Valtický zpravodaj. Město VALTICE. 3. prosince SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. Město VALTICE. 3. prosince 2010. SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. VINNÉ SKLEPYa.s."

Transkript

1 Valtický zpravodaj 3. prosince 2010 Sloupek starosty Vážení spoluobčané, každý dobrý starosta využívá všech možností k dialogu s občany, chce na jedné straně znát jejich názory, na druhé straně jim chce přiblížit skutečnosti, které každé rozhodnutí či činnost vedení města doprovázejí. Nic není jenom černé ani jenom bílé. Rád bych vás proto prostřednictvím Sloupku starosty ve Valtickém zpravodaji pravidelně informoval o aktuálním dění ve Valticích. Mojí ambicí je přispět k odstranění nedorozumění s občany a ostatními partnery z důvodu nedostatečné komunikace. Příkladem může být projekt obnovy zeleně ve Valticích, který byl zahájen v tomto roce a má být ukončen do poloviny příštího roku. I když bychom měli jiné představy o možnostech obnovy zeleně, nachází se projekt v takovém stupni rozpracovanosti, že není prakticky možné měnit parametry projektu bez ohrožení čerpání prostředků z fondů EU a následných sankcí vůči městu. Rozumíme pocitu valtičanů, kteří v nich vyrůstali a znají každý strom, kde si v mládí hrávali, setkávali se a vzpomínají na příjemné chvíle. Nedovedou si Valtice, zbavené svých stromů, představit. Pravdou však je, že mnohé stromy už jsou za svou životností a nevyužít dotací pro jejich obnovu by nám mohli vyčítat naši potomci. Pokusme se tedy rozumět této situaci a ohodnoťme rozhodnutí třeba již za pět let. Věřím, že si naše názory budou bližší. Aktuálním úkolem je nyní projekt dokončit. Vzhledem k závazku města desetileté udržitelnosti, tedy desetileté péče o obnovenou zeleně, bude třeba zajistit dostatečný počet pracovníků a investic do technických služeb ve výši patnácti milionů tak, aby bylo reálné podmínky projektu splnit. Rádi bychom rovněž informovali o situaci kolem havarijního stavu Černého mostu, který se nachází na místní komunikaci spojující ulici U vodojemu s alejí P. Bezruče. České dráhy upozornily na jeho stavebně-technický stav. Město proto nechalo vyhotovit odborný posudek, který prokázal, že je nezbytné především zajistit odvedení dešťových vod a odstranit podmáčení základů mostu. Rada města se na svém prvním zasedaní touto situací podrobně zabývala SEVA-FLO RA s.r.o. a navrhla zahrnout do rozpočtu města v příštím roce částku 450 tisíc korun. Město vyvolá rovněž v této věci ještě nové jednání s Českými drahami, neboť podmáčení základů mostu je rovněž způsobováno nedostatečnou údržbou odvodnění trati a to především rigolů kolem trati a propustku u železničního přejezdu na ulici Bezručova, který má dešťové vody odvádět. V každém případě však bude muset město nalézt řešení jak zajistit finanční prostředky na odstranění havarijního stavu, včetně možnosti získání dotace. Již několik měsíců slouží našim občanům sportovní hala na Mikulovské ulici, která přispěla ke zkvalitnění sportovního vyžití ve Valticích. Využití haly se postupně zlepšuje, konala se zde řada turnajů, a další jsou plánovány v následujících měsících. Jako dobří hospodáři bychom se měli zamyslet i nad jejím víceúčelovým využitím i pro nesportovní akce, jako jsou plesy, košty vína a podobně, jak to mají vyzkoušeno i v jiných obcích. Stálo by to sice určité dodatečné prostředky na zakrytí podlahy, které by se však jistě postupně vrátily. Druhou záležitostí spojenou s halou je dokončení svrchního pláště a úprava jejího okolí. Je to naléhavé proto, aby se zabránilo tepelným ztrátám a promrzání tepelnými mosty. Dle poradenské firmy, se kterou město spolupracuje, se nabízí možnost získání dotace na alternativní vytápění spojené se zateplením budovy. Vážení spoluobčané, v roce 2011 nás čeká náročná práce pro město. Věřím však, že ve spolupráci se všemi, kteří chtějí pro naše Valtice něco pozitivního vykonat, se nám to podaří. Dovolte, abych vám a vašim blízkým popřál klidné prožití adventního období a krásné svátky vánoční. Ing. Pavel Trojan, starosta města Město VALTICE Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Valtice ze dne 8. listopadu 2010 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Složení slibu členů Zastupitelstva města Valtice. 2. Zprávu předsedy mandátové komise o kontrole Osvědčení o zvolení do zastupitelstva města Valtice. 3. Termín příštího zasedání ZMV dne II. Zastupitelstvo města určuje: 1. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva pana Bohumila Filipa a pana Mgr. Adama Jana Poláška. 2. Paní Janu Martincovou zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. III. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Mandátovou a volební komisi ve složení Ing. Petr Zelinka, Jiří Špaček a pan Josef Grbavčic. 2. Návrhovou komisi ve složení Ing. Pavlína Vlková, Bc. Milan Sedláček a Ing. Dalibor Neděla. 3. Program dnešního ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Valtice. 4. Postup jednání dnešního zastupitelstva města dle stávajícího Jednacího řádu. 5. Způsob volby starosty, místostarosty a členů Rady města Valtice aklamací. 6. Složení Ústřední inventarizační komise, Dílčích inventarizačních komisí a Likvidační komise dle přílohy č. 1 a harmonogram inventarizačních prací dle přílohy č Termín zahájení inventarizace ke dni a fyzickou inventuru cenin a peněžních prostředků v hotovosti k IV. Zastupitelstvo města stanovuje 1. Počet uvolněných členů Zastupitelstva města Valtice na 1 člena pro funkci starosty města. 2. Počet členů Rady města Valtice na 5 členů. 3. V souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši ,- Kč, funkce člena rady města 1 000,- Kč, předsedy výboru komise ve výši 700,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce. 4. V souladu s 77 odst. 3 písm. a) zákona o obcích, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. V. Zastupitelstvo města zvolilo: 1. V souladu s 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dne do funkce starosty města Ing. Pavla Trojana. 2. V souladu s 84, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dne do neuvolněné funkce místostarosty města pana Bc. Milana Sedláčka. 3. V souladu s 84, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dne do funkce člena Rady města Valtice Mgr. Soňu Vašíčkovou, Ing. Pavlínu Vlkovou a Ing. Františka Fabičovice. 4. Předsedou Finančního výboru Josefa Grbavčice. 5. Předsedou Kontrolního výboru Mgr. Adama Jana Poláška. 6. V souladu s 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích paní Evu Fojtovou a paní Mgr. Slávku Janků jako přísedící okresního soudu v Břeclavi za město Valtice pro příští volební období těchto funkcí. VI. Zastupitelstvo města zřizuje: 1. Finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné. VII. Zastupitelstvo města ukládá: 1. Předsedovi Finančního výboru a předsedovi Kontrolního výboru připravit doplňující volbu dalších členů těchto výborů na nejbližší zasedání zastupitelstva. VIII. Zastupitelstvo města vyhrazuje: 1. V souladu s 84 odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pravomoc týkající se pověření člena zastupitelstva města k přijímání prohlášení o uzavření manželství. 2 IX. Zastupitelstvo města pověřuje: 1. Výkonem funkce oddávajícího při přijímání prohlášení o uzavření manželství tyto členy zastupitelstva: Mgr. Slávku Janků, Jiřího Špačka a Ing. Pavlínu Vlkovou. X. Zastupitelstvo města deleguje: 1. V souladu s 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 o obcích ve znění pozdějších předpisů k výkonu akcionářských práv Bc. Milana Sedláčka jako zástupce města na valné hromady (řádné, mimořádné nebo náhradní) akciové společnosti HANTÁLY a.s., IČ Pro případ, že Bc. Milan Sedláček nebude moci z vážných důvodů, zejména z důvodu nemoci a podobně Město Valtice na valné hromadě zastupovat, deleguje zastupitelstvo města jeho náhradníka Lukáše Najbrta jako zástupce města Valtice. 2. V souladu s 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 o obcích ve znění pozdějších předpisů k výkonu akcionářských práv Ing. Pavla Trojana jako zástupce města na valné hromady (řádné, mimořádné nebo náhradní) akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČ Pro případ, že Ing. Pavel Trojan nebude moci z vážných důvodů, zejména z důvodu nemoci a podobně, Město Valtice na valné hromadě zastupovat, deleguje zastupitelstvo města jeho náhradníka Bc. Milana Sedláčka jako zástupce města Valtice. XI. Zastupitelstvo města deleguje: 1. Ing. Pavla Trojana, starostu města, jako zástupce města Valtice do funkce člena představenstva, nebo člena dozorčí rady akciové společnosti Hantály a.s., IČ Ing. Pavlínu Vlkovou, jako zástupce města Valtice do funkce člena představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČ Bc. Milan Sedláček místostarosta Ing. Pavel Trojan starosta Komise pro Cestovní ruch, kulturu a sport Rada města Valtice na svém zasedání dne 22. listopadu 2010 rozhodlo o zřízení několika komisí. Mezi jinými zřídila také Komisi pro cestovní ruch, kulturu a sport. Předsedou komise byl jmenován zastupitel a člen rady Ing. František Fabičovic, místopředsedou Lukáš Najbrt. Garantem komise je Bc. Milan Sedláček, místostarosta města Valtice. Členy komise budou zástupci profesních i zájmových okruhů a to ubytovatelé, restauratéři, hoteliéři, vinaři, dále zástupci zájmových kulturních, folklorních, vinařských spolků a sportovních oddílů. Starosta města Valtice Ing. Pavel Trojan, místostarosta Bc. Milan Sedláček a předseda komise Ing. František Fabičovic zvou všechny jednotlivé podnikatele a zástupce spolků na 14. prosince 2010 do zasedací místnosti Městského úřadu Valtice. Setkání začíná v 17:00 hodin. Městská policie informace o činnosti - listopad byli odchyceni dva zatoulaní psi, kteří byli předáni zjištěným majitelům. Dále byla provedena kontrola veřejného pořádku ve městě a kontrola odklizení černé skládky byly doručovány dopisy některým spoluobčanům. Dále byl vyrozuměn majitel zaběhlého psa o jeho nalezení a proveden rozvoz dokumentů pro zastupitelstvo. Rovněž proběhla kontrola veřejného pořádku na Belvedéru, Reistně, v Úvalech a na fotbalovém hřišti byl proveden odvoz pošty na OÚ Hlohovec a byl prováděn dozor na parkovišti při smutečním obřadu na místním hřbitově. Proběhla kontrola dodržování dopravního značení v ulicích Klášterní, Příční a Rudé armády dohlíželi strážníci na klidný průběh oslavy u Svatého Huberta byly vybrány parkovací automaty a proběhla kontrola pořádku ve městě a okolí.

3 poskytovali strážníci součinnost PČR a provedli kontrolu zahrádkářské kolonie na ulici P.Bezruče poskytovali strážníci součinnost při železničním neštěstí mezi nádražím ČD a zastávkou byla provedena kontrola veřejného pořádku v ulicích Břeclavská, Česká, Sadová, Za Tesárnou, u Rotundy a Pod rybníčkem proběhla kontrola bytu na ulici Mikulovská 166. Dále byl vyzván majitel domu v ulici Pod kapličkou k odklizení zbytků dřeva a matolin před domem. Rovněž proběhla kontrola pořádku v areálu zahrádkářských kolonií na ulici P. Bezruče a za hřbitovem proběhla kontrola dodržování dopravního značení v ulicích Klášterní, Rudé armády a Příční. Dále byla poskytnuta součinnost při smutečním obřadu na místním hřbitově byl prováděn odvoz obyvatel DS k lékaři a proběhla kontrola pořádku v ulicích Střelecká, Sobotní, Vinařská, Pod rybníčkem, Dvorská, U rotundy a 21. Dubna byla poskytována součinnost Exekutorskému úřadu Hodonín a probíhala kontrola pořádku v prostorách Reistny, Belvedéru a v Úvalech byl odchycen zaběhnutý pes, který byl předán majiteli. Dále byla poskytována součinnost při dopravní nehodě pod Reistnou až do příjezdu PČR. zapsal strážník M. Šesták Kontakty na MěP: telefon: ; mobil: ; Obvodní oddělení P ČR Břeclav Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Ivo Helešic a prap. Radim Budlanský Tel: ; ; ; Fax: ; FBC VALTICE Přijďte si zasportovat, poměřit síly a podpořit rozvoj florbalu v našem městě! Florbalový klub FBC Valtice si dovoluje pozvat Vaši společnost na tradiční turnaj FLORBAL CUP 2010 Základní myšlenkou turnaje je přiblížit valtické veřejnosti florbal, coby nejdynamičtěji se rozvíjející sport posledních let a především také představit činnost a ambice již šestou sezonu fungujícího domácího florbalového klubu FBC VALTICE a to jak družstvo mužů, žáků a nejmenší přípravky. KDY: Turnaj proběhne v sobotu v 13: 13 hod KDE: Sportovní hala na ulici Střelecká JAK NA TO: Sestavit smíšené družstvo - nejméně 4 členné, které bude vaši společnost reprezentovat. V případě nedostatku hráčů (nebo hráček) vám bude přidělen hráč z našeho oddílu nebo budete přiřazeni do jiného družstva. S SEBOU: Sportovní nejlépe halovou obuv, dobrou náladu a chuť si zasoutěžit STARTOVNÉ: 1000,-Kč/družstvo DRUŽSTVA: Pozvané firmy, sdružení a podnikatelé působící ve Valticích a firmy působící v okolí HRACÍ SYSTÉM: 4 na 4, osvědčenou podmínkou bude žena na place stačí mít v týmu jednu ženu, pokud ovšem zvládne turnaj bez střídání - proto doporučujeme dámy dvě, systémem základních skupin a následném play off. Nebude chybět ani doprovodná soutěž o nejlepšího střelce turnaje a tentokrát opět atraktivní kulturní a sportovní překvapení!!! OBČERSTVENÍ: zajištěno formou bufetu, po turnaji následuje tanečně-poslechová AFTERPARTY!!Brankářskou výstroj, dresy i hokejky zapůjčíme! FBC Valtice 3

4 INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI Kulturní kalendář prosinec Mikulášská nadílka - děti ze ZŠ dělají radost ostatním Termín: dopoledne Místo konání: Valtice ZŠ, MŠ, nemocnice, Domov pro seniory, Dům s pečovatelskou službou Organizátor: ZŠ Valtice, , Mikulášská veselice - 3. ročník srazu Mikulášů, andělů a čertů Termín: od hod. Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Kinopolis, ZŠ Valtice a Město Valtice, , Utkání v kuželkách Termín: mužstvo: A , , B , C , A, B-dorost Místo konání: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, ul. Boční 1013 Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice, Košt archivních vín - ochutnávka tříletých a starších vín Termín: od do hod. Místo konání: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice Organizátor: Vinaři Valtice 2000, Florbal Cup Termín: od hod. Místo konání: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice Organizátor: Florbalový klub Valtice, Den otevřených dveří a vánoční jarmark Termín: Místo konání: Základní škola, nám. Svobody, Valtice Organizátor: ZŠ Valtice, , Vánoční koncert žáků ZUŠ Termín: od hod. Místo konání: Základní umělecká škola, nám. Svobody 4, Valtice Organizátor: ZUŠ Valtice, Vánoční koncert Valtický Modrásek Termín: od hod. Místo konání: státní zámek Valtice - kaple Organizátor: ZŠ Valtice, , Vánoční koncert Valtické krojované společnosti Termín: od hod. Místo konání: státní zámek Valtice - kaple Organizátor: Valtická krojovaná společnost, Adventní koncert Borověnky a Valtičánku Termín: Místo konání: Víceúčelová hala SOŠV na ul. Střelecká Organizátor: Anna Suchomelová, Veronika Jíchová, Zimní romance - degustace a prodej sektů a vín, horký vánoční punč, výstava obrazů a makety lesnických zařízení, vánoční výzdoba. Termín: od do hod. Místo konání: zámeček Rendez-vous (Dianin chrám) Organizátor: státní zámek Valtice a Vinné sklepy Valtice, a.s., , Vánoční výstava dekoračních prací Termín: od do od 8.00 do hod. Místo konání: učňovská prodejna Solandra, ul. Mikulovská, Valtice Organizátor: Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické Valtice, tel.: , Výstava Vánoce, Vánoce přicházejí Termín: od do Místo konání: TIC, nám. Svobody 4, Valtice Organizátor: Muzejní spolek Valtice Valtický advent jehož součástí jsou i Adventní svařáky, každou adventní neděli odpoledne ve vybraných vinotékách a sklepech - více informací na 4 Co nového nás čeká v lednu 2011: Školní ples v hotelu Hubertus Kurz Sommelier II. část Diskotéky v Kinopolisu - pátky a soboty od hod. Kuželkářský turnaj Memoriál Pavla Helešice a další utkání v kuželkách Bližší informace v lednovém čísle VZ nebo TIC Valtice tel.: , Beseda s důchodci se povedla Není jistě náhodou, že se každoročně v tuto dobu pořádá spousta společenských akcí. Blíží se totiž nejkrásnější svátky v roce, čas lásky, radosti, rozjímání a rodinné blízkosti. Podívejme se trochu do historie vánoc. Oslavy vánoc jsou starší než křesťanství a souvisí s oslavou zimního slunovratu a kultem slunce. Naši předkové byli úzce spojeni s přírodou a s obavami i nadějí pozorovali nejrůznější přírodní jevy. S příchodem křesťanství se lidové tradice spojily s církevním učením a dodnes se celá řada starých obyčejů o vánocích dodržuje. Navštěvují se ranní bohoslužby, drží se půst, vše se důkladně uklízí pro sváteční dny. Nesmí chybět adventní věnce z jehličnanů na dveřích - jsou ochranou proti zlým duchům, ani adventní věnce na stolech se čtyřmi svíčkami. Na sv. Barboru se domů přináší třešňové větvičky, aby na Štědrý den rozkvetly. Od Štědrého dne byl v domácnostech na čestném místě betlém. Betlémy se vyráběly z různých materiálů a zůstávaly až do Hromnic, tj. do 2. února. Dnešní vánoce jsou neodmyslitelně spojené s ozdobeným vánočním stromečkem, který se objevil v Praze v roce Zpočátku bylo jeho zdobení prosté - malá jablíčka, ořechy, šišky. Teprve ve 20.stol. se začaly používat skleněné ozdoby. Také jídlo bylo jiné. Polévka se připravovala z luštěnin, aby se v domě držely peníze, jedlo se ovoce sušené i čerstvé, nesmělo chybět kynuté těsto a med. Ze štědrovečerního stolu dostala svůj díl i zvířata, nezapomínalo se ani na stromy v sadě a vodu ve studních. Dárky byly skromné a praktické, většinou vyrobené doma. Po Štědrém dnu přicházel čas koledování. Koledovalo se na Štěpána, Nový rok a Tři krále. Pak se zase život vrátil do starých kolejí. MS ČK ve Valticích uspořádala také letos besedu s občany dříve narozenými. Tato akce mívá úspěch, lidé z ní odchází spokojeni. Nejinak tomu bylo i letos po zdařilém programu valtických souborů. Vystoupila celá řada mladých talentů - tanečníků, muzikantů a zpěváků. Zde je na místě poděkovat paní Veronice Jíchové a paní Aničce Suchomelové za obrovskou trpělivost a nadšení při práci s dětmi. Neméně všechny potěšilo vystoupení ženského sboru Bobule pod vedením slečny Petry Filipové a mužského sboru Mužáci. Určitě by všichni vydrželi poslouchat ještě dlouho, protože jejich vystoupení bylo opravdu krásné. V neposlední řadě je nutno poděkovat i členkám výboru ČK, bez jejichž obětavé práce by se beseda nemohla uskutečnit. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych za celý výbor ČK ve Valticích popřála všem pevné zdraví, hodně vzájemné úcty a tolerance. Ať se všichni při podobné akci znovu v příštím roce setkáme. Mgr. Ludmila Sobotková

5 V knihovně Během měsíce října navštívili opět žáci nižších ročníků ZŠ místní knihovnu. Jako vždy tak i tentokrát měla paní knihovnice pro každý ročník připravenou besedu na určité téma. Za toto bychom jí chtěli poděkovat. A jak se našim dětem v knihovně líbilo, můžete posoudit i sami. Za učitele 1. stupně Jarmila Mauksová Návštěva v knihovně Naše velká třída, v knihovně nedávno byla. Všem se nám tam líbilo, učení tam nebylo. Plno knih a knížeček, byl tam taky krteček. O bajkách jsme si povídali, čím dále více věcí se dozvídali. A tak už se těšíme, až knihovnu zas navštívíme. Knihovna Knihovnu jsme navštívili, pobavili jsme se i přiučili. Bavilo nás velice povídání paní knihovnice. Spoustu knih nám ukázala, o některých si s námi povídala. Tolik knih jsme viděli, pohádky, bajky i příběhy. Kdo chce číst, ať si zajde pro hezkou knížku do naší městské knihovny. Tvorba žáků, 5. A ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE Táto, mámo, já už umím číst V letošním školním roce byla na naší škole otevřena jen jedna první třída. Je v ní ale dvacet šest žáčků, kteří poznávají svoje první písmena, seznamují se s matematickými příklady a mají spoustu nových povinností. V pátek 19. listopadu měli naši benjamínci slavný den. Již ve čtvrtek dokončili učivo v Živé abecedě a těšili se na Slabikář. Předávání proběhlo v kulturní místnosti. Nejprve musely děti splnit několik úkolů, což zvládly na výbornou, a teprve potom jim pan ředitel slavnostně předal Slabikář. Radost byla umocněna ještě malým dárečkem v podobě sladkosti. Nakonec pan ředitel s paní učitelkou Dvořáčkovou děti pochválili a ty si hrdě odnášely svůj Slabikář. zřetelně převažovali mladí lidé, což mile překvapilo. Skutečnosti, které jsme viděli v dokumentárních nebo hraných filmech, se nám vyjevily tentokrát přímo před očima. Nejdříve jsme navštívili základní tábor Osvětim 1, kde od roku 1941 do ledna 1945 zahynuly statisíce nevinných lidí a potom továrnu na smrt vyhlazovací tábor Osvětim Březinki, kde přišly o život vlivem německých fašistů miliony lidí, především Židů. Slunné odpoledne jsme věnovali centru Krakowa včetně krásného areálu hradu Wawel. Memento Osvětimi skutečně působí takové hrůzy již lidstvo nesmí NIKDY zopakovat! Mgr. Miroslav Štěpaňuk Výchovný koncert V pátek 19. listopadu se ve školní tělocvičně konaly dva koncerty hudební skupiny Marbo pro žáky prvního a druhého stupně. Každý koncert trval padesát minut a seznamoval děti s různými hudebními žánry. Hudební vystoupení účinkující patřičně komentovali a podněcovali v dětech spolupráci. Stolně tenisová exhibice V pondělí 8. listopadu se v naší malé školní tělocvičně konala neobvyklá akce. V rámci propagace stolního tenisu k nám totiž dorazily hráčky MSK Břeclav, aby žákům předvedly jaké údery se dají ve stolním tenise použít, seznámily je s rotacemi a falši a nakonec vyzvaly několik odvážlivců k vzájemnému souboji. Návštěva muzea V prvním listopadovém týdnu se žáci 1. stupně naší základní školy zúčastnili výstavy v Zemědělském muzeu ve Valticích na téma Plody z polí, zahrad a lesů. Vstupenkou na výstavu byl vlastnoruční výrobek jablíčka. Všechny práce byly pracovníky muzea vyhodnoceny a nejlepší tvůrci byli odměněni. Na výstavě si děti prohlédly různé druhy zeleniny a ovoce, samy si vyzkoušely prodávat ovoce a zeleninu na tržnici. V závěru programu si zahrály na různé hudební nástroje vyrobené ze zeleniny. Program byl zdařilý, dětem se líbil a už těší se na další návštěvu. Za učitele 1. stupně Ivana Macková Muzeum Víte, kde teď není nuda? Zajděte si do muzea. Je tam krásná výstava, zelenina, výživa. Všechno jsme si prohlédli a taky si zahráli. Tvorba žáků, 5. A Můžeme jen popřát, ať se jim v něm dobře čte. Mgr. Alice Pimková Zájezd do Polska V sobotu 20. listopadu uspořádal zájmový kroužek Světoběžník při Domu dětí v Břeclavi autokarový zájezd do polských měst Osvětim a Krakow. V rámci výuky dějepisu 9. ročníku byl žákům tento zájezd nabídnut. Většina si přihlášku vyzvedla, leč do města spojeného s největší tragédií lidstva odjeli pouze Michal Bezděk a Patrik Jermer. Přidal se k nám také pan ředitel Hyčka. Ze čtyřiceti dvou účastníků bylo asi dvěma třetinám méně než třicet let. Podobná skladba byla i v samotné Osvětimi, kde mezi tisíci návštěvníky všech barev pleti Trojlístek českých reprezentantek v ženské, juniorské i žákovské kategorii - Lenka Harabaszová, Kristýna Mikulcová a Svatava Janků, ukázal, že stolní tenis umí nejen hrát, ale i náležitě propagovat. Na rozzářených dětských obličejích bylo vidět, že je to pro všechny velký zážitek, který se jen tak nemusí opakovat. Podtextem celé akce bylo samozřejmě i hledání nových talentů. Jak správně řekl trenér břeclavského klubu pan Jaroslav Hybner, vidět něco na vrcholové úrovni povzbudí děti k tomu, aby stolní tenis alespoň zkusily, případně posunuly své dovednosti na ještě vyšší úroveň. 5

6 Tenistky MSK obstály na jedničku a odměnou jim byl bouřlivý potlesk celé školy. P.S.: Do budoucna by stolní tenis té nejvyšší úrovně mohl najít své místo i v nové sportovní hale při zápasech české extraligy a evropské superligy. Mgr. Adam Jan Polášek Znak města z odpadového materiálu Naše škola se zapojila do akce Největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů. Více informací můžete nalézt na těchto stránkách: Tvorbu žáků ZŠ Valtice si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách školy. Exkurze ve Francii Ve dnech 15. až 24. října se 30 studentů a 5 pedagogů Stření odborné školy vinařské ve Valticích zúčastnilo exkurze do partnerské školy v Rischle. Z Valtic jsme vyjeli 15. října ve večerních hodinách. Cestou jsme projížděli Rakouskem, Itálií a Monakem. Monako je knížecí městský stát pyšnící se mnoha mrakodrapy, kasíny, ale hlavně vysokou životní úrovní. Cestou jsme míjeli proslulou pevnost Carccassonne. Po dlouhé cestě jsme přijeli na místo, do vinařské školy v Rischle. Rischle je malé městečko v jižní Francii v oblasti Gascogne, v zemi Dartaňana. Během pobytu jsme se podívali do mnoha vinařství a navštívili jsme prvotřídní výrobnu Armagnacku. Armagnac je destilované víno, které zraje několik let v dubových sudech a čím déle zraje, tím je tmavší a hodnotnější. Velmi obdivuhodné bylo, že se Armagnac vyrábí v již přes dvě stě let starém destilačním zařízení. Také jsme zdě měli možnost ochutnat proslulý Floc. Jedná se o nápoj tvořený mladým armagnackem a vinným moštem. Během pobytu jsme poznali mnoho kulturních památek, mezi které například patřila stará římská vesnice z 1. století před naším letopočtem. Vinařská škola v Rischle si pro nás připravila prezentaci o gascognesském vinařství, z níž jsme se dozvěděli o charakteristice zdejší vinařské oblasti. Před odjezdem jsme byli pozváni na slavnostní večeři, při které jsme ochutnali typická francouzská jídla. Zaujalo nás také vystoupení národopisného kroužku, jehož TAXI LEV členové v tradičních lidových krojích zpívali písně typické pro danou oblast. Na zpáteční cestě jsem ještě zastavili v Rakousku, ve městě Mozarta Saltzburgu. Je to velkoměsto, které je proslaveno nejen Mozartovou hudbou, ale i nádhernou přírodou. Tento pobyt se mi moc líbil, dozvěděl jsem se spoustu nových a zajímavých informací, ale také získal nové kamarády. Marek Skalka Student 2. ročníku SViŠ ve Valticích Akce "Lidé a krajina II" Gendža alej Občanské sdružení Basta Fidli Valtice se vedle divadelní činnosti věnuje také obnově alejí v okolí Valtic. Chceme navrátit stromořadí ovocných stromů do volné (zemědělské) krajiny. Základy projektu "Lidé a krajina" vznikly v roce 2006, kdy se ve spolupráci s Městem Valtice, Jihomoravským krajem a Nadací Partnerství podařilo úspěšně obnovit cca 1,5 km dlouhou alej od bývalé celnice do Úval k rybníku. Vysadili jsme 200 ks vysokokmenných třešní krajových odrůd, o které každoročně pečujeme: zapěstováváme korunky, instalujeme ochrany proti okusu a alej jsme již 2krát podsadili. O této činnosti pravidelně informujeme na našich divadelních představeních, prostřednictvím informačních textů, dokumentačních fotografií a také na našem profilu v síti facebook. V sobotu se podařilo vysadit další kousek budoucí aleje pod pracovním názvem "Gendža alej". S výsadbou jsme začali od rozcestí k pískovně na Boří dvůr směrem k Valticím po jedné straně komunikace na úseku v délce cca 1,2 km. Dohromady se nás za celý den u rýčů vystřídalo dobrých 5 tuctů, včetně nejmenších pomocníčků. Za odměnu jsme si kromě odvedené práce odnesli také krásné stromové placky NNO Arnika. Společnými silami se podařilo vysadit celkem 80 ks hrušní starých odrůd a 20 ořešáků. Odrůdy byly zvoleny tak, aby odpovídaly stanovišti a také tvarem budoucí koruny, která by neměla tvořit mohutné 6

7 rozložité habity, ale spíše vytáhlé úzké jehlance. Také jsme dbali nato, aby byly hrušně méně náročné na následnou údržbu proto byly vysazeny odrůdy Merodova a Charneuská, které nám připravil Radim Pešek z Bojkovic (www.stareodrudy.org). Ořešáky jsme zvolili jednak pro zpestření druhové skladby a také proto, že původní ořešáky v navazujícím úseku od pískovny po Boří dvůr již pomalu dožívají. Akci finančně podpořila Nadace Partnerství v rámci programu Strom Života, část nákladů hradilo sdružení z vlastních zdrojů. 200 let Dr. C. Opitze K letošnímu dvoustému výročí narození MUDr. Celestýna Opitze zorganizoval Hospitálský řád sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři Brno řadu koncertů v Brně, Prostějově, Letovicích, Novém Městě nad Metují, Vizovicích, Valticích a Praze. Koncert ve Valticích se konal v klášterním kostele sv. Augustina. Pořadem provázel Vít Pospíchal a o zakladateli anesteziologie MUDr. Celestýnovi Opitzovi, který provedl první operaci v narkóze na evropském kontinentu, pohovořil převor Martin Macek. Vánoční výstava V nedělní podvečer 28. listopadu byla starostou Ing. Pavlem Trojanem otevřena vánoční výstava Muzejního spolku Valtice. Starosta otevřel výstavu zapálením první svíce na adventním věnci, pronesením proslovu a přípitkem ke zdárnému otevření nejen výstavy, ale i právě začínající adventní doby, doby příprav na největší svátky roku. Vzali jsme si na sebe břemeno následné péče, kterou jsme si vyzkoušeli také na Úvalské třešňové aleji. Díky velké píli a odhodlání účastníků výsadby se ještě podařilo připravit na zimu úvalskou alej, kterou jsme zaopatřili plastovými chráničkami proti okusu a doplnili jsme opěrné kůly. Tímto bych chtěl velice poděkovat všem zúčastněným sázečům!, Technickým službám města Valice - jmenovitě Ing. Klímovi a panu Halmovi - za velkou pomoc při údržbě Úvalské aleje, opravdu jsme to nečekali!!! a nakonec Nadaci Partnerství za finanční podporu a Městu Valtice za morální podporu. Vám všem srdečné hrušňové díky! No a pokud budou hvězdy nakloněny, nabrousíme rýče na další úsek a společně alej ještě o kus prodloužíme směrem k Valticím. Zájemci o naše aktivity můžou sledovat náš profil na facebooku nebo psát na bastafidlivaltice(zav) .cz. Za BFV František Foltýn Mimo jiné uvedl: Valtice se mohou pochlubit tím, že zde tento významný lékař a milosrdný bratr pobýval v prvních letech své praxe, než se přesunul do Vídně a poté do Budapešti. Z té se pak vrátil do Prahy, kde započal se studiem chirurgie na Karlově univerzitě. V roce 1847 se v Praze pak pokusil o první operaci v narkóze, která se podařila a přinesla úlevu pacientům, kteří se museli podrobit chirurgickým zákrokům a díky anesteziologii se pak otevřely nové možnosti celé lékařské vědě. K poctě tohoto zakladatele anesteziologie zazněly skladby Johanna Sebastiana Bacha, Jana Křtitele Kuchaře, Bedřicha Antonína Wiedrmanna a Antonína Dvořáka v podání Ondřeje Muchy (varhany) a Vieroslavy Otrubové (zpěv). Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice TAXI LEV Muzejní spolek připravil pro výstavu několik stromečků vyzdobených perníky, ozdobami ze slámy a šustí, háčkováním a výšivkou Richelie, paličkováním a klasickými ozdobami. Nechybí však ani jedna z nejnovějších technik - patchwork. Na výstavě najdete prostírání, ubrusy, polštářky, které jsou zhotoveny vyšíváním, háčkováním, paličkováním, pletením, modrotiskem a všechno je to určeno pro vánoční výzdobu bytu. Patchwork je novým valtickým řemeslem a ušili jej Jindra Jurečková, Lenka Rabušicová, Pavlína Vlková a Věra Žďárská. Také paličkování našlo své příznivce mezi valtičankami, neboť odborná lektorka bydlí přímo ve Valticích. Sama se zabývá paličkováním již 8 let a letos otevřela Krajkářskou akademii nejen ve Valticích, ale také v Břeclavi a Mikulově. Naše krajkářka Olga Mikulášová uspořádala již v říjnu v galerii TIC výstavu svých krajkářských prací a toto řemeslo předvedla i na letošním jarmarku, který byl součástí valtického vinobraní. Zeptala jsem se paní 7

8 Mikulášové: Jak jste se dostala k tomuto starému uměleckému řemeslu? Víte, vyzkoušela jsem mnoho různých technik ručních prací a nakonec mě osud přivedl k paličkování. Moje kamarádka mě naučila první dvě základní vazby, poté jsem se asi rok trápila sama s různými knihami, až jsem si řekla dost, chci v paličkování dojít nejdál, jak to jde a tak jsem začala dálkově studovat v Praze na Vyšší odborné škole textilních řemesel, obor Ručně paličkovaná krajka, pod odborným vedením paní Malátové, kterou jsem úspěšně dokončila v loňském roce. Své krajkářské umění rozvíjím nepřetržitě, učím se od všech našich známých lektorek, navštěvuji semináře u nás a chystám se pro nové zkušenosti do zahraničí. Abychom rostli, musíme se neustále učit a rozvíjet, v tomto oboru to platí dvojnásob. Ve svých kurzech předávám své vědomosti nadšeným a šikovným novým krajkářkám a věřím, že naše "krajkářská rodina" stále poroste a podaří se získat pro nás i zájemce nejcennější - děti, aby naše krásné řemeslo nevymřelo s námi. Vím, že proti ostatním má toto umělecké řemeslo minimálně jednu obrovskou výhodu: vždycky máte prostor k růstu, nezažijete "stop stav", nudu z opakování, pořád se máte co učit. Nikdy se nebudete nudit, doslova se dokážete vypaličkovat ze smutku. Venku prší? Super, mám čas na paličkování! Nebude vám chybět sluníčko, prostě si je upaličkujete! V krajce dokážete vyjádřit své emoce, radost i bolest, svůj vztah k životu. Paličkování je také výborné na procvičování a udržování mozku, protože pravá a levá hemisféra musí při této činnosti spolupracovat. Krajkářky nestárnou!...(platí to i pro krajkáře). Takže i pánové mají svoji šanci. Na vánoční výstavě již můžete zhlédnout vánoční ozdoby nejen paní Mikulášové, ale i nových valtických krajkářek. Protože při statistických průzkumech ve 20. století bylo zjištěno, že nejoblíbenějším vánočním dárkem pro dětí je panenka a medvídek, tak jsme na letošní výstavě dali prostor také historickým panenkám. Blíží se nám nejen Vánoce ale s nimi i konec roku. Ráda bych poděkovala všem aktivním členům Muzejního spolku, kteří se podílejí na našich akcích, dále všem našim příznivcům a sponzorům. Děkuji také těm, kteří byli ochotni zapůjčit exponáty pro výstavy. Zvláštní poděkování pak patří také těm, kteří naše sbírky obohatili novými exponáty. Těšíme se na spolupráci s vámi v příštím roce. Přejeme všem lidem dobré vůle krásné prožití adventního času (čeká nás ještě svátek sv. Barbory a sv. Mikuláše, bronzová, stříbrná a zlatá neděle), pohodové Vánoce a šťastné vykročení do roku Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Ing. Josef VLK Stavební projekce O panenkách se Zdeňkou Kotasovou Na letošní vánoční výstavě jsme věnovali poměrně velký prostor panenkám, které jsou nejenom vhodným vánočním dárkem, ale které současně provázejí lidstvo od nejstarších dob. S panenkami se setkáváme v nejrůznějších civilizacích egyptských, řeckých i římských. Teprve však během 18. a 19. století se staly panenky běžnou hračkou ve všech sociálních vrstvách. Ve své dlouhé historii se panenky vyráběly z nejrůznějších materiálů a v nejrůznější podobě. Jejich vzhled byl vždy poplatný době jejich vzniku. Výroba panenek se stala nakonec důležitým průmyslovým odvětvím. Časem se také stala i podmětem k sběratelské činnosti, která je datována od 19. století. Panenky se nejvíce sbíraly v Anglii, Francii, Německu a USA. Začaly se zakládat panenkové kluby, jejichž členové oblékali panenky nejen podle současné módy, ale i podle vyhlášených témat. Tím vznikaly velmi cenné a nádherné kolekce. Mnoho těchto sbírek se však během válek ztratilo. Nicméně během doby vzniklo řemeslo, které se zabývalo výrobou porcelánových panenek. Bohužel, stejně jako jiná řemesla bylo toto řemeslo strojovou výrobou zcela potlačeno, a tak je dnes již téměř zapomenuto. Autorkou vystavovaných porcelánových panenek je paní Zdeňka Kotasová, původním povoláním textilní výtvarnice a dessinatérka koberců. A tak jsem se paní Kotasové zeptala proč se vlastně rozhodla věnovat se tomuto starému řemeslu. Desinatéra Vždycky jsem si byla vědoma toho, že má Miroslav Kostiha Penzion "U Kostihů" Prodej ovocných stromků a ovoce Sadová Valtice tel.: mobil: profese textilní výtvarnice a dessinatérky koberců jednou skončí. Ale ten tvůrčí potenciál, který vám byl darován do vínku ve vás stále přebývá a máte neustále životní potřebu něco vytvářet. A mě svět těch starých porcelánových panenek připadal vždycky tajemný a krásný a tak jsem se nechala zapsat do odborně-vzdělávacího kurzu Puppen Atelier Šlesinger v Německu. To bylo v roce Po jeho absolvování jsem se začala věnovat tvorbě panenek a výrobě historických replik porcelánových panenek. Dodržuji technologický postup výroby porcelánových panenek který se používal v 19.století. Své panenky označujete značkou K a každá je jiná, každá má svoji image. Nejsem odborník na panenky a tak by mne zajímalo, jak se taková panenka vyrábí. Myslím, že to zaujme nejen ty, co výstavu navštíví, ale i čtenáře Valtického zpravodaje. Panenky vyrábím klasickou technologií, která se kdysi používala. Nejprve si vymodeluji model hlavy, ručiček a nožiček a podle modelu zhotovím sádrovou formu. Do formy nalévám tekutý porcelán-parian zvaný biskvit. Po ztuhnutí porcelánu odlitek z formy vyjmu a dokonale jej vysuším, obrousím a přežehnu. To znamená vypálím při nízké teplotě. Po přežehu odlitek zkontroluji a zkoriguji, na zadní části krku jej opatřím svoji značkou, pořadovým číslem a rokem výroby a vypálím při 1220 C. Po tomto vypálení odlitek maluji, tópuji (tupuji). Malování dělám práškovými barvami kde mediem je hřebíčkový nebo levandulový olej. Po dokonalém zaschnutí malby se panenka opět vypaluje. Pak panenku začínám kompletovat. To znamená že ušiji tělíčko, vycpu jej, přišiji nožky a ruce a panenku obléknu. Panenka musí mít vždy spodní prádlo. Pak ji teprve obléknu do dobového kostýmu tedy repliky. Někdy panenky oblékám podle vlastního uvážení a tím mám možnost realizovat své nápady. Paní Kotasová je zájem o vaše panenky v okruhu sběratelů? A víte něco o jejich dalších osudech? Kam nejdál se dostala vaše panenka? 8

9 Ano, je. Mnozí zákazníci si přejí i určité oblečení panenky a tak jejich přání musím vyhovět. Poté již panenka odchází za svým osudem, který někdy bývá velmi pestrý. Vystavovala jsem své panenky na prodejních výstavách v Nových Hradech, Jaroměřicích a Českém Krumlově. Vím jen, že na zámcích si je často kupovali Japonci, ale víc o jejich osudech nevím. Děkuji za rozhovor paní Zdeňce Kotasové a srdečně vás zvu na vánoční výstavu v TICu, jejíž součástí panenky K jsou. Lada Rakovská Muzejní spolek Valtice O čem se psalo před vánocemi v roce 1907 V minulém čísle Valtického zpravodaje jsem vyprávěla o osudech valtického zahradnictví Raimunda Boudného a jeho syna. Z pozůstalosti pana Boudného jsme dostali několik knih pocházejících z počátku 20. století. Zaujala mne jedna z nich, nesoucí název Zahrada domácí a školní Obsahuje vlastně svázaný zahrádkářský časopis jehož titulní část přikládám. A protože jsou vánoce i zima za dveřmi, vybrala jsem několik aktuálních řádků z článku K. Kudrny Živý vánoční stromeček : Jakmile se přiblíží štědrý den, nastane honba za stromečky. V městech uhlídají dozorci sadů těch několik stromečků smrkových a jedlových jen s napětím všech sil. Bez jejich energie putovaly by všecky smrčky a jedličky nákladně vysazené z parku do světnice, aby na chvíli ozářeny potěšily malinké a pak to už více dodávati netřeba. I hajným v lese nevede se lépe. Ve dne v noci hlídají, aby lidé neosekali nejpěknější smrčky pro výnosný obchod v městech Ale zámožnější nespokojují se s pouhou prořízkou, ti chtějí smrčky pěkně rostlé, s větvemi na všechny strany stejnoměrně rozloženými, a to jsou smrčky samotáři, určené pro pěstování pravidelných lesních porostů. Ba v mnohých rodinách zámožných už ani lesní stromky nevyhovují, jelikož prý záhy opadávají a pokoj se jehličím znečisťuje. Proto kupují mnozí za drahé peníze keře jmelí (jmenovitě v Anglii), které má listí tuhé, bledě zelené, neopadavá, proto dlouho vydrží. V dalším textu pak následuje recept jak si vypěstovat stromek živý, který má mnoho předností. Řekla bych, že i dnes velmi aktuální téma. Každým rokem je na naše náměstí dovážen a pracně osazován An ti ka restaurování a kon zer vo vá ní sta ro žit nos tí Počítače, internet vánoční strom. Proč by nemohl být vysazen na náměstí nějaký jehličnatý strom, který by se jen každoročně vyzdobil? A jaký by byl k tomu činu důvod jiný než finanční? Úryvek z výše uvedeného článku: Dítě pak pohlíží po celý rok s úctou ke stromu, jenž mu o vánocích způsobil radost a těší se na okamžiky, kdy se jeho miláček zase zaskvěje v hávu svátečním. Stromeček ten je mu bytostí posvátnou, družným kamarádem z útlého mládí, jejž rádo ošetřuje a bedlivě stopuje jeho vzrůst. Tyto momenty působí v dítěti zcela jinou náladu, než barbarské pustošení každoroční lesních stromků Dítě se učí míti v úctě a vážnosti všechny stromy a rostliny vůbec, netrhá, neničí surově - tím se mysl zušlechťuje. Už z tohoto momentu vychovatelského zasloužil by větší pozornost živý vánoční strom. V prosincovém Kalendariu pak nalezneme ještě rady další: K vánocům pamatujme i na ubohé ptáčky, kteří počínají trpěti nouzí a proto stěhují se blíž k lidským příbytkům. Stavme jim krmiště a sypejme jim potravu! Na jaře se vám jistě za to odmění! V prosinci za dlouhých večerů prospívá každému, čte-li poučné spisy a časopisy, v nichž nalezne mnohých pokynů nejen pro praktický život, ale i zahradnické práce a praktické včelaření. A jaké byly na počátku 20. století aktuální vánoční dekorace? O tom k nám promlouvají obrázky z knihy Moderní vazačství květin vydané v roce Vánoční věnec s lyrou, různým vánočním ovocem a miniaturním ovocným věnečkem. STAVEBNINY VALTICE přestěhovány ze Sobotní Pod Raisnou do haly firmy Molčík na Mikulovské TEL: Druhý obrázek znázorňuje Vánoční zvonici. Doufám, že vám vhled do starých knih byl milý a navodil ve vás nostalgické vzpomínky na vyprávění vašich babiček či vzpomínky na vaše vánoce v dětství. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice NEHTOVÉ STUDIO Knail - NABÍZÍ Modeláž umělých nehtů Zpevnění přírodních nehtů akrylem Manikúra suchá i mokrá P-Shine, japonská manikúra Nail-art, zdobení nehtů Peeling rukou Nehtové poradenství Nehtová kosmetika značek Orly, O.P.I., Creative Pravidelně nové kolekce laků Novinky v oblasti modeláže a zdobení nehtů SLEVA PRO STUDENTKY 100,- Kč NA KAŽDOU NÁVŠTĚVU STÁLÉ ZÁKAZNICE KAŽDÉ TŘETÍ LAKOVÁNÍ ZDARMA Vaše ruce si zaslouží pozornost, neboť ruce a nehty vyjadřují stav naší duše. Těším se na Vás Kristýna TEL.: MNOHEM VÍCE NAJDETE NA Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil P. Bezruče 1125, Valtice, tel

10 Perly kniha na pokračování... Otrokyně Svatební zvony zněly do širokého okolí! Pojďte se všichni podívat! Marta Klempárová se vdává! Pojďte, lidičky! Podívejte se na vyvoleného! Tak toho si vybrala? Podívejte se na toho šťastlivce! Štíhlounká dívčí postavička v dlouhých bílých krajkových šatech a s myrtovým věnečkem na tmavých vlasech stála zahalena do průsvitného závoje. Bledá nevěsta s odevzdaností v očích a ušlechtilými kornouty kal v náručí vedle nechtěného ženicha. Na příkaz svých rodičů řekla tomuto neznámému muži 14. listopadu 1964 ANO, aniž by na něj alespoň koutkem oka pohlédla. Slovem ANO byla vdaná na celý život. Jejím manželem se stal Antonín Bandy a ona se od tohoto okamžiku jmenovala Marta Bándyová. Její srdce neplesalo štěstím. Bylo plné smutku a odevzdanosti. Snažila se na nic nemyslet. Snažila se o naprostou lhostejnost. Poslušná svých rodičů potlačovala vzdor jako hřích. Svatební hostina byla velkolepá. Otec Klempár splnil to, co slíbil. Stoly se prohýbaly pod mísami dobrot a víno teklo proudem. Vyhrávala Jozefova kapela. Všichni se veselili. Skutečně všichni, až na Martu. Ta se pohybovala jako stroj. Řekli jí tancuj, tak tančila. Řekli jí připij si, tak se napila. Jen po polibku se odporem otřásla. Pojď se připravit na svatební noc, přikázala jí matka Justina a doprovodila ji do ložnice. Na připravené posteli byly rozházeny květiny. Novomanželské lože mělo stvrdit láskyplným objetím posvěcený svazek. Marta strnula. Nebyla schopná pohybu. Matka jí pomohla se svlékáním svatebních šatů a navlékla na ztuhlé dceřino tělo průsvitnou noční košili. Nemohla si nevšimnout, jak moc se novomanželka třese. Všechno bude dobré. Neboj se. Každá tím procházíme. Tebe také provdali za muže, kterého jsi až do svatby neznala? Na to Justina neodpověděla. Musela by lhát, anebo by musela přiznat, že se s Jožinkem neskonale milovali. Beze slova z ložnice odešla mezi svatebčany. Už na tebe čeká, Toníku. Ukaž jí, že jsi skutečný muž, pošeptala zeťovi. Nic nedej na to, že se trochu bojí. Je opravdu panna. Ještě muže neměla. Toník se zasmál a vpotácel se za Martou. Hrubě se po ní sápal. Ona odmítala. Nechtěla. Odstrkovala ho. Nechtěla toho hrubého a přízemního muže, ze kterého na dálku cítila alkohol. Nechtěla muže, kterého jí určili. Vzal si ji silou. Vzal si ji mocí. Tím se jí ještě více zošklivil. Nedokázala si představit, že s ním bude žít celý život a že podobné noci bude prožívat, kdykoli si on zamane. Celý život! Dlouhý život? Jak dlouhý? Pane, smiluj se! Prosím! Relaxclub Valtice nabízí posezení v restauraci, sportovní vyžití - tenis, bowling, petangue, pin-pong, odreagování v luxusním casinu, poučení a zábavu v kongresovém salonku. Veterinární ambulance pro malá domácí zvířata MVDr. Jiří Krabička Zámecké nám. 8, Břeclav Ordinační hodiny: Po-Pá O co to prosí? Vždyť je přece jenom žena. A žena musí poslouchat svého muže. Antonín Bándy je její muž. A ona ho musí poslouchat. Vydrží to? *** Byla vdaná. Byla žena. Stala se jí tím nejhorším způsobem. Bez lásky a bez touhy. Z donucení. Násilím. Byl to zlý sen? Ne. To byla realita. Chtělo se jí utéct. Provdala se do Sokolnice za celou Bándyovu rodinu. Všechno tu bylo tak cizí, tak jiné. To slibované, že jí bude dobře, se nenaplnilo. Naopak. Neměla na růžích ustláno. Třebaže vdaná, byla sama. Její srdce bylo pusté, osiřelé. Kdyby byl Toník alespoň jiný! Kdyby byl něžný a víc trpělivý! Jistě by se naučila ho milovat. Chtěla být dobrou ženou. Bohu pro radost. Moc to chtěla. Moc si to přála. Ale! Z Toníka byl Tonda a z Tondy komunista. Mladý komunista. Antonín Bándy odjel do Ostravy na stavbu mládeže. Líbilo se mu to. Byl tak daleko od Sokolnice, byl tak daleko od rodiny, od polí a od plahočivé rolnické dřiny. Také byl daleko od své mladé ženy. Pravda, byla pěkná a pracovitá. A také poctivá, když si ji bral. Pobožná je pořád. To se nezměnilo. Jen peníze jí chyběly do těch známých pěti pé. I jeho rodiče si mysleli, že jí otec dá pořádné věno. Nedostala nic. Ať tak nebo tak, připadala mu divná. Že by to byla pýcha? Co si vlastně ona vůbec o sobě myslí? Chtěla by být chytřejší než on? Tak to tedy ne. Co si to dovoluje? On je přece chlap a ona jenom ženská. To si od ní nedá líbit. Však on ji zkrotí. On ví, jak na to. Má rád ženy. Má rád poslušné, ale vášnivé. Má rád pokorné, ale temperamentní. Však on tu svoji zvládne. On si ji vychová. Tady v Ostravě si bude žít po svém. Nikdo se nedoví, že tu má ženskou. A Marta je doma. Tam ji hlídá celá Bándyova rodina. To je moc dobře. Co víc by si mohl přát *** Marto, běž na pole! Marto, nakrm dobytek! Marto, uvař! Marto, ukliď dům! Marto, zameť dvůr! Marto, umyj okna! Marto, vyper! Marto, vyžehli! Marto, udělej! Marto,! Kde by Bándyovi našli takovou ovečku? Kde by našli takového dříče? Tak skvělou služku? Služku bez nároků na plat. Bez jakýchkoli nároků. A Marta dělala všechno, co po ní chtěli. Mladá a naivní. Dlouho si neuvědomovala, že ji zneužívají. Nikdo z nich se prací nepřetrhl. Vůbec se nestyděli, že si z ní udělali otrokyni. Vůbec o tom nepřemýšleli. Vůbec si něco takového nepřipouštěli. To máte šikovnou nevěstu, sousedko. Ta Toníkova žena si vás ale považuje. A jak je pracovitá! Takové a podobné řeči považovala za pochvalu. Nevšimla si drobné ironie. Vždyť si okolí dobře všimlo, jak s ní Tondova rodina zachází. A její manžel? Vztah mezi nimi se od samého začátku omezil na tři věci. Jídlo, postel a bití. Nějaká něha? Nějaká přívětivost? Nějaké uznání? Společné téma? Ani náhodou! Neměla příležitost, neměla důvod ho milovat. Prosila ve svých modlitbách o polidštění života. Prosila o lásku. To ještě pořád věřila, že se Tonda může změnit. To ještě pořád chovala naději. *** Vymydlená, upravená, v naškrobené zástěrce Marta očekávala Tondův příjezd. Kuchyní se nesla vůně čerstvě uvařeného jídla, když ho vítala. Nosila na stůl a sledovala každý pohyb v jeho tváři. Chtěla vědět, jak mu chutná. Snášela srkání, mlaskání, mastnou bradu Jen když se už konečně změní. Stále ve střehu očekávala příkazy přines, podej, odnes Ale on stejně jako vždycky vstal od stolu, utřel si bradu a protáhl se, až mu kosti praštěly. Zdál se spokojený. Kdo vařil? Já. Chutnalo ti? Za moc to nestálo. Matka vaří líp. Uč se od ní! odbyl ji. Jen nechválit. Stouplo by jí to do hlavy. Už tak je dost pyšná. Při odchodu z kuchyně se otočil. Byl tak chladný! Jako by mluvil o něčem, co ho vůbec nezajímalo. Až umyješ nádobí a uklidíš, rozestel postel. Rozklepala se. Bála se těch hrozných chvil. Násilí bez lásky. Pociťovala hluboký odpor k jeho brutalitě. Děsila se i toho, co zpravidla přicházelo po tom. Přicházelo to vždycky a ve stejném pořadí. Snad jen ve stále brutálnějším provedení. Když skončil s násilím v posteli, popadl ji za vlasy a smýkl s ní na zem. Za vlasy ji opět zvedl a mlátil hlava nehlava. Vždycky tak moc, že se loučila se životem. Často si přála, aby si ji vzala smrt. Ta však nepřicházela. Rány dál dopadaly na její tělo. Chránila si hlavu před otřesy. Chvílemi bolestí omdlévala. To pak nešetřil fackami. Chránila si ňadra, tak choulostivá na hrubost. Dostávala rány od Tondy i od zdi, na kterou ji mrštil. A znovu. A zase. Stále se to opakovalo. Proč? Proč ji tak bije? Nikdy ji to nevysvětlil. Nikdy neřekl za co. Jen mlátil. Jen zuřil. Jen běsnil. Copak zešílel? Často to tak vypadalo. Oddechla si, když opět odjel. Hlava časem přestala třeštit. Modřiny zpravidla do čtrnácti dnů zmizely. Kéž by se už nikdy nevrátil. Bez něj by jí bylo lépe. Toto zbožné přání však vyslyšeno nebylo. Zase přijel. Zase se vrátil. Všechno se opakovalo s hrůznou pravidelností. Matce Justině si postěžovat nemohla. Nepochopila by ji. A dost možná by ji ještě pokárala. U Bándyů ji nelitoval nikdo. Vlekla se zbitá po domě a nikdo jí nepomohl. Jejich syn přece ví, co dělá. Jejich syn si umí získat ženu. Primitivní způsob, jak dokazovat ženě lásku, Marta nechápala. Vždyť se snažila všem vyhovět, plnit všechna přání i příkazy. Tak proč? Proč se chovají tak necitelně i ostatní? Proč jsou tak lhostejní? Vždycky den dva po Tondově běsnění si ji nikdo nevšímal. Pak ale zase šlo všechno postaru. Marto, běž na pole! Marto, nakrm doby- Účetní firma Alexandry Ekrtové nabízí vedení daňové evidence, účetnictví, DPH, mezd, skladů a podpůrných evidencí, dle požadavků zákazníka Tel: ,

11 tek! Marto, Stále služka. Stále otrokyně. Tolik si přála být tou nejlepší ženou, nejlepší manželkou. Možná se příště doví, co dělá špatně. Možná už příště ji nebude bít *** Ubíhaly dny, týdny, měsíce. Rok, dva A nic. Nic se na jejich způsobu života nezměnilo. Jak dlouho to už trvá? Sto let? Byla vůbec někdy mladá? Je mladá. Vždyť je jí dvacet. Už si začala uvědomovat své postavení. Pochopila, že je otrokyní. Naivita byla ta tam. I pokora. Všechno se v ní bouřilo. Našla si kamarádku. Člověka, kterému se mohla se vším svěřit. Kristinka s ní prožívala všechna její utrpení. Velmi ji litovala a moc jí chtěla pomoci. Jak tak můžeš žít, Marto? často se ptávala. Když já se ho moc bojím. Uvědomuješ si, že tě může zmrzačit? Někdy si přeji, aby mě zabil. Měla bych pokoj. Odejdi od něj. Nebudeš ani první, ba ani poslední žena, která odešla od muže. A už nikdy nechci slyšet slova o smrti. Jsi mladá a tvůj život se může změnit. Jen musíš chtít. Ne, to nejde. Manželství je svátost. A také mám strach. A ví to také Tonda, že je manželství svátost? *** Tonda si všiml, že se Marta mění. I sestry si stěžovaly. Už jim nesloužila. Už to nebyla ta pokorná otrokyně. Tak ji zmlaťte, když vás neposlouchá. Já už budu na Ostravsku končit. Vrátím se natrvalo a udělám pořádek. Cože? Bude doma natrvalo? Bude s ní každý den? Zmocnil se jí děs a panika. Musí pryč. Už tady nemůže zůstat. Hned po Tondově odjezdu sbalila své věci a až všichni usnuli, utekla ke Kristince. Pojď honem dovnitř. Udělala jsi moc dobře, že ses konečně rozhodla. Představ si, že se Tonda vrátí z Ostravy natrvalo. Už to nemohu déle snášet. Už to nejde. Pomoz mi, prosím, slzy se jí řinuly po tvářích. No, podívej se, jak zase vypadáš. Samá modřina. A těch slz! Přestaň brečet. To ti nepomůže. Důležité je, že ses rozhodla. Budeš bydlet se mnou. Ale z čeho budu žít. Nemám žádné peníze. Tak to je to nejjednodušší. Půjdeš dělat do družstva. Máš přece školu a jsi pracovitá. To tu každý ví. Rádi tě přijmou a ty si vyděláš. Teď už ale půjdeme spát. Ráno musíme brzo vstávat. Dobrou noc! Kristinka zívla a pohladila Martiny stále ještě uslzené tváře. *** Dny ubíhaly v pohodě. Příjemné prostředí a přátelské vztahy i v práci vrátily Martu zpět do radostného mládí. Vrátily jí úsměv. Vrátily jí jiskru. Na rtech se usadila píseň. Jen chvílemi se nitro rozechvělo strachem. A to tehdy, když se vetřel do její mysli Tonda. Táňa Tichá příště: Chci tě milovat Opět na Katzelsdorfu Před pár lety jsem poprvé psal o Katzelsdorfském zámečku a hájence k němu přiléhající. Dnes se k tomuto tématu opět vracím, abych zámeček připomněl a doplnil nové informace. Historie objektu (v datech) Katzelsdorfský zámeček byl postaven za vlády knížete Jana I. z Liechtensteina ( ). Plány zpracoval knížecí architekt Josef Kornhäusel v letech Stavba byla dokončena až kolem roku 1819 architektem Franzem Engelem. Objekt se skládal ze dvou částí: z hájovny a loveckého zámečku. V literatuře ho můžeme najít i pod jinými názvy, např: Katzelsdorfský zámeček; hájenka; salet; myslivna a Kyclovka! V letech za Jana II. z Liechtensteina byl objekt myslivny a zámečku opraven. Byly restaurovány reliéfy představující šlechtické znaky, amorety a různé stromy. Současně zde byly umístěny další dva reliéfy s loveckými motivy (lov na jelena a na divokého kance) pocházející z počátku 19. století, které byly umístěné na liechtensteinském zámku v rakouském Seebensteinu. Vytvořil je pravděpodobně některý z žáků významného sochaře Josefa Kliebera. Interiér zámečku Hlavní místností zámečku byla rozsáhlá obdélníková síň uzavřená na západě zdí, která ji oddělovala od zmíněné myslivny a spojovala s prvním dvorem úzkým průchodem. Před zdí se nacházelo šest sloupů, snad s reliéfní výzdobou. Na severu a jihu hlavní síň oddělovaly polokruhovité, rovněž sloupovím uzavřené prostory, které v podobě apsid vybíhaly v exteriéru z hlavní budovy. Směrem na východ se nacházelo dvouřadové sloupoví, které spolu s dominantním schodištěm a obdélníkovým štítem tvořilo hlavní průčelí zámečku. Budova měla terasovitou střechu s pohledovými vazbami na Kolonádu, Valtice, Rendezvous, Belvedér a Katzelsdorf. Reliéf dnes Z původních reliéfů, jež byly umístěny v částí zvané Lovecká síň, se zachoval pouze lov na divokého kance. Dlouho se nacházel na Celňáku. Sloužil zde jako dekorace na nově postavené kašně. Dnes se po zrestaurování opět nachází ve Valticích. Je vystaven na zámku naproti zámecké kapli. Dnešní stav celého reliéfu se podstatně liší od obrázku na popisné cedulce (umístěné vedle tohoto pomníku ). Postavám chybí obličeje a kus končetin. Část, představující jednoho ze psů a druhý strom, je v podstatě neidentifikovatelná. I přes to je to zatím jediný reliéf, který můžeme ještě dnes spatřit, ale doufám, že není jediný, který se dochoval. V roce 1945, po konfiskaci liechtensteinského majetku, přešel objekt do vlastnictví československého státu. Zámeček a hájenka (k němu přiléhající) byly opraveny a jako byt sloužily až do roku V roce 1953 se utváří železná opona. Celá pohraniční oblast musela být vylidněna. Stavba byla přeměněna v hospodářsky prospěšnou budovu, přesněji seník. V roce 1956 zámeček vyhořel. Není vyloučeno, že mohlo jít i o úmyslný požár. Od tohoto roku začíná objekt chátrat. Začátkem šedesátých let (přesněji roku 1963) jsou odstraněny (rozebrány) poslední zbytky zámečku. Tímto rokem se Katzelsdorfská myslivna zapisuje mezi zaniklé stavby Lednicko-valtického areálu. Zánik stavby Jde sice o smutné období historie zámečku, ale je to také doba, v níž zůstává mnoho nezodpovězených otázek. Proto se k tomuto tématu znovu vracím, abych i ostatním občanům města Valtic připomněl okolnosti zničení této stavby. 1. K demolici došlo kvůli blízkosti zámečku ke státní hranici (cca 300 m za železnou oponou). V roce 1920 je Valticko připojené k Československé republice. Po vytvoření nové státní hranice je celé katastrální území připojeno k městu Valtice. Zámeček kolem roku 1956 Zámeček se ocitá v příliš velké blízkosti hraničního pásma, a to se mu stane v budoucnu osudné. Píše se rok 1953 a podél pohraničí vzniká železná opona, která má obyvatele ochránit před západními imperialisty. Větší část Katzelsdorfského lesa se nachází za oponou. Hajný musí hájenku opustit. Vojáci postupně celou stavbu mění v hospodářské stavení, které v roce 1956 Mikulovská Valtice Pondělí -Pátek

12 vyhořelo. Okolnosti nejsou známé. Zámeček po vyhoření po r Stavba, která byla po druhé světové válce poškozena, nově opravena a sloužila jako byt nového hajného, od roku 1956 nemilosrdně chátrá. Počátkem šedesátých let přestává stavba existovat. Poslední zbytky bývalého zámečku jsou rozebrány v roce Za krátkou dobu, tj. 7 let ( ), ze stavby, která sloužila jako hájenka i jako lovecký zámeček, zůstalo pár obvodových zdí a základy. 2. Druhým důvodem je zdroj stavebního materiálu. Tato informace se v žádné literatuře neobjevuje, i když jde zřejmě o hlavní důvod demolice objektu. Důkazem jsou dva domy postavené ze získaného materiálu (ve Valticích na ulici Polní). Objekt zámečku a myslivny se nacházel, jak je uvedeno výše, na území, které patřilo československé armádě. Netýká se to jen území Valticka, ale v tehdejší době celého hraničního pásma sousedícího s Rakouskem a západním Německem. Ke všem objektům nacházejícím se v této oblasti měli přístup pouze vojáci, příslušníci pohraniční stráže a lidé s povolením. Není se tedy proč divit, že bylo možné rozebrat i takovou historickou stavbu a postavit si rodinný dům, garáže atd., neboť zámky, zámečky, hrady připomínaly doby, v nichž buržoazní kapitalistická společnost vykořisťovala pracující lid. Tento čin se stal víc jak před čtyřiceti lety, ale místo vypadá stále jako v den, kdy zámeček přestal existovat. Půdorys stavby se schodištěm je pod sutinami, které zarostly neprostupnými keři a břečťanem. Kolem dokola se nachází zbytky polámaných cihel, omítky a uhnilé trámy. Hájenka po vyhoření po r Co zůstalo do dnešních dnů? Tímto tématem se zabýval můj druhý článek ve Valtickém zpravodaji (Valtický zpravodaj červen 2009). Vracím se k němu i dnes a ve stručnosti vše připomenu. Vinný sklep Že se jednalo o vinný sklípek, dokazují vinařské předměty z výpovědi, o kterých mluvil jeden ze synů pana Kycla. Během války se údajně částečně zazdil a v době pobytu hajného sloužil k uskladnění potravin. Najdeme ho severozápadně od studně. V blízkosti sklepa stávala i jiná hospodářská stavení: chlévy pro kozy a prasata, kurník se slepicemi a malý dřevěný přístřešek. Opodál se nacházela stodola sloužící asi i jako seník. Studna Její hloubka je cca 7 15 m a je už zřejmě vyschlá, popřípadě zasypaná. Nachází se jižně od místa, kde celý objekt stával. V blízkosti se nalézala žumpa (zbytky cihlové výstavby jsou patrné do dnešních dnů)! Ovocný sad Navazoval na alej do Valtic, vysazenou kolem roku Nacházel se západně od celé stavby, v okolí vinného sklepa a hospodářských budov. Do dnešních dnů zůstalo pár hrušní a jedna višeň. Reliéf Námětem je Lov na divokého kance. (informace uvedené výše) Základ stavby Pod nánosem cihel a omítky se nachází celý zachovalý kamenný základ, sklep a vstupní schodiště. Základ stavby Snažil jsem se připomenout a doplnit pár informací o této stavbě, která zanikla z důvodu špatného stavu objektu a snahy zabránit přespání protikomunistickým živlům narušujícím státní hranici. Více informací, které se ve Valtickém zpravodaji objevily, ale i jiné zajímavé informace, fotky, mapy a další, naleznete na stránkách: Zdroje: MUSIL, František; PLAČEK, Miroslav; ÚLOVEC, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce vyd. Praha: Libri, ISBN Fotografie: z archivu autora a z archivu Památkového ústavu v Brně reprofoto 12 Daniel Lyčka Lifting bez skalpelu Blíží se čas plesové sezóny a všechny ženy budou chtít vypadat krásně.a tak jsme pro vás připravili rozhovor s MUDr. Pavlou Brančovou, která začala nově o víkendových dnech poskytovat služby korekční a estetické kosmetologie v nedalekém Lázeňském domě Perla v Lednici. Paní doktorko, jak je to tedy s tou touhou po věčném mládí? Touha po věčném mládí a kráse je snad stará jako lidstvo samo. Prvním viditelným příznakem stárnutí bývá obvykle tvorba vrásek. Zatímco u mužů byly vrásky považovány za symbol moudrosti a vyzrálosti, u žen byly naopak vnímány jako vada na kráse. Proto se už v dávných dobách setkáváme s více či méně drastickými metodami, jak si zachovat hladkou pokožku a stálou krásu. Velká důvěra byla vkládána po staletí i k vývoji elixíru mládí. V dnešní době po něm snad už pátrat nemusíme, alespoň co se týče vizuálního omlazení. Vyvinutá estetická a korekční kosmetologie v dnešní době využívá velmi širokou škálu prověřených přípravků i operačních zákroků, po kterých nám klient viditelně o mládne. Jaké metody pro naše omlazení nabízíte ve svém studiu ANTI AGIN v Hustopečích a v Lednici? Dnes bych se chtěla zmínit o jedné z mnoha metod, v dnešní době velmi využívaných, a tou je aplikace botulotoxinu a výplňových látek na bázi kyseliny hyaluronové. Většina žen již o tomto přípravku něco slyšela, mnoho jich aplikaci botoxu i podstoupily, ale stále přetrvává nedůvěra a strach, je plno nezodpovězených otázek. Ani se nedivím. Také já, když slyším botulotoxin, tak se mi vybaví spíš nepříjemná otrava zkaženým masem, než nějaké zkrášlení. Dovolte mi tedy několik slov o historii, o náhodném objevu kosmetologického účinku botulotoxinu a jeho léčebném účinku v neurologii a očním lékařství, které se využívají dodnes. Botulotoxin je látka, kterou produkuje bakterie Clostridium botulinum. Známe celkem 7 typů neurotoxinů, z nichž se v lékařství i kosmetologii používá ve velmi ředěné koncentraci typ A, který je aplikován pouze injekční formou. Je nutno podotknout, že využití v lékařství i veterinární medicíně se objevuje až ve druhé polovině 20. století. Dříve tato bakterie byla známá spíše jen jako původce dnes velmi vzácného onemocnění tzv. botulismu, který se projevuje dvojitým viděním, postupnou paralýzou svalů končící i smrtí. Název choroby a také bakterie stanovil Justinus Kerner, německý lékař, který se v 19. století zabýval touto chorobou ze zkaženého jídla. A protože se nejčastěji setkával s botulismem ze zkažených klobás, odtud název - latinský výraz pro klobásu je botulinum. Proto dnes běžně mluvíme o klobásovém jedu. Poprvé se v medicíně použil v roce 1984 k léčení šilhavosti a tiků očí, následně v neurologii, kdy se využívaly účinky botulotoxinu ke zmírnění svalového napětí. Postupem času

13 si lékaři všimli, že pacienti, kteří se podrobili léčbě botulotoxinem, zejména v očním lékařství, mají vyhlazené vrásky a vypadají celkově mladší. A tak využití botulotoxinu v kosmetologii bylo na světě. Druhým využívaným účinkem botulotoxinu v dnešní době je potlačení nadměrného pocení v podpaží, na ploskách nohou i dlaních rukou. A v neposlední řadě byl zaznamenán i pozitivní účinek na psychiku depresivních pacientů. Opakované průzkumy opravdu potvrdily, že po aplikaci botulinu je pacient spokojenější sám se sebou, se svým vzhledem a pocitem zvýšeného sebevědomí. Tento účinek se ale v lékařské praxi nevyužívá. Jak tedy botulotoxin funguje a jak se aplikuje? Podstatou účinku botulotoxinu je blokáda nervového zakončení, kdy se přestanou předávat impulzy do svalů, které se přestávají smršťovat a tím se nad nehybným svalem pokožka vypíná a vrásky mizí. V kosmetologii se používá 1000krát menší dávky, než je dávka toxická. Botulotoxin se aplikuje ve formě injekčního roztoku velmi tenkou jehličkou do příslušného mimického svalu, který je v dané oblasti největší příčinou vzniku vrásek. Nejčastěji proto bývají korigovány vrásky mezi obočím, na čele, v oblasti kolem zevních koutků očí (tzv. vějířky nebo vraní nohy). Zkušený lékař může botulotoxinem upravit vrásky i v jiných oblastech, např. v oblasti horního rtu anebo vyrovnává drobné nesrovnalosti v obličeji. Zákrok probíhá ambulantně, při injekční aplikaci může být pociťováno lehké štípnutí, jinak je aplikace téměř bezbolestná. U senzitivních osob lze použít lokální i svodnou anestezii. Říkáte, že aplikace je bezbolestná, ale jaká opatření jsou nutná po takovém zákroku. Může jít žena, a vlastně by to mohl být v dnešní době i muž, pak hned domů či do práce nebo je nutná ještě nějaká následná péče? Po zákroku nejsou nutná opatření, která by klienta učinila práce neschopným, každý se může hned po zákroku věnovat svým povinnostem. Doporučuje se ale 4 až 6 hodin po zákroku neležet, aby se látka neroztekla do okolí. Týden se pak nedoporučuje navštěvovat solária, nechodit na kosmetiku, masáže a podobně. Jak rychle to omládnutí bude na nás bude vidět a jak dlouho to vydrží? Účinek se dostavuje do 5 až 7 dnů a po první aplikaci botulotoxinu vydrží 3 až 5měsíců. Je to ale velmi individuální. Po druhé aplikaci se účinek prodlužuje na 6-8 měsíců a po třetí vydrží výjimečně až 1 rok. V praxi se spíš setkáváme s klienty, kterým vyhovuje udržovací dávka jednou až dvakrát ročně. A co vedlejší účinky? Jako vedlejší účinky se objevuje zarudnutí a otok v místě vpichu, které během hodiny mizí. Při napíchnutí podkožní cévky se může objevit i modřinka a někteří udávají bolesti hlavy. Pokud se velmi vzácně objeví jiné vedlejší účinky, jako např. pokles víčka, pak je to sice stav vratný, ale měl by být informován lékař. Proto je tak důležité, aby botulotoxin aplikoval pouze lékař, který nejenže zná dobře anatomii obličejových svalů, ale navíc musí být v této oblasti zvlášť proškolený odbornými specialisty! Je tato metoda pro některé klienty nevhodná? Kontraindikací při aplikaci botulotoxinu je těhotenství, kojení a užívání některých léků, zejména ředících krev - Heparin, Anopyrin, Warfarin. Botulotoxin se neaplikuje při užívání antibiotik a léků podávaných při srdeční arytmii nebo v případě zánětu v inkriminované oblasti. Je potřeba také upozornit klienty, že botulotoxin není všemocný. Zejména u starších ročníků a při dlouhodobě trvajících hlubokých vráskách, nemusí dojít k úplnému vyhlazení vrásek, dochází pouze k jejich změlčení. Ale i v tomto případě moderní kosmetologie v dnešní době umí pomoci. K vyrovnání hlubokých vrásek, výplni rtů i modelaci celého obličeje se velmi úspěšně používají výplňové látky, obsahující kyselinu hyaluronovou (dříve se používal zejména kolagen). Z preparátů se nejčastěji používá několik typů Restylanu, Stylage, Juvederm ultra 3,4, Surgiderm. Botulotoxin je obsažený v preparátech Botox a Dysport. Tedy jedná se o stejnou látku pod různým firemním názvem, rozdíl je pouze v různých koncetracích, které musí lékař zohlednit při ředění injekčního roztoku. No a teď jedna důležitá otázka jaká je cena takového zákroku? Cena zákroku není bohužel nejlevnější záležitostí a to vzhledem k vysokým cenám botulotoxinu a zvlášť výplňových látek. Základní cena zákroku se odvíjí od 2500 Kč až 3000 Kč a výše, záleží na množství a hloubce vrásek, rozsahu postižených oblastí a spotřebě botulotoxinu. U aplikací výplňovou látkou jsou ceny ještě vyšší. Myslím si ale, že této investice by neměli klienti litovat. V dnešní době se stále více klade požadavek na dobrý a příjemný vzhled lidí. Jak dlouho se estetickou a korekční kosmetologií zabýváte? S estetickou a korekční kosmetologií pracuji třetím rokem a poskytuji služby v Hustopečích a v Lednici. Doufám, že klienti ocení fakt, že ušetří čas i peníze, protože ve větších městech se zákroky pohybují v jiných cenových relacích. Zabývám se i celkovým kosmetologickým poradenstvím, chemickým lékařským peelingem, rejuvenací, intenzivní hydratací pleti apod. Zatím je zájem o aplikaci botulinu do horní části obličeje - čelo, vrásky na nose, mezi obočím, okolí zevních očních koutků, úprava povislých ústních koutků, zvýraznění kontur rtů eventuálně jejich výplň. U komplikovaných případů mám možnost zajistit zákrok na jedné renomované plastické chirurgii, kde jednou za 6-8 týdnů pracuji několik dní na ambulanci s lékařkou plastické chirurgie - evropsky uznávanou expertkou v tomto oboru, která sem dojíždí z Německa a která se této problematice věnuje více jak 15 let a proškolila stovky lékařů po celé střední Evropě. Jak vás mohou zájemci o vaše služby kontaktovat? V Hustopečích jsem si vyčlenila pro kosmetologii každý čtvrtek v týdnu, pracuji v ordinaci na Třebízského ulici č. 13 (žlutý patrový dům vedle čistírny), na obzoru je pronájem ordinace v Domě zdraví na Brněnské ulici, spolupráce s kosmetickými studii už taky běží. V lednici pak bývám po domluvě o víkendech v Lázeňském domě Perla. Kontaktovat mě klienti můžou kdykoli na mob: nebo na ové adrese: Takže pokud se rozhodnou přijít třeba jen pro radu, na konzultaci nebo rovnou na zákrok, pak se budu i já s nimi těšit z jejich svěží a omládlé pokožky a zajisté i zvýšeného sebevědomí. Paní doktorko vím však, že toho děláte v oblasti kosmetologie ještě mnoho, např. chemický lékařský peeling, hydrobalanci, mezoterapii atd. a tak bych byla ráda, kdybyste nás mohla v dalším čísle zpravodaje blíže seznámit s těmito metodami. Ať můžeme být pro nadcházející sezónu krásné. Jistě, pokud bude zájem, ráda vás seznámím s dalšími dostupnými metodami a službami v oblasti lékařské estetické a korekční kosmetologie. Těším se na návštěvu Vašich čtenářů. Děkuji a rozhovor a pokračovat tedy budeme příště. -ipv- 13

14 Předvánoční rozjímání Vánoce jsou krásné svátky, ale někdy nám je pokazí hektické přípravy jako je nakupování, gruntování, pečení a vyvařování. Jak to udělat, abychom si mohli vychutnávat vánoční atmosféru? No prostě nic nepřehánět a udělat si trochu klidu na radosti, které toto předvánoční období nabízí. Naše město Valtice nám letos nabízí krásný předvánoční program. Nechte se zcela vtáhnou do této vánoční atmosféry výstavou připravenou pro vás v prostoru valtické galerie v TIC. Při pohledu na různě nazdobené vánoční stromečky vás vánoční kouzlo chytí za srdce. Udělejte si čas na návštěvu i jiných vánočních výstav, vánočních jarmaků, vánočního zpívání a třeba i na návštěvu vánočně vyzdobených měst jako je Praha či Vídeň. Nasajte tu atmosféru a pak vás Vánoce nezklamou. No pak už nám konečně přijde ten velký den, kdy spočineme v klidu a konečně usedneme a ochutnáme všechny ty dobrůtky, které jsme si připravili a budeme se těšit z přítomnosti blízkých a dárků. Své srdce nechte prozářit světlem, ať již ve smyslu pohanského slunovratu nebo světla, které se zrodilo v městě Betlémě o Štědrém večeru. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice O lidových zvycích Vánoce. Je to jen stromeček, jesličky, cukroví, dárky. Ne, to je jen jedna část daného zvyku, rituální předměty a pokrmy. Další část tvoří samotný rituál. Jedná se o různé říkačky, písně, zaříkávání, koledy, lidové hry. Zvyk si takto můžeme rozdělit na část duchovní a fyzickou. Duchovní prvek zahrnuje čas, kdy se svátek slaví, vysvětlení, proč se slaví, jaké se k němu vážou pověsti. A fyzická část obsahuje již konkrétní předměty, pokrmy, tance a říkání, která se o svátku provozují. Je zřejmé, že se jedná o ritualizované činnosti. Je to proto, aby mohli lidé společně s přírodou vůbec vykonat nějaký obřad. Pokud by si každý vybral jiný kroj, napekl jiné pečivo a zpíval jiné písně v jinou dobu, byl by z toho Babylon. A jako s Babylonem by to dopadlo i s aktéry rituálu. Existují i rituály pro jednotlivce, například když svobodná děvčata v předvečer Sv. Jana házela věnečky přes strom v sadu. Nikdo je přitom nesměl spatřit. Ale i tento rituál konalo mnoho děvčat. Stejný rituál, ve stejnou dobu. Jen na jiném místě, ale ta místa nebyla od sebe nijak extrémně daleko, vždyť zvyky se slavily v určitých oblastech stejně. Společné rituály zkrátka mají velkou sílu, obzvláště pokud se provádějí stejným způsobem a na stejných místech po staletí. Pak můžeme sílu rituálu všichni cítit. Znám dost lidí, kteří před různými svátky a oslavami vypadají lehce uštvaně, naštvaně a vůbec - už aby ty Vánoce byly za námi. Je jisté, že dnes svátky a oslavy znamenají velké citové vypětí, a také vypětí finanční a existenční. Je to trošku škoda, protože to úplně postrádá původní záměry oslav, jako byly například prosby za úrodu, poděkování za úrodu, poděkování za pěkné počasí o žních, apod. Druhý účel rituálu byla ovšem samotná oslava. Oslava přírody, Boha, lidské práce, odpočinutí od těžké dřiny v zemědělství. Bývalo právem lidu slavit tyto svátky. Právem, za které byli lidé ochotni i bojovat. Dneska to spíš vypadá, jakože nás s těmi svátky kdosi otravuje. Ano, otravují nás megareklamy, přesvětlené a blikající výlohy, otravuje nás konzum. Otravuje nás nezdravý styl života. Ale svátky za to nemohou. A tak Vám přeji co nejpříjemnější poslední dny roku 2010 a co nejšťastnější vstup do roku Ať Vám ten Nový rok přinese jen a jen to nejlepší! Ať se všechna starost zruší a zavládne pokoj v duši. Co bolelo ať se zhojí a co těšilo ať se zdvojí. Štěstí tomu, kdo ho nemá. Lásku tomu, kdo je sám. Zdraví všem, kdo nemocni jsou. Z celého srdce přeje Pavlína Vlková, šéfredaktorka "DOMÁCÍ TAXI" Vítězslav Krčka Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , KVĚTINÁŘSTVÍ Roman HANKE řezané květiny * hrnkové květiny * svatební kytice * smuteční kytice * keramika * slavnostní výzdoby * suchá vazba Mikulovská 175, Val ti ce tel: Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXI. prodejné, cena 5.- Kč vydává Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. Vlková , schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC Předplatné: M. Lev, tel rie internet prosincové číslo, vyšlo

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 LEDEN Diskotéka Termín: 6. 7.1., 13. 14.1., 20. 21.1., 27. 28.1.2012 od 21.00 hod. Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

BĚLŠTÍ RADNÍ INFORMUJÍ

BĚLŠTÍ RADNÍ INFORMUJÍ BĚLŠTÍ RADNÍ INFORMUJÍ Číslo 22 Bělá nad Radbuzou dne 9. 12. 2004 Do Vašich domácností přichází další číslo našeho zpravodaje. Je to v době Adventu (v latině znamená "příchod"), tedy v době předvánoční.

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 TOULCŮV DVŮR AKCE LISTOPAD 2015 Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 V našem hlavním městě se stále častěji setkáváme s různými plazími uprchlíky z

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více