O b e c n á c h a r a k t e r i s t i k a p r á c e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b e c n á c h a r a k t e r i s t i k a p r á c e"

Transkript

1 E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í J a r o m í r P a v l í č e k Dějiny správy O p a v a

2 O b e c n á c h a r a k t e r i s t i k a p r á c e Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu: Oblast podpory: Datum zahájení realizace projektu: CZ.1.07/2.2.00/ Datum ukončení realizace projektu: Vysokoškolské vzdělávání Název: Dějiny správy Autor: Doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc. Vydání: první, 2011 Jazyková korekce: autor studijní opory Počet stran: 120 Jaromír Pavlíček Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

3 Obsah 1 Úvodem Rychlý náhled studijního materiálu Územně správní vývoj českého státu Počátky českého státu Vznik středověké evropské velmoci Habsburská personální unie Československá republika Správa Českého státu v století První období formování českého státu Správa církevní Počátky patrimoniální, vrchnostenské správy Veřejná správa Ústřední správa Nejdůležitější orgány tehdejšího českého státu Královská správa Městská správa Městské právo Výkon městské správy Cechy důležitá oblast vnitřní správy měst Tzv. svobodná města Stát a správa v husitském revolučním hnutí Správa v období stavovské monarchie (pol. 15. století 1627/28) Stavy Generální sněm Instituce společné české koruně Panovník Královská rada Česká královská kancelář Česká komora Inkolát Správa zemí v období stavovského státu Jednání na českém zemském sněmu Vladislavské zemské zřízení Zemské desky Vláda v jednotlivých zemích Krajská správa Městská správa Orgány městské správy Městské soudy Reforma městské správy za Ferdinanda I Správa vrchnostenská Stát a veřejná správa v období stavovského povstání ( ) Správní vývoj Českých zemí v době absolutistického státu (1627/ ) Období po Bílé hoře Obnovené zřízení zemské Český zemský sněm a změny v úřadech a soudech Organizace církevní správy /120

4 6.2 Způsoby a formy další centralizace Veřejná správa českého státu Česká dvorská kancelář Zemská správa Zemské sněmy Správa krajská Tereziánské správní reformy Reforma krajské správy za vlády Marie Terezie Jednotný ráz česko-rakouské správy za Josefa II Správa městská Reforma městských rad Postátnění městské správy a soudní reforma Vrchnostenská správa Vznik tzv. katastrálních obcí Církevní správa Období osvícenského absolutismu a počátky moderního systému správy Tzv. leopoldovská restaurace Policejní absolutismus, reformy správy v letech Ústavní a správní vývoj v letech Dubnová ústava Ústava březnová, tzv. Stadionova Období tzv. Bachova absolutismu Říjnový diplom a únorová ústava Rakousko-uherské vyrovnání Prosincová ústava (1867) Územní samospráva v letech Okresní samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Veřejná správa po vzniku Československa ( ) Vznik ČSR a recepce rakouské správy Vytváření národních výborů v okresech a místech Pokusy německých politiků o zřízení samostatných správních území Zemský národní výbor pro Slezsko a polská Rada Narodowa Tzv. těšínská otázka v letech Vývoj územní správy po vzniku ČSR Okresní samospráva Volební zákon do obcí Samospráva ve statutárních městech a novela k obecnímu zřízení Ústřední orgány státních správ v letech Ministerstvo vnitra a policejní úřady Četnictvo Stráž obrany státu (SOS) Orgány a sociální správy Soudnictví a justiční správa Státní zastupitelství Veřejná správa v letech Státní správa ve 30. letech Obecní samospráva ve 30. letech Veřejná správa v období narůstajícího nebezpečí války Vývoj správy v českých zemích za II. republiky a za tzv. Protektorátu Čechy a Morava Veřejná správa v Sudetách a v tzv. II. republice Organizace a správy na odtrženém území Úloha nacistické strany ve veřejné správě Zábor části Těšínska beckovským Polskem /120

5 9.1.4 Vývoj správy na zbytku českých zemí Vyhlášení tzv. Protektorátu Čechy a Morava Vývoj správy v Československu v letech Prozatímní státní zřízení v Londýně Závěr Použitá literatura a zdroje /120

6 1 Úvodem Předložený materiál je stručným přehledem vývoje veřejné správy v českých zemích a v Československu od období vytváření českého státu až po rok 1992, kdy dochází k rozdělení Československa na dva samostatné státy Českou a Slovenskou republiku. Předložený text by měl poskytnout nejen základní přehled vývoje správy, ale také umožnit orientaci v systému a ve složkách veřejné správy, ve státní správě a v samosprávě v jednotlivých historických etapách. Znalost historických a politických souvislostí by měla přispět k pochopení moderního správního systému. Osvojení si základní terminologie umožní orientaci v systému veřejné správy, studijní text vás rovněž seznámí s územním vývojem a s územně správním členěním českého státu a jednotlivých zemí. 6/120

7 2 Rychlý náhled studijního materiálu Kapitoly jsou seřazeny chronologicky od prvních správních kroků charakterizující český stát od 10. století, přes historické etapy seznamující nás se správou panovnickou, stavovskou, finanční a soudní, (po nástupu Habsburků v roce 1526 s přihlédnutím k centrální správě nově vzniklého soustátí), nevynechávající ani městskou, patrimoniální a církevní správu do roku S akcentem na ústavní vývoj, politickou správu, samosprávu a organizaci soudnictví v českých zemích je možno se seznámit se správním systémem rakouského státu v letech Správní systém Československé republiky je rovněž chronologicky členěn do několika kapitol vzhledem k řadě zásadních změn, které přinášel historický vývoj ve 20. století. V letech je pozornost zaměřena na ústavní vývoj, zákonodárnou a výkonnou moc, politickou správu a samosprávu i soudní organizaci nového státu. Svá specifika měl správní vývoj v letech jak v československé emigrační vládě, tak ve správě v oblasti protektorátu a odtržených Sudet. Také poválečný vývoj Československa po roce 1945 měl v oblasti správy řadu zvláštností a změn, především s přihlédnutím ke komunistickému politickému systému v letech Jen velmi stručně jsou charakterizovány správní změny v letech Nezbytné je rovněž seznámení se se základní terminologií v oblasti dějin správy. Je zapotřebí rozlišit termíny jako je stát, země, nižší územně správní obvody, personální unie apod. Stát svrchovaný subjekt, jehož představitel (vládce, panovník) vstupuje samostatně do zahraniční politiky. Český stát počátkem středověku označován termínem české knížectví, později jako české království a ve 14. století je znám pojem Země koruny české. Stát je tvořen jednotlivými zeměmi disponujícími řadou pravomocí, ale s relativně pevným vztahem k centrální, ústřední vládě panovníka. Země územní celek, který není mezinárodně svrchovaný, je součástí vyššího celku, ale jsou mu ponechány relativně široké pravomoci v rámci vnitřní správy. 7/120

8 Personální unie soustátí, kdy jsou jednotlivé státy spojeny osobou panovníka (persona). V 15. století personální unie českého a uherského státu, od roku 1526 habsburská monarchie a v letech Rakousko Uherská monarchie. V posledně jmenovaném případu byla personální unie spojena nejen osobou panovníka, ale také společnou měnou, armádou a jednotnou zahraniční politikou. Nižší územně správní celky v Čechách a na Moravě od středověku do současnosti to byly kraje, ve Slezsku weichbilty (hovorově česky vígbildy). Od roku 1848 se kraje dále štěpí na okresy a soudní okresy. Zahraniční léno drobné území v rámci cizího státního nebo zemského celku, které je pod svrchovaností jiného panovníka či státu. Překládaný studijní materiál je věnován problematice (popis dané problematiky) Cíle studijního materiálu: Po prostudování studijního materiály Budete umět: Rozlišit jednotlivé historické etapy správního vývoje našeho státu v návaznosti na historické a společenské proměny tisíciletého vývoje střední Evropy. Získáte: Základní znalosti z věcně chronologických bloků týkajících se územního vývoje a územně správního členění českého státu v jednotlivých historických etapách od správy českého státu v 10. století až k zásadním změnám v Československu koncem 20. století. Budete schopni: Porovnat a diskutovat o systému veřejné správy a příčinách jejich změn, v nichž se odrážela sociálně ekonomická a politická atmosféra jednotlivých etap historie našeho státu. 8/120

9 Průvodcem studiem: Doporučuji během čtení textu pracovat s mapou a se slovníky v případech, kdy nebudete daným pojmům rozumět. 9/120

10 3 Územně správní vývoj českého státu RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY V chronologickém sledu jsou představeny jednotlivé etapy vytváření českého státu od nejstaršího období jeho existence až po současnost. Vedle období obrovského územního nárůstu byly etapy rozpadu či dokonce existenčního ohrožení. Je vhodné tuto kapitolu studovat s mapou, pro ujasnění místa historických lokalit a jejich dnešního zařazení do jiných státních celků. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: Lokalizovat jednotlivá území, která přináležela k českému státu Chápat historické souvislosti získávání či ztrátu určitých územních lokalit Získáte: Představu o měnících se hranicích našeho státu v souvislosti s evropskými dějinami Budete schopni: Pochopit historické příčiny územních změn a vysvětlit i důvody získání či ztrát KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY České země, země Koruny české, habsburská monarchie, Rakousko Uhersko, Československo, České království, Moravské markrabství, Slezská knížectví, Těšínsko, Kladsko, Zhořelecko, stát, personální unie. PRŮVODCEM STUDIEM KAPITOLY 10/120

11 Územně správní vývoj českého státu Počátky českého státu Základy českého státu jsou položeny v 9. století a v 10. století se vytváří jeho základní obrysy pod vládou Přemyslovců. Území východních Čech byl však pod vlivem dalšího knížecího rodu Slavníkovců, politický boj skončil v roce 995 jejich vyvražděním. Nově vytvořený český stát se tak dostal pod vládu jediného svrchovaného panovníka z rodu Přemyslovců. V polovině 11. stol. dochází k rozšíření přemyslovské svrchovanosti i na území Moravy, což bylo v r doloženo názvem Dukatus Bohemie. Knížectví vystupovalo vnitřně i navenek jako samostatné, patřilo však do ideologicko mocenského svazku Svaté říše římské. Mocenské boje mezi příslušníky přemyslovského rodu značně zemi oslabily, odstředivé tendence na Moravě vedly v roce 1182 k vytvoření Moravského markrabství, které bylo lénem císaře. Zlatá bula sicilská v roce 1212 potvrdila dědičný nárok Přemyslovců na královský titul a tak do 13. stol. vstupuje český stát jako království skládající se ze dvou územních celků Českého království a Moravského markrabství. Kromě dědičné držby přiznává i účast velmožů (šlechty) na instalování i výběru panovníka (možnost volby). Celé 13. stol. je ve znamení narůstání mocenských pozic českého panovníka, což znamenalo rozšiřování území českého státu. Promítalo se to do sporu českého panovníka se sousedními státy, např. o Vitorazsko na česko rakouském pomezí nebo dočasné získání Lužice a části tzv. Východní marky. Výsledkem bylo získání části Budyšínska z něhož Šluknovsko Frýdlantský výběžek byl trvale začleněn do Českého království. Trvalým zájmem českých panovníků bylo také Malopolsko a Slezsko. I když o připojení Slezska a Krakovska se pokoušel Boleslav I. a Břetislav už v průběhu 11. stol., tak až ve 13. stol. se začala rýsovat trvalejší vazba českého státu a Slezska. Slezsko bylo územně větší jak Morava, bylo rovinaté a úrodné, ve 12. stol. intenzívně kolonizované a ekonomicky perspektivní. V té době patřilo k polskému státu, který však byl právě ve 13. stol. zmítán bojem o polskou korunu, v němž se angažovali i čeští panovníci. V 80. letech 13. stol. se vytvořil systém lenních smluv, jimiž část Hornoslezských knížat přijala svrchovanost českého krále Václava II. V roce 1289 Vitonsko, 1291 Těšínsko, Opolsko a Ratibořsko, ovšem vymření 11/120

12 Přemyslovců v roce 1306 tato vazba dočasně zaniká. Už otec zmiňovaného Václava II. Přemysl Otakar II. byl velmi úspěšný nejen svou mocenskou pozicí ve střední Evropě, ale také sňatkovou politikou. V letech získává pod svou svrchovanost Horní a Dolní Rakousy, Korutany, Kraňsko, Štýrsko a Kurlandsko. Po svém neúspěšném boji s Rudolfem Habsburským tyto země od českého státu odpadly a úspěšní byli až Lucemburkové, kteří od svého nástupu na český trůn v roce 1310 šikovnou politikou územně rozšiřují český stát. Jan Lucemburský v roce 1327 získává ze Slezska knížectví Vitoňské, Těšínské, Opolské a Ratibořské a později ještě knížectví Kozelské, Osvětimské a Zátorské. V tomtéž rocen (1327) uzavírá Jan Lucemburský smlouvu s vratislavským knížetem Jindřichem VI., že za doživotní užívání Kladska po jeho smrti Jan získá Vratislavsko. To bylo skutečně v roce 1335 připojeno k českému státu. Obdobně přijalo svrchovanost část Dolnoslezských knížat (Břežský, Olešnický, Lehnický, Záhaňský) a také knížectví Hlohovské. Pro rozšíření závislosti dalších subjektů byla důležitá Trenčianská úmluva z roku 1335 (ratifikována polským králem v roce 1339), kdy polský panovník Kazimír Veliký se vzdával lenní závislosti nad Slezskem ve prospěch Českého království s tím, že Lucemburkové se vzdali nároků na polskou korunu. Ze slezských území bylo poněkud výjimečné Nisko, které bylo ještě počátkem 13. stol. pod svrchovaností vratislavkého biskupa, ale v roce 1342 se stalo součástí Českého království jako léno. Také v oblasti na západ od Slezska byl Jan Lucemburský úspěšný, v roce 1319 získává Budyšínsko a o 10 let později i Zhořelecko. (Později, již za Karla IV. se Dolní Lužice stala součástí Českého království.) Chebsko, i když až do počátku 19. stol. bylo říšským lénem, bylo trvale v držení českého panovníka. V roce 1355 ovládl Karel IV. Také Ašsko a Selbsko. Zahraniční léna byly ve středověku běžnou formou svrchovanosti. Většinou to byla drobná území v rámci cizího státního nebo zemského celku, která však byla pod skutečnou svrchovaností jiného panovníka či státu Vznik středověké evropské velmoci Za Karla IV. se hranice českého státu nebývale rozšířily a vzniká nový správní pojem Země koruny české. Byl to pojem nejen geografický, ale také politický (formální moc panovníka) a 12/120

13 navíc pojem ideologický, sloužící k prosazení a rozšíření myšlenky státu, jako zemí Svatováclavské koruny. Jak již bylo řečeno, Moravské markrabství vzniklo v roce 1182 jako Říšské léno a Karel IV. přetváří jeho postavení na léno českého krále. V roce 1318 mění svůj statut Opavsko, které je vyděleno z Moravy, prohlášeno vévodstvím a stává se tak svrchovanou zemí. V roce 1377se toto území dělí ještě na knížectví Opavské a Krnovské pod vládou samostatných držitelů, majících své kořeny ještě u Přemyslovců. Za vlády Karla IV. se ještě podařilo upravit postavení Horní a Dolní Lužice, které byly již součástí Českého království a posledním územním ziskem Karla IV. bylo získání Braniborska v roce Mocenské postavení rozsáhlé říše zbudované Karlem IV. se začalo rozpadat po jeho smrti, kdy jeho syn Václav IV. byl nejen zbaven koruny císaře Svaté říše římské, ale postupně přicházel o části tohoto velkého státního celku. Na začátku 15. století sice podržel Čechy spolu s českou korunou a se Slezskem, ale ve prospěch Zikmunda je odděleno Braniborsko a části Lužice včetně Zhořelecka, později i Žitavsko. Po husitských válkách, v důsledku konfliktu mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem je od českého království odtržena jak Morava, tak i Slezsko a Lužice. Až po smrti Matyáše v roce 1490 je český stát opět zcelen Habsburská personální unie Po nástupu Vladislava Jagelonského v roce 1490 nedochází k významným územním změnám, vytváří se klasická personální unie Česko Uherská a ani nástup Habsburků v roce 1526 zásadní změny nepřináší. K těm dochází až v období třicetileté války, kdy v roce 1623 bylo postoupena Sasku Horní a Dolní Lužice a o dva roky později byly tyto země Sasku uděleny jako dědičné léno České koruny. Znamenalo to definitivní ztrátu Lužice pro český stát. V průběhu tohoto evropského konfliktu 17. století vzniká na území Čech vévodství Albrechta z Valdštejna, ale po jeho smrti roku 1634 zaniká. K velkým územním změnám dochází za vlády rakouské císařovny Marie Terezie ( ), kdy legitimita její vlády je napadena jak Bavorskem, tak Saskem a Pruskem. Samotná existence Českého království byla ohrožena požadavkem Bavorska na získání Čech, Slezska i Saska, Prusko nárokovalo vše ostatní. Vratislavským mírem z roku 1742 přišla Marie Terezie 13/120

14 sice o část Slezska, ale další části monarchie si podržela. Ani dalších několik válek v 50. a 60. letech 18. století již výsledek nezměnilo. Prusku připadlo Dolní Slezsko včetně Vratislavi, Hlohovsko, Lehnicka a Kladsko, v Horním Slezsku navíc Opolsko a Ratibořsko. Rakousku zůstala jen část Niska (přibližně dnešní Jesenicko), část Opavska, Krnovska, Bohumínsko a celé Těšínsko. Až při prvním dělení Polska v roce 1773 získali Habsburkové Halič, Osvětimsko a Zátorsko. V této podobě, po tzv. pruských válkách, zůstalo České království, Moravské markrabství a část Slezska (tzv. rakouské Slezsko) až do roku Československá republika Po vzniku Československé republiky dochází k mnoha změnám v souvislosti se vznikem dalších, tzv. nástupnických států po rozpadu habsburské monarchie. Jádrem byly Čechy a Morava, nově bylo připojen Hlučínsko (1920) Problematičtější byl spor o Těšínsko, kde se střetly nároky Československa a nově se konstitujícího Polska. Polský stát argumentoval sounáležitostí obyvatelstva hovořícího polsky, náš stát argumentoval státoprávní tradicí. Dlouhý spor, zacházející až do ozbrojeného střetu vyřešila až tzv. velvyslanecká konference ve Spa v Belgii roku Těšínsko bylo rozděleno řekou Olzou na polské a české Těšínsko. Další konference vítězných velmocí upravovala hranice na Vitorazsku a Valticku, drobné změny ještě proběhly na Oravě a ve Spiši. Důležité bylo, že nově vzniklé Československo na základě vnitřních dohod se stalo státem skládajícím se z historických Českých zemí (Čechy a Morava) a ze Slovenska (část bývalých Horních Uher, kde rovněž proběhl vojenský konflikt s Maďarskem na jaře roku 1919). Pařížská mírová konference v první polovině roku 1919 také rozhodla o připojení zakarpatské Ukrajiny k Československu, s oficiálním názvem Podkarpatská Rus. V roce 1927 Země Česká, Moravsko Slezská, Slovenská a Podkarpatská Rus fungovaly jako jeden správní celek. Od října 1938 na základě rozhodnutí Mnichovské konference bylo od Československa odtrženo pohraniční území tzv. Sudet a vzniká tzv. druhá republika, Česko Slovensko. Ta zaniká vyhlášením samostatného Slovenského státu a okupací zbytku republiky nacistickým Německem, které vyhlašuje Protektorát Čechy a Morava. 14/120

15 Již v průběhu 2. světové války byla velmocemi Mnichovská dohoda prohlášena za neplatnou a Československo bylo formálně obnoveno. Přestože se velmoci protifašistické koalice zavázaly k obnově Československa v předmnichovských hranicích, na jaře 1945 po osvobození východních částí bývalého Československa, si Sovětský svaz vynutil odstoupení Podkarpatské Rusi ve svůj prospěch. Od roku 1945 Československo funguje v územním složení Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko, od roku 1993 se stát dělí na samostatnou Českou republika a Slovenskou republiku. SHRNUTÍ KAPITOLY Učební text nás provedl ve stručnosti všemi historickými obdobími, ve kterých se konstituoval náš stát. Vedle etap obrovského územního nárůstu byly i etapy krize a rozpadu, přesto si v novodobých dějinách uchoval stát základní historické parametry svého složení (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko) až do roku KONTROLNÍ OTÁZKY 1 Vysvětlete pojem Koruny české. 2 Kdy se stala Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice součástí českého státu? 3 Co je personální unie a kdy se s ní setkáváme v našich dějinách? 4 Popište územní vývoj českého státu ve středověku a (po roce 1918). ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ Vyhledejte na historické mapě území Čech v různých obdobích a navzájem porovnejte. Odrážela se síla panovnických osobností v procesu územního rozšiřování českého státu? Nakolik se tzv. sňatková politika projevila v územních ziscích panovníků? 15/120

16 PRO ZÁJEMCE Janák, J. Hledíková, Z., Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha, Lidové noviny 2005, s Čornej, P. a kol., Dějiny zemí Koruny české I. Praha, Paseka, /120

17 4 Správa Českého státu v století RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Měnící se ekonomická a společenská situace raného středověku přinesla řadu nových prvků do formy vlády prvních přemyslovských knížat až po vznik mocného feudálního soustátí v období Lucemburků. Původní knížecí družina se mění na šlechtu s řadou funkcí na královském dvoře a se stoupajícím vlivem církve i měst. Změny ve správě přineslo však husitství. CÍLE KAPTOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: Rozlišit jednotlivé historické etapy vývoje ve střední Evropě daného období, včetně územních změn zemí Koruny české. Získáte: Představu o ekonomických a společenských změnách, které vedly ke změnám ve správním systému jednotlivých zemí českého státu. Budete schopni: Pochopit význam množství speciálních funkcí, hodností a změn ve správním systému. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Kníže, knížecí družina, hradská správa, regál, král, šlechta, stavy, dvorské úřady, sněmy, hejtman, sudí. PRŮVODCEM STUDIEM KAPITOLY 4.1 První období formování českého státu K Českému státu Čechám se v první polovině 11. století se připojuje Morava. Prvotní správa navazovala na předchozí období, základem byla moc knížete jakožto svrchovaného panovníka, která vycházela z toho, že celý stát je majetkem knížectví, v jehož čele stojí 17/120

18 vybraný nebo nejstarší kníže. Základem všeho je moc knížete, který ji uplatňuje jako vlastník území. Kníže soustřeďuje v sobě nejvyšší zákonodárnou moc, je nositelem výkonné moci a neomezený soudcem. Přemyslovci jako knížecí rod potvrdili své postavení na konci 11. Století. Je prosazen seniorátní princip, který byl v podstatě formulován Břetislavem I. r jako Břetislavova statuta. Seniorátní princip stanovuje, že knížetem je vždy nejstarší mužský příslušník rodu. Jeho úkolem bylo zajistit celistvost státu, klid a pořádek. S jeho uvedením do funkce souvisela celá řada rituálů. Musel být nastolen, korunován na trůn, musel být přijat shromážděním svobodných Čechů, vykonal cestu po celé zemi, aby svou přítomností svou moc prosadil. Neměl žádné pevné sídlo. Panovník cestoval s celou svou družinou. Od chvíle rozšíření Českého knížectví o Moravu, panovník nemohl fyzicky zvládat objíždění a začíná se vytvářet pomocný právní systém, vznikají úděly. Úděly jsou nižší územní jednotky, které vznikají přechodně, neměly by bát trvalé, jsou zpravidla udělovány jiným dospělým příslušníkům přemyslovského rodu tak, aby z nich mohli čerpat užitky a aby zastupovali moc knížete. Měli určitou míru pravomocí, soudnictví, veřejné správy a zákonodárství. Úděl nebyl samostatným územím, nemohl vykonávat ani vnitřní politiku. Podléhal vládnoucímu knížeti. Přednostně na Moravě, kde se přetváří relativně pravidelnější systém, východiskem byla Olomouc jako staré sídlo. Na Moravě se postupně vyčlenily tři pravidelnější úděly Olomoucký, Brněnský a Znojemský. Od konce 11. stol. se na Moravě začíná prosazovat dědičná država. Tím přestávají úděly plnit jakousi funkci jednotícího prvku státu. V roce 1180 se to vyřešilo přetvořením celé řady markrabství. Úděly se vytvářely samostatně i v Čechách, tady skutečně přechodné, vznikaly na Chrudimsku, Čáslavsku a v podstatě zanikly vymřením poslední vedlejší větve Přemyslovců Děkolticů polovině 30. let. V té době definitivně zanikají úděly. 18/120

19 Vedle údělů se vytvářejí ještě jiné systémy správy knížectví, a to knížecí družina dobrovolné sdružení bojovníků, kteří doprovázejí knížete. Odměňování jelikož nebylo ještě finanční hospodaření, dostávali hlavně půdu do přechodného obývání a získávají také některé výkony právních úřadů. Samozřejmě jim z toho plynou užitky, např. naturální. Dále - shromáždění všech příslušníci velmocných rodů, postupně duchovenstvo, členové dynastie atd. Tato shromáždění se od přelomu 11. a 12. stol. přeměňují na tzv. kolokvia. Úřady, se posléze rozštěpí na stavovské a panovnické a jsou ryze výkonného charakteru. Úřady vznikají zprvu dočasně, přechodně. Konkrétním úkolem je pověřen někdo z okolí družiny knížete, říká se mu úředník, latinsky beneficiárus, má beneficium, tedy byl pověřen konkrétním úkolem za materiální odměny. Úředník nebyl v rodovém vztahu s knížetem, ale byl v lenním stavu - zárodek prvního lenního systému. Úřad zanikal v první fázi, kdy byl úkol splněn, byl tedy krátkodobý. V polovině 11. stol. se postupně vyděluje vedle toho dvorský úřad nebo dvorské úřady, které jsou pověřeny určitým výkonem moci. Dvorské úřady jsou základem centrální moci. Měly připoutat sourozence nebo členy knížecího rodu ke knížeti. Byly vymyšleny chytře. Prvními nositeli dvorských úřadů, hodností, jsou Konrád Brněnský a Ota Olomoucký. Za jejich vlády byly uděleny úřady nejvyššího lovčího a mistra kuchaře, což byly funkce velmi důležité. Začínají se objevovat i další hodnostáři, např. mečník, dále palapínus latinsky, který stál v čele knížecího hradu a byl náčelníkem družiny. Ve 12. stol. se začínaly vydávat nejdůležitější písemná nařízení, úřady se štěpí a stabilizují. Dvorské úřady 11. století se začínají rozpadat na dva hlavní proudy. Jednak úřady, které jsou čestné, zjednodušeně řečeno, jsou to hodnosti, které samozřejmě opravňují jejich nositele mít výsadní postavení u dvora, mají i nějaké drobnější úkoly, např. uspořádat slavnostní shromáždění, ale nejsou výkonné v tom pravém slova smyslu. Jsou to čestné funkce, které si podržely označení dvorské úřady. Potom jsou to hodnosti a úřady, které jsou skutečně správní. Mají správní náplň a skutečné výkonné pravomoci. To je zárodek administrativy. V čestných se udržuje např. mečník, nově se objevuje ve 12. stol. stolník, číšník. Nejvýznamnější je maštálek, objevuje se poměrně pozdě až na konci 12. stol., ale jeho funkce 19/120

20 je významnější. Stará se o knížecí stáje a tím zabezpečuje dopravní možnosti knížete a jeho nejbližší družiny. Komorník komoří, funkce, která patří k nejvýznamnějším. Byla to osoba, která byla bezprostředně k ruce knížete panovníka. Starala se o jeho šatstvo, o jeho osobní věci, osobní cennosti, knížecí pokladnu. Významným úředníkem byl sudí, pod pojmem dvorského sudího existoval již kolem roku Funkce byla od počátku velice stabilní, vyžadovala ale jisté vzdělání a schopnosti. Většinou zastával tuto funkci jeden člověk po celý život. Mezi významnými úředníky se objevuje kancléř. Prvně je doložen za Soběslava I. někde mezi léty , tedy těsně před polovinou 12. stol. Funkce vzniká současně s rozvojem písemného úřadování. Kancléř byl původně jakýmsi knížecím písařem. Ve druhé polovině 12. stol. patří kancléř k velice váženým a významným osobám, kolem něhož se začíná soustřeďovat i jakási výkonná kancelář. Byly tam hlavně příslušníci duchovního stavu, vzhledem k potřebnosti vzdělání, neboť se psalo v latinském jazyce. Kancléř byl představitelem této kanceláře, osoba blízká panovníkovi. Organizovala vydávání písemností a písemných smluv, dostávala se také do kontaktu se zahraniční politikou. Byla také pověřena úlohou rádce. V průběhu 11. stol. se vytváří jakýsi ustálený systém, kterému se říká hradská soustava. Je to soustava, která zajišťuje správu na nižším stupni. Jejím jakýmsi východiskem byly kasteláni dvorská funkce, byl to správce knížecích hradů. Kterému byly postoupeny pravomoci vojenské a bezpečnostní. Byl vrchním velitelem družiny, měl i pravomoci správní. K hradu přiléhalo určité území, kterému se říkalo kastelánie - obvody okolo přemyslovských hradišť. V stole. Bylo těchto hradišť v Čechách okolo 20, na Moravě okolo V rámci kastelánie existovala hradská práva, která byla poprvé upravena. V pravomocích hradské správy kolem roku 1039 bylo stanoveno, že kastelánovi náleží soudní a trestní pravomoci, ale příslušel mu i dozor nad fungováním párových manželství, na cizoložství, prostituci, měl dohlížet na svěcení svazku, zasahovat proti opilosti a stíhat zločiny. 20/120

21 Na konci 12. století je dotvořena hradská soustava, ve vrcholném stupni vývoje byla reprezentována kastelánem, kterému podléhá soudnictví nad velmoži, svobodnými osobami a také spory o větší hodnosti. Na některých hradech se vedle toho objevil úřad sudího, čímž bylo kastelánovi ulehčeno, a ryze soudní záležitosti jsou postoupeny sudímu. Vedle toho existuje skoro všude tzv. bilík, což je osoba, které je svěřeno soudnictví nad nesvobodnými a spory o menší hodnost a kromě toho má pravomoci hospodářského charakteru, jemu vlastně podléhají veškeré hospodářské složky, tzn. především tomu hradskému obvodu, dohlíží na desátky, na výkon zvláštních dávek. Komorní měl na starost některé hospodářské záležitosti, soustřeďoval pokuty. Existovala ještě další řada úředníků, kteří nebyli až tak spojeni se správou okrsku, ale spíše se speciální agendou, a to byli například celníci vybírající cla na hlavních cestách. Cla a mýta patřily k hlavním zdrojům peněz knížete. Clo mělo mimo jiné zajistit plátci bezpečnost jeho obývání. Oblast regálu byla výsadním právem panovníka. Horní regál vycházel z toho, že pozemky patří bezprostředně panovníkovi jako rodinný majetek. Horní regál v sobě zahrnoval povinnost toho, kdo kutal (v té době zejména drahé kovy), aby část všeho vytěženého kovu a to i tehdy, pokud bylo kutáno na pozemcích v soukromém vlastnictví (uznávalo se tzv. svrchované právo i dodnes), patřila jako podíl panovníkovi. Bylo to upravováno individuálně. Na to navazuje tzv. mincovní regál, kde výhradní právo razit mince náleželo knížeti nebo je musel někomu postoupit. Běžně rozšířený byl regál tzv. lesní, což znamenalo, že veškerá honitba náležela panovníkovi Správa církevní Nejstarším dokladem právních ustanovení v českých zemích, která se týkala církevní správy, bylo jednání mezi knížetem Boleslavem II. a pražským biskupem Vojtěchem z r Tímto ujednáním byly kodifikovány některé církevní požadavky v oblasti náboženské a majetkoprávní. Týkalo se to především stavění kostelů, vybírání církevních desátků, rozlučování nekatolicky uzavřených manželství a manželství uzavřených mezi příbuznými. 21/120

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

(veřejná správa) státní samospráva církevní správa panovnická

(veřejná správa) státní samospráva církevní správa panovnická (veřejná správa) státní samospráva církevní správa panovnická centrální územní předmětná (země,kraje,župy) (horní,mincovní) územní profesní (cechy, bratrstva, profesní komory) obec zájmová vyšší územní

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD Číslo a název klíčové aktivity šablony Název DUMu Číslo DUMu Autor: Předmět / ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Klíčová slova III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kolonizace

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

vydal je Ferdinand I. samostatně pro Čechy (1627), samostatně pro Moravu (1628)

vydal je Ferdinand I. samostatně pro Čechy (1627), samostatně pro Moravu (1628) Historie 11 Otázka číslo: 1 Germanizace v habsburských zemích na konci 18. stol: byla prosazována zejména Josefem II. byla výrazem vítězství přimknutí se Habsburského soustátí k Prusku nebyla myšlena jako

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vnitřní politika Přemysla Otakara II.

Vnitřní politika Přemysla Otakara II. Vnitřní politika Přemysla Otakara II. Tematická oblast Přemyslovské Čechy Datum vytvoření 18. 12. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód 6. ročník osmiletého nebo 1. ročník čtyřletého gymnázia

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček VIII. Vývoj uherského státu po roce 1867 Periodizace 1. Revoluce 1848 1849 2. Bachovský absolutismus (1849 1860) 3. Období ústavního provizoria (1860 1867)

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Historie parlamentarismu a české ústavnosti

Historie parlamentarismu a české ústavnosti Historie parlamentarismu a české ústavnosti Zemské sněmy Předchůdce moderního parlamentu V Praze, Brně a Olomouci Od 13. století Revoluční rok 1848 Řetězec revolucí, které se roku 1848 prohnaly Evropou,

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

Obsah 17 III. Rozložení mocenských sil Základní mocenské složky Moc zákonodárná Moc soudní IV. Městská rada

Obsah 17 III. Rozložení mocenských sil Základní mocenské složky Moc zákonodárná Moc soudní IV. Městská rada 16 Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...5 VORWORT...10 OBSAH...16 ZKRATKY...21 ÚVOD...24 A. GENEZE PRÁVA...27 I. Počátky města a jeho práva ( 1243)...29 1. Zrod města...29 2. Cesta k privilegiu krále Václava I. (iura

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Vlastivěda Tematický okruh: LIDÉ A ČAS Ročník: 4. Klíčová slova: Panovnické rody v českých zemích, panovníci jednotlivých

Více

Zákon o obcích č.128/2000 Sb.

Zákon o obcích č.128/2000 Sb. Zákon o obcích č.128/2000 Sb. Rozdělení na 3 části: část první: 8 hlav Část první: Hlava první: Obecná ustanovení Postavení obcí Občané obce Území obce a jeho změny Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných

Více

Soustavu státních zastupitelství tvoří v návaznosti na soustavu soudů podle 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství:

Soustavu státních zastupitelství tvoří v návaznosti na soustavu soudů podle 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství: Soustavu státních zastupitelství tvoří v návaznosti na soustavu soudů podle 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství: - Nejvyšší státní zastupitelství - Vrchní státní zastupitelství - Krajská státní zastupitelství

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální Územní samospráva Obce Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Obec Základní územní

Více

Politický systém Dolní kom Dolní ora Horní komo Horní ra (zprostředkovatel zájmu spolkových vlád)

Politický systém Dolní kom Dolní ora Horní komo Horní ra (zprostředkovatel zájmu spolkových vlád) Německo (Spolková republika Německo) Ing. M. Šlégrová Obecné informace Od roku 1952 je členem ES (ESUO), patří k 6 zakládajícím státům Je nejlidnatějším státem EU největší zastoupení v EP (99 poslanců)

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností Vláda nařizuje podle 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a

Více

Český stát ve 12. a 13. století

Český stát ve 12. a 13. století Český stát ve 12. a 13. století Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0118 V 11. století došlo k ustálení postavení českých zemí v rámci Svaté říše římské. Česká knížata získala určitý vliv na dění v říši,

Více

POLITICKÁ GEOGRAFIE. Formy státu. 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Organizace státní moci

POLITICKÁ GEOGRAFIE. Formy státu. 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Organizace státní moci POLITICKÁ GEOGRAFIE 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Formy státu Určují se podle toho, jak je organizována státní moc, resp. jak jsou uspořádány vztahy mezi jednotlivými složkami

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Základní rysy správních reforem po roce 1989 Organizace veřejné správy v ČR Hlavní cíle reforem Transformace Demokratizace Modernizace Východiska po r. 1989 Ekonomická, politická situace Dvě úrovně centrální

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více