Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: tel: fax: Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 1

2 Obsah: a. Základní údaje o škole b. Přehled oborů vzdělávání c. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků f. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j. Základní údaje o hospodaření školy k. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. m. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 a. Základní údaje o škole a) Název školy: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Identifikace zařízení: Adresa: ZŠ Bohumínská 72/1082, , Ostrava - Slezská Ostrava Právní forma: příspěvková organizace; IČO: Webové stránky b) Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava IČO: Adresa: Těšínská 35, , Ostrava - Slezská Ostrava c) Statutární zástupce: Mgr. Radek Pollo, Okružní 585/22, Vratimov. d) Charakteristika školy: 1. Základní škola Bohumínská kapacita: 600žáků IZO: Školní družina kapacita: 140 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 750 stravovaných IZO: Školní klub Kapacita : 45 žáků IZO: Datum zařazení do sítě: Změny zařazení: změna IČO obce škola právní subjektivita dodatek č. 4 sloučení (ZŠ Antošovice) zařazení školní jídelny výdejny (Antošovická 55) rozhodnutím Rady MO Sl.Ostrava č. 2923/53 zrušeno odloučené pracoviště (Antošovická 55) rozhodnutí o zrušení odloučeného pracoviště ZŠ Antošovická 55/107, Ostrava Koblov e) Školská rada: Pracuje ve složení 6 členů, - 2 zástupci za rodičovskou veřejnost - 2 za zřizovatele - 2 zástupci pedagogických pracovníků Předsedou školské rady byla v řádných volbách zvolena Renáta Zoubková. f) Sdružení rodičů a příznivců školy pracuje na škole od roku spoluúčast na organizaci akcí pro děti - příspěvky na odměny žákům při akcích školy - příspěvky na vyhodnocení soutěží 3

4 b. Přehled o vzdělávacím programu školy 1.;2.,3.,4,6.,7.,8.,9,ročník - školní vzdělávací program Klíč ke vzdělání šance pro každého. V 5. ročníku se vyučuje dle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2. Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 učitele a b a b a b a b , ,1 15 a = b = Vybavení školy: Počet učeben: 32 toho 15odborných učeben (3x Aj, Hv,D, Vv, 2 počítačové učebny, F-Ch, Př, Z, školní dílny pozemky, dílna, kuchyňka, pracovna I. st., herna, knihovna) Počet tělocvičen: 1 Školní hřiště: 1 Knihovny: 2 (učitelská + žákovská) Školní družina 4 oddělení Počítačové učebny naše škola má k dispozici celkem 52 počítačů, z toho 33 je přístupných žákům. V rámci projektů idva společnosti AutoCont máme vybaveny 2 učebny VT s připojením k internetu ( VT PC; VT PC) a knihovna má připojeny další 2 PC k internetu. Žáci i učitelé mohou využívat počítače v některých odborných učebnách, třídách, oddělení ŠD, kabinetech. Tato výpočetní technika je v maximální míře využívána nejen v rámci výuky povinně volitelného předmětu Informatika a dalších předmětů, ale i ve volném čase žáků v rámci mimoškolní zájmové činnosti. Jazyková učebna 2 učebny anglického jazyka pro 2. stupeň 1 učebna anglického jazyka pro 1. stupeň Vybavení odborných učeben a kabinetů učebními pomůckami je na přiměřené úrovni. Dochází k postupnému doplňování a modernizaci. Fond učebnic odpovídá potřebám školy. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMTV. c. Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci školy mají předepsanou aprobační a pedagogickou způsobilost, podílejí se i na dalších činnostech školy (např. zájmová činnost, exkurzní činnost, soutěže). Řídící pracovníci vytvářejí motivující a zároveň profesionální klima, usilující o odborný a profesní růst pracovníků školy. Ve škole působí vyrovnaný, profesionálně zdatný kolektiv pedagogů, schopný týmové práce, vzájemné komunikace a spolupráce. Svými profesními dovednostmi působí směrem k žákům, jejich rodičům, pracovníci dovedou diagnostikovat a motivovat žáky k dalším činnostem. 4

5 Velký důraz je kladen na průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti školských zákonů, školního vzdělávacího programu, didaktiky jednotlivých předmětů, pedagogiky a práce s výpočetní a komunikační technikou. Na škole působí pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, profesionální orientaci sleduje výchovná poradkyně a pedagog zabývající se prevencí patologických jevů a pedagog pro environmentální výchovu. Výukou prolínají prvky environmentální výchovy, dopravní výchovy, výchovy k volbě povolání, zdravého životního stylu a další. Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce, školní metodik prevence, ICT koordinátor. Na 1. stupni vyučuje 9pedagogů, na 2. stupni 12 pedagogů, 4 pedagogové školní družiny, celkem:25 pedagogických pracovníků s většinovou převahou žen a zkušených pedagogů. Věková struktura pedagogického sboru: let 3 pedagogové let 4 pedagogové let 8 pedagogů nad 50 let 10 pedagogů d. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do 1. ročníku se konal ve dnech: 18. a Zápis žáků do 1. třídy pro šk. rok 2010/2011 Celkem Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 50 Počet dětí, které měly odklad šk. docházky z minulého šk. roku 8 Počet žádostí o odklad povinné šk. docházky 11 Počet žádostí o dodatečný odklad povinné šk. docházky 0 Předpokládaný počet žáků do 1. ročníku 47 e. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovná poradkyně ve spolupráci s PPP Ostrava - Poruba a třídními učiteli zajišťovala vzdělávací potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami odbornou diagnostiku, vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením byli integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovná poradkyně, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vypracovali individuální vzdělávací plány, které učitelé vyhodnotili dvakrát za rok. Integrovaní žáci navíc navštěvovali dle doporučení poradny jedenkrát týdně reedukační péči. Na škole jsme měli 9 integrovaných žáků, reedukace probíhala ve dvou skupinách. Péče o talentované a mimořádně nadané žáky Talent a mimořádné nadání žáků učitelé rovněž rozvíjeli. V rámci výuky byla zařazována práce diferencovaných skupinách podle nadání žáků. Pro nadané žáky učitelé připravovali školní a 5

6 domácí práci, která odpovídala úrovni jejich dovedností a nadání. Nadaní žáci vypracovali náročnější samostatné úkoly, pracovali na projektech, byli pověřování vedením pracovních skupin. Své znalosti, dovednosti a schopnosti si mohli prohloubit v rámci zájmových útvarů. Výuka anglického jazyka probíhala v diferencovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností žáka s možností přestupu mezi skupinami. Každý žák měl možnost se s učitelem připravovat na olympiádu a soutěže dle svého zájmu. Pohybově nadaní žáci byli zapojeni do sportovních soutěží a reprezentovali školu v řadě sportovních utkání. Kariérové poradenství Výchovná poradkyně poskytovala kariérové poradenství žákům a rodičům žáků ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy. V ročníku žáci vyplňovali dotazníky k volbě povolání, který se stal součástí jejich portfolia. Výchovná poradkyně se soustředila na zajišťování přihlášek na střední školy. Na střední školy se celkem dostalo 40 žáků. Z 9. ročníku 38 žáků, ze 7. ročníku odchází 2 žáci na gymnázium. Celkem vyšlo z 9. ročníku Studijní obory s maturitou Učební tříleté obory Bez umístění 5. ročník Na 8-mi leté gymnázium 7. ročník Na 6ti leté gymnázium Vychází ze 7. ročníku Vychází z 8. ročníku 38 žáků 31 žáků 7 žáků 0 žáků 0 žáků 2 žáků 0 žáků 0 žáků Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch Ročník Počet žáků Prospělo s Neprospělo Neklasifikováno vyznamenáním a b a b a b a b I.st II.st Celkem a) Školní rok 2008/2009 b) Školní rok 2009/2010 6

7 Snížený stupeň z chování Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Stupeň chování počet % Počet % 2 3 0,96 4 1, ,63 Celkový počet neomluvených hodin Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Počet žáků Počet hodin Průměr na žáka Počet žáků Počet hodin Průměr na žáka , ,73 Záškoláctví řešeno ve spolupráci se sociálním odborem obecního úřadu, kurátorem a policii ČR. f. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní metodik prevence pracuje podle Minimálního preventivního programu, který byl vypracován v září a se kterým byli všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni. V souladu s tímto programem vypracovali učitelé plán prevence sociálně patologických jevů pro jednotlivé ročníky a zapracovali je do svých učebních plánů na celý školní rok. Prevence sociálně patologických jevů u dětí se v tomto školním roce zaměřuje na aktivity v následujících oblastech prevence: a) násilí a šikanování b) vandalismus a jiných forem násilného chování c) xenofobie, rasismus d) užívání návykových látek, včetně opomíjeného alkoholu a kouření e) komerčního sexuálního zneužívání dětí Další cíle: a) dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů b) systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu c) vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy d) podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností e) začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky f) zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence g) aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti Konkrétní aktivity podporující primární prevenci - výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování - akce zaměřené na zvyšování právního povědomí, spolupráce s MP a Policií ČR: Preventivní seminář Policie ČR Ajaxův zápisník pro 2. ročník Trestní odpovědnost mládeže pro 7. a 8. ročník Přestupkový řád 7

8 - preventivní programy: CPP Renarkon drogy pro žáky ročník Elpis Domácí násilí pro žáky 8. a 9. ročník Pavučina Sex, AIDS a vztahy pro žáky 9. ročníku Jeden svět Člověk v tísni, filmová projekce pro 8. a 9. ročník Na základě průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat zvýšenou pozornost prevenci kouření osvěta v rámci hodin Ov, TH Dovednost volby správné životosprávy (blok v rámci hodin Ov) - zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech: EXKURZE: Dinopark Orlova - Karviná Osvětim Přečerpávací vodní elektrárna dlouhé stráně, papírna Velké Losiny NÁVŠTĚVY DIVADLA LOUTEK. účast 1. až 5. ročníky PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ Podzim Den Země Barevné dny modrý, zelený, pruhovaný, šátků a šál, valentinský VáNoční čtení OZDRAVNÉ POBYTY PRO ŽÁKY ročník - účast ve sportovních soutěžích: Sportovní soutěže Sálová kopaná chlapci 8. a 9.roč. 3.místo Minikopaná chlapci 8. a 9.roč. obvodní kolo 1.místo městské kolo 4.místo Orion florbal cup chlapci 6. a 7.roč. 3.místo chlapci 8. a 9.roč. 4.místo Streethockey chlapci 6. a 7.roč. postup do Velkého finále v ČEZ Aréně Basketbal O pohár starosty chlapci 1.místo děvčata 1.místo obvodní kolo chlapci 1.místo děvčata 1.místo městské kolo chlapci 5.místo děvčata 2.místo Volejbal obvodní kolo chlapci 1.místo městské kolo chlapci 5.místo Atletika O pohár starosty 1.místo 8

9 - účast v olympiádách a jiných soutěžích: I.stupeň Dopravní soutěž Starší žáci 3.místo obvodní kolo Mladší žáci 4. místo obvodní kolo Výtvarné soutěže Dopravní podnik Ostrava účast žáků roč. Malovaná písnička účast žáků roč. Matematická olympiáda Školní kolo žáci 5. roč. Koledníček Třídní a školní kolo žáci roč. Recitační soutěž Školní kolo 1.místo Tereza Košťalová postoupila do městského kola Aerobic maraton Účast žáků roč. Anglický desetiboj 3.roč. 8.místo 4.roč. 7.místo Školní házenkářská liga roč. Turnaj každý měsíc, většinou obsazovali 2. a 3.místo Preventan Cup vybíjená Děvčata 5.roč obvodní kolo 1. místo okresní kolo 5.místo Mc Donald s Cup kopaná Chlapci 3.roč. obvodní kolo 1.místo okresní kolo 3.místo Školní soutěže roč. Den Země Nejlepší novinář Stavitelé měst II.stupeň Olympiáda z jazyka českého Školního kola se zúčastnilo 30 žáků 8. a 9. ročníků. Do okresního kola postoupili dva nejlepší: Hana Vůjtková a Jakub Wágner /oba 9.B/. Okresní kolo soutěžilo 76 žáků základních škol a víceletých gymnázií. Hana Vůjtková místo Jakub Wágner místo Recitační soutěž Probíhala za účasti všech žáků školy nejdřív v třídních kolech, pak proběhlo kolo školní. Obvodní kolo Tereza Grygarová /1.A/ Tereza Košťálová a Anna Paťorková /3.A/ Radek Slaný a Jan Pomahač /6.A/ Jana Poběžalová /8./ Lenka Mertová /9.B/ Městské a krajské kolo Tereza Košťálová a Radek Slaný. 9

10 Literární soutěže : Ó, běda, ta Věda a Zdraví a já vyhodnoceny až v průběhu měsíce června a září. Anglický jazyk Let the Music Come to You. 8.místo Anglický desetiboj 3.třída 8.místo 4.třída 7.místo Dějepisné soutěže Šumná Ostrava (Wichterlovo gymnázium) Richard Kuczinský 4. místo Pavel Křák 9. místo Jana Poběžalová 12. místo Dějepisná olympiáda Školní kolo Kristýna Špičáková 63 bodů Jakub Wágner 57 bod Lenka Mertová 54 bodů Michael Pokorný 52 bodů Jana Poběžalová 52 bodů Okresní kolo Jakub Wágner 18. místo Kristýna Špičáková 42. místo Kahan Richard Kuczinský Marek Raška exkurze Olomouc Anna Marie Vichrová Zeměpisná olympiáda Školní kolo zúčastnilo se 78 žáků školy. 6. třída 1. místo Marek Novotný kategorie A okresní kolo 13. místo 7. třída 1. místo Anna Marie Vichrová kategorie B okresní kolo 21. místo 8. a 9. třídy 1. místo Jakub Wágner kategorie C okresní kolo 6. místo Biologická olympiáda Školní kolo kategorie D zúčastnili se 4 žáci 6. ročníku, a 4 žáci 7. ročníku. 1. místo R. Kuczinský ze 7.B 2. místo V. Urbačka z 6.A. Okresní kolo V. Urbačka obsadil 19. místo R. Kuczinský se umístil v polovině účastnického pole Matematické soutěže Piškvorky Soutěž pro žáky tříd, nejprve proběhla třídní kola, dva nejlepší žáci za třídu se utkali ve školním kole. vítězové třída R. Kuczinský, P. Coch, D. Hyrš, D. Mokoš, N. Ručková, P. Zoubek. Matematická olympiáda Školní kolo: zúčastnilo se 10 žáků. Okresní kolo Anna Vichrová ze 7.A Roman Nguyen ze 6.A 10

11 Pythagoriáda Školní kolo: 6. tř. účast 20 žáků, úspěšní R. Slaný, V. Hrbačka, M. Malina, D. Hyrš, D. Mareček. 7.tř. účast 15 žáků bez úspěšného řešitele. Okresní kolo: účast úspěšných řešitelů Vojtěch Hrbačka, skončil v první třetině zúčastněných, David Hyrš a Michael Malina v polovině startovního pole. Chemická olympiáda Školní kolo: účast 3 žáci 9.roč. J.Wágner, L.Mertová, P.Galvasová Okresní kolo: J.Wágner 4.místo / postup do krajského kola / L.Mertová 5.místo Krajské kolo: J Wágner 16.místo Přírodovědný klokan účast žáci 8. a 9.ročníku Výtvarné soutěže Kniha plná fantazie školní kolo městské a regionální kolo Renáta Šnaurová, umístění mezi 30nejlepšími z ostravských škol a regionu Barevný podzim školní kolo, účast žáků 6.a 7. ročníku Jedeme na výlet s MHD třídní kola v 6. a 7. ročníku obvodní kolo bez umístění Malovaná písnička školní kolo, účast žáků ročníku Pěvecké soutěže byly uskutečněny pouze v rámci tříd - výukové programy: Volba povolání pro 9. ročníky VITA OZO Planetárium Skrytá krása vesmíru Dopravní výchova Ekologické dopoledne - široká nabídka volnočasových aktivit Počítačové kroužky Výtvarné kroužky Házená Dopravní výchova Aerobic Knihovnický kroužek Chemický kroužek Kopaná Ruský kroužek Kroužek stolních her Volejbal - nepovinné předměty Sportovní hry pro 1. a 2. ročník 11

12 - akce školní družiny Celoroční hra : středověk Karneval Koloběžkové závody Velikonoční dílna pro děti a rodiče Den dětí sportovní odpoledne - školní časopis Kameňák dává prostor pro tvořivost žáků, zvyšuje zájem o povědomí žáků o dění ve škole - Žákovský parlament rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití, je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy, pravidelná setkání umožňuje kontinuální práci a prevenci ve třídách. Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost 1. Akce pro rodiče: třídní schůzky, seznámení rodičů s MPP, informace o prevenci SPJ Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků Konzultační hodiny VP a MŠP Individuální pohovory s rodiči Webové stránky školy 2. Akce s rodiči: Hledáme svou 1. třídu 3. Informovanost občanů prostřednictvím místního periodika o akcích školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu. Ke zjištění aktuálního stavu negativních jevů ve škole jsou využívány dotazníkové práce třídních učitelů, připomínky dětí a žákovského parlamentu, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, průzkumem bylo zjištěno, že se na škole projevují občas problémy s některými žáky, v rámci prevence jsou tyto problémy většinou odstraněny. g. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název semináře počet pedagogů 1. Jsem neposedný, co s tím mám dělat 1 2. Klíč k jazykům 1 3. Country tance 1 4. Skládankové a řízené čtení 1 5. Čtu s porozuměním díky genetice 1 6. Myšlenková mapa 1 7. Hry s hudbou 1 8. Portfolio co vše tam patří 1 9. Jednoduché chemické pokusy 1 10.Ekoateliér květinový ateliér 1 11.Profesní průprava zástupců ředitelů 1 12.Angličtina zábavnou formou 1 13.Vnitřní evaluace školy Motivace hrou kooperat.učitel 1 15.Světová a region. náboženství 1 12

13 16.Školení pro ředitele 1 17.Motivační experimenty pro žáky 1 18.Koordinace v ICT 1 18 seminářů se zúčastnilo 42 pedagogických pracovníků. h. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) V průběhu celého školního roku pracoval školský žákovský parlament. Je složen se zástupců tříd ročníku. Řídí se plánem práce, který si žáci sestavili pod vedením pedagogického pracovníka. Jsou spolutvůrci dobré atmosféry na škole a podílejí se na iniciaci mnoha akcí. b) Škola zorganizovala v lednu lyžařský kurz pro žáky ročníku na Bílé - Mezivodí v měsíci květnu ozdravné pobyty pro žáky roč. Horní Bečva roč. - Ostravice roč. - Malenovice Všechny tyto ozdravné akce pro žáky byly velmi kladně hodnoceny žáky, rodiči i pedagogy. Účast na soutěžích: V průběhu školního roku se zájemci z řad žáků I i II. stupně zapojují do vědomostních soutěží a olympiád v jednotlivých předmětech (M, Čj, F, Ch, D, Z, Př) a reprezentují školu ve výtvarných a sportovních soutěžích. V rámci olympiád žáci nejprve řeší úkoly školního kola a úspěšní řešitelé postupují do kola okresního a krajského. I v letošním školním roce byly naši žáci velmi úspěšní. V rámci okresních a krajských kol, kde museli prokázat hluboké znalosti, se umístili na předních místech v těchto soutěžích: Olympiáda z jazyka českého Školního kola se zúčastnilo 30 žáků 8. a 9. ročníků. Do okresního kola postoupili dva nejlepší: Hana Vůjtková a Jakub Wágner /oba 9.B/. Dějepisná olympiáda Školní kolo Kristýna Špičáková 63 bodů Jakub Wágner 57 bod Lenka Mertová 54 bodů Michael Pokorný 52 bodů Jana Poběžalová 52 bodů Okresní kolo Jakub Wágner 18. místo Kristýna Špičáková 42. místo Zeměpisná olympiáda Školní kolo zúčastnilo se 78 žáků školy. 6. třída 1. místo Marek Novotný kategorie A okresní kolo 13. místo 7. třída 1. místo Anna Marie Vichrová kategorie B okresní kolo 21. místo 8. a 9. třídy 1. místo Jakub Wágner kategorie C okresní kolo 6. místo 13

14 Biologická olympiáda Školní kolo kategorie D zúčastnili se 4 žáci 6. ročníku, a 4 žáci 7. ročníku. 1. místo R. Kuczinský ze 7.B 2. místo V. Urbačka z 6.A. Okresní kolo V. Urbačka obsadil 19. místo R. Kuczinský se umístil v polovině účastnického pole. Matematická olympiáda Školní kolo: zúčastnilo se 10 žáků. Okresní kolo Anna Vichrová ze 7.A Roman Nguyen ze 6.A Chemická olympiáda Školní kolo: účast 3 žáci 9.roč. J.Wágner, L.Mertová, P.Galvasová Okresní kolo: J.Wágner 4.místo / postup do krajského kola / L.Mertová 5.místo Krajské kolo: J Wágner 16.místo Žákyně naši školy se účastní se soutěže školních časopisů Novinářské ouško (literární práce 1 žákyně byla oceněna). Účastníme se také řady výtvarných soutěží, které jsou blízké žákům svými náměty: - dopravně bezpečnostní tématika Dopravní soutěž Starší žáci 3.místo obvodní kolo Mladší žáci 4. místo obvodní kolo Výtvarné soutěže Dopravní podnik Ostrava účast žáků roč. Malovaná písnička účast žáků roč. Sportovní soutěže: Školní házenkářská liga roč. Turnaj každý měsíc, většinou obsazovali 2. a 3.místo Preventan Cup vybíjená Děvčata 5.roč obvodní kolo 1. místo okresní kolo 5.místo Mc Donald s Cup kopaná Chlapci 3.roč. obvodní kolo 1.místo okresní kolo 3.místo Vyučující Tv uspořádali pro žáky školy 2. ročník aerobik maratónu velmi zdařilá akce Rady soutěží se pod vedením vychovatelek zúčastňují i děti školní družiny. 14

15 Mimoškolní činnost V rámci školního vzdělávacího programu pracujeme dále ve školním projektu Zájmovou činnosti proti nudě. Činnost všech zájmových kroužků přispívá k vhodnému využití volného času dětí, k rozvoji jejich znalostí a dovedností v různých oborech. Děti tyto kroužky navštěvují rády a aktivně se zapojují do jejich práce. Knihovnický kroužek Kroužek ruského jazyka Výtvarný kroužek Aerobik Házená Chemický kroužek Počítačový kroužek Kroužek stolních her Anglický jazyk Volejbal Ostatní akce: Výuka na dopravním hřišti Besedy v knihovně Mikulášské besídky Karnevaly Vydávání školního časopisu Kameňák Ochrana člověka za mimořádných situací Spolupráce s rodiči Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, v konzultačních dnech, případně telefonicky, nebo em. Třídní schůzky jsou 2, 1 konzultační odpoledne účastní se rodiče spolu s žáky. V případě potřeby jsou učitelé k dispozici rodičům po předchozí domluvě. Stále více rodičů využívá možnost komunikace prostřednictvím elektronické pošty. Na výchovného poradce se mohou rodiče obrátit v době konzultačních hodin 2x týdně, v naléhavých případech kdykoliv. Rodičovské veřejnosti poskytujeme informace na svých internetových stránkách. Žákovský časopis Kameňák seznamuje s děním ve škole žáky a rodiče 4x ročně. Sdružení rodičů a příznivců školy SRPŠ spravuje sponzorské dary, poskytuje finanční příspěvky na školní akce, hradí odměny žákům, přispívá k financování školních výletů a lyžařských kurzů. Spolupráce s jinými subjekty a dlouhodobé projekty V oblasti environmentální výchovy spolupracuje škola se Správou lesů Jeseníků při sběru kaštanů a s OZO při třídění odpadu a sběru papíru a PET láhví. Každoročně probíhá ve všech ročnících celodenní projekt Den Země. 15

16 Škola využívá ekologické výukové programy, které připravují Ostravské městské lesy, Planetárium, ZOO Ostrava a OZO. Občanská sdružení Vita, Renarkon jsou partnery školy v protidrogové prevenci a při výchově ke zdravému životnímu stylu. Pravidelné jsou besedy pro žáky s příslušníky Policie České republiky. V součinnosti se školní jídelnou probíhají každoročně Dny zdravé výživy. Škola pořádá jarní týdenní ozdravné pobyty pro žáky 1. i. 2. stupně. Plaveckým výcvikem procházejí žáci 2. i 3. ročníku. Žáci 2. stupně mají možnost zúčastňovat se týdenních lyžařských kurzů pod vedením zkušených instruktorů a pedagogů. Pro žáky 2. stupně jsou pořádány ročně 3 celodenní poznávací exkurze s cílem seznámit děti se zajímavými místy naší vlasti a navštívit atraktivní podniky sklárny, papírny, přehradní nádrže, lisovny umělých hmot apod. Občanské sdružení Narovinu zprostředkovává škole již 7. rokem adopci keňské dívky. V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Knihovnou města Ostravy, která pořádá pro žáky besedy o knihovnách a knihovnické lekce. Tradice mají návštěvy večerních představení Národního divadla moravskoslezského, jež pro rodiče s dětmi školy několikrát ročně zabezpečuje. Ke sportovnímu využití žáků přispívá součinnost školy s Asociací školních sportovních klubů AŠSK. Dlouhodobá spolupráce školy s MŠ v obvodu zaručuje bezproblémový přechod dětí do 1. ročníku základní školy. Projekt Předškoláci na Kamenci umožňuje rodičům a budoucím prvňáčkům navštívit školu v plném provozu a s pomocí žáků 9. ročníku poznat školní prostředí a výuku nejen v prvních třídách. Při vzdělávání a výchově integrovaných žáků je nezbytná úzká spolupráce s pedagogickopsychologickou poradnou. Škola je nápomocná Ostravské univerzitě Pedagogické fakultě formou praxe studentů při výchově mladých učitelů. Zpětnou vazbu úrovně vzdělávání žáků poskytuje škole kooperace s KVIC Krajským vzdělávacím a informačním centrem. Testy Cermat a Scio a Kalibro z matematiky, z českého jazyka a obecných studijních předpokladů slouží žákům 9. ročníku, jejich rodičům i pedagogům k posouzení dosažených výsledků. Úzká spolupráce s ÚMOb Slezská Ostrava je úspěšná a napomáhá naplňovat cíle školy. Širokou veřejnost obvodu Slezské Ostravy informuje škola o svých úspěších a zdařilých akcích ve Slezskoostravských novinách. i. Údaje o výsledcích inspekční činnost provedené ČŠI V tomto školním roce neproběhla. j. Základní údaje o hospodaření školy Dotace jsou určená na platy zaměstnanců školy, ostatní platby za provedenou práci, zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, zákonné pojištění za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem, osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance, nákup učebnic, učebních pomůcek a metodických pomůcek, školení, cestovné, částečnou úhradu plaveckého výcviku dětí a další náklady související s pracovně-právním vztahem. Dále škola obdržela dotaci na motivační složky mezd pedagogických pracovníků 16

17 Čerpání příspěvku MOb Slezská Ostrava 17

18 v Kč/ Rok 2009 celkem Rok 2009 hl.činnost Rok 2009 hos.č. Položka Náklady Všeobecný materiál Drobný majetek do ,- Kč Potraviny Elektrická energie Plyn Vodné, stočné Teplo Opravy q udržování Revize a služby spojené s bezp.syst Mzdy včetně odvodů Účetní agenda Ostatní jiné služby Bankovní poplatky Pojištění majetku,jiné poplatky Účetní odpisy nemovitého majetku Účetní odpisy movitého majetku Výnosy Příspěvek Mob Slezská Ostrava Úplata za vzdělání Příspěvek - grant 0 0 Ostatní výnosy - stravné Ostatní výnosy - pronájmy Dotace plavání , Výnosy - školní mléko , Úroky , Náhrada od pojišťovny , Ostatní výnosy , Celkem Přehled spotřeby energie v měrných jednotkách: Rok Elektrická energie kwh Voda m Plyn m Teplá voda GJ Teplo GJ Přehled spotřeby energie v Kč /pouze hlavní činnost/ celkem: Celkem Tvorba a použití fondů 18

19 Fond kulturních a sociálních potřeb Počáteční stav ,01 Příjmy v Kč Tvroba základní přídělem z mezd ,74 Příjmy celkem ,75 Výdaje celkem Zůstatek v Kč 39977,75 Stav na účtu ,15 Rozdíl jsou 2% FKSP za prosinec 2009 Fond reprodukce majetku Počáteční stav 0 Příjmy v Kč Odpisy DHM ,00 Převod z rezervního fondu Příjmy celkem Použití fondu - pořízení DHM Nařízený odvod do rozočtu zřizovatele ,00 Výdaje celkem Zůstatek v Kč 0 Rezervní fond Počáteční stav ,73 Příjmy v Kč Tvorba z HV za rok Dar 0 Zůstatek v Kč 84114,96 Pozn. k jakému účelu byl rezervní fond čerpán ,77 Kč bylo použito k dokrytí provozních nákladů. Fond odměn PO z výsledku hospodaření za rok 2009 fond odměn netvořila Počet žáků k Počet žáků k Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) Skutečně použito k b Neinvestiční dotace celkem ,00 #REF! v tom: Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) ,00 0, ,00 19

20 z toho: a) platy , ,00 b) OON 0,00 c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) , ,00 Rozvojový program EVVO pro školy Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce ,00 0, ,00 NIV celkem ,00 0, ,00 z toho: a) platy , ,00 b) pojistné + FKSP , ,00 NIV celkem ,00 0, ,00 z toho: a) platy , ,00 b) pojistné + FKSP , ,00 Hustota a specifika (1. etapa) 0,00 0,00 0,00 z toho: a) platy b) pojistné + FKSP Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků ,00 0, ,00 NIV celkem ,00 0, ,00 z toho: a) platy , ,00 b) pojistné + FKSP , ,00 NIV celkem ,00 0, ,00 z toho: a) platy , ,00 b) pojistné + FKSP , ,00 Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání , ,00 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním Soutěže Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním k. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. l. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. m. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola získala 5 grantů z prostředků Magistrátu města 20

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Základní údaje o škole..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více