O b e c n á c h a r a k t e r i s t i k a p r á c e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b e c n á c h a r a k t e r i s t i k a p r á c e"

Transkript

1 E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í J a r o m í r P a v l í č e k Dějiny správy O p a v a

2 O b e c n á c h a r a k t e r i s t i k a p r á c e Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu: Oblast podpory: Datum zahájení realizace projektu: CZ.1.07/2.2.00/ Datum ukončení realizace projektu: Vysokoškolské vzdělávání Název: Dějiny správy Autor: Doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc. Vydání: první, 2011 Jazyková korekce: autor studijní opory Počet stran: 120 Jaromír Pavlíček Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

3 Obsah 1 Úvodem Rychlý náhled studijního materiálu Územně správní vývoj českého státu Počátky českého státu Vznik středověké evropské velmoci Habsburská personální unie Československá republika Správa Českého státu v století První období formování českého státu Správa církevní Počátky patrimoniální, vrchnostenské správy Veřejná správa Ústřední správa Nejdůležitější orgány tehdejšího českého státu Královská správa Městská správa Městské právo Výkon městské správy Cechy důležitá oblast vnitřní správy měst Tzv. svobodná města Stát a správa v husitském revolučním hnutí Správa v období stavovské monarchie (pol. 15. století 1627/28) Stavy Generální sněm Instituce společné české koruně Panovník Královská rada Česká královská kancelář Česká komora Inkolát Správa zemí v období stavovského státu Jednání na českém zemském sněmu Vladislavské zemské zřízení Zemské desky Vláda v jednotlivých zemích Krajská správa Městská správa Orgány městské správy Městské soudy Reforma městské správy za Ferdinanda I Správa vrchnostenská Stát a veřejná správa v období stavovského povstání ( ) Správní vývoj Českých zemí v době absolutistického státu (1627/ ) Období po Bílé hoře Obnovené zřízení zemské Český zemský sněm a změny v úřadech a soudech Organizace církevní správy /120

4 6.2 Způsoby a formy další centralizace Veřejná správa českého státu Česká dvorská kancelář Zemská správa Zemské sněmy Správa krajská Tereziánské správní reformy Reforma krajské správy za vlády Marie Terezie Jednotný ráz česko-rakouské správy za Josefa II Správa městská Reforma městských rad Postátnění městské správy a soudní reforma Vrchnostenská správa Vznik tzv. katastrálních obcí Církevní správa Období osvícenského absolutismu a počátky moderního systému správy Tzv. leopoldovská restaurace Policejní absolutismus, reformy správy v letech Ústavní a správní vývoj v letech Dubnová ústava Ústava březnová, tzv. Stadionova Období tzv. Bachova absolutismu Říjnový diplom a únorová ústava Rakousko-uherské vyrovnání Prosincová ústava (1867) Územní samospráva v letech Okresní samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Veřejná správa po vzniku Československa ( ) Vznik ČSR a recepce rakouské správy Vytváření národních výborů v okresech a místech Pokusy německých politiků o zřízení samostatných správních území Zemský národní výbor pro Slezsko a polská Rada Narodowa Tzv. těšínská otázka v letech Vývoj územní správy po vzniku ČSR Okresní samospráva Volební zákon do obcí Samospráva ve statutárních městech a novela k obecnímu zřízení Ústřední orgány státních správ v letech Ministerstvo vnitra a policejní úřady Četnictvo Stráž obrany státu (SOS) Orgány a sociální správy Soudnictví a justiční správa Státní zastupitelství Veřejná správa v letech Státní správa ve 30. letech Obecní samospráva ve 30. letech Veřejná správa v období narůstajícího nebezpečí války Vývoj správy v českých zemích za II. republiky a za tzv. Protektorátu Čechy a Morava Veřejná správa v Sudetách a v tzv. II. republice Organizace a správy na odtrženém území Úloha nacistické strany ve veřejné správě Zábor části Těšínska beckovským Polskem /120

5 9.1.4 Vývoj správy na zbytku českých zemí Vyhlášení tzv. Protektorátu Čechy a Morava Vývoj správy v Československu v letech Prozatímní státní zřízení v Londýně Závěr Použitá literatura a zdroje /120

6 1 Úvodem Předložený materiál je stručným přehledem vývoje veřejné správy v českých zemích a v Československu od období vytváření českého státu až po rok 1992, kdy dochází k rozdělení Československa na dva samostatné státy Českou a Slovenskou republiku. Předložený text by měl poskytnout nejen základní přehled vývoje správy, ale také umožnit orientaci v systému a ve složkách veřejné správy, ve státní správě a v samosprávě v jednotlivých historických etapách. Znalost historických a politických souvislostí by měla přispět k pochopení moderního správního systému. Osvojení si základní terminologie umožní orientaci v systému veřejné správy, studijní text vás rovněž seznámí s územním vývojem a s územně správním členěním českého státu a jednotlivých zemí. 6/120

7 2 Rychlý náhled studijního materiálu Kapitoly jsou seřazeny chronologicky od prvních správních kroků charakterizující český stát od 10. století, přes historické etapy seznamující nás se správou panovnickou, stavovskou, finanční a soudní, (po nástupu Habsburků v roce 1526 s přihlédnutím k centrální správě nově vzniklého soustátí), nevynechávající ani městskou, patrimoniální a církevní správu do roku S akcentem na ústavní vývoj, politickou správu, samosprávu a organizaci soudnictví v českých zemích je možno se seznámit se správním systémem rakouského státu v letech Správní systém Československé republiky je rovněž chronologicky členěn do několika kapitol vzhledem k řadě zásadních změn, které přinášel historický vývoj ve 20. století. V letech je pozornost zaměřena na ústavní vývoj, zákonodárnou a výkonnou moc, politickou správu a samosprávu i soudní organizaci nového státu. Svá specifika měl správní vývoj v letech jak v československé emigrační vládě, tak ve správě v oblasti protektorátu a odtržených Sudet. Také poválečný vývoj Československa po roce 1945 měl v oblasti správy řadu zvláštností a změn, především s přihlédnutím ke komunistickému politickému systému v letech Jen velmi stručně jsou charakterizovány správní změny v letech Nezbytné je rovněž seznámení se se základní terminologií v oblasti dějin správy. Je zapotřebí rozlišit termíny jako je stát, země, nižší územně správní obvody, personální unie apod. Stát svrchovaný subjekt, jehož představitel (vládce, panovník) vstupuje samostatně do zahraniční politiky. Český stát počátkem středověku označován termínem české knížectví, později jako české království a ve 14. století je znám pojem Země koruny české. Stát je tvořen jednotlivými zeměmi disponujícími řadou pravomocí, ale s relativně pevným vztahem k centrální, ústřední vládě panovníka. Země územní celek, který není mezinárodně svrchovaný, je součástí vyššího celku, ale jsou mu ponechány relativně široké pravomoci v rámci vnitřní správy. 7/120

8 Personální unie soustátí, kdy jsou jednotlivé státy spojeny osobou panovníka (persona). V 15. století personální unie českého a uherského státu, od roku 1526 habsburská monarchie a v letech Rakousko Uherská monarchie. V posledně jmenovaném případu byla personální unie spojena nejen osobou panovníka, ale také společnou měnou, armádou a jednotnou zahraniční politikou. Nižší územně správní celky v Čechách a na Moravě od středověku do současnosti to byly kraje, ve Slezsku weichbilty (hovorově česky vígbildy). Od roku 1848 se kraje dále štěpí na okresy a soudní okresy. Zahraniční léno drobné území v rámci cizího státního nebo zemského celku, které je pod svrchovaností jiného panovníka či státu. Překládaný studijní materiál je věnován problematice (popis dané problematiky) Cíle studijního materiálu: Po prostudování studijního materiály Budete umět: Rozlišit jednotlivé historické etapy správního vývoje našeho státu v návaznosti na historické a společenské proměny tisíciletého vývoje střední Evropy. Získáte: Základní znalosti z věcně chronologických bloků týkajících se územního vývoje a územně správního členění českého státu v jednotlivých historických etapách od správy českého státu v 10. století až k zásadním změnám v Československu koncem 20. století. Budete schopni: Porovnat a diskutovat o systému veřejné správy a příčinách jejich změn, v nichž se odrážela sociálně ekonomická a politická atmosféra jednotlivých etap historie našeho státu. 8/120

9 Průvodcem studiem: Doporučuji během čtení textu pracovat s mapou a se slovníky v případech, kdy nebudete daným pojmům rozumět. 9/120

10 3 Územně správní vývoj českého státu RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY V chronologickém sledu jsou představeny jednotlivé etapy vytváření českého státu od nejstaršího období jeho existence až po současnost. Vedle období obrovského územního nárůstu byly etapy rozpadu či dokonce existenčního ohrožení. Je vhodné tuto kapitolu studovat s mapou, pro ujasnění místa historických lokalit a jejich dnešního zařazení do jiných státních celků. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: Lokalizovat jednotlivá území, která přináležela k českému státu Chápat historické souvislosti získávání či ztrátu určitých územních lokalit Získáte: Představu o měnících se hranicích našeho státu v souvislosti s evropskými dějinami Budete schopni: Pochopit historické příčiny územních změn a vysvětlit i důvody získání či ztrát KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY České země, země Koruny české, habsburská monarchie, Rakousko Uhersko, Československo, České království, Moravské markrabství, Slezská knížectví, Těšínsko, Kladsko, Zhořelecko, stát, personální unie. PRŮVODCEM STUDIEM KAPITOLY 10/120

11 Územně správní vývoj českého státu Počátky českého státu Základy českého státu jsou položeny v 9. století a v 10. století se vytváří jeho základní obrysy pod vládou Přemyslovců. Území východních Čech byl však pod vlivem dalšího knížecího rodu Slavníkovců, politický boj skončil v roce 995 jejich vyvražděním. Nově vytvořený český stát se tak dostal pod vládu jediného svrchovaného panovníka z rodu Přemyslovců. V polovině 11. stol. dochází k rozšíření přemyslovské svrchovanosti i na území Moravy, což bylo v r doloženo názvem Dukatus Bohemie. Knížectví vystupovalo vnitřně i navenek jako samostatné, patřilo však do ideologicko mocenského svazku Svaté říše římské. Mocenské boje mezi příslušníky přemyslovského rodu značně zemi oslabily, odstředivé tendence na Moravě vedly v roce 1182 k vytvoření Moravského markrabství, které bylo lénem císaře. Zlatá bula sicilská v roce 1212 potvrdila dědičný nárok Přemyslovců na královský titul a tak do 13. stol. vstupuje český stát jako království skládající se ze dvou územních celků Českého království a Moravského markrabství. Kromě dědičné držby přiznává i účast velmožů (šlechty) na instalování i výběru panovníka (možnost volby). Celé 13. stol. je ve znamení narůstání mocenských pozic českého panovníka, což znamenalo rozšiřování území českého státu. Promítalo se to do sporu českého panovníka se sousedními státy, např. o Vitorazsko na česko rakouském pomezí nebo dočasné získání Lužice a části tzv. Východní marky. Výsledkem bylo získání části Budyšínska z něhož Šluknovsko Frýdlantský výběžek byl trvale začleněn do Českého království. Trvalým zájmem českých panovníků bylo také Malopolsko a Slezsko. I když o připojení Slezska a Krakovska se pokoušel Boleslav I. a Břetislav už v průběhu 11. stol., tak až ve 13. stol. se začala rýsovat trvalejší vazba českého státu a Slezska. Slezsko bylo územně větší jak Morava, bylo rovinaté a úrodné, ve 12. stol. intenzívně kolonizované a ekonomicky perspektivní. V té době patřilo k polskému státu, který však byl právě ve 13. stol. zmítán bojem o polskou korunu, v němž se angažovali i čeští panovníci. V 80. letech 13. stol. se vytvořil systém lenních smluv, jimiž část Hornoslezských knížat přijala svrchovanost českého krále Václava II. V roce 1289 Vitonsko, 1291 Těšínsko, Opolsko a Ratibořsko, ovšem vymření 11/120

12 Přemyslovců v roce 1306 tato vazba dočasně zaniká. Už otec zmiňovaného Václava II. Přemysl Otakar II. byl velmi úspěšný nejen svou mocenskou pozicí ve střední Evropě, ale také sňatkovou politikou. V letech získává pod svou svrchovanost Horní a Dolní Rakousy, Korutany, Kraňsko, Štýrsko a Kurlandsko. Po svém neúspěšném boji s Rudolfem Habsburským tyto země od českého státu odpadly a úspěšní byli až Lucemburkové, kteří od svého nástupu na český trůn v roce 1310 šikovnou politikou územně rozšiřují český stát. Jan Lucemburský v roce 1327 získává ze Slezska knížectví Vitoňské, Těšínské, Opolské a Ratibořské a později ještě knížectví Kozelské, Osvětimské a Zátorské. V tomtéž rocen (1327) uzavírá Jan Lucemburský smlouvu s vratislavským knížetem Jindřichem VI., že za doživotní užívání Kladska po jeho smrti Jan získá Vratislavsko. To bylo skutečně v roce 1335 připojeno k českému státu. Obdobně přijalo svrchovanost část Dolnoslezských knížat (Břežský, Olešnický, Lehnický, Záhaňský) a také knížectví Hlohovské. Pro rozšíření závislosti dalších subjektů byla důležitá Trenčianská úmluva z roku 1335 (ratifikována polským králem v roce 1339), kdy polský panovník Kazimír Veliký se vzdával lenní závislosti nad Slezskem ve prospěch Českého království s tím, že Lucemburkové se vzdali nároků na polskou korunu. Ze slezských území bylo poněkud výjimečné Nisko, které bylo ještě počátkem 13. stol. pod svrchovaností vratislavkého biskupa, ale v roce 1342 se stalo součástí Českého království jako léno. Také v oblasti na západ od Slezska byl Jan Lucemburský úspěšný, v roce 1319 získává Budyšínsko a o 10 let později i Zhořelecko. (Později, již za Karla IV. se Dolní Lužice stala součástí Českého království.) Chebsko, i když až do počátku 19. stol. bylo říšským lénem, bylo trvale v držení českého panovníka. V roce 1355 ovládl Karel IV. Také Ašsko a Selbsko. Zahraniční léna byly ve středověku běžnou formou svrchovanosti. Většinou to byla drobná území v rámci cizího státního nebo zemského celku, která však byla pod skutečnou svrchovaností jiného panovníka či státu Vznik středověké evropské velmoci Za Karla IV. se hranice českého státu nebývale rozšířily a vzniká nový správní pojem Země koruny české. Byl to pojem nejen geografický, ale také politický (formální moc panovníka) a 12/120

13 navíc pojem ideologický, sloužící k prosazení a rozšíření myšlenky státu, jako zemí Svatováclavské koruny. Jak již bylo řečeno, Moravské markrabství vzniklo v roce 1182 jako Říšské léno a Karel IV. přetváří jeho postavení na léno českého krále. V roce 1318 mění svůj statut Opavsko, které je vyděleno z Moravy, prohlášeno vévodstvím a stává se tak svrchovanou zemí. V roce 1377se toto území dělí ještě na knížectví Opavské a Krnovské pod vládou samostatných držitelů, majících své kořeny ještě u Přemyslovců. Za vlády Karla IV. se ještě podařilo upravit postavení Horní a Dolní Lužice, které byly již součástí Českého království a posledním územním ziskem Karla IV. bylo získání Braniborska v roce Mocenské postavení rozsáhlé říše zbudované Karlem IV. se začalo rozpadat po jeho smrti, kdy jeho syn Václav IV. byl nejen zbaven koruny císaře Svaté říše římské, ale postupně přicházel o části tohoto velkého státního celku. Na začátku 15. století sice podržel Čechy spolu s českou korunou a se Slezskem, ale ve prospěch Zikmunda je odděleno Braniborsko a části Lužice včetně Zhořelecka, později i Žitavsko. Po husitských válkách, v důsledku konfliktu mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem je od českého království odtržena jak Morava, tak i Slezsko a Lužice. Až po smrti Matyáše v roce 1490 je český stát opět zcelen Habsburská personální unie Po nástupu Vladislava Jagelonského v roce 1490 nedochází k významným územním změnám, vytváří se klasická personální unie Česko Uherská a ani nástup Habsburků v roce 1526 zásadní změny nepřináší. K těm dochází až v období třicetileté války, kdy v roce 1623 bylo postoupena Sasku Horní a Dolní Lužice a o dva roky později byly tyto země Sasku uděleny jako dědičné léno České koruny. Znamenalo to definitivní ztrátu Lužice pro český stát. V průběhu tohoto evropského konfliktu 17. století vzniká na území Čech vévodství Albrechta z Valdštejna, ale po jeho smrti roku 1634 zaniká. K velkým územním změnám dochází za vlády rakouské císařovny Marie Terezie ( ), kdy legitimita její vlády je napadena jak Bavorskem, tak Saskem a Pruskem. Samotná existence Českého království byla ohrožena požadavkem Bavorska na získání Čech, Slezska i Saska, Prusko nárokovalo vše ostatní. Vratislavským mírem z roku 1742 přišla Marie Terezie 13/120

14 sice o část Slezska, ale další části monarchie si podržela. Ani dalších několik válek v 50. a 60. letech 18. století již výsledek nezměnilo. Prusku připadlo Dolní Slezsko včetně Vratislavi, Hlohovsko, Lehnicka a Kladsko, v Horním Slezsku navíc Opolsko a Ratibořsko. Rakousku zůstala jen část Niska (přibližně dnešní Jesenicko), část Opavska, Krnovska, Bohumínsko a celé Těšínsko. Až při prvním dělení Polska v roce 1773 získali Habsburkové Halič, Osvětimsko a Zátorsko. V této podobě, po tzv. pruských válkách, zůstalo České království, Moravské markrabství a část Slezska (tzv. rakouské Slezsko) až do roku Československá republika Po vzniku Československé republiky dochází k mnoha změnám v souvislosti se vznikem dalších, tzv. nástupnických států po rozpadu habsburské monarchie. Jádrem byly Čechy a Morava, nově bylo připojen Hlučínsko (1920) Problematičtější byl spor o Těšínsko, kde se střetly nároky Československa a nově se konstitujícího Polska. Polský stát argumentoval sounáležitostí obyvatelstva hovořícího polsky, náš stát argumentoval státoprávní tradicí. Dlouhý spor, zacházející až do ozbrojeného střetu vyřešila až tzv. velvyslanecká konference ve Spa v Belgii roku Těšínsko bylo rozděleno řekou Olzou na polské a české Těšínsko. Další konference vítězných velmocí upravovala hranice na Vitorazsku a Valticku, drobné změny ještě proběhly na Oravě a ve Spiši. Důležité bylo, že nově vzniklé Československo na základě vnitřních dohod se stalo státem skládajícím se z historických Českých zemí (Čechy a Morava) a ze Slovenska (část bývalých Horních Uher, kde rovněž proběhl vojenský konflikt s Maďarskem na jaře roku 1919). Pařížská mírová konference v první polovině roku 1919 také rozhodla o připojení zakarpatské Ukrajiny k Československu, s oficiálním názvem Podkarpatská Rus. V roce 1927 Země Česká, Moravsko Slezská, Slovenská a Podkarpatská Rus fungovaly jako jeden správní celek. Od října 1938 na základě rozhodnutí Mnichovské konference bylo od Československa odtrženo pohraniční území tzv. Sudet a vzniká tzv. druhá republika, Česko Slovensko. Ta zaniká vyhlášením samostatného Slovenského státu a okupací zbytku republiky nacistickým Německem, které vyhlašuje Protektorát Čechy a Morava. 14/120

15 Již v průběhu 2. světové války byla velmocemi Mnichovská dohoda prohlášena za neplatnou a Československo bylo formálně obnoveno. Přestože se velmoci protifašistické koalice zavázaly k obnově Československa v předmnichovských hranicích, na jaře 1945 po osvobození východních částí bývalého Československa, si Sovětský svaz vynutil odstoupení Podkarpatské Rusi ve svůj prospěch. Od roku 1945 Československo funguje v územním složení Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko, od roku 1993 se stát dělí na samostatnou Českou republika a Slovenskou republiku. SHRNUTÍ KAPITOLY Učební text nás provedl ve stručnosti všemi historickými obdobími, ve kterých se konstituoval náš stát. Vedle etap obrovského územního nárůstu byly i etapy krize a rozpadu, přesto si v novodobých dějinách uchoval stát základní historické parametry svého složení (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko) až do roku KONTROLNÍ OTÁZKY 1 Vysvětlete pojem Koruny české. 2 Kdy se stala Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice součástí českého státu? 3 Co je personální unie a kdy se s ní setkáváme v našich dějinách? 4 Popište územní vývoj českého státu ve středověku a (po roce 1918). ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ Vyhledejte na historické mapě území Čech v různých obdobích a navzájem porovnejte. Odrážela se síla panovnických osobností v procesu územního rozšiřování českého státu? Nakolik se tzv. sňatková politika projevila v územních ziscích panovníků? 15/120

16 PRO ZÁJEMCE Janák, J. Hledíková, Z., Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha, Lidové noviny 2005, s Čornej, P. a kol., Dějiny zemí Koruny české I. Praha, Paseka, /120

17 4 Správa Českého státu v století RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Měnící se ekonomická a společenská situace raného středověku přinesla řadu nových prvků do formy vlády prvních přemyslovských knížat až po vznik mocného feudálního soustátí v období Lucemburků. Původní knížecí družina se mění na šlechtu s řadou funkcí na královském dvoře a se stoupajícím vlivem církve i měst. Změny ve správě přineslo však husitství. CÍLE KAPTOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: Rozlišit jednotlivé historické etapy vývoje ve střední Evropě daného období, včetně územních změn zemí Koruny české. Získáte: Představu o ekonomických a společenských změnách, které vedly ke změnám ve správním systému jednotlivých zemí českého státu. Budete schopni: Pochopit význam množství speciálních funkcí, hodností a změn ve správním systému. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Kníže, knížecí družina, hradská správa, regál, král, šlechta, stavy, dvorské úřady, sněmy, hejtman, sudí. PRŮVODCEM STUDIEM KAPITOLY 4.1 První období formování českého státu K Českému státu Čechám se v první polovině 11. století se připojuje Morava. Prvotní správa navazovala na předchozí období, základem byla moc knížete jakožto svrchovaného panovníka, která vycházela z toho, že celý stát je majetkem knížectví, v jehož čele stojí 17/120

18 vybraný nebo nejstarší kníže. Základem všeho je moc knížete, který ji uplatňuje jako vlastník území. Kníže soustřeďuje v sobě nejvyšší zákonodárnou moc, je nositelem výkonné moci a neomezený soudcem. Přemyslovci jako knížecí rod potvrdili své postavení na konci 11. Století. Je prosazen seniorátní princip, který byl v podstatě formulován Břetislavem I. r jako Břetislavova statuta. Seniorátní princip stanovuje, že knížetem je vždy nejstarší mužský příslušník rodu. Jeho úkolem bylo zajistit celistvost státu, klid a pořádek. S jeho uvedením do funkce souvisela celá řada rituálů. Musel být nastolen, korunován na trůn, musel být přijat shromážděním svobodných Čechů, vykonal cestu po celé zemi, aby svou přítomností svou moc prosadil. Neměl žádné pevné sídlo. Panovník cestoval s celou svou družinou. Od chvíle rozšíření Českého knížectví o Moravu, panovník nemohl fyzicky zvládat objíždění a začíná se vytvářet pomocný právní systém, vznikají úděly. Úděly jsou nižší územní jednotky, které vznikají přechodně, neměly by bát trvalé, jsou zpravidla udělovány jiným dospělým příslušníkům přemyslovského rodu tak, aby z nich mohli čerpat užitky a aby zastupovali moc knížete. Měli určitou míru pravomocí, soudnictví, veřejné správy a zákonodárství. Úděl nebyl samostatným územím, nemohl vykonávat ani vnitřní politiku. Podléhal vládnoucímu knížeti. Přednostně na Moravě, kde se přetváří relativně pravidelnější systém, východiskem byla Olomouc jako staré sídlo. Na Moravě se postupně vyčlenily tři pravidelnější úděly Olomoucký, Brněnský a Znojemský. Od konce 11. stol. se na Moravě začíná prosazovat dědičná država. Tím přestávají úděly plnit jakousi funkci jednotícího prvku státu. V roce 1180 se to vyřešilo přetvořením celé řady markrabství. Úděly se vytvářely samostatně i v Čechách, tady skutečně přechodné, vznikaly na Chrudimsku, Čáslavsku a v podstatě zanikly vymřením poslední vedlejší větve Přemyslovců Děkolticů polovině 30. let. V té době definitivně zanikají úděly. 18/120

19 Vedle údělů se vytvářejí ještě jiné systémy správy knížectví, a to knížecí družina dobrovolné sdružení bojovníků, kteří doprovázejí knížete. Odměňování jelikož nebylo ještě finanční hospodaření, dostávali hlavně půdu do přechodného obývání a získávají také některé výkony právních úřadů. Samozřejmě jim z toho plynou užitky, např. naturální. Dále - shromáždění všech příslušníci velmocných rodů, postupně duchovenstvo, členové dynastie atd. Tato shromáždění se od přelomu 11. a 12. stol. přeměňují na tzv. kolokvia. Úřady, se posléze rozštěpí na stavovské a panovnické a jsou ryze výkonného charakteru. Úřady vznikají zprvu dočasně, přechodně. Konkrétním úkolem je pověřen někdo z okolí družiny knížete, říká se mu úředník, latinsky beneficiárus, má beneficium, tedy byl pověřen konkrétním úkolem za materiální odměny. Úředník nebyl v rodovém vztahu s knížetem, ale byl v lenním stavu - zárodek prvního lenního systému. Úřad zanikal v první fázi, kdy byl úkol splněn, byl tedy krátkodobý. V polovině 11. stol. se postupně vyděluje vedle toho dvorský úřad nebo dvorské úřady, které jsou pověřeny určitým výkonem moci. Dvorské úřady jsou základem centrální moci. Měly připoutat sourozence nebo členy knížecího rodu ke knížeti. Byly vymyšleny chytře. Prvními nositeli dvorských úřadů, hodností, jsou Konrád Brněnský a Ota Olomoucký. Za jejich vlády byly uděleny úřady nejvyššího lovčího a mistra kuchaře, což byly funkce velmi důležité. Začínají se objevovat i další hodnostáři, např. mečník, dále palapínus latinsky, který stál v čele knížecího hradu a byl náčelníkem družiny. Ve 12. stol. se začínaly vydávat nejdůležitější písemná nařízení, úřady se štěpí a stabilizují. Dvorské úřady 11. století se začínají rozpadat na dva hlavní proudy. Jednak úřady, které jsou čestné, zjednodušeně řečeno, jsou to hodnosti, které samozřejmě opravňují jejich nositele mít výsadní postavení u dvora, mají i nějaké drobnější úkoly, např. uspořádat slavnostní shromáždění, ale nejsou výkonné v tom pravém slova smyslu. Jsou to čestné funkce, které si podržely označení dvorské úřady. Potom jsou to hodnosti a úřady, které jsou skutečně správní. Mají správní náplň a skutečné výkonné pravomoci. To je zárodek administrativy. V čestných se udržuje např. mečník, nově se objevuje ve 12. stol. stolník, číšník. Nejvýznamnější je maštálek, objevuje se poměrně pozdě až na konci 12. stol., ale jeho funkce 19/120

20 je významnější. Stará se o knížecí stáje a tím zabezpečuje dopravní možnosti knížete a jeho nejbližší družiny. Komorník komoří, funkce, která patří k nejvýznamnějším. Byla to osoba, která byla bezprostředně k ruce knížete panovníka. Starala se o jeho šatstvo, o jeho osobní věci, osobní cennosti, knížecí pokladnu. Významným úředníkem byl sudí, pod pojmem dvorského sudího existoval již kolem roku Funkce byla od počátku velice stabilní, vyžadovala ale jisté vzdělání a schopnosti. Většinou zastával tuto funkci jeden člověk po celý život. Mezi významnými úředníky se objevuje kancléř. Prvně je doložen za Soběslava I. někde mezi léty , tedy těsně před polovinou 12. stol. Funkce vzniká současně s rozvojem písemného úřadování. Kancléř byl původně jakýmsi knížecím písařem. Ve druhé polovině 12. stol. patří kancléř k velice váženým a významným osobám, kolem něhož se začíná soustřeďovat i jakási výkonná kancelář. Byly tam hlavně příslušníci duchovního stavu, vzhledem k potřebnosti vzdělání, neboť se psalo v latinském jazyce. Kancléř byl představitelem této kanceláře, osoba blízká panovníkovi. Organizovala vydávání písemností a písemných smluv, dostávala se také do kontaktu se zahraniční politikou. Byla také pověřena úlohou rádce. V průběhu 11. stol. se vytváří jakýsi ustálený systém, kterému se říká hradská soustava. Je to soustava, která zajišťuje správu na nižším stupni. Jejím jakýmsi východiskem byly kasteláni dvorská funkce, byl to správce knížecích hradů. Kterému byly postoupeny pravomoci vojenské a bezpečnostní. Byl vrchním velitelem družiny, měl i pravomoci správní. K hradu přiléhalo určité území, kterému se říkalo kastelánie - obvody okolo přemyslovských hradišť. V stole. Bylo těchto hradišť v Čechách okolo 20, na Moravě okolo V rámci kastelánie existovala hradská práva, která byla poprvé upravena. V pravomocích hradské správy kolem roku 1039 bylo stanoveno, že kastelánovi náleží soudní a trestní pravomoci, ale příslušel mu i dozor nad fungováním párových manželství, na cizoložství, prostituci, měl dohlížet na svěcení svazku, zasahovat proti opilosti a stíhat zločiny. 20/120

21 Na konci 12. století je dotvořena hradská soustava, ve vrcholném stupni vývoje byla reprezentována kastelánem, kterému podléhá soudnictví nad velmoži, svobodnými osobami a také spory o větší hodnosti. Na některých hradech se vedle toho objevil úřad sudího, čímž bylo kastelánovi ulehčeno, a ryze soudní záležitosti jsou postoupeny sudímu. Vedle toho existuje skoro všude tzv. bilík, což je osoba, které je svěřeno soudnictví nad nesvobodnými a spory o menší hodnost a kromě toho má pravomoci hospodářského charakteru, jemu vlastně podléhají veškeré hospodářské složky, tzn. především tomu hradskému obvodu, dohlíží na desátky, na výkon zvláštních dávek. Komorní měl na starost některé hospodářské záležitosti, soustřeďoval pokuty. Existovala ještě další řada úředníků, kteří nebyli až tak spojeni se správou okrsku, ale spíše se speciální agendou, a to byli například celníci vybírající cla na hlavních cestách. Cla a mýta patřily k hlavním zdrojům peněz knížete. Clo mělo mimo jiné zajistit plátci bezpečnost jeho obývání. Oblast regálu byla výsadním právem panovníka. Horní regál vycházel z toho, že pozemky patří bezprostředně panovníkovi jako rodinný majetek. Horní regál v sobě zahrnoval povinnost toho, kdo kutal (v té době zejména drahé kovy), aby část všeho vytěženého kovu a to i tehdy, pokud bylo kutáno na pozemcích v soukromém vlastnictví (uznávalo se tzv. svrchované právo i dodnes), patřila jako podíl panovníkovi. Bylo to upravováno individuálně. Na to navazuje tzv. mincovní regál, kde výhradní právo razit mince náleželo knížeti nebo je musel někomu postoupit. Běžně rozšířený byl regál tzv. lesní, což znamenalo, že veškerá honitba náležela panovníkovi Správa církevní Nejstarším dokladem právních ustanovení v českých zemích, která se týkala církevní správy, bylo jednání mezi knížetem Boleslavem II. a pražským biskupem Vojtěchem z r Tímto ujednáním byly kodifikovány některé církevní požadavky v oblasti náboženské a majetkoprávní. Týkalo se to především stavění kostelů, vybírání církevních desátků, rozlučování nekatolicky uzavřených manželství a manželství uzavřených mezi příbuznými. 21/120

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD Číslo a název klíčové aktivity šablony Název DUMu Číslo DUMu Autor: Předmět / ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Klíčová slova III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kolonizace

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 ČR obyvatelstvo VY_32_INOVACE_PRE.3.02 1. ročník, zeměpis

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Těžba rudných nerostů v Čechách

Těžba rudných nerostů v Čechách Těžba rudných nerostů v Čechách Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0950

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Historie české správy. Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/

Historie české správy. Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/ Historie české správy Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/ Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století HABSBURSKÁ MONARCHIE V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Klíčová slova: bachovský absolutismus, válka s Itálií, nová Schmerlingova ústava (1860), oživení veřejného života - spolky, Národní listy, Riegrův slovník

Více

Sasko MILOŠ ŘEZNÍK. Nakladatelství Libri, Praha

Sasko MILOŠ ŘEZNÍK. Nakladatelství Libri, Praha S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Sasko MILOŠ ŘEZNÍK Nakladatelství Libri, Praha Publikace vznikla s laskavou finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. PhDr. Miloš Řezník, PhD., Odborní

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Dne 26. září 2012 tomu bude přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Svatá říše římská Albrecht Itálie

Svatá říše římská Albrecht Itálie Svatá říše římská 12-13. st. vládne dynastie Štaufů (Fridrich I. Barbarossa, Fridrich II.) 1254 vymírá tato dynastie poté 20 let bezvládí = interregnum o roste moc šlechty, chybí centrální vláda politická

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ops pro 1 soustředění kombinovaného Bc studia předmětu Cíl tématického celku: Poskytnout přehled o podobě českého státu v jeho různých vývojových etapách, poukázat na jeho

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více