International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT"

Transkript

1 International ART CAMPUS Prague STATUT platný od

2 str. 2 Část první Článek 1 Úvodní ustanovení 1. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. /do června 2013 (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s. r. o./ je neuniverzitní soukromá vysoká škola se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 54, která rozhodnutím MŠMT č. j / ze dne 18. dubna 2000 získala státní souhlas podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 2. International ART CAMPUS Prague (dále jen IACP ) je zřízen jako společnost s ručením omezeným. Název je nadále používán jako ochranná známka umělecké vysoké školy, která je součástí společnosti IACP. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společnosti. Ve své činnosti se společnost řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) a navazujícími právními předpisy. 3. Sídlem IACP je Praha, katastrální území Nusle, číslo popisné 54, Praha Adresa: International ART CAMPUS Prague, s. r. o. Na Pankráci 54/ PRAHA 4 5. International ART CAMPUS Prague je vysokou uměleckou soukromou školou, která je zaměřena na tvůrčí činnost studentů a vyvíjí aktivity v umělecké a badatelské oblasti, zejména ve sféře uměnověd. 4. International ART CAMPUS Prague samostatně a svobodně navazuje, rozvíjí a pěstuje zahraniční styky, které slouží k naplňování cílů společnosti. 5. Názvy IACP a v anglickém jazyce zní: International ART CAMPUS Prague a Literary Academy. Článek 2 Akademická obec IACP 1. Podle 3 zákona akademickou obec IACP (dále jen AO ) tvoří akademičtí pracovníci působící na této škole a studenti IACP. 2. Akademické svobody a akademická práva IACP jsou zaručena 4 zákona. Článek 3 Práva IACP Práva IACP jsou stanovena zákonem a em IACP (dále jen ). Orgány IACP mají právo rozhodovat nebo jednat zejména v těchto věcech: a) organizace IACP, b) tvorba a uskutečňování studijních programů, c) organizace studia a umělecké, vědecké, výzkumné, publikační a další tvůrčí činnosti, d) počet přijímaných uchazečů o studium, podmínky pro přijetí ke studiu a rozhodování v přijímacím řízení,

3 str. 3 e) pracovně právní vztahy, f) práva a povinnosti studentů, g) zahraniční styky a aktivity, h) hospodaření IACP, i) stanovení výše poplatků spojených se studiem. Část druhá Článek 4 Samosprávné a další orgány IACP 1. Samosprávnými akademickými orgány IACP jsou: a) akademický senát, b) akademická rada, c) rektor, d) garant(i) akreditovaného(ných) studijního(ch) programu(ů), e) disciplinární komise. 2. Dalším orgánem IACP je jednatel společnosti. Samosprávné orgány Článek 5 Akademický senát IACP 1. Práva a povinnosti Akademického senátu IACP (dále jen AS ) jsou upraveny tímto em a Volebním a jednacím řádem AS. 2. AS je složen z volených zástupců AO a člení se na část zaměstnaneckou a část studentskou. AS má 11 členů, z toho 6 zástupců akademických pracovníků tvořících část zaměstnaneckou a 5 zástupců studentů tvořících část studentskou. AS volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, jednoho z řad studentů, druhého z řad pracovníků. 3. Členství v AS je čestné, dobrovolné a nezastupitelné. 4. Členství v AS je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, garanta a jednatele společnosti. 5. Funkční období členů AS je tříleté. Článek 6 Rektor 1. Postavení rektora je upraveno zákonem a tímto em. 2. Rektora nominuje AS jednateli společnosti. Tohoto nominanta jednatel (s případným vlastním návrhem) předkládá valné hromadě společnosti. Rektora jmenuje valná hromada společnosti na základě návrhu jednatele společnosti. 3. Funkční období rektora je čtyřleté. 4. Pro funkci rektora se předpokládá, že jím bude respektovaná osobnost některého z oborů uskutečňovaných na IACP, docent nebo profesor. 5. Funkce rektora je neslučitelná s pozicí jednatele společnosti nebo majitele společnosti. 6. Rektor stojí v čele IACP, jedná a rozhoduje v akademických věcech IACP v rozsahu stanoveném zákonem a tímto em. Řídí činnost vzdělávací, studijní, uměleckou, vědeckou, publikační a vypisuje konkurzy a výběrová řízení na místa akademických

4 str. 4 pracovníků. V akreditačním procesu a naplňování akreditovaných studijních programů má rektor stejnou míru odpovědnosti jako garanti programů. 7. Rektora odvolává valná hromada společnosti na návrh jednatele společnosti, resp. senátu skrze jednatele společnosti, když rektor závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájmy IACP. 8. Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři a) pro vědu a rozvoj b) pro uměleckou a ediční činnost c) pro studijní záležitosti 9. Prorektory jmenuje a odvolává rektor IACP. Jednoho z prorektorů stanoví rektor svým zástupcem. 10. Rektor jmenuje a odvolává členy Akademické rady IACP. 11. Rektor jmenuje a odvolává členy disciplinární komise IACP. 12. Rektor pravidelně svolává jako svůj poradní orgán kolegium. Kolegium tvoří prorektoři a jednatel společnosti, popřípadě další členové jmenovaní rektorem. 13. Rektor může v mimořádných případech vyhlásit rektorské volno. 13. Rektor jmenuje a odvolává vedoucí kateder. 14. Rektor v konečné instanci rozhoduje o přijetí uchazečů ke studiu. Článek 7 Akademická rada IACP 1. Jmenování členů Akademické rady IACP (dále jen AR ) a její působnost je vymezena tímto em. 2. Členy AR jmenuje a odvolává rektor. Předsedou AR je rektor. 3. Způsob jednání AR stanoví Jednací řád AR. 4. AR se vyjadřuje ke všem zásadním koncepčním návrhům a rozhodnutím, kterými se řídí další rozvoj IACP, některé z nich schvaluje hlasováním. 5. AR doporučuje zásady a metodiku průběžných hodnocení IACP, projednává výsledky všech hodnocení a přijímá k nim doporučení. 6. AR schvaluje členy a předsedy komisí pro Státní závěrečné zkoušky. 7. AR doporučuje a navrhuje členy Akademické obce k habilitačnímu řízení a k řízení ke jmenování profesorem. Článek 8 Garant studijního programu 1. Garant je člen Akademické obce IACP v hlavním pracovním poměru (rozsah 40 hodin), docent nebo profesor akreditovaného nebo příbuzného oboru, který splňuje všechny podmínky pro tuto pozici podle Zákona o vysokých školách, jeho novel a vyhlášek MŠMT. 2. Garant odpovídá za dodržení profilu absolventa v souladu s akreditovanými materiály. 3. Garant má stejnou míru odpovědnosti jako rektor za úroveň a naplňování akreditovaného studijního programu. Stejně rovnocenně vystupuje vůči akreditačnímu procesu. V případě sporů týkajících se obsahu, úrovně a průběhu naplňování akreditovaného studijního programu je konečným arbitrem. 4. Garant může garantovat pouze jeden studijní program, ovšem ve všech jeho stupních. 5. Aktivně se zasazuje o prodloužení akreditace, navrhuje rektorovi její rozšíření a organizuje přípravy podkladů pro (re)akreditaci.

5 str Garant se účastní výběrových řízení na místa pedagogů a vedoucích kateder. Článek 9 Disciplinární komise IACP 1. Jmenování a povinnosti disciplinární komise IACP (dále jen disciplinární komise ) jsou stanoveny tímto em a Disciplinárním řádem IACP (dále jen Disciplinární řád"). 2. Členy disciplinární komise jmenuje a odvolává z řad členů Akademické obce rektor. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Jejími členy jsou: a) garant studijního programu (jehož se přestupek týká) předseda komise, b) studijní prorektor, c) student člen Akademického senátu, d) student člen AO. 3. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů IACP a předkládá návrh rozhodnutí rektorovi. Další orgány Článek 10 Jednatel společnosti 1. Jednatele společnosti jmenuje valná hromada společnosti. 2. Postavení jednatele společnosti je upraveno zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 3. Jednatel společnosti zejména: a) zabezpečuje hospodaření a vnitřní správu IACP, b) spolupracuje s rektorem, garanty, prorektory a ostatními orgány IACP ve věcech správních a s dalšími odpovědnými pracovníky IACP ve věcech hospodářskosprávních, c) zastupuje IACP v rozsahu stanoveném zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, d) plní další úkoly dle rozhodnutí valné hromady společnosti. Část třetí Článek 11 Organizační struktura IACP IACP se člení na tyto organizační útvary: a) jednatel společnosti, aa) sekretariát školy, b) rektorát, ba) studijní oddělení, bb) ediční rada, c) umělecké katedry: ca) Katedra literární tvorby, cb) Katedra mediální tvorby, d) odborné katedry:

6 str. 6 da) Katedra literatury a českého jazyka, db) Katedra společenských věd, e) Katedra cizích jazyků, f) knihovna, g) audiovizuální studio. Článek 12 Katedra 1. Katedry zajišťují realizaci výuky dle akreditovaných studijních programů a studijních plánů v jednotlivých oborech. Za svoji činnost jsou odpovědny rektorovi a garantovi studijního programu. Rozdělení odpovědností a kompetencí: Studijní program Mediální a komunikační studia: všechny katedry Studijní program Literární tvorba: a) Katedra literární tvorby odpovídá za uměleckou a pedagogickou úroveň, b) Katedra literatury a českého jazyka odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň. Studijní program Mediální tvorba: a) Katedra mediální tvorby odpovídá za uměleckou a pedagogickou úroveň, b) Katedra společenských věd odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň. V případě, že katedry zajišťují předměty v jiném než vlastním studijním programu, ručí za jejich úroveň garantovi příslušného programu. Totéž se týká předmětů tzv. společného základu a činnosti Katedry cizích jazyků. 2. V čele stojí vedoucí katedry. Vedoucího katedry ustanovuje a odvolává rektor. 3. Vedoucí katedry je podřízen rektorovi, jemuž odpovídá za svoji práci. 4. Vedoucí katedry: a) docent nebo profesor příslušného nebo příbuzného oboru, pokud rektor neurčí jinak, b) může jmenovat svého zástupce, který ho zastupuje v rozsahu jím stanoveném, c) organizuje pedagogickou, vědeckou a tvůrčí činnost katedry, d) předkládá rektorovi, garantovi a jednateli společnosti návrhy ve věcech personálních, jež se týkají členů katedry a odpovídá za hospodárné využívání svěřených prostředků, e) funkční období vedoucího katedry je čtyřleté s možností opakovaného výkonu této funkce. Část čtvrtá Článek 13 Studijní programy 1. IACP uskutečňuje v souladu s 44 až 46 zákona akreditované bakalářské, a navazující magisterské studijní programy a v souvislosti s nimi uměleckou, vědeckou, publikační nebo jinou tvůrčí činnost. Akreditované studijní programy a obory jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto u.

7 str Na studium v bakalářských studijních programech se vztahuje 45 zákona. Absolventům se uděluje akademický titul bakalář umění (ve zkratce BcA. uváděný před jménem). 3. Na studium v navazujících magisterských studijních programech se vztahuje 46 odst. 1 až 4 zákona. Absolventům se uděluje titul magistr umění (ve zkratce MgA. uváděný před jménem). 4. IACP uskutečňuje i programy celoživotního vzdělávání podle 60 zákona; jde zejména o stáže, mezinárodní kurzy, výukové programy a semináře. Vztahy při poskytování celoživotního vzdělávání jsou založeny na smluvním vztahu. Bližší podmínky, včetně úhrad spojených s tímto studiem stanoví vnitřní předpis IACP Řád celoživotního vzdělávání. Část pátá Článek 14 Studenti a studium 1. Práva studenta IACP stanoví 61 a 62 zákona. 2. Povinnosti studenta stanoví 63 zákona, tento a Studijní a zkušební řád IACP. 3. Uchazeči, který byl přijat ke studiu, vzniká podle 51 zákona právo zápisu do studia. Předpokladem zápisu studenta je uzavření Smlouvy o zabezpečení výuky studenta na IACP a zaplacení poplatku za studium (dále jen školné ) za první rok studia, popřípadě uhrazení školného za první semestr studia. 4. Po zápisu je nově přijatý student povinen složit imatrikulační slib. V případě odůvodněné nepřítomnosti student složí tento slib v určeném termínu do rukou rektora. 5. Podmínky konání státních závěrečných zkoušek vymezuje 56 zákona a Studijní a zkušební řád IACP. Jejich podobu navrhuje a za jejich úroveň ručí garant studijního programu. 6. Formu a obsah dokladů o studiu na IACP určuje v souladu s 57 zákona směrnice vydaná rektorem IACP. 7. Za vydávání náhradních dokladů, které jsou stanoveny zákonem, je možno vybírat úhradu. Článek 15 Podmínky pro přijetí ke studiu 1. Podmínky přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských programech jsou stanoveny 48 až 50 zákona a tímto em. Podmínky mohou být rozšířeny o oborová specifika, která určí garant programu. 2. IACP požaduje přijímací zkoušku u všech studijních programů a studijních oborů, nestanoví-li garant programu jinak. 3. Přijímací zkoušky mohou mít formu písemnou, ústní, talentovou, resp. jejich kombinaci. 4. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví rektor LA a jsou zveřejněny na úřední desce IACP. 5. Uchazeči podávají písemnou přihlášku ke studiu v akreditovaných studijních programech s uvedením konkrétních oborů na IACP na formuláři a způsobem určeným při vyhlášení přijímacího řízení. Je-li přihláška neúplná nebo má-li formální nedostatky, vrátí ji IACP uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu nedostatky neodstraní, je přijímací řízení ukončeno.

8 str Uchazeči, který ve stanoveném termínu a určenou formou neuhradí poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením stanovené podle 58 odst. 1 zákona, je přijímací řízení ukončeno. 7. K přijímací zkoušce je uchazeč pozván písemně. Nedostaví-li se bez řádné omluvy nebo není-li jeho omluva přijata, je přijímací řízení ukončeno. Způsob posuzování omluv a rozhodnutí o konání přijímací zkoušky v náhradním termínu přísluší rektorovi. 8. Uchazečům se uhrazený poplatek nevrací. 9. O průběhu všech částí přijímací zkoušky (talentové, písemné nebo ústní) je veden jeden protokol, ve kterém se zaznamená hodnocení přijímací zkoušky a uvedou se skutečnosti, které mají význam pro přijetí či nepřijetí uchazeče. 10. Uchazeč má právo po skončení přijímacího řízení nahlédnout do opravené písemné části přijímací zkoušky. Stejně tak má po skončení přijímacího řízení právo nahlédnout do své složky přijímacího řízení. 11. Uchazeč může podat rektorovi žádost o přezkoumání o nepřijetí ke studiu do 30 dnů od obdržení rozhodnutí. 12. Při přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu je posuzováno, zda nebylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy a platnými pravidly pro přijímací řízení příslušného studijního programu a oboru. Podkladem pro rozhodování ve věci je kontrola protokolu a ověření hodnocení přijímací zkoušky. Zjištěné skutečnosti se uvedou do protokolu o přijímací zkoušce. Část šestá Poplatky spojené se studiem a stipendia Článek 16 Ustanovení o poplatcích spojených se studiem 1. Podmínkou pro zápis ke studiu a zahájení studia je uzavření Smlouvy o zabezpečení výuky studenta na IACP (dále jen smlouva ) a zaplacení stanoveného školného. Za IACP smlouvu podepisuje jednatel společnosti, nebo jednatelem pověřená osoba. O snížení nebo prominutí školného nebo o odložení termínů jejich splatnosti rozhoduje jednatel společnosti podle těchto zásad: a) student může požádat o snížení nebo prominutí školného nebo o odložení termínů jeho splatnosti nejdříve v 2. semestru studia, b) žádost podává student písemně nejpozději do 14 dnů před začátkem akademického roku či semestru jednateli společnosti, c) žádost formuluje student s uvedením věrohodných a doložených důvodů pro přiznání úlevy, d) k žádosti předloží student originály nebo úředně ověřené kopie dokladů potvrzující rozhodné skutečnosti pro rozhodnutí v této věci. 2. Při rozhodování jednatel společnosti přihlíží zejména k doloženým zdravotním nebo sociálním poměrům studenta nebo k případům hodným zvláštního zřetele, které nevyžadují nebo neumožňují přerušení studia. 3. Ve Výnosu jednatele společnosti (pro každý akademický rok) jsou stanoveny poplatky za žádosti studentů (např. přesun zkoušky do dalšího akademického roku, atd.) a výše školného.

9 str. 9 Článek 17 Stipendia 1. Studentům IACP mohou být přiznána stipendia. 2. Podmínky pro přiznání stipendia vymezuje Stipendijní řád IACP. 3. Žádosti o stipendia a studentské granty posuzuje stipendijní komise, kterou jmenuje rektor. Článek 18 Podmínky studia cizinců Ke studiu akreditovaných studijních programů v českém jazyce za podmínek stejných jako uchazeči - občané České republiky jsou přijati cizinci, pokud: a) jim bylo uznáno dosažené vzdělání vyžadované zákonem pro přijetí ke studiu do daného studijního programu, b) vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí, c) cizinci zaplatí za studium školné, jehož výše je stanovena ve smlouvě. Část sedmá Článek 19 Akademičtí pracovníci 1. V souladu s 70 zákona jsou akademickými pracovníky IACP zaměstnanci nebo externí spolupracovníci IACP, kteří vykonávají vzdělávací, uměleckou, výzkumnou nebo další tvůrčí činnost na IACP. 2. Akademičtí pracovníci jsou v pracovně právním vztahu k IACP. Pracovní vztah lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. Pracovní vztah uzavírá jménem IACP jednatel společnosti se souhlasem rektora, zpravidla na základě výběrového řízení či konkursu. Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a externí učitelé. 3. Akademičtí pracovníci se podílejí zejména na těchto činnostech: a) v oblasti vzdělávací: 1) přednášky, semináře, cvičení, zkoušky, konzultace, 2) vedení a oponování bakalářských a diplomových prací, 3) účast ve zkušebních komisích, 4) účast na vytváření a modernizaci studijních programů, 5) příprava studijních materiálů a učebnic, učebních textů a výukových programů. b) v oblasti umění, vědy a výzkumu: 1) působení ve funkci řešitele nebo spoluřešitele uměleckých, vědeckých nebo výzkumných projektů, 2) působení v řešitelských týmech mezinárodních uměleckých nebo vzdělávacích projektů na základě smluv se zahraničními vysokými školami, 3) účast na realizaci uměleckých nebo vědeckých projektů, 4) umělecká a publikační činnost. 4. Označení hostující profesor případně pedagog mistrovského kurzu je přiznáno osobě po dobu jejího působení na IACP za těchto podmínek:

10 str. 10 a) vymezení jeho činnosti odpovídá činnostem odborného asistenta, docenta nebo profesora IACP, b) je profesorem, docentem nebo odborným asistentem jiné vysoké školy v České republice nebo v zahraničí, nebo je uznávaným umělcem či odborníkem, c) pracovní poměr je vždy uzavřen na dobu určitou, d) hostující profesor je akademickým pracovníkem IACP po dobu svého působení na IACP. 5. Dle 76 zákona může rektor se souhlasem jednatele společnosti udělit akademickému pracovníkovi tvůrčí volno za těchto podmínek: a) udělení tvůrčího volna žádá písemně akademický pracovník se souhlasem vedoucího příslušné katedry, b) výsledky, kterých žadatel dosáhl v době tvůrčího volna, jsou součástí jeho hodnocení. Část osmá Článek 20 Pravidla pro užívání akademických insignií a konání akademických obřadů 1. Vnějším výrazem akademických tradic, práv, svobod a společenského postavení rektora a prorektorů IACP (dále jen akademičtí hodnostáři ) jsou akademické insignie. 2. Akademickými insigniemi IACP jsou řetězy a taláry. 3. Řetězy a taláry jsou při slavnostních příležitostech oprávněni užívat: a) rektor a prorektoři b) garanti studijních programů c) jednatel společnosti d) členové AS z řad pedagogů e) členové AR f) jiní akademičtí pracovníci g) významné osobnosti na základě rozhodnutí rektora 4. Akademickými obřady IACP jsou zejména inaugurace rektora, imatrikulace, promoce, slavnostní zasedání akademické rady a slavnostní shromáždění akademické obce. 5. Promoce bakalářské a magisterské se konají pod záštitou rektora za účasti prorektorů, garantů, dalších akademických pracovníků a jednatele společnosti. 6. Znění imatrikulačního a promočních slibů je uvedeno v příloze č. 2 tohoto u. Část devátá Článek 21 Vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení IACP 1. IACP provádí pravidelně a průběžně hodnocení jednotlivých kateder i celé IACP. 2. Zásady a metodiku průběžných hodnocení IACP stanovuje rektor po projednání a se souhlasem AR. 3. Hodnocení sleduje především kvalitu studijních programů a kvality uměleckých, vzdělávacích, vědeckých a dalších tvůrčích činností. Zaznamenává úspěchy akademických pracovníků a studentů doma i v zahraničí. Důraz je kladen na kvalitu personálního obsazení ve vztahu ke vzdělávací náplni IACP všeobecně a k uměleckým profilovým

11 str. 11 oborům tvůrčího psaní zvláště. Pravidelná hodnocení se stávají součástí Výroční zprávy IACP. Část desátá Článek 22 Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření IACP se řídí především zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů, Obchodním zákoníkem v platném znění a návaznými právními předpisy, které upravují činnost podnikatelských subjektů. Část jedenáctá Článek 23 Společná a závěrečná ustanovení 1. Přílohou tohoto u jsou: a) Příloha 1: Přehled akreditovaných studijních programů a oborů, na které se člení, včetně formy a standardní doby studia b) Příloha 2: Pravidla pro užívání Akademických insignií a pro konání akademických obřadů c) Příloha 3: Volební a jednací řád akademického senátu IACP d) Příloha 4: Studijní a zkušební řád IACP e) Příloha 5: Jednací řád Akademické rady IACP f) Příloha 6: Disciplinární řád pro studenty IACP g) Příloha 7: Stipendijní řád IACP h) Příloha 8: Směrnice pro užívání akademického oděvu. 2. Dalšími vnitřními předpisy IACP, které nepodléhají registraci ministerstvem jsou zejména: a) Výnosy a pokyny rektora, b) Organizační řád, c) Spisový řád, d) Vnitřní pravidla studia, e) Výše poplatků spojených se studiem. 3. Tento IACP se všemi jeho přílohami schválil Akademický senát IACP dne , kolegium rektora dne a Akademická rada IACP dne a nahrazuje předchozí znění ze dne Tento nabývá platnosti podle 36 odst. 4 a 41 odst. 2 zákona registrací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Statut. únor Praha

Statut. únor Praha Statut únor 2016 Praha 2 Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, z.ú. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA STATUT VYSOKÉ ŠKOLY úplné znění I. Úvodní ustanovení 01., je soukromou vysokou školou univerzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. STATUT. Č á s t p r v n í Základní ustanovení. Článek 1 Název, sídlo a typ vysoké školy

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. STATUT. Č á s t p r v n í Základní ustanovení. Článek 1 Název, sídlo a typ vysoké školy ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. STATUT Č á s t p r v n í Základní ustanovení Článek 1 Název, sídlo a typ vysoké školy (1) Název vysoké školy zní ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., v jazyce německém ŠKODA AUTO

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Statut Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje

Statut Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje Statut Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje Přílohy Statutu Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje: 1 Metodika akreditace vzdělávacího programu MCCV Statut Akreditační

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

STATUT HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

STATUT HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE STATUT HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne XX.XX.XXXX Akademický senát Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení 1/13 Preambule (1) Fakulta podnikohospodářská (dále též fakulta ) je jednou z fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Fakulta usiluje stát se vyhledávaným vzdělávacím zařízením v akreditovaných studijních

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Část první Základní ustanovení Článek 1 Právní postavení a sídlo 1.1 Filmová a televizní fakulta (dále jen FAMU") je součástí Akademie

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze zákona), d) v případě tíživé sociální situace studenta ( 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona), e) v případě zvláštního zřetele hodných ( 91 odst. 2 písm. e) zákona), f) na podporu studia v zahraničí (

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více