AUTOPORADCE s.r.o. Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem právní forma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTOPORADCE s.r.o. Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem právní forma"

Transkript

1 Smluvní strany: obchodní firma AUTOPORADCE s.r.o. jednající Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem právní forma Společnost s ručením omezeným sídlo Čujkovova 3097, Ostrava Zábřeh, PSČ IČ DIČ CZ Spisová značka C vedená v OR KS v Ostravě bankovní spojení č.ú. Česká spořitelna, a.s., /0800 jako organizátor aukce na straně jedné a název Statutární město Opava zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem sídlo Horní náměstí 69, Opava, PSČ IČ / RČ DIČ CZ bankovní spojení č.ú. Česká spořitelna, a.s., /0800 jako zájemce na straně druhé uzavírají tuto smlouvu o realizaci elektronické aukce Článek I. Předmět smlouvy Organizátor aukce se touto smlouvou zavazuje realizovat pro zájemce elektronické výběrové řízení na nákup vozidel specifikovaných v nedílné Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen vozidla ) a zároveň poskytnout zájemci součinnost v přípravné činnosti, kontrolním a soutěžním kole a po skončení výběrového řízení Za výkon činností dle odst tohoto článku náleží organizátorovi aukce odměna specifikovaná níže v této smlouvě Organizátor aukce realizuje elektronické výběrové řízení v SW aplikaci umožňující elektronické výběrové řízení v těchto fázích: A) dle pokynů zájemce stanoví přesnou specifikaci výběrového řízení, přičemž kritériem výběru bude nabídnuta cena B) zveřejní poptávku po vozidlech na svých webových stránkách a zároveň přímo požádá o nabídku vozidel šest renomovaných dodavatelů vozidel C) po obdržení nejméně šesti nabídek vozidel předloží tyto nabídky zájemci, který si z předložených nabídek vybere ty nabídky, které postoupí do fáze výběru elektronickou aukcí; za zájemce je oprávněna učinit výběr nejvhodnějších nabídek kancelář tajemníka Magistrátu města Opavy 1/

2 D) realizuje elektronickou aukci nabídek vybraných zájemcem a zprostředkuje kontakt zájemce s vítězem elektronické aukce Smluvní strany se dohodly, že pokud zájemce neoznámí organizátorovi aukce výběr nabídek, které by měly postoupit do elektronické aukce do čtrnácti dnů po předložení minimálně šesti nabídek (tj. po splnění fáze C), tato smlouva bez dalšího zaniká. II. Odměna 2.1. Zájemce se zavazuje za realizaci fáze A), B) a C) zaplatit organizátorovi aukce odměnu ve výši 1 000,-- Kč (tato částka již zahrnuje DPH), a to po uzavření této smlouvy Zájemce se zavazuje za realizaci fáze D) zaplatit organizátorovi odměnu, která bude činit 30% rozdílu mezi cenou nabídnutou vítězem elektronické aukce v elektronické aukci a cenou, kterou tento vítěz nabídl původně, tj. v rámci fáze C). Uvedená odměna (30% úspory dosažené elektronickou aukcí) již zahrnuje DPH Smluvní strany se dohodly, že odměna dle odst tohoto článku organizátorovi aukce nenáleží v případě, pokud vítěz elektronické aukce odmítne uzavřít se zájemcem kupní smlouvu o prodeji vozidel Odměny dle této smlouvy uhradí zájemce organizátorovi aukce na základě faktury vystavené s náležitostmi daňového dokladu se splatností 15 kalendářních dnů od doručení faktury zájemci. Článek III. Práva a povinnosti organizátora aukce 3.1. Organizátor aukce je povinen poskytovat zájemci maximální součinnost v rámci přípravné činnosti (zajištění jednání s dodavateli, příprava nabídek, atd.) Organizátor aukce je povinen poskytovat zájemci maximální součinnost v rámci kontrolního kola (výběr dodavatelů do soutěžního) Organizátor aukce je povinen poskytovat zájemci maximální součinnost v rámci soutěžní části (koordinace a administrace výběrového řízení) Organizátor aukce je povinen poskytovat zájemci maximální součinnost v činnostech po skončení výběrového řízení (příprava smluv, zajištění doprovodných služeb např. splátkování, pojištění, atd). 2/

3 Článek IV. Práva a povinnosti zájemce 4.1. Zájemce je povinen poskytovat organizátorovi aukce všechny dokumenty nutné k zajištění přípravné činnosti (např. kontakty na dodavatele, přesná specifikace nabídky, atd.) Zájemce je povinen poskytovat organizátorovi aukce všechny dokumenty nutné k zajištění podpory v rámci kontrolního kola (např. kontakty na dodavatele, přesná specifikace nabídky, atd.) Zájemce je povinen poskytovat organizátorovi aukce maximální součinnost v rámci soutěžního kola (koordinace a administrace výběrového řízení) Zájemce je povinen poskytovat organizátorovi aukce maximální součinnost v činnostech po skončení výběrového řízení (příprava smluv, zajištění doprovodných služeb např. splátkování, pojištění atd.). Článek V. Platnost smlouvy 5.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy se navrhovatel smlouvy dozví o akceptaci návrhu druhou smluvní stranou Platnost této smlouvy končí po splnění všech činností organizátora aukce, které organizátor realizoval pro zájemce dle této smlouvy a které budou specifikovány v závěrečném protokolu. Tímto ustanovením není dotčena možnost ukončení smlouvy podle čl. I. odst této smlouvy V případě hrubého porušení předmětu smlouvy mají obě smluvní strany právo v plném rozsahu odstoupit od této smlouvy. Článek VI. Závěrečná ustanovení 6.1. Údaje a informace získané při činnosti podle této smlouvy, např. údaje o zákaznících, metodách prodeje, provizích, obchodní strategii, know how apod., budou smluvní strany chránit jako obchodní tajemství podle 17 obchodního zákoníku Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběmi smluvními stranami, není-li touto smlouvou stanoveno jinak Smluvní strany sjednaly, že práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy se budou řídit Obchodním zákoníkem Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 3/

4 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Opavy (www.opava-city.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. Tato smlouva byla schválena Radou Statutárního města Opavy dne , č. usnesení 565/20 RM 11. Přílohy: č. 1 Popis výběrového řízení V Opavě dne V Opavě dne za organizátora aukce: za zájemce: Ing. Ivan Doubek jednatel v.r. prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, Csc. primátor v.r. 4/

5 PŘÍLOHA č. 1 Popis výběrového řízení Zájemce má zájem nakoupit 4 osobní vozidla v této specifikaci: přednostně 2 vozidla hatchback, 2 vozidla kombi (v případě výhodné nabídky u některého z typu vozidel se zájemce s organizátorem aukce může dohodnout na jiné skladbě vozidel), obsah vozidla do cm3, ročník 2010 a mladší, PHM Nafta, najeto do km, úhrnná cena za všechny čtyři vozidla nesmí překročit Kč bez DPH. za organizátora aukce: za zájemce: Ing. Ivan Doubek prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, Csc. jednatel v.r. primátor v.r. 5/

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP009BMNL Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Zpevněné plochy městských parků (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DY0ID Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Rekonstrukce parního oddělení městských lázní Opava Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I.

Více

SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO

SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP005Q3AK* SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO Článek I. Smluvní strany Objednatel: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Objednatel: Se sídlem: MMOPP00EKHPO SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění IČ: 00300535

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP009TC9Z Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Hradecká 16 rekonstrukce Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul.

Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul. STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem ; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 č.jednací : MM/ORM/143775/13 č.evidenční: /2013 vyřizuje : Mgr. Vít Zíka

Více

Smlouva o dílo. ODDÍL I Smluvní strany I.1 OBJEDNATEL: Město KLIMKOVICE I.2 ZHOTOVITEL: I.3 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ. Lidická 1, 742 83 Klimkovice

Smlouva o dílo. ODDÍL I Smluvní strany I.1 OBJEDNATEL: Město KLIMKOVICE I.2 ZHOTOVITEL: I.3 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ. Lidická 1, 742 83 Klimkovice Smlouva o dílo ODDÍL I Smluvní strany I.1 OBJEDNATEL: Město KLIMKOVICE sídlo: zastoupeno: Lidická 1, 742 83 Klimkovice Ing. Zdeněk Husťák, starosta IČ: 00298051 DIČ: CZ00298051 Bankovní spojení: Česká

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

SMLOUVA O TECHNICKÉ ASISTENCI K DOMÁCNOSTEM, RODINNÝM DOMŮM A JINÝM OBJEKTŮM

SMLOUVA O TECHNICKÉ ASISTENCI K DOMÁCNOSTEM, RODINNÝM DOMŮM A JINÝM OBJEKTŮM SMLOUVA O TECHNICKÉ ASISTENCI K DOMÁCNOSTEM, RODINNÝM DOMŮM A JINÝM OBJEKTŮM 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ699001273,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Mandant 1: Jméno:... Narozen:... Bytem:. I. Preambule

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Mandant 1: Jméno:... Narozen:... Bytem:. I. Preambule MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 an. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými účastníky (dále jen smlouva ): Mandant 1: Jméno:... Narozen:... Bytem:.

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

III. Předmět smlouvy

III. Předmět smlouvy I. Smluvní strany 1. Statutární město Opava sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupené: prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

uzavírají tuto smlouvu I. Úvodní ustanovení

uzavírají tuto smlouvu I. Úvodní ustanovení Ev. číslo: NSWD-010-8-2014 Smlouva o bezúplatném zhotovení Internetové prezentace uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy Objednatele : INO/40/01/001674/2008 Číslo smlouvy Poskytovatele : OS_081020_MHMP_ReT 2008/196 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více