c... - Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "c... - Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha"

Transkript

1 SMLOUVA 0 POSKYTOVANf POzARUCNfHO SERVISU uzavrena nize uvedeneho dne, mesice a roku podle ustanovenf 269 odst. 2 a nasi. zakona c. 513/1991 Sb., obchodnf zakonik, v platnem zneni c... - Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha mezi Subjekt: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha Adresa: U vojenske nemocnice 1200, Praha 6 Zastoupeny: plk. prof. MUOr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. leo: Ole: CZ (dale jen "objednatel") a Subjekt: Medinet s.r.o. Adresa: Nam. Sitna 3105, Kladno Zastoupena: Ing. Petrem Koznerem leo: Ole: CZ (dale jen "poskytovatel") Poskytovatel a objednatel spolecne jako "smluvni strany" a ka:2:dy samostatne jako "smluvni strana" 1. Predmet smlouvy 1.1. Na zaklade vyberoveho fizeni C. 435/2013/DP-UVN ze dne (dale jen jako "vyberove rizeni") poskytovatel jakozto prodavajici doda objednateli jakozto kupujicimu CT stacionarni pro RTG oddeleni specifikovane v cl. 1.4 nize (dale jen jako "zarizeni U ) a za timto ueelem a v souladu se zadavacimi podmfnkami vyberoveho i'izeni uzavrou kupni smlouvu (dale jen jako "kupni smlouva U ), jejimz predmetem je dodavka zarizeni objednateli a servis zai'izeni v zarucni dobe Ve spojitosti s kupni smlouvou a v souladu se zadavacimi podminky shora uvedeneho vyberoveho I'[zeni je uzavirana rovnez i tate smlouva 0 poskytovani pozarucniho servisu, jejimz pfedmetem je pozarucni servis spocivajici v provadeni servisnich sluzeb, oprava dalsich sluzeb poskytovatelem na zai'izeni objednatele uvedenem nf:2:e v cl teto smlouvy po uplynuti zarucni doby die kupni smlouvy, a to v rozsahu die teto smlouvy a v rozsahu stanovenem v zadavacich podminkach vyberoveho rizeni a dalsi cinnosti souvisejici se servisni cinnosti zafizeni die teto smlouvy Poskytovatel se zavazuje za podminek teto smlouvy zajistit pro objednatele servisni cinnost a objednatel se zavazuje platit za servisni cinnost die teto smlouvy fadne a yeas sjednanou cenu. SERV... - Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha

2 1.4. Zaffzenf, nazev: CT stacionarni pro RTG oddeleni Misto instalace: Datum instalace : Radiologicke oddeleni 2. Servisn' cinnost 2.1. Poskytovatel se zavazuje v ramc; servisni ~innosti die teto smlouvy: a) zajistit stalou udrzbu zarizeni uvedeneho v ~IEmku 1.4. teto smlouvy, b) provadet preventivnf prohlidky, BTK, elektricke revize zarizeni a pravidelnou udrzbu die zakona ~. 123/2000 Sb. zafizeni na zaklade ustniho dojednanl vhodnych terminu smluvnlch stran pro tuto ~innost, v rozsahu a periodou stanovenou vyrobcem zafizeni, viz pffloha ~. 1 (zahrnuje BTK), c) provadet zkousky dlouhodobe stability v pfedepsanych terminech a pripadech, d) zavazuje provadet akutni servisni zasahy bezodkladne po nahlasenf zavady objednatelem, nejpozdeji do 48 hodin od tohoto nahlasenf bez pouziti nahradnich dilu, a nejpozdeji do 72 hodin od tohoto nahlasenf pri pouziti nahradnich dilu, pokud nebude termfn zasahu dojednan jinak, e) zapujceni nahradnlho pi'istroje zai'fzeni, f) kompletnf kontrolu a upgrade software zafizeni (dale jen "servisni cinnost U ) Poskytovatel se zavazuje krome servisni ~innosti uvedene v ~I teto smlouvy, zaj;stit dalsi servisnl ~innosti souvisejici se servisnf ~innosti zaflzenl (dale jen jako "dalii servisn! cinnost U ), a to v souladu a za podminek stanovenych touto smlouvou. 3. Prava a povinnosti poskytovatele 3.1. Poskytovatel je povinen objednat potfebne nahradnl dfly ihned po zjisteni jejich potrebya nasledne provest opravu u objednatele ihned po obdrzeni potfebnych nahradnich dilu a zajistit jejich co nejrychlejsi dodani Poskytovatel se zavazuje postupovat v prubehu cele opravy zafizenf bez zbyte~neho odklodu V pi'ipade oprav'l trvajicf dele net 120 hod in od nahlaseni za'jady se poskytovatel zavazuje do konce teta opravy zrealizovat bezplatnou zapujcku nahradniho pffstroje na pi'eklenuti doby opravy (metno i jineho modelu zarizeni) Poskytovatel se zavazuje provest preventivni odstraneni zavad zai'izenf, v pfipade ze takove pri preventivni prohlidce zafizeni zjistl a muze tim pfedejit nakladnejsim zakrokum provedene oprave, servisni ~innosti a dalsi servisni cinnosti bude vyhotoven pisemny zaznam (servisnilist), na kterem objednatel, resp. zodpovedna osoba objednatele potvrdf pi'evzeti opravy s dodanymi nahradnfmi dfly, ktere byly k oprave pouzity a potvrdf provedeni servisni cinnosti ci dalsi servisni ~innosti Vymenene dfly zustavajf ve vlastnictvi objednatele, pokud se obe smluvni strany nedohodnou jinak. SERV... - Ustfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha 2

3 3.7. Poskytovatel prohla~uje a deklaruje, ze software, ktery byl zjeho strany pi'i dodani a instalace pfistroje uzit, resp. ze k danemu software disponuje pfrslu~nymi majetkovymi autorskymi pravy a ze k jeho uziti je opravnen objednateli poskytnout licenci Odmena za poskytnuti licence k software (licencni poplatky) je zahrnuta v cene za pozarucni servis Poskytovatel se dale mimo jine zavazuje, garantuje a ruc! za to, ze po celou dobu platnosti teto smlouvy disponuje a bude disponovat pi'islusnymi vyhradnimi autorskymi pravy, ktere ho opravtiujr k upravam, upgradum a dalsfm souvisejicfm krokum ve vztahu k software tak, aby mohlo byt zai'izeni uzfvano v souladu s touto smlouvou a s poti'ebami objednatele. 4. Prava a povinnosti objednatele 4.1. Objednatel se zavazuje v pripade poruchy zai'izeni pisemne po~tou, faxem, nebo em nahlasit tuto zavadu poskytovateh na tel fax nebo 4.2 Objednatel se zavazuje zabezpecit svymi vlastnimi odbornymi pracovniky za~kolenymi poskytovatelem: beznou dennf udrtbu podle doporucenl v navodu k obsluze pri ohlasovani zavady uvest blizs[ specifikaci zavady (pfip. cislo poruchy z displeje) 4.3. V pi'lpade odstraneni beznych poruch, ktere je objednatel schopen odstranit vlastnimi silami, rna ohlasovacf povinnost informovat poskytovatele 0 teto poruse a zpusobu odstraneni. 5. Cena a platebni podminky 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provadenl servisnf cinnosti die cl rocni pau~alnr castku: Kc bez DPH, Kc s DPH (dale jen "cena za servisni cinnost") V cene za servisni cinnost jsou zahrnuty mj. naklady na praci technika, cestovne, vzdaleny servis a poradenskou linku, monitoring systemu, provademi preventivnfch prohhdek, naklady spojene se zapujcenim nahradniho prfstroje, dodavky nahradnfch dllu vc. vakuovych prvku (rtg. lampa) Rocni pausalnf castku, tj. cenu za servisnf cinnosti objednatel uhradf ve 4 ctvrtletnich splatkach po Kc bez DPH, ,5 Kc s DPH, v.zdy do 15. dne prvniho mesfce noveho ctvrtletnfho obdobf se splatnosu 60 dnu od vystavenf faktury. Vy~e DPH se muze memit die zakonne sazby ke dni vystaveni faktury Objec!natel se zavazl\.ie zaplatit za dalsi servisni cinnost die cl die cenfku servisnich zasahu vcetne ceny vyjezdneho technika a ceniku nahradnfch dilu, ktere jsou neoddelitelnou soucasu teto smlouvy. Doba splatnosti danovych dokladu - faktur je stanovena na 60 dnf ode dne doruceni datioveho dokladu objednateli Cena za servisni cinnost a cena za dal~i servisni cinnost jsou splatne na zaklade danovych dokladu - faktur poskytovatele. Poskytovatel bude vystavovat za dale uvadenych podminek danove doklady - faktury za servisnf cinnost a dal~i servisnf cinnost na samostatnych datiovych dokladech fakturach Faktura jako danovy doklad musi spltiovat vsechny nalezitosti ucetnich a danovych dokladu v souladu s platnou pravni upravou, zejmena 28 zak. c. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidane hodnoty a 13a zak. c. 513/1991 Sb. obchodnfho zakoniku Cenu za dalsf servisni cinnost bude hradit objednatel na zaklade skutecne provedene dal~i servisni cinnosti poskytovatelem. Podkladem pro vyhotovenr datioveho dokladu - faktury za dal~i servisnf SERV... - Ustfedni vojensk8 nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha 3 J

4 einnost je objednatelem potvrzeny p{semny zaznam (servisni list) die el teto smlouvy, ktery mus! byt prilohou takovehoto danoveho dokladu - faktury. V pi'ipade, ze k danovemu dokladu faktui'e nebudou pfilozeny radne doklady (pfilohy) smlouvou vyzadovane, je objednatel opravnen vratit jej poskytovateli a pozadovat vystaveni noveho fadneho danoveho dokladu -faktury. Poeinaje dnem dorueeni opraveneho danoveho dokladu - faktury objednateli zaene plynout nova IhUta splatnosti Platby budou probihat vyhradne v ezk a rovnez veskere cenove udaje budou v teto mene. 6. Smluvni pokuta a uroky z prodleni 6.1. V pfipade prodleni objednatele s uhradou ceny za servisni einnost a ceny za dalsi servisni einnost je objednatel povinen zaplatit poskytovateli smluvni urok z prodleni ve vysi 0,02 % z dluzne. castky za kazdy zapocaty den prodleni az do uplneho zaplacenl Smluvni strany se dohodly, ze poskytovatel nebude objednatele penalizovat po dobu dalsich 30 dnu V pripade prodleni poskytovatele s odstranenim zjistenych vad a zavad pfistroje ve IhUtach uvedenych v cl teto smlouvy a v pi'ipade prodleni s dodanim nahradniho pristroje die cl teto smlouvy je poskytovatel povinen zaplat!t objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny za servisni cinnost die cl teto smlouvy za kazdy den prodleni. 7. Platnost smlouvy 7.1. Tato smlouva se uzavira na dobu 72 mesicu a je platna od podpisu obema smluvnimi stranami Ue!nnost smlouvy zacina dnem bezprostredne nasledujicim po poslednim dni zaruky zai'izeni die kupni smlouvy ze dne Smlouvu je mozne ukoncit pisemne vzajemnou dohodou obou smluvnich stran, vypovedi nebo odstoupenim Vypovedni doba v pi'ipade vypovezeni bez udani duvodu eini tf! mesice, pi'icemz tato doba zaeina bezet dnem nasledujiciho mesice po doruceni vypovedi drum smluvni strane Poskytovatel je opravnen od smlouvy odstoupit v pripade neuhrazeni faktury i pi'es pisemnou v~'zvu a po uplynuti 30 denni dodatecne Ihute k zaplaceni bezici ode dne nasledujiciho po dni doruceni pisemne vyzvy objednateli Objednatel je opravnen od smlouvy odstoupit: a) na majetek poskytovatele byl prohlasen konkurs ve smyslu zakona c. 182/2006 Sb., 0 upadku a zpusobech jeho reseni (insolvencni zakon), b) navrh na prohlaseni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku poskytovatele, c) poskytovatel vstoupi do likvidace, d) poskytovatel nesplni sve povinnosti uvedene v cl teto smlouvy, e) poskytovatel nesplni svou povinnost uvedenou v cl teto smlouvy, f) v pi'ipade podstatneho poruseni smluvnich povinnosti objednavatelem Odstoupeni od smlouvy musi byt ucineno pisemne a doruceno drum smluvni strane, pfieemz ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemneho oznameni. Nasledky odstoupen! od smlouvy se fid! pi'islusnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku, odstoupenim od smlouvy neni nikterak dotceno pravo objednatele na nahradu skody, ci nemajetkove ujmy v penezich. SERV... - Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha 4

5 8. Zastoupeni smluvnich stran: 8.1. ZodpovE'ldnou osobou ze strany poskytovatele za plneni teto smlouvy je : Ing. Petr Kozner 8.2, Zodpovednou osobou ze strany objednatele za plneni teto smlouvy je: vedouci oddeleni zdravotnicke techniky 9. Zaverecna ustanoveni 9.1. Vzajemne smluvni vztahy smluvnich stran se rid! ceskym pravnlm fadem, zejmena zakonem c. 513/1991 Sb., obchodnim zakonikem V pripade sporu se obe smluvni strany zavazuji pokusit se 0 jeho urovnani smirem, v prfpade soudniho sporu bude vec projednavana soudem prislusnym podie obcanskeho soudniho fadu 9.3. Veskere zmeny a doph'iky teto smfouvy mohou byt provedeny pouze na zaklade pisemneho dodatku k teto smlouve, podepsaneho obema smluvnimi stranami Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich strano 9.5. Vule smluvnich stran je vyjadrena v nlze uvedenych dokumentech a podkladech, ktere tvori tato smlouva a jejl prilohy: Priloha c. 1: seznam ukonu provadenych v ramci pravidelne preventivni prohlidky priloha c. 2: cenik servisnich zasahu vcetne ceny vyjezdu technika Pruoha c. 3: cetnost a cenik provadenych BTK Priloha c. 4: cenik nahradnich dilu '. V Praze dne :... :.. :.: ~'~~ ~ Ustredni vojen ka ~i~~l Vojenska fakul ni nemocnice Praha plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. V ZASTOUPENi V Kladn~ dnel Medinet s.r.o. Ing. Petr Kozner, jednatel Medinet a.r.o nam. Sftna KLADNO DIC: CZ Tel.: <D SERV... - Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha 5

6 Priloha c. 1: Nedilna soucast Smlouvy 0 servisni cinnosti c Ustredni vojenska nemoeniee - Vojenska fakultni nemoeniee Praha - seznam ukonu provadenyeh v ramei pravidelne preventivni prohlidky Ukony: Kontrola chybovych hla~eni (2 x rocne) Udriba slipringu (2 x roene) Promazani hlavnich loiisek gantry (1x rocne) Verifikace kolimatoru (2x rocne) Kontrola gantry, serizeni a cisteni (2x rocne) Kontrola a ci~teni pacientskeho stolu (2x rocne) Kontrola zvedaku pacientskeho stolu (1x rocne) Mazani pohyblivych casu pacientskeho stolu (2x rocne) Ci~teni komponentu akvizicni konzole Kontrola bezpecnosti systemu Test funkcnosti systemu Perioda kontrol: 2 x rocne 8 hodin (celkem 16 hodin rocne) Poskytovatel prohlasuje, ie rozsah a perioda preventivnich kontrol je kompletnim pi'episem poiadavku vyrobce na tyto kontroly. Full servis zahrnuje: poskytovanl pozarucniho servisu v deice trvani 72 mesicu od terminu ukonceni zarucni doby, zahrnuje veskere preventivni prohlidky, BTK, elektricke revize pristroje a pravidelnou udribu die zakona 123/2000 Sb., zkousky dlouhodobe stability v predepsanych terminech a pripadech, cestovne, praci a dodavky nahradnich dflu vc. vakuovych prvku (rtg lampa) tzv. fullservis. Ing. Petr Koiner jednatel Medinet s.r.o nam. Sitna KLADNO Ole: CZ i"\ Tel.: \li

7 PrUoha c. 2: Nedilna soucast Smlouvy 0 servisni cinnosti c Ostredni vojenska nemocnice - VojensU fakultni nemocnice Praha - cenik servisnich zasahu vcetne ceny vyjezdu technika HodinoyY tarif servisni prace: 2.150,- Kc/hod bez DPH Jednorazova cena yyjezdu technika: 1.400,- Kc/hod bez DPH Vyse uvedene tarify se tykaji ostatnf servisni cinnosti, ktera nen' zahrnuta v odst. 2.1 teto smlouvy (napi'. oprava zavad zpusobenych neodbornou manipulaci, apod.). Ing. Petr Kozner jednatel ~edinet s r 0 ~a~ Sitna L7201 KLADNO Ole CZ Tel.' CD

8 PrUoha c. 3: Nedilna soucast Smlouvy 0 servisni cinnosti c...-ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha - cetnost a cenik provadenych BTK Cetnost bezpecnostne technickych kontrol: 2 x roene Cena 1 bezpecnostne technicke kontroly: ,- Ke bez DPH Po dobu platnosti smlouvy jsou BTK provadeny bezplatne v ramci pravidelne udrzby pristroje. Ing. Petr Kozner jednatel Medinet s.r.o nam. Sftna KLADNO ole: CZ Tel.: <D

9 Pi'iloha C. 4: Nedilmi soucast Smlouvy 0 servisni cinnosti c... - Usti'edni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha - cenik nahradnich duu Nize uvadime> ceny (bez DPH) vybranych nahradnfch dllo: Rentgenka Rekonstruktor Detektor(y) Zdroj(e) Katoda Anoda 4. 1 OO.OOO,-Kc , -Kc ,-Kc ,-Kc ,-Kc ,-Kc Ing. Petr Kozner jednatel Medinet 5.r.O nam. Sitna KlADNO ore: CZ Tel.: <D

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více

KUPNisMLOUVA. I. Pfedmet plneni

KUPNisMLOUVA. I. Pfedmet plneni ,. KUPNisMLOUVA BioVendor - Laboratorni medicina a.s. zapsana v obchodnfm rejstffku vedene Krajskym soudem v Brne, spis. zn. B/3917 se sfdlem: Tumova 2265/60, 616 00 Brno jednajici: MUDr. Viktorem Ruzickou,

Více

KUPNf SMLOUVA. II. Doba a misto plneni

KUPNf SMLOUVA. II. Doba a misto plneni KUPNf SMLOUVA Smluvnf strany: Ustfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prfspevkova organizace zrfzena Ministerstvem obrany er se sfdlem: U Vojenske nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Více

KUPNI SMLOUV A c.j. prodavajiciho RCP-2013-Z079. 1. Pfedmet plneni

KUPNI SMLOUV A c.j. prodavajiciho RCP-2013-Z079. 1. Pfedmet plneni ~ ~Cont DIG: CZ47676795 KUPNI SMLOUV A c.j. prodavajiciho RCP-2013-Z079 Smluvni strany : Usttedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni n~mocnice Praha prispevkova organizace zfizena Ministerstvem obrany

Více

Doruteno : 10. 12.2014 Ie: 61383082 5641/2014-uVN I hd:\f : 48 p,.llchy : CZ61383082. I. Predmet plneni

Doruteno : 10. 12.2014 Ie: 61383082 5641/2014-uVN I hd:\f : 48 p,.llchy : CZ61383082. I. Predmet plneni .t"j SMLOUVA OiLO die 2586 a nasi. zakona c. 89/212 Sb., obcanskeho zakoniku Smluvni strany: 1.1bjednatel: Ustredni vojenska nemocnice Vojenska fakultni nemocnice Praha pffspvkova organizace zi'izena Ministerstvem

Více

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655 EVROPSKA UNIE inf:ae~ OPERAfNi EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ MINISTERSTVO ZOMVOTNIC'TVI IllNTEDROVANt PRODRAM ~ANCE PRO va~ ROZVOJ CEsK REPlJBUKY 9 89/ j!c«-jp Kupnf smlouva "Modernizace a obnova

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni .' KUPNI SMLOUVA Smluvnf strany: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice PRAHA prlspevkova organizaee zrizena Ministerstvem obrany er se sidlem: U Vojenske nemoenice 1200, 169 02 Praha

Více

KUPNisMLOUVA. 1. Predmet plneni

KUPNisMLOUVA. 1. Predmet plneni KUPNisMLOUVA Smluvnl strany: Ustiedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prisp~vkova organizace zi'lzena Ministerstvem obrany GR se sidlem: U Vojenske nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Více

SMLOUVA 0 OiLO (dale jen "smlouva U ) k verejne zakazce s nazvem:

SMLOUVA 0 OiLO (dale jen smlouva U ) k verejne zakazce s nazvem: SMLOUVA 0 OiLO (dale jen "smlouva U ) evidovana U objednatele pod c. ev. CSU 220/20 11 evidovana u zhotovitele pod c. 01-3-11-005 k verejne zakazce s nazvem: "Rekonstrukee a doplneni bezpecnostnieh teehnologii"

Více

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 OPERACNI * * Oslo smlouvy MF 3321010/2012 Toto cislo uvadejte prifakturaci SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 uzaviraji na zaklade vysledku jednaciho rizeni c.j. MF - 22 472/2012/23-232/BA

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik) (dale jen,,smlouva) KUPNI SMLOUVA uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva") SMLUVNISTRANY Kupujfci: Stredni prumyslova skola stavebni, Plzen,

Více

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,občanský zákoník ) Česká republika - Český úřad pro zkoušení zbraní

Více

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. Pavel Dvorak se sidlem: Ulice l.maje, 411 45 Ustek IC: 69 41 28 21 DIG: 196-6805101853 bankovni spojeni:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu *k^y* SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu C.j.:KRPL-110069-16./CJ-2014-1800VZ Smluvni strany: Ceska

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) č. j. PPR-16835-18/ČJ-2012-990656 Počet listů: 7 Přílohy: 1/2 KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL59225-/P./CJ-2013-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL59225-/P./CJ-2013-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL59225-/P./CJ-2013-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve znenf pozdejsfch pfedpisu, (dale jen,,obchz"), nfze uvedeneho dne, mesice a roku mezi smiuvnfmi

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 Kupní smlouva Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656 Kupující: Česká republika -Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČO: 00007064 DIČ:

Více

S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU

S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČO: 00063410 Bankovní spojení: Jejímž jménem jedná: Ing.

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více