ZPRÁVA Z PŘEDVÝZKUMU POTŘEB UŽÍVATELŮ PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE SMYSLOVÝM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA Z PŘEDVÝZKUMU POTŘEB UŽÍVATELŮ PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE SMYSLOVÝM"

Transkript

1 ZPRÁVA Z PŘEDVÝZKUMU POTŘEB UŽÍVATELŮ PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) Autor práce: Bc. Eva Surovková Studie vznikla díky podpoře z projektu Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce NNO na území města Brna, který je financován z prostředků EU a SROP v rámci grantového schématu Jihomoravského kraje.

2 Bc. Eva Surovková je študentka magisterského študijného programu, odbor psychológia, na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Kontakt: Identifikace autora: Ďakujem všetkým, spolupracovníkom a respondentom, ktorí boli ochotný venovať mi svoj čas a podeliť sa o svoje myšlienky. 1

3 Podkladový materiál pro proces komunitního plánování sociálních služeb v městě Brně BRNO, květen

4 Obsah 1 Úvod Definovanie skupiny Osoby so zrakovým postihnutím Osoby so sluchovým postihnutím Výzkumný design Pološtrukturovaný rozhovor Focus group Charakteristika výskumného súboru Analýza dát Osoby so sluchovým postihnutím Osoby so zrakovým postihnutím Zhrnutie...19 Skupina osoby so sluchovým postihnutím...19 Skupina osoby so zrakovým postihnutím Záver

5 1 Úvod Cieľom tohto výskumu je získať informácie o potrebách cieľovej skupiny, užívateľov sociálnych služieb, konkrétne skupiny osoby so zmyslovým postihnutím. V rámci tejto skupiny vznikli v projekte komunitného plánovania dve podskupiny: - osoby so zrakovým postihnutím, - osoby so sluchovým postihnutím Výskum bol realizovaný kvalitatívnou výskumnou metódou, použitá bola metóda pološtrukturovaného rozhovoru a focus group. Respondenti boli oslovený prostredníctvom organizácií poskytujúcich sociálne služby tejto cieľovej skupine. Celkovo sa výskumu zúčastnilo 16 respondentov. Dáta získané rozhovormi boli analyzované pomocou tématickej analýzy. 2 Definovanie skupiny 2.1 Osoby so zrakovým postihnutím Hovoříme-li o zrakovém postižení, je v praxi důležité, zda člověk může vnímat zrakem a do jaké míry, či zda je nevidomý. Na rozdělení sociálních služeb nemá stupeň postižení zásadní vliv, tyto služby jsou u nás poskytovány v organizacích, zařízeních a institucích, které jsou vymezeny podle věku klienta. Stupeň postižení bude určovat potřeby jednotlivců a tím obsah a formu nabízených služeb. (Hamadová, 2006) 2.2 Osoby so sluchovým postihnutím Označení sluchově postižení se týká velmi nehomogenní skupiny osob, která je diverzifikována především stupněm a druhem sluchového postižení. Termín zahrnuje tyto základní kategorie osob: neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí. Každá z těchto kategorií představuje různorodou kvalitu, od toho se odvíjí i odlišnost následné péče a přístupu k jedincům se sluchovou vadou. A samozřejmě je také nutné vycházet z aktuálních potřeb a požadavků osob s konkrétním typem sluchové vady, které mohou být vzhledem k nejednotnosti typu postižení velmi rozdílné. (Horáková, 2006) 4

6 3 Výzkumný design Vo výskume bola použitá kvalitatívna výskumná metóda, túto definuje Strauss a Corbinová (1990) ako akýkoľvek výskum, ktorého výsledkov nedosahujeme pomocou štatistických procedúr alebo iných spôsobov kvantifikácie. Výhodou tejto metódy je, že nám umožňuje získať detailné informácie o skúmaných javoch, tak ako by to kvantitatívnymi metódami nebolo možné. Metódou zberu dát bol pološtrukturovaný rozhovor a focus group. 3.1 Pološtrukturovaný rozhovor Ako metódu zberu dát som zvolila pološtrukturovaný rozhovor. Pri tejto metóde si výskumník vytvorí určitú schému - okruhy otázok, ktoré chce počas rozhovoru prebrať. Tento typ rozhovoru umožňuje meniť poradie kladenia otázok podľa potreby a spôsobu akým sa rozhovor vyvíja. Vytvorená schéma otázok tvorí jadro rozhovoru, na toto jadro sa nabaľujú rôzne doplňujúce otázky a témy, ktoré sa vynorili v priebehu rozhovoru a pýtajúci ich považoval za relevantné k pôvodnému zadaniu. (Miovský, 2006) Pri zameraní nášho výskumu na odhaľovanie potrieb respondentov, je tento typ rozhovoru vhodný najmä pre určitú voľnosť, ktorú tazateľovi umožňuje. Ak sa v priebehu kladenia otázok vynorí nová téma, ktorá by mohla byť pre náš stanovený cieľ významná, môžeme ju prehĺbiť. To je výhoda pri našom koncepte, kedy sa u respondentov snažíme získať autentickú výpoveď o ich potrebách. 3.2 Focus group 1 Metóda focus group (skupinová diskusia) je jednou zo základných metód kvalitatívneho rozhovoru. Vychádza z kumulovania podnetov pri rozhovore so skupinou osôb a využíva interakcie členov skupiny behom skupiny. Jej výhodou je že jednotlivý účastníci môžu naviazať a komentovať názory ostatných. 1 ( 5

7 3.3 Charakteristika výskumného súboru V skupine osôb so sluchovým postihnutím sa výskumu účastnilo 5 osôb rôznych vekových kategórií. V 4 prípadoch prebiehali rozhovory za pomoci tlmočníka a šlo o klientov Unie neslyšících Brno v jednom prípade so samotnou respondentkou, bez potreby tlmočníka. V skupine osôb s postihnutím zraku bolo realizovaných 6 individuálnych rozhovorov s klientami rôznych organizácií a focus group s 5 osobami s klientami Tyflocentra. 4 Analýza dát Data boli analyzované pomocou tématickej analýzy. Princípom tohto kódovania je vyhľadávanie tém (kategórií) v danom texte (transkripcii rozhovorov). Analýzy sú rozdelené na pozitíva a problémy. V časti pozitíva uvádzame služby, ktoré klienti explicitne zmieňovali ako užitočné a žiadúce. V časti problémy sú uvádzané také témy ktoré respondenti považovali za problematické, prípadne problémové oblasti, ktoré nerieši žiadna dostupná sociálna služba. 4.1 Osoby so sluchovým postihnutím Pozitíva Respondenti vyjadrovali spokojnosť s existujúcimi službami, explicitne sa vyjadrovali k vzdělávacím aktivitám, besedám a prednáškám a tiež k podpore stretávania sa v rámci komunity osôb so sluchovým postihnutím. Prednášky a besedy tady jsou besedy a přednášky a že jako ty besedy a přednášky jako tam dostane nějaký informace na těch přednáškách a na těch besedách Přednášky zajímavý, pěkný program Komunita zdieľanie informácií Oni si to mezi sebou jako vykládají, neslyšící vykládají co bude program unie, co bude program tam, neslyšící si to takhle mezi sebou řeknou 6

8 tady je větší komunita těch neslyšících takže by chtěl i žít v tom větším měste než v tom malým. Že tam jsou jenom dva neslyšící a že tady je víc možností, že se teda stěhoval tam kde je ta komunita neslyšících, kde jsou ty organizace, že by raději tam žil v tom městě. Problémy Potreba zdieľať priestory na Vodovej U viacerých respondentov rezonovala téma vlastníctva budovy na Vodovej ulici, a zdieľania týchto priestorov organizáciami....no že tady je každý čtvrtek 30 až 40 osob a že tady je málo místa že tam je sál velký, no aby jako mohla ta unie Brno, třeba sídlit na té Vodové v té budově. Potreba rozšírenia ponuky vzdelávania jazyky, počítače U respondentov v mladšom veku sa javila, ako významná téma rozširovania vzdelávania a to najmä rozvoj pokročilejších dovedností v práci s počítačom (grafika, internet, atď) a tiež výuka jazykov. učit na počítači, učit angličtinu No kdyby tady byla angličtina, no nějaký taky kurzy českého jazyka, že by nebylo špatný, protože neslyšící by to potřebovali Nedostatok tlmočníkov Že se říká že málo (tlmočníkov) že já nestačím všecko jako otlumočit, že mám málo času že pořád je obsazeno Potreba tlmočníkov na stredných školách U respondentov v mladšom veku boli témou slabá ponuka vzdelávacích programov na stredných školách a neschopnosť školy zaistiť tlmočníkov na vyučovaní. Zdá sa, že v tejto oblasti je medzera v poskytovaní služieb a že chýba inštitúcia, ktorá by pokrývala podporu a pomoc študentom stredných škôl. ve škole, jako chodím na střední školu a učitelé všichni neznakují a je tam potřeba, jsou tam potřeba tlumočnící a škola říká, že nemají peníze na tlumočníky a my všichni nerozumíme všem učitelům, když učitelé neznakují, že by bylo potřeba aby se našli peníze na tlumočníky který by otlumočili třeba na té střední škole. No jako tam jde o to, že když jako studenti se ptají jako ve škole pana ředitele nebo zástupce tak oni vždycky říkaj: nemůžeme zaplatit tlumočníka nemáme na to peníze 7

9 Jo ale to je jenom pro studenty, kteří na Masarykově univerzitě studují (centrum Theiresias), tam mají i tlumočníky ale na střední škole ne, tam je velký problém s těma tlumočníkama na střední škole. Masarykova univerzita tam oni mají tlumočníky a pomáhají jako a takový středisko jako je na Masarykově aby bylo i pro ty střední školy. Informovanosť - nedostatok informácií, komunikačná bariéra Podľa výpovedí respondentov počujúci nemajú informácie a skúsenosti s komunikáciou s nepočujúcim. Z čoho plynú obavy a neochota na strane počujúcich, ktoré sa premietajú do rôznych oblastí života, napríklad i zamestnávania. jsem byl v nemocnici a doktor se mne bál protože viděl neslyšícího a nakonec jsme se dobře domluvili Že neslyšící když hledají práci, tak mají problém že všude říkají jak se domluvíme, jako je potřeba tlumočník a je potřeba aby všichni jako firmy a závody aby měly informace o neslyšících že všichni si myslí že s neslyšícíma nejde se domluvit a oni jako aby dostávali více informací o neslyšících hmm, no tak pokud jde třeba o vyřizování těch záležitostí tak, co se týče toho sluchového postižení tak v tom jsou zcela zásadní a primární komunikační problémy. I když musím říct, že v rámci té doby co jsem ten sluch ztratila, což je už nějakejch téměř 15 let tak vnímám pozitivní posun, ale i přesto vůbec není běžné, že by lidi na úřadě byli nějakým způsobem informovaní, respektive nějak trénovaní v komunikaci s neslyšícím. Protože ono vlastně ta situace je taková mnohdy, že když řeknu někomu jako na úřadě, že jsem neslyšící, tak prvotní reakce je takový jako úlek, takový jako určitý ústup. Není to tak jako vždy a není to ani často, ale jako stává se to. A myslím, že zrovna ty lidi na těch úřadech by měli být jako nějakým způsobem školení aby byly schopni to zvládnout, protože chodí na ty úřady všichni. já jsem zaznamenala, že Magistrát vydává takový jakoby určitý návody, že se dávají do tramvají letáčky, jak komunikovat se sluchově postiženými, což je dobrý a pořád si myslím, že toho je málo tady toho 8

10 - stereotypizujúci postoj na úradoch Ide o skúsenosti respondentov, kedy majú pocit, že na úradoch im zámerne nie sú poskytované informácie o možných nárokoch vzhľadom na rozsah postihnutia. pořád se tak jaksi apriori přistupuje k tomu člověku jako, že si chce nějak nadlepšit, že vlastně tam nejde z toho důvodu že to opravdu potřebuje ale prostě...že by chtěl něco navíc. Takže prostě ten přístup vlastně těch úředníků a taky prostě aby oni měli ty informace a taky o tom, jak komunikovat s tím člověkem že takový ty informace který by člověku opravdu mohli velmi pomoct usnadnit si život s tím postižením, tak jsou jakoby trochu ze strany úředníků blokované. Že člověk musí projít mnoho a mnoho komunikačních bariér než se dozví na co má skutečně nárok. Já chápu, že jsou lidi který to nadužívají nebo zneužívají nebo tak, ale myslím si, že nastavení takový to bariérový nastavení paušální, kdy vlastně budu tvořit bariéru aby to náhodou někdo nezneužil, pro lidi který jsou, který nemaj takzvaně ostrý lokty tak vlastně zamezí k přístupu k mnoha a mnoha věcem. - informačné vákuum vyhľadávanie klientov,1. kontakt Tento problém je závažný najmä v prípadoch osôb, u ktorých došlo k vzniku postihnutia až neskôr v živote, nepatria do komunity nepočujúcich a nemajú informácie o poskytovaných službách. Títo ľudia sa často potýkajú so situáciou, kedy ich chýbajú informácie a nevedia na koho by sa mohli obrátiť. Riešením by bolo šírenie informácií o práci organizácií napríklad k zdravotníckemu personálu, predpokladom ale samozrejme je ochota spolupracovať zo strany zdravotníckych zariadení. když se člověk, když se člověku stane něco takového jako se stalo mně, že jsem prakticky ze dne na den ztratila sluch, tak se ocitnete v absolutním informačním vákuu. Nikdo ani na sociálním úřadě, ani u lékaře ani u odborníka mi nebylo řečeno, nedostala jsem nějakou sumu informací co v tomto okamžiku musím udělat Nikde neexistuje nějaká ucelená suma informací, co člověk v situaci když přijde o zrak, o sluch, o ruce, o nohy má všechno udělat, protože to je to co potom stojí obrovský úsilí vlastně jenom tady ty informace získat neexistence nějaké prostě ucelené - nějakého uceleného poradenství, písemnýho, to by stačil papír kde je prostě 20 bodů, předtištěných: stalo se vám to, tak jděte tam, tam, tam...a sebou to, to, to a to. - informácie zo zákona ještě taková ta nepřehlednost, když už teda jsme u sumy informovanosti, co teda může dělat, co můžu dělat co nemůžu dělat, teda co bych měla dělat v té souvislosti s tady tím sluch nebo zrak 9

11 tak druhá část by mohla být ta suma nějak přehledně, nebo větší přístupnost jako toho, těch zákonných možností toho, na co člověk má nárok. že si myslím, že by to mělo být nějakým způsobem přístupnější, a to jednak jako přístupnější v tom smyslu té dosažitelnosti a taky hlavně přístupnější v tom smyslu té jasnosti a jednoznačnosti těch informací, protože já jsem si četla jenom jeden malý úryvek, který se týka komunikačních náležitostí, který jako člověk, který jako člověk se smyslovým postižením - sluchovým, má nárok dostat a na to potřebujete vysokou školu aby jste tomu porozuměla. To je opravdu velmi nesrozumitelně, velmi zašifrovaný, velmi zakódovaný jazyk, který vlastně když by o toto měla žádat nějaká 60 nebo 70 letá paní no tak se toho vzdá a pustí to z rukou jako horký brambor, protože si myslím, že jí to bude muset připadat jako, že to je nepřekonatelná hora. Zamestnávanie V tejto oblasti sa zrejme jedná najmä o problémy vyplývajú z nedostatočnej informovanosti verejnosti, inštitúcií a potencionálnych zamestnávateľov o problematike sluchovo postihnutých. hledám práci v Brne, bydlím v malým městě blízko Třebíče a nemůžu najít práci a proto hledám práci v Brně No a při tom zaměstnávání, že jsou velký problémy Že neslyšící když hledají práci, tak mají problém že všude říkají jak se domluvíme, je potřeba tlumočník a je potřeba aby všichni jako firmy a závody, aby měly informace o neslyšících, že všichni si myslí, že s neslyšícíma se nejde domluvit a oni jako aby dostávali více informací o neslyšících je potřeba nějak seznámit ty personalisty a takový ty lidi co prostě pracují na takových odděleních co přijímají ty neslyšící do zaměstnání aby prostě se seznámili s těma organizacema těch neslyšících. Aby si nemysleli, že neslyšící nemůže nic kvůli tomu, že nemůže normálně komunikovat no a ta nabídka toho zaměstnání byla teda zoufalá. To bylo opravdu jako hodně zoufalý, myslím si, že tady to by se mělo...já nevím jak, ale nějak prostě působit na zaměstnavatele, protože tam taky je v lidským podvědomí nějak zakódované že hluchá je blbá, takže vlastně tím jak je těžký se dorozumět tak jako ono to je podobný jako když říkáte něco druhýmu a ten nechápe, takže ten výsledek je jako podobnej, jestli neslyšíte, nerozumíte no a velice neradi zaměstnavatele s lidma kteří mají tady ten problém jako spolupracují, takže jako člověk který by v dnešní době mohl 10

12 naprosto bez problémů dělat u počítače a číst maily a já nevím komunikátory jinýho typu než je telefon tak místo toho uklízejí záchody nebo dělaj takový jako divný práce 4.2 Osoby so zrakovým postihnutím Pozitíva Respondenti hodnotia pozitívne existujúce služby a spoluprácu a ústretovosť organizácii. Medzi silné stránky patrí existujúce kurzy, sprievodcovská služba a terénne poradenstvo, podpora pri štúdiu VŠ, voľnočasové a kultúrne akcie, sociálne a právne poradenstvo, rekondičné pobyty, špeciálna škola pre zrakovo postihnutých a zdieľanie informácií v komunite. Kurzy Výuka Braillova písma, práce s počítačom, priestorová orientácia, sebaobsluha, kurz sociálnych dovedností, kurzy podpory zamestnanosti, jazykové kurzy. jsem dokonce využil, že jsem tam, jelikož jsem měl zájem o počítač - jinak bych ho nezískal. Jako získal bych ho za své peníze, kdybych chtěl, ale dneska počítač takhle vybavenej jako máme my, zrakově postižený stojí x tisíc takže to bych si ho nemohl dovolit, tak i jako první bylo, že jsem tam chodil učit se prostě psát všema deseti na klávesnici, ovšem to bylo jako abych to aspoň trochu zvládl, a pak teprve dělat - prostě jako komunikace s tím počítačem. Prostě jsem tam chodil a to mě všecko hradil obecní úřad... provádijou, učijou dokonce i jako ty starší později jako osleplé lidi prostě se v bytě orientovat, uvařit si něco, vyprat si, vyžehlit si, protože tenhleten nevidomej, když celej život viděl, pak najednou přijde o ty oči, tak prostě se ledazčeho bojí, i toho plynového sporáku se bojí, i té žehličky že se spálí, to všechno se ty později osleplý starší lidi na té Chaloupkové právě naučí. Dokonce i s počítačem naučí ty lidi, kterej je ozvučenej, naučijou ty lidi zacházet s počítačem. Motivační dopisy dřív něco takovýho nebylo, dneska je to spíš potřeba nebo nutnost všude a životopis my jsme psávali ještě, když jsme se učili na základce psát životopis jako slohovou práci. Dneska se dělá ten strukturovanej, co jsme zase neznali, že jo. Pak vlastně má generace, nebo naše generace lidí v našem věku jsme byli pomali celý život zaměstnaní u jedné firmy. Takže to nám tady tyhle dovednosti scházeli a učíme se to všechno tady. Všechno, co potřebujeme ohledně zaměstnání nebo vůbec vyřizování na úřadech. 11

13 Sprievodcovská služba, terénne poradenstvo...když jdu někam, tak si vezmu doprovod, že ano....u té Chalupkové to taky existuje zrovna taková služba, ty doprovody, která se objednává dopředu Podpora pri VŠ...využívám především toho, že si nechávám připravovat materiály ke studiu asistenční doprovod na místa, která souvisejí s výukou... pomoc související s organizací studijního plánu, rozložení studia v jednotlivých semestrech. Dále mohou pracovníci střediska pomoci studentovi se zpřístupněním výuky Celkově jsem s úrovní poskytovaných služeb střediska velmi spokojen a domnívám se, že se jedná o nejlepší komplexní systém péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami nejen v ČR, ale i v rámci států evropské unie Voľnočasové a kultúrne akcie je možno navštěvovat i různé volnočasové aktivity, cvičení na koberci, židlích a také i venku v zahradě u Smrku. Funguje zde i Hapateliér, což je taková dílna všeho možného. Dá se zde dělat z hlíny, malovat různými technikami, tkát na stavu a tak podobně. Do této dílny jsem chodil při absolvování prvního kurzu. Zde se také narodil nápad založit oddíl Showdownu Komunita zdieľanie informácií spíš od známých prostě jako, známej ke známýmu. Kamarád prostě řekne to, to a to, já jsem byl třeba na schůzi třeba tam říkali o tom a o tom, jako z těch schůzí, kdyby člověk měl čas jít na tu schůzi kdykoliv prostě přijít, tak by se to dověděl, i sám, jenže vždycky ten čas není. Takže kamarádi, co tam chodívaj na ty schůze, nebo co jsou prostě spolupracovníci v práci, řeknou, co na těch schůzích bylo. Takže tam se to dovíme jako. jinak tady v Brně jsem tady chodil do školy tak mám tady hodně známých spolužáků kamarádů a tak a ono se o tom mezi děckama vykládá, tyfláč to je známá organizace, která dlouho funguje, takže... Sociálne a právne poradenstvo je tady aj nějaká sociálně právní poradna, že? Takže když aj třeba, víte kolik je teď podvodníků, aj když člověk chce nastoupit do toho zaměstnán, tak vás dostanou na něco prostě. Tak oni nám radí aj v tom jak postupovat, jak to trošku aspoň odhalit jestli - aby jsme nebrali zas úplně 12

14 všechno tu práci a pak zjistíme, že vlastně po nás chcou podvod ještě na druhých lidech j, tak tady toto trošičku aspoň oťukat, rozeznat. Tady de facto se dovíme všechno. Co by jsme se chtěli dozvědět (nového), ak to zase se domluvím,e že třeba v příštím kurzu by se mohlo probrat nebo zjistit Rekondičné pobyty Užitočnosť rekondičních pobytov respondenti videli najmä v možnosti rozšířit svoje sociálne kontakty, dozvedieť sa nové informácie, zdieľanie informácií a oceňovali tiež možnosť vzájomne si poradiť. Zase na těch rekondicích se tam dovědí ty rodiče zas něco novýho, i ze stránky sociální, na co mají nárok třeba jako oni sami, nebo na co má nárok to dítě po stránce sociální. Když takhle tady se ptáme náhodou nebo se zeptala manželka té paní X, taky řekla tam a tam jsou takový ty ty večery, jak jsem slyšel od manželky, že jim tam takové různé sociální věci taky řeknou nebo poradijou, co by mohli, nebo jak by mohli já jsem vždycky byla spokojená a člověk vlastně to dítě jako přinde jako, tam máte ty zdravotní pracovnice a něco se opravdu člověk přiučí a (manžel) doví se, co je novýho a tak. Spíš tam tak dostane ten kontakt na některý ty třeba když, jak jste se ptala na návaznost, tam už spíš jako poradijou, však zkuste zavolat tam, zkuste tam za tou, tam se spíš jako, co jsem tak zjistil, třeba člověk doví možná víc než tady v Brně. Špeciálna škola pre zrakovo postihnutých...speciální škola pro zrakově postižené a nevidomé, to je učňovská a základní škola tam... tam jako podmínky jsou. Tam je třebas osm dětí ve škole jo a vlastně mají taky možnost pracovat na počítači anebo třebas jim pomáhaj v tom, že holka, když čte a nevidí na to, jo, že musí jako strašně zblízka tak aby si nezacláněla, protože lupou jí to taky nepomůže nezaclánět tak má tady ty písmenka, co jsou tady v té zoře, takový velký, ale ještě jí vymyslej takový jako světlo, tu čelovku jo. Takže voni jako hodně jim pomáhaj... v tý škole, v těch Pisárkách prostě a oni tam mají psychologa, oni tam mají ty očaře, oni tam mají různý ty pedagogický prostě pracovníky jako takže voni si je tam sami bych víceméně řekl směrujou prostě a ty nedostatky, který mají třeba tak ono to tak jako se snažijou prostě jako usměrňovat 13

15 Individuálna poradenská starostlivosť a návštevy v rodine, požičiavanie hračiek, pobyty Vysoko pozitívne hodnotia služby klienti Střediska ranné péče vždycky se všema jsme byli spokojený, oni vlastně nám pujčujou, nemusíte kupovat pro děti ty, jako dávat peníze za to, protože to dítě má větší takový, ty zrakově postižený děti jdou po těch světýlkách jo, takže minimálně musíme třebas pujčit blikací telefony nebo ona už pozná, co to, po čem to dítě jde. Donese hračky, kabelu s hračkama, vždycky se dvě tři hračky pujčíjou a pak to vrátíme. jsou rodiny, třeba úplně zdravý rodiče, kteří mají postižený dítě, nevidomý, a ti absolutně nevědí, co s tím dítětem mají dělat Problémy Vyhľadávanie klientov V tejto téme opäť ide o dostupnosť informácií o službách pre osoby, ktoré nemajú skúsenosť s organizáciami, dôležitá je spolupráca zdravotníckych zariadení, sociálnych úradov s organizáciami. no právě pro ty lidi, který Tyflocentrum neznají, pokud jsou zrakově postižení, mají vrozenou vadu, tak se k tomu dostanou že jo. Když člověk potom přijde o zrak já nevím, jako já třeba v pozdějším věku, tak já teda jsme se dozvěděl o Tyflocentru díky pani doktorce oční ale hromadu těch očařů o tom ani neví, nebo tu informaci nepodá když o tom ví Rezervy sociálnych úradov a úradov práce - spolupráca sociálnych a pracovných úradov s organizáciami Podľa výpovedí respondentov pracovníci úradov, často nemajú informácie o práci organizácií a o tom, aké možnosti a služby tieto poskytujú. Čo sťažuje prístup k týmto službám najmä u osôb, ktoré niesú zachytené v sieti organizácií....informovanost pracovního úřadu, kdyby pracovní úřad aspoň informoval zaměstnavatele, protože většinou jsme všichni na pracovním úřadě - to znamená, že kdyby je informovali, že nemusí mít strach(zo zamestnávania zrakovo postihnutých) nebo něco takovýho. Ostatně já jsem se o tomhle dozvěděl z pracovního úřadu, ale musel jsem se zeptat. Takže na tom pracovním úřadě ani nevěděli, co ten Tyfloservis nebo centrum dělá. 14

16 ...no já si myslím, že tohle to by měla být právě toho pracovního úřadu, že tedy by měly nás nebo jako lidi postižení informovat o tom, kde se můžou zeptat, nebo kde můžou mít nějakou třeba rehabilitaci nebo cokoliv jinýho, aby se mohli zapojit do pracovního procesu. To je vlastně podstata pracovního úřadu a ten patří pod magistrát...a je to právě a jsme zase zpátky u těch pracovních úřadů, které by zase mohli informovat pro ty ostatní, co tady neví vůbec co se tady děje. Mohli by informovat přece jako třeba: naučit se Německy nebo Anglicky můžete, máte to bezplatný. Protože spousta lidí si myslí že se to musí platit, což je pro nezaměstnanýho největší překážka - placení něčeho. - roztrieštenosť služieb, papierovanie, neochota.., teď tady magistráty, jak jsou rozdělený v Brně, něco máte v Krpoli že jo, něco na Kolišti a teď třebas jdete na Koliště anebo já nevím, tam na ten určitej úřad, kam vás pošlou, teď najednou zjistíte, že jste špatně, teď jdete tam, přindete tam, teď už je po, protože než někoho najdete, tak už maj zavřeno jo a to už.. to spíš toto mě jako hrozně rozčiluje, že furt lítám po úřadech roztříštěnost úřadů. Že to pro invalidy celkově, nejen pro nevidomý, není dobrý. Je to taková ta roztříštěnost je to prostě rozdělený a člověk neví, kam jít, takže když by to bylo blíž sebe, tak to se stačí v jeden vyřídit a nemusím nikam lítat tři dny po sobě...co se ještě toho úřadu týče, nevím proč mají nařízeno od magistrátu, že nemůžou za nás vypsat nějaký dokumenty nebo papíry, s tím, že se to dá podepsat. Protože když já s tím jdu tak, teď tam chodím dost často, tak mě strčí papír a já ji poprosím jestli by to nemohla vyplnit, že na to nevidím, a oni řeknou ne nemůžem a pošlou mně pryč to znamená na každej úřad musím jít alespoň třikrát, jednou pro ten papír, po druhý s tím papírem a po třetí když je špatně vyplněnej nebo něco tam chybí - netransparentnosť financovania kompenzačných pomôcok co si ještě myslím, že není dobrý, co se mi nelíbí, že jako že některej obecní úřad ten zrakově postiženým proplatí, že může třebas až do 100 procent, jo. Některej úřad to proplatí a některej s tím dělá ty problémy jako jsme se bavil,i jo. Proč to není stanovený nějakou stejnou, jako všude stejně? 15

17 - limity (čakacie doby) na pomôcky...dlouhý lhůty, my třeba dostanem pomůcku, a na další pomůcku máme nárok až za pět let a proč, proč až za pět let, já tu pomůcku používám, ta pomůcka se třeba během dvou roků zničí nebo prostě nějak znehodnotí a já budu čekat další tři roky, až pomůcku mohu dostat... jako já to, ona to potřebuje požívat každý den a né čekat tři roky teď, než dostane novou. Zamestnávanie Táto oblasť je prepojená s vyššie uvádzanými problémami. Žiadúca by bola spolupráca najmä úradov práce s organizáciami, ktoré poskytujú služby na podporu zamestnanosti. A tiež rozširovanie a propagácia možností štátnej podpory zamestnávateľom....ještě k tomu úřadu a tak jo, že by měly víc informovat ty zaměstnavatele, když někoho zaměstná takovýho jako my trošku víc podrobně. Jo dobře ví ze zákona, že mají nějakou daňovou slevu ale ještě co oni můžou jako úřad eventuelně pro vytvoření pracovního místa, protože oni mají nějaký pole působnosti, můžou aby ty, protože ty zaměstnavatele ani nevíjou a tak nějak v tom víru tance tomu sa tak nějak ale, nevím jakým způsobem přes počítač něco jim tam zašlou... Informovanosť Závažným problémom na ktorý sme už narazili aj vyššie je informovanosť o poskytovaných službách, dostupnosť informácie pre osoby mimo komunitu a siete organizácií. Ďalej informácie vyplývajúce zo zákona, ich dostupnosť a zrozumiteľnosť. Problematické sú aj spotrebiteľské informácie napríklad pri počítačových programoch, návody v dostupnom formáte pre zrakovo postihnutých....no doktoři toho tak moc nevijou jinde se ani člověk nedozví opravdu, to jako kdyby se měl člověk na magistrát spolíhat, tam nevím, jestli by se něco dozvěděl že opravdu si myslím, že kdyby tady toto nebylo tak nevím vůbec nic, nebo to že vyjde nějaký zákonník, to uslyšíte ve správách a nevíte ani kam se obrátit, jo a když aj někam půjdete, všude na tom úřadě, tak kdyby jste chtěla informovat o tom zákone nevím jaký by bylo stanovisko, nebo jestli by vůbec někdo na vás našel čas teď se zabývat s váma. webové stránky magistrátu a jeho orgánů v blindfriendly formátě Zvýšení informovanosti personálu na sociálních úřadech většinou vůbec nevědí, že daná pomůcka existuje a kam ji mají zařadit, dále pak také lepší znalost zákonů, rodiče jsou často mnohem informovanější než tito pracovníci, na druhou stranu jsem se u 90% z nich setkala s ochotou. 16

18 Respitná starostlivosť Zatiaľ v Brne chýba táto služba. Ide o oddychovú starostlivosť pre rodičov. Respitní péče -mám na mysli úlevovou, aby si rodiče mohli odpočinout. Např. víkendová nebo týdenní péče o dítě nebo postiženého dospělého člověka. V některých jiných regionech tato služba funguje. Podpora integrácie detí s postihnutím Zlepšit a zvýšit podmínky pro integraci postiženého dítěte do běžné základní školy. Odpolední aktivity nebo komunitní centrum, kde by se setkávali zdravé i postižené děti. Komunikácie - ozvučenie dopravných prostriedkov Problém s ozvučením dopravných prostriedkov, podľa respondentov býva systém často vypnutý, prípadne hlási zastávky s posunutím, čo pôsobí nevidomým značné problémy. Když mluvíš o tom dopravním, bylo by perfektní, kdyby do všech tramvají a pokud by to šlo do troleje dali, tady to s tou hůlkou ovládáme, zmáčkneme říká nám to to číslo, jenomže bohužel zrovna minule se nám stalo neměli to zaplí řidiči, tady toto by se jim mohlo zdůraznit, aby to... oni to prostě nemají zaplý takže já můžu mačkat co chci ty vysílačky jsou dobrý, když to funguje i v dopravních prostředkách, jenomže tady to funguje strašně málokdy...a už nevidím čísla z autobusu. A ne že by mi to bylo trapný, je to takový nepříjemný, protože autobus přijede, prosím vás co je to za autobus, prosím vás co je to za autobus, jo, jako kdyby to hlásilo, když to zmačknu, já tu vysílačku mám jako v ruce, nemám teda hůl, mám ji v ruce, když to zmačknu, když mi to ohlásí, nemusím se nikoho ptát, nemusím být na nikom závislej, ale jako pak sednout do autobusu nějakýho špatnýho a jet někam jinam než chci, to taky není příjemný. - vodiace lišty Dobudovávanie vodiacích líšt na chodníkoch a komunikáciách, hlasových semafórov. spíš co by bylo potřeba zlepšit je komunikace, myslím tím správu komunikací v Brně. Co se týka těch hlasových semafórů jo, nebo vůbec co jsou vodící lišty 17

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

EURES Európske služby zamestnanosti

EURES Európske služby zamestnanosti EURES Európske služby zamestnanosti Sieť EURES (European Employment Services): - bola založená a je finančne podporovaná Európskou komisiou, - predstavuje v rámci EÚ hlavný nástroj na podporu nadnárodnej

Více

V jakém stupeň studia navštěvujete? bakalářské studium 138 53% navazující magisterské 82 32% doktorské 32 12% jiné 1 0%

V jakém stupeň studia navštěvujete? bakalářské studium 138 53% navazující magisterské 82 32% doktorské 32 12% jiné 1 0% V jakém stupeň studia navštěvujete? bakalářské studium 138 53% navazující magisterské 82 32% doktorské 32 12% jiné 1 0% Upřednostňujete studijní oddělení otevřené denně po kratší dobu, nebo pouze některé

Více

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE ZA ROK 2013 organizácia predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS); administrácia grantových programov a administrácia malých

Více

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Prípadová štúdia Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Implementácia riešenia na zber a vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí a incidentov (SIEM)

Více

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions Finančné a účtovnícke semináre určené pre európske regióny Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu Martin Vejačka

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Vyhodnotenie dotazníkov - osoby so špeciálnymi potrebami

Vyhodnotenie dotazníkov - osoby so špeciálnymi potrebami Vyhodnotenie dotazníkov - osoby so špeciálnymi potrebami Cieľová skupina bola oslovená v rámci projektu Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FOR SOC). Cieľom dotazníka je zistiť záujem osôb so špeciálnymi

Více

Prístupnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF

Prístupnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF Prístupnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF www.informatizacia.sk Zhotoviteľ Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Vypracované pre potreby Ministerstva financií SR. Ministerstvo financií Slovenskej

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane PPC brief Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane Tento dokument slúži ako východiskový bod projektu pre tvorbu PPC reklamnej kampane. Vďaka nemu si môžeme ujasniť základné informácie potrebné na začatie

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím?

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím? Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Občania sa zdravotným postihnutím majú rovnaké práva uchádzať sa o zamestnanie a zamestnať sa ako osoby bez zdravotného postihnutia.

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163 JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jak na práci, příručka pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Graficky zpracovala: Mgr. Marta

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 6. týden

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

I.CA Securestore. Inštalačná príručka. Verzia 2.16 a vyššia

I.CA Securestore. Inštalačná príručka. Verzia 2.16 a vyššia I.CA Securestore Inštalačná príručka Verzia 2.16 a vyššia Úvod Táto verzia inštalačnej príručky je platná pre verziu aplikácie SecureStore 2.16 a vyššie. Inštalačné balíčky sú pripravené podľa verzie Windows.

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy)

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, z. s. I Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 194, e-mail: arp@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Roverský projekt ako na to?

Roverský projekt ako na to? Roverský projekt ako na to? ORLÍ SKAUT Čo je projekt? Projekt je spôsob ako niečo urobiť, zorganizovať. Je to riešenie konkrétneho problému, ktoré smeruje k dosiahnutiu stanovených cieľov. - má cieľ -

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj Júl 2012 METODOLÓGIA ZBERU A SPRACOVANIA DÁT Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej mienky, vývoj

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných.

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. www.etwinning.sk ,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. Čo je etwinning?,,e skratka pre elektronický,,twinning znamená partnerstvo partnerstvá škôl v Európe portál, ktorý umožňuje spoluprácu školám

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR

Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR Voľný informačný prístup do katastra Hotel Dukla, Bratislava, 13.6.2006 Rastislav Wartiak, Ness Czech Agenda KaPor a správy katastra Možné elektronické

Více

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL @ ONLINE POBOČKA pre zamestnávateľov @ MANUÁL Obsah Čo je online pobočka 3 Ako podať dávku 5 - Podanie mesačného výkazu 6 Postup: Už mám vytvorenú dávku 6 Postup: Nemám vytvorenú dávku 8 - Podanie hromadného

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel Sociálne poradenstvo v SR po roku 1989 Andrej Mátel Úvodný citát s poznámkami Sociálne poradenstvo nemá na Slovensku žiadnu tradíciu. Komplexné sociálne poradenstvo sa systematicky začína rozvíjať až po,nežnej

Více

Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica. KPSS Stretnutie s MVO

Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica. KPSS Stretnutie s MVO Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica KPSS Stretnutie s MVO 7.4.2016 Pripravované projekty v sociálnej oblasti v roku 2016 stav k 31.3.2016 Centrum včasnej intervencie

Více

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu.

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu. Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu. 1. Stav počas prevádzky len plateného portálu do 31.8.2007 Na platenom portáli bolo v lete 2007 oznámené, že prechádzame na bezplatný

Více

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Video / Video kampaň Klient Vypracoval (za klienta) Kontaktné údaje (za klienta) Dátum prvej verzie Verzia BRIEF Základné informácie 1. Zadanie NA ČO

Více

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA A. Typ poistenia Cestovné poistenie pre opakované cesty Územná platnosť poistenia Európa alebo Svet PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

Více

Každá značka má svoje DNA

Každá značka má svoje DNA Každá značka má svoje DNA AKO NAKUPUJEME Je vek jediné kritérium pre nákup na internete? Nakupujeme v prvých obchodoch vo vyhľadávači? Je cena kľúčová pre všetkých kupujúcich na internete? Sú kamenné obchody

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

6. SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Žádost o provedení pedagogického výzkumu na škole

6. SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Žádost o provedení pedagogického výzkumu na škole 6. SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Žádost o provedení pedagogického výzkumu na škole Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Informovaný souhlas rodičů Dotazník 1. společná část Dotazník pro žáky

Více

Dobrý den, vážení neslyšící

Dobrý den, vážení neslyšící Dobrý den, vážení neslyšící Dovolte mi přivítat Vás dnes na našem setkání Co Vás čeká? Chceme Vám dát informace o TLUMOČNICKÝCH SLUŽBÁCH, tak aby jste všemu rozuměli CO TO JSOU TLUMOČNICKÉ SLUŽBY? Jsou

Více

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. SUPERVÍZIA AKO PROSTRIEDOK ZVYŠOVANIA PROFESIONALITY PRACOVNÍKA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V PROSPECH ZVYŠOVANIA KVALITY PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. Supervízorka Košice,

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

MS OFFICE OUTLOOK 2007

MS OFFICE OUTLOOK 2007 MS OFFICE OUTLOOK 2007 PRÍRUČKA PRE MANAŽÉROV Eleonóra Beňová Michal Greguš 2013 Univerzita Komenského v Bratislave MS Office Outlook 2007 Príručka pre manažérov Mgr. Eleonóra Beňová, PhD., RNDr. Michal

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Školská sieť EDU. Rozdelenie škôl. Obsah: Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: Delba škôl podľa rýchlosti pripojenia:

Školská sieť EDU. Rozdelenie škôl. Obsah: Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: Delba škôl podľa rýchlosti pripojenia: Obsah: Rozdelenie škôl Zariadenia dodané v rámci projektu Typy zapojenia zariadení Služby poskytovane na ASA Školská sieť EDU Rozdelenie škôl Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: 1. 2. školy ktoré

Více

Zákon č. 61/2015 Z. z.

Zákon č. 61/2015 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov č. 61/2015 Z. z. účinná od 1. 9. 2015 - so zameraním na podporu odborného vzdelávania a prípravy žiakov a špeciálne tzv. duálneho vzdelávania za produktívnu prácu pri praktickom

Více

Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla

Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla Obsah O portáli Môj Slovanet... 2 1. Ako sa zaregistrovať do portálu Môj Slovanet... 3 2. Zabudnuté heslo... 7 3. Kontakty... 10 O portáli

Více

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle IngA - Inžinier v automobilovom priemysle Katarína Petruľáková, Volkswagen Slovakia a.s. Naša vízia IngA- Inžinier v automobilovom priemysle I. 2007/2008 II. 2008/2009 III. 2009/2010 Trainee Program Štipendium

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

STRATÉGIA UČIACICH SA REGIÓNOV

STRATÉGIA UČIACICH SA REGIÓNOV STRATÉGIA UČIACICH SA REGIÓNOV 2007-2013 KONCEPT UČIACICH SA REGIÓNOV Teória učiacich sa regiónov je založenána vytváraní sietí rôznych subjektov v regióne Hlavný črty formoval R. Lundvall, ktorý zdôrazňoval

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

VOLNOČASOVÉ CENTRUM OPATOV

VOLNOČASOVÉ CENTRUM OPATOV VOLNOČASOVÉ CENTRUM OPATOV Mgr. Jana Kovářová 29. 2. 2012 Tento projekt vychází z průzkumu potřeb a zájmů obyvatel Opatova. Volnočasové centrum v mém pojetí má především: OSLOVIT širokou veřejnost pestrou

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy Vyhodnocení dotazníkového šetření Pro dotazníkové šetření bylo náhodným výběrem zvoleno 1500 mateřských škol (MŠ) ze všech krajů České republiky,

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

1. ová korespondence s veřejnými vysokými školami, neposkytujícími služby studentům se specifickými potřebami

1.  ová korespondence s veřejnými vysokými školami, neposkytujícími služby studentům se specifickými potřebami Přílohy 1. Emailová korespondence s veřejnými vysokými školami, neposkytujícími služby studentům se specifickými potřebami V České republice je v současnosti celkem 6 veřejných vysokých škol, které zatím

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

PŘÍPRAVA NÁVŠTĚVY NEMOCNICE (PRO SENIORY)

PŘÍPRAVA NÁVŠTĚVY NEMOCNICE (PRO SENIORY) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ PŘÍPRAVA NÁVŠTĚVY NEMOCNICE (PRO SENIORY) Návrh uživatelského rozhraní (A4M39NUR) Analýza tématu Autoři: Janovský Roman, Roubalová Eliška Cvičící:

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Zpřístupňování

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 6. novembra 2012 Materiál číslo: 125 /2012 Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý Příloha č. 1 : dotazník k diplomové práci Vážená studentko, vážený studente, tento dotazník je anonymní a je určen studentům s postižením zraku, kteří studují na vysokých školách. Cílem dotazníku je analyzovat

Více

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a Odpadové hospodárstvo a samosprávy Lúčky pri Kremnici, 14. 10. 2012 Ing. Ľuboš Vrbický Mechanizmus financovania odpadového hospodárstva v samosprávach a možné oblasti nehospodárneho nakladanie s verejnými

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více