VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 tel.: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Zpracoval: Mgr. Petr Froněk.. podpis Dagmar Chvojková Ing. Vlasta Fischerová.. podpis.. podpis Razítko organizace V Jablonci nad Nisou dne podpis ředitele Schváleno školskou radou dne podpis předsedy školské rady

2 Obsah (struktura) Obsah (struktura) Základní údaje o škole Organizace studia (činnosti) Přehled oborů, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Změny v organizaci studia Střediska volného času: přehled činnosti Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled pedagogických pracovníků Přehled pracovníků DM Přehled nepedagogických pracovníků Změny v pedagogickém sboru Mzdové podmínky pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o počtu žáků Počty žáků studujících v jednotlivých oborech (stav k ) Údaje o přijímacím řízení Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelkou školy Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Údaje o výsledcích závěrečných a maturitních zkoušek Údaje o výchovných opatřeních Přehled prospěchu žáků Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin Uplatnění absolventů Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Přehled programů dalšího vzdělávání realizovaných školou Doplňující informace Údaje o zapojení do projektů Zapojení do mezinárodních programů (např. Erasmus+), spolupráce se zahr. školami Zapojení do rozvojových programů MŠMT Předložené a školou realizované projekty financované z jiných veřejných zdrojů, ze strukturálních fondů EU (příjemce, partner) Údaje o spolupráci se sociálními partnery Úřad práce v Jablonci nad Nisou Hospodářská komora a firmy regionu Další důležité skupiny sociálních partnerů Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výsledky soutěží a opřehlídek Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Doplňková činnost Vlastní prezentace školy, akademie Údaje o poradenských službách Zpráva výchovného poradce Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a a žáky mimořádně nadanými Zajištění speciální péče Vyhodnocení plánu prevence Zpráva metodika prevence

3 10.6. Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů (agrese, šikana, kyberšikana, násilí,... gambling, poruchy příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, drogová problematika, záškoláctví apod.) Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase Údaje o řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2013/ Spolupráce se školskou radou, rodiči, odborovými organizacemi, jinými školami Systém managementu kvality (ISO, EFGQM, CAF, ) Údaje o dalších záměrech školy, zhodnocení, závěr Předpokládaný vývoj (dopady demografického vývoje, změny ve struktuře vzdělávací nabídky) Vzdělávací a výchovné záměry Investiční záměry Vývojové trendy Údaje o výsledcích inspekční kontrol Inspekční zprávy, protokoly a zápisy správních orgánů Základní údaje o hospodaření školy

4 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou, Belgická 4852 příspěvková organizace Sídlo školy: Belgická Jablonec nad Nisou Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor školy: Střední odborná škola IZO: Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 1, Ředitelka školy: Školská rada: Ing. Vlasta Fischerová Stará osada Jablonec nad Nisou 5 Mgr. Miroslav Krajina, Ing. Markéta Nešporová Mgr. Vlasta Nykrínová, Mgr. Jana Trnková Jaroslav Obyt, David Bartoš Datum zařazení do rejstříku: Celková kapacita školy: 840 žáků 4

5 2. Organizace studia (činnosti) 2.1. Přehled oborů, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Kód Název Délka Druh vzdělávání Forma Poznámka vzdělání M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM systémy a jazyky Čtyři roky Střední s mat. zkouškou Denní M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) Čtyři roky Střední s mat. zkouškou Denní H/01 Nástrojař Tři roky Střední s výuč. listem Denní H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Tři roky Střední s výuč. listem Denní H/01 Elektrikář (slaboproud) Tři roky Střední s výuč. listem Denní H/02 Elektrikář silnoproud Tři roky Střední s výuč. listem Denní H/01 Instalatér Tři roky Střední s výuč. listem Denní dobíhající H/01 Zedník Tři roky Střední s výuč. listem Denní dobíhající L/51 Podnikání Tři roky Nástavbové studium Dálková dobíhající 2.2. Změny v organizaci studia Podstatnou změnou v organizaci studia bylo převedení Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Mechatronika z Rámcového vzdělávacího programu (RVP) M/01 Strojírenství pod RVP M/01 Elektrotechnika. Důvodem byla možnost získání osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, které nebylo možné z kódu M/01 oboru Strojírenství poskytovat. Vše proběhlo na základě žádostí a souhlasů žáků a zákonných zástupců. Změna zvýšila výrazně uplatnitelnost absolventů na trhu práce a možnosti v dalším studiu. S ohledem na potřebu udržení a zvýšení kvality odborného vzdělávání škola udržuje potřebné dělení žáků do dvou až tří skupin v rámci třídy. Jedná se o předmět Učební praxe, Kontrola a měření, Nekonvenční technologie, Aplikace CAD systémů, CNC programování, Informační a komunikační technologie a Cizí jazyky. Odborný výcvik je dělen na skupiny dle pravidel BOZP. I ve školním roce 2013/2014 dodržujeme sjednocení denního zahájení výuky od 8:00 hodin pro všechny vyučované obory. Žákům je tak zjednodušeno a zpříjemněno dojíždění do školy a studijní podmínky jsou jednotné pro všechny obory školou vyučované Střediska volného času: přehled činnosti V rámci organizace volného času žáků nabízela škola žákům následující činnosti: Kroužek tělesné výchovy V rámci této aktivity měli žáci možnost využívat jedenkrát týdně školní tělocvičnu, kde hráli nohejbal, fotbal, volejbal nebo florbal. Účast byla dobrovolná, počet žáků a jejich složení se měnilo dle zájmu. PC kroužek PC kroužek je otevírán každoročně dle zájmu o konkrétní činnosti. Ve školním roce 2013/2014 probíhal pouze ve druhém a třetím čtvrtletí. Žáci si zpracovávali grafické návrhy novoročenek, pozvánek a vstupenek na stužkovací večírky a maturitní plesy. Někteří si tvořili webové stránky. 5

6 CAD kroužek CAD kroužek je organizován na základě potřebnosti zpracovávání konstrukčních prací zadaných v předmětech Stavba a provoz strojů a Strojírenská technologie. Během celého školního roku mohli žáci využívat učebnu výpočetní techniky ve 3. patře každý všední den kromě pátku od 15:00 do 17:00 hodin. V dohledu nad žáky se střídali tři učitelé odborných předmětů. Tuto možnost využívali převážně žáci 4. ročníků pro zpracování maturitních prací. V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji CZ.1.07/1.1.00/ TechUp realizujeme pro žáky školy pravidelně 1 krát za 14 dnů dva kroužky: CAD/CAM - modelování 3D sestav Žáci školy zpracovávají v rámci kroužku různá konstrukční zadání. Modelují strojní součásti i sestavy, zpracovávají technické výkresy - zaměřeno na rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti CAD/CAM v návaznosti na školní vzdělávací program. Programujeme roboty Žáci školy zprovozňují stavebnicové roboty a učí se je programovat zaměřeno na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti robotiky v návaznosti na školní vzdělávací program. 6

7 Vyrobte si jednoduchý výrobek Žákům školy je umožněno vyrobit si jednoduchý výrobek podle svého přání ve všech dílnách odborného výcviku - zaměřeno na rozvoj manuální zručnosti žáků v oblasti praktického vyučování. Na obrázcích ukázka z truhlárny Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled pedagogických pracovníků Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) celkem z toho ženy < 30 let let let 51 let důchodový věk důchodový věk celkem 0,00 0,00 6,00 2,00 3,00 2,00 14,30 3,00 2,00 1,00 25,30 8,00 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 25,30 3,10 Počet Z toho: (fyzický počet) poradenské služby ve škole: výchovný poradce školní metodik prevence školní speciální pedagog školní psycholog ostatní: koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ koordinátor informačních a komunikačních technologií koordinátor environmentální výchovy 7 z toho bez kvalifikace 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

8 Škola nezaměstnává školního psychologa ani samostatně speciálního pedagoga. Jeden pedagog školy s magisterským vzděláním však toto vzdělání splňuje a v případě potřeby pomáhá výchovné poradkyni a školnímu metodikovi prevence. Specializační kurz pro školní metodiky prevence zahájil k v Praze metodik primární prevence školy. Absolvováním uvedeného studia se kvalifikovanost specializačních činností zvýší. Ani letos nebyl v České republice pro nezájem otevřen kurz pro koordinátory environmentální výchovy. Pedagogické vzdělání (DPS) zahajuje od září 2014 jeden pedagog a magisterské studium si doplňuje (z Bc.) jedna učitelka odborných předmětů. S využitím uvedených dvou výjimek a dvou výjimek 55 let a 20 let praxe mohou všichni pedagogové i po žáky vyučovat a výuka bude i nadále zcela a v potřebné kvalitě zabezpečena. Počet pedagogů bez odborné kvalifikace poklesl meziročně z přepočtených 6,93 na 3,10. V tomto trendu hodlá vedení školy pokračovat i v následujícím školním roce Přehled pracovníků DM Škola vlastní DM neprovozuje. Ubytování žákům školy nabízíme v DM Smetanova 4265/66, Jablonec nad Nisou. Přehled pracovníků domovů mládeže v přepočtených úvazcích vychovatelé asistenti pedagoga ostatní celkem 0,00 0,00 0,00 0, Přehled nepedagogických pracovníků Provoz školy zajišťuje celkem 8 (7,50 přepočtených) nepedagogických pracovníků na pozicích: ekonomka správce majetku mzdová a personální údržbář personalistka žáků a sekretářka elektroúdržbář správce PC sítě uklízečka 3.4. Změny v pedagogickém sboru Vzhledem k pokračujícímu dobíhání zřizovatelem odebraných oborů Instalatér, Zedník a Podnikání stále klesá celkový počet žáků školy a to i přes fakt, že se daří v rámci přijímacího řízení přijímat více žáků do prvních ročníků, než uvedené obory skončí. Celkový počet žáků poklesl z 383 na 278. Bylo tedy opět nutné ukončit pracovní poměr s třemi pedagogy (2,2 přepočtenými) a to převážně pro nadbytečnost způsobenou končícími obory. Ukončování pracovních poměrů proběhlo dle následujících kritérií: 1. nadbytečnost související s končícími obory, 2. potřeba specializací a aprobací pro zajištění kvalitní výuky ve školním roce 2013/2014, 3. kvalita práce, všestrannost, 4. sociální hledisko (důchodci), 5. Ostatní. Kvalita výuky byla zajištěna a všechny hodiny byly odučeny v souladu se školními vzdělávacími programy. Jak je zřejmé z uvedené tabulky, nejvíce pedagogů je ve věkové skupině 51 let až důchodový věk, což není zcela lichotivé. Ve škole nevyučuje bohužel ani jeden pedagog pod 30 let. Žádný absolvent nebyl zaměstnán. 8

9 3.5. Mzdové podmínky pracovníků 2013/2014 Celkový počet pracovníků 32,80 Počet pedagogických pracovníků 25,30 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků SOŠ ,- Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků SOU ,- Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků ,- Celkový počet přepočtených zaměstnanců klesl meziročně o 2,81, počet pedagogických pracovníků o 2,30. Průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků školy (SOŠ a SOU), vzrostl o 879,- Kč a nepedagogickým pracovníkům o 320,- Kč. Nárůst ovlivňuje věkový automat Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá dle ročního plánu. Ve školním roce 2013/2014 nestudoval v rámci dlouhodobých studií žádný pedagog. V rámci krátkodobého vzdělávání se všichni pedagogové školy účastnili odborných stáží, seminářů, školení a krátkodobých kurzů dle svých aprobací (specializací), dle aktuální nabídky a vlastního výběru. Přehled vystudovaných pedagogů k zajištění MZ 2014 (k ) v přepočtených úvazcích zadavatelé hodnotitelé komisař celkem 12,00 5,00 2,00 19,00 Přehled studujících pedagogů k zajištění MZ 2014 v přepočtených úvazcích zadavatelé hodnotitelé komisař celkem 0,00 1,00 0,00 1,00 Jak bylo popsáno v bodě 3. 1., zahájil Specializační kurz pro školní metodiky prevence od září 2014 v Praze funkcí pověřený pedagog. V případě úspěšného ukončení studia bude škole zbývat bez kvalifikace specializační pouze Koordinátor environmentální výchovy. Ani letos nebyl v žádném sousedícím kraji a Praze pro nezájem otevřen. Pedagogické vzdělání (DPS) zahajuje od září 2014 jeden pedagog a magisterské studium si doplňuje (z Bc.) jedna učitelka odborných předmětů. 9

10 4. Údaje o počtu žáků 4.1. Počty žáků studujících v jednotlivých oborech (stav k ) Název třídy Obory Denní studium Počet žáků oboru Počet žáků třídy (dívek) M1A M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky (1) M1B M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) (2) U1A H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) (2) U1B H/01 Nástrojař H/01 Elektrikář - silnoproud (0) M2A M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) (2) U2A H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) H/01 Elektrikář - silnoproud (0) U2B H/01 Nástrojař (1) M3A M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) (3) H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 10 U3A H/01 Instalatér (0) H/01 Strojní mechanik 8 M4A M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) (1) Denní studium celkem 261 (12) Název třídy Obor Nástavby Počet žáků oboru Počet žáků třídy (dívek) PD L/524 Podnikání dálkové (9) Nástavba celkem 17 (9) Celkový počet žáků školy 278 (21) Největší pokles počtu žáků zaznamenala škola u dobíhající nástavby Podnikání. Odebráním oboru škola přišla meziročně o 3 třídy, což je 74 žáků. 10

11 4.2. Údaje o přijímacím řízení Údaje o přijímacím řízení počet SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 131 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 23 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 130 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 1 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 0 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 23 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 15 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 3 Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 0 Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 MŠ a ZŠ počet Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 0 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 0 Domovy mládeže počet Počet podaných přihlášek do domova mládeže 0 Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí Na SPŠT studují pouze žáci po ukončení povinné školní docházky na základní škole. K zápisu k povinné školní docházce se tedy nikdo nehlásí. 11

12 4.4. Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelkou školy Rozhodnutí vydaná ředitelem školy počet Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 0 o změně oboru vzdělání 40 o přerušení vzdělávání 0 o opakování ročníku 33 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 23 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 39 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 12 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 147 Počet změn oboru vzdělávání je zapříčiněn převážně přestupem z maturitního oboru na obor učební. Vzhledem k tomu je možnost prostupnosti v rámci školy velmi potřebná a pro žáky i jejich rodiče vyhovující. Vysoké číslo je počet žáků v individuálním vzdělání (IVP). Výsledky a jejich úspěšnost jsou velmi slabé. Proto bylo k pololetí školního roku dvanácti žákům zrušeno. V dalších letech bude IVP poskytováno školou pouze ze zdravotních důvodů. V případě dalších důvodů pouze v kritických sociálních situacích. 12

13 5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy 5.1. Údaje o výsledcích závěrečných a maturitních zkoušek Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách počet zkoušky v řádném (jarním) termínu bez opravných zkoušek počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli zkoušky v náhradním termínu bez opravných zkoušek počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku opravné zkoušky počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet zkoušky v jarním zkušebním období bez zkoušky v podzimním zkušebním období bez opravných zkoušek opravných zkoušek počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli opravné zkoušky v jarním i podzimním zkušebním období počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli Úspěšnost žáků při absolutoriu - počet zkoušky v řádném termínu bez opravných zkoušek počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli zkoušky v náhradním termínu bez opravných zkoušek počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku opravné zkoušky počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli

14 Úspěšnost u maturitních zkoušek se od školního roku 2012/2013 mírně zvýšila. Například celostátní zkoušku z předmětu matematika vykonal neúspěšně pouze jeden žák denního studia. U nástavby podnikání však byly výsledky z matematiky velmi špatné a naopak je absolvoval úspěšně pouze jeden žák Údaje o výchovných opatřeních Výchovná opatření počet 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele pochvala učitele odbor. výcviku 0 3 pochvala ředitele školy 5 1 jiná ocenění - - napomenutí důtka třídního učitele důtka učitele odbor. výcviku 1 0 důtka ředitele školy sníž. známka z chování Nepříznivá čísla počtu výchovných opatření (NTU, DTU, DŘŠ) jsou i nadále způsobována převážně problémy s docházkou do školy u žáků studujících obory zakončené výučním listem. Úroveň žáků přijímaných do těchto učebních oborů se ale nepatrně zvyšuje souběžně se zvyšujícím se počtem na obory hlásících se žáků Přehled prospěchu žáků Prospěch žáků počet 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním 2 3 prospěl neprospěl nehodnocen Prospěch žáků přímo souvisí s vysokou absencí. Mnoho žáků z tohoto důvodu neprospívá, nebo je nehodnoceno. Procento neúspěšnosti žáků se ale podařilo snížit 5.4. Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 1. pololetí 2. pololetí omluveno neomluveno celková absence

15 Z tabulky je zřejmé, že počet zameškaných hodin je velkým problémem školy. Na vysoké absenci mají bohužel největší podíl právě žáci učebních oborů Uplatnění absolventů Absolventi maturitního studia se uplatňují každoročně v dalším studiu na vysoké škole a absolventi oborů zakončených výučním listem na studiu nástavbovém. Ve školním roce 2013/2014 nemohla škola otevřít nástavbový obor Podnikání, který jí byl odebrán. Zájem však byl dle telefonátů značný. Náhradou byl škole povolen nástavbový obor L/51 Mechanik seřizovač. Do tohoto oboru se přihlásilo pouze šest zájemců a obor nebylo možné ani tento rok otevřít, přestože se jedná o odbornost na trhu práce velmi žádanou. Obor mechanik seřizovač (nástavbu i denní studium) zaměřujeme na CNC stroje. Počty žáků pokračujících ve studiu jsou uvedeny v následující tabulce. Uplatnění absolventů 2014 vysokoškolské studium nástavbové studium 11 z 27 žáků 6 z 28 žáků Ostatní absolventi nastupují do pracovního procesu. 15

16 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 6.1. Přehled programů dalšího vzdělávání realizovaných školou Přehled programů dalšího vzdělávání 2013/2014 NETÝKÁ SE KURZŮ, KTERÝCH SE ÚČASTNÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY V RÁMCI SVÉHO VZDĚLÁVÁVÁNÍ, POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BY JE REALIZOVALA SAMA ŠKOLA PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE! název programu směr (výběr z nabídky) druh (výběr z nabídky) akreditace rozsah forma způsob počet studia ukončení účastníků 6-umělecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 120 denní certifikát umělecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 200 denní certifikát umělecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 300 denní certifikát směr ekonomický A-rekvalifikační kurz ne 150 denní certifikát všeobecně vzdělávací A-rekvalifikační kurz ne 50 denní certifikát umělecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 230 denní certifikát směr ekonomický A-rekvalifikační kurz ne 450 denní certifikát směr ekonomický A-rekvalifikační kurz ne 400 denní certifikát všeobecně vzdělávací A-rekvalifikační kurz ne 170 denní certifikát všeobecně vzdělávací A-rekvalifikační kurz ne 40 denní certifikát umělecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 40 denní certifikát umělecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 60 denní certifikát umělecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 30 denní certifikát všeobecně vzdělávací A-rekvalifikační kurz ne 20 denní certifikát všeobecně vzdělávací A-rekvalifikační kurz ne 20 denní certifikát všeobecně vzdělávací A-rekvalifikační kurz ne 20 denní certifikát všeobecně vzdělávací A-rekvalifikační kurz ne 20 denní certifikát všeobecně vzdělávací A-rekvalifikační kurz ne 20 denní certifikát

17 6.2. Doplňující informace Doplňující informace rok 2012 rok 2013 Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 1 2 Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání v roce Seznam dílčích kvalifikací pro něž je škola autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. datum rozhodnutí o název dílčí kvalifikace autorizaci Ve školním roce 2013/2014 byl inovován školní vzdělávací program M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) z důvodu převodu z RVP M/01 Strojírenství. Dále byl inovován i ŠVP H/01 Obráběč kovů. Autorizaci osoby pro dílčí kvalifikaci škola připravuje ve spolupráci s paní Ivanou Formánkovou (NSK2) pro obor H/01 Nástrojař. 17

18 7. Údaje o zapojení do projektů 7.1. Zapojení do mezinárodních programů (např. Erasmus+), spolupráce se zahraničními školami Škola nebyla dosud zapojena v žádném z programů Erasmus+. Po zrušení (v rámci optimalizace škol) partnerské školy ve Schwerinu v SRN se bohužel přes různé pokusy nepodařilo zajistit žádného partnera provozující srovnatelné technické vzdělávání. Ve snaze navázat spolupráci bude škola pokračovat. Mezinárodní programy Název programu Počet zúčastněných dětí/ žáků/ studentů Spolupráce se zahraničními školami Název školy Stát 7.2. Zapojení do rozvojových programů MŠMT Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 (ú. z ) ve výši ,- na víceoborové třídy. 18

19 7.3. Předložené a školou realizované projekty financované z jiných veřejných zdrojů, ze strukturálních fondů EU (příjemce, partner) Škola byla zapojena do několika projektů, které jsou spolufinancovány z Evropských sociálních fondů a rozpočtu ČR. V části je škola příjemcem, v části na pozici partnera. Škola realizovala již druhým rokem projekt MŠMT Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách tzv. Šablony pro SŠ. V rámci realizace od do zpracovali učitelé 856 digitálních učebních materiálů, z nichž bylo 600 zpracováno v programu Activ Inspire a určeno k výuce na interaktivních tabulích s vysokým počtem motivačních aktivit pro žáky. V rámci projektu byly pořízeny 4 kvalitní interaktivní tabule, čímž se jejich počet ve škole zdvojnásobil. 256 materiálů zpracovávali převážně učitelé odborného výcviku v Power Pointu nebo Wordu opět s odborným výkladem a aktivitami pro žáky. Projekt přešel dne do doby udržitelnosti. Ve školním roce 2013/2014 byl a dále zůstává nejdůležitějším projektem projekt z OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ TechUp) kde je škola jedním z partnerů. Ve spolupráci s pěti základními školami regionu pořádáme projektové dny, kroužky pro žáky základních škol, kroužky pro žáky středních škol, exkurze. Škola je též metodickým technickým centrem a pořádá 4 metodická setkání ročně. Škola je též aktivní v projektech investičního charakteru v rámci ROP 4.2 Severovýchod. Ve spolupráci se zřizovatelem dokončila realizaci investičního projektu ROP 4.2 Severovýchod ve výši ,- Kč Rekonstrukce dílen a Elektrolaboratoř SPŠT. Od slavnostního otvírání jsou prostory dílen i zcela moderní elektrolaboratoř plně využívány. Soupis všech aktivit je uveden v následujícím přehledu. Projekty Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji - TechUp ESF OP VK CZ.1.07/1.1.00/ Partner ,00 Kč Efektivní škola ESF PO VK CZ.1.07/1.3.52/ Partner ,- Kč UNIV 3 ESF OP VK CZ Partner 0,- Kč Rekonstrukce dílen a Elektrolaboratoř SPŠT ROP NUTS II Severovýchod - ROP 4.2 Partner ,- Kč Další projekty jsou v době udržitelnosti. Jejich přehled je v následující tabulce. 19

20 Projekty v době udržitelnosti Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT ESF OP VK CZ.1.07/1.1.09/ Příjemce ,56 Kč UNIV 2 ESF OP VK CZ Partner 0,- Kč Projekt Enersol 2011 OP ŽP Partner 0,- Kč Projekt IQ Industry ESF OP VK CZ Partner 0,- Kč Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji (Zavádění standardů kvality) ESF OP VK CZ Partner 0,- Kč Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na středních školách a gymnáziích Libereckého kraje ESF OP VK CZ Partner 1 x interaktivní tabule 1 x notebook Vybavení učebny pro výuku tepelného zpracování kovů a slitin ROP NUTS II Severovýchod - ROP 4.2 Příjemce ,- Kč Zlepšení vybavení pro praktickou výuku žáků SPŠT ROP NUTS II Severovýchod - ROP 4.3 Příjemce ,- Kč Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy SPŠT Jablonec nad Nisou, Belgická ROP NUTS II Severovýchod - ROP 4.2 Partner ,- Kč 20

21 8. Údaje o spolupráci se sociálními partnery Škola spolupracuje dlouhodobě s mnoha sociálními partnery regionu, kteří mají vztah k obsahu vzdělávacího programu, ke zkvalitnění výstupu vzdělávacího procesu a k uplatnění absolventů. Kromě níže jmenovaných organizací spolupracuje škola s mnoha firmami regionu a také s podnikateli fyzickými osobami, u kterých jsou na odborné praxi všichni žáci 3. ročníků učebních oborů. Žádný žák třetích ročníků nezůstává na odborném výcviku ve škole. Přehled partnerů školy následuje Úřad práce v Jablonci nad Nisou Úřad práce v Jablonci nad Nisou (ÚP Jbc.) spolupracuje se školou dlouhodobě a to převážně v oblasti vzdělávání žáků, informací o zaměstnanosti absolventů a potřebách pracovního trhu v regionu. Na základě získaných informací reaguje škola na požadavky zaměstnavatelů v přípravě žáků a nabízí vzdělávací kurzy pro veřejnost. Probíhající ekonomická recese se v zaměstnanosti technicky zaměřených absolventů školy nijak výrazně neprojevila. Nastalé oživení ekonomiky a začínající podpora technického vzdělávání ještě zlepšilo uplatnitelnost žáků školy na trhu práce. Počet nezaměstnaných absolventů technických oborů v jabloneckém regionu poklesl pod 1,6 %. V rámci náboru škola respektovala požadavky trhu práce v regionu a nabídku nedostatkových profesí. Soustředila se především na nabídku učebních oborů jako Nástrojař, Strojní mechanik (Zámečník), Obráběč kovů, Elektrikář (Slaboproud), Elektrikář -silnoproud a maturitních oborů Strojírenství, Elektrotechnika (Mechatronika), Mechanik seřizovač (CNC strojů) a Mechanik elektrotechnik. Podařilo se opět otevřít další první ročníky firmami žádaných oborů Nástrojař a Elektrikářsilnoproud. Po třech letech se podařilo od září 2014 otevřít jednu skupinu žádaného oboru Elektrikář (Slaboproud). Stále se bohužel nedaří otevřít firmami velmi žádaný obor Obráběč kovů a Mechanik seřizovač (CNC strojů). Ředitelka školy se pravidelně účastní seminářů organizovaných ÚP Jbc pro výchovné poradce základních škol a firmy Hospodářská komora a firmy regionu Hospodářská komora v čele s Ing. Oskarem Mužíčkem spolupracuje se školou velmi úzce. Ing. Mužíček pomáhá škole posilovat kontakty s regionálními firmami a rozšiřovat spolupráci v oblasti přípravy absolventů pro technické profese. Ředitelka školy je zvána na pravidelná setkání s podnikateli a představiteli ČR. Počty firem, které jsou ochotny umísťovat žáky školy na odborný výcvik nebo praxi narůstají. Spolupráce s nimi je stabilní a na dobré úrovni. Firem, které pozitivně ovlivňují kvalitu praktických dovedností, znalostí a kompetencí žáků je téměř padesát. Na svých pracovištích garantují kvalitní odbornou přípravu žáků a ve většině případů přijímají absolventy učebních oborů po získání výučního listu mezi své zaměstnance. Všichni žáci třetích ročníků učebních oborů bez výjimky vykonávají odborný výcvik ve firmách, kde získají více zkušeností s uplatněním svých profesí na trhu práce. Přínosem pro kvalitu výuky byly nadále exkurze žáků a pokračující stáže pedagogů, např. v Densu, TRW Automotive, ABB, Jablonecké nástrojárně, TI Automotive, Nerrox, Preciosa, Preciosa Ornela, Malina Safety, Seco GROUP a. s. Jičín, Magna Bohemia Liberec a dalších. Negativně se v rámci spolupráce školy a firem projevoval nízký zájem o produktivní práci, kterou by byli žáci schopni splnit. Zakázku pro firmy realizovala škola za školní rok pouze jednu. 21

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení tel.: 487 833 123 fax: 487 833 101 email: sps@sps-cl.cz web: www.sps-cl.cz Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2013/2014 Zpracoval a předkládá: V České Lípě dne 31. října

Více

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika školy organizace vzdělávání a

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení tel.: 487 833 123 fax: 487 833 101 email: sps@sps-cl.cz web: www.sps-cl.cz Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2009/2010 Zpracoval a předkládá: V České Lípě dne 29. října

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz,

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace 46001 Liberec, Tyršova l - tel. 485110096 luksch@spstliberec.cz - www.spstliberec.cz Fakultní škola Fakulty Pedagogické v Liberci

Více

1/26. Koncepční záměr rozvoje školy 2014-2016

1/26. Koncepční záměr rozvoje školy 2014-2016 1/26 Koncepční záměr rozvoje školy 2014-2016 2/26 Obsah: 1. Cíle stanovené v předcházejícím období a jejich plnění.....3 2. Nastínění demografického vývoje v regionu...5 3. Vývoj počtů žáků a učitelů...7

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 (zpracováno v souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval:

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz, vedeni@ohsturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více