Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vybrané informace pro klienty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vybrané informace pro klienty"

Transkript

1 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vybrané informace pro klienty Červen

2 Obsah Prostředí a podmínky (včetně místní a časové dostupnosti)... 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 5 Přijímání a zaškolování... 5 Profesní rozvoj zaměstnanců... 6 Prevence... 7 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu... 8 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte... 9 Kontrola případu Rizikové a nouzové situace Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Vyřizování a podávání stížností Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické osoby a právnické osoby Kontakty

3 Prostředí a podmínky (včetně místní a časové dostupnosti) Moravskoslezský kraj byl pod názvem "Ostravský kraj" vytvořen zákonem ke dni 1. ledna Ke dni 31. května 2001 došlo ke změně názvu kraje na "Moravskoslezský kraj". Postavení a působnost kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje a napomáhá činnosti jejich výborů a komisí. Dále krajský úřad vykonává zákonem stanovenou státní správu (přenesenou působnost) s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu kraje a radě kraje nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad Moravskoslezského kraje se nachází v Ostravě, na ulici 28. Října 117. Do Ostravy se dopravíte vlakem, autobusem, ke krajskému úřadu se nejlépe dostanete MHD, před budovou úřadu se nachází tramvajová zastávka krajský úřad. Můžete využít i osobní dopravu. Úřední hodiny pro veřejnost jsou následující: pondělí, středa 9:00-17:00 úterý, čtvrtek 9:00-14:30 pátek 9:00-13:00 Na základě předchozí domluvy je možné se dostavit i mimo tyto hodiny. Sociálně-právní ochrana dětí znamená zejména ochranu práv dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění a působení směrem k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Krajský úřad plní úkoly v sociálně-právní ochraně dětí v oblasti: - zprostředkování náhradní rodinné péče, 3

4 - rozhodování o přiznání státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, - pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, - kontrolní činnosti výkonu sociálně-právní ochrany, - správních deliktů dle 59 zákona o sociálně-právní ochraně. Sociálně-právní ochranu dětí vykonávájí zaměstnanci zařazeni do Odboru sociálních věcí, oddělení sociální ochrany, které se nachází v 2. patře budovy F. Když přijdete vyřizovat Vaše záležitosti na krajský úřad, obraťte se na pracovníky vrátnice (případně ostrahy), kteří Vás na oddělení navedou. Cestou se můžete orientovat podle směrových ukazatelů. Budova krajského úřadu má bezbariérový přístup. Materiální vybavení oddělení sociální ochrany je dostatečné k výkonu práce sociálněprávní ochrany, jak v budově úřadu, tak i mimo ni, např. při kontrolách či šetřeních. Při akcích, které se pořádají v prostorách krajského úřadu, je možné zažádat o další specifické technické vybavení. Cílovou skupinou klientů krajského úřadu v rámci sociálně-právní ochrany jsou zákonní zástupci dětí, zaměstnanci obecních úřadů, žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče, zaměstnanci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pověřených osob. Klientům se snažíme poskytovat soukromí při jednání a řešení problémů. V budově krajského úřadu lze využít místnost s přebalovacím pultem ( A 226 ). Kancelář F 216, má k dispozici vybavení (hračky, knížky), tak aby klientům, kteří zde řeší náhradní rodinnou péči a jejich dětem, bylo zajištěno příjemnější prostředí. Pro klienty, kteří přicházejí na krajský úřad je připraveno sociální zařízení, které je umístěno ve vstupní části hlavní budovy A. Na odboru sociálních věcí lze také využít sociálního zařízení, včetně samostatného WC s bezbariérovým přístupem. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality orgánu sociálně-právní ochrany dětí zahrnují dokumenty, které vymezují jednotlivé postupy práce a situace, s nimiž se mohou zaměstnanci během výkonu sociálně-právní ochrany dětí setkat. Vybrané standardy v elektronické podobě jsou pro veřejnost k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: V tištěné podobě jsou kompletní materiály k nahlédnutí pro veřejnost i zaměstnance na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje sekretariátu odboru sociálních věcí. 4

5 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociální ochrany má jasně určeno organizační rozdělení zaměstnanců v souvislosti s hierarchií pracovních pozic. Organizační rozdělení zaměstnanců navazuje na organizační strukturu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Sociálně právní ochranu dětí vykonává celkem 11 zaměstnanců oddělení sociální ochrany. Každý zaměstnanec má zpracován pracovní profil svého místa. Základní obsah pracovního profilu zaměstnanců zařazených jako referent SPOD je shodný. Může se lišit v závislosti na definovaných potřebách vzdělávání jednotlivých zaměstnanců. Pracovní (funkční) náplň jednotlivých zaměstnanců je v souladu se sjednaným druhem práce v pracovní smlouvě. Každý zaměstnanec zařazený jako referent SPOD disponuje písemným oprávněním dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně pro účely návštěv rodiny a dětí doma, ve škole, v ústavním zařízení a nahlíží do spisů. Toto pověření je platné pouze společně s identifikační kartou zaměstnance zařazeného do krajského úřadu. Přijímání a zaškolování Postup výběru a přijímání zaměstnanců krajského úřadu vychází z požadavků zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Při výběru zaměstnanců, kteří by měli být zařazeni do orgánu sociálně právní ochrany dětí, musí být splněny i kvalifikační požadavky sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí splňují kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka i požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti. Pokud nový zaměstnanec ještě nemá osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, nebo nezískal vzdělání, které by bylo možno uznat jako rovnocenné, je přihlášen v zákonných lhůtách ke zkoušce odborné způsobilosti. U zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí se jedná o obecnou část zvláštní odborné způsobilosti a zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Krajský úřad má zpracovány postupy při přijímání nových zaměstnanců, které se vztahují i na zaměstnance vykonávající sociálně-právní ochranu dětí. Při hledání zaměstnance na oddělení sociální ochrany se vždy vypisuje výběrové řízení, na kterém úzce spolupracuje personální oddělení s vedoucím odboru sociálních věcí 5

6 i vedoucí oddělení sociální ochrany. Příprava a realizace výběrového řízení je v kompetenci personálního oddělení. Krajský úřad využívá k získání nových zaměstnanců vnitřní nebo vnější zdroje. Informace o volném pracovním místě je zveřejněna: na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje před budovou krajského úřadu, na webových stránkách krajského úřadu v sekci Veřejná správa - Krajský úřad - Úřední deska - Volná místa, na Úřadu práce ČR. Profesní rozvoj zaměstnanců Krajský úřad považuje hodnocení zaměstnanců za základní nástroj personálního řízení pro formování pracovních dovedností a schopností. V rámci krajského úřadu je proto zaveden systém periodického hodnocení. Všichni zaměstnanci jsou hodnoceni svými nadřízenými pravidelně jednou ročně, dle harmonogramu schváleného ředitelem krajského úřadu, zpravidla na podzim daného roku. Mezi základní principy hodnocení patří zapojení zaměstnanců do hodnocení a to formou sebehodnocení, dále je zapojen formou hodnocení, které probíhá jako dialog. Hodnocení probíhá kaskádovým systém, kdy probíhá od shora dolů, tak aby byly provázány strategické cíle krajského úřadu / Moravskoslezského kraje s individuálními cíli a úkoly jednotlivých zaměstnanců. Krajský úřad využívá k hodnocení kompetenční model, který zahrnuje 12 kompetencí. Výstupem z hodnocení zaměstnance je stanovení individuálních cílů a rozvojových aktivit (vzdělávání) na další období. Kromě pravidelného ročního hodnocení, je na krajském úřadě zavedeno hodnocení nových zaměstnanců na konci zkušební doby. 6

7 Krajský úřad zajišťuje průběžné vzdělávání svých zaměstnanců. Obsah/zaměření průběžného vzdělávání každého zaměstnance je definován na základě pravidelného hodnocení zaměstnance. Průběžným vzděláváním si zaměstnanci doplňují nebo prohlubují svou kvalifikaci a odbornost. Zákon o úřednících územních samosprávných celků v 19 stanoví, že každý úředník musí absolvovat vzdělání v rozsahu 6 pracovních dnů v průběhu jednoho roku. Toto vzdělávání by mělo zahrnovat jak vzdělávání v oblasti veřejné správy, tak i okruhy související s přímou prací s klientem. K průběžnému vzdělávání zaměstnanců krajský úřad využívá interní nebo externí vzdělávací akce. Zaměstnanci mohou využít k podpoře při řešení náročných situací - odborných problémů konzultaci s kolegy, konzultaci s vedoucí oddělení, konzultaci s právníkem zařazeným na oddělení sociální ochrany. V případě problémů v mezilidských vztazích (s kolegy) se mohou obrátit na vedoucího odboru nebo na vedoucího personálního oddělení. Prevence Krajský úřad, dle působnosti stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, se zabývá především zprostředkováním náhradní rodinné péče a činnostmi s tím souvisejícími, výplatou státního příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vydáváním pověření pro výkon SPOD. Krajský úřad nevyhledává jednotlivé ohrožené děti, toto řeší převážně obecní úřady na místní úrovni. Krajský úřad se zaměřuje na vyhledávání a monitorování dětí, kterým je třeba zajistit náhradní rodinnou péči a dále na metodické vedení obcí. Výkon sociálně-právní ochrany dětí je realizován na hranici s jinými resorty či oblastmi sociální práce, např. zdravotnictví, školství nebo obecná sociální práce. Při realizaci preventivních aktivit tak krajský úřad spolupracuje i s jinými subjekty. Nejčastěji se jedná o: - sociální pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, - pracovníky zařízení, ve kterých děti pobývají - sociální pracovníci, vychovatelé, psychologové, lékaři, - pěstouny na přechodnou dobu, - pověřené osoby, - školy, - soudy, - sociální služby. 7

8 K mezirezortní spolupráci dochází při činnosti poradního sboru, jednání pracovních skupin, zprostředkování náhradní rodinné péče, účasti na případových konferencích (dle možností časových, personálních). Moravskoslezský kraj vytváří podmínky pro preventivní aktivity, vyhlašuje dotační tituly ze svého rozpočtu na podporu poskytovatelů sociálních služeb. Tyto prostředky mohou být použity na rozvoj sociálních služeb v kraji, na zvyšování kvality sociálních služeb a na další aktivity, které vychází ze strategických dokumentů kraje. Zároveň se oddělení sociální ochrany samo, dle možností, zapojuje do projektových aktivit, např. realizací projektů z Evropského sociálního fondu. V rámci informační činnosti krajský úřad vydává různé informační materiály, např. Průvodce pro zájemce o NRP a osvojení. Kromě toho se podílí od roku 2010 na kampani Dejme dětem rodinu. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu Krajský úřad si pro účely standardů kvality definoval, že případem (oznámením případu) rozumí každé podání, které je na krajský úřad doručeno. Oznámení případu podání je možné: poštou na adresu: Krajský úřad MSK Odbor sociálních věcí (lze uvést jméno zaměstnance) 28. října Ostrava osobně na podatelnu krajského úřadu nebo přímo osobně zaměstnanci, který případ řeší datovou schránkou - identifikační číslo Moravskoslezského kraje: 8x6bxsd em na adresu elektronické podatelny 8

9 nebo pracovní zaměstnance telefonicky v případě kdy je potřeba zajistit pro dítě pěstounskou péči na přechodnou dobu, i v tomto případě jsou dokumenty následně doloženy písemně. Krajský úřad může zjistit případ, kterému je nutné se věnovat i při své činnosti, např. na kontrolách. Krajský úřad posuzuje naléhavost každého případu. V případě, že se jedná o ohrožení života dítěte, reaguje krajský úřad ihned, a to ve spolupráci s OSPOD dítěte. V ostatních případech určuje naléhavost případu vedoucí oddělení. S tím, že si zaměstnanec organizuje svou práci tak, aby byly dodrženy lhůty pro vyřízení stanovené správním řádem: - lhůta pro vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 7 dní v případě, že informace se nevztahují k jeho působnosti, jinak 15 dní, - obecná lhůta na vyřízení - 30 dní, - dotaz 30 dní, - lhůta pro vyřízení stížnosti 60 dní, - PPPD bezodkladně, - žádost o zařazení do evidence NRP bezodkladně po posouzení, - žádost o státní příspěvek pro ZDVOP bezodkladně u prokázaného nároku. Každý případ je vždy přidělen jednomu zaměstnanci, který je za jeho vyřízení ve lhůtě zodpovědný, tato osoba je v podmínkách krajského úřadu označena jako vlastník spisu. V podmínkách krajského úřadu funguje zastupitelnost zaměstnanců. Změna vlastníka spisu je možná např. v případě dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance, tomto případě určí nového vlastníka opět vedoucí oddělení. Změnit přidělení případu je možné i v případě střetu zájmu zaměstnance a klienta, např. z důvodu podjatosti (jedná se o známou osobu), náročnosti případu. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte Krajský úřad jako orgán sociálně-právní ochrany dětí se při svém rozhodování v této oblasti řídí v první řadě hlediskem, kterým je zájem a blaho dítěte, zároveň při jednání s klienty dodržuje základní principy výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Při své činnosti se řídí Úmluvou o právech dítěte, ale i návaznými právními předpisy, především zákonem o sociálně právní ochraně dětí, občanským zákoníkem, atd. Kromě toho při své práci zaměstnanci uplatňují Etický kodex Krajského úřadu 9

10 Moravskoslezského kraje i Etický kodex sociálního pracovníka. Při své činnosti krajský úřad uplatňuje i principy dobré správy. Krajský úřad se snaží vycházet vstříc klientům se specifickými potřebami. Vstup do budovy a pohyb v ní je zcela bezbariérový. Pokud mají na krajském úřadě sjednanou schůzku smyslově handicapovaní klienti je možné využit služeb zaměstnanců, kteří jsou v komunikaci s touto cílovou skupinou proškoleni. Zároveň je možné zajistit externí službu tlumočníků. Kontrola případu V podmínkách krajského úřadu můžeme rozlišit kontrolu směrem dovnitř (vůči zaměstnancům zařazeným do krajského úřadu) a navenek (vůči obcím s rozšířenou působností, pověřeným osobám). Kontrola v rámci krajského úřadu je realizována několika mechanismy, jedná se o prvotní kontrolu, předběžnou kontrolu, následnou kontrolu, kontrolu tzv. spisové kostky a interní audit. Kromě toho může provádět kontrolu případů a výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rámci krajského úřadu Ministerstvo práce a sociálních věcí jako nadřízený orgán. Krajský úřad dále provádí kontroly v rámci přenesené působnosti, kdy se proces kontroly řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, není-li zvláštním zákonem stanoveno jinak. Kontrolu výkonu přenesené působnosti vykonávají věcně příslušné odbory. V případě odboru sociálních věcí, oddělení sociální ochrany se jedná o kontrolu: výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., výkonu sociálně-právní ochrany pověřenými osobami dle ust. 49 zákona č. 359/1999 Sb., plnění podmínek pro nárok na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle ust. 42g až 42n zákona č. 359/1999 Sb. 10

11 Rizikové a nouzové situace Zajištění a plnění úkolů v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci i vnitřních předpisů krajského úřadu zabezpečuje ředitel prostřednictvím bezpečnostního referenta. Za plnění úkolů vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení. Oddělení sociální ochrany krajského úřadu si definovalo rizikové a nouzové situace, přičemž vycházelo ze situací definovaných v dokumentu Identifikace a vyhodnocení pracovních rizik, který je zpracován pro podmínky krajského úřadu. Rizikové situace je možno chápat jako situace, ve kterých nastává riziko zranění zaměstnance či jiné osoby, nebo vznik škody na majetku krajského úřadu. Za nouzové situace lze označit situace, kdy může dojít k omezení výkonu sociálně-právní ochrany dětí z důvodu neplánovaných událostí. Zaměstnanci jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně. Krajský úřad má zaveden systém školení, který zahrnuje vstupní školení pro nové zaměstnance, opakované školení pro stávající zaměstnance, školení při změně pracovního zařazení a druhu práce, při zavedení nové technologie, změně výrobních a pracovních prostředků nebo technologických či pracovních postupů, v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Krajský úřad Moravskoslezského kraje uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace při výkonu sociálně právní ochrany dětí, přičemž využívá program spisové služby GINIS SSL. Podrobný postup evidence a archivace dokumentů je upraven vnitřním předpisem úřadu. 11

12 Každý dokument, který je dodán na krajský úřad, musí být zaevidován do spisové služby. Každému dokumentu je přiděleno jednací číslo a spisová značka, kterou generuje program spisové služby na základě vložení dokumentu do spisu. Po vyřízení všech dokumentů a ukončení práce se spisem může být spis uzavřen a následně připraven ke skartačnímu řízení. Spisy, se kterými se již nepracuje, jsou jednou ročně předávány na základě předávacího protokolu do spisovny úřadu, kde jsou uloženy po dobu jejich skartační lhůty. Skartační lhůta jednotlivých dokumentů se řídí dle vnitřního předpisu. Zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích, které se v souvislosti s výkonem práce dozví, a to i po skončení pracovního poměru. Tato mlčenlivost je stanovena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a v pracovní smlouvě každého zaměstnance. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu, udělat si výpis nebo pořídit kopii spisu nebo jeho části dle správního řádu 38, z toho důvodu vedou zaměstnanci krajského úřadu své záznamy takovým způsobem, aby byly srozumitelné pro klienty. Orgán sociálně-právní ochrany nemůže zaručit, že všechny dokumenty ve spise budou psány pro klienta srozumitelnou formou a to z důvodu spolupráce s dalšími odborníky. V tomto případě se zaměstnanci snaží odborné výrazy klientům vysvětlit, pro ně přijatelným způsobem. Vyřizování a podávání stížností Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností, které se vztahují i na odbor sociálních věcí, oddělení sociální ochrany. Tato pravidla jsou upravena vnitřním předpisem. Stížnost je písemné nebo ústní podání, jimž se fyzické a právnické osoby obracejí na orgány kraje ve věci ochrany jejich zájmů, nebo kterým občané kraje upozorňují na nedostatky, či závady, jejichž řešení spadá do působnosti výše uvedených orgánů. Stížnost lze podat různými způsoby: Ústně o Osobně o Telefonicky Písemně o Poštou o Osobně-předáním písemné žádosti na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo na sekretariát příslušného odboru o em na adresu: 12

13 o Datovou schránkou: Moravskoslezský kraj, ID: 8x6bxsd Anonymní stížnosti se šetří pouze, pokud jsou adresné a konkrétní. Na šetření se vztahují postupy uvedené v pravidlech s tím, že vzhledem k anonymitě stěžovatele je výsledek šetření pouze založen do spisu a kopii zaslána na vědomí evidenčnímu místu stížností. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické osoby a právnické osoby Krajský úřad Moravskoslezského kraje, oddělení sociální ochrany má k dispozici seznamy a adresáře zařízení a organizací, kteří poskytují sociální služby nejen pro klienty sociálně-právní ochrany dětí a také kontakty na spolupracující organizace. Veřejnosti jsou k dispozici na webových stránkách Moravskoslezského kraje tyto materiály: - registr poskytovatelů sociálních služeb, - seznam Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Moravskoslezském kraji, - informace k příspěvkovým organizacím, které jsou zřizovány Moravskoslezským krajem, - seznam osob pověřených k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. 13

14 Kontakty Webové stránky Moravskoslezského kraje: Korespondenční adresa: Krajský úřad - Moravskoslezský kraj (odbor sociálních věcí) 28. října Ostrava elektronická podatelna: Datová schránka název: Moravskoslezský kraj identifikátor: 8x6bxsd Kontakty na zaměstnance vykonávající sociálně-právní ochranu dětí: - Ing. Miroslava Lejsalová, vedoucí oddělení sociální ochrany tel. č Mgr. Zuzana Altmannová, právník tel. č Mgr. Žaneta Hečková, pěstounská péče, standardy kvality tel. č Mgr. Eva Hrbáčková, pěstounská péče tel. č Mgr. Zuzana Klimszová, výplata státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP tel. č Mgr. Bc. Ondřej Lušňák, osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí tel. č Mgr. Kateřina Majerová, osvojení tel. č Mgr. Eva Otýpková, projekt Podpora péče o ohrožené děti tel. č Mgr. Silvie Santosová, metodiky SPOD tel. č Bc. Kateřina Sokolová, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu tel. č

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO STANDARD KVALITY INTERNÍ DOKUMENTY PRÁVNÍ PŘEDPISY Standard kvality

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Malá Bystřice Obec : Malá Bystřice Adresa : Malá Bystřice č.

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 1,

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

INFORMACE A STANDARDY

INFORMACE A STANDARDY INFORMACE A STANDARDY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) OBEC DOBROMĚŘICE 1 Základní povinnosti obce dle zákona SPOD: - 10 odst. 1 obecní úřad je povinen vyhledávat,,ohrožené děti (uvedené v

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY 2. VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY VYHLÁŠKA ze dne.2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Městský úřad Sokolov

Městský úřad Sokolov Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Standard č. 2. Prostředí a podmínky

Standard č. 2. Prostředí a podmínky Standard č. 2 Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně právní ochrany zajistí takové prostory

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost KRITÉRIA: 1a) OSPOD zajišťuje účinné poskytování sociálně právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Tvorba pracovních postupů OSPOD

Tvorba pracovních postupů OSPOD Projekt CZ.1.04/3.1.03/C2.00097 Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Městský úřad Loštice se sídlem: Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice http://www.mu-lostice.cz/ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Zpracoval: Městský úřad Loštice, správní úsek MěÚ: Bc. Jana

Více

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 4/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí Sociálně-právní ochrana dětí Na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je Obecní úřad Kobylnice orgánem poskytujícím sociálně-právní ochranu na území obce Kobylnice. Poradenství

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Číslo jednací: SZSOs/3540/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Účinnost: od 1. 1. 2015 OBSAH 1 Povinnost školy

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE (1) Uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen dohoda) mezi pověřenou osobou (organizace, která má od krajského úřadu pověření k

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace; IČO: 70977151 se sídlem Dětská 361/2, 289 23 Milovice, zastoupené: Mgr. Petrou Černovskou, DiS., ředitelkou, je pověřená

Více

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 w MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 Ročník: 2012 Č. j.: 195/2012/VED-Ve194 Datum vydání: 4. 4. 2012 Pořadové číslo: 3 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Metodika MS 7b. Výtisk č.:

Metodika MS 7b. Výtisk č.: PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTI, PODNĚTU, PŘIPOMÍNKY A POCHVALY Číslo předpisu: MS 7b Vydání: 3. Platnost od: 1.4.2011 Metodika MS 7b Výtisk č.: 1 Plánované datum revize ke dni: Počet stran: 31.5.2013

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Obecní úřad Věrovany Rakodavy 325

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Obecní úřad Věrovany Rakodavy 325 Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Obecní úřad Věrovany Rakodavy 325 Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí (dále jen standardy) vychází z povinnosti obecních úřadů naplňovat standardy

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

MĚSTO ROZTOKY Organizační řád

MĚSTO ROZTOKY Organizační řád MĚSTO ROZTOKY Organizační řád Druh předpisu: Vnitřní předpis Název předpisu: Organizační řád Číslo předpisu: Platnost od: 10. 4. 2013 Platnost do: Účinnost od: 20. 4. 2013 Účinnost do: Závaznost: Zaměstnanci

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění Centrum MATÝSEK, Neklanova č.p. 1807, 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 26681471, DIČ: CZ26681471 Tel: 775 579 735, 776 004 289, e-mail: infomatysek@seznam.cz, www.centrummatysek.cz jako osoba pověřená podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. IČ: 26600285 E-mail: stredisko@ranapece-pce, web: www.ranapece-pce.cz Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více