K. Bullstreet Bu zlý na svého nácka Pouliní vzpomínky antifašisty. Anarchistická knihovna, svazek 13 Praha, listopad 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K. Bullstreet Bu zlý na svého nácka Pouliní vzpomínky antifašisty. Anarchistická knihovna, svazek 13 Praha, listopad 2001"

Transkript

1 K. Bullstreet Bu zlý na svého nácka Pouliní vzpomínky antifašisty Anarchistická knihovna, svazek 13 Praha, listopad

2 Obsah: Pedmluva I. Úvod II. My... III.... a oni IV. Maidstone 1984 V. Oxford Street, Londýn 1984 VI. Bury St. Edmunds 1986 VII. Stratford, Londýn 1987(?) VIII. Brick Lane, Londýn IX. Trafalgarské námstí, Londýn. X. Berwick Street, Londýn 1989 XI. Marble Arch, Londýn 1989 XII. Davenent Centre, Londýn 1990 XIII. Norwich 1990(?) XIV. London Bridge 1990 XV. Waterloo, Londýn 1992 XVI. Welling, Kent 1993 XVII. Dagenham 1993(?) XVIII. Zásahy tsn vedle XIX. Události, kterých jsem se neúastnil XX. Závr a poznámky 2

3 Pedmluva Antifašismus je jedno z nejsložitjších a nejožehavjších spoleenských témat. Co je to vlastn fašismus? Jak proti nmu bojovat? Výstižná definice, rozvedená do patiné šíe v jiné publikaci Anarchistické knihovny (1), uvádí, že fašismus je niím neomezovaná a tvrd uplatovaná moc korporativního policejního státu a (velko)kapitálu. Fašismus jako korporativní spoleenské uspoádání, v jehož rámci lovk musí k všemocnému státu prosebn vztáhnout ruku takka pro každý kousek chleba a stát se stává nejvyšším represivním regulátorem spoleenských vztah, (2) se mže prosadit ve form diktatury navzájem propojené státní moci a kapitálu dvma zpsoby - mže být klasický hndý, to jest typicky hitlerovský - nacismus, nebo rudý, to jest leninsko-trockistický (posléze stalinistický) - bolševismus. Rozebírat dopodrobna identitu sociálních model bolševické a nacistické diktatury není úkolem této pedmluvy, postaí když odkážeme na analytickou práci Otto Ruhleho Boj proti fašismu zaíná bojem proti bolševismu, pístupnou na internetové stránce Anarchistické knihovny. Je nicmén dležité povšimnout si, že fašismus se skládá ze dvou nerozlun spjatých prvk - bezvýhradn uplatované státní moci, hájící kapitál, ovládaný nepoetnou elitou. Zdálo by se tedy, že tato útlejší brožurka se zabývá ponkud odtažitým tématem tzv. neofašimu, pedstavovaného pedevším subkulturou ultrapravicových skinhead. Velká Británie, o níž se hovoí, je navíc zemí, kde je policejní stát a omezování práv a svobod oban bžnou agendou standardních politických stran. Labouristický kabinet Tonyho Blaira zavádí legislativu, o níž by se dnešním neofašistm ped nkolika lety mohlo jen zdát. Sociální kontrola, pivádná k dokonalosti plošným šmírováním elektronické komunikace pomocí systému Echelon, plošné nasazování tzv. biometrických systém, budování celonárodní databanky DNA vzork oban apod., to vše souzní s celosvtovým trendem, o nmž bude e pozdji. (3) Aktivity Antifašistické Akce (AFA) se tak mohou zdát jako pokus uhasit rychle se rozšiující lesní požár stíkací pistolkou. Když ti zodpovdní za stále zetelnjší píklon k represivním, autoritáským metodám vlády a zostující se sociální kontrolu, sedí ve vlád a íkají si demokraté, jakou pozitivní roli mže sehrát polo-ilegální organizace, zamená na ideologickou a fyzickou konfrontaci nepoetných ultrapravicových stran a skupin? Kupodivu mže sehrát znan pozitivní roli. Evropští neofašisté ve vtšin zemí dosud zstávají v relativní marginalit i z toho dvodu, že v 80. a 90. letech byli terem soustedné kampan ze strany AFA a podobných skupin. Neofašisté již nesedí pomalu na každé druhé radnici a nemají velké parlamentní kluby ve vtšin evropských zemí mimo jiné proto, že jejich povst, image, propagace, demonstrace, veejné akce apod. byly napíklad ve Velké Británii systematicky tvrd napadány a potlaovány. Etablované neonacistické politické strany, jako napíklad nmecká NPD (Národndemokratická strana) nebo rakouská Strana svobodných, se zrodily práv z marginálních vtšinou skinheadských skupin a bojvek, kterým nikdo nezabránil rozvinout se do podoby veejn psobící politické organizace. Píklad sousedního Rakouska, kde neexistovala žádná organizace typu AFA, dokazuje, že pvodn marginální neofašisté se mohou nakonec dostat až do vládních kesel a v uhlazenjší form prosazovat svoji souasnou agendu, založenou pedevším na rasismu, nenávisti k menšinám a pisthovalcm a obran mizejícího pízraku silného národního státu proti nadnárodním strukturám, vytvá- eným globalizovaným kapitalismem. Alarmující situace panuje rovnž v sousedním Nmecku, kde neofašisté sedí na mnoha radnicích a v souasnosti se intenzivn sjednocují zejména v rámci NPD a stupují své propaganí aktivity, veejná vystoupení a pouliní násilí, zamené proti menšinám a politickým protivníkm. 1) Gilles Dauvé: Když povstání umírají, AK 10, Praha 2001, text je v elektronické podob pístupný na internetové stránce fsa.anarchismus.org/down.php, stejn jako v podstat veškerá produkce Anarchistické knihovny. 2) Sam Dolgoff: Kritický pohled na Kubánskou revoluci, AK 12, Praha 2001, tamtéž. 3) Jeden z dalších titul AK se bude zabývat tímto tématem. Velká Británie je totiž jedním ze dvou smluvních partner zpravodajské dohody UKUSA z roku 1947 a spolen se Spojenými Státy a vedlejšími partnery Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem provozuje prostednictvím svých tajných služeb celosvtový odposlechový a penosový systém, známý jako Echelon. 3

4 Pokud by britská AFA nepodnikla stovky, ne-li tisíce útok a konfrontací, pokud by nerozdala mnoho tisíc leták, neuspoádala stovky mítink, mohla by dnes politická mapa Velké Británie vyhlížet výrazn odlišn a v sedle by mohla být napíklad koalice konzervativc s neonacisty z National Front nebo British National Party. Souasný prudký odklon britské Konzervativní strany doprava, následující dv po sob jdoucí katastrofální volební prohry, tento scéná neklade pouze do roviny nerealistických spekulací a vizí, založených na historickém kdyby. Policejní stát a doprovodné represivní sociální mechanismy mohou dnes pijít ze tech stran - nejpravdpodobnji od nadnárodní ekonomické a politické elity, prosazující agendu globalizace kapitalismu (4). Dále do hry mohou vstoupit klasití neofašisté, kterým by se podailo uchopit moc v nkterém stát v rámci nebo spíše na periferii EU. Zatetí tato možnost hrozí rovnž od stále sílící bolševické levice, která se výrazn mezinárodn propojuje a do znané míry zmanipulovala a ovládla tzv. antiglobalizaní hnutí. Antifašistická Akce - ve všech zemích, kde v urité podob existuje - se dosud vnovala pedevším druhé možnosti, to jest v rámci možností potlaovala klasickou národn definovanou ultrapravici. Musíme na tomto míst dodat, že je to innost bezesporu mimoádn záslužná a jak íká autor následujícího textu, ve II. svtové válce se za to udlovaly medaile. Neofašismus je totiž nutné zastavit ihned v poátku, dokud se nestane tak silným, aby své protivníky preventivn nezlikvidoval sám. Tuto zásadu je možné velice snadno pevést do jednoznané a srozumitelné ei. Znamená pokud možno žádné fašistické demonstrace, žádné fašistické veejné akce, žádné fašistické infostánky, žádnou distribuci fašistických novin, žádné fašistické plakáty a samolepky po zdech, žádný volný prostor pro fašistické politické strany, žádný volný prostor pro fašistické bojvky na ulicích. Problémem, který se v souvislosti s AFA píliš nediskutuje a v jehož ešení eská AFA zašla podle mých informací takka nejdále v celoevropském mítku, je astá provázanost antifašist (kteí jsou ve velké vtšin anarchisté) s uritými skupinami autoritáské levice. Dvodem je vtšinou názorová nevyzrálost nebo v mnoha pípadech rovnž malý rozmr antifašistických skupin a intuitivní chybná snaha hledat spojence doslova za každou cenu. To byl rovnž v mnoha ohledech pípad britské AFA. Výsledky jsou však skliující a osvdují dnes již staletou anarchistickou zkušenost, že písliby emancipace a svobody, kterými se ohání nejrznjší marxisticko-leninské (trockistické) apod. skupinky, jsou pouze pedvolební slogany, na které se staí bolševití kádi snaží nalákat nové demokraticky zcentralizované leny svých politických (proto)stran. Antifašismus znan trpí soustednou snahou autoritáské bolševické levice zneužívat jej pouze jako jedno ze svých náborových témat. V praxi se to odráží mj. v tom, že - jak se tomu dje nap. v R - skutené soustavné osvtové a militantní innosti se marxisticko-leninští antifašisté nevnují, do skutených konfrontací s fašisty se nepouštjí a když je poteba, tak urážkou fašista házejí po každém, kdo upozorní na nepoctivou a úelovou povahu jejich antifašismu. Mžeme si také povšimnout typicky bolševických a demokratických tendencí, prosazovaných tmito antifašisty. V Británii se napíklad dnes v rámci AFA ozývají hlasy, že AFA by mla vyplovat vakuum po vytlaených fašistech a napíklad kandidovat do místních zastupitelstev. Snaha zneužít njaké hnutí nebo politicky píliš nevyhrannou skupinu k získání mocenských pozic a kesel, je typická pro všechny druhy státních socialist a demokrat. Zvlášt trockisté se pomocí infiltraní taktiky snaží pevzít a využít ve svj prospch podobné iniciativy. Když hovoíme o úskalích antifašismu, je nutné upozornit ješt na další jev. Antifašistickému hnutí hrozí rovnž nebezpeí od profesionálních antifašist, napojených na státní orgány. V Británii se jedná nap. o diskutovaného Gerryho Gablea a asopis Searchlight, spolupracující s policií a britskou tajnou službou MI5. I v R existuje nkolik subjekt a jednotlivc, uznávaných establishmentem a vystupujících jako antifašisté a znalci neonacistického hnutí. Jedná se zejména o lidi okolo tzv. Hnutí obanské solidarity a tolerance a Nadace Tolerance. Jejich kontakty na policii a tajnou službu jsou oteven piznávány. Tito lidé fungují de facto jako pomocná rozvdná sí represivních složek, vstupují do spolupráce se státními orgány a lobují (naposledy v záijovém senátním slyšení z roku 2001 o neonacismu). Ospravedlují tak existenci svých poetných nadací a hnutí, placených státem a evropskými 4) Diskusi nad fenoménem globalizace kapitalismu se vnuje další publikace Anarchistické knihovny - Globalizace - kritický pohled, AK 07, srpen 1998, rovnž pístupná na internetové stránce 4

5 strukturami, v nichž dochází k rozsáhlým defraudacím a rozkrádání pidlených financí. Tito aktivisté boj proti fašismu pemnili na svj soukromý byznys. Zde ale víme, na em jsme. Tito lidé pracují proti skuteným antifašistm stejnou mrou jako proti nacistm. Pistoupili na oficiální koncepci extremismu, rovnocenn ohrožujícího spolenost z pravého i levého pólu. Amatérští tajní agenti a profesionální udavai, kteí prodali své mladistvé ideály za bezpracný život z grantových penz, disponují informacemi o všech extremistech bez ohledu na skutené ideje a iny, stojící za jednotlivými organizacemi a skupinami. Zásadním problémem je, že tento zpsob boje proti fašismu ve své podstat posiluje autoritu státních represivních orgán. Výstupy oficiálních antifašist jsou totiž valnou vtšinou smrovány pouze na vynucení dslednjšího postupu státních složek pi postihování projev nikoli neonacismu, ale obecn extremismu, na zefektivnní práce specializovaných oddlení policie a analytických složek tajné služby. Na podklad souhlasu se státní ideologií jednoho extremismu, zahrnujícího levé i pravé kídlo, tito lidé usilovn pracují na tom, aby šikanováni a kriminalizováni byli i ti, kteí proti fašismu bojují pímo a bez státních grant. Prostátní antifašisté totiž vdom i nevdom vychází z kapitalistické ideologie a tvrdí, že bojují proti jakémukoli násilí ve spolenosti. Stávající kapitalistický systém patrn považují za vícemén vybalancovanou, legitimní a nenásilnou spolenost, do které extremisté zprava i zleva vnáší nepijatelné násilí. Nesmyslnost tohoto argumentu plyne z nkolika jednoduchých posteh. Sám stát a kapitalismus jsou prvoad organizovaným násilím, jsou strukturami, efektivn zabezpeujícími nadvládu vládnoucí elity nad zbytkem spolenosti. Pomineme-li každodenní vykoisování, šikanu a flexibilizaci, namíenou proti pracujícím, dojdeme k závru, že policie a tajná služba v žádném pípad nejsou nestranné instituce, jejichž píslušníci pevádjí staenky pes rušné ulice a steží dtská pískovišt. Jak se mnohokrát ukázalo, práv státní represivní složky jsou nástrojem, který produkuje až psychopatické násilí proti každému extremistovi, který se odváží nezákonn zpochybnit legitimitu státního a kapitalistického systému. eská Antifašistická Akce tak vznikla v roce 1996 pedevším v reakci na nevídan brutální razii v pražském klubu Propast, kde maskované policejní komando, ozbrojené samopaly, systematicky a surov zbilo a zterorizovalo návštvníky rockového klubu. Když se v témže roce proti tomuto projevu policejního násilí konala pokojná demonstrace ped budovou ministerstva vnitra, došlo k opakování akce z Propasti a zásahová jednotka jednomu známému aktivistovi dokonce omlátila hlavu o schody ministerstva a zlomila nkolik žeber. Následoval masakr z první Street Party v roce 1998, kdy zásahová jednotka brutáln zbila a posléze muila desítky, ne-li stovky demonstrant, kteí ped ní nestaili utéci. Slepé a zuivé policejní násilí se nevyhnulo ani náhodným kolemjdoucím vetn známého pípadu padesátileté pražské pekladatelky, která - a je skuten obtížné vydávat ji za nebezpenou extremistku - skonila v bezvdomí v krvi na chodníku po rán obuškem do hlavy. Zde je teba otázat se oficiálních antifašist, jakým zpsobem mže posilování policie a tajné služby prospt potlaení neofašistických postoj a skupin, když podle statistiky ministerstva vnitra z roku 1997 je více než 30% policist leny nebo aktivními stoupenci ultrapravicových organizací? Prozatím posledním projevem toho, že státní represivní orgány se chovají zcela pedvídateln a násilí používají pedevším ony jako základní prostedek k naplnní svého poslání - udržet mocné u moci - byl návrat do protektorátních as pražské úadovny gestapa v Petschkov paláci bhem akce proti demonstrantm, protestujícím proti zasedání Mezinárodního mnového fondu a Svtové banky v záí Zásahové jednotky, frustrované aktivním odporem ze strany militantních demonstrant, si posléze v aktu zuivé pomsty ve veerních hodinách 26. záí snadno pochytaly asi tisícovku pokojných demonstrant a bhem následujících dvou dn jim na policejních stanicích pedvedly všechny triky z repertoáru nechvalné pamti Geheime Statspolizei - krom brutálního bití se jednalo o odepírání vody a jídla, odepírání osobní hygieny, odepírání spánku, sexuální obtžování a šikanování zadržených žen a dívek atd. To vše jsou metody od poloviny dvacátých let minulého století píznan oznaované jako fašistické. Pedevším v chování elitního a neustále posilovaného sboru, chránícího eský kapitalismus, tzv. Stálé poádkové jednotky policie, kterému na ulici sekunduje reinkarnace Státní bezpenosti, tzv. Protiextremistické oddlení policie, se ped našima oima odvíjí nejen fašismus minulý (tj. násilí nejhrubšího zrna, namíené proti disidentským názorm a projevm), ale i proto-fašismus souasný a budoucí - to jest situace, kdy za žádný z krvavých exces tchto jednotek a jejích pedchdc (Propast 5

6 1996, Akce ped MV 1996, Street Party 1998, Akce proti MMF 2000) nejen že nebyl potrestán, ale jejich profesionální est zstává oficiáln bez poskvrny a jejich metody jsou posvceny tichým souhlasem establishmentu. Klasické fašistické režimy první poloviny 20. století své brutální násilí nijak neskrývaly. Dnešní establishment je profesionáln zakryje a zamlí, zavede vyšetování do slepé uliky a ty, kteí na to upozorují, oznaí za paranoiky a extremisty. Je to z mocenského hlediska mnohem efektivnjší, než pouhé obušky a psti novodobých SA-man. Represivnímu státu jde pedevším o jeho otcovskou image a možnost nerušen vyprávt velký pohádkový píbh o ochran civilizace ped extremisty, své simulacrum, jak sociologové oznaují schopnost establishmentu trvale manipulovat vdomím obyvatelstva. Zde se kruhem dostáváme zpt k tomu, na co jsem chtl poukázat na zaátku. Skuteným nebezpeím, obsahujícím v sob návrat fašismu, nejsou dnes stále ješt relativn nepoetné bojvky holohlavých fašist a jejich politické straniky, ale trend, nastolený globální ekonomickou a politickou elitou, smující k neustálému omezování osobních svobod a posilování pravomocí represivních složek v rámci postupující globalizace kapitalismu. Nejvtším nebezpeím jsou fašisté nikoli ve skinheadském kroji, ale na míru stižených oblecích, sedící na vysokých vládních a korporaních postech. Extremistické fašistické strany a skupiny se ale s oficiálním establishmentem vzájemn velmi dobe doplují. Zavedené pravicové strany rády pebírají mnoho návod a hesel ultrapraviák, aby tím získaly jejich volie a volebn úspšná ultrapravice pedstavuje pro nadnárodní ekonomickou elitu nanejvýš pijatelného a žádoucího partnera. Na poátku III. tisíciletí se sociáln stále osteji polarizovaná spolenost rozdluje na vyšší tvrtinu, pobírající nadprmrné platy a zastávající vícemén stabilní místa a posty s rozhodovacími pravomocemi a na druhé stran stále chudší, flexibilizovanjší a deprivovanjší nižší ti tvrtiny, které dou v supermarketech nebo otroí v moderních kanceláských fabrikách za mzdy, stží pokrývající rostoucí životní náklady. Ony ti tvrtiny logicky ztrácejí zájem o politiku. Nechodí k volbám, protože vdí, že situace se stejn nezlepší, když místo pravicové strany zvolí stranu levicovou. Souasný establishment vidí, že tyto ti tvrtiny lidí, postižené namátkovou a místy už trvalou nezamstnaností, chronickou nejistotou, ti tvrtiny stresovaných lidí, každodenn utlaovaných na pracovišti šéfy, kteí si osvojili flexibilizaní agendu - pedstavují možné budoucí bezpenostní riziko. Lidské zdroje se krátce eeno jednoho dne mohou rozhodnout, že už nebudou otroit na elitu šéf, manažer, vyšších úedník, politik a policist a zanou se stavt na odpor. Zpoátku skryt, opatrn, pomocí drobných sabotáží, zesmšování vedoucích složek, totálního bojkotu voleb apod. Pak mohou zaít zakládat nezávislé odbory a... Analytici státních represivních orgán vidí toto nebezpeí a již dnes proto plánují a konstruují nový globalizovaný pátelský fašismus, založený pedevším na image represívního paternalistického státu, zajišujícího bezpeí (= bezpené otroctví) vtšiny obyvatel. Stát, který v kabaretu globalizace pedvádí striptýz, odložil vtšinu svých ekonomických a sociálních funkcí ve prospch tržní džungle, ovládané nadnárodními korporacemi a zstala mu pouze jeho podstata (zato neustále mohutn posilovaná) - represívní pravomoci. Práv stát se v období kapitalistické globalizace, nacházející se v rukou nejrznjších demokrat, stává pedním nositelem tendencí a metod, které lze bez nadsázky nazvat fašistickými. Již dnes mžeme vidt první vlaštovky pátelského fašismu 21. století - pokusy o zavádní metod totální kontroly obyvatelstva. Zaalo to kamerovými systémy na ulicích, pokrauje to úsilím o volné pravomoci policie pi odposlechu mobilních telefon, projevuje se to v budování všeobecných databází vzork DNA všech podezelých, snahách o plošné šmírování elektronické komunikace ( , Internet), zavádním tzv. biometrických systém, schopných v reálném ase identifikovat lidi pomocí kamer atd. Podstatou fašismu (a už tzv. hndého nebo rudého ) je odebrat lidem svobodu, nezávislost jednání, možnost samosprávy a vzájemné solidarity, izolovat je, rozbít jejich svébytné organizace všeho druhu (svépomocné apod.) a pipoutat je od kolébky až do hrobu ke korporativnímu státu pomocí masové manipulace (média), sociálního tlaku (dnes flexibilizace pracovního procesu), dsledného dohledu, kontroly a pípadné represe, pokud nastanou problémy a objeví se nesouhlasné postoje. Postmoderní kapitalismus znovu objevuje metody fašismu, protože znovu cítí, že jeho psobení vyvolává stále se prohlubující sociální propast mezi privilegovanou menšinou a námezdn-otrockou vtšinou. 6

7 Souasná kapitalistická elita si je velmi dobe vdoma skutenosti, že i ve svém ústedí - zemích EU a USA - vytváí rovnocenn sociáln výbušné prostedí, které charakterizovalo poátek ticátých let minulého století. Stejn jako vládnoucí kruhy té doby si dnešní top-manažei a byrokrati nejvtších svtových mocností - USA a EU - uvdomují, že pokud chtjí udržet svj režim blahobytu pro menšinu a flexibilního vykoisování a útlaku pro vtšinu, musí znovu zavést policejní stát a perspektivn i pátelský fašismus, založený prvoad na masové manipulaci pomocí médií a selektivní, ale o nic mén drsnjší represi disidentských názor, jednotlivc i celých skupin. Antifašismus jako fenomén, projevující se v existenci nejrznjších organizací, tak na poátku III. tisíciletí stojí ped novými úkoly a novou dimenzí své innosti. Pokud se nechce vnovat konfrontaci pouze jednoho ze tí zdroj nástupu souasného fašismu globálního vku, musí cht necht zaít naplovat jistá kritéria, o nichž se dosud vtšinou píliš nediskutovalo. Pedevším se musí urité názorov nevyzrálé skupiny smíit s tím, že bojovat proti fašismu ve spolupráci s marxisticko-leninskými rádoby-antifašisty nebo demokraty, znamená hasit požár piléváním benzínu. Moderní antifašisté by rovnž podle mého názoru mli svoji innost skuten integrovat nejen slovy, ale i skutky do širšího rámce antiautoritáských postoj a myšlenek, aby zajistili jistou myšlenkovou soudržnost a kontinuitu práce. Diskuse se vede rovnž o tom, nakolik smysluplné je být pouze úelovou, vícemén jednorozmrnou organizací. Skuteným antifašistou, usilujícím o nco skuten smysluplného, mže být totiž pouze ten, kdo stojí v dsledné opozici proti všem tem pilím, na nichž mže být v post-moderní, globální kapitalistické spolenosti vystavn nový neskrývaný fašismus. Musí to být lovk, který se stal dobrovoln v politickém smyslu vegetariánem a nemá chu na ani to nejmenší sousto moci a autoritáství, který se nechce podílet na budování jakéhokoli státu, majícího nahradit stát fašistický, který se nechce podílet na budování jakéhokoli udržitelného trhu, který by ml nahradit trh globální. Skutený antifašista abstinuje od mocenských ambicí všeho druhu, i tch nejsvdnjších, levicových. Skutený antifašista buduje skupinu, organizaci nebo societu zásadn antiautoritáskou, bezstátní a protistátní, založenou na volné dohod, solidarit a vzájemné pomoci. To jsou protipóly hodnot, prosazovaných jak hndými, tak rudými fašisty - silné státní moci, centralizace, korporativismu a autoritáství. V praxi se to odráží ve skutenosti, že vtšina antifašist jsou anarchisté, kteí neusilují o jakékoli posty nebo funkce. Podílet se na takové innosti umožuje napíklad Antifašistická skupina (AFS), aktivní v rámci naší federace (další informace na internetové stránce Te se ale zatme do píbhu jednoho z mnoha antifašist, který obtoval spoustu svého asu a sil, aby zabránil rozvoji a mocenskému nástupu britského neofašismu. Využívám této možnosti, abych rovnž vyjádil svoji hlubokou vdnost eským a slovenským protjškm tohoto bezejmenného britského aktivisty za to, co dlají, za jejich veejné akce, osvtové materiály a pedevším odvahu konfrontovat fašismus a fašisty tváí v tvá. PW, Praha, listopad

8 I. Úvod Když píšu tyto ádky, jsem si velmi dobe vdom svého skuten malého píspvku k historii antifašismu. Jist jsem na mnoho akcí zapomnl, ale i tak moje brožurka, vypovídající o antifašistických aktivitách, která je skuten tenouká, pedstavuje mén než nic v porovnání s celými svazky, do nichž by nkteí lidé, které osobn znám, mohli vepsat své zkušenosti. Nicmén si myslím, že je užitené, aby i tak malá ryba jako jsem já, jednou provždy zaznamenala tyto události, protože pokud to nikdo neudlá, tak se naše historie prost ztratí, nebo ji pekroutí praviáci a liberálové. Myslím, že je možné prohlásit, že Antifašistická Akce (AFA) prostednictvím rozdrcení fašist v jejich rané fázi vývoje zabránila mnoha rasistickým útokm a dokonce tak zachránila lidské životy. Pokud bychom fašistm poskytli šanci voln poádat pochody, prodávat noviny a existovat jako seriózní politická síla, tak by prost jen rostli a rostli. Když je fašismus na vzestupu, jeho primárním cílem je vyhlížet oficiáln a racionáln, ale jak ekl Matty Blagg, Fašismus sice nezaíná rovnou plynovými komorami, ale najisto jimi koní. Jedna kritická poznámka, namíená vi antifašistm, tvrdí, že vždycky jsme nkdo odjinud. V pípad urité pevn integrované místní komunity to je asto pravda, ale na druhé stran ani fašisté nemají v njaké konkrétní oblasti velké množství len. Shromažují tak lidi, aby posílili své ady, stejn jako to dláme my, nebo policie. V ideálním svt by fašistické nebezpeí opravdu zneškodnily místní komunity, ale... Mezitím se tomu musíme vnovat my. Je to ale skuten ožehavé téma, protože nejrznjší levicové skupiny se s minulosti soustedily na uritou oblast, pouovaly místní, vyostily situaci a když šlo do tuhého, prost se vypaily. Ze své podstaty vbec nejsem násilník. Nelíbí se mi myšlenka sledovat cizí lidi a tvrd je napadat, dokonce i když to jsou fašisté. Nkdo to ale dlat musí. Prožil jsem navíc tolik okamžik strachu, abych si uvdomil, že ani nejsem statenjší, než ostatní. Nemám ani dar výenosti, jako nkteí antifašisté. Pál bych si jej mít, protože pi nkterých píležitostech mže být proti fašismu mnohem efektivnjší, než dobrý levý hák. Skuten obdivuji lidi, kteí se jim takhle postaví na místech, jako jsou fotbalové stadióny nebo High Street, kde se obvykle scházejí. Slovní pestelky, které asto poslouchá mnoho kolemjdoucích, jsou pro fašisty stejn ponižující jako poádný kopanec do zadku. Antifašismus znamená riskovat. Riskujete, že dostanete nakládaku od fašist nebo že vás zavou. Vtšina z nás se pinejmenším jednou octla ve vzení. Dostat se do kížku s represivními složkami je nevyhnuteln asov velmi nároné, drahé a stresující. Dostat se do vzení znamená pevrátit si naruby celý život, pokud máte dobrou práci, domov, nebo lidi na vás závislé. Nicmén natvrdo sedt šlo jen velmi málo antifašist a stejn vyšli ven nezlomeni. Ti lenové Red Action dostali celkem 11 let za to, že známého fašistu Nickyho Cranea prohodili sklennou stnou na autobusové zastávce. Další antifašisté v Yorkshire násiln zaútoili na pochod National Front (do kopce a proti pesile) a každý dostal nkolik let. Další soudruzi se také octli za mížemi, ale na kratší dobu. Nejdležitjší vc v souvislosti s antifašismem je opravdu se zapojit. Existují tisíce výmluv, které si mžeme vymyslet pro sebe i ostatní, takže si myslím, že nejtžší fází antifašismu je skuten vyhrabat se z postele. Prost to tak chodí, že když dojde na mení sil, dva lidé mohou takka s jistotou pemoci jednoho, takže poty jsou na ulici klíov dležité. Dokonce i dva malí antifašisté, stojící proti mohutnému naziskinheadovi, mohou zvítzit, jestli zaútoí ze dvou smr zárove a pokud možno ho petáhnou ním tžkým. Navzdory tomu, co jsem práv ekl, se musím piznat, že co se týe vtšiny 90. let, asto jsem se vymlouval a nepišel na mnoho sraz. Piznávám se, že už si prost nemohu dovolit, aby m zaveli. V letech 1985 a 1986 jsem vyvázl s pokutami a v roce 1989 m pišili 150 hodin veejn prospšných prací. Soudce dal jasn najevo, že píšt si už pjdu sednout. Pokud by m dostali, tak moje žena pijde o práci, kterou má ráda a která není špatn placená. Takže máme ped sebou klasickou situaci typu, Když na to nemáš, tak to nedlej. Strach z uvznní m tedy vícemén zabránil, abych se osobn zapojil do militantního antifašismu. To je skuten ironie, když si vzpomeneme, že ve II. svtové válce lidé dostávali za boj proti nacistm a fašistm medaile. V 90. letech ale fašistické aktivity naštstí znan poklesly (pravdpodobn pouze doasn), nepochybn ásten i kvli tomu, jak drsn jsme fašisty zídili v 80. letech. 8

9 II. My... Z objektivního hlediska musím piznat, že vtšina zásluh za militantní antifašismus v 80. a 90. letech patí Red Action. Díky Red Action byla v roce 1985 vytvoena iniciativa Antifašistická Akce (AFA), která spojila Direct Action Movement (DAM), Red Action a nkteré další levicové skupiny a jednotlivce. Red Action vyvolávala hrzu mezi britskými fašisty již dlouhá léta pedtím, než jsem se pidal já a pokrauje v této tradici i poté, co jsem pestal být aktivní. Nemohu íci, že bych souhlasil se všemi jejich zásadami, ale vždy je budu obdivovat za jejich antifašistickou odvahu a oddanost vci. Red Action mla vtší skupiny len v severním Londýn, Manchesteru a Glasgow a byla lépe zorganizována, aby mohla provádt celostátní akce. Nicmén v Liverpoolu, mstech v Yorkshire, Bristolu, Norwichi a na mnoha jiných místech byly antifašistické aktivity v rukou místních anarchist. Anarchisté, zvlášt DAM, byli rovnž první, kdo zaal pochybovat o motivech a taktice antifašistického asopisu Searchlight. (Poznámka 1) Já jsem patil k DAM, anarchistické organizaci, v níž se nacházelo také nkolik skuten vynikajících antifašist. DAM se mže pyšnit nejen antifašismem, ale i podporou, prokazovanou stávkujícím horníkm, tiskam a dalším pracujícím. Mohl bych pímo básnit o tom, jak skvlé soudruhy jsem potkal a jakou vážnost si DAM vydobylo, ale pro poskytovat njaké stopy pro MI5? Sami dobe víte, kdo jste. Když se AFA nicmén svolávala do akce, DAM shromáždila 5-20 bojovník, zatímco Red Action obyejn asi tikrát více. Byli jsme tedy pirozen menšinovým podílníkem. Navzdory tomu vím, že zapojení DAM do AFA bylo klíové hned ze dvou dvod. Zaprvé, zatímco nejrznjší levicové a nezávislé skupiny picházely a odcházely, pouze neustálá pítomnost DAM inila z AFA vrohodný širší projekt místo pouhé další nálepky pro Red Action. Zadruhé, naše politika fyzické konfrontace pomohla zachránit anarchistické hnutí ped samolibým sebeuspokojením a zmaten liberálním postojem k fašismu. V desetiletích ped vznikem DAM vtšina anarchist byli pacifisté, hippies a vousatí univerzitní profesoi. Mj soudruh z DAM jednou spoítal úastníky naší takka nejvtší akce (myslím, že to byl Unity Carnival - Karneval jednoty - z roku 1991). Dospl ke 120 lenm Red Action, 60 lenm DAM, 8 Class War a nkolika nezávislým. V AFA byli nepochybn nejlepší antifašisté mé generace. AFA je organizace ze stejného tsta jako antifašisté španlské obanské války, 43 Group, veteráni z Cable Street a italští a francouzští protifašistití partyzáni. Ml jsem tu est setkávat se a spátelit s nkterými z nejestnjších, nejotevenjších a nejstatenjších lidí v Británii. Vtšina z tch, kteí se zapojují do fyzické konfrontace fašist, jsou anarchisté. Jako takoví to jsou revolucionái, stavící se proti kapitalismu a jeho vládám. Naším dlouhodobým cílem je pirozen konfrontovat vládu a kapitalismus a nastolit svobodnou a spravedlivou spolenost. Mezitím není vbec špatný trénink vymlátit duši z nkolika náck a upímn eeno, pokud bychom nezvládli ani toto, jakou pak budeme mít šanci proti našemu hlavnímu nepíteli? Nejlepší antifašistití bojovníci jsou ti, kteí mají nejpevnjší nervy, nikoli nejvtší svaly. Ješt dnes se po letech musím usmát, když si vzpomenu na jejich drsnou odvahu. Když napíklad jednou lidé z Red Action zídili njaké leny National Front v londýnském centru a vidli, že je sanitky odváží do nemocnice u Sv. Tomáše, pokali na n venku, až je propustí a pak jim dali ješt jednu nakládaku. Nkteré stránky antifašismu jsou prost vynikající humor. Je ale rovnž uspokojivé nco konkrétního dlat namísto neustálých diskusí o politické teorii nebo snní o utopii. Další nezanedbatelnou výhodou je, že mezi soudruhy, kteí spolen elí nebezpeným situacím, se vyvinou pevné svazky. III.... a oni Fašismus je celosvtov ideologie pro stední vrstvy, založená na nacionalismu, kapitalismu, poslušnosti a elitáství. Britští fašisté tuto ideologii vyjadují pomocí nenávisti k jakékoli menšin, která je po ruce. Zdá se, že fašisté vbec nechápou význam výrazu obtní beránek. Obvykle se vrací ke svým kesanským koenm, a proto nenávidí Židy, pestože Ježíš a jeho uedníci byli všichni Židé. Obvykle nenávidí pisthovalce, ale ignorují skutenost, že všichni Britové pocházejí z té i oné pisthovalecké skupiny. Obvykle nenávidí odbory a ignorují pitom skutenost, že život bez nich býval špinavý, tvrdý a krátký. Obvykle nenávidí homosexuály a ignorují pitom skutenost, že asi deset procent jejich len jsou gayové a lesbiky. Obvykle nenávidí irské katolíky a ignorují pitom skutenost, že vtšina evropských fašist irské katolíky pozitivn hodnotí jako nacionalistické bojovníky za svobodu. Obvykle nenávidí Indy a Afriany a ignorují pitom skutenost, že pokud by se vrátili 9

K. Bullstreet. BUĎ ZLÝ NA SVÉHO NÁCKA! Pouliční vzpomínky antifašisty

K. Bullstreet. BUĎ ZLÝ NA SVÉHO NÁCKA! Pouliční vzpomínky antifašisty K. Bullstreet BUĎ ZLÝ NA SVÉHO NÁCKA! Pouliční vzpomínky antifašisty OBZOR 2004 K. Bullstreet: Buď zlý na svého nácka! (I) Přeložil PW. Podle prvního českého vydání v rámci Anarchistické knihovny FAS (http://fsa.anarchismus.org/)

Více

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE 24 POSLEDNÍ STRANA KSM vydal: Z AKCÍ KSM * PROTI FAŠISMU * Z AKTIVIT * KINOKLUB KSM * SLAVNOST HALÓ NOVIN * ESKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM * KONEC ORIONKY * KRIZE V OBUVNICTVÍ * PRACOVNÍ PODMÍNKY V BILLE * VZESTVÍ

Více

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE 24 POSLEDNÍ STRANA KSM vydal: Z AKCÍ KSM * PROTI FAŠISMU * EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM * VOLEBNÍ KAMPA * ZPRÁVA BIS * PRIVATI- ZACE AERO * STUDENTSKÉ BRIGÁDY * KRIZE V OBUV- NICTVÍ * DOSTIHY * SJEZD SDAJ *

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

extreme right, Fortress Europe, hardbass, Image change, Casapound, nationalism.

extreme right, Fortress Europe, hardbass, Image change, Casapound, nationalism. Nové trendy eské krajní pravice New trends Czech extreme right Autor: Josef Smolík Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, 119477@mail.muni.cz Abstract This article deals with the description of selected

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! Copyright Karolina Francová, 2008 Cover Art Petr Vyoral, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations Petr

Více

PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN

PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN agent John Francis Ková 14 PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN Miroslav Žamboch PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Miroslav Žamboch, 2008 Cover Art Marek Hlavatý, 2008 Design Jan Doležálek,

Více

Msíc lásky. Pojte s námi

Msíc lásky. Pojte s námi Msíc lásky Ano, je to tak. Pinejmenším od dob Karla Hynka Máchy, který to oficiáln napsal ve svém díle Máj. Dodnes se pod jeho sochou v Praze na Petín scházejí páreky zamilovaných. Myslím si, že láska

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú.

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú. Výroní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: rozehnalova@freeteens.cz www.freeteens.cz.ú.: 129621369/0800 OBSAH: I. Charakteristika problematiky...

Více

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH Univerzita Karlova Pírodovdecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Petra Puldová ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH V ZÁZEMÍ PRAHY Roníková práce Praha 2005 Vedoucí roníkové práce:

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Islám a islamismus na Severním Kavkaze. Problémy, kontroverze, trendy. 6

Islám a islamismus na Severním Kavkaze. Problémy, kontroverze, trendy. 6 Islám a islamismus na Severním Kavkaze. Problémy, kontroverze, trendy. 6 Islam and islamism in the Northern Caucasus: Problems, controversies, trends. Autor: Emil Souleimanov, Tomáš Šmíd Email: arslanlik@yahoo.com,

Více

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS Dva roky uplynuly od Velké bitvy o Mars, a nyní zane Velká bitva o Venuši. erná legie znovu vytvoila svj teleportaní portál a skrz nj zahájila masivní invazi. Venuše,

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ PES Nová sociální Evropa 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ EVROPA Zpráva pednesená na 7. kongresu PES v Portu Poulem Nyrupem Rasmussenem a Jacquesem Delorsem www.pes.org Strana evropských

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice

Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice Zdenk Trávníek Publikováno: Studia Orientalia Slovaca, 143 165. Bratislava: Komenského univerzita. 2006. Mimo sociální normy jsem postavení

Více