Právní rádce 01/ Hlavní změny v obchodním zákoníku po 1. lednu 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní rádce 01/ 2012. Hlavní změny v obchodním zákoníku po 1. lednu 2012"

Transkript

1 Právní rádce 01/ 2012 Hlavní změny v obchodním zákoníku po 1. lednu 2012 Úderem silvestrovské půlnoci nabyly účinnosti hned tři novely obchodního zákoníku. Svým rozsahem nepůsobí nijak výjimečně. Významem přesto předčí mnohé ze svých předchůdců. Cílem tohoto článku je podat přehled hlavních změn, které přinášejí, a upozornit na jejich praktické dopady i možná úskalí. Nejvíce novinek přináší zákon č. 351/2011 Sb., od počátku pojatý jako novela obchodního zákoníku. Předkladatelé si vytkli za cíl odstranit největší vady starších novel textu, zvláště dvou ne úplně podařených předpisů z roku 2009, které se týkaly nabývání vlastních akcií a finanční asistence (zákon č. 215/2009 Sb.) a valné hromady akciové společnosti (zákon č. 420/2009 Sb.). Tím jsou vymezeny první dva okruhy změn, vesměs technického rázu. Přidala se i snaha zmírnit a vyjasnit některé povinnosti podnikatelů ve vztahu k obchodnímu rejstříku, ale i reagovat na neblahé zkušenosti s fungováním dalších ustanovení zákoníku v praxi, včetně nechvalně proslulého 196a. Sněmovna doplnila vládní předlohu o další dva body: řešení otázky tzv. souběhů funkcí a nejasností kolem limitace, resp. předchozího vzdání se práva na náhradu škody. Druhá z posuzovaných novelizací - zákon č. 355/2011 Sb. - primárně mění zákon o přeměnách. V souvislosti s tím ale vyvstala potřeba udělat několik změn i v obchodním zákoníku. Za pozornost stojí zvláště dvě novinky. Novela jednak mění režim rozhodování jediného společníka společnosti s ručením omezeným či jediného akcionáře v akciové společnosti, jednak předsouvá okamžik, od kterého může upisovatel akcií vykonávat akcionářská práva při efektivním zvýšení základního kapitálu akciové společnosti. Do obchodního zákoníku zasáhl též zákon, který promítá do právního řádu přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (zákon č. 420/2011 Sb.). Změna, která se týká obchodního zákoníku, je však jen dílčí. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob váže zrušení, přeměnu (např. fúzi či rozdělení) či zánik právnické osoby, proti které bylo zahájeno trestní stíhání, na povolení soudu. Obchodní zákoník na to nově reaguje požadavkem, aby takové povolení bylo rejstříkovému soudu předkládáno spolu s návrhem na zápis přeměny či na výmaz společnosti. MOŽNOST PŘEDEM OMEZIT ČI VYLOUČIT ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Jeden z hlavních přínosů zákona č. 351/2011 Sb. tkví v novém znění 386 odst. 1 obchodního zákoníku, který dosud zakazoval, aby se strany obchodních závazkových vztahů vzdaly práva na náhradu škody před porušením povinnosti, z něhož škoda může vzniknout. Dispozitivní úprava 379 odst. 1 obchodního zákoníku sice nepřímo připouštěla alespoň tzv. limitaci náhrady, tj. byť i předchozí dohodu o tom, že v případě porušení povinnosti ponese porušitel odpovědnost jen do sjednaného rozsahu, i kdyby jej skutečná škoda nakonec převyšovala. Kategoricky (a kogentně) formulovaný zákaz předchozího vzdání se práva na náhradu v 386 odst. 1 obchodního zákoníku nicméně vrhal stín pochybnosti i na přípustnost takové limitace. Zmíněnou pochybnost bohužel podpořila i judikatura Nejvyššího soudu. Není sice jednotná, přinejmenším z jednoho rozhodnutí však plyne závěr proti limitaci (viz rozsudek ze dne , sp. zn. 32 Odo 1651/2005). Teorie i judikatura se tak shodly jedině v tom, že nedovolené, a tudíž neplatné bylo až dosud ujednání, které odpovědnost za porušení určité povinnosti vylučovalo zcela (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 29 Cdo 2700/2000). Nové znění 386 odst. 1 obchodního zákoníku je přesně opačné. Stranám výslovně dovoluje, aby rozsah náhrady škody předem omezily. Tím odpadnou pochybnosti ohledně limitace. Nová úprava otevírá účastníkům obchodních závazkových vztahů dokonce možnost, aby se práva na náhradu předem i vzdali! To je zásadní posun.

2 Výjimku zákon stanoví jedině ohledně škody způsobené úmyslně; vzdání se i limitace takového práva předem budou nadále zapovězeny. CO SE STARÝMI SMLOUVAMI? Popsanou změnu neprovází žádné přechodné ustanovení, které by umožnilo vztáhnout ji také na vztahy vzniklé před její účinností. Příznivá novinka tak platí jen pro dohody uzavřené po Rozpor s dosavadní úpravou zakládal absolutní neplatnost. Pokud tedy účastníci sjednali vyloučení odpovědnosti za porušení povinnosti před Novým rokem, zůstane jejich dohoda neplatnou i po tomto datu. Stranám ovšem nic nebrání v tom, aby ji uzavřely znovu, za účinnosti nové úpravy. Týká se to i povinností vyplývajících ze starších smluv. Pokud stále hrozí jejich porušení, a tedy i vznik škody, lze za ně vyloučit odpovědnost ujednáním dle nového znění zákona. Podobně je to se staršími klauzulemi o limitaci odpovědnosti, v praxi nejrozšířenějšími. Pokud je strany uzavřely před prvním lednem, i nadále je tíží nejistota, která panovala před účinností novely. Dokud velký senát Nejvyššího soudu nesjednotí rozkolísanou judikaturu ke znění zákona před novelizací, nelze na jejich vynutitelnost plně spoléhat. V důležitých případech, ve kterých to má stále smysl, mohou strany (pro jistotu) i tyto limitační klauzule renegociovat. Pojistí se tím proti jakékoliv variantě dalšího vývoje judikatury. POZOR NA ČETNÁ OMEZENÍ! Z jiných ustanovení obchodního či občanského zákoníku ovšem plyne několik omezení pro limitaci či dokonce vyloučení práva na náhradu škody, dříve než toto právo vznikne. Předně je třeba vyzdvihnout, že zmiňovaná volnost se netýká smluv o výkonu funkce mezi společností a členy jejího představenstva či dozorčí rady, popř. jednatelem. Zvláštní úprava obsažená v 194 odst. 5 obchodního zákoníku, dle které jsou neplatná ujednání vylučující či omezující odpovědnost člena představenstva za škodu, zůstala novelou netknuta. Skrze odkaz obsažený v 200 odst. 3, resp. 135 odst. 2 obchodního zákoníku, se citované ustanovení i nadále použije také na členy dozorčí rady, resp. jednatele společnosti. Stále tak platí, že orgán, resp. člen orgánu, odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením péče řádného hospodáře, neomezeně a neomezitelně. Rovněž v obchodněprávních vztazích se uplatňuje 39 občanského zákoníku o neplatnosti úkonu, který se příčí dobrým mravům. Také dohoda o preventivní limitaci či vyloučení odpovědnosti za škodu by v konkrétním případě mohla být shledána nemravnou. V zahraničních právních řádech či v unijním právu se např. netoleruje ujednání limitující či dokonce vylučující odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo na životě, anebo za škodu způsobenou hrubou nedbalostí. Myslím, že stejný závěr by se mohl a měl prosadit i v tuzemském prostředí, budou-li to vyžadovat okolnosti. Uživatelé by ale neměli podcenit ani fakt, že dle 262 odst. 4 obchodního zákoníku nelze použít obchodněprávní úpravu odpovědnosti za škodu (tedy ani novou dikci jeho 386 odst. 1) na případy, v nichž odpovědnost za škodu (byť v obchodněprávním vztahu) nese nepodnikatel (lhostejno, zda jde o relativní, absolutní či smluvený obchod). Odpovědnost těchto účastníků se i ve vztazích jinak podřízených obchodnímu zákoníku bude dál řídit občanským zákoníkem, který nepřipouští limitaci ani vyloučení práva na náhradu předem. Dle téhož ustanovení platí, že bude-li účastníkem obchodněprávního vztahu spotřebitel (typicky u tzv. absolutních obchodů - např. úvěrových smluv), použije se na tento vztah občanskoprávní úprava spotřebitelských smluv. Především tedy 55 odst. 1 občanského zákoníku, který kategoricky vylučuje, aby se spotřebitel vzdal práv, jež mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršil své smluvní postavení. Pominout nelze ani závěry judikatury Nejvyššího soudu (ale i právní teorie), podle nichž porušení povinnosti založené smlouvou ve prospěch strany smlouvy představuje protiprávní jednání ve smyslu 420 občanského zákoníku také vůči libovolnému okruhu třetích osob, i když nejsou smluvními stranami. Povinná osoba tak (při splnění předpokladů obecné úpravy v občanském zákoníku) odpovídá za škodu i vůči nim, způsobí-li ji v příčinné souvislosti s uvedeným porušením.

3 Jestliže tedy podnikatel A (např. subdodavatel díla) v důsledku porušení smluvní povinnosti vůči podnikateli B (např. dodavateli díla) způsobí škodu třetí osobě C (např. objednateli díla), ponese za ni odpovědnost nejen vůči B, nýbrž dle obecné úpravy v občanském zákoníku také přímo vůči C. Limitace či vyloučení náhrady škody sjednané mezi A a B na to nebude mít vliv, když C účastníkem takové dohody nebyl, své právo na náhradu škody tudíž nemohl omezit, tím méně vyloučit. Kalkulovat riziko potenciální odpovědnosti jen na základě limitujícího ujednání s konkrétní smluvní stranou by tudíž nebylo namístě. Nemluvě o rizicích spojených s úpravou obecné občanskoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, provozem zvlášť nebezpečným aj. Dopady této tzv. zvláštní zákonné odpovědnosti nepůjde limitovat či vyloučit ani mezi účastníky smlouvy. Možnost uzavřít se členem orgánu pracovní smlouvu na obchodní vedení Dalším přínosem zákona č. 351/2011 Sb. je pokus o komplexní řešení problémů kolem tzv. souběhů funkcí členů orgánu společnosti (jednatelů, členů představenstva atd.) a pracovněprávních poměrů k téže společnosti (např. na výkon různých ředitelských pozic). Návrh tohoto řešení sice formálně vzešel z ústavněprávního výboru sněmovny, za jeho textací stojí ovšem ministerstvo spravedlnosti, tudíž jde především o vládní iniciativu. Jak obecné, tak správní soudy dosud konstantně judikovaly, že není možné platně sjednat pracovní poměr na činnosti, které člen orgánu vykonává ve společnosti již z titulu funkce člena orgánu. Typicky jde o záležitosti obchodního vedení. Jednatel společnosti tak mohl mít sjednán platný pracovní poměr ke společnosti výlučně na činnosti výrazně vzdálené své řídicí pravomoci (např. na pozici skladníka, programátora, řidiče), anebo musel takovou řídicí pozici zaujmout v jiné společnosti, než byla ta, ve které působil jako člen orgánu (mohl se tedy stát např. zaměstnancem - ředitelem dceřiné či sesterské společnosti). Nově vložený 66d obchodního zákoníku připouští, aby statutární orgán pověřil výkonem obchodního vedení zčásti i zcela jiného, včetně (jak zákon explicitně zdůrazňuje) jednotlivých členů tohoto orgánu. Výkon takového pověření potom (opět dle výslovné dikce zákona) bude možné konat v (souběžném) pracovním poměru. Představenstvo či jednatelé tak budou moci kdykoliv rozhodnout, že určité otázky obchodního vedení (např. týkající se finančního řízení) nebude rozhodovat představenstvo, resp. většina jednatelů, nýbrž že jejich rozhodování svěří některému z členů představenstva či jednotlivému jednateli. Ne že by tak představenstvo, resp. jednatelé, nemohlo rozhodnout i před Teorie ani judikatura nevylučovaly jak vertikální, tak horizontální delegaci rozhodování o vymezených záležitostech obchodního vedení. Rozdíl je však v tom, že teprve nová právní úprava s touto možností spojuje právo společnosti, aby s adresátem pověření na takto svěřený úkol uzavřela (souběžnou) pracovní smlouvu. FORMA ROZHODNUTÍ O DELEGACI Zákon mlčí o tom, jaké má rozhodnutí o delegaci splňovat formální náležitosti. Uplatní se tedy stejná pravidla jako pro jiné rozhodnutí představenstva ( 195 obchodního zákoníku), resp. pro rozhodnutí jednatelů o obchodním vedení ( 134 obchodního zákoníku). Oprávnění k delegaci zakládá přímo zákon. Společníci či akcionáři tak přijetí takového rozhodnutí nemohou účinně bránit ani úpravou ve stanovách či ve společenské smlouvě. To koresponduje se zákazem, aby společníci či valná hromada jakkoli zasahovali do obchodního vedení ( 135 odst. 2, 194 odst. 4 obchodního zákoníku). Vyloučit nelze zřejmě ani to, aby rozhodnutí o delegaci přijalo i představenstvo, které má jediného člena (má-li společnost jednoho akcionáře, 194 odst. 3 obchodního zákoníku), aby tedy ten delegoval výkon obchodního vedení sám na sebe. Totéž lze nepochybně vztáhnout na společnost s ručením omezeným, která bude mít jediného jednatele. Je-li účelem novelizované úpravy otevřít možnost souběžných pracovních poměrů jednatelů a členů představenstva, není důvod upírat toto právo osobám, které uvedenou pozici zastávají ve společnosti samy. *... JEHO OBSAH

4 Při určování obsahu rozhodnutí o delegaci (části) obchodního vedení je třeba vyjít z ustálených definic obchodního vedení. To se konstantně vymezuje jako řízení společnosti, zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech. Literatura a judikatura kladou důraz na každodennost takového vedení, resp. na řízení běžného provozu podniku (viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 4 Afs 24/2003, nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 5 Tdo 1208/2005, popř. ze dne , sp. zn. 5 Tdo 94/2006). Obchodní vedení zahrnuje rozhodování o organizačních, technických, obchodních, personálních a finančních otázkách (viz opět rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 4 Afs 24/2003), resp. o provozních záležitostech, jako jsou např. zásobování, odbyt, reklama, vedení účetnictví (rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 5 Tdo 94/2006), zavádění marketingu či řešení optimálního způsobu řízení, ale např. také o tom, jak bude společnost řešit své závazky (rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 29 Odo 1262/2006), zda uhradí konkrétní závazek (rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 29 Odo 1108/2005) nebo jak bude postupovat při vymáhání pohledávek (rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 29 Cdo 3139/2007). Předmětem delegace mohou být libovolné dílčí složky obchodního vedení (např. jen otázky vymáhání pohledávek), celé oblasti obchodního vedení (např. každodenní řízení personální, finanční) anebo výkon veškerého běžného řízení společnosti. Představitelná je též delegace obchodního vedení, pokud jde o určitou oblast (divizi) podnikání společnosti. Literatura i judikatura ale tradičně vyčleňují z obchodního vedení rozhodnutí strategického, koncepčního, resp. zásadního významu pro další podnikání (či dokonce existenci) společnosti. Ustanovení 66d obchodního zákoníku na ně tudíž nedopadne. I kdyby tedy představenstvo či jednatelé delegovali rozhodování o všech otázkách obchodního vedení, působnost ke strategickému (koncepčnímu) řízení společnosti jim zůstane zachována. Nadále tak budou moci "určovat směr", jakým se mají rozhodnutí delegovaného člena ubírat. Zákon to potvrzuje v 66d odst. 4. Pověření nemůže nikdy zahrnovat (např. vedle účasti na zasedání orgánu a rozhodování o samotném pověření) rozhodování o "základním zaměření obchodního vedení společnosti". Obchodní vedení nezahrnuje ani oprávnění jednat jménem společnosti navenek. Viz např. závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. 29 Odo 479/2003, či ze dne , sp. zn. 5 Tdo 94/2006. Také okruh těchto záležitostí je tak delegaci z povahy věci odepřen. *... ÚČINKY Rozhodnutí o delegaci přenese působnost činit stanovená rozhodnutí na jeho adresáta. Současně zbaví této působnosti představenstvo, resp. jednatele. Ti si ji nebudou moci nárokovat ani "ad hoc". Rozhodnutí o delegaci mohou samozřejmě kdykoliv zrušit či zúžit. Dokud tak však neučiní, mělo by je zavazovat. Domnívám se, že jedině takový výklad vyhovuje účelu novely. Důležitým předpokladem pro možnost sjednání souběžného pracovního poměru je jasné vymezení kompetencí. Jde o to zajistit, aby bylo u každého rozhodnutí o obchodním vedení jednoznačně seznatelné, zda je osoba činí z titulu své funkce (člena) orgánu, anebo v pracovním poměru. Pokud by se mělo připustit, aby orgán, který výkon obchodního vedení delegoval sám na sebe, resp. své členy, dál kdykoliv rozhodoval o otázkách, jež takto svěřil, rozdíl mezi oběma režimy by se setřel. Zvláště pokud by byl delegující orgán jednočlenný, bylo by nemožné rozpoznat, kterému vztahu připsat následky rozhodnutí. Ke stejnému závěru ostatně judikatura dospěla v případech, ve kterých zákon již dříve připustil možnost delegace působnosti. Např. v rozhodnutí ze dne , sp. zn. 29 Odo 149/2005, Nejvyšší soud uzavřel, že pokud valná hromada stanovami svěřila dozorčí radě působnost volit a odvolávat členy představenstva, sama ji ztrácí. Jestliže by ve věci přesto rozhodla, aniž by nejprve změnila stanovy a delegaci zrušila, rozhodla by mimo působnost, tudíž nicotně.

5 Jakmile představenstvo či jednatelé svěří výkon (části) působnosti rozhodovat o obchodním vedení svému členovi či jednateli, může s ním (ale nemusí) společnost na tento výkon uzavřít (souběžnou) pracovní smlouvu. Rozhodnutí o delegaci musí ale vždy předcházet uzavření smlouvy. Jinak by znovu hrozila neplatnost, když předmětem smlouvy v době uzavírání by byla činnost, kterou v pracovním poměru (bez delegace) vykonat nelze. *... KONTINUITA A ZÁNIK Z judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že rozhodnutí o delegaci přetrvá i tehdy, změní-li se složení představenstva či jednatelů, kteří o něm rozhodli. Viz k tomu např. rozhodnutí ze dne , sp. zn. 29 Cdo 1314/2000. To se sice váže k situaci, v níž představenstvo (v souladu se stanovami) pověřovalo svého člena samostatným jednáním navenek. Jeho závěry lze však nepochybně vztáhnout i na tento typ delegace. Nové představenstvo, resp. noví jednatelé nicméně mohou pověření svých předchůdců odvolat či zúžit. Učiní-li tak v situaci, v níž bude delegovaná působnost naplňována v souběžném pracovním poměru, pověřenou osobu tím sice zprostí působnosti k výkonu obchodního vedení, platnosti její pracovní smlouvy se to však nedotkne. Otázkou nicméně je, zda za těchto okolností neuvažovat o výpovědi pracovního poměru pro nadbytečnost. POZOR VŠAK NA ÚPRAVU JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI Novela neřeší právní režim (společného) jednání jménem společnosti dotčenými členy orgánu. Mlčí o něm i důvodová zpráva, kterou ministerstvo návrh doprovodilo. Dle mého názoru z toho logicky vyplývá, že v této oblasti se nic měnit nemělo, a tudíž ani nezmění. To znamená především dva důležité závěry. Nadále by mělo platit, že pokud má jménem společnosti podle stanov či společenské smlouvy společně jednat více členů orgánu, nebude možné požadavek obejít ani delegací a souběžným pracovním poměrem. Je to dáno i tím, že působnost k obchodnímu vedení nezahrnuje oprávnění jednat jménem společnosti. Toto oprávnění tak již proto nemůže být předmětem delegace dle 66d obchodního zákoníku. Přesto si netroufám odhadnout, jaké stanovisko zaujme Nejvyšší soud. Ještě před novelou totiž bylo možno číst mezi řádky jeho rozhodnutí, že pokud souběžný pracovní poměr dotčenému členovi orgánu vznikne platně, účinky pověření i samostatného zástupčího oprávnění dle 15 obchodního zákoníku by se (v rozsahu činností, ohledně nichž je pracovní poměr platný) mohly prosadit. To vše ale v situaci, kdy na záležitosti obchodního vedení souběžný pracovní poměr platně vzniknout nemohl. Tak i judikatura nepřímo zdůrazňovala, že o uvedených důsledcích by bylo možné uvažovat jedině mimo oblast zákonné působnosti statutárního orgánu, tedy především obchodního vedení (viz např. rozhodnutí ze dne , sp. zn. 29 Cdo 2008/2007). Konečně je třeba upozornit na novelou nedotčený, a tudíž nepochybně přetrvávající problém tzv. samokontraktace, tedy jednání jménem společnosti "sama se sebou". Také tam, kde současná judikatura připouštěla souběžný pracovní poměr, důsledně vylučovala, aby jej jménem společnosti uzavřel člen orgánu, se kterým měl vzniknout. Nejvyšší soud na tyto případy analogicky vztahoval zákaz zastoupení při kolizi mezi zájmy zástupce a zastoupeného. Viz poprvé v rozhodnutí ze dne , sp. zn. 21 Cdo 11/98. Ještě zcela nedávno přitom Nejvyšší soud zdůraznil, že uvedené závěry je třeba aplikovat i v případě, kdy pracovní smlouvu má sám se sebou uzavřít jediný jednatel, tj. není zde další jednatel, který by mohl ve věci jednat, podmínky smlouvy jsou obvyklé (tržní) a její obsah dokonce schválil jediný společník. Viz rozhodnutí ze dne , sp. zn. 21 Cdo 3061/2010. Obávám se, že shodný postoj soudy zaujmou i vůči pracovním smlouvám, které budou strany uzavírat po na základě 66d obchodního zákoníku. POZOR, ODPOVĚDNOST A ODMĚNA VŽDY PODLE OBCHODNÍHO PRÁVA! Souběžný pracovní poměr (člena) orgánu společnosti, který umožňuje novela, se však od klasického pracovního poměru odklání ve dvou směrech. Zákon předně stanoví, že delegace se nedotkne odpovědnosti za péči řádného hospodáře, tedy především jejího obchodněprávního režimu. Pověří-li tak

6 představenstvo či většina jednatelů obchodním vedením Jana Nováka, člena představenstva či jednatele, potom i kdyby svěřené otázky rozhodoval v pracovním poměru, za svá rozhodnutí v těchto věcech ponese odpovědnost, jakou by měl jako člen představenstva, resp. jednatel. Stejně tak ani zbylí členové představenstva, resp. jednatelé, nebudou zbaveni odpovědnosti za to, jak Jan Novák v konkrétním případě rozhoduje. Jejich odpovědnost se však transformuje na odpovědnost za výkon delegované působnosti, tj. za péči řádného hospodáře při výběru osoby, na niž výkon delegovali, při jejím řízení a kontrole. Proto je kladen takový důraz na "zbytkovou" působnost představenstva, resp. jednatelů, pokud jde o rozhodování o celkovém zaměření obchodního vedení. Totéž se týká odměny (mzdy) za výkon práce. Doplněný 66d odst. 3 obchodního zákoníku výslovně určuje, že mzdu za realizaci delegovaného výkonu obchodního vedení musí zaměstnanci, který je ve společnosti členem orgánu, schválit týž orgán, který rozhoduje o jeho odměňování coby člena orgánu. Ani ohledně určení odměny (mzdy) se tak v daném pracovním poměru plně neuplatní pracovněprávní předpisy, nýbrž opět obchodní zákoník. Společnosti by na tento požadavek měly pamatovat. Orgánem příslušným ke schválení mzdy bude zpravidla valná hromada. Ta se však (zvláště ve větších společnostech) schází obvykle na jaře. Dokud mzdu neschválí, právo na ni nevznikne, i kdyby je dotčenému (členovi) orgánu "garantovala" pracovní smlouva a pracovní poměr vznikl již v zimě. Všichni členové orgánu - zaměstnanci v souběžných pracovních poměrech, jejichž náplní je (byť zčásti) výkon obchodního vedení, tak musejí se svými mzdovými nároky počkat do doby jejich schválení valnou hromadou. V krajním případě i několik měsíců. Společnost mzdu nesmí vyplatit dříve, neboť by tak činila bez právního důvodu. Lze snad uvažovat o zálohových platbách, ale i to může být riziko. Pokud valná hromada mzdu neschválí (popř. nikoli ve vyplacené výši), bude nutné vymáhat platby zpět. Nepodaří-li se to, ponesou členové představenstva či jednatelé odpovědnost za porušení péče.... A SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE? Novela tak na jedné straně vytváří zvláštní novotvar v podobě pracovněprávního poměru s prvky obchodněprávní úpravy, který se u daného zaměstnance prosadí vedle jeho souběžného vztahu z výkonu funkce, tj. podřízeného primárně obchodnímu právu. To celé v situaci, kdy zásluhou novější judikatury Soudního dvora EU do tohoto obchodněprávního vztahu naopak pronikají ochranné prvky ze systému unijního pracovního práva. Viz především závěry rozhodnutí ze dne , sp. zn. C-232/09. To je poněkud schizofrenní situace. Nejsem si jist, zda sněmovna zvolila šťastné řešení. Ani 66d obchodního zákoníku nedoprovází žádné přechodné ustanovení. Pokusy souběžně kontrahovat pracovní poměr na záležitosti obchodního vedení z doby před účinností novely tak zůstanou stiženy předchozí nejistotou a často též neplatností i po tomto datu. Ani v tomto případě nemůže nová právní úprava sama o sobě zhojit smlouvy uzavřené za účinnosti dřívějších předpisů. Budou-li společnosti zamýšlet dřívější stav napravit, musejí souběžné pracovní smlouvy na výkon obchodního vedení uzavřít znovu. Nejdříve však po a poté, co příslušné orgány společnosti přijmou rozhodnutí o delegaci. Revoluce v 196a - možnost nabýt nemovitost od nevlastníka Zákon č. 351/2011 Sb. posiluje právní jistotu nabyvatelů nemovitostí (ale i věcí movitých) od osob, které je neplatně získaly od společnosti, neboť nebyla dodržena pravidla tzv. vnitřního obchodování ( 196a obchodního zákoníku). To se týká zejména případů převodu majetku na společníka, člena orgánu, jinou osobu z koncernu atd., chyběl--li znalecký posudek či souhlas valné hromady. Až dosud platily za absolutně neplatné také všechny následné převody nemovitostí "nabytých" předtím v rozporu s tímto ustanovením. Na rozdíl od movitých věcí šlo o absolutní neplatnost i v případě, že třetí osoba nevěděla ani nemohla vědět o vadách původního převodu, jednala tedy v dobré víře. Veškeré pochybnosti o tomto závěru Nejvyšší soud

7 vyvrátil sérií rozhodnutí ke kauze Interinvest (viz např. ze dne , sp. zn. 29 Cdo 4536/2009). Kategoricky v nich vyloučil možnost aplikovat 446 obchodního zákoníku (o nabytí zboží od nevlastníka v dobré víře) mimo režim obchodní kupní smlouvy, kterou lze uzavřít jen ohledně movitých věcí. Nejvyšší soud neobměkčily ani závěry senátu č. I Ústavního soudu, pokud jde o možnost nabýt nemovitost v dobré víře od nevlastníka bez ohledu na vydržení. Viz k tomu např. jeho rozhodnutí ze dne , sp. zn. 29 Cdo 1955/2010. Jedinou nadějí dalších nabyvatelů, kteří nemovitost drželi v dobré víře, že jim patří, tak bylo, že jejich dobrá víra (s připočtením dobré víry předchůdců) potrvá nejméně deset let a oni nemovitost vydrží. Nová dikce 196a odst. 6 obchodního zákoníku počítá s tím, že nabyvatelé v dobré víře nemovitost nabudou do svého vlastnictví ihned. Stejně tak věc movitou či pohledávku, bude-li kupní smlouva uzavírána v režimu obecného občanského práva. Důvodem je přiměřený odkaz na 446 obchodního zákoníku. Ten se uplatní vždy, byl-li sporný majetek původně převáděn v rozporu s 196a odst. 1 nebo 3 obchodního zákoníku. Ustanovení 446 obchodního zákoníku tak bude nutné vztáhnout i na vztahy, které obchodnímu zákoníku jinak nepodléhají. Je jasné, že novela oslabuje ochranu společností, jejichž majetek byl v minulosti neoprávněně převáděn. V okamžiku, kdy věc původně protiprávně vyvedenou z jejího majetku od současného detentora či držitele nabude v dobré víře třetí osoba, společnost pozbude vlastnictví k ní a tím i možnost domáhat se jejího vydání. Přesto lze tento posun přivítat. Představuje nástroj alespoň částečného narovnání poměrů a vysokého počtu neplatných smluv v praxi. Pozici dotčených společností naopak částečně posiluje koncepce, která se ustálila již před novelou a podle níž dobrou víru nelze v režimu 446 obchodního zákoníku presumovat. Důkazní břemeno o její existenci tak v případě sporu ponese ten, kdo se jí bude proti společnosti dovolávat. Viz závěry velkého senátu Nejvyššího soudu v rozhodnutí ze dne , sp. zn. 31 Cdo 3177/2005, o tom, že předpokládat dobrou víru lze v českém právu jedině tam, kde to výslovně stanoví zákon. To ale není případ 446 obchodního zákoníku. CO SE STARÝMI SMLOUVAMI? Ani nový 196a odst. 6 obchodního zákoníku neprovází přechodné ustanovení, které by umožnilo vztáhnout novelu na dřívější dobrověrná nabytí majetku. Přestože tedy někdo v minulosti nabyl majetek, původně zcizený v rozporu s 196a obchodního zákoníku, v dobré víře, že jej nabývá od vlastníka, stalo se tak ale před , nové ustanovení mu nepomůže. Pro takové nabytí budou dál platit dosavadní vydržecí lhůty. Aby se nové pravidlo mohlo prosadit, musí dojít k nabytí majetku v dobré víře až za jeho účinnosti. Nerozhoduje přitom, že k samotnému porušení 196a obchodního zákoníku došlo kdykoli v minulosti. Zmíněný posun ale není jedinou změnou v 196a obchodního zákoníku. Novinky se týkají též odst. 1 a 5, pokud jde o zajišťování závazků osob uvedených v 196a odst. 1 a 2. K platnosti těchto zajištění zákon dosud vyžadoval jednak předchozí souhlas valné hromady společnosti, která je poskytovala, jednak to, aby se zajištění poskytovala za podmínek obvyklých v obchodním styku. Judikatura doplňovala, že tyto podmínky nesplní, kdo zajištění poskytne bezúplatně (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 29 Cdo 3463/2008). S nedostatkem předchozího souhlasu spojovala judikatura závěr o absolutní neplatnosti smlouvy, na jejímž základě bylo zajištění poskytnuto, když takový nedostatek z povahy věci nebylo možné zhojit (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 29 Odo 430/2002). Novelizovaná úprava upouští od nutnosti, aby byl souhlas valné hromady poskytnut předem. Valná hromada jej bude moci udělit i následně. Tím odpadne možnost sankcionovat nedostatek souhlasu absolutní neplatností. Může-li být souhlas udělen dodatečně, je smlouva uzavřená bez jeho existence platná, leč do doby jeho dodatečného vyslovení neúčinná.

8 Zcela se potom vytrácí požadavek na podmínky obvyklé v obchodním styku. Společnosti tak po mohou i závazky členů svých orgánů, osob jim blízkých atd. zajistit bezplatně. Postačí jen zmíněný souhlas valné hromady. Současně se upřesňuje, co judikatura dovodila již vzhledem k dosavadní úpravě - že 196a odst. 3 obchodního zákoníku nedopadá na převzetí ručení. Viz k tomu např. závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 29 Cdo 3276/2008. Rozhodnutí jediného společníka jako právní úkon Změny ve způsobu schvalování tzv. zjednodušených přeměn, resp. vyhotovení jejich projektu, si vyžádaly posun také v obecné úpravě rozhodování jediného společníka či akcionáře v působnosti valné hromady. Stalo se tak zákonem č. 355/2011 Sb. V 132 odst. 1, jakož i 190 odst. 1 obchodního zákoníku se sice dál pojednává o rozhodnutí (jediného) společníka či akcionáře. Pojem se však zavádí již jen jako legislativní zkratka. Primárně zákon nově hovoří o projevu vůle takového společníka, resp. akcionáře. To značí zřetelný posun v nazírání na právní povahu rozhodnutí: bude je nutné považovat za právní úkon. Novela to stvrzuje ustanovením, podle něhož, pořizuje-li se o rozhodnutí valné hromady notářský zápis, musí mít rozhodnutí jediného společníka (akcionáře) formu notářského zápisu o právním úkonu. Zákonodárce tak částečně narovnává problémy vyvolané judikaturou Nejvyššího soudu. Viz zejména rozhodnutí ze dne , sp. zn. 29 Cdo 1193/2007, či ze dne , sp. zn. 29 Odo 882/2002. Ta z předpokladu, že rozhodnutí jediného společníka (akcionáře) není právním úkonem, dovozovala, že rozhodnutí nestačilo učinit jako klasický projev vůle společnosti (projevit je navenek, způsobem předepsaným zákonem a stanovami). Nejvyšší soud vyžadoval, aby - v situaci, kdy byla jediným společníkem sama akciová společnost - rozhodnutí přijal celý kolektivní orgán, tj. představenstvo, jako své kterékoli jiné rozhodnutí. Tím ale vznikal bezpočet nejasností. Od jsou všechny minulostí. "Rozhodnutí" společníka nově postačí vyhotovit jako kterýkoliv jeho písemný projev vůle. Úkon bude perfektní jeho podpisem osobou oprávněnou jednat jménem, resp. za společníka, tedy např. jediným členem představenstva oprávněným jednat jménem společníka ve všech věcech samostatně. V případě povinného notářského zápisu bude úkon učiněn jeho sepsáním notářem. Zda (v případě, že společníkem bude akciová společnost) tomuto rozhodnutí bude muset předcházet rozhodnutí představenstva společníka, vyplyne ze zákona či vnitřních předpisů společníka. Zpravidla tomu tak bude, když to, jakým způsobem společnost vykonává práva společníka v dceřiné společnosti, lze mít za otázku obchodního vedení. Absence takového "vnitřního" schválení se však bude posuzovat jako u kteréhokoli právního úkonu společnosti: nedostatek vnitřního rozhodnutí se navenek nijak neprojeví. Rozhodnutí společníka jako právní úkon bude platné, i kdyby je představenstvo neodsouhlasilo. Osoba, která jménem společnosti vůli projevila, bude společnosti nanejvýš odpovídat za škodu tím způsobenou. Odpadne tak i potřeba zkoumat, zda rozhodnutí přijal příslušný orgán společníka. Notářům již takové schválení nebude nutné dokládat. Postačí prokázat, že jednající osoba je oprávněna jednat jménem společnosti ve věci takového projevu vůle. Ani nový režim rozhodnutí jediného společníka či akcionáře ovšem nic nemění na dosavadní koncepci neplatnosti takového rozhodnutí. Nadále se použije zvláštní úprava této neplatnosti (resp. nicotnosti), jak se prosazuje u klasického rozhodnutí valné hromady. Pouze ta ustanovení o právních úkonech, která se dosud na rozhodnutí jediného společníka aplikovala analogicky (o částečné neplatnosti, o neplatnosti pro rozpor s dobrými mravy, o výkladu, o účinnosti, o podmínkách atd.), bude nově možné na rozhodnutí vztáhnout přímo. Ve výsledku se to však nijak neodrazí. Ani změnu režimu rozhodnutí jediného společníka či akcionáře nedoprovází přechodné ustanovení. Na rozhodnutí přijatá před tak bude nutné vztáhnout přísný režim

9 dosavadní judikatury. Má-li společník pochybnost o jejich platnosti, může je po přijmout znovu, v novém režimu (nikoliv však se zpětnou účinností). Práva akcionáře a obchodní rejstřík Zatraktivnit primární emise akcií by mohla nová úprava okamžiku, v němž upisovateli akcií vznikají práva ve společnosti. Až dosud musel upisovatel čekat, dokud rejstříkový soud nezapsal zvýšení základního kapitálu, na kterém se podílel. Teprve poté se mohl prezentovat jako nový akcionář, resp. akcionář s vyšším počtem hlasů. Po nabudou upisovatelé akcionářská práva již účinností úpisu (tedy v podstatě podpisem upisovací listiny). Tím okamžikem získají právo hlasovat na valné hromadě, požadovat její svolání, napadat před soudem platnost jejích usnesení, právo na dividendu atd. Třebaže by soud později zvýšení nezapsal, nebo by došlo ke zrušení usnesení valné hromady o něm, na akcionářská práva vykonaná do té doby (opět zejména hlasování na valné hromadě) to již nebude mít vliv. Důvodem změny je požadavek čl. 8 písm. c) směrnice č. 2011/35/EU o fúzích akciových společností, aby se rozhodný práh pro výkon minoritního práva domáhat se schválení zjednodušené fúze valnou hromadou společnosti odvíjel nikoli od žadatelova podílu na zapsaném, nýbrž upsaném základním kapitálu (viz 131 odst. 1 zákona o přeměnách). ZMĚNY V ÚPRAVĚ OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU K několika změnám dochází také v ustanoveních o vedení obchodního rejstříku. Společnosti např. ocení, že do sbírky listin již nebude nutné ukládat podpisové vzory osob oprávněných jednat jejich jménem. V praxi docházelo k jejich zneužití. Na podpisové vzory uložené do sbírky dle dosavadní úpravy pamatuje čl. II zákona č. 351/2011 Sb. Ten, koho se vzor týká, bude moci požádat rejstříkový soud o jeho odstranění ze sbírky. Zbylé dokumenty nově postačí uložit v jediném vyhotovení, nikoliv dvojmo jako dnes. Omezí se též přístup k rodným číslům osob zapsaných do rejstříku. Soud je sice bude dál zapisovat (kvůli jednoznačné identifikaci), na výpisu ani v Obchodním věstníku se však neobjeví. Pokud ovšem strany rodná čísla (dobrovolně) uvedou ve společenské smlouvě, budou dál zjistitelná ze sbírky listin; rejstřík nebude muset nic začerňovat. Zlepšit by se mělo postavení vlastníků nemovitostí, ve kterých mají podnikatelé zapsaná sídla. Půjde-li oprávnění k jejich užívání zjistit z elektronické verze katastru (společnost např. vlastní nemovitost, ve které sídlí), odpadne povinnost dokládat je rejstříkovému soudu. Výslovně se také stanoví, co se dosud složitě dovozovalo, totiž že právní důvod pro užívání prostor, do kterých podnikatel umístil zapsané sídlo (např. nájemní smlouva), musí existovat po celou dobu, po kterou má být toto sídlo zapsáno do rejstříku. Pokud podnikatel titul pozbude (např. pronajímatel smlouvu ukončí výpovědí), vznikne podnikateli povinnost přemístit sídlo jinam. Neučiní-li tak, vlastník domu bude moci snáze požadovat, aby soud podnikatele k takovému kroku donutil, v krajním případě i sankčním zrušením společnosti, resp. družstva. K chybě došlo při formulaci změny v 38b obchodního zákoníku. Zákonodárce omylem nově formuloval dikci odst. 2, ačkoli měl na mysli odst. 1. Výsledkem je, že v úplném znění budou vedle sebe figurovat v podstatě totožné odstavce zabývající se okruhem skutečností zapisovaných u rozdělované či zanikající společnosti při rozdělení. Tím ovšem z obchodního zákoníku vypadlo původní znění odst. 2, které stanovilo okruh skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku u nástupnické společnosti a které se věcně ani nemělo měnit. Nezbude než dovodit, že pokud jde o zápis rozdělení u zanikající, resp. rozdělované společnosti, použije se dikce novelizovaného odst. 2. Ohledně skutečností zapisovaných u nástupnické společnosti bude třeba dál aplikovat 38b odst. 2 obchodního zákoníku ve znění, které bylo z obchodního zákoníku omylem vypuštěno

10 Výčet změn není vyčerpávající, snad ale postihuje to hlavní, co novely přinášejí. Ani zásahy v obchodním zákoníku tím nejsou vyčerpány nadlouho. Již nyní sněmovna projednává další novelu (sněmovní tisk 537). Dotkne se např. výkonu rozhodnutí postižením obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Zpozornět by tak měli nejen subjekty ohrožené takovou exekucí, ale i ostatní společníci. Petr Čech odborný asistent na katedře obchodního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete.

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. Newsletter leden 2012 1 Úvodem Vážení klienti, v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. V rámci novinek z naší advokátní kanceláře

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2. 2011-1. část PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvek uzavřen k 23.2.

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Společnost s ručením omezeným Jednatelé, dozorčí rada, společníci e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 2011 1 Společnost s

Více

ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ 4. 9. 2013 / Petr Měštánek, Marek Disman Cílem tohoto článku je zhodnotit možnosti provádění změn ve smlouvách, na jejichž

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012

Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012 Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012 Dne 27.11. 2011 byl zveřejněn v Sbírce zákonů zákon č. 351/2011 ze dne 27.10. 2011, kterým se s účinností od 1.1. 2012 mění zákon č. 513/1991 Sb., v platném

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/26/2013 Spisová značka: 29 Cdo 1212/2012 ECLI:CZ:NS:2013:29.CDO Typ rozhodnutí: ROZSUDEK

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/26/2013 Spisová značka: 29 Cdo 1212/2012 ECLI:CZ:NS:2013:29.CDO Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/26/2013 Spisová značka: 29 Cdo 1212/2012 ECLI: ECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.1212.2012.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Jednatel Neplatnost právního úkonu Osoba blízká

Více

ČÁST TŘETÍ Valná hromada

ČÁST TŘETÍ Valná hromada ČÁST TŘETÍ Valná hromada I. Rozhodování společníků na valné hromadě Společníci vykonávají své právo podílet na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu ( 167 z. o. k.). Právo podílet

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu Příloha č. 2 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Sekretariát poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2.

Více

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Prodej podniku převod cenných papírů Při prodeji podniku, jehož součástí jsou listinné cenné papíry, není k převodu těchto cenných papírů na kupujícího potřebný

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Okamžik účinků výpovědi z nájmu bytu Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2734/2012 Nejvyšší soud ČR se zabýval

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) ČEZ, a. s.

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) ČEZ, a. s. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku

Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku XXVIII. valné shromáždění a celostátní seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-136105-3/OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 Společné stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Převzal dne: Jméno: Podpis: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., IČO: 27595137, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY (výtah z prezentace ze školení pro advokátní koncipienty ze dne 20. 1. 2010) Obchodní zákoník V zásadě dispozitivní Kogentní Základní ustanovení u smluvních typů Písemná forma

Více

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Základní konstrukce vymezení právnické osoby (PO) - 20 o.z.:

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 501/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Novela obchodního zákoníku. newsletter. Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru oficiálně umožněn. Vážené dámy, vážení pánové,

Novela obchodního zákoníku. newsletter. Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru oficiálně umožněn. Vážené dámy, vážení pánové, Novela obchodního zákoníku Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru oficiálně umožněn Nové ustanovení 66d obchodního zákoníku umožňuje, aby statutární orgán společnosti zcela nebo zčásti pověřil

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Mgr. Michal Novotný, katedra práva

Mgr. Michal Novotný, katedra práva Mgr. Michal Novotný, katedra práva Email: novotny@fakulta.cz Úprava přeměn právnických osob je obecně upravena v NOZ. 174 a násl. NOZ připouští možnost všech PO přeměňovat se. Obecná úprava vystihuje pouze

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Tuto smlouvu o výkonu funkce (dále jen Smlouva) uzavřely v souladu ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK) a za použití ust. 2430 a násl. zákona

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Jednání podnikatele v právních vztazích a v zastoupení podnikatele

Jednání podnikatele v právních vztazích a v zastoupení podnikatele II. Jednání podnikatele v právních vztazích a v zastoupení podnikatele Příklad č. 1 Vedoucí odštěpného závodu. Rozsah zástupčího oprávnění Společnost Cukry, a. s., se sídlem v Praze, zabývající se výrobou

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady.

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. UPRAVENÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsané v obchodního rejstříku vedeným

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Občanskoprávní kolegium a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky proto přijalo toto

Občanskoprávní kolegium a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky proto přijalo toto Č. 40 Odstoupením od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti zaniká právní titul, na jehož základě nabyl účastník smlouvy vlastnické právo, a obnovuje se původní stav i v případě, že nabyvatel, dříve

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní zastoupení Koncepce právního zastoupení Část první, hlava

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Ústavní soud zrušil tzv. přísudkovou vyhlášku o odměnách advokátů Nález Ústavního soudu ČR ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12 Ústavní soud

Více

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb.

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ obecná ustanovení, speciální ustanovení, vzdání se práva, právní účinky vkladu, přejímající společnost,

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

Pracovní právo po novém občanském zákoníku

Pracovní právo po novém občanském zákoníku Miroslav Bělina, právnická fakulta UK Praha Pracovní právo po novém občanském zákoníku I. Ustanovení nového občanského zákoníku s přímým dopadem na zákoník práce. Dne 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více