International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT"

Transkript

1 International ART CAMPUS Prague STATUT platný od

2 str. 2 Část první Článek 1 Úvodní ustanovení 1. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. /do června 2013 (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s. r. o./ je neuniverzitní soukromá vysoká škola se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 54, která rozhodnutím MŠMT č. j / ze dne 18. dubna 2000 získala státní souhlas podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 2. International ART CAMPUS Prague (dále jen IACP ) je zřízen jako společnost s ručením omezeným. Název je nadále používán jako ochranná známka umělecké vysoké školy, která je součástí společnosti IACP. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společnosti. Ve své činnosti se společnost řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) a navazujícími právními předpisy. 3. Sídlem IACP je Praha, katastrální území Nusle, číslo popisné 54, Praha Adresa: International ART CAMPUS Prague, s. r. o. Na Pankráci 54/ PRAHA 4 5. International ART CAMPUS Prague je vysokou uměleckou soukromou školou, která je zaměřena na tvůrčí činnost studentů a vyvíjí aktivity v umělecké a badatelské oblasti, zejména ve sféře uměnověd. 4. International ART CAMPUS Prague samostatně a svobodně navazuje, rozvíjí a pěstuje zahraniční styky, které slouží k naplňování cílů společnosti. 5. Názvy IACP a v anglickém jazyce zní: International ART CAMPUS Prague a Literary Academy. Článek 2 Akademická obec IACP 1. Podle 3 zákona akademickou obec IACP (dále jen AO ) tvoří akademičtí pracovníci působící na této škole a studenti IACP. 2. Akademické svobody a akademická práva IACP jsou zaručena 4 zákona. Článek 3 Práva IACP Práva IACP jsou stanovena zákonem a em IACP (dále jen ). Orgány IACP mají právo rozhodovat nebo jednat zejména v těchto věcech: a) organizace IACP, b) tvorba a uskutečňování studijních programů, c) organizace studia a umělecké, vědecké, výzkumné, publikační a další tvůrčí činnosti, d) počet přijímaných uchazečů o studium, podmínky pro přijetí ke studiu a rozhodování v přijímacím řízení,

3 str. 3 e) pracovně právní vztahy, f) práva a povinnosti studentů, g) zahraniční styky a aktivity, h) hospodaření IACP, i) stanovení výše poplatků spojených se studiem. Část druhá Článek 4 Samosprávné a další orgány IACP 1. Samosprávnými akademickými orgány IACP jsou: a) akademický senát, b) akademická rada, c) rektor, d) garant(i) akreditovaného(ných) studijního(ch) programu(ů), e) disciplinární komise. 2. Dalším orgánem IACP je jednatel společnosti. Samosprávné orgány Článek 5 Akademický senát IACP 1. Práva a povinnosti Akademického senátu IACP (dále jen AS ) jsou upraveny tímto em a Volebním a jednacím řádem AS. 2. AS je složen z volených zástupců AO a člení se na část zaměstnaneckou a část studentskou. AS má 11 členů, z toho 6 zástupců akademických pracovníků tvořících část zaměstnaneckou a 5 zástupců studentů tvořících část studentskou. AS volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, jednoho z řad studentů, druhého z řad pracovníků. 3. Členství v AS je čestné, dobrovolné a nezastupitelné. 4. Členství v AS je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, garanta a jednatele společnosti. 5. Funkční období členů AS je tříleté. Článek 6 Rektor 1. Postavení rektora je upraveno zákonem a tímto em. 2. Rektora nominuje AS jednateli společnosti. Tohoto nominanta jednatel (s případným vlastním návrhem) předkládá valné hromadě společnosti. Rektora jmenuje valná hromada společnosti na základě návrhu jednatele společnosti. 3. Funkční období rektora je čtyřleté. 4. Pro funkci rektora se předpokládá, že jím bude respektovaná osobnost některého z oborů uskutečňovaných na IACP, docent nebo profesor. 5. Funkce rektora je neslučitelná s pozicí jednatele společnosti nebo majitele společnosti. 6. Rektor stojí v čele IACP, jedná a rozhoduje v akademických věcech IACP v rozsahu stanoveném zákonem a tímto em. Řídí činnost vzdělávací, studijní, uměleckou, vědeckou, publikační a vypisuje konkurzy a výběrová řízení na místa akademických

4 str. 4 pracovníků. V akreditačním procesu a naplňování akreditovaných studijních programů má rektor stejnou míru odpovědnosti jako garanti programů. 7. Rektora odvolává valná hromada společnosti na návrh jednatele společnosti, resp. senátu skrze jednatele společnosti, když rektor závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájmy IACP. 8. Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři a) pro vědu a rozvoj b) pro uměleckou a ediční činnost c) pro studijní záležitosti 9. Prorektory jmenuje a odvolává rektor IACP. Jednoho z prorektorů stanoví rektor svým zástupcem. 10. Rektor jmenuje a odvolává členy Akademické rady IACP. 11. Rektor jmenuje a odvolává členy disciplinární komise IACP. 12. Rektor pravidelně svolává jako svůj poradní orgán kolegium. Kolegium tvoří prorektoři a jednatel společnosti, popřípadě další členové jmenovaní rektorem. 13. Rektor může v mimořádných případech vyhlásit rektorské volno. 13. Rektor jmenuje a odvolává vedoucí kateder. 14. Rektor v konečné instanci rozhoduje o přijetí uchazečů ke studiu. Článek 7 Akademická rada IACP 1. Jmenování členů Akademické rady IACP (dále jen AR ) a její působnost je vymezena tímto em. 2. Členy AR jmenuje a odvolává rektor. Předsedou AR je rektor. 3. Způsob jednání AR stanoví Jednací řád AR. 4. AR se vyjadřuje ke všem zásadním koncepčním návrhům a rozhodnutím, kterými se řídí další rozvoj IACP, některé z nich schvaluje hlasováním. 5. AR doporučuje zásady a metodiku průběžných hodnocení IACP, projednává výsledky všech hodnocení a přijímá k nim doporučení. 6. AR schvaluje členy a předsedy komisí pro Státní závěrečné zkoušky. 7. AR doporučuje a navrhuje členy Akademické obce k habilitačnímu řízení a k řízení ke jmenování profesorem. Článek 8 Garant studijního programu 1. Garant je člen Akademické obce IACP v hlavním pracovním poměru (rozsah 40 hodin), docent nebo profesor akreditovaného nebo příbuzného oboru, který splňuje všechny podmínky pro tuto pozici podle Zákona o vysokých školách, jeho novel a vyhlášek MŠMT. 2. Garant odpovídá za dodržení profilu absolventa v souladu s akreditovanými materiály. 3. Garant má stejnou míru odpovědnosti jako rektor za úroveň a naplňování akreditovaného studijního programu. Stejně rovnocenně vystupuje vůči akreditačnímu procesu. V případě sporů týkajících se obsahu, úrovně a průběhu naplňování akreditovaného studijního programu je konečným arbitrem. 4. Garant může garantovat pouze jeden studijní program, ovšem ve všech jeho stupních. 5. Aktivně se zasazuje o prodloužení akreditace, navrhuje rektorovi její rozšíření a organizuje přípravy podkladů pro (re)akreditaci.

5 str Garant se účastní výběrových řízení na místa pedagogů a vedoucích kateder. Článek 9 Disciplinární komise IACP 1. Jmenování a povinnosti disciplinární komise IACP (dále jen disciplinární komise ) jsou stanoveny tímto em a Disciplinárním řádem IACP (dále jen Disciplinární řád"). 2. Členy disciplinární komise jmenuje a odvolává z řad členů Akademické obce rektor. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Jejími členy jsou: a) garant studijního programu (jehož se přestupek týká) předseda komise, b) studijní prorektor, c) student člen Akademického senátu, d) student člen AO. 3. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů IACP a předkládá návrh rozhodnutí rektorovi. Další orgány Článek 10 Jednatel společnosti 1. Jednatele společnosti jmenuje valná hromada společnosti. 2. Postavení jednatele společnosti je upraveno zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 3. Jednatel společnosti zejména: a) zabezpečuje hospodaření a vnitřní správu IACP, b) spolupracuje s rektorem, garanty, prorektory a ostatními orgány IACP ve věcech správních a s dalšími odpovědnými pracovníky IACP ve věcech hospodářskosprávních, c) zastupuje IACP v rozsahu stanoveném zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, d) plní další úkoly dle rozhodnutí valné hromady společnosti. Část třetí Článek 11 Organizační struktura IACP IACP se člení na tyto organizační útvary: a) jednatel společnosti, aa) sekretariát školy, b) rektorát, ba) studijní oddělení, bb) ediční rada, c) umělecké katedry: ca) Katedra literární tvorby, cb) Katedra mediální tvorby, d) odborné katedry:

6 str. 6 da) Katedra literatury a českého jazyka, db) Katedra společenských věd, e) Katedra cizích jazyků, f) knihovna, g) audiovizuální studio. Článek 12 Katedra 1. Katedry zajišťují realizaci výuky dle akreditovaných studijních programů a studijních plánů v jednotlivých oborech. Za svoji činnost jsou odpovědny rektorovi a garantovi studijního programu. Rozdělení odpovědností a kompetencí: Studijní program Mediální a komunikační studia: všechny katedry Studijní program Literární tvorba: a) Katedra literární tvorby odpovídá za uměleckou a pedagogickou úroveň, b) Katedra literatury a českého jazyka odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň. Studijní program Mediální tvorba: a) Katedra mediální tvorby odpovídá za uměleckou a pedagogickou úroveň, b) Katedra společenských věd odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň. V případě, že katedry zajišťují předměty v jiném než vlastním studijním programu, ručí za jejich úroveň garantovi příslušného programu. Totéž se týká předmětů tzv. společného základu a činnosti Katedry cizích jazyků. 2. V čele stojí vedoucí katedry. Vedoucího katedry ustanovuje a odvolává rektor. 3. Vedoucí katedry je podřízen rektorovi, jemuž odpovídá za svoji práci. 4. Vedoucí katedry: a) docent nebo profesor příslušného nebo příbuzného oboru, pokud rektor neurčí jinak, b) může jmenovat svého zástupce, který ho zastupuje v rozsahu jím stanoveném, c) organizuje pedagogickou, vědeckou a tvůrčí činnost katedry, d) předkládá rektorovi, garantovi a jednateli společnosti návrhy ve věcech personálních, jež se týkají členů katedry a odpovídá za hospodárné využívání svěřených prostředků, e) funkční období vedoucího katedry je čtyřleté s možností opakovaného výkonu této funkce. Část čtvrtá Článek 13 Studijní programy 1. IACP uskutečňuje v souladu s 44 až 46 zákona akreditované bakalářské, a navazující magisterské studijní programy a v souvislosti s nimi uměleckou, vědeckou, publikační nebo jinou tvůrčí činnost. Akreditované studijní programy a obory jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto u.

7 str Na studium v bakalářských studijních programech se vztahuje 45 zákona. Absolventům se uděluje akademický titul bakalář umění (ve zkratce BcA. uváděný před jménem). 3. Na studium v navazujících magisterských studijních programech se vztahuje 46 odst. 1 až 4 zákona. Absolventům se uděluje titul magistr umění (ve zkratce MgA. uváděný před jménem). 4. IACP uskutečňuje i programy celoživotního vzdělávání podle 60 zákona; jde zejména o stáže, mezinárodní kurzy, výukové programy a semináře. Vztahy při poskytování celoživotního vzdělávání jsou založeny na smluvním vztahu. Bližší podmínky, včetně úhrad spojených s tímto studiem stanoví vnitřní předpis IACP Řád celoživotního vzdělávání. Část pátá Článek 14 Studenti a studium 1. Práva studenta IACP stanoví 61 a 62 zákona. 2. Povinnosti studenta stanoví 63 zákona, tento a Studijní a zkušební řád IACP. 3. Uchazeči, který byl přijat ke studiu, vzniká podle 51 zákona právo zápisu do studia. Předpokladem zápisu studenta je uzavření Smlouvy o zabezpečení výuky studenta na IACP a zaplacení poplatku za studium (dále jen školné ) za první rok studia, popřípadě uhrazení školného za první semestr studia. 4. Po zápisu je nově přijatý student povinen složit imatrikulační slib. V případě odůvodněné nepřítomnosti student složí tento slib v určeném termínu do rukou rektora. 5. Podmínky konání státních závěrečných zkoušek vymezuje 56 zákona a Studijní a zkušební řád IACP. Jejich podobu navrhuje a za jejich úroveň ručí garant studijního programu. 6. Formu a obsah dokladů o studiu na IACP určuje v souladu s 57 zákona směrnice vydaná rektorem IACP. 7. Za vydávání náhradních dokladů, které jsou stanoveny zákonem, je možno vybírat úhradu. Článek 15 Podmínky pro přijetí ke studiu 1. Podmínky přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských programech jsou stanoveny 48 až 50 zákona a tímto em. Podmínky mohou být rozšířeny o oborová specifika, která určí garant programu. 2. IACP požaduje přijímací zkoušku u všech studijních programů a studijních oborů, nestanoví-li garant programu jinak. 3. Přijímací zkoušky mohou mít formu písemnou, ústní, talentovou, resp. jejich kombinaci. 4. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví rektor LA a jsou zveřejněny na úřední desce IACP. 5. Uchazeči podávají písemnou přihlášku ke studiu v akreditovaných studijních programech s uvedením konkrétních oborů na IACP na formuláři a způsobem určeným při vyhlášení přijímacího řízení. Je-li přihláška neúplná nebo má-li formální nedostatky, vrátí ji IACP uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu nedostatky neodstraní, je přijímací řízení ukončeno.

8 str Uchazeči, který ve stanoveném termínu a určenou formou neuhradí poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením stanovené podle 58 odst. 1 zákona, je přijímací řízení ukončeno. 7. K přijímací zkoušce je uchazeč pozván písemně. Nedostaví-li se bez řádné omluvy nebo není-li jeho omluva přijata, je přijímací řízení ukončeno. Způsob posuzování omluv a rozhodnutí o konání přijímací zkoušky v náhradním termínu přísluší rektorovi. 8. Uchazečům se uhrazený poplatek nevrací. 9. O průběhu všech částí přijímací zkoušky (talentové, písemné nebo ústní) je veden jeden protokol, ve kterém se zaznamená hodnocení přijímací zkoušky a uvedou se skutečnosti, které mají význam pro přijetí či nepřijetí uchazeče. 10. Uchazeč má právo po skončení přijímacího řízení nahlédnout do opravené písemné části přijímací zkoušky. Stejně tak má po skončení přijímacího řízení právo nahlédnout do své složky přijímacího řízení. 11. Uchazeč může podat rektorovi žádost o přezkoumání o nepřijetí ke studiu do 30 dnů od obdržení rozhodnutí. 12. Při přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu je posuzováno, zda nebylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy a platnými pravidly pro přijímací řízení příslušného studijního programu a oboru. Podkladem pro rozhodování ve věci je kontrola protokolu a ověření hodnocení přijímací zkoušky. Zjištěné skutečnosti se uvedou do protokolu o přijímací zkoušce. Část šestá Poplatky spojené se studiem a stipendia Článek 16 Ustanovení o poplatcích spojených se studiem 1. Podmínkou pro zápis ke studiu a zahájení studia je uzavření Smlouvy o zabezpečení výuky studenta na IACP (dále jen smlouva ) a zaplacení stanoveného školného. Za IACP smlouvu podepisuje jednatel společnosti, nebo jednatelem pověřená osoba. O snížení nebo prominutí školného nebo o odložení termínů jejich splatnosti rozhoduje jednatel společnosti podle těchto zásad: a) student může požádat o snížení nebo prominutí školného nebo o odložení termínů jeho splatnosti nejdříve v 2. semestru studia, b) žádost podává student písemně nejpozději do 14 dnů před začátkem akademického roku či semestru jednateli společnosti, c) žádost formuluje student s uvedením věrohodných a doložených důvodů pro přiznání úlevy, d) k žádosti předloží student originály nebo úředně ověřené kopie dokladů potvrzující rozhodné skutečnosti pro rozhodnutí v této věci. 2. Při rozhodování jednatel společnosti přihlíží zejména k doloženým zdravotním nebo sociálním poměrům studenta nebo k případům hodným zvláštního zřetele, které nevyžadují nebo neumožňují přerušení studia. 3. Ve Výnosu jednatele společnosti (pro každý akademický rok) jsou stanoveny poplatky za žádosti studentů (např. přesun zkoušky do dalšího akademického roku, atd.) a výše školného.

9 str. 9 Článek 17 Stipendia 1. Studentům IACP mohou být přiznána stipendia. 2. Podmínky pro přiznání stipendia vymezuje Stipendijní řád IACP. 3. Žádosti o stipendia a studentské granty posuzuje stipendijní komise, kterou jmenuje rektor. Článek 18 Podmínky studia cizinců Ke studiu akreditovaných studijních programů v českém jazyce za podmínek stejných jako uchazeči - občané České republiky jsou přijati cizinci, pokud: a) jim bylo uznáno dosažené vzdělání vyžadované zákonem pro přijetí ke studiu do daného studijního programu, b) vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí, c) cizinci zaplatí za studium školné, jehož výše je stanovena ve smlouvě. Část sedmá Článek 19 Akademičtí pracovníci 1. V souladu s 70 zákona jsou akademickými pracovníky IACP zaměstnanci nebo externí spolupracovníci IACP, kteří vykonávají vzdělávací, uměleckou, výzkumnou nebo další tvůrčí činnost na IACP. 2. Akademičtí pracovníci jsou v pracovně právním vztahu k IACP. Pracovní vztah lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. Pracovní vztah uzavírá jménem IACP jednatel společnosti se souhlasem rektora, zpravidla na základě výběrového řízení či konkursu. Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a externí učitelé. 3. Akademičtí pracovníci se podílejí zejména na těchto činnostech: a) v oblasti vzdělávací: 1) přednášky, semináře, cvičení, zkoušky, konzultace, 2) vedení a oponování bakalářských a diplomových prací, 3) účast ve zkušebních komisích, 4) účast na vytváření a modernizaci studijních programů, 5) příprava studijních materiálů a učebnic, učebních textů a výukových programů. b) v oblasti umění, vědy a výzkumu: 1) působení ve funkci řešitele nebo spoluřešitele uměleckých, vědeckých nebo výzkumných projektů, 2) působení v řešitelských týmech mezinárodních uměleckých nebo vzdělávacích projektů na základě smluv se zahraničními vysokými školami, 3) účast na realizaci uměleckých nebo vědeckých projektů, 4) umělecká a publikační činnost. 4. Označení hostující profesor případně pedagog mistrovského kurzu je přiznáno osobě po dobu jejího působení na IACP za těchto podmínek:

10 str. 10 a) vymezení jeho činnosti odpovídá činnostem odborného asistenta, docenta nebo profesora IACP, b) je profesorem, docentem nebo odborným asistentem jiné vysoké školy v České republice nebo v zahraničí, nebo je uznávaným umělcem či odborníkem, c) pracovní poměr je vždy uzavřen na dobu určitou, d) hostující profesor je akademickým pracovníkem IACP po dobu svého působení na IACP. 5. Dle 76 zákona může rektor se souhlasem jednatele společnosti udělit akademickému pracovníkovi tvůrčí volno za těchto podmínek: a) udělení tvůrčího volna žádá písemně akademický pracovník se souhlasem vedoucího příslušné katedry, b) výsledky, kterých žadatel dosáhl v době tvůrčího volna, jsou součástí jeho hodnocení. Část osmá Článek 20 Pravidla pro užívání akademických insignií a konání akademických obřadů 1. Vnějším výrazem akademických tradic, práv, svobod a společenského postavení rektora a prorektorů IACP (dále jen akademičtí hodnostáři ) jsou akademické insignie. 2. Akademickými insigniemi IACP jsou řetězy a taláry. 3. Řetězy a taláry jsou při slavnostních příležitostech oprávněni užívat: a) rektor a prorektoři b) garanti studijních programů c) jednatel společnosti d) členové AS z řad pedagogů e) členové AR f) jiní akademičtí pracovníci g) významné osobnosti na základě rozhodnutí rektora 4. Akademickými obřady IACP jsou zejména inaugurace rektora, imatrikulace, promoce, slavnostní zasedání akademické rady a slavnostní shromáždění akademické obce. 5. Promoce bakalářské a magisterské se konají pod záštitou rektora za účasti prorektorů, garantů, dalších akademických pracovníků a jednatele společnosti. 6. Znění imatrikulačního a promočních slibů je uvedeno v příloze č. 2 tohoto u. Část devátá Článek 21 Vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení IACP 1. IACP provádí pravidelně a průběžně hodnocení jednotlivých kateder i celé IACP. 2. Zásady a metodiku průběžných hodnocení IACP stanovuje rektor po projednání a se souhlasem AR. 3. Hodnocení sleduje především kvalitu studijních programů a kvality uměleckých, vzdělávacích, vědeckých a dalších tvůrčích činností. Zaznamenává úspěchy akademických pracovníků a studentů doma i v zahraničí. Důraz je kladen na kvalitu personálního obsazení ve vztahu ke vzdělávací náplni IACP všeobecně a k uměleckým profilovým

11 str. 11 oborům tvůrčího psaní zvláště. Pravidelná hodnocení se stávají součástí Výroční zprávy IACP. Část desátá Článek 22 Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření IACP se řídí především zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů, Obchodním zákoníkem v platném znění a návaznými právními předpisy, které upravují činnost podnikatelských subjektů. Část jedenáctá Článek 23 Společná a závěrečná ustanovení 1. Přílohou tohoto u jsou: a) Příloha 1: Přehled akreditovaných studijních programů a oborů, na které se člení, včetně formy a standardní doby studia b) Příloha 2: Pravidla pro užívání Akademických insignií a pro konání akademických obřadů c) Příloha 3: Volební a jednací řád akademického senátu IACP d) Příloha 4: Studijní a zkušební řád IACP e) Příloha 5: Jednací řád Akademické rady IACP f) Příloha 6: Disciplinární řád pro studenty IACP g) Příloha 7: Stipendijní řád IACP h) Příloha 8: Směrnice pro užívání akademického oděvu. 2. Dalšími vnitřními předpisy IACP, které nepodléhají registraci ministerstvem jsou zejména: a) Výnosy a pokyny rektora, b) Organizační řád, c) Spisový řád, d) Vnitřní pravidla studia, e) Výše poplatků spojených se studiem. 3. Tento IACP se všemi jeho přílohami schválil Akademický senát IACP dne , kolegium rektora dne a Akademická rada IACP dne a nahrazuje předchozí znění ze dne Tento nabývá platnosti podle 36 odst. 4 a 41 odst. 2 zákona registrací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 25) Dokumentace integrovaného systému R 02-VSLG/02 STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel společnosti Jméno Dana

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

XI. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 29. května 2015

XI. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 29. května 2015 1 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Vysokého učení technického v Brně v souladu s 9 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

(zákon o vysokých školách),

(zákon o vysokých školách), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (zákon o vysokých školách),

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE.2006 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Studijní řád AMU Studijní a zkušební řád Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) obsahuje

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

8. V 7 odst. 1 písm. c) se za slova akademická rada vkládají slova veřejné vysoké školy. 9. V 7 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d),

8. V 7 odst. 1 písm. c) se za slova akademická rada vkládají slova veřejné vysoké školy. 9. V 7 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), N á v r h Z Á K O N ze dne.2014, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. ledna 2013

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Studijní programy a dokumentace

Studijní programy a dokumentace PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA UNINOVA o. p. s. Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 Praha 2010 UNINOVA o. p. s., 2010 >> Obsah Úvodní slovo...4 Kontakty...6 Harmonogram akademického roku

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více