O b e c n á c h a r a k t e r i s t i k a p r á c e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b e c n á c h a r a k t e r i s t i k a p r á c e"

Transkript

1 E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í J a r o m í r P a v l í č e k Dějiny správy O p a v a

2 O b e c n á c h a r a k t e r i s t i k a p r á c e Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu: Oblast podpory: Datum zahájení realizace projektu: CZ.1.07/2.2.00/ Datum ukončení realizace projektu: Vysokoškolské vzdělávání Název: Dějiny správy Autor: Doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc. Vydání: první, 2011 Jazyková korekce: autor studijní opory Počet stran: 120 Jaromír Pavlíček Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

3 Obsah 1 Úvodem Rychlý náhled studijního materiálu Územně správní vývoj českého státu Počátky českého státu Vznik středověké evropské velmoci Habsburská personální unie Československá republika Správa Českého státu v století První období formování českého státu Správa církevní Počátky patrimoniální, vrchnostenské správy Veřejná správa Ústřední správa Nejdůležitější orgány tehdejšího českého státu Královská správa Městská správa Městské právo Výkon městské správy Cechy důležitá oblast vnitřní správy měst Tzv. svobodná města Stát a správa v husitském revolučním hnutí Správa v období stavovské monarchie (pol. 15. století 1627/28) Stavy Generální sněm Instituce společné české koruně Panovník Královská rada Česká královská kancelář Česká komora Inkolát Správa zemí v období stavovského státu Jednání na českém zemském sněmu Vladislavské zemské zřízení Zemské desky Vláda v jednotlivých zemích Krajská správa Městská správa Orgány městské správy Městské soudy Reforma městské správy za Ferdinanda I Správa vrchnostenská Stát a veřejná správa v období stavovského povstání ( ) Správní vývoj Českých zemí v době absolutistického státu (1627/ ) Období po Bílé hoře Obnovené zřízení zemské Český zemský sněm a změny v úřadech a soudech Organizace církevní správy /120

4 6.2 Způsoby a formy další centralizace Veřejná správa českého státu Česká dvorská kancelář Zemská správa Zemské sněmy Správa krajská Tereziánské správní reformy Reforma krajské správy za vlády Marie Terezie Jednotný ráz česko-rakouské správy za Josefa II Správa městská Reforma městských rad Postátnění městské správy a soudní reforma Vrchnostenská správa Vznik tzv. katastrálních obcí Církevní správa Období osvícenského absolutismu a počátky moderního systému správy Tzv. leopoldovská restaurace Policejní absolutismus, reformy správy v letech Ústavní a správní vývoj v letech Dubnová ústava Ústava březnová, tzv. Stadionova Období tzv. Bachova absolutismu Říjnový diplom a únorová ústava Rakousko-uherské vyrovnání Prosincová ústava (1867) Územní samospráva v letech Okresní samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Veřejná správa po vzniku Československa ( ) Vznik ČSR a recepce rakouské správy Vytváření národních výborů v okresech a místech Pokusy německých politiků o zřízení samostatných správních území Zemský národní výbor pro Slezsko a polská Rada Narodowa Tzv. těšínská otázka v letech Vývoj územní správy po vzniku ČSR Okresní samospráva Volební zákon do obcí Samospráva ve statutárních městech a novela k obecnímu zřízení Ústřední orgány státních správ v letech Ministerstvo vnitra a policejní úřady Četnictvo Stráž obrany státu (SOS) Orgány a sociální správy Soudnictví a justiční správa Státní zastupitelství Veřejná správa v letech Státní správa ve 30. letech Obecní samospráva ve 30. letech Veřejná správa v období narůstajícího nebezpečí války Vývoj správy v českých zemích za II. republiky a za tzv. Protektorátu Čechy a Morava Veřejná správa v Sudetách a v tzv. II. republice Organizace a správy na odtrženém území Úloha nacistické strany ve veřejné správě Zábor části Těšínska beckovským Polskem /120

5 9.1.4 Vývoj správy na zbytku českých zemí Vyhlášení tzv. Protektorátu Čechy a Morava Vývoj správy v Československu v letech Prozatímní státní zřízení v Londýně Závěr Použitá literatura a zdroje /120

6 1 Úvodem Předložený materiál je stručným přehledem vývoje veřejné správy v českých zemích a v Československu od období vytváření českého státu až po rok 1992, kdy dochází k rozdělení Československa na dva samostatné státy Českou a Slovenskou republiku. Předložený text by měl poskytnout nejen základní přehled vývoje správy, ale také umožnit orientaci v systému a ve složkách veřejné správy, ve státní správě a v samosprávě v jednotlivých historických etapách. Znalost historických a politických souvislostí by měla přispět k pochopení moderního správního systému. Osvojení si základní terminologie umožní orientaci v systému veřejné správy, studijní text vás rovněž seznámí s územním vývojem a s územně správním členěním českého státu a jednotlivých zemí. 6/120

7 2 Rychlý náhled studijního materiálu Kapitoly jsou seřazeny chronologicky od prvních správních kroků charakterizující český stát od 10. století, přes historické etapy seznamující nás se správou panovnickou, stavovskou, finanční a soudní, (po nástupu Habsburků v roce 1526 s přihlédnutím k centrální správě nově vzniklého soustátí), nevynechávající ani městskou, patrimoniální a církevní správu do roku S akcentem na ústavní vývoj, politickou správu, samosprávu a organizaci soudnictví v českých zemích je možno se seznámit se správním systémem rakouského státu v letech Správní systém Československé republiky je rovněž chronologicky členěn do několika kapitol vzhledem k řadě zásadních změn, které přinášel historický vývoj ve 20. století. V letech je pozornost zaměřena na ústavní vývoj, zákonodárnou a výkonnou moc, politickou správu a samosprávu i soudní organizaci nového státu. Svá specifika měl správní vývoj v letech jak v československé emigrační vládě, tak ve správě v oblasti protektorátu a odtržených Sudet. Také poválečný vývoj Československa po roce 1945 měl v oblasti správy řadu zvláštností a změn, především s přihlédnutím ke komunistickému politickému systému v letech Jen velmi stručně jsou charakterizovány správní změny v letech Nezbytné je rovněž seznámení se se základní terminologií v oblasti dějin správy. Je zapotřebí rozlišit termíny jako je stát, země, nižší územně správní obvody, personální unie apod. Stát svrchovaný subjekt, jehož představitel (vládce, panovník) vstupuje samostatně do zahraniční politiky. Český stát počátkem středověku označován termínem české knížectví, později jako české království a ve 14. století je znám pojem Země koruny české. Stát je tvořen jednotlivými zeměmi disponujícími řadou pravomocí, ale s relativně pevným vztahem k centrální, ústřední vládě panovníka. Země územní celek, který není mezinárodně svrchovaný, je součástí vyššího celku, ale jsou mu ponechány relativně široké pravomoci v rámci vnitřní správy. 7/120

8 Personální unie soustátí, kdy jsou jednotlivé státy spojeny osobou panovníka (persona). V 15. století personální unie českého a uherského státu, od roku 1526 habsburská monarchie a v letech Rakousko Uherská monarchie. V posledně jmenovaném případu byla personální unie spojena nejen osobou panovníka, ale také společnou měnou, armádou a jednotnou zahraniční politikou. Nižší územně správní celky v Čechách a na Moravě od středověku do současnosti to byly kraje, ve Slezsku weichbilty (hovorově česky vígbildy). Od roku 1848 se kraje dále štěpí na okresy a soudní okresy. Zahraniční léno drobné území v rámci cizího státního nebo zemského celku, které je pod svrchovaností jiného panovníka či státu. Překládaný studijní materiál je věnován problematice (popis dané problematiky) Cíle studijního materiálu: Po prostudování studijního materiály Budete umět: Rozlišit jednotlivé historické etapy správního vývoje našeho státu v návaznosti na historické a společenské proměny tisíciletého vývoje střední Evropy. Získáte: Základní znalosti z věcně chronologických bloků týkajících se územního vývoje a územně správního členění českého státu v jednotlivých historických etapách od správy českého státu v 10. století až k zásadním změnám v Československu koncem 20. století. Budete schopni: Porovnat a diskutovat o systému veřejné správy a příčinách jejich změn, v nichž se odrážela sociálně ekonomická a politická atmosféra jednotlivých etap historie našeho státu. 8/120

9 Průvodcem studiem: Doporučuji během čtení textu pracovat s mapou a se slovníky v případech, kdy nebudete daným pojmům rozumět. 9/120

10 3 Územně správní vývoj českého státu RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY V chronologickém sledu jsou představeny jednotlivé etapy vytváření českého státu od nejstaršího období jeho existence až po současnost. Vedle období obrovského územního nárůstu byly etapy rozpadu či dokonce existenčního ohrožení. Je vhodné tuto kapitolu studovat s mapou, pro ujasnění místa historických lokalit a jejich dnešního zařazení do jiných státních celků. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: Lokalizovat jednotlivá území, která přináležela k českému státu Chápat historické souvislosti získávání či ztrátu určitých územních lokalit Získáte: Představu o měnících se hranicích našeho státu v souvislosti s evropskými dějinami Budete schopni: Pochopit historické příčiny územních změn a vysvětlit i důvody získání či ztrát KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY České země, země Koruny české, habsburská monarchie, Rakousko Uhersko, Československo, České království, Moravské markrabství, Slezská knížectví, Těšínsko, Kladsko, Zhořelecko, stát, personální unie. PRŮVODCEM STUDIEM KAPITOLY 10/120

11 Územně správní vývoj českého státu Počátky českého státu Základy českého státu jsou položeny v 9. století a v 10. století se vytváří jeho základní obrysy pod vládou Přemyslovců. Území východních Čech byl však pod vlivem dalšího knížecího rodu Slavníkovců, politický boj skončil v roce 995 jejich vyvražděním. Nově vytvořený český stát se tak dostal pod vládu jediného svrchovaného panovníka z rodu Přemyslovců. V polovině 11. stol. dochází k rozšíření přemyslovské svrchovanosti i na území Moravy, což bylo v r doloženo názvem Dukatus Bohemie. Knížectví vystupovalo vnitřně i navenek jako samostatné, patřilo však do ideologicko mocenského svazku Svaté říše římské. Mocenské boje mezi příslušníky přemyslovského rodu značně zemi oslabily, odstředivé tendence na Moravě vedly v roce 1182 k vytvoření Moravského markrabství, které bylo lénem císaře. Zlatá bula sicilská v roce 1212 potvrdila dědičný nárok Přemyslovců na královský titul a tak do 13. stol. vstupuje český stát jako království skládající se ze dvou územních celků Českého království a Moravského markrabství. Kromě dědičné držby přiznává i účast velmožů (šlechty) na instalování i výběru panovníka (možnost volby). Celé 13. stol. je ve znamení narůstání mocenských pozic českého panovníka, což znamenalo rozšiřování území českého státu. Promítalo se to do sporu českého panovníka se sousedními státy, např. o Vitorazsko na česko rakouském pomezí nebo dočasné získání Lužice a části tzv. Východní marky. Výsledkem bylo získání části Budyšínska z něhož Šluknovsko Frýdlantský výběžek byl trvale začleněn do Českého království. Trvalým zájmem českých panovníků bylo také Malopolsko a Slezsko. I když o připojení Slezska a Krakovska se pokoušel Boleslav I. a Břetislav už v průběhu 11. stol., tak až ve 13. stol. se začala rýsovat trvalejší vazba českého státu a Slezska. Slezsko bylo územně větší jak Morava, bylo rovinaté a úrodné, ve 12. stol. intenzívně kolonizované a ekonomicky perspektivní. V té době patřilo k polskému státu, který však byl právě ve 13. stol. zmítán bojem o polskou korunu, v němž se angažovali i čeští panovníci. V 80. letech 13. stol. se vytvořil systém lenních smluv, jimiž část Hornoslezských knížat přijala svrchovanost českého krále Václava II. V roce 1289 Vitonsko, 1291 Těšínsko, Opolsko a Ratibořsko, ovšem vymření 11/120

12 Přemyslovců v roce 1306 tato vazba dočasně zaniká. Už otec zmiňovaného Václava II. Přemysl Otakar II. byl velmi úspěšný nejen svou mocenskou pozicí ve střední Evropě, ale také sňatkovou politikou. V letech získává pod svou svrchovanost Horní a Dolní Rakousy, Korutany, Kraňsko, Štýrsko a Kurlandsko. Po svém neúspěšném boji s Rudolfem Habsburským tyto země od českého státu odpadly a úspěšní byli až Lucemburkové, kteří od svého nástupu na český trůn v roce 1310 šikovnou politikou územně rozšiřují český stát. Jan Lucemburský v roce 1327 získává ze Slezska knížectví Vitoňské, Těšínské, Opolské a Ratibořské a později ještě knížectví Kozelské, Osvětimské a Zátorské. V tomtéž rocen (1327) uzavírá Jan Lucemburský smlouvu s vratislavským knížetem Jindřichem VI., že za doživotní užívání Kladska po jeho smrti Jan získá Vratislavsko. To bylo skutečně v roce 1335 připojeno k českému státu. Obdobně přijalo svrchovanost část Dolnoslezských knížat (Břežský, Olešnický, Lehnický, Záhaňský) a také knížectví Hlohovské. Pro rozšíření závislosti dalších subjektů byla důležitá Trenčianská úmluva z roku 1335 (ratifikována polským králem v roce 1339), kdy polský panovník Kazimír Veliký se vzdával lenní závislosti nad Slezskem ve prospěch Českého království s tím, že Lucemburkové se vzdali nároků na polskou korunu. Ze slezských území bylo poněkud výjimečné Nisko, které bylo ještě počátkem 13. stol. pod svrchovaností vratislavkého biskupa, ale v roce 1342 se stalo součástí Českého království jako léno. Také v oblasti na západ od Slezska byl Jan Lucemburský úspěšný, v roce 1319 získává Budyšínsko a o 10 let později i Zhořelecko. (Později, již za Karla IV. se Dolní Lužice stala součástí Českého království.) Chebsko, i když až do počátku 19. stol. bylo říšským lénem, bylo trvale v držení českého panovníka. V roce 1355 ovládl Karel IV. Také Ašsko a Selbsko. Zahraniční léna byly ve středověku běžnou formou svrchovanosti. Většinou to byla drobná území v rámci cizího státního nebo zemského celku, která však byla pod skutečnou svrchovaností jiného panovníka či státu Vznik středověké evropské velmoci Za Karla IV. se hranice českého státu nebývale rozšířily a vzniká nový správní pojem Země koruny české. Byl to pojem nejen geografický, ale také politický (formální moc panovníka) a 12/120

13 navíc pojem ideologický, sloužící k prosazení a rozšíření myšlenky státu, jako zemí Svatováclavské koruny. Jak již bylo řečeno, Moravské markrabství vzniklo v roce 1182 jako Říšské léno a Karel IV. přetváří jeho postavení na léno českého krále. V roce 1318 mění svůj statut Opavsko, které je vyděleno z Moravy, prohlášeno vévodstvím a stává se tak svrchovanou zemí. V roce 1377se toto území dělí ještě na knížectví Opavské a Krnovské pod vládou samostatných držitelů, majících své kořeny ještě u Přemyslovců. Za vlády Karla IV. se ještě podařilo upravit postavení Horní a Dolní Lužice, které byly již součástí Českého království a posledním územním ziskem Karla IV. bylo získání Braniborska v roce Mocenské postavení rozsáhlé říše zbudované Karlem IV. se začalo rozpadat po jeho smrti, kdy jeho syn Václav IV. byl nejen zbaven koruny císaře Svaté říše římské, ale postupně přicházel o části tohoto velkého státního celku. Na začátku 15. století sice podržel Čechy spolu s českou korunou a se Slezskem, ale ve prospěch Zikmunda je odděleno Braniborsko a části Lužice včetně Zhořelecka, později i Žitavsko. Po husitských válkách, v důsledku konfliktu mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem je od českého království odtržena jak Morava, tak i Slezsko a Lužice. Až po smrti Matyáše v roce 1490 je český stát opět zcelen Habsburská personální unie Po nástupu Vladislava Jagelonského v roce 1490 nedochází k významným územním změnám, vytváří se klasická personální unie Česko Uherská a ani nástup Habsburků v roce 1526 zásadní změny nepřináší. K těm dochází až v období třicetileté války, kdy v roce 1623 bylo postoupena Sasku Horní a Dolní Lužice a o dva roky později byly tyto země Sasku uděleny jako dědičné léno České koruny. Znamenalo to definitivní ztrátu Lužice pro český stát. V průběhu tohoto evropského konfliktu 17. století vzniká na území Čech vévodství Albrechta z Valdštejna, ale po jeho smrti roku 1634 zaniká. K velkým územním změnám dochází za vlády rakouské císařovny Marie Terezie ( ), kdy legitimita její vlády je napadena jak Bavorskem, tak Saskem a Pruskem. Samotná existence Českého království byla ohrožena požadavkem Bavorska na získání Čech, Slezska i Saska, Prusko nárokovalo vše ostatní. Vratislavským mírem z roku 1742 přišla Marie Terezie 13/120

14 sice o část Slezska, ale další části monarchie si podržela. Ani dalších několik válek v 50. a 60. letech 18. století již výsledek nezměnilo. Prusku připadlo Dolní Slezsko včetně Vratislavi, Hlohovsko, Lehnicka a Kladsko, v Horním Slezsku navíc Opolsko a Ratibořsko. Rakousku zůstala jen část Niska (přibližně dnešní Jesenicko), část Opavska, Krnovska, Bohumínsko a celé Těšínsko. Až při prvním dělení Polska v roce 1773 získali Habsburkové Halič, Osvětimsko a Zátorsko. V této podobě, po tzv. pruských válkách, zůstalo České království, Moravské markrabství a část Slezska (tzv. rakouské Slezsko) až do roku Československá republika Po vzniku Československé republiky dochází k mnoha změnám v souvislosti se vznikem dalších, tzv. nástupnických států po rozpadu habsburské monarchie. Jádrem byly Čechy a Morava, nově bylo připojen Hlučínsko (1920) Problematičtější byl spor o Těšínsko, kde se střetly nároky Československa a nově se konstitujícího Polska. Polský stát argumentoval sounáležitostí obyvatelstva hovořícího polsky, náš stát argumentoval státoprávní tradicí. Dlouhý spor, zacházející až do ozbrojeného střetu vyřešila až tzv. velvyslanecká konference ve Spa v Belgii roku Těšínsko bylo rozděleno řekou Olzou na polské a české Těšínsko. Další konference vítězných velmocí upravovala hranice na Vitorazsku a Valticku, drobné změny ještě proběhly na Oravě a ve Spiši. Důležité bylo, že nově vzniklé Československo na základě vnitřních dohod se stalo státem skládajícím se z historických Českých zemí (Čechy a Morava) a ze Slovenska (část bývalých Horních Uher, kde rovněž proběhl vojenský konflikt s Maďarskem na jaře roku 1919). Pařížská mírová konference v první polovině roku 1919 také rozhodla o připojení zakarpatské Ukrajiny k Československu, s oficiálním názvem Podkarpatská Rus. V roce 1927 Země Česká, Moravsko Slezská, Slovenská a Podkarpatská Rus fungovaly jako jeden správní celek. Od října 1938 na základě rozhodnutí Mnichovské konference bylo od Československa odtrženo pohraniční území tzv. Sudet a vzniká tzv. druhá republika, Česko Slovensko. Ta zaniká vyhlášením samostatného Slovenského státu a okupací zbytku republiky nacistickým Německem, které vyhlašuje Protektorát Čechy a Morava. 14/120

15 Již v průběhu 2. světové války byla velmocemi Mnichovská dohoda prohlášena za neplatnou a Československo bylo formálně obnoveno. Přestože se velmoci protifašistické koalice zavázaly k obnově Československa v předmnichovských hranicích, na jaře 1945 po osvobození východních částí bývalého Československa, si Sovětský svaz vynutil odstoupení Podkarpatské Rusi ve svůj prospěch. Od roku 1945 Československo funguje v územním složení Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko, od roku 1993 se stát dělí na samostatnou Českou republika a Slovenskou republiku. SHRNUTÍ KAPITOLY Učební text nás provedl ve stručnosti všemi historickými obdobími, ve kterých se konstituoval náš stát. Vedle etap obrovského územního nárůstu byly i etapy krize a rozpadu, přesto si v novodobých dějinách uchoval stát základní historické parametry svého složení (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko) až do roku KONTROLNÍ OTÁZKY 1 Vysvětlete pojem Koruny české. 2 Kdy se stala Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice součástí českého státu? 3 Co je personální unie a kdy se s ní setkáváme v našich dějinách? 4 Popište územní vývoj českého státu ve středověku a (po roce 1918). ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ Vyhledejte na historické mapě území Čech v různých obdobích a navzájem porovnejte. Odrážela se síla panovnických osobností v procesu územního rozšiřování českého státu? Nakolik se tzv. sňatková politika projevila v územních ziscích panovníků? 15/120

16 PRO ZÁJEMCE Janák, J. Hledíková, Z., Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha, Lidové noviny 2005, s Čornej, P. a kol., Dějiny zemí Koruny české I. Praha, Paseka, /120

17 4 Správa Českého státu v století RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Měnící se ekonomická a společenská situace raného středověku přinesla řadu nových prvků do formy vlády prvních přemyslovských knížat až po vznik mocného feudálního soustátí v období Lucemburků. Původní knížecí družina se mění na šlechtu s řadou funkcí na královském dvoře a se stoupajícím vlivem církve i měst. Změny ve správě přineslo však husitství. CÍLE KAPTOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: Rozlišit jednotlivé historické etapy vývoje ve střední Evropě daného období, včetně územních změn zemí Koruny české. Získáte: Představu o ekonomických a společenských změnách, které vedly ke změnám ve správním systému jednotlivých zemí českého státu. Budete schopni: Pochopit význam množství speciálních funkcí, hodností a změn ve správním systému. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Kníže, knížecí družina, hradská správa, regál, král, šlechta, stavy, dvorské úřady, sněmy, hejtman, sudí. PRŮVODCEM STUDIEM KAPITOLY 4.1 První období formování českého státu K Českému státu Čechám se v první polovině 11. století se připojuje Morava. Prvotní správa navazovala na předchozí období, základem byla moc knížete jakožto svrchovaného panovníka, která vycházela z toho, že celý stát je majetkem knížectví, v jehož čele stojí 17/120

18 vybraný nebo nejstarší kníže. Základem všeho je moc knížete, který ji uplatňuje jako vlastník území. Kníže soustřeďuje v sobě nejvyšší zákonodárnou moc, je nositelem výkonné moci a neomezený soudcem. Přemyslovci jako knížecí rod potvrdili své postavení na konci 11. Století. Je prosazen seniorátní princip, který byl v podstatě formulován Břetislavem I. r jako Břetislavova statuta. Seniorátní princip stanovuje, že knížetem je vždy nejstarší mužský příslušník rodu. Jeho úkolem bylo zajistit celistvost státu, klid a pořádek. S jeho uvedením do funkce souvisela celá řada rituálů. Musel být nastolen, korunován na trůn, musel být přijat shromážděním svobodných Čechů, vykonal cestu po celé zemi, aby svou přítomností svou moc prosadil. Neměl žádné pevné sídlo. Panovník cestoval s celou svou družinou. Od chvíle rozšíření Českého knížectví o Moravu, panovník nemohl fyzicky zvládat objíždění a začíná se vytvářet pomocný právní systém, vznikají úděly. Úděly jsou nižší územní jednotky, které vznikají přechodně, neměly by bát trvalé, jsou zpravidla udělovány jiným dospělým příslušníkům přemyslovského rodu tak, aby z nich mohli čerpat užitky a aby zastupovali moc knížete. Měli určitou míru pravomocí, soudnictví, veřejné správy a zákonodárství. Úděl nebyl samostatným územím, nemohl vykonávat ani vnitřní politiku. Podléhal vládnoucímu knížeti. Přednostně na Moravě, kde se přetváří relativně pravidelnější systém, východiskem byla Olomouc jako staré sídlo. Na Moravě se postupně vyčlenily tři pravidelnější úděly Olomoucký, Brněnský a Znojemský. Od konce 11. stol. se na Moravě začíná prosazovat dědičná država. Tím přestávají úděly plnit jakousi funkci jednotícího prvku státu. V roce 1180 se to vyřešilo přetvořením celé řady markrabství. Úděly se vytvářely samostatně i v Čechách, tady skutečně přechodné, vznikaly na Chrudimsku, Čáslavsku a v podstatě zanikly vymřením poslední vedlejší větve Přemyslovců Děkolticů polovině 30. let. V té době definitivně zanikají úděly. 18/120

19 Vedle údělů se vytvářejí ještě jiné systémy správy knížectví, a to knížecí družina dobrovolné sdružení bojovníků, kteří doprovázejí knížete. Odměňování jelikož nebylo ještě finanční hospodaření, dostávali hlavně půdu do přechodného obývání a získávají také některé výkony právních úřadů. Samozřejmě jim z toho plynou užitky, např. naturální. Dále - shromáždění všech příslušníci velmocných rodů, postupně duchovenstvo, členové dynastie atd. Tato shromáždění se od přelomu 11. a 12. stol. přeměňují na tzv. kolokvia. Úřady, se posléze rozštěpí na stavovské a panovnické a jsou ryze výkonného charakteru. Úřady vznikají zprvu dočasně, přechodně. Konkrétním úkolem je pověřen někdo z okolí družiny knížete, říká se mu úředník, latinsky beneficiárus, má beneficium, tedy byl pověřen konkrétním úkolem za materiální odměny. Úředník nebyl v rodovém vztahu s knížetem, ale byl v lenním stavu - zárodek prvního lenního systému. Úřad zanikal v první fázi, kdy byl úkol splněn, byl tedy krátkodobý. V polovině 11. stol. se postupně vyděluje vedle toho dvorský úřad nebo dvorské úřady, které jsou pověřeny určitým výkonem moci. Dvorské úřady jsou základem centrální moci. Měly připoutat sourozence nebo členy knížecího rodu ke knížeti. Byly vymyšleny chytře. Prvními nositeli dvorských úřadů, hodností, jsou Konrád Brněnský a Ota Olomoucký. Za jejich vlády byly uděleny úřady nejvyššího lovčího a mistra kuchaře, což byly funkce velmi důležité. Začínají se objevovat i další hodnostáři, např. mečník, dále palapínus latinsky, který stál v čele knížecího hradu a byl náčelníkem družiny. Ve 12. stol. se začínaly vydávat nejdůležitější písemná nařízení, úřady se štěpí a stabilizují. Dvorské úřady 11. století se začínají rozpadat na dva hlavní proudy. Jednak úřady, které jsou čestné, zjednodušeně řečeno, jsou to hodnosti, které samozřejmě opravňují jejich nositele mít výsadní postavení u dvora, mají i nějaké drobnější úkoly, např. uspořádat slavnostní shromáždění, ale nejsou výkonné v tom pravém slova smyslu. Jsou to čestné funkce, které si podržely označení dvorské úřady. Potom jsou to hodnosti a úřady, které jsou skutečně správní. Mají správní náplň a skutečné výkonné pravomoci. To je zárodek administrativy. V čestných se udržuje např. mečník, nově se objevuje ve 12. stol. stolník, číšník. Nejvýznamnější je maštálek, objevuje se poměrně pozdě až na konci 12. stol., ale jeho funkce 19/120

20 je významnější. Stará se o knížecí stáje a tím zabezpečuje dopravní možnosti knížete a jeho nejbližší družiny. Komorník komoří, funkce, která patří k nejvýznamnějším. Byla to osoba, která byla bezprostředně k ruce knížete panovníka. Starala se o jeho šatstvo, o jeho osobní věci, osobní cennosti, knížecí pokladnu. Významným úředníkem byl sudí, pod pojmem dvorského sudího existoval již kolem roku Funkce byla od počátku velice stabilní, vyžadovala ale jisté vzdělání a schopnosti. Většinou zastával tuto funkci jeden člověk po celý život. Mezi významnými úředníky se objevuje kancléř. Prvně je doložen za Soběslava I. někde mezi léty , tedy těsně před polovinou 12. stol. Funkce vzniká současně s rozvojem písemného úřadování. Kancléř byl původně jakýmsi knížecím písařem. Ve druhé polovině 12. stol. patří kancléř k velice váženým a významným osobám, kolem něhož se začíná soustřeďovat i jakási výkonná kancelář. Byly tam hlavně příslušníci duchovního stavu, vzhledem k potřebnosti vzdělání, neboť se psalo v latinském jazyce. Kancléř byl představitelem této kanceláře, osoba blízká panovníkovi. Organizovala vydávání písemností a písemných smluv, dostávala se také do kontaktu se zahraniční politikou. Byla také pověřena úlohou rádce. V průběhu 11. stol. se vytváří jakýsi ustálený systém, kterému se říká hradská soustava. Je to soustava, která zajišťuje správu na nižším stupni. Jejím jakýmsi východiskem byly kasteláni dvorská funkce, byl to správce knížecích hradů. Kterému byly postoupeny pravomoci vojenské a bezpečnostní. Byl vrchním velitelem družiny, měl i pravomoci správní. K hradu přiléhalo určité území, kterému se říkalo kastelánie - obvody okolo přemyslovských hradišť. V stole. Bylo těchto hradišť v Čechách okolo 20, na Moravě okolo V rámci kastelánie existovala hradská práva, která byla poprvé upravena. V pravomocích hradské správy kolem roku 1039 bylo stanoveno, že kastelánovi náleží soudní a trestní pravomoci, ale příslušel mu i dozor nad fungováním párových manželství, na cizoložství, prostituci, měl dohlížet na svěcení svazku, zasahovat proti opilosti a stíhat zločiny. 20/120

21 Na konci 12. století je dotvořena hradská soustava, ve vrcholném stupni vývoje byla reprezentována kastelánem, kterému podléhá soudnictví nad velmoži, svobodnými osobami a také spory o větší hodnosti. Na některých hradech se vedle toho objevil úřad sudího, čímž bylo kastelánovi ulehčeno, a ryze soudní záležitosti jsou postoupeny sudímu. Vedle toho existuje skoro všude tzv. bilík, což je osoba, které je svěřeno soudnictví nad nesvobodnými a spory o menší hodnost a kromě toho má pravomoci hospodářského charakteru, jemu vlastně podléhají veškeré hospodářské složky, tzn. především tomu hradskému obvodu, dohlíží na desátky, na výkon zvláštních dávek. Komorní měl na starost některé hospodářské záležitosti, soustřeďoval pokuty. Existovala ještě další řada úředníků, kteří nebyli až tak spojeni se správou okrsku, ale spíše se speciální agendou, a to byli například celníci vybírající cla na hlavních cestách. Cla a mýta patřily k hlavním zdrojům peněz knížete. Clo mělo mimo jiné zajistit plátci bezpečnost jeho obývání. Oblast regálu byla výsadním právem panovníka. Horní regál vycházel z toho, že pozemky patří bezprostředně panovníkovi jako rodinný majetek. Horní regál v sobě zahrnoval povinnost toho, kdo kutal (v té době zejména drahé kovy), aby část všeho vytěženého kovu a to i tehdy, pokud bylo kutáno na pozemcích v soukromém vlastnictví (uznávalo se tzv. svrchované právo i dodnes), patřila jako podíl panovníkovi. Bylo to upravováno individuálně. Na to navazuje tzv. mincovní regál, kde výhradní právo razit mince náleželo knížeti nebo je musel někomu postoupit. Běžně rozšířený byl regál tzv. lesní, což znamenalo, že veškerá honitba náležela panovníkovi Správa církevní Nejstarším dokladem právních ustanovení v českých zemích, která se týkala církevní správy, bylo jednání mezi knížetem Boleslavem II. a pražským biskupem Vojtěchem z r Tímto ujednáním byly kodifikovány některé církevní požadavky v oblasti náboženské a majetkoprávní. Týkalo se to především stavění kostelů, vybírání církevních desátků, rozlučování nekatolicky uzavřených manželství a manželství uzavřených mezi příbuznými. 21/120

1. A Literatura a prameny k české státnosti Pramen Počátky vědeckého zpracování historie u nás-17. století- doba pobělohorská. Pavel Stránský ze Zap

1. A Literatura a prameny k české státnosti Pramen Počátky vědeckého zpracování historie u nás-17. století- doba pobělohorská. Pavel Stránský ze Zap 1. A Literatura a prameny k české státnosti Pramen = autentické zachycení minulosti,prostřednictvím právních knih a zákonů.je to z čehoţ poznáváme historii. Prameny mohou být hmotné (např. rytíř Rolland-symbol

Více

otázka č. 1 - Periodizace dějin na území českých zemí od 9. stol. do roku 1848... 5

otázka č. 1 - Periodizace dějin na území českých zemí od 9. stol. do roku 1848... 5 ČPD OTÁZKY KE ZKOUŠCE Než mě nařknete z toho, že Vás nutím číst 130 stran čítající elaborát, vězte, že nezanedbatelnou část zabírají ukázky jednotlivých zákonů či dokumentů, o kterých je v textu zmínka.

Více

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Právnická fakulta Univerzity Karlovy České a československé právní dějiny 2009/2010 Právnická fakulta Univerzity Karlovy Seznam otázek 1. Prameny českého zemského práva do Obnoveného zemského zřízení 2. Vývoj městského práva v českých zemích

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

Církevní majetek v českých zemích

Církevní majetek v českých zemích Církevní majetek v českých zemích Genezi církevních držav lze dobře zmapovat díky relativně velkému množství dochovaných pramenných svědectví, kterých je podstatně více než v případě šlechtických majetků.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Postavení Skutče v současném systému veřejné správy Jana Kropáčková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

Úvod Kapitoly z českých dějin do roku 1918 dvojúrovňově základním stupni kapitol, podkapitol a oddílů bezpodmínečně nutné V části pro zájemce

Úvod Kapitoly z českých dějin do roku 1918 dvojúrovňově základním stupni kapitol, podkapitol a oddílů bezpodmínečně nutné V části pro zájemce 3 Obsah Úvod 1 Počátky a vrchol české státnosti ve středověku 1.1 České země před příchodem Slovanů 1.2 Příchod Slovanů na území českých zemí a Sámova říše 1.3 Velká Morava (9. 10. století) 1.4 Počátky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva

Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Diana Sedlaříková Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva Diplomová práce Vedoucí práce: Prof.

Více

Vývoj sociální správy na našem území

Vývoj sociální správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj sociální správy na našem území Autor: Josef Bilanský Akademický rok: 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Mezinárodní vztahy ve 20. století

Mezinárodní vztahy ve 20. století ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Jaromír Pavlíček Mezinárodní vztahy ve 20. století Opava 2011 Obecná charakteristika práce

Více

HISTORIE Ministerstva financí

HISTORIE Ministerstva financí HISTORIE Ministerstva financí 1918-2004 Obsah Úvod Část první Období první republiky (1918-1938) I. Vznik Československa a snaha o stabilizaci veřejných rozpočtů a měny (1918 1925) II. Léta konjunktury

Více

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

A SLU UŽBA. Spiso. (spoluautor. Ústí nad Labem - 1 -

A SLU UŽBA. Spiso. (spoluautor. Ústí nad Labem - 1 - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLU UŽBA Spiso ová služba (spoluautor Mgr. Radek Pokorný) Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem Doc. Ludmila Sulitková, CSc. - 1 - http://ff. f.ujep.cz/archivnictvi

Více

Vztah státu a církve v ČR. Jan Zajíček

Vztah státu a církve v ČR. Jan Zajíček Vztah státu a církve v ČR Jan Zajíček Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá optimálním vymezením rolí státu a církve v České republice a spolupráce veřejné správy a církve.

Více

ZDENĚK MALÍK POZNATKY. o územněsprávním. členění státních teritorií. s doporučením. pro Českou republiku

ZDENĚK MALÍK POZNATKY. o územněsprávním. členění státních teritorií. s doporučením. pro Českou republiku ZDENĚK MALÍK POZNATKY o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou republiku Vydáno nákladem Nadace Morava a Slezsko KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Malík Zdeněk Poznatky

Více

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Elena Kovaříková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vzděláváním úředníků územních samosprávných celků. Vymezuje pojmy územní

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

AD NOTAM. Jubilejní číslo k 10. výročí obnovy notářství v České republice C. H. BECK. Notářský časopis

AD NOTAM. Jubilejní číslo k 10. výročí obnovy notářství v České republice C. H. BECK. Notářský časopis AD NOTAM Notářský časopis Jubilejní číslo k 10. výročí obnovy notářství v České republice C. H. BECK 10.výročí-ID 1-2 7.5.2003, 12:34 Členové prezidia, prezidenti notářských komor a předsedové kárné komise

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2012 Tomáš Mizerovský 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

SLÁNSKÉ ROZHOVORY. Lounsko. historie. osobnosti. literatura. památky

SLÁNSKÉ ROZHOVORY. Lounsko. historie. osobnosti. literatura. památky SLÁNSKÉ ROZHOVORY 2006 Lounsko historie literatura osobnosti památky KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ 2007 KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ SLÁNSKÉ ROZHOVORY 2006 Lounsko historie literatura osobnosti památky KRÁLOVSKÉ MĚSTO

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKO-NĚMECKÝCH AREÁLOVÝCH STUDIÍ A GERMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKO-NĚMECKÝCH AREÁLOVÝCH STUDIÍ A GERMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKO-NĚMECKÝCH AREÁLOVÝCH STUDIÍ A GERMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PAMĚŤ ŽIDOVSTVÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU NA PŘÍKLADU PACOVSKA Vedoucí

Více

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. JAROMÍR PAVLÍČEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy:

Více

DĚJINY ČESKÉ. chronologický přehled. Územní, národnostní a státoprávní poměry

DĚJINY ČESKÉ. chronologický přehled. Územní, národnostní a státoprávní poměry DĚJINY ČESKÉ chronologický přehled Panovníci a hlavy státu Územní, národnostní a státoprávní poměry Jiné významné události zhruba od 4. stol. př. n. 1. České země zhruba od 4. stol. př. n. 1. osídleny

Více

Právně historická expertiza Univerzity Karlovy v Praze právního postavení tzv. katolického církevního majetku v druhé polovině 19. a ve 20. století na území dnešní ČR I. Doktrinální a politické názory

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Pedagogika veřejná správa Etika donucovací moci Bakalářská práce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PLZEŇ 2012 MARTIN DROBNÝ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Právnická Katedra veřejné správy Diplomová práce Neziskový sektor Předkládá:

Více

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky Úvod do problematiky Skandinávské země jsou obecně považovány za státy s pevnými, vysoce rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a s propracovaným systémem sociální péče. Známa je

Více