etanet< I. Smluvni stranv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "etanet< I. Smluvni stranv"

Transkript

1 r't KUpNi SMLOUVA i.j.: HSAA uzavienhv souladu s $ 409 a n6sl. zhkonad. 513/1991 Sb., obchodniho zskoniku, ve zndni pozddjsich piedpisri, (d6le jen,,obchodni zdkonik') (d6le jen,,smlouva") etanet< I. Smluvni stranv deskrf republika - Hasiisky zilchrannf sbor hlavniho mesta Prahy Sidlo: Sokolsk6 62,l2l24Praha2 Kontaktnf adresa: Sokolsk62,l2I24Praha2 Ii: DIe: neni pl6tce DPH Bankovnf spojeni: eesk6 n6rodni banka, Na Piikopech864128, Praha 1 iislo irdtu: /0710 ZastoupenS: plk. Mgr. Jaromfrem Pe5kem * ieditelem HZS hl. m. Prahy Kontaktni osoba: Marie Zhmyslick Telefon: (d6le jen,,kupujfci") ^ Obchodni firma: KORAKO plusn s.r.o. Sidlo: Bielickri 369,958 }4Partizinske, SR Kontaktni adresa: Bielick6 369, 958 }4Partizinske, SR Ie : $ DIe : SK Jejimi, jmdnem jedn6: Rudolf Kov6dik, jednatel Bankovni spojeni: CSOB, a.s. eislo irdtu: Kontaktni osoba: Rudolf Kovddik, jednatel Telefon: Fax: zapsanh v obchodnim rejstiiku veden6m Okresnim soudem v Trendin6, oddil Sro, vlozka t lR (d6le jen,,prod6vajici") t - Ctanet< tt. Piedmdt smloury 1. Touto smlouvou se prod6vajici zavazuje dodat za podminek v ni sjednanych kupujicimu zbohi, specifikovan6 v dl. III. smloury a piev6st na kupujiciho vlastnick6 pr6vo k tomuto zboli. Podkladem pro uzavieni t6to kupni smlouvy je nabidka prod6vajiciho ze dne , kter6 byla na zikladd zadiwaciho iizeni zveiejndn6ho pod dislem HSAA vybr6na j ako nejqfhodnej 5i.

2 \ 2 Cesk Sidlo Konti IE: DIE: Bankr eislo Zastot Konta E-mai Telefc (d6le j a Obcho Sidlo: Kontak ri: DIE: tejiml. lankol lislo ri, iontakr i-mail: 'elefon 'ax: apsanii Tout zbol zboz Podk kteril vybrr 1 6. itanet< III. ZboLi, piedfni zbolirvady zboli 1. Piedmdtem t6to smlouvy je dod6nf loznfho prddla. Kupujfcf se zavazuje piedmdt plndni pievzit a zaplatit sjednanou cenu podle dlinku VI. t6to smlouvy. O pied6ni a pievzeti zboli bude prod6vajicim vyhotoven protokol o piedani a pievzeti zboli (d6le jen,,protokol'o) ve dvou (2) vyhotovenich, kte4i bude podepsan obema smluvnimi stranami a kai:d6 ze smluvnich stran obdrli po jednom (l) vyhotovenf protokolu. Kupujici je opr6vndn odmitnout pievzeti zboii, pokud zboli nebude dod6no i6dn6 v souladu s touto smlouvou a ve sjednan6 kvalit6, piideml, v takov6m piipadd kupujici dfivody odmitnuti pievzeti zboli pisemnd proddvajicimu sd61i, ato nejpozddji do pdti (5) pracovnich dnri od pfivodniho terminu pied6ni zboli. Na n6sledn6 pied6ni zboli se pouziji ustanoveni odstavcri I az3. Kupujicf je opr6vndn oznfimit vady zboli a uplatnit n6roky z odpovddnosti za vady zboli dle volby kupujiciho kdykoli ve lhritd 2 (dvou) let od pied6ni zholi. Pokud kupujici uplatni narok na odstrandni vady zboli, zavazr4e se prod6vajici tuto vadu odstranit nejpozdeji do pdti (5) pracovnich dnti nebo ve lhritd stanoven6 kupujicim, nejpozddji v5ak do 30 kalendainich dnri. Prod6vajici je povinen piedat zboli kupujicimu po odstrandni vady dle dl. III odst. a 5 t6to smlouvy. Prod6vajici prohla5uje, Le zboli nem6 pr6vni vady ve smyslu $ 433 a n6s1. obchodniho z6koniku. Cl6nek IV. Doba a misto plninio piedini zboi.i l. Prod6vajici je povinen dodat zboli po piedchozi dohod6 v mistd dodrlni zboli nejpozddji do 2 tfdnri od uzavieni t6to smlouvy. Pied touto dobou mile prod6vajici dodat zboli jen po piedchozim telefonick6m (pisemn6m) souhlasu kupuj iciho. 3. Misto dod6ni. dr Hasiisky zfchranny sbor hlavniho mesta Prahy Stanice HS 01- Sokolskr{ I2l24Praha2 Nfzev zboli Frotd prostdradlo Prostdradlo bavlna 140 ks Povledeni krep.dn Hasiiskf z6chranny sbor hlavniho mista Prahy Poiet kusri

3 Prostdradlo bavlna /.ir _ Stanice Hasiislcf zfchrannj, HS 05 - Prrib6ZnfTPraha i Ndzev zboli Frotd prostdradlo Pr"rt6r"dl" b""l* Povledenf krep sbor hlavnfho mesta Prahy Poiet kusri 30 ks 50 ks 20 ks.ir Hasiisky zfchrannj, sbor StaniceIIS 08 - V sudech 1 Praha 5 - Radotin hlavnfho mista Prahy Frotd prostdradlo Nrizev zboli Fr"t.p.t *Af; Poiet kusri mista Prahy. CR Hasiisky zi{chrannf Stanice HS Modiany - Genereh Sibkr Ndzev zboli Frotd prostdradlo Prostdradlo bavlna Povledeni krep Deka + pol5t6i sbor hlavniho mista Prahy Praha Mod Potet kusri 10 ks 30 ks 30 ks 4' Prod6vajici se zavazuje inforynovat kupujiciho o terminu pracovnfch doddnf zbozi nejm6n6 dnri piedem.? 5 5' zbozi bude dodrino pievzetim zbohikupujicfm po potwzeni dodaciho K podpisu listu v mfstd dodacfho dodrinf. listu je opr6vndn poveieny pracovnik: o HS 01 - plk. Ing. Hana H6lov6, tel.: 950 g50 042, rgr, o HS 03 -npor. Mgr. Jiii Rypar, tel.: 950 g53 0g7, g62, o HS 05 - npor. Mgr. Mgr. Jiii Moravec, tel.: 950 g55 0g7, r7g, o HS 0g - npor. Bc. oldiich Kinduch, tel.: g50 g5g 0g7, r, o HS l0 - npor. Bc. Radek KuZiel, tel.: 950 g5r 0g7, 77722r rg0,

4 HS Modiany - npor. Mgr. Tom65 Horsky, tel.: , Vady fevne pii dod6ni zbolije kupujicf povinen sddlit proddvajicimu pii pievzeti zboli, vady skrytd je kupujici povinen sddlit prodrivajicfmu bez zbytedn6hodkladu. ClSnek V. Vlastnick6 pri{vo ke zboli a nebezpeii Skody na zboli 1. Kupujici nabyvd vlastnick6 pr6vo ke zboli okamzikem pievzeti zboli od prod6vajiciho. Nebezpedi Skody na zboli piechazi na kupujfciho okamzikem pievzeti zboli od prod6vajiciho. el6nek VI. Kupni cena a platebni podminky 1. Cena je stanovena ve vy5i 84,475,- Ki bez DPH (slovy: osmdesiit dtyii tisfc dtyii sta sedmdes6t pdt korun deskfch) jako cena nejvy5e piipustnii, tj ,75,- Ki s DPH (slovy: sto dva tisic dvd std dtrn6ct korun sedmdesiit pdt hal6ifr deskych), pii sazbe DPH ve vysi 2I % DPH iini ,75 Ki (slovy: sedmn6ctisic sedm set tiicet devdt korun sedmdes6t pdt hal6it deskych), piidemz sazba DPH bude v piipadd jeji zmeny stanovena v souladu s platnymi pr6vnimi piedpisy. Cena za I kus Ndzev zboli Cena za kus bez DPH DPH2I OA Cena za kus vietn6 DPH Frotd prostdradlo 130,- Kd 27,30Kd 157,30 Kd Prostdradlo bavlna 94,50 Kd 19,85 Kd 114,345 KE Povledeni krep 200,- Kd A1 AL; Kd 242,- K(, Deka + pol5t6i 605,- Kd t27,05 Kt, 732,05 Kd Tato sjednan6 kupni cena je konedns a zaltrnuje vesker6 naklady spojend s koupi zboli (dopravu do mista plndni, Skoleni obsluhy, clo, skladovdni,balne, atd.). Cena bude zaplacena na zilkladd faktury vystaven6 prod6vajicim po pievzeti zboli kupujicim. Faktura (daioqf doklad) vystaven6 prod6vajicim musi obsahovat n6lezitosti stanoven6 pr6vnimi piedpisy a vyplyvajici zrelimu spolufinancov6ni projektu ze struktur6lnich fondfi Evropskd unie, evidendni dislo projektu, evidendni dislo smlouvy a d6le vydisleni zvlf#f ceny dila bez DPH, zvl63f DPH a celkovou cenu dila vdetnd DPH. Proddvajici je povinen piilozit k faktuie kopii protokolu. Smluvni strany se dohodly na thtt6 splatnosti faktury v d6lce dvaceti jedna (21) kalenddinich dnfr ode dne dorudeni faktury kupujicimu na kontaktni adresu kupujiciho. V piipadd pochybnosti se m6 zato, Ze dnem dorudenf se rozumi tieti den ode dne odesl6ni faktury. Kupni cena se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsrini fakturovan6 kupni ceny z bankovniho irdtu kupujiciho" Pokud kupujici uplatni n6rok na odstrandni vady zboli ve lhritd splatnosti faktury, neni kupujici povinen al. do odstrandni vady zboli uhradit cenu

5 ) 8. zboli. OkamZikem odstrandni vady zboli za(ne bdzet nov6 lhrita splatnosti faktury v d6lce dvaceti jedna (2 1 ) kalend6inich dnfi. Kupujici nebude poskytovat prod6vajicimu jak6koliv z6lohy na rihradu ceny zboli nebo jeho d6sti. Kupujici je opr6vndn pied uplynutim lhrity splatnosti faktury wdtitbez zaplaceni fakturu, kter6 neobsahuje ndlezitosti stanoven6 touto smlouvou nebo budou-li tyto irdaje uvedeny chybn6. Prod6vajici je povinen podle povahy nespr6vnosti fakturu opravit nebo novd vyhotovit. Vtakov6m piipadd nenf kupujici vprodleni se zaplacenim ceny zboli. OkamZikem dorudeni nillelitl doplndn6 di opraven6 faktury zadne bdlet nov6 lhrita splatnosti faktury v d6lce dvaceti jedna (21) kalend6inich dnri el6nek VII. Povinnost mlienlivosti Prod6vajici se zavazuje zachovfxat ve vztahu ke tietim osobdm mldenlivost o informacich, kter6 pii plndni tdto smlouvy zisk6 od kupujiciho nebo o kupujicim di jeho zamestnancich a spolupracovnicich a nesmi je zpiistupnitbez pisemn6ho souhlasu kupujiciho Lddne tieti osobd ani je pouzit v rozporu s ridelem t6to smlouvy, ledaze se jedn6 a. o informace, kter6 jsou veiejnd piistupn6, nebo b. o piipad, kdy je zpiistupn6ni informace vyzadovhno ztkonem nebo z vaznym rozhodnutim opr6vn6n6ho org6nu. Prod6vajici je povinenzavdzatpovinnosti mldenlivosti podle odstavce 1 viechny osoby, kterd se budou podilet na dod6ni zboli kupujicimu dle t6to smlouvy. Za poru5eni povinnosti mldenlivosti osobami, kter6 se budou podilet na doddni zboli dle t6to smlouvy, odpovid6 prod6vajici, jako by povinnost porusil s6m. Povinnost mldenlivosti trvd i po skondenidinnosti t6to smlouvy. Velker6 komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat prostiednictvim osob opr6vndnych jednat jm6nem smluvnich stran, kontaktnich osob, popi. jimi pov6ienych pracovnikri. Cl6nek VIII. Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy 1. V piipadd nedodrzeni terminu dod6ni a pied6ni zboli podle dl. IIL a IV. ze strany prod6vajiciho, v piipad6 nepievzeti zboii ze strany kupujiciho z drivodt vad zboli nebo v piipadd prodleni prod6vajiciho s odstrandnim vad zbolije prod6vajici povinen uhradit kupujicimu smluvni pokutu ve qf5i 0,05 oa z celkov6 ceny zboli vdetnd DPH za kaldy, blt' i zapo(,aty kalend6ini den prodleni. JestliZe se jakdkoli prohl65eni prod6vajiciho podle dl. VII. vkaile nepravdivym nebo zavdddjicim nebo prodilajici poru5i jin6 povinnosti podle dl. VII. t6to smlouvy, zavazttje se prod6vajici uhradit kupujicimu smluvni pokutu ve qi5i 1.000,- Kd (slovy: jeden tisic korun deskych) zakaldejednotliv6 poru5eni povinnosti.

6 .\ 6 3. Kupujici je povinen zaplatit prodsvajicf mu za prodleni s rihradou faktury po sjednand lhttd splatnosti rirok z prodlenf ve qf5i 0,05 yo z dlulne d6stky dle piislu5n6 fukt*y kaldy, byf i zapotaty, den prodleni. "u Smluvni pokuta a rirok z prodlenf jsou splatn6 do dtrn6cti(14) kalend6inich dnfi ode dne jejich uplatndnf. Zaplacenim smluvni pokuty a riroku z prodleni nenf dotden n6rok smluvnich stran nan6hradu Skody nebo od5kodndnf vpln6m rozsahu ani povinnost prod6vajiciho i6dnd dodat zboli. 6. Za podstatn6 poru5eni tdto smlouvy prodrivajicim, kterd zaklfudd priivo kupujfciho na odstoupeni od t6to smlouvy, se povazuje zejmena a) prodleni prod6vajicfho s dod6nimzboli; b) neodstrandni vad zboli ve lhritd stanovend podle dl. IIL; c) nepravdiv6 nebo zavilddjici prohldseni prod6vajiciho podle dl. vii.; d) poru5eni jak6koli povinnosti prod6vajfciho podle dl. V[.; e) postup prodsvajiciho pii dod6ni zboziv rozporu s pokyny kupujiciho. 7 ' Kupujici je d6le opr6vndn od t6to smlouvy odstoupit v piipadd, ze a) vtdi majetku prod6vajiciho probih6 insolvendni iizeni, v ndmz bylo vydano rozhodnuti o irpadku, pokud to pr6vni piedpisy umozriuji; b) insolvendni n6vrh na prod6vajfciho byl zamitnutproto, Ze majetekprod6vajicfho nepostaduje k rihradd n6kladrinsolvendniho iizeni: c) prod6vajici vstoupi do likvidace. 8. Prod6vajici je opr6vndn od smlouvy odstoupit v piipadd, Ze kupujici bude vprodlenf s rihradou svych pendzilfch zdvazk:& vyplyvajicich zteto smlouvy po dobu del5i nez Sedesdt (60) kalendriinich dni. 9. Kupujicf je opr6vndn vypovdddt tuto smlouvu kdykoliv s tiicetidenni (30) vypov6dni lhritou, kter6 podindbdietprvnfm dnem n6sledujfcim po dorudeni vypovedi. V takov6m piipadd je proddvajici povinen udinit jil jen takovd irkony, bez nichl by mohly blit zdjmy kupujfciho vdlnd ohrozeny. 10. Udinky kazddho odstoupeni od smlouvy nast6vaji okamzikem dorudeni pisemn6ho projevu vfile odstoupit od t6to smlouvy druh6 smluvni strand. Odstoupenf oi smlouvy se nedotykd zejmena n6roku na niihradu Skody, smluvni pokuty a povinnosti mldenlivosti. 1. Cl6nek IX. Ziruka a sankce za jeji nedodrzeni Prod6vajici rudi zakvalituzboii dle t6to smlour,y po dobu 24 mdsicri od data piedhni kupujicimu za podminek uvedenychv zitrudni listin6. Reklamace vad musi b;it provedena pisemnd.

7 3. Prod6vajici se zavazuje odstranit jimuznanl reklamovan6 vady ve lhritd dle dl. III. Odst. 4, nejpozddji v5ak do 30 kalend6inich dnri od dorudeni reklamace kupujfciho. Prod6vajici je povinen v piipadd prodleni s vyiizenim reklamace zaplatit kupujicimu smluvnf pokutu ve vy5i Kd, a to zakaldy piipad azakaldy kalend6ini den prodleni. Sjednanou smluvni pokutu je povinen zaplatit do dtrnrlcti (14) kalendsinich dnti ode dne jejiho uplatndni. Reklamace jsou ze strany kupujfciho ieseny povdien;fm pracovnikem plk. Ing. Hanou H6lovou, tel.: J. el6nek X. Ostatni ujednrini Smluvni strany jsou povinny bez zbytedn6h odkladu oznfumit druh6 smluvnf strand zmdnu ridajfi v zf*iravi smlouvy. Prod6vajici neni bez piedchoziho pisemn6ho souhlasu kupujiciho opr6vn6n postoupit prdva a povinnosti z teto smlouvy na tieti osobu. Prod6vajici je povinen dokumenty souvisejici s prodejem zboli dle t6to smlouvy uchov6vat nejmdn6 po dobu deseti (10) let od konce irdetnfh obdobi, ve kter6m do5lo kzaplacenf posledni diisti ceny zboli, popi. k poslednfmu zdaniteln6mu plndnf dle t6to smlouvy, ato zejmena pro ridely kontroly opriivndnymi kontrolnimi orgriny. Prod6vajici je povinen upozornit kupujiciho pisemnd na existujici dihrozici stiet z6jmt bezodkladnd pot6, co stiet zqm:& vznikne nebo r,yjde najevo, pokud prod6vajicf i pii vynalozeni veskerd odborn6 pdde nemohl stiet zdjmi zjistit pied uzavienim t6to smlouvy. Prod6vajici bez jaklfchkoliv vyhrad souhlasi se zveiejndnfm sv6 identifikace a dal5ich 0dajt uvedenych ve smlouvd vdetnd ceny zbol el6nek XI. ZivEreini ustanoveni 1. a J. Kontaktni osoby smluvnich stran uveden6 v dl. I jsou opr6vndny k poskytovani soudinnosti dle tdto smlouvy, nejsou v5ak jakkoli opr6vndny di zmocndny ke sjedn6vrini zmdn nebo rozsahu tdto smlouvy. Tato smlouva nabyv6 platnosti a ridinnosti dnem jejiho podpisu ob6ma smluvnfmi stranami. Tato smlouva se iidi podle $ 409 a n6sl. obchodniho z6koniku. Tato smlouva mrize b;ft zmdnenapouze dohodou smluvnich stran v pisemnd form6. Smluvni strany se zavazuji, Ze vesker6 spory vznikld v souvislosti srealizaci smlouvy budou ie5eny smimou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodd, budou spory ie5eny pied piislu5nlfmi obecnymi soudy.

8 lf I 8 6. Ve5ker6 korespondence mezi smluvnimi stranami, vdetn6 jejich prohl65eni, je ve vztahu k t6to smlouv[ irelevantni, neni-li ve smlouv6 stanoveno jinak. 7. Tato smlouva je vyhotovena ve dtyiech (4) stejnopisech, znichi'tii (3) obdthi kupujici a jeden (l) proiauu3i.i. Kupujici po podpisu t6to smlouvy vyznadi na v5echny stejnopisy evidendni dislo t6to smlouvy. 8. KaLdi ze smluvnich stran prohla5uje, Ze tuto smlouvu uzavirh svobodnd avitlnd, Le I. povazuje obsah t6to smlouvy za wdity a srozumitelny a Ze jsou ii znhmy ve5ker6 i ;kutednosti, jez jsou pro uzavieni t6to smlouvy rozhodujici, na dtkaz dehoz piipojuji smluvni strany k t6to smlouvd sv6 podpisy. g. Nedflnou soudssti t6to smlouvy jsou nize uvedend piilohy: Piiloha d. 1 - Technick6 specifikace plus s.r.o. ZANSKE sk b13 Za kupujiciho: Y Praze dne:. Rudolf Kov6dik, j ednatel jednatel KORAKOplus, s.r.o. C, /,q,jr-- plk. Mgr. Jaromir PeSek ieditel HZS hl. m. Prahy

9 Pilloha 6. 1 ke Kupni smlouv6 6.j.: HSAA TECHNICKA SPECIFIKACE 1. Frot6 prost6radlo o podet kus0-160 o barva - hn6d5 o frot6 elastick6 prost6radlo na 1 lfizko. rozm6ry - 90 x 200 cm. elastick6 guma g I m2. 80 % bavlna + 20 % polyester Prostdradlo bavlna o podet kus barva - modr6. tkan6 prostdradlo o rozmdry x240 cm o 100 % bavlna 3. Povledeni krep o podet kus0-170 o tmav6 barevn6 ie5enl. nezehliv6 krepov6 prost6radlo na deku a polstdi. uzavir1ni- knofliky. rozmdry " clcha x 200 cm " pol5tdi -70 x 90 cm o 100 % bavlna g lm2 Piiknfvka + pol5tdi o podet kusfi barva - bfle. speci6lni piikryivka s karbonovlim vlsknem " schopnost karbonu zachycovat piebytky statick6 elektiiny a uvoliovat ji do vzduchu. rozm6ry t.. piiknivka x 200 cm " pol5tdi -70 x 90 cm. materi6l vnitiek % polyester, vndj5ek % bavlna Za prodlvajfciho: /9.n, V Partiz6nskom dne: u!'! urr,*rrkg

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

tllil:'r'*"*^"- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace

tllil:'r'**^- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace tllil:'r'*"*^"- EVRoPSK' FOND PRO REGI0NALNi R0ZVoJ SANCE PRO VAS ROZVOJ MrNrsrERsryozDuvorNrcwi C SKt REruALIKY Ndzev projektu: Modernizace pracovii{ FNUSA v oblasti prevence nozokomi6lnich infekci eislo

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000

9gh#:*u' 1 F:; ej.r,, rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000 ) ROP STiED I CEcflY SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/2013 1 F:; l..ft 01 ej."r,", rada reqionu soudri i i iri nosti Stiedni iechy :,. r-,r 9gh#:"""*u""""' ^'i^: 12000 Praha 2 l FT s d ; spojeni:

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s.

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s. O PE RAEI i dlintegrovany EVRO PS KA UNIE EVROPSKV FOND PRO REOIONALNi ROZVO] SANCE PRO VAs ROZV0J av'ea Ni2e uveden6 smluvni strany KUPNI SMLOUVA Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Zastoupen:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 Kupní smlouva Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656 Kupující: Česká republika -Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČO: 00007064 DIČ:

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

1. SMLUVN STRANY. tc: 630 78 236 C263078236. otc: sidlem Praha 4, Hornokrdsk6 15, pse: 140 21. 1.1 pbjednatel.prohla5uje,

1. SMLUVN STRANY. tc: 630 78 236 C263078236. otc: sidlem Praha 4, Hornokrdsk6 15, pse: 140 21. 1.1 pbjednatel.prohla5uje, Software602 a,s. tc: 630 78 236 C263078236 otc: Smlouva o dilo a licendni smlouva sidlem Praha 4, Hornokrdsk6 15, pse: 140 21 zastoupene Ing. Janem Petrem, mistopiedsedou pfedstavenstva, a Ing. Pavlem

Více

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2 STBJNOPIS strana prv6 NZ t38/2012 N 157t20t2 Not6isky zrflpis sepsan;f jmdnem JUDr. Vladimiry Kostiicov6, not6iky se sidlem v Brn6, dne 08.02.2012 (slovy: osm6ho rinora roku dva tisice dvan6ct) v kancel6ii

Více

DRAZEBNI VYHLASKA. konhni vefejn6 dralby dobrovoln6. iislo: DD 9/2010. (ddlejen drazba)

DRAZEBNI VYHLASKA. konhni vefejn6 dralby dobrovoln6. iislo: DD 9/2010. (ddlejen drazba) t v DRAZEBNI VYHLASKA iislo: DD 9/2010 Obchodni spolednost CZDraLby a.s., Ii 28701259,se sidlem v Usti nad Labem. Mirovd nim.3097137, PSC 400 0.1, zapsand v obchodnim rejstiiku veden6m Krajsklim soudem

Více

\ t ql(,( rtdcg 2_. KUPNi SMLOUVA. v'jzkumu (FNUSA-rcRc) l!:iiffir?ilffijl,.'jiljrinick6ho. N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'"ill.

\ t ql(,( rtdcg 2_. KUPNi SMLOUVA. v'jzkumu (FNUSA-rcRc) l!:iiffir?ilffijl,.'jiljrinick6ho. N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'ill. -a t - - - - - '. j I irr! :al i,\,1 tr!,.r"-!tift\ir'rr.lialiril.riil.!lllir':' i\:r.' 't ':,'tlil tji :!:i:'l.rl:,!!' OF Itrl n I rfd 9ao htgfffi N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'"ill.ffi, v'jzkumu

Více

SIS! /z'tre\ --.-,SI!]-z- jednajici: Boris Mettter, jednatet tc: 017 7A 544 otd: czo17 78 544. Email:

SIS! /z'tre\ --.-,SI!]-z- jednajici: Boris Mettter, jednatet tc: 017 7A 544 otd: czo17 78 544. Email: /z'tre\ SIS! --.-,SI!]-z- EVROPSKA UNIE EVROPSKf FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI xuptti sttrtt_ouvl uzaviena dle ustanoveni s 2079 a nasr. zakona e. ggr2012 sb., obeansky zakonik

Více

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \"iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd registrovan u Mipister.stva vniia eesk6 republilfy dne 25.1.1993 pod d. VS/1_17 98x/93_R (d6le t6z Stranajedna NZ 59/20t3 STEJNOPIS NorA{sKf z.{prs sepsani dne 15.2.2013 (slovy: patndctiho inola roku dva

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Kupní smlouva č.j. PPR-26112-15/ČJ-2013-990656 uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku mdsta strdz pod Ralskem Pravidla pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku mdsta Strfuil pod Ralskem Strana I (celkem 12) Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Pojistnf smlouva. i. 8053284914. GlOt Poil3torna a- t!tsr ra d- r.ldrt.s0. adir n cl35r.toa

Pojistnf smlouva. i. 8053284914. GlOt Poil3torna a- t!tsr ra d- r.ldrt.s0. adir n cl35r.toa -!} 12a GlOt Poil3torna a- t!tsr ra d- r.ldrt.s0. adir n cl35r.toa Pojistnf smlouva i. 8053284914 Smluvni strany: dsob Poiisfovna, r. s., Elen boldingu esob Sidlo: Zelend ptedmesl Masarykovo n6mdsti tp.

Více

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni Stanovy bvtoveho druzstva uplne znenl I. Ziikladni ustanoveni al. r Obchodni firma Druzstvo piijalo n6zev obchodni firmy :,,Bltovd druzstvo V zipoli 23" /d6le jen 'druzstvo'7 (r.z Sidlo druzstva Druzsrvo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

AXO. STAVBY. rozestavdny objekt na pozemku parc. (,.I331I2 a 14617. I pozemekparc.d. 146lI0 o vymdie 221m2 - jinriplocha, ostatni plocha

AXO. STAVBY. rozestavdny objekt na pozemku parc. (,.I331I2 a 14617. I pozemekparc.d. 146lI0 o vymdie 221m2 - jinriplocha, ostatni plocha AXO DD/43/2013 DraZebni whlf5ka o konfni drazby dobrovoln6 dle zftkona d. 2612000 Sb. 1. DraZebnik: NAXOS Brno a.s. se sidlem: Brno, Udolni 567133,PSe 602 00 lc:292 I3I 77,DIe: C229213177 spolednost zapsdnav

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více