Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola Havířov Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola Havířov Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Havířov Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná školní rok 2012/2013 1

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Zpracoval 20. září 2013 Mgr. Jiří Kotaška, ředitel školy Zprávu projednala a schválila pedagogická rada dne 24. září Zprávu projednala a schválila školská rada dne 24. září

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o škole 4 2. Charakteristika školy a školských zařízení Základní škola Školní družina Výdejna stravy Nové materiálně-technické vybavení Personální zabezpečení činnosti školy a údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Věková struktura zaměstnanců ZŠ, ŠD, VS Odborná a pedagogická způsobilost Zajištění výuky cizích jazyků Aprobovanost výuky Speciální pedagog Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí Údaje o vzdělávání žáků Klasifikace chování Docházka žáků Prospěch žáků Rámcové vzdělávací programy, vzdělávací programy, školní vzdělávací programy a výchovné vzdělávací projekty Škola v přírodě Lyžařský výcvikový kurz Plavecký výcvik Dopravní výchova Výuka nepovinných předmětů Výsledky soutěží Prevence sociálně patologických jevů a výchovné poradenství Úrazovost ve škole a školském zařízení Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce pořádané ve školním roce 2012/ Školní kroužky Významné úspěchy školy, dětí a žáků a prezentace na veřejnosti Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Spolupráce s odbory a zákonnými zástupci, partnerství a externí vztahy s jinými subjekty Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce se zákonnými zástupci žáků Vztahy se školskou radou a zřizovatelem školy Vztahy s dalšími subjekty v okolí a regionu a dosažená úroveň externích vztahů Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol Účast v rozvojových programech MŠMT a ostatních programech Strategie školy pro další období Vlastní hodnocení školy Závěr Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE název školy: Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná sídlo školy: Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372, PSČ zřizovatel: statutární město Havířov, Havířov Město, Svornosti 86/2 ředitel školy: Mgr. Jiří Kotaška zástupce ŘŠ: Mgr. Marie Darebníková ekonomka školy: Táňa Malířová IČO: Identifikátor zařízení: IZO: právní forma: právní subjekt od zařazení do sítě: Č. j. MSK 12864/2007 součásti školy: školní družina IZO: školní jídelna IZO: Kapacita školy: ZŠ 450 žáků ŠD 75 žáků ŠJ 300 jídel Školská rada: předseda: Mgr. Marie Darebníková, 6 členů Webové stránky: ová adresa: 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola je běžnou školou s 1. i 2. stupněm. Ve školním roce 2012/13 (ke dni ) se na škole učilo 364 žáků v 17 třídách, 10 tříd bylo na l. stupni, 7 na 2. stupni. Výuka ve školním roce 2012/2013 probíhala v českém jazyce, rozšířená výuka nebyla uskutečňována. Základním dokumentem školy je školní vzdělávací program Harmonie ducha i těla Koncepce školy je zaměřena na pohybové aktivity, jazykovou gramotnost a zvyšování technických kompetencí žáků. Škola byla otevřena v r. 1968, má 17 kmenových učeben, 13 odborných učeben, velkou tělocvičnu s baletním sálkem a posilovnou, venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, travnaté hřiště, atletickou dráhu se skokanským sektorem také s umělým povrchem. Celá škola je propojena lokální počítačovou sítí, ve všech třídách je k dispozici stolní počítač nebo notebook, dataprojektor a interaktivní tabule nebo promítací plocha. Ve školní družině byla otevřena 3 oddělení 75 žáků, ve výdejně stravy se stravovalo celkem 252 žáků. Na škole působilo 23 učitelů, 3 vychovatelky ŠD, 2 asistentky pedagoga, 1 speciální pedagožka, 8 správních zaměstnanců a 3 pracovnice ve výdejně stravy. výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu Harmonie ducha i těla škola má zpracovánu povinnou pedagogickou dokumentaci školská rada jednala v říjnu 2012 (projednán byl Školní řád, Výroční zpráva, rozpočet školy) a dubnu 2013 (projednáno plnění rozpočtu, úpravy ŠVP a školní akademie) 4

5 byl vypracován plán Školní preventivní strategie na období let , s plněním úkolů tohoto plánu byli učitelé seznámeni na pedagogické radě dne byl vypracován plán ICT na období let , s plněním úkolů tohoto plánu byli učitelé seznámeni na pedagogické radě dne v rámci ekologické výchovy byl vypracován plán EVVO začleněný do jednotlivých vyučovacích předmětů a školních i mimoškolních akcí, s plněním úkolů tohoto plánu byli učitelé seznámeni na pedagogické radě dne Projekt EVVO plnili všichni žáci školy a všichni pedagogičtí pracovníci. Školním koordinátorem byla Mgr. Kožušníková. Prvky environmentální výchovy byly uplatňovány v jednotlivých předmětech 1. a 2. stupně i při zájmové činnosti. V pololetí a na závěr školního roku byly na pedagogické radě aktivity vyhodnoceny a zveřejněny. Nejvýznamnějšími akcemi v oblasti Školní preventivní strategie a plánu EVVO byly: v rámci výzvy Nadace OKD škola pokračovala v projektu Monitoring ovzduší, vod a černých skládek v částech města Havířov Podlesí a Bludovice získal 1. místo v kategorii Projekt roku v programu Pro budoucnost s finanční odměnou ,- Kč určenou na další projekt projekt Památky pro všechny Den Země účast na celoměstské akci a úklid v okolí školy celoroční sběr víček, elektroodpadu, PET lahví a baterií besedy k dopravní výchově + školní kolo dopravní soutěže exkurze tříd školní výlety celoroční péče o květinovou výzdobu a školní pozemek celoroční činnost zájmových kroužků příprava a účast žáků na biologické olympiádě turistické výlety do Beskyd, zimní přikrmování zvěře žáci 5. a 9. ročníků se zúčastnili celostátního testování MŠMT již 3. rokem jsme zaznamenali zvýšený počet žáků zapsaných do 1. ročníku nadstandartní složkou výuky byla výuka 1 h anglického jazyka týdně od 2. ročníku, gymnastika a pohybová výchova pro děvčata a chlapce, a to formou nepovinného předmětu a zájmových kroužků škola se prezentovala výrazným způsobem na veřejnosti při městských, regionálních a celorepublikových akcích v oblasti mimoškolních aktivit byla žákům nabídnuta činnost v 6 zájmových kroužcích (3 sportovních, 3 nesportovních), které vedli učitelé, a také v řadě mimoškolních akcí organizovaných školou v oblasti integrace dalším rokem pokračovala úspěšná spolupráce s poradenskými středisky a ostatními organizacemi dbáme na rozvoj Čtenářské a Finanční gramotnosti, důsledně uplatňujeme prvky Etické, Dopravní, Sexuální a Mediální výchovy škola získala Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti účinná byla spolupráce s organizacemi Dětský domov Sluníčko, SPOD MmH, PPP Havířov, SPC Ostrava, Karviná pedagogové se po celý rok zapojovali do DVPP, zejména v oblasti integrace a interaktivní výuky (24 vzdělávacích akcí, účast 13 učitelů, asistentek pedagoga a speciální pedagožky) celoročně připravovali vyučující žáky na soutěže a olympiády, prováděli rovněž přípravu žáků 9. tříd na přijímací zkoušky 5

6 V rámci ŠVP se uskutečnily ve výuce tyto projekty: Po stopách dinosaurů 1. roč., 3.roč,, 5.B Světlušky 1. st Vánoční ladění 3. B Jarní květy 3. B Velikonoce 1. A Zvířata v zimě Prv 1. B Zdravá výživa Prv 1. B Mláďata Prv 1.B Den Země EVVO škola Recyklohraní EVVO 5. B Easter AJ 3.,4.,8,.9. roč. Christmas AJ 3.,4.,8,.9. roč. Halloween škola Animals AJ 3. roč. Britain and Ireland AJ 4. roč. Health AJ 8. roč. Our environment AJ 9. roč. EU, Music AJ 8.,9. roč. Holocaust D 9. roč. Památky ČR OV 7. roč. Zámořské objevy D 7. roč. Město a škola Psp 9. roč. Volby nanečisto Ov 7. roč. Ekosystémy les, rybník a louka Př 6. roč. Cizokrajné ekosystémy Př 7. roč. Etologie Př 8. roč. Geologické éry Země Př 9. roč. Státy světa Z 7. roč. Státy Evropy Z 8. roč. Kraje ČR Z 8. roč. Den mobility škola Zdravá potravina Ch 9.roč. Kosmonautika, vesmír F 9.roč. Jaderná energie Ch 9. roč. Začarované pohádky Vv 6.roč. Světelné jevy F 7.roč. Měření tepové frekvence F 8. roč. Spotřeba el. energie v domácnosti F 9.roč. Teplotní graf F 6.roč. Velké projekty: Počítač součást moderní výuky Elektronizace ve vzdělávání, včetně tvorby a následné implementace nových výukových materiálů v ZŠ na území města Havířova Monitoring ovzduší, vod a černých skládek v částech města Havířov Podlesí a Bludovice Nadace OKD Památky pro všechny Nadace OKD Podpora regionů Nadace ČEZ EU peníze školám 6

7 Tabulka - Základní škola - počet tříd, žáků a průměrná naplněnost ve třídě ve školním roce 2012/2013 Počet tříd Počet žáků Průměrná naplněnost ve třídě ,41 Ve školním roce 2012/2013 nebyla udělena výjimka z počtu dětí a žáků ve třídě. Tabulka - Přehled individuálně integrovaných žáků se zdravotním postižením podle druhu postižení na ZŠ ve školním roce 2012/2013 Mentální postižení Vady řeči Zrakové postižení Autisté Tělesné postižení Více vad Vývoj. poruchy učení a chování CELKEM žáků se zdrav. postižením počet žáků Zabezpečení pedagogické asistence: 1 AP v 1. a 5. ročníku 1 AP v 8. ročníku Plnění úkolů v oblasti integrace Škola pracuje s integrovanými žáky s různým druhem postižení. Každým rokem přibývá žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním, školu navštěvují i žáci z Dětského domova. Podle finančních možností školy byly zajišťovány další pomůcky a výukové programy pro IŽ. Vyučující IŽ a AP prováděli náslechové hodiny za přítomnosti pracovnic SPC Ostrava, Karviná, PPP Havířov. Poznatky z náslechových hodin a stáže jsou výborné, učitelé byli pozitivně hodnoceni za přípravu hodin a práci s IŽ, asistentky za velmi kvalitní přípravu na jednotlivé vyučovací hodiny, výbornou spolupráci s učiteli a citlivý pozitivní vztah k jim svěřeným žákům. Od února 2011 na škole pracuje speciální pedagožka, která se věnuje žákům individuálně, je nápomocná při řešení dílčích problémů. Tabulka - Přehled plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR Počet žáků, kteří plnili povinnou školní docházku ve školním roce Ročník 2012/2013 v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR 2 4. a 5. Na základní škole nebyly ve školním roce 2012/13 žádné speciální, specializované, přípravné a vyrovnávací třídy, nebylo uskutečňováno vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, ani jiný způsob plnění povinné školní docházky individuální vzdělávání. 7

8 Tabulka Rada školy, Žákovská samospráva, Občanská sdružení, SRPŠ Rada školy Dětský parlament Žákovská samospráva Občanské sdružení SRPŠ Spolupráce se sponzory ANO NE ANO NE ANO ANO Spolupráce se sponzory se uskutečňuje hlavně na podporu školního sportovního klubu při ZŠ a školní akademie k 45. výročí založení školy. Žákovská samospráva spolupracovala při řešení negativních jevů a zlepšování klimatu ve škole a jednotlivých třídách, navrhovala zlepšení prostředí školy ŠKOLNÍ DRUŽINA ve školní družině otevřena 3 oddělení s počtem 75 žáků ve ŠD jsou dostatečné prostory a je zde velmi dobrá materiální vybavenost finanční příspěvek na jednoho žáka byl 150,- Kč provoz ŠD byl od 6 do 8 hod. a od 11,45 do 16 hod. byl vypracován plán práce ŠD projekt ŠD: Poznáváme svět září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Náš malý svět školní družina Podzim v našem okolí Už jsme kamarádi. Místo, kde bydlím Náš svět - Vánoce klepou na dveře Zimní spánek, poznáváme jiné světy Náš svět: společně pracujeme i bavíme se, máme se rádi Země, ve které žiji Je Apríl. Naše modrá planeta Náš svět. Nejsme líní Na celém světě jsou děti každý projekt byl písemně zpracován, doplněn povídkami a pohádkami, písničkami, výtvarnými pracemi různými hrami práce s žáky byla motivována dodržováním zásad pro podporu tvořivého myšlení (nehodnotit, ale povzbudit, dobrovolnost (mohu být jen pozorovatelem), bezpečí a pochvala (mohu vystoupit s kamarádem, jsem pochválen), humor a potěšení ze hry (smějeme se rádi, ale nezesměšňujeme kamarády) žáci byli vedeni k aktivnímu pohybu, učili se přijímat vítězství i prohru a radovat se z pochvaly žáci se účastnili soutěží, pořádané naší školní družinou, jinými školními družinami a městskou knihovnou žáci podle ročních období kreslili, malovali, vytvářeli různé výrobky a zdobili prostory ŠD žáci získávali hudebně pohybové schopnosti v taneční přípravě na karneval, improvizovaném tanci na dětské písně, soutěžením na taneční podložce 8

9 žáci pracovali s encyklopediemi, ilustrovanými atlasy zvířat, Mateřídouškou, hledali odpovědi na internetu žáci se seznámili s integrovaným záchranným systémem, formou her a soutěží procvičovali, jak se chovat při požáru, za bouřky, na horách i při koupání, zopakovali si tel. čísla pro tísňová volání i Linku bezpečí akce ŠD: Velcí malým - podzimní olympiáda Vánoční nadílka Příprava na výtvarnou soutěž školních družin Karneval Vítáme Jaro Soutěž O nejhezčí mandalu Soutěž ve skládání puzzle Vítání děti do života program a doprovod dětí (květen) Vyzdob si svůj alegorický vůz kolektivní práce, soutěž městské knihovny Přátelské utkání ve vybíjené, ZŠ Mládežnická Družinová olympiáda městská soutěž školních družin, ZŠ H. Suchá Výroba dárečků k zápisu dětí do školy a na první školní den Všechny akce byly zdokumentovány a fotografie umístěny na web školy. Vybavení ŠD otevřeno třetí oddělení, které bylo nutné zprovoznit a vybavit hrami dva projektory (slouží k relaxaci, sdílení fotografií z akcí ŠD apod.) v každé klubovně je počítač s připojením na internet kopírka s tiskárnou a skenerem nové koberce v odděleních Tabulka - Školní družina - počet oddělení, žáků a průměrná naplněnost v oddělení ve školním roce 2012/2013 Počet oddělení Počet žáků Průměrná naplněnost ve třídě VÝDEJNA STRAVY provoz se řídí provozním řádem a sanitačním řádem, výdej obědů probíhá pomocí čtecího zařízení a čipů spolupráce s centrální jídelnou ZŠ Moravská je dobrá přihlašování a odhlašování obědů je uskutečňováno pomocí internetu 9

10 Tabulka - Školní jídelna-výdejny ZŠ - školní rok 2012/2013 v porovnání počet žáků celkem na ZŠ počet stravovaných a nestravovaných žáků na ZŠ Počet žáků ZŠ Počet stravovaných Počet nestravovaných celkem žáků na ZŠ žáků na ZŠ Z celkového počtu žáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 2012/ ,23 % žáků NOVÉ MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŠKOLY Podařilo se zajistit rekonstrukci podlahové krytiny ve školní jídelně, zakoupeny nové jídelní stoly, byla vymalována zhruba ¼ školy a došlo k modernizaci dalšího kabinetu vyučujících nábytkem. V rámci projektu EUPŠ jsme vybavili 5 tříd interaktivní tabulí s dataprojektorem na pylonovém systému s keramickou tabulí, 2 ks hlasovacího zařízení a 5 vizualizerů. Doplňování materiálního vybavení školy: provozní prostředky: 3x koberec do ŠD ,- lednice kuchyňka 5 189,- kabinet Plet + Václ ,- notebook (z pojistky) ,- diskgolf ,- stavitelný škol.nábytek 1.B ,40 příborník VS 2 034,- vysavač SZ 2 999,- okenní stěrky + nádstavce SZ ,- laminátor, skartovačka kancelář 3 768,- nářadí školník 2 097,- revize: elektrické přenosné nářadí ,- tělocvičné nářadí 1 219,50 opravy: VS - oprava myčky,chlad. skříně, ohř. vozíku ,- opr.bojleru, osvětlení, různé elektroopravy 5 629,- oprava vstupního zámku 1 383,- porevizní oprava Tv nářadí 8 597,- oprava školního rozhlasu 7 820,- 10

11 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY A ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 3.1. VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ ZŠ, ŠD, VS, SZ Tabulka - Věková struktura zaměstnanců fyzický počet ZŠ,ŠJ-výdejna Pedagogičtí zaměstnanci Ostatní zaměstnanci Zaměstnanci celkem fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži do 20 let let let let nad 50 let Celkem Tabulka - Počet fyzických zaměstnanců na ZŠ, ŠD, VS, SZ ve školním roce 2012/2013 dle členění ženy muži a procentuální vyjádření Zaměstnanci celkem ŽENY MUŽI Fyzický % fyzický počet % fyzický počet % počet ZŠ , ,23 VS ŠD SZ , ,50 CELKEM , ,00 Zhodnocení personálních podmínek : Zaměstnance školy stále tvoří převážně věková skupina nad 50 let (18 ze 40 zaměstnanců). Průměrný věk zaměstnanců školy je 46,53 roku. Vedení školy každoročně usiluje o omlazování pedagogického sboru a zvýšení podílu mužů na celkovém počtu zaměstnanců školy. V tomto školním byla na školu přijata 1 pedagožka ve věku do 30 let. 11

12 3.2. ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Tabulka - Základní škola dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců (učitelé) Pedagogičtí zaměstnanci Dosažené vzdělání na 1. Stupni na 2. stupni přepočtený počet % přepočtený počet % Učitelství pro 1.stupeň ZŠ 9,00 90, Učitelství pro 2.stupeň ZŠ ,00 100,00 Speciální pedagogika VŠ pedagogické pro jiný typ škol VŠ DPS nepedagogické bez DPS Středoškolské pedagogické nepedagogické 1,00 10, Celkem 9,00 100,00 13,00 100,00 Zhodnocení výše uvedených čísel v tabulce, které se týkají dosaženého vzdělání pedagogických zaměstnanců velmi dobré. Jedna vyučující dokončuje magisterské studium ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Vyučované cizí jazyky ve školním roce 2012/2013 : anglický, německý, ruský Kvalifikační předpoklady pedagogických zaměstnanců zajišťujících výuku cizích jazyků 1. stupeň - odučeno celkem 18 hodin CJ, z toho 9 hodiny aprobovaně, tj. 50 %. 2. stupeň odučeno celkem 33 hodin CJ, z toho 15 hodin aprobovaně, tj. 45,45 %. Tabulka - Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na 1. stupni ZŠ Dosažené vzdělání Učitelé cizích jazyků na 1. stupni ZŠ JA JN počet hodin % počet hodin % VŠ s aprobací cizího jazyka Bakalářské s aprobací cizího jazyka Vysokoškolské státní jazyková zkouška Pedagogické akreditovaný jazykový kurz Vysokoškolské Pedagogické bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurz bez cizojaz.vzdělání Středoškolské státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurz bez cizojaz.vzdělání CELKEM ,

13 počet hodin počet hodin počet hodin počet hodin Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Tabulka - Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na 2. stupni ZŠ Učitelé cizích jazyků na 2. stupni ZŠ JA JN JR Jiné Dosažené vzdělání % % % % VŠ s aprobací cizího jazyka 9 42, Bakalářské s aprobací cizího jazyka Vysokoškolské státní jazyková zkouška 12 57, Pedagogické akreditovaný jazykový kurz Vysokoškolské Pedagogické bez cizojazyčného vzdělání , státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurz bez cizojazyčného vzdělání Středoškolské státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurz bez cizojazyčného vzdělání CELKEM , , , APROBOVANOST VÝUKY Ve školním roce 2012/2013 byly odučeny plně aprobovaně tyto předměty: JČ, JA, JR, OV, D, M, Př, CH, Hv, Z, TV, Práce s počítačem, Pěstitelství Nejnižší aprobovanost byla ve školním roce 2012/2013 u těchto předmětů: F, VkZ, JN, Vv Aprobovanost výuky na: % vyjádření 1.stupni ZŠ 90,68 2.stupni ZŠ 81, SPECIÁLNÍ PEDAGOG Od února 2011 byla na škole zřízena funkce speciálního pedagoga, který pracuje s integrovanými žáky, pomáhá ostatním vyučujícím a asistentům pedagoga DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zajišťováno ve školním roce 2012/2013 především prostřednictvím: KVIC Karviná, Nový Jičín, Ostravská univerzita, NIDV krajské pracoviště a dalších středisek s akreditací MŠMT. 13

14 Přehled vzdělávacích akcí pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013: Active Inspire, ACTIVBoard 9 Evropské jazykové portfolio v praxi 2 Čtení bez slabikování 2 GOOGLE Media a komunikace 2 Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství 2 Refresh kurz projektu Progress 4 Jak připravit zápis do 1. třídy 1 Kolokvium ředitelů škol 1 Metodická poradna ŘŠ 1 Webinář Finanční gramotnost 1 Dnešní finanční svět 1 KMU Tablet a chytrý telefon ve výuce 1 EUROGYM Coimbra 1 Golden age Montecatini 1 Seminář Woodball a Kubb 1 Seminář Jak zůstat fit 1 Seminář Discgolf 1 Jazykový kurz anglický jazyk 1 Zápis do 1. tříd a genetická metoda čtení 1 Čtení bez slabikování 1 Google seminář rozvoj počítačové gramotnosti 1 Globální metoda čtení, Základ zápisu do 1. tříd 1 14

15 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ Školní rok 2012/ ZŠ Počet zapsaných dětí do 1.tř. pro šk. r. 2012/13 Počet přijatých dětí do 1.tř.pro šk. r. 2012/13 Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk. r. 2012/13 Počet žáků, kteří ve šk. r. 2012/13 ukončili zákl. vzdělávání Počet žáků Odchod žáků na gymnázia z 5. ročníku (8-leté) 2 Údaje o umístění žáků po dokončení povinné školní docházky Škola Počet žáků Gymnázium Komenského Havířov 3 SZdŠ Karviná 2 Gymnázium Studentská Havířov 6 SPŠ elektrotechnická Havířov 2 NET OFFICE Orlová 1 Moravskoslezská OA Ostrava 2 SPŠ stavební Havířov 1 Hotelová škola a OA Havířov 2 SOU Baron School Havířov 3 SŠ Sýkorova Havířov 4 SŠ Lidická Havířov 2 Soukromá SOŠ F-M 1 SZdŠ F-M 1 SŠ ochrany osob a majetku Karviná 1 SŠ managementu a práva 2 SŠ kpt. Jasioka Havířov - Suchá 2 CELKEM 35 Z počtu celkem - soukromé školy 11 - církevní školy - Škola Ročník Počet žáků SŠ Lidická Havířov 8. 1 SŠ řemesel a služeb Školní Havířov

16 Počet žáků celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé pochvaly TU a pochvaly ŘŠ napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ Výroční zpráva o činnosti školy 2012/ ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. KLASIFIKACE CHOVÁNÍ Tabulka - Klasifikace chování žáků za školní rok 2012/2013 ZŠ 1.stupeň stupeň ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem ,17 1, ,93+0 7,92 9,56 2, DOCHÁZKA ŽÁKŮ Tabulka - Docházka žáků ve školním roce 2012/2013 omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené hodiny průměr na žáka 1. stupeň ,82 2. stupeň ,65 CELKEM ZŠ ,77 Tabulka - Docházka žáků ve školním roce 2012/2013 neomluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola neomluvené hodiny průměr na žáka 1.stupeň stupeň 141 1,05 CELKEM ZŠ 141 0,38 Vysoký počet hodin neomluvené absence způsobili 4 žáci školy: žákyně IX.A 51 hod. záškoláctví žák VIII. A 73 hod. záškoláctví žák VII.A 15 hod. záškoláctví žák IX.A 2 hod. záškoláctví 16

17 5.3. PROSPĚCH ŽÁKŮ Tabulka - Prospěch žáků základní školy ve školním roce 2012/2013 k Počet s vyznamenáním prospěli neprospěli neklasifikováno žáků počet % počet % počet % počet % celkem žáků žáků žáků žáků Základní škola , ,42 8 2,19 0 0,00 Tabulka Opravná zkouška Počet žáků Ročník Předmět 1 3. ČJ 3 6., 6. a 7. M, M, F Tabulka Žáci opakující ročník Počet žáků Ročník Předmět 1 3. ČJ, M, PRV 1 3. ČJ, M, PRV 1 6. AJ, M, Z Tabulka -Průměrný prospěch žáků ve třídách 1. a 2. stupně ZŠ ve školním roce 2012/2013 Průměrný prospěch ve třídách 1. stupně 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 1,03 1,02 1,12 1,04 1,24 1,37 1,43 1,42 1,18 1,35 Průměrný prospěch ve třídách 2. stupně 6.A 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 2,00 1,77 2,17 1,93 1,49 1,66 1, RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY V základní škole probíhala výuka ve školním roce 2012/2013 v ročníku podle školního vzdělávacího programu Harmonie ducha i těla. Ve školním vzdělávacím programu využívá ZŠ navíc prvky environmentální výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, plánu Školní preventivní strategie, dopravní výchovy a OČZMS. ZŠ pracovala ve školním roce 2012/2013 s tímto školním vzdělávacím programem: Název Počet zapojených žáků Harmonie ducha i těla

18 5.5. ŠKOLA V PŘÍRODĚ Škola v přírodě ve školním roce 2012/2013 se neuskutečnila LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ Lyžařský výcvikový kurz ve školním roce 2012/2013 se neuskutečnil PLAVECKÝ VÝCVIK Realizace předplaveckého a plaveckého výcviku ve školním roce 2012/2013 Výcvik Sjednaná dohoda s kým Termín Plavecký SSRZ Havířov září 2012 leden 2013 Plavecký SSRZ Havířov únor červen 2013 Třídaročník Počet dětí-žáků Vyčleněný objem na plavání z ONIV v Kč 2. A, 2. B ,- 3. A, 3. B , DOPRAVNÍ VÝCHOVA DV byla vyučována na 1. stupni v rámci předmětu Prvouka, Člověk a jeho svět a Přírodověda, na 2. stupni v předmětech Výchova ke zdraví a Občanská výchova. Žáci 4. a 5. roč. absolvovali teoretickou a praktickou výuku Dopravní výchovy. Zároveň byly prvky dopravní výchovy využity v 6-ti hodinovém cvičení žáků školy OČZMS. Žáci se zúčastnili besed s městskou policií, besed v Dopravní výchově. Žáci 2. stupně se zúčastnili 2 cyklosoutěží v rámci města VÝUKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ V roce 2012/13 byly na škole vyučovány tyto nepovinné předměty : Gymnastika Ve školním roce 2012/2013 nebyl vyučován předmět Náboženství. 18

19 5.10. VÝSLEDKY ŽÁKŮ ŠKOLY VE VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH ŠK. ROK 2012/13 č. Soutěž Žák/družstvo Umístění Místo konání Datum konání Vyučující krajské kolo J. Rychtařík (5.B) 1. Logická olympiáda místo Ostrava 11/12 Mašková postup do Logická olympiáda H. Tomanová krajského kola, Ostrava 11/12 Mašková 2. bez umístění 3. Soutěž v ZOO Ostrava 5 žáků 9.B 21. místo ZOO Ostrava 11/12 Prymusová 4. Dějepisná olympiáda V. Funioková okresní kolo 3. místo Karviná 1/13 Pletánek okresní kolo V. Funioková 5. Olympiáda z ČJ místo Karviná 2/13 Drábková 6. Olympiáda z ČJ T. Plachká místo Karviná 2/13 Drábková 7. Dějepisná olympiáda V. Funioková krajské kolo 21. místo Ostrava 3/13 Pletánek 8. Soutěž v ZOO Ostrava 5 žáků 9.B 29. místo ZOO Ostrava 3/13 Prymusová 9. Chemická olympiáda Ondřejová, Varmuža 21. místo 30. místo ZŠ 1. máje, Havířov 3/13 Foberová 10. Pythagoriáda L. Szostková (5.A) okresní kolo ZŠ 1. máje, místo Havířov 3/13 Kučová 11. Zeměpisná olympiáda M. Hodulík (6.tř.) 11. místo Juventus, Kar. 3/13 Kožušníková 12. Zeměpisná olympiáda A.Andronikidu(7.B) 15. místo Juventus, Kar. 3/13 Kožušníková 13. Zeměpisná olympiáda V. Ondřejová (9.B) 18. místo Juventus, Kar. 3/13 Kožušníková Soutěž o nejlepší esej Internetová 14. S. Vicherková(9.A) 1. místo v JA soutěž 5/13 Švrčková L.Suranovský(9.B) ZŠ 3. místo 15. Jazyky hrou - NJ V.Ondřejová (9.B) Mládežnická, 16. Jazyky hrou - AJ 17. Jazyky hrou - RJ 18. Jazyky hrou - RJ 19. Technická olympiáda 20. Den Ekologie E.Galambicová(9.A) J.Gréger (8.B) 15. místo V.Funioková (9.A) D.Kolarczyková(9.B) 12. místo D. Janků (9.A) V. Mikulová (9.A) 14. místo 8.-9.tříd 8.B účast 2. místo Ha 5/13 Přehnilová ZŠ Mládežnická, Švrčková Ha 5/13 ZŠ Mládežnická, Ha 5/13 ZŠ Mládežnická, Ha 5/13 Švrčková Švrčková Internetová soutěž 5/13 Foberová Nám.republiky, Ha 4/13 Kožušníková Plnění dalších úkolů školy: zajištěno proškolení zaměstnanců z předpisů BOZ a PO s následným testem celoroční plnění úkolů v souvislosti s estetizací školy a péčí o její okolí celoroční zajišťování školního mléka a ovoce do škol pro žáky - Těš + TU 19

20 Účast žáků školy na dalších akcích č. Akce Třída Vyučující Místo konání Datum konání Kočková 1. Besip,výtvarná soutěž 1.B Fonioková Dopravní hřiště, Ha 3/13 2. Arnika, výtvarná soutěž Hons 1.B Fonioková MmHa 4/13 3. Arnika, výtvarná soutěž Osičková 6.tř. Kožušníková Havířov 4/13 4. Arnika, výtvarná soutěž Všetulová 8.A Kožušníková Havířov 4/13 5. Arnika, výtvarná soutěž Volfová 8.B Kožušníková Havířov 4/13 6. Arnika, výtvarná soutěž Lepičová 9.A Kožušníková Havířov 4/13 7. Město Havířov, vědomostní soutěž 8.B Kožušníková Den Ekologie 4/13 8. Běh naděje 5.B Brzáková Nám.republiky, Ha 9/13 9. (Ne)bezpečný internet besídka s MP 5.B Brzáková ZŠ K. Světlé 11/ Jak se neztratit v knihovně 5.B Brzáková MěK, Havířov 11/ Mikulášská hvězda soutěž ve šplhu 5.B Brzáková Tělocvična školy 11/ Pinokio loutkové divadlo 5.B Brzáková DLO Ostrava 2/ Den Země naučná stezka, 3. místo 5.B Brzáková ZŠ Frýdecká, Ha 4/ Zimní X-boj, 3. místo 5.B Brzáková ZŠ M. Kudeříkové, Ha 2/ Turnaj v minikopané 5.B Brzáková ZŠ Žákovská, Ha 3/ Stůj, rozhlédni se! 1.A Fonioková ZŠ K. Světlé, Ha 10/ Světlušky 1.A Fonioková ZŠ K. Světlé, Ha 11/ Broučci 1.A Fonioková DLO, Ostrava 11/ O Mikulášskou hvězdu soutěž ve šplhu 1.A Fonioková ZŠ K. Světlé, Ha 11/ Kocourek Modroočko 1.A Fonioková DLO, Ostrava 12/ Kdo má smysl pro nesmysl 1.A Fonioková MěK, Ha 1/ Pasování prvňáčků na čtenáře 1.A Fonioková MěK, Ha 5/ Halloween 1.A Fonioková ZŠ K. Světlé, Ha 11/ Den Země 1.A Fonioková Třída školy 4/ Strom, můj zelený přítel (VV soutěž) 6.tř. Foberová Třída školy 3-4/ Začarované pohádky (VV soutěž) 6.tř. Foberová Třída školy 4/ Svět očima dětí (VV soutěž) 6.tř. Foberová Třída školy 4/ X - boj 4.A Krucinová ZŠ M.Kudeříkové, Ha 2/ Fotbalový turnaj 4.A Krucinová Sport.hala Slávie, Ha 2/ Památky pro všechny Nadace OKD Václavínek Landek, ZOO Ostrava 6/ Exkurze v archeoparku Chotěbuz 6.tř. Václavínek Chotěbuz 6/ Běh pro zdraví 5.A Kučová Nám.republiky, Ha 9/ Beseda Nebezpečí internetu 5.A Kučová Třída školy 11/ Soutěž ve šplhu O Mikulášskou hvězdu 5.A Kučová Tělocvična školy 11/ Vybíjená turnaj škol 5.A Kučová ZŠ M.Kudeříkové, Ha 2/ Den mobility 3.A Mašková Nám.republiky, Ha 9/ Mikulášská hvězda 3.A Mašková Tělocvična školy 11/ Putování po stopách dinosaurů 3.A Mašková Škola 10/ Halloween 3.A Mašková Škola 11/ Světlušky 3.A Mašková škola 11/ Exkurze Osvětim, Darkovičky 9.A,B Pletánek Osvětim 5/ Den mobility 3.B Šplíchalová Nám.republiky, Ha 9/ Pejsek a kočička 3.B Šplíchalová DLO, Ostrava 10/ Den Země 3.B Šplíchalová Nám. Republiky, Ha 4/13 20

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více