismu, projevujícím se ve sluèování diskusí o demografii, pøistìhovalectví a problémech sociálního státu, a tyto diskuse dal do spojitosti s liberální migrantofobií. Ta má prý ženskou a feministickou tváø a její jméno je Alice Schwarzerová a Necla Keleková. Obèas se tu však vynoøí i praktikující židé, kteøí po komunismu a fašismu varují pøed tøetí vlnou totalitarismu. Vzápìtí na pomoc pøispìchá i starosta Buschkowsky, aby do kontrastního svìtla berlínské ètvrti Neukölln 12 postavil svého poctivého obèánka. V úhrnu pak, a tu se dostávám k jádru Seibtovy kritiky, pøetrvávající strach z cizincù, který šlo ve sporu o azylanty a neonacisty v devadesátých letech ještì utlumit demonstracemi a výzvami ke slušnosti, dostává nyní osvícený, civilizovanìjší nátìr. Seibt však také varuje: Bázní z novosti se dosud nikdy nièeho nedosáhlo. 13 Používá tak argumentu, jímž se v sedmdesátých letech 20. století tolik rádi ohánìli i stoupenci jaderné energie. Matthias Dusini se diví, že spoleèenská tabu jsou dnes prolamována nikoli hnìvivými umìlci, nýbrž bodrými bankéøi a velvyslanci, zatímco etablovaný provoz umìlecký se spíše podílí na jejich udržování. 14 Thea Dorn cituje Martina Luthera, jehož slova chudoba je ve mìstech veliká, ale lenost ještì vìtší by v dnešních diskusích dostala cejch 56

11 dehonestace, neboť v dobì dnešní platí: Chlácholení je chránìno, polemika je rozeštváváním lidu. [ ] Takový humanisticky vzdìlaný chlapák, jako byl Franz Josef Strauss, by to dnes rozhodnì dotáhl na starostu obvodu Mnichov-Maxvorstadt. 15 Podle Herberta Seiferta Thilo Sarrazin svou knihu namíøil na onen zpùsob veøejné diskuse v Nìmecku, u nìjž divák jen s námahou dokáže rozeznat, jde-li tu o vyjasnìní sporných vìcí, anebo jen o kontrolu veøejného mínìní. Pøíslušník nìmecké elity státních úøedníkù zde pøestupuje onen jazykový kód, který politici spolu s médii vytyèili veøejné diskusi o pøistìhovalectví a jeho dùsledcích a prohlásili ho za bezalternativní. Sarrazin silné nelibosti nad tímto starostlivým poruèníkováním otevírá ventil. Rozhodnì to však primárnì není bìs nahromadìných emocí, který se takto uvolòuje; z tisícù ètenáøských dopisù a komentáøù je spíše cítit zájem o veøejnou diskusi, jíž se èasto úèastní vìcnì zasvìcení obèané. 16 Henryk M. Broder ocitoval jednu výzvu k demonstraci organizované v Mainzu proti Sarrazinovì a všeobecnému rasismu a nenávisti vùèi chudým. Stálo v ní, že Thilo Sarrazin a ostatní nevyslovují žádné neznámé pravdy, neruší žádná tabu a nejsou obhájci názorové svobody. Nic z toho, o èem Sarrazin píše, není žádné obohacení spoleèenské diskuse, není nové, originální ani nejde o pøekroèení nìjakého tabu. Broder se logicky diví, k èemu tedy ten rozruch: Jestliže Sarrazin a ostatní nevyslovují žádné nepohodlné pravdy, nepøekraèují žádná tabu, není-li nic z toho, co øíkají, nové ani originální ani nejde o obohacující pøíspìvek do spoleèenské diskuse, pak je tedy vše, co Sarrazin a ostatní hlásají, stará vesta a není hodno žádného rozèilování. 17 Tím trefnì vystihl paradoxnost èásti tìchto debat. A teï k onìm tabu, která byla mou knihou zøejmì dotèena, pøestože prý vùbec neexistují: Diferenciace podle společenských skupin Ve své knize jsem se ve støídavých souvislostech zamìøoval na skupinovì podmínìné rozdíly ve vzdìlávacích a ekonomických úspìších a ve stupni integrace. Bral jsem pøitom v úvahu, pokud to bylo možné, etnický pùvod a náboženské zamìøení. U skupin, které se od prùmìru vychylovaly smìrem 57

12 vzhùru napøíklad u Židù, Èíòanù, Vietnamcù a Indù, se tato výchylka promítla v recepci mé knihy jen zøídka, v pøípadì Židù vùbec. Kde šlo ale o výchylku smìrem dolù, tam propukly bouølivé emocionální reakce týkající se nikoli skuteèností, nýbrž jejich popisu. Pochopitelnì vznikaly hned pokusy vytáhnout kartu antisemitismu. Harry Nutt ocitoval fatální stať Heinricha von Treitschke z roku 1879 Naše vyhlídky, v níž se autor vyslovoval kriticky k integraci židovských pøistìhovalcù z východní Evropy. Tuto stať vnímám jako blueprint aktuálních populistických pamfletù. 18 Nutt pouze zamlèel pointu: Problematika židovských pøistìhovalcù koncem 19. století spoèívala v tom, že tito lidé byli mimoøádnì úspìšní. Zakládali banky, plnili gymnázia a brali útokem akademické posty. Šlo tedy o pøesný opak toho, co já popisuji ve své knize. Náboženství a integrace U muslimských migrantù se skupinovì podmínìné rozdíly pøekrývají s jejich náboženskou orientací. Ve své knize to dokládám statistickými fakty. Avšak s interpretací kauzálních souvislostí jsem zacházel opatrnì a neustále jsem zdùrazòoval, že statistický popis èetnostního rozložení ve skupinách nic nevypovídá o jednotlivých pøípadech. S tím se však recepce v politických a mediálních kruzích jen tìžko vypoøádávala. Už jen samotná prezentace statistických dat ohlednì jazykových znalostí, úèasti na vzdìlávání nebo kriminality se pokládala za diskriminaci jednotlivcù, zároveò se však témìø jakákoli diskuse v rovinì faktografické odmítala. Tam, kde ji nešlo obejít, se rychle zmìnila v osobní urážky a obviòování z rasismu. Nic nepomáhalo, že moje analýzy se široce kryly se stanovisky autorù, jako jsou Necla Keleková nebo politolog Hamed Abdel-Samad. Ten prohlásil: Islám je jako droga [ ] a na cestì do postavení mimo hru. Islám je tøeba nikoli zatracovat, ale od základù ho modernizovat. 19 Avšak v médiích dominovalo lkaní tìch, kteøí se cítili obìťmi mých analýz: Hilal Sezginová (matka nìmecká profesorka, otec turecký profesor) v deníku Zeit pod titulkem Nìmecko mne odepisuje 20 spustila náøky o tom, že muslim zùstane vždy cizincem, a jakoukoli diskusi o skupinovì podmínìných rozdílech a analyzování tìchto rozdílù oznaèila za principiálnì nelegitimní: Skuteènì pøimìøené by bylo jen hledìt na mapu v mìøítku 58

13 1 : Tím Hilal Sezginová požaduje zásadnì rezignovat na jakékoli srovnávací výzkumy sociálních skupin. Je jí, zdá se, lhostejné, že kdybychom tento postoj domyslili, znamenalo by to rezignovat na jakoukoli empirickou sociologii. Necla Keleková k tomu jen suše podotkla: Tady ze sebe dìlá obìť nìkdo, kdo ve skuteènosti patøí k tìm, kteøí vyhráli. A dále kriticky øíká: Islámské svazy a tureètí lobbisté se v pøípadu Sarrazin høejí na výsluní své role obìti a pøedhánìjí se ve slovní radikalitì. [ ] Považují asimilaci Turkù a muslimù do nìmecké spoleènosti za zloèin, mimo jiné i proto, že tato asimilace by jim pøekazila jejich integraèní kšefty. 22 Chaim Noll k tomuto zpùsobu debaty již témìø zoufale poznamenal: K èemu je nám názorová svoboda, jestliže jsou z ní eliminovány celé sféry myšlení? Má-li islám patøit k Nìmecku, jak tvrdí prezident republiky, pak k Nìmecku musí patøit i kritika islámu. Neboť v západních zemích patøí k lidským právùm i možnost kritické reflexe kteréhokoli jevu. [ ] Kritika islámu je nutná k zachování duchovní svobody v Evropì. 23 Otázky genetiky Na rùzných místech své knihy jsem v pøíslušných souvislostech citoval poznatky výzkumù, podle nichž jsou rozdíly v lidské inteligenci dìdièné, a tyto poznatky jsem použil ve svých analýzách. To vyvolalo ten nejzavilejší hnìv a stalo se hlavním motivem k tomu, aby se mnou bylo zahájeno øízení smìøující k mému vylouèení z SPD. Frank-Walter Steinmeier mluvil o pøímo dobrodružné interpretaci údajných vìdeckých poznatkù v humánní genetice. 24 Dieter E. Zimmer k tomu ve zpìtném pohledu napsal: Špièka SPD tedy patnì byla tohoto mínìní: Ani inteligence, ani jakákoli jiná charakterová vlastnost nejsou nijak geneticky pøedurèeny. Biologie v životì èlovìka nehraje žádnou roli. Kdo si myslí nìco jiného, proviòuje se proti pøedstavám sociální demokracie o elementárních hodnotách, je biologista, rasista, témìø nacista a vlastnì pøípad pro ochránce ústavy

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Publikace byla zpracována v rámci výzkumného zámìru MSM0023775201 Terciární vzdìlávání ve znalostní spoleènosti, který øeší Centrum pro studium vysokého

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Užívání drog ve skupinách s obtížným pøístupem k drogovým službám 6 7 1 9 2 2/1 Terminologie 2/2 Zpùsoby dìlení podle jednotlivých skupin 11 2 2/3 Jiné zpùsoby dìlení 12 2 Tabulka 1: Hlavní znaky obtížnì

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Přistěhovalectví ve Francii 2005

Přistěhovalectví ve Francii 2005 Přistěhovalectví ve Francii 2005 1/10 1. Úvod Tato práce se zabývá problematikou multikulturalismu ve Francii do roku 2005. Obsahuje i část o pouličních nepokojích, ty jsou ale jen vrcholkem ledovce, a

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Bůh jako psychický virus

Bůh jako psychický virus Bůh jako psychický virus Obsah Úvod 1. Memetika a náboženství 2. Darwinovská hádanka 3. Obecné otázky náboženství 4. Náboženství a morálka 5. Proč Bůh téměř jistě neexistuje 6. Kritika teorií Apendix I.

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka

Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka Témata z oblasti světové politiky se v sociologických šetřeních či průzkumech veřejného mínění neobjevují příliš často, ačkoli

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 Informaèní centrum pro mládež Šafaøíkova 666/9 500 02 Hradec Králové V Hradci Králové,

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

STONOŽKA 2013/2014 9. RO#NÍKY

STONOŽKA 2013/2014 9. RO#NÍKY Škola: Název: Obec: Církevní základní škola, #eská Církevní 4787 základní škola, Èeská 4787 STONOŽKA 213/214 9. RO#NÍKY #ESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v èeském jazyce jsou nadprùmìrné. Patøíte mezi úspìšné

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Co je kritické myšlení. CZ.1.07/2.2.00/28.0182 Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie

Co je kritické myšlení. CZ.1.07/2.2.00/28.0182 Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie Co je kritické myšlení CZ.1.07/2.2.00/28.0182 Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie Ukázka č. 1 Příčina jevu a příčina růstu jeho výskytu Růst počtu násilných trestných

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více