Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu č. j. GZAB/0758/2014

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLSKÁ RADA PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ STATISTIKA ŽÁKŮ A TŘÍD VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ EVALUAČNÍ PROJEKTY PŘEHLED VÝSLEDKŮ 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED VÝSLEDKŮ 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÉHO PROSPĚCHU TŘÍD MATURITNÍ ZKOUŠKY UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY INFORMACE O ENVIRONMENTÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVĚ A OSVĚTĚ (EVVO) ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY EXKURZE, BESEDY, PŘEDNÁŠKY, PROJEKTY VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH SPORTOVNÍ SOUTĚŽE, TĚLOVÝCHOVNÉ AKTIVITY DIVADLA, KONCERTY, VÝSTAVY, ŠKOLNÍ ČASOPIS AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU PRO VEŘEJNOST ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM PODPORA JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH INOVACE VÝUKY ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH KOSMICKÉ SOUVISLOSTI ANEB ASTRONOMIE PRO ŠKOLY PROJEKT PŘÍRODOVĚDNÉ LABORATOŘE PROJEKT PEDAGOG A TABLETY VE VÝUCE ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PRAXE POSLUCHAČŮ VŠ PEDAGOGICKÝCH SMĚRŮ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA 1 UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ K/81 GYMNÁZIUM...33 PŘÍLOHA 2 PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY - APROBACE...34 PŘÍLOHA 3 SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ...35 Pozn.: Jména všech osob jsou ve výroční zprávě uvedená v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Sídlo: Volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: IČ: IZO: REDIZO: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Školní metodik prevence: RNDr. Jiří Chmela Mgr. Petr Říman Mgr. Helena Kratochvilová PhDr. Václav Tabášek Kontakty: Charakteristika školy Škola se zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělávání. Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus ve všech ročnících. Žáci po absolvování všeobecného společného základu mohou profilovat svůj studijní program v posledních třech ročnících v rámci volitelných předmětů. Skladba předmětů umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní (konverzace v cizích jazycích, semináře kulturní, dějepisný, společenskovědní atd.), tak na přírodovědné obory a informatiku (semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, programování, základy ekonomiky atd.). Ve školním roce 2013/2014 bylo otevřeno 30 skupin s 21 různými volitelnými předměty. Již tradičně škola nabízí pro využití volného času žáků zájmové aktivity. V roce 2013/2014 pracovalo 9 zájmových kroužků (pěvecký, košíková, odbíjená, aerobik, novinářský, dramatický, Hobby klub, informatika, Mladý zdravotník). Pěvecký sbor Pátečníci připravil vystoupení pro veřejnost (např. Vánoční koncert, koncert s folkovou skupinou Marod) a účastnil se soutěžních přehlídek (Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů, festival Poodří Fr. Lýska). Žáci novinářského kroužku pravidelně vydávají časopis Oktavián. Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia a ze zvýšené hodinové dotace cizího jazyka na vyšším stupni gymnázia. Základním vyučovaným cizím jazykem je angličtina. Od třetího ročníku si studenti vybírají druhý jazyk 3

4 z nabídky: němčina, francouzština, ruština a španělština. V rámci volitelných předmětů byla vyučována latina. Nedílnou a důležitou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy divadel, koncertů a výstav. Pro doplnění učiva zajišťujeme přednášky a besedy s odborníky z praxe. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů rozšířenou hodinovou dotací tělesné výchovy, organizováním soutěží a sportovních mezitřídních akcí, Tradiční akcí je celoškolský Sportovní den. Studenti školy jsou úspěšní v soutěžích pořádaných AŠSK. Pro výuku tělesné výchovy kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy (Sareza Ostrava) využíváme i posilovnu a halu Sportovního gymnázia. Žáci sekund a kvint absolvovali týdenní lyžařský kurz sekundy v oblasti Pradědu (Kurzovní hotel), kvinty navštívily lyžařské středisko Lienz (Rakousko). V septimě se uskutečnil sportovní kurz se zaměřením na cykloturistiku a sportovní hry (Lednicko-valtický areál). V rámci výuky tělesné výchovy absolvovali žáci tercií plavecký výcvik (bazén SŠ prof. Z. Matějčka Ostrava-Poruba). Pro žáky prim škola organizuje týdenní ozdravné pobyty. Všechny sportovní aktivity jsou realizovány pro svůj významný zdravotní a relaxační přínos, ale i jako součást programu aktivní protidrogové prevence. V budově školy je 28 učeben, z toho 13 odborných. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie), jedna posluchárna je upravena pro výuku humanitních předmětů. Vybavení poslucháren a dalších učeben umožňuje multimediální prezentaci učiva. Pro výuku informatiky a programování jsou k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. Všechny počítače školy jsou připojeny k Internetu optickým kabelem rychlostí 14 Mbps. Učebny výpočetní techniky jsou využívány i v dalších předmětech (zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky atd.). Studenti mají přístup k výpočetní technice a Internetu i na chodbách školy. Budova školy je pokryta signálem WiFi. Ve škole jsou dále specializované učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy. 4

5 1.2. Školská rada Ve školním roce 2013/2014 pracovala školská rada ve složení: zástupce zřizovatele JUDr. Eva Kafková Doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Ing. Šárka Hrdá Ing. Jiří Petrus zástupce pedagogických pracovníků PhDr. Václav Tabášek předseda Mgr. Renáta Foltová 2. Přehled oborů vzdělání Obory vzdělávání K/81 Gymnázium osmiletý obor vzdělávání (ŠVP) Cílová kapacita školy je 500 žáků. Ve všech ročnících se v tomto školním roce vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus (obor vzdělávání K/81) zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Učební plán tohoto vzdělávacího programu je v příloze 2. Z těchto dokumentů všichni vyučující vycházejí při přípravě vlastních časových tematických plánů. 5

6 2.1. Statistika žáků a tříd Ve školním roce 2013/2014 studovalo na gymnáziu 433 studentů v 16 třídách (stav k ). Třída Třídní učitel Chlapci Dívky Celkem prima A Mgr. Kratochvilová prima B Mgr. Gajdová sekunda A Mgr. Piňosová sekunda B Mgr. Matýsková tercie A Mgr. Skotnicová tercie B Mgr. Foltová kvarta A Mgr. Skálová kvarta B Mgr. Bartoňková kvinta A Mgr. Jonsztová kvinta B Mgr. Plachtová sexta A Mgr. Kahánková sexta B Mgr. Kudrnová septima A Mgr. Palička septima B Mgr. Fialová oktáva A PhDr. Tabášek oktáva B Mgr. Dombrovská celkem Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet žáků na nepedag. prac ,06 12,23 54,13 6

7 2.2. Výuka cizích jazyků Všichni žáci gymnázia studují anglický jazyk, od třetího ročníku pak volí druhý jazyk mezi jazyky francouzským, německým, ruským a španělským. Latinský a italský jazyk je pak žákům nabízen v rámci výuky volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Všichni vyučující cizích jazyků jsou aprobováni pro vyučovaný jazyk. Počty žáků studujících jednotlivé cizí jazyky (k ) jazyk anglický 433 jazyk francouzský 32 jazyk německý 106 jazyk ruský 48 jazyk španělský 133 latina Volitelné a nepovinné předměty Volitelné a nepovinné předměty byly vyučovány podle zájmu studentů. Ve školním roce 2013/2014 byly učeny následující volitelné předměty: Kvarta A, B ICT ve výuce přírodovědných předmětů Sexta A, B Latina Cvičení z chemie Septima A, B Cvičení z jazyka anglického Konverzace ve francouzském jazyce Konverzace ve španělském jazyce Společenskovědní seminář Oktáva A, B Konverzace v anglickém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce Konverzace ve španělském jazyce Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář a cvičení z matematiky ICT ve výuce humanitních předmětů Český jazyk a komunikační výchova Úvod do deskriptivní geometrie Seminář z moderních dějin Seminář a cvičení z biologie Cvičení z matematiky Deskriptivní geometrie Deskriptivní geometrie Seminář z geografie Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z biologie Úvod do deskriptivní geometrie 7

8 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2013/2014 bylo na škole zaměstnáno 39 pedagogů (přepočtený počet 35,4). Všichni učitelé splňovali podmínky odborné kvalifikace dané ustanovením 9 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, (aprobovaná výuka 100 % vyučovaných hodin). Přehled aprobací jednotlivých vyučujících je v příloze 2. Dále na škole bylo obsazeno 8 plánovaných míst nepedagogických zaměstnanců (ekonomka, tajemnice školy, správce sítě výpočetní techniky a 5 provozních zaměstnanců). pedagog. pracovníci ředitel zástupce ředitele Z toho: vých. poradce + ŠMP učitel nepedagog. pracovníci Věková skladba pedagogických pracovníků (k ) Muži Ženy Celkem do 30 let let let let nad 61 let celkem Průměrný věk pedagogického sboru je 43,5 let. 4. Přijímací řízení Z rozhodnutí zřizovatele jsme mohli otevřít je jednu třídu. Ve školním roce 2013/2014 byla k naplnění kapacity vyhlášena dvě kola přijímacího řízení. V 1. kole bylo přihlášeno 111 uchazečů, ve 2. kole12 uchazečů. Žáci skládali jednotné přijímací zkoušky, které pro Moravskoslezský kraj připravovala společnost MATT A HURRY, o.s. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky bylo zapotřebí získat z testů minimálně 32,5 % bodů z maxima. Ve druhém kole 35 % bodů z jazyka českého a 25 % bodů z matematiky. V kritériích přijímacího řízení bylo dále přihlíženo ke studijním výsledkům uchazečů na základní škole a jejich úspěšné účasti v odborných soutěžích v okresních a vyšších kolech. Pro zájemce o studium škola organizovala přípravné kurzy a Přijímací zkoušky nanečisto z matematiky a jazyka českého. Kurzů se účastnili 34 zájemci. Cílem přípravného kurzu bylo seznámit uchazeče o studium s tím, jaké okruhy učiva a typy úloh se v přijímacích testech vyskytují, vysvětlit a procvičit možné způsoby jejich řešení a podpořit tak jejich přípravu na přijímací zkoušky. Přijímacích zkoušek nanečisto využilo 89 žáků 5. tříd ZŠ, kteří tak mohli lépe poznat prostředí školy, vyzkoušet si časovou relaci testů a seznámit se s formou zadávání a zápisu odpovědí. Vyučující společně s žáky cvičné testy vyhodnotili a vysvětlili nejčastější chyby a nedostatky. 8

9 Chlapci Dívky Celkem I. kolo podáno přihlášek zkoušek se zúčastnilo přijati z toho zápisový lístek odevzdali nepřijati pro nedostatečnou kapacitu oboru nepřijati pro nesplnění podmínek přijímacího řízení odvolání podalo přijati v rámci autoremedury zápisový lístek odevzdali II. kolo podáno přihlášek zkoušek se zúčastnilo přijati z toho zápisový lístek odevzdali nepřijati pro nesplnění podmínek přijímacího řízení Průměrný prospěch všech uchazečů v přijímacím řízení byl 1,08. 9

10 5. Výsledky vzdělávání 5.1. Evaluační projekty KVALITA 2013 Testování žáků 1. ročníků SŠ MSK V září 2013 se žáci kvint zúčastnili testování žáků 1. ročníků SŠ v MSK. Žáci byli testováni ve znalostech a dovednostech ve třech oblastech, v českém jazyce, v anglickém jazyce a v matematice. Testováno bylo celkem žáků ze 79 středních škol, v oboru osmileté gymnázium to bylo žáků z 29 škol. Stejně jako v minulých ročnících dosáhli naši žáci nejlepších výsledků v testech z anglického jazyka, kde jsme se zařadili mezi 6 % nejúspěšnějších středních škol v kraji, o něco horší výsledky v testu z českého jazyka, kde jsme mezi nejlepšími 10 % škol, a relativně nejslabší byli naši žáci v testu z matematiky. Průměrná úspěšnost žáků našeho gymnázia v testech z českého jazyka a z matematiky je srovnatelná s loňskými výsledky, v testu z anglického jazyka došlo k mírnému zhoršení v průměrné úspěšnosti žáka o 3,6 %. Ve všech testech dosáhli větší průměrné úspěšnosti žáci kvinty B. V českém jazyce a v matematice o 2 %, výrazně lepší byli v testu z anglického jazyka, o bezmála 5 %. Co se týče individuálních výsledků, vyzdvihujeme úspěchy nejlepších žáků kvinty B. V testech z českého a z anglického jazyka nebyl žádný z žáků víceletých gymnázií lepší než Anna Kocourková. Roman Janků dosáhl ve všech testech percentil 99, Jaromír Mielec dosáhl v testu z českého jazyka percentilu 100, v matematice 98. KVALITA 2014 Testování žáků 3. ročníků SŠ v MSK V termínu května 2014 jsme se zúčastnili testování žáků 3. ročníků SŠ v MSK. Žáci byli testováni ve znalostech a dovednostech ve třech oblastech, v českém jazyce, v anglickém jazyce a v matematice. Souhrnné výsledky žáků naší školy nás řadí na čelní pozice. Celkové výsledky v českém a v anglickém jazyce jsou špičkové, naše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. V matematice dosáhli naši žáci nadprůměrných výsledků, lepších než 80% všech zúčastněných škol. Také přidaná hodnota vzdělání naší školy v matematice je ve skupině podobných škol nadprůměrná. Žáci dosáhli průměrného zlepšení o 13% od testování v 1. ročníku. Když srovnáme průměrné výsledky obou testovaných tříd, v testech z anglického a z českého jazyka byli celkově úspěšnější žáci septimy A s průměrnými celkovými percentily 81 (AJ) a 79 (ČJ), septima B měla v obou předmětech průměrný celkový percentil o 4 nižší. Přesto jsou obě třídy nadprůměrné ve srovnání se všemi testovanými třídami gymnaziálních oborů průměrný skupinový percentil v testu z anglického jazyka byl 70,6, v českém jazyce 69,8. V testu z matematiky byli naopak úspěšnější žáci septimy B s průměrným celkovým percentilem 77, což je výrazně vyšší číslo než průměrný celkový percentil všech testovaných gymnaziálních tříd: 65,7. Žáci septimy A dosáhli v testu z matematiky podprůměrného celkového výsledku s percentilem 57. Co se týče individuálních výsledků, nejúspěšnějšími žáky školy v testování byli: Lenka Hýlová (7.B) s percentily 98 z matematiky, 97 z českého jazyka a 96 z anglického jazyka a Jiří Dobiáš (7.A) s percentily 96 z matematiky, 98 z českého jazyka a 93 z anglického jazyka. Celkem čtyři žáci septimy A a 11 žáků septimy B se svými výsledky v některém z testů zařadilo mezi 5% nejúspěšnějších žáků v testování. 10

11 5.2. Přehled výsledků 1. pololetí školního roku Celkový prospěch Vyjádřeno v procentech Počet Průměr Třída žáků třídy s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas. prima A 28 1, ,3 35,7 prima B 27 1, ,4 29,6 sekunda A 30 1, ,0 60,0 sekunda B 27 1, ,7 33,3 tercie A 31 1, ,5 35,5 tercie B 30 1, ,3 56,7 kvarta A 31 1, ,7 54,8 3,25 3,25 kvarta B 30 1, ,0 70,0 NIŽŠÍ Gy 234 1, ,71 47,43 0,43 0,43 kvinta A 24 1, ,2 66,7 kvinta B 23 1, ,8 52,2 sexta A 26 1, ,6 65,4 sexta B 24 1, ,2 66,7 4,1 septima A 25 1, ,0 76,0 4,0 septima B 24 1, ,5 79,1 4,2 4,2 oktáva A 24 1, ,5 50,0 4,2 8,3 oktáva B 25 1, ,0 36,0 4,0 8,0 VYŠŠÍ Gy 195 1, ,82 61,54 2,05 3,59 Součet 429 1, ,12 53,85 1,17 1,86 Výchovná opatření, chování 1. pololetí Pochvaly Důtka, nap. Důtka Hodnocení chování Vyloučení ze studia Třída TU ŘŠ TU ŘŠ 2' 3' podm. nepodm. prima A 9 prima B 1 sekunda A sekunda B 10 2 tercie A 15 1 tercie B 9 5 kvarta A kvarta B 6 1 NIŽŠÍ Gy kvinta A 1 4 kvinta B 6 1 sexta A sexta B septima A 5 3 septima B 5 oktáva A 3 oktáva B 6 VYŠŠÍ Gy Součet

12 5.3. Přehled výsledků 2. pololetí školního roku Celkový prospěch Vyjádřeno v procentech Počet Průměr Třída žáků třídy s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas. prima A 28 1, ,6 21,4 prima B 27 1, ,4 29,6 sekunda A 30 1, ,0 60,0 sekunda B 27 1, ,0 37,0 tercie A 31 1, ,2 25,8 tercie B 30 1, ,7 60,0 3,3 kvarta A 31 1, ,7 51,6 9,7 kvarta B 30 1, ,3 76,7 NIŽŠÍ Gy 234 1, ,56 45,73 0,00 1,71 kvinta A 24 1, ,8 54,2 4,2 kvinta B 23 1, ,5 56,5 sexta A 26 1, ,3 53,9 3,8 sexta B 24 1, ,2 70,8 septima A 25 1, ,0 64,0 16,0 septima B 24 1, ,0 66,7 8,3 oktáva A 24 1, ,3 66,7 oktáva B 25 1, ,0 64,0 VYŠŠÍ Gy 195 1, ,85 62,05 2,05 2,05 Součet 429 1, ,06 53,15 0,93 1,86 Výchovná opatření, chování 2. pololetí Pochvaly Důtka, nap. Důtka Hodnocení chování Vyloučení ze studia Třída TU ŘŠ TU ŘŠ 2' 3' podm. nepodm. prima A 5 2 prima B 6 sekunda A sekunda B tercie A 18 3 tercie B 2 4 kvarta A kvarta B 7 1 NIŽŠÍ Gy kvinta A 12 kvinta B 6 1 sexta A sexta B septima A septima B oktáva A 1 9 oktáva B 8 9 VYŠŠÍ Gy Součet

13 prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B 5.4. Srovnání průměrného prospěchu tříd Srovnání průměrného prospěchu tříd 1. pololetí 2013/2014 2,00 1,90 1,80 1,70 Srovnání průměrného prospěchu tříd - 1. pololetí 1,60 škola 1,58 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Srovnání průměrného prospěchu tříd 2. pololetí 2013/2014 Srovnání průměrného prospěchu tříd - 2. pololetí 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 škola 1,59 13

14 5.5. Maturitní zkoušky Ve společné části maturitní zkoušky studenti skládali povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a alternativně zkoušku z cizího jazyka nebo z matematiky. Zkoušky z jazyků měly charakter komplexní zkoušky, tj. písemná práce, didaktický test a ústní zkouška. Zkouška z matematiky měla formu didaktického testu. V souladu se školním vzdělávacím programem tvořily profilovou část maturitní zkoušky tři povinné zkoušky: cizí jazyk a dva volitelné předměty z nabídky další cizí jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, deskriptivní geometrie, fyzika, chemie, biologie, informatika a programování. Tyto zkoušky žáci skládali formou ústní zkoušky před zkušební komisí. Mezi nepovinné zkoušky profilové části byla zařazena i zkouška z výtvarné výchovy a hudební výchovy, které měly mít formu obhajoby maturitní práce před komisí a ústní zkoušky, resp. v hudební výchově kombinace ústní zkoušky a praktické zkoušky před zkušební komisí. Možnosti skládat nepovinnou zkoušku maturitní zkoušky žádný žák nevyužil. Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky se uskutečnily dle jednotného zkušebního schématu daného MŠMT v termínu Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky se pak konaly ve dnech Celkové výsledky maturitní zkoušky květen 2014 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl průměrný prospěch oktáva A ,63 oktáva B ,71 celkem ,67 Celkové výsledky maturitní zkoušky po opravných zkouškách v září 2013 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl průměrný prospěch oktáva A ,60 oktáva B ,71 celkem ,66 14

15 Celkové výsledky tříd u maturitní zkoušky - květen oktáva A oktáva B prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 3,00 Průměry pro předmětech - profilová část MZ ,00 2,50 2,50 2,38 2,22 2,00 1,50 1,54 1,79 2,00 1,67 1,60 1,88 1,90 1,43 2,00 2,00 1,22 1,83 1,29 1,751,80 1,00 1,00 0,50 0,00 Aj Nj Zsv D Z M InfP Fy Ch Bi OKTÁVA A OKTÁVA B 15

16 Přehled výsledků společné a profilové MZ (včetně opravných zkoušek září 2014) Část Předmět Obor Společná Profilová Počet Úspěšně vykonalo Prům přihlášených maturujících DT PP ÚZ % skór Prům. prospěch ČJ K/ ,6 1,37 AJ K/ ,5 1,46 M K/ ,9 1,81 NJ K/ ,4 1,00 AJ K/ NJ K/ ZSV K/ * D K/ Ge K/ * M K/ Fy K/ Ch K/ Bi K/ InfProg K/ * 1 žák konal opravnou zkoušku viz graf 5.6. Umístění absolventů školy oktáva A oktáva B celkem absolventů studuje na VŠ studium jazyk. škola 1 0 nezjištěno

17 5.7. Informace o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) V průběhu školního roku 2013/2014 probíhala realizace výchovy, vzdělávání a osvěty v oblasti péče o životní prostředí v rámci osnov jednotlivých vyučovacích předmětů, prostřednictvím exkurzí a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Byla to exkurze žáků prim a tercií do ostravské společnosti OZO Ostrava s.r.o., zajišťující odvoz a zpracování komunálního odpadu. Zde se studenti formou výukového programu, her a soutěží seznámili s problematikou zátěže životního prostředí vyprodukovaným odpadem, možnostmi jeho ukládání a případné recyklace. Dále pokračujeme v třídění odpadů. Škola je vybavena kontejnery na tříděný odpad umístěnými v blízkosti školy, a tak je možné proces vzniku odpadu, přes jeho vytřídění až k odložení do příslušné nádoby úspěšně zakončit. Spolupráci v oblasti vodních zdrojů a hospodaření s nimi byl zasvěcen 4. ročník ekokonference na téma: Voda a životní prostředí našeho regionu. Studentky kvarty A představily svou prezentaci s názvem Člověk a voda. Ve velké konkurenci získaly krásné 5. místo. Žáci kvart navštívili další ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů věnujících se ekologické problematice Ekofilm, kde zhlédli některé z nejúspěšnějších snímků oceněných mezinárodní porotou. Program byl doplněn doprovodnou akcí s britským vědcem, mimo jiné členem festivalové poroty, Michaelem Londesboroughem, který předvedl zábavnou i poučnou science show pro děti i dospělé. Mezi další aktivity patří exkurze do Centra ekologické výchovy v Záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, které každoročně seznamuje žáky prim pomocí ekovýchovných programů s druhovou ochranou živočichů a je zakončená oblíbenou komentovanou prohlídkou expozic. Ekologická výchova byla dále realizována prostřednictvím účasti v různých soutěžích, jako jsou např. Biologická olympiáda nebo Velká cena mladých zoologů pořádaná Zoologickou zahradou Ostrava. Škola přispívá i k ochraně ohrožených druhů finančním příspěvkem na chov tygra ussurijského v ZOO Ostrava. Mgr. Vladimíra Onderková koordinátor EVVO 6. Údaje o prevenci rizikových projevů chování Problematika prevence rizikových projevů chování je realizována formou nejrůznějších aktivit. Studenti sekundy absolvují dlouhodobý preventivní program Buď OK, který zaštiťuje o. p. s. Renarkon. Studenti s vyučujícími dojíždějí do kontaktního centra společnosti na přednášky a besedy. Program je zaměřen na drogovou oblast, zabývá se vhodným využíváním volného času, zdravým životním stylem, problematikou třídního kolektivu nebo netolismu. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovaly Renarkon také kvinty v navazujícím cyklu tří besed a přednášek na téma komunikace, vztahy a sexualita. Tento cyklus reflektuje vnímání těchto oblastí a orientaci studentů v nich po třech letech a umožňuje porovnat vývoj osobnosti studentů a jejich hodnotového systému. Protože se účast v navazujícím cyklu osvědčila, bude se v ní nadále pokračovat. V ostatních ročnících se dílčí témata oblasti prevence realizují v samotné výuce formou konkrétních tematických celků v daném předmětu zejména se jedná o předměty všeobecného charakteru (základy společenských věd, český jazyk a literatura), přírodní vědy (biologie, chemie), problematika netolismu je zmiňována v IVT či v ICTh a ICTpř. Součástí prevence jsou také celoškolní projekty a sportovní soutěže, na kterých spolupracují a setkávají se žáci všech tříd (sportovní den, zájmové dny). Tyto aktivity umožňují vylepšení sociálního klimatu školy a posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy. Studenti naší školy se každoročně zapojují do charitativních akcí veřejné sbírky Světluška, Květinový den, projekt Šance, sbírka organizace Adra. Tyto akce jsou plánovány i pro další školní rok dle nabídky a zájmu zmiňovaných organizací. 17

18 V případě potřeby mohou studenti školy využívat služeb školního poradenského centra, tzn. konzultací s výchovnou poradkyní Mgr. H. Kratochvilovou a školním metodikem prevence PhDr. V. Tabáškem. Oba zmiňovaní se zúčastňují odborných seminářů a pravidelných porad pořádaných Pedagogicko-psychologickou poradnou Ostrava. Úzká spolupráce s PPP Ostrava je také okamžitě navazována v případě výskytu aktuálních problémů, jež spadají do její kompetence. PhDr. V. Tabášek školní metodik prevence 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 byly následující oblasti: tvorba edukačních materiálů a materiálů pro podporu výuky získání kompetencí pro rozvoj finanční gramotnosti žáků vzdělávací programy pro pedagogy v oblasti prevence rizikových projevů chování metodické semináře pro inovace obsahu aprobačního oboru, praktické činnosti. Dále vyučující v tomto školním roce absolvovali semináře k získání kompetencí zadavatelů didaktických a písemných zkoušek, případně hodnotitelů písemných prací a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky, a to zejména se zaměřením na žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky. Větší část školení probíhá e-learningovou formou, na kterou u některých školení navazuji prezenční semináře. Vzdělávací akce jsou vybírány především z nabídky Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, NIDV Praha-pobočka Ostrava a Ostravské univerzity. Kromě toho využíváme také vzdělávacích akcí Ústavu pro studium totalitních režimů Praha, Národního památníku Terezín, občanského sdružení PANT, VŠB-TU Ostrava nebo Informačního centra ČEZ. Dvě vyučující se účastnily seminářů v rámci projektu Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách. Celkový přehled počtu akcí počet akcí počet účastníků semináře, konference vícedenní konference a kurzy zahraniční akce 1 1 semináře k nové maturitě 6 13 akce pro VP, PRPCh 7 2 Jedna vyučující je zařazena do doktorského programu postgraduálního studia na FF OU. 18

19 8. Údaje o aktivitách školy 8.1. Exkurze, besedy, přednášky, projekty Exkurze: jazyk český Knihovna města Ostravy (primy, kvarty, oktávy) jazyk český Moravskoslezská vědecká knihovna (kvinty) jazyk český e-knihy v MSVK (sexty) jazyk český zákulisí Národního divadla moravskoslezského (tercie) jazyk český Po stopách J. A. Komenského (kvinty) dějepis Archeopark Podobora Chotěbuz (sekundy) dějepis Technické muzeum Tatra (tercie) dějepis Darkovičky a Památník Ostravské operace v Hrabyni (kvarty) dějepis Kostel Sv. Václava a památky Ostravy (kvinty) dějepis Velké Losiny (sexty) dějepis Osvětim (septimy) kulturně-historická Praha (oktávy) biologicko-geografická exkurze NPR Mazácký Grúnik (sekundy) biologie Krevní centrum Ostrava-Poruba (BiS septimy) biologie Den vody VŠB TU (kvarty) geografická Vagonářské muzeum Studénka (tercie) geografická Pivovar Radegast (kvarta) fyzika Dolní oblast Vítkovic fyzikální objevy a vynálezy (primy, tercie, kvarty, kvinty) fyzika Meteorologická stanice Lysá hora (sekundy) fyzika laboratoře VŠB TU Ostrava mechanika pevných látek (sexty) fyziky Planetárium VŠB TU Ostrava gravitace, astrofyziky (kvarty, kvinty, sexty) ZSV návštěva soudního přelíčení (septimy) Zahraniční poznávací exkurze: Paříž a Versailles Besedy, přednášky, konference a další akce: dlouhodobý preventivní program ve spolupráci s Renarkon, o.p.s. zaměřený na zdravý životní styl Buď O. K. (sekundy) navazující preventivní program ve spolupráci s Renarkon, o.p.s. (kvinty) filmy projektu Příběhy bezpráví a beseda (SVS septimy, oktávy) beseda o Petrohradu (oktáva - studenti ruského jazyka) Forum 2000 politická debata o situaci v Číně (SVS septimy, oktávy) Škola matematického modelování VŠB TU (2 studenti oktávy) beseda o organizaci a projektech o.p. s. ADRA Letní škola mechatronických systémů VŠB TU (vybraní studenti kvint, sext) Den GIS 2013 PřF OU (sexty) výukové programy OZO Ostrava (primy, tercie) beseda ČEZ Energetika a životní prostředí (kvarty) přednáška Jaderná a částicová fyzika FJFI ČVUT Praha (FyS oktáva) přednáška Nanotechnologie (septimy) přednáška Užití matematiky v medicíně (kvinty) přednášky v rámci projektu Otevřená věda Univerzity Palackého v Olomouci Velká Morava (kvinty) Katolická církev v Československu (septimy) Yellowstone fenomín supervulkánu (sexty) veletrh terciárního vzdělávání Gaudeamus Brno (oktávy) 19

20 Celoškolní projekty: Adopce indických dětí Zájmové dny 2014 Turnaj ve stolních hrách s Mensou Tajemství ocelového města -interaktivní expozice U6 DOV Vila Tugendhat Jachting Dobrovolníkem na jeden den Filmové představení - Zlodějka knih, Památkáři Komentovaná procházka Porubou Putování za zvířátky Španělské menu s výkladem Tenisový turnaj ve čtyřhře Bowling Lezecký kurz Prezentace Erasmus, au-pair Badmintonový turnaj "Hurá na brusle" Turnaj ve stolním tenise Tradiční túra Beskydami Jóga pro zdraví a relaxaci Po stopách starého pivovaru Vyrob si svůj šperk Latinskoamerické tance Workshop s fotografem Exkurze do ČT Ostrava Vysoké pece - Dolní oblast Vítkovice Chemie na hradě Sportovní den školy Příspěvek ZOO Ostrava na tygra ussurijského Zapojení do celostátních a městských projektů: Pražský studentský summit (http://www.studentsummit.cz/) Parlament dětí a mládeže města Ostravy Jeden svět na školách Studentské volby Výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách Ve školním roce 2013/2014 byla uspořádána školní kola těchto soutěží: Olympiáda v českém jazyce Konverzační soutěž v jazyce anglickém Angličtinář roku Němčinář roku Konverzační soutěž v jazyce německém Konverzační soutěž v jazyce ruském Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda 20

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2009/2010. Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace. RNDr. Jiří Chmela ředitel školy

Výroční zpráva školy. za školní rok 2009/2010. Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace. RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Obsah OBSAH... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. CHARAKTERISTIKA

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

1. Období školního vyučování a termíny prázdnin. 2. Akce školy

1. Období školního vyučování a termíny prázdnin. 2. Akce školy 1. Období školního vyučování a termíny prázdnin období školního vyučování I. pololetí 1.9.2015-31.1.2016 II. pololetí 1.2.2016-30.6.2016 podzimní prázdniny 29.. - 30.. 2015 vánoční prázdniny 23.12.2015-3.1.2016

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Obsah OBSAH... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 3. 10. 2012 č.j. GZAB/0785/2012 Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Obsah OBSAH... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Účast na odborných seminářích, besedách

Účast na odborných seminářích, besedách Pomoc potřebným 15. září 2009 se studenti kvinty, sexty a septimy zúčastnili SRDÍČKOVÉHO DNE, pořádaného o.s. Život dětem : vybrali na charitativní účely 6.847, - Kč. 9. září 2009 se 12 studentů kvarty

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více