Školní preventivní strategie Minimální preventivní program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní preventivní strategie Minimální preventivní program"

Transkript

1 Školní preventivní strategie Minimální preventivní program 2008/2009 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark

2 Obsah I. Popis současného stavu problematiky 1. Charakteristika školy 2. Začleňování problematiky prevence sociálně patologických jevů do práce školy 3. Stav školy z hlediska sociálně patologických jevů II. Zdůvodnění potřeby III. Cíle školní preventivní strategie 1. Dlouhodobé cíle 2. Střednědobé a krátkodobé cíle IV. Vymezení cílové populace Minimální preventivní program 1. Práce s žáky A) Přímá vzdělávací činnost B) Školní akce C) Preventivní akce D) Volnočasové aktivity 2. Práce s pedagogickými pracovníky A) Preventivní tým B) Vzdělávání pedagogických pracovníků 3. Práce s rodiči A) Informační systém školy B) Webové stránky školy C) Informační třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků D) Partnerské třídní schůzky V. Měření efektivity školní preventivní strategie a supervize programu VI. Kontakty na spolupracující organizace 2

3 I. Popis současného stavu 1. Charakteristika školy Naše střední škola má v letošním školním roce 572 žáků (stav k ), z toho 358 studentů ve čtyřletých studijních oborech řádného denního studia, 53 studentů v denní formě nástavbového studia a 161 učňů v tříletých učebních oborech řádného denního studia, všichni jsou rozděleni do 24 tříd. Z celkového počtu žáků je pouze 1 dívka, ostatní jsou chlapci, čili můžeme říci, že jsme střední škola chlapecká. Škola se nachází v Havířově-Šumbarku, nejvíce našich žáků pochází tedy právě z Havířova a okolí žáků, z Orlové 83 žáků, z Karviné a Ostravy 21 žáků, z Českého Těšína 26 žáků, z okresů jiných 4 žáci. Naše škola je velmi dobře vybavena pro potřeby výuky, samostudia i využívání volného času našich žáků máme 18 učeben pro teoretické vyučování, 4 učebny výpočetní techniky napojené na internet, 3 laboratoře elektrických měření, 1 odbornou učebnu automatizace a číslicové techniky, 3 speciální jazykové učebny, 2 tělocvičny, z nichž jedna je využívána jako herna stolního tenisu, posilovnu, 2 venkovní volejbalová hřiště, 1 tenisový kurt, 22 dílen pro odborný výcvik a kolem 90 pracovišť, která taktéž slouží k výuce odborného výcviku, svářečskou školu, knihovnu a studovnu. Výuku ve škole zajišťuje 31 pedagogů teoretického vyučování a 19 pedagogů pro odborný výcvik. 2. Začleňování problematiky prevence sociálně patologických jevů do práce školy Problematika sociálně patologických jevů je podrobně rozpracována ve školním řádu a jeho přílohách. Zvláštní důraz je zde kladen na omlouvání absence, šikanování, zneužívání návykových látek apod. Přílohy školního řádu pak obsahují jakési manuály pro pedagogické pracovníky, které jim předkládají návody, jak postupovat v různých situacích (např. jak 3

4 postupovat při podezření na šikanování apod.). Důležitou součástí školního řádu jsou přesně stanovená výchovná opatření za jednotlivá porušení řádu. Ve škole pracuje preventivní tým, který vytváří školní preventivní strategii a aktivně se účastní plnění jejích cílů. Je tvořen ředitelem školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a dalšími členy z řad učitelů. Výchovný poradce eviduje žáky se specifickou poruchou učení, konzultuje s ostatními pedagogy metody výuky těchto žáků a koordinuje tvorbu individuálních studijních plánů. Pro žáky škola organizuje kroužkovou činnost, různé exkurze, semináře, besedy, školní výlety, lyžařský a sportovně turistický kurz, ekologický pobyt v přírodě. Problematika sociálně patologických jevů je začleňována do výuky. V této oblasti se vzdělávají taktéž pedagogičtí pracovníci, jednou ročně organizuje vzdělávací akci metodik prevence nebo výchovný poradce, ostatní z vlastní iniciativy pedagogů. Metodik prevence absolvuje komplexní vzdělávací program a získané informace předává pedagogickým pracovníkům. Snažíme se budovat partnerský vztah s rodiči našich žáků. Nabízíme velmi kvalitně zpracované webové stránky, informační web školy, partnerské třídní schůzky a informační třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků. 3. Stav školy z hlediska sociálně patologických jevů Při monitorování současného stavu jsme vycházeli: a) z projektu Mapa školy b) z vlastního dotazníkového šetření c) z výsledků vzdělávání a chování za 1. a 2. pololetí školního roku 2007/2008 Ad a) Mapa školy Jedná se o dotazníkové šetření zaměřené na pedagogy, rodiče a samotné žáky. Vzhledem k tomu, že je tento projekt velmi nákladný, zvolili jsme pouze vzorek žáků a jejich rodičů, konkrétně z každého ročníku jsme vybrali jednu třídu. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili všichni. 4

5 Počet respondentů a) studenti 101, tj. 99% přihlášených b) rodiče 94, tj. 92 % přihlášených c) pedagogové 60, tj. 100% přihlášených Vyhodnocení Podpora studentů, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy mezi školou, studenty a rodiči Podpora studentů Jen čtvrtina studentů říká, že učitelé individuálně radí, jak se zlepšit v daném předmětu. Podobně jako u ostatních škol je však téměř většina učitelů přesvědčena, že studentům poskytuje individuální rady. Spolupráce s rodiči Škola zřejmě nemá větší nedostatky v komunikaci s rodiči. Podle učitelů i rodičů škola s rodiči komunikuje dostatečně. V tomto ohledu vaše škola dosahuje spíše nadprůměrných výsledků ve srovnání s ostatními SOŠ. Nejvíce škola komunikuje s rodiči 1. ročníku, což je logické. Největší problém v komunikaci školy s rodiči shledávají studenti 4. ročníku. Ti hodnotí komunikaci spíše negativně. Necelá polovina učitelů se domnívá, že se rodiče dostatečně nezajímají o dění ve škole. Podle výsledků se však o dění ve škole zajímá celkově více rodičů než na ostatních SOŠ. V otázce toho, jaké oblasti života školy by měli rodiče ovlivňovat, mají rodiče a učitelé odlišné názory zejména v tom, do jaké míry mají rodiče do života školy zasahovat. Učitelé se domnívají, že hlavní oblastí, kterou by měli rodiče ovlivňovat, je způsob komunikace rodičů se školou, rozsah mimoškolních aktivit a cíle a směřování školy. Rodiče by však nejraději neovlivňovali nic. Kdyby to něco mělo být, tak zejména forma výuky, způsob komunikace se školou a rozsah mimoškolních aktivit. Rodiče by byli rozhodně nejraději informováni o dění ve škole pravidelnou aktualizací internetových stránek, tuto formu komunikace si přejí dvě třetiny dotázaných rodičů. Dalším žádaným způsobem komunikace jsou pravidelné rodičovské schůzky. Rodiče by také rádi se školou komunikovali prostřednictvím ových zpráv. Více než čtvrtina rodičů nedostává dostatečné informace o výkonu svých dětí a možnostech jejich zlepšení. 5

6 Vztahy mezi studenty a učiteli Studenti se domnívají, že jen někteří učitelé jsou otevřeni ke spolupráci, zatímco učitelé jsou o své otevřenosti přesvědčeni. Nejvíce jsou o otevřenosti učitelů přesvědčeni studenti 1. ročníku, nejméně studenti 2. ročníku. Stejně negativně hodnotí studenti zájem učitelů o to, jak studentům vyhovuje způsob výuky. Většina si myslí, že se o to učitelé spíše nezajímají. Ovšem je třeba říci, že tuto otázku hodnotí studenti vaší školy ve srovnání s ostatními SOŠ kladněji. U této otázky lze však opět vidět rozdíl v tom, jak odlišně mohou situaci vnímat studenti ve srovnání s učiteli. Učitelé jsou totiž v naprosté většině přesvědčeni, že se zajímají o to, jak studentům jejich způsob výuky vyhovuje. Více než třetina studentů si myslí, že učitelé porušují to, co požadují po studentech. Učitelé si opět myslí, že k takové situaci nikdy nedochází. Učitelé mají u studentů relativně velkou autoritu. Největší autoritu mají učitelé studentů 1. ročníku. Zároveň se studenti i učitelé domnívají, že se většina studentů chová vhodně ke svým učitelům. Trochu paradoxně však studenti odpovídají více negativně, což ukazuje určitou sebekritičnost studentů. Nejlépe se ke svým učitelům chovají studenti 1. ročníku, v tomto ohledu dosahují výrazně nadprůměrných hodnot. Většina studentů i rodičů je ráda, jakého má třídního učitele. Vztahy mezi studenty Na vaší škole panují celkem kamarádské vztahy mezi studenty. Nejlepší kolektiv je v 1. a 2. ročníku. Bez problémů se tu dokážou dohodnout na společných záležitostech. V těchto ročnících lze vysledovat výrazně nadprůměrnou hodnotu. Vztahy mezi učiteli Dvě třetiny pedagogů se domnívají, že v případě nespravedlivé křivdy by se za ně polovina či více než polovina kolegů postavila. To je ve srovnání s ostatními SOŠ nadprůměrné. Ve škole probíhá zřejmě relativně dobrá mezipředmětová spolupráce, i když ji pětina učitelů považuje za nedostačující. Mezi učiteli zřejmě panují dobré vztahy, jelikož všichni prohlásili, že jsou rádi nebo spíše rádi ve společnosti svých kolegů. Bezpečné a zdravé prostředí školy Celkové hodnocení výskytu závažných sociálně-patologických jevů na škole je v porovnání s ostatními školami možné považovat za nadprůměrné (závažné negativní jevy se zde 6

7 vyskytují častěji než na ostatních školách). 4 % studentů byla podle odpovědí někdy šikanována, 11 % studentů bylo svědkem šikany. Největší problém se šikanou mají podle odpovědí studenti 3. a 4. ročníku. Ve 3. ročníku bylo 15 % někdy šikanováno, 12 % bylo svědkem šikany. Ve 4. ročníku bylo šikanováno 7 % studentů, stejný počet byl svědkem šikany a 4 % studentů přiznala, že se účastnila šikanování. Vysvětlení tohoto hodnocení mohou být různá (je možné, že vaši žáci jsou pouze citlivější k problému šikany než žáci jiných škol). Užívání marihuany a jiných drog je na vaší škole nadprůměrné oproti ostatním SOŠ. Studenti se setkávají s tím, že někdo ze nich v areálu školy nebo v její blízkosti v době vyučování kouří marihuanu. Z hlediska výskytu pití alkoholu a kouření cigaret je na tom vaše škola stejně jako na ostatních SOŠ. Hodně studentů se setkává s tím, že se v areálu školy nebo v její blízkosti v době vyučování kouří, již znatelně méně často se setkávají s tím, že by někdo pil alkohol. Studenti se zřejmě ve škole cítí relativně bezpečně. Rodiče nemají pocit, že by se jejich děti bály svých spolužáků. SWOT analýza Silné stránky školy Příprava na maturitu Vedení studentů ke slušnému chování Komunikace školy s rodiči Velký zájem o studium 1. ročníků Učitelé mají velkou autoritu Kamarádské vztahy mezi studenty Výborné vztahy mezi učiteli Kvalita výuka Odbornost učitelů Prezentace školy Rozsah mimoškolních aktivit Výběr volitelných předmětů Spolupráce mezi učiteli při plánování a realizaci výuky Chování žáků se nepromítá do klasifikace 7

8 Slabé stránky Atmosféra a vnitřní klima školy Materiální vybavení školy Vzhled budovy, tříd a chodeb Chození do školy je pro studenty stresující Škola nerozvíjí schopnost samostatně se učit Škola nerozvíjí schopnost vést diskusi, obhajovat vlastní názor Individuální přístup učitele a žáka Nezájem rodičů o dění ve škole Nezájem o studium u studentů 4. ročníků Nejasná kritéria při odměňování učitelů Velký výskyt závažných sociálně-patologických jevů Malá autorita vedení Nemožnost ovlivňovat chod školy ze strany učitelů Příležitosti Prevence sociálně patologických jevů Velmi dobré hodnocení většiny oblastí studenty 1. ročníku Umožnit učitelům ovlivňovat chod školy Zlepšení komunikace školy s rodiči Zvýšit autoritu vedení Individuální rady učitelů, jak by se studenti mohli zlepšit v daném předmětu Více rozvíjet schopnost vést diskusi, obhajovat vlastní názor Hrozby Nadprůměrný výskyt sociálně-patologických jevů Nezájem o dění ve škole za strany rodičů Úbytek žáků zpracovala společnost Scio 8

9 Ad b) Vlastní dotazníkové šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na žáky, jejich rodiče a pedagogické pracovníky školy. Sledované oblasti analýzy pedagogický proces, lidský potenciál, materiální vybavení a ostatní faktory. Počet respondentů a) žáci 82% přihlášených b) rodiče 61 % přihlášených c) pedagogové 84% přihlášených Vyhodnocení rodiče žáků Silné stránky školy Dobrá spolupráce škola - rodič Velmi dobrá informovanost Jasná pravidla školy Dobrá prevence sociálně patologických jevů Vyhovující prostory školy Slabé stránky školy Kladení nepřiměřených požadavků na žáky Strach ze zkoušení Pomoc rodičů při organizování školních akcí Žáci se do školy netěší Vybavení učebními pomůckami Vyhodnocení pedagogičtí pracovníci školy Silné stránky školy Zájem o vzdělávací politiku a sebevzdělávání Práce přináší uspokojení Vzájemná úcta mezi učiteli Dobrá spolupráce v předmětových komisích 9

10 Kladné vnímání názorových postojů žáků Využívání pochval za dobré výsledky žáků Slabé stránky školy Růst agrese žáků Nezájem rodičů o dění ve škole Škola zatěžuje učitele velkým množstvím úkolů Není možné uplatňovat jiné pedagogické představy, než má vedení Vybavenost učebními pomůckami Vyhodnocení žáci školy Silné stránky školy Opakované vysvětlování učiva při nepochopení Žáci si učitelů váží Uznávání smyslu pro odpovědnost a poctivost Akceptování výchovných opatření za provinění Přátelské klima mezi žáky Demokratičnost v názorech žáků Důslednost v plnění úkolů Slabé stránky školy Škola není zajímavá, učitelé nevyučují zajímavě Málo učebních pomůcek Strach ze zkoušení, hodně domácí přípravy Chybí pochopení pro osobní problémy žáků Není možné uplatňovat dobré nápady Spolužáci nejsou aktivní zpracovali Ing. Vladislav Walach, Ing. Gabriela Dembowská 10

11 Ad c) Výsledky vzdělávání a chování za 1. a 2. pololetí školního roku 2007/2008 Vyhodnocení je přílohou tohoto dokumentu. II. Zdůvodnění potřeby Naše školní preventivní strategie vychází jednak ze současného stavu prevence sociálně patologických jevů na naší škole, jednak z důvodů nutnosti dodržovat veškerou školskou legislativu, v tomto případě především následující: a. Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních č. j / b. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j / c. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci postihu záškoláctví č. j / d. Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j /99-22 e. Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních f. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání g. Zákon č. 562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona h. Zákon č. 317/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, jak vyplývá z pozdějších změn i. Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů j. Vyhláška č. 317/2005 Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků k. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období

12 l / spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané m / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu n. Zákon č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně právní ochraně dětí o. Zákon č. 379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Na základě školského zákona a s ním souvisejících vyhlášek, též na základě metodických pokynů týkajících se sociálně patologických jevů je sestavena značná část školního řádu. III. Cíle projektu 1. Dlouhodobé cíle Práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů není na naší škole žádnou novinkou. Této oblasti se snažíme systematicky věnovat již několik let. Společenský vývoj však s sebou přináší stále nová rizika, která konkrétně po škole, ale také po rodičích vyžadují stále nové přístupy a metody jednak prevence, ale také řešení sociálně patologických jevů. K dlouhodobým cílům naší školy v oblasti sociálně patologických jevů tedy patří: a) zajistit maximální informovanost rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání žáků, vytvořit vztah partnerství mezi školou, rodičem a žákem b) vytvořit ucelený systém vzdělávání a poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy c) vtáhnout do problematiky prevence sociálně patologických jevů celý pedagogický sbor d) jako škola se společně s rodiči jako s partnery podílet na výchově žáků ke zdravému životnímu stylu 12

13 2. Střednědobé a krátkodobé cíle Střednědobé a krátkodobé cíle vycházejí z cílů dlouhodobých. Pro letošní školní rok jsme si stanovili následující: a) rozšířit preventivní tým o další dobrovolníky b) aktualizace webových stránek školy, poradna, elektronická schránka důvěry c) aktualizace informačního webu pro rodiče d) systém sledování omluvené a neomluvené absence e) snížení počtu neúspěšných žáků, individuální přístup f) nové třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků g) partnerské třídní schůzky h) okénko preventivního týmu na úsekových poradách j) zapojení co největšího počtu pedagogů do volnočasových aktivit pedagogů a žáků, prezentací školy, exkurzí apod. k) zapojení žáků do Dnů otevřených dveří v prosinci a lednu tohoto školního roku l) pořádání besed a seminářů pro pedagogy, rodiče a žáky m) kroužková činnost pro žáky n) zakoupení testů pro odhalení OPL ve slinách 13

14 Minimální preventivní program IV. Vymezení cílové populace 1. Práce se žáky A) Přímá vzdělávací činnost Témata sociálně patologických jevů jsou začleňována přímo do výuky. Nejčastěji do následujících vyučovaných předmětů: Občanská nauka 1. ročník Alkoholismus a jeho důsledky Drogová závislost, návykové látky, anabolika Kouření a jeho důsledky Odolnost proti stresu Šikana Zdravé klima třídy Zázemí, rodina Rodina a její dysfunkce Pomoc v krizových situacích 2. ročník Teroristické akce Ochrana před pohlavními chorobami, bezpečný sex Kriminalita Vandalismus Agresivita Rasismus, xenofobie, intolerance Vliv reklamy, konzumní styl života, morální slepota 14

15 3. ročník Biologické zbraně Chemické zbraně Civilizační choroby 4. ročník Plánované rodičovství Náboženský extremismus Český jazyk a literatura, cizí jazyky Sloh témata slohových prací Literatura témata sociálně patologických jevů v literárních dílech Základy ekologie Základy ekologie a chemie Základy práva Tělesná výchova celoročně, jednotliví vyučující B) Školní akce Ekologický pobyt v přírodě pořádá naše škola pro žáky 2. ročníků, výchova ke zdravému životnímu stylu, ochraně životního prostředí září-říjen 2008, Mgr. Chytilová Lyžařský kurz pořádá naše škola pro žáky 1. ročníků únor 2009, Ing. Walach Sportovně turistický kurz pořádá naše škola pro žáky 3. ročníků, výchova ke zdravému životnímu stylu, turistika, sportovní hry květen 2009, Ing. Walach 15

16 Exkurze odborné a. přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně b. jaderná elektrárna Dukovany c. vlakové depo Bohumín d. rozvodna Albrechtice e. tepelná elektrárna Dětmarovice f. vodní nádrž Šance g. vodní nádrž Žermanice h. výpočetní středisko Mittal Steel Ostrava i. železárny Vítkovice j. výstava Elektrotechnika Ostrava celoročně, předmětová komise OP elektrotechnických, Ing. Bouchala k. strojírenský veletrh l. INVEX celoročně, předmětová komise OP strojírenských, Bc. Blahuta říjen 2008, předmětová komise informatiky, Mgr. Řihošek m. Tatra Kopřivnice muzeum n. Krakov, Osvětim o. Muzeum Těšínska p. další dle nabídky a poptávky celoročně, Mgr. Macek celoročně, Mgr. Macek celoročně, Mgr. Dziergas Kulturní akce divadelní a filmová představení celoročně, Mgr. Holešová, Mgr. Sudacká Školní výlety sport a turistika červen 2009, třídní učitelé 16

17 Dny otevřených dveří studenti se aktivně účastní, provádějí rodiče školou, jsou přítomní na stanovištích, odpovídají rodičům na případné dotazy prosinec a leden 2009, Mgr. Sudacká Soutěže soutěže v cizích jazycích, literární soutěže, matematická soutěž Klokan, soutěže v rámci odborného výcviku, sportovní soutěže celoročně, předsedové předmětových komisí Charitativní akce, sponzoring a. Červená stužka b. Emil c. Plamínek prosinec 2008, Mgr. Holešová květen 2009, Mgr. Chytilová prosinec 2008, Ing. Kostka d. pštros Ignác e. Brýle pro Afriku podzim 2008, Mgr. Chytilová , Mgr. Chytilová Darování krve v letošním školním roce bychom se chtěli nově pokusit o hromadné darování krve, např. v rámci jedné třídy žáků 4. ročníků celoročně, Ing. Daňhel, Mgr. Řihošek Soutěžíme se Sýkorkou soutěžní dopoledne o ceny pro žáky 9. tříd havířovských základních škol. listopad-prosinec 2008, Mgr. Sudacká Slavnostní vyřazení absolventů plánujeme opět v tomto školním roce uspořádat slavnostní vyřazení absolventů v sále naší školy. Tuto akci bude organizovat tým vybraných pedagogických pracovníků školy. Akce se zúčastní i rodinní příslušníci absolventů. květen-červen 2009, Mgr. Sudacká 17

18 Webové stránky školy aktualizace, odpovídání na dotazy v sekci Zeptejte se nás, elektronická Schránka důvěry, informační systém školy celoročně, Ing. Chmiel, Ing. Kostka, Mgr. Sudacká C) Preventivní akce Zdravá třída komplexní dlouhodobý zážitkový program zaměřený na vztahy v třídním kolektivu, sebepoznávání,agresivní fomy chování, drogové závislosti, pořádá Centrum prevence Havířov 1. ročníky, třídní učitelé, Mgr. Sudacká Exit tour preventivní akce drogové závislosti, AIDS, sex, vztahy ročníky, třídní učitelé, Mgr. Sudacká Rasismus, xenofobie, intolerance ZIP 3. ročníky, třídní učitelé, Mgr. Sudacká Filmy a divadelní představení týkající se problematiky sociálně patologických jevů dle nabídky, spojeno s následnou besedou třídní učitelé, Mgr. Sudacká Drogy-smrtelné nebezpečí beseda spojená s využitím CD preventivní tým Kouření a tabákový průmysl vzdělávací program preventivní tým Rakovina prsu a varlat beseda preventivní tým další dle momentální nabídky 18

19 D) Volnočasové aktivity Pro žáky organizuje naše škola v odpoledních hodinách následující kroužky: Sportovní Sálová kopaná Florbal Basketbal Sportovní hry se zaměřením na odbíjenou Posilovací cvičení Stolní tenis Ing. Daňhel Mgr. Zajac Ing. Pauček Mgr. Sitková Mgr. Kapolka Mgr. Zajac Mimosportovní Aplikovaná matematika Alles Gute I., II. Sprechen Sie Deutsch? Čtenářský kroužek Tvorba dynamických webových stránek Fotografický kroužek Mgr. Vochtová Ing. Dytková Mgr. Sitková Mgr. Holešová Ing. Chmiel, Ph.D. Ing. Bouchala 19

20 Turnaje Turnaj prvních ročníků v sálové kopané Turnaj smíšených družstev v odbíjené Turnaj jednotlivců ve stolním tenisu Ing. Daňhel Mgr. Sitková Mgr. Kapolka 2. Práce s pedagogickými pracovníky A) Preventivní tým Složení týmu - preventivní tým byl založen v roce V jeho čele stojí ředitel školy Ing. Josef Říman a školní metodik prevence a zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Simona Sudacká. Dalšími členy jsou výchovná poradkyně Mgr. Vladimíra Holešová a učitelé teoretického vyučování. Kromě těchto členů má preventivní tým i externí spolupracovníky, což jsou pedagogové, kteří mají specifické úkoly, např. organizaci evaluačních programů pro žáky, pedagogy a rodiče, práce spojené s estetizací školy apod. Úkoly týmu - preventivní tým se schází pravidelně jednou v měsíci a dále podle aktuálních potřeb. Mezi hlavní úkoly patří vytvoření a naplňování školní preventivní strategie, organizace vzdělávání pedagogů, rodičů a žáků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, tvorba a údržba webových stránek školy a informačního systému, tvorba školního řádu, poradna pro rodiče, pedagogy a žáky, vytváření vzdělávacích programů, péče o odbornou literaturu apod. Schránka důvěry - úkolem preventivního týmu je taktéž podílet se na řešení problémů spojených se schránkou důvěry. Tato má na naší škole 2 podoby elektronickou a dřevěnou. Schránku vybírá metodik prevence. Konzultace a prezentace - všichni členové preventivního týmu mají vypsány konzultační hodiny, nicméně po domluvě je s nimi možná konzultace prakticky denně, metodik prevence a výchovný poradce mají k dispozici samostatnou kancelář. Preventivní tým má taktéž k dispozici nástěnku ve vestibulu nové školy, zde jsou vypsány důležité 20

21 kontakty, složení preventivního týmu s konzultačními hodinami, seznam literatury s problematikou sociálně patologických jevů a zajímavosti dle aktuální situace. B) Vzdělávání pedagogických pracovníků Na prvních úsekových poradách v září školního roku 2008/2009 jsou všichni pedagogičtí pracovníci prokazatelně seznámeni se školním řádem a jeho přílohami, taktéž se školní preventivní strategií. Metodik prevence ukončil studium na Ostravské univerzitě obor Prevence sociálně patologických jevů, do 2. ročníku téhož studia postupuje i jeden člen preventivního týmu. Problematice sociálně patologických jevů jsou věnovány také některé sekce na webových stránkách školy či na informačním webu školy. Zde se mohou pedagogičtí pracovníci seznámit s legislativou, najdou zde kontakty na pomocná zařízení PPP, centra drogové pomoci atd. odkazy na zajímavé webové stránky kouření atd. K dispozici je jim také knihovnička s odbornou literaturou týkající se problematiky sociálně patologických jevů, seznam literatury je k dispozici taktéž na informačním webu školy. Pro upevnění a prohloubení vztahů v kolektivu jsou pro všechny pedagogické pracovníky školy pořádány 2x za školní rok společné kulturně-sportovní akce první z nich se koná u příležitosti konce kalendářního roku a druhá u příležitosti konce školního roku. Jedním z hlavních cílů tohoto školního roku je rozšíření preventivního týmu o další pedagogické pracovníky a stále větší zapojování pedagogů do prevence sociálně patologických jevů na naší škole. 3. Práce s rodiči A) Informační systém školy Informační systém školy je určen pro zákonné zástupce žáků naší školy. Jeho účelem je informovat o klasifikaci žáka v jednotlivých předmětech, jeho absenci na teoretickém vyučovaní a odborném výcviku a v neposlední řadě také o odběrech obědů a aktuálním dění ve třídě i škole. 21

22 Cílem informačního systému je tedy především: a. motivovat žáky a jejich rodiče b. působit na žáka v oblasti emocionální c. aktivizovat rodiče k partnerskému vztahu ke škole d. využívat schopností a zájmů rodiny v přímé výchovné spolupráci e. zvyšovat informovanost rodičů o stavu výchovně-vzdělávacího procesu jejich dítěte f. poskytovat rodičům aktuální informace o dění ve třídě a škole B) Webové stránky školy Webové stránky školy byly rozšířeny o nové sekce. Jedná se především o zvláštní oddíl týkající se prevence sociálně patologických jevů. Byla zprovozněna elektronická schránka důvěry, ke které má přístup pouze metodik prevence. Kromě toho vznikla nová poradna, kam mohou žáci, rodiče i pedagogové vepisovat své dotazy, přístup do ní má výchovný poradce, metodik prevence a správce informačního webu, kteří na většinu dotazů sami reagují. Součástí této jsou také: - seznam důležitých zákonů, vyhlášek a metodických pokynů - odkazy a kontakty na důležitá zařízení či webové stránky (PPP apod.) - školní řád - složení a práce preventivního týmu Nově zde chceme umístit jakési manuály pro rodiče Jak poznáte, že je vaše dítě šikanováno? a Jak poznáte, že vaše dítě bere drogy? Tyto dokumenty, které zpracoval na základě odborné literatury metodik prevence, předáváme rodičům žáků 1. ročníků v rámci informačních třídních schůzek. C) Informační třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků 22

23 Tyto třídní schůzky pořádá naše škola pravidelně každým rokem. První část schůzky proběhne ve společenském sále naší školy a bude pro všechny rodiče společná. Organizace bude zcela v rukou preventivního týmu. Vše bude probíhat podle stanoveného programu: 1. Přivítání rodičů 2. Seznámení s programem 3. Představení ředitele školy a jeho zástupců, výchovného poradce a metodika prevence 4. Úvodní slovo ředitele školy 5. Představení pedagogických pracovníků, kteří budou vyučovat v prvních ročnících 6. Prezentace webových stránek školy 7. Seznámení s organizací školního roku 8. Seznámení se školním řádem 9. Informace o lyžařském kurzu 10. Upozornění na sociálně patologické jevy a specifické poruchy učení 11. Prezentace informačního systému školy Po skončení společné části si pak každý třídní učitel odvede své rodiče do přidělené učebny a povede si třídní schůzku ve vlastní režii. Pro každého rodiče bude připravena složka s důležitými materiály: a. Minimum pro rodiče = výtah ze školního řádu b. veškeré důležité kontakty pracovníků školy c. rozvrh hodin d. seznam vyučujících e. seznam učebnic a jejich cena f. organizace školního roku g. seznam kroužků h. informace o stravování i. informace o lyžařském kurzu j. kontakty na důležité instituce (PPP apod.) k. manuál pro rodiče Jak poznáte, že je vaše dítě šikanováno? l. manuál pro rodiče Jak poznáte, že vaše dítě bere drogy? m. přístupové heslo na informační web 23

24 n. informace o maturitní zkoušce jen studijní obory D) Partnerské třídní schůzky Tento typ třídních schůzek pořádá naše škola pro vybrané ročníky, jelikož ne vždy je to vhodné. Za účelem tohoto typu třídních schůzek vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno. Schůzky začínají v hod., po ukončení pedagogické rady, a končí kolem hod. Třídní učitel vytvoří po konzultaci s rodiči časový harmonogram, ve které si vyhradí na každého cca min. Třídní schůzky se účastní nejen třídní učitel a rodič, ale i samotný žák. Tímto chceme docílit většího zájmu rodičů o třídní schůzku a s tím související výsledky chování a vzdělávání žáků a v samotných žácích posílit vědomí, že se vzdělávají především sami pro sebe a za své výsledky jsou zcela odpovědni jen oni sami. E) Besedy pro rodiče Rádi bychom uspořádali pro rodiče žáků 1. ročníků besedy na aktuální témata ve spolupráci s PPP Karviná se sídlem v Havířově, popř. ve spolupráci s CP Havířov. V. Měření efektivity školní preventivní strategie a supervize programu K měření efektivity využijeme následující: a. projekt Mapa školy b. vlastní dotazníkové šetření c. dotazníková šetření týkající se konkrétních akcí zaměřená na žáky a pedagogy d. četnost návštěv rodičů, žáků a pedagogů na webových stránkách a informačním systému školy e. výsledky vzdělávání a chování za 1. a 2. pololetí školního roku 2008/2009, které srovnáme s loňským školním rokem Do supervizí jednotlivých programů budou zapojováni třídní učitelé jednotlivých tříd namátkově s některým z členů preventivního týmu. Supervize bude taktéž realizovat metodik prevence či výchovný poradce a ředitel školy, též oblastní metodik prevence. Po ukončení každého programu bude hodnotit práci lektora vyučující, který vykonával ve třídě nebo 24

Školní preventivní strategie 2007/2008

Školní preventivní strategie 2007/2008 Školní preventivní strategie 2007/2008 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark www.outech-havirov.cz Metodik prevence: Preventivní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program 2013/2014 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Obsah I. Popis současného stavu problematiky 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní program 2011/2012

Školní preventivní program 2011/2012 Školní preventivní program 2011/2012 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark www.outech-havirov.cz Obsah I. Popis současného

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Zápis z jednání PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 SŠ Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

Zápis z jednání PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 SŠ Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 Datum: 11. 1. 2007 1. Složení preventivního týmu, vymezení činnosti, dokumentace, metodické pokyny 2. Primární prevence sociálně patologických jevů 3. Osnova Školní preventivní

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015 Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o Školní preventivní strategie na šk. roky 2012/13 2014/2015 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor Gymnázium Mgr. Milena Šrubařová met. prevence

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Preventivní program školy Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2015/2016 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 17 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 2018 jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Školní preventivní strategie 2012 2017

Školní preventivní strategie 2012 2017 Školní preventivní strategie 2012 2017 Motto: Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učila žít s lidmi a se světem. Adam Mickiewicz Hrst elementárních znalostí a rozumná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Ing. Alena Kvízová výchovná

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013 2014 Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Personální a institucionální zajištění realizace MPP ve

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Školní program prevence sociálně patologických jevů

Školní program prevence sociálně patologických jevů Základní škola náměstí Interbrigády v Praze 6 Školní program prevence sociálně patologických jevů A) Výchovně vzdělávací aktivity v rámci vyučování 1) K vytváření žádoucích postojů, dovedností a vědomostí

Více