ZPRÁVA Z PŘEDVÝZKUMU POTŘEB UŽÍVATELŮ PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE SMYSLOVÝM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA Z PŘEDVÝZKUMU POTŘEB UŽÍVATELŮ PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE SMYSLOVÝM"

Transkript

1 ZPRÁVA Z PŘEDVÝZKUMU POTŘEB UŽÍVATELŮ PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) Autor práce: Bc. Eva Surovková Studie vznikla díky podpoře z projektu Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce NNO na území města Brna, který je financován z prostředků EU a SROP v rámci grantového schématu Jihomoravského kraje.

2 Bc. Eva Surovková je študentka magisterského študijného programu, odbor psychológia, na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Kontakt: Identifikace autora: Ďakujem všetkým, spolupracovníkom a respondentom, ktorí boli ochotný venovať mi svoj čas a podeliť sa o svoje myšlienky. 1

3 Podkladový materiál pro proces komunitního plánování sociálních služeb v městě Brně BRNO, květen

4 Obsah 1 Úvod Definovanie skupiny Osoby so zrakovým postihnutím Osoby so sluchovým postihnutím Výzkumný design Pološtrukturovaný rozhovor Focus group Charakteristika výskumného súboru Analýza dát Osoby so sluchovým postihnutím Osoby so zrakovým postihnutím Zhrnutie...19 Skupina osoby so sluchovým postihnutím...19 Skupina osoby so zrakovým postihnutím Záver

5 1 Úvod Cieľom tohto výskumu je získať informácie o potrebách cieľovej skupiny, užívateľov sociálnych služieb, konkrétne skupiny osoby so zmyslovým postihnutím. V rámci tejto skupiny vznikli v projekte komunitného plánovania dve podskupiny: - osoby so zrakovým postihnutím, - osoby so sluchovým postihnutím Výskum bol realizovaný kvalitatívnou výskumnou metódou, použitá bola metóda pološtrukturovaného rozhovoru a focus group. Respondenti boli oslovený prostredníctvom organizácií poskytujúcich sociálne služby tejto cieľovej skupine. Celkovo sa výskumu zúčastnilo 16 respondentov. Dáta získané rozhovormi boli analyzované pomocou tématickej analýzy. 2 Definovanie skupiny 2.1 Osoby so zrakovým postihnutím Hovoříme-li o zrakovém postižení, je v praxi důležité, zda člověk může vnímat zrakem a do jaké míry, či zda je nevidomý. Na rozdělení sociálních služeb nemá stupeň postižení zásadní vliv, tyto služby jsou u nás poskytovány v organizacích, zařízeních a institucích, které jsou vymezeny podle věku klienta. Stupeň postižení bude určovat potřeby jednotlivců a tím obsah a formu nabízených služeb. (Hamadová, 2006) 2.2 Osoby so sluchovým postihnutím Označení sluchově postižení se týká velmi nehomogenní skupiny osob, která je diverzifikována především stupněm a druhem sluchového postižení. Termín zahrnuje tyto základní kategorie osob: neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí. Každá z těchto kategorií představuje různorodou kvalitu, od toho se odvíjí i odlišnost následné péče a přístupu k jedincům se sluchovou vadou. A samozřejmě je také nutné vycházet z aktuálních potřeb a požadavků osob s konkrétním typem sluchové vady, které mohou být vzhledem k nejednotnosti typu postižení velmi rozdílné. (Horáková, 2006) 4

6 3 Výzkumný design Vo výskume bola použitá kvalitatívna výskumná metóda, túto definuje Strauss a Corbinová (1990) ako akýkoľvek výskum, ktorého výsledkov nedosahujeme pomocou štatistických procedúr alebo iných spôsobov kvantifikácie. Výhodou tejto metódy je, že nám umožňuje získať detailné informácie o skúmaných javoch, tak ako by to kvantitatívnymi metódami nebolo možné. Metódou zberu dát bol pološtrukturovaný rozhovor a focus group. 3.1 Pološtrukturovaný rozhovor Ako metódu zberu dát som zvolila pološtrukturovaný rozhovor. Pri tejto metóde si výskumník vytvorí určitú schému - okruhy otázok, ktoré chce počas rozhovoru prebrať. Tento typ rozhovoru umožňuje meniť poradie kladenia otázok podľa potreby a spôsobu akým sa rozhovor vyvíja. Vytvorená schéma otázok tvorí jadro rozhovoru, na toto jadro sa nabaľujú rôzne doplňujúce otázky a témy, ktoré sa vynorili v priebehu rozhovoru a pýtajúci ich považoval za relevantné k pôvodnému zadaniu. (Miovský, 2006) Pri zameraní nášho výskumu na odhaľovanie potrieb respondentov, je tento typ rozhovoru vhodný najmä pre určitú voľnosť, ktorú tazateľovi umožňuje. Ak sa v priebehu kladenia otázok vynorí nová téma, ktorá by mohla byť pre náš stanovený cieľ významná, môžeme ju prehĺbiť. To je výhoda pri našom koncepte, kedy sa u respondentov snažíme získať autentickú výpoveď o ich potrebách. 3.2 Focus group 1 Metóda focus group (skupinová diskusia) je jednou zo základných metód kvalitatívneho rozhovoru. Vychádza z kumulovania podnetov pri rozhovore so skupinou osôb a využíva interakcie členov skupiny behom skupiny. Jej výhodou je že jednotlivý účastníci môžu naviazať a komentovať názory ostatných. 1 ( 5

7 3.3 Charakteristika výskumného súboru V skupine osôb so sluchovým postihnutím sa výskumu účastnilo 5 osôb rôznych vekových kategórií. V 4 prípadoch prebiehali rozhovory za pomoci tlmočníka a šlo o klientov Unie neslyšících Brno v jednom prípade so samotnou respondentkou, bez potreby tlmočníka. V skupine osôb s postihnutím zraku bolo realizovaných 6 individuálnych rozhovorov s klientami rôznych organizácií a focus group s 5 osobami s klientami Tyflocentra. 4 Analýza dát Data boli analyzované pomocou tématickej analýzy. Princípom tohto kódovania je vyhľadávanie tém (kategórií) v danom texte (transkripcii rozhovorov). Analýzy sú rozdelené na pozitíva a problémy. V časti pozitíva uvádzame služby, ktoré klienti explicitne zmieňovali ako užitočné a žiadúce. V časti problémy sú uvádzané také témy ktoré respondenti považovali za problematické, prípadne problémové oblasti, ktoré nerieši žiadna dostupná sociálna služba. 4.1 Osoby so sluchovým postihnutím Pozitíva Respondenti vyjadrovali spokojnosť s existujúcimi službami, explicitne sa vyjadrovali k vzdělávacím aktivitám, besedám a prednáškám a tiež k podpore stretávania sa v rámci komunity osôb so sluchovým postihnutím. Prednášky a besedy tady jsou besedy a přednášky a že jako ty besedy a přednášky jako tam dostane nějaký informace na těch přednáškách a na těch besedách Přednášky zajímavý, pěkný program Komunita zdieľanie informácií Oni si to mezi sebou jako vykládají, neslyšící vykládají co bude program unie, co bude program tam, neslyšící si to takhle mezi sebou řeknou 6

8 tady je větší komunita těch neslyšících takže by chtěl i žít v tom větším měste než v tom malým. Že tam jsou jenom dva neslyšící a že tady je víc možností, že se teda stěhoval tam kde je ta komunita neslyšících, kde jsou ty organizace, že by raději tam žil v tom městě. Problémy Potreba zdieľať priestory na Vodovej U viacerých respondentov rezonovala téma vlastníctva budovy na Vodovej ulici, a zdieľania týchto priestorov organizáciami....no že tady je každý čtvrtek 30 až 40 osob a že tady je málo místa že tam je sál velký, no aby jako mohla ta unie Brno, třeba sídlit na té Vodové v té budově. Potreba rozšírenia ponuky vzdelávania jazyky, počítače U respondentov v mladšom veku sa javila, ako významná téma rozširovania vzdelávania a to najmä rozvoj pokročilejších dovedností v práci s počítačom (grafika, internet, atď) a tiež výuka jazykov. učit na počítači, učit angličtinu No kdyby tady byla angličtina, no nějaký taky kurzy českého jazyka, že by nebylo špatný, protože neslyšící by to potřebovali Nedostatok tlmočníkov Že se říká že málo (tlmočníkov) že já nestačím všecko jako otlumočit, že mám málo času že pořád je obsazeno Potreba tlmočníkov na stredných školách U respondentov v mladšom veku boli témou slabá ponuka vzdelávacích programov na stredných školách a neschopnosť školy zaistiť tlmočníkov na vyučovaní. Zdá sa, že v tejto oblasti je medzera v poskytovaní služieb a že chýba inštitúcia, ktorá by pokrývala podporu a pomoc študentom stredných škôl. ve škole, jako chodím na střední školu a učitelé všichni neznakují a je tam potřeba, jsou tam potřeba tlumočnící a škola říká, že nemají peníze na tlumočníky a my všichni nerozumíme všem učitelům, když učitelé neznakují, že by bylo potřeba aby se našli peníze na tlumočníky který by otlumočili třeba na té střední škole. No jako tam jde o to, že když jako studenti se ptají jako ve škole pana ředitele nebo zástupce tak oni vždycky říkaj: nemůžeme zaplatit tlumočníka nemáme na to peníze 7

9 Jo ale to je jenom pro studenty, kteří na Masarykově univerzitě studují (centrum Theiresias), tam mají i tlumočníky ale na střední škole ne, tam je velký problém s těma tlumočníkama na střední škole. Masarykova univerzita tam oni mají tlumočníky a pomáhají jako a takový středisko jako je na Masarykově aby bylo i pro ty střední školy. Informovanosť - nedostatok informácií, komunikačná bariéra Podľa výpovedí respondentov počujúci nemajú informácie a skúsenosti s komunikáciou s nepočujúcim. Z čoho plynú obavy a neochota na strane počujúcich, ktoré sa premietajú do rôznych oblastí života, napríklad i zamestnávania. jsem byl v nemocnici a doktor se mne bál protože viděl neslyšícího a nakonec jsme se dobře domluvili Že neslyšící když hledají práci, tak mají problém že všude říkají jak se domluvíme, jako je potřeba tlumočník a je potřeba aby všichni jako firmy a závody aby měly informace o neslyšících že všichni si myslí že s neslyšícíma nejde se domluvit a oni jako aby dostávali více informací o neslyšících hmm, no tak pokud jde třeba o vyřizování těch záležitostí tak, co se týče toho sluchového postižení tak v tom jsou zcela zásadní a primární komunikační problémy. I když musím říct, že v rámci té doby co jsem ten sluch ztratila, což je už nějakejch téměř 15 let tak vnímám pozitivní posun, ale i přesto vůbec není běžné, že by lidi na úřadě byli nějakým způsobem informovaní, respektive nějak trénovaní v komunikaci s neslyšícím. Protože ono vlastně ta situace je taková mnohdy, že když řeknu někomu jako na úřadě, že jsem neslyšící, tak prvotní reakce je takový jako úlek, takový jako určitý ústup. Není to tak jako vždy a není to ani často, ale jako stává se to. A myslím, že zrovna ty lidi na těch úřadech by měli být jako nějakým způsobem školení aby byly schopni to zvládnout, protože chodí na ty úřady všichni. já jsem zaznamenala, že Magistrát vydává takový jakoby určitý návody, že se dávají do tramvají letáčky, jak komunikovat se sluchově postiženými, což je dobrý a pořád si myslím, že toho je málo tady toho 8

10 - stereotypizujúci postoj na úradoch Ide o skúsenosti respondentov, kedy majú pocit, že na úradoch im zámerne nie sú poskytované informácie o možných nárokoch vzhľadom na rozsah postihnutia. pořád se tak jaksi apriori přistupuje k tomu člověku jako, že si chce nějak nadlepšit, že vlastně tam nejde z toho důvodu že to opravdu potřebuje ale prostě...že by chtěl něco navíc. Takže prostě ten přístup vlastně těch úředníků a taky prostě aby oni měli ty informace a taky o tom, jak komunikovat s tím člověkem že takový ty informace který by člověku opravdu mohli velmi pomoct usnadnit si život s tím postižením, tak jsou jakoby trochu ze strany úředníků blokované. Že člověk musí projít mnoho a mnoho komunikačních bariér než se dozví na co má skutečně nárok. Já chápu, že jsou lidi který to nadužívají nebo zneužívají nebo tak, ale myslím si, že nastavení takový to bariérový nastavení paušální, kdy vlastně budu tvořit bariéru aby to náhodou někdo nezneužil, pro lidi který jsou, který nemaj takzvaně ostrý lokty tak vlastně zamezí k přístupu k mnoha a mnoha věcem. - informačné vákuum vyhľadávanie klientov,1. kontakt Tento problém je závažný najmä v prípadoch osôb, u ktorých došlo k vzniku postihnutia až neskôr v živote, nepatria do komunity nepočujúcich a nemajú informácie o poskytovaných službách. Títo ľudia sa často potýkajú so situáciou, kedy ich chýbajú informácie a nevedia na koho by sa mohli obrátiť. Riešením by bolo šírenie informácií o práci organizácií napríklad k zdravotníckemu personálu, predpokladom ale samozrejme je ochota spolupracovať zo strany zdravotníckych zariadení. když se člověk, když se člověku stane něco takového jako se stalo mně, že jsem prakticky ze dne na den ztratila sluch, tak se ocitnete v absolutním informačním vákuu. Nikdo ani na sociálním úřadě, ani u lékaře ani u odborníka mi nebylo řečeno, nedostala jsem nějakou sumu informací co v tomto okamžiku musím udělat Nikde neexistuje nějaká ucelená suma informací, co člověk v situaci když přijde o zrak, o sluch, o ruce, o nohy má všechno udělat, protože to je to co potom stojí obrovský úsilí vlastně jenom tady ty informace získat neexistence nějaké prostě ucelené - nějakého uceleného poradenství, písemnýho, to by stačil papír kde je prostě 20 bodů, předtištěných: stalo se vám to, tak jděte tam, tam, tam...a sebou to, to, to a to. - informácie zo zákona ještě taková ta nepřehlednost, když už teda jsme u sumy informovanosti, co teda může dělat, co můžu dělat co nemůžu dělat, teda co bych měla dělat v té souvislosti s tady tím sluch nebo zrak 9

11 tak druhá část by mohla být ta suma nějak přehledně, nebo větší přístupnost jako toho, těch zákonných možností toho, na co člověk má nárok. že si myslím, že by to mělo být nějakým způsobem přístupnější, a to jednak jako přístupnější v tom smyslu té dosažitelnosti a taky hlavně přístupnější v tom smyslu té jasnosti a jednoznačnosti těch informací, protože já jsem si četla jenom jeden malý úryvek, který se týka komunikačních náležitostí, který jako člověk, který jako člověk se smyslovým postižením - sluchovým, má nárok dostat a na to potřebujete vysokou školu aby jste tomu porozuměla. To je opravdu velmi nesrozumitelně, velmi zašifrovaný, velmi zakódovaný jazyk, který vlastně když by o toto měla žádat nějaká 60 nebo 70 letá paní no tak se toho vzdá a pustí to z rukou jako horký brambor, protože si myslím, že jí to bude muset připadat jako, že to je nepřekonatelná hora. Zamestnávanie V tejto oblasti sa zrejme jedná najmä o problémy vyplývajú z nedostatočnej informovanosti verejnosti, inštitúcií a potencionálnych zamestnávateľov o problematike sluchovo postihnutých. hledám práci v Brne, bydlím v malým městě blízko Třebíče a nemůžu najít práci a proto hledám práci v Brně No a při tom zaměstnávání, že jsou velký problémy Že neslyšící když hledají práci, tak mají problém že všude říkají jak se domluvíme, je potřeba tlumočník a je potřeba aby všichni jako firmy a závody, aby měly informace o neslyšících, že všichni si myslí, že s neslyšícíma se nejde domluvit a oni jako aby dostávali více informací o neslyšících je potřeba nějak seznámit ty personalisty a takový ty lidi co prostě pracují na takových odděleních co přijímají ty neslyšící do zaměstnání aby prostě se seznámili s těma organizacema těch neslyšících. Aby si nemysleli, že neslyšící nemůže nic kvůli tomu, že nemůže normálně komunikovat no a ta nabídka toho zaměstnání byla teda zoufalá. To bylo opravdu jako hodně zoufalý, myslím si, že tady to by se mělo...já nevím jak, ale nějak prostě působit na zaměstnavatele, protože tam taky je v lidským podvědomí nějak zakódované že hluchá je blbá, takže vlastně tím jak je těžký se dorozumět tak jako ono to je podobný jako když říkáte něco druhýmu a ten nechápe, takže ten výsledek je jako podobnej, jestli neslyšíte, nerozumíte no a velice neradi zaměstnavatele s lidma kteří mají tady ten problém jako spolupracují, takže jako člověk který by v dnešní době mohl 10

12 naprosto bez problémů dělat u počítače a číst maily a já nevím komunikátory jinýho typu než je telefon tak místo toho uklízejí záchody nebo dělaj takový jako divný práce 4.2 Osoby so zrakovým postihnutím Pozitíva Respondenti hodnotia pozitívne existujúce služby a spoluprácu a ústretovosť organizácii. Medzi silné stránky patrí existujúce kurzy, sprievodcovská služba a terénne poradenstvo, podpora pri štúdiu VŠ, voľnočasové a kultúrne akcie, sociálne a právne poradenstvo, rekondičné pobyty, špeciálna škola pre zrakovo postihnutých a zdieľanie informácií v komunite. Kurzy Výuka Braillova písma, práce s počítačom, priestorová orientácia, sebaobsluha, kurz sociálnych dovedností, kurzy podpory zamestnanosti, jazykové kurzy. jsem dokonce využil, že jsem tam, jelikož jsem měl zájem o počítač - jinak bych ho nezískal. Jako získal bych ho za své peníze, kdybych chtěl, ale dneska počítač takhle vybavenej jako máme my, zrakově postižený stojí x tisíc takže to bych si ho nemohl dovolit, tak i jako první bylo, že jsem tam chodil učit se prostě psát všema deseti na klávesnici, ovšem to bylo jako abych to aspoň trochu zvládl, a pak teprve dělat - prostě jako komunikace s tím počítačem. Prostě jsem tam chodil a to mě všecko hradil obecní úřad... provádijou, učijou dokonce i jako ty starší později jako osleplé lidi prostě se v bytě orientovat, uvařit si něco, vyprat si, vyžehlit si, protože tenhleten nevidomej, když celej život viděl, pak najednou přijde o ty oči, tak prostě se ledazčeho bojí, i toho plynového sporáku se bojí, i té žehličky že se spálí, to všechno se ty později osleplý starší lidi na té Chaloupkové právě naučí. Dokonce i s počítačem naučí ty lidi, kterej je ozvučenej, naučijou ty lidi zacházet s počítačem. Motivační dopisy dřív něco takovýho nebylo, dneska je to spíš potřeba nebo nutnost všude a životopis my jsme psávali ještě, když jsme se učili na základce psát životopis jako slohovou práci. Dneska se dělá ten strukturovanej, co jsme zase neznali, že jo. Pak vlastně má generace, nebo naše generace lidí v našem věku jsme byli pomali celý život zaměstnaní u jedné firmy. Takže to nám tady tyhle dovednosti scházeli a učíme se to všechno tady. Všechno, co potřebujeme ohledně zaměstnání nebo vůbec vyřizování na úřadech. 11

13 Sprievodcovská služba, terénne poradenstvo...když jdu někam, tak si vezmu doprovod, že ano....u té Chalupkové to taky existuje zrovna taková služba, ty doprovody, která se objednává dopředu Podpora pri VŠ...využívám především toho, že si nechávám připravovat materiály ke studiu asistenční doprovod na místa, která souvisejí s výukou... pomoc související s organizací studijního plánu, rozložení studia v jednotlivých semestrech. Dále mohou pracovníci střediska pomoci studentovi se zpřístupněním výuky Celkově jsem s úrovní poskytovaných služeb střediska velmi spokojen a domnívám se, že se jedná o nejlepší komplexní systém péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami nejen v ČR, ale i v rámci států evropské unie Voľnočasové a kultúrne akcie je možno navštěvovat i různé volnočasové aktivity, cvičení na koberci, židlích a také i venku v zahradě u Smrku. Funguje zde i Hapateliér, což je taková dílna všeho možného. Dá se zde dělat z hlíny, malovat různými technikami, tkát na stavu a tak podobně. Do této dílny jsem chodil při absolvování prvního kurzu. Zde se také narodil nápad založit oddíl Showdownu Komunita zdieľanie informácií spíš od známých prostě jako, známej ke známýmu. Kamarád prostě řekne to, to a to, já jsem byl třeba na schůzi třeba tam říkali o tom a o tom, jako z těch schůzí, kdyby člověk měl čas jít na tu schůzi kdykoliv prostě přijít, tak by se to dověděl, i sám, jenže vždycky ten čas není. Takže kamarádi, co tam chodívaj na ty schůze, nebo co jsou prostě spolupracovníci v práci, řeknou, co na těch schůzích bylo. Takže tam se to dovíme jako. jinak tady v Brně jsem tady chodil do školy tak mám tady hodně známých spolužáků kamarádů a tak a ono se o tom mezi děckama vykládá, tyfláč to je známá organizace, která dlouho funguje, takže... Sociálne a právne poradenstvo je tady aj nějaká sociálně právní poradna, že? Takže když aj třeba, víte kolik je teď podvodníků, aj když člověk chce nastoupit do toho zaměstnán, tak vás dostanou na něco prostě. Tak oni nám radí aj v tom jak postupovat, jak to trošku aspoň odhalit jestli - aby jsme nebrali zas úplně 12

14 všechno tu práci a pak zjistíme, že vlastně po nás chcou podvod ještě na druhých lidech j, tak tady toto trošičku aspoň oťukat, rozeznat. Tady de facto se dovíme všechno. Co by jsme se chtěli dozvědět (nového), ak to zase se domluvím,e že třeba v příštím kurzu by se mohlo probrat nebo zjistit Rekondičné pobyty Užitočnosť rekondičních pobytov respondenti videli najmä v možnosti rozšířit svoje sociálne kontakty, dozvedieť sa nové informácie, zdieľanie informácií a oceňovali tiež možnosť vzájomne si poradiť. Zase na těch rekondicích se tam dovědí ty rodiče zas něco novýho, i ze stránky sociální, na co mají nárok třeba jako oni sami, nebo na co má nárok to dítě po stránce sociální. Když takhle tady se ptáme náhodou nebo se zeptala manželka té paní X, taky řekla tam a tam jsou takový ty ty večery, jak jsem slyšel od manželky, že jim tam takové různé sociální věci taky řeknou nebo poradijou, co by mohli, nebo jak by mohli já jsem vždycky byla spokojená a člověk vlastně to dítě jako přinde jako, tam máte ty zdravotní pracovnice a něco se opravdu člověk přiučí a (manžel) doví se, co je novýho a tak. Spíš tam tak dostane ten kontakt na některý ty třeba když, jak jste se ptala na návaznost, tam už spíš jako poradijou, však zkuste zavolat tam, zkuste tam za tou, tam se spíš jako, co jsem tak zjistil, třeba člověk doví možná víc než tady v Brně. Špeciálna škola pre zrakovo postihnutých...speciální škola pro zrakově postižené a nevidomé, to je učňovská a základní škola tam... tam jako podmínky jsou. Tam je třebas osm dětí ve škole jo a vlastně mají taky možnost pracovat na počítači anebo třebas jim pomáhaj v tom, že holka, když čte a nevidí na to, jo, že musí jako strašně zblízka tak aby si nezacláněla, protože lupou jí to taky nepomůže nezaclánět tak má tady ty písmenka, co jsou tady v té zoře, takový velký, ale ještě jí vymyslej takový jako světlo, tu čelovku jo. Takže voni jako hodně jim pomáhaj... v tý škole, v těch Pisárkách prostě a oni tam mají psychologa, oni tam mají ty očaře, oni tam mají různý ty pedagogický prostě pracovníky jako takže voni si je tam sami bych víceméně řekl směrujou prostě a ty nedostatky, který mají třeba tak ono to tak jako se snažijou prostě jako usměrňovat 13

15 Individuálna poradenská starostlivosť a návštevy v rodine, požičiavanie hračiek, pobyty Vysoko pozitívne hodnotia služby klienti Střediska ranné péče vždycky se všema jsme byli spokojený, oni vlastně nám pujčujou, nemusíte kupovat pro děti ty, jako dávat peníze za to, protože to dítě má větší takový, ty zrakově postižený děti jdou po těch světýlkách jo, takže minimálně musíme třebas pujčit blikací telefony nebo ona už pozná, co to, po čem to dítě jde. Donese hračky, kabelu s hračkama, vždycky se dvě tři hračky pujčíjou a pak to vrátíme. jsou rodiny, třeba úplně zdravý rodiče, kteří mají postižený dítě, nevidomý, a ti absolutně nevědí, co s tím dítětem mají dělat Problémy Vyhľadávanie klientov V tejto téme opäť ide o dostupnosť informácií o službách pre osoby, ktoré nemajú skúsenosť s organizáciami, dôležitá je spolupráca zdravotníckych zariadení, sociálnych úradov s organizáciami. no právě pro ty lidi, který Tyflocentrum neznají, pokud jsou zrakově postižení, mají vrozenou vadu, tak se k tomu dostanou že jo. Když člověk potom přijde o zrak já nevím, jako já třeba v pozdějším věku, tak já teda jsme se dozvěděl o Tyflocentru díky pani doktorce oční ale hromadu těch očařů o tom ani neví, nebo tu informaci nepodá když o tom ví Rezervy sociálnych úradov a úradov práce - spolupráca sociálnych a pracovných úradov s organizáciami Podľa výpovedí respondentov pracovníci úradov, často nemajú informácie o práci organizácií a o tom, aké možnosti a služby tieto poskytujú. Čo sťažuje prístup k týmto službám najmä u osôb, ktoré niesú zachytené v sieti organizácií....informovanost pracovního úřadu, kdyby pracovní úřad aspoň informoval zaměstnavatele, protože většinou jsme všichni na pracovním úřadě - to znamená, že kdyby je informovali, že nemusí mít strach(zo zamestnávania zrakovo postihnutých) nebo něco takovýho. Ostatně já jsem se o tomhle dozvěděl z pracovního úřadu, ale musel jsem se zeptat. Takže na tom pracovním úřadě ani nevěděli, co ten Tyfloservis nebo centrum dělá. 14

16 ...no já si myslím, že tohle to by měla být právě toho pracovního úřadu, že tedy by měly nás nebo jako lidi postižení informovat o tom, kde se můžou zeptat, nebo kde můžou mít nějakou třeba rehabilitaci nebo cokoliv jinýho, aby se mohli zapojit do pracovního procesu. To je vlastně podstata pracovního úřadu a ten patří pod magistrát...a je to právě a jsme zase zpátky u těch pracovních úřadů, které by zase mohli informovat pro ty ostatní, co tady neví vůbec co se tady děje. Mohli by informovat přece jako třeba: naučit se Německy nebo Anglicky můžete, máte to bezplatný. Protože spousta lidí si myslí že se to musí platit, což je pro nezaměstnanýho největší překážka - placení něčeho. - roztrieštenosť služieb, papierovanie, neochota.., teď tady magistráty, jak jsou rozdělený v Brně, něco máte v Krpoli že jo, něco na Kolišti a teď třebas jdete na Koliště anebo já nevím, tam na ten určitej úřad, kam vás pošlou, teď najednou zjistíte, že jste špatně, teď jdete tam, přindete tam, teď už je po, protože než někoho najdete, tak už maj zavřeno jo a to už.. to spíš toto mě jako hrozně rozčiluje, že furt lítám po úřadech roztříštěnost úřadů. Že to pro invalidy celkově, nejen pro nevidomý, není dobrý. Je to taková ta roztříštěnost je to prostě rozdělený a člověk neví, kam jít, takže když by to bylo blíž sebe, tak to se stačí v jeden vyřídit a nemusím nikam lítat tři dny po sobě...co se ještě toho úřadu týče, nevím proč mají nařízeno od magistrátu, že nemůžou za nás vypsat nějaký dokumenty nebo papíry, s tím, že se to dá podepsat. Protože když já s tím jdu tak, teď tam chodím dost často, tak mě strčí papír a já ji poprosím jestli by to nemohla vyplnit, že na to nevidím, a oni řeknou ne nemůžem a pošlou mně pryč to znamená na každej úřad musím jít alespoň třikrát, jednou pro ten papír, po druhý s tím papírem a po třetí když je špatně vyplněnej nebo něco tam chybí - netransparentnosť financovania kompenzačných pomôcok co si ještě myslím, že není dobrý, co se mi nelíbí, že jako že některej obecní úřad ten zrakově postiženým proplatí, že může třebas až do 100 procent, jo. Některej úřad to proplatí a některej s tím dělá ty problémy jako jsme se bavil,i jo. Proč to není stanovený nějakou stejnou, jako všude stejně? 15

17 - limity (čakacie doby) na pomôcky...dlouhý lhůty, my třeba dostanem pomůcku, a na další pomůcku máme nárok až za pět let a proč, proč až za pět let, já tu pomůcku používám, ta pomůcka se třeba během dvou roků zničí nebo prostě nějak znehodnotí a já budu čekat další tři roky, až pomůcku mohu dostat... jako já to, ona to potřebuje požívat každý den a né čekat tři roky teď, než dostane novou. Zamestnávanie Táto oblasť je prepojená s vyššie uvádzanými problémami. Žiadúca by bola spolupráca najmä úradov práce s organizáciami, ktoré poskytujú služby na podporu zamestnanosti. A tiež rozširovanie a propagácia možností štátnej podpory zamestnávateľom....ještě k tomu úřadu a tak jo, že by měly víc informovat ty zaměstnavatele, když někoho zaměstná takovýho jako my trošku víc podrobně. Jo dobře ví ze zákona, že mají nějakou daňovou slevu ale ještě co oni můžou jako úřad eventuelně pro vytvoření pracovního místa, protože oni mají nějaký pole působnosti, můžou aby ty, protože ty zaměstnavatele ani nevíjou a tak nějak v tom víru tance tomu sa tak nějak ale, nevím jakým způsobem přes počítač něco jim tam zašlou... Informovanosť Závažným problémom na ktorý sme už narazili aj vyššie je informovanosť o poskytovaných službách, dostupnosť informácie pre osoby mimo komunitu a siete organizácií. Ďalej informácie vyplývajúce zo zákona, ich dostupnosť a zrozumiteľnosť. Problematické sú aj spotrebiteľské informácie napríklad pri počítačových programoch, návody v dostupnom formáte pre zrakovo postihnutých....no doktoři toho tak moc nevijou jinde se ani člověk nedozví opravdu, to jako kdyby se měl člověk na magistrát spolíhat, tam nevím, jestli by se něco dozvěděl že opravdu si myslím, že kdyby tady toto nebylo tak nevím vůbec nic, nebo to že vyjde nějaký zákonník, to uslyšíte ve správách a nevíte ani kam se obrátit, jo a když aj někam půjdete, všude na tom úřadě, tak kdyby jste chtěla informovat o tom zákone nevím jaký by bylo stanovisko, nebo jestli by vůbec někdo na vás našel čas teď se zabývat s váma. webové stránky magistrátu a jeho orgánů v blindfriendly formátě Zvýšení informovanosti personálu na sociálních úřadech většinou vůbec nevědí, že daná pomůcka existuje a kam ji mají zařadit, dále pak také lepší znalost zákonů, rodiče jsou často mnohem informovanější než tito pracovníci, na druhou stranu jsem se u 90% z nich setkala s ochotou. 16

18 Respitná starostlivosť Zatiaľ v Brne chýba táto služba. Ide o oddychovú starostlivosť pre rodičov. Respitní péče -mám na mysli úlevovou, aby si rodiče mohli odpočinout. Např. víkendová nebo týdenní péče o dítě nebo postiženého dospělého člověka. V některých jiných regionech tato služba funguje. Podpora integrácie detí s postihnutím Zlepšit a zvýšit podmínky pro integraci postiženého dítěte do běžné základní školy. Odpolední aktivity nebo komunitní centrum, kde by se setkávali zdravé i postižené děti. Komunikácie - ozvučenie dopravných prostriedkov Problém s ozvučením dopravných prostriedkov, podľa respondentov býva systém často vypnutý, prípadne hlási zastávky s posunutím, čo pôsobí nevidomým značné problémy. Když mluvíš o tom dopravním, bylo by perfektní, kdyby do všech tramvají a pokud by to šlo do troleje dali, tady to s tou hůlkou ovládáme, zmáčkneme říká nám to to číslo, jenomže bohužel zrovna minule se nám stalo neměli to zaplí řidiči, tady toto by se jim mohlo zdůraznit, aby to... oni to prostě nemají zaplý takže já můžu mačkat co chci ty vysílačky jsou dobrý, když to funguje i v dopravních prostředkách, jenomže tady to funguje strašně málokdy...a už nevidím čísla z autobusu. A ne že by mi to bylo trapný, je to takový nepříjemný, protože autobus přijede, prosím vás co je to za autobus, prosím vás co je to za autobus, jo, jako kdyby to hlásilo, když to zmačknu, já tu vysílačku mám jako v ruce, nemám teda hůl, mám ji v ruce, když to zmačknu, když mi to ohlásí, nemusím se nikoho ptát, nemusím být na nikom závislej, ale jako pak sednout do autobusu nějakýho špatnýho a jet někam jinam než chci, to taky není příjemný. - vodiace lišty Dobudovávanie vodiacích líšt na chodníkoch a komunikáciách, hlasových semafórov. spíš co by bylo potřeba zlepšit je komunikace, myslím tím správu komunikací v Brně. Co se týka těch hlasových semafórů jo, nebo vůbec co jsou vodící lišty 17

V jakém stupeň studia navštěvujete? bakalářské studium 138 53% navazující magisterské 82 32% doktorské 32 12% jiné 1 0%

V jakém stupeň studia navštěvujete? bakalářské studium 138 53% navazující magisterské 82 32% doktorské 32 12% jiné 1 0% V jakém stupeň studia navštěvujete? bakalářské studium 138 53% navazující magisterské 82 32% doktorské 32 12% jiné 1 0% Upřednostňujete studijní oddělení otevřené denně po kratší dobu, nebo pouze některé

Více

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 6. týden

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163 JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jak na práci, příručka pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Graficky zpracovala: Mgr. Marta

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

VOLNOČASOVÉ CENTRUM OPATOV

VOLNOČASOVÉ CENTRUM OPATOV VOLNOČASOVÉ CENTRUM OPATOV Mgr. Jana Kovářová 29. 2. 2012 Tento projekt vychází z průzkumu potřeb a zájmů obyvatel Opatova. Volnočasové centrum v mém pojetí má především: OSLOVIT širokou veřejnost pestrou

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí 1 Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí (Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko Bítešsko) Velké Meziříčí listopad a prosinec 2011 2 Projekt: Posilování institucionální kapacity

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz www.mpb.cz Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Šárka Bečicová Městská policie

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy Vyhodnocení dotazníkového šetření Pro dotazníkové šetření bylo náhodným výběrem zvoleno 1500 mateřských škol (MŠ) ze všech krajů České republiky,

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Nezávislé zprostředkování jakonástroj odchodu klientů z ústavní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace služeb: možnosti a omezení

Nezávislé zprostředkování jakonástroj odchodu klientů z ústavní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace služeb: možnosti a omezení Nezávislé zprostředkování jakonástroj odchodu klientů z ní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace služeb: možnosti a omezení David Kocman a Jan Paleček (cvisso.s., Praha) V úvodním představeníjsme

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

PŘÍPRAVA NÁVŠTĚVY NEMOCNICE (PRO SENIORY)

PŘÍPRAVA NÁVŠTĚVY NEMOCNICE (PRO SENIORY) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ PŘÍPRAVA NÁVŠTĚVY NEMOCNICE (PRO SENIORY) Návrh uživatelského rozhraní (A4M39NUR) Analýza tématu Autoři: Janovský Roman, Roubalová Eliška Cvičící:

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

Akademická obec, potenciální uchazeči

Akademická obec, potenciální uchazeči OR č. 20/2012 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 11. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE006500/2012 Počet stran:

Více

BEZBARIÉROVÉ NEMOCNICE I PRO NESLYŠÍCÍ S VYUŽITÍM KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ONLINE

BEZBARIÉROVÉ NEMOCNICE I PRO NESLYŠÍCÍ S VYUŽITÍM KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ONLINE BEZBARIÉROVÉ NEMOCNICE I PRO NESLYŠÍCÍ S VYUŽITÍM KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ONLINE Realizátorem projektu je občanské sdružení APPN (Agentura pro neslyšící) Světova 1051/15, 180 00 Praha 8, e-mail: appn@appn.cz,

Více

Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče. březen 2016

Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče. březen 2016 Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče březen 2016 Shrnutí 2 Parametry ankety Zájem o gymnázia Zájem o předměty Ankety se zúčastnilo: 78 žáků 5. tříd 119 rodičů žáků 83 rodičů 5. tříd 9 rodičů 4.

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Zpřístupňování

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Vážení přátelé zde v sále.

Vážení přátelé zde v sále. Vážení přátelé zde v sále. Je mi ctí, že mohu vystoupit na této konferenci. Opravdu pečlivě jsem se na ni připravovala abych měla kvalitní informace o životě a vzdělávání lidí neslyšících a s těžkou sluchovou

Více

Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík

Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík Ústav speciálně pedagogických studií, Univerzita Palackého Olomouc, LEDEN, 2012. Situace

Více

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Manažerka PS: Kamila Vašutová, DiS. Středisko rané péče SPRP Ostrava Kontaktní osoba PS: Mgr. Markéta Heglová MMO, odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Komunikace - jak na to? Metodický list

Komunikace - jak na to? Metodický list Komunikace - jak na to? Metodický list práce s interaktivní tabulí - chyby v komunikaci, scénky skupinová práce - tvorba pravidel komunikace praktická cvičení - Braillovo písmo, cesta nevidomého, řeč neslyšícího

Více

Kruhů přátel o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi

Kruhů přátel o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi vytváření Kruhů přátel o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi metodický průvodce Colin Newton a Derek Wilson Inclusive Solutions Česká verze je v České republice vydána a šířena občanským sdružením Rytmus.

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Bc. Irena Tlapáková 1 poznámka ÚVOD Žijeme v době, která sebou nese nejen převratné úspěchy na poli vědy a techniky,

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Stigma základního vzdělání?

Stigma základního vzdělání? Stigma základního vzdělání? Lenka Hloušková XII. ročník česko-slovenské konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, 2013 Hranice normality Charakteristika výzkumného

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Diverzita pro OZP a trh práce

Diverzita pro OZP a trh práce Diverzita pro OZP a trh práce Tomáš Sokolovský Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, Ostrava Název projektu: Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné ČR a SR

Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné ČR a SR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno

10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno Co nás čeká v červnu a o prázdninách? 4.6. Oddílovka 5.-7.6. Pleskoty v Českém Ráji (závěrečný turnaj ve víceboji)

Více

Vždyť si to přečtou...

Vždyť si to přečtou... Vždyť si to přečtou... Neslyšící děti v muzeích a galeriích mariana.koutska@gmail.com Přístupnost muzeí a galerií pro neslyšící Problematika sluchového postižení Neslyšící a kulturní práva Kulturní politika

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ÚMLUVA OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ÚMLUVA OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ÚMLUVA OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Camille Latimier 19.4.2013 CO TO JE ÚMLUVA? Členské státy OSN můžou vytvořit

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více