Školní preventivní strategie Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní preventivní strategie Minimální preventivní program"

Transkript

1 Školní preventivní strategie Minimální preventivní program 2008/2009 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark

2 Obsah I. Popis současného stavu problematiky 1. Charakteristika školy 2. Začleňování problematiky prevence sociálně patologických jevů do práce školy 3. Stav školy z hlediska sociálně patologických jevů II. Zdůvodnění potřeby III. Cíle školní preventivní strategie 1. Dlouhodobé cíle 2. Střednědobé a krátkodobé cíle IV. Vymezení cílové populace Minimální preventivní program 1. Práce s žáky A) Přímá vzdělávací činnost B) Školní akce C) Preventivní akce D) Volnočasové aktivity 2. Práce s pedagogickými pracovníky A) Preventivní tým B) Vzdělávání pedagogických pracovníků 3. Práce s rodiči A) Informační systém školy B) Webové stránky školy C) Informační třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků D) Partnerské třídní schůzky V. Měření efektivity školní preventivní strategie a supervize programu VI. Kontakty na spolupracující organizace 2

3 I. Popis současného stavu 1. Charakteristika školy Naše střední škola má v letošním školním roce 572 žáků (stav k ), z toho 358 studentů ve čtyřletých studijních oborech řádného denního studia, 53 studentů v denní formě nástavbového studia a 161 učňů v tříletých učebních oborech řádného denního studia, všichni jsou rozděleni do 24 tříd. Z celkového počtu žáků je pouze 1 dívka, ostatní jsou chlapci, čili můžeme říci, že jsme střední škola chlapecká. Škola se nachází v Havířově-Šumbarku, nejvíce našich žáků pochází tedy právě z Havířova a okolí žáků, z Orlové 83 žáků, z Karviné a Ostravy 21 žáků, z Českého Těšína 26 žáků, z okresů jiných 4 žáci. Naše škola je velmi dobře vybavena pro potřeby výuky, samostudia i využívání volného času našich žáků máme 18 učeben pro teoretické vyučování, 4 učebny výpočetní techniky napojené na internet, 3 laboratoře elektrických měření, 1 odbornou učebnu automatizace a číslicové techniky, 3 speciální jazykové učebny, 2 tělocvičny, z nichž jedna je využívána jako herna stolního tenisu, posilovnu, 2 venkovní volejbalová hřiště, 1 tenisový kurt, 22 dílen pro odborný výcvik a kolem 90 pracovišť, která taktéž slouží k výuce odborného výcviku, svářečskou školu, knihovnu a studovnu. Výuku ve škole zajišťuje 31 pedagogů teoretického vyučování a 19 pedagogů pro odborný výcvik. 2. Začleňování problematiky prevence sociálně patologických jevů do práce školy Problematika sociálně patologických jevů je podrobně rozpracována ve školním řádu a jeho přílohách. Zvláštní důraz je zde kladen na omlouvání absence, šikanování, zneužívání návykových látek apod. Přílohy školního řádu pak obsahují jakési manuály pro pedagogické pracovníky, které jim předkládají návody, jak postupovat v různých situacích (např. jak 3

4 postupovat při podezření na šikanování apod.). Důležitou součástí školního řádu jsou přesně stanovená výchovná opatření za jednotlivá porušení řádu. Ve škole pracuje preventivní tým, který vytváří školní preventivní strategii a aktivně se účastní plnění jejích cílů. Je tvořen ředitelem školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a dalšími členy z řad učitelů. Výchovný poradce eviduje žáky se specifickou poruchou učení, konzultuje s ostatními pedagogy metody výuky těchto žáků a koordinuje tvorbu individuálních studijních plánů. Pro žáky škola organizuje kroužkovou činnost, různé exkurze, semináře, besedy, školní výlety, lyžařský a sportovně turistický kurz, ekologický pobyt v přírodě. Problematika sociálně patologických jevů je začleňována do výuky. V této oblasti se vzdělávají taktéž pedagogičtí pracovníci, jednou ročně organizuje vzdělávací akci metodik prevence nebo výchovný poradce, ostatní z vlastní iniciativy pedagogů. Metodik prevence absolvuje komplexní vzdělávací program a získané informace předává pedagogickým pracovníkům. Snažíme se budovat partnerský vztah s rodiči našich žáků. Nabízíme velmi kvalitně zpracované webové stránky, informační web školy, partnerské třídní schůzky a informační třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků. 3. Stav školy z hlediska sociálně patologických jevů Při monitorování současného stavu jsme vycházeli: a) z projektu Mapa školy b) z vlastního dotazníkového šetření c) z výsledků vzdělávání a chování za 1. a 2. pololetí školního roku 2007/2008 Ad a) Mapa školy Jedná se o dotazníkové šetření zaměřené na pedagogy, rodiče a samotné žáky. Vzhledem k tomu, že je tento projekt velmi nákladný, zvolili jsme pouze vzorek žáků a jejich rodičů, konkrétně z každého ročníku jsme vybrali jednu třídu. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili všichni. 4

5 Počet respondentů a) studenti 101, tj. 99% přihlášených b) rodiče 94, tj. 92 % přihlášených c) pedagogové 60, tj. 100% přihlášených Vyhodnocení Podpora studentů, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy mezi školou, studenty a rodiči Podpora studentů Jen čtvrtina studentů říká, že učitelé individuálně radí, jak se zlepšit v daném předmětu. Podobně jako u ostatních škol je však téměř většina učitelů přesvědčena, že studentům poskytuje individuální rady. Spolupráce s rodiči Škola zřejmě nemá větší nedostatky v komunikaci s rodiči. Podle učitelů i rodičů škola s rodiči komunikuje dostatečně. V tomto ohledu vaše škola dosahuje spíše nadprůměrných výsledků ve srovnání s ostatními SOŠ. Nejvíce škola komunikuje s rodiči 1. ročníku, což je logické. Největší problém v komunikaci školy s rodiči shledávají studenti 4. ročníku. Ti hodnotí komunikaci spíše negativně. Necelá polovina učitelů se domnívá, že se rodiče dostatečně nezajímají o dění ve škole. Podle výsledků se však o dění ve škole zajímá celkově více rodičů než na ostatních SOŠ. V otázce toho, jaké oblasti života školy by měli rodiče ovlivňovat, mají rodiče a učitelé odlišné názory zejména v tom, do jaké míry mají rodiče do života školy zasahovat. Učitelé se domnívají, že hlavní oblastí, kterou by měli rodiče ovlivňovat, je způsob komunikace rodičů se školou, rozsah mimoškolních aktivit a cíle a směřování školy. Rodiče by však nejraději neovlivňovali nic. Kdyby to něco mělo být, tak zejména forma výuky, způsob komunikace se školou a rozsah mimoškolních aktivit. Rodiče by byli rozhodně nejraději informováni o dění ve škole pravidelnou aktualizací internetových stránek, tuto formu komunikace si přejí dvě třetiny dotázaných rodičů. Dalším žádaným způsobem komunikace jsou pravidelné rodičovské schůzky. Rodiče by také rádi se školou komunikovali prostřednictvím ových zpráv. Více než čtvrtina rodičů nedostává dostatečné informace o výkonu svých dětí a možnostech jejich zlepšení. 5

6 Vztahy mezi studenty a učiteli Studenti se domnívají, že jen někteří učitelé jsou otevřeni ke spolupráci, zatímco učitelé jsou o své otevřenosti přesvědčeni. Nejvíce jsou o otevřenosti učitelů přesvědčeni studenti 1. ročníku, nejméně studenti 2. ročníku. Stejně negativně hodnotí studenti zájem učitelů o to, jak studentům vyhovuje způsob výuky. Většina si myslí, že se o to učitelé spíše nezajímají. Ovšem je třeba říci, že tuto otázku hodnotí studenti vaší školy ve srovnání s ostatními SOŠ kladněji. U této otázky lze však opět vidět rozdíl v tom, jak odlišně mohou situaci vnímat studenti ve srovnání s učiteli. Učitelé jsou totiž v naprosté většině přesvědčeni, že se zajímají o to, jak studentům jejich způsob výuky vyhovuje. Více než třetina studentů si myslí, že učitelé porušují to, co požadují po studentech. Učitelé si opět myslí, že k takové situaci nikdy nedochází. Učitelé mají u studentů relativně velkou autoritu. Největší autoritu mají učitelé studentů 1. ročníku. Zároveň se studenti i učitelé domnívají, že se většina studentů chová vhodně ke svým učitelům. Trochu paradoxně však studenti odpovídají více negativně, což ukazuje určitou sebekritičnost studentů. Nejlépe se ke svým učitelům chovají studenti 1. ročníku, v tomto ohledu dosahují výrazně nadprůměrných hodnot. Většina studentů i rodičů je ráda, jakého má třídního učitele. Vztahy mezi studenty Na vaší škole panují celkem kamarádské vztahy mezi studenty. Nejlepší kolektiv je v 1. a 2. ročníku. Bez problémů se tu dokážou dohodnout na společných záležitostech. V těchto ročnících lze vysledovat výrazně nadprůměrnou hodnotu. Vztahy mezi učiteli Dvě třetiny pedagogů se domnívají, že v případě nespravedlivé křivdy by se za ně polovina či více než polovina kolegů postavila. To je ve srovnání s ostatními SOŠ nadprůměrné. Ve škole probíhá zřejmě relativně dobrá mezipředmětová spolupráce, i když ji pětina učitelů považuje za nedostačující. Mezi učiteli zřejmě panují dobré vztahy, jelikož všichni prohlásili, že jsou rádi nebo spíše rádi ve společnosti svých kolegů. Bezpečné a zdravé prostředí školy Celkové hodnocení výskytu závažných sociálně-patologických jevů na škole je v porovnání s ostatními školami možné považovat za nadprůměrné (závažné negativní jevy se zde 6

7 vyskytují častěji než na ostatních školách). 4 % studentů byla podle odpovědí někdy šikanována, 11 % studentů bylo svědkem šikany. Největší problém se šikanou mají podle odpovědí studenti 3. a 4. ročníku. Ve 3. ročníku bylo 15 % někdy šikanováno, 12 % bylo svědkem šikany. Ve 4. ročníku bylo šikanováno 7 % studentů, stejný počet byl svědkem šikany a 4 % studentů přiznala, že se účastnila šikanování. Vysvětlení tohoto hodnocení mohou být různá (je možné, že vaši žáci jsou pouze citlivější k problému šikany než žáci jiných škol). Užívání marihuany a jiných drog je na vaší škole nadprůměrné oproti ostatním SOŠ. Studenti se setkávají s tím, že někdo ze nich v areálu školy nebo v její blízkosti v době vyučování kouří marihuanu. Z hlediska výskytu pití alkoholu a kouření cigaret je na tom vaše škola stejně jako na ostatních SOŠ. Hodně studentů se setkává s tím, že se v areálu školy nebo v její blízkosti v době vyučování kouří, již znatelně méně často se setkávají s tím, že by někdo pil alkohol. Studenti se zřejmě ve škole cítí relativně bezpečně. Rodiče nemají pocit, že by se jejich děti bály svých spolužáků. SWOT analýza Silné stránky školy Příprava na maturitu Vedení studentů ke slušnému chování Komunikace školy s rodiči Velký zájem o studium 1. ročníků Učitelé mají velkou autoritu Kamarádské vztahy mezi studenty Výborné vztahy mezi učiteli Kvalita výuka Odbornost učitelů Prezentace školy Rozsah mimoškolních aktivit Výběr volitelných předmětů Spolupráce mezi učiteli při plánování a realizaci výuky Chování žáků se nepromítá do klasifikace 7

8 Slabé stránky Atmosféra a vnitřní klima školy Materiální vybavení školy Vzhled budovy, tříd a chodeb Chození do školy je pro studenty stresující Škola nerozvíjí schopnost samostatně se učit Škola nerozvíjí schopnost vést diskusi, obhajovat vlastní názor Individuální přístup učitele a žáka Nezájem rodičů o dění ve škole Nezájem o studium u studentů 4. ročníků Nejasná kritéria při odměňování učitelů Velký výskyt závažných sociálně-patologických jevů Malá autorita vedení Nemožnost ovlivňovat chod školy ze strany učitelů Příležitosti Prevence sociálně patologických jevů Velmi dobré hodnocení většiny oblastí studenty 1. ročníku Umožnit učitelům ovlivňovat chod školy Zlepšení komunikace školy s rodiči Zvýšit autoritu vedení Individuální rady učitelů, jak by se studenti mohli zlepšit v daném předmětu Více rozvíjet schopnost vést diskusi, obhajovat vlastní názor Hrozby Nadprůměrný výskyt sociálně-patologických jevů Nezájem o dění ve škole za strany rodičů Úbytek žáků zpracovala společnost Scio 8

9 Ad b) Vlastní dotazníkové šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na žáky, jejich rodiče a pedagogické pracovníky školy. Sledované oblasti analýzy pedagogický proces, lidský potenciál, materiální vybavení a ostatní faktory. Počet respondentů a) žáci 82% přihlášených b) rodiče 61 % přihlášených c) pedagogové 84% přihlášených Vyhodnocení rodiče žáků Silné stránky školy Dobrá spolupráce škola - rodič Velmi dobrá informovanost Jasná pravidla školy Dobrá prevence sociálně patologických jevů Vyhovující prostory školy Slabé stránky školy Kladení nepřiměřených požadavků na žáky Strach ze zkoušení Pomoc rodičů při organizování školních akcí Žáci se do školy netěší Vybavení učebními pomůckami Vyhodnocení pedagogičtí pracovníci školy Silné stránky školy Zájem o vzdělávací politiku a sebevzdělávání Práce přináší uspokojení Vzájemná úcta mezi učiteli Dobrá spolupráce v předmětových komisích 9

10 Kladné vnímání názorových postojů žáků Využívání pochval za dobré výsledky žáků Slabé stránky školy Růst agrese žáků Nezájem rodičů o dění ve škole Škola zatěžuje učitele velkým množstvím úkolů Není možné uplatňovat jiné pedagogické představy, než má vedení Vybavenost učebními pomůckami Vyhodnocení žáci školy Silné stránky školy Opakované vysvětlování učiva při nepochopení Žáci si učitelů váží Uznávání smyslu pro odpovědnost a poctivost Akceptování výchovných opatření za provinění Přátelské klima mezi žáky Demokratičnost v názorech žáků Důslednost v plnění úkolů Slabé stránky školy Škola není zajímavá, učitelé nevyučují zajímavě Málo učebních pomůcek Strach ze zkoušení, hodně domácí přípravy Chybí pochopení pro osobní problémy žáků Není možné uplatňovat dobré nápady Spolužáci nejsou aktivní zpracovali Ing. Vladislav Walach, Ing. Gabriela Dembowská 10

11 Ad c) Výsledky vzdělávání a chování za 1. a 2. pololetí školního roku 2007/2008 Vyhodnocení je přílohou tohoto dokumentu. II. Zdůvodnění potřeby Naše školní preventivní strategie vychází jednak ze současného stavu prevence sociálně patologických jevů na naší škole, jednak z důvodů nutnosti dodržovat veškerou školskou legislativu, v tomto případě především následující: a. Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních č. j / b. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j / c. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci postihu záškoláctví č. j / d. Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j /99-22 e. Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních f. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání g. Zákon č. 562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona h. Zákon č. 317/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, jak vyplývá z pozdějších změn i. Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů j. Vyhláška č. 317/2005 Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků k. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období

12 l / spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané m / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu n. Zákon č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně právní ochraně dětí o. Zákon č. 379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Na základě školského zákona a s ním souvisejících vyhlášek, též na základě metodických pokynů týkajících se sociálně patologických jevů je sestavena značná část školního řádu. III. Cíle projektu 1. Dlouhodobé cíle Práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů není na naší škole žádnou novinkou. Této oblasti se snažíme systematicky věnovat již několik let. Společenský vývoj však s sebou přináší stále nová rizika, která konkrétně po škole, ale také po rodičích vyžadují stále nové přístupy a metody jednak prevence, ale také řešení sociálně patologických jevů. K dlouhodobým cílům naší školy v oblasti sociálně patologických jevů tedy patří: a) zajistit maximální informovanost rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání žáků, vytvořit vztah partnerství mezi školou, rodičem a žákem b) vytvořit ucelený systém vzdělávání a poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy c) vtáhnout do problematiky prevence sociálně patologických jevů celý pedagogický sbor d) jako škola se společně s rodiči jako s partnery podílet na výchově žáků ke zdravému životnímu stylu 12

13 2. Střednědobé a krátkodobé cíle Střednědobé a krátkodobé cíle vycházejí z cílů dlouhodobých. Pro letošní školní rok jsme si stanovili následující: a) rozšířit preventivní tým o další dobrovolníky b) aktualizace webových stránek školy, poradna, elektronická schránka důvěry c) aktualizace informačního webu pro rodiče d) systém sledování omluvené a neomluvené absence e) snížení počtu neúspěšných žáků, individuální přístup f) nové třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků g) partnerské třídní schůzky h) okénko preventivního týmu na úsekových poradách j) zapojení co největšího počtu pedagogů do volnočasových aktivit pedagogů a žáků, prezentací školy, exkurzí apod. k) zapojení žáků do Dnů otevřených dveří v prosinci a lednu tohoto školního roku l) pořádání besed a seminářů pro pedagogy, rodiče a žáky m) kroužková činnost pro žáky n) zakoupení testů pro odhalení OPL ve slinách 13

14 Minimální preventivní program IV. Vymezení cílové populace 1. Práce se žáky A) Přímá vzdělávací činnost Témata sociálně patologických jevů jsou začleňována přímo do výuky. Nejčastěji do následujících vyučovaných předmětů: Občanská nauka 1. ročník Alkoholismus a jeho důsledky Drogová závislost, návykové látky, anabolika Kouření a jeho důsledky Odolnost proti stresu Šikana Zdravé klima třídy Zázemí, rodina Rodina a její dysfunkce Pomoc v krizových situacích 2. ročník Teroristické akce Ochrana před pohlavními chorobami, bezpečný sex Kriminalita Vandalismus Agresivita Rasismus, xenofobie, intolerance Vliv reklamy, konzumní styl života, morální slepota 14

15 3. ročník Biologické zbraně Chemické zbraně Civilizační choroby 4. ročník Plánované rodičovství Náboženský extremismus Český jazyk a literatura, cizí jazyky Sloh témata slohových prací Literatura témata sociálně patologických jevů v literárních dílech Základy ekologie Základy ekologie a chemie Základy práva Tělesná výchova celoročně, jednotliví vyučující B) Školní akce Ekologický pobyt v přírodě pořádá naše škola pro žáky 2. ročníků, výchova ke zdravému životnímu stylu, ochraně životního prostředí září-říjen 2008, Mgr. Chytilová Lyžařský kurz pořádá naše škola pro žáky 1. ročníků únor 2009, Ing. Walach Sportovně turistický kurz pořádá naše škola pro žáky 3. ročníků, výchova ke zdravému životnímu stylu, turistika, sportovní hry květen 2009, Ing. Walach 15

16 Exkurze odborné a. přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně b. jaderná elektrárna Dukovany c. vlakové depo Bohumín d. rozvodna Albrechtice e. tepelná elektrárna Dětmarovice f. vodní nádrž Šance g. vodní nádrž Žermanice h. výpočetní středisko Mittal Steel Ostrava i. železárny Vítkovice j. výstava Elektrotechnika Ostrava celoročně, předmětová komise OP elektrotechnických, Ing. Bouchala k. strojírenský veletrh l. INVEX celoročně, předmětová komise OP strojírenských, Bc. Blahuta říjen 2008, předmětová komise informatiky, Mgr. Řihošek m. Tatra Kopřivnice muzeum n. Krakov, Osvětim o. Muzeum Těšínska p. další dle nabídky a poptávky celoročně, Mgr. Macek celoročně, Mgr. Macek celoročně, Mgr. Dziergas Kulturní akce divadelní a filmová představení celoročně, Mgr. Holešová, Mgr. Sudacká Školní výlety sport a turistika červen 2009, třídní učitelé 16

17 Dny otevřených dveří studenti se aktivně účastní, provádějí rodiče školou, jsou přítomní na stanovištích, odpovídají rodičům na případné dotazy prosinec a leden 2009, Mgr. Sudacká Soutěže soutěže v cizích jazycích, literární soutěže, matematická soutěž Klokan, soutěže v rámci odborného výcviku, sportovní soutěže celoročně, předsedové předmětových komisí Charitativní akce, sponzoring a. Červená stužka b. Emil c. Plamínek prosinec 2008, Mgr. Holešová květen 2009, Mgr. Chytilová prosinec 2008, Ing. Kostka d. pštros Ignác e. Brýle pro Afriku podzim 2008, Mgr. Chytilová , Mgr. Chytilová Darování krve v letošním školním roce bychom se chtěli nově pokusit o hromadné darování krve, např. v rámci jedné třídy žáků 4. ročníků celoročně, Ing. Daňhel, Mgr. Řihošek Soutěžíme se Sýkorkou soutěžní dopoledne o ceny pro žáky 9. tříd havířovských základních škol. listopad-prosinec 2008, Mgr. Sudacká Slavnostní vyřazení absolventů plánujeme opět v tomto školním roce uspořádat slavnostní vyřazení absolventů v sále naší školy. Tuto akci bude organizovat tým vybraných pedagogických pracovníků školy. Akce se zúčastní i rodinní příslušníci absolventů. květen-červen 2009, Mgr. Sudacká 17

18 Webové stránky školy aktualizace, odpovídání na dotazy v sekci Zeptejte se nás, elektronická Schránka důvěry, informační systém školy celoročně, Ing. Chmiel, Ing. Kostka, Mgr. Sudacká C) Preventivní akce Zdravá třída komplexní dlouhodobý zážitkový program zaměřený na vztahy v třídním kolektivu, sebepoznávání,agresivní fomy chování, drogové závislosti, pořádá Centrum prevence Havířov 1. ročníky, třídní učitelé, Mgr. Sudacká Exit tour preventivní akce drogové závislosti, AIDS, sex, vztahy ročníky, třídní učitelé, Mgr. Sudacká Rasismus, xenofobie, intolerance ZIP 3. ročníky, třídní učitelé, Mgr. Sudacká Filmy a divadelní představení týkající se problematiky sociálně patologických jevů dle nabídky, spojeno s následnou besedou třídní učitelé, Mgr. Sudacká Drogy-smrtelné nebezpečí beseda spojená s využitím CD preventivní tým Kouření a tabákový průmysl vzdělávací program preventivní tým Rakovina prsu a varlat beseda preventivní tým další dle momentální nabídky 18

19 D) Volnočasové aktivity Pro žáky organizuje naše škola v odpoledních hodinách následující kroužky: Sportovní Sálová kopaná Florbal Basketbal Sportovní hry se zaměřením na odbíjenou Posilovací cvičení Stolní tenis Ing. Daňhel Mgr. Zajac Ing. Pauček Mgr. Sitková Mgr. Kapolka Mgr. Zajac Mimosportovní Aplikovaná matematika Alles Gute I., II. Sprechen Sie Deutsch? Čtenářský kroužek Tvorba dynamických webových stránek Fotografický kroužek Mgr. Vochtová Ing. Dytková Mgr. Sitková Mgr. Holešová Ing. Chmiel, Ph.D. Ing. Bouchala 19

20 Turnaje Turnaj prvních ročníků v sálové kopané Turnaj smíšených družstev v odbíjené Turnaj jednotlivců ve stolním tenisu Ing. Daňhel Mgr. Sitková Mgr. Kapolka 2. Práce s pedagogickými pracovníky A) Preventivní tým Složení týmu - preventivní tým byl založen v roce V jeho čele stojí ředitel školy Ing. Josef Říman a školní metodik prevence a zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Simona Sudacká. Dalšími členy jsou výchovná poradkyně Mgr. Vladimíra Holešová a učitelé teoretického vyučování. Kromě těchto členů má preventivní tým i externí spolupracovníky, což jsou pedagogové, kteří mají specifické úkoly, např. organizaci evaluačních programů pro žáky, pedagogy a rodiče, práce spojené s estetizací školy apod. Úkoly týmu - preventivní tým se schází pravidelně jednou v měsíci a dále podle aktuálních potřeb. Mezi hlavní úkoly patří vytvoření a naplňování školní preventivní strategie, organizace vzdělávání pedagogů, rodičů a žáků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, tvorba a údržba webových stránek školy a informačního systému, tvorba školního řádu, poradna pro rodiče, pedagogy a žáky, vytváření vzdělávacích programů, péče o odbornou literaturu apod. Schránka důvěry - úkolem preventivního týmu je taktéž podílet se na řešení problémů spojených se schránkou důvěry. Tato má na naší škole 2 podoby elektronickou a dřevěnou. Schránku vybírá metodik prevence. Konzultace a prezentace - všichni členové preventivního týmu mají vypsány konzultační hodiny, nicméně po domluvě je s nimi možná konzultace prakticky denně, metodik prevence a výchovný poradce mají k dispozici samostatnou kancelář. Preventivní tým má taktéž k dispozici nástěnku ve vestibulu nové školy, zde jsou vypsány důležité 20

21 kontakty, složení preventivního týmu s konzultačními hodinami, seznam literatury s problematikou sociálně patologických jevů a zajímavosti dle aktuální situace. B) Vzdělávání pedagogických pracovníků Na prvních úsekových poradách v září školního roku 2008/2009 jsou všichni pedagogičtí pracovníci prokazatelně seznámeni se školním řádem a jeho přílohami, taktéž se školní preventivní strategií. Metodik prevence ukončil studium na Ostravské univerzitě obor Prevence sociálně patologických jevů, do 2. ročníku téhož studia postupuje i jeden člen preventivního týmu. Problematice sociálně patologických jevů jsou věnovány také některé sekce na webových stránkách školy či na informačním webu školy. Zde se mohou pedagogičtí pracovníci seznámit s legislativou, najdou zde kontakty na pomocná zařízení PPP, centra drogové pomoci atd. odkazy na zajímavé webové stránky kouření atd. K dispozici je jim také knihovnička s odbornou literaturou týkající se problematiky sociálně patologických jevů, seznam literatury je k dispozici taktéž na informačním webu školy. Pro upevnění a prohloubení vztahů v kolektivu jsou pro všechny pedagogické pracovníky školy pořádány 2x za školní rok společné kulturně-sportovní akce první z nich se koná u příležitosti konce kalendářního roku a druhá u příležitosti konce školního roku. Jedním z hlavních cílů tohoto školního roku je rozšíření preventivního týmu o další pedagogické pracovníky a stále větší zapojování pedagogů do prevence sociálně patologických jevů na naší škole. 3. Práce s rodiči A) Informační systém školy Informační systém školy je určen pro zákonné zástupce žáků naší školy. Jeho účelem je informovat o klasifikaci žáka v jednotlivých předmětech, jeho absenci na teoretickém vyučovaní a odborném výcviku a v neposlední řadě také o odběrech obědů a aktuálním dění ve třídě i škole. 21

22 Cílem informačního systému je tedy především: a. motivovat žáky a jejich rodiče b. působit na žáka v oblasti emocionální c. aktivizovat rodiče k partnerskému vztahu ke škole d. využívat schopností a zájmů rodiny v přímé výchovné spolupráci e. zvyšovat informovanost rodičů o stavu výchovně-vzdělávacího procesu jejich dítěte f. poskytovat rodičům aktuální informace o dění ve třídě a škole B) Webové stránky školy Webové stránky školy byly rozšířeny o nové sekce. Jedná se především o zvláštní oddíl týkající se prevence sociálně patologických jevů. Byla zprovozněna elektronická schránka důvěry, ke které má přístup pouze metodik prevence. Kromě toho vznikla nová poradna, kam mohou žáci, rodiče i pedagogové vepisovat své dotazy, přístup do ní má výchovný poradce, metodik prevence a správce informačního webu, kteří na většinu dotazů sami reagují. Součástí této jsou také: - seznam důležitých zákonů, vyhlášek a metodických pokynů - odkazy a kontakty na důležitá zařízení či webové stránky (PPP apod.) - školní řád - složení a práce preventivního týmu Nově zde chceme umístit jakési manuály pro rodiče Jak poznáte, že je vaše dítě šikanováno? a Jak poznáte, že vaše dítě bere drogy? Tyto dokumenty, které zpracoval na základě odborné literatury metodik prevence, předáváme rodičům žáků 1. ročníků v rámci informačních třídních schůzek. C) Informační třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků 22

23 Tyto třídní schůzky pořádá naše škola pravidelně každým rokem. První část schůzky proběhne ve společenském sále naší školy a bude pro všechny rodiče společná. Organizace bude zcela v rukou preventivního týmu. Vše bude probíhat podle stanoveného programu: 1. Přivítání rodičů 2. Seznámení s programem 3. Představení ředitele školy a jeho zástupců, výchovného poradce a metodika prevence 4. Úvodní slovo ředitele školy 5. Představení pedagogických pracovníků, kteří budou vyučovat v prvních ročnících 6. Prezentace webových stránek školy 7. Seznámení s organizací školního roku 8. Seznámení se školním řádem 9. Informace o lyžařském kurzu 10. Upozornění na sociálně patologické jevy a specifické poruchy učení 11. Prezentace informačního systému školy Po skončení společné části si pak každý třídní učitel odvede své rodiče do přidělené učebny a povede si třídní schůzku ve vlastní režii. Pro každého rodiče bude připravena složka s důležitými materiály: a. Minimum pro rodiče = výtah ze školního řádu b. veškeré důležité kontakty pracovníků školy c. rozvrh hodin d. seznam vyučujících e. seznam učebnic a jejich cena f. organizace školního roku g. seznam kroužků h. informace o stravování i. informace o lyžařském kurzu j. kontakty na důležité instituce (PPP apod.) k. manuál pro rodiče Jak poznáte, že je vaše dítě šikanováno? l. manuál pro rodiče Jak poznáte, že vaše dítě bere drogy? m. přístupové heslo na informační web 23

24 n. informace o maturitní zkoušce jen studijní obory D) Partnerské třídní schůzky Tento typ třídních schůzek pořádá naše škola pro vybrané ročníky, jelikož ne vždy je to vhodné. Za účelem tohoto typu třídních schůzek vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno. Schůzky začínají v hod., po ukončení pedagogické rady, a končí kolem hod. Třídní učitel vytvoří po konzultaci s rodiči časový harmonogram, ve které si vyhradí na každého cca min. Třídní schůzky se účastní nejen třídní učitel a rodič, ale i samotný žák. Tímto chceme docílit většího zájmu rodičů o třídní schůzku a s tím související výsledky chování a vzdělávání žáků a v samotných žácích posílit vědomí, že se vzdělávají především sami pro sebe a za své výsledky jsou zcela odpovědni jen oni sami. E) Besedy pro rodiče Rádi bychom uspořádali pro rodiče žáků 1. ročníků besedy na aktuální témata ve spolupráci s PPP Karviná se sídlem v Havířově, popř. ve spolupráci s CP Havířov. V. Měření efektivity školní preventivní strategie a supervize programu K měření efektivity využijeme následující: a. projekt Mapa školy b. vlastní dotazníkové šetření c. dotazníková šetření týkající se konkrétních akcí zaměřená na žáky a pedagogy d. četnost návštěv rodičů, žáků a pedagogů na webových stránkách a informačním systému školy e. výsledky vzdělávání a chování za 1. a 2. pololetí školního roku 2008/2009, které srovnáme s loňským školním rokem Do supervizí jednotlivých programů budou zapojováni třídní učitelé jednotlivých tříd namátkově s některým z členů preventivního týmu. Supervize bude taktéž realizovat metodik prevence či výchovný poradce a ředitel školy, též oblastní metodik prevence. Po ukončení každého programu bude hodnotit práci lektora vyučující, který vykonával ve třídě nebo 24

Školní preventivní strategie 2007/2008

Školní preventivní strategie 2007/2008 Školní preventivní strategie 2007/2008 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark www.outech-havirov.cz Metodik prevence: Preventivní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program 2013/2014 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Obsah I. Popis současného stavu problematiky 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 účinnost od 1.9.2009 Zpracovala : Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence Schválil: Ing. Radovan MARESZ ředitel školy OBSAH OBSAH...

Více

Školní preventivní strategie 2010-2015

Školní preventivní strategie 2010-2015 Školní preventivní strategie 2010-2015 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz 1 Obsah I. Zdůvodnění potřeby školní preventivní strategie II. Popis současného stavu problematiky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009,

Více

3. Cíl minimálního preventivního programu 3.1 Dlouhodobé cíle 3.2 Střednědobé cíle

3. Cíl minimálního preventivního programu 3.1 Dlouhodobé cíle 3.2 Střednědobé cíle Minimální preventivní program Zdravý životní styl Střední průmyslová škola textilní, příspěvková organizace, Tyršova 1, Liberec Účinnost od: 1. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. E. Zajíčková 1. Úvod Minimální

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2013/2014 Úvod Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2012/2013

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2012/2013 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2012/2013 Naše škola stojí blízko centra města Vyškova, které je postaveno uprostřed Moravské brány nedaleko od Brna.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE Základní škola Březnice, příspěvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupně tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Březnice skola@zsbreznice.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 OBSAH: 1 ÚVOD 2 2 TEORIETICKÁ VÝCHODISKA

Více

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie a minimální preventivní program 2012-2016

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie a minimální preventivní program 2012-2016 Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie a minimální preventivní program 2012-2016 Autor: Mgr. Václav Pospíšil Rok zpracování: 2012 1 Obsah Obsah 2 1 Úvodní slovo 4 2

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední odborná škola Luhačovice škola přidružená k síti škol UNESCO Minimální preventivní program Zpracoval: PhDr. Ivan Semela 1 Úvod Několik let již naše společnost prožívá dobu, která je plná převratných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Zlaté Hory, Wolkerova 712 školní rok 2012/13 (NE)ZTRACENI V (KYBER)PROSTORU Zpracovatel: Realizátor: Mgr. Daniela Strečková ZŠ Zlaté Hory Termín realizace: školní rok 2011/12

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 2015 Úvod Hlavní cíl Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 3.1 Charakteristika školy 3.2 Vedení školy, školní metodik prevence, preventivní tým 3.3 Vnitřní informační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Zlaté Hory, Wolkerova 712 školní rok 2011/12 Zpracovatel: Realizátor: Mgr. Daniela Strečková ZŠ Zlaté Hory Termín realizace: školní rok 2011/12 Materiál připomínkovali:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016 ZŠ A ZUŠ STRÁNÍ RUBANICE 877, STRÁNÍ 687 65 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016 ŘEDITELKA Mgr. Iva Stupková ŠKOLNÍ PREVENTISTKA Mgr. Jana Jančová OBSAH: 1/Úvod 2/Charakteristika školy 3/Cíl MPP 4/Současný

Více

Plán minimálního programu prevence 2014/2015

Plán minimálního programu prevence 2014/2015 Plán minimálního programu prevence 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Šárka Preissová školní metodik prevence Schválil: Mgr. Richard Spiegl ředitel školy V Novém Strašecí: 1. 10. 2014 Úvod Preventivní aktivity

Více