Výroční zpráva Školní rok 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, , Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2008/2009 V Děčíně

2 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4, , DĚČÍN I Zřizovatelem školy je Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem. Ředitelem školy byl od začátku školního roku Mgr. Václav Lešanovský. Zástupcem statutárního orgánu je PaedDr. Hana Brádková, která má na starosti veškeré záležitosti pedagogické, tedy výchovu, vzdělávání, dále pak styk s veřejností. Druhou zástupkyní ředitele školy je Mgr. Zdeňka Soukupová, zajišťující provozně ekonomický a personální úsek školy. Kontakt na zařízení: tel , tel. ředitel školy , web Informace lze získat u pověřených pracovníků: Pavla Málková (hospodářka školy), vedení školy. Škola byla v současné podobě zřízena k , zařazena do sítě S účinností od škola užívá názvu Gymnázium Děčín, příspěvková organizace. Poslední aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení byla provedena ke dni , podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol má instituce jednu součást GYMNÁZIUM s celkovou kapacitou 550 žáků. Byla však upravena kapacita oborů: 79-4-K/40Gymnázium všeobecné a 79-4-K/4 Gymnázium - maximálně 300 žáků, 79-4-K/80 Gymnázium všeobecné a 79-4-K/8 Gymnázium - maximálně 330 žáků. Škola nemá vlastní školní jídelnu ani domov mládeže. Žáci mohou využívat kapacity školní jídelny ve Sládkově ulici, se kterou máme uzavřenu smlouvu o dodávce obědů pro žáky i zaměstnance školy. V uplynulém školním roce proběhly volby do školské rady podle zákona 56/2004 Sb. (školský zákon). Volby proběhly dvoukolově a V šestičlenné radě zastupuje studenty a jejich zákonné zástupce zastupuje Ing. Libor.Kunte, PhD., PhDr. Pavla Turková, sbor zastupuje Mgr. Pavel Lux a Mgr. Zdeňka Soukupová, za zřizovatele byla jmenována bývalá studentka gymnázia Pavla Rašková a JUDr. Milan Franc ve funkci člena školské rady nadále pokračuje. Funkci předsedkyně vykonává i nadále Mgr. Zdeňka. Soukupová. V loňském školním roce se uskutečnila dvě jednání školské rady. První jednání proběhlo v listopadu 2009, v ještě původním složení. Ředitel školy předložil ke schválení výroční zprávu za školní rok 2008/2009, dále předložil ke schválení školní řád, který doznal drobných změn. Oba dokumenty byly přijaty bez připomínek. Ředitel školy dále informoval členy školské rady o dotazníkové anketě na webových stránkách školy, jejíž výsledky chce vedení školy zohlednit při dokončování školního vzdělávacího programu pro vyšší a čtyřleté gymnázium. Ředitel školy členy informoval o dokončení přestavby školy. Druhé jednání proběhlo v březnu roku Na této schůzce byli členové školské rady seznámeni s výsledky přijímacího řízení a s přípravou oslav 0. výročí založení školy, které proběhly září 2009 Pro zajištění svého působení využíváme následujících mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: S financováním řady akcí škole výrazně pomáhá Unie rodičů, která je místní organizací pražské centrály, absolvovali jsme 3 schůzky během školního roku, vedli průběžná jednání s předsedou a hospodářem. Od ledna došlo ke změně na funkci hospodáře a od jara 2009 začala být připravována změna na místě předsedy UR v souvislosti s dokončením studia dětí těchto funkcionářů. Od nového školního roku tak dojde k celkové obměně výboru Unie rodičů při naší škole. Při škole funguje i Školní sportovní klub, na gymnáziu pracuje předseda okresní rady AŠSK, do aktivit je zapojeno velké množství žáků. 2

3 Charakteristika školy Gymnázium v Děčíně je školou s více jak stoletou tradicí. Reálné gymnázium zde bylo založeno již v r. 899, dnešní podobu škola dostala v r. 990/99, kdy poprvé otevřela víceleté studium (sedmileté), které od r. 995/996 probíhá nadále jako osmileté. Přibližně od této doby škola v rámci osmiletého studia nabízela výuku rozšířené hudební výchovy, která již v nabídce není. Ve statistikách Úřadu práce v Děčíně se absolventi školy objevují velice sporadicky, proto Úřad práce považuje existenci školy jako výraznou pomoc místnímu trhu práce. S výukou podle školního vzdělávacího programu jsme rozšířili nabídku volitelných předmětů. Žáci si mohou volit už v sekundě a v tercii ze dvou volitelných předmětů, které jsou zaměřeny buď na výpočetní techniku, nebo na kulturu a umění. Na vyšším stupni vzdělávání si žáci mohou i nadále volit předměty od třetího ročníku (septimy), a tím se profilovat ve svém dalším studiu. Přehledy úspěšnosti přijetí na vysoké školy (viz níže), příp. uplatnění žáků vykazují tradičně dlouhodobě skvělá čísla (kolem 90% z celkového počtu hlásících se žáků), stejně tak se snad podařilo pozastavit klesající trend zájmu o školu, dotýkající se především čtyřletého studia. Naopak o osmileté studium je tradičně zájem veliký, škola v přijímacím řízení na školní rok 2009/0 naplnila dva kvalitně obsazené první ročníky nižšího stupně osmiletého studia. Základní představa vedení školy o profilu absolventa je zveřejněna v našem školním vzdělávacím programu. Vzhledem k dlouhodobosti vytčených představ jsme společně s učiteli podnikali dílčí kroky k naplňování tohoto dlouhodobého cíle. Pro chod školy bylo v uplynulém školním roce příznačné, že po pěti letech náročné investiční akce, byla v srpnu 2008 rozsáhlá rekonstrukce celého areálu školy dokončena. Kompletní rekonstrukce a dostavba areálu školy přinesly velmi dobré podmínky pro práci všech vyučujících a pro studium žáků a tím i pro uskutečňování všech cílů daných postupně nabíhajícím školním vzdělávacím programem. Do příštích let je ve spolupráci se zřizovatelem připravována i úprava areálu školního dvora, kde by mělo být vybudováno multifunkční sportoviště pro míčové hry. Zatím má škola k dispozici pouze jedinou vlastní malou tělocvičnu, ostatní prostory pro výuku TV škola musí najímat. Vzhledem k současnému stavu bylo možné přechodně využívat školní dvůr pouze jako parkoviště pro osobní auta zaměstnanců školy. Situace nedostatku sportovišť se přece jen zlepšila; díky aktivitě Městského úřadu v Děčíně (zřizovatel základních škol) byl dobudován sportovní areál při ZŠ Vrchlického, který hojně využíváme. V průběhu školního roku se podařilo získat sponzorský dar Nadace ČEZ, za který jsme pořídili kompletní vybavení již čtvrté učebny (po multimediální učebně, učebně zeměpisu a jedné kmenové učebně) interaktivní tabulí s ozvučením, dataprojektorem a počítačem. 3

4 Přehled oborů vzdělání Níže uvedená tabulka přehledně zachycuje obsazení v jednotlivých oborech studia ve školním roce Denní studium Typ školy Počet tříd Počet žáků 2. pololetí 2008/2009 Průměrný počet žáků na třídu ve 2. pololetí 2008/09 Přepočtený počet pedagogických pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočteného ped. pracovníka Gymnázium osmileté ,4 6,9 4,4 Gymnázium čtyřleté ,4 2 4 V evidenci máme ještě 4 žáky, kteří plní povinnou školní docházku na Gymnáziu Fr. Schillera v Pirně, ale jsou našimi kmenovými žáky. Celkem tedy v osmiletém studiu evidujeme 298 žáků. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2008/2009 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Denní studium Počet žáků Ukončilo MZ Gymnázium - všeobecné 79-4-K/ Gymnázium - všeobecné 79-4-K/ Gymnázium 79-4-K/

5 Údaje o pracovnících školy Interní pedagogičtí pracovníci školní rok Celkový počet odborně i pedagogicky způsobilých učitelů (fyzicky) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % 39 97% ,% Externí pedagogičtí pracovníci - školní rok Celkový počet odborně i pedagogicky způsobilých učitelů (fyzicky) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % 00% % Ve škole pracovalo 39 učitelů (přepočteno na plný úvazek 37,6), z nichž 97 % bylo odborně i pedagogicky způsobilých. Jeden pracovník byl zaměstnán externě (Informatika a výpočetní technika). V loňském školním roce bylo odučeno 97, % hodin odborně. Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické způsobilosti Odborná a pedagogická způsobilost Do 35 let Nad 35 let do 45 let Nad 45 let do 55 let Nad 55 let do důchod. věku (včetně) Důchodci Celkový souhrn celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy úplná pouze odborná pouze pedagogická nekvalifikovaní Celkem Výuku zajišťuje stabilní, zkušený a kvalitní pedagogický sbor. V tabulce uvedená věková skladba dokládá postupné, ale nijak dramatické stárnutí sboru, v předdůchodovém věku jsou čtyři pedagogičtí pracovníci, průměr vyrovnávají mladší učitelé do 35 let. Nejvíce pracovníků patří do skupiny zkušených učitelů s více jak desetiletou praxí. Zaměstnaní důchodci pracují na částečné úvazky a pomáhají obsadit jednotlivé aprobace. Pro následující školní rok byla opětovně uzavřena pracovní smlouva pouze s jednou důchodkyní, která pracovala na částečný úvazek. 5

6 Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2008/2009 pro šk. rok 2009/0 Název a kód oboru Celkem. kolo 2. kolo 79-4-K/ K/ Celkem Žáci přijatí ke studiu ve školním roce 2009/200 od Název a kód oboru. kolo po odevzdání ZL Celkem po autoremeduře 2. kolo 79-4-K/ K/ Celkem Další doplňující údaje k přijímacímu řízení Před samotnými přijímacími zkouškami a podáváním přihlášek škola tradičně připravila Den otevřených dveří. Návštěvníci byli aktivně vtaženi do prezentace jednotlivých předmětových komisí. Podle zveřejněných kritérií ředitel školy rozhodl, že se nebudou konat přijímací zkoušky na čtyřletý obor. Uchazeči byli seřazeni a přijati podle prospěchu na základní škole a to v osmém ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku. Po několikaleté přestávce jsme se v loňském roce rozhodli pro víceleté studium objednat přijímací testy SCIO z matematiky, českého jazyka a všeobecných studijních předpokladů. S rychlostí a způsobem vyhodnocení testů jsme byli spokojeni. V průběhu testování nevznikly žádné problémy. Z našeho pohledu jsou testy SCIO objektivní. Vzhledem k nastaveným parametrům ochrany testů před zneužitím se neobjevily výtky ze strany rodičů zpochybňující objektivnost přijímacího řízení. Všichni uchazeči pracovali pod čísly, která jim byla přidělena, výsledky byly také uveřejněny pod těmito čísly. Celkem bylo podáno 29 odvolání. 5 bylo postoupeno Krajskému úřadu. Ani v jednom případě nebylo shledáno pochybení v proceduře přijímacích zkoušek z naší strany a nebylo tedy odvoláním vyhověno. Při následném zařazování do tříd se vedení školy snaží rozmístit budoucí studenty do skupin s odpovídající úrovní jazykové přípravy. Na konci června všichni přijatí žáci vykonají rozřazovací 6

7 testy do jazykových skupin. Jako druhý jazyk nabízíme studium N, FR, R. Problém vzniká u žáků primy, kteří se učili německý jazyk na ZŠ, tato skupina ale bývá pravidelně velmi malá. V posledních dvou letech je problém německého jazyka jako pokračujícího i u čtyřletého studia. Nedaří se nám takovouto skupinu otevřít pro velmi malý zájem (6 žáků). Odvolací řízení ve školním roce 2008/2009 : Odvolací řízení ve školním roce denní studium -. kolo Typ školy Počet odvolání celkem Počet přijatých na základě autoremedury Počet přijatých na základě odvolání ke KÚ 79 4 K/4 Gymnázium K/8 Gymnázium

8 Výchova a vzdělávání, autoevaluace Školní rok 2008/9 provázela soustavná práce na ŠVP pro gymnázia. Většina učitelů přistoupila k práci zodpovědně, takže začátkem června byl ŠVP Gymnázia Děčín hotov. Při konstrukci ŠVP jsme se snažili zohlednit výsledky tří anket, jimiž jsme oslovili absolventy, stávající žáky a jejich rodiče. Během školního roku jsme ověřovali ŠVP pro nižší gymnázium, podle něhož jsme vyučovali v primě a v sekundě. Na základě zkušeností došlo k menším úpravám, především v učebních osnovách pro sekundu. I v souvislosti s naplňováním kompetencí jsme využívali nové metody. Poměrně často zapojujeme studenty do projektové práce, pro 4. ročníky se stává tradicí projektový den organizovaný na podzim, věnovaný historicko společenské problematice. Mnozí vyučující běžně pracují s interaktivní tabulí, pro niž i sami žáci vytvářejí výukové programy či ji používají k prezentaci své samostatné práce. Využíváme k výuce dataprojektory, stále více ICT nejen jako zdroj informací, ale i jako prostředek výuky, samozřejmě i videotechniku. Díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ byla vybudována již čtvrtá interaktivní učebna ve škole, doplněná novou pylonovou tabulí. Pevnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou předmětové exkurze, besedy s odborníky či se zajímavými lidmi pamětníky, umělci. Profilaci žáků umožňuje nabídka volitelných předmětů, zatím dvou dvouhodinových předmětů na úrovni předposledního ročníku studia (žáci vybírají z 20 nabízených seminářů), v posledním ročníku je nabídka rozšířena o další dva volitelné předměty. Značný zájem mají žáci o seminář připravující žáky na získání mezinárodně uznávaných certifikátů - skupina 0 žáků úspěšně absolvovala zkoušku First certifikate. Úvod do světa práce je řešen v rámci společenských věd a zeměpisu, důsledně sledujeme jeho zapojení do jednotlivých kapitol v příslušných předmětech (ekonomie, psychologie člověka, základy práva, obecná psychologie, psychologie činnosti). Využili jsme i spolupráce s Úřadem práce v Děčíně, žáci 4. ročníků se zúčastnili přednášky Trh práce, kam po škole. Zprostředkovali jsme, rovněž žákům 4. ročníků, informace o možnostech vzdělávání v zahraničí. Na gymnáziu byl plněn program primární prevence, tradičně žáci využívali služeb výchovného poradce a školního psychologa. Environmentální výchova je ve škole realizována podle plánu koordinátora. Environmentální problematika je začleněna především do tematických plánů biologie (ekologický přírodopis na nižším stupni víceletého gymnázia), chemie, zeměpisu včetně seminářů. Osvědčilo se projektové vyučování v biologickém semináři, jehož výstupy byly pravidelně prezentovány na příslušných nástěnkách. Žáci využívají nádob pro tříděný odpad. Vedení školy pokračovalo v pravidelných výměnách zkušeností s ostatními gymnázii díky Asociaci ředitelů gymnázií a CZESHe, dobře komunikuje s ostatními středními školami v regionu, spolupracuje s Gymnáziem v Pirně. Někteří zaměstnanci pracují na PF UJEP, příp. na ČVUT, což nám pomáhá udržovat kontakt s VŠ. 8

9 Celkový prospěch žáků ve škole za I. pololetí školního roku : Škola Počet žáků Prospělo. pololetí s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium osmileté Gymnázium čtyřleté Celkem žáci neklasifikovaní ze zdravotních důvodů Celkový prospěch žáků ve škole za II. pololetí školního roku : Škola *Počet žáků Prospělo 2. pololetí s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium víceleté Gymnázium čtyřleté Celkem zde jsou uvedeni všichni žáci od prvních do posledních ročníků studia cílem tabulky je zmapovat hodnocení všech žáků za druhé pololetí I. pol. 2. stupeň chování Výsledky výchovy a vzdělávání za I. pololetí školního roku I. pol. 3. stupeň chování I. pol. podm. vyloučení I. pol. vyloučení II. pol. 2. stupeň chování II. pol. 3. stupeň chování II. pol. podm. vyloučení II. pol. vyloučení Docházka žáků do školy ve školním roce 2008/09 Zameškané hodiny Z toho neomluv. % z celk. Zameškané hodiny Z toho neomluv. % z celk. celkem. pol. hodiny. pol. počtu celkem 2. pol. hodiny 2. pol. počtu , , Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou Počet žáků, kteří úspěšně ukončili poslední ročník v řádném termínu Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium žák neukončil v řádném termínu čtvrtý ročník ze zdravotních důvodů klasifikaci dokončil do konce srpna a v náhradním termínu složil maturitní zkoušku. Jedna žákyně ze zdravotních důvodů opakuje čtvrtý ročník. Čtyři žáci neuspěli u maturitní zkoušky, dvěma byla povolena opravná zkouška v září, dva budou opakovat celou maturitní zkoušku v příštím kalendářním roce. Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou náhradní termíny Počet žáků, kteří neukončili poslední ročník v řádném termínu Počet žáků, kteří ukončili poslední ročník v srpnu 2009 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium 0 0 9

10 Počty žáků, kteří konali opravné maturitní zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu Opravné maturitní zkoušky - září 2009 Opravné maturitní zkoušky v příštím kalendářním roce **Maturitní zkoušky náhradní termín -září Ve školním roce 2008/2009 došlo k mírnému zhoršení ve srovnání s rokem předchozím (z,935 na,984), což vnímáme jako nevelkou statistickou odchylku, nepoukazující na vývojový směr. Výsledky jsou navíc relativní, neboť jsou ve stále menším počtu zastoupeni žáci nižšího stupně víceletého gymnázia, jejichž průměry vždy bývaly stabilně lepší. Přesto lze konstatovat, že žáci vyššího stupně víceletého studia dosahují lepších výsledků (29% vyznamenaných, průměrný prospěch,92) ve srovnání se čtyřletým studiem (2% vyznamenaných, průměrný prospěch 2,24). Na nižším stupni víceletého studia je počet vyznamenaných dokonce 43% a průměrný prospěch,62. Nejlepší průměr na nižším stupni osmiletého studia vykázala V2A (,39), na úrovni vyššího stupně a čtyřletého gymnázia V7.A (,80). Nejslabší třídou byla třída C.C (2,34). Ve druhém pololetí neprospělo žáků, 8 z nich uspělo v opravných zkouškách, dva žáci odešli studovat jinou střední školu, jeden student opustil studia na naší škole a dva žávi nižšího gymnázia odešli na základní školu. Čtyři žáci kvarty ukončili studium na naší škole. Žádný předmět nevykazuje výrazně nepříznivé výsledky, nejvyššího průměru tradičně dosahují český jazyk (povinně maturitní předmět) a matematika. Došlo také k menšímu nárůstu absence na žáka (v r. 2006/07-52,8, v r. 2007/08-52,09, v r. 2008/09 57,77 hodin na žáka). Naše práce se musí soustředit na zlepšení práce třídních učitelů v tomto směru. Problémem v některých případech zůstává způsob omlouvání zletilých žáků. U maturitních zkoušek žáci předvedli pěkné výkony, o čemž svědčí nejen počet žáků maturujících s vyznamenáním (celkem 22), ale i 5 žáků, kteří obdrželi samé výborné. Odměnou žákům i oceněním přístupu rodičů se stalo slavnostní předání maturitních vysvědčení v reprezentačních prostorách Děčínského zámku, jehož se zúčastnili i představitelé města. Proti tomu ale čtyři žáci neprospěli u maturitní zkoušky v řádném termínu. Dva z nich úspěšně vykonali opravnou maturitní zkoušku v září Při srovnání výsledků z let předešlých musíme konstatovat, že došlo k poklesu počtu žáků maturujících s vyznamenáním, přesto jich ale maturovalo s vyznamenáním 9,5%. (2003 to bylo 34,9%, 2004 to bylo 37,%, 2005 pak 35,8%, ,8%, ,7%, %). 0

11 UPLATNĚNÍ ŽÁKŮ GYMNÁZIA V DĚČÍNĚ MATURUJÍCÍCH VE ŠK. R. 2008/2009 V8A C4A C4B C4C CELKEM Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem VŠ Zaměstnání VOŠ Nezjištěno V8A C4A C4B C4C CELKEM Celkem studentů Podalo přihlášku na VŠ Přijato na VŠ Přijato na VŠ v % (z počtu studentů, kteří podali přihlášku) 93,5% 93,3% 92,6% 77,3% 90,0% Přijato na VŠ v % (z celkového počtu studentů) 93,5% 93,3% 92,6% 70,8% 88,4%

12 PŘEHLED VŠ, NA NICHŽ NAŠLI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTI DĚČÍNSKÉHO GYMNÁZIA VE ŠK. ROCE 2009/200 VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA UK PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI F. HUMANITNÍCH STUDIÍ F.SOCIÁLNÍCH VĚD F.PEDAGOGICKÁ F.PRÁVNICKÁ F.PŘÍRODOVĚDECKÁ F.MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ F. FARMACEUTICKÁ V HRADCI KRÁLOVÉ 2.LÉKAŘSKÁ FAKULTA MU BRNO F.SOCIÁLNÍCH STUDIÍ F.PŘÍRODOVĚDECKÁ F.PRÁVNICKÁ F.EKONOMICKO.SPRÁVNÍ UJEP ÚSTÍ NAD LABEM F.PEDAGOGICKÁ F.SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ F. PŘÍRODOVĚDECKÁ F. FILOZOFICKÁ ÚSTAV ZDRAVOTNÍCH STUDIÍ F.ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UP OLOMOUC F. FILOZOFICKÁ F.PRÁVNICKÁ TU LIBEREC F. PEDAGOGICKÁ F.STROJNÍ F.TEXTILNÍ F.HOSPODÁŘSKÁ VŠE PRAHA F.MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ F.PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ F.NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ F. FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ F. PEDAGOGICKÁ ČVUT PRAHA F.DOPRAVNÍ V DĚČÍNĚ F.STROJNÍ F.ELEKTROTECHNICKÁ F.STAVEBNÍ F.JADERNÁ A FYZ. INŽENÝRSKÁ F. JADERNÁ A FYZ. INŽENÝRSKÁ V DĚČÍNĚ UNIVERZITA PARDUBICE F. FILOZOFICKÁ F.EKONOMICKO SPRÁVNÍ ČESKÁ ZEM. UNIVERZITA PRAHA FAPPZ fakulta nezjištěna JIHOČESKÁ UNIV. ČESKÉ BUDĚJOVICE F.PEDAGOGICKÁ MENDELOVA ZEM. A LESN. UNIV.BRNO F.AGRONOMICKÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ fakulta nezjištěna VŠ MANAŽERSKÉ INFORMATIKY A EKONOMIKY VŠ -TYP NEZJIŠTĚN(ZAMĚŘENÍ - PRÁVA) Pozn. Dva absolventi gymnázia studují zároveň na 2 vysokých školách. POČET STUD

13 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/09. pololetí 2. pololetí POCHVALY Třídního učitele Ředitele školy DŮTKY Napomenutí třídního učitele 5 6 Třídního učitele 5 5 Ředitele školy 3 7 PODMÍNEČNÉ VYLOUČENÍ 0 Z uvedeného přehledu vyplývá, že se výrazně soustředíme na kladnou motivaci, počet ředitelských důtek oproti loňskému roku poklesl. Pochvaly byly uděleny hlavně za: úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích (olympiádách, sportovních a jiných), pomoc při charitativních akcích, za organizaci školní akademie a maturitního plesu, dobrovolnickou aktivitu, za práci ve ŠTOSu. Důtky byly uděleny za opakovaná nebo výrazná porušování školního řádu hlavně za neomluvenou absenci, neukázněné či nevhodné chování, poškozování majetku, pozdní příchody na vyučování. Vedle tradičního pojetí výchovných opatření (pochval) už pátým rokem praktikujeme další dva způsoby kladné motivace žáků (koncem školního roku slavnostně za přítomnosti vedoucích předmětových komisí vyhlašujeme žáky, kteří se aktivně zapojovali do většího množství olympiád, odměnu za reprezentaci školy dostávají v podobě tištěného poděkování a dárku od Unie rodičů při Gymnáziu Děčín. Již pátým rokem je vyhlašován tzv. Školní lumen, zvláštní cena (symbolicky žárovička, ale především finanční dar od UR), určená tomu žákovi, který se nejvíce zasloužil o zviditelnění školy v daném školním roce. 3

14 AUTOEVALUCE Pro měření znalostí a schopností našich žáků jsme poprvé ve školním roce 2008/9 zvolili projekt Vektor, který nabízí měření tzv. přidané hodnoty žáci projdou testováním na začátku a na konci středoškolského studia. Žáci tedy absolvovali testy v ročnících a v kvintě, čímž jsme nahradili naše interní zjišťování rozdílu mezi žáky naší kvinty a žáky přicházejícími ze základních škol. Porovnání úspěšnosti žáků kvinty (. ročník vyššího gymnázia osmileté studium) s. ročníkem čtyřletého studia v celostátních říjnových testech nadace SCIO. Termín testování: říjen 2008 Počet testovaných gymnázií: 8 Počet testovaných žáků: (čísla vyjadřují čistou úspěšnost = poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním možným počtem bodů) Předmět Úspěšnost žáků. ročníku vyššího gymnázia (kvinty) Úspěšnost žáků. ročníku čtyřletého studia Obecné studijní předpoklady Matematika Český jazyk Anglický jazyk 7 49 Německý jazyk Zeměpis Chemie Fyzika 30 2 Dějepis ZSV IVT 4 29 V tabulce jsou zřetelně vidět výsledky práce našich pedagogů na nižším stupni víceletého studia. Testování maturitních ročníků Zúčastnili jsme se pilotního testování Cermatu v zeměpise, dějepise, francouzštině a němčině, které proběhlo v měsíci dubnu Výstupy však, přes slib Cermatu, neposkytují srovnání úspěšnosti s jinými školami. 4

15 Do programu vlastního hodnocení jsme zařadili 3 ankety. Jednou jsme oslovili absolventy Gymnázia Děčín, kteří se v dotazníku přes webové stránky školy vyjádřili ke studiu i ke škole, stejným způsobem jsme pracovali s rodiči žáků vyššího gymnázia. Charakter swot analýzy mělo vyjádření současných žáků - vedení školy pak v případě zájmu navštívilo jednotlivé třídy, s nimiž vyhodnocení analýzy prodiskutovalo. 5

16 Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství má trvale vysokou úroveň, spočívá jednak v individuální poradenské činnosti (individuální přístup při volbě povolání, pomoc při řešení kázeňských a prospěchových problémů, konzultace osobních problémů žáků), a jednak v plošném předávání informací žákům, především maturitních ročníků (schůzky s žáky posledních ročníků, informace o nabídkách VŠ, VOŠ, pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ, schůzky se studenty předposledních ročníků - problematika profesní kariéry, zprostředkování psychotestů profesní orientace). Výchovná poradkyně využívá i dalších forem informování žáků - nástěnek, brožur, letáků ve třídách, zajišťuje besedy s úřadem práce či s představiteli VŠ. Významnou pomocí pro školu je spolupráce se školním psychologem, pro žáky pak možnost pravidelných konzultací (ve čtrnáctidenních intervalech). Žáci mohou využívat schránku důvěry, o niž se stará rovněž výchovná poradkyně školy. Ve třídách se přiměřeně pracuje i s žáky, u nichž byla indikována vývojová porucha učení, zvláště v případech dyslexie, dysortografie volíme individuální přístup v hodinách ČJ, cizích jazyků. Výchovná poradkyně zpracovává individuální vzdělávací plány žákům s povolenou individuální formou studia. Vedení školy ve spolupráci s třídními učiteli a s výchovnou poradkyní zorganizovalo týdenní seznamovací pobyt žáků primy. Proběhly vstupní seznamovací kurzy žáků. ročníků, rovněž úvodní schůzky s rodiči nastupujících prvních ročníků, při nichž jsou rodiče upozorněni na specifika studia na střední škole. Ve školním roce byl realizován Minimální program primární prevence, za který zodpovídá vyučující ve funkci preventistky. Program je rozprostřen do průběhu celého školního roku, má podobu dílčích akcí, které sledují tyto oblasti: sexuální výchova (přednášky s lékaři, besedy s akreditovanými pracovníky, nástěnné prezentace, výukové programy, účast na sbírce Červená stužka), prevence kriminality (dlouhodobý projekt Malá policejní akademie, exkurze na Okresní soud v Děčíně), protidrogová prevence (besedy s pracovnicí K-centra, zdravý životní styl (nástěnná prezentace Co jíme, pijeme), péče o handicapované občany (exkurze do chráněných dílen Jurta, účast na veřejných sbírkách ve volném čase žáků). 6

17 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve dnech., 2., 5., a 6. prosince 2008 proběhla na škole inspekční kontrola s předmětem inspekční činnosti: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 74 odst. 2 písm. b) zákona 56/2004 Sb., zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 74 odst. 2 písm. c) školského zákona, hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle 85 odst. školského zákona. Celkové hodnocení školy dle inspekční zprávy: Škola poskytuje v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Vytváří rovné podmínky při přijímání i v průběhu vzdělávání. Žákům i zákonným zástupcům poskytuje informace a poradenskou službu. Poskytnuté finanční prostředky účelně využívá pro zlepšení podmínek vzdělávání žáků. Po realizované rekonstrukci jsou prostorové a materiálně-technické podmínky školy vynikající. Gymnázium vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Využíváním efektivních vyučovacích metod a forem práce, projektovým vyučováním, širokou nabídkou volitelných předmětů a mimoškolních aktivit škola přispívá k rozvoji osobnosti žáka. Pokračuje pozitivní trend zjištěný při minulé inspekci v oblasti podpory zvyšování žákovských kompetencí. Připravené a realizované strategie pro naplnění stanovených cílů vzdělávání jsou vynikající. ŠVP a obsah vzdělávání jsou v souladu se zásadami a cíli školského zákona a RVP ZV. Kvalita zpracování je příkladná. 7

18 Další vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2008/09 Odbornou kvalifikaci si průběžně během školního roku prohlubovalo 0 učitelů (jazykové vzdělávání, doktorandské studium, koordinátor ŠVP). Jeden učitel pokračoval v magisterském studiu. Vedoucí předmětových komisí absolvovali školení k tvorbě osnov ŠVP. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo 27 učitelů naší školy. PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ GYMNÁZIA DĚČÍN ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Příloha plánu školy A. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Dlouhodobé Magisterské studium anglického jazyka Pedagogická fakulta UJEP Bc. Věra Bicencová 2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace Průběžné vzdělávání (+ jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků) Dlouhodobé Brána jazyků AJ Z. Soukupová, H. Brádková, V. Hlavatá, M. Šonka, P. Adamová, S. Honzík, R. Marková, P. Lux Doktorandské studium metodika fyziky PF Univerzity Hradec Králové O. Kouřimská Školení pro koordinátora ŠVP H. Brádková Krátkodobé Dle aktuální nabídky vzdělávacích center Preferováno zaměření: vzdělávání v oborové aprobaci učitele metodické vzdělávání 8

19 tvorba ŠVP tvorba projektů výchovné poradenství, prevence nepříznivých jevů, Jeden svět ve školách školské předpisy Plánované a absolvované vzdělávání Tělopraha 2008 Y. Rašková, O. Kadlec Výuka jazykových dovedností, Maturita SUCCES S. Hradská, K. Beauxisová ŠVP tvorba osnov VV T. Altová ŠVP tvorba osnov ČJ 0.9. M. Šonka ŠVP tvorba osnov - IVT 2.9. P. Lux Konference Kaleidoskop zkušeností 6.9. H. Brádková, Z.Soukupová Efektivní komunikace a neverbální komunikace 6.0. H. Brádková Angličtina nemusí být nuda 2.. Š. Opatová Vyzkoušejte si sami 5.2. M. Kmochová Kreativní učitelé 8.. K. Beauxisová, H. Hellingerová Konference Kapradí 7.. D. Šonková, H. Groulíková Arteterapeutický seminář T. Altová Současné reálie frankofonní země Š. Králová Jak učit francouzskou výslovnost Š. Králová Sympozium Sdružení učitelů francouzštiny Š. Králová 9

20 Ideální učebnice ruského jazyka.. J. Slezáková, L. Medková Metodický seminář pro učitele AJ 20.. K. Andrlová, K. Opatová, H. Hellingerová, V. Bicencová, K. Beuxisová Malý labyrint češtiny 22.. K. Andrlová Ekologická exkurze 2.2. H. Groulíková Internetová kriminalita 0.2. P. Lux - nekonalo se Kurz snowboardingu R. Skalický Kreativní učitelé AJ 8.. H. Hellingerová, K. Beauxisová K didaktickým otázkám fonetiky francouzštiny T. Altová, Š. Králová Jazykové hodnocení ve výuce francouzštiny 26., 27.3 Š. Králová Konzultační semináře k nové maturitě - ČJ M. Šonka Konzultační semináře k nové maturitě - NJ J. Slezáková B. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Jednorázové vzdělávací akce dle aktuální nabídky nové zákony, vyhlášky, předpisy v ekonomické oblasti 20

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace. Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I. Výroční zpráva školní rok 2014/2015

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace. Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I. Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 2014/2015 V Děčíně 15. 10. 2015 1 Základní údaje o škole Gymnázium Děčín, příspěvková organizace

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více