KOMPETENTNÍ PRACOVNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPETENTNÍ PRACOVNÍK"

Transkript

1

2

3 KOMPETENTNÍ PRACOVNÍK sborník přednášek ze školicího semináře Manuál pro pracovníky pomáhajících profesí

4 Tato publikace je součástí projektu Naděje v EU podpora adaptability NNO na podmínky EU. Projekt byl uskutečněn za finanční podpory EU a ČR. Předmluva Sociální služby procházejí od změny společenského prostředí po roce 1989 radikálními proměnami a významným rozvojem. Vedle tradičních zakonzervovaných způsobů vznikla celá plejáda nových forem. Současný trend v Evropě směřuje zejména k přesunu těžiště od péče, někdy až přepečovanosti k podpoře soběstačnosti osob uživatelů služeb a k zachování jejich přirozeného sociálního prostředí. To se odráží ve větší preferenci terénních a ambulantních služeb na vrub rezidenčních. Projekt, jehož součástí byl čtyřdenní školicí seminář pro pracovníky pomáhajících profesí, vznikal před vstupem České republiky do Evropské unie. V té době se již několik let připravoval zákon o sociálních službách, byly již formulovány Standardy kvality sociálních služeb jako národní norma a uskutečnily se první dobrovolné inspekce kvality. Realizace tohoto projektu vstoupila právě do období, kdy je zákon o sociálních službách schválen a připravujeme se na jeho uplatnění v praxi. Tento sborník obsahuje nejen přednášky, ale také výstupy z dílen, které každé školení doprovázely. Co je na nich cenného, to je zejména autenticita, vnesení zkušeností z praxe a naopak refl exe teorie do každodenní práce. Věřím, že sborník nezůstane jen dokumentem o tom, co jsme kdysi absolvovali, ale stane se manuálem na našich pracovištích. Ilja Hradecký KOMPETENTNÍ PRACOVNÍK sborník přednášek ze školicího semináře Manuál pro pracovníky pomáhajících profesí Autoři: Ilja Hradecký, Noemi Komrsková, Maria Brandl, Tamara Křivánková Překlad z německého jazyka: Ondřej Bouma Grafická úprava: Karel Plechl, Ilja Hradecký Obálka: Blanka Boháčová; Prague College Sazba: Naděje Tisk a vazba: Comdes Praha Náklad 300 výtisků, vydání první Naděje, Kofoedova škola ISBN

5 Obsah Předmluva Představení projektu Naděje v EU podpora adaptability NNO na podmínky EU 5 Noemi Komrsková: Kompetentní zaměstnanec 6 Ilja Hradecký: Využití Standardů kvality sociálních služeb v sociální intervenci 10 Maria Brandl: Sociální nerovnost a boj proti ní, duševní zdraví a Sociální inkluze a národnostní menšiny v EU 22 Tamara Křivánková: NNO a podpora zaměstnanosti a podnikání, zvláštní pracovní místa 33 Naděje v EU podpora adaptability NNO na podmínky EU představení projektu Primárním cílem projektu je posílení adaptability organizace na podmínky poskytování sociálních služeb v EU. Formou vzdělávání, výměny zkušeností a dobré praxe se vedoucí pracovníci NNO naučí pracovat s programy EU a připravovat projekty a posílí se jejich manažerské schopnosti. Pracovníci pomáhajících profesí se naučí podporovat klienty v jejich uplatnění na trhu práce. Konečným cílem je zkvalitnění poskytování služeb osobám ohroženým sociální exkluzí a sociálně vyloučeným. Sekundárním cílem projektu je rozvoj proaktivních opatření proti sociálnímu vyloučení prevence sociálního vyloučení a umožnění aktivního začleňování osob vyloučených z trhu práce a života ve společnosti. Tím budou naplňovány cíle žadatele a jeho partnera poskytování sociálních služeb. Důvodem pro realizaci tohoto projektu je vůle a snaha žadatele a jeho partnera udržet její dobrou úroveň a zlepšovat ji při poskytování služeb osobám ohroženým sociální exkluzí a lidem již sociálně vyloučeným. Pracovníkům pomáhajících profesí přinese školicí seminář s účastí zahraničních lektorů informace k rozšíření vědomostí o poskytování sociálních služeb v podmínkách EU. Většina témat prezentovaných během školicího semináře pro pracovníky pomáhajících profesí by měla aktivně napomáhat uživatelům sociálních služeb zlepšovat jejich tíživou životní situaci a bránit jejich sociálnímu vyloučení. Pracovníci pomáhajících profesí se seznámí se standardy kvality sociálních služeb. Dalším důsledkem realizace projektu bude posílení a podpora kompetence stávajících pracovníků prohlubováním jejich kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání, a také zvyšování absorpční kapacity organizace pro vytváření a realizaci nových projektů podporovaných z fondů EU s cílem vytváření nových pracovních míst. Vyřčené a vyslechnuté poznatky, i když jsou prakticky ověřené při workshopu a zapsané v poznámkách účastníků, se časem vytratí z jejich paměti. K vytištěnému textu se může každý kdykoliv vrátit a navíc text může posloužit i dalším lidem, kteří nebyli přímými účastníky projektu. Proto je záměr vydat sborník součástí navrženého projektu. Projekt je spoluprací dvou nevládních neziskových organizací, které poskytují sociální služby. Realizátorem je Naděje, partnerem Kofoedova škola. Projekt byl podpořen z předvstupních prostředků Evropské unie Phare 2003 a ze státního rozpočtu ČR. 5

6 Kompetentní zaměstnanec Lektor: Mgr. Noemi Komrsková Absolventka University Komenského v Bratislavě, katedra léčebné pedagogiky a řady kurzů u nás i v zahraničí v oboru pastorační péče a práce s postiženými. Zabývá se muzikoterapií, vedla stacionář pro děti s kombinovanými vadami (Diakonie Církve bratrské), nyní sociální a pastorační pracovník v Domě pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě. Od roku 1997 vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze 6 Obsahové zaměření: Kompetentní zaměstnanec Dopoledne: Andragogický seminář 1. Rozehřátí něco k zamyšlení 2. Společné plánování procesu 3. Osobní vztah k tématu vybereme obecný cíl a co nás nejvíce zajímá 4. Formulujeme programové cíle to co lze dosáhnout v podmínkách a čase 5. Naplánujeme posloupnost aktivit práce ve skupinách na dané téma 6. Shrnutí podnětů 7. Uvolnění Odpoledne: 1. Realizace zkušenostního učení rozhovor ve dvojicích na téma: Kdy jsem se cítil(a) kompetentní 2. Zápis do anketního lístku 3. Mind mapping Co způsobuje nekompetence 4. Portfolio společné vyhodnocení procesu učení Závěr Seminář byl veden zkušenostní formou, formou andragogického semináře. Tato forma byla zvolena, aby pomohla účastníkům zajistit adekvátní poznatky, které chybí a utřídit informace, které jsou známy. Jelikož seminář byl pro lidi z pomáhajících profesí a tede profesionály, snažila se lektorka ocenit je a podpořit. Ocenění a podpora byla cílená z důvodů, že v tomto typu práce ocenění a podpora velmi chybí a pracovníci jsou pak následně ohroženi vyhořením. Účastníci byli upozorněni na literaturu k tématu: Dr. Zuzana Havrdová: Kompetence v praxi sociální práce Z této práce byla také upozornění na požadavky portfolia materiálu, který by si měl pracovník vytvářet, jako svůj profesní materiál. Materiál pro seminář: Dr. Havrdová: Co zpravidla obsahuje portfolio 1. ŽIVOTOPIS záznamy osobního vývoje a vývoje pracovní kariéry - jméno - dosavadní kariéra - mimopracovní činnosti a úspěchy - vzdělávání, kvalifikace - tréninky 2. ÚDAJE O ORGANIZACI - popis organizace - struktura organizace - popis vaší role 3. OSOBNÍ ROZVOJ, POKUD SE ÚČASTNÍTE NĚJAKÉHO PROGRAMU - rozpoznání vlastních kompetencí v současnosti - rozpoznání potřeb tréninku v současnosti - plán osobního rozvoje 4. KURZY, ÚDAJE O STUDIJNÍM PROGRAMU atd. - kopie programů, rozvrhů, modulů - kopie úkolů, otázek, cvičení - kopie materiálů vypracovaných v kurzu - zpětná vazba od partnerů, ostatních účastníků 5. PROKAZOVANÉ KOMPETENCE - vlastní zpráva - zpráva o pozorování - vodítka a poznámky pro vypracování svědecké zprávy - doklady o úkolech, projektech - potvrzování důkazů dalšími referencemi - vysvětlení důkazů a svědectví 6. STANDARDY, KTERÝCH MÁ BÝT DOSAŽENO 7. ZÁZNAMY Z POSUZOVÁNÍ 8. DŮKAZY 9. FORMY DŮKAZŮ - přímé pozorování kandidátovy práce - dotazování a odpovědi, písemné i slovní - záznamy: dopisy, poznámky, záznamy jednání, záznamy ze supervize - produkty: video a audio nahrávky z jednání, záznamy ze supervize - svědectví kolegů, studentů, frekventantů tréninků, vedoucích - stimulování: přehrávání situací v rolích - vlastní zpráva linie, která dává jednotící prvek, vysvětluje kontext a proces práce i hodnocení 7

7 VÝSTUPY Z WORKSHOPŮ 1. Formulovaná očekávání účastníků semináře - rád/a bych se seznámil/a s lidmi, kteří pracují v podobných zařízeních 5x - rád/a bych se dozvěděl/a nové informace pro sou práci 7x - rád/a bych si rozšířil/a svoje znalosti jak z oblasti standardů, tak kompetencí - pomoc při sestavování vlastních standardů 4x - dozvěděl/a bych se ráda/a něco nového o sobě (zda jsem já kompetentní na tom místě, kde jsem) - rozvoj mojí osobnosti 3x - zisk zkušeností, možnost porovnání, srovnání - očekávání dle pozvánky - zajímalo by mne jasné vymezení kompetencí zdravotníků v sociální práci - nemám očekávání, nechám se překvapit, čekám 2x 2. Práce ve skupinách Zadání: Formulujte vlastnosti (dovednosti) člověka, se kterým byste chtěli pracovat (s jakým typem člověka by se vám podle vašich představ dobře pracovalo)? 8 Pracovní skupina A (prezentovala Lucie Kojecká, Naděje Otrokovice) - cítím se s ním volně, zůstávám svá - tolerantní - důvěryhodný, opravdový, pravdomluvný, čestný, spolehlivý - stejně naladěn stejné priority, cíle, zaujetí pro práci - vstřícný, ochotný naslouchat a pomáhat mi - nezbavuje se své zodpovědnosti na úkor druhého - dokáže se omluvit, uznat chybu, přehodnotit své názory či chybná rozhodnutí - má smysl pro humor - je schopen týmové práce - je taktní a nesnaží se překračovat hranice mého soukromí - je čistý Pracovní skupina B (prezentovala Barbara Vávrová, Kofoedova škola) - odbornost - trpělivost - shovívavost, ochota ke spolupráci - sebeovládání, otevřenost - přímost, schopnost přijmout kritiku - pohotovost - práce v týmu - zastupitelnost - zkušenosti - přesné plnění pracovních úkolů - pracovitost - komunikativnost a schopnost předávat informace Pracovní skupina C (prezentovala Mgr. Eva Srubková, Kofoedova škola) - důvěra - věková blízkost - zkušenosti - dělá práci rád, s láskou a zájmem; jde mu hlavně o lidi, se smyslem pro lidskost - lidé nápadití, konstruktivní, tvořiví - spolehlivost - upřímnost - smysl pro humor, je milý, usměvavý - spolupracuje a je vstřícný - obětavost - zná svůj cíl, umí prosadit obhájit svůj názor - vůdčí schopnosti u vedoucího pracovníka - organizační schopnosti - vyrovnaná osobnost - upravený a příjemný vzhled - flexibilita, přizpůsobivost, udělá i práci, kterou dělat nemusí - pracovitost - komunikativnost - pomůže s problémem - člověk, který věří organizaci, ve které pracuje; má zájem o její rozvoj, je jí věrný - umí ocenit i práci druhých, umí poděkovat - umí se omluvit za své chyby a přijímá chyby druhých Pracovní skupina D (prezentovala Mgr. Kateřina Biskosová, Kofoedova škola) - stejný cíl - otevřená komunikace - důvěra - kvalitní vedoucí - pracovní prostor - jasné rozdělení pravomocí - osobnost Pracovní skupina E - vzájemná tolerance - komunikace - znalost problematiky - stejná profesní řeč - spolupráce - interpersonální vztahy - společné cíle - stejné postupy a metody práce - jasně stanovené úkoly 3. Mind maping Dělám to ráda Jsem na svém místě Jsem zodpovědná Problém = výzva Cíl? Rodina nepřetěžovat problémy Umění vypnout Tvořivost Budu dávat ze sebe Buduji charakter Kompetence + já Relaxace Cvičení Vzdělávám se Odlišná práce Fyzická práce Buduji si hranice Mám schopnosti i omezení Sdílení Spolupracuji tým Nemohu přestat Cítím závislost lidí Mlčenlivost Profesionalita Optimismus Malé radosti Náklady a zisky 9

8 Využití Standardů kvality sociálních služeb v sociální intervenci Lektor: Mgr. Ilja Hradecký Lektor je vyškoleným inspektorem kvality sociálních služeb, působil jako hodnotitel projektů financovaných MPSV. Pracoval na tvorbě specifických standardů kvality jako koordinátor jednoho z komplexů sociálních služeb a později na tvorbě obecných standardů kvality (je jedním ze spoluautorů). Autorsky spolupracoval mj. na publikaci MPSV Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe Průvodce poskytovatele. Je vrcholovým manažerem celostátní organizace poskytující sociální služby. Obsahové zaměření: Využití Standardů kvality sociálních služeb v sociální intervenci Typologie sociálních služeb, péče a prevence Specifika sociální intervence Procedurální standardy a jejich specifika Personální standardy a jejich specifika Provozní standardy a jejich specifika Přiměřenost prostředí pro poskytování konkrétní sociální služby 2 workshopy VYUŽITÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLN LNÍ INTERVENCI Ilja Hradecký Zákon o sociálních službách Úvodní ustanovení ( 1-6) Příspěvek na péči ( 7-31) Sociální služby ( 32-95) Inspekce poskytování sociálních služeb ( 96-99) Mlčenlivost ( 100) Financování sociálních služeb ( ) Správní delikty ( ) Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka ( ) Předpoklady pro výkon povolání v sociálních službách ( ) Společná, přechodná a závěrečná ustanovení ( ) Účinnost zákona úvod, souvislosti nový zákon o sociálních službách sociální péče a sociální prevence zákon a standardy procedurální standardy dílna: standard 3 Dnešní program personální standardy požadavky na pracovníky provozní standardy dílna: standard 16 standardy a inspekce prostor pro diskusi Základní pojmy ze zákona sociální služba nepříznivá sociální situace dlouhodobě nepříznivý sociální stav přirozené sociální prostředí sociální začleňování sociální vyloučení zdravotní postižení Základní činnosti v sociáln lních službách ( 35) a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, e) pomoc při zajištění chodu domácnosti, f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, g) sociální poradenství, h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, i) sociálně terapeutické činnosti, j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, k) telefonická krizová pomoc, l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Typologie sociáln lních služeb Sociální služby zahrnují ( 32) sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Formy poskytování sociálních služeb ( 33) pobytové ambulantní terénní Sociální péčep Typologie služeb sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. ( 38) osobní asistence pečovatelská služba tísňová péče průvodcovské a předčitatelské služby podporované bydlení odlehčovací služby centra denních služeb denní stacionáře týdenní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 10 11

9 Sociáln lní prevence Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. ( 53) Typologie služeb sociální prevence raná péče telefonická krizová pomoc tlumočnické služby azylové domy domy na půli cesty kontaktní centra krizová pomoc nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež noclehárny služby následné péče sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením terapeutické komunity terénní programy sociální rehabilitace Smlouva o poskytnutí sociální služby písemná s výjimkou některých služeb sociální prevence náležitosti písemné dohody: smluvní strany druh, rozsah, místo a čas poskytování služby výše úhrady nebo bezplatnost ujednání o dodržování vnitřních pravidel poskytovatele výpovědní důvody a lhůty dobu platnosti a účinnosti smlouvy Standard 3 - Jednání se zájemcem o službu 3.1 informování o službě, podmínkách, ceně 3.2 cíle stanovuje uživatel, podpora cílů 3.3 jednání o formě, průběhu, rozsahu 3.4 vztah osobních cílů a možností a schopností uživatele, uplatnění diagnózy 3.5 přiměřenost podávaných informací 3.6 pravidla pro odmítnutí zájemce Význam standardů kvality ochrana lidských práv uživatelů podle Listiny základních práv a svobod, protože: uživatelé jsou v závislém postavení na poskytovateli sociálních služeb a jeho pracovnících poptávka po sociálních službách převyšuje jejich nabídku Orientace standardů na uživatele individuální potřeby možnost volby participace autonomie podpora sociálního začlenění zachování lidské důstojnosti ochrana práv Kriterium Informování o službě, podmínkách, ceně existují pravidla pro informování zájemců před uzavřením dohody o službě zařízení informuje zájemce aktivně srozumitelnost informací pro uživatele obsah a rozsah služby, způsob poskytování povinnosti a podmínky pro uživatele cena Kriterium Cíle stanovuje uživatel, podpora cílů cíl je konkretně pojmenovaný a dosažitelný cíl je pro uživatele významný cíl služby stanoví uživatel je zákazníkem cíl dlouhodobý a cíle krátkodobé kroky zařízení podporuje uživatele při pojmenování osobních cílů, ale samo je neurčuje Tři skupiny standardů kvality procedurální (1-8) stanoví, jak má poskytování služby vypadat personální (9-11) jací lidé poskytování služby zajišťují provozní (12-17) podmínky pro poskytování sociálních služeb Specifika procedurálních standardů jak má poskytování sociální služby vypadat jak jednat se zájemcem o službu jak službu individuálně přizpůsobit jaká pravidla pro zamezení střetu zájmů jak ochraňovat práva uživatelů Kriterium Jednání o formě, průběhu a rozsahu služby pracovník nabídne zájemci možnosti služby zájemce vysloví svá přání pracovník objasní, jak nabídka odpovídá na přání zájemce dojednání detailních podmínek: osobní cíle a jejich dosažení rozsah služeb, jejich forma a průběh podmínky, cena Kriterium Osobní cíle, možnosti a schopnosti uživatele stanovení zdravotní a sociální diagnozy před uzavřením dohody vztah mezi diagnozou a podmínkami služby podle kriteria 3.3 nezaměňovat přání uživatele za osobní cíl kompetentnost pracovníků přehodnocování stanovené diagnozy s cílem zabránit stigmatizaci Procedurální standardy 1-81 Procedurální standardy 1-81 Kriteria 3.5 a 3.6 Dílna 1 (předpoklady pro poskytování služby) 1. Cíle a způsoby poskytování služeb 2. Ochrana práv uživatelů sociálních služeb 3. Jednání se zájemcem o službu 4. Dohoda o poskytování služby (vlastní proces služby) 5. Plánování a průběh poskytování služeb 6. Osobní údaje 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb 8. Návaznost na další zdroje 3.5 přiměřenost podávaných informací cílové skupině, citlivost ke schopnostem zájemce vnímat a chápat informace (příp. použití nonverbální komunikace, znakové řeči, Braillova písma), trpělivost při vysvětlování 3.6 pravidla pro odmítnutí zájemce jsou písemně definována a v zařízení známa co požaduje Standard č. 3 kriteria Standardu č. 3 jak pracovat s kriterii kriteria 3.2, 3.3, 3.4 v praxi 12 13

10 Specifika personálních standardů personální zajištění sociální služby požadavky na pracovníky, na jejich morální vlastnosti a profesní schopnosti pracovní podmínky pracovníků celoživotní učení Personální standardy personální zajištění služeb 10. pracovní podmínky a řízení poskytování služeb 11. profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů Kriterium Zpětná kontrola poskytovaných služeb monitorování vlastní služby s cílem získat výstupy (využití statistických údajů) vyhodnocení získání výsledků naplňování osobních cílů uživatelů, posouzení jejich spokojenosti (dotazníky) zpětná vazba z okolí, od veřejnosti plánování a řízení změn Kriterium 16.2 Pravidla pro zjišťování spokojenosti forma: dotazníky, záznamy, osobní svědectví uživatelů uživatel očekává: dostupnost a spolehlivost služby, přívětivé prostředí přijetí, respekt, bezpečí, důvěryhodnost porozumění, komunikativnost věrohodnost poskytovatele a jeho zaměstnanců pozor: spokojenost uživatele nemusí být známkou dobré sociální služby Předpoklady pro povolání sociálního pracovníka ( ) bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost sociální pracovník: napomáhá sociálnímu začleňování vykonává sociální šetření zabezpečuje sociální agendy zabezpečuje sociálně právní poradenství poskytuje krizovou pomoc poskytuje sociální poradenství a sociální rehabilitaci Předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách ( ) bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost pracovník v sociálních službách: přímou obslužnou péči při osobní hygieně a oblékání, podporu soběstačnosti, uspokojování psychosociálních potřeb základní výchovnou nepedagogickou činnost pečovatelskou činnost v domácnosti klienta Kriterium Účast na hodnocení služby názory pracovníků na kvalitu poskytované služby a na její účinnost vnitřní uspokojení pracovníku s vlastní prací hodnocení zadavatele služby (město, kraj, který službu dotuje) dárci, spolupracující subjekty, veřejnost Dílna 2 co požaduje Standard č. 16 kriteria Standardu č. 16 jak pracovat s kriterii rozpracovat kriteria 16.1, 16.2, 16.3 Mlčenlivost Zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích, které se při své činnosti dozvědí. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Tyto údaje mohou sdělit jiným subjektům jen s písemným souhlasem osoby, které jsou poskytovány sociální služby. ( 100) Specifika provozních standardů prostředí, čistota a přívětivost časová a prostorová dostupnost služby rozvoj kvality sociální služby ekonomické zajištění nabízené služby Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb ( 87) zajišťovat dostupnost informací informovat srozumitelně zájemce naplňovat lidská i občanská práva zpracovat pravidla sociální služby zpracovat pravidla pro stížnosti plánovat průběh sociální služby vést evidenci žadatelů dodržovat standardy kvality sociálních služeb Registrace ( 77-83) Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění (registrace), o registraci rozhoduje krajský úřad podle sídla Podmínkou registrace je podání písemné žádosti o registraci bezúhonnost a odborná způsobilost všech osob zajištění hygienických podmínek vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám zajištění materiálních a technických podmínek Registr vede krajský úřad Provozní standardy místní a časová dostupnost služby 13. informovanost o službě 14. prostředí a podmínky pro poskytování služeb 15. nouzové a havarijní situace 16. zajištění kvality služeb 17. ekonomika Standard 16 - Zajištění kvality služeb 16.1 Zpětná kontrola služeb podle veřejného závazku a naplňování osobních cílů uživatelů 16.2 Pravidla pro zjišťování spokojenosti uživatelů 16.3 Účast na hodnocení služby pracovníci, zástupci dalších zájmových skupin 16.4 Stížnosti jsou podnětem pro rozvoj služby 16.5 Šetrný přístup k životnímu prostředí Inspekce ( 96-99) Předmětem inspekce je plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených zákonem kvalita poskytovaných sociálních služeb Inspekce se provádí v místě poskytování sociálních služeb Kvalita sociálních služeb se při výkonu inspekce ověřuje pomocí standardů kvality sociálních služeb Inspekce a procedurální standardy dokumenty: poslání, cíle, cílová skupina, principy služeb, metodika - veřejný závazek oblasti s rizikem porušení práv, pravidla pro zamezení rizik, respektování vůle uživatele uzavírání písemné nebo ústní dohody písemná pravidla plánování procesu služby ochrana osobních údajů pravidla pro stížnosti a praxe otevřenost služby, podpora přirozených vztahů 14 15

11 Inspekce a personální standardy struktura personálního obsazení (pavouk), složení pracovního týmu popisy práce (pracovní náplně) kolik lidí na směně, na oddělení, jaké činnosti jak byl zaškolován nový pracovník kvalifikace vedoucích pracovníků další vzdělávání a supervize Děkuji za trpělivost Mgr. Ilja Hradecký Naděje, Varšavská 37, Praha 2 telefon: , fax: Inspekce a provozní standardy místní a časová dostupnost služby, dopravní spojení, umístění zařízení v obci přiměřené informace o službě prostředí a vybavení, stav wc a koupelen, kliky, klíče a zámky, světelná a tepelná pohoda, bezbariérovost, okolí nouzové a havarijní situace a jejich řešení úsilí o hodnocení a zvyšování kvality Prostor pro diskusi Kriterium 3.3 Jednání o formě, průběhu a rozsahu služby 1. Pracovník nabídne zájemci možnosti služby 2. Zájemce vysloví svá přání 3. Pracovník objasní, jak nabídka odpovídá na přání zájemce 4. Dojednání detailních podmínek: a) osobní cíle a jejich dosažení b) rozsah služeb, jejich forma a průběh c) podmínky, cena 5. Klientce jsou nabídnuty možnosti služeb: a) nabídka nepřetržité péče b) péče zdravotníků (lékař) c) rehabilitace d) psycholog e) strava (dieta) f) duchovní péče g) aktivity sociálních pracovníků 6. Ubytování (jedno lůžkové nebo více lůžkové pokoje) podle toho odpovídající cena 7. Zájemce vysloví svá přání 8. Klientka si přeje, aby měla možnost styku s blízkými osobami (návštěvy). 9. Také má přání, aby jí byl zajištěn doprovod k lékaři. Dílna 1: co požaduje Standard č. 3 kriteria Standardu č. 3 jak pracovat s kriterii kriteria 3.2, 3.3, 3.4 v praxi VÝSTUPY Z WORKSHOPŮ (každá pracovní skupina dostala za úkol vybrat si imaginárního či konkrétného klienta a popsat jak s ním povedou vstupní pohovor, co mu mohou v rámci svých služeb nabídnout, co on požaduje a jaké má představy) Pracovní skupina A pracovníci s pobočky Naděje (Vysoké Mýto, Praha a Brno) Standard 3 jednání se zájemcem o službu Skupina si pro práci vybrala klientku: vdova, 76 let, bezdětná, orientovaná diabetes, po operaci kyčle chodí o berlích. Která nastupuje do Domova pokojného stáří. Kriterium 3.2 Cíle stanovuje uživatel, podpora cílů Cíl který si klientka stanovila je: nebýt sama a zachovat si určitou soběstačnost. Tím si klientka konkrétně pojmenovala cíl, který je pro ni coby uživatelé velmi významný. Cíl služby si stanovila klientka sama, neboť je zákazníkem. Při pojmenování osobních cílů zařízení podporuje uživatele, ale samo je neurčuje. Klientka si uvědomuje jistotu v poskytnutí pomoci. Jistota v poskytnutí pomoci je podporou cílů 16 Kriterium 3.4 Osobní cíle, možnosti a schopnosti uživatele 1. stanovení zdravotní a sociální diagnózy před uzavřením dohody 2. vztah mezi diagnózou a podmínkami služby podle kriteria nezaměňovat přání uživatele za osobní cíl 4. kompetentnost pracovníků 5. přehodnocování stanovené diagnózy s cílem zabránit stigmatizaci 6. konfrontace se skutečným stavem zařízení, ubytováním, poskytováním služeb, možnosti a schopnosti klienta na základě diagnózy Pracovní skupina B pracovnici s Kofoedovy školy Posláním Kofoedovy školy je pomáhat lidem bez zaměstnání objevit a rozšířit vlastní možnosti řešení situace, v níž se nacházejí a kterou chtějí změnit. Východiskem Kofoedovy školy je přesvědčení, že znovuzískat sebevědomí, identitu, začlenit se do společnosti, získat nové dovednosti, rozšířit své vědění, vypořádat se sociální závislostí, měnit svou psychiku, sociální a materiální situaci lze skrze práci. Standard 3 jednání se zájemcem o službu Skupina si pro práci vybrala klientku: žena, 53 let, která získala informaci o Kofoedově škole z letáčku z ÚP, letáček upoutal její pozornost sloganem děláte nějaké rekvalifikace. Kriterium 3.2 Cíle stanovuje uživatel, podpora cílů Jednání se zájemcem o službu: 1. sociální pracovník formou otázky zjišťuje, zda má zájemce konkrétní představu 2. sociální pracovník klientku informuje o všech službách Kofoedovy školy (použije letáček) 3. sociální pracovník nechává klientce čas k rozmyšlení 4. klientka si vybírá kurz PC a skupinu, zvažuje HP = HZ ( Hodina práce = Hodina zábavy znamená možnost získat za práci odvedenou v hodinových blocích odměnu dle vlastního výběru. K dispozici máme volňásky na krytý bazén, potraviny, minuty na internetu, stravenky ) 17

12 5. sociální pracovník informuje klientku o konkrétní aktivitě a o pravidlech atd., také odkáže zájemkyni na nástěnky 6. poté se domluví na konkrétní nástupu zvolené aktivity (skup. = možnost ihned, PC = pořadník) 7. na závěr přistoupí k sepsání dohody, obsah dohody: a) osobní údaje b) sociální situace c) formulace cílů (najít si práci) d) konkrétní kroky k dosažení cíle e) naučit se pracovat na PC (navštěvovat kurz PC) f) napsat si svůj životopis g) dostat se mezi lidi h) datum platnosti dohody a její aktualizace, hodnocení i) naplňování cílů j) ochrana osobních údajů k) seznámení s pravidly l) datum, podpisy 8. po podepsání dohody je klientce vystavena karta studenta (uživatele služeb Kofoedovy školy nazýváme studenty, vyjadřujeme tím víru v to, že dotyční jsou schopni učit se a pracovat na změně svého života) Pracovní skupina C pracovníci Naděje (Písek a Plzeň) Komunitní centrum Naděje Středisko pro romské děti a děti ze sociálně slabých rodin Standard 3 jednání se zájemcem o službu Skupina si pro práci vybrala klienta: romský chlapec 9 let. Cíl, který si chlapec stanovil je: navštěvovat centrum a perspektivně využívat svůj volný čas 1. Dítě je seznámeno s chodem centra (pro lepší představu je mu nabídnuto možnosti týdenního programu zájmových kroužků) 2. Prohlídka prostor 3. Zjištění osobních údajů o dítěti 4. Zavedení osobní karty 5. Seznámení dítě s pravidly, která musí v klubu dodržovat 6. Dohodnutí první schůzky, při které se sociální pracovník snaží dítěti pomoci začlenit do kolektivu. Pracovní skupina D pracovníci Naděje (Otrokovice a Vsetín) Standard 3 jednání se zájemcem o službu 1. přivítání a seznámení se s zařízením a jeho pravidly poskytovaných služeb 2. seznámení se s tím co klient očekává 3. klient je obeznámen s nabídkou služeb vzhledem k jeho druhu postižení a stavu 4. při předběžném zájmu o službu se začíná poskytovatel více informovat 5. klient je imobilní na invalidním vozíku, 53 let, lehká MR, celoroční ubytování Kriterium 3.2 Cíle stanovuje uživatel, podpora cílů 1. požaduje: jednou týdně lékařskou péči a) asistenci při hygieně a sebeobsluze b) pravidelné vycházky s asistentem c) ošetřovatelskou péči denně d) samostatné ubytování s polohovacím lůžkem, hrazda e) bezbariéroví přístup po celém areálu f) vyžaduje celodenní stravu (5 x) a služby prádelny Kriterium 3.3 Jednání o formě, průběhu a rozsahu služby 1. poskytovatel reaguje na jeho požadavky informuje o možnostech zařízení o ceně služeb, provede jej po areálu 2. dohoda na podmínkách poskytovaných služeb Kriterium 3.4 Osobní cíle, možnosti a schopnosti uživatele 1. vyplnění žádosti, doložení lékařského doporučení a zdravotní dokumentace 2. sepsání dohody o poskytovaných službách 3. osobní cíl klienta: chce pracovat v chráněné dílně a mít samostatný pokoj Dílna 2. co požaduje Standard č. 16 kriteria Standardu č. 16 jak pracovat s kriterii rozpracovat kriteria 16.1, 16.2,16.3 Kriterium 16.1 Zpětná kontrola poskytovaných služeb monitorování vlastní služby s cílem získat výstupy (využití statistických údajů) vyhodnocení získání výsledků naplňování osobních cílů uživatelů, posouzení jejich spokojenosti (dotazníky) zpětná vazba z okolí, i od veřejnosti Kriterium 16.2 Pravidla pro zjišťování spokojenosti forma: dotazníky, záznamy, osobní svědectví uživatelů uživatel očekává: dostupnost a spolehlivost služby, přívětivé prostředí, přijetí, respekt, bezpečí, důvěryhodnost, porozumění, komunikativnost, věrohodnost poskytovatele a jeho zaměstnanců pozor: spokojenost uživatele nemusí být známkou dobré sociální služby Kriterium 16.3 Účast na hodnocení služby názory pracovníků za kvalitu poskytované služby a na její účinnost vnitřní uspokojení pracovníků s vlastní prací hodnocení zadavatele služby (město, kraj, který službu dotuje) dárci, spolupracující subjekty, veřejnost Pracovní skupina A pracovníci s pobočky Naděje (Vysoké Mýto, Praha a Brno) 1. Struktura rozhovoru (okruhy): a) otázky na adaptaci (prostředí, personál, obyvatelé) b) spokojenost se službami na zajištění základních potřeb (časový harmonogram) 2. Jaké aktivity navštěvujete? Vyhovují Vám, nebo nevyhovují? 3. Jak jste spokojen se zdravotní péčí (rehabilitace, strava )? 4. Co postrádáte, co byste zlepšila? 5. Vytvoření dalších cílů co dál? 18 19

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s 1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s max. počtem 9 zaměstnanců podmínka pro mikropodniky)

Více

Sociální služby v sociálním zabezpečení

Sociální služby v sociálním zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální služby v sociálním zabezpečení Lucie Vrbová Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

Zdravotně postižení lidé a zaměstnání

Zdravotně postižení lidé a zaměstnání Zdravotně postižení lidé a zaměstnání Tato publikace vznikla díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje prosinec 2010 Obsah Úvod 5 Podporované zaměstnávání 7 Podporované zaměstnávání osob s mentálním

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra veřejné správy Nezaměstnanost a statní politika zaměstnanosti Bakalářská práce Předkládá: Jaroslav Palšovič Vedoucí práce: Ing. Bohumila Čabanová

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘÍPADOVÁ STUDIE CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA Bakalářská

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského kraje

Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského kraje Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Studie Pojetí rané péče v Moravskoslezském kraji. Krnov, červen 2005. Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Studie Pojetí rané péče v Moravskoslezském kraji. Krnov, červen 2005. Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Slezská diakonie Studie Pojetí rané péče v Moravskoslezském kraji Krnov, červen 2005 Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Zhotovitel: Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Sociálně - ekonomické cíle a aspekty charitativní organizace

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Sociálně - ekonomické cíle a aspekty charitativní organizace Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Sociálně - ekonomické cíle a aspekty charitativní organizace Iveta Melicharová Bakalářská práce 2012 Univerzita Pardubice

Více

KONCEPCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

KONCEPCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KONCEPCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI (včetně transformace pobytových sociálních služeb) Duben 2008 ZPRACOVAL: KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí v rámci realizace

Více

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Informace č. 2 Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Informace č. 2 obsahuje výčet aktivit, které

Více