Sestavení a hodnocení edukačního programu,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sestavení a hodnocení edukačního programu,"

Transkript

1 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu Klára Smolíková metodika přednášky

2

3 Cíle modulu: Ztratit ostych před pravidelným zařazováním edukačních aktivit, využívat různé metody zpracování i realizace vzdělávacích programů, kreativně popularizovat kulturní hodnoty pro různé cílové skupiny a nezapomínat na evaluaci. Předkládaný materiál je textovou podporou semináře. Jednotlivá témata budou při jeho realizaci demonstrována příklady z praxe, účastníci se zapojí do diskusí, skupinových aktivit a prezentací jejich výstupů. Obsah Edukační program Proč jej sestavovat? Koho jím oslovit? K čemu jej navázat? Kdy a v jaké součinnosti koncipovat? Jakými prostředky jej připravit? Jak jej realizovat? Jak vyhodnotit jeho úspěšnost? 1. Proč edukační program sestavovat? Kultuře se musíme učit Kulturní statky jsou v muzeích a galeriích uchovávány a odborně zpracovávány. Když se kurátoři rozhodnou představit část z nich veřejnosti, očekávají zasloužený zájem návštěvníků. Ten však mnohdy nepřichází. Kde se stala chyba? Proč lidé nadšeně nevěnují neděli návštěvě výstavy, proč nejedou přes půl republiky, aby si prohlédli jedinečný exponát, proč učitelé automaticky nezorganizují exkurzi do muzea? Za viníka bývají často označeni novináři. Měli by o muzejní a galerijní nabídce více a lépe psát a informovat veřejnost, ale oni to nedělají, dělají málo, případně špatně. Taktně se zamlčí, že specialisté bývají z dotazů novinářů rozmrzelí a do komunikace s nimi vstupují s nevolí. Odpovídat na otázky typu Co je nejcennější / nejstarší / největší / nejzelenější exponát? se jim příčí. Když se posléze rozpovídají o úžasných souvislostech, které k výběru artefaktu vedly, o rafinovaných filigránech a jedinečném podhoubí, novinář tápe a nerozumí. Nemá prý na takové výkladové zákruty prostor a čas. Mnohdy s upřímnou lítostí podotkne, že se takové povídání dobře poslouchá a že by se mělo dostat k více lidem. Aktivita: Učíme novináře a čemu se můžeme naučit od médií? Jaký typ informací pro média připravit a koho chceme skrze média oslovit? Položme tedy otázku jinak. Kde se sám kurátor dozvěděl, co má hodnotu, čemu stojí věnovat pozornost, co nechat v zapomnění a co naopak uchovat pro příští generace, vystavit, opravit? Během působení v kulturní instituci a profesní kariéry, během vysokoškolských studií a mnohdy z rodiny. Zlobit se na veřejnost, že neprošla stejnou profesní a studijní zkušeností, je naivní. Počítačový expert, ekonomka či inženýrský geolog nás v uvozovkách svojí specializací neunavují, neočekávají náš zájem o zákruty jejich oboru. Praktická potřeba využívat jejich specializace pro zprovoznění serveru, nákup cenných papírů či stavební průzkum je dostatečnou odpovědí na smysl jejich práce. Nezbývá než se vrátit na úroveň chování a hodnotového žebříčku rodiny. Ta nás uvádí do kultury, teď mám na Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 3

4 mysli proces enkulturace, tedy učení se kultuře v nejširším slova smyslu. Bez enkulturace by se jedinec nestal člověkem v pravém slova smyslu, neboť s kulturou se nerodíme, ale musíme se jí v průběhu života učit. Může probíhat vědomě a cíleně skrze výchovu a vzdělávání či nevědomě skrze nápodobu. Teprve později se k ní připojí učitelé. Pokud muzejní a galerijní pracovníci opírají své profesní nastavení už od vlivu svých nejbližších, pravděpodobně vyrůstali v rodině s vysokých kulturním kapitálem. Aktivita: Co rozhoduje o vysokém kulturním kapitálu rodiny a jak se při výchově dětí projevuje? Využívání paměťových institucí rodinami pro naplnění jejich vzdělávacích cílů je nesporné. Navíc zde edukační dopad posiluje neformální a volnočasový rámec, ve kterém se tyto kontakty realizují. Pokud děti vidí, že kulturní nabídka jejich rodiče či prarodiče zajímá, s chutí ji recipují, považují ji za obohacující a investují do ní svůj čas a mnohdy i peníze, má zajištění kontinuity a předání hodnotového žebříčku další generaci podstatně větší šanci na úspěch. Kulturní kapitál, který můžeme chápat jako kulturně společenské kompetence, se v rovině mezigeneračního předávání realizuje spotřebou vybraných statků ukazující na vytříbenost vkusu a sebeprezentace; kulturní participací a podpory intelektuálních znalostí kultury u dětí (např. knihy, hudební nástroje, návštěvy divadel, mimoškolní kroužky týkající se oblasti umění); investicemi do rozvoje schopností dětí (např. počítače, sportovní výbava, mimoškolní kroužky a další aktivity rozvíjející schopnosti praktického rázu. Aktivita: Srovnejme galerie a muzea s knihovnami z pohledu kulturního kapitálu rodin. Jakými způsoby předáváme vztah ke knihám další generaci a proč? Shrnutí: Od veřejnosti nelze očekávat postoj k muzejní a galerijní nabídce srovnatelný s postojem odborníků. Kromě učitelů má velký vliv na formování vztahu další generace ke kulturním hodnotám rodina. Kulturní paměťové instituce musí aktivně vycházet vstříc neformálnímu poučení a popularizaci, protože společností upřednostňované hodnoty se jejich poslání vzdalují a vazby vrstev s vysokým kulturním kapitálem na muzea a galerie se oslabují. 2. Koho edukačním programem oslovit? Hrát si chce každý Aktivita: Které cílové skupiny návštěvníků mají muzejníci a galeristé rádi? Komu sbírkové předměty zpřístupňují? Vysněným návštěvníkem muzejní a galerijní nabídky, ať už jde o expozici, výstavu či přednášku, je bezesporu vzdělaný, zajištěný člověk v produktivním věku, který zaplatí plné vstupné, předem se informuje a přichází připravený, rád si zakoupí katalog či jiný doprovodný materiál. Tedy vzdělává se víceméně sám a nemá na organizátory speciální požadavky neumdlévá při prohlídce, dobře vidí a slyší, je průměrně vysoký, vyjde schody a nemá ani zbytečně moc času, takže v rozumném čase odchází. Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 4

5 Jedinou vadu na kráse tento ideální návštěvník má návštěvu muzeí a galerií stíhá jen stěží. Když už si chvilku vyšetří, nesmí kolidovat s jeho pracovními a rodinnými závazky a dalšími volnočasovými aktivitami. Má vůbec význam zaměřovat na něj edukační aktivity? Aktivita: Jaký typ edukace osloví dospělého návštěvníka? Při bližším zamyšlení si uvědomíme, že dospělý návštěvník vzdělávací služby využívá. Pokud mu vyhovuje čas a vhodným způsobem se dozví o konání, můžeme ho potkat na přednášce či komentované prohlídce, čte doprovodné texty, odnáší si z návštěvy informační leták či dokonce katalog. Podstatně hravějším se dospělý návštěvník stává, přijde-li do muzea či galerie s dětmi. Takovou příležitostí bývá dovolená či víkend. Tehdy je potřeba si uvědomit, že se do edukace zapojují děti různého stáří a ve druhém plánu rodič, někdy prarodič. Zvláštní kategorií jsou rozvedení tatínkové, kteří hledají program pro své ratolesti, které mají na starosti jednou za čas. Situace připomíná rodinný film, který je primárně určený dětem, ale měl by uspokojit více diváckých kategorií, které do kina na projekci přijdou. Aktivita: Kdy jsou pro rodiny s dětmi vhodnější přímé (kontakt s muzejním pracovníkem) a kdy nepřímé (bez kontaktu s muzejním pracovníkem) vzdělávací služby? Do návštěvnické kategorie rodin s dětmi patří i děti do tří let. Jak k nim přistupovat? Jsou vůbec cílovou skupinou muzejní edukace? Uvažování o této návštěvnické skupině může být motivováno snahou neodradit rodiny s malými dětmi od návštěvy, proti které však stojí argument, že přítomnost malých dětí může rozmrzet ostatní návštěvníky. Neměli bychom však zapomínat na to, že samotné trávení času v muzeu či galerii vytváří pozitivní návyky a je dobrým základem pro rozvíjení kulturní kompetence. Aktivita: Polovina účastníků hájí význam zohlednění této cílové skupiny, druhá polovina sbírá argumenty proti. Předškolní věk neznamená jen návštěvu rodinnou, ale též školní. Spolupráce muzeí a galerií s mateřskými školami skýtá poměrně široké a zatím málo využívané pole působnosti. Výhodou je volnější režim předškolního vzdělávání, který se realizuje v blocích a tematických projektech. Nevýhodou jsou větší nároky na prostor, bezpečnost dětí i exponátů a možnost kolize s ostatními návštěvníky. Aktivita: Jak dlouho by měl trvat edukační program zaměřený na žáky MŠ? Kategorii žáků ZŠ a studentů SŠ v tomto stručném přehledu prozatím ponecháme bez podrobnějšího rozpracování. Edukační náplň spolupráce s paměťovými institucemi je evidentní a nikým nerozporovaná. Otázkou tedy není proč a zda vůbec, ale především jak?. Připomenout bychom však měli, že kromě školy existují volnočasové aktivity, které mohou muzea a galerie využívat pro neformální vzdělávání. Ne vždy jsou si muzejníci jistí, zda jim vyjít, či nevyjít vstříc. Aktivita: Měly by být lektorské programy nabízeny i skupinám dětí, které zavítají do muzea v rámci letního tábora? Vděčnými a věrnými návštěvníky paměťových institucí bývají senioři. Vzdělávací nabídka je někdy ne zcela pochopitelně míjí. Zvláště na menších městech může muzeum plnit roli komunitní a též funkci univerzity tře- Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 5

6 tího věku. Tato cílová skupina disponuje dostatkem času, proto je vhodné sdružovat nabídku do cyklů, je však třeba zohlednit omezení pojící se nejen s věkem, ale i finančními možnostmi, mobilitou a podobně. Přestože senior je v první řadě vnímán jako osoba seriozní a rozvážná, při vhodně nastavených nabídkách a pobídkách se překvapivě projevuje hravě a zvídavě. Shrnutí: Paměťové instituce by měly promýšlet edukační programy v návaznosti na jednotlivé návštěvnické skupiny. Můžeme je dělit podle věku, motivace, rodinných vazeb, podle toho, zda návštěvníci přicházejí individuálně, ve svém volném čase či organizovaně, zda se jedná o osoby hendikepované, zohlednit bychom měli návštěvníky místní, přespolní a zahraniční. Rozšíření muzejní nabídky o hravou edukaci počet a spokojenost návštěvníků zvyšuje. Vzdělávací nabídka muzeí a galerií by měla být součástí celoživotního vzdělávání. Aktivita: Proč se senior vzdělává? Demokratizace přístupu ke kulturním statkům, která již více než sto let probíhá, stále naráží na bariéry. Muzea nebyla historicky zakládána jako forma veřejného prostoru, naopak ochraňovala cenné kulturní statky, a to i před veřejností. Masové zpřístupňování kulturního dědictví tak plodí rozporuplné postoje. Vpuštěná masa si neumí s předkládanou nabídkou muzeí a galerií poradit a dotčená elita by je to měla naučit. Jenže v současném světě číhá na potenciální návštěvníky nepřeberné množství lákadel. Proč by měli svůj čas trávit zrovna v muzeu? Hravé formy vzdělávání mohou být přesně tím důvodem. Homo ludens člověk hravý, tedy ne jen dítě hravé, se vyskytuje jako termín v době, kdy začalo být zřejmé, že společnost je proměnlivá, časy tekuté, budoucnost ve hvězdách. Nejsou to paměťové instituce, je to současné nastavení globální civilizace, které vyžaduje od lidí pružnost a přizpůsobivost a i od dospělých hravost a ochotu se vzdělávat. Pokud jsou muzea označována jako hřbitovy věcí, připomeňme si, že právě na hřbitově jsme zažili tu nejbáječnější hru na schovávanou. 3. K čemu edukační program navázat? Vzbudit zájem o hodnoty Edukační program vázaný k expozici či výstavě je spojení, které se už vžilo. Mělo by být řešeno už při samotném koncipování výstavní události a ruku v ruce s plánovanými způsoby aktivizace návštěvníka a s doprovodnými programy. Ne každá aktivizace je edukací, obdobně ne každý doprovodný program má vzdělávací složku. Aktivita: Vymyslete několik způsobů aktivizace návštěvníka výstavy a rozhodněte, kdy má, a kdy nemá vzdělávací rozměr. V době konání výstavy mohou být pořádány akce úzce svázané s výstavním prostorem a tématem třeba komentovaná prohlídka nebo lektorský program. Stejně tak je možné organizovat je ve volnější vazbě k výstavní události přednáška, hudební, šermířské či jiné vystoupení, workshop. Pochopitelně se tak nabízí pořádání takových akcí i mimo témata aktuálních výstav. Cyklus přednášek a besed je jednou z osvědčených metod edukace. Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 6

7 Aktivita: Jak lze edukační programy navázat na nevystavené sbírkové předměty? Edukační potenciál muzea či galerie se nevyčerpává sbírkovými předměty ať už vystavenými, nebo nevystavenými. Instituce je tvořená odbornými pracovníky, kteří jsou klíčem ke spravovanému kulturnímu bohatství. Je ale třeba si uvědomit, že ne každý kurátor je rozený lektor či přednášející. Dané uplatnění si možná zvolil právě proto, že chce nerušeně bádat, skryt před zraky světa. V takovém případě není vhodné ho traumatizující zkušenosti tváří v tvář účastníkům edukačního programu vystavovat. Přesto je kurátor klíčem k edukaci, to on má ten nejlepší přehled o kulturní hodnotě sbírkových předmětů, vzrušujících souvislostech, na které přišel při vlastním výzkumu nebo restaurování, důvodech, proč se ve sbírce ocitly, odpovědích na to, co reprezentují, v čem jsou jedinečné, jaký příběh vyprávějí. Je tedy na místě převést tento potenciál do nějakého materiálu či jej předat muzejními pedagogovi, který jej použije v přípravě vzdělávacího programu. Nastat může samozřejmě i situace opačná, kdy kurátor vnímá edukační aktivity jako vítané zpestření náplně své práce. Aktivita: Která prostora muzea či galerie by se dala netradičně využít k edukačnímu programu a na co by byl zaměřen? Muzejní edukace může brány svých institucí opustit a vyjít do okolí, zavítat do škol, pečovatelských domů, stát se součástí širších kulturních programů. V tomto bodě je třeba zvažovat, kdy je taková vzdělávací činnost ve shodě se vzdělávacími cíli a s prospěchem domovské instituce, kdy vyplňuje prázdné místo a kdy naopak dubluje existující nabídku. Příkladem mohou být například odborně vedené exkurze a tematicky zaměřené vycházky, které výrazně posilují vztah veřejnosti k muzeu, ale nemohou fungovat jako průvodcovská služba pro prázdninové výletníky. Shrnutí: Smyslem muzejní edukace není přizpůsobení se vzdělávacím požadavkům zvenčí, ale otevřený dialog mezi vzdělávacími potřebami návštěvníků a předáváním kulturních hodnot, muzeem či galerií spravovaných, formování postojů a návyků. Vzdělávací potenciál nemají jen výstavní události, které edukace pomáhá přiblížit dalším cílovým skupinám, ale též muzejní budovy, odborná pracoviště a muzejní pracovníci. Aktivita: Jaký vzdělávací potenciál mají muzejní budovy? Paměťové instituce často sídlí v historicky významných objektech, což neznamená vždy výhru. Sbírkovým předmětům ani návštěvnickým potřebám totiž nemusí vůbec vyhovovat. Byly stavěné pro jiné využití a svou původní funkci ztratily. Objevování budovy může být součástí vzdělávacího programu pracovního listu, exkurze, komentované prohlídky či lektorského programu. K pochopení smyslu muzea může významně napomoci prohlídka běžně veřejnosti nepřístupných částí budovy. Kromě výstavních prostor, přednáškového sálu, případně lektorské místnosti mají objekty spravované muzeem či galerií často další prostory s edukačním potenciálem. 4. Kdy a v jaké součinnosti edukační program koncipovat? Nikdy není tak pozdě Nejprve televize, pak počítače a internet. Nová média se nás snaží přesvědčit, že vše přenesou, představí a ukáží ještě lépe, do větších detailů, ze všech stran Proč tedy lidé stále jezdí do muzea Louvre, když si vše mohou prohlédnout na interaktivních webových stránkách? A pokud Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 7

8 navzdory webové prezentaci do Paříže stále v proudech míří, není investice do virtuálních prohlídek zbytečná? Aktivita: Jakou funkci v muzejní edukaci mohou plnit webové stránky muzea, galerie, výstavy či jiného muzejního projektu? Přestože využívání moderních způsobů prezentace může návštěvu muzea a edukačního programu významně obohatit, základem existence paměťových institucí je uchovávání a zpřístupňování něčeho konkrétního, skutečného, co můžeme vidět na vlastní oči. Zprostředkovaných zážitků má k dispozici dnešní člověk nepočítaně. Jejich slabým místem je, že nezanechávají takovou paměťovou stopu jako skutečný zážitek, chybí jim atmosféra, lidské sdílení, živý kontakt s předměty. Nevýhodou čisté galerijní a muzejní recepce je, že nepřipravený návštěvník neumí svůj zážitek zařadit, pojmenovat, unikají mu souvislosti, ztrácí se v množství vystavených děl i doprovodných informací. Interpretace obsahu pro vybranou cílovou skupinu je prvním úkolem muzejní edukace. Vhodné je, když je tato linie zapracována již do koncepce výstavy či expozice. Snadněji se potom využije pro více edukačních situací nejen tedy pro přímé vzdělávací služby vedené muzejním pedagogem či lektorem a směrované na organizované, zejména školní skupiny. Na druhou stranu vstoupit s edukačním programem do výstavního prostoru lze kdykoliv. Musíme však počítat s tím, že je nutné respektovat prostorové uspořádání, nelze snadno, pokud vůbec, přidávat prvky či informační panely. V takové chvíli oceníme lektorskou místnost či prostor, kam je možné přenést některé činnosti. Nejsnáze realizovatelným vzdělávacím prvkem, který nenarušuje stávající uspořádání výstavy, je pracovní list. Aktivita: Čím se liší pracovní list určený pro práci při lektorském programu od listu, který návštěvník využívá sám? O spolupráci muzejního pedagoga s odbornými pracovníky muzea již řeč byla. Pokud v muzeu tato pozice chybí, lze zrcadlově přizvat ke koncepci muzejní edukace učitele. Ti lépe posoudí vhodnost a náročnost podávaných informací vzhledem k věku, kvalifikovaně posoudí či sami navrhnout metody realizace edukačního programu. Vzhledem k pestrosti cílových skupin je žádoucí materiály nejprve otestovat vybranými účastníky. K sestavení edukačních programů je možné přizvat další spolupracovníky, kteří sdílejí stejné cíle. Mohou to být různé vzdělávací organizace nebo studenti příbuzných oborů, kteří přicházejí do muzea na praxi nebo jako dobrovolníci. Při realizaci jsou také cenným pomocníkem průvodci. Rozvržení práce na edukačním programu mezi pedagoga, který jej vymyslí a připraví, lektora, který jej realizuje, a průvodce, kteří jsou do edukační činnosti zasvěceni a participují na ni, je ideálním, ne vždy možným stavem. Aktivita: Kdo z pracovníků muzea, případně externistů by se měl podílet na přípravě edukačního programu? Kvalita zpracování vzdělávacích materiálů, ať už jsou to tiskové materiály, panely, didaktické hry, kostýmy či modely, by neměla významně zaostávat za kvalitou výstavní události. Návštěvník by měl muzejní edukaci vnímat jako jeden celek s ostatními činnostmi muzea. Proto by i muzejní či galerijní tým tvořený výstaváři, provozními pracovníky, grafiky, informačními pracovníky, knihovníky nebo výtvarníky měl být zainteresován na přípravě edukačního programu a věnovat se mu se stejnou vážností. Nepůsobí dobře, když návštěvník vedle sebe vidí profesi- Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 8

9 onální typografii k výstavě a na koleně vyráběný materiál pro edukaci. Shrnutí: Pokud není možné edukaci začlenit už do přípravného rozvažování o výstavě či expozici, není vše ztraceno. Vzdělávací potenciál lze aktivizovat i v později, dokonce i pro expozici již zastaralou, které může dodat nový rozměr. Stejně jako od kurátora nikdo neočekává, že bude zároveň korektorem, grafikem a typografem, truhlářem a webmasterem, je bláhové se domnívat, že muzejní pedagog edukační program nejen vymyslí, ale i sám vše připraví, vyrobí a zařídí. Edukace je vizitka celého muzea, nejen muzejního pedagoga. Edukace přivádí kulturní instituci nové návštěvníky, neboť spokojení účastníci vzdělávacích programů se vracejí, senioři chtějí následně ukázat muzeum vnoučatům, děti rodičům, a až vyrostou, vlastním dětem, studenti, které v galerii či muzeu zasáhl lektorský program, sem za čas zabloudí v rámci romantické schůzky nebo cíleně přijdou v rámci dalšího studia. Edukační programy pomáhají totiž účastníkům překonávat práh kulturní instituce, obohacují kvalitu života, nabízejí způsob trávení volného času i pomoc při dalším vzdělávání. V takovém situaci není na místě výdaje v této oblasti škrtit. Je však smutnou pravdou, že kulturní instituce jsou podfinancovány. Je tedy třeba hledat finance jinde. Například některé grantové tituly jsou dostupnější právě pro muzejní edukaci, pomoci mohou města, sponzoři. S pozitivním ohlasem se setkávají žádosti o materiálovou výpomoc. Shrnutí: Přestože lze edukační program připravit i realizovat s minimálními náklady, investice do této muzejní činnosti jsou více než smysluplné. 5. Jakými prostředky edukační program připravit? Peněz je vždycky málo Naivní představa některých odborných pracovníků o muzejní edukaci a její finanční náročnosti se dá popsat větou: Koupíme nějaké pastelky a papíry děti si budou kreslit. Na materiál pro vzdělávací programy se dá, až co zbude, zbude-li. Aktivita: Ze kterých zdrojů můžeme přípravu edukačního programu financovat? 6. Jak edukační program realizovat? Když dva dělají totéž Strategie edukačních programů je třeba vypracovat s ohledem na personální, organizační, prostorové a finanční možnosti muzea či galerie. Kulturní instituce, která má letité zkušenosti s chodem lektorského oddělení, bude lépe plánovat, zkvalitňovat a rozšiřovat vzdělávací nabídku než ta, kde je pozice muzejního pedagoga čerstvě obsazena a navíc zatížena řadou dalších pracovních úkolů s edukací nesouvisejících. Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 9

10 Aktivita: Skupiny připraví vzdělávací portfolio kulturní instituce vycházející ze zadaných parametrů. Při plánování je třeba rozvážit, zda se úsilí vložené do přípravy a realizace edukačního programu se vrátí v počtech realizací a dostatečném množství účastníků. Spolupráce se školami i s veřejností se buduje postupně a je křehká. Atraktivní vzdělávací nabídka by se měla stát jedním z úhelných kamenů propagace muzea, proto je třeba od počátku nastavit ji udržitelně. Málo využívaným segmentem návštěvníků v oblasti edukace jsou zahraniční turisté. Je možné aktivizační materiály nabízet navzdory jazykové bariéře? pracovní listy a didaktické hry, ale též diskusní, situační a inscenační metody. Paradoxně tak muzejní edukace dokáže probudit zájem a odezvu u studijních outsiderů. Svou roli zde sehrává i vystoupení z ročníkového systému vzdělávání. Muzeum a galerie vzdělávají napříč generacemi, neplatí zde to jsme ještě nebrali. Úspěšnost edukačního programu závisí na jeho přijetí nejen přímými účastníky, ale i dalšími zainteresovanými lidmi zejména rodinou a učiteli. Přesvědčování škol, že se spolupráce s muzei a galeriemi studijně i lidsky vyplatí, bývá v některých případech složitá. Někdy je třeba využít osobních kontaktů, jindy zaštítit muzejní edukaci jejím vysvětlení v kontextu Rámcových vzdělávacích programů, které jsou pro školy závazné. Aktivita: Porovnejte učení ve škole a v muzeu. U programů zaměřených na školy je třeba si definovat, v čem je vzdělávání v muzeu či galerii jiné. Klíčovými pojmy pro muzejní edukaci jsou - aktivizace - zážitek - překvapení - sbírkový předmět - dobrovolnost - spolupráce Aktivita: Kdy muzejní edukace ztrácí vzdělávací obsah a stává se zábavou? Rizikem muzea orientovaného na veřejnost je vyprázdnění edukace ve prospěch zábavy. Tvůrce muzejní edukace by si měl vždy naplánovat vzdělávací cíle a metody. Pak se nemusí bát realizovat edukaci i pro jiné publikum než školní. Muzejní edukace se často uskutečňuje za pomoci příběhů, odehrává se v netradičních kulisách a má vymezený čas (a to i v případě, že se jedná o cyklus či dlouhodobou spolupráci). Zkušenosti ukazují, že zejména žáci druhého stupně ZŠ a studenti SŠ se v kontaktu s muzejním lektorem projevují podle jiného klíče než ve škole. Účastníky je nutné motivovat výhradně pozitivně, lektor má navíc ztíženou práci tím, že nezná jejich jména ani vzdělávací historii, potenciál a slabá místa. Lektor využívá nejen Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 10

11 7. Jak vyhodnotit úspěšnost edukačního programu? Hlavně že jsme to přežili Aktivita: Kde, kdy a jak by se měly objevovat informace o vzdělávací nabídce muzea? Základem je, že edukační nabídka se potká s odpovídajícím počtem zájemců, tedy že program je navštěvován a využíván. Dobrá informovanost škol prostřednictvím pravidelně zasílaných nabídek a zvláštní sekce na webu muzea či galerie je nezbytná. Stejně tak informace pro ostatní účastníky muzejní edukace na webových stránkách, informačních letácích a zejména přímo na pokladnách těchto kulturních institucí. O vzdělávací nabídce by měl být informován zřizovatel, příslušné městské odbory, infocentra, spřízněné instituce typu knihoven. Nabídka by měla být reálně vystavěná a musí respektovat časové, finanční a další možnosti potenciálních účastníků. Ani na výtečnou přednášku či komentovanou prohlídku nemusí zájemci přijít, pokud se koná ve středu od 13:00 a vyvěsili jsme to na dveře muzea hodinu před začátkem. byla v expozici zima atd.? Pro evaluaci je užitečné nechat samotné účastníky ještě v rámci programu odpovídat na otázku, v čem je program obohatil, co je překvapilo, co sami o sobě zjistili apod. Zhodnocení z pohledu učitelů je třeba sledovat a připravit. Vyzvání ke spolupráci na evaluaci muzejního vzdělávacího programu totiž pomůže oběma stranám muzeu i škole ujasnit si, nakolik přispívá muzejní edukace k naplnění vzdělávacích cílů, rozvoji klíčových kompetencí, realizaci průřezových témat a vzdělávacích obsahů. Klíčová je pak evaluace z pohledu muzea. Sledovány musí být data kvalitativní a kvantitativní, pracovat bychom měli i s ukazateli, jako je obeznámenost veřejnosti se vzdělávací nabídkou muzea, důvody, které vedou k jejímu využívání, nejlépe opakovanému, nebo naopak nevyužívání. Etablovat profesi muzejních pedagogů a jejich práci jako významný přínos pro popularizaci kulturních statků, vzdělávání veřejnosti, obohacující způsob trávení volného času je pak dlouhodobou společnou metou. Aktivita: Kdo všechno edukační program hodnotí? Použitá literatura: Zhodnocení se děje v několika rovinách. S určitým očekáváním přicházejí sami účastníci vzdělávací akce. Můžeme je o formulaci této anticipace požádat a zároveň po skončení akce zjišťovat, nakolik bylo naplněno. Ukazatelem je samozřejmě i neformálně vyjádřená spokojenost či nespokojenost. Zejména ve druhém případě bychom se měli ptát proč byla slabým článkem osoba lektora, nesprávně zvolené téma, náročnost programu, KATRŇÁK, Tomáš: Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Slon KESNER, Ladislav: Marketing a management muzeí a památek, Praha: Grada Publishing Sborník z mezinárodní konference Muzeum a změna. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, Za hrou do muzea a zpět! Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 11

12 Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu metodika přednášky Mgr. Klára Smolíková Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové 1 tel.: ,

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ METODIKA programu ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ František Klepaè M E T O D I K A p r o g r a m u R O Z V O J D O B R O V O L N I C T V Í M g r. F r a n t i š e k K l e p a č 2 0 0 6 Realizační tým procesu analýzy

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Vzdělávání dospělých v ČR Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Na rozdíl od civilizované Evropy si zatím o významu vzdělávání dospělých dokážeme pouze hezky povídat,

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více