ZPRÁVA Z PŘEDVÝZKUMU POTŘEB UŽÍVATELŮ PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE SMYSLOVÝM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA Z PŘEDVÝZKUMU POTŘEB UŽÍVATELŮ PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE SMYSLOVÝM"

Transkript

1 ZPRÁVA Z PŘEDVÝZKUMU POTŘEB UŽÍVATELŮ PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) Autor práce: Bc. Eva Surovková Studie vznikla díky podpoře z projektu Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce NNO na území města Brna, který je financován z prostředků EU a SROP v rámci grantového schématu Jihomoravského kraje.

2 Bc. Eva Surovková je študentka magisterského študijného programu, odbor psychológia, na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Kontakt: Identifikace autora: Ďakujem všetkým, spolupracovníkom a respondentom, ktorí boli ochotný venovať mi svoj čas a podeliť sa o svoje myšlienky. 1

3 Podkladový materiál pro proces komunitního plánování sociálních služeb v městě Brně BRNO, květen

4 Obsah 1 Úvod Definovanie skupiny Osoby so zrakovým postihnutím Osoby so sluchovým postihnutím Výzkumný design Pološtrukturovaný rozhovor Focus group Charakteristika výskumného súboru Analýza dát Osoby so sluchovým postihnutím Osoby so zrakovým postihnutím Zhrnutie...19 Skupina osoby so sluchovým postihnutím...19 Skupina osoby so zrakovým postihnutím Záver

5 1 Úvod Cieľom tohto výskumu je získať informácie o potrebách cieľovej skupiny, užívateľov sociálnych služieb, konkrétne skupiny osoby so zmyslovým postihnutím. V rámci tejto skupiny vznikli v projekte komunitného plánovania dve podskupiny: - osoby so zrakovým postihnutím, - osoby so sluchovým postihnutím Výskum bol realizovaný kvalitatívnou výskumnou metódou, použitá bola metóda pološtrukturovaného rozhovoru a focus group. Respondenti boli oslovený prostredníctvom organizácií poskytujúcich sociálne služby tejto cieľovej skupine. Celkovo sa výskumu zúčastnilo 16 respondentov. Dáta získané rozhovormi boli analyzované pomocou tématickej analýzy. 2 Definovanie skupiny 2.1 Osoby so zrakovým postihnutím Hovoříme-li o zrakovém postižení, je v praxi důležité, zda člověk může vnímat zrakem a do jaké míry, či zda je nevidomý. Na rozdělení sociálních služeb nemá stupeň postižení zásadní vliv, tyto služby jsou u nás poskytovány v organizacích, zařízeních a institucích, které jsou vymezeny podle věku klienta. Stupeň postižení bude určovat potřeby jednotlivců a tím obsah a formu nabízených služeb. (Hamadová, 2006) 2.2 Osoby so sluchovým postihnutím Označení sluchově postižení se týká velmi nehomogenní skupiny osob, která je diverzifikována především stupněm a druhem sluchového postižení. Termín zahrnuje tyto základní kategorie osob: neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí. Každá z těchto kategorií představuje různorodou kvalitu, od toho se odvíjí i odlišnost následné péče a přístupu k jedincům se sluchovou vadou. A samozřejmě je také nutné vycházet z aktuálních potřeb a požadavků osob s konkrétním typem sluchové vady, které mohou být vzhledem k nejednotnosti typu postižení velmi rozdílné. (Horáková, 2006) 4

6 3 Výzkumný design Vo výskume bola použitá kvalitatívna výskumná metóda, túto definuje Strauss a Corbinová (1990) ako akýkoľvek výskum, ktorého výsledkov nedosahujeme pomocou štatistických procedúr alebo iných spôsobov kvantifikácie. Výhodou tejto metódy je, že nám umožňuje získať detailné informácie o skúmaných javoch, tak ako by to kvantitatívnymi metódami nebolo možné. Metódou zberu dát bol pološtrukturovaný rozhovor a focus group. 3.1 Pološtrukturovaný rozhovor Ako metódu zberu dát som zvolila pološtrukturovaný rozhovor. Pri tejto metóde si výskumník vytvorí určitú schému - okruhy otázok, ktoré chce počas rozhovoru prebrať. Tento typ rozhovoru umožňuje meniť poradie kladenia otázok podľa potreby a spôsobu akým sa rozhovor vyvíja. Vytvorená schéma otázok tvorí jadro rozhovoru, na toto jadro sa nabaľujú rôzne doplňujúce otázky a témy, ktoré sa vynorili v priebehu rozhovoru a pýtajúci ich považoval za relevantné k pôvodnému zadaniu. (Miovský, 2006) Pri zameraní nášho výskumu na odhaľovanie potrieb respondentov, je tento typ rozhovoru vhodný najmä pre určitú voľnosť, ktorú tazateľovi umožňuje. Ak sa v priebehu kladenia otázok vynorí nová téma, ktorá by mohla byť pre náš stanovený cieľ významná, môžeme ju prehĺbiť. To je výhoda pri našom koncepte, kedy sa u respondentov snažíme získať autentickú výpoveď o ich potrebách. 3.2 Focus group 1 Metóda focus group (skupinová diskusia) je jednou zo základných metód kvalitatívneho rozhovoru. Vychádza z kumulovania podnetov pri rozhovore so skupinou osôb a využíva interakcie členov skupiny behom skupiny. Jej výhodou je že jednotlivý účastníci môžu naviazať a komentovať názory ostatných. 1 ( 5

7 3.3 Charakteristika výskumného súboru V skupine osôb so sluchovým postihnutím sa výskumu účastnilo 5 osôb rôznych vekových kategórií. V 4 prípadoch prebiehali rozhovory za pomoci tlmočníka a šlo o klientov Unie neslyšících Brno v jednom prípade so samotnou respondentkou, bez potreby tlmočníka. V skupine osôb s postihnutím zraku bolo realizovaných 6 individuálnych rozhovorov s klientami rôznych organizácií a focus group s 5 osobami s klientami Tyflocentra. 4 Analýza dát Data boli analyzované pomocou tématickej analýzy. Princípom tohto kódovania je vyhľadávanie tém (kategórií) v danom texte (transkripcii rozhovorov). Analýzy sú rozdelené na pozitíva a problémy. V časti pozitíva uvádzame služby, ktoré klienti explicitne zmieňovali ako užitočné a žiadúce. V časti problémy sú uvádzané také témy ktoré respondenti považovali za problematické, prípadne problémové oblasti, ktoré nerieši žiadna dostupná sociálna služba. 4.1 Osoby so sluchovým postihnutím Pozitíva Respondenti vyjadrovali spokojnosť s existujúcimi službami, explicitne sa vyjadrovali k vzdělávacím aktivitám, besedám a prednáškám a tiež k podpore stretávania sa v rámci komunity osôb so sluchovým postihnutím. Prednášky a besedy tady jsou besedy a přednášky a že jako ty besedy a přednášky jako tam dostane nějaký informace na těch přednáškách a na těch besedách Přednášky zajímavý, pěkný program Komunita zdieľanie informácií Oni si to mezi sebou jako vykládají, neslyšící vykládají co bude program unie, co bude program tam, neslyšící si to takhle mezi sebou řeknou 6

8 tady je větší komunita těch neslyšících takže by chtěl i žít v tom větším měste než v tom malým. Že tam jsou jenom dva neslyšící a že tady je víc možností, že se teda stěhoval tam kde je ta komunita neslyšících, kde jsou ty organizace, že by raději tam žil v tom městě. Problémy Potreba zdieľať priestory na Vodovej U viacerých respondentov rezonovala téma vlastníctva budovy na Vodovej ulici, a zdieľania týchto priestorov organizáciami....no že tady je každý čtvrtek 30 až 40 osob a že tady je málo místa že tam je sál velký, no aby jako mohla ta unie Brno, třeba sídlit na té Vodové v té budově. Potreba rozšírenia ponuky vzdelávania jazyky, počítače U respondentov v mladšom veku sa javila, ako významná téma rozširovania vzdelávania a to najmä rozvoj pokročilejších dovedností v práci s počítačom (grafika, internet, atď) a tiež výuka jazykov. učit na počítači, učit angličtinu No kdyby tady byla angličtina, no nějaký taky kurzy českého jazyka, že by nebylo špatný, protože neslyšící by to potřebovali Nedostatok tlmočníkov Že se říká že málo (tlmočníkov) že já nestačím všecko jako otlumočit, že mám málo času že pořád je obsazeno Potreba tlmočníkov na stredných školách U respondentov v mladšom veku boli témou slabá ponuka vzdelávacích programov na stredných školách a neschopnosť školy zaistiť tlmočníkov na vyučovaní. Zdá sa, že v tejto oblasti je medzera v poskytovaní služieb a že chýba inštitúcia, ktorá by pokrývala podporu a pomoc študentom stredných škôl. ve škole, jako chodím na střední školu a učitelé všichni neznakují a je tam potřeba, jsou tam potřeba tlumočnící a škola říká, že nemají peníze na tlumočníky a my všichni nerozumíme všem učitelům, když učitelé neznakují, že by bylo potřeba aby se našli peníze na tlumočníky který by otlumočili třeba na té střední škole. No jako tam jde o to, že když jako studenti se ptají jako ve škole pana ředitele nebo zástupce tak oni vždycky říkaj: nemůžeme zaplatit tlumočníka nemáme na to peníze 7

9 Jo ale to je jenom pro studenty, kteří na Masarykově univerzitě studují (centrum Theiresias), tam mají i tlumočníky ale na střední škole ne, tam je velký problém s těma tlumočníkama na střední škole. Masarykova univerzita tam oni mají tlumočníky a pomáhají jako a takový středisko jako je na Masarykově aby bylo i pro ty střední školy. Informovanosť - nedostatok informácií, komunikačná bariéra Podľa výpovedí respondentov počujúci nemajú informácie a skúsenosti s komunikáciou s nepočujúcim. Z čoho plynú obavy a neochota na strane počujúcich, ktoré sa premietajú do rôznych oblastí života, napríklad i zamestnávania. jsem byl v nemocnici a doktor se mne bál protože viděl neslyšícího a nakonec jsme se dobře domluvili Že neslyšící když hledají práci, tak mají problém že všude říkají jak se domluvíme, jako je potřeba tlumočník a je potřeba aby všichni jako firmy a závody aby měly informace o neslyšících že všichni si myslí že s neslyšícíma nejde se domluvit a oni jako aby dostávali více informací o neslyšících hmm, no tak pokud jde třeba o vyřizování těch záležitostí tak, co se týče toho sluchového postižení tak v tom jsou zcela zásadní a primární komunikační problémy. I když musím říct, že v rámci té doby co jsem ten sluch ztratila, což je už nějakejch téměř 15 let tak vnímám pozitivní posun, ale i přesto vůbec není běžné, že by lidi na úřadě byli nějakým způsobem informovaní, respektive nějak trénovaní v komunikaci s neslyšícím. Protože ono vlastně ta situace je taková mnohdy, že když řeknu někomu jako na úřadě, že jsem neslyšící, tak prvotní reakce je takový jako úlek, takový jako určitý ústup. Není to tak jako vždy a není to ani často, ale jako stává se to. A myslím, že zrovna ty lidi na těch úřadech by měli být jako nějakým způsobem školení aby byly schopni to zvládnout, protože chodí na ty úřady všichni. já jsem zaznamenala, že Magistrát vydává takový jakoby určitý návody, že se dávají do tramvají letáčky, jak komunikovat se sluchově postiženými, což je dobrý a pořád si myslím, že toho je málo tady toho 8

10 - stereotypizujúci postoj na úradoch Ide o skúsenosti respondentov, kedy majú pocit, že na úradoch im zámerne nie sú poskytované informácie o možných nárokoch vzhľadom na rozsah postihnutia. pořád se tak jaksi apriori přistupuje k tomu člověku jako, že si chce nějak nadlepšit, že vlastně tam nejde z toho důvodu že to opravdu potřebuje ale prostě...že by chtěl něco navíc. Takže prostě ten přístup vlastně těch úředníků a taky prostě aby oni měli ty informace a taky o tom, jak komunikovat s tím člověkem že takový ty informace který by člověku opravdu mohli velmi pomoct usnadnit si život s tím postižením, tak jsou jakoby trochu ze strany úředníků blokované. Že člověk musí projít mnoho a mnoho komunikačních bariér než se dozví na co má skutečně nárok. Já chápu, že jsou lidi který to nadužívají nebo zneužívají nebo tak, ale myslím si, že nastavení takový to bariérový nastavení paušální, kdy vlastně budu tvořit bariéru aby to náhodou někdo nezneužil, pro lidi který jsou, který nemaj takzvaně ostrý lokty tak vlastně zamezí k přístupu k mnoha a mnoha věcem. - informačné vákuum vyhľadávanie klientov,1. kontakt Tento problém je závažný najmä v prípadoch osôb, u ktorých došlo k vzniku postihnutia až neskôr v živote, nepatria do komunity nepočujúcich a nemajú informácie o poskytovaných službách. Títo ľudia sa často potýkajú so situáciou, kedy ich chýbajú informácie a nevedia na koho by sa mohli obrátiť. Riešením by bolo šírenie informácií o práci organizácií napríklad k zdravotníckemu personálu, predpokladom ale samozrejme je ochota spolupracovať zo strany zdravotníckych zariadení. když se člověk, když se člověku stane něco takového jako se stalo mně, že jsem prakticky ze dne na den ztratila sluch, tak se ocitnete v absolutním informačním vákuu. Nikdo ani na sociálním úřadě, ani u lékaře ani u odborníka mi nebylo řečeno, nedostala jsem nějakou sumu informací co v tomto okamžiku musím udělat Nikde neexistuje nějaká ucelená suma informací, co člověk v situaci když přijde o zrak, o sluch, o ruce, o nohy má všechno udělat, protože to je to co potom stojí obrovský úsilí vlastně jenom tady ty informace získat neexistence nějaké prostě ucelené - nějakého uceleného poradenství, písemnýho, to by stačil papír kde je prostě 20 bodů, předtištěných: stalo se vám to, tak jděte tam, tam, tam...a sebou to, to, to a to. - informácie zo zákona ještě taková ta nepřehlednost, když už teda jsme u sumy informovanosti, co teda může dělat, co můžu dělat co nemůžu dělat, teda co bych měla dělat v té souvislosti s tady tím sluch nebo zrak 9

11 tak druhá část by mohla být ta suma nějak přehledně, nebo větší přístupnost jako toho, těch zákonných možností toho, na co člověk má nárok. že si myslím, že by to mělo být nějakým způsobem přístupnější, a to jednak jako přístupnější v tom smyslu té dosažitelnosti a taky hlavně přístupnější v tom smyslu té jasnosti a jednoznačnosti těch informací, protože já jsem si četla jenom jeden malý úryvek, který se týka komunikačních náležitostí, který jako člověk, který jako člověk se smyslovým postižením - sluchovým, má nárok dostat a na to potřebujete vysokou školu aby jste tomu porozuměla. To je opravdu velmi nesrozumitelně, velmi zašifrovaný, velmi zakódovaný jazyk, který vlastně když by o toto měla žádat nějaká 60 nebo 70 letá paní no tak se toho vzdá a pustí to z rukou jako horký brambor, protože si myslím, že jí to bude muset připadat jako, že to je nepřekonatelná hora. Zamestnávanie V tejto oblasti sa zrejme jedná najmä o problémy vyplývajú z nedostatočnej informovanosti verejnosti, inštitúcií a potencionálnych zamestnávateľov o problematike sluchovo postihnutých. hledám práci v Brne, bydlím v malým městě blízko Třebíče a nemůžu najít práci a proto hledám práci v Brně No a při tom zaměstnávání, že jsou velký problémy Že neslyšící když hledají práci, tak mají problém že všude říkají jak se domluvíme, je potřeba tlumočník a je potřeba aby všichni jako firmy a závody, aby měly informace o neslyšících, že všichni si myslí, že s neslyšícíma se nejde domluvit a oni jako aby dostávali více informací o neslyšících je potřeba nějak seznámit ty personalisty a takový ty lidi co prostě pracují na takových odděleních co přijímají ty neslyšící do zaměstnání aby prostě se seznámili s těma organizacema těch neslyšících. Aby si nemysleli, že neslyšící nemůže nic kvůli tomu, že nemůže normálně komunikovat no a ta nabídka toho zaměstnání byla teda zoufalá. To bylo opravdu jako hodně zoufalý, myslím si, že tady to by se mělo...já nevím jak, ale nějak prostě působit na zaměstnavatele, protože tam taky je v lidským podvědomí nějak zakódované že hluchá je blbá, takže vlastně tím jak je těžký se dorozumět tak jako ono to je podobný jako když říkáte něco druhýmu a ten nechápe, takže ten výsledek je jako podobnej, jestli neslyšíte, nerozumíte no a velice neradi zaměstnavatele s lidma kteří mají tady ten problém jako spolupracují, takže jako člověk který by v dnešní době mohl 10

12 naprosto bez problémů dělat u počítače a číst maily a já nevím komunikátory jinýho typu než je telefon tak místo toho uklízejí záchody nebo dělaj takový jako divný práce 4.2 Osoby so zrakovým postihnutím Pozitíva Respondenti hodnotia pozitívne existujúce služby a spoluprácu a ústretovosť organizácii. Medzi silné stránky patrí existujúce kurzy, sprievodcovská služba a terénne poradenstvo, podpora pri štúdiu VŠ, voľnočasové a kultúrne akcie, sociálne a právne poradenstvo, rekondičné pobyty, špeciálna škola pre zrakovo postihnutých a zdieľanie informácií v komunite. Kurzy Výuka Braillova písma, práce s počítačom, priestorová orientácia, sebaobsluha, kurz sociálnych dovedností, kurzy podpory zamestnanosti, jazykové kurzy. jsem dokonce využil, že jsem tam, jelikož jsem měl zájem o počítač - jinak bych ho nezískal. Jako získal bych ho za své peníze, kdybych chtěl, ale dneska počítač takhle vybavenej jako máme my, zrakově postižený stojí x tisíc takže to bych si ho nemohl dovolit, tak i jako první bylo, že jsem tam chodil učit se prostě psát všema deseti na klávesnici, ovšem to bylo jako abych to aspoň trochu zvládl, a pak teprve dělat - prostě jako komunikace s tím počítačem. Prostě jsem tam chodil a to mě všecko hradil obecní úřad... provádijou, učijou dokonce i jako ty starší později jako osleplé lidi prostě se v bytě orientovat, uvařit si něco, vyprat si, vyžehlit si, protože tenhleten nevidomej, když celej život viděl, pak najednou přijde o ty oči, tak prostě se ledazčeho bojí, i toho plynového sporáku se bojí, i té žehličky že se spálí, to všechno se ty později osleplý starší lidi na té Chaloupkové právě naučí. Dokonce i s počítačem naučí ty lidi, kterej je ozvučenej, naučijou ty lidi zacházet s počítačem. Motivační dopisy dřív něco takovýho nebylo, dneska je to spíš potřeba nebo nutnost všude a životopis my jsme psávali ještě, když jsme se učili na základce psát životopis jako slohovou práci. Dneska se dělá ten strukturovanej, co jsme zase neznali, že jo. Pak vlastně má generace, nebo naše generace lidí v našem věku jsme byli pomali celý život zaměstnaní u jedné firmy. Takže to nám tady tyhle dovednosti scházeli a učíme se to všechno tady. Všechno, co potřebujeme ohledně zaměstnání nebo vůbec vyřizování na úřadech. 11

13 Sprievodcovská služba, terénne poradenstvo...když jdu někam, tak si vezmu doprovod, že ano....u té Chalupkové to taky existuje zrovna taková služba, ty doprovody, která se objednává dopředu Podpora pri VŠ...využívám především toho, že si nechávám připravovat materiály ke studiu asistenční doprovod na místa, která souvisejí s výukou... pomoc související s organizací studijního plánu, rozložení studia v jednotlivých semestrech. Dále mohou pracovníci střediska pomoci studentovi se zpřístupněním výuky Celkově jsem s úrovní poskytovaných služeb střediska velmi spokojen a domnívám se, že se jedná o nejlepší komplexní systém péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami nejen v ČR, ale i v rámci států evropské unie Voľnočasové a kultúrne akcie je možno navštěvovat i různé volnočasové aktivity, cvičení na koberci, židlích a také i venku v zahradě u Smrku. Funguje zde i Hapateliér, což je taková dílna všeho možného. Dá se zde dělat z hlíny, malovat různými technikami, tkát na stavu a tak podobně. Do této dílny jsem chodil při absolvování prvního kurzu. Zde se také narodil nápad založit oddíl Showdownu Komunita zdieľanie informácií spíš od známých prostě jako, známej ke známýmu. Kamarád prostě řekne to, to a to, já jsem byl třeba na schůzi třeba tam říkali o tom a o tom, jako z těch schůzí, kdyby člověk měl čas jít na tu schůzi kdykoliv prostě přijít, tak by se to dověděl, i sám, jenže vždycky ten čas není. Takže kamarádi, co tam chodívaj na ty schůze, nebo co jsou prostě spolupracovníci v práci, řeknou, co na těch schůzích bylo. Takže tam se to dovíme jako. jinak tady v Brně jsem tady chodil do školy tak mám tady hodně známých spolužáků kamarádů a tak a ono se o tom mezi děckama vykládá, tyfláč to je známá organizace, která dlouho funguje, takže... Sociálne a právne poradenstvo je tady aj nějaká sociálně právní poradna, že? Takže když aj třeba, víte kolik je teď podvodníků, aj když člověk chce nastoupit do toho zaměstnán, tak vás dostanou na něco prostě. Tak oni nám radí aj v tom jak postupovat, jak to trošku aspoň odhalit jestli - aby jsme nebrali zas úplně 12

14 všechno tu práci a pak zjistíme, že vlastně po nás chcou podvod ještě na druhých lidech j, tak tady toto trošičku aspoň oťukat, rozeznat. Tady de facto se dovíme všechno. Co by jsme se chtěli dozvědět (nového), ak to zase se domluvím,e že třeba v příštím kurzu by se mohlo probrat nebo zjistit Rekondičné pobyty Užitočnosť rekondičních pobytov respondenti videli najmä v možnosti rozšířit svoje sociálne kontakty, dozvedieť sa nové informácie, zdieľanie informácií a oceňovali tiež možnosť vzájomne si poradiť. Zase na těch rekondicích se tam dovědí ty rodiče zas něco novýho, i ze stránky sociální, na co mají nárok třeba jako oni sami, nebo na co má nárok to dítě po stránce sociální. Když takhle tady se ptáme náhodou nebo se zeptala manželka té paní X, taky řekla tam a tam jsou takový ty ty večery, jak jsem slyšel od manželky, že jim tam takové různé sociální věci taky řeknou nebo poradijou, co by mohli, nebo jak by mohli já jsem vždycky byla spokojená a člověk vlastně to dítě jako přinde jako, tam máte ty zdravotní pracovnice a něco se opravdu člověk přiučí a (manžel) doví se, co je novýho a tak. Spíš tam tak dostane ten kontakt na některý ty třeba když, jak jste se ptala na návaznost, tam už spíš jako poradijou, však zkuste zavolat tam, zkuste tam za tou, tam se spíš jako, co jsem tak zjistil, třeba člověk doví možná víc než tady v Brně. Špeciálna škola pre zrakovo postihnutých...speciální škola pro zrakově postižené a nevidomé, to je učňovská a základní škola tam... tam jako podmínky jsou. Tam je třebas osm dětí ve škole jo a vlastně mají taky možnost pracovat na počítači anebo třebas jim pomáhaj v tom, že holka, když čte a nevidí na to, jo, že musí jako strašně zblízka tak aby si nezacláněla, protože lupou jí to taky nepomůže nezaclánět tak má tady ty písmenka, co jsou tady v té zoře, takový velký, ale ještě jí vymyslej takový jako světlo, tu čelovku jo. Takže voni jako hodně jim pomáhaj... v tý škole, v těch Pisárkách prostě a oni tam mají psychologa, oni tam mají ty očaře, oni tam mají různý ty pedagogický prostě pracovníky jako takže voni si je tam sami bych víceméně řekl směrujou prostě a ty nedostatky, který mají třeba tak ono to tak jako se snažijou prostě jako usměrňovat 13

15 Individuálna poradenská starostlivosť a návštevy v rodine, požičiavanie hračiek, pobyty Vysoko pozitívne hodnotia služby klienti Střediska ranné péče vždycky se všema jsme byli spokojený, oni vlastně nám pujčujou, nemusíte kupovat pro děti ty, jako dávat peníze za to, protože to dítě má větší takový, ty zrakově postižený děti jdou po těch světýlkách jo, takže minimálně musíme třebas pujčit blikací telefony nebo ona už pozná, co to, po čem to dítě jde. Donese hračky, kabelu s hračkama, vždycky se dvě tři hračky pujčíjou a pak to vrátíme. jsou rodiny, třeba úplně zdravý rodiče, kteří mají postižený dítě, nevidomý, a ti absolutně nevědí, co s tím dítětem mají dělat Problémy Vyhľadávanie klientov V tejto téme opäť ide o dostupnosť informácií o službách pre osoby, ktoré nemajú skúsenosť s organizáciami, dôležitá je spolupráca zdravotníckych zariadení, sociálnych úradov s organizáciami. no právě pro ty lidi, který Tyflocentrum neznají, pokud jsou zrakově postižení, mají vrozenou vadu, tak se k tomu dostanou že jo. Když člověk potom přijde o zrak já nevím, jako já třeba v pozdějším věku, tak já teda jsme se dozvěděl o Tyflocentru díky pani doktorce oční ale hromadu těch očařů o tom ani neví, nebo tu informaci nepodá když o tom ví Rezervy sociálnych úradov a úradov práce - spolupráca sociálnych a pracovných úradov s organizáciami Podľa výpovedí respondentov pracovníci úradov, často nemajú informácie o práci organizácií a o tom, aké možnosti a služby tieto poskytujú. Čo sťažuje prístup k týmto službám najmä u osôb, ktoré niesú zachytené v sieti organizácií....informovanost pracovního úřadu, kdyby pracovní úřad aspoň informoval zaměstnavatele, protože většinou jsme všichni na pracovním úřadě - to znamená, že kdyby je informovali, že nemusí mít strach(zo zamestnávania zrakovo postihnutých) nebo něco takovýho. Ostatně já jsem se o tomhle dozvěděl z pracovního úřadu, ale musel jsem se zeptat. Takže na tom pracovním úřadě ani nevěděli, co ten Tyfloservis nebo centrum dělá. 14

16 ...no já si myslím, že tohle to by měla být právě toho pracovního úřadu, že tedy by měly nás nebo jako lidi postižení informovat o tom, kde se můžou zeptat, nebo kde můžou mít nějakou třeba rehabilitaci nebo cokoliv jinýho, aby se mohli zapojit do pracovního procesu. To je vlastně podstata pracovního úřadu a ten patří pod magistrát...a je to právě a jsme zase zpátky u těch pracovních úřadů, které by zase mohli informovat pro ty ostatní, co tady neví vůbec co se tady děje. Mohli by informovat přece jako třeba: naučit se Německy nebo Anglicky můžete, máte to bezplatný. Protože spousta lidí si myslí že se to musí platit, což je pro nezaměstnanýho největší překážka - placení něčeho. - roztrieštenosť služieb, papierovanie, neochota.., teď tady magistráty, jak jsou rozdělený v Brně, něco máte v Krpoli že jo, něco na Kolišti a teď třebas jdete na Koliště anebo já nevím, tam na ten určitej úřad, kam vás pošlou, teď najednou zjistíte, že jste špatně, teď jdete tam, přindete tam, teď už je po, protože než někoho najdete, tak už maj zavřeno jo a to už.. to spíš toto mě jako hrozně rozčiluje, že furt lítám po úřadech roztříštěnost úřadů. Že to pro invalidy celkově, nejen pro nevidomý, není dobrý. Je to taková ta roztříštěnost je to prostě rozdělený a člověk neví, kam jít, takže když by to bylo blíž sebe, tak to se stačí v jeden vyřídit a nemusím nikam lítat tři dny po sobě...co se ještě toho úřadu týče, nevím proč mají nařízeno od magistrátu, že nemůžou za nás vypsat nějaký dokumenty nebo papíry, s tím, že se to dá podepsat. Protože když já s tím jdu tak, teď tam chodím dost často, tak mě strčí papír a já ji poprosím jestli by to nemohla vyplnit, že na to nevidím, a oni řeknou ne nemůžem a pošlou mně pryč to znamená na každej úřad musím jít alespoň třikrát, jednou pro ten papír, po druhý s tím papírem a po třetí když je špatně vyplněnej nebo něco tam chybí - netransparentnosť financovania kompenzačných pomôcok co si ještě myslím, že není dobrý, co se mi nelíbí, že jako že některej obecní úřad ten zrakově postiženým proplatí, že může třebas až do 100 procent, jo. Některej úřad to proplatí a některej s tím dělá ty problémy jako jsme se bavil,i jo. Proč to není stanovený nějakou stejnou, jako všude stejně? 15

17 - limity (čakacie doby) na pomôcky...dlouhý lhůty, my třeba dostanem pomůcku, a na další pomůcku máme nárok až za pět let a proč, proč až za pět let, já tu pomůcku používám, ta pomůcka se třeba během dvou roků zničí nebo prostě nějak znehodnotí a já budu čekat další tři roky, až pomůcku mohu dostat... jako já to, ona to potřebuje požívat každý den a né čekat tři roky teď, než dostane novou. Zamestnávanie Táto oblasť je prepojená s vyššie uvádzanými problémami. Žiadúca by bola spolupráca najmä úradov práce s organizáciami, ktoré poskytujú služby na podporu zamestnanosti. A tiež rozširovanie a propagácia možností štátnej podpory zamestnávateľom....ještě k tomu úřadu a tak jo, že by měly víc informovat ty zaměstnavatele, když někoho zaměstná takovýho jako my trošku víc podrobně. Jo dobře ví ze zákona, že mají nějakou daňovou slevu ale ještě co oni můžou jako úřad eventuelně pro vytvoření pracovního místa, protože oni mají nějaký pole působnosti, můžou aby ty, protože ty zaměstnavatele ani nevíjou a tak nějak v tom víru tance tomu sa tak nějak ale, nevím jakým způsobem přes počítač něco jim tam zašlou... Informovanosť Závažným problémom na ktorý sme už narazili aj vyššie je informovanosť o poskytovaných službách, dostupnosť informácie pre osoby mimo komunitu a siete organizácií. Ďalej informácie vyplývajúce zo zákona, ich dostupnosť a zrozumiteľnosť. Problematické sú aj spotrebiteľské informácie napríklad pri počítačových programoch, návody v dostupnom formáte pre zrakovo postihnutých....no doktoři toho tak moc nevijou jinde se ani člověk nedozví opravdu, to jako kdyby se měl člověk na magistrát spolíhat, tam nevím, jestli by se něco dozvěděl že opravdu si myslím, že kdyby tady toto nebylo tak nevím vůbec nic, nebo to že vyjde nějaký zákonník, to uslyšíte ve správách a nevíte ani kam se obrátit, jo a když aj někam půjdete, všude na tom úřadě, tak kdyby jste chtěla informovat o tom zákone nevím jaký by bylo stanovisko, nebo jestli by vůbec někdo na vás našel čas teď se zabývat s váma. webové stránky magistrátu a jeho orgánů v blindfriendly formátě Zvýšení informovanosti personálu na sociálních úřadech většinou vůbec nevědí, že daná pomůcka existuje a kam ji mají zařadit, dále pak také lepší znalost zákonů, rodiče jsou často mnohem informovanější než tito pracovníci, na druhou stranu jsem se u 90% z nich setkala s ochotou. 16

18 Respitná starostlivosť Zatiaľ v Brne chýba táto služba. Ide o oddychovú starostlivosť pre rodičov. Respitní péče -mám na mysli úlevovou, aby si rodiče mohli odpočinout. Např. víkendová nebo týdenní péče o dítě nebo postiženého dospělého člověka. V některých jiných regionech tato služba funguje. Podpora integrácie detí s postihnutím Zlepšit a zvýšit podmínky pro integraci postiženého dítěte do běžné základní školy. Odpolední aktivity nebo komunitní centrum, kde by se setkávali zdravé i postižené děti. Komunikácie - ozvučenie dopravných prostriedkov Problém s ozvučením dopravných prostriedkov, podľa respondentov býva systém často vypnutý, prípadne hlási zastávky s posunutím, čo pôsobí nevidomým značné problémy. Když mluvíš o tom dopravním, bylo by perfektní, kdyby do všech tramvají a pokud by to šlo do troleje dali, tady to s tou hůlkou ovládáme, zmáčkneme říká nám to to číslo, jenomže bohužel zrovna minule se nám stalo neměli to zaplí řidiči, tady toto by se jim mohlo zdůraznit, aby to... oni to prostě nemají zaplý takže já můžu mačkat co chci ty vysílačky jsou dobrý, když to funguje i v dopravních prostředkách, jenomže tady to funguje strašně málokdy...a už nevidím čísla z autobusu. A ne že by mi to bylo trapný, je to takový nepříjemný, protože autobus přijede, prosím vás co je to za autobus, prosím vás co je to za autobus, jo, jako kdyby to hlásilo, když to zmačknu, já tu vysílačku mám jako v ruce, nemám teda hůl, mám ji v ruce, když to zmačknu, když mi to ohlásí, nemusím se nikoho ptát, nemusím být na nikom závislej, ale jako pak sednout do autobusu nějakýho špatnýho a jet někam jinam než chci, to taky není příjemný. - vodiace lišty Dobudovávanie vodiacích líšt na chodníkoch a komunikáciách, hlasových semafórov. spíš co by bylo potřeba zlepšit je komunikace, myslím tím správu komunikací v Brně. Co se týka těch hlasových semafórů jo, nebo vůbec co jsou vodící lišty 17

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163 JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jak na práci, příručka pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Graficky zpracovala: Mgr. Marta

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Zpřístupňování

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit TÝDEN PRVNÍ Tímto vás vítáme v e-learningovém kurzu knihoven VUT, který je zaměřený na zvyšování vaší informační gramotnosti. Dříve než se pustíme do samotného obsahu kurzu, dovolte nám krátké úvodní slovo

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ÚMLUVA OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ÚMLUVA OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ÚMLUVA OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Camille Latimier 19.4.2013 CO TO JE ÚMLUVA? Členské státy OSN můžou vytvořit

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM Zápis ze setkání Termín konání: středa 10. 6. 2015 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Situace a podpora pečujících na trhu práce. Radka Dudová, Ph. D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Situace a podpora pečujících na trhu práce. Radka Dudová, Ph. D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Situace a podpora pečujících na trhu práce Radka Dudová, Ph. D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Péče o seniory a osoby se zdravotním postižením Více než 80 procent péče je poskytováno

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Hodnocení při přijetí do nemocnice

Hodnocení při přijetí do nemocnice l Hodnocení při přijetí do nemocnice (Paragraf 2 Zákona o duševním zdraví z 1983) Svit budoucnosti 1. Jméno pacienta 2. Jméno osoby zodpovědné za vaši péči (váš zodpovědný lékař ) 3. Název nemocnice a

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Komunikace - jak na to? Metodický list

Komunikace - jak na to? Metodický list Komunikace - jak na to? Metodický list práce s interaktivní tabulí - chyby v komunikaci, scénky skupinová práce - tvorba pravidel komunikace praktická cvičení - Braillovo písmo, cesta nevidomého, řeč neslyšícího

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Fabiánová Pavlína, Gladyszová Eva, Holubová Aneta, Jirmanová Eliška, Kameníková Marie, Klbečková Gabriela, Miklasová Anežka, Svečulová Michaela,

Fabiánová Pavlína, Gladyszová Eva, Holubová Aneta, Jirmanová Eliška, Kameníková Marie, Klbečková Gabriela, Miklasová Anežka, Svečulová Michaela, Fabiánová Pavlína, Gladyszová Eva, Holubová Aneta, Jirmanová Eliška, Kameníková Marie, Klbečková Gabriela, Miklasová Anežka, Svečulová Michaela, Štukavcová Anežka Studentský život Porovnání studentského

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Český Springfield: velká firma na malém městě

Český Springfield: velká firma na malém městě workshop doktorandů/doktorandek Brno 13. 9. 2013 Český Springfield: velká firma na malém městě Robert Osman, Ondřej Šerý Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita úvod ekonomická orientace regionálně

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání čeština pro cizince Mgr. Markéta Slezáková spoluautorka koncepce Nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince Centra pro integrace cizinců Nízkoprahové kurzy

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy 1. Když nemůžu přijít, musím se omluvit Jak to mám udělat: Nejpozději 1 den dopředu zavolám, pošlu SMS nebo napíšu email,

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Diverzita pro OZP a trh práce

Diverzita pro OZP a trh práce Diverzita pro OZP a trh práce Tomáš Sokolovský Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, Ostrava Název projektu: Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort.

Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort. Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort. V tomto článku bych se s vámi ráda podělila o zkušenosti z mé felinoterapeutické praxe. Pracuji pod sdružením Auracanis a začala jsem navštěvovat

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 4/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY Jménem TDN si vážíme dotázaných, kteří se věnovali svůj čas vyplněním dotazníku buď formou osobního setkání v bytě či organizaci nebo elektronického dotazníku http://www.survio.com/survey/f/a8q3e2p9w4k0p2j9m

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA INTEGRACE OČIMA ASISTENTA ASISTENT PEDAGOGA versus OSOBNÍ ASISTENT Asistent je zaměstnancem školy výhody: je součástí pedagog.sboru je více zapojován do dění ve škole má práva i povinnosti jako ostatní

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Informační funkce Participační (demokratizační) funkce 1 Servisní funkce NO Role státu, stát blahobytu x liberální systém

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více