KOMPETENTNÍ PRACOVNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPETENTNÍ PRACOVNÍK"

Transkript

1

2

3 KOMPETENTNÍ PRACOVNÍK sborník přednášek ze školicího semináře Manuál pro pracovníky pomáhajících profesí

4 Tato publikace je součástí projektu Naděje v EU podpora adaptability NNO na podmínky EU. Projekt byl uskutečněn za finanční podpory EU a ČR. Předmluva Sociální služby procházejí od změny společenského prostředí po roce 1989 radikálními proměnami a významným rozvojem. Vedle tradičních zakonzervovaných způsobů vznikla celá plejáda nových forem. Současný trend v Evropě směřuje zejména k přesunu těžiště od péče, někdy až přepečovanosti k podpoře soběstačnosti osob uživatelů služeb a k zachování jejich přirozeného sociálního prostředí. To se odráží ve větší preferenci terénních a ambulantních služeb na vrub rezidenčních. Projekt, jehož součástí byl čtyřdenní školicí seminář pro pracovníky pomáhajících profesí, vznikal před vstupem České republiky do Evropské unie. V té době se již několik let připravoval zákon o sociálních službách, byly již formulovány Standardy kvality sociálních služeb jako národní norma a uskutečnily se první dobrovolné inspekce kvality. Realizace tohoto projektu vstoupila právě do období, kdy je zákon o sociálních službách schválen a připravujeme se na jeho uplatnění v praxi. Tento sborník obsahuje nejen přednášky, ale také výstupy z dílen, které každé školení doprovázely. Co je na nich cenného, to je zejména autenticita, vnesení zkušeností z praxe a naopak refl exe teorie do každodenní práce. Věřím, že sborník nezůstane jen dokumentem o tom, co jsme kdysi absolvovali, ale stane se manuálem na našich pracovištích. Ilja Hradecký KOMPETENTNÍ PRACOVNÍK sborník přednášek ze školicího semináře Manuál pro pracovníky pomáhajících profesí Autoři: Ilja Hradecký, Noemi Komrsková, Maria Brandl, Tamara Křivánková Překlad z německého jazyka: Ondřej Bouma Grafická úprava: Karel Plechl, Ilja Hradecký Obálka: Blanka Boháčová; Prague College Sazba: Naděje Tisk a vazba: Comdes Praha Náklad 300 výtisků, vydání první Naděje, Kofoedova škola ISBN

5 Obsah Předmluva Představení projektu Naděje v EU podpora adaptability NNO na podmínky EU 5 Noemi Komrsková: Kompetentní zaměstnanec 6 Ilja Hradecký: Využití Standardů kvality sociálních služeb v sociální intervenci 10 Maria Brandl: Sociální nerovnost a boj proti ní, duševní zdraví a Sociální inkluze a národnostní menšiny v EU 22 Tamara Křivánková: NNO a podpora zaměstnanosti a podnikání, zvláštní pracovní místa 33 Naděje v EU podpora adaptability NNO na podmínky EU představení projektu Primárním cílem projektu je posílení adaptability organizace na podmínky poskytování sociálních služeb v EU. Formou vzdělávání, výměny zkušeností a dobré praxe se vedoucí pracovníci NNO naučí pracovat s programy EU a připravovat projekty a posílí se jejich manažerské schopnosti. Pracovníci pomáhajících profesí se naučí podporovat klienty v jejich uplatnění na trhu práce. Konečným cílem je zkvalitnění poskytování služeb osobám ohroženým sociální exkluzí a sociálně vyloučeným. Sekundárním cílem projektu je rozvoj proaktivních opatření proti sociálnímu vyloučení prevence sociálního vyloučení a umožnění aktivního začleňování osob vyloučených z trhu práce a života ve společnosti. Tím budou naplňovány cíle žadatele a jeho partnera poskytování sociálních služeb. Důvodem pro realizaci tohoto projektu je vůle a snaha žadatele a jeho partnera udržet její dobrou úroveň a zlepšovat ji při poskytování služeb osobám ohroženým sociální exkluzí a lidem již sociálně vyloučeným. Pracovníkům pomáhajících profesí přinese školicí seminář s účastí zahraničních lektorů informace k rozšíření vědomostí o poskytování sociálních služeb v podmínkách EU. Většina témat prezentovaných během školicího semináře pro pracovníky pomáhajících profesí by měla aktivně napomáhat uživatelům sociálních služeb zlepšovat jejich tíživou životní situaci a bránit jejich sociálnímu vyloučení. Pracovníci pomáhajících profesí se seznámí se standardy kvality sociálních služeb. Dalším důsledkem realizace projektu bude posílení a podpora kompetence stávajících pracovníků prohlubováním jejich kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání, a také zvyšování absorpční kapacity organizace pro vytváření a realizaci nových projektů podporovaných z fondů EU s cílem vytváření nových pracovních míst. Vyřčené a vyslechnuté poznatky, i když jsou prakticky ověřené při workshopu a zapsané v poznámkách účastníků, se časem vytratí z jejich paměti. K vytištěnému textu se může každý kdykoliv vrátit a navíc text může posloužit i dalším lidem, kteří nebyli přímými účastníky projektu. Proto je záměr vydat sborník součástí navrženého projektu. Projekt je spoluprací dvou nevládních neziskových organizací, které poskytují sociální služby. Realizátorem je Naděje, partnerem Kofoedova škola. Projekt byl podpořen z předvstupních prostředků Evropské unie Phare 2003 a ze státního rozpočtu ČR. 5

6 Kompetentní zaměstnanec Lektor: Mgr. Noemi Komrsková Absolventka University Komenského v Bratislavě, katedra léčebné pedagogiky a řady kurzů u nás i v zahraničí v oboru pastorační péče a práce s postiženými. Zabývá se muzikoterapií, vedla stacionář pro děti s kombinovanými vadami (Diakonie Církve bratrské), nyní sociální a pastorační pracovník v Domě pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě. Od roku 1997 vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze 6 Obsahové zaměření: Kompetentní zaměstnanec Dopoledne: Andragogický seminář 1. Rozehřátí něco k zamyšlení 2. Společné plánování procesu 3. Osobní vztah k tématu vybereme obecný cíl a co nás nejvíce zajímá 4. Formulujeme programové cíle to co lze dosáhnout v podmínkách a čase 5. Naplánujeme posloupnost aktivit práce ve skupinách na dané téma 6. Shrnutí podnětů 7. Uvolnění Odpoledne: 1. Realizace zkušenostního učení rozhovor ve dvojicích na téma: Kdy jsem se cítil(a) kompetentní 2. Zápis do anketního lístku 3. Mind mapping Co způsobuje nekompetence 4. Portfolio společné vyhodnocení procesu učení Závěr Seminář byl veden zkušenostní formou, formou andragogického semináře. Tato forma byla zvolena, aby pomohla účastníkům zajistit adekvátní poznatky, které chybí a utřídit informace, které jsou známy. Jelikož seminář byl pro lidi z pomáhajících profesí a tede profesionály, snažila se lektorka ocenit je a podpořit. Ocenění a podpora byla cílená z důvodů, že v tomto typu práce ocenění a podpora velmi chybí a pracovníci jsou pak následně ohroženi vyhořením. Účastníci byli upozorněni na literaturu k tématu: Dr. Zuzana Havrdová: Kompetence v praxi sociální práce Z této práce byla také upozornění na požadavky portfolia materiálu, který by si měl pracovník vytvářet, jako svůj profesní materiál. Materiál pro seminář: Dr. Havrdová: Co zpravidla obsahuje portfolio 1. ŽIVOTOPIS záznamy osobního vývoje a vývoje pracovní kariéry - jméno - dosavadní kariéra - mimopracovní činnosti a úspěchy - vzdělávání, kvalifikace - tréninky 2. ÚDAJE O ORGANIZACI - popis organizace - struktura organizace - popis vaší role 3. OSOBNÍ ROZVOJ, POKUD SE ÚČASTNÍTE NĚJAKÉHO PROGRAMU - rozpoznání vlastních kompetencí v současnosti - rozpoznání potřeb tréninku v současnosti - plán osobního rozvoje 4. KURZY, ÚDAJE O STUDIJNÍM PROGRAMU atd. - kopie programů, rozvrhů, modulů - kopie úkolů, otázek, cvičení - kopie materiálů vypracovaných v kurzu - zpětná vazba od partnerů, ostatních účastníků 5. PROKAZOVANÉ KOMPETENCE - vlastní zpráva - zpráva o pozorování - vodítka a poznámky pro vypracování svědecké zprávy - doklady o úkolech, projektech - potvrzování důkazů dalšími referencemi - vysvětlení důkazů a svědectví 6. STANDARDY, KTERÝCH MÁ BÝT DOSAŽENO 7. ZÁZNAMY Z POSUZOVÁNÍ 8. DŮKAZY 9. FORMY DŮKAZŮ - přímé pozorování kandidátovy práce - dotazování a odpovědi, písemné i slovní - záznamy: dopisy, poznámky, záznamy jednání, záznamy ze supervize - produkty: video a audio nahrávky z jednání, záznamy ze supervize - svědectví kolegů, studentů, frekventantů tréninků, vedoucích - stimulování: přehrávání situací v rolích - vlastní zpráva linie, která dává jednotící prvek, vysvětluje kontext a proces práce i hodnocení 7

7 VÝSTUPY Z WORKSHOPŮ 1. Formulovaná očekávání účastníků semináře - rád/a bych se seznámil/a s lidmi, kteří pracují v podobných zařízeních 5x - rád/a bych se dozvěděl/a nové informace pro sou práci 7x - rád/a bych si rozšířil/a svoje znalosti jak z oblasti standardů, tak kompetencí - pomoc při sestavování vlastních standardů 4x - dozvěděl/a bych se ráda/a něco nového o sobě (zda jsem já kompetentní na tom místě, kde jsem) - rozvoj mojí osobnosti 3x - zisk zkušeností, možnost porovnání, srovnání - očekávání dle pozvánky - zajímalo by mne jasné vymezení kompetencí zdravotníků v sociální práci - nemám očekávání, nechám se překvapit, čekám 2x 2. Práce ve skupinách Zadání: Formulujte vlastnosti (dovednosti) člověka, se kterým byste chtěli pracovat (s jakým typem člověka by se vám podle vašich představ dobře pracovalo)? 8 Pracovní skupina A (prezentovala Lucie Kojecká, Naděje Otrokovice) - cítím se s ním volně, zůstávám svá - tolerantní - důvěryhodný, opravdový, pravdomluvný, čestný, spolehlivý - stejně naladěn stejné priority, cíle, zaujetí pro práci - vstřícný, ochotný naslouchat a pomáhat mi - nezbavuje se své zodpovědnosti na úkor druhého - dokáže se omluvit, uznat chybu, přehodnotit své názory či chybná rozhodnutí - má smysl pro humor - je schopen týmové práce - je taktní a nesnaží se překračovat hranice mého soukromí - je čistý Pracovní skupina B (prezentovala Barbara Vávrová, Kofoedova škola) - odbornost - trpělivost - shovívavost, ochota ke spolupráci - sebeovládání, otevřenost - přímost, schopnost přijmout kritiku - pohotovost - práce v týmu - zastupitelnost - zkušenosti - přesné plnění pracovních úkolů - pracovitost - komunikativnost a schopnost předávat informace Pracovní skupina C (prezentovala Mgr. Eva Srubková, Kofoedova škola) - důvěra - věková blízkost - zkušenosti - dělá práci rád, s láskou a zájmem; jde mu hlavně o lidi, se smyslem pro lidskost - lidé nápadití, konstruktivní, tvořiví - spolehlivost - upřímnost - smysl pro humor, je milý, usměvavý - spolupracuje a je vstřícný - obětavost - zná svůj cíl, umí prosadit obhájit svůj názor - vůdčí schopnosti u vedoucího pracovníka - organizační schopnosti - vyrovnaná osobnost - upravený a příjemný vzhled - flexibilita, přizpůsobivost, udělá i práci, kterou dělat nemusí - pracovitost - komunikativnost - pomůže s problémem - člověk, který věří organizaci, ve které pracuje; má zájem o její rozvoj, je jí věrný - umí ocenit i práci druhých, umí poděkovat - umí se omluvit za své chyby a přijímá chyby druhých Pracovní skupina D (prezentovala Mgr. Kateřina Biskosová, Kofoedova škola) - stejný cíl - otevřená komunikace - důvěra - kvalitní vedoucí - pracovní prostor - jasné rozdělení pravomocí - osobnost Pracovní skupina E - vzájemná tolerance - komunikace - znalost problematiky - stejná profesní řeč - spolupráce - interpersonální vztahy - společné cíle - stejné postupy a metody práce - jasně stanovené úkoly 3. Mind maping Dělám to ráda Jsem na svém místě Jsem zodpovědná Problém = výzva Cíl? Rodina nepřetěžovat problémy Umění vypnout Tvořivost Budu dávat ze sebe Buduji charakter Kompetence + já Relaxace Cvičení Vzdělávám se Odlišná práce Fyzická práce Buduji si hranice Mám schopnosti i omezení Sdílení Spolupracuji tým Nemohu přestat Cítím závislost lidí Mlčenlivost Profesionalita Optimismus Malé radosti Náklady a zisky 9

8 Využití Standardů kvality sociálních služeb v sociální intervenci Lektor: Mgr. Ilja Hradecký Lektor je vyškoleným inspektorem kvality sociálních služeb, působil jako hodnotitel projektů financovaných MPSV. Pracoval na tvorbě specifických standardů kvality jako koordinátor jednoho z komplexů sociálních služeb a později na tvorbě obecných standardů kvality (je jedním ze spoluautorů). Autorsky spolupracoval mj. na publikaci MPSV Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe Průvodce poskytovatele. Je vrcholovým manažerem celostátní organizace poskytující sociální služby. Obsahové zaměření: Využití Standardů kvality sociálních služeb v sociální intervenci Typologie sociálních služeb, péče a prevence Specifika sociální intervence Procedurální standardy a jejich specifika Personální standardy a jejich specifika Provozní standardy a jejich specifika Přiměřenost prostředí pro poskytování konkrétní sociální služby 2 workshopy VYUŽITÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLN LNÍ INTERVENCI Ilja Hradecký Zákon o sociálních službách Úvodní ustanovení ( 1-6) Příspěvek na péči ( 7-31) Sociální služby ( 32-95) Inspekce poskytování sociálních služeb ( 96-99) Mlčenlivost ( 100) Financování sociálních služeb ( ) Správní delikty ( ) Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka ( ) Předpoklady pro výkon povolání v sociálních službách ( ) Společná, přechodná a závěrečná ustanovení ( ) Účinnost zákona úvod, souvislosti nový zákon o sociálních službách sociální péče a sociální prevence zákon a standardy procedurální standardy dílna: standard 3 Dnešní program personální standardy požadavky na pracovníky provozní standardy dílna: standard 16 standardy a inspekce prostor pro diskusi Základní pojmy ze zákona sociální služba nepříznivá sociální situace dlouhodobě nepříznivý sociální stav přirozené sociální prostředí sociální začleňování sociální vyloučení zdravotní postižení Základní činnosti v sociáln lních službách ( 35) a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, e) pomoc při zajištění chodu domácnosti, f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, g) sociální poradenství, h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, i) sociálně terapeutické činnosti, j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, k) telefonická krizová pomoc, l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Typologie sociáln lních služeb Sociální služby zahrnují ( 32) sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Formy poskytování sociálních služeb ( 33) pobytové ambulantní terénní Sociální péčep Typologie služeb sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. ( 38) osobní asistence pečovatelská služba tísňová péče průvodcovské a předčitatelské služby podporované bydlení odlehčovací služby centra denních služeb denní stacionáře týdenní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 10 11

9 Sociáln lní prevence Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. ( 53) Typologie služeb sociální prevence raná péče telefonická krizová pomoc tlumočnické služby azylové domy domy na půli cesty kontaktní centra krizová pomoc nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež noclehárny služby následné péče sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením terapeutické komunity terénní programy sociální rehabilitace Smlouva o poskytnutí sociální služby písemná s výjimkou některých služeb sociální prevence náležitosti písemné dohody: smluvní strany druh, rozsah, místo a čas poskytování služby výše úhrady nebo bezplatnost ujednání o dodržování vnitřních pravidel poskytovatele výpovědní důvody a lhůty dobu platnosti a účinnosti smlouvy Standard 3 - Jednání se zájemcem o službu 3.1 informování o službě, podmínkách, ceně 3.2 cíle stanovuje uživatel, podpora cílů 3.3 jednání o formě, průběhu, rozsahu 3.4 vztah osobních cílů a možností a schopností uživatele, uplatnění diagnózy 3.5 přiměřenost podávaných informací 3.6 pravidla pro odmítnutí zájemce Význam standardů kvality ochrana lidských práv uživatelů podle Listiny základních práv a svobod, protože: uživatelé jsou v závislém postavení na poskytovateli sociálních služeb a jeho pracovnících poptávka po sociálních službách převyšuje jejich nabídku Orientace standardů na uživatele individuální potřeby možnost volby participace autonomie podpora sociálního začlenění zachování lidské důstojnosti ochrana práv Kriterium Informování o službě, podmínkách, ceně existují pravidla pro informování zájemců před uzavřením dohody o službě zařízení informuje zájemce aktivně srozumitelnost informací pro uživatele obsah a rozsah služby, způsob poskytování povinnosti a podmínky pro uživatele cena Kriterium Cíle stanovuje uživatel, podpora cílů cíl je konkretně pojmenovaný a dosažitelný cíl je pro uživatele významný cíl služby stanoví uživatel je zákazníkem cíl dlouhodobý a cíle krátkodobé kroky zařízení podporuje uživatele při pojmenování osobních cílů, ale samo je neurčuje Tři skupiny standardů kvality procedurální (1-8) stanoví, jak má poskytování služby vypadat personální (9-11) jací lidé poskytování služby zajišťují provozní (12-17) podmínky pro poskytování sociálních služeb Specifika procedurálních standardů jak má poskytování sociální služby vypadat jak jednat se zájemcem o službu jak službu individuálně přizpůsobit jaká pravidla pro zamezení střetu zájmů jak ochraňovat práva uživatelů Kriterium Jednání o formě, průběhu a rozsahu služby pracovník nabídne zájemci možnosti služby zájemce vysloví svá přání pracovník objasní, jak nabídka odpovídá na přání zájemce dojednání detailních podmínek: osobní cíle a jejich dosažení rozsah služeb, jejich forma a průběh podmínky, cena Kriterium Osobní cíle, možnosti a schopnosti uživatele stanovení zdravotní a sociální diagnozy před uzavřením dohody vztah mezi diagnozou a podmínkami služby podle kriteria 3.3 nezaměňovat přání uživatele za osobní cíl kompetentnost pracovníků přehodnocování stanovené diagnozy s cílem zabránit stigmatizaci Procedurální standardy 1-81 Procedurální standardy 1-81 Kriteria 3.5 a 3.6 Dílna 1 (předpoklady pro poskytování služby) 1. Cíle a způsoby poskytování služeb 2. Ochrana práv uživatelů sociálních služeb 3. Jednání se zájemcem o službu 4. Dohoda o poskytování služby (vlastní proces služby) 5. Plánování a průběh poskytování služeb 6. Osobní údaje 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb 8. Návaznost na další zdroje 3.5 přiměřenost podávaných informací cílové skupině, citlivost ke schopnostem zájemce vnímat a chápat informace (příp. použití nonverbální komunikace, znakové řeči, Braillova písma), trpělivost při vysvětlování 3.6 pravidla pro odmítnutí zájemce jsou písemně definována a v zařízení známa co požaduje Standard č. 3 kriteria Standardu č. 3 jak pracovat s kriterii kriteria 3.2, 3.3, 3.4 v praxi 12 13

10 Specifika personálních standardů personální zajištění sociální služby požadavky na pracovníky, na jejich morální vlastnosti a profesní schopnosti pracovní podmínky pracovníků celoživotní učení Personální standardy personální zajištění služeb 10. pracovní podmínky a řízení poskytování služeb 11. profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů Kriterium Zpětná kontrola poskytovaných služeb monitorování vlastní služby s cílem získat výstupy (využití statistických údajů) vyhodnocení získání výsledků naplňování osobních cílů uživatelů, posouzení jejich spokojenosti (dotazníky) zpětná vazba z okolí, od veřejnosti plánování a řízení změn Kriterium 16.2 Pravidla pro zjišťování spokojenosti forma: dotazníky, záznamy, osobní svědectví uživatelů uživatel očekává: dostupnost a spolehlivost služby, přívětivé prostředí přijetí, respekt, bezpečí, důvěryhodnost porozumění, komunikativnost věrohodnost poskytovatele a jeho zaměstnanců pozor: spokojenost uživatele nemusí být známkou dobré sociální služby Předpoklady pro povolání sociálního pracovníka ( ) bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost sociální pracovník: napomáhá sociálnímu začleňování vykonává sociální šetření zabezpečuje sociální agendy zabezpečuje sociálně právní poradenství poskytuje krizovou pomoc poskytuje sociální poradenství a sociální rehabilitaci Předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách ( ) bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost pracovník v sociálních službách: přímou obslužnou péči při osobní hygieně a oblékání, podporu soběstačnosti, uspokojování psychosociálních potřeb základní výchovnou nepedagogickou činnost pečovatelskou činnost v domácnosti klienta Kriterium Účast na hodnocení služby názory pracovníků na kvalitu poskytované služby a na její účinnost vnitřní uspokojení pracovníku s vlastní prací hodnocení zadavatele služby (město, kraj, který službu dotuje) dárci, spolupracující subjekty, veřejnost Dílna 2 co požaduje Standard č. 16 kriteria Standardu č. 16 jak pracovat s kriterii rozpracovat kriteria 16.1, 16.2, 16.3 Mlčenlivost Zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích, které se při své činnosti dozvědí. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Tyto údaje mohou sdělit jiným subjektům jen s písemným souhlasem osoby, které jsou poskytovány sociální služby. ( 100) Specifika provozních standardů prostředí, čistota a přívětivost časová a prostorová dostupnost služby rozvoj kvality sociální služby ekonomické zajištění nabízené služby Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb ( 87) zajišťovat dostupnost informací informovat srozumitelně zájemce naplňovat lidská i občanská práva zpracovat pravidla sociální služby zpracovat pravidla pro stížnosti plánovat průběh sociální služby vést evidenci žadatelů dodržovat standardy kvality sociálních služeb Registrace ( 77-83) Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění (registrace), o registraci rozhoduje krajský úřad podle sídla Podmínkou registrace je podání písemné žádosti o registraci bezúhonnost a odborná způsobilost všech osob zajištění hygienických podmínek vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám zajištění materiálních a technických podmínek Registr vede krajský úřad Provozní standardy místní a časová dostupnost služby 13. informovanost o službě 14. prostředí a podmínky pro poskytování služeb 15. nouzové a havarijní situace 16. zajištění kvality služeb 17. ekonomika Standard 16 - Zajištění kvality služeb 16.1 Zpětná kontrola služeb podle veřejného závazku a naplňování osobních cílů uživatelů 16.2 Pravidla pro zjišťování spokojenosti uživatelů 16.3 Účast na hodnocení služby pracovníci, zástupci dalších zájmových skupin 16.4 Stížnosti jsou podnětem pro rozvoj služby 16.5 Šetrný přístup k životnímu prostředí Inspekce ( 96-99) Předmětem inspekce je plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených zákonem kvalita poskytovaných sociálních služeb Inspekce se provádí v místě poskytování sociálních služeb Kvalita sociálních služeb se při výkonu inspekce ověřuje pomocí standardů kvality sociálních služeb Inspekce a procedurální standardy dokumenty: poslání, cíle, cílová skupina, principy služeb, metodika - veřejný závazek oblasti s rizikem porušení práv, pravidla pro zamezení rizik, respektování vůle uživatele uzavírání písemné nebo ústní dohody písemná pravidla plánování procesu služby ochrana osobních údajů pravidla pro stížnosti a praxe otevřenost služby, podpora přirozených vztahů 14 15

11 Inspekce a personální standardy struktura personálního obsazení (pavouk), složení pracovního týmu popisy práce (pracovní náplně) kolik lidí na směně, na oddělení, jaké činnosti jak byl zaškolován nový pracovník kvalifikace vedoucích pracovníků další vzdělávání a supervize Děkuji za trpělivost Mgr. Ilja Hradecký Naděje, Varšavská 37, Praha 2 telefon: , fax: Inspekce a provozní standardy místní a časová dostupnost služby, dopravní spojení, umístění zařízení v obci přiměřené informace o službě prostředí a vybavení, stav wc a koupelen, kliky, klíče a zámky, světelná a tepelná pohoda, bezbariérovost, okolí nouzové a havarijní situace a jejich řešení úsilí o hodnocení a zvyšování kvality Prostor pro diskusi Kriterium 3.3 Jednání o formě, průběhu a rozsahu služby 1. Pracovník nabídne zájemci možnosti služby 2. Zájemce vysloví svá přání 3. Pracovník objasní, jak nabídka odpovídá na přání zájemce 4. Dojednání detailních podmínek: a) osobní cíle a jejich dosažení b) rozsah služeb, jejich forma a průběh c) podmínky, cena 5. Klientce jsou nabídnuty možnosti služeb: a) nabídka nepřetržité péče b) péče zdravotníků (lékař) c) rehabilitace d) psycholog e) strava (dieta) f) duchovní péče g) aktivity sociálních pracovníků 6. Ubytování (jedno lůžkové nebo více lůžkové pokoje) podle toho odpovídající cena 7. Zájemce vysloví svá přání 8. Klientka si přeje, aby měla možnost styku s blízkými osobami (návštěvy). 9. Také má přání, aby jí byl zajištěn doprovod k lékaři. Dílna 1: co požaduje Standard č. 3 kriteria Standardu č. 3 jak pracovat s kriterii kriteria 3.2, 3.3, 3.4 v praxi VÝSTUPY Z WORKSHOPŮ (každá pracovní skupina dostala za úkol vybrat si imaginárního či konkrétného klienta a popsat jak s ním povedou vstupní pohovor, co mu mohou v rámci svých služeb nabídnout, co on požaduje a jaké má představy) Pracovní skupina A pracovníci s pobočky Naděje (Vysoké Mýto, Praha a Brno) Standard 3 jednání se zájemcem o službu Skupina si pro práci vybrala klientku: vdova, 76 let, bezdětná, orientovaná diabetes, po operaci kyčle chodí o berlích. Která nastupuje do Domova pokojného stáří. Kriterium 3.2 Cíle stanovuje uživatel, podpora cílů Cíl který si klientka stanovila je: nebýt sama a zachovat si určitou soběstačnost. Tím si klientka konkrétně pojmenovala cíl, který je pro ni coby uživatelé velmi významný. Cíl služby si stanovila klientka sama, neboť je zákazníkem. Při pojmenování osobních cílů zařízení podporuje uživatele, ale samo je neurčuje. Klientka si uvědomuje jistotu v poskytnutí pomoci. Jistota v poskytnutí pomoci je podporou cílů 16 Kriterium 3.4 Osobní cíle, možnosti a schopnosti uživatele 1. stanovení zdravotní a sociální diagnózy před uzavřením dohody 2. vztah mezi diagnózou a podmínkami služby podle kriteria nezaměňovat přání uživatele za osobní cíl 4. kompetentnost pracovníků 5. přehodnocování stanovené diagnózy s cílem zabránit stigmatizaci 6. konfrontace se skutečným stavem zařízení, ubytováním, poskytováním služeb, možnosti a schopnosti klienta na základě diagnózy Pracovní skupina B pracovnici s Kofoedovy školy Posláním Kofoedovy školy je pomáhat lidem bez zaměstnání objevit a rozšířit vlastní možnosti řešení situace, v níž se nacházejí a kterou chtějí změnit. Východiskem Kofoedovy školy je přesvědčení, že znovuzískat sebevědomí, identitu, začlenit se do společnosti, získat nové dovednosti, rozšířit své vědění, vypořádat se sociální závislostí, měnit svou psychiku, sociální a materiální situaci lze skrze práci. Standard 3 jednání se zájemcem o službu Skupina si pro práci vybrala klientku: žena, 53 let, která získala informaci o Kofoedově škole z letáčku z ÚP, letáček upoutal její pozornost sloganem děláte nějaké rekvalifikace. Kriterium 3.2 Cíle stanovuje uživatel, podpora cílů Jednání se zájemcem o službu: 1. sociální pracovník formou otázky zjišťuje, zda má zájemce konkrétní představu 2. sociální pracovník klientku informuje o všech službách Kofoedovy školy (použije letáček) 3. sociální pracovník nechává klientce čas k rozmyšlení 4. klientka si vybírá kurz PC a skupinu, zvažuje HP = HZ ( Hodina práce = Hodina zábavy znamená možnost získat za práci odvedenou v hodinových blocích odměnu dle vlastního výběru. K dispozici máme volňásky na krytý bazén, potraviny, minuty na internetu, stravenky ) 17

12 5. sociální pracovník informuje klientku o konkrétní aktivitě a o pravidlech atd., také odkáže zájemkyni na nástěnky 6. poté se domluví na konkrétní nástupu zvolené aktivity (skup. = možnost ihned, PC = pořadník) 7. na závěr přistoupí k sepsání dohody, obsah dohody: a) osobní údaje b) sociální situace c) formulace cílů (najít si práci) d) konkrétní kroky k dosažení cíle e) naučit se pracovat na PC (navštěvovat kurz PC) f) napsat si svůj životopis g) dostat se mezi lidi h) datum platnosti dohody a její aktualizace, hodnocení i) naplňování cílů j) ochrana osobních údajů k) seznámení s pravidly l) datum, podpisy 8. po podepsání dohody je klientce vystavena karta studenta (uživatele služeb Kofoedovy školy nazýváme studenty, vyjadřujeme tím víru v to, že dotyční jsou schopni učit se a pracovat na změně svého života) Pracovní skupina C pracovníci Naděje (Písek a Plzeň) Komunitní centrum Naděje Středisko pro romské děti a děti ze sociálně slabých rodin Standard 3 jednání se zájemcem o službu Skupina si pro práci vybrala klienta: romský chlapec 9 let. Cíl, který si chlapec stanovil je: navštěvovat centrum a perspektivně využívat svůj volný čas 1. Dítě je seznámeno s chodem centra (pro lepší představu je mu nabídnuto možnosti týdenního programu zájmových kroužků) 2. Prohlídka prostor 3. Zjištění osobních údajů o dítěti 4. Zavedení osobní karty 5. Seznámení dítě s pravidly, která musí v klubu dodržovat 6. Dohodnutí první schůzky, při které se sociální pracovník snaží dítěti pomoci začlenit do kolektivu. Pracovní skupina D pracovníci Naděje (Otrokovice a Vsetín) Standard 3 jednání se zájemcem o službu 1. přivítání a seznámení se s zařízením a jeho pravidly poskytovaných služeb 2. seznámení se s tím co klient očekává 3. klient je obeznámen s nabídkou služeb vzhledem k jeho druhu postižení a stavu 4. při předběžném zájmu o službu se začíná poskytovatel více informovat 5. klient je imobilní na invalidním vozíku, 53 let, lehká MR, celoroční ubytování Kriterium 3.2 Cíle stanovuje uživatel, podpora cílů 1. požaduje: jednou týdně lékařskou péči a) asistenci při hygieně a sebeobsluze b) pravidelné vycházky s asistentem c) ošetřovatelskou péči denně d) samostatné ubytování s polohovacím lůžkem, hrazda e) bezbariéroví přístup po celém areálu f) vyžaduje celodenní stravu (5 x) a služby prádelny Kriterium 3.3 Jednání o formě, průběhu a rozsahu služby 1. poskytovatel reaguje na jeho požadavky informuje o možnostech zařízení o ceně služeb, provede jej po areálu 2. dohoda na podmínkách poskytovaných služeb Kriterium 3.4 Osobní cíle, možnosti a schopnosti uživatele 1. vyplnění žádosti, doložení lékařského doporučení a zdravotní dokumentace 2. sepsání dohody o poskytovaných službách 3. osobní cíl klienta: chce pracovat v chráněné dílně a mít samostatný pokoj Dílna 2. co požaduje Standard č. 16 kriteria Standardu č. 16 jak pracovat s kriterii rozpracovat kriteria 16.1, 16.2,16.3 Kriterium 16.1 Zpětná kontrola poskytovaných služeb monitorování vlastní služby s cílem získat výstupy (využití statistických údajů) vyhodnocení získání výsledků naplňování osobních cílů uživatelů, posouzení jejich spokojenosti (dotazníky) zpětná vazba z okolí, i od veřejnosti Kriterium 16.2 Pravidla pro zjišťování spokojenosti forma: dotazníky, záznamy, osobní svědectví uživatelů uživatel očekává: dostupnost a spolehlivost služby, přívětivé prostředí, přijetí, respekt, bezpečí, důvěryhodnost, porozumění, komunikativnost, věrohodnost poskytovatele a jeho zaměstnanců pozor: spokojenost uživatele nemusí být známkou dobré sociální služby Kriterium 16.3 Účast na hodnocení služby názory pracovníků za kvalitu poskytované služby a na její účinnost vnitřní uspokojení pracovníků s vlastní prací hodnocení zadavatele služby (město, kraj, který službu dotuje) dárci, spolupracující subjekty, veřejnost Pracovní skupina A pracovníci s pobočky Naděje (Vysoké Mýto, Praha a Brno) 1. Struktura rozhovoru (okruhy): a) otázky na adaptaci (prostředí, personál, obyvatelé) b) spokojenost se službami na zajištění základních potřeb (časový harmonogram) 2. Jaké aktivity navštěvujete? Vyhovují Vám, nebo nevyhovují? 3. Jak jste spokojen se zdravotní péčí (rehabilitace, strava )? 4. Co postrádáte, co byste zlepšila? 5. Vytvoření dalších cílů co dál? 18 19

13 Kriterium 16.3 Účast na hodnocení služby 1. Řešení (konzultace) problému v týmu 2. Spokojenost s dosahováním cílů 3. Supervize 4. Pohled na naši službu od jiných institucí Pracovní skupina B pracovnici s Kofoedovy školy žena, vdaná, na ÚP, 53 let, ukončila navštěvování skupiny, nyní chodí na kurz PC a HP = HZ Hodina práce = Hodina zábavy znamená možnost získat za práci odvedenou v hodinových blocích odměnu dle vlastního výběru. K dispozici máme volňásky na krytý bazén, potraviny, minuty na internetu, stravenky 1. po ukončení skupiny dostane dotazník, ve kterém je tázána na spokojenost se službou (náplní, lektorem, organizací) 2. na konci PC kurzu v rámci dotazníku dostane za úkol napsat esej na téma co mi dala Kofoedova škola 3. esej slouží k uplatnění nabitých zkušeností z kurzu PC a zároveň pro pracovníky Kofoedovy školy jako inspirace a hodnocení jejich činnosti. 4. po skončení kurzu navštěvuje klientka každé tři měsíce sociálního pracovníka, se kterým provádí aktualizaci cílů. Sociální pracovník zjišťuje formou otázek spokojenost klientky a efektivitu nabitých zkušeností Kriterium 16.3 Účast na hodnocení služby 1. supervize 2. porady pracovníků a) na úrovni pobočky b) na úrovni vedení a soc. pracovníků 3. hodnocení z vnějších institucí a) osobní kontakt b) písemné reference (na vyžádání) c) hodnocení projektů 4. hodnocení veřejnosti (anketa v tisku, možnost reakcí na internetové stránky) 5. absolventské a diplomové práce 6. statistika d) jak hodnotíš personál e) jak hodnotíš nabízené aktivity f) jsi spokojen se skladbou jídelníčku g) cítíš se v pohodě a bezpečně h) vyhovuje Ti vybavení prostor, kde se pohybuješ i) důvěřuješ pracovníkům a vyhovuje Ti tvůj vztažný pracovník j) usnadňuje Ti náš program Tvoji seberealizaci a máš dojem, že Ti napomáhá k dosažení Tvých cílů k) splnily jsme Tvá očekávání Kriterium 16.2 Pravidla pro zjišťování spokojenosti 2. dotazník: a) služby, které poskytujeme, hodnotíš jako? b) navrhuji pro zlepšení kvality služeb:? c) od svého nadřízeného očekávám? d) práce mě uspokojuje, protože? e) práce mě neuspokojuje protože? f) mám tento problém, se kterým si nevím rady g) postrádám v oblasti vzdělávání tyto informace h) jak jsi spokojen s motivací k práci? Kriterium 16.3 Účast na hodnocení služby 1. Porady, rozhovory 2. Záznamy a hlášení 3. Závěr důsledky, pochvala 4. Akce pro veřejnost (vystoupení, prodej) 5. Zpětná vazba: a) zprávy z médií, štědrost sponzorů, dobrovolníci, zájem o naše služby, b) finanční dotace města, kraje, získávání spolupracujících institucí Pracovní skupina D pracovníci Naděje (Otrokovice a Vsetín) Michal, 26 let, imobilní, kvadruparéza Uživatel očekává: dostupnost, spolehlivost, přívětivé prostředí Kriterium 16.1 Zpětná kontrola poskytovaných služeb 1. rozhovor (řízený) a) jak je spokojen s možností dostupnosti služby b) bezbariérovost celé cesty c) vyhovuje čas poskytované služby (proč?) 20 21

14 Sociální nerovnost a boj proti ní, duševní zdraví a Sociální inkluze a národnostní menšiny v EU Srdečně Vás vítám! Herzlich Willkommen! Dovolte mi, abych se Vám blíže představila 27. April 2006 Brno Od vyřazení k inkluzi Kdo jsem, odkud pocházím? Můj přístup k tématu a jeho pozadí Co Vám ze svých vědomostí mohu nabídnout? Lektor: Maria Brandl Obsahové zaměření: Sociální nerovnost a boj proti ni, duševní zdraví a Sociální inkluze a národnostní menšiny v EU Sociální inkluze osob se zdravotním postižením Sociální inkluze osob s mentálním postižením Sociální inkluze seniorů Sociální inkluze osob s psychickými poruchami Specifiky sociální práce s národnostními menšinami Sociální inkluze národnostních menšin Sociální inkluze osob se zdravotním postižením Prevence sociální exkluze Maria Brandl Pokládám se za ženu, která se stále učí, žasne a angažuje se v procesu inkluzivního myšlení a jednání Kdo jsem, odkud pocházím? Matka dvou synů, 1978 a 1986 Mediátorka, cvičitelka, školitelka rodičů Tattendorf, Kraj Baden, dolní Rakousy Pozadí mé činnosti Do roku 1986 v obchodním sektoru Od té doby přesvědčená aktivistka za práva lidí potřebujících podporu 1986 Narození mého druhého syna, který byl ihned přiřazen ke skupině lidí na okraji společnosti Zasaženost jako motor Jak se zachází se skupinami na okraji společnosti? Mnohaletá aktivita v integračním hnutí Rakouska Právo místo blahosklonnosti Stěžejní téma integrace postižených dětí / mladistvých / dospělých žen a mužů Postižení jako téma lidských práv Do poloviny 2005 jednatelka, před tím předsedkyně hnutí Integration : Österreich Beze slov.. Zcela osobně. Nezáleží na tom, zda jste Němec, Indián nebo Číňan, záleží na tom, jestli jdete lidskou cestou a ctíte také všechny ostatní formy života. Při tom se můžeme všichni vzájemně podporovat. Phillip Deere, Medicinman kmene Muskogee, 1985 v Německu 22 23

15 Dlouhodobě se angažuji... V kmenu Lakotů měli všichni, jak slabí tak i silní, stejná lidská práva. Každý byl povinen respektovat právo druhého a starat se o to, aby nikdo nebyl znevýhodněn. To bylo zcela samozřejmé, stejně tak jako sluneční svit, čistý vzduch a déšť patřili všem společně. Luther Standing Bear, Kultura Siouxů Co Vám ze svých vědomostí mohu nabídnout? hnutí Integration:Österreich, společensko-politická zájmová organizace, která se orientuje na oblast rodiny, vzdělání, přechod mezi školou a zaměstnáním, práci a volný čas Prosazování absolutního zrovnoprávnění Práce v rodinné poradně Kurzy pro vzdělávání rodičů Nabídky kurzů a poradenství v oblasti propojování a senzibilizace (obor hospodářství) Mediální ofenzíva senzibilizace veřejnosti Pilotní kurzy vzdělávající kvalifikované Od vyřazení k integraci k inkluzi význam a obsah Ines Boban & Prof. Dr. Andreas Hinz Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Překladatelé a vydavatelé německé verze indexu inkluze odborné síly, zapojující postižené Nic o nás bez nás! Logika uklízení Wie viel Weite Wie viel Wandlung Andere Haltung Andere Handlung R.M. Rilke Integrace Inkluze Obraz integrativní/ inkluzivní společnosti (Lidé a společnost) Částečně převzato z prezentace Index goes to Austria 2005 Principy sebezastupování Začleňování postižených Integrace v Rakousku z knihy : Kunst Aufräumen / Uklízet umění / Jaká šíře Jaké proměny Jiné postoje Jiná jednání R.M. Rilke Autor: Ursus Wehrli Švýcarský filozof umění mainstreaming Veřejné působení Zk po uše čin litic nos ite ký t s li mi Sociální práce v Rakousku De Saint Phalle: Volleyball Parametry kvality Styk se i na skupinam okraji ti společnos Zapo je rodin ní n příslu ých šník ů m ený stiž i po Mez rníky o b d o Magritte: Golconde ia Návrh průběhu dne Kandinsky: Nebeská modrá Pollock: Convergence Number 10 Osobní představení Ideje tvoří skutečnost, myšlenky formují budoucnost (Klaus Bayer) 24 Seznámení ve skupině Přestávka Vstup prezentace Co znamená inkluze? Přestávka na oběd Mohu Vám nabídnout: a) Představení metody plánování budoucnosti b) Představení různých modelů asistence v Rakousku (Nabídky pro lidi s postižením) c) Diskuse 25

16 Beethoven: Pro Elišku Bruegel: Náves Klee: Oko Integrace Inkluze Bruegel: Náves uklizena! Komentář k pojmům: Od vyřazení k integraci k inkluzi Exkluze SEGREGACE jedinci, kteří nedosáhnou cíle určeného společností a jsou vyloučení (viz exkluze) dostávají od okolí, od státu apod. redukovanou nabídku odpovídající výkonům daného jedince. Vyloučení lidé se tak začínají členit na různé skupiny (slepí, hluší, těžce a lehce postižení, negramotní ) Čím těžší postižení, tím je nabídka redukovanější a normální společnost vzdálenější. Stejně tak jsou vyloučeni lidé velice nadaní, svou nadaností, inteligencí atd. se dostávají do okrajové skupiny, také pro ně je nabídka v dnešním světě velmi redukovaná. Ta to skupina lidí je velmi opomíjena. Vysvětlení pojmů podle Sandera (německý pedagog zabývající se integrací 2002) EXKLUZE lidé ve své různosti jsou okolím nuceni dosáhnout stejného cíle (např. vystudovat střední školu, vlastnit mobilní telefon atd.) kdo daného cíle dosáhne je normální, kdo ne tak je označený jako nenormální jako postižený. Mezi námi je spousty lidí co nedosáhnou cíle určeného společností a tito lidé jsou vyloučení (nemají v tomto modelu právo žít). Exkluze Segregace Integrace Inkluze INTEGRACE členové jednotlivých skupin mají právo navštěvovat stejné instituce jako ostatní, ale dostávají speciální nabídky. Segregace 26 INKLUZE Motto: JE NORMÁLNÍ BÝT ODLIŠNÝ Všechny míčky mají své místo (slepí, hluší, lidé bez domova ). Nikdo by se neměl s kruhu vyčleňovat. V tomto modelu není žádný společný cíl. Pro každého je připravený individuální program. Už nejsou žádné kategorie, které by zařazovali na okraj. V tomto prostředí už nikdo nemusí mít strach z toho, že by byl vyloučen, kvůli 27

17 Inclusion UNESCO Výbor OSN za práva dítěte 1997 Je postoj, který spočívá v přesvědčení, že jsou si všichni lidé rovni v důstojnosti a právech stěžejní bod lidských práv. Nikdy nekončící proces, ve kterém dostanou děti a dospělí s postižením šanci, se v plné míře zúčastňovat VŠECH aktivit společnosti, aktivit, které jsou otevřeny také pro lidi bez postižení. Pojem inkluze Zahrnuje všechny dimenze heterogenity (schopnosti, pohlaví, etnická příslušnost, národnost, mateřský jazyk, společenská vrstva, náboženství, sexuální orientace, tělesná a psychická konstituce,...) Je úzce spjat s hnutími za občanská práva a obrací se proti marginalizaci Ztělesňuje vizi inkluzivní společnosti Valerie Bradley = Poradkyně Billa Clintona Fáze vývoje služeb pro lidi s postižením 1. Institucionální reforma 2. De-institucionalizace 3. Život s pomocí Děkuji Vám za pozornost (Zdroj: Hinz 2004) Oblast institucionální de-institucio- život reforma nalizace s pomocí Oblast institucionální de-institucio- život reforma nalizace s pomocí Kdo je osoba? Pacient/ka Klient/ka Občan/ka Jak se nazývají služby? Péče a ošetřování Podpora Asistence Jak a kde se vykonávají služby? Základní postoj služeb V instituci Ošetřovatelsk o-lékařský model Např. ve zvláštní škole V dílnách Na internátě vývojově psycholog./ sociologický Model Např. místní škola, bydliště V místě zaměstnání Model individuální podpory a pomoci Jaké modely plánování se používají? Kdo kontroluje plánovací proces? Ošetřovatels ké a pečovatelsk é plány Lékaři a ošetřovatelé Individuální podpůrné, výchovné a kvalifikační plány Interdisciplinární tým Individuální plánování budoucnosti s ostatními Postižený Oblast institucionální de-institucio- život reforma nalizace s pomocí priorita Definice problému Řešení problému Čistota Zdraví Bezpečnost Postižení Poškození Deficit Ošetřování terapie Rozvíjení dovedností a sociálních návyků Závislost Nesamostan ost Podpora v minimálně omezujícím prostředí Sebeurčení a sociální vztahy Bariéry kladené prostředím Přetváření prostředí -> inkluzivní společnost Fáze přibližné přiřazení Institucionální reforma segregace De-institucionalizace integrace Život s pomocí inkluze 28 29

18 Plánování alternativních zítřků s nadějí Planning Alternative Tomorrows with Hope (PATH) Třetí krok POPSAT PŘÍTOMNOST Teď Stroj času nás přesouvá zase zpět do přítomnosti. Dáváme dohromady vše typické pro současnou situaci. Jak to teď vypadá? Jaké pojmy a obrazy nás napadají při pomyšlení na současnou situaci? Jaká fakta charakterizují současnou situaci? Jak se má současná situace k našim cílům v budoucnosti? Je vůči nim v napětí? Jaký pocit vystihuje současnou situaci nejlépe? Čtvrtý krok HLEDÁNÍ A ZAPOJOVÁNÍ SPOJENCŮ Zde jde o konkrétní spojenkyně a spojence a konkrétní formy zapojení. Zdroj: Pear point, Jack, O Brien, John & Forest, Marsha (2001): PATH: Planning Alternative Tomorrows with Hope. A Workbook for Planning Possible Positive Futures. Toronto: Inclusion Press Jak můžeme zapojit ostatní stejně smýšlející lidi? Koho a jak chceme zapojit, abychom v příštím roce doopravdy uskutečnili naše cíle? Jak by se to mělo provést? První krok POLÁRKA, NÁŠ SEN, POPIS VIZE Polárka je tím, co udává směr naší cesty. Zastupuje naše sny a vize. Jaké jsou klíčové pojmy a obrazy, které popisují náš sen? Jaké ideály chceme uskutečnit? Jaké hodnoty mají být prubířskými kameny na naší cestě? Pátý krok ČERPÁNÍ SIL POZNAT CESTY, JAK SE POSÍLIT Zde se jedná jak o osobní tak i profesionální rovinu důležité mohou být např. plánování termínů, vyjasněné kompetence, opatření zvyšující důvěru, ale také dostatečný spánek, horká koupel, návštěva sauny Jak se můžeme stát silnějšími? Co nás může posílit? Jaké vědomosti potřebujeme? Jaké schopnosti potřebujeme? Z čeho čerpáme sílu? Jak se můžeme osobnostně posílit a zůstat zdraví? Druhý krok POPSAT NAŠE CÍLE Stroj času nás posouvá do budoucnosti o jeden rok co všechno mimořádně úspěšného se odehrálo v minulém roce? Skupina sbírá zprávy se jmény a daty; přitom je důležitý úspěch proběhlého roku (nekvedlat pouze v míse problémů ). Sesbírat co nejvíce možných aspektů. Cíle by měly být vždy formulovány pozitivně a pokud možno dosažitelné. Šestý krok PLÁN AKTIVIT NA PŘÍŠTÍ MĚSÍCE OHLÉDNUTÍ ZPĚT PO TŘECH MĚSÍCÍCH Stroj času nás přenáší přesně o tři měsíce dopředu. Jaké změny se uskutečnily za poslední tři měsíce? Jaké kroky jsme učinili? Jaké úspěchy a krize jsme prodělali? Stanovili jsme si vědomě naše priority? Jsou všechny kroky ve shodě s našimi hodnotami? 30 31

19 Sedmý krok PLÁN AKTIVIT PRO PŘÍŠTÍ MĚSÍCE OHLÉDNUTÍ ZPĚT PO JEDNOM MĚSÍCI Nyní se dnešní den přesouvá přesně o měsíc do budoucnosti. Jaké kroky jsme absolvovali minulý měsíc? Jak jsme se přiblížili našim cílům/změnám? Co už je změněno a uskutečněno? Kdo udělal co - kdy? Co bylo potřeba udělat? NNO a podpora zaměstnanosti a podnikání, zvláštní pracovní místa Lektorka: Mgr. Tamara Křivánková Ph. D Osmý krok PODPORA PRO PRVNÍ KROK PŘÍŠTÍ KROK Udělat první krok = a co uděláme zítra? Jak začneme? Co je prvním krokem? To může být nepatrný krůček, ale např. také svolání kruhu přátel. Kdo tento první krok podpoří? Jak požádáme o podporu? Obsahové zaměření: NNO a podpora zaměstnanosti a podnikáni, zvláštní pracovní místa Pracovní rehabilitace Chráněné dílny, chráněná pracoviště Podporované zaměstnávání Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob obtížně zaměstnatelných Zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných Zaměstnávání seniorů Veřejně prospěšné práce se zaměřením na osoby se zdravotním postižením Možnosti samostatné výdělečné činnosti osob se zdravotním postižením Plánování alternativních zítřků s nadějí Planning Alternative Tomorrows with Hope (PATH) Základní pojmy v oblasti zaměstnanosti Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v platném znění Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D. duben 2006 Zdroj: Pearpoint, Jack, O Brien, John & Forest, Marsha ( ): PATH: Planning Alternative Tomorrows with Hope. A Workbook for Planning Possible Positive Futures. Toronto: Inclusion Press, 15 Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v platném znění úvod Struktura: Úvod Hlavička zákona 1 13 Úvodní ustanovení Zprostředkování zaměstnání Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí Aktivní politika zaměstnanosti Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte Kontrolní činnost Společná, přechodná a závěrečná ustanovení Příloha 1 Názvy a sídla úřadů práce Příloha 2 Úřady práce podle 8 odst. 2 a vymezení jejich územních obvodů Poznámky Poznámky pod čarou Státní politika zaměstnanosti co zahrnuje? Výkon státní správy Účastníci právních vztahů podle zákona o zaměstnanosti Diskriminace 32 33

20 Vymezení některých pojmů: Působnost ministerstva a úřadu práce Volná pracovní místa: Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci: identifikační údaje bydliště vážné důvody soustavná příprava na povolání nelegální práce Úřad práce a jeho role Úřad práce a zdravotnická zařízení Právo na zaměstnání povinnost zaměstnavatele povinnost ÚP podmínky rozhodné doby náhradní doby prokazování rozhodných skutečností délka podpůrčí doby podle věku zánik podpory v nezaměstnanosti přerušení podpůrčí doby povinnost vrácení podpory Zprostředkování zaměstnání - obecně: vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu a zaměstnance zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu práce pro uživatele poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí subjekty s právem zprostředkování osobní údaje a jejich zpracování Zprostředkování zaměstnání úřady práce: pojem vhodné zaměstnání zdravotní stav a souvislost se zprostředkováním dle tohoto zákona zájemce o zaměstnání a jejich evidence uchazeč o zaměstnání a zařazení do evidence Výše a druhy podpor: Podpora v nezaměstnanosti - první 3 měsíce činí 50% a po zbývající dobu činí 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Podpora při rekvalifikaci po celou dobu rekvalifikace je to 60% prům. měs. čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti 2,5 násobek ŽM Zprostředkování zaměstnání agenturami práce: podmínky udělení povolení maximálně na 3 roky, lze i opakovaně pojem - zprostředkování práce pro uživatele Maximální výše podpory při rekvalifikaci 2,8 násobek ŽM Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání: nástup do zaměstnání písemná žádost uchazeče o ukončení nástup výkonu trestu úmrtí uchazeče nebo prohlášení za mrtvého Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání: skutečnosti bránící zařazení nebo vedení v evidenci ze zdravotních důvodů nemůže plnit povinnosti vazba delší než 6 měsíců zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů nelegální práce Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP): osoby se zdravotním postižením zdravotně znevýhodněné osoby dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav obsah Pracovní rehabilitace: individuální plán pracovní rehabilitace (IPPR) teoretická a praktická příprava pro OZP (příprava na budoucí povolání, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy) ÚP vyřadí uchazeče z evidence z těchto důvodů: Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání: Chráněné pracovní místo (CHPM nebo CHM) a chráněná dílna (CHPD nebo CHD): Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci neplní podmínky v individuálním akčním plánu odmítne vyšetření zdravotního stavu maří součinnost s ÚP Vyřazení se provede dnem, kdy nastala skutečnost. Zpět může na základě žádosti, nejdříve po 6 měsících ode dne vyřazení. fyzické osoby se zdravotním postižením fyzické osoby do 25 let věku absolventi VŠ po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle do 30 let věku těhotné ženy, kojící ženy a matky do 9. měsíce po porodu fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku fyzické osoby starší 50 let věku uchazeči v evidenci déle než 6 měsíců fyzické osoby žijící v obtížných poměrech, společensky nepřizpůsobivé, po ukončení výkonu trestu, ze sociokulturně znevýhodněného prostředí pojem dohoda o zřízení CHPM a CHPD příspěvky na podporu zaměstnávání OZP práva a povinnosti zaměstnavatelů a úřadů práce ve vztahu k OZP souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti zabezpečuje MPSV a ÚP, včetně dalších subjektů vždy na základě písemné dohody mezi ÚP a podporovaným subjektem 34 35

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více