"Partnerem" se rozumí firma registrována v Katalogu firem portálu Svatba.cz. Každý, kdo využívá Službu souhlasí s těmito podmínkami.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Partnerem" se rozumí firma registrována v Katalogu firem portálu Svatba.cz. Každý, kdo využívá Službu souhlasí s těmito podmínkami."

Transkript

1 Všeobecné podmínky užití Tyto podmínky upravují pravidla užívání služby umístěné na internetové doméně Svatba.cz dále jen "Služba" provozované společností ALIANZA s.r.o. se sídlem Pod Vráží 879, Mnichovice (dále jen "Provozovatel"). Partner Svatba.cz je jakýkoliv subjekt registrovaný v katalogu firem Svatba.cz "Uživatelem" se stává každý návštěvník Služby, který prostřednictvím svého prohlížeče zobrazuje stránky Služby, nebo jinak přistupuje k datům na Službě umístěným. "Partnerem" se rozumí firma registrována v Katalogu firem portálu Svatba.cz. Každý, kdo využívá Službu souhlasí s těmito podmínkami. Uživatel ručí za správnost údajů vložených při registraci. Uživatelské Komentáře vyjadřují názory pouze jejich autorů a nevyjadřují názory Provozovatele. Provozovatel neručí za pravdivost údajů prezentovaných v Komentářích. Autoři Komentářů jsou zodpovědni za vlastní uvedené názory a jejich soulad se zákony ČR. Provozovatel nenese zodpovědnost za jejich obsah. Provozovatel má právo vymazat jakýkoliv Komentář, který je očividně v rozporu se zákonem, dobrými mravy, nesouvisí s tématem, nebo by mohl jinak narušit kvalitu Služby. V případě, že uživatel vloží na internetové stránky Svatba.cz obsah, na který nemá autorská práva, ani nemá písemný souhlas a má je třetí osoba, nebere na sebe provozovatel internetových stránek Svatba.cz v tomto případě žádnou odpovědnost. V případě vzniklých škod třetí osobě nebo i v souvislosti s tímto krokem uživatele vzniklých škod internetovým stránkám Svatba.cz, budou veškeré náklady v souvislosti s touto škodou vymáhány na uživateli, který škodu způsobil. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem pro marketingové a obchodní účely, a to na dobu neurčitou bez omezení rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel souhlasí s použitím své uvedené e- mailové adresy pro zasílání zpráv provozovatele či jeho partnerů, které mají charakter obchodního sdělení ve smyslu ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Shora uvedený souhlas uděluje uživatel na dobu neurčitou. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit jakýkoli účet uživatele při porušení podmínek využívání Služby. Dále si provozovatel vyhrazuje právo bez udání důvodu ukončit poskytování služby za těchto podmínek: vkládaný obsah

2 uživatele porušuje zákony České republiky, je v rozporu s dobrými mravy nebo obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat. Veškerý obsah (texty, obrázky, grafika) podléhá autorskému právu. Je zakázáno kopírovat či jinak šířit jakoukoli část internetových stránek bez písemného svolení provozovatele Svatba.cz. Internetové stránky jsou poskytovány takové, jaké jsou" a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jejich krátkodobou či dlouhodobou nedostupnost. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obsah, který se nachází na webových stránkách, na které vede odkaz ze stránek Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky využívání Služby. Změny či případné doplnění podmínek na internetové stránce Svatba.cz se stávají účinnými jejich zveřejněním. V případě, že uživatel se změnou či doplněním podmínek nesouhlasí, je povinen ukončit využívání Služby. V případě, že se stane některé z ustanovení těchto podmínek využívání Služby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto všeobecných podmínek využívání služeb Svatba.cz V Mnichovicích dne Ondřej Bambous, jednatel Všeobecné obchodní podmínky ALIANZA s.r.o. služby projektu Svatba.cz firemní zápis I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP ) společnost ALIANZA s.r.o., IČ , se sídlem Pod Vráží 879, Mnichovice, tel.č , (dále také poskytovatel) jsou nedílnou součástí smlouvy či jiného smluvního ujednání jejímž prostřednictvím je mezi objednavatelem a poskytovatelem uzavřena smlouva o poskytnutí prostoru na webu projektu Svatba.cz. 2. Poskytovatel je provozovatelem webového projektu Svatba.cz dostupného ke dni podpisu této smluvy na který je vystavěn tak, aby umožňoval elektronickou prezentaci služeb objednatele. 3. Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která typicky v rámci své podnikatelské činnosti uzavírá s poskytovatelem smlouvu o poskytnutí prostoru

3 na webu projektu Svatba.cz, jejímž obsahem je zveřejnění informací o objednateli na webu projektu Svatba.cz dostupném na II. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele k poskytnutí prostoru na webu projektu Svatba.cz k veřejné prezentaci údajů o objednateli a jím poskytovaných službách. Objednatel se zavazuje za toto zveřejnění uhradit poskytovateli odměnu. 2. Objednatel svou registrací do systému webu projektu Svatba.cz získává přístup do svého elektronického profilu (prostř. uživatelského jména a hesla), kde zadává údaje sestávající se zejm. z obchodního označení (jméno a příjmení u fyzické osoby, název právnické osoby), pod kterým má být prezentován, kontaktních údajů (adresa sídla, pobočky, telefon, ), identifikačního čísla (IČ) a daňového identifikačního čísla (DIČ, pokud je k dispozici), URL - adresy WWW stránek, popisu činnosti, výběru kategorie/ií, ve které/ých mají být údaje o objednateli prezentovány. Objednatel též volí z přednastavených možností po jakou dobu má být tato jeho prezentace aktivní. Objednatel je oprávněn takto zadané údaje v budoucnu upravovat. 3. Poskytovatel není povinen kontrolovat správnost objednatelem zadaných údajů. Poskytovatel smí takto objednatelem poskytnuté údaje opravit jen v případě opravy zjevných omylů. V případě, že objednatelem zadané údaje zjevně porušují pravidla stanovená obecně závaznými právními předpisy nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek nebo jsou způsobilé přivodit provozovateli či jiným třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno, či dobrou pověst, si poskytovatel vyhrazuje právo takové údaje nezveřejnit. Poskytovatel je povinen v případě postupu dle tohoto odstavce objednatele o takovém postupu minimálně zpětně upozornit. 4. Poskytovatel neodpovídá za případné porušení práv třetích osob (zejm. práv autorských), kterého zadáním údajů do svého profilu dopustil objednatel. V případě uplatnění jakýchkoli sankcí vůči poskytovateli z titulu takového porušení práv třetích osob, je objednatel povinen nahradit poskytovateli v plném rozsahu veškerá takto poskytnutá sankční plnění. 5. Vyplněním písemné objednávky (zejm. na formuláři poskytovatele) či registrací objednatele do systému webu projektu Svatba.cz, odesílá objednatel nabídku na uzavření smlouvy o poskytnutí prostoru na webu projektu Svatba.cz. Smlouva je uzavřena, jakmile nabídku na uzavření smlouvy akceptuje poskytovatel potvrzením objednávky objednateli zasláním u, listinnou formou či telefonicky. 6. Poskytovatel je povinen zveřejnit údaje zadané v el.profilu objednatele, pokud nejsou v rozporu s čl.ii odst.3 těchto VOP, po dobu požadovanou objednatelem, a to do 2 pracovních dnů od okamžiku, kdy bude na účet poskytovatele připsána odměna za poskytnutý prostor na webu projektu Svatba.cz nebo kdy tato odměna bude uhrazena v hotovosti. Doba po kterou budou údaje o objednateli

4 zveřejňovány počíná běžet prvním dnem zveřejnění. Objednatel se zavazuje za toto zveřejnění uhradit poskytovateli odměnu. 7. Odměna za poskytnutí prostoru na webu projektu Svatba.cz k veřejné prezentaci údajů o objednateli a jím poskytovaných službách je stanovena aktuálním ceníkem platným k datu odeslání objednávky dostupným v elektronické verzi dostupné zde. 8. Smlouva o poskytnutí prostoru na webu projektu Svatba.cz je uzavřena na dobu určitou stanovenou v objednávce objednatele. Smlouva se automaticky prodlužuje o stejnou dobu (a stejných podmínek), na kterou byla uzavřena, ledaže by jedna ze smluvních stran zaslala straně druhé písemnou výpověď a to nejpozději 30 dní před koncem sjednané doby prezentace, na kterou byla smlouva uzavřena. 9. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli odměnu za poskytnutí prostoru na webu projektu Svatba.cz pro nové období ve lhůtě do 14 dnů od počátku běhu nového období zveřejňování prezentace objednatele. V případě prodlení objednatele s platbou je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení po datu splatnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. V případě prodlení objednatele s platbou je poskytovatel oprávněn zaslat objednateli výzvu k úhradě dlužné částky a vyúčtovat objednateli 250,- Kč za zpracování výzvy. Pokud nebude peněžitý závazek vůči poskytovateli uhrazen ani ve lhůtě stanovené ve výzvě k úhradě dlužné částky, zpravidla 15 dnů od data vyhotovení výzvy, je poskytovatel oprávněn věc předat svému právnímu zástupci zplnomocněnému bezodkladně činit další příslušné kroky k vymožení peněžitého závazku. 10. Za porušení této smlouvy ze strany poskytovatele nelze považovat stav, kdy své povinnosti nemůže splnit přímo či nepřímo, z příčin, které nemůže ovlivnit (válka, či její hrozba, povstání, stávka, sabotáž, veřejné nepokoje, požár, teroristický útok nebo jeho hrozba, bouře, povodeň, výbuch, přírodní pohromy, vládní nařízení nebo omezení EU atd.). 11. Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály či poskytnuté informace, které mu objednavatel předloží, za důvěrné, pokud nejsou veřejně známé. III. Závěrečná ustanovení 1. Veškeré dodatky či změny dohodnutých podmínek mohou být činěny pouze písemnou formou. Úkony poskytovatele a objednatele činěné za účelem realizace smlouvy lze činit taktéž v telefaxové či elektronické podobě. 2. Podmínky sjednané v potvrzené objednávce mají před těmito VOP přednost. Vtěchto dokumentech neupravená práva a povinnosti se řídí zejm. příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem

5 Tyto VOP se stávají pro smluvní strany závaznými uzavřením smlouvy, není- li stanoveno jinak. Tyto VOP jsou přílohou smluvních dokumentů poskytovatele, v případě požadavku budou objednateli vydány zhotovitelem a jsou též zveřejněny na adrese: uziti 3. Všechny spory vznikající mezi zhotovitelem a objednatelem budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky dle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 4. Objednavatel je povinen neprodleně informovat poskytovatele o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit splnění jeho závazku k úhradě ceny díla dle smluvních podmínek. Objednavatel je povinen především informovat poskytovatele o tom, že došlo k rozhodnutí o jeho vstupu do insolvenčního řízení (ať už z iniciativy objednatele či insolvenčního soudu) či tento vstup byl navržen některým z jeho věřitelů. 5. Pokud se některé z ustanovení těchto VOP, smlouvy nebo jiných smluvních ujednání stane neplatným či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost nebo nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení VOP, smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu ustanovení, že takové ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. Smluvní strany se zavazují, že si v takovém případě poskytnou vzájemnou součinnost s cílem neplatné či nevynutitelné ustanovení nebo jeho část nahradit novým ustanovením nebo jeho částí, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení smlouvy, jež má být nahrazeno. V Mnichovicích Ondřej Bambous, jednatel Všeobecné obchodní podmínky ALIANZA s.r.o. služby projektu Svatba.cz reklama I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP ) společnost ALIANZA s.r.o., IČ , se sídlem Pod Vráží 879, Mnichovice, tel.č , (dále také poskytovatel) jsou nedílnou součástí smlouvy či jiného smluvního ujednání jejímž prostřednictvím je mezi objednavatelem a poskytovatelem uzavřena smlouva o poskytnutí reklamního prostoru na webu. 2. Poskytovatel je provozovatelem webového projektu Svatba.cz dostupného ke dni podpisu této smluvy na který je vystavěn tak, aby umožňoval elektronickou prezentaci reklamních sdělení objednatele. 3. Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která typicky v rámci své podnikatelské činnosti uzavírá s poskytovatelem smlouvu o poskytnutí reklamního prostoru na webu projektu Svatba.cz, jejímž obsahem je zveřejnění

6 reklamních sdělení objednatele na webu projektu Svatba.cz dostupném na II. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele k poskytnutí reklamního prostoru na webu projektu Svatba.cz k veřejné prezentaci reklamních sdělení objednatele po sjednanou dobu a za sjednaných podmínek. Objednatel se zavazuje za toto zveřejnění uhradit poskytovateli odměnu. 2. Objednavatel ve své písemné či ové objednávce (nabídka na uzavření smlouvy o poskytnutí reklamního prostoru na webu projektu Svatba.cz) specifikuje druh reklamního sdělení (banner, PR článek, mediální partnerství, sponzoring tématu, uveřejnění soutěže), dobu zveřejnění, popř. jiné podmínky zveřejnění reklamního sdělení. Objednávka musí být doručena v přiměřené lhůtě před počátkem požadované doby uveřejnění. Totéž platí i o reklamním sdělení a jeho nosiči. Objednatel je oprávněn měnit obsah reklamního sdělení, je povinen doručit nový obsah provozovateli nejméně dva pracovní dny před požadovaným datem změny. Smlouva je uzavřena, jakmile nabídku na uzavření smlouvy akceptuje poskytovatel potvrzením objednávky, když toto potvrzení objednateli zašle em, listinnou formou či sdělí telefonicky. Poskytovatel si vyhrazuje právo zaslat objednateli svůj protinávrh, kterým modifikuje objednávku objednatele, pakliže objednatel tento protinávrh akceptuje, je smlouva platně uzavřena. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění reklamního sdělení či dodatečně upraveného reklamního sdělení (zejm. pokud zjevně porušuje pravidla stanovená obecně závaznými právními předpisy nebo je v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek nebo je způsobilé přivodit provozovateli či jiným třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno, či dobrou pověst). Poskytovatel bude o neakceptaci objednávky (či změny reklamního sdělení) informovat objednatele bez zbytečného prodlení. 3. Pokud je objednatelem objednáváno reklamní sdělení ve formě mediálního partnerství, zavazuje se objednatel kromě úhrady odměny, zajistit též poskytovateli neomezený přístup na akci propagovanou touto formou a též zajistit propagaci poskytovatele při samotné propagované akci a na informačních materiálech (vč. elektronických) spojených s touto akcí v poskytovatelem akceptované formě zahrnující zejm. zveřejnění internetové adresy, loga a názvu projektu poskytovatele vč. označení mediální partner. 4. Poskytovatel neodpovídá za případné porušení práv třetích osob (zejm. práv autorských), ke kterému dojde v důsledku veřejné prezentace reklamního sdělení objednatele. V případě uplatnění jakýchkoli sankcí vůči poskytovateli z titulu takového porušení práv třetích osob, je objednatel povinen nahradit poskytovateli v plném rozsahu veškerá takto poskytnutá sankční plnění. 5. Odměna za poskytnutí reklamního prostoru na webu projektu Svatba.cz k veřejné prezentaci reklamních sdělení objednatele je stanovena aktuálním ceníkem platným k datu odeslání objednávky dostupným v elektronické verzi zde, nebo v objednateli akceptovaném protinávrhu.

7 6. Poskytovatel je v případě rozsáhlejších zakázek nebo z jiných podstatných důvodů (např. krátkodobost zveřejnění reklamního sdělení) oprávněn požadovat zálohu na úhradu ceny zakázky. 7. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli sjednanou odměnu dle sjednaných platebních podmínek do 14 dnů od vystavení daňového dokladu. V případě prodlení objednatele s platbou je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení po datu splatnosti. V případě prodlení objednatele s platbou je poskytovatel oprávněn zaslat objednateli výzvu k úhradě dlužné částky a vyúčtovat objednateli 250,- Kč za zpracování výzvy. Pokud nebude peněžitý závazek vůči poskytovateli uhrazen ani ve lhůtě stanovené ve výzvě k úhradě dlužné částky, zpravidla 15 dnů od data vyhotovení výzvy, je zhotovitel oprávněn věc předat svému právnímu zástupci zplnomocněnému bezodkladně činit další příslušné kroky k vymožení peněžitého závazku. 8. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou svých závazků vůči poskytovateli více jak 15 kalendářních dní, nebo jeho nesplacené závazky překročí celkovou sumu Kč, je poskytovatel oprávněn pozastavit zveřejňování reklamního sdělení objednatele. Doba po kterou nebylo reklamní sdělení objednatele zveřejňováno zdůvodů prodlení objednatele, se plně započítává do doby sjednané veřejné prezentace reklamních sdělení objednatele. 9. Za porušení této smlouvy ze strany poskytovatele nelze považovat stav, kdy své povinnosti nemůže splnit přímo či nepřímo, z příčin, které nemůže ovlivnit (válka, či její hrozba, povstání, stávka, sabotáž, veřejné nepokoje, požár, teroristický útok nebo jeho hrozba, bouře, povodeň, výbuch, přírodní pohromy, vládní nařízení nebo omezení EU atd.). 10. Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály či poskytnuté informace, které mu objednavatel předloží, za důvěrné, pokud nejsou veřejně známé. III. Závěrečná ustanovení 1. Veškeré dodatky či změny dohodnutých podmínek mohou být činěny pouze písemnou formou. Úkony poskytovatele a objednatele činěné za účelem realizace smlouvy lze činit taktéž v telefaxové či elektronické podobě. 2. Podmínky sjednané v potvrzené objednávce mají před těmito VOP přednost. V těchto dokumentech neupravená práva a povinnosti se řídí zejm. příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem není- li stanoveno jinak. Tyto VOP jsou přílohou smluvních dokumentů poskytovatele, v případě požadavku budou objednateli vydány zhotovitelem a jsou též zveřejněny na adrese: uziti

8 3. Všechny spory vznikající mezi zhotovitelem a objednatelem budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky dle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 4. Objednavatel je povinen neprodleně informovat poskytovatele o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit splnění jeho závazku k úhradě ceny díla dle smluvních podmínek. Objednavatel je povinen především informovat poskytovatele o tom, že došlo k rozhodnutí o jeho vstupu do insolvenčního řízení (ať už z iniciativy objednatele či insolvenčního soudu) či tento vstup byl navržen některým z jeho věřitelů. 5. Pokud se některé z ustanovení těchto VOP, smlouvy nebo jiných smluvních ujednání stane neplatným či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost nebo nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení VOP, smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu ustanovení, že takové ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. Smluvní strany se zavazují, že si v takovém případě poskytnou vzájemnou součinnost s cílem neplatné či nevynutitelné ustanovení nebo jeho část nahradit novým ustanovením nebo jeho částí, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení smlouvy, jež má být nahrazeno. V Mnichovicích Ondřej Bambous, jednatel

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů 1.1 Definice některých pojmů 1.1.1 Systém Kuchaři do domu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Poslední úprva: 28. července 2015 SMLUVNÍ STRANY Konovalov s.r.o. Se sídlem Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary 360 01 IČ: 29088542 Zapsána v OR sp. zn. C 23989

Více

2.1.1. Poštovní: ANAFRA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 2279, PSČ 75661

2.1.1. Poštovní: ANAFRA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 2279, PSČ 75661 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost ANAFRA, s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Brigomat.cz s.r.o. se sídlem Komenského 259/44, Boskovice 608 01 identifikační číslo 035 13 564 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 10, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26447410, zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky hi-next.cz Všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací občanského sdružení Oslavany.NET

Více

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

BLACK SUN IT SERVICES S.R.O. datum: 1.5.2009. platnost: -------

BLACK SUN IT SERVICES S.R.O. datum: 1.5.2009. platnost: ------- BLACK SUN IT SERVICES S.R.O. Vysočanská 241 Praha, 19000 IČ: 28546342 T 777 726 780 info@blacksun.cz DOKUMENT: Všeobecné podmínky datum: 1.5.2009 platnost: ------- 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

Weby na míru. Všeobecné obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. Better media s.r.o.

Weby na míru. Všeobecné obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. Better media s.r.o. Weby na míru Všeobecné obchodní podmínky Better media s.r.o. IČ: 242 49 246 Za Sídlištěm 448 25241 Dolní Břežany (dále jen,,poskytovatel ) I. Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange

Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange 1. Smluvní termíny, předmět 1.1. Pro účely těchto Všeobecných podmínek, včetně tohoto ustanovení a veškerých Smluvních vztahů

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost Romana Střečková (dále jen,,it ZA7 ) vydává tímto podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti METROPOLIS LIVE s.r.o. pro zadávání inzerce v médiích Metropolis

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti METROPOLIS LIVE s.r.o. pro zadávání inzerce v médiích Metropolis VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti METROPOLIS LIVE s.r.o. pro zadávání inzerce v médiích Metropolis Základní ustanovení 1. Společnost METROPOLIS LIVE s.r.o. (dále jen zhotovitel ) je vydavatelem tiskovin,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky Warnet.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Warnet.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Warnet.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost Warnet.cz s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto

Více