SOCIÁLNÍ DRUÎSTVO A PODNIK VE T ETÍM TISÍCILETÍ (II)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ DRUÎSTVO A PODNIK VE T ETÍM TISÍCILETÍ (II)"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ DRUÎSTVO A PODNIK VE T ETÍM TISÍCILETÍ (II) KNIHOVNIâKA PROJEKTU PODNIKÁNÍ V SOCIÁLNÍ EKONOMICE 10 +Miroslav Brázdil, Franti ek ujan, Vojtûch Beck, Hana Sta ãáková, Vlastimil Mikulá ek, Katefiina Illé ová, Miroslav Machala, Karel Rychtáfi Osvûta a vzdûlávání na podporu sociálního podnikání v regionech Moravy a Vysoãiny

2

3 SOCIÁLNÍ DRUÎSTVO A PODNIK VE T ETÍM TISÍCILETÍ (II) KNIHOVNIâKA PROJEKTU PODNIKÁNÍ V SOCIÁLNÍ EKONOMICE 10 +Miroslav Brázdil, Franti ek ujan, Vojtûch Beck, Hana Sta ãáková, Vlastimil Mikulá ek, Katefiina Illé ová, Miroslav Machala, Karel Rychtáfi Osvûta a vzdûlávání na podporu sociálního podnikání v regionech Moravy a Vysoãiny 3

4 PODPO IT MODERNÍ FORMY SOCIÁLNù ORIENTOVANÉHO PODNIKÁNÍ Nûkolik mûsícû po zahájení prací na realizaci projektu Sociální druïstvo a podnik uvedli na webov ch stránkách SâMVD jeho tvûrci tento text: Projekt Sociální druïstvo a podnik byl pfiijat MPSV âr v rámci ESF - Iniciativy Spoleãenství EQUAL v âr v rámci priority 2.1, Podpora podnikání. Iniciátorem i autorem projektu na období je Svaz ãesk ch a moravsk ch v robních druïstev, kter vytvofiil pomûrnû pruïnou strukturu partnersk ch vztahû s rûzn mi partnery v oblasti pûsobení projektu. Aktivními ãleny partnerství jsou dvû hospodáfiské komory a dva úfiady práce (v Brnû a v Ostravû, ve v ech pfiípadech s krajskou pûsobností), Národní rada osob se zdravotním postiïením âr, druïstva SENZA v Prostûjovû a IRISA ve Vsetínû, AZZP âr a obãanské sdruïení Vlasteneck poutník v Bruntále. Projekt je napojen na mezinárodní partnerství EMERGE (s partnery z Irska, Francie a Nizozemí), zamûfiené na vzdûlávání a podporu vlastního podnikání znev hodnûn ch osob. Svaz ãesk ch a moravsk ch v robních druïstev byl zaloïen v roce 1953, sdruïuje dnes 272 v robních druïstev, zastupuje, prosazuje a hájí jejich spoleãné zájmy. Poskytuje poradenské a konzultaãní sluïby, napomáhá jejich obchodním kontaktûm, organizuje spoleãné obchodní a propagaãní akce. Spolupracuje s ostatními svazy a sdruïeními mal ch astfiedních podnikû v âr. Je ãlenem HK âr, Svazu prûmyslu a dopravy âr, KZPS âr, nejménû 10 dal ích tuzemsk ch i zahraniãních svazû a sdruïení. Je aktivním ãlenem CECOP a dal ích organizací podporujících rozvoj sociální ekonomie, v níï se zamûfiuje zejména na její samosprávnû-podnikatelské cíle. Tradiãnû je ãlenem svazu cca 45 druïstev zamûstnávajících pfieváïnû osoby se zdravotním postiïením, svaz je také aktivním ãlenem Asociace zamûstnavatelû zdravotnû postiïen ch âr (106 ãlenû). K vytvofiení projektu vedla SâMVD jako tradiãního pfiedstavitele druïstevní formy malého a stfiedního podnikání v âr napojeného na evropské i svûtové druïstevní struktury pfiedev ím snaha o v raznûj í podporu moderních forem sociálnû orientovaného podnikání. Cílem je podpofiit svépomocnou, solidární podnikatelskou aktivitu v regionech Moravy a Vysoãiny, zejména u osob znev hodnûn ch sv m zdravotním postiïením, sociokulturním prostfiedím nebo jin m zpûsobem. Cílem projektu není jen obvyklá v mûna a sdílení poznatkû, zku eností a informací, ale pfiedev ím praktická podpora vzorku konkrétních podnikatelsk ch mal ch a mikro-projektû, s dûrazem na formu druïstva jako nejvhodnûj í pro solidární sdílení odpovûdností a rizik. V rámci projektu jiï od pfielomu roku pûsobí pût regionálních spádov ch center se kolen mi poradci, ktefií spolupracují nejen vzájemnû ve struktufie projektu, ale i navenek na místní a regionální úrovni, snaïí se vyuïít i zku eností dal ích projektû vhodného zamûfiení. V prûbûhu projektu dojde v nûkolika cyklech k vytipování, v bûru a soustfiedûní celkem nûkolika set osob, které projeví zájem a pfiedpoklady. V ichni zúãastnûní na tomto projektu cítili, aã to nebylo zas tak ãasto vyslovováno, Ïe si pfiedsevzali sloïit úkol. SloÏit nikoli v obsahu projektu, ale v jeho zámûru. V em bylo jasné, Ïe v stupem projektu musí b t mimo jiné i vznik konkrétních druïstev, které velmi rychle prokáïou potfiebnost své existence. Zda se podafií takto realizovat projekt, to nebylo tak zcela jasné. Není zas takov problém o potfiebû sociálních druïstev ãi podnikû hovofiit, debatovat ãi se kolit, ale pfiivést na svûtlo svûta konkrétní druïstvo není zase tak jednoduché. Ve dvou drobn ch kníïeãkách, které podávají svûdectví o tomto projektu, chceme ukázat, jak se lidé projektu s tímto sloïit m zámûrem vyrovnali. Za pár t dnû projekt Sociální druïstvo a podnik konãí. Co zûstává? Rozhodnû mnoho tûch, ktefií jsou s my - lenkou projektu zdravû nakaïeni. Pak jsou zde zcela nová druïstva, která mají anci stát se v místech své pûsobnosti oporou a pfiíkladem toho, co naz váme sociální ekonomikou. I o nich se doãtete. Lidé, ktefií dali tomuto projektu konkrétní podobu, by vám potvrdili, Ïe se jim jeho filozofie doslova dostala pod kûïi. CoÏ ve své podstatû znamená, Ïe projekt vlastnû nekonãí. A v tom je právû v e, o ãem se dále doãtete, velice cenné. Je to v stup, kter se nedá dost dobfie popsat. Lze ho v ak bytostnû cítit. Petr Andrle Fotografie v obou publikacích jsou svûdectvím o desítkách diskusí lidí z projektu s tûmi, ktefií byli onou základní my lenkou o potfiebû vzniku sociálních druïstev a podnikû, osloveni. 4

5 TO SUPPORT MODERN FORMS OF SOCIALLY ORIENTED ENTERPRISE Several months after the work on realization of the project Social Co-operative and Enterprise had been taken up, its creators introduced the following text on the web pages of the Union of Czech and Moravian Production Co-operatives: The project Social Co-operative and Enterprise was approved by the Ministry of Labour and Social Affairs within ESF Community Initiative EQUAL in the Czech Republic within priority 2.1, Enterprise Support. The initiator and author of the project for the period is the Union of Czech and Moravian Production Co-operatives which created a comparatively flexible structure of interrelationships with various partners in the field of project operation. Among active members of the partnership are two Economic Chambers and two Employment Offices (in Brno and in Ostrava, both with regional scope of activity), the National Council of Persons with Disabilities in the Czech Republic,the co-operatives SENZA in Prostûjov and IRISA in Vsetín, the National Association of Employers of Disabled People, CR, and the civil association Vlasteneck poutník (Patriotic Pilgrim) in Bruntál. The project is joined on international partnership EMERGE (with partners from Ireland, France and the Netherlands) focused on education and selfenterprise support of disabled people. The Union of Czech and Moravian Production Co-operatives was established in 1953, nowadays it associates 272 production co-operatives and represents, promotes and defends their interests. It provides advisory and consultation services, helps their business contacts, organizes common business and promotion events. It collaborates with other SMEs unions and associations in the Czech Republic. It is a member of ECH CR, Union of Industry and Transport CR, Confederation of Employers and Enterpreneurs Unions CR and at least 10 other Czech and foreign unions and associations. It is an active member of CECOP and other organizations which support the development of social economy where it mainly focuses on its self-governing and enterpreneurial aims. Forty-five co-operatives employing predominantly people with disabilities are the Union s traditional members, the Union is also an active member of the Association of Employers of Disabled People CR (106 members). The Union of Czech and Moravian Production Co-operatives as a traditional representative of SMEs co-operative form in the CR joined on European and worldwide co-operative structures was motivated to create the project mainly to offer more expressive support to modern forms of socially oriented enterprise. The aim is to boost selfhelp and fellow-feeling enterpreneurial activities in the regions of Moravia and the Highland, particularly with people handicapped by disabilitiy, sociocultural environment or in other ways. The aim of the project is not only the usual exchange and sharing knowledge, experiences and information but first of all practical support to a sample of specific enterpreneurial small and micro-projects emphasizing the co-operative form as the most suitable one for joint sharing responsibilities and risks. Within the project there have been operating five regional centres since the break of with trained advisors who collaborate not only within the project structure but also outwardly on local and regional levels and who are also endeavouring experiences from other projects of suitable kind. In the course of the project several hundreds of people in total who will show interest and eligibility will be chosen and concentrated in several cycles. All participants in the project felt, although it was not expressed very often, that they had resolved a complicated task. Complicated not in the content of the project but in its intention. It was clear to everybody that the project output must be, besides others, also establishment of factual co-operatives which will prove the necessity of their existence very quickly. It was not quite clear whether the authors will manage to realize the project like that. It is not a big problem to talk and debate about the necessity of social co-operatives and enterprise or be trained for them but to bring a specific co-operative into existence is not easy at all. In two tiny booklets which give evidence about our project we want to show how the project people managed such a complex intention. The project Social Co-operative and Enterprise will be over in a few weeks. And the result? Definitely a lot of those who have been healthily infected by the project idea. Then there are entirely new co-operatives that have a chance to become pillars and examples of what we call social economy in their regions. You will read about them, too. The people who gave the project its final appearance would confirm that its philosophy literally got under their skin. Which in principle means that the project is not ending. And that is why all you will read further is so valuable. It is an output that can hardly be described. But you can markedly feel it. Petr Andrle Photos in both publications give evidence about tens of discussions between the project people with those who felt addressed by the basic idea of the necessity to establish social co-operatives and enterprises. 5

6 Jsou i tací, ktefií se po letech vrací... První kontakt s na ím projektem se uskuteãnil pfii prezentaci na Úfiadu práce ve Îìáru nad Sázavou v fiíjnu 2006, kde paní Jana byla jednou z evidovan ch nezamûstnan ch a projevila zájem o ná projekt. Doma mûla dvû malé dûti a manïela Jifiího, jeï podnikal jako OSVâ a zamûstnával osoby zdravotnû postiïené. Na pfielomu fiíjna a listopadu 2006 se zúãastnila na eho tfiídenního motivaãního kolení ve Skalském dvofie, kde se seznámila se základními informacemi o druïstvu a druïstevnictví. A protoïe ji tento zpûsob podnikání zaujal, pfiihlásila se i na následné dvoudenní manaïerské vzdûlávání, které se uskuteãnilo koncem listopadu 2006 ve ternberku. Jak se pozdûji pfiiznala, nedokázala doma manïelovi odpovûdût na v echny otázky t kající se druïstevního podnikání, jeho v hod ãi nev hod, pfiípadnû na í pomoci pfii zakládání druïstva. Proto nás její muï kontaktoval a po dohodû se zúãastnil na eho dal ího manaïerského vzdûlávání ve ternberku v lednu Jeho ãasté dotazy na pfiedná ející lektory kolení oïivily, neboè se t kaly problémû z praxe podnikatele. Po dal ích konzultacích mu byl v polovinû února 2007 zaslán návrh stanov na zaloïení rodinného druïstva. A nastal klid. Îádná odpovûì, Ïádné pfiipomínky. Po telefonickém dotazu nám pan Jifií sdûlil, Ïe po poradû se sv m daàov m poradcem nebude zatím mûnit formu svého podnikání. My lenku na druïstvo nezavrhuje, kdyï bude potfiebovat, ozve se. Rok se s rokem se el, situace se zmûnila a pan Jifií má zájem se znovu sejít, znovu prodiskutovat a oïivit si pfiede lé informace o druïstvu a pûvodní zámûr rodinného druïstva realizovat. A my se budeme opût snaïit naplnit heslo projektu: Nechceme jen radit, chceme pomáhat. FRANTI EK UJAN 6

7 Jak jsme se jeli vzdûlávat do Rakouska ZA NA IMI HUMNY TO DùLAJÍ JINAK, ALE... Miroslav Brázdil ( ), manaïer projektu Sociální druïstvo a podnik JiÏ nûkolik let se v Evropské unii váïnû hovofií o sociální ekonomii. Do této oblasti patfií také starost o integraci zdravotnû znev hodnûn ch obãanû jak na volném trhu práce, tak i na trhu chránûném. A tak jsou EU podporovány témûfi v echny Ïivotaschopné projekty pokou- ející se tuto problematiku fie it. Ale pfiístupy jednotliv ch zemí EU k tûmto problémûm jsou rozdílné. Proto je dûleïité b t pfiipraveni hledat vlastní cestu, ale stejnû dûleïité je poznávat zpûsoby fie ení v jin ch zemích. S tímto vûdomím jsme nav tívili na e sousedy v Rakousku, abychom zjistili, jak zde provádí integraci zdravotnû znev hodnûn ch obãanû. Z vlastní zku enosti jiï víme, Ïe nejobtíïnûj í je obnovit motivaci tûchto lidí. Zbavit je skepse, která se v nich vytvofiila po pfiedchozích negativních zku enostech. Vût inou se setkali se zamûstnavateli, ktefií z nich nebyli moc nad ení a pfii první pfiíleïitosti se jich snaïili zbavit. KdyÏ pak byli závislí na sociální podpofie déle neï rok, musí najít nejen ztracenou motivaci, ale také si obnovit pracovní návyky a ztratit obavy z pracovního prostfiedí. A to není proces aï tak jednoduch. V Rakousku se právû této ãinnosti vûnuje celá fiada firem. Také skupina obyvatel obtíïnû pfiizpûsobiv ch na trhu práce je tvofiena nejen zdravotnû znev hodnûn mi, ale tuto skupinu tvofií i dal í obtíïnû uplatnitelní na trhu práce: mladí lidé bez kvalifikace, imigranti, vyléãení alkoholici a narkomani ãi lidé po osobním bankrotu. Firmy, svou ãinností zaji Èující návrat tûchto lidí do normálního Ïivota, vypracovávají projekt své ãinnosti na následn rok. Podle toho, zda byly dosaïeny plánované v sledky v minulém roce, je projekt beze zbytku zafinancován na cel rok. A na konci roku se tento proces znovu opakuje. Jak tedy probíhá tento roãní proces integrace pracovníka do normálního trhu práce? V podstatû normálnû. Pracovník nastoupí do firmy, zab vající se touto ãinností jako fiádn fiadov zamûstnanec se v emi pracovními povinnostmi: dennû chodit do práce, dodrïovat pracovní dobu, vykonávat práci pfiimûfienou jeho schopnostem. Také se uãit Ïít v pracovním kolektivu, pfiípadnû se uãit dal ím dovednostem. Tento zaãleàovací proces trvá rok. Ale poslední ãtvrtrok se jiï zamûstnanec také vûnuje intenzivnímu hledání nového pracovi tû. Má na pracovi ti dostupné poãítaãe s internetem, ale i odborníky, ktefií mu v tom pomáhají. Po roce musí nastoupit na nové stálé pracovi tû nebo se opût vrátit mezi nezamûstnané. A dal í integraãní proces mûïe absolvovat aï zase za rok. Úspû nost firmy, provádûjící toto zaãleàování, se hodnotí podle procenta zaãlenûn ch pracovníkû. Úspûchem, nezbytn m pro získání dotace pro pfií tí rok, je 16 % procent umístnûn ch zamûstnancû. Tyto firmy pro svûj provoz získávají dotaci ve v i 60 % nákladû, zbytek hradí ze své obchodní ãinnosti. Tûchto firem jsme v Rakousku nav tívili nûkolik s rozliãn mi pracovními programy, ale princip procesu zaãleàování je pfiibliïnû stejn. Mûli jsme tedy moïnost srovnávat dvû cesty. Tu rakouskou a tu na i. Rakou tí odborníci tvrdí, Ïe jejich cesta motivuje nezamûstnané k vût í starosti o hledání nového zamûstnání a vût í snaze si novû získané pracovní místo udrïet. A jejich cesta je provûfiena dvacetilet m trváním. My jsme pfiesvûdãeni, Ïe nemûïe b t vût í motivace pro zapojení do pracovního pomûru, neï nabídka stát se zamûstnancem firmy a i jejím, byè minoritním, vlastníkem. A na e pfiesvûdãení má oporu ve víc jak stodvacetileté druïstevní tradici. Na ím posláním v ak není soupefiit, ale pfiipravit nûkolik cest vedoucích k úspû nému cíli. Také nás zajímalo, jak jsou v Rakousku motivováni nezamûstnaní pro hledání 7

8 a udrïení zamûstnání. Neboli pomûr mezi minimální mzdou a podporou v nezamûstnanosti. V e podpory v nezamûstnanosti se nám zjistit nepodafiila. Je ãlenûna podle oborû ãinnosti a také podle pfiedchozích v dûlkû. Stejnû je to i s minimální mzdou. Minimální mzda je stanovena kolektivní smlouvou a tûch je v Rakousku asi 1000 podle oborû ãinnosti. Jenom pro informaci: NejniÏ í minimální mzdy mají uãitelé lyïování a pouliãní prodejci tisku a to 683 EUR. Dal í minimální mzdy pod 800 EUR mají pedikéfii, kosmetiãky, maséfii 722 EUR. Pak následují pekafii 821, taxikáfii 840, pomocné síly u zubafiû 880, zamûstnanci notáfiû 889, fiezníci 865, vazaãi a prodejci kvûtin 883, zemûdûl tí pracovníci (s v jimkou Salzburska) 834 EUR. Neexistují údaje, kolik procent pracovníkû pracuje za minimální mzdu. Také uvedené údaje jsou za pln (osmihodinov ) pracovní úvazek. Ale zamûstnavatelé dost ãasto jin neï zkrácen pracovní úvazek nenabízejí. A nejnovûj í informace fiíká, Ïe koaliãní vyjednávání mezi SPÖ a ÖVP pro sestavení nové vlády pfiinesla dohodu o stanovení nejniï í hranice mzdy na 1000 EUR. Pod ni by nemûl jít Ïádn v dûlek. Cílem je zabránit odchodu pracovníkû za vy - ími v dûlky do zahraniãí. Cílem tohoto ãlánku je pouze pfiedání získan ch informací. Polemiku a diskuzi nad jeho obsahem nechávám na ãtenáfiích sam ch. JAKÉ PARTNERY JSME NAP ÍKLAD NAV TÍVILI? Lesní projekt Stockerau, In der Au 6, 2000 Stockerau. V tomto projektu jsou zamûstnáváni také lidé se zdravotním postiïením, a to v hradnû muïi. Ti se zab vají jednak ãinnostmi v lese - úklid, zkulturàování lesních cest apod. a také vyrábûjí celé sestavy skluzavek a jiného vybavení pro dûtská hfii tû - v e ze dfieva. Mají v raznou podporu místní samosprávy a AMS. Volkshilfe Box, Medecenterstrasse 10, 1030 VídeÀ. Zamûstnávají osoby se zdravotním postiïením, opût na dobu jednoho roku, jako pfiípravu na vstup na otevfien trh práce. Zab vají se zejména svozem, tfiídûním, praním a spravováním odûvû. Po celé Vídni jsou rozestavûné kontejnery na vyfiazené odûvy, kam je lidé dávají a potom se centrálnû sváïí do firmy, kde je zamûstnanci zpracovávají. Equalizent, Alserstrasse 28, 1090 VídeÀ. Equalizent spolupracuje s partnery z Nûmecka a âeské republiky na projektu, kter má za cíl navrátit sluchovû postiïené obãany zpût nejen na trh práce, ale i do spoleãnosti. Více na Wien Work, Michl s Restaurant, Reichsratsstrasse 11, 1010 VídeÀ. Firma zamûstnává zejména pfiíslu níky z národnostních a etnick ch men in. Wien Work, Tannhäuserplatz 2, 1150 VídeÀ. V robní dílny firmy: zpracování dfieva, kuchynû, úklidové práce, kopírovací sluïby, zpracovávání textilu, malífiské a servisní práce, ãistírna. Rozliãnost ãinností je dána také tím, Ïe v Rakousku funguje zcela odli n pfiístup v poskytování dotací zamûstnavatelûm zdravotnû postiïen ch. Zatímco v âr tvofií dotace 20 % rozpoãtu firmy, tak v Rakousku tvofií dotace 80 %. Volkshilfe Jobfabrik, Stutterheimstrasse 16-18, 1150 VídeÀ. Firma provozuje kuchyni a gastronomick servis vãetnû obsluhy. V provozu jsou zamûstnáni zdravotnû postiïení a pfiipravují se na zaãlenûní do tzv. bûïného pracovního procesu. 8

9 Projekt Sociální druïstvo a podnik se logicky dostává do finální verze V DRUHÉM POLOâASE SE P EDPOKLÁDÁ, ÎE OSLOVÍME ONU VùT Í âást ZÁJMOVÉ SKUPINY PROJEKTU ídící v bor projektu projednal na svém zasedání dne 1. února 2007 mimo jiné i rozbor stavu realizace projektu, pfiednesen manaïerem projektu panem Miroslavem Brázdilem. Rozbor a z nûj vypl vající návrh dal ích krokû pfii realizaci projektu zcela logicky pfiedpokládá jak si kvalitativnû vy í stupeà v oslovování vefiejnosti, neï tomu bylo doposud. Není tajemstvím, Ïe dosavadní orientace realizátorû projektu, zamûfiená pfiedev ím na spolupráci s úfiady práce, byla jen prvním drobn m krûãkem. Spolupráce s úfiady práce pochopitelnû zûstává mezi na imi prioritami, ale nyní pfiichází dal í, fiekl bych stûïejní a nejtûï í etapa projektu. Oslovit znaãnou komunitu na ich spoluobãanû, která není kompaktní a o níï toho víme hodnû a zároveà málo. A která pochopitelnû stojí stranou zájmu úfiadû práce a ãasto není jimi ani nijak evidována. Tento dal í krok pfii realizaci projektu, kter ídící v bor na zmínûném jiï zasedání na základû návrhu svého manaïera bezv hradnû akceptoval a následnou diskusí doplnil, není nûãím, s ãím by se nepoãítalo. Ten je zakódován jiï v samotném zámûru projektu, jímï se jeho nositel Svaz ãesk ch a moravsk ch v robních druïstev ucházel o podporu v projektu EQUAL. Souãasnû s tím musí jít ruku v ruce zmûna forem práce. NepÛjde jiï tolik o poskytování informací, jako o v raznou metodickou spolupráci se zájmov mi skupinami, která pfiedpokládá znaãné znalosti, umûní koordinace a vyuïití v ech moïn ch forem spolupráce v místech pûsobnosti jednotliv ch Regionálních spádov ch center. PROBLÉM NEZAMùSTNANOSTI JE SLOÎITùJ Í SloÏitost fie ení uplatnûní maximálního poãtu obãanû na stávajícím trhu práce je podmínûna i filozofií a stupnûm poznání v ech aktérû projektu. Progresivní, smyslupln a citliv systém je charakterizován slovy, Ïe je tfieba zvy ovat zamûstnanost. Systém hodného str ãka, jemuï tolik nezáleïí na stavu státní pokladny je charakterizován slovy, Ïe je tfieba sniïovat nezamûstnanost. To je ten systém, v nûmï se váïe státní podpora v nezamûstnanosti na v skyt voln ch pracovních míst, coï je naprosto nemotivující a drahé. TakÏe nejde jen o dvû vûty stejného v znamu. Mezi nimi je obrovsk rozdíl. Je tû se k tomu ale vrátíme pfii vysvûtlení o smyslu evropsk ch sociálních projektû vûbec. JestliÏe jsou pfiedmûtem na eho zájmu spoluobãané, ktefií se chtûjí a nemohou uplatnit na pracovním trhu, musíme vûdût dobfie, v jakém postavení se nacházejí. A dále se nesmíme domnívat, Ïe právû jen a jen ná projekt je spasí. Je pfiedev ím jedním z mnoha a bez promy lené spolupráce s pfiedstaviteli spolkû, s poskytovateli sociálních sluïeb, s organizátory komunitního plánování, s obcemi, s neziskov m sektorem ve v ech jeho podobách, se zástupci samosprávy, vefiejné a státní správy a s mnoha dal ími subjekty se neobejdeme. A také nic neudûláme. Napfiíklad v Moravskoslezském kraji bylo na konci loàského roku bez práce témûfi obyvatel. Ov em necel ch 17 % lidí z tohoto poãtu patfií mezi ty, jimï bûïn zamûstnavatel pro jejich rûzná omezení práci nenabídne. KdyÏ k tomu pfiipoãteme stejnû poãetnou skupinu dlouhodobû nezamûstnan ch a dal í tûïko definovatelné skupiny zájemcû (s Ïádn m nebo minimálním vzdûláním, s rûzn mi omezeními nejen zdravotními etc.) ukazuje se, Ïe nejménû polovina evidovan ch zájemcû o práci, se k ní s pouïitím formálních a bûïn ch mechanismû 9

10 nikdy nedostane! A zde pfiichází ke slovu fiada nejrûznûj ích projektû, které jsou charakterizovány takov mi pojmy, jak mi jsou napfiíklad rekvalifikace, subsidiarita, sociální ekonomika, vzdûlávání, mecená ství, filantropie, spoleãenská odpovûdnost firem (Corporate Social Responsibility - CSR) a fiadou dal ích. SMYSL PROJEKTÒ A NEBEZPEâÍ POPULISMU Jist blahobyt a pomûrnû velkorysé sociální zabezpeãení (které si vût ina lidí jaksi stále neuvûdomuje) neustále posilované projevy politikû, ktefií bûhví proã neustále vysvûtlují, Ïe jsou tu pro lidi(ale oni jsou!!!), nás v echny vede k tomu, Ïe pomalu ztrácíme schopnost pfiijímat riziko jako bûïnou souãást Ïivota kaïdého z nás. Tedy to, co máme nûkde uvnitfi zakódováno po na ich pfiedcích a co jsme vûdomû ãi nevûdomû potlaãili. Stát se prezentuje jako nûkdo, kdo nám zajistí bez rizika v echno a my to bez potíïí a nûkdy i s úlevou pfiijímáme. A bûda, kdyby tomu tak nemûlo b t. To je pfiesnû to, o ãem se dnes v Evropû na tûstí jiï diskutuje - o krizi sociálního státu - zda míra jistot paternalismu není jiï více brzdou, neï pojistkou sociálního smíru. Je ho málo, kfiiãí jedni. Víme proã - jsou ochotni nám dát zdánlivû vût í Ïvanec a vzít si za to kus na í svobody, nejlépe celou. Druzí kfiiãí - je ho moc. A my si nejsme jisti, nejde-li jim pfii tom pouze o jejich nepfiimûfiené zisky. Ano, stát si utváfiíme proto, aby nás ochránil pfied základními riziky, jak mi jsou napfiíklad vysoká nezamûstnanost nebo nemoci. Souãasnû nemá brzdit na i vlastní iniciativu. Nûmeck Ïurnalista Werner D Inka kdysi v jednom rozhovoru fiekl, Ïe bychom se mûli vrátit ke star m mû Èansk m ctnostem. Vzít zodpovûdnost do sv ch rukou, probouzet v lidech podnikatelského ducha, coï je vlastnû kánon pûvodních mû Èansk ch cností. My chceme pracovat, fiíká vût ina lidí. Ale zajisti nám, státe, volná pracovní místa. A stát se ãiní. Poskytuje podpory v nezamûstnanosti, které jsou vázány na existenci voln ch pracovních míst. Nejsou-li ta místa, vyplácí se podpory. Jedni práci získají, druzí ji zase jinde pozbudou a tak se vytváfií kolobûh sociálních dotací a voln ch pracovních míst v pfiírodû trhu práce. Tato vazba potlaãuje vlastní iniciativu obãanû. PÛjdeme dûlat, aï nám stát zajistí práci, uvaïují. Îe stát nic jiného neumí? No, a to je právû to patné. A pak je tu druhá strana mince: sociologové tvrdí, Ïe pfiibliïnû 3/4 poãtu lidí nemají k podnikání a k soutûïi sklony ãi dispozice. Je tomu tak skuteãnû? Je to dûsledek pfiirozenosti a v voje druhu podle Darwina nebo dûsledek rozdílného prostfiedí a jeho v voje? I laik vnímá rozdíl pfiístupu prûmûrného âecha, Brita nebo Ameriãana k odpovûdnosti za ekonomickou situaci své osoby a rodiny. Roli hraje i v chova lidí od útlého vûku, pofiadí hodnot ve spoleãnosti. Ale to bychom se dostali od na eho tématu. Proto Evropská unie vytváfií ze spoleãn ch prostfiedkû shromaïdovan ch ãlensk mi státy programy, v nichï se poãítá s podporou tûch, ktefií jsou z osobního pfiesvûdãení nebo pod tlakem okolností ochotni vzít vûci do sv ch rukou. A neãekat na volná místa. A zároveà pfiedpokládá, Ïe se vhodnou formou dostane nabídky uplatnûní i tûm, ktefií mají ménû i více ztíïenou pozici na pracovním trhu. A to je ná pfiípad. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ Naprostou vût inu na ich partnerû najdeme mezi úãastníky komunitního plánování v rámci jednotliv ch okresû. Mezi nimi jsou totiï v ichni, kdoï se nûjak m zpûsobem podílejí na sociální, vzdûlávací, materiální ãi jiné pomoci v em, ktefií mají ztíïenou pozici. K tomu, abychom mohli v rámci jednotliv ch Regionálních spádov ch center s úãastníky komunitního plánování smysluplnû spolupracovat, musíme si velmi dobfie ujasnit a osvojit zásady a cíle komunitních plánû. 10

11 Vznik komunitní práce se datuje do období industrializace a urbanismu, kdy docházelo k rozpadu tradiãních komunit, kter mûl za následek vznik nov ch sociálních problémû (masová nezamûstnanost a chudoba). První organizace komunitního charakteru zaloïené ve Spojen ch státech a Anglii ve druhé polovinû 19. století zapojovaly dobrovolníky, ktefií pracovali se sociálnû vylouãen mi skupinami obyvatel za úãelem podpory jejich sobûstaãnosti. V na ich zemích se tyto systémy pfiíli nerozvinuly. Válka, následnû sloïitá doba charakterizovaná svûtovou hospodáfiskou krizí, dal í válka, a po ní nástup dvou totalit. To v e trvalo prakticky jedno století. V na ich podmínkách jsme po roce 1989 zaãali pfiebírat zku enosti pfiedev ím z Anglie. Kolegové z Komunitní nadace v Ústí nad Labem zaãali pfiijíïdût s prvními poznatky jiï v roce Mají i nadále patfiiãn náskok. V Anglii je cel systém znaãnû pokroãilej í. Za vlády T. Blaira byl v roce 1999 uzákonûn poïadavek, aby pfiedstavitelé lokálních samospráv pfiipravovali Komunitní strategie ( Community Strategy ), které se t kají v ech oblastí Ïivota ve mûstech a venkovsk ch mikroregionech (tj. vãetnû zdraví). Vedle toho místní zdravotnické fiídící orgány (tzv. Primary Care Trusts) musí tvofiit strategické plány, které kromû oblasti vefiejného zdraví zahrnují také související ãi komplementární nezdravotnická témata, jako je napfi. sociální vylouãení, udrïiteln rozvoj apod. V procesu plánování se poãítá s participací a partnerstvím místních obyvatel. Toto je zaji tûno prostfiednictvím odpovûdn ch orgánû, plnících fiídící funkci v procesu tvorby strategie, kter mi jsou tzv. Local Strategic Partnerships ( Místní strategická partnerství ). Jsou zde zastoupeni vedle lokálních politikû i ne-politiãtí pfiedstavitelé z rûzn ch oblastí komunitního Ïivota. Komunitní plánování je v âeské republice zavádûno Ministerstvem práce a sociálních vûcí podle britsk ch zku eností jiï od roku Do souãasné doby byla v procesu komunitního plánování postupnû zapojena fiada mûst ve v ech krajích âr. Vãasn m plánováním pfiimûfien ch programû, projektû a sociálních sluïeb s propojováním spolupráce zadavatelû, zamûstnavatelû, poskytovatelû a uïivatelû mûïeme prostfiednictvím této metody pfiedcházet sociálnímu vylouãení znev hodnûn ch osob na trhu práce a ze spoleãnosti, rozvíjet sociální sluïby dle místních potfieb a posilovat kapacity drobné místní ekonomiky. JEDEN P ÍKLAD ZA V ECHNY: KOFOEDOVY KOLY Jde o systém, kter v Evropû trvá jiï bezmála osm desetiletí. Kofoedovu kolu zaloïil v roce 1928 v Dánské Kodani Hans Christian Kofoed. Jeho iniciativa mûla za cíl pomoci nezamûstnan m pfiestát tûïké období bez práce a umoïnit jim návrat do aktivního Ïivota jako plnohodnotn m obãanûm. V Dánsku je dnes bezmála dvû stû typû vzdûlávacích kurzû a pracují zde desítky svépomocn ch dílen. V ak také nezamûstnanost se v posledních letech sní- Ïila z pûvodních deseti na ãtyfii procenta. Jde o systém, v nûmï pomáháme ostatním tak, aby vûdûli a umûli si pomoci sami, fiekl nedávno pfiedstavitel bruntálské Kofoedovy koly. V souãasné dobû Kofoedovy koly pracují kromû Dánska také v Polsku, âr, Arménii, Estonsku a Litvû. V âeské republice zahájila Kofoedova kola svou ãinnost v prosinci 2002, a to v Ostravû. Od roku 2004 nabízí své sluïby poboãky K v Bruntále, Karviné, v Ostravû, v Tfiinci a v dal ích mûstech. Posláním Kofoedovy koly je pomáhat lidem bez zamûstnání objevit a roz ífiit vlastní moïnosti fie ení své situace, v níï se nacházejí a kterou chtûjí zmûnit. Studenty Kofoedovy koly se mohou stát lidé bez placeného zamûstnání - nezamûstnaní evidovaní na úfiadech práce, invalidní dûchodci, seniofii, Ïeny a muïi na rodiãovské dovolené. Základním cílem tûchto kol je podle individuálních moïností zajistit studentûm jejich návrat na pracovní trh, roz ífiit jejich znalosti potfiebné pro uplatnûní na trhu práce, rozvíjet schopnosti a dovednosti potfiebné k uspokojivému fungování jedince ve spoleãnosti (komunikace, spolupráce, vzájemná pomoc), obnovit vûdomí své hodnoty a sebedûvûry, povzbudit 11

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

/1 1. âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU:

/1 1. âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU: âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION 1 /1 1 Z OBSAHU: Dopis prezidenta âma ãlenûm Informace z ãinnosti v boru âma Informace o ãinnosti âma ManaÏersk svazov fond Kluby manaïerû RÛzná sdûlení

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA A SOCIÁLNÍ PODNIK V TEORII A PRAXI Magdalena Hunãová

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA A SOCIÁLNÍ PODNIK V TEORII A PRAXI Magdalena Hunãová SOCIÁLNÍ EKONOMIKA A SOCIÁLNÍ PODNIK V TEORII A PRAXI Magdalena Hunãová KNIHOVNIâKA PROJEKTU PODNIKÁNÍ V SOCIÁLNÍ EKONOMICE 7 Osvûta a vzdûlávání na podporu sociálního podnikání v regionech Moravy a Vysoãiny

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Loì plná uprchlíkû a uprchlic Spolu s brnûnskou Amnesty International (AI) jsme vzali 13. ãervna skupinu asi 60 obyvatelû/ek uprchlick ch zafiízení v

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû Na setkání podnikatelû

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr bulletin 12 akademick Kapr obecn je vítan m úlovkem sportovních rybáfiû, ale z hlediska vlivu na kvalitu vody není nijak uïiteãn. (O skuteãném obrazu rybích obsádek se dozvíte na str. 4 5.) ab PROSINEC

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.2 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. První jundrovsk ples

Více

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût Cover EZ410 hrbet 3mm:NEW 11/26/10 6:49 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 EVROPA A MY Europarlament UÏ i ekologiãtí nad enci pfiipou tûjí, Ïe zelené zdroje

Více

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA?

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA? Doba senior 2-1 až 11 24.1.2007 7:12 Stránka 1 DOBA JAK ÎÁDAT O DÒCHOD V ROCE 2007 str. 3 seniorû âeká NÁS NOVÁ POTOPA SVùTA? ã. 2 / roãník III 9 Kã PraÏská radnice a seniofii Úãtování vodného a stoãného

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 16 21. ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Ochrana pfiírody: partnerství místo paternalismu

Ochrana pfiírody: partnerství místo paternalismu Ochrana pfiírody: partnerství místo paternalismu Souãasná historie ochrany pfiírody v âeské republice zaãala 1.1.1990, kdy bylo zfiízeno Ministerstvo Ïivotního prostfiedí a pfievzalo kompetenci v ochranû

Více

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou Editorial Tak opût naskoãily jedniãky, dnes je 1.11. roku 2011 a zvlá tû leto ní listopadové datum s jednou jedenáctkou navíc vyz vá typografy a textové maniaky k ãíslicov m hrám, které tfieba v sousedním

Více

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí.

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA Mûstsk úfiad v Oseku získal certifikát evropské normy kvality Oprava pomníku Nelsonské katastrofy Opakovaná v zva pro místní firmy Problém s koufiením dûtí

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více