Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: tel: fax: Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 1

2 Obsah: a. Základní údaje o škole b. Přehled oborů vzdělávání c. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků f. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j. Základní údaje o hospodaření školy k. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. m. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 a. Základní údaje o škole a) Název školy: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Identifikace zařízení: Adresa: ZŠ Bohumínská 72/1082, , Ostrava - Slezská Ostrava Právní forma: příspěvková organizace; IČO: Webové stránky b) Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava IČO: Adresa: Těšínská 35, , Ostrava - Slezská Ostrava c) Statutární zástupce: Mgr. Radek Pollo, Okružní 585/22, Vratimov. d) Charakteristika školy: 1. Základní škola Bohumínská kapacita: 600žáků IZO: Školní družina kapacita: 140 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 750 stravovaných IZO: Školní klub Kapacita : 45 žáků IZO: Datum zařazení do sítě: Změny zařazení: změna IČO obce škola právní subjektivita dodatek č. 4 sloučení (ZŠ Antošovice) zařazení školní jídelny výdejny (Antošovická 55) rozhodnutím Rady MO Sl.Ostrava č. 2923/53 zrušeno odloučené pracoviště (Antošovická 55) rozhodnutí o zrušení odloučeného pracoviště ZŠ Antošovická 55/107, Ostrava Koblov e) Školská rada: Pracuje ve složení 6 členů, - 2 zástupci za rodičovskou veřejnost - 2 za zřizovatele - 2 zástupci pedagogických pracovníků Předsedou školské rady byla v řádných volbách zvolena Renáta Zoubková. f) Sdružení rodičů a příznivců školy pracuje na škole od roku spoluúčast na organizaci akcí pro děti - příspěvky na odměny žákům při akcích školy - příspěvky na vyhodnocení soutěží 3

4 b. Přehled o vzdělávacím programu školy 1.;2.,3.,4,6.,7.,8.,9,ročník - školní vzdělávací program Klíč ke vzdělání šance pro každého. V 5. ročníku se vyučuje dle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2. Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 učitele a b a b a b a b , ,1 15 a = b = Vybavení školy: Počet učeben: 32 toho 15odborných učeben (3x Aj, Hv,D, Vv, 2 počítačové učebny, F-Ch, Př, Z, školní dílny pozemky, dílna, kuchyňka, pracovna I. st., herna, knihovna) Počet tělocvičen: 1 Školní hřiště: 1 Knihovny: 2 (učitelská + žákovská) Školní družina 4 oddělení Počítačové učebny naše škola má k dispozici celkem 52 počítačů, z toho 33 je přístupných žákům. V rámci projektů idva společnosti AutoCont máme vybaveny 2 učebny VT s připojením k internetu ( VT PC; VT PC) a knihovna má připojeny další 2 PC k internetu. Žáci i učitelé mohou využívat počítače v některých odborných učebnách, třídách, oddělení ŠD, kabinetech. Tato výpočetní technika je v maximální míře využívána nejen v rámci výuky povinně volitelného předmětu Informatika a dalších předmětů, ale i ve volném čase žáků v rámci mimoškolní zájmové činnosti. Jazyková učebna 2 učebny anglického jazyka pro 2. stupeň 1 učebna anglického jazyka pro 1. stupeň Vybavení odborných učeben a kabinetů učebními pomůckami je na přiměřené úrovni. Dochází k postupnému doplňování a modernizaci. Fond učebnic odpovídá potřebám školy. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMTV. c. Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci školy mají předepsanou aprobační a pedagogickou způsobilost, podílejí se i na dalších činnostech školy (např. zájmová činnost, exkurzní činnost, soutěže). Řídící pracovníci vytvářejí motivující a zároveň profesionální klima, usilující o odborný a profesní růst pracovníků školy. Ve škole působí vyrovnaný, profesionálně zdatný kolektiv pedagogů, schopný týmové práce, vzájemné komunikace a spolupráce. Svými profesními dovednostmi působí směrem k žákům, jejich rodičům, pracovníci dovedou diagnostikovat a motivovat žáky k dalším činnostem. 4

5 Velký důraz je kladen na průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti školských zákonů, školního vzdělávacího programu, didaktiky jednotlivých předmětů, pedagogiky a práce s výpočetní a komunikační technikou. Na škole působí pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, profesionální orientaci sleduje výchovná poradkyně a pedagog zabývající se prevencí patologických jevů a pedagog pro environmentální výchovu. Výukou prolínají prvky environmentální výchovy, dopravní výchovy, výchovy k volbě povolání, zdravého životního stylu a další. Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce, školní metodik prevence, ICT koordinátor. Na 1. stupni vyučuje 9pedagogů, na 2. stupni 12 pedagogů, 4 pedagogové školní družiny, celkem:25 pedagogických pracovníků s většinovou převahou žen a zkušených pedagogů. Věková struktura pedagogického sboru: let 3 pedagogové let 4 pedagogové let 8 pedagogů nad 50 let 10 pedagogů d. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do 1. ročníku se konal ve dnech: 18. a Zápis žáků do 1. třídy pro šk. rok 2010/2011 Celkem Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 50 Počet dětí, které měly odklad šk. docházky z minulého šk. roku 8 Počet žádostí o odklad povinné šk. docházky 11 Počet žádostí o dodatečný odklad povinné šk. docházky 0 Předpokládaný počet žáků do 1. ročníku 47 e. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovná poradkyně ve spolupráci s PPP Ostrava - Poruba a třídními učiteli zajišťovala vzdělávací potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami odbornou diagnostiku, vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením byli integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovná poradkyně, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vypracovali individuální vzdělávací plány, které učitelé vyhodnotili dvakrát za rok. Integrovaní žáci navíc navštěvovali dle doporučení poradny jedenkrát týdně reedukační péči. Na škole jsme měli 9 integrovaných žáků, reedukace probíhala ve dvou skupinách. Péče o talentované a mimořádně nadané žáky Talent a mimořádné nadání žáků učitelé rovněž rozvíjeli. V rámci výuky byla zařazována práce diferencovaných skupinách podle nadání žáků. Pro nadané žáky učitelé připravovali školní a 5

6 domácí práci, která odpovídala úrovni jejich dovedností a nadání. Nadaní žáci vypracovali náročnější samostatné úkoly, pracovali na projektech, byli pověřování vedením pracovních skupin. Své znalosti, dovednosti a schopnosti si mohli prohloubit v rámci zájmových útvarů. Výuka anglického jazyka probíhala v diferencovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností žáka s možností přestupu mezi skupinami. Každý žák měl možnost se s učitelem připravovat na olympiádu a soutěže dle svého zájmu. Pohybově nadaní žáci byli zapojeni do sportovních soutěží a reprezentovali školu v řadě sportovních utkání. Kariérové poradenství Výchovná poradkyně poskytovala kariérové poradenství žákům a rodičům žáků ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy. V ročníku žáci vyplňovali dotazníky k volbě povolání, který se stal součástí jejich portfolia. Výchovná poradkyně se soustředila na zajišťování přihlášek na střední školy. Na střední školy se celkem dostalo 40 žáků. Z 9. ročníku 38 žáků, ze 7. ročníku odchází 2 žáci na gymnázium. Celkem vyšlo z 9. ročníku Studijní obory s maturitou Učební tříleté obory Bez umístění 5. ročník Na 8-mi leté gymnázium 7. ročník Na 6ti leté gymnázium Vychází ze 7. ročníku Vychází z 8. ročníku 38 žáků 31 žáků 7 žáků 0 žáků 0 žáků 2 žáků 0 žáků 0 žáků Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch Ročník Počet žáků Prospělo s Neprospělo Neklasifikováno vyznamenáním a b a b a b a b I.st II.st Celkem a) Školní rok 2008/2009 b) Školní rok 2009/2010 6

7 Snížený stupeň z chování Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Stupeň chování počet % Počet % 2 3 0,96 4 1, ,63 Celkový počet neomluvených hodin Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Počet žáků Počet hodin Průměr na žáka Počet žáků Počet hodin Průměr na žáka , ,73 Záškoláctví řešeno ve spolupráci se sociálním odborem obecního úřadu, kurátorem a policii ČR. f. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní metodik prevence pracuje podle Minimálního preventivního programu, který byl vypracován v září a se kterým byli všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni. V souladu s tímto programem vypracovali učitelé plán prevence sociálně patologických jevů pro jednotlivé ročníky a zapracovali je do svých učebních plánů na celý školní rok. Prevence sociálně patologických jevů u dětí se v tomto školním roce zaměřuje na aktivity v následujících oblastech prevence: a) násilí a šikanování b) vandalismus a jiných forem násilného chování c) xenofobie, rasismus d) užívání návykových látek, včetně opomíjeného alkoholu a kouření e) komerčního sexuálního zneužívání dětí Další cíle: a) dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů b) systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu c) vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy d) podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností e) začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky f) zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence g) aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti Konkrétní aktivity podporující primární prevenci - výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování - akce zaměřené na zvyšování právního povědomí, spolupráce s MP a Policií ČR: Preventivní seminář Policie ČR Ajaxův zápisník pro 2. ročník Trestní odpovědnost mládeže pro 7. a 8. ročník Přestupkový řád 7

8 - preventivní programy: CPP Renarkon drogy pro žáky ročník Elpis Domácí násilí pro žáky 8. a 9. ročník Pavučina Sex, AIDS a vztahy pro žáky 9. ročníku Jeden svět Člověk v tísni, filmová projekce pro 8. a 9. ročník Na základě průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat zvýšenou pozornost prevenci kouření osvěta v rámci hodin Ov, TH Dovednost volby správné životosprávy (blok v rámci hodin Ov) - zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech: EXKURZE: Dinopark Orlova - Karviná Osvětim Přečerpávací vodní elektrárna dlouhé stráně, papírna Velké Losiny NÁVŠTĚVY DIVADLA LOUTEK. účast 1. až 5. ročníky PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ Podzim Den Země Barevné dny modrý, zelený, pruhovaný, šátků a šál, valentinský VáNoční čtení OZDRAVNÉ POBYTY PRO ŽÁKY ročník - účast ve sportovních soutěžích: Sportovní soutěže Sálová kopaná chlapci 8. a 9.roč. 3.místo Minikopaná chlapci 8. a 9.roč. obvodní kolo 1.místo městské kolo 4.místo Orion florbal cup chlapci 6. a 7.roč. 3.místo chlapci 8. a 9.roč. 4.místo Streethockey chlapci 6. a 7.roč. postup do Velkého finále v ČEZ Aréně Basketbal O pohár starosty chlapci 1.místo děvčata 1.místo obvodní kolo chlapci 1.místo děvčata 1.místo městské kolo chlapci 5.místo děvčata 2.místo Volejbal obvodní kolo chlapci 1.místo městské kolo chlapci 5.místo Atletika O pohár starosty 1.místo 8

9 - účast v olympiádách a jiných soutěžích: I.stupeň Dopravní soutěž Starší žáci 3.místo obvodní kolo Mladší žáci 4. místo obvodní kolo Výtvarné soutěže Dopravní podnik Ostrava účast žáků roč. Malovaná písnička účast žáků roč. Matematická olympiáda Školní kolo žáci 5. roč. Koledníček Třídní a školní kolo žáci roč. Recitační soutěž Školní kolo 1.místo Tereza Košťalová postoupila do městského kola Aerobic maraton Účast žáků roč. Anglický desetiboj 3.roč. 8.místo 4.roč. 7.místo Školní házenkářská liga roč. Turnaj každý měsíc, většinou obsazovali 2. a 3.místo Preventan Cup vybíjená Děvčata 5.roč obvodní kolo 1. místo okresní kolo 5.místo Mc Donald s Cup kopaná Chlapci 3.roč. obvodní kolo 1.místo okresní kolo 3.místo Školní soutěže roč. Den Země Nejlepší novinář Stavitelé měst II.stupeň Olympiáda z jazyka českého Školního kola se zúčastnilo 30 žáků 8. a 9. ročníků. Do okresního kola postoupili dva nejlepší: Hana Vůjtková a Jakub Wágner /oba 9.B/. Okresní kolo soutěžilo 76 žáků základních škol a víceletých gymnázií. Hana Vůjtková místo Jakub Wágner místo Recitační soutěž Probíhala za účasti všech žáků školy nejdřív v třídních kolech, pak proběhlo kolo školní. Obvodní kolo Tereza Grygarová /1.A/ Tereza Košťálová a Anna Paťorková /3.A/ Radek Slaný a Jan Pomahač /6.A/ Jana Poběžalová /8./ Lenka Mertová /9.B/ Městské a krajské kolo Tereza Košťálová a Radek Slaný. 9

10 Literární soutěže : Ó, běda, ta Věda a Zdraví a já vyhodnoceny až v průběhu měsíce června a září. Anglický jazyk Let the Music Come to You. 8.místo Anglický desetiboj 3.třída 8.místo 4.třída 7.místo Dějepisné soutěže Šumná Ostrava (Wichterlovo gymnázium) Richard Kuczinský 4. místo Pavel Křák 9. místo Jana Poběžalová 12. místo Dějepisná olympiáda Školní kolo Kristýna Špičáková 63 bodů Jakub Wágner 57 bod Lenka Mertová 54 bodů Michael Pokorný 52 bodů Jana Poběžalová 52 bodů Okresní kolo Jakub Wágner 18. místo Kristýna Špičáková 42. místo Kahan Richard Kuczinský Marek Raška exkurze Olomouc Anna Marie Vichrová Zeměpisná olympiáda Školní kolo zúčastnilo se 78 žáků školy. 6. třída 1. místo Marek Novotný kategorie A okresní kolo 13. místo 7. třída 1. místo Anna Marie Vichrová kategorie B okresní kolo 21. místo 8. a 9. třídy 1. místo Jakub Wágner kategorie C okresní kolo 6. místo Biologická olympiáda Školní kolo kategorie D zúčastnili se 4 žáci 6. ročníku, a 4 žáci 7. ročníku. 1. místo R. Kuczinský ze 7.B 2. místo V. Urbačka z 6.A. Okresní kolo V. Urbačka obsadil 19. místo R. Kuczinský se umístil v polovině účastnického pole Matematické soutěže Piškvorky Soutěž pro žáky tříd, nejprve proběhla třídní kola, dva nejlepší žáci za třídu se utkali ve školním kole. vítězové třída R. Kuczinský, P. Coch, D. Hyrš, D. Mokoš, N. Ručková, P. Zoubek. Matematická olympiáda Školní kolo: zúčastnilo se 10 žáků. Okresní kolo Anna Vichrová ze 7.A Roman Nguyen ze 6.A 10

11 Pythagoriáda Školní kolo: 6. tř. účast 20 žáků, úspěšní R. Slaný, V. Hrbačka, M. Malina, D. Hyrš, D. Mareček. 7.tř. účast 15 žáků bez úspěšného řešitele. Okresní kolo: účast úspěšných řešitelů Vojtěch Hrbačka, skončil v první třetině zúčastněných, David Hyrš a Michael Malina v polovině startovního pole. Chemická olympiáda Školní kolo: účast 3 žáci 9.roč. J.Wágner, L.Mertová, P.Galvasová Okresní kolo: J.Wágner 4.místo / postup do krajského kola / L.Mertová 5.místo Krajské kolo: J Wágner 16.místo Přírodovědný klokan účast žáci 8. a 9.ročníku Výtvarné soutěže Kniha plná fantazie školní kolo městské a regionální kolo Renáta Šnaurová, umístění mezi 30nejlepšími z ostravských škol a regionu Barevný podzim školní kolo, účast žáků 6.a 7. ročníku Jedeme na výlet s MHD třídní kola v 6. a 7. ročníku obvodní kolo bez umístění Malovaná písnička školní kolo, účast žáků ročníku Pěvecké soutěže byly uskutečněny pouze v rámci tříd - výukové programy: Volba povolání pro 9. ročníky VITA OZO Planetárium Skrytá krása vesmíru Dopravní výchova Ekologické dopoledne - široká nabídka volnočasových aktivit Počítačové kroužky Výtvarné kroužky Házená Dopravní výchova Aerobic Knihovnický kroužek Chemický kroužek Kopaná Ruský kroužek Kroužek stolních her Volejbal - nepovinné předměty Sportovní hry pro 1. a 2. ročník 11

12 - akce školní družiny Celoroční hra : středověk Karneval Koloběžkové závody Velikonoční dílna pro děti a rodiče Den dětí sportovní odpoledne - školní časopis Kameňák dává prostor pro tvořivost žáků, zvyšuje zájem o povědomí žáků o dění ve škole - Žákovský parlament rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití, je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy, pravidelná setkání umožňuje kontinuální práci a prevenci ve třídách. Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost 1. Akce pro rodiče: třídní schůzky, seznámení rodičů s MPP, informace o prevenci SPJ Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků Konzultační hodiny VP a MŠP Individuální pohovory s rodiči Webové stránky školy 2. Akce s rodiči: Hledáme svou 1. třídu 3. Informovanost občanů prostřednictvím místního periodika o akcích školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu. Ke zjištění aktuálního stavu negativních jevů ve škole jsou využívány dotazníkové práce třídních učitelů, připomínky dětí a žákovského parlamentu, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, průzkumem bylo zjištěno, že se na škole projevují občas problémy s některými žáky, v rámci prevence jsou tyto problémy většinou odstraněny. g. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název semináře počet pedagogů 1. Jsem neposedný, co s tím mám dělat 1 2. Klíč k jazykům 1 3. Country tance 1 4. Skládankové a řízené čtení 1 5. Čtu s porozuměním díky genetice 1 6. Myšlenková mapa 1 7. Hry s hudbou 1 8. Portfolio co vše tam patří 1 9. Jednoduché chemické pokusy 1 10.Ekoateliér květinový ateliér 1 11.Profesní průprava zástupců ředitelů 1 12.Angličtina zábavnou formou 1 13.Vnitřní evaluace školy Motivace hrou kooperat.učitel 1 15.Světová a region. náboženství 1 12

13 16.Školení pro ředitele 1 17.Motivační experimenty pro žáky 1 18.Koordinace v ICT 1 18 seminářů se zúčastnilo 42 pedagogických pracovníků. h. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) V průběhu celého školního roku pracoval školský žákovský parlament. Je složen se zástupců tříd ročníku. Řídí se plánem práce, který si žáci sestavili pod vedením pedagogického pracovníka. Jsou spolutvůrci dobré atmosféry na škole a podílejí se na iniciaci mnoha akcí. b) Škola zorganizovala v lednu lyžařský kurz pro žáky ročníku na Bílé - Mezivodí v měsíci květnu ozdravné pobyty pro žáky roč. Horní Bečva roč. - Ostravice roč. - Malenovice Všechny tyto ozdravné akce pro žáky byly velmi kladně hodnoceny žáky, rodiči i pedagogy. Účast na soutěžích: V průběhu školního roku se zájemci z řad žáků I i II. stupně zapojují do vědomostních soutěží a olympiád v jednotlivých předmětech (M, Čj, F, Ch, D, Z, Př) a reprezentují školu ve výtvarných a sportovních soutěžích. V rámci olympiád žáci nejprve řeší úkoly školního kola a úspěšní řešitelé postupují do kola okresního a krajského. I v letošním školním roce byly naši žáci velmi úspěšní. V rámci okresních a krajských kol, kde museli prokázat hluboké znalosti, se umístili na předních místech v těchto soutěžích: Olympiáda z jazyka českého Školního kola se zúčastnilo 30 žáků 8. a 9. ročníků. Do okresního kola postoupili dva nejlepší: Hana Vůjtková a Jakub Wágner /oba 9.B/. Dějepisná olympiáda Školní kolo Kristýna Špičáková 63 bodů Jakub Wágner 57 bod Lenka Mertová 54 bodů Michael Pokorný 52 bodů Jana Poběžalová 52 bodů Okresní kolo Jakub Wágner 18. místo Kristýna Špičáková 42. místo Zeměpisná olympiáda Školní kolo zúčastnilo se 78 žáků školy. 6. třída 1. místo Marek Novotný kategorie A okresní kolo 13. místo 7. třída 1. místo Anna Marie Vichrová kategorie B okresní kolo 21. místo 8. a 9. třídy 1. místo Jakub Wágner kategorie C okresní kolo 6. místo 13

14 Biologická olympiáda Školní kolo kategorie D zúčastnili se 4 žáci 6. ročníku, a 4 žáci 7. ročníku. 1. místo R. Kuczinský ze 7.B 2. místo V. Urbačka z 6.A. Okresní kolo V. Urbačka obsadil 19. místo R. Kuczinský se umístil v polovině účastnického pole. Matematická olympiáda Školní kolo: zúčastnilo se 10 žáků. Okresní kolo Anna Vichrová ze 7.A Roman Nguyen ze 6.A Chemická olympiáda Školní kolo: účast 3 žáci 9.roč. J.Wágner, L.Mertová, P.Galvasová Okresní kolo: J.Wágner 4.místo / postup do krajského kola / L.Mertová 5.místo Krajské kolo: J Wágner 16.místo Žákyně naši školy se účastní se soutěže školních časopisů Novinářské ouško (literární práce 1 žákyně byla oceněna). Účastníme se také řady výtvarných soutěží, které jsou blízké žákům svými náměty: - dopravně bezpečnostní tématika Dopravní soutěž Starší žáci 3.místo obvodní kolo Mladší žáci 4. místo obvodní kolo Výtvarné soutěže Dopravní podnik Ostrava účast žáků roč. Malovaná písnička účast žáků roč. Sportovní soutěže: Školní házenkářská liga roč. Turnaj každý měsíc, většinou obsazovali 2. a 3.místo Preventan Cup vybíjená Děvčata 5.roč obvodní kolo 1. místo okresní kolo 5.místo Mc Donald s Cup kopaná Chlapci 3.roč. obvodní kolo 1.místo okresní kolo 3.místo Vyučující Tv uspořádali pro žáky školy 2. ročník aerobik maratónu velmi zdařilá akce Rady soutěží se pod vedením vychovatelek zúčastňují i děti školní družiny. 14

15 Mimoškolní činnost V rámci školního vzdělávacího programu pracujeme dále ve školním projektu Zájmovou činnosti proti nudě. Činnost všech zájmových kroužků přispívá k vhodnému využití volného času dětí, k rozvoji jejich znalostí a dovedností v různých oborech. Děti tyto kroužky navštěvují rády a aktivně se zapojují do jejich práce. Knihovnický kroužek Kroužek ruského jazyka Výtvarný kroužek Aerobik Házená Chemický kroužek Počítačový kroužek Kroužek stolních her Anglický jazyk Volejbal Ostatní akce: Výuka na dopravním hřišti Besedy v knihovně Mikulášské besídky Karnevaly Vydávání školního časopisu Kameňák Ochrana člověka za mimořádných situací Spolupráce s rodiči Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, v konzultačních dnech, případně telefonicky, nebo em. Třídní schůzky jsou 2, 1 konzultační odpoledne účastní se rodiče spolu s žáky. V případě potřeby jsou učitelé k dispozici rodičům po předchozí domluvě. Stále více rodičů využívá možnost komunikace prostřednictvím elektronické pošty. Na výchovného poradce se mohou rodiče obrátit v době konzultačních hodin 2x týdně, v naléhavých případech kdykoliv. Rodičovské veřejnosti poskytujeme informace na svých internetových stránkách. Žákovský časopis Kameňák seznamuje s děním ve škole žáky a rodiče 4x ročně. Sdružení rodičů a příznivců školy SRPŠ spravuje sponzorské dary, poskytuje finanční příspěvky na školní akce, hradí odměny žákům, přispívá k financování školních výletů a lyžařských kurzů. Spolupráce s jinými subjekty a dlouhodobé projekty V oblasti environmentální výchovy spolupracuje škola se Správou lesů Jeseníků při sběru kaštanů a s OZO při třídění odpadu a sběru papíru a PET láhví. Každoročně probíhá ve všech ročnících celodenní projekt Den Země. 15

16 Škola využívá ekologické výukové programy, které připravují Ostravské městské lesy, Planetárium, ZOO Ostrava a OZO. Občanská sdružení Vita, Renarkon jsou partnery školy v protidrogové prevenci a při výchově ke zdravému životnímu stylu. Pravidelné jsou besedy pro žáky s příslušníky Policie České republiky. V součinnosti se školní jídelnou probíhají každoročně Dny zdravé výživy. Škola pořádá jarní týdenní ozdravné pobyty pro žáky 1. i. 2. stupně. Plaveckým výcvikem procházejí žáci 2. i 3. ročníku. Žáci 2. stupně mají možnost zúčastňovat se týdenních lyžařských kurzů pod vedením zkušených instruktorů a pedagogů. Pro žáky 2. stupně jsou pořádány ročně 3 celodenní poznávací exkurze s cílem seznámit děti se zajímavými místy naší vlasti a navštívit atraktivní podniky sklárny, papírny, přehradní nádrže, lisovny umělých hmot apod. Občanské sdružení Narovinu zprostředkovává škole již 7. rokem adopci keňské dívky. V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Knihovnou města Ostravy, která pořádá pro žáky besedy o knihovnách a knihovnické lekce. Tradice mají návštěvy večerních představení Národního divadla moravskoslezského, jež pro rodiče s dětmi školy několikrát ročně zabezpečuje. Ke sportovnímu využití žáků přispívá součinnost školy s Asociací školních sportovních klubů AŠSK. Dlouhodobá spolupráce školy s MŠ v obvodu zaručuje bezproblémový přechod dětí do 1. ročníku základní školy. Projekt Předškoláci na Kamenci umožňuje rodičům a budoucím prvňáčkům navštívit školu v plném provozu a s pomocí žáků 9. ročníku poznat školní prostředí a výuku nejen v prvních třídách. Při vzdělávání a výchově integrovaných žáků je nezbytná úzká spolupráce s pedagogickopsychologickou poradnou. Škola je nápomocná Ostravské univerzitě Pedagogické fakultě formou praxe studentů při výchově mladých učitelů. Zpětnou vazbu úrovně vzdělávání žáků poskytuje škole kooperace s KVIC Krajským vzdělávacím a informačním centrem. Testy Cermat a Scio a Kalibro z matematiky, z českého jazyka a obecných studijních předpokladů slouží žákům 9. ročníku, jejich rodičům i pedagogům k posouzení dosažených výsledků. Úzká spolupráce s ÚMOb Slezská Ostrava je úspěšná a napomáhá naplňovat cíle školy. Širokou veřejnost obvodu Slezské Ostravy informuje škola o svých úspěších a zdařilých akcích ve Slezskoostravských novinách. i. Údaje o výsledcích inspekční činnost provedené ČŠI V tomto školním roce neproběhla. j. Základní údaje o hospodaření školy Dotace jsou určená na platy zaměstnanců školy, ostatní platby za provedenou práci, zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, zákonné pojištění za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem, osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance, nákup učebnic, učebních pomůcek a metodických pomůcek, školení, cestovné, částečnou úhradu plaveckého výcviku dětí a další náklady související s pracovně-právním vztahem. Dále škola obdržela dotaci na motivační složky mezd pedagogických pracovníků 16

17 Čerpání příspěvku MOb Slezská Ostrava 17

18 v Kč/ Rok 2009 celkem Rok 2009 hl.činnost Rok 2009 hos.č. Položka Náklady Všeobecný materiál Drobný majetek do ,- Kč Potraviny Elektrická energie Plyn Vodné, stočné Teplo Opravy q udržování Revize a služby spojené s bezp.syst Mzdy včetně odvodů Účetní agenda Ostatní jiné služby Bankovní poplatky Pojištění majetku,jiné poplatky Účetní odpisy nemovitého majetku Účetní odpisy movitého majetku Výnosy Příspěvek Mob Slezská Ostrava Úplata za vzdělání Příspěvek - grant 0 0 Ostatní výnosy - stravné Ostatní výnosy - pronájmy Dotace plavání , Výnosy - školní mléko , Úroky , Náhrada od pojišťovny , Ostatní výnosy , Celkem Přehled spotřeby energie v měrných jednotkách: Rok Elektrická energie kwh Voda m Plyn m Teplá voda GJ Teplo GJ Přehled spotřeby energie v Kč /pouze hlavní činnost/ celkem: Celkem Tvorba a použití fondů 18

19 Fond kulturních a sociálních potřeb Počáteční stav ,01 Příjmy v Kč Tvroba základní přídělem z mezd ,74 Příjmy celkem ,75 Výdaje celkem Zůstatek v Kč 39977,75 Stav na účtu ,15 Rozdíl jsou 2% FKSP za prosinec 2009 Fond reprodukce majetku Počáteční stav 0 Příjmy v Kč Odpisy DHM ,00 Převod z rezervního fondu Příjmy celkem Použití fondu - pořízení DHM Nařízený odvod do rozočtu zřizovatele ,00 Výdaje celkem Zůstatek v Kč 0 Rezervní fond Počáteční stav ,73 Příjmy v Kč Tvorba z HV za rok Dar 0 Zůstatek v Kč 84114,96 Pozn. k jakému účelu byl rezervní fond čerpán ,77 Kč bylo použito k dokrytí provozních nákladů. Fond odměn PO z výsledku hospodaření za rok 2009 fond odměn netvořila Počet žáků k Počet žáků k Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) Skutečně použito k b Neinvestiční dotace celkem ,00 #REF! v tom: Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) ,00 0, ,00 19

20 z toho: a) platy , ,00 b) OON 0,00 c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) , ,00 Rozvojový program EVVO pro školy Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce ,00 0, ,00 NIV celkem ,00 0, ,00 z toho: a) platy , ,00 b) pojistné + FKSP , ,00 NIV celkem ,00 0, ,00 z toho: a) platy , ,00 b) pojistné + FKSP , ,00 Hustota a specifika (1. etapa) 0,00 0,00 0,00 z toho: a) platy b) pojistné + FKSP Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků ,00 0, ,00 NIV celkem ,00 0, ,00 z toho: a) platy , ,00 b) pojistné + FKSP , ,00 NIV celkem ,00 0, ,00 z toho: a) platy , ,00 b) pojistné + FKSP , ,00 Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání , ,00 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním Soutěže Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním k. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. l. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. m. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola získala 5 grantů z prostředků Magistrátu města 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Základní údaje o škole..

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více