SOCIÁLNÍ DRUÎSTVO A PODNIK VE T ETÍM TISÍCILETÍ (II)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ DRUÎSTVO A PODNIK VE T ETÍM TISÍCILETÍ (II)"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ DRUÎSTVO A PODNIK VE T ETÍM TISÍCILETÍ (II) KNIHOVNIâKA PROJEKTU PODNIKÁNÍ V SOCIÁLNÍ EKONOMICE 10 +Miroslav Brázdil, Franti ek ujan, Vojtûch Beck, Hana Sta ãáková, Vlastimil Mikulá ek, Katefiina Illé ová, Miroslav Machala, Karel Rychtáfi Osvûta a vzdûlávání na podporu sociálního podnikání v regionech Moravy a Vysoãiny

2

3 SOCIÁLNÍ DRUÎSTVO A PODNIK VE T ETÍM TISÍCILETÍ (II) KNIHOVNIâKA PROJEKTU PODNIKÁNÍ V SOCIÁLNÍ EKONOMICE 10 +Miroslav Brázdil, Franti ek ujan, Vojtûch Beck, Hana Sta ãáková, Vlastimil Mikulá ek, Katefiina Illé ová, Miroslav Machala, Karel Rychtáfi Osvûta a vzdûlávání na podporu sociálního podnikání v regionech Moravy a Vysoãiny 3

4 PODPO IT MODERNÍ FORMY SOCIÁLNù ORIENTOVANÉHO PODNIKÁNÍ Nûkolik mûsícû po zahájení prací na realizaci projektu Sociální druïstvo a podnik uvedli na webov ch stránkách SâMVD jeho tvûrci tento text: Projekt Sociální druïstvo a podnik byl pfiijat MPSV âr v rámci ESF - Iniciativy Spoleãenství EQUAL v âr v rámci priority 2.1, Podpora podnikání. Iniciátorem i autorem projektu na období je Svaz ãesk ch a moravsk ch v robních druïstev, kter vytvofiil pomûrnû pruïnou strukturu partnersk ch vztahû s rûzn mi partnery v oblasti pûsobení projektu. Aktivními ãleny partnerství jsou dvû hospodáfiské komory a dva úfiady práce (v Brnû a v Ostravû, ve v ech pfiípadech s krajskou pûsobností), Národní rada osob se zdravotním postiïením âr, druïstva SENZA v Prostûjovû a IRISA ve Vsetínû, AZZP âr a obãanské sdruïení Vlasteneck poutník v Bruntále. Projekt je napojen na mezinárodní partnerství EMERGE (s partnery z Irska, Francie a Nizozemí), zamûfiené na vzdûlávání a podporu vlastního podnikání znev hodnûn ch osob. Svaz ãesk ch a moravsk ch v robních druïstev byl zaloïen v roce 1953, sdruïuje dnes 272 v robních druïstev, zastupuje, prosazuje a hájí jejich spoleãné zájmy. Poskytuje poradenské a konzultaãní sluïby, napomáhá jejich obchodním kontaktûm, organizuje spoleãné obchodní a propagaãní akce. Spolupracuje s ostatními svazy a sdruïeními mal ch astfiedních podnikû v âr. Je ãlenem HK âr, Svazu prûmyslu a dopravy âr, KZPS âr, nejménû 10 dal ích tuzemsk ch i zahraniãních svazû a sdruïení. Je aktivním ãlenem CECOP a dal ích organizací podporujících rozvoj sociální ekonomie, v níï se zamûfiuje zejména na její samosprávnû-podnikatelské cíle. Tradiãnû je ãlenem svazu cca 45 druïstev zamûstnávajících pfieváïnû osoby se zdravotním postiïením, svaz je také aktivním ãlenem Asociace zamûstnavatelû zdravotnû postiïen ch âr (106 ãlenû). K vytvofiení projektu vedla SâMVD jako tradiãního pfiedstavitele druïstevní formy malého a stfiedního podnikání v âr napojeného na evropské i svûtové druïstevní struktury pfiedev ím snaha o v raznûj í podporu moderních forem sociálnû orientovaného podnikání. Cílem je podpofiit svépomocnou, solidární podnikatelskou aktivitu v regionech Moravy a Vysoãiny, zejména u osob znev hodnûn ch sv m zdravotním postiïením, sociokulturním prostfiedím nebo jin m zpûsobem. Cílem projektu není jen obvyklá v mûna a sdílení poznatkû, zku eností a informací, ale pfiedev ím praktická podpora vzorku konkrétních podnikatelsk ch mal ch a mikro-projektû, s dûrazem na formu druïstva jako nejvhodnûj í pro solidární sdílení odpovûdností a rizik. V rámci projektu jiï od pfielomu roku pûsobí pût regionálních spádov ch center se kolen mi poradci, ktefií spolupracují nejen vzájemnû ve struktufie projektu, ale i navenek na místní a regionální úrovni, snaïí se vyuïít i zku eností dal ích projektû vhodného zamûfiení. V prûbûhu projektu dojde v nûkolika cyklech k vytipování, v bûru a soustfiedûní celkem nûkolika set osob, které projeví zájem a pfiedpoklady. V ichni zúãastnûní na tomto projektu cítili, aã to nebylo zas tak ãasto vyslovováno, Ïe si pfiedsevzali sloïit úkol. SloÏit nikoli v obsahu projektu, ale v jeho zámûru. V em bylo jasné, Ïe v stupem projektu musí b t mimo jiné i vznik konkrétních druïstev, které velmi rychle prokáïou potfiebnost své existence. Zda se podafií takto realizovat projekt, to nebylo tak zcela jasné. Není zas takov problém o potfiebû sociálních druïstev ãi podnikû hovofiit, debatovat ãi se kolit, ale pfiivést na svûtlo svûta konkrétní druïstvo není zase tak jednoduché. Ve dvou drobn ch kníïeãkách, které podávají svûdectví o tomto projektu, chceme ukázat, jak se lidé projektu s tímto sloïit m zámûrem vyrovnali. Za pár t dnû projekt Sociální druïstvo a podnik konãí. Co zûstává? Rozhodnû mnoho tûch, ktefií jsou s my - lenkou projektu zdravû nakaïeni. Pak jsou zde zcela nová druïstva, která mají anci stát se v místech své pûsobnosti oporou a pfiíkladem toho, co naz váme sociální ekonomikou. I o nich se doãtete. Lidé, ktefií dali tomuto projektu konkrétní podobu, by vám potvrdili, Ïe se jim jeho filozofie doslova dostala pod kûïi. CoÏ ve své podstatû znamená, Ïe projekt vlastnû nekonãí. A v tom je právû v e, o ãem se dále doãtete, velice cenné. Je to v stup, kter se nedá dost dobfie popsat. Lze ho v ak bytostnû cítit. Petr Andrle Fotografie v obou publikacích jsou svûdectvím o desítkách diskusí lidí z projektu s tûmi, ktefií byli onou základní my lenkou o potfiebû vzniku sociálních druïstev a podnikû, osloveni. 4

5 TO SUPPORT MODERN FORMS OF SOCIALLY ORIENTED ENTERPRISE Several months after the work on realization of the project Social Co-operative and Enterprise had been taken up, its creators introduced the following text on the web pages of the Union of Czech and Moravian Production Co-operatives: The project Social Co-operative and Enterprise was approved by the Ministry of Labour and Social Affairs within ESF Community Initiative EQUAL in the Czech Republic within priority 2.1, Enterprise Support. The initiator and author of the project for the period is the Union of Czech and Moravian Production Co-operatives which created a comparatively flexible structure of interrelationships with various partners in the field of project operation. Among active members of the partnership are two Economic Chambers and two Employment Offices (in Brno and in Ostrava, both with regional scope of activity), the National Council of Persons with Disabilities in the Czech Republic,the co-operatives SENZA in Prostûjov and IRISA in Vsetín, the National Association of Employers of Disabled People, CR, and the civil association Vlasteneck poutník (Patriotic Pilgrim) in Bruntál. The project is joined on international partnership EMERGE (with partners from Ireland, France and the Netherlands) focused on education and selfenterprise support of disabled people. The Union of Czech and Moravian Production Co-operatives was established in 1953, nowadays it associates 272 production co-operatives and represents, promotes and defends their interests. It provides advisory and consultation services, helps their business contacts, organizes common business and promotion events. It collaborates with other SMEs unions and associations in the Czech Republic. It is a member of ECH CR, Union of Industry and Transport CR, Confederation of Employers and Enterpreneurs Unions CR and at least 10 other Czech and foreign unions and associations. It is an active member of CECOP and other organizations which support the development of social economy where it mainly focuses on its self-governing and enterpreneurial aims. Forty-five co-operatives employing predominantly people with disabilities are the Union s traditional members, the Union is also an active member of the Association of Employers of Disabled People CR (106 members). The Union of Czech and Moravian Production Co-operatives as a traditional representative of SMEs co-operative form in the CR joined on European and worldwide co-operative structures was motivated to create the project mainly to offer more expressive support to modern forms of socially oriented enterprise. The aim is to boost selfhelp and fellow-feeling enterpreneurial activities in the regions of Moravia and the Highland, particularly with people handicapped by disabilitiy, sociocultural environment or in other ways. The aim of the project is not only the usual exchange and sharing knowledge, experiences and information but first of all practical support to a sample of specific enterpreneurial small and micro-projects emphasizing the co-operative form as the most suitable one for joint sharing responsibilities and risks. Within the project there have been operating five regional centres since the break of with trained advisors who collaborate not only within the project structure but also outwardly on local and regional levels and who are also endeavouring experiences from other projects of suitable kind. In the course of the project several hundreds of people in total who will show interest and eligibility will be chosen and concentrated in several cycles. All participants in the project felt, although it was not expressed very often, that they had resolved a complicated task. Complicated not in the content of the project but in its intention. It was clear to everybody that the project output must be, besides others, also establishment of factual co-operatives which will prove the necessity of their existence very quickly. It was not quite clear whether the authors will manage to realize the project like that. It is not a big problem to talk and debate about the necessity of social co-operatives and enterprise or be trained for them but to bring a specific co-operative into existence is not easy at all. In two tiny booklets which give evidence about our project we want to show how the project people managed such a complex intention. The project Social Co-operative and Enterprise will be over in a few weeks. And the result? Definitely a lot of those who have been healthily infected by the project idea. Then there are entirely new co-operatives that have a chance to become pillars and examples of what we call social economy in their regions. You will read about them, too. The people who gave the project its final appearance would confirm that its philosophy literally got under their skin. Which in principle means that the project is not ending. And that is why all you will read further is so valuable. It is an output that can hardly be described. But you can markedly feel it. Petr Andrle Photos in both publications give evidence about tens of discussions between the project people with those who felt addressed by the basic idea of the necessity to establish social co-operatives and enterprises. 5

6 Jsou i tací, ktefií se po letech vrací... První kontakt s na ím projektem se uskuteãnil pfii prezentaci na Úfiadu práce ve Îìáru nad Sázavou v fiíjnu 2006, kde paní Jana byla jednou z evidovan ch nezamûstnan ch a projevila zájem o ná projekt. Doma mûla dvû malé dûti a manïela Jifiího, jeï podnikal jako OSVâ a zamûstnával osoby zdravotnû postiïené. Na pfielomu fiíjna a listopadu 2006 se zúãastnila na eho tfiídenního motivaãního kolení ve Skalském dvofie, kde se seznámila se základními informacemi o druïstvu a druïstevnictví. A protoïe ji tento zpûsob podnikání zaujal, pfiihlásila se i na následné dvoudenní manaïerské vzdûlávání, které se uskuteãnilo koncem listopadu 2006 ve ternberku. Jak se pozdûji pfiiznala, nedokázala doma manïelovi odpovûdût na v echny otázky t kající se druïstevního podnikání, jeho v hod ãi nev hod, pfiípadnû na í pomoci pfii zakládání druïstva. Proto nás její muï kontaktoval a po dohodû se zúãastnil na eho dal ího manaïerského vzdûlávání ve ternberku v lednu Jeho ãasté dotazy na pfiedná ející lektory kolení oïivily, neboè se t kaly problémû z praxe podnikatele. Po dal ích konzultacích mu byl v polovinû února 2007 zaslán návrh stanov na zaloïení rodinného druïstva. A nastal klid. Îádná odpovûì, Ïádné pfiipomínky. Po telefonickém dotazu nám pan Jifií sdûlil, Ïe po poradû se sv m daàov m poradcem nebude zatím mûnit formu svého podnikání. My lenku na druïstvo nezavrhuje, kdyï bude potfiebovat, ozve se. Rok se s rokem se el, situace se zmûnila a pan Jifií má zájem se znovu sejít, znovu prodiskutovat a oïivit si pfiede lé informace o druïstvu a pûvodní zámûr rodinného druïstva realizovat. A my se budeme opût snaïit naplnit heslo projektu: Nechceme jen radit, chceme pomáhat. FRANTI EK UJAN 6

7 Jak jsme se jeli vzdûlávat do Rakouska ZA NA IMI HUMNY TO DùLAJÍ JINAK, ALE... Miroslav Brázdil ( ), manaïer projektu Sociální druïstvo a podnik JiÏ nûkolik let se v Evropské unii váïnû hovofií o sociální ekonomii. Do této oblasti patfií také starost o integraci zdravotnû znev hodnûn ch obãanû jak na volném trhu práce, tak i na trhu chránûném. A tak jsou EU podporovány témûfi v echny Ïivotaschopné projekty pokou- ející se tuto problematiku fie it. Ale pfiístupy jednotliv ch zemí EU k tûmto problémûm jsou rozdílné. Proto je dûleïité b t pfiipraveni hledat vlastní cestu, ale stejnû dûleïité je poznávat zpûsoby fie ení v jin ch zemích. S tímto vûdomím jsme nav tívili na e sousedy v Rakousku, abychom zjistili, jak zde provádí integraci zdravotnû znev hodnûn ch obãanû. Z vlastní zku enosti jiï víme, Ïe nejobtíïnûj í je obnovit motivaci tûchto lidí. Zbavit je skepse, která se v nich vytvofiila po pfiedchozích negativních zku enostech. Vût inou se setkali se zamûstnavateli, ktefií z nich nebyli moc nad ení a pfii první pfiíleïitosti se jich snaïili zbavit. KdyÏ pak byli závislí na sociální podpofie déle neï rok, musí najít nejen ztracenou motivaci, ale také si obnovit pracovní návyky a ztratit obavy z pracovního prostfiedí. A to není proces aï tak jednoduch. V Rakousku se právû této ãinnosti vûnuje celá fiada firem. Také skupina obyvatel obtíïnû pfiizpûsobiv ch na trhu práce je tvofiena nejen zdravotnû znev hodnûn mi, ale tuto skupinu tvofií i dal í obtíïnû uplatnitelní na trhu práce: mladí lidé bez kvalifikace, imigranti, vyléãení alkoholici a narkomani ãi lidé po osobním bankrotu. Firmy, svou ãinností zaji Èující návrat tûchto lidí do normálního Ïivota, vypracovávají projekt své ãinnosti na následn rok. Podle toho, zda byly dosaïeny plánované v sledky v minulém roce, je projekt beze zbytku zafinancován na cel rok. A na konci roku se tento proces znovu opakuje. Jak tedy probíhá tento roãní proces integrace pracovníka do normálního trhu práce? V podstatû normálnû. Pracovník nastoupí do firmy, zab vající se touto ãinností jako fiádn fiadov zamûstnanec se v emi pracovními povinnostmi: dennû chodit do práce, dodrïovat pracovní dobu, vykonávat práci pfiimûfienou jeho schopnostem. Také se uãit Ïít v pracovním kolektivu, pfiípadnû se uãit dal ím dovednostem. Tento zaãleàovací proces trvá rok. Ale poslední ãtvrtrok se jiï zamûstnanec také vûnuje intenzivnímu hledání nového pracovi tû. Má na pracovi ti dostupné poãítaãe s internetem, ale i odborníky, ktefií mu v tom pomáhají. Po roce musí nastoupit na nové stálé pracovi tû nebo se opût vrátit mezi nezamûstnané. A dal í integraãní proces mûïe absolvovat aï zase za rok. Úspû nost firmy, provádûjící toto zaãleàování, se hodnotí podle procenta zaãlenûn ch pracovníkû. Úspûchem, nezbytn m pro získání dotace pro pfií tí rok, je 16 % procent umístnûn ch zamûstnancû. Tyto firmy pro svûj provoz získávají dotaci ve v i 60 % nákladû, zbytek hradí ze své obchodní ãinnosti. Tûchto firem jsme v Rakousku nav tívili nûkolik s rozliãn mi pracovními programy, ale princip procesu zaãleàování je pfiibliïnû stejn. Mûli jsme tedy moïnost srovnávat dvû cesty. Tu rakouskou a tu na i. Rakou tí odborníci tvrdí, Ïe jejich cesta motivuje nezamûstnané k vût í starosti o hledání nového zamûstnání a vût í snaze si novû získané pracovní místo udrïet. A jejich cesta je provûfiena dvacetilet m trváním. My jsme pfiesvûdãeni, Ïe nemûïe b t vût í motivace pro zapojení do pracovního pomûru, neï nabídka stát se zamûstnancem firmy a i jejím, byè minoritním, vlastníkem. A na e pfiesvûdãení má oporu ve víc jak stodvacetileté druïstevní tradici. Na ím posláním v ak není soupefiit, ale pfiipravit nûkolik cest vedoucích k úspû nému cíli. Také nás zajímalo, jak jsou v Rakousku motivováni nezamûstnaní pro hledání 7

8 a udrïení zamûstnání. Neboli pomûr mezi minimální mzdou a podporou v nezamûstnanosti. V e podpory v nezamûstnanosti se nám zjistit nepodafiila. Je ãlenûna podle oborû ãinnosti a také podle pfiedchozích v dûlkû. Stejnû je to i s minimální mzdou. Minimální mzda je stanovena kolektivní smlouvou a tûch je v Rakousku asi 1000 podle oborû ãinnosti. Jenom pro informaci: NejniÏ í minimální mzdy mají uãitelé lyïování a pouliãní prodejci tisku a to 683 EUR. Dal í minimální mzdy pod 800 EUR mají pedikéfii, kosmetiãky, maséfii 722 EUR. Pak následují pekafii 821, taxikáfii 840, pomocné síly u zubafiû 880, zamûstnanci notáfiû 889, fiezníci 865, vazaãi a prodejci kvûtin 883, zemûdûl tí pracovníci (s v jimkou Salzburska) 834 EUR. Neexistují údaje, kolik procent pracovníkû pracuje za minimální mzdu. Také uvedené údaje jsou za pln (osmihodinov ) pracovní úvazek. Ale zamûstnavatelé dost ãasto jin neï zkrácen pracovní úvazek nenabízejí. A nejnovûj í informace fiíká, Ïe koaliãní vyjednávání mezi SPÖ a ÖVP pro sestavení nové vlády pfiinesla dohodu o stanovení nejniï í hranice mzdy na 1000 EUR. Pod ni by nemûl jít Ïádn v dûlek. Cílem je zabránit odchodu pracovníkû za vy - ími v dûlky do zahraniãí. Cílem tohoto ãlánku je pouze pfiedání získan ch informací. Polemiku a diskuzi nad jeho obsahem nechávám na ãtenáfiích sam ch. JAKÉ PARTNERY JSME NAP ÍKLAD NAV TÍVILI? Lesní projekt Stockerau, In der Au 6, 2000 Stockerau. V tomto projektu jsou zamûstnáváni také lidé se zdravotním postiïením, a to v hradnû muïi. Ti se zab vají jednak ãinnostmi v lese - úklid, zkulturàování lesních cest apod. a také vyrábûjí celé sestavy skluzavek a jiného vybavení pro dûtská hfii tû - v e ze dfieva. Mají v raznou podporu místní samosprávy a AMS. Volkshilfe Box, Medecenterstrasse 10, 1030 VídeÀ. Zamûstnávají osoby se zdravotním postiïením, opût na dobu jednoho roku, jako pfiípravu na vstup na otevfien trh práce. Zab vají se zejména svozem, tfiídûním, praním a spravováním odûvû. Po celé Vídni jsou rozestavûné kontejnery na vyfiazené odûvy, kam je lidé dávají a potom se centrálnû sváïí do firmy, kde je zamûstnanci zpracovávají. Equalizent, Alserstrasse 28, 1090 VídeÀ. Equalizent spolupracuje s partnery z Nûmecka a âeské republiky na projektu, kter má za cíl navrátit sluchovû postiïené obãany zpût nejen na trh práce, ale i do spoleãnosti. Více na Wien Work, Michl s Restaurant, Reichsratsstrasse 11, 1010 VídeÀ. Firma zamûstnává zejména pfiíslu níky z národnostních a etnick ch men in. Wien Work, Tannhäuserplatz 2, 1150 VídeÀ. V robní dílny firmy: zpracování dfieva, kuchynû, úklidové práce, kopírovací sluïby, zpracovávání textilu, malífiské a servisní práce, ãistírna. Rozliãnost ãinností je dána také tím, Ïe v Rakousku funguje zcela odli n pfiístup v poskytování dotací zamûstnavatelûm zdravotnû postiïen ch. Zatímco v âr tvofií dotace 20 % rozpoãtu firmy, tak v Rakousku tvofií dotace 80 %. Volkshilfe Jobfabrik, Stutterheimstrasse 16-18, 1150 VídeÀ. Firma provozuje kuchyni a gastronomick servis vãetnû obsluhy. V provozu jsou zamûstnáni zdravotnû postiïení a pfiipravují se na zaãlenûní do tzv. bûïného pracovního procesu. 8

9 Projekt Sociální druïstvo a podnik se logicky dostává do finální verze V DRUHÉM POLOâASE SE P EDPOKLÁDÁ, ÎE OSLOVÍME ONU VùT Í âást ZÁJMOVÉ SKUPINY PROJEKTU ídící v bor projektu projednal na svém zasedání dne 1. února 2007 mimo jiné i rozbor stavu realizace projektu, pfiednesen manaïerem projektu panem Miroslavem Brázdilem. Rozbor a z nûj vypl vající návrh dal ích krokû pfii realizaci projektu zcela logicky pfiedpokládá jak si kvalitativnû vy í stupeà v oslovování vefiejnosti, neï tomu bylo doposud. Není tajemstvím, Ïe dosavadní orientace realizátorû projektu, zamûfiená pfiedev ím na spolupráci s úfiady práce, byla jen prvním drobn m krûãkem. Spolupráce s úfiady práce pochopitelnû zûstává mezi na imi prioritami, ale nyní pfiichází dal í, fiekl bych stûïejní a nejtûï í etapa projektu. Oslovit znaãnou komunitu na ich spoluobãanû, která není kompaktní a o níï toho víme hodnû a zároveà málo. A která pochopitelnû stojí stranou zájmu úfiadû práce a ãasto není jimi ani nijak evidována. Tento dal í krok pfii realizaci projektu, kter ídící v bor na zmínûném jiï zasedání na základû návrhu svého manaïera bezv hradnû akceptoval a následnou diskusí doplnil, není nûãím, s ãím by se nepoãítalo. Ten je zakódován jiï v samotném zámûru projektu, jímï se jeho nositel Svaz ãesk ch a moravsk ch v robních druïstev ucházel o podporu v projektu EQUAL. Souãasnû s tím musí jít ruku v ruce zmûna forem práce. NepÛjde jiï tolik o poskytování informací, jako o v raznou metodickou spolupráci se zájmov mi skupinami, která pfiedpokládá znaãné znalosti, umûní koordinace a vyuïití v ech moïn ch forem spolupráce v místech pûsobnosti jednotliv ch Regionálních spádov ch center. PROBLÉM NEZAMùSTNANOSTI JE SLOÎITùJ Í SloÏitost fie ení uplatnûní maximálního poãtu obãanû na stávajícím trhu práce je podmínûna i filozofií a stupnûm poznání v ech aktérû projektu. Progresivní, smyslupln a citliv systém je charakterizován slovy, Ïe je tfieba zvy ovat zamûstnanost. Systém hodného str ãka, jemuï tolik nezáleïí na stavu státní pokladny je charakterizován slovy, Ïe je tfieba sniïovat nezamûstnanost. To je ten systém, v nûmï se váïe státní podpora v nezamûstnanosti na v skyt voln ch pracovních míst, coï je naprosto nemotivující a drahé. TakÏe nejde jen o dvû vûty stejného v znamu. Mezi nimi je obrovsk rozdíl. Je tû se k tomu ale vrátíme pfii vysvûtlení o smyslu evropsk ch sociálních projektû vûbec. JestliÏe jsou pfiedmûtem na eho zájmu spoluobãané, ktefií se chtûjí a nemohou uplatnit na pracovním trhu, musíme vûdût dobfie, v jakém postavení se nacházejí. A dále se nesmíme domnívat, Ïe právû jen a jen ná projekt je spasí. Je pfiedev ím jedním z mnoha a bez promy lené spolupráce s pfiedstaviteli spolkû, s poskytovateli sociálních sluïeb, s organizátory komunitního plánování, s obcemi, s neziskov m sektorem ve v ech jeho podobách, se zástupci samosprávy, vefiejné a státní správy a s mnoha dal ími subjekty se neobejdeme. A také nic neudûláme. Napfiíklad v Moravskoslezském kraji bylo na konci loàského roku bez práce témûfi obyvatel. Ov em necel ch 17 % lidí z tohoto poãtu patfií mezi ty, jimï bûïn zamûstnavatel pro jejich rûzná omezení práci nenabídne. KdyÏ k tomu pfiipoãteme stejnû poãetnou skupinu dlouhodobû nezamûstnan ch a dal í tûïko definovatelné skupiny zájemcû (s Ïádn m nebo minimálním vzdûláním, s rûzn mi omezeními nejen zdravotními etc.) ukazuje se, Ïe nejménû polovina evidovan ch zájemcû o práci, se k ní s pouïitím formálních a bûïn ch mechanismû 9

10 nikdy nedostane! A zde pfiichází ke slovu fiada nejrûznûj ích projektû, které jsou charakterizovány takov mi pojmy, jak mi jsou napfiíklad rekvalifikace, subsidiarita, sociální ekonomika, vzdûlávání, mecená ství, filantropie, spoleãenská odpovûdnost firem (Corporate Social Responsibility - CSR) a fiadou dal ích. SMYSL PROJEKTÒ A NEBEZPEâÍ POPULISMU Jist blahobyt a pomûrnû velkorysé sociální zabezpeãení (které si vût ina lidí jaksi stále neuvûdomuje) neustále posilované projevy politikû, ktefií bûhví proã neustále vysvûtlují, Ïe jsou tu pro lidi(ale oni jsou!!!), nás v echny vede k tomu, Ïe pomalu ztrácíme schopnost pfiijímat riziko jako bûïnou souãást Ïivota kaïdého z nás. Tedy to, co máme nûkde uvnitfi zakódováno po na ich pfiedcích a co jsme vûdomû ãi nevûdomû potlaãili. Stát se prezentuje jako nûkdo, kdo nám zajistí bez rizika v echno a my to bez potíïí a nûkdy i s úlevou pfiijímáme. A bûda, kdyby tomu tak nemûlo b t. To je pfiesnû to, o ãem se dnes v Evropû na tûstí jiï diskutuje - o krizi sociálního státu - zda míra jistot paternalismu není jiï více brzdou, neï pojistkou sociálního smíru. Je ho málo, kfiiãí jedni. Víme proã - jsou ochotni nám dát zdánlivû vût í Ïvanec a vzít si za to kus na í svobody, nejlépe celou. Druzí kfiiãí - je ho moc. A my si nejsme jisti, nejde-li jim pfii tom pouze o jejich nepfiimûfiené zisky. Ano, stát si utváfiíme proto, aby nás ochránil pfied základními riziky, jak mi jsou napfiíklad vysoká nezamûstnanost nebo nemoci. Souãasnû nemá brzdit na i vlastní iniciativu. Nûmeck Ïurnalista Werner D Inka kdysi v jednom rozhovoru fiekl, Ïe bychom se mûli vrátit ke star m mû Èansk m ctnostem. Vzít zodpovûdnost do sv ch rukou, probouzet v lidech podnikatelského ducha, coï je vlastnû kánon pûvodních mû Èansk ch cností. My chceme pracovat, fiíká vût ina lidí. Ale zajisti nám, státe, volná pracovní místa. A stát se ãiní. Poskytuje podpory v nezamûstnanosti, které jsou vázány na existenci voln ch pracovních míst. Nejsou-li ta místa, vyplácí se podpory. Jedni práci získají, druzí ji zase jinde pozbudou a tak se vytváfií kolobûh sociálních dotací a voln ch pracovních míst v pfiírodû trhu práce. Tato vazba potlaãuje vlastní iniciativu obãanû. PÛjdeme dûlat, aï nám stát zajistí práci, uvaïují. Îe stát nic jiného neumí? No, a to je právû to patné. A pak je tu druhá strana mince: sociologové tvrdí, Ïe pfiibliïnû 3/4 poãtu lidí nemají k podnikání a k soutûïi sklony ãi dispozice. Je tomu tak skuteãnû? Je to dûsledek pfiirozenosti a v voje druhu podle Darwina nebo dûsledek rozdílného prostfiedí a jeho v voje? I laik vnímá rozdíl pfiístupu prûmûrného âecha, Brita nebo Ameriãana k odpovûdnosti za ekonomickou situaci své osoby a rodiny. Roli hraje i v chova lidí od útlého vûku, pofiadí hodnot ve spoleãnosti. Ale to bychom se dostali od na eho tématu. Proto Evropská unie vytváfií ze spoleãn ch prostfiedkû shromaïdovan ch ãlensk mi státy programy, v nichï se poãítá s podporou tûch, ktefií jsou z osobního pfiesvûdãení nebo pod tlakem okolností ochotni vzít vûci do sv ch rukou. A neãekat na volná místa. A zároveà pfiedpokládá, Ïe se vhodnou formou dostane nabídky uplatnûní i tûm, ktefií mají ménû i více ztíïenou pozici na pracovním trhu. A to je ná pfiípad. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ Naprostou vût inu na ich partnerû najdeme mezi úãastníky komunitního plánování v rámci jednotliv ch okresû. Mezi nimi jsou totiï v ichni, kdoï se nûjak m zpûsobem podílejí na sociální, vzdûlávací, materiální ãi jiné pomoci v em, ktefií mají ztíïenou pozici. K tomu, abychom mohli v rámci jednotliv ch Regionálních spádov ch center s úãastníky komunitního plánování smysluplnû spolupracovat, musíme si velmi dobfie ujasnit a osvojit zásady a cíle komunitních plánû. 10

11 Vznik komunitní práce se datuje do období industrializace a urbanismu, kdy docházelo k rozpadu tradiãních komunit, kter mûl za následek vznik nov ch sociálních problémû (masová nezamûstnanost a chudoba). První organizace komunitního charakteru zaloïené ve Spojen ch státech a Anglii ve druhé polovinû 19. století zapojovaly dobrovolníky, ktefií pracovali se sociálnû vylouãen mi skupinami obyvatel za úãelem podpory jejich sobûstaãnosti. V na ich zemích se tyto systémy pfiíli nerozvinuly. Válka, následnû sloïitá doba charakterizovaná svûtovou hospodáfiskou krizí, dal í válka, a po ní nástup dvou totalit. To v e trvalo prakticky jedno století. V na ich podmínkách jsme po roce 1989 zaãali pfiebírat zku enosti pfiedev ím z Anglie. Kolegové z Komunitní nadace v Ústí nad Labem zaãali pfiijíïdût s prvními poznatky jiï v roce Mají i nadále patfiiãn náskok. V Anglii je cel systém znaãnû pokroãilej í. Za vlády T. Blaira byl v roce 1999 uzákonûn poïadavek, aby pfiedstavitelé lokálních samospráv pfiipravovali Komunitní strategie ( Community Strategy ), které se t kají v ech oblastí Ïivota ve mûstech a venkovsk ch mikroregionech (tj. vãetnû zdraví). Vedle toho místní zdravotnické fiídící orgány (tzv. Primary Care Trusts) musí tvofiit strategické plány, které kromû oblasti vefiejného zdraví zahrnují také související ãi komplementární nezdravotnická témata, jako je napfi. sociální vylouãení, udrïiteln rozvoj apod. V procesu plánování se poãítá s participací a partnerstvím místních obyvatel. Toto je zaji tûno prostfiednictvím odpovûdn ch orgánû, plnících fiídící funkci v procesu tvorby strategie, kter mi jsou tzv. Local Strategic Partnerships ( Místní strategická partnerství ). Jsou zde zastoupeni vedle lokálních politikû i ne-politiãtí pfiedstavitelé z rûzn ch oblastí komunitního Ïivota. Komunitní plánování je v âeské republice zavádûno Ministerstvem práce a sociálních vûcí podle britsk ch zku eností jiï od roku Do souãasné doby byla v procesu komunitního plánování postupnû zapojena fiada mûst ve v ech krajích âr. Vãasn m plánováním pfiimûfien ch programû, projektû a sociálních sluïeb s propojováním spolupráce zadavatelû, zamûstnavatelû, poskytovatelû a uïivatelû mûïeme prostfiednictvím této metody pfiedcházet sociálnímu vylouãení znev hodnûn ch osob na trhu práce a ze spoleãnosti, rozvíjet sociální sluïby dle místních potfieb a posilovat kapacity drobné místní ekonomiky. JEDEN P ÍKLAD ZA V ECHNY: KOFOEDOVY KOLY Jde o systém, kter v Evropû trvá jiï bezmála osm desetiletí. Kofoedovu kolu zaloïil v roce 1928 v Dánské Kodani Hans Christian Kofoed. Jeho iniciativa mûla za cíl pomoci nezamûstnan m pfiestát tûïké období bez práce a umoïnit jim návrat do aktivního Ïivota jako plnohodnotn m obãanûm. V Dánsku je dnes bezmála dvû stû typû vzdûlávacích kurzû a pracují zde desítky svépomocn ch dílen. V ak také nezamûstnanost se v posledních letech sní- Ïila z pûvodních deseti na ãtyfii procenta. Jde o systém, v nûmï pomáháme ostatním tak, aby vûdûli a umûli si pomoci sami, fiekl nedávno pfiedstavitel bruntálské Kofoedovy koly. V souãasné dobû Kofoedovy koly pracují kromû Dánska také v Polsku, âr, Arménii, Estonsku a Litvû. V âeské republice zahájila Kofoedova kola svou ãinnost v prosinci 2002, a to v Ostravû. Od roku 2004 nabízí své sluïby poboãky K v Bruntále, Karviné, v Ostravû, v Tfiinci a v dal ích mûstech. Posláním Kofoedovy koly je pomáhat lidem bez zamûstnání objevit a roz ífiit vlastní moïnosti fie ení své situace, v níï se nacházejí a kterou chtûjí zmûnit. Studenty Kofoedovy koly se mohou stát lidé bez placeného zamûstnání - nezamûstnaní evidovaní na úfiadech práce, invalidní dûchodci, seniofii, Ïeny a muïi na rodiãovské dovolené. Základním cílem tûchto kol je podle individuálních moïností zajistit studentûm jejich návrat na pracovní trh, roz ífiit jejich znalosti potfiebné pro uplatnûní na trhu práce, rozvíjet schopnosti a dovednosti potfiebné k uspokojivému fungování jedince ve spoleãnosti (komunikace, spolupráce, vzájemná pomoc), obnovit vûdomí své hodnoty a sebedûvûry, povzbudit 11

12 chuè uãit se a roz ifiovat své moïnosti, mít vliv na svûj Ïivot a své okolí, aktivní a smysluplné vyuïívání volného ãasu a v neposlední fiadû navázání nov ch sociálních vztahû a otevfiení perspektivy do budoucnosti. Mezi studenty Kofoedov ch kol najdeme hodnû tûch, ktefií jiï dávno nejsou evidováni na úfiadech práce. Ale také hodnû tûch, ktefií by mûli zájem podílet se na vzniku sociálních druïstev ãi podnikû. Podobnû bychom se mohli vyjádfiit k dal ím subjektûm z komunitního plánování. SAMOSPRÁVY, SDRUÎENÍ OBCÍ A MÍSTNÍ PARTNE I Dobr starosta v obci toho ví o lidech velice mnoho. Je schopen nejen posoudit, zda je moïné zapojit toho ãi onoho obãana, ale je schopen nám také fiíci, zda obec mûïe pomoci vytvofiit vhodné materiální podmínky pro pfiípadn vznik druïstva ãi malé firmy. Stál m partnerem pro nás by mûla b t i nejrûznûj í sdruïení obcí, jejichï prostfiednictvím mûïeme lépe navazovat kontakty s místy, o nichï se domníváme, Ïe sk tají moïnost uplatnûní projektu. Tedy jiï nikoli formální náv tûvy starostû a jejich seznámení s projektem. Ale jejich zainteresování a spoleãn podíl na projektu bez toho, Ïe bychom se ohánûli autoritami nebo tzv. spoleãenskou prospû ností. A opût - i v obci najdeme dal í místní partnery - neformální autority. Ti jako znalí podmínek i lidsk ch osudû musí b t na imi pfiedními spolupracovníky, s nimiï budeme udrïovat trvalé a neformální kontakty, pro které nejsou rubriky v tiskopise o kontaktech, ale bez nichï se neobejdeme. Podobnû to platí i pro dal í potenciální partnery ze v ech sfér. ZNALOST V ECH PROGRAMÒ EU JE BEZPODMÍNEâNù NUTNÁ Jak jsme jiï nûkolikrát zdûraznili, základním a posledním v stupem na eho projektu není pouze nûjak v ãet vznikl ch a vznikajících sociálních druïstev a podnikû. ByÈ jsme vedeni snahou, aby druïstva vznikala a prosperovala, aby se pfiípadnû objevila nûjaká soukromá firma pracující dle zásad sociální ekonomiky. Souãasnû v ak ná projekt svou realizací chce ovlivàovat vefiejné mínûní i spoleãenské klima ve prospûch tûch, ktefií jsou znev hodnûni. A tûmto na im spoluobãanûm chceme pomáhat také tím, Ïe jim pomûïeme získat jistoty, perspektivy, Ïe jim budeme pomáhat zv it jejich sebevûdomí a souãasnû pocit jejich vlastní odpovûdnosti. To je také v stupem projektu, i kdyï tûïko mûfiiteln m. Souãasnû také musíme umût odpovídat na jiné otázky na ich klientû, partnerû, pfiátel a spolupracovníkû (v ím tím mohou lidé z projektu b t). Jednou z tûch základních otázek je asi taková - kdyï zaloïíme druïstvo, tak co dál? Ano vyrábût, prodávat, chovat se ekonomicky. Ale v zaãátcích této ãinnosti je moïné zajistit vznikajícím subjektûm i podpory jiné. Napfiíklad ze strukturálních fondû EU a od dal ích poskytovatelû grantov ch programû. Perfektní znalost této problematiky musí b t v bavou v ech realizátorû projektu. NeboÈ musíme umût vystihnout, Ïe napfiíklad nûjak neobvykl a zajímav ekonomick zámûr vznikajícího druïstva se dokonale hodí na vypsan zámûr nûjakého projektu EU ãi jiného poskytovatele. Nu a pfiijdeme na to jedinû tehdy, kdyï tuto problematiku brilantnû ovládáme. (Redakãní text Zpravodaje projektu ze zasedání ídícího v boru projektu z 1. února kráceno) 12

13 Jeden pfiíklad za v echny JAK VYPADÁ MOTIVAâNÍ KOLENÍ? Pavlína Langerová - moderátorka a lektorka Ve dne dubna 2007 se konal v Louãné nad Desnou jeden z dal ích motivaãních semináfiû projektu. Toto hodnocení bylo pfiedloïeno i pro informaci ãlenûm ídícího v boru projektu Semináfi zahájil Miroslav Brázdil - manaïer projektu ze Svazu ãesk ch a moravsk ch v robních druïstev. Dále byla pfiedstavena moderátorka Pavlína Langerová a pfiítomní byli seznámeni i s kompletním programem motivaãního semináfie. Hned na zaãátku byly úãastníkûm pfiedány pfiípravné dotazníky s cílen mi otázkami: Jak byl dûvod úãasti na tomto kolení? Souhlasím s tím, Ïe je lépe umût se postarat sám o sebe, pfiípadnû pomoci druh m, neï ãekat na nûãí pomoc? Co pro to mûïu udûlat? Mám nûjaké nápady do budoucna? Dotazníky byly v prûbûhu veãera vyhodnoceny, aby jim mohl b t pfiizpûsoben následující program dal ího dne. Miroslav Brázdil v úvodu pfiipomenul poslání projektu a jeho cíle - pomoc pfii vzniku sociálních druïstev. Motivaãní semináfi poté zahájila i Langerová zhodnocením minul ch setkání s praktick mi v stupy. Pfiedstavila kompletní program 3denního motivaãního kolení Ráno, po vyhodnocení dotazníkû, kde se opakovaly odpovûdi - chceme se rozhodnû dozvûdût a potfiebujeme nápady a rady, jak na to, zaãala první pfiedná ející, paní Mgr. âekalová z druïstva SENZA. Bylo vidût, Ïe právû praktické zku enosti se zaãátky podnikání v druïstvu jsou tím, co potfiebují úãastníci sly et. V e doplnila velmi poutavû s pomocí v bornû zpracované prezentace. Semináfi navázal motivaãním vstupem paní Aleny Smí kové s aktuálními zku enostmi se zaloïením a fungováním druïstva ZNOVOZ ve Znojmû. I pfiedsedkynû druïstva ZNOVOZ, p. Smí ková, mûla pfiipravenou foto prezentaci o vzniku druïstva a úpravách jeho prostor pro vozíãkáfie. Skupina se aktivnû po tûchto prezentacích dokázala naladit a zapojit do diskuze. Po obûdû pfiijela p. GiÏová z nadaãního fondu DALKIA. Jako ãlovûk, kter umí poradit s napsáním projektu a vyfiízením dotací pfii zaloïení druïstva, byla velk m pfiínosem. Nûktefií dokonce nezaváhali a vyplnili dotazníky na dotace pfiímo a osobnû ho p. GiÏové pfiedali. Pfiivezla na DVD i film o velmi úspû ném projektu, kter DALKIA podpofiila - dort Marlenka. Odpolední ãást zakonãili p. Miler a p. Brázdil informacemi o tom, co je druïstvo, jak se zakládá a pohledem na ekonomickou ãást fungování druïstva. Veãer se ukázalo, Ïe skupina byla jednotliv mi poradci opût skvûle vybrána a byla 13

14 14

15 velmi motivovaná - úãastníci se jiï v prûbûhu veãefie dokázali na jednotlivé lektory i poradce obracet s konkrétními dotazy a tû ili se na dal í den Po shrnutí obsahu pfiede lého dne p. Langerovou a p. Brázdilem zaãala paní Hladilová z ÚP Ostrava informacemi o zákonech o zamûstnanosti, návody na získávání dotací - nárokov ch i nenárokov ch. V této ãásti byl ponechán vût í ãasov prostor diskuzi a konkrétním dotazûm od úãastníkû kolení. Pokraãoval p. Miler o finanãním zaji tûní vzniku druïstva. P. Brázdil ho doplàoval praktick mi vstupy o vzniku sociálních druïstev. Pfied obûdem byly úãastníkûm rozdány dotazníky na celkové zhodnocení motivaãního kolení - ty jednotnû vypovûdûly, Ïe bylo velmi dobfie hodnoceno, i z hlediska organizace Ing. Braníãkovou ze SâMVD, Ïe si úãastníci odváïí nové nápady a hlavnû chuè zaloïit druïstvo sociálního typu. Semináfi ukonãil pan Brázdil a p. Langerová podûkováním za v bornou atmosféru i pfiipravenost jednotliv ch úãastníkû, lektorû i poradcû na kolení. Úãastníci odjíïdûli ze semináfie velmi motivováni, v bornû spolupracovali s lektory po celou dobu semináfiû. V ichni projevili motivaci zúãastnit se dal ího kolení, jiï konkrétnûji zamûfieného a spojeného i s úãastí právníka. Souãástí takov chto zpráv je vïdy závûr lektorky-lektora, kter obsahuje doporuãení ke zlep ení a zkvalitnûní semináfie, aè jiï se obsahu ãi organizace t ãe. Nejinak tomu bylo i v tomto pfiípadû. VÏdy je co zlep ovat. 15

16 Ohlédnutí za druh m rokem pûsobnosti projektu Sociální druïstva a podniky Hana Sta ãáková, poradce RSC Bruntál V listopadu 2005 vstoupil tento projekt do své realizaãní podoby. Pfiedstavuje nov nástroj v oblasti zamûstnávání osob zdravotnû znev hodnûn ch, kter m mûïe pomoci zahájit podnikatelskou ãinnost a zaloïit sociální druïstva ãi podniky. Je realizován s podporou MPSV a Evropského sociálního fondu - Iniciativy spoleãenství EQUAL na území celé Moravy a Vysoãiny. Odborné i laické vefiejnosti nabízí své sluïby pût kontaktních a poradensk ch míst - v Bruntále, Brnû, Prostûjovû, Ostravû a Vsetínû. Projekt se setkal s velk m zájmem nezamûstnan ch zdravotnû znev hodnûn ch osob, evidovan ch na Úfiadech práce, ale také lidí, ktefií chtûjí podnikat druïstevní formou. JelikoÏ cílovou skupinou projektu byli a jsou lidé se zdravotním znev hodnûním, hledaly se nejrûznûj í cesty právû k jejich kontaktování. Zásadní se ukázala b t evidence ÚfiadÛ práce. V prûbûhu roku 2006 a také na jafie 2007 jsme kontaktovali ÚP spadající pod jednotlivá RSC (regionální spádová centra), kde jsme prezentovali ná projekt a dohodli se na dal ím postupu a termínech prezentace projektu pro cílové skupiny. Po zku enostech z prvního cyklu jsme pfiehodnotili cílové skupiny a zaãali s oslovováním klientû nejen na Úfiadech práce, ale zamûfiili jsme se také na neziskové organizace a obãanská sdruïení, zástupce sociálních institucí, podnikatele a na obce. Oslovování neziskov ch organizací a obãansk ch sdruïení probíhala spí e v duchu seznamování se s projektem. Ovûfiili jsme si, Ïe fungující a zabûhlé instituce se do niãeho nového a neznámého nehrnou, mají své jisté a mûnit svûj styl práce nechtûjí. Mezi osloven mi jsou samozfiejmû i organizace, které si uvûdomují, Ïe existence závislá jen na dotacích a podporách není to správné a trvalé. Nyní probíhají jednání se starosty obcí. Obce, které jsme jiï oslovili, mají na téma zakládání sociálních druïstev rûzné názory. KaÏd region je jin a také postoj jednotliv ch obcí se li í. Starostové se v ak shodli v jednom, chtûjí znát konkrétní fungování druïstva a jeho financování. Nemûli jsme v rukou nic hmatatelného a nebylo pfiíjemné hájit nûco, o ãem jsme se domnívali, Ïe by mohlo fungovat. Dnes, kdyï uï jsou první zku enosti s oslovováním obcí a je díky kolegovi Ing. Mikulá kovi z RSC Prostûjov vypracován manuál zaloïení druïstva pro obce, situace se podstatnû mûní. Proã by se mûly obce angaïovat do zamûstnávání osob znev hodnûn ch na trhu práce? Sílí názory, Ïe nezamûstnanost obecnû je problémem pfiedev ím místní komunity a odpovûdnost za ni nesou i místní zastupitelé. Zkusme si nyní vytvofiit model fungujícího sociálního podniku. Vezmûme si mikroregion, kter sluãuje 5 obcí. Tyto obce mohou zaloïit druïstvo, coï je v Evropû nejroz ífienûj í právní forma zakládaní jako projev sociální ekonomiky, mimo jiné díky spoleãnému rozhodování. Vstupní kapitál ãiní 50 tisíc korun a cel proces trvá pfiibliïnû 1 mûsíc. DruÏstvo mûïe zamûstnat v prvopoãátku napfi. 2 osoby se zdravotním postiïením, o kter ch starostové ví, Ïe jsou v evidenci ÚP a chtûjí pracovat. Na tyto zamûstnance lze získat dotace nárokové a nenárokové, pfiidûlované na vybavení a provoz. Samotn provoz druïstva mûïe v poãáteãní fázi pfiinést obcím úspory, napfi. pfii zaji Èování úklidu, údrïbû zelenû a parkû. Tyto sluïby je moïné nabízet i komerãnû. 16

17 âinnost druïstva se mûïe pozdûji roz ifiovat o sluïby, které v obcích chybí, napfi. prádelna, mandlovna a dal í. Touto formou lze zamûstnávat osoby znev hodnûné na trhu práce, coï je podporováno také dotacemi z EU. Z hlediska tûchto dotaãních programû je dûleïité, aby právnická osoba existovala a mûla urãitou historii. Budou-li splnûny tyto pfiedpoklady, nabízí se rûzné varianty, jak m zpûsobem o dotace z EU Ïádat. Îadateli mohou b t obce, druïstva zfiizovaná obcemi i jejich kombinace, ãímï se v raznû zv í ance na získání dotací, a to pfiedev ím na neinvestiãní projekty. SluÏby spojené se zaloïením druïstva a dal í podpora pfii zahájení ãinnosti jsou v rámci projektu poskytovány zdarma. K byla zaloïena ãtyfii sociální druïstva. V záfií 2006 vzniklo sociální druïstvo ZNOVOZ ve Znojmû, poãátkem února 2007 sociální druïstvo Partners Ardanas v Prostûjovû, v bfieznu 2007 sociální druïstvo BENNA ve Îìáru nad Sázavou a kulturní druïstvo Jifiinka v Novém Jiãínû. Ve tfietím cyklu jsme kontaktovali zástupce obcí (Osoblaha, Lomnice, Moravskoslezsk Koãov, Malá Morávka, V echovice, Star Jiãín, starosty Vy kovska) a mikroregionû (Hranicko, Bystfiiãka, Záhoran, Slezská Harta), kde jsme prezentovali ná projekt a na základû tûchto prezentací se uskuteãnily individuální schûzky (Osoblaha, Lomnice, Mezina). Dal ím zájemcûm o zaloïení sociálního druïstva (SD) byly po konzultacích s právníkem SâMVD zpracovány návrhy stanov - pro rodinné SD Lech ve Fren tátû pod Radho tûm, pro SD OSA v obci Dívãí Hrad, pro rodinné SD ve Îìáru nad Sázavou, pro SD ve Zlínû, v Tfiebíãi a pro dvû potenciální SD v Bruntále. Dal í konzultace probíhají se zájemci v Prostûjovû, KromûfiíÏi, Opavû, Ostravû, Brnû, Ocmanicích a Ho Èálkové. Chtûla jsem Vás v krátkosti seznámit s v sledky na í práce, na eho projektu a ukázat, Ïe sociální ekonomika a sociální podnikaní nejsou jen prázdné pojmy, na konkrétních pfiíkladech lze vidût, Ïe iniciativa, odvaha a pfiimûfiené riziko se vyplácí i v malém podnikání. CHYSTÁ SE pracovní semináfi k ukonãenému druhému cyklu vzdûlávání v rámci projektu Na tomto semináfii budou mimo jiné pfiítomni zajímaví hosté, ktefií mají mnohé co fiíci k na- emu usilování. Pozváni jsou také zástupci partnerského Polského svazu druïstev, starostové obcí, fieditelé ÚP a dal í hosté. Na programu bude struãná prezentace projektu a jeho v sledkû v uplynulém období, priority, pozitivní i negativní zku enosti. Anal za podmínek vzniku sociálních druïstev a podnikû v âr, pfiíklady jiï zaloïen ch druïstev, model OBECNÍHO DRUÎSTVA - diskuse nad konkrétními zku enostmi RSC spoleãnû se zástupci obcí a mikroregionu. Ing. Mikulá ek seznámí posluchaãe s modelem obecního sociálního druïstva. Cílem by mûlo b t rozpoutání diskuse zejména se zástupci municipalit. Celá konference by mûla b t pojata jako workshop, pfii kterém je Ïádoucí rozpoutat diskusi a iniciovat my lenky a pracovní pfiíspûvky od pfiítomn ch. Chtûli bychom znát problémy hlavnû men ích obcí a snaïit se spoleãnû s nimi najít cestu ke spolupráci pfii zakládání SOCIÁL- NÍCH DRUÎSTEV 17

18 Na BRUNTÁLSKU se nejblíïe k zaloïení sociálního druïstva pfiiblíïili: DruÏstvo OSA - Zúãastnili se kolení. Bylo jim poskytnuto nûkolik konzultací, vypracovány byly stanovy druïstva a zkontrolován podnikatelsk zámûr. Probûhla jednání na ÚP k moïn m dotacím, porady s právníkem a pak se v e zbrzdilo nedostatkem financí ze strany zakládajících klientû. Jednání stále pokraãují. Dal ím druïstvem, pro které byly vypracovány stanovy a vyvoláno jednání s JUDr. Machalou, je sociální druïstvo Groovy. TaktéÏ se ãlenové zúãastnili kolení. Bylo s nimi v e nûkolikrát konzultováno. Svou ãinnost prozatím pozastavili. Probíhá dokonãování prûzkumu trhu. Pokud se neuskuteãní podnikatelsk zámûr v Bruntále, mají rozjednané pûsobení v Krnovû. Nov m potenciálním druïstvem je ãistû v robní, zpracovatelské rodinné druïstvo. Zakládající ãlenové se zúãastnili kolení, probûhlo nûkolik jednání a byly jim pfiedány stanovy druïstva. Dal í jednání jsou dohodnuta dle potfieby. Zakládajícím se rodinn m druïstvem, zatím bez názvu, je sociální druïstvo pûsobící ve sluïbách. Klientka se zúãastnila kolení a v tûchto chvílích probíhá jednání k jeho zdárnému zaloïení. Dobfie vypadajícím se zdál b t zámûr klientû, ktefií se rozhodli podnikat v chovatelské oblasti s v robou s rû a ãinnostmi spojen mi s agroturistikou. Po úãasti na koleních probûhly konzultace, prohlídka jejich objektû a vyslechnutí podnikatelsk ch zámûrû. BohuÏel, tito s politováním oznámili, Ïe do zaãátku zaloïení druïstva momentálnû nedisponují kapitálem. Pokud se jim podafií dát nûjaké finance dohromady, ozvou se a bude s nimi probíhat dal í spolupráce. Klientka, která se také zúãastnila kolení, chce s manïelem vytvofiit rodinné druïstvo. Vlastní nemovitost, penzion, urãen k podnikání v hostinské ãinnosti. Jednání je vyvolané na ãervenec Dal ími z mnoha osloven ch jsou dvû klientky, které se zamûstnaly, a to jako OSVâ. Jedna jako úãetní - s dotacemi od ÚP a druhá jako prodejce zdrav ch BIO potravin. Dá se pfiedpokládat, Ïe se i na Bruntálsku vytvofií sociální ãi v robní druïstva, která budou pfiíkladem v em váhajícím a nerozhodn m. NeboÈ je to jedno z moïn ch fie ení zdej í sloïité ekonomické i spoleãenské situace. 18

19 Od listopadu 2005 pracuje v Podnikatelském informaãním centru Bruntálska (na snímku dûm vpravo) na Zámeckém námûstí v Bruntále i Regionální spádové centrum projektu Sociální druïstvo a podnik. 19

20 âervenec 2007 ZAâÍNÁME SKLÍZET, CO JSME ZASELI PRIMA PARTA dal í sociální druïstvo na eho projektu Franti ek ujan poradce RSC pro jiïní Moravu a Vysoãinu projektu Sociální druïstva a podniky První kontakt s pfiedsedkyní druïstva, paní Palátovou, byl pfies ov dotaz Doslova napsala: Právû jsem se vrátila z ÚP u nás v Tfiebíãi. Patfiím do skupiny rekvalifikantû se ZP, nûkolik z nás by opravdu rádo pracovalo. P. Krausová mi dala informace ova em projektu. Ráda bych se s Vámi setkala, abych získala informace, které nás pfiivedou k cíli nebo alespoà na startovní ãáru. A pak jiï následovala celkem ãilá korespondence s informacemi o projektu a s termínem prezentace na eho projektu pro zájemce na 29. ledna 2007 v Tfiebíãi. UÏ 19. února 2007 následoval dotaz, kdy budeme pofiádat motivaãní kolení, kterého by se chtûlo nûkolik zájemcû zúãastnit. A tak na motivaãní kolení v Koutech nad Desnou ve dnech 11. aï 13. dubna 2007 pfiijela skupinka ãtyfi ãlenû potenciálního sociálního druïstva. Prvního manaïerského kolení v Dolní Moravici, 25. a 26. dubna 2007, se vzhledem k dovolen m zúãastnila jen budoucí pfiedsedkynû, stejnû tak i druhého manaïerského kolení 4. a 5. ãervna. SvÛj podnikatelsk plán mûla velmi dobfie pfiipraven, coï byl v tomto pfiípadû velmi dûleïit pfiedpoklad pro tak rychlé zaloïení druïstva. A tak po konzultacích s pfiedná ejícími lektory, s právníkem JUDr. Machalou a ekonomem Ing. Milerem, zb valo jen dopilovat detaily. Do 18. ãervna byly právníkem SâMVD, JUDr. Machalou, vypracované stanovy druïstva dle pfiedstav zakladatelû a dojednán termín ustavující schûze druïstva. Nejvût í problém byl jeho název. Ze tfiech moïn ch alternativ zûstala pouze jediná. A tak 22. ãervna 2007 bylo pod notáfisk m dohledem a s pomocí na eho projektu zaloïeno PRI- MA PARTA, sociální druïstvo, se sídlem v Tfiebíãi. Jeho pfiedmûtem podnikání je polygrafická v roba, v roba upomínkov ch a reklamních pfiedmûtû, velkoobchod a maloobchod s drogistick mi a kanceláfisk mi potfiebami, hostinská ãinnost a ubytovací sluïby, technickoorganizaãní ãinnost v oblasti poïární ochrany, poskytování sluïeb v oblasti bezpeãnosti a o- chrany zdraví pfii práci a správa a údrïba nemovitostí - úklid bytov ch a nebytov ch prostor. Tím na e pomoc v ak nekonãí. Jak fiíká na e motto: Nechceme jen radit, chceme pomáhat, a proto budeme i nadále v kontaktu a v pfiípadû potfieby pfiipraveni pomoci fie it vzniklé problémy spojené s funkcí druïstva, tak jak pomáháme v em zaloïen m druïstvûm v rámci na- eho projektu. Pfiejeme, aè se jim dafií rozvíjet a uskuteãàovat uvedené podnikatelské plány a vytváfiet dal í pracovní místa pro zdravotnû znev hodnûné osoby. ZALOÎENÁ DRUÎSTVA: BE-PI Kyjov, rodinné druïstvo (v roba vlákniny, papíru a lepenky a zboïí z tûchto materiálû). V koneãné fázi vznik klasického druïstva ZNOVOZ Znojmo (upomínkové pfiedmûty, ubytovací sluïby, polygrafická v roba, hostinská ãinnost, specializovan maloobchod a maloobchod se smí en m zboïím) Partners Ardanas Prostûjov (reklamní sluïby, zpracování dat, správa sítí, nákup a prodej) BENNA Îìár nad Sázavou (jednoduchá montáï elektrosouãástek) 20

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

ČÍSLO 10 červen 2007. Měsíční internetový zpravodaj partnerů projektu CIP EQUAL 2.1.0082,

ČÍSLO 10 červen 2007. Měsíční internetový zpravodaj partnerů projektu CIP EQUAL 2.1.0082, ČÍSLO 10 červen 2007 Měsíční internetový zpravodaj partnerů projektu CIP EQUAL 2.1.0082, Svaz českých a moravských výrobních družstev www. scmvd. cz/equal Kdekoliv rozložila vzdělanost v národech kořeny

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! 1 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy HR

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V EVROPù A VE SVùTù Magdalena Hunãová

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V EVROPù A VE SVùTù Magdalena Hunãová SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V EVROPù A VE SVùTù Magdalena Hunãová KNIHOVNIâKA PROJEKTU PODNIKÁNÍ V SOCIÁLNÍ EKONOMICE 6 Osvûta a vzdûlávání na podporu sociálního podnikání v regionech Moravy a Vysoãiny SOCIÁLNÍ

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou âíslo 10 ROâNÍK 19 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS 8. PROSINCE 2008 Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou podobou ãasopisu Servis, od ledna 2009 bude ãasopis pouze na internetu. Mûl by také zmûnit

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

âeská asociace pro geoinformace

âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva 2004 âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva za rok 2004 Úvodní slovo VáÏené kolegynû a kolegové, Období od poslední Valné hromady na í asociace bylo bez nadsázky obdobím pln m zmûn

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK IOP pod lupou Číslo 11 I září I 2011 Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu Víte, že 16. září bylo ze 7989 přijatých žádostí o podporu v IOP již 7043 vybráno k podpoře? Na tyto schválené

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více