Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vybrané informace pro klienty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vybrané informace pro klienty"

Transkript

1 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vybrané informace pro klienty Červen

2 Obsah Prostředí a podmínky (včetně místní a časové dostupnosti)... 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 5 Přijímání a zaškolování... 5 Profesní rozvoj zaměstnanců... 6 Prevence... 7 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu... 8 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte... 9 Kontrola případu Rizikové a nouzové situace Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Vyřizování a podávání stížností Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické osoby a právnické osoby Kontakty

3 Prostředí a podmínky (včetně místní a časové dostupnosti) Moravskoslezský kraj byl pod názvem "Ostravský kraj" vytvořen zákonem ke dni 1. ledna Ke dni 31. května 2001 došlo ke změně názvu kraje na "Moravskoslezský kraj". Postavení a působnost kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje a napomáhá činnosti jejich výborů a komisí. Dále krajský úřad vykonává zákonem stanovenou státní správu (přenesenou působnost) s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu kraje a radě kraje nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad Moravskoslezského kraje se nachází v Ostravě, na ulici 28. Října 117. Do Ostravy se dopravíte vlakem, autobusem, ke krajskému úřadu se nejlépe dostanete MHD, před budovou úřadu se nachází tramvajová zastávka krajský úřad. Můžete využít i osobní dopravu. Úřední hodiny pro veřejnost jsou následující: pondělí, středa 9:00-17:00 úterý, čtvrtek 9:00-14:30 pátek 9:00-13:00 Na základě předchozí domluvy je možné se dostavit i mimo tyto hodiny. Sociálně-právní ochrana dětí znamená zejména ochranu práv dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění a působení směrem k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Krajský úřad plní úkoly v sociálně-právní ochraně dětí v oblasti: - zprostředkování náhradní rodinné péče, 3

4 - rozhodování o přiznání státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, - pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, - kontrolní činnosti výkonu sociálně-právní ochrany, - správních deliktů dle 59 zákona o sociálně-právní ochraně. Sociálně-právní ochranu dětí vykonávájí zaměstnanci zařazeni do Odboru sociálních věcí, oddělení sociální ochrany, které se nachází v 2. patře budovy F. Když přijdete vyřizovat Vaše záležitosti na krajský úřad, obraťte se na pracovníky vrátnice (případně ostrahy), kteří Vás na oddělení navedou. Cestou se můžete orientovat podle směrových ukazatelů. Budova krajského úřadu má bezbariérový přístup. Materiální vybavení oddělení sociální ochrany je dostatečné k výkonu práce sociálněprávní ochrany, jak v budově úřadu, tak i mimo ni, např. při kontrolách či šetřeních. Při akcích, které se pořádají v prostorách krajského úřadu, je možné zažádat o další specifické technické vybavení. Cílovou skupinou klientů krajského úřadu v rámci sociálně-právní ochrany jsou zákonní zástupci dětí, zaměstnanci obecních úřadů, žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče, zaměstnanci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pověřených osob. Klientům se snažíme poskytovat soukromí při jednání a řešení problémů. V budově krajského úřadu lze využít místnost s přebalovacím pultem ( A 226 ). Kancelář F 216, má k dispozici vybavení (hračky, knížky), tak aby klientům, kteří zde řeší náhradní rodinnou péči a jejich dětem, bylo zajištěno příjemnější prostředí. Pro klienty, kteří přicházejí na krajský úřad je připraveno sociální zařízení, které je umístěno ve vstupní části hlavní budovy A. Na odboru sociálních věcí lze také využít sociálního zařízení, včetně samostatného WC s bezbariérovým přístupem. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality orgánu sociálně-právní ochrany dětí zahrnují dokumenty, které vymezují jednotlivé postupy práce a situace, s nimiž se mohou zaměstnanci během výkonu sociálně-právní ochrany dětí setkat. Vybrané standardy v elektronické podobě jsou pro veřejnost k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: V tištěné podobě jsou kompletní materiály k nahlédnutí pro veřejnost i zaměstnance na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje sekretariátu odboru sociálních věcí. 4

5 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociální ochrany má jasně určeno organizační rozdělení zaměstnanců v souvislosti s hierarchií pracovních pozic. Organizační rozdělení zaměstnanců navazuje na organizační strukturu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Sociálně právní ochranu dětí vykonává celkem 11 zaměstnanců oddělení sociální ochrany. Každý zaměstnanec má zpracován pracovní profil svého místa. Základní obsah pracovního profilu zaměstnanců zařazených jako referent SPOD je shodný. Může se lišit v závislosti na definovaných potřebách vzdělávání jednotlivých zaměstnanců. Pracovní (funkční) náplň jednotlivých zaměstnanců je v souladu se sjednaným druhem práce v pracovní smlouvě. Každý zaměstnanec zařazený jako referent SPOD disponuje písemným oprávněním dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně pro účely návštěv rodiny a dětí doma, ve škole, v ústavním zařízení a nahlíží do spisů. Toto pověření je platné pouze společně s identifikační kartou zaměstnance zařazeného do krajského úřadu. Přijímání a zaškolování Postup výběru a přijímání zaměstnanců krajského úřadu vychází z požadavků zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Při výběru zaměstnanců, kteří by měli být zařazeni do orgánu sociálně právní ochrany dětí, musí být splněny i kvalifikační požadavky sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí splňují kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka i požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti. Pokud nový zaměstnanec ještě nemá osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, nebo nezískal vzdělání, které by bylo možno uznat jako rovnocenné, je přihlášen v zákonných lhůtách ke zkoušce odborné způsobilosti. U zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí se jedná o obecnou část zvláštní odborné způsobilosti a zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Krajský úřad má zpracovány postupy při přijímání nových zaměstnanců, které se vztahují i na zaměstnance vykonávající sociálně-právní ochranu dětí. Při hledání zaměstnance na oddělení sociální ochrany se vždy vypisuje výběrové řízení, na kterém úzce spolupracuje personální oddělení s vedoucím odboru sociálních věcí 5

6 i vedoucí oddělení sociální ochrany. Příprava a realizace výběrového řízení je v kompetenci personálního oddělení. Krajský úřad využívá k získání nových zaměstnanců vnitřní nebo vnější zdroje. Informace o volném pracovním místě je zveřejněna: na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje před budovou krajského úřadu, na webových stránkách krajského úřadu v sekci Veřejná správa - Krajský úřad - Úřední deska - Volná místa, na Úřadu práce ČR. Profesní rozvoj zaměstnanců Krajský úřad považuje hodnocení zaměstnanců za základní nástroj personálního řízení pro formování pracovních dovedností a schopností. V rámci krajského úřadu je proto zaveden systém periodického hodnocení. Všichni zaměstnanci jsou hodnoceni svými nadřízenými pravidelně jednou ročně, dle harmonogramu schváleného ředitelem krajského úřadu, zpravidla na podzim daného roku. Mezi základní principy hodnocení patří zapojení zaměstnanců do hodnocení a to formou sebehodnocení, dále je zapojen formou hodnocení, které probíhá jako dialog. Hodnocení probíhá kaskádovým systém, kdy probíhá od shora dolů, tak aby byly provázány strategické cíle krajského úřadu / Moravskoslezského kraje s individuálními cíli a úkoly jednotlivých zaměstnanců. Krajský úřad využívá k hodnocení kompetenční model, který zahrnuje 12 kompetencí. Výstupem z hodnocení zaměstnance je stanovení individuálních cílů a rozvojových aktivit (vzdělávání) na další období. Kromě pravidelného ročního hodnocení, je na krajském úřadě zavedeno hodnocení nových zaměstnanců na konci zkušební doby. 6

7 Krajský úřad zajišťuje průběžné vzdělávání svých zaměstnanců. Obsah/zaměření průběžného vzdělávání každého zaměstnance je definován na základě pravidelného hodnocení zaměstnance. Průběžným vzděláváním si zaměstnanci doplňují nebo prohlubují svou kvalifikaci a odbornost. Zákon o úřednících územních samosprávných celků v 19 stanoví, že každý úředník musí absolvovat vzdělání v rozsahu 6 pracovních dnů v průběhu jednoho roku. Toto vzdělávání by mělo zahrnovat jak vzdělávání v oblasti veřejné správy, tak i okruhy související s přímou prací s klientem. K průběžnému vzdělávání zaměstnanců krajský úřad využívá interní nebo externí vzdělávací akce. Zaměstnanci mohou využít k podpoře při řešení náročných situací - odborných problémů konzultaci s kolegy, konzultaci s vedoucí oddělení, konzultaci s právníkem zařazeným na oddělení sociální ochrany. V případě problémů v mezilidských vztazích (s kolegy) se mohou obrátit na vedoucího odboru nebo na vedoucího personálního oddělení. Prevence Krajský úřad, dle působnosti stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, se zabývá především zprostředkováním náhradní rodinné péče a činnostmi s tím souvisejícími, výplatou státního příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vydáváním pověření pro výkon SPOD. Krajský úřad nevyhledává jednotlivé ohrožené děti, toto řeší převážně obecní úřady na místní úrovni. Krajský úřad se zaměřuje na vyhledávání a monitorování dětí, kterým je třeba zajistit náhradní rodinnou péči a dále na metodické vedení obcí. Výkon sociálně-právní ochrany dětí je realizován na hranici s jinými resorty či oblastmi sociální práce, např. zdravotnictví, školství nebo obecná sociální práce. Při realizaci preventivních aktivit tak krajský úřad spolupracuje i s jinými subjekty. Nejčastěji se jedná o: - sociální pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, - pracovníky zařízení, ve kterých děti pobývají - sociální pracovníci, vychovatelé, psychologové, lékaři, - pěstouny na přechodnou dobu, - pověřené osoby, - školy, - soudy, - sociální služby. 7

8 K mezirezortní spolupráci dochází při činnosti poradního sboru, jednání pracovních skupin, zprostředkování náhradní rodinné péče, účasti na případových konferencích (dle možností časových, personálních). Moravskoslezský kraj vytváří podmínky pro preventivní aktivity, vyhlašuje dotační tituly ze svého rozpočtu na podporu poskytovatelů sociálních služeb. Tyto prostředky mohou být použity na rozvoj sociálních služeb v kraji, na zvyšování kvality sociálních služeb a na další aktivity, které vychází ze strategických dokumentů kraje. Zároveň se oddělení sociální ochrany samo, dle možností, zapojuje do projektových aktivit, např. realizací projektů z Evropského sociálního fondu. V rámci informační činnosti krajský úřad vydává různé informační materiály, např. Průvodce pro zájemce o NRP a osvojení. Kromě toho se podílí od roku 2010 na kampani Dejme dětem rodinu. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu Krajský úřad si pro účely standardů kvality definoval, že případem (oznámením případu) rozumí každé podání, které je na krajský úřad doručeno. Oznámení případu podání je možné: poštou na adresu: Krajský úřad MSK Odbor sociálních věcí (lze uvést jméno zaměstnance) 28. října Ostrava osobně na podatelnu krajského úřadu nebo přímo osobně zaměstnanci, který případ řeší datovou schránkou - identifikační číslo Moravskoslezského kraje: 8x6bxsd em na adresu elektronické podatelny 8

9 nebo pracovní zaměstnance telefonicky v případě kdy je potřeba zajistit pro dítě pěstounskou péči na přechodnou dobu, i v tomto případě jsou dokumenty následně doloženy písemně. Krajský úřad může zjistit případ, kterému je nutné se věnovat i při své činnosti, např. na kontrolách. Krajský úřad posuzuje naléhavost každého případu. V případě, že se jedná o ohrožení života dítěte, reaguje krajský úřad ihned, a to ve spolupráci s OSPOD dítěte. V ostatních případech určuje naléhavost případu vedoucí oddělení. S tím, že si zaměstnanec organizuje svou práci tak, aby byly dodrženy lhůty pro vyřízení stanovené správním řádem: - lhůta pro vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 7 dní v případě, že informace se nevztahují k jeho působnosti, jinak 15 dní, - obecná lhůta na vyřízení - 30 dní, - dotaz 30 dní, - lhůta pro vyřízení stížnosti 60 dní, - PPPD bezodkladně, - žádost o zařazení do evidence NRP bezodkladně po posouzení, - žádost o státní příspěvek pro ZDVOP bezodkladně u prokázaného nároku. Každý případ je vždy přidělen jednomu zaměstnanci, který je za jeho vyřízení ve lhůtě zodpovědný, tato osoba je v podmínkách krajského úřadu označena jako vlastník spisu. V podmínkách krajského úřadu funguje zastupitelnost zaměstnanců. Změna vlastníka spisu je možná např. v případě dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance, tomto případě určí nového vlastníka opět vedoucí oddělení. Změnit přidělení případu je možné i v případě střetu zájmu zaměstnance a klienta, např. z důvodu podjatosti (jedná se o známou osobu), náročnosti případu. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte Krajský úřad jako orgán sociálně-právní ochrany dětí se při svém rozhodování v této oblasti řídí v první řadě hlediskem, kterým je zájem a blaho dítěte, zároveň při jednání s klienty dodržuje základní principy výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Při své činnosti se řídí Úmluvou o právech dítěte, ale i návaznými právními předpisy, především zákonem o sociálně právní ochraně dětí, občanským zákoníkem, atd. Kromě toho při své práci zaměstnanci uplatňují Etický kodex Krajského úřadu 9

10 Moravskoslezského kraje i Etický kodex sociálního pracovníka. Při své činnosti krajský úřad uplatňuje i principy dobré správy. Krajský úřad se snaží vycházet vstříc klientům se specifickými potřebami. Vstup do budovy a pohyb v ní je zcela bezbariérový. Pokud mají na krajském úřadě sjednanou schůzku smyslově handicapovaní klienti je možné využit služeb zaměstnanců, kteří jsou v komunikaci s touto cílovou skupinou proškoleni. Zároveň je možné zajistit externí službu tlumočníků. Kontrola případu V podmínkách krajského úřadu můžeme rozlišit kontrolu směrem dovnitř (vůči zaměstnancům zařazeným do krajského úřadu) a navenek (vůči obcím s rozšířenou působností, pověřeným osobám). Kontrola v rámci krajského úřadu je realizována několika mechanismy, jedná se o prvotní kontrolu, předběžnou kontrolu, následnou kontrolu, kontrolu tzv. spisové kostky a interní audit. Kromě toho může provádět kontrolu případů a výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rámci krajského úřadu Ministerstvo práce a sociálních věcí jako nadřízený orgán. Krajský úřad dále provádí kontroly v rámci přenesené působnosti, kdy se proces kontroly řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, není-li zvláštním zákonem stanoveno jinak. Kontrolu výkonu přenesené působnosti vykonávají věcně příslušné odbory. V případě odboru sociálních věcí, oddělení sociální ochrany se jedná o kontrolu: výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., výkonu sociálně-právní ochrany pověřenými osobami dle ust. 49 zákona č. 359/1999 Sb., plnění podmínek pro nárok na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle ust. 42g až 42n zákona č. 359/1999 Sb. 10

11 Rizikové a nouzové situace Zajištění a plnění úkolů v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci i vnitřních předpisů krajského úřadu zabezpečuje ředitel prostřednictvím bezpečnostního referenta. Za plnění úkolů vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení. Oddělení sociální ochrany krajského úřadu si definovalo rizikové a nouzové situace, přičemž vycházelo ze situací definovaných v dokumentu Identifikace a vyhodnocení pracovních rizik, který je zpracován pro podmínky krajského úřadu. Rizikové situace je možno chápat jako situace, ve kterých nastává riziko zranění zaměstnance či jiné osoby, nebo vznik škody na majetku krajského úřadu. Za nouzové situace lze označit situace, kdy může dojít k omezení výkonu sociálně-právní ochrany dětí z důvodu neplánovaných událostí. Zaměstnanci jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně. Krajský úřad má zaveden systém školení, který zahrnuje vstupní školení pro nové zaměstnance, opakované školení pro stávající zaměstnance, školení při změně pracovního zařazení a druhu práce, při zavedení nové technologie, změně výrobních a pracovních prostředků nebo technologických či pracovních postupů, v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Krajský úřad Moravskoslezského kraje uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace při výkonu sociálně právní ochrany dětí, přičemž využívá program spisové služby GINIS SSL. Podrobný postup evidence a archivace dokumentů je upraven vnitřním předpisem úřadu. 11

12 Každý dokument, který je dodán na krajský úřad, musí být zaevidován do spisové služby. Každému dokumentu je přiděleno jednací číslo a spisová značka, kterou generuje program spisové služby na základě vložení dokumentu do spisu. Po vyřízení všech dokumentů a ukončení práce se spisem může být spis uzavřen a následně připraven ke skartačnímu řízení. Spisy, se kterými se již nepracuje, jsou jednou ročně předávány na základě předávacího protokolu do spisovny úřadu, kde jsou uloženy po dobu jejich skartační lhůty. Skartační lhůta jednotlivých dokumentů se řídí dle vnitřního předpisu. Zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích, které se v souvislosti s výkonem práce dozví, a to i po skončení pracovního poměru. Tato mlčenlivost je stanovena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a v pracovní smlouvě každého zaměstnance. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu, udělat si výpis nebo pořídit kopii spisu nebo jeho části dle správního řádu 38, z toho důvodu vedou zaměstnanci krajského úřadu své záznamy takovým způsobem, aby byly srozumitelné pro klienty. Orgán sociálně-právní ochrany nemůže zaručit, že všechny dokumenty ve spise budou psány pro klienta srozumitelnou formou a to z důvodu spolupráce s dalšími odborníky. V tomto případě se zaměstnanci snaží odborné výrazy klientům vysvětlit, pro ně přijatelným způsobem. Vyřizování a podávání stížností Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností, které se vztahují i na odbor sociálních věcí, oddělení sociální ochrany. Tato pravidla jsou upravena vnitřním předpisem. Stížnost je písemné nebo ústní podání, jimž se fyzické a právnické osoby obracejí na orgány kraje ve věci ochrany jejich zájmů, nebo kterým občané kraje upozorňují na nedostatky, či závady, jejichž řešení spadá do působnosti výše uvedených orgánů. Stížnost lze podat různými způsoby: Ústně o Osobně o Telefonicky Písemně o Poštou o Osobně-předáním písemné žádosti na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo na sekretariát příslušného odboru o em na adresu: 12

13 o Datovou schránkou: Moravskoslezský kraj, ID: 8x6bxsd Anonymní stížnosti se šetří pouze, pokud jsou adresné a konkrétní. Na šetření se vztahují postupy uvedené v pravidlech s tím, že vzhledem k anonymitě stěžovatele je výsledek šetření pouze založen do spisu a kopii zaslána na vědomí evidenčnímu místu stížností. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické osoby a právnické osoby Krajský úřad Moravskoslezského kraje, oddělení sociální ochrany má k dispozici seznamy a adresáře zařízení a organizací, kteří poskytují sociální služby nejen pro klienty sociálně-právní ochrany dětí a také kontakty na spolupracující organizace. Veřejnosti jsou k dispozici na webových stránkách Moravskoslezského kraje tyto materiály: - registr poskytovatelů sociálních služeb, - seznam Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Moravskoslezském kraji, - informace k příspěvkovým organizacím, které jsou zřizovány Moravskoslezským krajem, - seznam osob pověřených k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. 13

14 Kontakty Webové stránky Moravskoslezského kraje: Korespondenční adresa: Krajský úřad - Moravskoslezský kraj (odbor sociálních věcí) 28. října Ostrava elektronická podatelna: Datová schránka název: Moravskoslezský kraj identifikátor: 8x6bxsd Kontakty na zaměstnance vykonávající sociálně-právní ochranu dětí: - Ing. Miroslava Lejsalová, vedoucí oddělení sociální ochrany tel. č Mgr. Zuzana Altmannová, právník tel. č Mgr. Žaneta Hečková, pěstounská péče, standardy kvality tel. č Mgr. Eva Hrbáčková, pěstounská péče tel. č Mgr. Zuzana Klimszová, výplata státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP tel. č Mgr. Bc. Ondřej Lušňák, osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí tel. č Mgr. Kateřina Majerová, osvojení tel. č Mgr. Eva Otýpková, projekt Podpora péče o ohrožené děti tel. č Mgr. Silvie Santosová, metodiky SPOD tel. č Bc. Kateřina Sokolová, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu tel. č

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO STANDARD KVALITY INTERNÍ DOKUMENTY PRÁVNÍ PŘEDPISY Standard kvality

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb.

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb. KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍNSKÉHO KRAJE, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb. V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb.,

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standard Stručný popis standardu Kritérium:Seznam příloh 1 Cíle

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00017 Financováno z prostředků ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR Standardy kvality

Více

Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly právním předpisem závazným od 1. 1. 2007, znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č.

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Hradec Králové, 16. října 2012 Klára Trubačová vedoucí oddělení koncepce rodinné politiky a ochrany práv

Více

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBSAH Úvod 1. Místní a časová dostupnost 2. Prostředí a podmínky 3. Informovanost

Více

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Pro obecní úřady I.

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice Standardy kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Lenešice Obecní úřad Lenešice je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Malá Bystřice Obec : Malá Bystřice Adresa : Malá Bystřice č.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Kvalita??? Jak hodnotit kvalitu sociální práce? Subjektivní x objektivní hodnocení. Hodnotící kritéria. Hodnotitelé. Vnitřní hodnocení Kdo? Jak často? Kritéria? Výstupy?

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

PROFILY PRACOVNÍCH MÍST

PROFILY PRACOVNÍCH MÍST PROFILY PRACOVNÍCH MÍST Profil pracovního místa vedoucí oddělení SPOD (osoba pověřená vedením oddělení SPOD) Vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného Vysokoškolské

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

STANDARD 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU

STANDARD 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU STANDARD 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU KRITÉRIUM 8A Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci. Pracovník SPOD přijímá

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 1,

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Standardy sociálně-právní ochrany dětí

Standardy sociálně-právní ochrany dětí Standardy sociálně-právní ochrany dětí Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 10. prosince 2014 Legislativa 9a odst. 3

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1. Důvod a způsob založení povinného subjektu (podmínky provozování činnosti): Městský obvod Pardubice

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad s rozšířenou působností. Dle 32 odst.

přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad s rozšířenou působností. Dle 32 odst. Metodické doporučení Městského úřadu v Turnově pro naplnění standardů kvality při poskytování sociálně právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů I. stupně a pověřených obecních úřadů Orgány sociálně

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 8. Přijetí oznámení, posouzení

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Místo realizace: Domov Bílá Opava Závaznost pro: Domov se zvláštním režimem Platnost od: 01. 06. 2014 Nespokojený

Více

STANDARDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU LOVOSICE. Místní a časová dostupnost OSPOD

STANDARDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU LOVOSICE. Místní a časová dostupnost OSPOD STANDARDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU LOVOSICE Standard č. 1 Kritérium 1a, 1b Místní a časová dostupnost OSPOD Standard č. 2 Prostředí a podmínky Interní

Více

Standard č. 2. Prostředí a podmínky. a na vstupních dveřích do budovy krajského úřadu. I mimo úřední hodiny

Standard č. 2. Prostředí a podmínky.  a na vstupních dveřích do budovy krajského úřadu. I mimo úřední hodiny Standard č. 2 Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně právní ochrany zajistí takové prostory

Více

Město Jablunkov, Městský úřad Jablunkov Dukelská 144, Jablunkov. Průvodce standardy kvality Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jablunkov

Město Jablunkov, Městský úřad Jablunkov Dukelská 144, Jablunkov. Průvodce standardy kvality Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jablunkov Město Jablunkov, Městský úřad Jablunkov Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Průvodce standardy kvality Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jablunkov Milí spoluobčané, rodiče, děti, Orgán sociálně-právní ochrany

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Pracovníky obecního úřadu poskytující SPO

Pracovníky obecního úřadu poskytující SPO Název standardu Prevence 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ

Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ (výtisk č.1 - sídlo) Zpracoval: vedoucí služby Vydal: Mgr.Jana Hančilová

Více

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace Standard č. 11 - Rizikové a nouzové situace 11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně právní ochrany k výkonu sociálně právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 SMĚRNICE K REALIZACI ZÁKONA č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ V PODMÍNKÁCH OBCE NOVÁ VES A OBECNÍHO ÚŘADU NOVÁ VES datum vzniku

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

INFORMACE A STANDARDY

INFORMACE A STANDARDY INFORMACE A STANDARDY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) OBEC DOBROMĚŘICE 1 Základní povinnosti obce dle zákona SPOD: - 10 odst. 1 obecní úřad je povinen vyhledávat,,ohrožené děti (uvedené v

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Městys Drnholec STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Městys Drnholec STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Městys Drnholec se sídlem: Kostelní 368, Drnholec, PSČ 691 83 www.drnholec.eu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Zpracoval: Městys Drnholec, Viceníková Lenka V Drnholci: 01.01.2015 Obsah: strany

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

Vnitřní pravidla odlehčovací služby

Vnitřní pravidla odlehčovací služby Název a místo organizace poskytující Odlehčovací služby: Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, 406 46 Krásná Lípa Vnitřní pravidla odlehčovací služby Kontakt: Vladislava Vítková, Dis., vedoucí týmu

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP)

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) 1. Úsek péče o seniory a těžce zdravotně postižené osoby Adresní a identifikační údaje a jiné osobní údaje nezbytné pro posouzení nároku na dávku a službu sociální

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

Název standardu. 1. Místní a časová dostupnost

Název standardu. 1. Místní a časová dostupnost Název standardu Kritérium standardu 1. Místní a časová dostupnost 1a) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Základní škola pro zrakově postižené 120 00 Praha 2, nám. Míru 19 tel. 222 515 134 www.skolazrak.cz info@skolazrak.cz Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Poučení rodičů nezl. dítěte/dětí ve smyslu rodičovské odpovědnosti a odpovědnosti za výchovu

Poučení rodičů nezl. dítěte/dětí ve smyslu rodičovské odpovědnosti a odpovědnosti za výchovu Standard č. 13: Vyřizování a podávání stížností Kriterium 13a: Orgán sociálně právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

Název standardu. 12. Dokumentace o výkonu sociálně- právní ochrany dětí

Název standardu. 12. Dokumentace o výkonu sociálně- právní ochrany dětí Název standardu 12. Dokumentace o výkonu sociálně- právní ochrany dětí Kritérium standardu 12a) Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace, včetně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S k zajištění jednotného postupu při přijímání a vyřizování podnětů a stížností klientů a ostatních občanů ke službám poskytovaných organizací,

Více

Metodika MS 7b. Výtisk č.:

Metodika MS 7b. Výtisk č.: PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTI, PODNĚTU, PŘIPOMÍNKY A POCHVALY Číslo předpisu: MS 7b Vydání: 3. Platnost od: 1.4.2011 Metodika MS 7b Výtisk č.: 1 Plánované datum revize ke dni: Počet stran: 31.5.2013

Více