Výroční zpráva Školní rok 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, , Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2008/2009 V Děčíně

2 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4, , DĚČÍN I Zřizovatelem školy je Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem. Ředitelem školy byl od začátku školního roku Mgr. Václav Lešanovský. Zástupcem statutárního orgánu je PaedDr. Hana Brádková, která má na starosti veškeré záležitosti pedagogické, tedy výchovu, vzdělávání, dále pak styk s veřejností. Druhou zástupkyní ředitele školy je Mgr. Zdeňka Soukupová, zajišťující provozně ekonomický a personální úsek školy. Kontakt na zařízení: tel , tel. ředitel školy , web Informace lze získat u pověřených pracovníků: Pavla Málková (hospodářka školy), vedení školy. Škola byla v současné podobě zřízena k , zařazena do sítě S účinností od škola užívá názvu Gymnázium Děčín, příspěvková organizace. Poslední aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení byla provedena ke dni , podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol má instituce jednu součást GYMNÁZIUM s celkovou kapacitou 550 žáků. Byla však upravena kapacita oborů: 79-4-K/40Gymnázium všeobecné a 79-4-K/4 Gymnázium - maximálně 300 žáků, 79-4-K/80 Gymnázium všeobecné a 79-4-K/8 Gymnázium - maximálně 330 žáků. Škola nemá vlastní školní jídelnu ani domov mládeže. Žáci mohou využívat kapacity školní jídelny ve Sládkově ulici, se kterou máme uzavřenu smlouvu o dodávce obědů pro žáky i zaměstnance školy. V uplynulém školním roce proběhly volby do školské rady podle zákona 56/2004 Sb. (školský zákon). Volby proběhly dvoukolově a V šestičlenné radě zastupuje studenty a jejich zákonné zástupce zastupuje Ing. Libor.Kunte, PhD., PhDr. Pavla Turková, sbor zastupuje Mgr. Pavel Lux a Mgr. Zdeňka Soukupová, za zřizovatele byla jmenována bývalá studentka gymnázia Pavla Rašková a JUDr. Milan Franc ve funkci člena školské rady nadále pokračuje. Funkci předsedkyně vykonává i nadále Mgr. Zdeňka. Soukupová. V loňském školním roce se uskutečnila dvě jednání školské rady. První jednání proběhlo v listopadu 2009, v ještě původním složení. Ředitel školy předložil ke schválení výroční zprávu za školní rok 2008/2009, dále předložil ke schválení školní řád, který doznal drobných změn. Oba dokumenty byly přijaty bez připomínek. Ředitel školy dále informoval členy školské rady o dotazníkové anketě na webových stránkách školy, jejíž výsledky chce vedení školy zohlednit při dokončování školního vzdělávacího programu pro vyšší a čtyřleté gymnázium. Ředitel školy členy informoval o dokončení přestavby školy. Druhé jednání proběhlo v březnu roku Na této schůzce byli členové školské rady seznámeni s výsledky přijímacího řízení a s přípravou oslav 0. výročí založení školy, které proběhly září 2009 Pro zajištění svého působení využíváme následujících mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: S financováním řady akcí škole výrazně pomáhá Unie rodičů, která je místní organizací pražské centrály, absolvovali jsme 3 schůzky během školního roku, vedli průběžná jednání s předsedou a hospodářem. Od ledna došlo ke změně na funkci hospodáře a od jara 2009 začala být připravována změna na místě předsedy UR v souvislosti s dokončením studia dětí těchto funkcionářů. Od nového školního roku tak dojde k celkové obměně výboru Unie rodičů při naší škole. Při škole funguje i Školní sportovní klub, na gymnáziu pracuje předseda okresní rady AŠSK, do aktivit je zapojeno velké množství žáků. 2

3 Charakteristika školy Gymnázium v Děčíně je školou s více jak stoletou tradicí. Reálné gymnázium zde bylo založeno již v r. 899, dnešní podobu škola dostala v r. 990/99, kdy poprvé otevřela víceleté studium (sedmileté), které od r. 995/996 probíhá nadále jako osmileté. Přibližně od této doby škola v rámci osmiletého studia nabízela výuku rozšířené hudební výchovy, která již v nabídce není. Ve statistikách Úřadu práce v Děčíně se absolventi školy objevují velice sporadicky, proto Úřad práce považuje existenci školy jako výraznou pomoc místnímu trhu práce. S výukou podle školního vzdělávacího programu jsme rozšířili nabídku volitelných předmětů. Žáci si mohou volit už v sekundě a v tercii ze dvou volitelných předmětů, které jsou zaměřeny buď na výpočetní techniku, nebo na kulturu a umění. Na vyšším stupni vzdělávání si žáci mohou i nadále volit předměty od třetího ročníku (septimy), a tím se profilovat ve svém dalším studiu. Přehledy úspěšnosti přijetí na vysoké školy (viz níže), příp. uplatnění žáků vykazují tradičně dlouhodobě skvělá čísla (kolem 90% z celkového počtu hlásících se žáků), stejně tak se snad podařilo pozastavit klesající trend zájmu o školu, dotýkající se především čtyřletého studia. Naopak o osmileté studium je tradičně zájem veliký, škola v přijímacím řízení na školní rok 2009/0 naplnila dva kvalitně obsazené první ročníky nižšího stupně osmiletého studia. Základní představa vedení školy o profilu absolventa je zveřejněna v našem školním vzdělávacím programu. Vzhledem k dlouhodobosti vytčených představ jsme společně s učiteli podnikali dílčí kroky k naplňování tohoto dlouhodobého cíle. Pro chod školy bylo v uplynulém školním roce příznačné, že po pěti letech náročné investiční akce, byla v srpnu 2008 rozsáhlá rekonstrukce celého areálu školy dokončena. Kompletní rekonstrukce a dostavba areálu školy přinesly velmi dobré podmínky pro práci všech vyučujících a pro studium žáků a tím i pro uskutečňování všech cílů daných postupně nabíhajícím školním vzdělávacím programem. Do příštích let je ve spolupráci se zřizovatelem připravována i úprava areálu školního dvora, kde by mělo být vybudováno multifunkční sportoviště pro míčové hry. Zatím má škola k dispozici pouze jedinou vlastní malou tělocvičnu, ostatní prostory pro výuku TV škola musí najímat. Vzhledem k současnému stavu bylo možné přechodně využívat školní dvůr pouze jako parkoviště pro osobní auta zaměstnanců školy. Situace nedostatku sportovišť se přece jen zlepšila; díky aktivitě Městského úřadu v Děčíně (zřizovatel základních škol) byl dobudován sportovní areál při ZŠ Vrchlického, který hojně využíváme. V průběhu školního roku se podařilo získat sponzorský dar Nadace ČEZ, za který jsme pořídili kompletní vybavení již čtvrté učebny (po multimediální učebně, učebně zeměpisu a jedné kmenové učebně) interaktivní tabulí s ozvučením, dataprojektorem a počítačem. 3

4 Přehled oborů vzdělání Níže uvedená tabulka přehledně zachycuje obsazení v jednotlivých oborech studia ve školním roce Denní studium Typ školy Počet tříd Počet žáků 2. pololetí 2008/2009 Průměrný počet žáků na třídu ve 2. pololetí 2008/09 Přepočtený počet pedagogických pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočteného ped. pracovníka Gymnázium osmileté ,4 6,9 4,4 Gymnázium čtyřleté ,4 2 4 V evidenci máme ještě 4 žáky, kteří plní povinnou školní docházku na Gymnáziu Fr. Schillera v Pirně, ale jsou našimi kmenovými žáky. Celkem tedy v osmiletém studiu evidujeme 298 žáků. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2008/2009 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Denní studium Počet žáků Ukončilo MZ Gymnázium - všeobecné 79-4-K/ Gymnázium - všeobecné 79-4-K/ Gymnázium 79-4-K/

5 Údaje o pracovnících školy Interní pedagogičtí pracovníci školní rok Celkový počet odborně i pedagogicky způsobilých učitelů (fyzicky) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % 39 97% ,% Externí pedagogičtí pracovníci - školní rok Celkový počet odborně i pedagogicky způsobilých učitelů (fyzicky) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % 00% % Ve škole pracovalo 39 učitelů (přepočteno na plný úvazek 37,6), z nichž 97 % bylo odborně i pedagogicky způsobilých. Jeden pracovník byl zaměstnán externě (Informatika a výpočetní technika). V loňském školním roce bylo odučeno 97, % hodin odborně. Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické způsobilosti Odborná a pedagogická způsobilost Do 35 let Nad 35 let do 45 let Nad 45 let do 55 let Nad 55 let do důchod. věku (včetně) Důchodci Celkový souhrn celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy úplná pouze odborná pouze pedagogická nekvalifikovaní Celkem Výuku zajišťuje stabilní, zkušený a kvalitní pedagogický sbor. V tabulce uvedená věková skladba dokládá postupné, ale nijak dramatické stárnutí sboru, v předdůchodovém věku jsou čtyři pedagogičtí pracovníci, průměr vyrovnávají mladší učitelé do 35 let. Nejvíce pracovníků patří do skupiny zkušených učitelů s více jak desetiletou praxí. Zaměstnaní důchodci pracují na částečné úvazky a pomáhají obsadit jednotlivé aprobace. Pro následující školní rok byla opětovně uzavřena pracovní smlouva pouze s jednou důchodkyní, která pracovala na částečný úvazek. 5

6 Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2008/2009 pro šk. rok 2009/0 Název a kód oboru Celkem. kolo 2. kolo 79-4-K/ K/ Celkem Žáci přijatí ke studiu ve školním roce 2009/200 od Název a kód oboru. kolo po odevzdání ZL Celkem po autoremeduře 2. kolo 79-4-K/ K/ Celkem Další doplňující údaje k přijímacímu řízení Před samotnými přijímacími zkouškami a podáváním přihlášek škola tradičně připravila Den otevřených dveří. Návštěvníci byli aktivně vtaženi do prezentace jednotlivých předmětových komisí. Podle zveřejněných kritérií ředitel školy rozhodl, že se nebudou konat přijímací zkoušky na čtyřletý obor. Uchazeči byli seřazeni a přijati podle prospěchu na základní škole a to v osmém ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku. Po několikaleté přestávce jsme se v loňském roce rozhodli pro víceleté studium objednat přijímací testy SCIO z matematiky, českého jazyka a všeobecných studijních předpokladů. S rychlostí a způsobem vyhodnocení testů jsme byli spokojeni. V průběhu testování nevznikly žádné problémy. Z našeho pohledu jsou testy SCIO objektivní. Vzhledem k nastaveným parametrům ochrany testů před zneužitím se neobjevily výtky ze strany rodičů zpochybňující objektivnost přijímacího řízení. Všichni uchazeči pracovali pod čísly, která jim byla přidělena, výsledky byly také uveřejněny pod těmito čísly. Celkem bylo podáno 29 odvolání. 5 bylo postoupeno Krajskému úřadu. Ani v jednom případě nebylo shledáno pochybení v proceduře přijímacích zkoušek z naší strany a nebylo tedy odvoláním vyhověno. Při následném zařazování do tříd se vedení školy snaží rozmístit budoucí studenty do skupin s odpovídající úrovní jazykové přípravy. Na konci června všichni přijatí žáci vykonají rozřazovací 6

7 testy do jazykových skupin. Jako druhý jazyk nabízíme studium N, FR, R. Problém vzniká u žáků primy, kteří se učili německý jazyk na ZŠ, tato skupina ale bývá pravidelně velmi malá. V posledních dvou letech je problém německého jazyka jako pokračujícího i u čtyřletého studia. Nedaří se nám takovouto skupinu otevřít pro velmi malý zájem (6 žáků). Odvolací řízení ve školním roce 2008/2009 : Odvolací řízení ve školním roce denní studium -. kolo Typ školy Počet odvolání celkem Počet přijatých na základě autoremedury Počet přijatých na základě odvolání ke KÚ 79 4 K/4 Gymnázium K/8 Gymnázium

8 Výchova a vzdělávání, autoevaluace Školní rok 2008/9 provázela soustavná práce na ŠVP pro gymnázia. Většina učitelů přistoupila k práci zodpovědně, takže začátkem června byl ŠVP Gymnázia Děčín hotov. Při konstrukci ŠVP jsme se snažili zohlednit výsledky tří anket, jimiž jsme oslovili absolventy, stávající žáky a jejich rodiče. Během školního roku jsme ověřovali ŠVP pro nižší gymnázium, podle něhož jsme vyučovali v primě a v sekundě. Na základě zkušeností došlo k menším úpravám, především v učebních osnovách pro sekundu. I v souvislosti s naplňováním kompetencí jsme využívali nové metody. Poměrně často zapojujeme studenty do projektové práce, pro 4. ročníky se stává tradicí projektový den organizovaný na podzim, věnovaný historicko společenské problematice. Mnozí vyučující běžně pracují s interaktivní tabulí, pro niž i sami žáci vytvářejí výukové programy či ji používají k prezentaci své samostatné práce. Využíváme k výuce dataprojektory, stále více ICT nejen jako zdroj informací, ale i jako prostředek výuky, samozřejmě i videotechniku. Díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ byla vybudována již čtvrtá interaktivní učebna ve škole, doplněná novou pylonovou tabulí. Pevnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou předmětové exkurze, besedy s odborníky či se zajímavými lidmi pamětníky, umělci. Profilaci žáků umožňuje nabídka volitelných předmětů, zatím dvou dvouhodinových předmětů na úrovni předposledního ročníku studia (žáci vybírají z 20 nabízených seminářů), v posledním ročníku je nabídka rozšířena o další dva volitelné předměty. Značný zájem mají žáci o seminář připravující žáky na získání mezinárodně uznávaných certifikátů - skupina 0 žáků úspěšně absolvovala zkoušku First certifikate. Úvod do světa práce je řešen v rámci společenských věd a zeměpisu, důsledně sledujeme jeho zapojení do jednotlivých kapitol v příslušných předmětech (ekonomie, psychologie člověka, základy práva, obecná psychologie, psychologie činnosti). Využili jsme i spolupráce s Úřadem práce v Děčíně, žáci 4. ročníků se zúčastnili přednášky Trh práce, kam po škole. Zprostředkovali jsme, rovněž žákům 4. ročníků, informace o možnostech vzdělávání v zahraničí. Na gymnáziu byl plněn program primární prevence, tradičně žáci využívali služeb výchovného poradce a školního psychologa. Environmentální výchova je ve škole realizována podle plánu koordinátora. Environmentální problematika je začleněna především do tematických plánů biologie (ekologický přírodopis na nižším stupni víceletého gymnázia), chemie, zeměpisu včetně seminářů. Osvědčilo se projektové vyučování v biologickém semináři, jehož výstupy byly pravidelně prezentovány na příslušných nástěnkách. Žáci využívají nádob pro tříděný odpad. Vedení školy pokračovalo v pravidelných výměnách zkušeností s ostatními gymnázii díky Asociaci ředitelů gymnázií a CZESHe, dobře komunikuje s ostatními středními školami v regionu, spolupracuje s Gymnáziem v Pirně. Někteří zaměstnanci pracují na PF UJEP, příp. na ČVUT, což nám pomáhá udržovat kontakt s VŠ. 8

9 Celkový prospěch žáků ve škole za I. pololetí školního roku : Škola Počet žáků Prospělo. pololetí s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium osmileté Gymnázium čtyřleté Celkem žáci neklasifikovaní ze zdravotních důvodů Celkový prospěch žáků ve škole za II. pololetí školního roku : Škola *Počet žáků Prospělo 2. pololetí s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium víceleté Gymnázium čtyřleté Celkem zde jsou uvedeni všichni žáci od prvních do posledních ročníků studia cílem tabulky je zmapovat hodnocení všech žáků za druhé pololetí I. pol. 2. stupeň chování Výsledky výchovy a vzdělávání za I. pololetí školního roku I. pol. 3. stupeň chování I. pol. podm. vyloučení I. pol. vyloučení II. pol. 2. stupeň chování II. pol. 3. stupeň chování II. pol. podm. vyloučení II. pol. vyloučení Docházka žáků do školy ve školním roce 2008/09 Zameškané hodiny Z toho neomluv. % z celk. Zameškané hodiny Z toho neomluv. % z celk. celkem. pol. hodiny. pol. počtu celkem 2. pol. hodiny 2. pol. počtu , , Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou Počet žáků, kteří úspěšně ukončili poslední ročník v řádném termínu Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium žák neukončil v řádném termínu čtvrtý ročník ze zdravotních důvodů klasifikaci dokončil do konce srpna a v náhradním termínu složil maturitní zkoušku. Jedna žákyně ze zdravotních důvodů opakuje čtvrtý ročník. Čtyři žáci neuspěli u maturitní zkoušky, dvěma byla povolena opravná zkouška v září, dva budou opakovat celou maturitní zkoušku v příštím kalendářním roce. Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou náhradní termíny Počet žáků, kteří neukončili poslední ročník v řádném termínu Počet žáků, kteří ukončili poslední ročník v srpnu 2009 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium 0 0 9

10 Počty žáků, kteří konali opravné maturitní zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu Opravné maturitní zkoušky - září 2009 Opravné maturitní zkoušky v příštím kalendářním roce **Maturitní zkoušky náhradní termín -září Ve školním roce 2008/2009 došlo k mírnému zhoršení ve srovnání s rokem předchozím (z,935 na,984), což vnímáme jako nevelkou statistickou odchylku, nepoukazující na vývojový směr. Výsledky jsou navíc relativní, neboť jsou ve stále menším počtu zastoupeni žáci nižšího stupně víceletého gymnázia, jejichž průměry vždy bývaly stabilně lepší. Přesto lze konstatovat, že žáci vyššího stupně víceletého studia dosahují lepších výsledků (29% vyznamenaných, průměrný prospěch,92) ve srovnání se čtyřletým studiem (2% vyznamenaných, průměrný prospěch 2,24). Na nižším stupni víceletého studia je počet vyznamenaných dokonce 43% a průměrný prospěch,62. Nejlepší průměr na nižším stupni osmiletého studia vykázala V2A (,39), na úrovni vyššího stupně a čtyřletého gymnázia V7.A (,80). Nejslabší třídou byla třída C.C (2,34). Ve druhém pololetí neprospělo žáků, 8 z nich uspělo v opravných zkouškách, dva žáci odešli studovat jinou střední školu, jeden student opustil studia na naší škole a dva žávi nižšího gymnázia odešli na základní školu. Čtyři žáci kvarty ukončili studium na naší škole. Žádný předmět nevykazuje výrazně nepříznivé výsledky, nejvyššího průměru tradičně dosahují český jazyk (povinně maturitní předmět) a matematika. Došlo také k menšímu nárůstu absence na žáka (v r. 2006/07-52,8, v r. 2007/08-52,09, v r. 2008/09 57,77 hodin na žáka). Naše práce se musí soustředit na zlepšení práce třídních učitelů v tomto směru. Problémem v některých případech zůstává způsob omlouvání zletilých žáků. U maturitních zkoušek žáci předvedli pěkné výkony, o čemž svědčí nejen počet žáků maturujících s vyznamenáním (celkem 22), ale i 5 žáků, kteří obdrželi samé výborné. Odměnou žákům i oceněním přístupu rodičů se stalo slavnostní předání maturitních vysvědčení v reprezentačních prostorách Děčínského zámku, jehož se zúčastnili i představitelé města. Proti tomu ale čtyři žáci neprospěli u maturitní zkoušky v řádném termínu. Dva z nich úspěšně vykonali opravnou maturitní zkoušku v září Při srovnání výsledků z let předešlých musíme konstatovat, že došlo k poklesu počtu žáků maturujících s vyznamenáním, přesto jich ale maturovalo s vyznamenáním 9,5%. (2003 to bylo 34,9%, 2004 to bylo 37,%, 2005 pak 35,8%, ,8%, ,7%, %). 0

11 UPLATNĚNÍ ŽÁKŮ GYMNÁZIA V DĚČÍNĚ MATURUJÍCÍCH VE ŠK. R. 2008/2009 V8A C4A C4B C4C CELKEM Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem VŠ Zaměstnání VOŠ Nezjištěno V8A C4A C4B C4C CELKEM Celkem studentů Podalo přihlášku na VŠ Přijato na VŠ Přijato na VŠ v % (z počtu studentů, kteří podali přihlášku) 93,5% 93,3% 92,6% 77,3% 90,0% Přijato na VŠ v % (z celkového počtu studentů) 93,5% 93,3% 92,6% 70,8% 88,4%

12 PŘEHLED VŠ, NA NICHŽ NAŠLI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTI DĚČÍNSKÉHO GYMNÁZIA VE ŠK. ROCE 2009/200 VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA UK PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI F. HUMANITNÍCH STUDIÍ F.SOCIÁLNÍCH VĚD F.PEDAGOGICKÁ F.PRÁVNICKÁ F.PŘÍRODOVĚDECKÁ F.MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ F. FARMACEUTICKÁ V HRADCI KRÁLOVÉ 2.LÉKAŘSKÁ FAKULTA MU BRNO F.SOCIÁLNÍCH STUDIÍ F.PŘÍRODOVĚDECKÁ F.PRÁVNICKÁ F.EKONOMICKO.SPRÁVNÍ UJEP ÚSTÍ NAD LABEM F.PEDAGOGICKÁ F.SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ F. PŘÍRODOVĚDECKÁ F. FILOZOFICKÁ ÚSTAV ZDRAVOTNÍCH STUDIÍ F.ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UP OLOMOUC F. FILOZOFICKÁ F.PRÁVNICKÁ TU LIBEREC F. PEDAGOGICKÁ F.STROJNÍ F.TEXTILNÍ F.HOSPODÁŘSKÁ VŠE PRAHA F.MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ F.PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ F.NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ F. FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ F. PEDAGOGICKÁ ČVUT PRAHA F.DOPRAVNÍ V DĚČÍNĚ F.STROJNÍ F.ELEKTROTECHNICKÁ F.STAVEBNÍ F.JADERNÁ A FYZ. INŽENÝRSKÁ F. JADERNÁ A FYZ. INŽENÝRSKÁ V DĚČÍNĚ UNIVERZITA PARDUBICE F. FILOZOFICKÁ F.EKONOMICKO SPRÁVNÍ ČESKÁ ZEM. UNIVERZITA PRAHA FAPPZ fakulta nezjištěna JIHOČESKÁ UNIV. ČESKÉ BUDĚJOVICE F.PEDAGOGICKÁ MENDELOVA ZEM. A LESN. UNIV.BRNO F.AGRONOMICKÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ fakulta nezjištěna VŠ MANAŽERSKÉ INFORMATIKY A EKONOMIKY VŠ -TYP NEZJIŠTĚN(ZAMĚŘENÍ - PRÁVA) Pozn. Dva absolventi gymnázia studují zároveň na 2 vysokých školách. POČET STUD

13 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/09. pololetí 2. pololetí POCHVALY Třídního učitele Ředitele školy DŮTKY Napomenutí třídního učitele 5 6 Třídního učitele 5 5 Ředitele školy 3 7 PODMÍNEČNÉ VYLOUČENÍ 0 Z uvedeného přehledu vyplývá, že se výrazně soustředíme na kladnou motivaci, počet ředitelských důtek oproti loňskému roku poklesl. Pochvaly byly uděleny hlavně za: úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích (olympiádách, sportovních a jiných), pomoc při charitativních akcích, za organizaci školní akademie a maturitního plesu, dobrovolnickou aktivitu, za práci ve ŠTOSu. Důtky byly uděleny za opakovaná nebo výrazná porušování školního řádu hlavně za neomluvenou absenci, neukázněné či nevhodné chování, poškozování majetku, pozdní příchody na vyučování. Vedle tradičního pojetí výchovných opatření (pochval) už pátým rokem praktikujeme další dva způsoby kladné motivace žáků (koncem školního roku slavnostně za přítomnosti vedoucích předmětových komisí vyhlašujeme žáky, kteří se aktivně zapojovali do většího množství olympiád, odměnu za reprezentaci školy dostávají v podobě tištěného poděkování a dárku od Unie rodičů při Gymnáziu Děčín. Již pátým rokem je vyhlašován tzv. Školní lumen, zvláštní cena (symbolicky žárovička, ale především finanční dar od UR), určená tomu žákovi, který se nejvíce zasloužil o zviditelnění školy v daném školním roce. 3

14 AUTOEVALUCE Pro měření znalostí a schopností našich žáků jsme poprvé ve školním roce 2008/9 zvolili projekt Vektor, který nabízí měření tzv. přidané hodnoty žáci projdou testováním na začátku a na konci středoškolského studia. Žáci tedy absolvovali testy v ročnících a v kvintě, čímž jsme nahradili naše interní zjišťování rozdílu mezi žáky naší kvinty a žáky přicházejícími ze základních škol. Porovnání úspěšnosti žáků kvinty (. ročník vyššího gymnázia osmileté studium) s. ročníkem čtyřletého studia v celostátních říjnových testech nadace SCIO. Termín testování: říjen 2008 Počet testovaných gymnázií: 8 Počet testovaných žáků: (čísla vyjadřují čistou úspěšnost = poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním možným počtem bodů) Předmět Úspěšnost žáků. ročníku vyššího gymnázia (kvinty) Úspěšnost žáků. ročníku čtyřletého studia Obecné studijní předpoklady Matematika Český jazyk Anglický jazyk 7 49 Německý jazyk Zeměpis Chemie Fyzika 30 2 Dějepis ZSV IVT 4 29 V tabulce jsou zřetelně vidět výsledky práce našich pedagogů na nižším stupni víceletého studia. Testování maturitních ročníků Zúčastnili jsme se pilotního testování Cermatu v zeměpise, dějepise, francouzštině a němčině, které proběhlo v měsíci dubnu Výstupy však, přes slib Cermatu, neposkytují srovnání úspěšnosti s jinými školami. 4

15 Do programu vlastního hodnocení jsme zařadili 3 ankety. Jednou jsme oslovili absolventy Gymnázia Děčín, kteří se v dotazníku přes webové stránky školy vyjádřili ke studiu i ke škole, stejným způsobem jsme pracovali s rodiči žáků vyššího gymnázia. Charakter swot analýzy mělo vyjádření současných žáků - vedení školy pak v případě zájmu navštívilo jednotlivé třídy, s nimiž vyhodnocení analýzy prodiskutovalo. 5

16 Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství má trvale vysokou úroveň, spočívá jednak v individuální poradenské činnosti (individuální přístup při volbě povolání, pomoc při řešení kázeňských a prospěchových problémů, konzultace osobních problémů žáků), a jednak v plošném předávání informací žákům, především maturitních ročníků (schůzky s žáky posledních ročníků, informace o nabídkách VŠ, VOŠ, pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ, schůzky se studenty předposledních ročníků - problematika profesní kariéry, zprostředkování psychotestů profesní orientace). Výchovná poradkyně využívá i dalších forem informování žáků - nástěnek, brožur, letáků ve třídách, zajišťuje besedy s úřadem práce či s představiteli VŠ. Významnou pomocí pro školu je spolupráce se školním psychologem, pro žáky pak možnost pravidelných konzultací (ve čtrnáctidenních intervalech). Žáci mohou využívat schránku důvěry, o niž se stará rovněž výchovná poradkyně školy. Ve třídách se přiměřeně pracuje i s žáky, u nichž byla indikována vývojová porucha učení, zvláště v případech dyslexie, dysortografie volíme individuální přístup v hodinách ČJ, cizích jazyků. Výchovná poradkyně zpracovává individuální vzdělávací plány žákům s povolenou individuální formou studia. Vedení školy ve spolupráci s třídními učiteli a s výchovnou poradkyní zorganizovalo týdenní seznamovací pobyt žáků primy. Proběhly vstupní seznamovací kurzy žáků. ročníků, rovněž úvodní schůzky s rodiči nastupujících prvních ročníků, při nichž jsou rodiče upozorněni na specifika studia na střední škole. Ve školním roce byl realizován Minimální program primární prevence, za který zodpovídá vyučující ve funkci preventistky. Program je rozprostřen do průběhu celého školního roku, má podobu dílčích akcí, které sledují tyto oblasti: sexuální výchova (přednášky s lékaři, besedy s akreditovanými pracovníky, nástěnné prezentace, výukové programy, účast na sbírce Červená stužka), prevence kriminality (dlouhodobý projekt Malá policejní akademie, exkurze na Okresní soud v Děčíně), protidrogová prevence (besedy s pracovnicí K-centra, zdravý životní styl (nástěnná prezentace Co jíme, pijeme), péče o handicapované občany (exkurze do chráněných dílen Jurta, účast na veřejných sbírkách ve volném čase žáků). 6

17 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve dnech., 2., 5., a 6. prosince 2008 proběhla na škole inspekční kontrola s předmětem inspekční činnosti: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 74 odst. 2 písm. b) zákona 56/2004 Sb., zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 74 odst. 2 písm. c) školského zákona, hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle 85 odst. školského zákona. Celkové hodnocení školy dle inspekční zprávy: Škola poskytuje v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Vytváří rovné podmínky při přijímání i v průběhu vzdělávání. Žákům i zákonným zástupcům poskytuje informace a poradenskou službu. Poskytnuté finanční prostředky účelně využívá pro zlepšení podmínek vzdělávání žáků. Po realizované rekonstrukci jsou prostorové a materiálně-technické podmínky školy vynikající. Gymnázium vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Využíváním efektivních vyučovacích metod a forem práce, projektovým vyučováním, širokou nabídkou volitelných předmětů a mimoškolních aktivit škola přispívá k rozvoji osobnosti žáka. Pokračuje pozitivní trend zjištěný při minulé inspekci v oblasti podpory zvyšování žákovských kompetencí. Připravené a realizované strategie pro naplnění stanovených cílů vzdělávání jsou vynikající. ŠVP a obsah vzdělávání jsou v souladu se zásadami a cíli školského zákona a RVP ZV. Kvalita zpracování je příkladná. 7

18 Další vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2008/09 Odbornou kvalifikaci si průběžně během školního roku prohlubovalo 0 učitelů (jazykové vzdělávání, doktorandské studium, koordinátor ŠVP). Jeden učitel pokračoval v magisterském studiu. Vedoucí předmětových komisí absolvovali školení k tvorbě osnov ŠVP. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo 27 učitelů naší školy. PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ GYMNÁZIA DĚČÍN ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Příloha plánu školy A. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Dlouhodobé Magisterské studium anglického jazyka Pedagogická fakulta UJEP Bc. Věra Bicencová 2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace Průběžné vzdělávání (+ jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků) Dlouhodobé Brána jazyků AJ Z. Soukupová, H. Brádková, V. Hlavatá, M. Šonka, P. Adamová, S. Honzík, R. Marková, P. Lux Doktorandské studium metodika fyziky PF Univerzity Hradec Králové O. Kouřimská Školení pro koordinátora ŠVP H. Brádková Krátkodobé Dle aktuální nabídky vzdělávacích center Preferováno zaměření: vzdělávání v oborové aprobaci učitele metodické vzdělávání 8

19 tvorba ŠVP tvorba projektů výchovné poradenství, prevence nepříznivých jevů, Jeden svět ve školách školské předpisy Plánované a absolvované vzdělávání Tělopraha 2008 Y. Rašková, O. Kadlec Výuka jazykových dovedností, Maturita SUCCES S. Hradská, K. Beauxisová ŠVP tvorba osnov VV T. Altová ŠVP tvorba osnov ČJ 0.9. M. Šonka ŠVP tvorba osnov - IVT 2.9. P. Lux Konference Kaleidoskop zkušeností 6.9. H. Brádková, Z.Soukupová Efektivní komunikace a neverbální komunikace 6.0. H. Brádková Angličtina nemusí být nuda 2.. Š. Opatová Vyzkoušejte si sami 5.2. M. Kmochová Kreativní učitelé 8.. K. Beauxisová, H. Hellingerová Konference Kapradí 7.. D. Šonková, H. Groulíková Arteterapeutický seminář T. Altová Současné reálie frankofonní země Š. Králová Jak učit francouzskou výslovnost Š. Králová Sympozium Sdružení učitelů francouzštiny Š. Králová 9

20 Ideální učebnice ruského jazyka.. J. Slezáková, L. Medková Metodický seminář pro učitele AJ 20.. K. Andrlová, K. Opatová, H. Hellingerová, V. Bicencová, K. Beuxisová Malý labyrint češtiny 22.. K. Andrlová Ekologická exkurze 2.2. H. Groulíková Internetová kriminalita 0.2. P. Lux - nekonalo se Kurz snowboardingu R. Skalický Kreativní učitelé AJ 8.. H. Hellingerová, K. Beauxisová K didaktickým otázkám fonetiky francouzštiny T. Altová, Š. Králová Jazykové hodnocení ve výuce francouzštiny 26., 27.3 Š. Králová Konzultační semináře k nové maturitě - ČJ M. Šonka Konzultační semináře k nové maturitě - NJ J. Slezáková B. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Jednorázové vzdělávací akce dle aktuální nabídky nové zákony, vyhlášky, předpisy v ekonomické oblasti 20

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva Školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 V Děčíně 0.0. 2008 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j.: GUL S7/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Sídlo školy Zřizovatel Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Stavbařů 5, příspěvková

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 2009/200 V Děčíně 2. 0. 200 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01461/09-U Název školy: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Adresa: Komenského 10, 408 15 Rumburk Identifikátor:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více