Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: tel: fax: Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 1

2 Obsah: a. Základní údaje o škole b. Přehled oborů vzdělávání c. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků f. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j. Základní údaje o hospodaření školy k. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. m. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 a. Základní údaje o škole a) Název školy: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Identifikace zařízení: Adresa: ZŠ Bohumínská 72/1082, , Ostrava - Slezská Ostrava Právní forma: příspěvková organizace; IČO: Webové stránky b) Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava IČO: Adresa: Těšínská 35, , Ostrava - Slezská Ostrava c) Statutární zástupce: Mgr. Radek Pollo, Okružní 585/22, Vratimov. d) Charakteristika školy: 1. Základní škola Bohumínská kapacita: 600žáků IZO: Školní družina kapacita: 140 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 750 stravovaných IZO: Školní klub Kapacita : 45 žáků IZO: Datum zařazení do sítě: Změny zařazení: změna IČO obce škola právní subjektivita dodatek č. 4 sloučení (ZŠ Antošovice) zařazení školní jídelny výdejny (Antošovická 55) rozhodnutím Rady MO Sl.Ostrava č. 2923/53 zrušeno odloučené pracoviště (Antošovická 55) rozhodnutí o zrušení odloučeného pracoviště ZŠ Antošovická 55/107, Ostrava Koblov e) Školská rada: Pracuje ve složení 6 členů, - 2 zástupci za rodičovskou veřejnost - 2 za zřizovatele - 2 zástupci pedagogických pracovníků Předsedou školské rady byla v řádných volbách zvolena Renáta Zoubková. f) Sdružení rodičů a příznivců školy pracuje na škole od roku spoluúčast na organizaci akcí pro děti - příspěvky na odměny žákům při akcích školy - příspěvky na vyhodnocení soutěží 3

4 b. Přehled o vzdělávacím programu školy 1.;2.,3.,4,6.,7.,8.,9,ročník - školní vzdělávací program Klíč ke vzdělání šance pro každého. V 5. ročníku se vyučuje dle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2. Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 učitele a b a b a b a b , ,1 15 a = b = Vybavení školy: Počet učeben: 32 toho 15odborných učeben (3x Aj, Hv,D, Vv, 2 počítačové učebny, F-Ch, Př, Z, školní dílny pozemky, dílna, kuchyňka, pracovna I. st., herna, knihovna) Počet tělocvičen: 1 Školní hřiště: 1 Knihovny: 2 (učitelská + žákovská) Školní družina 4 oddělení Počítačové učebny naše škola má k dispozici celkem 52 počítačů, z toho 33 je přístupných žákům. V rámci projektů idva společnosti AutoCont máme vybaveny 2 učebny VT s připojením k internetu ( VT PC; VT PC) a knihovna má připojeny další 2 PC k internetu. Žáci i učitelé mohou využívat počítače v některých odborných učebnách, třídách, oddělení ŠD, kabinetech. Tato výpočetní technika je v maximální míře využívána nejen v rámci výuky povinně volitelného předmětu Informatika a dalších předmětů, ale i ve volném čase žáků v rámci mimoškolní zájmové činnosti. Jazyková učebna 2 učebny anglického jazyka pro 2. stupeň 1 učebna anglického jazyka pro 1. stupeň Vybavení odborných učeben a kabinetů učebními pomůckami je na přiměřené úrovni. Dochází k postupnému doplňování a modernizaci. Fond učebnic odpovídá potřebám školy. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMTV. c. Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci školy mají předepsanou aprobační a pedagogickou způsobilost, podílejí se i na dalších činnostech školy (např. zájmová činnost, exkurzní činnost, soutěže). Řídící pracovníci vytvářejí motivující a zároveň profesionální klima, usilující o odborný a profesní růst pracovníků školy. Ve škole působí vyrovnaný, profesionálně zdatný kolektiv pedagogů, schopný týmové práce, vzájemné komunikace a spolupráce. Svými profesními dovednostmi působí směrem k žákům, jejich rodičům, pracovníci dovedou diagnostikovat a motivovat žáky k dalším činnostem. 4

5 Velký důraz je kladen na průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti školských zákonů, školního vzdělávacího programu, didaktiky jednotlivých předmětů, pedagogiky a práce s výpočetní a komunikační technikou. Na škole působí pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, profesionální orientaci sleduje výchovná poradkyně a pedagog zabývající se prevencí patologických jevů a pedagog pro environmentální výchovu. Výukou prolínají prvky environmentální výchovy, dopravní výchovy, výchovy k volbě povolání, zdravého životního stylu a další. Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce, školní metodik prevence, ICT koordinátor. Na 1. stupni vyučuje 9pedagogů, na 2. stupni 12 pedagogů, 4 pedagogové školní družiny, celkem:25 pedagogických pracovníků s většinovou převahou žen a zkušených pedagogů. Věková struktura pedagogického sboru: let 3 pedagogové let 4 pedagogové let 8 pedagogů nad 50 let 10 pedagogů d. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do 1. ročníku se konal ve dnech: 18. a Zápis žáků do 1. třídy pro šk. rok 2010/2011 Celkem Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 50 Počet dětí, které měly odklad šk. docházky z minulého šk. roku 8 Počet žádostí o odklad povinné šk. docházky 11 Počet žádostí o dodatečný odklad povinné šk. docházky 0 Předpokládaný počet žáků do 1. ročníku 47 e. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovná poradkyně ve spolupráci s PPP Ostrava - Poruba a třídními učiteli zajišťovala vzdělávací potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami odbornou diagnostiku, vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením byli integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovná poradkyně, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vypracovali individuální vzdělávací plány, které učitelé vyhodnotili dvakrát za rok. Integrovaní žáci navíc navštěvovali dle doporučení poradny jedenkrát týdně reedukační péči. Na škole jsme měli 9 integrovaných žáků, reedukace probíhala ve dvou skupinách. Péče o talentované a mimořádně nadané žáky Talent a mimořádné nadání žáků učitelé rovněž rozvíjeli. V rámci výuky byla zařazována práce diferencovaných skupinách podle nadání žáků. Pro nadané žáky učitelé připravovali školní a 5

6 domácí práci, která odpovídala úrovni jejich dovedností a nadání. Nadaní žáci vypracovali náročnější samostatné úkoly, pracovali na projektech, byli pověřování vedením pracovních skupin. Své znalosti, dovednosti a schopnosti si mohli prohloubit v rámci zájmových útvarů. Výuka anglického jazyka probíhala v diferencovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností žáka s možností přestupu mezi skupinami. Každý žák měl možnost se s učitelem připravovat na olympiádu a soutěže dle svého zájmu. Pohybově nadaní žáci byli zapojeni do sportovních soutěží a reprezentovali školu v řadě sportovních utkání. Kariérové poradenství Výchovná poradkyně poskytovala kariérové poradenství žákům a rodičům žáků ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy. V ročníku žáci vyplňovali dotazníky k volbě povolání, který se stal součástí jejich portfolia. Výchovná poradkyně se soustředila na zajišťování přihlášek na střední školy. Na střední školy se celkem dostalo 40 žáků. Z 9. ročníku 38 žáků, ze 7. ročníku odchází 2 žáci na gymnázium. Celkem vyšlo z 9. ročníku Studijní obory s maturitou Učební tříleté obory Bez umístění 5. ročník Na 8-mi leté gymnázium 7. ročník Na 6ti leté gymnázium Vychází ze 7. ročníku Vychází z 8. ročníku 38 žáků 31 žáků 7 žáků 0 žáků 0 žáků 2 žáků 0 žáků 0 žáků Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch Ročník Počet žáků Prospělo s Neprospělo Neklasifikováno vyznamenáním a b a b a b a b I.st II.st Celkem a) Školní rok 2008/2009 b) Školní rok 2009/2010 6

7 Snížený stupeň z chování Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Stupeň chování počet % Počet % 2 3 0,96 4 1, ,63 Celkový počet neomluvených hodin Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Počet žáků Počet hodin Průměr na žáka Počet žáků Počet hodin Průměr na žáka , ,73 Záškoláctví řešeno ve spolupráci se sociálním odborem obecního úřadu, kurátorem a policii ČR. f. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní metodik prevence pracuje podle Minimálního preventivního programu, který byl vypracován v září a se kterým byli všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni. V souladu s tímto programem vypracovali učitelé plán prevence sociálně patologických jevů pro jednotlivé ročníky a zapracovali je do svých učebních plánů na celý školní rok. Prevence sociálně patologických jevů u dětí se v tomto školním roce zaměřuje na aktivity v následujících oblastech prevence: a) násilí a šikanování b) vandalismus a jiných forem násilného chování c) xenofobie, rasismus d) užívání návykových látek, včetně opomíjeného alkoholu a kouření e) komerčního sexuálního zneužívání dětí Další cíle: a) dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů b) systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu c) vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy d) podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností e) začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky f) zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence g) aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti Konkrétní aktivity podporující primární prevenci - výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování - akce zaměřené na zvyšování právního povědomí, spolupráce s MP a Policií ČR: Preventivní seminář Policie ČR Ajaxův zápisník pro 2. ročník Trestní odpovědnost mládeže pro 7. a 8. ročník Přestupkový řád 7

8 - preventivní programy: CPP Renarkon drogy pro žáky ročník Elpis Domácí násilí pro žáky 8. a 9. ročník Pavučina Sex, AIDS a vztahy pro žáky 9. ročníku Jeden svět Člověk v tísni, filmová projekce pro 8. a 9. ročník Na základě průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat zvýšenou pozornost prevenci kouření osvěta v rámci hodin Ov, TH Dovednost volby správné životosprávy (blok v rámci hodin Ov) - zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech: EXKURZE: Dinopark Orlova - Karviná Osvětim Přečerpávací vodní elektrárna dlouhé stráně, papírna Velké Losiny NÁVŠTĚVY DIVADLA LOUTEK. účast 1. až 5. ročníky PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ Podzim Den Země Barevné dny modrý, zelený, pruhovaný, šátků a šál, valentinský VáNoční čtení OZDRAVNÉ POBYTY PRO ŽÁKY ročník - účast ve sportovních soutěžích: Sportovní soutěže Sálová kopaná chlapci 8. a 9.roč. 3.místo Minikopaná chlapci 8. a 9.roč. obvodní kolo 1.místo městské kolo 4.místo Orion florbal cup chlapci 6. a 7.roč. 3.místo chlapci 8. a 9.roč. 4.místo Streethockey chlapci 6. a 7.roč. postup do Velkého finále v ČEZ Aréně Basketbal O pohár starosty chlapci 1.místo děvčata 1.místo obvodní kolo chlapci 1.místo děvčata 1.místo městské kolo chlapci 5.místo děvčata 2.místo Volejbal obvodní kolo chlapci 1.místo městské kolo chlapci 5.místo Atletika O pohár starosty 1.místo 8

9 - účast v olympiádách a jiných soutěžích: I.stupeň Dopravní soutěž Starší žáci 3.místo obvodní kolo Mladší žáci 4. místo obvodní kolo Výtvarné soutěže Dopravní podnik Ostrava účast žáků roč. Malovaná písnička účast žáků roč. Matematická olympiáda Školní kolo žáci 5. roč. Koledníček Třídní a školní kolo žáci roč. Recitační soutěž Školní kolo 1.místo Tereza Košťalová postoupila do městského kola Aerobic maraton Účast žáků roč. Anglický desetiboj 3.roč. 8.místo 4.roč. 7.místo Školní házenkářská liga roč. Turnaj každý měsíc, většinou obsazovali 2. a 3.místo Preventan Cup vybíjená Děvčata 5.roč obvodní kolo 1. místo okresní kolo 5.místo Mc Donald s Cup kopaná Chlapci 3.roč. obvodní kolo 1.místo okresní kolo 3.místo Školní soutěže roč. Den Země Nejlepší novinář Stavitelé měst II.stupeň Olympiáda z jazyka českého Školního kola se zúčastnilo 30 žáků 8. a 9. ročníků. Do okresního kola postoupili dva nejlepší: Hana Vůjtková a Jakub Wágner /oba 9.B/. Okresní kolo soutěžilo 76 žáků základních škol a víceletých gymnázií. Hana Vůjtková místo Jakub Wágner místo Recitační soutěž Probíhala za účasti všech žáků školy nejdřív v třídních kolech, pak proběhlo kolo školní. Obvodní kolo Tereza Grygarová /1.A/ Tereza Košťálová a Anna Paťorková /3.A/ Radek Slaný a Jan Pomahač /6.A/ Jana Poběžalová /8./ Lenka Mertová /9.B/ Městské a krajské kolo Tereza Košťálová a Radek Slaný. 9

10 Literární soutěže : Ó, běda, ta Věda a Zdraví a já vyhodnoceny až v průběhu měsíce června a září. Anglický jazyk Let the Music Come to You. 8.místo Anglický desetiboj 3.třída 8.místo 4.třída 7.místo Dějepisné soutěže Šumná Ostrava (Wichterlovo gymnázium) Richard Kuczinský 4. místo Pavel Křák 9. místo Jana Poběžalová 12. místo Dějepisná olympiáda Školní kolo Kristýna Špičáková 63 bodů Jakub Wágner 57 bod Lenka Mertová 54 bodů Michael Pokorný 52 bodů Jana Poběžalová 52 bodů Okresní kolo Jakub Wágner 18. místo Kristýna Špičáková 42. místo Kahan Richard Kuczinský Marek Raška exkurze Olomouc Anna Marie Vichrová Zeměpisná olympiáda Školní kolo zúčastnilo se 78 žáků školy. 6. třída 1. místo Marek Novotný kategorie A okresní kolo 13. místo 7. třída 1. místo Anna Marie Vichrová kategorie B okresní kolo 21. místo 8. a 9. třídy 1. místo Jakub Wágner kategorie C okresní kolo 6. místo Biologická olympiáda Školní kolo kategorie D zúčastnili se 4 žáci 6. ročníku, a 4 žáci 7. ročníku. 1. místo R. Kuczinský ze 7.B 2. místo V. Urbačka z 6.A. Okresní kolo V. Urbačka obsadil 19. místo R. Kuczinský se umístil v polovině účastnického pole Matematické soutěže Piškvorky Soutěž pro žáky tříd, nejprve proběhla třídní kola, dva nejlepší žáci za třídu se utkali ve školním kole. vítězové třída R. Kuczinský, P. Coch, D. Hyrš, D. Mokoš, N. Ručková, P. Zoubek. Matematická olympiáda Školní kolo: zúčastnilo se 10 žáků. Okresní kolo Anna Vichrová ze 7.A Roman Nguyen ze 6.A 10

11 Pythagoriáda Školní kolo: 6. tř. účast 20 žáků, úspěšní R. Slaný, V. Hrbačka, M. Malina, D. Hyrš, D. Mareček. 7.tř. účast 15 žáků bez úspěšného řešitele. Okresní kolo: účast úspěšných řešitelů Vojtěch Hrbačka, skončil v první třetině zúčastněných, David Hyrš a Michael Malina v polovině startovního pole. Chemická olympiáda Školní kolo: účast 3 žáci 9.roč. J.Wágner, L.Mertová, P.Galvasová Okresní kolo: J.Wágner 4.místo / postup do krajského kola / L.Mertová 5.místo Krajské kolo: J Wágner 16.místo Přírodovědný klokan účast žáci 8. a 9.ročníku Výtvarné soutěže Kniha plná fantazie školní kolo městské a regionální kolo Renáta Šnaurová, umístění mezi 30nejlepšími z ostravských škol a regionu Barevný podzim školní kolo, účast žáků 6.a 7. ročníku Jedeme na výlet s MHD třídní kola v 6. a 7. ročníku obvodní kolo bez umístění Malovaná písnička školní kolo, účast žáků ročníku Pěvecké soutěže byly uskutečněny pouze v rámci tříd - výukové programy: Volba povolání pro 9. ročníky VITA OZO Planetárium Skrytá krása vesmíru Dopravní výchova Ekologické dopoledne - široká nabídka volnočasových aktivit Počítačové kroužky Výtvarné kroužky Házená Dopravní výchova Aerobic Knihovnický kroužek Chemický kroužek Kopaná Ruský kroužek Kroužek stolních her Volejbal - nepovinné předměty Sportovní hry pro 1. a 2. ročník 11

12 - akce školní družiny Celoroční hra : středověk Karneval Koloběžkové závody Velikonoční dílna pro děti a rodiče Den dětí sportovní odpoledne - školní časopis Kameňák dává prostor pro tvořivost žáků, zvyšuje zájem o povědomí žáků o dění ve škole - Žákovský parlament rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití, je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy, pravidelná setkání umožňuje kontinuální práci a prevenci ve třídách. Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost 1. Akce pro rodiče: třídní schůzky, seznámení rodičů s MPP, informace o prevenci SPJ Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků Konzultační hodiny VP a MŠP Individuální pohovory s rodiči Webové stránky školy 2. Akce s rodiči: Hledáme svou 1. třídu 3. Informovanost občanů prostřednictvím místního periodika o akcích školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu. Ke zjištění aktuálního stavu negativních jevů ve škole jsou využívány dotazníkové práce třídních učitelů, připomínky dětí a žákovského parlamentu, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, průzkumem bylo zjištěno, že se na škole projevují občas problémy s některými žáky, v rámci prevence jsou tyto problémy většinou odstraněny. g. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název semináře počet pedagogů 1. Jsem neposedný, co s tím mám dělat 1 2. Klíč k jazykům 1 3. Country tance 1 4. Skládankové a řízené čtení 1 5. Čtu s porozuměním díky genetice 1 6. Myšlenková mapa 1 7. Hry s hudbou 1 8. Portfolio co vše tam patří 1 9. Jednoduché chemické pokusy 1 10.Ekoateliér květinový ateliér 1 11.Profesní průprava zástupců ředitelů 1 12.Angličtina zábavnou formou 1 13.Vnitřní evaluace školy Motivace hrou kooperat.učitel 1 15.Světová a region. náboženství 1 12

13 16.Školení pro ředitele 1 17.Motivační experimenty pro žáky 1 18.Koordinace v ICT 1 18 seminářů se zúčastnilo 42 pedagogických pracovníků. h. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) V průběhu celého školního roku pracoval školský žákovský parlament. Je složen se zástupců tříd ročníku. Řídí se plánem práce, který si žáci sestavili pod vedením pedagogického pracovníka. Jsou spolutvůrci dobré atmosféry na škole a podílejí se na iniciaci mnoha akcí. b) Škola zorganizovala v lednu lyžařský kurz pro žáky ročníku na Bílé - Mezivodí v měsíci květnu ozdravné pobyty pro žáky roč. Horní Bečva roč. - Ostravice roč. - Malenovice Všechny tyto ozdravné akce pro žáky byly velmi kladně hodnoceny žáky, rodiči i pedagogy. Účast na soutěžích: V průběhu školního roku se zájemci z řad žáků I i II. stupně zapojují do vědomostních soutěží a olympiád v jednotlivých předmětech (M, Čj, F, Ch, D, Z, Př) a reprezentují školu ve výtvarných a sportovních soutěžích. V rámci olympiád žáci nejprve řeší úkoly školního kola a úspěšní řešitelé postupují do kola okresního a krajského. I v letošním školním roce byly naši žáci velmi úspěšní. V rámci okresních a krajských kol, kde museli prokázat hluboké znalosti, se umístili na předních místech v těchto soutěžích: Olympiáda z jazyka českého Školního kola se zúčastnilo 30 žáků 8. a 9. ročníků. Do okresního kola postoupili dva nejlepší: Hana Vůjtková a Jakub Wágner /oba 9.B/. Dějepisná olympiáda Školní kolo Kristýna Špičáková 63 bodů Jakub Wágner 57 bod Lenka Mertová 54 bodů Michael Pokorný 52 bodů Jana Poběžalová 52 bodů Okresní kolo Jakub Wágner 18. místo Kristýna Špičáková 42. místo Zeměpisná olympiáda Školní kolo zúčastnilo se 78 žáků školy. 6. třída 1. místo Marek Novotný kategorie A okresní kolo 13. místo 7. třída 1. místo Anna Marie Vichrová kategorie B okresní kolo 21. místo 8. a 9. třídy 1. místo Jakub Wágner kategorie C okresní kolo 6. místo 13

14 Biologická olympiáda Školní kolo kategorie D zúčastnili se 4 žáci 6. ročníku, a 4 žáci 7. ročníku. 1. místo R. Kuczinský ze 7.B 2. místo V. Urbačka z 6.A. Okresní kolo V. Urbačka obsadil 19. místo R. Kuczinský se umístil v polovině účastnického pole. Matematická olympiáda Školní kolo: zúčastnilo se 10 žáků. Okresní kolo Anna Vichrová ze 7.A Roman Nguyen ze 6.A Chemická olympiáda Školní kolo: účast 3 žáci 9.roč. J.Wágner, L.Mertová, P.Galvasová Okresní kolo: J.Wágner 4.místo / postup do krajského kola / L.Mertová 5.místo Krajské kolo: J Wágner 16.místo Žákyně naši školy se účastní se soutěže školních časopisů Novinářské ouško (literární práce 1 žákyně byla oceněna). Účastníme se také řady výtvarných soutěží, které jsou blízké žákům svými náměty: - dopravně bezpečnostní tématika Dopravní soutěž Starší žáci 3.místo obvodní kolo Mladší žáci 4. místo obvodní kolo Výtvarné soutěže Dopravní podnik Ostrava účast žáků roč. Malovaná písnička účast žáků roč. Sportovní soutěže: Školní házenkářská liga roč. Turnaj každý měsíc, většinou obsazovali 2. a 3.místo Preventan Cup vybíjená Děvčata 5.roč obvodní kolo 1. místo okresní kolo 5.místo Mc Donald s Cup kopaná Chlapci 3.roč. obvodní kolo 1.místo okresní kolo 3.místo Vyučující Tv uspořádali pro žáky školy 2. ročník aerobik maratónu velmi zdařilá akce Rady soutěží se pod vedením vychovatelek zúčastňují i děti školní družiny. 14

15 Mimoškolní činnost V rámci školního vzdělávacího programu pracujeme dále ve školním projektu Zájmovou činnosti proti nudě. Činnost všech zájmových kroužků přispívá k vhodnému využití volného času dětí, k rozvoji jejich znalostí a dovedností v různých oborech. Děti tyto kroužky navštěvují rády a aktivně se zapojují do jejich práce. Knihovnický kroužek Kroužek ruského jazyka Výtvarný kroužek Aerobik Házená Chemický kroužek Počítačový kroužek Kroužek stolních her Anglický jazyk Volejbal Ostatní akce: Výuka na dopravním hřišti Besedy v knihovně Mikulášské besídky Karnevaly Vydávání školního časopisu Kameňák Ochrana člověka za mimořádných situací Spolupráce s rodiči Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, v konzultačních dnech, případně telefonicky, nebo em. Třídní schůzky jsou 2, 1 konzultační odpoledne účastní se rodiče spolu s žáky. V případě potřeby jsou učitelé k dispozici rodičům po předchozí domluvě. Stále více rodičů využívá možnost komunikace prostřednictvím elektronické pošty. Na výchovného poradce se mohou rodiče obrátit v době konzultačních hodin 2x týdně, v naléhavých případech kdykoliv. Rodičovské veřejnosti poskytujeme informace na svých internetových stránkách. Žákovský časopis Kameňák seznamuje s děním ve škole žáky a rodiče 4x ročně. Sdružení rodičů a příznivců školy SRPŠ spravuje sponzorské dary, poskytuje finanční příspěvky na školní akce, hradí odměny žákům, přispívá k financování školních výletů a lyžařských kurzů. Spolupráce s jinými subjekty a dlouhodobé projekty V oblasti environmentální výchovy spolupracuje škola se Správou lesů Jeseníků při sběru kaštanů a s OZO při třídění odpadu a sběru papíru a PET láhví. Každoročně probíhá ve všech ročnících celodenní projekt Den Země. 15

16 Škola využívá ekologické výukové programy, které připravují Ostravské městské lesy, Planetárium, ZOO Ostrava a OZO. Občanská sdružení Vita, Renarkon jsou partnery školy v protidrogové prevenci a při výchově ke zdravému životnímu stylu. Pravidelné jsou besedy pro žáky s příslušníky Policie České republiky. V součinnosti se školní jídelnou probíhají každoročně Dny zdravé výživy. Škola pořádá jarní týdenní ozdravné pobyty pro žáky 1. i. 2. stupně. Plaveckým výcvikem procházejí žáci 2. i 3. ročníku. Žáci 2. stupně mají možnost zúčastňovat se týdenních lyžařských kurzů pod vedením zkušených instruktorů a pedagogů. Pro žáky 2. stupně jsou pořádány ročně 3 celodenní poznávací exkurze s cílem seznámit děti se zajímavými místy naší vlasti a navštívit atraktivní podniky sklárny, papírny, přehradní nádrže, lisovny umělých hmot apod. Občanské sdružení Narovinu zprostředkovává škole již 7. rokem adopci keňské dívky. V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Knihovnou města Ostravy, která pořádá pro žáky besedy o knihovnách a knihovnické lekce. Tradice mají návštěvy večerních představení Národního divadla moravskoslezského, jež pro rodiče s dětmi školy několikrát ročně zabezpečuje. Ke sportovnímu využití žáků přispívá součinnost školy s Asociací školních sportovních klubů AŠSK. Dlouhodobá spolupráce školy s MŠ v obvodu zaručuje bezproblémový přechod dětí do 1. ročníku základní školy. Projekt Předškoláci na Kamenci umožňuje rodičům a budoucím prvňáčkům navštívit školu v plném provozu a s pomocí žáků 9. ročníku poznat školní prostředí a výuku nejen v prvních třídách. Při vzdělávání a výchově integrovaných žáků je nezbytná úzká spolupráce s pedagogickopsychologickou poradnou. Škola je nápomocná Ostravské univerzitě Pedagogické fakultě formou praxe studentů při výchově mladých učitelů. Zpětnou vazbu úrovně vzdělávání žáků poskytuje škole kooperace s KVIC Krajským vzdělávacím a informačním centrem. Testy Cermat a Scio a Kalibro z matematiky, z českého jazyka a obecných studijních předpokladů slouží žákům 9. ročníku, jejich rodičům i pedagogům k posouzení dosažených výsledků. Úzká spolupráce s ÚMOb Slezská Ostrava je úspěšná a napomáhá naplňovat cíle školy. Širokou veřejnost obvodu Slezské Ostravy informuje škola o svých úspěších a zdařilých akcích ve Slezskoostravských novinách. i. Údaje o výsledcích inspekční činnost provedené ČŠI V tomto školním roce neproběhla. j. Základní údaje o hospodaření školy Dotace jsou určená na platy zaměstnanců školy, ostatní platby za provedenou práci, zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, zákonné pojištění za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem, osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance, nákup učebnic, učebních pomůcek a metodických pomůcek, školení, cestovné, částečnou úhradu plaveckého výcviku dětí a další náklady související s pracovně-právním vztahem. Dále škola obdržela dotaci na motivační složky mezd pedagogických pracovníků 16

17 Čerpání příspěvku MOb Slezská Ostrava 17

18 v Kč/ Rok 2009 celkem Rok 2009 hl.činnost Rok 2009 hos.č. Položka Náklady Všeobecný materiál Drobný majetek do ,- Kč Potraviny Elektrická energie Plyn Vodné, stočné Teplo Opravy q udržování Revize a služby spojené s bezp.syst Mzdy včetně odvodů Účetní agenda Ostatní jiné služby Bankovní poplatky Pojištění majetku,jiné poplatky Účetní odpisy nemovitého majetku Účetní odpisy movitého majetku Výnosy Příspěvek Mob Slezská Ostrava Úplata za vzdělání Příspěvek - grant 0 0 Ostatní výnosy - stravné Ostatní výnosy - pronájmy Dotace plavání , Výnosy - školní mléko , Úroky , Náhrada od pojišťovny , Ostatní výnosy , Celkem Přehled spotřeby energie v měrných jednotkách: Rok Elektrická energie kwh Voda m Plyn m Teplá voda GJ Teplo GJ Přehled spotřeby energie v Kč /pouze hlavní činnost/ celkem: Celkem Tvorba a použití fondů 18

19 Fond kulturních a sociálních potřeb Počáteční stav ,01 Příjmy v Kč Tvroba základní přídělem z mezd ,74 Příjmy celkem ,75 Výdaje celkem Zůstatek v Kč 39977,75 Stav na účtu ,15 Rozdíl jsou 2% FKSP za prosinec 2009 Fond reprodukce majetku Počáteční stav 0 Příjmy v Kč Odpisy DHM ,00 Převod z rezervního fondu Příjmy celkem Použití fondu - pořízení DHM Nařízený odvod do rozočtu zřizovatele ,00 Výdaje celkem Zůstatek v Kč 0 Rezervní fond Počáteční stav ,73 Příjmy v Kč Tvorba z HV za rok Dar 0 Zůstatek v Kč 84114,96 Pozn. k jakému účelu byl rezervní fond čerpán ,77 Kč bylo použito k dokrytí provozních nákladů. Fond odměn PO z výsledku hospodaření za rok 2009 fond odměn netvořila Počet žáků k Počet žáků k Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) Skutečně použito k b Neinvestiční dotace celkem ,00 #REF! v tom: Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) ,00 0, ,00 19

20 z toho: a) platy , ,00 b) OON 0,00 c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) , ,00 Rozvojový program EVVO pro školy Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce ,00 0, ,00 NIV celkem ,00 0, ,00 z toho: a) platy , ,00 b) pojistné + FKSP , ,00 NIV celkem ,00 0, ,00 z toho: a) platy , ,00 b) pojistné + FKSP , ,00 Hustota a specifika (1. etapa) 0,00 0,00 0,00 z toho: a) platy b) pojistné + FKSP Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků ,00 0, ,00 NIV celkem ,00 0, ,00 z toho: a) platy , ,00 b) pojistné + FKSP , ,00 NIV celkem ,00 0, ,00 z toho: a) platy , ,00 b) pojistné + FKSP , ,00 Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání , ,00 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním Soutěže Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním k. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. l. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. m. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola získala 5 grantů z prostředků Magistrátu města 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Základní údaje o škole..

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Opavě dne 1. 9. 2011 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 Základní škola Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a příspěvková organizace FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ZDRAVÁ ŠKOLA Zprávu předkládá : Schváleno školskou radou 15. 10. 2013 :

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Opavě dne 1. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 [září 2014] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Ostravě 30.9.2013 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/2012 OBSAH : 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/2012 OBSAH : 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole OBSAH : 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více