Výroční zpráva Školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, , Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2008/2009 V Děčíně

2 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4, , DĚČÍN I Zřizovatelem školy je Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem. Ředitelem školy byl od začátku školního roku Mgr. Václav Lešanovský. Zástupcem statutárního orgánu je PaedDr. Hana Brádková, která má na starosti veškeré záležitosti pedagogické, tedy výchovu, vzdělávání, dále pak styk s veřejností. Druhou zástupkyní ředitele školy je Mgr. Zdeňka Soukupová, zajišťující provozně ekonomický a personální úsek školy. Kontakt na zařízení: tel , tel. ředitel školy , web Informace lze získat u pověřených pracovníků: Pavla Málková (hospodářka školy), vedení školy. Škola byla v současné podobě zřízena k , zařazena do sítě S účinností od škola užívá názvu Gymnázium Děčín, příspěvková organizace. Poslední aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení byla provedena ke dni , podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol má instituce jednu součást GYMNÁZIUM s celkovou kapacitou 550 žáků. Byla však upravena kapacita oborů: 79-4-K/40Gymnázium všeobecné a 79-4-K/4 Gymnázium - maximálně 300 žáků, 79-4-K/80 Gymnázium všeobecné a 79-4-K/8 Gymnázium - maximálně 330 žáků. Škola nemá vlastní školní jídelnu ani domov mládeže. Žáci mohou využívat kapacity školní jídelny ve Sládkově ulici, se kterou máme uzavřenu smlouvu o dodávce obědů pro žáky i zaměstnance školy. V uplynulém školním roce proběhly volby do školské rady podle zákona 56/2004 Sb. (školský zákon). Volby proběhly dvoukolově a V šestičlenné radě zastupuje studenty a jejich zákonné zástupce zastupuje Ing. Libor.Kunte, PhD., PhDr. Pavla Turková, sbor zastupuje Mgr. Pavel Lux a Mgr. Zdeňka Soukupová, za zřizovatele byla jmenována bývalá studentka gymnázia Pavla Rašková a JUDr. Milan Franc ve funkci člena školské rady nadále pokračuje. Funkci předsedkyně vykonává i nadále Mgr. Zdeňka. Soukupová. V loňském školním roce se uskutečnila dvě jednání školské rady. První jednání proběhlo v listopadu 2009, v ještě původním složení. Ředitel školy předložil ke schválení výroční zprávu za školní rok 2008/2009, dále předložil ke schválení školní řád, který doznal drobných změn. Oba dokumenty byly přijaty bez připomínek. Ředitel školy dále informoval členy školské rady o dotazníkové anketě na webových stránkách školy, jejíž výsledky chce vedení školy zohlednit při dokončování školního vzdělávacího programu pro vyšší a čtyřleté gymnázium. Ředitel školy členy informoval o dokončení přestavby školy. Druhé jednání proběhlo v březnu roku Na této schůzce byli členové školské rady seznámeni s výsledky přijímacího řízení a s přípravou oslav 0. výročí založení školy, které proběhly září 2009 Pro zajištění svého působení využíváme následujících mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: S financováním řady akcí škole výrazně pomáhá Unie rodičů, která je místní organizací pražské centrály, absolvovali jsme 3 schůzky během školního roku, vedli průběžná jednání s předsedou a hospodářem. Od ledna došlo ke změně na funkci hospodáře a od jara 2009 začala být připravována změna na místě předsedy UR v souvislosti s dokončením studia dětí těchto funkcionářů. Od nového školního roku tak dojde k celkové obměně výboru Unie rodičů při naší škole. Při škole funguje i Školní sportovní klub, na gymnáziu pracuje předseda okresní rady AŠSK, do aktivit je zapojeno velké množství žáků. 2

3 Charakteristika školy Gymnázium v Děčíně je školou s více jak stoletou tradicí. Reálné gymnázium zde bylo založeno již v r. 899, dnešní podobu škola dostala v r. 990/99, kdy poprvé otevřela víceleté studium (sedmileté), které od r. 995/996 probíhá nadále jako osmileté. Přibližně od této doby škola v rámci osmiletého studia nabízela výuku rozšířené hudební výchovy, která již v nabídce není. Ve statistikách Úřadu práce v Děčíně se absolventi školy objevují velice sporadicky, proto Úřad práce považuje existenci školy jako výraznou pomoc místnímu trhu práce. S výukou podle školního vzdělávacího programu jsme rozšířili nabídku volitelných předmětů. Žáci si mohou volit už v sekundě a v tercii ze dvou volitelných předmětů, které jsou zaměřeny buď na výpočetní techniku, nebo na kulturu a umění. Na vyšším stupni vzdělávání si žáci mohou i nadále volit předměty od třetího ročníku (septimy), a tím se profilovat ve svém dalším studiu. Přehledy úspěšnosti přijetí na vysoké školy (viz níže), příp. uplatnění žáků vykazují tradičně dlouhodobě skvělá čísla (kolem 90% z celkového počtu hlásících se žáků), stejně tak se snad podařilo pozastavit klesající trend zájmu o školu, dotýkající se především čtyřletého studia. Naopak o osmileté studium je tradičně zájem veliký, škola v přijímacím řízení na školní rok 2009/0 naplnila dva kvalitně obsazené první ročníky nižšího stupně osmiletého studia. Základní představa vedení školy o profilu absolventa je zveřejněna v našem školním vzdělávacím programu. Vzhledem k dlouhodobosti vytčených představ jsme společně s učiteli podnikali dílčí kroky k naplňování tohoto dlouhodobého cíle. Pro chod školy bylo v uplynulém školním roce příznačné, že po pěti letech náročné investiční akce, byla v srpnu 2008 rozsáhlá rekonstrukce celého areálu školy dokončena. Kompletní rekonstrukce a dostavba areálu školy přinesly velmi dobré podmínky pro práci všech vyučujících a pro studium žáků a tím i pro uskutečňování všech cílů daných postupně nabíhajícím školním vzdělávacím programem. Do příštích let je ve spolupráci se zřizovatelem připravována i úprava areálu školního dvora, kde by mělo být vybudováno multifunkční sportoviště pro míčové hry. Zatím má škola k dispozici pouze jedinou vlastní malou tělocvičnu, ostatní prostory pro výuku TV škola musí najímat. Vzhledem k současnému stavu bylo možné přechodně využívat školní dvůr pouze jako parkoviště pro osobní auta zaměstnanců školy. Situace nedostatku sportovišť se přece jen zlepšila; díky aktivitě Městského úřadu v Děčíně (zřizovatel základních škol) byl dobudován sportovní areál při ZŠ Vrchlického, který hojně využíváme. V průběhu školního roku se podařilo získat sponzorský dar Nadace ČEZ, za který jsme pořídili kompletní vybavení již čtvrté učebny (po multimediální učebně, učebně zeměpisu a jedné kmenové učebně) interaktivní tabulí s ozvučením, dataprojektorem a počítačem. 3

4 Přehled oborů vzdělání Níže uvedená tabulka přehledně zachycuje obsazení v jednotlivých oborech studia ve školním roce Denní studium Typ školy Počet tříd Počet žáků 2. pololetí 2008/2009 Průměrný počet žáků na třídu ve 2. pololetí 2008/09 Přepočtený počet pedagogických pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočteného ped. pracovníka Gymnázium osmileté ,4 6,9 4,4 Gymnázium čtyřleté ,4 2 4 V evidenci máme ještě 4 žáky, kteří plní povinnou školní docházku na Gymnáziu Fr. Schillera v Pirně, ale jsou našimi kmenovými žáky. Celkem tedy v osmiletém studiu evidujeme 298 žáků. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2008/2009 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Denní studium Počet žáků Ukončilo MZ Gymnázium - všeobecné 79-4-K/ Gymnázium - všeobecné 79-4-K/ Gymnázium 79-4-K/

5 Údaje o pracovnících školy Interní pedagogičtí pracovníci školní rok Celkový počet odborně i pedagogicky způsobilých učitelů (fyzicky) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % 39 97% ,% Externí pedagogičtí pracovníci - školní rok Celkový počet odborně i pedagogicky způsobilých učitelů (fyzicky) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % 00% % Ve škole pracovalo 39 učitelů (přepočteno na plný úvazek 37,6), z nichž 97 % bylo odborně i pedagogicky způsobilých. Jeden pracovník byl zaměstnán externě (Informatika a výpočetní technika). V loňském školním roce bylo odučeno 97, % hodin odborně. Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické způsobilosti Odborná a pedagogická způsobilost Do 35 let Nad 35 let do 45 let Nad 45 let do 55 let Nad 55 let do důchod. věku (včetně) Důchodci Celkový souhrn celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy úplná pouze odborná pouze pedagogická nekvalifikovaní Celkem Výuku zajišťuje stabilní, zkušený a kvalitní pedagogický sbor. V tabulce uvedená věková skladba dokládá postupné, ale nijak dramatické stárnutí sboru, v předdůchodovém věku jsou čtyři pedagogičtí pracovníci, průměr vyrovnávají mladší učitelé do 35 let. Nejvíce pracovníků patří do skupiny zkušených učitelů s více jak desetiletou praxí. Zaměstnaní důchodci pracují na částečné úvazky a pomáhají obsadit jednotlivé aprobace. Pro následující školní rok byla opětovně uzavřena pracovní smlouva pouze s jednou důchodkyní, která pracovala na částečný úvazek. 5

6 Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2008/2009 pro šk. rok 2009/0 Název a kód oboru Celkem. kolo 2. kolo 79-4-K/ K/ Celkem Žáci přijatí ke studiu ve školním roce 2009/200 od Název a kód oboru. kolo po odevzdání ZL Celkem po autoremeduře 2. kolo 79-4-K/ K/ Celkem Další doplňující údaje k přijímacímu řízení Před samotnými přijímacími zkouškami a podáváním přihlášek škola tradičně připravila Den otevřených dveří. Návštěvníci byli aktivně vtaženi do prezentace jednotlivých předmětových komisí. Podle zveřejněných kritérií ředitel školy rozhodl, že se nebudou konat přijímací zkoušky na čtyřletý obor. Uchazeči byli seřazeni a přijati podle prospěchu na základní škole a to v osmém ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku. Po několikaleté přestávce jsme se v loňském roce rozhodli pro víceleté studium objednat přijímací testy SCIO z matematiky, českého jazyka a všeobecných studijních předpokladů. S rychlostí a způsobem vyhodnocení testů jsme byli spokojeni. V průběhu testování nevznikly žádné problémy. Z našeho pohledu jsou testy SCIO objektivní. Vzhledem k nastaveným parametrům ochrany testů před zneužitím se neobjevily výtky ze strany rodičů zpochybňující objektivnost přijímacího řízení. Všichni uchazeči pracovali pod čísly, která jim byla přidělena, výsledky byly také uveřejněny pod těmito čísly. Celkem bylo podáno 29 odvolání. 5 bylo postoupeno Krajskému úřadu. Ani v jednom případě nebylo shledáno pochybení v proceduře přijímacích zkoušek z naší strany a nebylo tedy odvoláním vyhověno. Při následném zařazování do tříd se vedení školy snaží rozmístit budoucí studenty do skupin s odpovídající úrovní jazykové přípravy. Na konci června všichni přijatí žáci vykonají rozřazovací 6

7 testy do jazykových skupin. Jako druhý jazyk nabízíme studium N, FR, R. Problém vzniká u žáků primy, kteří se učili německý jazyk na ZŠ, tato skupina ale bývá pravidelně velmi malá. V posledních dvou letech je problém německého jazyka jako pokračujícího i u čtyřletého studia. Nedaří se nám takovouto skupinu otevřít pro velmi malý zájem (6 žáků). Odvolací řízení ve školním roce 2008/2009 : Odvolací řízení ve školním roce denní studium -. kolo Typ školy Počet odvolání celkem Počet přijatých na základě autoremedury Počet přijatých na základě odvolání ke KÚ 79 4 K/4 Gymnázium K/8 Gymnázium

8 Výchova a vzdělávání, autoevaluace Školní rok 2008/9 provázela soustavná práce na ŠVP pro gymnázia. Většina učitelů přistoupila k práci zodpovědně, takže začátkem června byl ŠVP Gymnázia Děčín hotov. Při konstrukci ŠVP jsme se snažili zohlednit výsledky tří anket, jimiž jsme oslovili absolventy, stávající žáky a jejich rodiče. Během školního roku jsme ověřovali ŠVP pro nižší gymnázium, podle něhož jsme vyučovali v primě a v sekundě. Na základě zkušeností došlo k menším úpravám, především v učebních osnovách pro sekundu. I v souvislosti s naplňováním kompetencí jsme využívali nové metody. Poměrně často zapojujeme studenty do projektové práce, pro 4. ročníky se stává tradicí projektový den organizovaný na podzim, věnovaný historicko společenské problematice. Mnozí vyučující běžně pracují s interaktivní tabulí, pro niž i sami žáci vytvářejí výukové programy či ji používají k prezentaci své samostatné práce. Využíváme k výuce dataprojektory, stále více ICT nejen jako zdroj informací, ale i jako prostředek výuky, samozřejmě i videotechniku. Díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ byla vybudována již čtvrtá interaktivní učebna ve škole, doplněná novou pylonovou tabulí. Pevnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou předmětové exkurze, besedy s odborníky či se zajímavými lidmi pamětníky, umělci. Profilaci žáků umožňuje nabídka volitelných předmětů, zatím dvou dvouhodinových předmětů na úrovni předposledního ročníku studia (žáci vybírají z 20 nabízených seminářů), v posledním ročníku je nabídka rozšířena o další dva volitelné předměty. Značný zájem mají žáci o seminář připravující žáky na získání mezinárodně uznávaných certifikátů - skupina 0 žáků úspěšně absolvovala zkoušku First certifikate. Úvod do světa práce je řešen v rámci společenských věd a zeměpisu, důsledně sledujeme jeho zapojení do jednotlivých kapitol v příslušných předmětech (ekonomie, psychologie člověka, základy práva, obecná psychologie, psychologie činnosti). Využili jsme i spolupráce s Úřadem práce v Děčíně, žáci 4. ročníků se zúčastnili přednášky Trh práce, kam po škole. Zprostředkovali jsme, rovněž žákům 4. ročníků, informace o možnostech vzdělávání v zahraničí. Na gymnáziu byl plněn program primární prevence, tradičně žáci využívali služeb výchovného poradce a školního psychologa. Environmentální výchova je ve škole realizována podle plánu koordinátora. Environmentální problematika je začleněna především do tematických plánů biologie (ekologický přírodopis na nižším stupni víceletého gymnázia), chemie, zeměpisu včetně seminářů. Osvědčilo se projektové vyučování v biologickém semináři, jehož výstupy byly pravidelně prezentovány na příslušných nástěnkách. Žáci využívají nádob pro tříděný odpad. Vedení školy pokračovalo v pravidelných výměnách zkušeností s ostatními gymnázii díky Asociaci ředitelů gymnázií a CZESHe, dobře komunikuje s ostatními středními školami v regionu, spolupracuje s Gymnáziem v Pirně. Někteří zaměstnanci pracují na PF UJEP, příp. na ČVUT, což nám pomáhá udržovat kontakt s VŠ. 8

9 Celkový prospěch žáků ve škole za I. pololetí školního roku : Škola Počet žáků Prospělo. pololetí s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium osmileté Gymnázium čtyřleté Celkem žáci neklasifikovaní ze zdravotních důvodů Celkový prospěch žáků ve škole za II. pololetí školního roku : Škola *Počet žáků Prospělo 2. pololetí s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium víceleté Gymnázium čtyřleté Celkem zde jsou uvedeni všichni žáci od prvních do posledních ročníků studia cílem tabulky je zmapovat hodnocení všech žáků za druhé pololetí I. pol. 2. stupeň chování Výsledky výchovy a vzdělávání za I. pololetí školního roku I. pol. 3. stupeň chování I. pol. podm. vyloučení I. pol. vyloučení II. pol. 2. stupeň chování II. pol. 3. stupeň chování II. pol. podm. vyloučení II. pol. vyloučení Docházka žáků do školy ve školním roce 2008/09 Zameškané hodiny Z toho neomluv. % z celk. Zameškané hodiny Z toho neomluv. % z celk. celkem. pol. hodiny. pol. počtu celkem 2. pol. hodiny 2. pol. počtu , , Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou Počet žáků, kteří úspěšně ukončili poslední ročník v řádném termínu Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium žák neukončil v řádném termínu čtvrtý ročník ze zdravotních důvodů klasifikaci dokončil do konce srpna a v náhradním termínu složil maturitní zkoušku. Jedna žákyně ze zdravotních důvodů opakuje čtvrtý ročník. Čtyři žáci neuspěli u maturitní zkoušky, dvěma byla povolena opravná zkouška v září, dva budou opakovat celou maturitní zkoušku v příštím kalendářním roce. Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou náhradní termíny Počet žáků, kteří neukončili poslední ročník v řádném termínu Počet žáků, kteří ukončili poslední ročník v srpnu 2009 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium 0 0 9

10 Počty žáků, kteří konali opravné maturitní zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu Opravné maturitní zkoušky - září 2009 Opravné maturitní zkoušky v příštím kalendářním roce **Maturitní zkoušky náhradní termín -září Ve školním roce 2008/2009 došlo k mírnému zhoršení ve srovnání s rokem předchozím (z,935 na,984), což vnímáme jako nevelkou statistickou odchylku, nepoukazující na vývojový směr. Výsledky jsou navíc relativní, neboť jsou ve stále menším počtu zastoupeni žáci nižšího stupně víceletého gymnázia, jejichž průměry vždy bývaly stabilně lepší. Přesto lze konstatovat, že žáci vyššího stupně víceletého studia dosahují lepších výsledků (29% vyznamenaných, průměrný prospěch,92) ve srovnání se čtyřletým studiem (2% vyznamenaných, průměrný prospěch 2,24). Na nižším stupni víceletého studia je počet vyznamenaných dokonce 43% a průměrný prospěch,62. Nejlepší průměr na nižším stupni osmiletého studia vykázala V2A (,39), na úrovni vyššího stupně a čtyřletého gymnázia V7.A (,80). Nejslabší třídou byla třída C.C (2,34). Ve druhém pololetí neprospělo žáků, 8 z nich uspělo v opravných zkouškách, dva žáci odešli studovat jinou střední školu, jeden student opustil studia na naší škole a dva žávi nižšího gymnázia odešli na základní školu. Čtyři žáci kvarty ukončili studium na naší škole. Žádný předmět nevykazuje výrazně nepříznivé výsledky, nejvyššího průměru tradičně dosahují český jazyk (povinně maturitní předmět) a matematika. Došlo také k menšímu nárůstu absence na žáka (v r. 2006/07-52,8, v r. 2007/08-52,09, v r. 2008/09 57,77 hodin na žáka). Naše práce se musí soustředit na zlepšení práce třídních učitelů v tomto směru. Problémem v některých případech zůstává způsob omlouvání zletilých žáků. U maturitních zkoušek žáci předvedli pěkné výkony, o čemž svědčí nejen počet žáků maturujících s vyznamenáním (celkem 22), ale i 5 žáků, kteří obdrželi samé výborné. Odměnou žákům i oceněním přístupu rodičů se stalo slavnostní předání maturitních vysvědčení v reprezentačních prostorách Děčínského zámku, jehož se zúčastnili i představitelé města. Proti tomu ale čtyři žáci neprospěli u maturitní zkoušky v řádném termínu. Dva z nich úspěšně vykonali opravnou maturitní zkoušku v září Při srovnání výsledků z let předešlých musíme konstatovat, že došlo k poklesu počtu žáků maturujících s vyznamenáním, přesto jich ale maturovalo s vyznamenáním 9,5%. (2003 to bylo 34,9%, 2004 to bylo 37,%, 2005 pak 35,8%, ,8%, ,7%, %). 0

11 UPLATNĚNÍ ŽÁKŮ GYMNÁZIA V DĚČÍNĚ MATURUJÍCÍCH VE ŠK. R. 2008/2009 V8A C4A C4B C4C CELKEM Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem VŠ Zaměstnání VOŠ Nezjištěno V8A C4A C4B C4C CELKEM Celkem studentů Podalo přihlášku na VŠ Přijato na VŠ Přijato na VŠ v % (z počtu studentů, kteří podali přihlášku) 93,5% 93,3% 92,6% 77,3% 90,0% Přijato na VŠ v % (z celkového počtu studentů) 93,5% 93,3% 92,6% 70,8% 88,4%

12 PŘEHLED VŠ, NA NICHŽ NAŠLI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTI DĚČÍNSKÉHO GYMNÁZIA VE ŠK. ROCE 2009/200 VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA UK PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI F. HUMANITNÍCH STUDIÍ F.SOCIÁLNÍCH VĚD F.PEDAGOGICKÁ F.PRÁVNICKÁ F.PŘÍRODOVĚDECKÁ F.MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ F. FARMACEUTICKÁ V HRADCI KRÁLOVÉ 2.LÉKAŘSKÁ FAKULTA MU BRNO F.SOCIÁLNÍCH STUDIÍ F.PŘÍRODOVĚDECKÁ F.PRÁVNICKÁ F.EKONOMICKO.SPRÁVNÍ UJEP ÚSTÍ NAD LABEM F.PEDAGOGICKÁ F.SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ F. PŘÍRODOVĚDECKÁ F. FILOZOFICKÁ ÚSTAV ZDRAVOTNÍCH STUDIÍ F.ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UP OLOMOUC F. FILOZOFICKÁ F.PRÁVNICKÁ TU LIBEREC F. PEDAGOGICKÁ F.STROJNÍ F.TEXTILNÍ F.HOSPODÁŘSKÁ VŠE PRAHA F.MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ F.PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ F.NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ F. FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ F. PEDAGOGICKÁ ČVUT PRAHA F.DOPRAVNÍ V DĚČÍNĚ F.STROJNÍ F.ELEKTROTECHNICKÁ F.STAVEBNÍ F.JADERNÁ A FYZ. INŽENÝRSKÁ F. JADERNÁ A FYZ. INŽENÝRSKÁ V DĚČÍNĚ UNIVERZITA PARDUBICE F. FILOZOFICKÁ F.EKONOMICKO SPRÁVNÍ ČESKÁ ZEM. UNIVERZITA PRAHA FAPPZ fakulta nezjištěna JIHOČESKÁ UNIV. ČESKÉ BUDĚJOVICE F.PEDAGOGICKÁ MENDELOVA ZEM. A LESN. UNIV.BRNO F.AGRONOMICKÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ fakulta nezjištěna VŠ MANAŽERSKÉ INFORMATIKY A EKONOMIKY VŠ -TYP NEZJIŠTĚN(ZAMĚŘENÍ - PRÁVA) Pozn. Dva absolventi gymnázia studují zároveň na 2 vysokých školách. POČET STUD

13 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/09. pololetí 2. pololetí POCHVALY Třídního učitele Ředitele školy DŮTKY Napomenutí třídního učitele 5 6 Třídního učitele 5 5 Ředitele školy 3 7 PODMÍNEČNÉ VYLOUČENÍ 0 Z uvedeného přehledu vyplývá, že se výrazně soustředíme na kladnou motivaci, počet ředitelských důtek oproti loňskému roku poklesl. Pochvaly byly uděleny hlavně za: úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích (olympiádách, sportovních a jiných), pomoc při charitativních akcích, za organizaci školní akademie a maturitního plesu, dobrovolnickou aktivitu, za práci ve ŠTOSu. Důtky byly uděleny za opakovaná nebo výrazná porušování školního řádu hlavně za neomluvenou absenci, neukázněné či nevhodné chování, poškozování majetku, pozdní příchody na vyučování. Vedle tradičního pojetí výchovných opatření (pochval) už pátým rokem praktikujeme další dva způsoby kladné motivace žáků (koncem školního roku slavnostně za přítomnosti vedoucích předmětových komisí vyhlašujeme žáky, kteří se aktivně zapojovali do většího množství olympiád, odměnu za reprezentaci školy dostávají v podobě tištěného poděkování a dárku od Unie rodičů při Gymnáziu Děčín. Již pátým rokem je vyhlašován tzv. Školní lumen, zvláštní cena (symbolicky žárovička, ale především finanční dar od UR), určená tomu žákovi, který se nejvíce zasloužil o zviditelnění školy v daném školním roce. 3

14 AUTOEVALUCE Pro měření znalostí a schopností našich žáků jsme poprvé ve školním roce 2008/9 zvolili projekt Vektor, který nabízí měření tzv. přidané hodnoty žáci projdou testováním na začátku a na konci středoškolského studia. Žáci tedy absolvovali testy v ročnících a v kvintě, čímž jsme nahradili naše interní zjišťování rozdílu mezi žáky naší kvinty a žáky přicházejícími ze základních škol. Porovnání úspěšnosti žáků kvinty (. ročník vyššího gymnázia osmileté studium) s. ročníkem čtyřletého studia v celostátních říjnových testech nadace SCIO. Termín testování: říjen 2008 Počet testovaných gymnázií: 8 Počet testovaných žáků: (čísla vyjadřují čistou úspěšnost = poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním možným počtem bodů) Předmět Úspěšnost žáků. ročníku vyššího gymnázia (kvinty) Úspěšnost žáků. ročníku čtyřletého studia Obecné studijní předpoklady Matematika Český jazyk Anglický jazyk 7 49 Německý jazyk Zeměpis Chemie Fyzika 30 2 Dějepis ZSV IVT 4 29 V tabulce jsou zřetelně vidět výsledky práce našich pedagogů na nižším stupni víceletého studia. Testování maturitních ročníků Zúčastnili jsme se pilotního testování Cermatu v zeměpise, dějepise, francouzštině a němčině, které proběhlo v měsíci dubnu Výstupy však, přes slib Cermatu, neposkytují srovnání úspěšnosti s jinými školami. 4

15 Do programu vlastního hodnocení jsme zařadili 3 ankety. Jednou jsme oslovili absolventy Gymnázia Děčín, kteří se v dotazníku přes webové stránky školy vyjádřili ke studiu i ke škole, stejným způsobem jsme pracovali s rodiči žáků vyššího gymnázia. Charakter swot analýzy mělo vyjádření současných žáků - vedení školy pak v případě zájmu navštívilo jednotlivé třídy, s nimiž vyhodnocení analýzy prodiskutovalo. 5

16 Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství má trvale vysokou úroveň, spočívá jednak v individuální poradenské činnosti (individuální přístup při volbě povolání, pomoc při řešení kázeňských a prospěchových problémů, konzultace osobních problémů žáků), a jednak v plošném předávání informací žákům, především maturitních ročníků (schůzky s žáky posledních ročníků, informace o nabídkách VŠ, VOŠ, pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ, schůzky se studenty předposledních ročníků - problematika profesní kariéry, zprostředkování psychotestů profesní orientace). Výchovná poradkyně využívá i dalších forem informování žáků - nástěnek, brožur, letáků ve třídách, zajišťuje besedy s úřadem práce či s představiteli VŠ. Významnou pomocí pro školu je spolupráce se školním psychologem, pro žáky pak možnost pravidelných konzultací (ve čtrnáctidenních intervalech). Žáci mohou využívat schránku důvěry, o niž se stará rovněž výchovná poradkyně školy. Ve třídách se přiměřeně pracuje i s žáky, u nichž byla indikována vývojová porucha učení, zvláště v případech dyslexie, dysortografie volíme individuální přístup v hodinách ČJ, cizích jazyků. Výchovná poradkyně zpracovává individuální vzdělávací plány žákům s povolenou individuální formou studia. Vedení školy ve spolupráci s třídními učiteli a s výchovnou poradkyní zorganizovalo týdenní seznamovací pobyt žáků primy. Proběhly vstupní seznamovací kurzy žáků. ročníků, rovněž úvodní schůzky s rodiči nastupujících prvních ročníků, při nichž jsou rodiče upozorněni na specifika studia na střední škole. Ve školním roce byl realizován Minimální program primární prevence, za který zodpovídá vyučující ve funkci preventistky. Program je rozprostřen do průběhu celého školního roku, má podobu dílčích akcí, které sledují tyto oblasti: sexuální výchova (přednášky s lékaři, besedy s akreditovanými pracovníky, nástěnné prezentace, výukové programy, účast na sbírce Červená stužka), prevence kriminality (dlouhodobý projekt Malá policejní akademie, exkurze na Okresní soud v Děčíně), protidrogová prevence (besedy s pracovnicí K-centra, zdravý životní styl (nástěnná prezentace Co jíme, pijeme), péče o handicapované občany (exkurze do chráněných dílen Jurta, účast na veřejných sbírkách ve volném čase žáků). 6

17 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve dnech., 2., 5., a 6. prosince 2008 proběhla na škole inspekční kontrola s předmětem inspekční činnosti: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 74 odst. 2 písm. b) zákona 56/2004 Sb., zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 74 odst. 2 písm. c) školského zákona, hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle 85 odst. školského zákona. Celkové hodnocení školy dle inspekční zprávy: Škola poskytuje v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Vytváří rovné podmínky při přijímání i v průběhu vzdělávání. Žákům i zákonným zástupcům poskytuje informace a poradenskou službu. Poskytnuté finanční prostředky účelně využívá pro zlepšení podmínek vzdělávání žáků. Po realizované rekonstrukci jsou prostorové a materiálně-technické podmínky školy vynikající. Gymnázium vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Využíváním efektivních vyučovacích metod a forem práce, projektovým vyučováním, širokou nabídkou volitelných předmětů a mimoškolních aktivit škola přispívá k rozvoji osobnosti žáka. Pokračuje pozitivní trend zjištěný při minulé inspekci v oblasti podpory zvyšování žákovských kompetencí. Připravené a realizované strategie pro naplnění stanovených cílů vzdělávání jsou vynikající. ŠVP a obsah vzdělávání jsou v souladu se zásadami a cíli školského zákona a RVP ZV. Kvalita zpracování je příkladná. 7

18 Další vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2008/09 Odbornou kvalifikaci si průběžně během školního roku prohlubovalo 0 učitelů (jazykové vzdělávání, doktorandské studium, koordinátor ŠVP). Jeden učitel pokračoval v magisterském studiu. Vedoucí předmětových komisí absolvovali školení k tvorbě osnov ŠVP. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo 27 učitelů naší školy. PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ GYMNÁZIA DĚČÍN ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Příloha plánu školy A. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Dlouhodobé Magisterské studium anglického jazyka Pedagogická fakulta UJEP Bc. Věra Bicencová 2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace Průběžné vzdělávání (+ jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků) Dlouhodobé Brána jazyků AJ Z. Soukupová, H. Brádková, V. Hlavatá, M. Šonka, P. Adamová, S. Honzík, R. Marková, P. Lux Doktorandské studium metodika fyziky PF Univerzity Hradec Králové O. Kouřimská Školení pro koordinátora ŠVP H. Brádková Krátkodobé Dle aktuální nabídky vzdělávacích center Preferováno zaměření: vzdělávání v oborové aprobaci učitele metodické vzdělávání 8

19 tvorba ŠVP tvorba projektů výchovné poradenství, prevence nepříznivých jevů, Jeden svět ve školách školské předpisy Plánované a absolvované vzdělávání Tělopraha 2008 Y. Rašková, O. Kadlec Výuka jazykových dovedností, Maturita SUCCES S. Hradská, K. Beauxisová ŠVP tvorba osnov VV T. Altová ŠVP tvorba osnov ČJ 0.9. M. Šonka ŠVP tvorba osnov - IVT 2.9. P. Lux Konference Kaleidoskop zkušeností 6.9. H. Brádková, Z.Soukupová Efektivní komunikace a neverbální komunikace 6.0. H. Brádková Angličtina nemusí být nuda 2.. Š. Opatová Vyzkoušejte si sami 5.2. M. Kmochová Kreativní učitelé 8.. K. Beauxisová, H. Hellingerová Konference Kapradí 7.. D. Šonková, H. Groulíková Arteterapeutický seminář T. Altová Současné reálie frankofonní země Š. Králová Jak učit francouzskou výslovnost Š. Králová Sympozium Sdružení učitelů francouzštiny Š. Králová 9

20 Ideální učebnice ruského jazyka.. J. Slezáková, L. Medková Metodický seminář pro učitele AJ 20.. K. Andrlová, K. Opatová, H. Hellingerová, V. Bicencová, K. Beuxisová Malý labyrint češtiny 22.. K. Andrlová Ekologická exkurze 2.2. H. Groulíková Internetová kriminalita 0.2. P. Lux - nekonalo se Kurz snowboardingu R. Skalický Kreativní učitelé AJ 8.. H. Hellingerová, K. Beauxisová K didaktickým otázkám fonetiky francouzštiny T. Altová, Š. Králová Jazykové hodnocení ve výuce francouzštiny 26., 27.3 Š. Králová Konzultační semináře k nové maturitě - ČJ M. Šonka Konzultační semináře k nové maturitě - NJ J. Slezáková B. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Jednorázové vzdělávací akce dle aktuální nabídky nové zákony, vyhlášky, předpisy v ekonomické oblasti 20

Výroční zpráva Školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 V Děčíně 0.0. 2008 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 2009/200 V Děčíně 2. 0. 200 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2011 2012 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány... 6 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 (zpracováno v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPR ÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň VÝROČNÍ ZPRÁVA Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Předkládá: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D., ředitel školy

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více