Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti VEMEX Energie a.s., IČO: (dále jen Společnost )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti VEMEX Energie a.s., IČO: 289 03 765 (dále jen Společnost )"

Transkript

1 Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti VEMEX Energie a.s., IČO: (dále jen Společnost ) která se bude konat dne od 13:00 hod. v prostorách Společnosti na adrese Praha 6 Bubeneč, Na Zátorce 5, PSČ , s následujícím pořadem jednání: 1. Zahájení zasedání valné hromady, registrace účastníků pro stanovení usnášeníschopnosti valné hromady. 2. Volba předsedy valné hromady. 3. Volba zapisovatele valné hromady. 4. Volba osoby pověřené sčítáním hlasů. 5. Volba ověřovatele zápisu valné hromady. 6. Schválení rozpočtu Společnosti pro rok Schválení plánu rozvoje Společnosti pro roky Schválení odměňování a smluv o výkonu funkce předsedy a členů představenstva Společnosti. 9. Schválení rozhodnutí o sestavení představenstva Společnosti v úplném složení a o volbě pana Jiřího Svobody třetím členem představenstva Společnosti. 10. Projednání a schválení rozhodnutí o zákazu konkurence a ukončení konfliktu zájmů předsedy představenstva Společnosti a jednatele společnosti VEMEX s.r.o. - majoritního akcionáře Společnosti s podílem 51% - pana Vasilye Sergeyeviche Dinkova. 11. Závěr zasedání. Registrace přítomných akcionářů bude probíhat od 12:30 hodin na adrese konání valné hromady. Veškeré náklady spojené s účastí akcionářů nebo zástupců akcionářů na valné hromadě si každý akcionář hradí sám. Jednacím jazykem valné hromady je ruština. Akcionáři pro identifikaci musí předložit: - Akcionář-fyzická osoba: platný občanský průkaz (pas); - Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby: platný občanský průkaz (pas) a notářsky ověřenou plnou moc; - Akcionář-právnická osoba výpis z obchodního rejstříku (obdobného rejstříku jiného státu) a platný občanský průkaz (pas) osoby (osob) oprávněné(-ých) jednat jménem právnické osoby; - Zmocněnec akcionáře-právnické osoby výpis z obchodního rejstříku (obdobného rejstříku jiného státu), platný občanský průkaz (pas) osoby (osob) oprávněné(-ých) jednat jménem právnické osoby, a notářsky ověřenou plnou moc (oficiální překlad ověřené plné moci).

2 Návrhy usnesení valné hromady, včetně odůvodnění nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem (protinávrhů): Bod 1. až 5. obecně Komentář: Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři nebo jejich zástupci mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada volí své orgány, tj. předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů společně tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí o změně stanov vyžaduje dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných akcionářů a musí být o něm pořízen notářský zápis. V ostatních věcech na pořadu jednání této valné hromady rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. Body 2., 3., 4. a 5.: "Předsedou valné hromady se volí pan Vladimir Ermakov. "Zapisovatelem valné hromady se volí paní Elena Trefilova." "Osobou pověřenou sčítáním hlasů valné hromady se volí pan Jan Janda." "Ověřovatelem zápisu se volí pan Kostin." Předsedou valné hromady se navrhuje zvolit pan Vladimir Ermakov, zapisovatelem, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů pak osoby z řad zaměstnanců a spolupracovníků Společnosti. Bod 6. Valná hromada bez výhrad rozhodla o schválení rozpočtu Společnosti pro rok 2015, ve znění předloženém představenstvem." / Valná hromada neschvaluje rozpočet Společnosti pro rok 2015 ve znění předloženém představenstvem a nařizuje představenstvu dopracovat předložený dokument." Rozhodnutí nařídit představenstvu Společnosti, aby předložilo rozpočet Společnosti pro rok 2015 na další mimořádné valné hromadě, bylo schváleno na řádné valné hromadě konané dne Bod 7. Valná hromada bez výhrad rozhodla o schválení plánu rozvoje Společnosti pro roky 2015-

3 2017, ve znění předloženém představenstvem." / Valná hromada neschvaluje plán rozvoje společnosti pro roky ve znění předloženém představenstvem a nařizuje představenstvu dopracovat předložený dokument." Rozhodnutí nařídit představenstvu Společnosti předložit plán rozvoje Společnosti pro roky na další mimořádné valné hromadě, bylo schváleno na řádné valné hromadě konané dne Bod 8. Návrh usnesení, předložený kvalifikovaným akcionářem, paní Elenou Efimovou, na jejíž žádost byl bod č "Valná hromada schvaluje (i) měsíční odměny členů představenstva ve výši Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých), (ii) odstupné členům představenstva při ukončení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva z důvodu odvolání akcionáři - ve výši čtyř měsíčních odměn (iii), náhradu nákladů za ubytování až do výše Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) a (iv) náhradu nákladů za služební cesty a mobilní telefon." 2. "Valná hromada schvaluje typizovanou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva." 3. "Valná hromada pověřuje jménem Společnosti předsedu této mimořádné valné hromady k podpisu smluv o výkonu funkce se členy představenstva." Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře, paní Eleny Efimové, na jejíž žádost byl bod č. 8 Na valné hromadě konané dne výše odměn členů představenstva nebyla schválena, a mé připomínky nebyly vzaty v potaz. Nicméně, v souvislosti s negativními výsledky Společnosti, považuji za nutné posílit roli akcionářů při stanovování odměn členům představenstva, jmenovitě navrhuji, aby valná hromada rozhodovala o dodatečných odměnách členů výkonného orgánu na základě výsledků hospodaření Společnosti. Akcionáři by měli mít možnost bez jakýchkoliv dodatečných nákladů odvolat vedení Společnosti, které neplní řádně své povinnosti. Navrhuji tedy stanovit odstupné pro případ ukončení smlouvy se členem představenstva z důvodu jeho odvolání Společností ve výši čtyř měsíčních odměn. Dále je též třeba vzít v úvahu, že stanovy Společnosti v novém znění nestanovují pro předsedu představenstva kompetence a povinnosti odlišné, než pro ostatní členy představenstva; stejně tak členové představenstva, jakožto kolektivní orgán, nesou odpovědnost za způsobenou škodu společně, a to bez ohledu na rozdělení funkcí uvnitř představenstva. V případě, že akcionáři neschválí rozhodnutí o přechodu na nové typizované smlouvy, do stávajících smluv s členy představenstva mohou být na základě rozhodnutí valné hromady vneseny změny a stanovena nová výše odměn. Protinávrh představenstva: "Valná hromada rozhodla o schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy a člena představenstva Společnosti, včetně odměn a úhrad stanovených v těchto smlouvách ve znění ve znění předloženém představenstvem.

4 Odůvodnění protinávrhu představenstva: Představenstvo Společnosti vykonává své povinnosti odborně, řádně a pečlivě, a tak není důvodu ke změně podmínek výkonu funkce členů výkonného orgánu. Představenstvo navrhuje schválení smluv o výkonu funkce předsedy představenstva a člena představenstva ve znění, odrážejícím podmínky (původně) dohodnuté se současným předsedou představenstva a členem představenstva před jejich nástupem do výkonu funkce. Bod 9. Návrh usnesení kvalifikovaného akcionáře, paní Eleny Efimové, na jejíž žádost byl bod č. 9 Valná hromada rozhodla o zvolení pana Jiřího Svobody třetím členem představenstva Společnosti. Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře, paní Eleny Efimové, na jejíž žádost byl bod č. 9 Již více, jak rok představenstvo Společnosti není úplné (tříčlenné), jak stanoví stanovy Společnosti. Zvolení nového člena představenstva nejen zvýší spolehlivost fungování Společnosti, ale též uvede její fungování do souladu se stanovami a zároveň bude představenstvo posíleno o nového, kompetentního člena - odborníka, což bude mít vliv na celkovou efektivitu. Navrhuji tedy zvolit pana Jiřího Svobodu členem představenstva Společnosti. Pan Svoboda pracuje pro Společnost ode dne jejího založení, výborně se osvědčil, je zodpovědný za důležitou část činností Společnosti, je uznávaný na trhu, mluví česky a zná pracovní kolektiv. Bod 10. Návrh usnesení kvalifikovaného akcionáře, paní Eleny Efimové, na jejíž žádost byl bod č. 10 "Valná hromada souhlasí, že p. Dinkov porušuje zákaz konkurence a je ve střetu zájmů, a doporučuje panu Dinkovovi ve lhůtě jednoho měsíce informovat akcionáře o vzdání se vedoucí funkce v jedné ze společností. " Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře, paní Eleny Efimové, na jejíž žádost byl bod č. 10 Vzhledem k tomu, že předseda představenstva Společnosti, pan Dinkov Vasily Sergeyevich, současně vykonává funkci jednatele společnosti VEMEX s.r.o. (majoritní akcionář Společnosti s podílem 51%), považuji takový souběh funkcí za porušení zákazu konkurence, který vede ke střetu zájmů (v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb.). Je třeba vzít v úvahu, že se vztah mezi společnostmi VEMEX Energie a.s. a VEMEX s.r.o. v souladu s 79 výše uvedeného zákona již neřídí pravidly o koncernu (jak tomu bylo dříve), nyní VEMEX s.r.o. je pouze dominantním akcionářem. Předsedu představenstva volí valná hromada, a v souladu s právními předpisy tato skutečnost musí být uvedena v pozvánce na valnou hromadu a akcionáři by měli mít právo hlasovat proti souběhu funkcí, který vede k možnému střetu zájmů, a tedy i proti jmenování takového člena představenstva.

5 Protinávrh představenstva: "Valná hromada nesouhlasí, že pan Dinkov, který současně vykonává funkci předsedy představenstva Společnosti a zároveň funkci jednatele společnosti VEMEX s.r.o., majoritního akcionáře Společnosti s podílem 51%, porušuje pravidlo zákazu konkurence a/nebo je ve střetu zájmů. Odůvodnění protinávrhu představenstva: Skupina VEMEX, součástí které je i společnost VEMEX s.r.o., je i nadále (i ve smyslu nového zákona č. 90/2012 Sb.) koncernem. Souběh funkcí v rámci koncernu není (ani novým) zákonem zakázán. Předseda představenstva a jednatel společnosti VEMEX s.r.o., majoritního akcionáře Společnosti s podílem 51%, pan Dinkov, se při výkonu výšeuvedených funkcí nenachází ve střetu zájmů a neporušuje pravidlo zákazu konkurence. Naopak, takový souběh funkcí má příznivý vliv na fungování obou společností v rámci koncernu vzhledem ke koordinovanému vedení obou společností, což je v zájmu majoritního akcionáře.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti MO PARTNER a.s., se sídlem Olomouc, Hodolanská 413/32, PSČ 772 00, IČO 25860631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ Představenstvo společnosti ČSAD Česká Lípa a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p.181, č.or.41, PSČ 152 00 IČO: 25497987 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 9615, (dále

Více

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akcionářů, (rozhodnutí jediného akcionáře) která se koná dne 18. 6. 2014 ve 13.00 hod v notářské kanceláři JUDr.

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti RWE Grid Holding, a.s. IČ: 243 10 573 se sídlem: Praha 10 Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Vsacko Hovězí a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Vsacko Hovězí a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Vsacko Hovězí a.s. Představenstvo společnosti Vsacko Hovězí a.s., se sídlem Janová 266, PSČ 755 01, IČ: 253 66 734, zapsané v obchodním rejstříku

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

úplné znění STANOV obchodní společnosti Citfin Finanční trhy a.s. se sídlem Praha ve znění platném ke dni 6. 1. 2010 Čl. I. Firma a sídlo společnosti Firma společnosti zní: Sídlo společnosti je: Citfin

Více

Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s. Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti (1) Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále jen burza ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S.

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Obchodní společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (dále jen Společnost ) byla založena Pozemkovým fondem

Více