Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola Havířov Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola Havířov Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Havířov Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná školní rok 2012/2013 1

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Zpracoval 20. září 2013 Mgr. Jiří Kotaška, ředitel školy Zprávu projednala a schválila pedagogická rada dne 24. září Zprávu projednala a schválila školská rada dne 24. září

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o škole 4 2. Charakteristika školy a školských zařízení Základní škola Školní družina Výdejna stravy Nové materiálně-technické vybavení Personální zabezpečení činnosti školy a údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Věková struktura zaměstnanců ZŠ, ŠD, VS Odborná a pedagogická způsobilost Zajištění výuky cizích jazyků Aprobovanost výuky Speciální pedagog Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí Údaje o vzdělávání žáků Klasifikace chování Docházka žáků Prospěch žáků Rámcové vzdělávací programy, vzdělávací programy, školní vzdělávací programy a výchovné vzdělávací projekty Škola v přírodě Lyžařský výcvikový kurz Plavecký výcvik Dopravní výchova Výuka nepovinných předmětů Výsledky soutěží Prevence sociálně patologických jevů a výchovné poradenství Úrazovost ve škole a školském zařízení Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce pořádané ve školním roce 2012/ Školní kroužky Významné úspěchy školy, dětí a žáků a prezentace na veřejnosti Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Spolupráce s odbory a zákonnými zástupci, partnerství a externí vztahy s jinými subjekty Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce se zákonnými zástupci žáků Vztahy se školskou radou a zřizovatelem školy Vztahy s dalšími subjekty v okolí a regionu a dosažená úroveň externích vztahů Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol Účast v rozvojových programech MŠMT a ostatních programech Strategie školy pro další období Vlastní hodnocení školy Závěr Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE název školy: Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná sídlo školy: Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372, PSČ zřizovatel: statutární město Havířov, Havířov Město, Svornosti 86/2 ředitel školy: Mgr. Jiří Kotaška zástupce ŘŠ: Mgr. Marie Darebníková ekonomka školy: Táňa Malířová IČO: Identifikátor zařízení: IZO: právní forma: právní subjekt od zařazení do sítě: Č. j. MSK 12864/2007 součásti školy: školní družina IZO: školní jídelna IZO: Kapacita školy: ZŠ 450 žáků ŠD 75 žáků ŠJ 300 jídel Školská rada: předseda: Mgr. Marie Darebníková, 6 členů Webové stránky: ová adresa: 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola je běžnou školou s 1. i 2. stupněm. Ve školním roce 2012/13 (ke dni ) se na škole učilo 364 žáků v 17 třídách, 10 tříd bylo na l. stupni, 7 na 2. stupni. Výuka ve školním roce 2012/2013 probíhala v českém jazyce, rozšířená výuka nebyla uskutečňována. Základním dokumentem školy je školní vzdělávací program Harmonie ducha i těla Koncepce školy je zaměřena na pohybové aktivity, jazykovou gramotnost a zvyšování technických kompetencí žáků. Škola byla otevřena v r. 1968, má 17 kmenových učeben, 13 odborných učeben, velkou tělocvičnu s baletním sálkem a posilovnou, venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, travnaté hřiště, atletickou dráhu se skokanským sektorem také s umělým povrchem. Celá škola je propojena lokální počítačovou sítí, ve všech třídách je k dispozici stolní počítač nebo notebook, dataprojektor a interaktivní tabule nebo promítací plocha. Ve školní družině byla otevřena 3 oddělení 75 žáků, ve výdejně stravy se stravovalo celkem 252 žáků. Na škole působilo 23 učitelů, 3 vychovatelky ŠD, 2 asistentky pedagoga, 1 speciální pedagožka, 8 správních zaměstnanců a 3 pracovnice ve výdejně stravy. výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu Harmonie ducha i těla škola má zpracovánu povinnou pedagogickou dokumentaci školská rada jednala v říjnu 2012 (projednán byl Školní řád, Výroční zpráva, rozpočet školy) a dubnu 2013 (projednáno plnění rozpočtu, úpravy ŠVP a školní akademie) 4

5 byl vypracován plán Školní preventivní strategie na období let , s plněním úkolů tohoto plánu byli učitelé seznámeni na pedagogické radě dne byl vypracován plán ICT na období let , s plněním úkolů tohoto plánu byli učitelé seznámeni na pedagogické radě dne v rámci ekologické výchovy byl vypracován plán EVVO začleněný do jednotlivých vyučovacích předmětů a školních i mimoškolních akcí, s plněním úkolů tohoto plánu byli učitelé seznámeni na pedagogické radě dne Projekt EVVO plnili všichni žáci školy a všichni pedagogičtí pracovníci. Školním koordinátorem byla Mgr. Kožušníková. Prvky environmentální výchovy byly uplatňovány v jednotlivých předmětech 1. a 2. stupně i při zájmové činnosti. V pololetí a na závěr školního roku byly na pedagogické radě aktivity vyhodnoceny a zveřejněny. Nejvýznamnějšími akcemi v oblasti Školní preventivní strategie a plánu EVVO byly: v rámci výzvy Nadace OKD škola pokračovala v projektu Monitoring ovzduší, vod a černých skládek v částech města Havířov Podlesí a Bludovice získal 1. místo v kategorii Projekt roku v programu Pro budoucnost s finanční odměnou ,- Kč určenou na další projekt projekt Památky pro všechny Den Země účast na celoměstské akci a úklid v okolí školy celoroční sběr víček, elektroodpadu, PET lahví a baterií besedy k dopravní výchově + školní kolo dopravní soutěže exkurze tříd školní výlety celoroční péče o květinovou výzdobu a školní pozemek celoroční činnost zájmových kroužků příprava a účast žáků na biologické olympiádě turistické výlety do Beskyd, zimní přikrmování zvěře žáci 5. a 9. ročníků se zúčastnili celostátního testování MŠMT již 3. rokem jsme zaznamenali zvýšený počet žáků zapsaných do 1. ročníku nadstandartní složkou výuky byla výuka 1 h anglického jazyka týdně od 2. ročníku, gymnastika a pohybová výchova pro děvčata a chlapce, a to formou nepovinného předmětu a zájmových kroužků škola se prezentovala výrazným způsobem na veřejnosti při městských, regionálních a celorepublikových akcích v oblasti mimoškolních aktivit byla žákům nabídnuta činnost v 6 zájmových kroužcích (3 sportovních, 3 nesportovních), které vedli učitelé, a také v řadě mimoškolních akcí organizovaných školou v oblasti integrace dalším rokem pokračovala úspěšná spolupráce s poradenskými středisky a ostatními organizacemi dbáme na rozvoj Čtenářské a Finanční gramotnosti, důsledně uplatňujeme prvky Etické, Dopravní, Sexuální a Mediální výchovy škola získala Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti účinná byla spolupráce s organizacemi Dětský domov Sluníčko, SPOD MmH, PPP Havířov, SPC Ostrava, Karviná pedagogové se po celý rok zapojovali do DVPP, zejména v oblasti integrace a interaktivní výuky (24 vzdělávacích akcí, účast 13 učitelů, asistentek pedagoga a speciální pedagožky) celoročně připravovali vyučující žáky na soutěže a olympiády, prováděli rovněž přípravu žáků 9. tříd na přijímací zkoušky 5

6 V rámci ŠVP se uskutečnily ve výuce tyto projekty: Po stopách dinosaurů 1. roč., 3.roč,, 5.B Světlušky 1. st Vánoční ladění 3. B Jarní květy 3. B Velikonoce 1. A Zvířata v zimě Prv 1. B Zdravá výživa Prv 1. B Mláďata Prv 1.B Den Země EVVO škola Recyklohraní EVVO 5. B Easter AJ 3.,4.,8,.9. roč. Christmas AJ 3.,4.,8,.9. roč. Halloween škola Animals AJ 3. roč. Britain and Ireland AJ 4. roč. Health AJ 8. roč. Our environment AJ 9. roč. EU, Music AJ 8.,9. roč. Holocaust D 9. roč. Památky ČR OV 7. roč. Zámořské objevy D 7. roč. Město a škola Psp 9. roč. Volby nanečisto Ov 7. roč. Ekosystémy les, rybník a louka Př 6. roč. Cizokrajné ekosystémy Př 7. roč. Etologie Př 8. roč. Geologické éry Země Př 9. roč. Státy světa Z 7. roč. Státy Evropy Z 8. roč. Kraje ČR Z 8. roč. Den mobility škola Zdravá potravina Ch 9.roč. Kosmonautika, vesmír F 9.roč. Jaderná energie Ch 9. roč. Začarované pohádky Vv 6.roč. Světelné jevy F 7.roč. Měření tepové frekvence F 8. roč. Spotřeba el. energie v domácnosti F 9.roč. Teplotní graf F 6.roč. Velké projekty: Počítač součást moderní výuky Elektronizace ve vzdělávání, včetně tvorby a následné implementace nových výukových materiálů v ZŠ na území města Havířova Monitoring ovzduší, vod a černých skládek v částech města Havířov Podlesí a Bludovice Nadace OKD Památky pro všechny Nadace OKD Podpora regionů Nadace ČEZ EU peníze školám 6

7 Tabulka - Základní škola - počet tříd, žáků a průměrná naplněnost ve třídě ve školním roce 2012/2013 Počet tříd Počet žáků Průměrná naplněnost ve třídě ,41 Ve školním roce 2012/2013 nebyla udělena výjimka z počtu dětí a žáků ve třídě. Tabulka - Přehled individuálně integrovaných žáků se zdravotním postižením podle druhu postižení na ZŠ ve školním roce 2012/2013 Mentální postižení Vady řeči Zrakové postižení Autisté Tělesné postižení Více vad Vývoj. poruchy učení a chování CELKEM žáků se zdrav. postižením počet žáků Zabezpečení pedagogické asistence: 1 AP v 1. a 5. ročníku 1 AP v 8. ročníku Plnění úkolů v oblasti integrace Škola pracuje s integrovanými žáky s různým druhem postižení. Každým rokem přibývá žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním, školu navštěvují i žáci z Dětského domova. Podle finančních možností školy byly zajišťovány další pomůcky a výukové programy pro IŽ. Vyučující IŽ a AP prováděli náslechové hodiny za přítomnosti pracovnic SPC Ostrava, Karviná, PPP Havířov. Poznatky z náslechových hodin a stáže jsou výborné, učitelé byli pozitivně hodnoceni za přípravu hodin a práci s IŽ, asistentky za velmi kvalitní přípravu na jednotlivé vyučovací hodiny, výbornou spolupráci s učiteli a citlivý pozitivní vztah k jim svěřeným žákům. Od února 2011 na škole pracuje speciální pedagožka, která se věnuje žákům individuálně, je nápomocná při řešení dílčích problémů. Tabulka - Přehled plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR Počet žáků, kteří plnili povinnou školní docházku ve školním roce Ročník 2012/2013 v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR 2 4. a 5. Na základní škole nebyly ve školním roce 2012/13 žádné speciální, specializované, přípravné a vyrovnávací třídy, nebylo uskutečňováno vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, ani jiný způsob plnění povinné školní docházky individuální vzdělávání. 7

8 Tabulka Rada školy, Žákovská samospráva, Občanská sdružení, SRPŠ Rada školy Dětský parlament Žákovská samospráva Občanské sdružení SRPŠ Spolupráce se sponzory ANO NE ANO NE ANO ANO Spolupráce se sponzory se uskutečňuje hlavně na podporu školního sportovního klubu při ZŠ a školní akademie k 45. výročí založení školy. Žákovská samospráva spolupracovala při řešení negativních jevů a zlepšování klimatu ve škole a jednotlivých třídách, navrhovala zlepšení prostředí školy ŠKOLNÍ DRUŽINA ve školní družině otevřena 3 oddělení s počtem 75 žáků ve ŠD jsou dostatečné prostory a je zde velmi dobrá materiální vybavenost finanční příspěvek na jednoho žáka byl 150,- Kč provoz ŠD byl od 6 do 8 hod. a od 11,45 do 16 hod. byl vypracován plán práce ŠD projekt ŠD: Poznáváme svět září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Náš malý svět školní družina Podzim v našem okolí Už jsme kamarádi. Místo, kde bydlím Náš svět - Vánoce klepou na dveře Zimní spánek, poznáváme jiné světy Náš svět: společně pracujeme i bavíme se, máme se rádi Země, ve které žiji Je Apríl. Naše modrá planeta Náš svět. Nejsme líní Na celém světě jsou děti každý projekt byl písemně zpracován, doplněn povídkami a pohádkami, písničkami, výtvarnými pracemi různými hrami práce s žáky byla motivována dodržováním zásad pro podporu tvořivého myšlení (nehodnotit, ale povzbudit, dobrovolnost (mohu být jen pozorovatelem), bezpečí a pochvala (mohu vystoupit s kamarádem, jsem pochválen), humor a potěšení ze hry (smějeme se rádi, ale nezesměšňujeme kamarády) žáci byli vedeni k aktivnímu pohybu, učili se přijímat vítězství i prohru a radovat se z pochvaly žáci se účastnili soutěží, pořádané naší školní družinou, jinými školními družinami a městskou knihovnou žáci podle ročních období kreslili, malovali, vytvářeli různé výrobky a zdobili prostory ŠD žáci získávali hudebně pohybové schopnosti v taneční přípravě na karneval, improvizovaném tanci na dětské písně, soutěžením na taneční podložce 8

9 žáci pracovali s encyklopediemi, ilustrovanými atlasy zvířat, Mateřídouškou, hledali odpovědi na internetu žáci se seznámili s integrovaným záchranným systémem, formou her a soutěží procvičovali, jak se chovat při požáru, za bouřky, na horách i při koupání, zopakovali si tel. čísla pro tísňová volání i Linku bezpečí akce ŠD: Velcí malým - podzimní olympiáda Vánoční nadílka Příprava na výtvarnou soutěž školních družin Karneval Vítáme Jaro Soutěž O nejhezčí mandalu Soutěž ve skládání puzzle Vítání děti do života program a doprovod dětí (květen) Vyzdob si svůj alegorický vůz kolektivní práce, soutěž městské knihovny Přátelské utkání ve vybíjené, ZŠ Mládežnická Družinová olympiáda městská soutěž školních družin, ZŠ H. Suchá Výroba dárečků k zápisu dětí do školy a na první školní den Všechny akce byly zdokumentovány a fotografie umístěny na web školy. Vybavení ŠD otevřeno třetí oddělení, které bylo nutné zprovoznit a vybavit hrami dva projektory (slouží k relaxaci, sdílení fotografií z akcí ŠD apod.) v každé klubovně je počítač s připojením na internet kopírka s tiskárnou a skenerem nové koberce v odděleních Tabulka - Školní družina - počet oddělení, žáků a průměrná naplněnost v oddělení ve školním roce 2012/2013 Počet oddělení Počet žáků Průměrná naplněnost ve třídě VÝDEJNA STRAVY provoz se řídí provozním řádem a sanitačním řádem, výdej obědů probíhá pomocí čtecího zařízení a čipů spolupráce s centrální jídelnou ZŠ Moravská je dobrá přihlašování a odhlašování obědů je uskutečňováno pomocí internetu 9

10 Tabulka - Školní jídelna-výdejny ZŠ - školní rok 2012/2013 v porovnání počet žáků celkem na ZŠ počet stravovaných a nestravovaných žáků na ZŠ Počet žáků ZŠ Počet stravovaných Počet nestravovaných celkem žáků na ZŠ žáků na ZŠ Z celkového počtu žáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 2012/ ,23 % žáků NOVÉ MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŠKOLY Podařilo se zajistit rekonstrukci podlahové krytiny ve školní jídelně, zakoupeny nové jídelní stoly, byla vymalována zhruba ¼ školy a došlo k modernizaci dalšího kabinetu vyučujících nábytkem. V rámci projektu EUPŠ jsme vybavili 5 tříd interaktivní tabulí s dataprojektorem na pylonovém systému s keramickou tabulí, 2 ks hlasovacího zařízení a 5 vizualizerů. Doplňování materiálního vybavení školy: provozní prostředky: 3x koberec do ŠD ,- lednice kuchyňka 5 189,- kabinet Plet + Václ ,- notebook (z pojistky) ,- diskgolf ,- stavitelný škol.nábytek 1.B ,40 příborník VS 2 034,- vysavač SZ 2 999,- okenní stěrky + nádstavce SZ ,- laminátor, skartovačka kancelář 3 768,- nářadí školník 2 097,- revize: elektrické přenosné nářadí ,- tělocvičné nářadí 1 219,50 opravy: VS - oprava myčky,chlad. skříně, ohř. vozíku ,- opr.bojleru, osvětlení, různé elektroopravy 5 629,- oprava vstupního zámku 1 383,- porevizní oprava Tv nářadí 8 597,- oprava školního rozhlasu 7 820,- 10

11 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY A ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 3.1. VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ ZŠ, ŠD, VS, SZ Tabulka - Věková struktura zaměstnanců fyzický počet ZŠ,ŠJ-výdejna Pedagogičtí zaměstnanci Ostatní zaměstnanci Zaměstnanci celkem fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži do 20 let let let let nad 50 let Celkem Tabulka - Počet fyzických zaměstnanců na ZŠ, ŠD, VS, SZ ve školním roce 2012/2013 dle členění ženy muži a procentuální vyjádření Zaměstnanci celkem ŽENY MUŽI Fyzický % fyzický počet % fyzický počet % počet ZŠ , ,23 VS ŠD SZ , ,50 CELKEM , ,00 Zhodnocení personálních podmínek : Zaměstnance školy stále tvoří převážně věková skupina nad 50 let (18 ze 40 zaměstnanců). Průměrný věk zaměstnanců školy je 46,53 roku. Vedení školy každoročně usiluje o omlazování pedagogického sboru a zvýšení podílu mužů na celkovém počtu zaměstnanců školy. V tomto školním byla na školu přijata 1 pedagožka ve věku do 30 let. 11

12 3.2. ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Tabulka - Základní škola dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců (učitelé) Pedagogičtí zaměstnanci Dosažené vzdělání na 1. Stupni na 2. stupni přepočtený počet % přepočtený počet % Učitelství pro 1.stupeň ZŠ 9,00 90, Učitelství pro 2.stupeň ZŠ ,00 100,00 Speciální pedagogika VŠ pedagogické pro jiný typ škol VŠ DPS nepedagogické bez DPS Středoškolské pedagogické nepedagogické 1,00 10, Celkem 9,00 100,00 13,00 100,00 Zhodnocení výše uvedených čísel v tabulce, které se týkají dosaženého vzdělání pedagogických zaměstnanců velmi dobré. Jedna vyučující dokončuje magisterské studium ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Vyučované cizí jazyky ve školním roce 2012/2013 : anglický, německý, ruský Kvalifikační předpoklady pedagogických zaměstnanců zajišťujících výuku cizích jazyků 1. stupeň - odučeno celkem 18 hodin CJ, z toho 9 hodiny aprobovaně, tj. 50 %. 2. stupeň odučeno celkem 33 hodin CJ, z toho 15 hodin aprobovaně, tj. 45,45 %. Tabulka - Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na 1. stupni ZŠ Dosažené vzdělání Učitelé cizích jazyků na 1. stupni ZŠ JA JN počet hodin % počet hodin % VŠ s aprobací cizího jazyka Bakalářské s aprobací cizího jazyka Vysokoškolské státní jazyková zkouška Pedagogické akreditovaný jazykový kurz Vysokoškolské Pedagogické bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurz bez cizojaz.vzdělání Středoškolské státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurz bez cizojaz.vzdělání CELKEM ,

13 počet hodin počet hodin počet hodin počet hodin Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Tabulka - Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na 2. stupni ZŠ Učitelé cizích jazyků na 2. stupni ZŠ JA JN JR Jiné Dosažené vzdělání % % % % VŠ s aprobací cizího jazyka 9 42, Bakalářské s aprobací cizího jazyka Vysokoškolské státní jazyková zkouška 12 57, Pedagogické akreditovaný jazykový kurz Vysokoškolské Pedagogické bez cizojazyčného vzdělání , státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurz bez cizojazyčného vzdělání Středoškolské státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurz bez cizojazyčného vzdělání CELKEM , , , APROBOVANOST VÝUKY Ve školním roce 2012/2013 byly odučeny plně aprobovaně tyto předměty: JČ, JA, JR, OV, D, M, Př, CH, Hv, Z, TV, Práce s počítačem, Pěstitelství Nejnižší aprobovanost byla ve školním roce 2012/2013 u těchto předmětů: F, VkZ, JN, Vv Aprobovanost výuky na: % vyjádření 1.stupni ZŠ 90,68 2.stupni ZŠ 81, SPECIÁLNÍ PEDAGOG Od února 2011 byla na škole zřízena funkce speciálního pedagoga, který pracuje s integrovanými žáky, pomáhá ostatním vyučujícím a asistentům pedagoga DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zajišťováno ve školním roce 2012/2013 především prostřednictvím: KVIC Karviná, Nový Jičín, Ostravská univerzita, NIDV krajské pracoviště a dalších středisek s akreditací MŠMT. 13

14 Přehled vzdělávacích akcí pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013: Active Inspire, ACTIVBoard 9 Evropské jazykové portfolio v praxi 2 Čtení bez slabikování 2 GOOGLE Media a komunikace 2 Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství 2 Refresh kurz projektu Progress 4 Jak připravit zápis do 1. třídy 1 Kolokvium ředitelů škol 1 Metodická poradna ŘŠ 1 Webinář Finanční gramotnost 1 Dnešní finanční svět 1 KMU Tablet a chytrý telefon ve výuce 1 EUROGYM Coimbra 1 Golden age Montecatini 1 Seminář Woodball a Kubb 1 Seminář Jak zůstat fit 1 Seminář Discgolf 1 Jazykový kurz anglický jazyk 1 Zápis do 1. tříd a genetická metoda čtení 1 Čtení bez slabikování 1 Google seminář rozvoj počítačové gramotnosti 1 Globální metoda čtení, Základ zápisu do 1. tříd 1 14

15 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ Školní rok 2012/ ZŠ Počet zapsaných dětí do 1.tř. pro šk. r. 2012/13 Počet přijatých dětí do 1.tř.pro šk. r. 2012/13 Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk. r. 2012/13 Počet žáků, kteří ve šk. r. 2012/13 ukončili zákl. vzdělávání Počet žáků Odchod žáků na gymnázia z 5. ročníku (8-leté) 2 Údaje o umístění žáků po dokončení povinné školní docházky Škola Počet žáků Gymnázium Komenského Havířov 3 SZdŠ Karviná 2 Gymnázium Studentská Havířov 6 SPŠ elektrotechnická Havířov 2 NET OFFICE Orlová 1 Moravskoslezská OA Ostrava 2 SPŠ stavební Havířov 1 Hotelová škola a OA Havířov 2 SOU Baron School Havířov 3 SŠ Sýkorova Havířov 4 SŠ Lidická Havířov 2 Soukromá SOŠ F-M 1 SZdŠ F-M 1 SŠ ochrany osob a majetku Karviná 1 SŠ managementu a práva 2 SŠ kpt. Jasioka Havířov - Suchá 2 CELKEM 35 Z počtu celkem - soukromé školy 11 - církevní školy - Škola Ročník Počet žáků SŠ Lidická Havířov 8. 1 SŠ řemesel a služeb Školní Havířov

16 Počet žáků celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé pochvaly TU a pochvaly ŘŠ napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ Výroční zpráva o činnosti školy 2012/ ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. KLASIFIKACE CHOVÁNÍ Tabulka - Klasifikace chování žáků za školní rok 2012/2013 ZŠ 1.stupeň stupeň ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem ,17 1, ,93+0 7,92 9,56 2, DOCHÁZKA ŽÁKŮ Tabulka - Docházka žáků ve školním roce 2012/2013 omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené hodiny průměr na žáka 1. stupeň ,82 2. stupeň ,65 CELKEM ZŠ ,77 Tabulka - Docházka žáků ve školním roce 2012/2013 neomluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola neomluvené hodiny průměr na žáka 1.stupeň stupeň 141 1,05 CELKEM ZŠ 141 0,38 Vysoký počet hodin neomluvené absence způsobili 4 žáci školy: žákyně IX.A 51 hod. záškoláctví žák VIII. A 73 hod. záškoláctví žák VII.A 15 hod. záškoláctví žák IX.A 2 hod. záškoláctví 16

17 5.3. PROSPĚCH ŽÁKŮ Tabulka - Prospěch žáků základní školy ve školním roce 2012/2013 k Počet s vyznamenáním prospěli neprospěli neklasifikováno žáků počet % počet % počet % počet % celkem žáků žáků žáků žáků Základní škola , ,42 8 2,19 0 0,00 Tabulka Opravná zkouška Počet žáků Ročník Předmět 1 3. ČJ 3 6., 6. a 7. M, M, F Tabulka Žáci opakující ročník Počet žáků Ročník Předmět 1 3. ČJ, M, PRV 1 3. ČJ, M, PRV 1 6. AJ, M, Z Tabulka -Průměrný prospěch žáků ve třídách 1. a 2. stupně ZŠ ve školním roce 2012/2013 Průměrný prospěch ve třídách 1. stupně 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 1,03 1,02 1,12 1,04 1,24 1,37 1,43 1,42 1,18 1,35 Průměrný prospěch ve třídách 2. stupně 6.A 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 2,00 1,77 2,17 1,93 1,49 1,66 1, RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY V základní škole probíhala výuka ve školním roce 2012/2013 v ročníku podle školního vzdělávacího programu Harmonie ducha i těla. Ve školním vzdělávacím programu využívá ZŠ navíc prvky environmentální výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, plánu Školní preventivní strategie, dopravní výchovy a OČZMS. ZŠ pracovala ve školním roce 2012/2013 s tímto školním vzdělávacím programem: Název Počet zapojených žáků Harmonie ducha i těla

18 5.5. ŠKOLA V PŘÍRODĚ Škola v přírodě ve školním roce 2012/2013 se neuskutečnila LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ Lyžařský výcvikový kurz ve školním roce 2012/2013 se neuskutečnil PLAVECKÝ VÝCVIK Realizace předplaveckého a plaveckého výcviku ve školním roce 2012/2013 Výcvik Sjednaná dohoda s kým Termín Plavecký SSRZ Havířov září 2012 leden 2013 Plavecký SSRZ Havířov únor červen 2013 Třídaročník Počet dětí-žáků Vyčleněný objem na plavání z ONIV v Kč 2. A, 2. B ,- 3. A, 3. B , DOPRAVNÍ VÝCHOVA DV byla vyučována na 1. stupni v rámci předmětu Prvouka, Člověk a jeho svět a Přírodověda, na 2. stupni v předmětech Výchova ke zdraví a Občanská výchova. Žáci 4. a 5. roč. absolvovali teoretickou a praktickou výuku Dopravní výchovy. Zároveň byly prvky dopravní výchovy využity v 6-ti hodinovém cvičení žáků školy OČZMS. Žáci se zúčastnili besed s městskou policií, besed v Dopravní výchově. Žáci 2. stupně se zúčastnili 2 cyklosoutěží v rámci města VÝUKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ V roce 2012/13 byly na škole vyučovány tyto nepovinné předměty : Gymnastika Ve školním roce 2012/2013 nebyl vyučován předmět Náboženství. 18

19 5.10. VÝSLEDKY ŽÁKŮ ŠKOLY VE VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH ŠK. ROK 2012/13 č. Soutěž Žák/družstvo Umístění Místo konání Datum konání Vyučující krajské kolo J. Rychtařík (5.B) 1. Logická olympiáda místo Ostrava 11/12 Mašková postup do Logická olympiáda H. Tomanová krajského kola, Ostrava 11/12 Mašková 2. bez umístění 3. Soutěž v ZOO Ostrava 5 žáků 9.B 21. místo ZOO Ostrava 11/12 Prymusová 4. Dějepisná olympiáda V. Funioková okresní kolo 3. místo Karviná 1/13 Pletánek okresní kolo V. Funioková 5. Olympiáda z ČJ místo Karviná 2/13 Drábková 6. Olympiáda z ČJ T. Plachká místo Karviná 2/13 Drábková 7. Dějepisná olympiáda V. Funioková krajské kolo 21. místo Ostrava 3/13 Pletánek 8. Soutěž v ZOO Ostrava 5 žáků 9.B 29. místo ZOO Ostrava 3/13 Prymusová 9. Chemická olympiáda Ondřejová, Varmuža 21. místo 30. místo ZŠ 1. máje, Havířov 3/13 Foberová 10. Pythagoriáda L. Szostková (5.A) okresní kolo ZŠ 1. máje, místo Havířov 3/13 Kučová 11. Zeměpisná olympiáda M. Hodulík (6.tř.) 11. místo Juventus, Kar. 3/13 Kožušníková 12. Zeměpisná olympiáda A.Andronikidu(7.B) 15. místo Juventus, Kar. 3/13 Kožušníková 13. Zeměpisná olympiáda V. Ondřejová (9.B) 18. místo Juventus, Kar. 3/13 Kožušníková Soutěž o nejlepší esej Internetová 14. S. Vicherková(9.A) 1. místo v JA soutěž 5/13 Švrčková L.Suranovský(9.B) ZŠ 3. místo 15. Jazyky hrou - NJ V.Ondřejová (9.B) Mládežnická, 16. Jazyky hrou - AJ 17. Jazyky hrou - RJ 18. Jazyky hrou - RJ 19. Technická olympiáda 20. Den Ekologie E.Galambicová(9.A) J.Gréger (8.B) 15. místo V.Funioková (9.A) D.Kolarczyková(9.B) 12. místo D. Janků (9.A) V. Mikulová (9.A) 14. místo 8.-9.tříd 8.B účast 2. místo Ha 5/13 Přehnilová ZŠ Mládežnická, Švrčková Ha 5/13 ZŠ Mládežnická, Ha 5/13 ZŠ Mládežnická, Ha 5/13 Švrčková Švrčková Internetová soutěž 5/13 Foberová Nám.republiky, Ha 4/13 Kožušníková Plnění dalších úkolů školy: zajištěno proškolení zaměstnanců z předpisů BOZ a PO s následným testem celoroční plnění úkolů v souvislosti s estetizací školy a péčí o její okolí celoroční zajišťování školního mléka a ovoce do škol pro žáky - Těš + TU 19

20 Účast žáků školy na dalších akcích č. Akce Třída Vyučující Místo konání Datum konání Kočková 1. Besip,výtvarná soutěž 1.B Fonioková Dopravní hřiště, Ha 3/13 2. Arnika, výtvarná soutěž Hons 1.B Fonioková MmHa 4/13 3. Arnika, výtvarná soutěž Osičková 6.tř. Kožušníková Havířov 4/13 4. Arnika, výtvarná soutěž Všetulová 8.A Kožušníková Havířov 4/13 5. Arnika, výtvarná soutěž Volfová 8.B Kožušníková Havířov 4/13 6. Arnika, výtvarná soutěž Lepičová 9.A Kožušníková Havířov 4/13 7. Město Havířov, vědomostní soutěž 8.B Kožušníková Den Ekologie 4/13 8. Běh naděje 5.B Brzáková Nám.republiky, Ha 9/13 9. (Ne)bezpečný internet besídka s MP 5.B Brzáková ZŠ K. Světlé 11/ Jak se neztratit v knihovně 5.B Brzáková MěK, Havířov 11/ Mikulášská hvězda soutěž ve šplhu 5.B Brzáková Tělocvična školy 11/ Pinokio loutkové divadlo 5.B Brzáková DLO Ostrava 2/ Den Země naučná stezka, 3. místo 5.B Brzáková ZŠ Frýdecká, Ha 4/ Zimní X-boj, 3. místo 5.B Brzáková ZŠ M. Kudeříkové, Ha 2/ Turnaj v minikopané 5.B Brzáková ZŠ Žákovská, Ha 3/ Stůj, rozhlédni se! 1.A Fonioková ZŠ K. Světlé, Ha 10/ Světlušky 1.A Fonioková ZŠ K. Světlé, Ha 11/ Broučci 1.A Fonioková DLO, Ostrava 11/ O Mikulášskou hvězdu soutěž ve šplhu 1.A Fonioková ZŠ K. Světlé, Ha 11/ Kocourek Modroočko 1.A Fonioková DLO, Ostrava 12/ Kdo má smysl pro nesmysl 1.A Fonioková MěK, Ha 1/ Pasování prvňáčků na čtenáře 1.A Fonioková MěK, Ha 5/ Halloween 1.A Fonioková ZŠ K. Světlé, Ha 11/ Den Země 1.A Fonioková Třída školy 4/ Strom, můj zelený přítel (VV soutěž) 6.tř. Foberová Třída školy 3-4/ Začarované pohádky (VV soutěž) 6.tř. Foberová Třída školy 4/ Svět očima dětí (VV soutěž) 6.tř. Foberová Třída školy 4/ X - boj 4.A Krucinová ZŠ M.Kudeříkové, Ha 2/ Fotbalový turnaj 4.A Krucinová Sport.hala Slávie, Ha 2/ Památky pro všechny Nadace OKD Václavínek Landek, ZOO Ostrava 6/ Exkurze v archeoparku Chotěbuz 6.tř. Václavínek Chotěbuz 6/ Běh pro zdraví 5.A Kučová Nám.republiky, Ha 9/ Beseda Nebezpečí internetu 5.A Kučová Třída školy 11/ Soutěž ve šplhu O Mikulášskou hvězdu 5.A Kučová Tělocvična školy 11/ Vybíjená turnaj škol 5.A Kučová ZŠ M.Kudeříkové, Ha 2/ Den mobility 3.A Mašková Nám.republiky, Ha 9/ Mikulášská hvězda 3.A Mašková Tělocvična školy 11/ Putování po stopách dinosaurů 3.A Mašková Škola 10/ Halloween 3.A Mašková Škola 11/ Světlušky 3.A Mašková škola 11/ Exkurze Osvětim, Darkovičky 9.A,B Pletánek Osvětim 5/ Den mobility 3.B Šplíchalová Nám.republiky, Ha 9/ Pejsek a kočička 3.B Šplíchalová DLO, Ostrava 10/ Den Země 3.B Šplíchalová Nám. Republiky, Ha 4/13 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Havířov Bludovice, ul.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Havířov Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Motto školy Bez znalosti cizích jazyků, informatiky, matematiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 Základní škola Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a příspěvková organizace FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ZDRAVÁ ŠKOLA Zprávu předkládá : Schváleno školskou radou 15. 10. 2013 :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013-2014 Mgr. Jan Pavelka ředitel školy OBSAH Charakteristika školy... 2 Vzdělávací program... 2 Informace o vzdělávání... 2 Identifikace školy... 2 Vedení školy...

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 příspěvková organizace, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno, e-mail:zs.mseno@seznam.cz, www.zsmseno.cz 315693140tel,fax:315693140 za školní rok 2011/2012 Vypracovala Mgr. Jiřina Trunková, ředitelka

Více