Nezaměstnanost jako sociální a ekonomický problém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nezaměstnanost jako sociální a ekonomický problém"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Nezaměstnanost jako sociální a ekonomický problém Bakalářská práce Iva Tichotová duben,

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Nezaměstnanost jako sociální a ekonomický problém Bakalářská práce Autor: Iva Tichotová Finanční makléř Vedoucí práce: Mgr. Josef Dubský Praha duben,

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Karlových Varech dne Iva Tichotová 3

4 Anotace práce V této bakalářské práci se autorka zabývá charakteristikou nezaměstnanosti jako ekonomicko sociálního problému se zaměřením na sociální důsledky. Především tedy řeší otázku, jak je práce pro člověka důležitá, a jaké jsou následky, pokud o ni přijde. Autorka si dává za cíl charakterizovat, jak se nezaměstnaný se svojí situací vyrovnává, jaké důsledky může mít na jeho fyzické i psychické zdraví, jak na ztrátu práce reaguje rodina, veřejnost i společnost obecně, jaký je vztah mezi nezaměstnaností a chudobou či nezaměstnaností a sociálním statusem. Work annotation In this thesis, the author deals with the characterization of unemployment as a socioeconomic problem, with focus on its social consequences. First of all, it discusses the query of how important a job for a man is, and what the consequences of its losing are.the author sets herself a goal to characterize / define, how an unemployed person deals with the situation, what consequences it can have both for his physical and mental health, how his family, public, and society in general react to his unemployment. Finally, it describes the relationship between unemployment and poverty, or unemployment and social status. 4

5 OBSAH Úvod Vymezení pojmů zaměstnanosti, nezaměstnanosti a souvisejících pojmů Co je nezaměstnanost Co je zaměstnanost Trh práce Související pojmy Klasifikace nezaměstnanosti Formy nezaměstnanosti Druhy nezaměstnanosti Parametry ovlivňující formy a druh nezaměstnanosti Příčiny nezaměstnanosti Názory na podstatu nezaměstnanosti Míry nezaměstnanosti Klíčové problémy na trhu práce v České republice Rizikové skupiny nezaměstnaných Kdo je nezaměstnaný a kdo jen nepracuje Co je to práce a co znamená pro člověka Práce a základní pojmy Význam práce pro člověka Sociálně - psychologické faktory nezaměstnanosti Důsledky nezaměstnanosti Nezaměstnanost a fyzické zdraví Nezaměstnanost a psychické zdraví Rodina nezaměstnaného Nezaměstnanost a sociální statut Nezaměstnanost a důsledky pro společnost Nezaměstnanost a veřejnost Nezaměstnanost a bída Životní strategie nezaměstnaných Strukturalizované rozhovory s nezaměstnaným respondentem a sociální pracovnicí Zásady, jak si jako nezaměstnaný udržet nadhled, a jak nejlépe využít čas Nezaměstnanost v České republice Vývoj nezaměstnanosti od roku Stav nezaměstnanosti v České republice k Výsledky Závěr Seznam použité literatury Přílohy

6 Úvod Nezaměstnanost se týká každého člověka. Může postihnout kohokoliv a kdykoliv. Muže i ženu, zdravého člověka i osobu se změněnou pracovní schopností, mladého pracovníka i pracovníka staršího, se základním vzděláním i vysokoškoláka. Autorka práce si dává za cíl charakterizovat a popsat nezaměstnanost jako ekonomicko sociální problém se zaměřením na sociální důsledky. V první části své práce se autorka zabývá charakteristikou pojmů nezaměstnanosti a zaměstnanosti. Chce odpovědět na otázku, co je to trh práce a jak se dělí, charakterizuje související pojmy jako je plná zaměstnanost, přirozená míra nezaměstnanosti, neúplná nezaměstnanost, jaký je rozdíl mezi ekonomicky aktivním a neaktivním obyvatelstvem. Druhá část práce pojednává o formách a druzích nezaměstnanosti, o parametrech, které formu a druh nezaměstnanosti ovlivňují, o příčinách nezaměstnanosti, o názorech na podstatu nezaměstnanosti, o mírách nezaměstnanosti, o klíčových problémech na trhu práce v České republice a o rizikových skupinách nezaměstnaných na trhu práce. Třetí kapitola se jmenuje: Co je to práce a co znamená pro člověka a zodpovídá otázky, co je to práce a jak se charakterizují související pojmy: pracovní poměr, pracovní smlouva, co je to plat a mzda, jak končí pracovní poměr a co pro člověka práce znamená a co mu přináší. Čtvrtá kapitola se věnuje především důsledkům nezaměstnanosti na člověka. Jaké jsou dopady na jeho fyzické a psychické zdraví, co se děje s jeho rodinou, sociálním statusem a zda nezaměstnanost může ovlivnit politické postoje, jaké má důsledky pro společnost a jak ji obecně vnímá veřejnost, jestli způsobuje bídu. Dále do této kapitoly hodlá autorka zahrnout strukturovaný rozhovor s nezaměstnaným člověkem a také se sociální pracovnicí. Chtěla by dále přiblížit zásady nezaměstnaných a možné životní strategie v době nezaměstnanosti. Poslední kapitola bude především pracovat s daty a čísly, se kterými se autorka bakalářské práci bude snažit zodpovědět otázku vývoje nezaměstnanosti od roku 1990 a stav aktuální nezaměstnanosti. Tedy k poslednímu čtvrtletí roku

7 1 Vymezení pojmů zaměstnanosti, nezaměstnanosti a souvisejících pojmů V této kapitole se autorka práce zabývá otázkou základních pojmů. Definuje rozdíl mezi zaměstnaností a nezaměstnaností, ekonomicky aktivním a ekonomicky neaktivním obyvatelstvem, nezaměstnaností a ztrátou práce. Tato kapitola vysvětluje nejenom tyto základní pojmy ale i pojmy související: trh práce, masová nezaměstnanost, politika zaměstnanosti, co je životní minimum nebo chudoba. 1.1 Co je nezaměstnanost Pro vymezení pojmu nezaměstnanost lze použít různé definiční přístupy. Za nezaměstnaného může být považován člověk, který je schopen pracovat a pracovat chce, ale nemůže z určitých důvodů vstoupit do pracovněprávních vztahů, ze kterých by za svou práci získával kompenzaci v podobě mzdy, a tak si zajišťoval prostředky pro svou existenci. Může to ale být i člověk, který pracovat může a chce, ale který nemůže nalézt práci odpovídající jeho schopnostem a možnostem, tj. jeho kvalifikaci. Přijetí určité definice v pracovněprávním zákonodárství se pak promítá v prvé řadě do vyššího či nižšího počtu osob, které mají právo na pobírání státního příspěvku v nezaměstnanosti, tj. i do jeho výše. Nejčastěji je nezaměstnanost definována jako jev, kdy lidé, kteří mající předpoklady pracovat a pracovat chtějí nemohou práci najít. Statisticky a administrativně jsou však mezi nezaměstnanými zařazeni i ti, kteří sice pracovat mohou, ale nechtějí a zneužívají slabin a mezer existujícího systému regulace zaměstnanosti. 1 Za vážný problém se považuje nezaměstnanost přesahující 6 10 %. V ČR představuje nezaměstnanost nový sociální problém, protože před rokem 1989 byli všichni občané povinni pracovat. 1 Sociologie pro ekonomy a manažery Ivan Nový, Alois Surynek, str

8 Nezaměstnanost se vyskytuje v tržních ekonomikách. V dobách feudalismu měli nevolníci přístup k půdě (alespoň k panské, pokud žádnou nevlastnili), takže mohli, a také museli, pracovat. Nezaměstnanost se nevyskytovala ani ve starověku. Centrálně řízená ekonomika definovala další problém přezaměstnanost, ta byla způsobena tím, že všichni občané pracovat museli. Pokud nepracovali, dopouštěli se trestného činu příživnictví. Nezaměstnanost je oficiálně velmi nízká i v kapitalistických státech. Tam je to způsobeno nikoliv tím, že by se tam nezaměstnanost nevyskytovala, ale tím že většina chudých zemí nemá sociální síť a podporu v nezaměstnanosti. Z tohoto vyplývá, že nezaměstnaní si nemohou dovolit být dlouho bez zaměstnání. 1.2 Co je zaměstnanost Pod pojmem zaměstnanost se rozumí skutečnost, že část ekonomicky aktivního obyvatelstva si prostřednictvím svého zapojení se do pracovního procesu zabezpečuje prostředky pro zajištění své existence a uspokojování svých potřeb. Její úroveň vyjadřuje zpravidla poměr mezi počtem ekonomicky aktivních pracujících obyvatel a jeho celkovým počtem. 2 Skladba zaměstnanosti vypadá tak, že od šedesátých let 20. století klesá počet zaměstnanců v průmyslu a stoupá počet zaměstnanců ve službách, počet zaměstnanců v zemědělství je víceméně konstantní. Ubývá manuálních prací ve prospěch nemanuálních prací. Dále klesá poptávka po méně kvalifikačně náročných pracích, kde není nutné vysokoškolské, vyšší odborné, často ani středoškolské vzdělání. Dalším trendem je nárůstek tzv. nestandardních pracovních možností, jako je práce na poloviční či zkrácený úvazek, sezónní práce, práce na krátkodobé smlouvy nebo smlouvy na dobu určitou. Dochází i ke zvýšení počtu osob samostatně výdělečně činných. 2 Sociologie pro ekonomy a manažery Ivan Nový, Alois Surynek, str

9 Plné zaměstnanosti by teoreticky bylo dosaženo tehdy, kdyby všichni, kteří mají předpoklady pracovat a pracovat chtějí, také práci sehnali Trh práce Petr Mareš definuje trh práce jako neobvyklou formu trhu, kde se setkává nabídka práce a poptávka po práci. Práce je objekt tržní směny jako jakékoli jiné zboží (např. kapitál), ale od ostatního zboží se liší tím, že pro ni existují zvláštní předpoklady. Lidé na trhu práce představují pracovní sílu, která má nezpochybnitelné právo být za vykonanou práci odměněna. Bez této odměny by to znamenalo, že člověk dělá otrockou práci, která je v moderní společnosti zakázaná. Na trhu práce se upřednostňují taková pracovní místa, která mají nejvyšší prestiž a jsou nejlépe honorována. Tento trh nemůže být dokonale konkurenční. Pokud by byl, musel by splňovat tyto požadavky: pracovníci by museli být dokonale mobilní, na trhu práce by bylo mnoho firem a zároveň žádná by nemohla ovlivňovat výši mezd, práce by musela být homogenní (tzn. zacházelo by se s ní jako s kterýmkoliv homogenním statkem, např. s ropou), musela by existovat dokonalá informovanost o pracovních příležitostech. Z tohoto vyplývá, že skutečný trh práce není dokonale konkurenční. Práce je nestejnorodá, trh práce je segmentovaný, vytvářejí se na něm nekonkurenční skupiny (např. zedník nemůže konkurovat lékaři a naopak). Dělí se na primární a sekundární trh, formální a neformální, externí a interní. Primární trh je takový trh, kde se soustřeďují lepší a výhodnější pracovní nabídky. Pracovní místa na tomto trhu jsou lépe placená, zaměstnanec má možnost profesionálního růstu, častěji si v rámci práce může zvyšovat svoji kvalifikaci a tím snížit riziko, že bude propuštěn. Jsou zde také lepší pracovní podmínky a benefity (např. poukázky na jídlo, služební telefon, služební auto, příspěvek na kulturu). Na sekundárním trhu pracují lidé, kteří mají nižší mzdy, pracovní místa s nižší prestiží, mnohdy se zde nedá mluvit o kariérním postupu. Tento trh je méně stabilní, zaměstnanci jsou propouštěni častěji na sekundárním trhu v porovnání s trhem primárním. Soustřeďují se zde především ženy, hodně mladí nebo naopak hodně staří pracovníci, tělesně 3 Sociologie pro ekonomy a manažery Ivan Nový, Alois Surynek, str

10 handicapovaní lidé, nekvalifikovaní nebo málo vzdělaní lidé a příslušníci etnických menšin (např. Romové). Přejít ze sekundárního trhu do trhu primárního není lehké. Bariéru vstupu tvoří vzdělání, kvalifikace, celková vizáž pracovníka, způsob jeho vyjadřování, schopnost prosadit se. Některé skupiny lidí pracující na podřadnějším sekundárním trhu nemají šanci vymanit se z něj díky neměnným charakteristikám jako je např. etnický původ, rasa nebo pohlaví. Formální trh práce je trhem oficiálních pracovních nabídek, naproti tomu neformální trh zahrnuje sousedské výpomoci, rodinné výpomoci, práce načerno, práce patřící do tzv. šedé či černé ekonomiky (nelegální podnikání, prodej drog, obchod s bílým masem). Oba trhy jsou propojeny, pokud dojde k zhroucení formálního trhu, projeví se to zhroucením i na trhu neformálním. Interní trh znamená dislokaci pracovníků ve firmě. Je zde kladen důraz na růst kvalifikace a celoživotní vzdělávání. Tato strategie je typická pro japonské firmy, které očekávají od svých zaměstnanců věrnost, ale také ji sami nabízejí. V praxi to znamená, že očekávají, že zaměstnanec bude loajální k firmě a bude v ní pracovat celý život. Na druhou stranu firma si ho bude vážit, a i když bude pracovník ke stáru méně výkonný, méně flexibilní a více nemocný, tak ho nepropustí. V Evropě se tomuto modelu blíží Německo. Externí trh práce je trhem, kde si podniky vzájemně si konkurují, a snaží se o větší mobilitu pracovníků mezi firmami. Tato strategie je typická pro USA, v Evropě je to Francie a Velká Británie a zdá se, že i Česká republika. Základní vývojovou tendencí na trhu práce je poptávka po mladších a kvalifikovanějších pracovnících. A to i v situaci, kdy se zvyšuje počet dlouhodobě nezaměstnaných, kteří nejsou schopni si najít práci. Současně dochází ke stárnutí populace a díky malé porodnosti i ke snížení počtu nové pracovní síly na trhu práce. 10

11 1.4 Související pojmy Za přirozenou je považována taková míra nezaměstnanosti, při níž jsou trhy práce v rovnováze a tlaky na hladinu cen a mezd jsou v národním hospodářství vyrovnané. Přirozená míra nezaměstnanosti není ani optimální míra nezaměstnanosti, ani není zcela neměnná. Jde však o nejnižší udržitelnou míru nezaměstnanosti, jíž lze v tržní ekonomice dosáhnout, aniž přinese riziko akcelerace inflace. 4 Neúplná nezaměstnanost je vymezena jako existence pracovníků, kteří musejí přijmout práci na zkrácený úvazek či práci, která plně nevyužívá jejich schopností a kvalifikace. Tato forma nezaměstnanosti je paradoxně vyvolána bojem proti masové nezaměstnanosti. Nejčastěji jde o zkrácený pracovní úvazek či dělení pracovního místa (tedy i příjmu) mezi dva pracovníky. Nevýhodou je, že část těchto zaměstnaných je bez pracovní ochrany a sociálního zabezpečení a neúplná zaměstnanost je někdy brána jako ničení práv zaměstnance a vynucení horších pracovních podmínek zaměstnavatelem. Pro zaměstnavatele je to výhodné. Dochází ke snížení mzdových nákladů (protože zaměstnanec je vyloučen ze sociálního pojištění a nepřísluší mu zaměstnanecké výhody) a větší pružnosti v případě propouštění a přijímání pracovníků. Masová nezaměstnanost je stav, kdy dochází k nezaměstnanosti % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Charakteristickým rysem je vysoký počet dlouhodobě nezaměstnaných, kteří v Evropě tvoří až 40 % všech nezaměstnaných. Masová nezaměstnanost je z velké části způsobena strukturální nezaměstnaností. Deflační mezera a nezaměstnanost. Deflační mezerou v ekonomice nazýváme stav, kdy je skutečný reálný HDP nižší než potenciální HDP. Vzniká, když investoři nejsou ochotni investovat v rozsahu, který by zajistil plné využívání úspor dosahovaných při tvorbě potenciálního produktu. Odložení části investic jako důsledek pesimistického hodnocení mezní efektivnosti kapitálu znamená pokles agregátní poptávky, který vede k poklesu HDP. Ekonomika se tak dostává do stavu recese s klesajícím využitím výrobních kapacit, poklesem zaměstnanosti a cenové hladiny a růstem nezaměstnanosti. 5 4 Malá encyklopedie moderní ekonomie Milan Sojka, Bronislav Konečný, str Malá encyklopedie moderní ekonomie Milan Sojka, Bronislav Konečný, str

12 Ekonomicky aktivními obyvateli jsou ti, kteří prostřednictvím svého zapojení do pracovního procesu získávají prostředky pro zajištění své vlastní existence, resp. existence svých rodin. Mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo pak patří jak ti, kteří práci mají, tak i ti, kteří ji krátkodobě, resp. i po delší časové období (a to ne z vlastní viny) nemají. 6 Ekonomicky neaktivní obyvatelé pracovní činnost nerealizují, nejsou do pracovního procesu zapojeni. Je tomu tak buď z důvodu, že v důsledku svých demografických či zdravotních determinant a problémů pracovat nemohou (děti, staří lidé, dlouhodobě nemocní, invalidé), nebo proto, že by sice pracovat mohli, ale nechtějí. Prostředky pro zajištění vlastní existence mohou získávat jak legálními cestami a způsoby (např. pobíráním renty), tak nelegálními (různé formy zločinnosti). 7 Politika zaměstnanosti je politika, jejímž cílem je v soudobých západních státech dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, případně také využití všech zdrojů pracovních sil a podpora práva občanů na zaměstnání. Takzvaná aktivní politika zaměstnanosti se buď zaměřuje na skupiny lidí, kteří jsou v evidenci úřadů práce (tak je tomu nyní v ČR), nebo je součástí makroekonomické politiky vlády Pasivní politikou zaměstnanosti se rozumí hmotné zabezpečování uchazečů o zaměstnání. V ČR jsou v rámci aktivní politiky zaměstnanosti nezaměstnaným nabízeny rekvalifikační kurzy, je podporováno zřizování společensky účelných pracovních míst, jsou organizovány veřejně prospěšné práce, absolventská i praktikantská místa a je podporováno zřizování pracovišť pro zdravotně postižené. 8 Podporované zaměstnání je komplex sociálních služeb, které mají zájemce podpořit v nalezení vhodného zaměstnání, udržení tohoto zaměstnání a udržení podmínek srovnatelných s jinými zaměstnanci vykonávajícími stejnou práci. Je určeno osobám znevýhodněným na trhu práce mentálním postižením, smyslovým nebo pohybovým postižením, chronickou duševní nemocí apod. Podpora je většinou dlouhodobá. Je poskytována přímo na pracovišti, a to podle individuálních potřeb klienta jeho schopností. 9 6 Sociologie pro ekonomy a manažery Ivan Nový, Alois Surynek, str Sociologie pro ekonomy a manažery Ivan Nový, Alois Surynek, str Slovník sociální práce Oldřich Matoušek, str Slovník sociální práce Oldřich Matoušek, str

13 Ztráta zaměstnání je událost, při níž je člověk proti své vůli zbaven placené práce. Pokud okamžitě nenastoupí do nového placeného zaměstnání, následuje období nezaměstnanosti. Ztráta zaměstnání je událost, nezaměstnanost je stav. Životní minimum je uznanou hranicí příjmu občana, pod níž se příjemce dostává do stavu hmotné nouze. Částka má podle platné legislativy ČR (z. 463/1991) dvě složky. První stanovuje minimální finanční obnos potřebný k zajištění výživy a dalších osobních potřeb; druhá určuje částku potřebnou k uhrazení nákladů na domácnost. Částka životního minima potřebná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana je definována odlišně pro různé věkové kategorie (děti do 6 let, děti od 6 do 10 let, děti od 10 do 15 let, děti od 15 do 26 let a dospělé). Žije-li ve společné domácnosti více osob, jejich příjmy se posuzují společně. Společně posuzovanými osobami jsou nezaopatřené děti, rodiče nezaopatřených dětí, manželé, druh a družka (pokud spolu žijí alespoň 3 měsíce) a osoby, které se přechodně z důvodu přípravy na povolání, z důvodů pracovních nebo zdravotních zdržují mimo místo trvalého pobytu. Občanům, jejichž příjmy nedosahují výše životního minima, poskytuje stát pomoc. 10 Chudoba. Obecně přijímaná koncepce chudoby neexistuje. Kritéria chudoby jsou závislá na tradici a na aktuální koncepci sociální spravedlnosti. Dříve běžně užívanými 'objektivními' měřítky chudoby byly úroveň příjmů a úroveň spotřeby. Komplexnější, novější měřítka představují dohodnuté standardy minimálních potřeb, např. minimální spotřební koš zahrnující statky a služby zajišťující důstojné přežití. Nejširší pojetí chudoby, prosazované v současnosti některými mezinárodními organizacemi, zahrnuje vedle příjmu i dostupnost veřejných služeb (jimiž jsou vedle služeb sociálních také zdravotnictví a školství) a stav výživy. Zdrojem chudoby je nezaměstnanost, nízký příjem ze zaměstnání, nízká úroveň vlastněného bohatství a nízké vzdělání. Ekonomickými nástroji prevence chudoby jsou záporné zdanění příjmů, stanovení minimální mzdy a životního minima, k němuž jsou pak vztaženy některé dávky Slovník sociální práce Oldřich Matoušek, str Slovník sociální práce Oldřich Matoušek, str

14 2 Klasifikace nezaměstnanosti Nezaměstnanost má několik forem: nepravou nezaměstnanost, skrytou nezaměstnanost, dočasnou nezaměstnanost, dobrovolnou nezaměstnanost a nezaměstnanost nepředvídatelnou. Ekonomika rozlišuje čtyři druhy nezaměstnanosti: frikční, strukturální, cyklickou a sezónní. Jak druh tak i formu nezaměstnanosti obvykle ovlivňují dva faktory: rozsah nezaměstnanosti a délka trvání nezaměstnanosti. Tato kapitola se také zabývá příčinami nezaměstnanosti, názory na podstatu nezaměstnanosti a jejími mírami, klíčovými problémy na trhu práce v České republice, rizikovými skupinami nezaměstnaných a otázkou, jaký je rozdíl mezi nezaměstnaným člověkem, a člověkem, který nepracuje. 2.1 Formy nezaměstnanosti Nepravá nezaměstnanost je tvořena lidmi, kteří jsou sice nezaměstnaní, ale práci buď neshánějí nebo ji nehodlají přijmout, jestliže je jim nabídnuta, a snaží se v co největší míře čerpat podporu v nezaměstnanosti. Patří sem i jedinci, kteří jsou registrovaní jako nezaměstnaní na úřadu práce, ale současně pracují nelegálně v neformální a šedé ekonomice. Skrytou nezaměstnaností se rozumí nezaměstnanost, v jejímž důsledku nedochází k plnému využití pracovní síly, pracovníci pracují ve zkrácené pracovní době, resp. několik dní v týdnu. 12 Dočasná nezaměstnanost se týká určitého druhu osob, které v poměrně krátké době po ztrátě zaměstnání bez větších problémů nacházejí nové pracovní uplatnění. 13 Dobrovolná nezaměstnanost je poněkud diskutabilní forma, o jejímž kvalifikování jako formy nezaměstnanosti lze mít jisté pochybnosti, je popsána situací, kdy nezaměstnaný dává přednost jiným aktivitám (vlastně ne-práci) před prací při určité mzdové sazbě. Preferovat je možno jak volný čas před nedostatečně placenou prací, tak i např. studium, péči o rodinu a děti, předčasný odchod do důchodu apod. S touto formou nezaměstnanosti však je nutno 12 Sociologie pro ekonomy a manažery Ivan Nový, Alois Surynek, str Sociologie pro ekonomy a manažery Ivan Nový, Alois Surynek, str

15 uvažovat vzhledem k tomu, že určitý počet dobrovolně nezaměstnaných bývá oficiálně evidován a citelně zkresluje obraz nezaměstnanosti v naší společnosti. 14 Stagnativní nezaměstnanost představuje formu nezaměstnanosti, kdy část nezaměstnaných dlouhodobě a marně shání zaměstnání a postupně ztrácí naději, že nové pracovní uplatnění nalezne. 15 K nepředvídatelné formě dochází z důvodu neočekávaných změn ve vnějších ekonomických a politických vztazích, kterým se nestačí ekonomika dané země v krátké době přizpůsobit Druhy nezaměstnanosti Ekonomie rozlišuje čtyři druhy nezaměstnanosti: frikční nezaměstnanost, strukturální nezaměstnanost, cyklickou nezaměstnanost a sezónní nezaměstnanost. Frikční nezaměstnanost vzniká tehdy, kdy se původně zaměstnané osoby dobrovolně vzdaly svého pracovního místa, protože se rozhodly vyhledat pracovní místo jiné. Není přitom rozhodující, zda se pracovního místa vzdávají proto, že hledají pracovní místo s lepšími pracovními podmínkami (vyšší mzda, lepší podnikové klima, vyšší pracovní satisfakce, kariérový postup, osobní a rodinné důvody), či proto, že změnou pracovního místa předcházejí očekávanému nebo ohlášenému propouštění. Pro definici a diagnózu tohoto druhu nezaměstnanosti je rozhodující, že její trvání je determinované při existujících zákonných možnostech časem, který je potřebný na vyhledání nového pracovního místa (získání informací o novém pracovním místě, délka rozhodování o přijetí nového pracovního místa porovnání s alternativními možnostmi zaměstnání) a na změnu pracovního místa (příprava na přijetí do zaměstnání, výměna bytu spojená se změnou bydliště). Je nasnadě, že tento druh nezaměstnanosti nejen že není dysfunkční, ale naopak je nezbytnou podmínkou optimálního umístění pracovních sil. Dobrovolnost opuštění pracovního místa by mohla svědčit o tom., že 14 Sociologie práce Dušan Šimek, str Sociologie pro ekonomy a manažery Ivan Nový, Alois Surynek, str Sociologie pro ekonomy a manažery Ivan Nový, Alois Surynek, str

16 nabídka pracovních míst je vyrovnaná a frikční krátkodobá nezaměstnanost je tedy pouze nezbytným průvodním jevem umožňujícím žádoucí pracovní mobilitu. 17 Strukturální nezaměstnanost nastává v případě, kdy nároky práce nejsou v souladu s potenciálem pracovní síly. Nabídka práce určité ability (specifické povahy, kvalifikační náročnosti, složitosti, orientace na pohlaví apod.) převyšuje poptávku v daném regionu a z hlediska celkové poptávky po práci nejsou osoby hledající práci dostatečně mobilní, aby si našly práci v jiné profesi, jiném regionu, jiném odvětví, či na pracovním místě s jinými kvalifikační požadavky. O strukturální nezaměstnanosti můžeme hovořit tehdy, je-li nezaměstnanost způsobena tím, že nabídka práce nemá 'použití' v důsledku své nízké adaptability na strukturu pracovních míst. Indikátorem strukturální nezaměstnanosti je vysoký počet neobsazených, volných pracovních míst a vysoký počet nezaměstnaných, přičemž tento nesoulad může vzniknout proto, že poptávka po určitém druhu práce roste, zatímco poptávka po jiném druhu práce klesá, přičemž nabídka se nepřizpůsobuje dostatečně rychle. Dalším indikátorem růstu strukturální nezaměstnanosti je růst průměrné délky trvání nezaměstnanosti a také růst času neobsaditelnosti pracovních míst. 18 Cyklická nezaměstnanost je druhem nezaměstnanosti typicky makroekonomickým a bylo by obtížné identifikovat sociální faktory, podílející se na jejím vzniku. Je závislá na cyklických změnách hospodářských aktivit v makroekonomickém měřítku. Vzniká tehdy, když makroekonomická poptávka po zboží a službách při daných mzdových sazbách a při dané produktivitě práce není postačující pro zaměstnatelnost těch, kteří jsou schopni a ochotni pracovat. Působí na všechny sektory hospodářství a jediným použitelným nástrojem jejího snížení je redukce týdenního pracovního času. V podmínkách českého hospodářství jde o druh pouze teoretický. 19 Sezónní nezaměstnanost je krátkodobý druh nezaměstnanosti. Je způsobena vazbou některých odvětví k ročním obdobím zemědělství, lesnictví, rybolov a různou velikostí poptávky po sezónních výrobcích zimní období = lyže, snowboardy, zimní kabáty, vánoční cukroví, letní období = plavky, dovolené, opalovací krémy, kolečkové brusle. 17 Sociologie práce Dušan Šimek, str Sociologie práce Dušan Šimek, str Sociologie práce Dušan Šimek, str

17 2.3 Parametry ovlivňující formy a druh nezaměstnanosti Ekonomie rozlišuje dva parametry, které ovlivňují jak formu nezaměstnanosti tak i druh nezaměstnanosti. Rozsah nezaměstnanosti je parametr, který se zpravidla udává jako podíl celkového počtu nezaměstnaných k celkovému počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva, nebo k obyvatelstvu pobírajícímu mzdu. Je evidentní, že každý z těchto dvou způsobů výpočtu rozsahu nezaměstnanosti vykazuje jiný výsledek, přesto jsou přiměřenější než 'žurnalistický' postup výpočtu rozsahu nezaměstnanosti podílem celkového počtu nezaměstnaných k počtu obyvatel v daném území. Statistiky Úřadu práce ČR užívají formálně mezinárodně přijatou metodiku, když míru nezaměstnanosti vykazují jako poměr nezaměstnaných k disponibilním pracovním silám. Za disponibilní pracovní síly je považován soubor složený ze zaměstnaných, vč. žen na mateřské dovolené a další mateřské dovolené a z nezaměstnaných. Ani tato metodika však neumožňuje objektivní komparace v mezinárodním měřítku, protože v různých zemích se používají nejen různě metody měření míry nezaměstnanosti (registrace na pracovních úřadech, výběrové soupisy obyvatelstva), ale různě bývá definován i ukazatel zaměstnanosti (různé věkové hranice ekonomické aktivity, různé zahrnutí žen na mateřské dovolené, samostatně činných apod.). Kvalitativní hodnocení rozsahu (míry) nezaměstnanosti je zpravidla věcí interpretace. 20 Druhým významným parametrem nezaměstnanosti je délka trvání nezaměstnanosti, tedy doba nezaměstnanosti (ve dnech, týdnech nebo měsících), trvající bez přerušení u skupiny pozorovaných nezaměstnaných. Podíl délky trvání nezaměstnanosti počtem nezaměstnaných osob uvádí průměrnou délku trvání nezaměstnanosti. Tento parametr je těsněji spojen se sociální dimenzí nezaměstnanosti, jeho hodnoty jsou primárně odvozovány a distribuovány na základě sociálně psychologických důsledků subjektivní reflexe vlastní sociální a ekonomické situace. Určité rozdíly je podle zkušeností úřadů práce možno postihnout mezi následujícími skupinami nezaměstnaných: nezaměstnaní po dobu kratší než jeden měsíc, nezaměstnaní po dobu 1-6 měsíců, nezaměstnaní po dobu delší než 6 měsíců. Individuálně reflektovanou délku trvání nezaměstnanosti nelze spojovat s délkou trvání nezaměstnanosti jako průvodního jevu stavu hospodářství společnosti, ostatně, je bezpředmětné považovat nezaměstnanost za jev 20 Sociologie práce Dušan Šimek, str

18 časově ohraničený. Daleko spíše v rámci tohoto parametru je užitečné (zejména v souvislosti s problémem připravenosti, resp. nepřipravenosti člověka na změny profesní dráhy, které považuje za katastrofické) sledovat specifické případy recidivy nezaměstnanosti ve všech třech uvedených skupinách. Opakovaná nezaměstnanost je faktorem, který výrazně modifikuje podobu syntetického statusu, přičemž nelze jednoznačně hodnotit, zda pro nositele statusu je opakovaná nezaměstnanost negativním jevem. Ačkoliv současné vnímání nezaměstnanosti jako životní katastrofy je poměrně rozšířené, osobní zkušenost s nezaměstnaností patrně povede k přehodnocení poraženeckých postojů k vlastní ztrátě zaměstnání i u osob nedobrovolně nezaměstnaných Příčiny nezaměstnanosti Obecně se dá mluvit o velkém množství faktorů, které nezaměstnanost ovlivňují: nedokonalost trhu práce (poptávka se nikdy nemůže rovnat nabídce) nepružnost trhu práce (vysoké zdanění práce, vysoké sociální podpory, regulace nájemného snižování mobility pracovníků) zákon o minimální mzdě (na zákon o zvýšení minimální mzdy reagují firmy propouštěním zaměstnanců) zákony omezující propouštění (to způsobuje, že zaměstnavatelé najímají méně nových pracovníků, především absolventů) hospodářský cyklus strukturální změny (např. zánik určitého odvětví) nízká úroveň akumulace kapitálu prodlužování pracovního dne a zvyšování přesčasové práce (což způsobuje snížení počtu pracovních míst) vysoká porodnost a celkový přírůstek obyvatel ( tento problém se netýká České republiky ale např. Číny) Další příčinou může být sám sociální stát, resp. politika sociálního státu. Základní otázkou zůstává, nevede-li podpora v nezaměstnanosti ke ztrátě zájmu o placené zaměstnání. Prvním 21 Sociologie práce Dušan Šimek, str

19 problémem je demotivace nezaměstnaného, aby si zaměstnání hledal. Sociální stát mu zaručuje pravidelný měsíční příjem, pokud je tento příjem jen o málo nižší než mzda, kterou by jako pracovník dostával za práci, proč by pracoval? Příkladem může být člověk s minimálním vzděláním, který by v práci dostával pouze minimální mzdu. Pokud bude nezaměstnaným, postará se o něj stát, bude mít spoustu volného času, občas udělá nějakou práci načerno. Příspěvky v nezaměstnanosti jsou hranicí, pod kterou nemohou klesnout minimální mzdy. Může tak dojít k paradoxu, kdy podpora nevede k ochraně nezaměstnaných, ale naopak může zvyšovat jejich počet, protože uměle uchovává mzdy nad úrovní, kterou by jinak vytvořila nabídka a poptávka na trhu práce. Často diskutovaným problémem je otázka vlivu technického rozvoje na zaměstnanost. Na jedné straně je skutečností, že technický a technologický pokrok, který je úsporný, pokud jde o potřebu pracovních sil, vede ke zvýšení nezaměstnanosti. Na druhé straně má ale tento rozvoj za následek snižování nákladů, a tím i cen výrobků, což vede ke zvýšení poptávky po zboží a službách, ke zrychlení ekonomického růstu, a tím i zaměstnanosti. Podmínkou tohoto pozitivního působení technického a technologického rozvoje na výkonnost ekonomiky je aktivní vědeckotechnická politika a aktivní politika v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. Zvyšování poptávky, a tím i zaměstnanosti, může mít pozitivní vliv na urychlení ekonomického růstu jen za podmínky, že zastaralá pracovní místa budou nahrazena novými pracovními příležitostmi s vyššími nároky na kvalifikaci a adekvátně tomu budou existovat také kvalifikované a mobilní pracovní síly. 22 Nezaměstnanými jsou lidé, kteří nesplňují požadavky zaměstnavatelů. Ty jsou dalším faktorem způsobujícím nezaměstnanost. Nejčastější požadavky zaměstnavatelů jsou: odpovídající odbornost, znalost práce s počítači, jazykové znalosti, schopnost pracovat s vysokým nasazením, ochota vzdělávat se a cestovat, samostatnost v rozhodování, schopnost navrhnout a prosadit změnu, flexibilita a iniciativa, schopnost pracovat v týmu, poctivost, řidičský průkaz, speciální požadavky podle oborů. 22 Sociologie pro ekonomy a manažery Ivan Nový, Alois Surynek, str

20 2.5 Názory na podstatu nezaměstnanosti Nezaměstnanost je předmětem zkoumání. Petr Mareš ve své knize rozlišuje následující tři pohledy na nezaměstnanost. Liberalisté říkají, že stabilita na trhu je zabezpečována svobodnou soutěží. Stability je dosahováno automaticky tržním mechanismem. Každý trh má určitou cenovou stabilitu, na které jsou poptávka a nabídka vyrovnány. Stabilita je dosahována tzv. neviditelnou rukou trhu. Regulativní zásahy (např. státu) do tohoto procesu mohou stabilitu narušit. Proto liberalisté nedoporučují jakékoliv zásahy z vnějšku. Jejich názor je takový, že pracovní síla je zbožím jako cokoliv jiného, a proto je nezaměstnanost způsobena krátkodobou nerovnováhou mezi poptávkou po práci a nabídkou práce. Nezaměstnanost je v tomto případě ukazatelem krátkodobého narušení ekonomické stability. Určitá míra nezaměstnanosti je liberály chápána jako nezlikvidovatelné minimum. Toto minimum představuje přirozenou míru nezaměstnanosti, která je v tomto případě totéž jako nezaměstnanost dobrovolná. Každý nezaměstnaný se musí rozmyslet, jestli akceptuje nebo neakceptuje zaměstnání za nabízenou odměnu. Kdo chce pracovat (a přijmout podmínky zaměstnavatelů), má možnost pracovat. Nezaměstnanost je vyvolána hlavně nevyhovujícími mzdovými podmínkami, kdy podmínky jsou pro zaměstnavatele vyhovující, ale nemohou být akceptovány zaměstnanci. Východisko z problému je nacházeno hlavně na straně nabídky práce a koncentruje se na boj s inflací, mzdovou regulací a s omezením síly sociálního státu. Boj proti inflaci má podle liberalistů přednost před bojem s nezaměstnaností. Liberalisté předpokládají, že dozor nad inflací může zvětšit množství investic a udržet konkurenceschopnost národní ekonomiky na světovém trhu a tím i pracovní příležitosti. Podle Keynese jsou rozlišovány čtyři druhy nezaměstnanosti. Dočasná, která vzniká tím, že lidé opouští zaměstnání, a odcházejí hledat novou práci, cyklická, která vzniká v důsledku cyklické deprese, strukturální, která vzniká, když zanikají určitá výrobní odvětví a sezónní. Keynesova teorie neříká, že nezaměstnanost je důsledkem neochoty pracovat. Říká, že zde existují dva rozhodující faktory, které způsobují masovou a přetrvávající nezaměstnanost. Jsou to nedostatek poptávky a technický pokrok, jež způsobuje, že lidská práce je nahrazena stroji. Keynesova teorie naopak doporučuje regulaci státu. Říká, že tržní mechanismus nedokáže regulovat ani sám sebe ani nezaměstnanost způsobenou nedostatečnou poptávkou a technickým pokrokem. Jedna z cest zvyšování poptávky je růst státních výdajů. Vysoká míra 20

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Studijní text. Vzdělávací cíl: Seznámit studenty s nezaměstnaností, jejími příčinami, druhy a formami.

Studijní text. Vzdělávací cíl: Seznámit studenty s nezaměstnaností, jejími příčinami, druhy a formami. Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Participace na trhu práce a nezaměstnanost Vzdělávací

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Nezaměstnanost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek Jabok, ETF 2010 Michael Martinek 2 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Počet důchodců 2 688 078 2 727 240 2 759 803 2 797 939 2 823 583 2 871 453 celkem Počet starobních 1 997 503 2 034 881 2 071 269 2 225

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie Otázka: Konkurence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petan =soutěž -jde o to, jak uspokojovat zájem jednoho nebo několika subjektů na úkor jiných Podoby konkurence Podle podoby konkurenčního

Více

Studijní text. Téma: Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti

Studijní text. Téma: Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Inflace a nezaměstnanost. Inflace

Inflace a nezaměstnanost. Inflace = projevy makroekonomické nerovnováhy Inflace a nezaměstnanost Inflace Inflace = růst cenové hladiny Deflace = pokles cenové hladiny Akcelerovaná inflace = zvyšování míry inflace Dezinflace = snižování

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Nezaměstnanost v souvislostech. Kateřina Fischerová, DiS. Ing. Jakub Fischer

Nezaměstnanost v souvislostech. Kateřina Fischerová, DiS. Ing. Jakub Fischer Nezaměstnanost v souvislostech Kateřina Fischerová, DiS. Ing. Jakub Fischer Struktura přednášky vymezení pojmu nezaměstnanosti vývoj nezaměstnanosti makroekonomické aspekty sociální aspekty nezaměstnanosti

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Změny na trhu práce v r. 2013. Jiří Dvořáček

Změny na trhu práce v r. 2013. Jiří Dvořáček Změny na trhu práce v r. 2013 Jiří Dvořáček Nezaměstnanost Zaměstnání na dobu určitou Jak se ve statistikách zaměstnanosti projeví, když skončí pracovní poměr na dobu určitou (pracovníci nejsou propuštěni

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2010 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první

Více

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Bc. Simona Faberová;Lucie Kadlecová;Bc. Barbora Koldová; Mgr. Aneta Langrová; Mgr. Markéta Mlezivová; PhDr. Iva Poláčková Šolcová,PhD.;PhDr.

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více