International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT"

Transkript

1 International ART CAMPUS Prague STATUT platný od

2 str. 2 Část první Článek 1 Úvodní ustanovení 1. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. /do června 2013 (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s. r. o./ je neuniverzitní soukromá vysoká škola se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 54, která rozhodnutím MŠMT č. j / ze dne 18. dubna 2000 získala státní souhlas podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 2. International ART CAMPUS Prague (dále jen IACP ) je zřízen jako společnost s ručením omezeným. Název je nadále používán jako ochranná známka umělecké vysoké školy, která je součástí společnosti IACP. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společnosti. Ve své činnosti se společnost řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) a navazujícími právními předpisy. 3. Sídlem IACP je Praha, katastrální území Nusle, číslo popisné 54, Praha Adresa: International ART CAMPUS Prague, s. r. o. Na Pankráci 54/ PRAHA 4 5. International ART CAMPUS Prague je vysokou uměleckou soukromou školou, která je zaměřena na tvůrčí činnost studentů a vyvíjí aktivity v umělecké a badatelské oblasti, zejména ve sféře uměnověd. 4. International ART CAMPUS Prague samostatně a svobodně navazuje, rozvíjí a pěstuje zahraniční styky, které slouží k naplňování cílů společnosti. 5. Názvy IACP a v anglickém jazyce zní: International ART CAMPUS Prague a Literary Academy. Článek 2 Akademická obec IACP 1. Podle 3 zákona akademickou obec IACP (dále jen AO ) tvoří akademičtí pracovníci působící na této škole a studenti IACP. 2. Akademické svobody a akademická práva IACP jsou zaručena 4 zákona. Článek 3 Práva IACP Práva IACP jsou stanovena zákonem a em IACP (dále jen ). Orgány IACP mají právo rozhodovat nebo jednat zejména v těchto věcech: a) organizace IACP, b) tvorba a uskutečňování studijních programů, c) organizace studia a umělecké, vědecké, výzkumné, publikační a další tvůrčí činnosti, d) počet přijímaných uchazečů o studium, podmínky pro přijetí ke studiu a rozhodování v přijímacím řízení,

3 str. 3 e) pracovně právní vztahy, f) práva a povinnosti studentů, g) zahraniční styky a aktivity, h) hospodaření IACP, i) stanovení výše poplatků spojených se studiem. Část druhá Článek 4 Samosprávné a další orgány IACP 1. Samosprávnými akademickými orgány IACP jsou: a) akademický senát, b) akademická rada, c) rektor, d) garant(i) akreditovaného(ných) studijního(ch) programu(ů), e) disciplinární komise. 2. Dalším orgánem IACP je jednatel společnosti. Samosprávné orgány Článek 5 Akademický senát IACP 1. Práva a povinnosti Akademického senátu IACP (dále jen AS ) jsou upraveny tímto em a Volebním a jednacím řádem AS. 2. AS je složen z volených zástupců AO a člení se na část zaměstnaneckou a část studentskou. AS má 11 členů, z toho 6 zástupců akademických pracovníků tvořících část zaměstnaneckou a 5 zástupců studentů tvořících část studentskou. AS volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, jednoho z řad studentů, druhého z řad pracovníků. 3. Členství v AS je čestné, dobrovolné a nezastupitelné. 4. Členství v AS je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, garanta a jednatele společnosti. 5. Funkční období členů AS je tříleté. Článek 6 Rektor 1. Postavení rektora je upraveno zákonem a tímto em. 2. Rektora nominuje AS jednateli společnosti. Tohoto nominanta jednatel (s případným vlastním návrhem) předkládá valné hromadě společnosti. Rektora jmenuje valná hromada společnosti na základě návrhu jednatele společnosti. 3. Funkční období rektora je čtyřleté. 4. Pro funkci rektora se předpokládá, že jím bude respektovaná osobnost některého z oborů uskutečňovaných na IACP, docent nebo profesor. 5. Funkce rektora je neslučitelná s pozicí jednatele společnosti nebo majitele společnosti. 6. Rektor stojí v čele IACP, jedná a rozhoduje v akademických věcech IACP v rozsahu stanoveném zákonem a tímto em. Řídí činnost vzdělávací, studijní, uměleckou, vědeckou, publikační a vypisuje konkurzy a výběrová řízení na místa akademických

4 str. 4 pracovníků. V akreditačním procesu a naplňování akreditovaných studijních programů má rektor stejnou míru odpovědnosti jako garanti programů. 7. Rektora odvolává valná hromada společnosti na návrh jednatele společnosti, resp. senátu skrze jednatele společnosti, když rektor závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájmy IACP. 8. Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři a) pro vědu a rozvoj b) pro uměleckou a ediční činnost c) pro studijní záležitosti 9. Prorektory jmenuje a odvolává rektor IACP. Jednoho z prorektorů stanoví rektor svým zástupcem. 10. Rektor jmenuje a odvolává členy Akademické rady IACP. 11. Rektor jmenuje a odvolává členy disciplinární komise IACP. 12. Rektor pravidelně svolává jako svůj poradní orgán kolegium. Kolegium tvoří prorektoři a jednatel společnosti, popřípadě další členové jmenovaní rektorem. 13. Rektor může v mimořádných případech vyhlásit rektorské volno. 13. Rektor jmenuje a odvolává vedoucí kateder. 14. Rektor v konečné instanci rozhoduje o přijetí uchazečů ke studiu. Článek 7 Akademická rada IACP 1. Jmenování členů Akademické rady IACP (dále jen AR ) a její působnost je vymezena tímto em. 2. Členy AR jmenuje a odvolává rektor. Předsedou AR je rektor. 3. Způsob jednání AR stanoví Jednací řád AR. 4. AR se vyjadřuje ke všem zásadním koncepčním návrhům a rozhodnutím, kterými se řídí další rozvoj IACP, některé z nich schvaluje hlasováním. 5. AR doporučuje zásady a metodiku průběžných hodnocení IACP, projednává výsledky všech hodnocení a přijímá k nim doporučení. 6. AR schvaluje členy a předsedy komisí pro Státní závěrečné zkoušky. 7. AR doporučuje a navrhuje členy Akademické obce k habilitačnímu řízení a k řízení ke jmenování profesorem. Článek 8 Garant studijního programu 1. Garant je člen Akademické obce IACP v hlavním pracovním poměru (rozsah 40 hodin), docent nebo profesor akreditovaného nebo příbuzného oboru, který splňuje všechny podmínky pro tuto pozici podle Zákona o vysokých školách, jeho novel a vyhlášek MŠMT. 2. Garant odpovídá za dodržení profilu absolventa v souladu s akreditovanými materiály. 3. Garant má stejnou míru odpovědnosti jako rektor za úroveň a naplňování akreditovaného studijního programu. Stejně rovnocenně vystupuje vůči akreditačnímu procesu. V případě sporů týkajících se obsahu, úrovně a průběhu naplňování akreditovaného studijního programu je konečným arbitrem. 4. Garant může garantovat pouze jeden studijní program, ovšem ve všech jeho stupních. 5. Aktivně se zasazuje o prodloužení akreditace, navrhuje rektorovi její rozšíření a organizuje přípravy podkladů pro (re)akreditaci.

5 str Garant se účastní výběrových řízení na místa pedagogů a vedoucích kateder. Článek 9 Disciplinární komise IACP 1. Jmenování a povinnosti disciplinární komise IACP (dále jen disciplinární komise ) jsou stanoveny tímto em a Disciplinárním řádem IACP (dále jen Disciplinární řád"). 2. Členy disciplinární komise jmenuje a odvolává z řad členů Akademické obce rektor. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Jejími členy jsou: a) garant studijního programu (jehož se přestupek týká) předseda komise, b) studijní prorektor, c) student člen Akademického senátu, d) student člen AO. 3. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů IACP a předkládá návrh rozhodnutí rektorovi. Další orgány Článek 10 Jednatel společnosti 1. Jednatele společnosti jmenuje valná hromada společnosti. 2. Postavení jednatele společnosti je upraveno zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 3. Jednatel společnosti zejména: a) zabezpečuje hospodaření a vnitřní správu IACP, b) spolupracuje s rektorem, garanty, prorektory a ostatními orgány IACP ve věcech správních a s dalšími odpovědnými pracovníky IACP ve věcech hospodářskosprávních, c) zastupuje IACP v rozsahu stanoveném zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, d) plní další úkoly dle rozhodnutí valné hromady společnosti. Část třetí Článek 11 Organizační struktura IACP IACP se člení na tyto organizační útvary: a) jednatel společnosti, aa) sekretariát školy, b) rektorát, ba) studijní oddělení, bb) ediční rada, c) umělecké katedry: ca) Katedra literární tvorby, cb) Katedra mediální tvorby, d) odborné katedry:

6 str. 6 da) Katedra literatury a českého jazyka, db) Katedra společenských věd, e) Katedra cizích jazyků, f) knihovna, g) audiovizuální studio. Článek 12 Katedra 1. Katedry zajišťují realizaci výuky dle akreditovaných studijních programů a studijních plánů v jednotlivých oborech. Za svoji činnost jsou odpovědny rektorovi a garantovi studijního programu. Rozdělení odpovědností a kompetencí: Studijní program Mediální a komunikační studia: všechny katedry Studijní program Literární tvorba: a) Katedra literární tvorby odpovídá za uměleckou a pedagogickou úroveň, b) Katedra literatury a českého jazyka odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň. Studijní program Mediální tvorba: a) Katedra mediální tvorby odpovídá za uměleckou a pedagogickou úroveň, b) Katedra společenských věd odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň. V případě, že katedry zajišťují předměty v jiném než vlastním studijním programu, ručí za jejich úroveň garantovi příslušného programu. Totéž se týká předmětů tzv. společného základu a činnosti Katedry cizích jazyků. 2. V čele stojí vedoucí katedry. Vedoucího katedry ustanovuje a odvolává rektor. 3. Vedoucí katedry je podřízen rektorovi, jemuž odpovídá za svoji práci. 4. Vedoucí katedry: a) docent nebo profesor příslušného nebo příbuzného oboru, pokud rektor neurčí jinak, b) může jmenovat svého zástupce, který ho zastupuje v rozsahu jím stanoveném, c) organizuje pedagogickou, vědeckou a tvůrčí činnost katedry, d) předkládá rektorovi, garantovi a jednateli společnosti návrhy ve věcech personálních, jež se týkají členů katedry a odpovídá za hospodárné využívání svěřených prostředků, e) funkční období vedoucího katedry je čtyřleté s možností opakovaného výkonu této funkce. Část čtvrtá Článek 13 Studijní programy 1. IACP uskutečňuje v souladu s 44 až 46 zákona akreditované bakalářské, a navazující magisterské studijní programy a v souvislosti s nimi uměleckou, vědeckou, publikační nebo jinou tvůrčí činnost. Akreditované studijní programy a obory jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto u.

7 str Na studium v bakalářských studijních programech se vztahuje 45 zákona. Absolventům se uděluje akademický titul bakalář umění (ve zkratce BcA. uváděný před jménem). 3. Na studium v navazujících magisterských studijních programech se vztahuje 46 odst. 1 až 4 zákona. Absolventům se uděluje titul magistr umění (ve zkratce MgA. uváděný před jménem). 4. IACP uskutečňuje i programy celoživotního vzdělávání podle 60 zákona; jde zejména o stáže, mezinárodní kurzy, výukové programy a semináře. Vztahy při poskytování celoživotního vzdělávání jsou založeny na smluvním vztahu. Bližší podmínky, včetně úhrad spojených s tímto studiem stanoví vnitřní předpis IACP Řád celoživotního vzdělávání. Část pátá Článek 14 Studenti a studium 1. Práva studenta IACP stanoví 61 a 62 zákona. 2. Povinnosti studenta stanoví 63 zákona, tento a Studijní a zkušební řád IACP. 3. Uchazeči, který byl přijat ke studiu, vzniká podle 51 zákona právo zápisu do studia. Předpokladem zápisu studenta je uzavření Smlouvy o zabezpečení výuky studenta na IACP a zaplacení poplatku za studium (dále jen školné ) za první rok studia, popřípadě uhrazení školného za první semestr studia. 4. Po zápisu je nově přijatý student povinen složit imatrikulační slib. V případě odůvodněné nepřítomnosti student složí tento slib v určeném termínu do rukou rektora. 5. Podmínky konání státních závěrečných zkoušek vymezuje 56 zákona a Studijní a zkušební řád IACP. Jejich podobu navrhuje a za jejich úroveň ručí garant studijního programu. 6. Formu a obsah dokladů o studiu na IACP určuje v souladu s 57 zákona směrnice vydaná rektorem IACP. 7. Za vydávání náhradních dokladů, které jsou stanoveny zákonem, je možno vybírat úhradu. Článek 15 Podmínky pro přijetí ke studiu 1. Podmínky přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských programech jsou stanoveny 48 až 50 zákona a tímto em. Podmínky mohou být rozšířeny o oborová specifika, která určí garant programu. 2. IACP požaduje přijímací zkoušku u všech studijních programů a studijních oborů, nestanoví-li garant programu jinak. 3. Přijímací zkoušky mohou mít formu písemnou, ústní, talentovou, resp. jejich kombinaci. 4. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví rektor LA a jsou zveřejněny na úřední desce IACP. 5. Uchazeči podávají písemnou přihlášku ke studiu v akreditovaných studijních programech s uvedením konkrétních oborů na IACP na formuláři a způsobem určeným při vyhlášení přijímacího řízení. Je-li přihláška neúplná nebo má-li formální nedostatky, vrátí ji IACP uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu nedostatky neodstraní, je přijímací řízení ukončeno.

8 str Uchazeči, který ve stanoveném termínu a určenou formou neuhradí poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením stanovené podle 58 odst. 1 zákona, je přijímací řízení ukončeno. 7. K přijímací zkoušce je uchazeč pozván písemně. Nedostaví-li se bez řádné omluvy nebo není-li jeho omluva přijata, je přijímací řízení ukončeno. Způsob posuzování omluv a rozhodnutí o konání přijímací zkoušky v náhradním termínu přísluší rektorovi. 8. Uchazečům se uhrazený poplatek nevrací. 9. O průběhu všech částí přijímací zkoušky (talentové, písemné nebo ústní) je veden jeden protokol, ve kterém se zaznamená hodnocení přijímací zkoušky a uvedou se skutečnosti, které mají význam pro přijetí či nepřijetí uchazeče. 10. Uchazeč má právo po skončení přijímacího řízení nahlédnout do opravené písemné části přijímací zkoušky. Stejně tak má po skončení přijímacího řízení právo nahlédnout do své složky přijímacího řízení. 11. Uchazeč může podat rektorovi žádost o přezkoumání o nepřijetí ke studiu do 30 dnů od obdržení rozhodnutí. 12. Při přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu je posuzováno, zda nebylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy a platnými pravidly pro přijímací řízení příslušného studijního programu a oboru. Podkladem pro rozhodování ve věci je kontrola protokolu a ověření hodnocení přijímací zkoušky. Zjištěné skutečnosti se uvedou do protokolu o přijímací zkoušce. Část šestá Poplatky spojené se studiem a stipendia Článek 16 Ustanovení o poplatcích spojených se studiem 1. Podmínkou pro zápis ke studiu a zahájení studia je uzavření Smlouvy o zabezpečení výuky studenta na IACP (dále jen smlouva ) a zaplacení stanoveného školného. Za IACP smlouvu podepisuje jednatel společnosti, nebo jednatelem pověřená osoba. O snížení nebo prominutí školného nebo o odložení termínů jejich splatnosti rozhoduje jednatel společnosti podle těchto zásad: a) student může požádat o snížení nebo prominutí školného nebo o odložení termínů jeho splatnosti nejdříve v 2. semestru studia, b) žádost podává student písemně nejpozději do 14 dnů před začátkem akademického roku či semestru jednateli společnosti, c) žádost formuluje student s uvedením věrohodných a doložených důvodů pro přiznání úlevy, d) k žádosti předloží student originály nebo úředně ověřené kopie dokladů potvrzující rozhodné skutečnosti pro rozhodnutí v této věci. 2. Při rozhodování jednatel společnosti přihlíží zejména k doloženým zdravotním nebo sociálním poměrům studenta nebo k případům hodným zvláštního zřetele, které nevyžadují nebo neumožňují přerušení studia. 3. Ve Výnosu jednatele společnosti (pro každý akademický rok) jsou stanoveny poplatky za žádosti studentů (např. přesun zkoušky do dalšího akademického roku, atd.) a výše školného.

9 str. 9 Článek 17 Stipendia 1. Studentům IACP mohou být přiznána stipendia. 2. Podmínky pro přiznání stipendia vymezuje Stipendijní řád IACP. 3. Žádosti o stipendia a studentské granty posuzuje stipendijní komise, kterou jmenuje rektor. Článek 18 Podmínky studia cizinců Ke studiu akreditovaných studijních programů v českém jazyce za podmínek stejných jako uchazeči - občané České republiky jsou přijati cizinci, pokud: a) jim bylo uznáno dosažené vzdělání vyžadované zákonem pro přijetí ke studiu do daného studijního programu, b) vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí, c) cizinci zaplatí za studium školné, jehož výše je stanovena ve smlouvě. Část sedmá Článek 19 Akademičtí pracovníci 1. V souladu s 70 zákona jsou akademickými pracovníky IACP zaměstnanci nebo externí spolupracovníci IACP, kteří vykonávají vzdělávací, uměleckou, výzkumnou nebo další tvůrčí činnost na IACP. 2. Akademičtí pracovníci jsou v pracovně právním vztahu k IACP. Pracovní vztah lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. Pracovní vztah uzavírá jménem IACP jednatel společnosti se souhlasem rektora, zpravidla na základě výběrového řízení či konkursu. Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a externí učitelé. 3. Akademičtí pracovníci se podílejí zejména na těchto činnostech: a) v oblasti vzdělávací: 1) přednášky, semináře, cvičení, zkoušky, konzultace, 2) vedení a oponování bakalářských a diplomových prací, 3) účast ve zkušebních komisích, 4) účast na vytváření a modernizaci studijních programů, 5) příprava studijních materiálů a učebnic, učebních textů a výukových programů. b) v oblasti umění, vědy a výzkumu: 1) působení ve funkci řešitele nebo spoluřešitele uměleckých, vědeckých nebo výzkumných projektů, 2) působení v řešitelských týmech mezinárodních uměleckých nebo vzdělávacích projektů na základě smluv se zahraničními vysokými školami, 3) účast na realizaci uměleckých nebo vědeckých projektů, 4) umělecká a publikační činnost. 4. Označení hostující profesor případně pedagog mistrovského kurzu je přiznáno osobě po dobu jejího působení na IACP za těchto podmínek:

10 str. 10 a) vymezení jeho činnosti odpovídá činnostem odborného asistenta, docenta nebo profesora IACP, b) je profesorem, docentem nebo odborným asistentem jiné vysoké školy v České republice nebo v zahraničí, nebo je uznávaným umělcem či odborníkem, c) pracovní poměr je vždy uzavřen na dobu určitou, d) hostující profesor je akademickým pracovníkem IACP po dobu svého působení na IACP. 5. Dle 76 zákona může rektor se souhlasem jednatele společnosti udělit akademickému pracovníkovi tvůrčí volno za těchto podmínek: a) udělení tvůrčího volna žádá písemně akademický pracovník se souhlasem vedoucího příslušné katedry, b) výsledky, kterých žadatel dosáhl v době tvůrčího volna, jsou součástí jeho hodnocení. Část osmá Článek 20 Pravidla pro užívání akademických insignií a konání akademických obřadů 1. Vnějším výrazem akademických tradic, práv, svobod a společenského postavení rektora a prorektorů IACP (dále jen akademičtí hodnostáři ) jsou akademické insignie. 2. Akademickými insigniemi IACP jsou řetězy a taláry. 3. Řetězy a taláry jsou při slavnostních příležitostech oprávněni užívat: a) rektor a prorektoři b) garanti studijních programů c) jednatel společnosti d) členové AS z řad pedagogů e) členové AR f) jiní akademičtí pracovníci g) významné osobnosti na základě rozhodnutí rektora 4. Akademickými obřady IACP jsou zejména inaugurace rektora, imatrikulace, promoce, slavnostní zasedání akademické rady a slavnostní shromáždění akademické obce. 5. Promoce bakalářské a magisterské se konají pod záštitou rektora za účasti prorektorů, garantů, dalších akademických pracovníků a jednatele společnosti. 6. Znění imatrikulačního a promočních slibů je uvedeno v příloze č. 2 tohoto u. Část devátá Článek 21 Vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení IACP 1. IACP provádí pravidelně a průběžně hodnocení jednotlivých kateder i celé IACP. 2. Zásady a metodiku průběžných hodnocení IACP stanovuje rektor po projednání a se souhlasem AR. 3. Hodnocení sleduje především kvalitu studijních programů a kvality uměleckých, vzdělávacích, vědeckých a dalších tvůrčích činností. Zaznamenává úspěchy akademických pracovníků a studentů doma i v zahraničí. Důraz je kladen na kvalitu personálního obsazení ve vztahu ke vzdělávací náplni IACP všeobecně a k uměleckým profilovým

11 str. 11 oborům tvůrčího psaní zvláště. Pravidelná hodnocení se stávají součástí Výroční zprávy IACP. Část desátá Článek 22 Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření IACP se řídí především zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů, Obchodním zákoníkem v platném znění a návaznými právními předpisy, které upravují činnost podnikatelských subjektů. Část jedenáctá Článek 23 Společná a závěrečná ustanovení 1. Přílohou tohoto u jsou: a) Příloha 1: Přehled akreditovaných studijních programů a oborů, na které se člení, včetně formy a standardní doby studia b) Příloha 2: Pravidla pro užívání Akademických insignií a pro konání akademických obřadů c) Příloha 3: Volební a jednací řád akademického senátu IACP d) Příloha 4: Studijní a zkušební řád IACP e) Příloha 5: Jednací řád Akademické rady IACP f) Příloha 6: Disciplinární řád pro studenty IACP g) Příloha 7: Stipendijní řád IACP h) Příloha 8: Směrnice pro užívání akademického oděvu. 2. Dalšími vnitřními předpisy IACP, které nepodléhají registraci ministerstvem jsou zejména: a) Výnosy a pokyny rektora, b) Organizační řád, c) Spisový řád, d) Vnitřní pravidla studia, e) Výše poplatků spojených se studiem. 3. Tento IACP se všemi jeho přílohami schválil Akademický senát IACP dne , kolegium rektora dne a Akademická rada IACP dne a nahrazuje předchozí znění ze dne Tento nabývá platnosti podle 36 odst. 4 a 41 odst. 2 zákona registrací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Vysoká škola ekonomie a managementu ve své činnosti vychází z významu zvyšování kvality lidských zdrojů pro posilování růstového potenciálu a konkurenceschopnosti

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP

STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP Část I Základní ustanovení Cl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Fakulta životního prostředí (Faculty of Environment), (dále jen fakulta nebo FŽP ) je součástí Univerzity

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014 Garant dokumentu: Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 verze: G Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2014 Podmínky přijetí

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI STATUT FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň 2007 STATUT Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni schválil podle

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945.

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945. STATUT FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AMU V PRAZE schválený podle 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.o vysokých školách Akademickým senátem Akademie múzických umění (dále jen AMU) v Praze dne 29.6. 2005

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Statut

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Statut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-10/2 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 1. 7. 2013 STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. S t a t u t Fakulty bezpečnostního

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s.

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 23) Dokumentace integrovaného systému R 02 - VSLG/01 STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vypracoval Schválil Pozice Manager IS Rektor Jméno JUDr. Ivan Barančík

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více