Sestavení a hodnocení edukačního programu,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sestavení a hodnocení edukačního programu,"

Transkript

1 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu Klára Smolíková metodika přednášky

2

3 Cíle modulu: Ztratit ostych před pravidelným zařazováním edukačních aktivit, využívat různé metody zpracování i realizace vzdělávacích programů, kreativně popularizovat kulturní hodnoty pro různé cílové skupiny a nezapomínat na evaluaci. Předkládaný materiál je textovou podporou semináře. Jednotlivá témata budou při jeho realizaci demonstrována příklady z praxe, účastníci se zapojí do diskusí, skupinových aktivit a prezentací jejich výstupů. Obsah Edukační program Proč jej sestavovat? Koho jím oslovit? K čemu jej navázat? Kdy a v jaké součinnosti koncipovat? Jakými prostředky jej připravit? Jak jej realizovat? Jak vyhodnotit jeho úspěšnost? 1. Proč edukační program sestavovat? Kultuře se musíme učit Kulturní statky jsou v muzeích a galeriích uchovávány a odborně zpracovávány. Když se kurátoři rozhodnou představit část z nich veřejnosti, očekávají zasloužený zájem návštěvníků. Ten však mnohdy nepřichází. Kde se stala chyba? Proč lidé nadšeně nevěnují neděli návštěvě výstavy, proč nejedou přes půl republiky, aby si prohlédli jedinečný exponát, proč učitelé automaticky nezorganizují exkurzi do muzea? Za viníka bývají často označeni novináři. Měli by o muzejní a galerijní nabídce více a lépe psát a informovat veřejnost, ale oni to nedělají, dělají málo, případně špatně. Taktně se zamlčí, že specialisté bývají z dotazů novinářů rozmrzelí a do komunikace s nimi vstupují s nevolí. Odpovídat na otázky typu Co je nejcennější / nejstarší / největší / nejzelenější exponát? se jim příčí. Když se posléze rozpovídají o úžasných souvislostech, které k výběru artefaktu vedly, o rafinovaných filigránech a jedinečném podhoubí, novinář tápe a nerozumí. Nemá prý na takové výkladové zákruty prostor a čas. Mnohdy s upřímnou lítostí podotkne, že se takové povídání dobře poslouchá a že by se mělo dostat k více lidem. Aktivita: Učíme novináře a čemu se můžeme naučit od médií? Jaký typ informací pro média připravit a koho chceme skrze média oslovit? Položme tedy otázku jinak. Kde se sám kurátor dozvěděl, co má hodnotu, čemu stojí věnovat pozornost, co nechat v zapomnění a co naopak uchovat pro příští generace, vystavit, opravit? Během působení v kulturní instituci a profesní kariéry, během vysokoškolských studií a mnohdy z rodiny. Zlobit se na veřejnost, že neprošla stejnou profesní a studijní zkušeností, je naivní. Počítačový expert, ekonomka či inženýrský geolog nás v uvozovkách svojí specializací neunavují, neočekávají náš zájem o zákruty jejich oboru. Praktická potřeba využívat jejich specializace pro zprovoznění serveru, nákup cenných papírů či stavební průzkum je dostatečnou odpovědí na smysl jejich práce. Nezbývá než se vrátit na úroveň chování a hodnotového žebříčku rodiny. Ta nás uvádí do kultury, teď mám na Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 3

4 mysli proces enkulturace, tedy učení se kultuře v nejširším slova smyslu. Bez enkulturace by se jedinec nestal člověkem v pravém slova smyslu, neboť s kulturou se nerodíme, ale musíme se jí v průběhu života učit. Může probíhat vědomě a cíleně skrze výchovu a vzdělávání či nevědomě skrze nápodobu. Teprve později se k ní připojí učitelé. Pokud muzejní a galerijní pracovníci opírají své profesní nastavení už od vlivu svých nejbližších, pravděpodobně vyrůstali v rodině s vysokých kulturním kapitálem. Aktivita: Co rozhoduje o vysokém kulturním kapitálu rodiny a jak se při výchově dětí projevuje? Využívání paměťových institucí rodinami pro naplnění jejich vzdělávacích cílů je nesporné. Navíc zde edukační dopad posiluje neformální a volnočasový rámec, ve kterém se tyto kontakty realizují. Pokud děti vidí, že kulturní nabídka jejich rodiče či prarodiče zajímá, s chutí ji recipují, považují ji za obohacující a investují do ní svůj čas a mnohdy i peníze, má zajištění kontinuity a předání hodnotového žebříčku další generaci podstatně větší šanci na úspěch. Kulturní kapitál, který můžeme chápat jako kulturně společenské kompetence, se v rovině mezigeneračního předávání realizuje spotřebou vybraných statků ukazující na vytříbenost vkusu a sebeprezentace; kulturní participací a podpory intelektuálních znalostí kultury u dětí (např. knihy, hudební nástroje, návštěvy divadel, mimoškolní kroužky týkající se oblasti umění); investicemi do rozvoje schopností dětí (např. počítače, sportovní výbava, mimoškolní kroužky a další aktivity rozvíjející schopnosti praktického rázu. Aktivita: Srovnejme galerie a muzea s knihovnami z pohledu kulturního kapitálu rodin. Jakými způsoby předáváme vztah ke knihám další generaci a proč? Shrnutí: Od veřejnosti nelze očekávat postoj k muzejní a galerijní nabídce srovnatelný s postojem odborníků. Kromě učitelů má velký vliv na formování vztahu další generace ke kulturním hodnotám rodina. Kulturní paměťové instituce musí aktivně vycházet vstříc neformálnímu poučení a popularizaci, protože společností upřednostňované hodnoty se jejich poslání vzdalují a vazby vrstev s vysokým kulturním kapitálem na muzea a galerie se oslabují. 2. Koho edukačním programem oslovit? Hrát si chce každý Aktivita: Které cílové skupiny návštěvníků mají muzejníci a galeristé rádi? Komu sbírkové předměty zpřístupňují? Vysněným návštěvníkem muzejní a galerijní nabídky, ať už jde o expozici, výstavu či přednášku, je bezesporu vzdělaný, zajištěný člověk v produktivním věku, který zaplatí plné vstupné, předem se informuje a přichází připravený, rád si zakoupí katalog či jiný doprovodný materiál. Tedy vzdělává se víceméně sám a nemá na organizátory speciální požadavky neumdlévá při prohlídce, dobře vidí a slyší, je průměrně vysoký, vyjde schody a nemá ani zbytečně moc času, takže v rozumném čase odchází. Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 4

5 Jedinou vadu na kráse tento ideální návštěvník má návštěvu muzeí a galerií stíhá jen stěží. Když už si chvilku vyšetří, nesmí kolidovat s jeho pracovními a rodinnými závazky a dalšími volnočasovými aktivitami. Má vůbec význam zaměřovat na něj edukační aktivity? Aktivita: Jaký typ edukace osloví dospělého návštěvníka? Při bližším zamyšlení si uvědomíme, že dospělý návštěvník vzdělávací služby využívá. Pokud mu vyhovuje čas a vhodným způsobem se dozví o konání, můžeme ho potkat na přednášce či komentované prohlídce, čte doprovodné texty, odnáší si z návštěvy informační leták či dokonce katalog. Podstatně hravějším se dospělý návštěvník stává, přijde-li do muzea či galerie s dětmi. Takovou příležitostí bývá dovolená či víkend. Tehdy je potřeba si uvědomit, že se do edukace zapojují děti různého stáří a ve druhém plánu rodič, někdy prarodič. Zvláštní kategorií jsou rozvedení tatínkové, kteří hledají program pro své ratolesti, které mají na starosti jednou za čas. Situace připomíná rodinný film, který je primárně určený dětem, ale měl by uspokojit více diváckých kategorií, které do kina na projekci přijdou. Aktivita: Kdy jsou pro rodiny s dětmi vhodnější přímé (kontakt s muzejním pracovníkem) a kdy nepřímé (bez kontaktu s muzejním pracovníkem) vzdělávací služby? Do návštěvnické kategorie rodin s dětmi patří i děti do tří let. Jak k nim přistupovat? Jsou vůbec cílovou skupinou muzejní edukace? Uvažování o této návštěvnické skupině může být motivováno snahou neodradit rodiny s malými dětmi od návštěvy, proti které však stojí argument, že přítomnost malých dětí může rozmrzet ostatní návštěvníky. Neměli bychom však zapomínat na to, že samotné trávení času v muzeu či galerii vytváří pozitivní návyky a je dobrým základem pro rozvíjení kulturní kompetence. Aktivita: Polovina účastníků hájí význam zohlednění této cílové skupiny, druhá polovina sbírá argumenty proti. Předškolní věk neznamená jen návštěvu rodinnou, ale též školní. Spolupráce muzeí a galerií s mateřskými školami skýtá poměrně široké a zatím málo využívané pole působnosti. Výhodou je volnější režim předškolního vzdělávání, který se realizuje v blocích a tematických projektech. Nevýhodou jsou větší nároky na prostor, bezpečnost dětí i exponátů a možnost kolize s ostatními návštěvníky. Aktivita: Jak dlouho by měl trvat edukační program zaměřený na žáky MŠ? Kategorii žáků ZŠ a studentů SŠ v tomto stručném přehledu prozatím ponecháme bez podrobnějšího rozpracování. Edukační náplň spolupráce s paměťovými institucemi je evidentní a nikým nerozporovaná. Otázkou tedy není proč a zda vůbec, ale především jak?. Připomenout bychom však měli, že kromě školy existují volnočasové aktivity, které mohou muzea a galerie využívat pro neformální vzdělávání. Ne vždy jsou si muzejníci jistí, zda jim vyjít, či nevyjít vstříc. Aktivita: Měly by být lektorské programy nabízeny i skupinám dětí, které zavítají do muzea v rámci letního tábora? Vděčnými a věrnými návštěvníky paměťových institucí bývají senioři. Vzdělávací nabídka je někdy ne zcela pochopitelně míjí. Zvláště na menších městech může muzeum plnit roli komunitní a též funkci univerzity tře- Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 5

6 tího věku. Tato cílová skupina disponuje dostatkem času, proto je vhodné sdružovat nabídku do cyklů, je však třeba zohlednit omezení pojící se nejen s věkem, ale i finančními možnostmi, mobilitou a podobně. Přestože senior je v první řadě vnímán jako osoba seriozní a rozvážná, při vhodně nastavených nabídkách a pobídkách se překvapivě projevuje hravě a zvídavě. Shrnutí: Paměťové instituce by měly promýšlet edukační programy v návaznosti na jednotlivé návštěvnické skupiny. Můžeme je dělit podle věku, motivace, rodinných vazeb, podle toho, zda návštěvníci přicházejí individuálně, ve svém volném čase či organizovaně, zda se jedná o osoby hendikepované, zohlednit bychom měli návštěvníky místní, přespolní a zahraniční. Rozšíření muzejní nabídky o hravou edukaci počet a spokojenost návštěvníků zvyšuje. Vzdělávací nabídka muzeí a galerií by měla být součástí celoživotního vzdělávání. Aktivita: Proč se senior vzdělává? Demokratizace přístupu ke kulturním statkům, která již více než sto let probíhá, stále naráží na bariéry. Muzea nebyla historicky zakládána jako forma veřejného prostoru, naopak ochraňovala cenné kulturní statky, a to i před veřejností. Masové zpřístupňování kulturního dědictví tak plodí rozporuplné postoje. Vpuštěná masa si neumí s předkládanou nabídkou muzeí a galerií poradit a dotčená elita by je to měla naučit. Jenže v současném světě číhá na potenciální návštěvníky nepřeberné množství lákadel. Proč by měli svůj čas trávit zrovna v muzeu? Hravé formy vzdělávání mohou být přesně tím důvodem. Homo ludens člověk hravý, tedy ne jen dítě hravé, se vyskytuje jako termín v době, kdy začalo být zřejmé, že společnost je proměnlivá, časy tekuté, budoucnost ve hvězdách. Nejsou to paměťové instituce, je to současné nastavení globální civilizace, které vyžaduje od lidí pružnost a přizpůsobivost a i od dospělých hravost a ochotu se vzdělávat. Pokud jsou muzea označována jako hřbitovy věcí, připomeňme si, že právě na hřbitově jsme zažili tu nejbáječnější hru na schovávanou. 3. K čemu edukační program navázat? Vzbudit zájem o hodnoty Edukační program vázaný k expozici či výstavě je spojení, které se už vžilo. Mělo by být řešeno už při samotném koncipování výstavní události a ruku v ruce s plánovanými způsoby aktivizace návštěvníka a s doprovodnými programy. Ne každá aktivizace je edukací, obdobně ne každý doprovodný program má vzdělávací složku. Aktivita: Vymyslete několik způsobů aktivizace návštěvníka výstavy a rozhodněte, kdy má, a kdy nemá vzdělávací rozměr. V době konání výstavy mohou být pořádány akce úzce svázané s výstavním prostorem a tématem třeba komentovaná prohlídka nebo lektorský program. Stejně tak je možné organizovat je ve volnější vazbě k výstavní události přednáška, hudební, šermířské či jiné vystoupení, workshop. Pochopitelně se tak nabízí pořádání takových akcí i mimo témata aktuálních výstav. Cyklus přednášek a besed je jednou z osvědčených metod edukace. Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 6

7 Aktivita: Jak lze edukační programy navázat na nevystavené sbírkové předměty? Edukační potenciál muzea či galerie se nevyčerpává sbírkovými předměty ať už vystavenými, nebo nevystavenými. Instituce je tvořená odbornými pracovníky, kteří jsou klíčem ke spravovanému kulturnímu bohatství. Je ale třeba si uvědomit, že ne každý kurátor je rozený lektor či přednášející. Dané uplatnění si možná zvolil právě proto, že chce nerušeně bádat, skryt před zraky světa. V takovém případě není vhodné ho traumatizující zkušenosti tváří v tvář účastníkům edukačního programu vystavovat. Přesto je kurátor klíčem k edukaci, to on má ten nejlepší přehled o kulturní hodnotě sbírkových předmětů, vzrušujících souvislostech, na které přišel při vlastním výzkumu nebo restaurování, důvodech, proč se ve sbírce ocitly, odpovědích na to, co reprezentují, v čem jsou jedinečné, jaký příběh vyprávějí. Je tedy na místě převést tento potenciál do nějakého materiálu či jej předat muzejními pedagogovi, který jej použije v přípravě vzdělávacího programu. Nastat může samozřejmě i situace opačná, kdy kurátor vnímá edukační aktivity jako vítané zpestření náplně své práce. Aktivita: Která prostora muzea či galerie by se dala netradičně využít k edukačnímu programu a na co by byl zaměřen? Muzejní edukace může brány svých institucí opustit a vyjít do okolí, zavítat do škol, pečovatelských domů, stát se součástí širších kulturních programů. V tomto bodě je třeba zvažovat, kdy je taková vzdělávací činnost ve shodě se vzdělávacími cíli a s prospěchem domovské instituce, kdy vyplňuje prázdné místo a kdy naopak dubluje existující nabídku. Příkladem mohou být například odborně vedené exkurze a tematicky zaměřené vycházky, které výrazně posilují vztah veřejnosti k muzeu, ale nemohou fungovat jako průvodcovská služba pro prázdninové výletníky. Shrnutí: Smyslem muzejní edukace není přizpůsobení se vzdělávacím požadavkům zvenčí, ale otevřený dialog mezi vzdělávacími potřebami návštěvníků a předáváním kulturních hodnot, muzeem či galerií spravovaných, formování postojů a návyků. Vzdělávací potenciál nemají jen výstavní události, které edukace pomáhá přiblížit dalším cílovým skupinám, ale též muzejní budovy, odborná pracoviště a muzejní pracovníci. Aktivita: Jaký vzdělávací potenciál mají muzejní budovy? Paměťové instituce často sídlí v historicky významných objektech, což neznamená vždy výhru. Sbírkovým předmětům ani návštěvnickým potřebám totiž nemusí vůbec vyhovovat. Byly stavěné pro jiné využití a svou původní funkci ztratily. Objevování budovy může být součástí vzdělávacího programu pracovního listu, exkurze, komentované prohlídky či lektorského programu. K pochopení smyslu muzea může významně napomoci prohlídka běžně veřejnosti nepřístupných částí budovy. Kromě výstavních prostor, přednáškového sálu, případně lektorské místnosti mají objekty spravované muzeem či galerií často další prostory s edukačním potenciálem. 4. Kdy a v jaké součinnosti edukační program koncipovat? Nikdy není tak pozdě Nejprve televize, pak počítače a internet. Nová média se nás snaží přesvědčit, že vše přenesou, představí a ukáží ještě lépe, do větších detailů, ze všech stran Proč tedy lidé stále jezdí do muzea Louvre, když si vše mohou prohlédnout na interaktivních webových stránkách? A pokud Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 7

8 navzdory webové prezentaci do Paříže stále v proudech míří, není investice do virtuálních prohlídek zbytečná? Aktivita: Jakou funkci v muzejní edukaci mohou plnit webové stránky muzea, galerie, výstavy či jiného muzejního projektu? Přestože využívání moderních způsobů prezentace může návštěvu muzea a edukačního programu významně obohatit, základem existence paměťových institucí je uchovávání a zpřístupňování něčeho konkrétního, skutečného, co můžeme vidět na vlastní oči. Zprostředkovaných zážitků má k dispozici dnešní člověk nepočítaně. Jejich slabým místem je, že nezanechávají takovou paměťovou stopu jako skutečný zážitek, chybí jim atmosféra, lidské sdílení, živý kontakt s předměty. Nevýhodou čisté galerijní a muzejní recepce je, že nepřipravený návštěvník neumí svůj zážitek zařadit, pojmenovat, unikají mu souvislosti, ztrácí se v množství vystavených děl i doprovodných informací. Interpretace obsahu pro vybranou cílovou skupinu je prvním úkolem muzejní edukace. Vhodné je, když je tato linie zapracována již do koncepce výstavy či expozice. Snadněji se potom využije pro více edukačních situací nejen tedy pro přímé vzdělávací služby vedené muzejním pedagogem či lektorem a směrované na organizované, zejména školní skupiny. Na druhou stranu vstoupit s edukačním programem do výstavního prostoru lze kdykoliv. Musíme však počítat s tím, že je nutné respektovat prostorové uspořádání, nelze snadno, pokud vůbec, přidávat prvky či informační panely. V takové chvíli oceníme lektorskou místnost či prostor, kam je možné přenést některé činnosti. Nejsnáze realizovatelným vzdělávacím prvkem, který nenarušuje stávající uspořádání výstavy, je pracovní list. Aktivita: Čím se liší pracovní list určený pro práci při lektorském programu od listu, který návštěvník využívá sám? O spolupráci muzejního pedagoga s odbornými pracovníky muzea již řeč byla. Pokud v muzeu tato pozice chybí, lze zrcadlově přizvat ke koncepci muzejní edukace učitele. Ti lépe posoudí vhodnost a náročnost podávaných informací vzhledem k věku, kvalifikovaně posoudí či sami navrhnout metody realizace edukačního programu. Vzhledem k pestrosti cílových skupin je žádoucí materiály nejprve otestovat vybranými účastníky. K sestavení edukačních programů je možné přizvat další spolupracovníky, kteří sdílejí stejné cíle. Mohou to být různé vzdělávací organizace nebo studenti příbuzných oborů, kteří přicházejí do muzea na praxi nebo jako dobrovolníci. Při realizaci jsou také cenným pomocníkem průvodci. Rozvržení práce na edukačním programu mezi pedagoga, který jej vymyslí a připraví, lektora, který jej realizuje, a průvodce, kteří jsou do edukační činnosti zasvěceni a participují na ni, je ideálním, ne vždy možným stavem. Aktivita: Kdo z pracovníků muzea, případně externistů by se měl podílet na přípravě edukačního programu? Kvalita zpracování vzdělávacích materiálů, ať už jsou to tiskové materiály, panely, didaktické hry, kostýmy či modely, by neměla významně zaostávat za kvalitou výstavní události. Návštěvník by měl muzejní edukaci vnímat jako jeden celek s ostatními činnostmi muzea. Proto by i muzejní či galerijní tým tvořený výstaváři, provozními pracovníky, grafiky, informačními pracovníky, knihovníky nebo výtvarníky měl být zainteresován na přípravě edukačního programu a věnovat se mu se stejnou vážností. Nepůsobí dobře, když návštěvník vedle sebe vidí profesi- Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 8

9 onální typografii k výstavě a na koleně vyráběný materiál pro edukaci. Shrnutí: Pokud není možné edukaci začlenit už do přípravného rozvažování o výstavě či expozici, není vše ztraceno. Vzdělávací potenciál lze aktivizovat i v později, dokonce i pro expozici již zastaralou, které může dodat nový rozměr. Stejně jako od kurátora nikdo neočekává, že bude zároveň korektorem, grafikem a typografem, truhlářem a webmasterem, je bláhové se domnívat, že muzejní pedagog edukační program nejen vymyslí, ale i sám vše připraví, vyrobí a zařídí. Edukace je vizitka celého muzea, nejen muzejního pedagoga. Edukace přivádí kulturní instituci nové návštěvníky, neboť spokojení účastníci vzdělávacích programů se vracejí, senioři chtějí následně ukázat muzeum vnoučatům, děti rodičům, a až vyrostou, vlastním dětem, studenti, které v galerii či muzeu zasáhl lektorský program, sem za čas zabloudí v rámci romantické schůzky nebo cíleně přijdou v rámci dalšího studia. Edukační programy pomáhají totiž účastníkům překonávat práh kulturní instituce, obohacují kvalitu života, nabízejí způsob trávení volného času i pomoc při dalším vzdělávání. V takovém situaci není na místě výdaje v této oblasti škrtit. Je však smutnou pravdou, že kulturní instituce jsou podfinancovány. Je tedy třeba hledat finance jinde. Například některé grantové tituly jsou dostupnější právě pro muzejní edukaci, pomoci mohou města, sponzoři. S pozitivním ohlasem se setkávají žádosti o materiálovou výpomoc. Shrnutí: Přestože lze edukační program připravit i realizovat s minimálními náklady, investice do této muzejní činnosti jsou více než smysluplné. 5. Jakými prostředky edukační program připravit? Peněz je vždycky málo Naivní představa některých odborných pracovníků o muzejní edukaci a její finanční náročnosti se dá popsat větou: Koupíme nějaké pastelky a papíry děti si budou kreslit. Na materiál pro vzdělávací programy se dá, až co zbude, zbude-li. Aktivita: Ze kterých zdrojů můžeme přípravu edukačního programu financovat? 6. Jak edukační program realizovat? Když dva dělají totéž Strategie edukačních programů je třeba vypracovat s ohledem na personální, organizační, prostorové a finanční možnosti muzea či galerie. Kulturní instituce, která má letité zkušenosti s chodem lektorského oddělení, bude lépe plánovat, zkvalitňovat a rozšiřovat vzdělávací nabídku než ta, kde je pozice muzejního pedagoga čerstvě obsazena a navíc zatížena řadou dalších pracovních úkolů s edukací nesouvisejících. Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 9

10 Aktivita: Skupiny připraví vzdělávací portfolio kulturní instituce vycházející ze zadaných parametrů. Při plánování je třeba rozvážit, zda se úsilí vložené do přípravy a realizace edukačního programu se vrátí v počtech realizací a dostatečném množství účastníků. Spolupráce se školami i s veřejností se buduje postupně a je křehká. Atraktivní vzdělávací nabídka by se měla stát jedním z úhelných kamenů propagace muzea, proto je třeba od počátku nastavit ji udržitelně. Málo využívaným segmentem návštěvníků v oblasti edukace jsou zahraniční turisté. Je možné aktivizační materiály nabízet navzdory jazykové bariéře? pracovní listy a didaktické hry, ale též diskusní, situační a inscenační metody. Paradoxně tak muzejní edukace dokáže probudit zájem a odezvu u studijních outsiderů. Svou roli zde sehrává i vystoupení z ročníkového systému vzdělávání. Muzeum a galerie vzdělávají napříč generacemi, neplatí zde to jsme ještě nebrali. Úspěšnost edukačního programu závisí na jeho přijetí nejen přímými účastníky, ale i dalšími zainteresovanými lidmi zejména rodinou a učiteli. Přesvědčování škol, že se spolupráce s muzei a galeriemi studijně i lidsky vyplatí, bývá v některých případech složitá. Někdy je třeba využít osobních kontaktů, jindy zaštítit muzejní edukaci jejím vysvětlení v kontextu Rámcových vzdělávacích programů, které jsou pro školy závazné. Aktivita: Porovnejte učení ve škole a v muzeu. U programů zaměřených na školy je třeba si definovat, v čem je vzdělávání v muzeu či galerii jiné. Klíčovými pojmy pro muzejní edukaci jsou - aktivizace - zážitek - překvapení - sbírkový předmět - dobrovolnost - spolupráce Aktivita: Kdy muzejní edukace ztrácí vzdělávací obsah a stává se zábavou? Rizikem muzea orientovaného na veřejnost je vyprázdnění edukace ve prospěch zábavy. Tvůrce muzejní edukace by si měl vždy naplánovat vzdělávací cíle a metody. Pak se nemusí bát realizovat edukaci i pro jiné publikum než školní. Muzejní edukace se často uskutečňuje za pomoci příběhů, odehrává se v netradičních kulisách a má vymezený čas (a to i v případě, že se jedná o cyklus či dlouhodobou spolupráci). Zkušenosti ukazují, že zejména žáci druhého stupně ZŠ a studenti SŠ se v kontaktu s muzejním lektorem projevují podle jiného klíče než ve škole. Účastníky je nutné motivovat výhradně pozitivně, lektor má navíc ztíženou práci tím, že nezná jejich jména ani vzdělávací historii, potenciál a slabá místa. Lektor využívá nejen Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 10

11 7. Jak vyhodnotit úspěšnost edukačního programu? Hlavně že jsme to přežili Aktivita: Kde, kdy a jak by se měly objevovat informace o vzdělávací nabídce muzea? Základem je, že edukační nabídka se potká s odpovídajícím počtem zájemců, tedy že program je navštěvován a využíván. Dobrá informovanost škol prostřednictvím pravidelně zasílaných nabídek a zvláštní sekce na webu muzea či galerie je nezbytná. Stejně tak informace pro ostatní účastníky muzejní edukace na webových stránkách, informačních letácích a zejména přímo na pokladnách těchto kulturních institucí. O vzdělávací nabídce by měl být informován zřizovatel, příslušné městské odbory, infocentra, spřízněné instituce typu knihoven. Nabídka by měla být reálně vystavěná a musí respektovat časové, finanční a další možnosti potenciálních účastníků. Ani na výtečnou přednášku či komentovanou prohlídku nemusí zájemci přijít, pokud se koná ve středu od 13:00 a vyvěsili jsme to na dveře muzea hodinu před začátkem. byla v expozici zima atd.? Pro evaluaci je užitečné nechat samotné účastníky ještě v rámci programu odpovídat na otázku, v čem je program obohatil, co je překvapilo, co sami o sobě zjistili apod. Zhodnocení z pohledu učitelů je třeba sledovat a připravit. Vyzvání ke spolupráci na evaluaci muzejního vzdělávacího programu totiž pomůže oběma stranám muzeu i škole ujasnit si, nakolik přispívá muzejní edukace k naplnění vzdělávacích cílů, rozvoji klíčových kompetencí, realizaci průřezových témat a vzdělávacích obsahů. Klíčová je pak evaluace z pohledu muzea. Sledovány musí být data kvalitativní a kvantitativní, pracovat bychom měli i s ukazateli, jako je obeznámenost veřejnosti se vzdělávací nabídkou muzea, důvody, které vedou k jejímu využívání, nejlépe opakovanému, nebo naopak nevyužívání. Etablovat profesi muzejních pedagogů a jejich práci jako významný přínos pro popularizaci kulturních statků, vzdělávání veřejnosti, obohacující způsob trávení volného času je pak dlouhodobou společnou metou. Aktivita: Kdo všechno edukační program hodnotí? Použitá literatura: Zhodnocení se děje v několika rovinách. S určitým očekáváním přicházejí sami účastníci vzdělávací akce. Můžeme je o formulaci této anticipace požádat a zároveň po skončení akce zjišťovat, nakolik bylo naplněno. Ukazatelem je samozřejmě i neformálně vyjádřená spokojenost či nespokojenost. Zejména ve druhém případě bychom se měli ptát proč byla slabým článkem osoba lektora, nesprávně zvolené téma, náročnost programu, KATRŇÁK, Tomáš: Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Slon KESNER, Ladislav: Marketing a management muzeí a památek, Praha: Grada Publishing Sborník z mezinárodní konference Muzeum a změna. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, Za hrou do muzea a zpět! Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu 11

12 Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu metodika přednášky Mgr. Klára Smolíková Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové 1 tel.: ,

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PŘIJĎTE DO MUZEA Podněty k budování péče o návštěvníky

PŘIJĎTE DO MUZEA Podněty k budování péče o návštěvníky PŘIJĎTE DO MUZEA Podněty k budování péče o návštěvníky Text: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. Foto z programů: Fotoarchív MKP/Jitka Hanáková Patří starost o blaho návštěvníků opravdu k prioritám současných

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Muzeologie Muzeum a komunikace s veřejností

Muzeologie Muzeum a komunikace s veřejností Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Muzeum a komunikace s veřejností přednášející: Ing. Mgr. Ivana Havlíková Úvod Návštěvník Komunikace Muzejní komunikace Marketingová

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Muzejní edukátor (kód: 82-041-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Muzejní edukátor Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. únor červen 2012

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. únor červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY únor červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení SWOT ANALÝZA 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Zkušenosti s přípravou projektů a čerpáním dotací na nejrůznějších úrovních (EU, celostátní, krajské, městské apod.). Vysoká podpora

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

DOTAZNÍK K ČINNOSTI MC MVU

DOTAZNÍK K ČINNOSTI MC MVU www.survio.com 21. 12. 2015 14:42:23 Základní údaje Název výzkumu DOTAZNÍK K ČINNOSTI MC MVU Autor MagdalenaJ Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/m7r1b6n9d4n4d1b0i

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Silvie Šeborová: kritička současného umění, zakladatelka portálu Artalk.cz. Zda vnímám doprovodné programy jako nadstandard, přidanou hodnotu

Silvie Šeborová: kritička současného umění, zakladatelka portálu Artalk.cz. Zda vnímám doprovodné programy jako nadstandard, přidanou hodnotu Silvie Šeborová: kritička současného umění, zakladatelka portálu Artalk.cz 1.Jak vidíte ideální zapojení doprovodných a edukačních programů do struktury instituce? Vnímáte je jako nadstandard, přidanou

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Burza

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA SHRNUTÍ PROJEKTU Chceme zlepšit kvalitu stravování za účasti nejen vedení a personálu jídelny, ale také vedení školy,

Více

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ Konference Vzdělávání 3. věku 17. 2. 2016 Mladá Boleslav Bc. Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim JAKÉ JSOU SOUČASNÉ KNIHOVNY? dostupné, známé, bezpečné, příjemné

Více

Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST

Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů Problémové okruhy ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Vysoký počet žáků v hodině hlavně ve velkých školách

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ Radka Koscelníková, Státní technická knihovna v Praze Schopnost vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informační zdroje je klíčovou dovedností soudobého

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ Setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník 1 Program Úvod, Strategie ke vzdělávání na území MAP Diskuze, usnesení Nabídka

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Ondřej Chrobák: historik umění, kurátor, pracovník Metodického centra Moravské galerie v Brně (CENS), v letech 2009-11 šéfkurátorem GASK v Kutné Hoře

Ondřej Chrobák: historik umění, kurátor, pracovník Metodického centra Moravské galerie v Brně (CENS), v letech 2009-11 šéfkurátorem GASK v Kutné Hoře Ondřej Chrobák: historik umění, kurátor, pracovník Metodického centra Moravské galerie v Brně (CENS), v letech 2009-11 šéfkurátorem GASK v Kutné Hoře 1.Jak vidíte ideální zapojení doprovodných a edukačních

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Místní akční plán vzdělávání v ORP Domažlice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán vzdělávání v ORP Domažlice CZ /0.0/0.0/15_005/ Zápis ze setkání pracovní skupiny Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, jak vzbudit zájem rodičů o vzdělávání

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Centrum přírodovědného a technického vzdělávání v HK

Centrum přírodovědného a technického vzdělávání v HK Centrum přírodovědného a technického vzdělávání v HK 13. června 2017 Workshop pro výchovné a kariérní poradce ZŠ Kam po základní škole? Aneb profesní volba deváťáků. Centrum přírodovědného a technického

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven

Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven Seminář Komunální informatorium- aneb rodina a venkov Novosedly nad Nežárkou, 11. 12. 7. 2013 Mgr. Zuzana Ježková, Národní knihovna ČR Veřejné knihovny

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Písek Platná aktuální verze k 8. červnu 2016 Obsah 1 Vize...

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze - kvalita 16. 6. 2016 Domažlice

Více

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová Česká republika Jana Kratochvílová, Zora Syslová Obsah: 1. Přehled vzdělávací soustavy a postavení mateřských škol 2. Přechod mezi MŠ a ZŠ 3. Komunikace mezi MŠ a rodinou POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VZDĚLÁVACÍ

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Cíle projektu Podpořit výuku témat vzdělávání k udržitelnému rozvoji na SŠ Skrze příklady

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE?

BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? Miloš Hernych Technická univerzita v Liberci Studentská 2 461 17 Liberec milos.hernych@tul.cz www.starttech.cz INFORMACE O PROJEKTU Prioritní osa: Oblast

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové 1. setkání pracovních skupin 11. 10. 2016 Mžany 1. setkání pracovních skupin Program jednání: 1. Prezence, zahájení 2. Představení dosavadních výstupů

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ?

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov Le Thi 5. třída starosta + ředitel: ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Karta rozvoje vzdělávání v obci Ostrovsko společnou cestou ke kvalitnímu

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více