Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy Úplnost a velikost školy Umístění školy Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Charakteristika pedagogického sboru Mezinárodní spolupráce, dlouhodobé projekty Spolupráce se Školskou radou, rodiči žáků, místními i regionálními partnery, PPP a jinými institucemi CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Vyučovací metody Klíčové kompetence Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Český jazyk a literatura Anglický jazyk a Konverzace v anglickém jazyce Matematika Informatika Člověk a jeho svět Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Německý jazyk (Druhý cizí jazyk) ~ 2 ~

3 5.18 Čtení s porozuměním Seminář z matematiky a logiky HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků Autoevaluace školy PŘEHLED ZKRATEK UČEBNÍ PLÁN dle ŠVP ZV č. j. ZŠDv/88/ Škola základ života Informatika dle ŠVP ZV č. j. ZŠDv/88/ Škola základ života Výchova ke zdraví dle ŠVP ZV č. j. ZŠDv/88/ Škola základ života Přílohy..451 ~ 3 ~

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný v souladu s RVP ZV Název programu ŠKOLA - ZÁKLAD ŽIVOTA č. j. ZŠDv/88/ Název školy Adresa školy Ředitel školy Koordinátor ŠVP Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc Svatý Kopeček Dvorského 33, Olomouc Svatý Kopeček Mgr. Lumír Hamal Mgr. Jan Kolisko Kontakty: Telefon Fax Web Zařazení do sítě škol: IZO REDIZO IČO Zřizovatel: Statutární město Olomouc Horní náměstí Kontakty: Telefon Fax vedoucího odboru školství Platnost dokumentu od: Verze: č. 3 srpen 2009 Podpis ředitele školy: Razítko školy: ~ 4 ~

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Historie školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 je středně velká městská škola sídlištního typu. První zmínka o obecné škole na Svatém Kopečku pochází z roku Škola se ale nacházela v jiné budově. První zmínka o stávající budově základní školy pochází z roku 1883, kdy byla v této budově /bývalém klášteře/ opatrovna malých dítek /první mateřská škola v mocnářství/ u Řádu milosrdných sester Sv. Františka. V roce 1928 došlo k přestavbě celé budovy kláštera. V roce 1935 byla ke klášteru přistavěna budova Klauzury Sv. Františka. Tuto podobu má budova dodnes. V padesátých letech dvacátého století se obecná škola přestěhovala do bývalého kláštera. Od roku 1954 sloužila tato budova jako Krajská škola lidové správy a později se stala sídlem základní devítileté školy. 2.2 Úplnost a velikost školy Stávající základní škola je plně organizovanou školou po jedné třídě v 1. až 9. ročníku ve dvou budovách. Škola má kapacitu 300 žáků, současná naplněnost je necelých 55%. Součástí organizace je školní družina (2 oddělení), školní jídelna a tři mateřské školy, jedna v Droždíně a dvě na Svatém Kopečku. Sídlem ředitelství školy je budova v ulici Dvorského č. p. 33. Od 1. ledna 2001 je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou zřízenou Statutárním městem Olomouc a je spádovou školou pro městské části Svatý Kopeček, Droždín, Lošov, Radíkov a pro obec Samotišky. 2.3 Umístění školy Škola je umístěna v oddělené příměstské části Olomouce - Svatém Kopečku. Je situována v místě velkého kulturního a rekreačního významu v pěkném přírodním prostředí. Nedaleko školy se nachází Zoologická zahrada a les. 2.4 Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna se studovnou. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety s nadprůměrnými sbírkami učebních pomůcek. Prostorové Areál školy se skládá z budov 1. a 2. stupně, které jsou propojeny koridorem, školního dvora a školního hřiště. V areálu školy se nachází i parkoviště s vjezdem z hlavní ulice, které slouží zaměstnancům školy a návštěvám. V prostorách školy se nachází učebny 1. a 2. stupně, sídlí zde vedení školy, jsou zde odborné učebny (zeměpis a přírodopis, jazyková učebna, výtvarná výchova, keramika, dílny, 2 počítačové učebny) a kabinety se sbírkami (matematika, fyzika, ~ 5 ~

6 chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova, jazyky, občanská výchova). Dále se zde nachází knihovna se studovnou (školní klub), herna, posilovna, tělocvična, 2 místnosti školní družiny a učitelská knihovna. Nově je na škole instalována multimediální učebna s interaktivní tabulí Activboard. Škola nemá vlastní vývařovnu obědů, obědy proto dováží ze ZŠ Olomouc, Řezníčkova. Výdejna jídla prošla v roce 2005 rozsáhlou rekonstrukcí podle norem EU. Školní dvůr slouží dětem o velké přestávce k relaxaci, jsou zde umístěny lavičky, venkovní učebna a ohniště. Na školní dvůr navazuje nové školní hřiště s umělým trávníkem, běžecká dráha a pískové doskočiště. Škola nemá bezbariérový přístup, proto by bylo možné integrovat vozíčkáře jen v případě, že bude mít asistenta a schodolez. Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky (v každé 15 stanic). Každý učitel má k dispozici svůj počítač ve sborovně, nebo ve svém kabinetu. Počítače ve škole jsou propojeny v síti, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Každý pracovník školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na harddisku pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Ve sborovnách jsou umístěny kvalitní kopírky, které mohou přes přístupový kód využívat všichni pedagogové. Škola po technické stránce disponuje průměrně vybavenou učebnou dílen, ve které by však bylo nutné provést obnovu používaných pomůcek a nářadí. Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojový automat se zdraví nezávadnými nápoji a automat na školní mléko. Pro odpočinek je k dispozici školní klub s knihovnou (2. stupeň), školní družina (mladší žáci), herna, od jara do podzimu dvůr a herna. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí u sportovního areálu školy (tělocvična a hřiště). 2.6 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce ředitele školy, učitelé 1. stupně, učitelé 2. stupně a vychovatelé ŠD. Muži tvoří třetinu pedagogického sboru. Aprobovanost učitelů je dle inspekční zprávy přes 90 %. Věkově je pedagogický sbor pestrý, od mladých učitelů až po zkušené pedagogy. Mezi kvalifikovanými učiteli je i učitelka se státní zkouškou ze speciální pedagogiky. Další specifické odbornosti zastoupené na naší škole jsou koordinátoři EVVO, tvorby ŠVP, ICT, metodik prevence a výchovný poradce. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech všichni pedagogičtí pracovníci prošli úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu PI SIPVZ a přibližně 5 pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: počítačová grafika a digitální fotografie, Excel). Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. ~ 6 ~

7 2.7 Mezinárodní spolupráce, dlouhodobé projekty Škola již delší dobu udržuje spolupráci se základní školou v Glogowku (Polsko). Předmětem spolupráce jsou zejména poznávací kulturní návštěvy a sportovní a soutěžní akce. Každoročně spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého při přípravě budoucích pedagogů - umožňujeme studentům pedagogických fakult získání praxe na naší škole. Každá třída projde během docházky mnoha akcemi a exkurzemi. Na 1. stupni se žáky několikrát navštívíme ekologické centrum Slunákov, jezdíme na pobyt v přírodě a na exkurzi do Prahy. Na 2. stupni s nimi opět pojedeme na pobyt v přírodě, zúčastníme se lyžařského soustředění a cyklistického zájezdu. Pravidelné tematické exkurze, které škola organizuje jsou skanzen Rožnov pod Radhoštěm, Pradědova galerie, elektrárny Dalešice a Dukovany, elektrárna Dlouhé Stráně a papírny Losiny, muzeum Anthropos a planetárium v Brně, seminář na Ứřadu práce v Olomouci a Scholaris. Branný den s evakuací a prvky první pomoci, den pro děti a rodiče, uspávání broučků, Halloween, vánoční a velikonoční jarmark, školní akademie, sportovní den, škola naruby jsou pravidelné akce, které škola pořádá ve svém areálu a blízkém okolí. Na konci 5. a 9. ročníku zpracovávají žáci absolventské práce (projekt), na jehož základě ukazují, jaké u nás získali nebo si rozvinuli kompetence. Rozpis zájezdů 6. třída 7. třída 2011/ / / / /2016 Pobyt v přírodě (TU + Šť) Anthropos + hvězdárna (Ka) Anthropos + hvězdárna (Ka) Pobyt v přírodě (TU + Šť) Pobyt v přírodě (TU + Šť) Anthropos + hvězdárna LVZ (Šť) Anthropos + hvězdárna Pobyt v přírodě (TU + Šť) Pobyt v přírodě (TU + Šť) Anthropos + hvězdárna LVZ (Šť) Anthropos + hvězdárna 8. třída 9. třída Osvětim (Ka) Dlouhé Stráně + Losiny (Dv) Osvětim (Ka) Dlouhé Stráně + Losiny (Dv) LVZ (Šť) Dukovany + Dalešice (Dv) Dukovany + Dalešice (Dv) Osvětim Dlouhé Stráně + Losiny (Dv) Osvětim Dlouhé Stráně + Losiny (Dv) Zájemci Krakov + Vělička Vídeň LVZ (Šť) Dukovany + Dalešice (Dv) Dukovany + Dalešice (Dv) Osvětim Dlouhé Stráně + Losiny (Dv) Osvětim Dlouhé Stráně + Losiny (Dv) 2.8 Spolupráce se Školskou radou, rodiči žáků, místními i regionálními partnery, PPP a jinými institucemi Školská rada se schází pravidelně 3 až 4 do roka. Vyjadřuje se k rozpočtu školy, výroční zprávě školy za uplynulý rok, školnímu řádu a hodnocení žáků a celkově se zapojuje do chodu školy. Od školního roku 2007/2008 se rada vyjadřuje k ŠVP školy a jeho možným každoročním úpravám. K pravidelnému kontaktu s rodiči dochází 3 5 krát do roka formou třídních schůzek a konzultací. Rodiče mají možnost mimo pravidelný kontakt docházet do školy v průběhu celého školního roku vždy po dohodě s daným pedagogem, výhradně však mimo vyučovací hodiny. Dále mají možnost kontaktovat pedagogické pracovníky školy prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. ~ 7 ~

8 Spolupráce s dalšími školskými subjekty na Svatém Kopečku je na dobré úrovni. Škola spolupracuje se ZOO Olomouc, a to formou pomoci při úpravě zeleně v ZOO, účastí na křtinách nově narozených zvířat a nárazově malými finančními sponzorskými dary na vybraná zvířata. Škola využívá ve vhodných případech ZOO k přesunu výuky přírodovědných předmětů ze tříd do prostor ZOO, a to zejména na 1. stupni. Spolupráce s PPP Olomouc probíhá pouze v případě potřeby školy. Další spolupráce, a to s P-centrem Olomouc, Úřadem práce Olomouc a odborem sociální péče Magistrátu města Olomouce, je na velmi dobré úrovni a škola ji maximálně využívá formou besed, účastí na vzdělávacích programech a soutěžích. Velmi dobrá spolupráce je s firmou Lesní a myslivecké práce Pudil na Svatém Kopečku. ~ 8 ~

9 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 Zaměření školy Motivační název školního vzdělávacího programu Škola základ života vystihuje podstatu (filozofii) naší školy, tj. 1) poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků 2) připravit žáky pro další studium na třetím stupni vzdělávání a pro budoucí povolání 3) rozvíjet pozitivní vztah žáků k životnímu prostředí a ke společnosti 4) podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách 5) rozvíjet komunikační dovednosti žáků: a. v mateřském jazyce b. v cizím jazyce c. v informačních a komunikačních technologiích d. v sociálních vztazích Chceme: - učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi - zavádět efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými budou žáci vedeni k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu - vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání - podporovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu - vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; - věnovat stejnou péči všem žákům - klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi) - provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi - se zaměřovat i na žáky nadané, vytvořit jim podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy, z metod práce u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. - se rovněž zúčastňovat různých soutěží na úrovni školní, okresní i krajské, kde budou mít žáci možnost se prezentovat. Při přípravě k těmto soutěžím dochází k dalšímu rozvoji jejich nadání - stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. - dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky ~ 9 ~

10 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou cestou, jak žákům pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy proto uplatňují následující postupy a metody při výuce i mimo ni. Cíl základního vzdělávání dle RVP ZV KLÍČOVÁ KOMPETENCE Co představuje v životě školy a žáka ve výuce na naší škole Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení KOMPETENCE K UČENÍ Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. KK1A Ve výuce klademe důraz na čtení s porozuměním. KK1B Podporujeme samostatnost a tvořivost. KK1D Podporujeme různé způsoby dosažení cíle. KK1A Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti, zařazujeme proto takové metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami. KK1A Ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. KK1A Ve výuce rozlišujeme základní (kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). KK1A Učíme žáky vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z literatury a z internetu. Vedeme žáky ke kombinování informací z různých zdrojů. KK1B Učíme žáky používat základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí, KK1C Učíme žáky propojovat informace z různých vzdělávacích oblastí. KK1C Vedeme žáky k pochopení obecně užívaných termínů, znaků a symbolů. KK1C Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. KK1B Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. KK1D Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem hodiny, na konci zhodnotíme jeho dosažení. KK1E Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. KK1E Motivujeme žáky k učení snažíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení a zažívá úspěch. KK1A Učíme žáky pracovat s chybou. KK1E Vedeme žáky k trpělivosti, povzbuzujeme je. KK1A Podporujeme u žáků kritiku a sebekritiku. KK1D Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učíme žáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva ). KK2B Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky problémy řešit. KK2A ~ 10 ~

11 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Učíme žáky problém rozpoznat, pochopit a naplánovat jeho řešení. KK2A Učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problému. KK2B Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. KK2B Podporujeme různé způsoby řešení problému. KK2C Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmus řešení problémů. KK2D Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. KK2D Vedeme žáky k samostatnosti, tvořivosti a logickému myšlení. KK2C Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. KK2E Vedeme žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí. KK2E Učíme žáky problémům předcházet. KK2A Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů zvládají. Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. KK3A Vedeme žáky k jasnému vyjadřování a formulování myšlenek. KK3A Požadujeme po žácích kultivovaný písemný i ústní projev. KK3A Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. KK3B Podporujeme kritiku a sebekritiku. KK3B Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. KK3B Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s druhými lidmi v různých situacích. KK3B Do výuky zařazujeme různé druhy materiálů, které žáci využívají ke svému rozvoji. KK3C Učíme žáky vhodnou formou vyjadřovat a obhájit své názory a postoje. KK3C Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. KK3D Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, ppt prezentace apod.). KK3D Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. KK3E Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci. KK3E Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. Učíme žáky pracovat ve skupinách, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. KK4A Rozvíjíme schopnost žáků zastávat ve skupině různé role. KK4A Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) skupiny, svoji práci (význam) ve skupině i práci (význam) ostatních členů skupiny. KK4C Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se ~ 11 ~

12 Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi KOMPETENCE OBČANSKÉ žáci vzájemně potřebují. KK4B Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. KK4C Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. KK4D Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. KK4B Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. KK4C Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky (mezi žáky a učiteli). KK4B Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. KK4A Posilujeme u žáků sociální chování a sebeovládání. KK4D Vedeme žáky k respektu k druhým lidem. KK4D Vedeme žáky k sebeúctě a úctě k druhým lidem. KK5A Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. KK5A V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. KK5B Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. KK5B Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. KK5B Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. KK5B Problémy řešíme věcně, rozumně a spravedlivě. KK5B Dodržujeme zásadu, že tu není špatný žák, jsou tu jen spatné projevy jeho chování. KK5B Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). KK5A V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. KK5B Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. KK5D Zvyšujeme u žáků zájem o kulturní dědictví a jeho ochranu. KK4D Vedeme žáky k ochraně svého zdraví, dodržování zdravého životního stylu. KK5E Vedeme žáky k ochraně životního prostředí. KK5E V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivními motivace. Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. KK5A Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. ~ 12 ~

13 Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci KOMPETENCE PRACOVNÍ Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. Učíme žáky používat nástroje a materiály, se kterými se setkávají v běžném životě. KK6A Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. KK6A Důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. KK6B Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme budoucího povolání představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. KK6C Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme, žádnou prací netrestáme - tím vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. KK6C Vedeme žáky k ochraně přírody a šetrnosti zacházení s materiály. KK6B Během výuky seznámíme žáky s podstatou podnikatelského prostředí tak, aby byl schopen zvážit rizika podnikání a rozvíjet své podnikatelské myšlení. KK6D Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). 3.3 Vyučovací metody Na naší škole budeme při výuce využívat zejména takové vyučovací metody, které povedou k rozvoji žákovských kompetencí, přičemž budeme minimalizovat frontální výuku. Na úrovni školy budeme využívat následující vyučovací metody: - Skupinová výuka - Týmové učení - Projektové vyučování - Rozhovor - Diskuze - Dramatizace - Práce s textem - Didaktické hry - Rolové hry - I.N.S.E.R.T. - Vennův diagram - Pětilístek - Metoda ano-ne - Skládankové učení - Učíme se navzájem - Diskusní pavučina - Myšlenková mapa - Kostka - Klíčové pojmy - Dvojitý / trojitý zápisník - Metoda V,CH,N Víme, chceme vědět, naučili jsme se ~ 13 ~

14 - Volné psaní - Brainstorming - Přednáška s diskuzí - Poslední slovo patří mně Kolem dokola - Frontální výuka 3.4 Klíčové kompetence Cílem naší školy je, aby žáci měli v maximální možné míře rozvinuty na konci daného období klíčové kompetence. Kompetence k učení Čte s porozuměním K učení využívá vhodné metody učení K učení využívá informace z různých zdrojů Organizuje vlastní učení Samostatně pozoruje a experimentuje Zhodnotí výsledky svého učení Operuje s obecně užívanými termíny a symboly Čte s porozuměním Na konci 3. ročníku žák: - plynule čte jednoduché texty - s pomocí učitele shrne obsah přečteného textu - s pomocí učitele vybere z textu důležité informace - rozhodne, jak se mu text líbil, a své rozhodnutí zdůvodní Na konci 5. ročníku žák: - pozorně čte texty přiměřené náročnosti - vlastními slovy shrne obsah přečteného textu - vybere z textu důležité informace - sestaví jednoduchou osnovu přečteného textu - diskutuje nad obsahem textu - kriticky text zhodnotí Na konci 9. ročníku žák: - čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti - vlastními slovy reprodukuje text - orientuje se v textu - vybere z textu důležité informace - vyhledá v textu souvislosti - sestaví osnovu přečteného textu - vypracuje otázky a úkoly, které se k textu vztahují - diskutuje nad obsahem textu - konfrontuje přečtený text s obdobným textem, se kterým se již dříve setkal - navrhne možná pokračování textu - kriticky text zhodnotí a své hodnocení obhájí ~ 14 ~

15 K učení využívá vhodné metody učení Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele navrhne postup svého učení - popíše postup, který při učení použil - zhodnotí, zda mu zvolená metoda vyhovuje Na konci 5. ročníku žák: - užívá takové metody učení, které mu nejvíce vyhovují - popíše zvolenou metodu učení - zhodnotí efektivnost zvolené metody učení Na konci 9. ročníku žák: - vybírá z více metod učení - volí takové metody učení, které jsou pro něj nejefektivnější - popíše zvolenou metodu učení - obhájí zvolenou metodu učení - zhodnotí efektivnost zvolené metody učení - navrhne způsob, jakým by mohl své učení zlepšit K učení využívá informace z různých zdrojů Na konci 3. ročníku žák: - k učení využívá učitelem zadané zdroje - vyjmenuje zdroje, které k učení využívá (učebnice, encyklopedie, atd.) - doporučí, či nedoporučí zadaný zdroj spolužákům Na konci 5. ročníku žák: - k učení využívá více zdrojů - samostatně zvolí zdroj jednoduché informace, kterou hledá - pojmenuje používané zdroje - vyjmenuje zdroje, které k učení využívá (učebnice, encyklopedie, atd.) - doporučí, či nedoporučí zadaný zdroj spolužákům - využívá získané informace v praktickém životě Na konci 9. ročníku žák: - efektivně využívá všech dostupných zdrojů - vybere vhodné zdroje informací - kombinuje informace z různých zdrojů - uspořádá informace z jednotlivých zdrojů - zhodnotí použité zdroje - samostatně vyhledává neznámé pojmy - samostatně zvolí zdroj informace, kterou hledá - využívá získané informace v praktickém životě - vnímá a na příkladech ukáže provázanost jednotlivých vzdělávacích oblastí ~ 15 ~

16 Organizuje vlastní učení Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele sestaví postup učení - s pomocí učitele si časově rozvrhne postup učení - přichystá si zadané pomůcky - po ukončení práce si pomůcky uklidí Na konci 5. ročníku žák: - navrhne vhodný postup učení - časově si rozvrhne postup učení - samostatně si přichystá vhodné pomůcky - zhodnotí dodržení plánu učení - s pomocí učitele doporučí změny při organizování ekvivalentních úloh Na konci 9. ročníku žák: - zvolí vhodný postup učení - časově si rozvrhne postup učení - samostatně si přichystá vhodné pomůcky - diskutuje nad zvolenou organizací - zhodnotí dodržení plánu učení - doporučí změny při organizování ekvivalentních úloh Samostatně pozoruje a experimentuje Na konci 3. ročníku žák: - dle zadání učitele pozoruje jednoduché jevy z praktického života - pozorované jevy vlastními slovy popíše - zdůvodní příčiny každodenních jednoduchých jevů - jednoduše zhodnotí význam pozorovaných jevů Na konci 5. ročníku žák: - samostatně pozoruje jednoduché jevy - pozorované jevy popíše - vysvětlí příčiny pozorovaných jevů - porovná mezi sebou jednoduché jevy - zhodnotí význam pozorovaných jevů - při experimentování do jednoduchých jevů zasahuje - popíše změny chování jevu po svém zásahu - zhodnotí výsledky svého zásahu do jevu Na konci 9. ročníku žák: - samostatně pozoruje zvolené jevy - pozorované jevy podrobně popíše - vysvětlí příčiny pozorovaných jevů - porovná mezi sebou jevy - zhodnotí význam pozorovaných jevů - při experimentování do jevů zasahuje - stanoví předběžnou hypotézu, jak jev bude při konkrétním zásahu reagovat - popíše změny chování jevu po svém zásahu - zhodnotí výsledky svého zásahu do jevu ~ 16 ~

17 - ze svého pozorování a experimentování vytvoří projekt Zhodnotí výsledky svého učení, je motivován pro celoživotní učení Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele zhodnotí, zda úkol zvládnul - jednoduše vysvětlí smysl učení - projevuje pozitivní vztah k učení - projevuje snahu se zlepšit Na konci 5. ročníku žák: - s pomocí učitele zhodnotí úroveň zvládnutí zadaného úkolu - vlastními slovy vysvětlí smysl učení - o smyslu učení diskutuje - projevuje pozitivní vztah k učení - projevuje snahu se zlepšit Na konci 9. ročníku žák: - zhodnotí úroveň zvládnutí zadaného úkolu - vlastními slovy vysvětlí smysl učení - o smyslu učení diskutuje - projevuje pozitivní vztah k učení - projevuje snahu se zlepšit - posoudí vlastní pokrok, který učinil během základního vzdělávání - určí překážky, které mu brání, komplikují v učení - navrhne postup, jak své učení dále zdokonalovat - kriticky zhodnotí užitečnost učení pro svůj budoucí život - vysvětlí, čeho chce v životě dosáhnout - zdůvodní volbu svého dalšího zaměření, povolání Operuje s obecně užívanými termíny a symboly Na konci 3. ročníku žák: - komunikuje pomocí běžně užívané slovní zásoby - užívá základní pojmy, termíny, znaky a symboly, se kterými se setkává v praktickém životě a se kterými se seznámil v průběhu docházky - zeptá se na termíny, kterým nerozumí Na konci 5. ročníku žák: - komunikuje pomocí běžně užívané slovní zásoby - užívá základní pojmy, termíny, znaky a symboly, se kterými se setkává v praktickém životě a se kterými se seznámil v průběhu docházky - z doporučených zdrojů vyhledává termíny, kterým nerozumí - vlastními slovy vysvětlí používané pojmy a termíny Na konci 9. ročníku žák: - při komunikaci rozumí často užívaným cizím slovům - užívá základní pojmy, termíny, znaky a symboly, se kterými se setkává v praktickém životě a se kterými se seznámil v průběhu docházky - samostatně vyhledává termíny, kterým nerozumí ~ 17 ~

18 - definuje běžně užívané pojmy a termíny Kompetence k řešení problémů Rozpozná problém a určí jeho příčiny Naplánuje způsob řešení problému Vyhledá a zpracuje informace potřebné pro řešení problému Samostatně řeší problém Aplikuje osvědčené postupy při řešení podobných problémů Obhájí a zhodnotí výsledky své činnosti při řešení problému Rozpozná problém a určí jeho příčiny Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele rozpozná problém z praktického života - využívá vlastní zkušenosti při určení problému - vlastními slovy popíše příčiny jednoduchého problému - vnímá problémy jako samozřejmou součást života a učení, aktivně k nim přistupuje Na konci 5. ročníku žák: - rozpozná problém z praktického života - využívá vlastní zkušenosti při určení problému - určí příčiny jednoduchého problému - s pomocí učitele uspořádá příčiny problému podle míry vlivu na problém - vnímá problémy jako samozřejmou součást života a učení, aktivně k nim přistupuje Na konci 9. ročníku žák: - rozpozná problém - využívá vlastní zkušenosti při určení problému - určí příčiny problému - samostatně uspořádá příčiny problému podle míry vlivu na problém - určí další problémy, které jednotlivé příčiny ovlivňují - vnímá problémy jako samozřejmou součást života a učení, aktivně k nim přistupuje Naplánuje způsob řešení problému Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele popíše problém - s pomocí učitele sestaví časový harmonogram řešení problému - připraví si učitelem požadované pomůcky, které k řešení problému potřebuje - zhodnotí míru vyřešení problému Na konci 5. ročníku žák: - popíše problém - sestaví časový harmonogram řešení jednoduchého problému - připraví si pomůcky, které k řešení problému potřebuje - konzultuje svůj postup se spolužáky a učitelem ~ 18 ~

19 - kriticky zhodnotí svůj postup při řešení problému - kriticky posoudí způsob řešení problému spolužáky - při neúspěchu hledá jiná řešení - osvědčené postupy užívá pro řešení podobných problémů Na konci 9. ročníku žák: - popíše problém - sestaví časový harmonogram řešení složitějšího problému - připraví si pomůcky, které k řešení problému potřebuje - samostatně volí postup řešení problému - kriticky zhodnotí svůj postup při řešení problému - kriticky posoudí způsob řešení problému spolužáky - při neúspěchu hledá jiná řešení - osvědčené postupy užívá pro řešení podobných problémů Vyhledá a zpracuje informace potřebné pro řešení problému Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele vyhledá informace v zadaných zdrojích - rozpozná shodné a odlišné znaky informací - získané informace po konzultaci s učitelem využije při řešení problému Na konci 5. ročníku žák: - vyhledá informace z doporučených a pro žáka známých zdrojů - vyhledává shodné a odlišné znaky informací - získané informace po konzultaci s učitelem využije při řešení problému - uvede zdroje informací - aplikuje získané informace pro řešení podobných problémů Na konci 9. ročníku žák: - vyhledá informace z doporučených a pro žáka známých zdrojů - vyhledává shodné a odlišné znaky informací - na základě posouzení věrohodnosti informací je seřadí - získané informace po konzultaci s učitelem využije při řešení problému - uvede zjednodušené citace použitých pramenů a literatury - aplikuje získané informace pro řešení podobných problémů Samostatně řeší problém Na konci 3. ročníku žák: - k řešení problému přistupuje aktivně - s pomocí učitele volí vhodné způsoby řešení - s pomocí učitele užívá logické postupy - na základě návodu řeší problém Na konci 5. ročníku žák: - s částečnou pomocí učitele volí vhodné způsoby řešení problémů - u jednodušších úkolů užívá logické postupy - aplikuje známé modelové situace - k řešení využívá různých zdrojů informací ~ 19 ~

20 - svou práci obhájí - rozpozná chyby, které po konzultaci odstraní Na konci 9. ročníku žák: - volí vhodné způsoby řešení problémů - při řešení problému užívá logické postupy - aplikuje známé modelové situace - k řešení využívá různých zdrojů informací - svou práci obhájí - předchází chybám - při neúspěchu hledá jiná řešení Aplikuje osvědčené postupy při řešení podobných problémů Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele rozpozná podobné problémové situace - s pomocí učitele vybere správný postup řešení - s pomocí učitele aplikuje zvolený postup Na konci 5. ročníku žák: - rozpozná modelové situace - s pomocí učitele užívá zautomatizovaných postupů - aplikuje zvolený postup Na konci 9. ročníku žák: - rozpozná podobné problémové situace - rozpozná modelové situace - užívá zautomatizovaných postupů - aplikuje zvolený postup - srovná rozdíly v postupech Obhájí a zhodnotí výsledky své činnosti při řešení problému Na konci 3. ročníku žák: - porovná výsledky se spolužáky - na přiměřené úrovni obhájí výsledky své práce - s pomocí učitele posoudí, zda dosažený výsledek odpovídá zadání - uzná svou chybu Na konci 5. ročníku žák: - porovná výsledky se spolužáky - na přiměřené úrovni obhájí výsledky své práce - pomůže spolužákům nalézt a odstranit chyby - samostatně posoudí, zda dosažený výsledek odpovídá zadání - uvědomuje si zodpovědnost za své činy Na konci 9. ročníku žák: - porovná výsledky se spolužáky - obhájí výsledky své práce - předchází chybám ~ 20 ~

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola je samostatně zřízená pro výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z Rožmitálu p.tř. a širokého okolí. Jejími klienty jsou děti s

Více

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TECHNIKA KOLEM NÁS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsah předmětu osobnostní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Obsahově souvisí

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP)

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP) 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP) 3.1. Obecné pojetí ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Základní

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Demlova 18, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název našeho ŠVP Učíme se s Amosem vychází z čestného názvu školy, který je spojený se jménem učitele národů Jana Amose Komenského. ŠVP vychází z obecných

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více