Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Podklady za září 2011 červenec 2012 poskytla PaedDr. Jaroslava Rašková, bývalá ředitelka školy

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova adresa školy Olšany u Prostějova č. 3 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor základní školy školní družiny mateřské školy školní jídelny vedení školy ředitelka: PaedDr. Jaroslava Rašková, od Mgr. Eva Pluskalová učitelka pověřená zastupováním Mgr. Šárka Bayerová do kontakt tel.: sborovna, kancelář účetní tel.: ředitelka do , od www: zsolsany.cz Komentář: od 1. srpna 2012 došlo ke změně ve vedení školy. Ředitelkou byla jmenována na základě výsledku konkurzního řízení Mgr. Eva Pluskalová. 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Olšany u Prostějova adresa zřizovatele Olšany u Prostějova č. 50 kontakt tel.: fax: www:olsanyupv.cz 1.3 součásti školy kapacita Mateřská škola 66 dětí, od 15. května 2012 navýšena na 86 dětí Základní škola 270 žáků Školní družina 25 žáků Školní jídelna MŠ není samostatná Školní jídelna ZŠ 170 stravovaných osob 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet dětí/žáků na pedagoga Mateřská škola 3 (4 *) 66 (86 *) 22,0 11,0 1. stupeň ZŠ ,6 12,4 2. stupeň ZŠ ,5 11,6 Školní družina Školní jídelna MŠ x 66 (86 *) x x Školní jídelna ZŠ x 96 x x Komentář: *V průběhu školního roku došlo k navýšení kapacity mateřské školy z počtu 66 dětí

3 na 86. Tato změna nastala od 15. května 2012, kdy byla otevřena další třída mateřské školy na adrese Olšany u Prostějova 21, tato budova sousedí s hlavní budovou základní školy. Z důvodu nízkého počtu žáků na základní škole byly na prvním stupni spojovány ročníky (2. s 3. ročníkem, 4. s 5. ročníkem). Samostatně ročníky pracovaly v hodinách jazyků (český jazyk a anglický jazyk), matematice a informatice. V ostatních hodinách pracovaly společně. Na druhém stupni byly ročníky spojeny v některých výchovách (pokud to umožňoval nejvyšší povolený počet žáků v takto spojené skupině). 1.5 materiálně-technické podmínky školy Kmenové učebny Základní škola disponuje dostatečným počtem kmenových učeben. Některé z nich dispozičně nesplňují hygienické normy pro vyšší počet žáků, proto jsou spojené ročníky vyučovány vždy v té učebně, která svými rozměry příslušné parametry splňuje. Odborné učebny, Počítačová učebna prošla v srpnu 2012 rekonstrukcí a nyní je vybavena knihovna 17 počítači s přístupem na internet s možností tisku na sdílené tiskárně. Na škole je kromě počítačové učebny také cvičná kuchyňka, školní dílny a tělocvična, na vedlejší budově (spojené s hlavní budovou koridorem) je k dispozici učebna sloužící pro potřeby zájmového útvaru Keramika. Žákovská knihovna byla již v minulosti přemístěna do obecní knihovny, kde mají žáci možnost pravidelné návštěvy. Učitelé mají odbornou literaturu k dispozici společně ve sborovně, je však nutno ji doplnit o aktuální odbornou literaturu. Na prvním stupni si vyučující umísťují do třídy knihy ke společné četbě. Část společné literatury je uložena ve Školní hřiště, prostor pro relaxaci Sportovní zařízení Dílny a pozemky Nábytek ve třídách skladu učebnic. V průběhu školního roku 2011/2012 proběhla rekonstrukce školního hřiště, nekvalitní asfaltový povrch byl nahrazen novým a do konce školního roku byly zahájeny práce na oplocení a úpravě okolí hřiště. Část areálu byla upravena pro potřeby dětí z MŠ Olšany u Prostějova 21, v průběhu měsíce srpna došlo k vybavení areálu herními prvky a byla zahájena výsadba zeleně. Areál slouží v odpoledních hodinách dětem ze školní družiny a do večerních hodin veřejnosti. Školní družina využívá k relaxaci také park v obci a hřiště u sokolovny. Součástí školního objektu je tělocvična, která je využívaná celoročně žáky školy a dětmi z mateřské školy podle potřeby. Podlaha v tělocvičně nemá zcela vyhovující povrch a v nejbližších letech bude nutné přistoupit k její rekonstrukci. V průběhu měsíce srpna 2012 byly na okna tělocvičny umístěny ochranné sítě v souladu s požadavky BOZ. V přízemí hlavní budovy školy jsou školní dílny. Jejich vybavení je na velmi dobré úrovni a postupně se doplňuje nebo obnovuje. Pozemek v současné době škola nemá, je ve fázi postupných příprav v areálu mateřské školy. Nutná je celková rekultivace zeminy, tento prostor byl v jarních měsících využíván k pěstování zeleniny. Kromě jedné třídy jsou již všechny vybaveny odpovídajícím školním nábytkem, ve většině tříd je vždy určité procento žákovského nábytku s možnosti nastavení výšky dle individuálních potřeb žáků. Starší žákovský nábytek bude dle finanční situace nahrazen novým. Třídy je nutné doplnit o skříňky a úložný prostor na pomůcky a potřeby pro žáky i učitele. Někteří vyučující si na vlastní náklady postupně renovují

4 Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj opotřebovaný nábytek ve třídách a tím prodlužují jeho životnost a zvyšují estetickou úroveň, nicméně potřeba doplnění úložných prostor stále trvá. Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím a hračkami pro potřeby školní družiny bylo ve školním roce 2011/2012 na dobré úrovni, postupně bylo doplňováno a obměňováno dle aktuální potřeby. V průběhu školního roku bylo doplněno a obnoveno sportovní vybavení pro výuku tělesné výchovy. Vybavení bylo ve školním roce 2011/2012 na vyhovující úrovni. Učitelé sledovali aktuální nabídky a měli možnost zakoupit vhodné věci pro zkvalitnění výuky. V červnu 2011 byly zakoupeny učebnice do předmětů, ve kterých byly dosud používané učebnice již na konci své životnosti. Učebnice pro některé předměty však stále netvoří ucelenou řadu, což částečně komplikuje naplňování osnov v jednotlivých ročnících (učivo je v učebnicích od různých vydavatelů rozvrženo odlišně). Vybavení pomůckami bylo na dobré úrovni a bylo postupně doplňováno dle nabídek. Pomůcky pro výuku fyziky a chemie jsou sice dostačující pro potřeby učiva základní školy, nicméně by ke zpestření výuky a motivaci žáků k učení těchto předmětů prospělo výuku podpořit názornými pomůckami, jejichž pořizovací cena je však vyšší a nákup těchto pomůcek bude nutno naplánovat v souladu s ostatními potřebami školy. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou je na dobré úrovni vzhledem k velikosti školy. Ve sborovně byl vyučujícím k dispozici 1 počítač a starší kopírka, od srpna 2012 slouží potřebám vyučujících 2 počítače, 2 multifunkční laserová zařízení (tiskárna/skener/kopírka) s možností barevného tisku u jednoho s těchto zařízení. V průběhu prázdnin 2011 byly nainstalovány do tříd dvě interaktivní tabule pro žáky prvního stupně a jedna keramická tabule s data projektorem na druhý stupeň. V jedné třídě je umístěn data projektor a promítací plátno. V době hlavních prázdnin 2012 byla dovybavena počítačová učebna novými počítači. Jedna třída na 2. stupni získala novou tabuli. Vybavení bylo hrazeno z prostředků EU Peníze školám. Na škole probíhala hlavně průběžná údržba k zajištění provozu. Dne vyhlásila ředitelka školy veřejnou zakázku na dodávku šatních skříněk, celková rekonstrukce proběhla za podpory zřizovatele a s pomocí SRPDŠ do konce září Každý žák má teď svoji šatní skříňku, což podstatně zvyšuje komfort žáků při odkládání osobních věcí v šatnách a působí preventivně proti krádežím a dalším nechtěným zásahům do osobního majetku žáků. Komentář: Část hlavní školní budovy (tzv. stará škola) je jednou z nejstarších budou v obci. Přestože prošla rozsáhlou rekonstrukcí, je nutná její neustálá údržba, aby byla zachována v dobrém stavu. Do budoucna bude nutné počítat s rekonstrukcí střechy, která nebyla součástí rekonstrukce v minulých letech - v rámci celkového zateplení budovy byla položena izolační vrstva bez zásahu do trámů a střešní krytiny. Dalším problémem je stálá vlhkost ve školních dílnách tato situace byla v minulosti úspěšně řešena injektáží, kterou je bohužel nutné po několika letech opakovat, je to však velmi finančně nákladná investice. V nejbližších letech bude také nutno věnovat pozornost podlaze v tělocvičně povrch bude třeba zrekonstruovat, aby nebyla ohrožena bezpečnost žáků při sportovních hrách.

5 Za nejaktuálnější problém považuji současnou organizaci provozu školní družiny její realizace v kmenových učebnách je velmi náročná pro vychovatelku a málo motivující pro žáky, kteří se nemohou plně věnovat herním aktivitám nebo relaxovat. Zřizovatel je o všech uvedených skutečnostech pravidelně informován a věřím, že díky podpoře obce budou veškeré rizikové oblasti s přihlédnutím k jejich finanční náročnosti postupně odstraňovány. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Členové školské rady, kontakt Ing. Pavel Góra, předseda školské rady, zástupce zřizovatele, Mgr. Bohumila Navrátilová, učitelka, zástupce pedagogů Mgr. Lenka Brzusková, zástupce rodičů Komentář: Školská rada se schází nejméně 2x ročně k projednání aktuálních problémů i koncepčních řešení, schvaluje výroční zprávu, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a vyjadřuje se k ŠVP ZV. V případě potřeby je možné spojení prostřednictvím elektronické pošty. 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Finanční, materiální a společenská podpora ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova, práce s dětmi a mládeží, spolupráce rodičů a škol Kontakt Jaroslav Holík - předseda Komentář: SRPDŠ pracuje podle schváleného plánu na daný školní rok. Na schůzích se projednává činnost, čerpání rozpočtu, spolupráce rodičů školy zřizovatele. Podporuje školní i mimoškolní aktivity. Členové se účastní o organizačně podílí na pořádání akcí pro děti, žáky i rodiče, některé akce sdružení samo iniciuje. 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/01 Základní škola C/ Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ročník platný od , upravená druhá verze z Komentář: do ZŠ jsou přijímáni žáci na základě pohovoru při zápisu do 1. ročníku. Škola zajišťuje všestranný rozvoj osobnosti žáka s důrazem nejen na jazykové znalosti, ale také na kvalitu znalostí ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Naše škola je školou rodinného typu, kde žáci i pedagogové mají k sobě blízko. Malý počet žáků ve třídách umožňuje respektování individuálních zvláštností jejich osobnosti. Zápis do prvního ročníku na školní rok 2012/2013 proběhl netradičním způsobem, což vzbudilo pozitivní reakce ze strany veřejnosti. V tomto duchu hodláme pokračovat i v dalších letech.

6 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 30 Počet učitelů ZŠ 11 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet asistentů pedagoga 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4* *Jedna zaměstnankyně je současně správním zaměstnancem ŠJ i ZŠ, proto součet jednotlivých kategorií nesouhlasí s výsledným počtem zaměstnanců celkem. 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Zařazení dle Roků ped. Stupeň Ve školním roce Úvazek Obor studia pracovníci katalogu prací praxe vzdělání 11/12 učili 1 (Š.B.) učitelka 1,0 36 VŠ r. (Tv) 1.st. 2 (H.V.) učitelka 1,0 6 VŠ 1. 5.r. (Spec) 1.st. 3 (R.L.) učitelka 1,0 8 VŠ 1. 5.r. 1.st., Hv 2.st. 4 (I.H.) učitelka 1,0 13 VŠ 1. 5.r. (Tv) 1.st. 5 (O.Ch.) učitelka 0,59 21 VŠ 1. 5.r. 1.st., Vv 2.st. 6 (V.S.) učitel 1,0 5 VŠ M Dg M, Z 7 (M.M.) učitelka 1,0 36 VŠ Př Zzv Př,Ch,Rv,Pč,Vv, 8 (J.K.) učitelka 1,0 33 VŠ Čj Nj Č,N,A, 9 (B.N.) učitelka 1,0 3 VŠ ČJ Rv Č, D, 10 (V.V.) učitel 1,0 15 VŠ F Zt F,Pč,Inf,Tv 11 (J.R.) ředitelka 1,0 34 VŠ 1. 5.r. (Vv) 1.st.,Vv 2.st., 12 (V.K.) vychovatelka 0,73 31 SO vychovatelství vychovatelka 13 (J.J.) asistentka VŠ Speciální Asistentka 0,34 33 pedagoga pedagogika pedagoga *14 (E.P.) ředitelka 1,0 20 VŠ 1.st.,Aj 1.-9.r. nástup *15 (J.K.) učitel 1,0 7 VŠ Př - Ov nástup *16 (L.S.) učitel 1,0 24 VŠ M-Z nástup *) noví zaměstnanci Komentář: Složení pracovního kolektivu se v průběhu školního roku změnilo nástupem několika nových pracovníků. Velmi vysoké je zastoupení žen na základní škole. Od srpna 2012 byli přijati 2 noví zaměstnanci na místa pedagogů ZŠ, kteří odešli do starobního důchodu nebo na jinou školu, oba jsou muži. Vedení školy spolu s pedagogickým sborem se snaží o naplnění vize školy. Dochází ke společnému plánování akcí školy i dalšího rozvoje práce se žáky, delegování pravomocí i odpovědnosti. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 100 Vychovatelka ŠD 100 Komentář: Některé předměty na 2. stupni (výchovy) byly vyučovány učitelkami z prvního stupně. Učitelé, kteří vyučovali předměty, pro které nebyli kvalifikováni, byli podporováni

7 v účasti na dalším vzdělávání. Vzhledem k finanční náročnosti některých kurzů a seminářů bylo mnohdy obtížné najít vhodnou akci, která by byla současně přínosná pro pedagoga i školu a přitom i cenově dostupná. Ve školním roce 2011/2012 bylo realizováno další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené zejména na výuku chemie, občanské a rodinné výchovy, tělesné výchovy a výtvarné výchovy. Specializaci pro výuku cizích jazyků si učitelky doplňovaly soustavným studiem na vzdělávacích zařízeních. Během školního roku 2011/2012 byly některé vzdělávací akce hrazeny z projektu EU Peníze školám, což ve školním roce 2012/2013 již nebude možné, neboť finanční prostředky určené na realizaci projektu jsou již vyčerpány (projekt končí). 3.4 Pedagogičtí pracovníci ZŠ podle věkového složení Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy (**2) 0 (*1) (**2) (*3) 9 (**8) *) od **) od Komentář: V kolektivu stále početně převažují ženy, od srpna 2012 se poměr mírně posunul ve prospěch mužů (dříve 2:9, nyní 3:8). 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Správní zaměstnanci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání *1 (O.K.) účetní 0,7 SŠ 2 (A.O.) domovník/školník 1,0 SOU 3 (O.L.) uklízečka 0,5 základní 4 (A.L.) uklízečka 0,8 SOU *5 (O.K.) vedoucí školní jídelny 0,3 SŠ 6 (I.P.) kuchařka 1,0 SOU 7 (D.M.) kuchařka 1,0 SOU 8(K.M.) kuchařka 0,1 SOU *Jedna zaměstnankyně je současně vedoucí školní jídelny a účetní. Komentář: Kvalifikace pro vykonávané činnosti jsou odpovídající, přesto je vhodné doplňovat vzdělání průběžným proškolováním dle aktuálních potřeb. 3.6 Nepedagogičtí pracovníci podle věkového složení Do 35 let let let nad 55 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy *Jedna zaměstnankyně je současně vedoucí školní jídelny a účetní, proto součet jednotlivých kategorií nesouhlasí s výsledným počtem zaměstnanců celkem. Komentář: Pracovní kolektiv školy je věkově různorodý. Vzhledem k vykonávaným činnostem je zastoupení vyhovující.

8 3.7 Zařazení pracovníků do platových tříd Pracovníci byli zařazování do platových tříd podle nejnáročnějšího druhu práce, kterou vykonávali. Pedagogové byli zařazeni podle kvalifikace. Nové vedení zařazuje zaměstnance dle platných zákonných ustanovení do platových tříd dle katalogu prací a náplně práce jednotlivých zaměstnanců, do platových stupňů jsou zařazováni dle délky započtené praxe (tzv. věkový automat ). Příplatky za vedení byly v průběhu měsíce srpna upraveny příslušným zaměstnancům v souladu s platným vnitřním platovým předpisem. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Komentář: Žáci byli do prvního ročníku přijati na základě žádosti jejich zákonných zástupců. Zákonní zástupci dětí s žádostí o odklad povinné školní docházky doložili veškeré náležitosti. 4.2 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 0 1 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 1 0 na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z 9. ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 3 1

9 počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 14 1 Komentář: Volba střední školy u žáků devátého ročníku korespondovala s jejich výsledky dosahovanými v průběhu školní docházky na základní školu. Vysoká úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy a učiliště byla ovlivněna i možností podávat více přihlášek a dále širokou nabídkou vhodných studijních oborů. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu: 1. stupeň: Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyznamenáním dostatečnou I II III IV V Celkem stupeň: Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Počet žáků Nehodnoceno žáků vyznamenáním s dostatečnou VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Počet žáků s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem Komentář: Výsledky celkového hodnocení žáků byly dobré. Lepších výsledků dosahovali žáci prvního stupně. S nárůstem učiva a s obtížností na druhém stupni docházelo u mnohých žáků ke

10 zhoršení prospěchu, což se odrazilo v nižším počtu žáků s vyznamenáním a naopak, vyšším počtu žáků hodnocených v některých předmětech známkou dostatečný. Přestože se jedná o běžný jev zaznamenávaný na všech školách, pokusíme se vhodnou motivací a individuálním přístupem výsledky vzdělávání žáků druhého stupně zlepšit. Vhodnou motivací by jistě byla snaha uspět v přijímacím řízení na zvolenou školu, v dnešní době však v důsledku poklesu počtu žáků mnohé střední školy v rámci boje o žáka přijímací řízení neorganizují žáci jsou přijímáni na základě pořadníku sestaveného podle prospěchu za poslední dva roky školní docházky na ZŠ. Na řadu středních škol jsou přijati všichni uchazeči, často i s klasifikací dostatečný z hlavních předmětů. Tohoto jevu se společnost v dohledné době nezbaví, bude nutné žáky motivovat jiným způsobem a pěstovat v nich pozitivní vztah k celoživotnímu učení. Přehled o chování: Celkový přehled: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Komentář: Žáci byli hodnoceni klasifikačními stupni. V průběhu školního roku bylo uděleno několik napomenutí třídního učitele za kázeňské přestupky. Jedná se o kázeňské přestupky žáků v hodinách, zapomínání školních potřeb, neplnění úkolů, za nevhodné chování v době pobytu ve škole i na akcích pořádaných školou. Pochvaly byly uděleny na návrh učitelů za reprezentaci školy v soutěžích, vystupování s programem na veřejnosti, školní výsledky a aktivitu. Někteří žáci na závěr školního roku obdrželi pochvalné listy, několik převzalo knižní odměnu. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , Celkem , Komentář: Celkově počet omluvených hodin zůstává přibližně stejný ve srovnání s předcházejícím rokem. Značně poklesl počet neomluvených hodin. I nadále bude nutné zaměřit se na sledování absence žáků, pravidelně a důsledně kontrolovat a vyhodnocovat stav. Při časté absenci u jednotlivců důsledně spolupracovat s rodinou. Neomluvenou absenci projednávat ve výchovné komisi a eventuálně spolupracovat s odborem péče o rodinu.

11 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 2. 1 S mentální retardací 0 Poruchy chování ADHD 1. 1 Komentář: Ve školním roce 2011/2012 byla hned od začátku školního roku integrovaná žákyně v prvním ročníku a byla jí předělena asistentka pedagoga. V průběhu roku na základě provedeného vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně v Prostějově byl integrován žák ve druhém ročníku. Kontrolní opakované vyšetření bylo plně v kompetenci rodičů, závěry vyšetření škola obdržela jen se souhlasem zákonných zástupců. Podmínky pro práci se žáky s vývojovými poruchami učení a chování jsou na naší škole velmi dobré díky k nízkému počtu žáků ve třídě. Učitelé se mohou těmto žákům věnovat, pracovat s nimi podle individuálních vzdělávacích plánů. V dalších letech bychom se rádi zaměřili na účelný monitoring průběhu vzdělávání žáků se SVP, jejich individuálních pokroků a aktuálních potřeb a případně ve spolupráci s rodiči kontrolní vyšetření ve školských poradenských zařízeních sami iniciovali. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné věnovat důraznější péči a klást důraz na vyhledávání žáků s rizikem neúspěšnosti. Za neuspokojivými školními výsledky často stojí právě porucha učení (která nesouvisí s úrovní rozumových schopností) která, pokud není včas odhalena a kompenzována, může způsobit trvalé zhoršení prospěchu a demotivovat žáka od celoživotního vzdělávání. 5.4 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin Rozvrh hodin pro žáky byl sestavován tak, aby byly dodrženy (psychohygiena) psychohygienické podmínky. Přihlíželo se k možnostem školy. Délka přestávek byla dodržována. V jarních a podzimních měsících vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků informační systém pro žáky a jejich zákonné zástupce byl o velké přestávce umožněn žákům pobyt na školním hřišti. Ve školním roce 2011/2012 byli dva žáci vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Škola ve školním roce 2011/2012 neevidovala mimořádně nadaného žáka. Se školním řádem a Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byli žáci prokazatelně seznámeni a byl k nahlédnutí na nástěnce ve vestibulu školy. Školní řád, který byl vypracován minulým vedením školy a byl platný pro školní rok 2011/2012 byl v srpnu přepracován a doplněn dle novelizace vyhlášky 48/2005 Sb., Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byla rovněž přepracována a doplněna dle požadavků vyučujících. Rodiče se mohli ve školním roce 2011/2012 informovat o výsledcích svých dětí na třídních schůzkách, konzultačních hodinách, prostřednictvím žákovských knížek, webových stránek

12 činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálněpatologických jevů a rizikového chování žáků školy i přímou návštěvou ve škole dle potřeby po telefonické domluvě. Žákům bylo umožněno vznášet dotazy a projednávat je s třídními učiteli i ředitelkou školy. Školního psychologa škola ve školním roce 2011/2012 neměla. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem byla dobrá. Veškeré problémy byly konzultovány buď telefonicky, písemně a podle potřeby řešeny i osobní návštěvou. Na škole pracuje metodička prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování, její činnost koresponduje s Minimálním preventivním programem, který vypracovává vždy na daný školní rok a se kterým jsou všichni učitelé na začátku školního roku seznámeni. V souladu s tímto MPP jsou všem vyučujícím uloženy konkrétní úkoly pro daný ročník, které během školního roku ve svých hodinách naplňují. Na každé pedagogické radě byla vedena diskuse k otázkám MPP a byly stanoveny postupy a konkrétní řešení rizikových situací. Na škole je umístěna schránka důvěry, jejíž obsah pravidelně sleduje školní metodička prevence. klima školy Atmosféra a prostředí na škole byla ve školním roce 2011/2012 hodnocena bývalým vedením školy jako vyhovující, z pochopitelných důvodů nemohu zpětně situaci posoudit. Vztahy mezi učiteli a žáky byly založeny na přátelství, toleranci, důvěře a ohleduplnosti. přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu Třídní učitelé byli ve školním roce 2011/2012 motivováni ke zkvalitňování práce třídních učitelů a sledování chování žáků a jejich zapojení do mimoškolní činnosti (kroužky). Průběh a výsledky vzdělávání Časové a tematické plány všech učitelů vycházely ze školního vzdělávacího programu. Výuka v hodinách byla vedena tak, aby plně respektovala cíle základního vzdělávání. Díky nízkému počtu žáků ve třídách bylo možno respektovat individuální potřeby žáků. V hodinách byly stanoveny cíle, které se dařilo plnit. Vyučovací hodiny byly sestavovány tak, že nové učivo navazovalo na zopakované učivo předcházející hodiny. Materiální podpora výuky Výuka naukových předmětů probíhala v kmenových třídách, hodiny informatiky byly realizovány v učebně informatiky. Výuka pracovních činností probíhala v příslušných odborných učebnách výuka vaření ve cvičné kuchyňce a práce s materiálem v dílnách. Odborné učebny (zejména učebnu informatiky) učitelé ostatních předmětů využívali k výuce i jiných předmětů. Všechny třídy splňují hygienické normy vzhledem k počtu žáků. Vyučující dbají na estetičnost tříd, dostatek obrazového výukového materiálu k učivu, výstavek žákovských prací. Využití pomůcek je účelné. Pro výuku se využívají nejen prostorové modely (fyzika), ale i mapy a jiný obrazový materiál, slovníky i časopisy (jazyky). Na škole nejsou odborné učebny pro výuku cizích jazyků nebo přírodovědných předmětů, budova dosud dispozičně vybudování příslušných učeben neumožňuje.

13 Vyučovací formy a metody Ve struktuře hodiny učitelé sledovali dodržování stavby vyučovací hodiny. Členění hodiny bylo závislé od jejího typu a bylo dáno obsahem učiva a stanoveným výchovným a vzdělávacím cílem. Stanovené cíle hodiny vycházely z obsahu učiva nebo tematického celku. V hodinách učitelé dbali o osobnostní rozvoj žáka a podporovali jeho sebedůvěru, vzájemnou úctu, respekt a toleranci. Dávali žákům možnost vyjádřit vlastní názor, zkušenosti a poznatky z praxe. Využívali vlastního hodnocení i hodnocení práce druhých. Využití těchto metod práce se odvíjelo od daného typu hodiny, složení třídy a potřeby učitele. Většina učitelů těchto metod a forem účelně průběžně využívala. Na druhém stupni bylo v některých předmětech více zastoupeno frontální vyučování, byla však zařazována i skupinová práce a práce ve dvojicích. Výuka tak byla pro žáky zajímavější a vedla k snadnějšímu osvojování učiva. Učitel nevystupoval pouze jako organizátor, ale dával prostor pro dotazy a podněty žáků. Individuální tempo práce žáků bylo plně respektováno. Možnost relaxace (odpočinkových chvilek) se více uplatňovala na prvním stupni. Učitelé zařazovali do hodin kladení otázek nejen učitel-žák, ale i žák-žák. Motivace žáků Aktivita a zájem o výuku se odvíjely individuálně, zřetelnější byly na prvním stupni. S nárůstem učiva docházelo u některých žáků k poklesu aktivity a k její diferenciaci podle zájmu o daný předmět. Učitelé dbali o propojení teorie s praxí. Do hodin zařazovali prvky z běžného života. Dle vhodnosti reagovali na společenské události. Zařazovali exkurze a vycházky. Učitelé při hodinách vycházeli velmi často z dosavadních zkušeností dětí, což napomáhalo snazšímu chápání a většímu zájmu o daný jev. Hodnocení bylo prováděno klasifikačními stupni. V hodinách měli žáci možnost ohodnotit sebe nebo spolužáka. Učitelé využívali i průběžné motivace v hodině. Analýzy chyb se využívalo nejen při výuce jazyků, ale i ve většině ostatních předmětů. Prací s chybou se žáci naučili chyby vědomě opravovat a zdůvodňovat správná řešení, řešit situace a vyvozovat závěry. Byl využíván osobní příklad učitele a žáky byl kladně přijímán. Interakce a komunikace Atmosféra třídních kolektivů byla dobrá. Mezi žáky nebyly činěny rozdíly. Akceptování stanovených pravidel komunikace se zlepšilo, jak ve vztahu učitel-žák, tak ve vztahu žák-žák. Možnost vyjádření vlastního názoru byla dána všem žákům. Měli možnost diskuse k problému, kde pociťovali potřebu. Učitelé výchovu zaměřovali na vzájemné respektování a toleranci k názorům i postojům k druhým. U některých učitelů se objevilo jejich dominantní postavení ve třídě aktivita učitelů převyšovala aktivitu žáků. I v takto organizovaných vyučovacích hodinách však učitelé usilovali o rozvoj řečových schopností žáků. Tyto dovednosti byly do značné míry závislé na úrovni čtenářské gramotnosti jednotlivců, které jsou v mnoha případech na nízké úrovni v důsledku poklesu zájmu o čtení. V této oblasti je třeba řízené podpory zájmu žáků o čtení a literaturu obecně a cíleného působení na utváření správných vyjadřovacích dovedností s důrazem na kulturu vyjadřování.

14 Hodnocení žáků Při hodnocení žáků učitelé přihlíželi k individuálním schopnostem a potřebám žáků. Učitelé využívali vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků, což mělo kladnou odezvu. Oceňování pokroku a zlepšení využívali učitelé především u slabších a integrovaných žáků, kde sloužilo jako motivační prvek. Od učitelů bylo vyžadováno odůvodnění klasifikace. Žákovi musí být jasné, proč byl učitelem takto ohodnocen. Učitelé využívali různé metody průběžného hodnocení žáků. Žáci byli seznámeni předem se způsobem hodnocení daného výkonu. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, ve kterém jsou stanoveny jednotlivé cíle i způsoby, metody a formy práce. To vše je propojeno s plánem činnosti školy na školní rok. V rámci výuky je na 1. stupni prevence realizována pravidelně napříč jednotlivými předměty. Na 2. stupni jsou zajišťovány besedy s odborníky. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet kurzů, seminářů a dalších akcí v rámci DVPP, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků (údaje jsou za školní rok 2011/2012): 1. Institucionální vzdělávání 1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky pracovník termín studia instituce (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně Navrátilová 2012/2013 DVPP patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Tvorba DŮM, práce na interaktivní tabuli Látalová Listopad 2011 ICT ve škole a tvorba DUM Látalová Duben 2012 Smart Board Hlaváčová Říjen 2011 název akce

15 Tvorba DUM, práce na interaktivní tabuli Hlaváčová Listopad 2011 VV keramika keramická dílna Bayerová Září listopad 2011 Setkání metodiků prevence Navrátilová Duben 2012 Práce s interaktivní tabulí Smart Board Navrátilová Listopad 2011 Svět energie Vlk Listopad 2011 Nástroje Lesson Activity Smart Board Vlk Listopad 2011 Pohybové kompedium pro vychovatele Vlk Leden 2012 Instruktor lyžování Vlk Březen 2012 Práce na interaktivní tabuli Surma Listopad 2011 Pohybové kompedium pro vychovatele Kudynová Listopad 2011 Práce na interaktivní tabuli Jankovská Květen červen 2012 VV keramika keramická dílna Rašková Září listopad 2011 Tvorba DUM, práce na interaktivní tabuli Rašková Říjen, listopad 201 Rozvoj psychosoc. dovedností pedagogů Rašková Prosinec 2011 Řízení lidských zdrojů Rašková Březen 2012 Příprava projektů na ZŠ Rašková Duben Samostudium ŠVP Změny ve školské legislativě Vyplňování školské dokumentace Zákoník práce Všichni 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Září duben Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních Škola se podílela na kulturním a veřejném životě v obci: aktivitách zajišťovala vystoupení žáků na vítání dětí na OÚ, dárky pro seniory při Vánočním setkání, připravovala program při rozsvěcování vánočního stromu, zajišťovala výrobky pro obecní vánoční jarmark. Spolupráce školy a dalších subjektů Škola spolupracovala se subjekty v obci: ZD zajištění pozemku pro výuku pracovních činností, Hasiči besedy a návštěvy muzea, podnikatelské organizace exkurze. Ve spolupráci SRPDŠ a OÚ škola pořádala ples, se SRPDŠ uspořádala odpoledne na rozloučení dětí s mateřskou školou. Významné akce školy Zapojení do sběru papíru. Účast na dopravní a pěvecké soutěži, matematické Akce k prevenci sociálně patologických jevů olympiádě a olympiádě z českého jazyka. Škola má zpracovaný Minimální preventivní program. Poradenská služba školního metodika prevence byla 1x za 14 dnů. Aktivity školy v této oblasti byly zaměřeny na vyplnění volného času žáků nabídkou zájmových útvarů a akcí pořádaných školou.

16 Akce k environmentální výchově Škola má zpracovaný program EVVO, koordinátorka řídí práci pedagogického sboru v oblasti ekologie. Organizovala projektový den Den Země. Učitelé začleňovali prvky environmentální výchovy do výuky. Celoročně probíhalo třídění odpadu, sběr PET lahví, papíru. Učitelé podporovali žáky v efektivním využívání materiálu, zapojovali žáky do péče o zeleň, školní i třídní prostředí. Rozvíjeli estetické cítění a výchovu kulturního člověka. Škola byla zapojena do recyklačního programu Recyklohraní. 8.2 Účast žáků školy ve vědomostních a dovednostních soutěžích Název soutěže účastník umístění O hanáckyho kohóta Ponížilová Bedřiška 3. místo v okresním kole Sekaninová Anna Účastnický list v sólovém zpěvu Český jazyk olympiáda Niederlová Nikola 8. místo v okresním kole Klíčová Monika 25. místo v okresním kole Matematika Matematický Jermářová Adéla 1. místo v krajském kole Klokan kategorie Cvrček Zeměpisno-ekologická soutěž Evropa kolem nás Výtvarná soutěž Evropa kolem nás Zeměpisno-ekologická soutěž Evropa kolem nás Zeměpisno-ekologická soutěž Evropa kolem nás Dostálová Michaela, Mačáková Eliška, Brosingerová Natálie Sekanina Marek, Augustin Richard, Novák Michal Sekanina Marek, Augustin Richard, Novák Michal Kochová Daniela, Dvořáková Barbora, Gárská Diana, Ponížilová Bedřiška, Kovaříková Kristýna, Ponížilová Františka 2. místo kategorie 6. a 7. tříd 5. místo 6. místo kategorie 4. a 5. tříd Účastnický list 8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Dopravní soutěž mladých cyklistů I. kategorie 4 (V.Brosingerová, F.Ponížilová, 12. místo v okresním kole Dopravní soutěž mladých cyklistů II. kategorie M.Samek, J.Pospíšil) 4 (A.Čehovská, M.Klíčová, A.Zeiner, D.Látal) 6. místo v okresním kole

17 8.4 Účast žáků na akcích pořádaných školou (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) Typ akce Počet Počet Poznámka (místo) zúčastněných tříd zúčastněných žáků Výuka plavání Základní a třída 24 Prostějov zdokonalovací Lyžařský výcvik LVZ 6.,7.,8. třída 28 Karlov pod Pradědem Škola v přírodě Škola v přírodě třída 43 Pusté Žibřidovice, Jeseníky Exkurze Jeseníky třída 39 Prostějov hvězdárna třída 35 Prostějov Školní výlety Čechy po Kosířem třída 43 Osvětim 9. třída 14 Polsko Žákovská vystoupení Vítání novorozeňat 1., 2.třída 6 Olšany Setkání se 3., 6.třída 15 Olšany spoluobčany Vánoční strom třída 70 Olšany Den otevřených dveří třída Olšany Koncerty Výstavy Adventní výstava třída Olšany Flora třída 30 Olomouc Divadlo Žákovská divadelní představení třída 65 Prostějov Žákovská divadelní 2.st. 25 Prostějov představení Soutěže Hanácký vdolek třída 20 Olšany Pohár starostů třída 25 Olšany Konverzační soutěž 8., 9. třída 8 Olšany v angličtině Turnaj v minikopané třída 6 Bedihošť Turnaj ve florbalu třída 14 Olšany Turnaj ve vybíjené třída 27 Olšany Dopravní soutěž 1. a 2. 8 Prostějov kategorie Turnaj v přehazované třída 25 Olšany Jiné akce školy Mikulášská nadílka třída 120 Olšany Karneval třída 39 Olšany Noc s Andersenem třída 46 Olšany

18 Vánoční dílny třída 35 Olšany Sportovní akce Besedy Hasiči - Hasík 2., 6. třída 28 Olšany První pomoc 6. třída 15 Olšany První pomoc 8. a 9. třída 31 Olšany Zdravé zuby 1. a 2. třída 20 Olšany Islám svět. terorismus třída 43 Prostějov Návykové látky kolem 8. a 9. třída 31 Olšany nás Beseda se 8. a 9.třída 32 Olšany spisovatelkou Láska ano, 8. a 9.třída 24 Prostějov děti ještě ne Projekty Den Země třída 120 Olšany Zdravé zuby třída 60 Olšany Den evropských jazyků třída 120 Olšany 8.5 Aktivita žáků Název aktivity Sběr papíru třída Zájemci 5,4 t (8.700 Kč) Komentář: Vedení školy společně se SRPDŠ vytvářeli organizační a finanční podmínky pro zapojení maximálního počtu žáků do všech organizovaných akcí. Byl organizován LVZ a škola v přírodě. Vyučující odborných předmětů zajišťovali tematicky zaměřené exkurze. Třídní učitelé mohli organizovat školní výlet. Škola pořádala a zúčastňovala se i sportovních soutěží pořádaných v rámci regionu. Velmi dobrá byla spolupráce s místním Sokolem, jehož areál mohla škola využívat ke školním i ostatním aktivitám Zahraniční spolupráce Komentář: Škola ve školním roce 2011/2012 neměla žádnou činnost v oblasti zahraniční spolupráce s jinou školou, ani neorganizovala zájezdy do zahraničí. V průběhu školního roku byl pořádán pouze jednodenní poznávací výjezd žáků 9. třídy do Polska. Škola podporovala výuku cizích jazyků, které absolventům pomohou v dalším uplatnění. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena kontrola ČŠI. 10. Údaje o výsledcích kontroly nadřízených orgánů Na škole proběhla kontrola zřizovatelem. Bylo sledováno čerpání finančních prostředků zasílaných z obce. Tuto kontrolu provedli členové kontrolního výboru. Výsledky hospodaření byly předkládány radě nebo zastupitelstvu. Zřizovatel se zajímal také o výchovu a vzdělávání žáků, výsledky testování i kvalitu výuky.

19 11. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 11.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání Komentář ředitelky školy PaedDr. Jaroslavy Raškové: Ve školním roce 2010/2011 nebyly žádné stížnosti. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 12. Zpráva o poskytování informací dle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Oblasti Počet informací Počet podaných žádostí o informace 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Opis podstatných částí každého rozsudku 0 soudu Výsledky řízení o sankcích za nedodržování 0 tohoto zákona bez uvádění osobních údajů Další informace vztahující se k uplatnění 0 tohoto zákona 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů Komentář: Škola je zapojena do Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ( EU - peníze školám ). Poskytnutá dotace přispívá k dalšímu zkvalitnění výuky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, podporu výuky cizích jazyků ke zlepšení materiálního vybavení školy.

20 15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery Komentář: Ve školním roce 2011/2012 na škole nepracovala odborová organizace zaměstnanců. Škola spolupracovala se školskými poradenskými zařízeními v souvislosti s poskytováním péče žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a v rámci prevence sociálně patologických jevů. V Olšanech u Prostějova dne 12. září 2012 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy v.r.

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole Základní škola Čeladná, příspěvková organizace adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková organizace IČO 75028948

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala: Mgr. Jana Satinská Ředitelka školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZPRACOVALA: MGR. JANA SATINSKÁ ŘEDITELKA ŠKOLY Obsah 1. Základní údaje o škole 1 1.1 Škola 1 1.2 Zřizovatel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2013 Obsah 1.1. Základní údaje o škole... 2 1. 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více