Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2009"

Transkript

1 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Personální zajištění integrace romské menšiny na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností 3. Zaměstnanost 4. Bydlení 5. Školství 6. Bezpečnost 7. Kriminalita 8. Zdravotní péče 9. Terénní práce 10. Migrace Romů 11. Hlavní doporučení pracovníků obcí s rozšířenou působností ke zlepšení situace romské menšiny v kraji 12. Činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách 13. Podprogram na integraci romské komunity z rozpočtu Zlínského kraje 14. Plnění akčního plánu Zpracováno: Projednáno: Komise RZK pro národnostní menšiny Schváleno: Rada Zlínského kraje Dne: Zprávu zpracovala: Bc. Jiřina Bradová, koordinátor pro národnostní menšiny a romskou problematiku, oddělení neziskového sektoru Odboru Kancelář hejtmana Podklady dodali: Romští poradci a vedoucí sociálních odborů měst s rozšířenou působností Zlínského kraje Úřad práce ve Vsetíně Terénní pracovníci a terénní sociální pracovníci Pouţitá publikace: 1. Koncepce romské integrace Sociální vyloučení Romů 3. Tisková zpráva Úřadu práce ve Zlíně, Zpráva o stavu romských komunit za rok Zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách za rok 2009, Úřad vlády ČR 6. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce 7. Přístup vlády ČR k integraci Romů listopad

2 1. Úvod Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0215/Z09/09 dne Materiál vychází z vládní Koncepce integrace romské komunity z r Vláda přistupuje k řešení romských záleţitostí ze tří pohledů z perspektivy lidských práv, z perspektivy národnostní a z širší perspektivy sociokulturní. Tyto přístupy nejsou v rozporu, nýbrţ se vzájemně doplňují. Redukce romské problematiky na kterýkoli z nich by byla neţádoucím zkreslením. Vyváţenému pojetí, které bere v úvahu všechna tři hlediska, odpovídá i struktura poradních orgánů vlády. První z těchto perspektiv vyplývá z nutnosti zajistit, aby všichni občané České republiky, tedy i Romové, mohli v plné míře a bez jakékoli diskriminace uţívat všech individuálních práv zaručených jim Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech, jimiţ je Česká republika vázána a také právem Evropské unie. Z hlediska lidských práv se romskou problematikou zabývá Rada vlády ČR pro lidská práva. Druhá perspektiva, národnostní, se opírá o specifická práva příslušníků národnostních menšin, jak jsou definována v Hlavě III. Listiny základních práv a svobod, Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin, a to včetně práv kolektivních. Tato specifická práva jsou konkrétně upravena zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. Z hlediska problematiky národnostní se romskou problematikou zabývá Rada vlády ĆR pro národnostní menšiny. Třetí perspektiva, sociokulturní, vychází z širšího pojetí romské komunity obsaţeného v důvodové zprávě k usnesení vlády ze dne 29. října 1997 č. 686 ke Zprávě o situaci romské komunity v České republice a k současné situaci v romské komunitě. O tuto perspektivu se opírá činnost třetího z poradních orgánů vlády, Rada vlády ČR pro záleţitosti romské komunity. Integrace příslušníků romských komunit se stala součástí právního řádu České republiky a dotýká se činnosti samospráv, tj. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to 8 - "Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti" a činnosti krajů zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, a to 7 - "Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti". Cílem krajské koncepce je nejen poskytnout informace i institucionálním zajištění dané oblasti na všech úrovních veřejné správy, vymezení spolupráce kraje a měst i obcí, popis demografického vývoje, ale také nastínění základních oblastí problémů, se kterými se tato skupina obyvatel potýká a doporučení Zlínského kraje vedoucí k vyřešení těchto problémů. Ztráta romské identity, kultury a jazyka nesmí představovat podmínku integrace Romů do české společnosti. Integrací je zde myšleno začlenění Romů do společnosti, které jim umoţní, aby si zvolili, která kulturní specifika a odlišnosti si přejí zachovat. Hlavní cíle koncepce jsou: 1. Zvýšení ţivotní úrovně Romů (zvýšení kvality bydlení, zlepšení zdravotního stavu, zvýšení zaměstnanosti, podpora terénní práce, zlepšení socioekonomické situace v romské menšině, boj proti zadluţování). 2. Zvýšení vzdělanosti a uchování tradic (zvýšení počtu romských dětí v mateřských školách a základních školách, rozvoj romské kultury a jazyka, vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků). 3. Odstranění vnějších překáţek k začleňování Romů do společnosti (odstranění diskriminace ve všech sférách ţivota Romů, zajištění bezpečnosti Romů, zabránění segregace a sociálního vyloučení Romů, prostorové koncentraci Romů). 2

3 2. Personální zajištění integrace romské menšiny na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností: Obec agendu funkce telefon zajišťuje Zlín Zdenka sociální odbor Konečná Otrokovice Ing. Alena vedoucí oddělení dávek Havlíková a sluţeb Vsetín Ing. Jan Plšek vedoucí odd. sociální prevence Uherské Hradiště Ladislav Zochr referent odboru sociálních věcí Uherský Hana Dolinová ved. oddělení sociál. věcí Brod Kroměříž Libor Jarmar ved. oddělení sociálně právní ochrany dětí Valašské Ludmila ved. oddělení Klobouky Cmajdálková sociálních věcí Holešov Irena Seifertová odbor sociál. věcí Vizovice Vladimír Nedbal odbor sociální- kurátor pro mládeţ a dospělé Rožnov p. Roman Romský poradce, Radhoštěm Krystyník odd. sociálních věcí Valašské Meziříčí Bc. Jarmila Ptáčková vedoucí odboru sociálních věcí Luhačovice Mgr. Miluše Netíková Bystřice pod Hostýnem Jana Váňová vedoucí odboru sociálních věcí odbor sociálních věcí dávky hmotné nouze Většina měst pověřila výkonem zajišťování práv národnostních menšin převáţně vedoucí oddělení z odboru sociálních věcí, kteří mají částečným úvazkem vykonávat romskou problematiku. Taková kumulace funkcí není vhodná a neumoţňuje pracovníkovi, aby se mohl této profesi plně věnovat. Není prostor k návštěvě romských rodin a zjišťování problémů, se kterými se potýkají. Ze 13 obcí s rozšířenou působností mají pouze 3 obce zřízenou funkci romského poradce a to: Vsetín = 0,25 úvazku Roţnov pod Radhoštěm = 0,2 úvazku Holešov = 0,2 úvazku 3. Zaměstnanost K bylo na úřadech práce Zlínského kraje evidováno celkem uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti dosáhla hodnoty 10,83. Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji byla vyšší, neţ celorepubliková míra nezaměstnanosti, která byla ke stejnému datu 9,2. Z celkového počtu evidovaných uchazečů ve Zlínském kraji bylo na konci měsíce prosince dosaţitelných uchazečů o zaměstnání tj. těch, kteří mohli okamţitě nastoupit do zaměstnání (nebyli v pracovní neschopnosti, neúčastnili se rekvalifikace atd.). Zatímco se celkový počet uchazečů o zaměstnání v kraji zvýšil o osob, počet dosaţených uchazečů o zaměstnání se zvýšil o osob. K bylo v evidenci úřadů práce Zlínského kraje o uchazečů více neţ ve stejném období roku To představovalo nárůst celkového počtu uchazečů o zaměstnání o 68, 8%. 3

4 Příloha č P01 Míra nezaměstnanosti se v průběhu prosince 2009 zvýšila ve všech okresech Zlínského kraje. Okresem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti byl okres Kroměříţ = 12,72 a nejniţší míra nezaměstnanosti byla v Uherském Hradišti = 9,61. 1 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v roce 2009 leden únor březen duben květen červen uchazeči počet míra nezaměstnanosti 7,23 % 7,97 % 8,47 % 8,80 % 8,94 % 9,20 % volná místa počet červenec srpen září říjen listopad prosinec uchazeči počet míra nezaměstnanosti 9,80 % 9,95 % 10,06 % 9,98 % 10,07 % 10,83 % volná místa - počet Zdroj: Tisková zpráva Úřadu práce Zlín Neměnnou skutečností je poměrně vysoká nezaměstnanost Romů, která se pohybuje kolem 70%. Lze konstatovat, ţe Romové jsou oproti jiným skupinám populace jen málo zasaţeni obecnou vládní politikou zaměstnanosti. Velké procento Romů čelí výrazným obtíţím v získávání přístupu na pracovní trh, coţ je reálným důvodem pro zavedení cílených a specializovaných opatření adresovaných romským komunitám. Principem takových opatření je dát kaţdému šanci v přístupu na trh práce, tj. vyrovnat jeho handicap, neţ jde na trh práce, nikoli následně. Krajská koordinátorka v tomto směru spolupracovala na projektu s fy Čapek-Winduo, Slezská Ostrava a romskou poradkyní Bc. Lýdii Poláčkovou, která pracuje na Magistrátu města Ostravy. Projekt byl zaměřen na rekvalifikaci a následné zaměstnání romských pečovatelek a hospodyň. Projekt byl podán do výzvy MPSV ČR, bohuţel nebyl podpořen. Srovnání nezaměstnanosti prosinec 2009 a prosinec Kroměříž Uh. Hradiště Vsetín Zlín Zdroj: Tisková zpráva Úřadu práce Zlín jedná se o počet nezaměstnaných osob v jednotlivých okresech ZK Zlín - vzhledem k tomu, ţe není moţné sledovat poměr romského a neromského obyvatelstva ve skupině nezaměstnaných osob, nemá Úřad práce ve Zlíně vytvořený program zaměřený pouze na nezaměstnané Romy. Ani míra nezaměstnanosti u romské menšiny nelze odhadnout. Ve všech aktivitách pro ohroţené skupiny jsou romští občané zastoupeni. Jedná se např. o program pro dlouhodobě nezaměstnané, program pro ţeny po mateřské dovolené, program pro osoby se zdravotním postiţením, atd. Ţádná procenta, 1 (Informace z tiskové zprávy Úřadu práce ve Zlíně ) 4

5 poměry ani odhady není úřad práce schopen poskytnout. Přednostně by měla být řešena nezaměstnanost, zamezení práce na černo a zneuţívání dávek nejen u Romů, ale v celé společnosti. Odhad terénního pracovníka hovoří o 60% nezaměstnanosti u romských občanů ve Zlíně. V tomto městě pracuje nejvíce Romů ze všech měst v kraji. K příčinám nezaměstnanosti Romů patří niţší vzdělání, zdravotní problémy, nechuť pracovat, preference práce na černo. Hospodářská krize nemá jiný dopad na Romy neţ na majoritní společnost. Nedocházelo k ţádnému hromadnému propouštění ze zaměstnání. Magistrát města Zlína (MMZ) dlouhodobě pravidelně zaměstnává na veřejně prospěšných prácích i romské občany, romské firmy mají moţnost ucházet se o zakázky. Odbor realizace investičních akcí MMZ spolupracuje dlouhodobě k oboustranné spokojenosti s firmou STANIX projekt při opravách kanalizací, místních komunikací nebo např. při úklidu sněhu. Spolupracuje také s firmou ROMSTAV, zde odbor objednal v roce 2009 předláţdění části vnitřního dvora detašovaného pracoviště, avšak s kvalitou práce nebyla spokojenost, proběhly dvě reklamace. Také Technické sluţby Zlín zaměstnávají dlouhodobě jednoho Roma jako kmenového zaměstnance a spolupracují se dvěma skupinami vedenými Romy ţivnostníky při různých stavebních, výkopových, pomocných pracích, zimní údrţbě apod. Od července 2009 realizuje město Zlín veřejnou sluţbu pro příjemce dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na ţivobytí. V jejím rámci se od zavedení pravidelně angaţují dva romští občané. Ostatní nenastoupili nebo se po prvním dnu nevrátili. Diskriminace na trhu práce není zatím známa. Sociální podnikání ve Zlíně neexistuje. Vizovice bez informací pracovníka pověřeného touto problematikou. Otrokovice - úřad práce nerozlišuje, zda se jedná o Roma či nikoli. Míra nezaměstnanosti u romské menšiny není známa. Město nemá informace, ţe by úřad práce organizoval nějaké programy pro Romy. Existují veřejně prospěšné práce, které provádí Technické sluţby Otrokovice. Veřejnou sluţbu zatím město neprovozovalo, otázka jejího zřízení se v dohledné době chystá, sbírají se aktuální podklady a zkušenosti jejich poskytovatelů. Diskriminace na trhu práce a způsoby jejího řešení nejsou známy. Sociální podnikání ve městě není. Valašské Klobouky bez informací pracovníka. Luhačovice bez informací pracovníka. Vsetín odhad pracovníků městského úřadu hovoří aţ o 70% nezaměstnanosti u romské menšiny v některých lokalitách. Úřad práce dlouhodobě podporuje pomocí nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti uchazeče, jimţ má být podle zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb., v platném znění, v 33 věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Jednou z hlavních forem podpory při zaměstnávání Romů jsou veřejně prospěšné práce (VPP). V roce 2009 na VPP zařadili celkem 26 Romů, z toho 12 uchazečů u Technických sluţeb Vsetín, 12 uchazečů u Technických sluţeb Valašské Meziříčí, 1 uchazeč byl zaměstnán na VPP u Obecního úřadu Branky a 1 uchazeč v obci Růţďka. Úřad práce spolupracuje s Pracovní skupinou města Vsetína, kde se snaţí nacházet nové projektové moţnosti pro cílovou skupinu romské populace v OP LZZ a INTERREG IIIA. Ţádný z plánovaných projektů se prozatím nepodařilo zrealizovat. Mezi příčiny nezaměstnanosti u romské menšiny patří nedostatek pracovních příleţitostí, xenofobní, stereotypní postoj zaměstnavatelů, nízká úroveň vzdělání, kvalifikace a praxe romských uchazečů, nízká motivace změny zaběhlého ţivotního stylu závislého na sociálních dávkách a vysoká zadluţenost (v případě exekucí sráţky ze mzdy). Zaměstnanost ţen není u Romů obvyklá, musí zajistit provoz domácnosti a děti. Světová krize nemá na romskou menšinu takový dopad jako na majoritu, neboť převáţná většina byla jiţ před nástupem krize v evidenci na úřadu práce. Propouštění postihlo pouze jednoho Roma. Diakonie ČCE ve Vsetíně realizovala program na podporu zaměstnanosti Romů v oblasti stavebnictví. Veřejnou sluţbu pro město realizuje VKCI, je pro příjemce v hmotné nouzi 5

6 dobře dostupná a je Romy hojně vyuţívána. Výskyt diskriminace na trhu práce není znám. Sociální podnikání ve městě není. Roţnov pod Radhoštěm - i kdyţ v současné době dopadají na společnost důsledky hospodářské krize, situace na pracovním trhu v oblasti zaměstnanosti Romů se oproti roku 2009 nijak výrazněji nezměnila. Úřad práce ve spolupráci s městem připravuje pro osoby dlouhodobě nezaměstnané projekt obecně prospěšných prací, do kterého jsou přizváni i Romové. Řešit by se měla zadluţování, zvýšení zaměstnanosti s důrazem na zamezení zneuţívání sociálních dávek bez ohledu na národnost z důvodů práce na černo. Míru nezaměstnanosti u Romů nelze určit, jelikoţ úřad práce neeviduje romské a neromské občany. Mezi hlavní příčiny nezaměstnanosti Romů je niţší vzdělání, zdravotní komplikace, nechuť pracovat, realizace práce na černo a pobírání sociálních dávek. Hospodářská krize má stejný vliv na majoritu i Romy. Aktivní politika zaměstnanosti vyuţívá stejné nástroje pro všechny uchazeče. Od června 2009 realizuje město veřejnou sluţbu pro příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi. V jejím rámci se pravidelně angaţují i Romové. Výskyt diskriminace na trhu práce nám není znám. Sociální podnikání ve městě neexistuje. Valašské Meziříčí úřad práce ţádným způsobem nerozčleňuje nezaměstnané podle národnosti nebo etnické příslušnosti, takţe nesleduje ani nezaměstnanost Romů. V roce 2009 neprobíhal ţádný program na zvýšení zaměstnanosti Romů. V současné době je u romské populace téměř 100% nezaměstnanost. Na výkon veřejné sluţby nastupují jen někteří, mnozí se tomu snaţí vyhnout dokládáním zdravotní nezpůsobilosti. Sociální podnikání ve městě neexistuje. Kroměříţ v ţádném případě nelze určit míru nezaměstnanosti u Romů. Moţný je pouze nepřesný expertní odhad, protoţe nejsou dána jednoznačná kritéria pro určení romského příslušníka a je nepřípustné, aby se vedly jakékoli statistiky Romů. Mezi hlavní příčiny nezaměstnanosti patří nízké vzdělání, u starší populace negramotnost nebo pologramotnost, nechuť pracovat, zdravotní nezpůsobilost k práci. Dopad hospodářské krize je stejný jako u majority. Nástroje aktivitní politiky zaměstnanosti jsou stejné pro všechny občany, kteří chtějí pracovat. Speciálně zaměřené programy na Romy v Kroměříţi nejsou. Městský úřad zavedl instituci veřejné sluţby od 1. června 2009 pro příjemce dávek pomoci osobám v hmotné nouzi. Sociální podnikání se zaměřením na obtíţně zaměstnatelné Romy v regionu není. Holešov míra nezaměstnanosti u romské menšiny není pracovníkům města známa. Úřad práce nezjišťuje u uchazečů o zaměstnání jejich rasový nebo etnický původ či národnost. Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnávání zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Proto je velmi obtíţné stanovit, kdo Rom je a kdo není. Z toho důvodu nelze odhad nezaměstnanosti provést. Od byl pod městem zahájen institut veřejné sluţby. Město umoţnilo občanům pobírajícím dávky hmotné nouze vykonávat veřejnou sluţbu v Holešově, v zámecké oboře a v okolí zámku. Tuto sluţbu nevykonávali jen občané Holešova, ale také občané okolních obcí. Zájem o výkon veřejné sluţby u občanů kaţdý měsíc stoupal. Převáţně měli zájem o výkon 30 hodin, které byly pro občany finančně efektivnější, a tím byli motivováni. V roce 2009 veřejnou sluţbu vykonávali 4 Romové. V Holešově fungují jiţ třetím rokem veřejně prospěšné práce, kde v roce 2009 nastoupilo 9 Romů. Město také rozjelo projekt sociálního začleňování vyloučených občanů z lokality ul. Školní a dále na dlouhodobě nezaměstnané a zdravotně znevýhodněné. Během roku byli přijati další 2 Romové. Z celkového počtu 11 Romů vydrţelo pracovat aţ do konce pouze 5 Romů, tedy ani 50%. Romským zaměstnancům chyběla pracovní kázeň, výdrţ a pracovní návyky častá pracovní neschopnost, neplacená volna, dobrovolné a neuváţené ukončení pracovního poměru jak ze strany zaměstnavatele, tak i pracovníků pro hrubé porušení pracovní kázně (převáţně absence). Mezi hlavní příčiny nezaměstnanosti patří nízké vzdělání a zdravotní omezení. Ekonomická krize nevedla ke zvýšení počtu Romů v evidenci úřadu práce, došlo však k prudkému sníţení vhodných volných míst se základním 6

7 vzděláním. Speciální volná místa pro Romy úřad práce nevede s ohledem na 4 zák. o zaměstnanosti. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou nabízeny všem uchazečům o práci. Úřad práce v Kroměříţi nebyl poţádán o spolupráci ţádným subjektem ani institucí a není zapojen v ţádném programu na podporu zaměstnanosti Romů. Úřad práce v Kroměříţi řešil v minulosti diskriminaci zejména v inzerátech, a to z důvodu věku a pohlaví. Nikdy nebyla řešení diskriminace z důvodu rasového nebo etnického původu. V roce 2009 neřešil ÚP ţádný případ diskriminace a s Inspektorátem práce spolupracuje. Sociální podnikání v Holešově neexistuje. Bystřice pod Hostýnem bez informací pracovníka. Uherské Hradiště bez informací pracovníka. Uherský Brod - není známo, ţe by úřad práce realizoval programy zaměřené na Romy. V oblasti nezaměstnanosti zde nepůsobí ani ţádná nezisková organizace. Soustředit by se měla pomoc na rekvalifikace dospělých osob a pomoc při pracovním zařazení. Míra nezaměstnanosti u Romů je 90%. Mezi hlavní příčiny nezaměstnanosti patří chybějící kvalifikace a praxe, u ţen se jedná o totéţ. Absolventů je mizivé procento, neboť převáţná část studium nedokončí. Hospodářská krize na nezaměstnanosti Romů nemá ţádný vliv. Jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Aktivní politika zaměstnanosti vyuţívá rekvalifikace, ale pouze u vyučených. Romové se do rekvalifikací nehlásí z důvodu nedokončeného základního vzdělání a obavy z neúspěchu v kurzech. NNO nenabízí ţádné programy na zaměstnanost Romů. Samospráva nabízí výkon veřejné sluţby a o tuto je v řadách Romů zájem. Romové projevují o jakoukoliv nabídku práce zájem. Romům chybí pracovní návyky a velmi často mají zdravotní omezení. Ze strany NNO neexistuje ţádný antidiskriminační servis pro Romy. Je dlouhodobý nezájem státních a soukromých firem o romské pracovníky. Sociální podnikání ve městě neexistuje. Vysoká nezaměstnanost Romů pramení z: a) nedostatečného vzdělání b) nedostatečné kvalifikace c) ţádné nebo malé praxe v oboru d) špatné pracovní morálky e) špatného zdravotního stavu f) špatné předchozí zkušenosti se zaměstnáváním Romů g) předsudků zaměstnavatelů nebo skryté diskriminace ze strany zaměstnavatelů h) moţnosti vykonávání práce na černo ch) vyuţívání dávkového systému Moţnosti řešení v oblasti nezaměstnanosti pro další období: Tyto moţnosti vychází z Koncepce na integraci romské menšiny ve Zlínském kraji na období a jsou aktualizovány: Všechna města v rámci Zlínského kraje by měla projevit snahu o zvýšení zaměstnanosti u Romů formou vzájemné spolupráce mezi úřady práce, samosprávou a jimi zřízených organizací např. Technickými sluţbami. Romští poradci, sociální pracovníci a terénní pracovníci působící v romských komunitách mohou přispět k řešení problémů nezaměstnanosti a uplatnění na pracovním trhu jednak svoji prací při zvládání důsledků nezaměstnanosti zejména dlouhodobé a z hlediska zvýšení provázanosti a komplexnosti intervencí na trhu práce mají tito pracovníci velký význam v tom, ţe mohou efektivně napomáhat při zapojení nezaměstnaných Romů na pracovním trhu formou poradenské činnosti, asistence a podporou při vytváření rodinných, sociálních a vzdělávacích předpokladů uplatnění na pracovním trhu. Novela zákona o zaměstnanosti, platná od 1. ledna 2009 také rozšiřuje moţnosti zřizování veřejně prospěšných prací obcím ve spolupráci s Úřady práce. Ideální je 7

8 provázanost VPP s certifikovanými rekvalifikacemi a nabídka obce absolventům VPP, kteří se během jejich výkonu osvědčí, do standardního pracovního poměru po skončení VPP v rámci např. obecních firem. Úřad práce, který můţe prosadit a dlouhodobě podporovat aplikaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, viz zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Problém uplatnění romské pracovní síly na trhu práce vyţaduje komplexní řešení. Prostředkem k budování takového provázaného přístupu je podpora vytváření lokálních programů, spolupráce mezi úřady práce, neziskovým sektorem, obecně prospěšnými společnostmi, romskými organizacemi aj. Důleţitým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti na podporu obtíţně umístitelných uchazečů na trhu práce je vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelových pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací. Je třeba konstatovat, ţe uvedená zákonná opatření se mnou vyuţívat jen za určitých podmínek a kritérií stanovených příslušným úřadem práce a dle daných moţností regionu. Dalším nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti jsou rekvalifikace a poradenské činnosti. Je to jedna z moţností, jak řešit nezaměstnanost obtíţně umistitelných uchazečů na trhu práce formou vzdělávání. Uchazeči, kteří mají zájem si doplnit vzdělání nebo rozšířit svoji kvalifikaci, mají moţnost nastoupit do rekvalifikace, která je jim při splnění podmínek výše citovaným zákonem plně hrazena. Je ţádoucí, aby vyjmenovaná opatření, důsledně zohledňovala specifické potřeby vyplývající z postavení romských ţen. Zejména sociální pracovníci v roli poradců pro zaměstnatelnost a další subjekty přispívající k realizaci strategie zaměstnanosti, musí zároveň reflektovat nutná opatření potřebná ke sniţování rozdílů mezi muţi a ţenami v uplatnění na trhu práce, vyplývající z poţadavků eliminace diskriminace. Úřady práce mohou soustředit svoji pozornost na podporu a rozvoj nezávislého drobného podnikání mezi Romy. Nezávislá ekonomická činnost Romů odpovídá kulturní tradici některých společenských vrstev této skupiny. Rozvoji nezávislému drobnému podnikání stojí v cestě obtíţná adaptace začínajících podnikatelů na legislativní a administrativní rámec podnikatelských aktivit v České republice. Současně existují významné příleţitosti pro osoby samostatně výdělečně činné v sociálně vyloučených lokalitách a chudinských čtvrtích měst. Je tedy nutné, aby úřady práce vytvořily nástroje podpory drobného podnikání mezi Romy. Úřady práce mohou nabízet rekvalifikační kurzy pro uchazeče, kteří projeví zájem o podnikání s moţností poskytnutí příspěvku, podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 S., a za určitých podmínek stanovených příslušným úřadem práce. Velmi důleţité je také zvýšit kontrolu nelegální práce. Důleţité je pracovní poradenství, tj. individuální poradenství pro nezaměstnané osoby v produktivní věku ţijící v sociálně vyloučené lokalitě. Součástí poradenství je asistence při vyhledávání pracovních nabídek, asistence při kontaktování zaměstnavatele, doprovod klienta na pracovní pohovory (v odůvodněných případech), facilitace nedorozumění mezi novým zaměstnancem a klientem (nutno během celých 3 měsíců zkušební doby). Primárním cílem pracovního poradenství je nalezení pracovního uplatnění pro klienta a udrţení zaměstnání, sekundárně ale také zvýšení kompetencí klienta pro ucházení se o zaměstnání v budoucnu (navigace k umění sebeprezentace, podpora sebevědomí). Psychosociálního poradenství. Situace vyloučení nemá jednu příčinu, často jedna oblast problémů ovlivňuje druhou a psychická frustrace těchto osob je natolik hluboká, ţe vyţaduje péči odborníků. Cílem tohoto specializovaného poradenství je namotivování klienta k postupné akceptaci vzorce, dle kterého zaměstnání, resp. vůbec práce jako taková je činností, která pozitivně ovlivňuje ţivot jedince i jeho rodiny ve všech sférách ţivota. Je to dlouhodobá, kapacitně náročná individuální práce s klientem, na kterou musí navazovat nabídka postupného vzdělání. 8

9 Poradenství zaměstnavatelům - má za cíl motivovat k dlouhodobému a férovému zaměstnání nízko- či nekvalifikovaných osob. Na základě individuální práce s klienty prezentovat potenciálním zaměstnavatelům výhody zaměstnání těchto osob (dle individuálních dispozic uchazečů např. fyzická zdatnost, předpoklad vděčnosti za zaměstnání a věrnosti zaměstnavateli, perspektivu rozvinutí kvalifikace praxí, atd.). Vyuţít lze také moţnosti změny směrnice o veřejných zakázkách měst a to: Zvláštní podmínkou pro plnění veřejné zakázky: ve smyslu 44 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zadavatel poţaduje, aby alespoň 10 % z celkového počtu pracovníků dodavatele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, pocházelo z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění zakázky evidováni úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců. Podmínku dodavatel splní, pokud tyto osoby prokazatelně ukončí evidenci na úřadě práce v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu s dodavatelem. Součástí nabídky musí být prohlášení uchazeče o tom, ţe nejméně 10 % osob, které se budou podílet na plnění zakázky, přijme do pracovního poměru či na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob. Vítězný uchazeč o zakázku před podpisem smlouvy se zadavatelem předloţí seznam osob, s nimiţ uzavřel pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním zakázky potvrzený místně příslušným úřadem práce, a zároveň předloţí prohlášení o celkovém počtu osob, které se budou na plnění zakázky podílet. Zde je také volné místo pro neziskový sektor, jehoţ kapacita napomáhat v programech podporovaného zaměstnávání Romů je malá. MPSV ČR vypsalo Výzvu oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky, kde lze zakládat nové podnikatelské aktivity, maximální výše na jeden projekt činí Kč. Ukončení příjmu ţádostí je 30. listopadu Sociální podnikání či sociální firmy, tj. podpora vzniku subjektů, které vytvářejí pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané obyvatele sociálně vyloučených lokalit. Prostřednictvím IOP aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky. Program zajišťuje investiční pomoc pro podporu a rozvoj nástrojů sociální ekonomiky. Jedná se o podporu inovativních aktivit, které umoţní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroţených sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Sociální podnikání řeší prostřednictvím samostatné podnikatelské aktivity a účasti na trhu otázky nezaměstnanosti, sociální soudrţnosti a místního rozvoje a svou činností podporuje solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu zejména na místní úrovni s maximálním respektováním trvale udrţitelného rozvoje. 4. Bydlení Otázka bydlení do jisté míry určuje charakter a standard sociálně vyloučených romských lokalit. Velká část těchto lokalit totiţ existuje v místech, která byla z různých důvodů povaţována za málo atraktivní. Některé lokality dokonce vznikly jako nouzová forma ubytování např. Vsetín Poschla. Obyvatelé mají obecně velmi malé šance odstěhovat se mimo lokalitu. V relativně nejhorší situaci se pak nalézají rodiny s malými dětmi, které často ţijí v domácnosti svých rodičů, bez reálné šance získat vlastní byt. K pronájmu bytu nemají dostatek prostředků. Navíc jsou pro většinovou společnost minimalizováni tím, ţe pocházejí z prostředí ghetta nebo vyhlášené lokality. Získat obecní byt je pro ně prakticky nemoţné. V rámci pokračujícího procesu sídelní segregace jsou mnozí Romové často vytěsňováni do okrajových částí měst s nízkou nebo ţádnou dostupností sluţeb. Dokazování rasové diskriminace v takových případech je však velmi obtíţné, neboť jde často o rodiny vyznačující se kromě odlišné etnické příslušnosti i různými sociálními problémy, nebo rodiny narušující občanské souţití. Vytěsňováním Romů tak dochází k vytváření novodobých ghett, v nichţ se koncentruje sociálně nejslabší vrstva obyvatelstva, coţ vede ke vzniku zdravotnických, hygienických a bezpečnostních rizik a k rozvoji sociálně patologických jevů 9

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Personální zajištění integrace romské menšiny na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností

Více

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období 2004 2008 ve Zlínském kraji za rok 2005

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období 2004 2008 ve Zlínském kraji za rok 2005 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období 2004 2008 ve Zlínském kraji za rok 2005 Úvod 1. Personální zajištění integrace romských komunit na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností: 2.

Více

Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011-2016

Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011-2016 Individuální projekt Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji www.socialniprojekty.cz Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011-2016

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012 Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012 Kraj: Zlínský kraj Sídlo: Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Podpis statutárního orgánu: Mgr. Mgr. Taťána Nersesjan, radní Zlínského kraje 1 Základní informace

Více

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Kraj: Královéhradecký Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 02 Podpis statutárního orgánu: 1 Základní informace k vypracování dokumentu Tato

Více

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů Česká republika: přístup vlády k integraci Romů listopad 2008 OBSAH 1. ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE... 3 1.1. Početnost Romů... 3 1. 2. Politická angažovanost Romů... 4 1.3. Občanská společnost... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 2 Vydán dne 16. listopadu 2004 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 2 Vydán dne 16. listopadu 2004 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 16. listopadu 2004 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 2. června 2004 č. 547 o majetkoprávních změnách a konečných dislokacích

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy JANA PAVELKOVÁ VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika sociální práce SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

Moravskoslezského kraje na období 2006-2009

Moravskoslezského kraje na období 2006-2009 Dokument schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 21. 9. 2006 č. usnesení 13/1136/1 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období

Více

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA Pracovní verze Praha září 2008 1 Obsah Úvod I. Upadající

Více

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH III./1. PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity by chtěla v dalších letech věnovat větší důraz popisu stavu v konkrétních lokalitách, kdy je jejím záměrem posilovat

Více

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. II v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Analýza rizik a vzdělávání žen po rodičovské dovolené na Úřadu práce ve Zlíně. Hana Khainová

Analýza rizik a vzdělávání žen po rodičovské dovolené na Úřadu práce ve Zlíně. Hana Khainová Analýza rizik a vzdělávání žen po rodičovské dovolené na Úřadu práce ve Zlíně Hana Khainová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na rizika a vzdělávání ţen po mateřské dovolené

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií METODY VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH ŢÁKŮ V ČESKÉM JAZYCE NA ZŠ PRAKTICKÉ A SPECIÁLNÍ V OSTRAVĚ Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

Ministr pro lidská práva. Koncepce r mské integrace na období 2010 2013

Ministr pro lidská práva. Koncepce r mské integrace na období 2010 2013 Ministr pro lidská práva Koncepce r mské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 Michael Kocáb, ministr pro lidská práva, 2009 Úřad vlády České republiky, Praha 2010 Kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Příloha č. 1 mat. č. 205/ZK/15 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. xxx/2015/zk-xx ze dne 25.

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Problematika reformy nepojistných sociálních dávek. Bc. Jarmila Vybíralová

Problematika reformy nepojistných sociálních dávek. Bc. Jarmila Vybíralová Problematika reformy nepojistných sociálních dávek Bc. Jarmila Vybíralová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá sociální politikou, sociálním zabezpečením jako

Více

Analýza sociálně vyloučených lokalit na území MAS KRUŠNÉ HORY o.p.s.

Analýza sociálně vyloučených lokalit na území MAS KRUŠNÉ HORY o.p.s. Analýza sociálně vyloučených lokalit na území MAS KRUŠNÉ HORY o.p.s. Člověk v tísni o.p.s. Březen 2015 Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, Česká republika, www.clovekvtisni.cz

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Integrace cizinců v Olomouci Kateřina Mašová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2011 2014 ISBN 978-80-87503-08-09 Úvod... 2 1 Vymezení základních pojmů... 3 1.1 Charakteristika cílové skupiny (Kdo je to Rom?)...

Více

Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů,

Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů, Výstup z projektu AMČR Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů, r. 2005, grant Velvyslanectví USA Analýza Koncepce politiky vlády vůči národnostním menšinám, antidiskriminační

Více

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 V Praze Leden 2015 Předkladatel: Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Odpovědný

Více