Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu č. j. GZAB/0758/2014

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLSKÁ RADA PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ STATISTIKA ŽÁKŮ A TŘÍD VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ EVALUAČNÍ PROJEKTY PŘEHLED VÝSLEDKŮ 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED VÝSLEDKŮ 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÉHO PROSPĚCHU TŘÍD MATURITNÍ ZKOUŠKY UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY INFORMACE O ENVIRONMENTÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVĚ A OSVĚTĚ (EVVO) ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY EXKURZE, BESEDY, PŘEDNÁŠKY, PROJEKTY VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH SPORTOVNÍ SOUTĚŽE, TĚLOVÝCHOVNÉ AKTIVITY DIVADLA, KONCERTY, VÝSTAVY, ŠKOLNÍ ČASOPIS AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU PRO VEŘEJNOST ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM PODPORA JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH INOVACE VÝUKY ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH KOSMICKÉ SOUVISLOSTI ANEB ASTRONOMIE PRO ŠKOLY PROJEKT PŘÍRODOVĚDNÉ LABORATOŘE PROJEKT PEDAGOG A TABLETY VE VÝUCE ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PRAXE POSLUCHAČŮ VŠ PEDAGOGICKÝCH SMĚRŮ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA 1 UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ K/81 GYMNÁZIUM...33 PŘÍLOHA 2 PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY - APROBACE...34 PŘÍLOHA 3 SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ...35 Pozn.: Jména všech osob jsou ve výroční zprávě uvedená v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Sídlo: Volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: IČ: IZO: REDIZO: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Školní metodik prevence: RNDr. Jiří Chmela Mgr. Petr Říman Mgr. Helena Kratochvilová PhDr. Václav Tabášek Kontakty: Charakteristika školy Škola se zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělávání. Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus ve všech ročnících. Žáci po absolvování všeobecného společného základu mohou profilovat svůj studijní program v posledních třech ročnících v rámci volitelných předmětů. Skladba předmětů umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní (konverzace v cizích jazycích, semináře kulturní, dějepisný, společenskovědní atd.), tak na přírodovědné obory a informatiku (semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, programování, základy ekonomiky atd.). Ve školním roce 2013/2014 bylo otevřeno 30 skupin s 21 různými volitelnými předměty. Již tradičně škola nabízí pro využití volného času žáků zájmové aktivity. V roce 2013/2014 pracovalo 9 zájmových kroužků (pěvecký, košíková, odbíjená, aerobik, novinářský, dramatický, Hobby klub, informatika, Mladý zdravotník). Pěvecký sbor Pátečníci připravil vystoupení pro veřejnost (např. Vánoční koncert, koncert s folkovou skupinou Marod) a účastnil se soutěžních přehlídek (Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů, festival Poodří Fr. Lýska). Žáci novinářského kroužku pravidelně vydávají časopis Oktavián. Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia a ze zvýšené hodinové dotace cizího jazyka na vyšším stupni gymnázia. Základním vyučovaným cizím jazykem je angličtina. Od třetího ročníku si studenti vybírají druhý jazyk 3

4 z nabídky: němčina, francouzština, ruština a španělština. V rámci volitelných předmětů byla vyučována latina. Nedílnou a důležitou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy divadel, koncertů a výstav. Pro doplnění učiva zajišťujeme přednášky a besedy s odborníky z praxe. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů rozšířenou hodinovou dotací tělesné výchovy, organizováním soutěží a sportovních mezitřídních akcí, Tradiční akcí je celoškolský Sportovní den. Studenti školy jsou úspěšní v soutěžích pořádaných AŠSK. Pro výuku tělesné výchovy kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy (Sareza Ostrava) využíváme i posilovnu a halu Sportovního gymnázia. Žáci sekund a kvint absolvovali týdenní lyžařský kurz sekundy v oblasti Pradědu (Kurzovní hotel), kvinty navštívily lyžařské středisko Lienz (Rakousko). V septimě se uskutečnil sportovní kurz se zaměřením na cykloturistiku a sportovní hry (Lednicko-valtický areál). V rámci výuky tělesné výchovy absolvovali žáci tercií plavecký výcvik (bazén SŠ prof. Z. Matějčka Ostrava-Poruba). Pro žáky prim škola organizuje týdenní ozdravné pobyty. Všechny sportovní aktivity jsou realizovány pro svůj významný zdravotní a relaxační přínos, ale i jako součást programu aktivní protidrogové prevence. V budově školy je 28 učeben, z toho 13 odborných. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie), jedna posluchárna je upravena pro výuku humanitních předmětů. Vybavení poslucháren a dalších učeben umožňuje multimediální prezentaci učiva. Pro výuku informatiky a programování jsou k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. Všechny počítače školy jsou připojeny k Internetu optickým kabelem rychlostí 14 Mbps. Učebny výpočetní techniky jsou využívány i v dalších předmětech (zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky atd.). Studenti mají přístup k výpočetní technice a Internetu i na chodbách školy. Budova školy je pokryta signálem WiFi. Ve škole jsou dále specializované učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy. 4

5 1.2. Školská rada Ve školním roce 2013/2014 pracovala školská rada ve složení: zástupce zřizovatele JUDr. Eva Kafková Doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Ing. Šárka Hrdá Ing. Jiří Petrus zástupce pedagogických pracovníků PhDr. Václav Tabášek předseda Mgr. Renáta Foltová 2. Přehled oborů vzdělání Obory vzdělávání K/81 Gymnázium osmiletý obor vzdělávání (ŠVP) Cílová kapacita školy je 500 žáků. Ve všech ročnících se v tomto školním roce vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus (obor vzdělávání K/81) zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Učební plán tohoto vzdělávacího programu je v příloze 2. Z těchto dokumentů všichni vyučující vycházejí při přípravě vlastních časových tematických plánů. 5

6 2.1. Statistika žáků a tříd Ve školním roce 2013/2014 studovalo na gymnáziu 433 studentů v 16 třídách (stav k ). Třída Třídní učitel Chlapci Dívky Celkem prima A Mgr. Kratochvilová prima B Mgr. Gajdová sekunda A Mgr. Piňosová sekunda B Mgr. Matýsková tercie A Mgr. Skotnicová tercie B Mgr. Foltová kvarta A Mgr. Skálová kvarta B Mgr. Bartoňková kvinta A Mgr. Jonsztová kvinta B Mgr. Plachtová sexta A Mgr. Kahánková sexta B Mgr. Kudrnová septima A Mgr. Palička septima B Mgr. Fialová oktáva A PhDr. Tabášek oktáva B Mgr. Dombrovská celkem Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet žáků na nepedag. prac ,06 12,23 54,13 6

7 2.2. Výuka cizích jazyků Všichni žáci gymnázia studují anglický jazyk, od třetího ročníku pak volí druhý jazyk mezi jazyky francouzským, německým, ruským a španělským. Latinský a italský jazyk je pak žákům nabízen v rámci výuky volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Všichni vyučující cizích jazyků jsou aprobováni pro vyučovaný jazyk. Počty žáků studujících jednotlivé cizí jazyky (k ) jazyk anglický 433 jazyk francouzský 32 jazyk německý 106 jazyk ruský 48 jazyk španělský 133 latina Volitelné a nepovinné předměty Volitelné a nepovinné předměty byly vyučovány podle zájmu studentů. Ve školním roce 2013/2014 byly učeny následující volitelné předměty: Kvarta A, B ICT ve výuce přírodovědných předmětů Sexta A, B Latina Cvičení z chemie Septima A, B Cvičení z jazyka anglického Konverzace ve francouzském jazyce Konverzace ve španělském jazyce Společenskovědní seminář Oktáva A, B Konverzace v anglickém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce Konverzace ve španělském jazyce Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář a cvičení z matematiky ICT ve výuce humanitních předmětů Český jazyk a komunikační výchova Úvod do deskriptivní geometrie Seminář z moderních dějin Seminář a cvičení z biologie Cvičení z matematiky Deskriptivní geometrie Deskriptivní geometrie Seminář z geografie Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z biologie Úvod do deskriptivní geometrie 7

8 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2013/2014 bylo na škole zaměstnáno 39 pedagogů (přepočtený počet 35,4). Všichni učitelé splňovali podmínky odborné kvalifikace dané ustanovením 9 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, (aprobovaná výuka 100 % vyučovaných hodin). Přehled aprobací jednotlivých vyučujících je v příloze 2. Dále na škole bylo obsazeno 8 plánovaných míst nepedagogických zaměstnanců (ekonomka, tajemnice školy, správce sítě výpočetní techniky a 5 provozních zaměstnanců). pedagog. pracovníci ředitel zástupce ředitele Z toho: vých. poradce + ŠMP učitel nepedagog. pracovníci Věková skladba pedagogických pracovníků (k ) Muži Ženy Celkem do 30 let let let let nad 61 let celkem Průměrný věk pedagogického sboru je 43,5 let. 4. Přijímací řízení Z rozhodnutí zřizovatele jsme mohli otevřít je jednu třídu. Ve školním roce 2013/2014 byla k naplnění kapacity vyhlášena dvě kola přijímacího řízení. V 1. kole bylo přihlášeno 111 uchazečů, ve 2. kole12 uchazečů. Žáci skládali jednotné přijímací zkoušky, které pro Moravskoslezský kraj připravovala společnost MATT A HURRY, o.s. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky bylo zapotřebí získat z testů minimálně 32,5 % bodů z maxima. Ve druhém kole 35 % bodů z jazyka českého a 25 % bodů z matematiky. V kritériích přijímacího řízení bylo dále přihlíženo ke studijním výsledkům uchazečů na základní škole a jejich úspěšné účasti v odborných soutěžích v okresních a vyšších kolech. Pro zájemce o studium škola organizovala přípravné kurzy a Přijímací zkoušky nanečisto z matematiky a jazyka českého. Kurzů se účastnili 34 zájemci. Cílem přípravného kurzu bylo seznámit uchazeče o studium s tím, jaké okruhy učiva a typy úloh se v přijímacích testech vyskytují, vysvětlit a procvičit možné způsoby jejich řešení a podpořit tak jejich přípravu na přijímací zkoušky. Přijímacích zkoušek nanečisto využilo 89 žáků 5. tříd ZŠ, kteří tak mohli lépe poznat prostředí školy, vyzkoušet si časovou relaci testů a seznámit se s formou zadávání a zápisu odpovědí. Vyučující společně s žáky cvičné testy vyhodnotili a vysvětlili nejčastější chyby a nedostatky. 8

9 Chlapci Dívky Celkem I. kolo podáno přihlášek zkoušek se zúčastnilo přijati z toho zápisový lístek odevzdali nepřijati pro nedostatečnou kapacitu oboru nepřijati pro nesplnění podmínek přijímacího řízení odvolání podalo přijati v rámci autoremedury zápisový lístek odevzdali II. kolo podáno přihlášek zkoušek se zúčastnilo přijati z toho zápisový lístek odevzdali nepřijati pro nesplnění podmínek přijímacího řízení Průměrný prospěch všech uchazečů v přijímacím řízení byl 1,08. 9

10 5. Výsledky vzdělávání 5.1. Evaluační projekty KVALITA 2013 Testování žáků 1. ročníků SŠ MSK V září 2013 se žáci kvint zúčastnili testování žáků 1. ročníků SŠ v MSK. Žáci byli testováni ve znalostech a dovednostech ve třech oblastech, v českém jazyce, v anglickém jazyce a v matematice. Testováno bylo celkem žáků ze 79 středních škol, v oboru osmileté gymnázium to bylo žáků z 29 škol. Stejně jako v minulých ročnících dosáhli naši žáci nejlepších výsledků v testech z anglického jazyka, kde jsme se zařadili mezi 6 % nejúspěšnějších středních škol v kraji, o něco horší výsledky v testu z českého jazyka, kde jsme mezi nejlepšími 10 % škol, a relativně nejslabší byli naši žáci v testu z matematiky. Průměrná úspěšnost žáků našeho gymnázia v testech z českého jazyka a z matematiky je srovnatelná s loňskými výsledky, v testu z anglického jazyka došlo k mírnému zhoršení v průměrné úspěšnosti žáka o 3,6 %. Ve všech testech dosáhli větší průměrné úspěšnosti žáci kvinty B. V českém jazyce a v matematice o 2 %, výrazně lepší byli v testu z anglického jazyka, o bezmála 5 %. Co se týče individuálních výsledků, vyzdvihujeme úspěchy nejlepších žáků kvinty B. V testech z českého a z anglického jazyka nebyl žádný z žáků víceletých gymnázií lepší než Anna Kocourková. Roman Janků dosáhl ve všech testech percentil 99, Jaromír Mielec dosáhl v testu z českého jazyka percentilu 100, v matematice 98. KVALITA 2014 Testování žáků 3. ročníků SŠ v MSK V termínu května 2014 jsme se zúčastnili testování žáků 3. ročníků SŠ v MSK. Žáci byli testováni ve znalostech a dovednostech ve třech oblastech, v českém jazyce, v anglickém jazyce a v matematice. Souhrnné výsledky žáků naší školy nás řadí na čelní pozice. Celkové výsledky v českém a v anglickém jazyce jsou špičkové, naše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. V matematice dosáhli naši žáci nadprůměrných výsledků, lepších než 80% všech zúčastněných škol. Také přidaná hodnota vzdělání naší školy v matematice je ve skupině podobných škol nadprůměrná. Žáci dosáhli průměrného zlepšení o 13% od testování v 1. ročníku. Když srovnáme průměrné výsledky obou testovaných tříd, v testech z anglického a z českého jazyka byli celkově úspěšnější žáci septimy A s průměrnými celkovými percentily 81 (AJ) a 79 (ČJ), septima B měla v obou předmětech průměrný celkový percentil o 4 nižší. Přesto jsou obě třídy nadprůměrné ve srovnání se všemi testovanými třídami gymnaziálních oborů průměrný skupinový percentil v testu z anglického jazyka byl 70,6, v českém jazyce 69,8. V testu z matematiky byli naopak úspěšnější žáci septimy B s průměrným celkovým percentilem 77, což je výrazně vyšší číslo než průměrný celkový percentil všech testovaných gymnaziálních tříd: 65,7. Žáci septimy A dosáhli v testu z matematiky podprůměrného celkového výsledku s percentilem 57. Co se týče individuálních výsledků, nejúspěšnějšími žáky školy v testování byli: Lenka Hýlová (7.B) s percentily 98 z matematiky, 97 z českého jazyka a 96 z anglického jazyka a Jiří Dobiáš (7.A) s percentily 96 z matematiky, 98 z českého jazyka a 93 z anglického jazyka. Celkem čtyři žáci septimy A a 11 žáků septimy B se svými výsledky v některém z testů zařadilo mezi 5% nejúspěšnějších žáků v testování. 10

11 5.2. Přehled výsledků 1. pololetí školního roku Celkový prospěch Vyjádřeno v procentech Počet Průměr Třída žáků třídy s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas. prima A 28 1, ,3 35,7 prima B 27 1, ,4 29,6 sekunda A 30 1, ,0 60,0 sekunda B 27 1, ,7 33,3 tercie A 31 1, ,5 35,5 tercie B 30 1, ,3 56,7 kvarta A 31 1, ,7 54,8 3,25 3,25 kvarta B 30 1, ,0 70,0 NIŽŠÍ Gy 234 1, ,71 47,43 0,43 0,43 kvinta A 24 1, ,2 66,7 kvinta B 23 1, ,8 52,2 sexta A 26 1, ,6 65,4 sexta B 24 1, ,2 66,7 4,1 septima A 25 1, ,0 76,0 4,0 septima B 24 1, ,5 79,1 4,2 4,2 oktáva A 24 1, ,5 50,0 4,2 8,3 oktáva B 25 1, ,0 36,0 4,0 8,0 VYŠŠÍ Gy 195 1, ,82 61,54 2,05 3,59 Součet 429 1, ,12 53,85 1,17 1,86 Výchovná opatření, chování 1. pololetí Pochvaly Důtka, nap. Důtka Hodnocení chování Vyloučení ze studia Třída TU ŘŠ TU ŘŠ 2' 3' podm. nepodm. prima A 9 prima B 1 sekunda A sekunda B 10 2 tercie A 15 1 tercie B 9 5 kvarta A kvarta B 6 1 NIŽŠÍ Gy kvinta A 1 4 kvinta B 6 1 sexta A sexta B septima A 5 3 septima B 5 oktáva A 3 oktáva B 6 VYŠŠÍ Gy Součet

12 5.3. Přehled výsledků 2. pololetí školního roku Celkový prospěch Vyjádřeno v procentech Počet Průměr Třída žáků třídy s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas. prima A 28 1, ,6 21,4 prima B 27 1, ,4 29,6 sekunda A 30 1, ,0 60,0 sekunda B 27 1, ,0 37,0 tercie A 31 1, ,2 25,8 tercie B 30 1, ,7 60,0 3,3 kvarta A 31 1, ,7 51,6 9,7 kvarta B 30 1, ,3 76,7 NIŽŠÍ Gy 234 1, ,56 45,73 0,00 1,71 kvinta A 24 1, ,8 54,2 4,2 kvinta B 23 1, ,5 56,5 sexta A 26 1, ,3 53,9 3,8 sexta B 24 1, ,2 70,8 septima A 25 1, ,0 64,0 16,0 septima B 24 1, ,0 66,7 8,3 oktáva A 24 1, ,3 66,7 oktáva B 25 1, ,0 64,0 VYŠŠÍ Gy 195 1, ,85 62,05 2,05 2,05 Součet 429 1, ,06 53,15 0,93 1,86 Výchovná opatření, chování 2. pololetí Pochvaly Důtka, nap. Důtka Hodnocení chování Vyloučení ze studia Třída TU ŘŠ TU ŘŠ 2' 3' podm. nepodm. prima A 5 2 prima B 6 sekunda A sekunda B tercie A 18 3 tercie B 2 4 kvarta A kvarta B 7 1 NIŽŠÍ Gy kvinta A 12 kvinta B 6 1 sexta A sexta B septima A septima B oktáva A 1 9 oktáva B 8 9 VYŠŠÍ Gy Součet

13 prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B 5.4. Srovnání průměrného prospěchu tříd Srovnání průměrného prospěchu tříd 1. pololetí 2013/2014 2,00 1,90 1,80 1,70 Srovnání průměrného prospěchu tříd - 1. pololetí 1,60 škola 1,58 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Srovnání průměrného prospěchu tříd 2. pololetí 2013/2014 Srovnání průměrného prospěchu tříd - 2. pololetí 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 škola 1,59 13

14 5.5. Maturitní zkoušky Ve společné části maturitní zkoušky studenti skládali povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a alternativně zkoušku z cizího jazyka nebo z matematiky. Zkoušky z jazyků měly charakter komplexní zkoušky, tj. písemná práce, didaktický test a ústní zkouška. Zkouška z matematiky měla formu didaktického testu. V souladu se školním vzdělávacím programem tvořily profilovou část maturitní zkoušky tři povinné zkoušky: cizí jazyk a dva volitelné předměty z nabídky další cizí jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, deskriptivní geometrie, fyzika, chemie, biologie, informatika a programování. Tyto zkoušky žáci skládali formou ústní zkoušky před zkušební komisí. Mezi nepovinné zkoušky profilové části byla zařazena i zkouška z výtvarné výchovy a hudební výchovy, které měly mít formu obhajoby maturitní práce před komisí a ústní zkoušky, resp. v hudební výchově kombinace ústní zkoušky a praktické zkoušky před zkušební komisí. Možnosti skládat nepovinnou zkoušku maturitní zkoušky žádný žák nevyužil. Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky se uskutečnily dle jednotného zkušebního schématu daného MŠMT v termínu Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky se pak konaly ve dnech Celkové výsledky maturitní zkoušky květen 2014 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl průměrný prospěch oktáva A ,63 oktáva B ,71 celkem ,67 Celkové výsledky maturitní zkoušky po opravných zkouškách v září 2013 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl průměrný prospěch oktáva A ,60 oktáva B ,71 celkem ,66 14

15 Celkové výsledky tříd u maturitní zkoušky - květen oktáva A oktáva B prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 3,00 Průměry pro předmětech - profilová část MZ ,00 2,50 2,50 2,38 2,22 2,00 1,50 1,54 1,79 2,00 1,67 1,60 1,88 1,90 1,43 2,00 2,00 1,22 1,83 1,29 1,751,80 1,00 1,00 0,50 0,00 Aj Nj Zsv D Z M InfP Fy Ch Bi OKTÁVA A OKTÁVA B 15

16 Přehled výsledků společné a profilové MZ (včetně opravných zkoušek září 2014) Část Předmět Obor Společná Profilová Počet Úspěšně vykonalo Prům přihlášených maturujících DT PP ÚZ % skór Prům. prospěch ČJ K/ ,6 1,37 AJ K/ ,5 1,46 M K/ ,9 1,81 NJ K/ ,4 1,00 AJ K/ NJ K/ ZSV K/ * D K/ Ge K/ * M K/ Fy K/ Ch K/ Bi K/ InfProg K/ * 1 žák konal opravnou zkoušku viz graf 5.6. Umístění absolventů školy oktáva A oktáva B celkem absolventů studuje na VŠ studium jazyk. škola 1 0 nezjištěno

17 5.7. Informace o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) V průběhu školního roku 2013/2014 probíhala realizace výchovy, vzdělávání a osvěty v oblasti péče o životní prostředí v rámci osnov jednotlivých vyučovacích předmětů, prostřednictvím exkurzí a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Byla to exkurze žáků prim a tercií do ostravské společnosti OZO Ostrava s.r.o., zajišťující odvoz a zpracování komunálního odpadu. Zde se studenti formou výukového programu, her a soutěží seznámili s problematikou zátěže životního prostředí vyprodukovaným odpadem, možnostmi jeho ukládání a případné recyklace. Dále pokračujeme v třídění odpadů. Škola je vybavena kontejnery na tříděný odpad umístěnými v blízkosti školy, a tak je možné proces vzniku odpadu, přes jeho vytřídění až k odložení do příslušné nádoby úspěšně zakončit. Spolupráci v oblasti vodních zdrojů a hospodaření s nimi byl zasvěcen 4. ročník ekokonference na téma: Voda a životní prostředí našeho regionu. Studentky kvarty A představily svou prezentaci s názvem Člověk a voda. Ve velké konkurenci získaly krásné 5. místo. Žáci kvart navštívili další ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů věnujících se ekologické problematice Ekofilm, kde zhlédli některé z nejúspěšnějších snímků oceněných mezinárodní porotou. Program byl doplněn doprovodnou akcí s britským vědcem, mimo jiné členem festivalové poroty, Michaelem Londesboroughem, který předvedl zábavnou i poučnou science show pro děti i dospělé. Mezi další aktivity patří exkurze do Centra ekologické výchovy v Záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, které každoročně seznamuje žáky prim pomocí ekovýchovných programů s druhovou ochranou živočichů a je zakončená oblíbenou komentovanou prohlídkou expozic. Ekologická výchova byla dále realizována prostřednictvím účasti v různých soutěžích, jako jsou např. Biologická olympiáda nebo Velká cena mladých zoologů pořádaná Zoologickou zahradou Ostrava. Škola přispívá i k ochraně ohrožených druhů finančním příspěvkem na chov tygra ussurijského v ZOO Ostrava. Mgr. Vladimíra Onderková koordinátor EVVO 6. Údaje o prevenci rizikových projevů chování Problematika prevence rizikových projevů chování je realizována formou nejrůznějších aktivit. Studenti sekundy absolvují dlouhodobý preventivní program Buď OK, který zaštiťuje o. p. s. Renarkon. Studenti s vyučujícími dojíždějí do kontaktního centra společnosti na přednášky a besedy. Program je zaměřen na drogovou oblast, zabývá se vhodným využíváním volného času, zdravým životním stylem, problematikou třídního kolektivu nebo netolismu. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovaly Renarkon také kvinty v navazujícím cyklu tří besed a přednášek na téma komunikace, vztahy a sexualita. Tento cyklus reflektuje vnímání těchto oblastí a orientaci studentů v nich po třech letech a umožňuje porovnat vývoj osobnosti studentů a jejich hodnotového systému. Protože se účast v navazujícím cyklu osvědčila, bude se v ní nadále pokračovat. V ostatních ročnících se dílčí témata oblasti prevence realizují v samotné výuce formou konkrétních tematických celků v daném předmětu zejména se jedná o předměty všeobecného charakteru (základy společenských věd, český jazyk a literatura), přírodní vědy (biologie, chemie), problematika netolismu je zmiňována v IVT či v ICTh a ICTpř. Součástí prevence jsou také celoškolní projekty a sportovní soutěže, na kterých spolupracují a setkávají se žáci všech tříd (sportovní den, zájmové dny). Tyto aktivity umožňují vylepšení sociálního klimatu školy a posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy. Studenti naší školy se každoročně zapojují do charitativních akcí veřejné sbírky Světluška, Květinový den, projekt Šance, sbírka organizace Adra. Tyto akce jsou plánovány i pro další školní rok dle nabídky a zájmu zmiňovaných organizací. 17

18 V případě potřeby mohou studenti školy využívat služeb školního poradenského centra, tzn. konzultací s výchovnou poradkyní Mgr. H. Kratochvilovou a školním metodikem prevence PhDr. V. Tabáškem. Oba zmiňovaní se zúčastňují odborných seminářů a pravidelných porad pořádaných Pedagogicko-psychologickou poradnou Ostrava. Úzká spolupráce s PPP Ostrava je také okamžitě navazována v případě výskytu aktuálních problémů, jež spadají do její kompetence. PhDr. V. Tabášek školní metodik prevence 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 byly následující oblasti: tvorba edukačních materiálů a materiálů pro podporu výuky získání kompetencí pro rozvoj finanční gramotnosti žáků vzdělávací programy pro pedagogy v oblasti prevence rizikových projevů chování metodické semináře pro inovace obsahu aprobačního oboru, praktické činnosti. Dále vyučující v tomto školním roce absolvovali semináře k získání kompetencí zadavatelů didaktických a písemných zkoušek, případně hodnotitelů písemných prací a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky, a to zejména se zaměřením na žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky. Větší část školení probíhá e-learningovou formou, na kterou u některých školení navazuji prezenční semináře. Vzdělávací akce jsou vybírány především z nabídky Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, NIDV Praha-pobočka Ostrava a Ostravské univerzity. Kromě toho využíváme také vzdělávacích akcí Ústavu pro studium totalitních režimů Praha, Národního památníku Terezín, občanského sdružení PANT, VŠB-TU Ostrava nebo Informačního centra ČEZ. Dvě vyučující se účastnily seminářů v rámci projektu Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách. Celkový přehled počtu akcí počet akcí počet účastníků semináře, konference vícedenní konference a kurzy zahraniční akce 1 1 semináře k nové maturitě 6 13 akce pro VP, PRPCh 7 2 Jedna vyučující je zařazena do doktorského programu postgraduálního studia na FF OU. 18

19 8. Údaje o aktivitách školy 8.1. Exkurze, besedy, přednášky, projekty Exkurze: jazyk český Knihovna města Ostravy (primy, kvarty, oktávy) jazyk český Moravskoslezská vědecká knihovna (kvinty) jazyk český e-knihy v MSVK (sexty) jazyk český zákulisí Národního divadla moravskoslezského (tercie) jazyk český Po stopách J. A. Komenského (kvinty) dějepis Archeopark Podobora Chotěbuz (sekundy) dějepis Technické muzeum Tatra (tercie) dějepis Darkovičky a Památník Ostravské operace v Hrabyni (kvarty) dějepis Kostel Sv. Václava a památky Ostravy (kvinty) dějepis Velké Losiny (sexty) dějepis Osvětim (septimy) kulturně-historická Praha (oktávy) biologicko-geografická exkurze NPR Mazácký Grúnik (sekundy) biologie Krevní centrum Ostrava-Poruba (BiS septimy) biologie Den vody VŠB TU (kvarty) geografická Vagonářské muzeum Studénka (tercie) geografická Pivovar Radegast (kvarta) fyzika Dolní oblast Vítkovic fyzikální objevy a vynálezy (primy, tercie, kvarty, kvinty) fyzika Meteorologická stanice Lysá hora (sekundy) fyzika laboratoře VŠB TU Ostrava mechanika pevných látek (sexty) fyziky Planetárium VŠB TU Ostrava gravitace, astrofyziky (kvarty, kvinty, sexty) ZSV návštěva soudního přelíčení (septimy) Zahraniční poznávací exkurze: Paříž a Versailles Besedy, přednášky, konference a další akce: dlouhodobý preventivní program ve spolupráci s Renarkon, o.p.s. zaměřený na zdravý životní styl Buď O. K. (sekundy) navazující preventivní program ve spolupráci s Renarkon, o.p.s. (kvinty) filmy projektu Příběhy bezpráví a beseda (SVS septimy, oktávy) beseda o Petrohradu (oktáva - studenti ruského jazyka) Forum 2000 politická debata o situaci v Číně (SVS septimy, oktávy) Škola matematického modelování VŠB TU (2 studenti oktávy) beseda o organizaci a projektech o.p. s. ADRA Letní škola mechatronických systémů VŠB TU (vybraní studenti kvint, sext) Den GIS 2013 PřF OU (sexty) výukové programy OZO Ostrava (primy, tercie) beseda ČEZ Energetika a životní prostředí (kvarty) přednáška Jaderná a částicová fyzika FJFI ČVUT Praha (FyS oktáva) přednáška Nanotechnologie (septimy) přednáška Užití matematiky v medicíně (kvinty) přednášky v rámci projektu Otevřená věda Univerzity Palackého v Olomouci Velká Morava (kvinty) Katolická církev v Československu (septimy) Yellowstone fenomín supervulkánu (sexty) veletrh terciárního vzdělávání Gaudeamus Brno (oktávy) 19

20 Celoškolní projekty: Adopce indických dětí Zájmové dny 2014 Turnaj ve stolních hrách s Mensou Tajemství ocelového města -interaktivní expozice U6 DOV Vila Tugendhat Jachting Dobrovolníkem na jeden den Filmové představení - Zlodějka knih, Památkáři Komentovaná procházka Porubou Putování za zvířátky Španělské menu s výkladem Tenisový turnaj ve čtyřhře Bowling Lezecký kurz Prezentace Erasmus, au-pair Badmintonový turnaj "Hurá na brusle" Turnaj ve stolním tenise Tradiční túra Beskydami Jóga pro zdraví a relaxaci Po stopách starého pivovaru Vyrob si svůj šperk Latinskoamerické tance Workshop s fotografem Exkurze do ČT Ostrava Vysoké pece - Dolní oblast Vítkovice Chemie na hradě Sportovní den školy Příspěvek ZOO Ostrava na tygra ussurijského Zapojení do celostátních a městských projektů: Pražský studentský summit (http://www.studentsummit.cz/) Parlament dětí a mládeže města Ostravy Jeden svět na školách Studentské volby Výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách Ve školním roce 2013/2014 byla uspořádána školní kola těchto soutěží: Olympiáda v českém jazyce Konverzační soutěž v jazyce anglickém Angličtinář roku Němčinář roku Konverzační soutěž v jazyce německém Konverzační soutěž v jazyce ruském Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda 20

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 3. 10. 2012 č.j. GZAB/0785/2012 Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Obsah OBSAH... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Úvod Ve školním roce 2013/2014 si naše škola připomněla dvě významná výročí,

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány... 6 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2011 2012 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy a) Název: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Výroční zpráva Školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 V Děčíně 0.0. 2008 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5 G Y M N Á Z I U M R O Ž N O V P O D R A D H O Š T Ě M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 1-2012 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení...

Více