Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9"

Transkript

1 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

2 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr. Jana Makaria, autorova p Ìtele, ne navnèho propag tora a p ekladatele, se m ûeme dozvïdït, ûe Nicolaj se narodil 15. b ezna 1920 v piemontskèm mïsteëku Fossano, leûìcìm v z padnì It lii. BÏhem svïtovè v lky se z Ëastnil odboje, byl zatëen a deportov n do koncentraënìho t bora v NÏmecku. Po n vratu dokonëil studia, stal se profesorem latiny a eëtiny na lyceu v San Remu, pozdïji byl editelem Institutu italskè kultury a zast val r znè funkce v spisovatelsk ch organizacìch. MnohÈ z postav Nicolajov ch komediì spat ily pr svïtlo svïta pr vï za st edovïk mi hradbami Fossana, pod prejzov mi st echami stalet ch kamenn ch domk, jejichû zdi zvuëì kovov mi hlasy kladìvek mìstnìch kovotepc. Mezi vìce jak Ëty iceti texty pro divadlo najdeme celoveëernì komedie, jednoaktovky i monology. Soci lnï ladïn dramata z poë teënìho obdobì vyst Ìdaly komornì hry, kterè zaëal Nicolaj ps t pro svè p tele. U n s se stala nej spïönïjöì hra TÿI NA LAVI»CE, kter se doëkala öesti divadelnìch inscenacì a uvedla ji takè»esk televize, d le hra äestkr T DO»ERN HO a komedie NEBYLA TO P T, BYLA TO DEV T (Non era la quinta era la nona), kterou autor napsal roku Aldo Nicolaj obdrûel adu ocenïnì doma i ve svïtï. Zem el 7. Ëervna /narozen v Praze/ Pat Ì k nejzn mïjöìm Ëesk m filmov m a divadelnìm reûisèr m, p sobì vöak i jako divadelnì a filmov herec. Studoval filmovou reûii na praûskè FAMU v letech , v dobï, kter zrodila celou generaci tv rc oznaëovan ch za Ñnovou Ëeskou vlnuì. Jeho filmy zìskaly na dom cìch i zahraniënìch p ehlìdk ch v znamnè ceny a Ëestn uzn nì. Mimo jinè cenu AmerickÈ Akademie ÑOscarì za nejlepöì zahraniënì film a Velkou cenu ÑZlatÈho MedvÏdaì na MFF v BerlÌnÏ. OsobnÏ p evzal i mnoho cen za celoûivotnì dìlo. Z tïch nejv znamnïjöìch jmenujme udïlenì v roce 1989 francouzsk m ministrem kultury Ñÿ du d stojnìka literatury a pìsemnictvìì, v roce 1996 p evzal st tnì vyznamen nì ÑMedaili Za z sluhyì na PraûskÈm hradï, v roce 2004 mu bylo udïleno vl dou MaÔarskÈ republiky vyznamen nì Ñÿ du st ednìho k Ìûe s hvïzdouì a ve Francii mu byl na MFF Beauvais udïlen Ñÿ d KomandÈra umïnì a pìsemnictvìì. SouË stì jeho tv rëì pr ce je i tvorba divadelnì. Jeho divadelnì zaë tky se datujì rokem PrvnÌ spïönou hrou byla Mandragora v»inohernìm klubu, se kterou divadlo objelo celou Evropu. ReûÌroval takè v divadlech: Semafor, Na Z bradlì, N rodnìm divadle, Divadle na Vinohradech, Divadle Bez z bradlì, Disku, Rokoku. Hostoval i na zahraniënìch scèn ch v Basileji, Bochumi, Z padnìm BerlÌnÏ, Budapeöti, Curychu, Finsku, ävèdsku, Norsku, v DubrovnÌku, v Comedie FranÁaise v Pa Ìûi, v Cagliari, Sofii, Z h ebu. Pro MGM Production z New Yorku natoëil inscenaci hry V. Havla AUDIENCE a dokument rnì film o vzniku tèto inscenace. Od roku 2000 do dubna roku 2003 byl umïleck m editelem Divadla na Vinohradech. Ale jinak je to sluön ËlovÏk.

3 A L D O N I C O L A J NEBYLA TO PÁTÁ, B Y L A T O D E V Á T Á p eklad Jan Makarius Rudolf HruöÌnsk Jana ävandov Josef Carda reûie Jsou-li dva, m ûe se zrodit l ska. VstoupÌ-li mezi nï t etì, vznikne drama. V ûnè nebo smïönè, Ëasto obojì, st ÌdavÏ i souëasnï. ItalskÈmu dramatikovi Aldovi Nicolajovi se v komedii Nebyla to P t, byla to Dev t (nikoli Beethovenova ÑOsudov ì symfonie, ale poslednì ÑDev t ì s dou na radost) poda ilo objevit moûnost vskutku origin lnì.

4 OstatnÏ historie divadla mi v tom tak trochu d v za pravdu. Na p ÌbÏhy a figurky Goldoniho her se m ûeme dìvat dodnes, protoûe uû v dobï, kdy byly ps ny, byly ûivè a lidsky p irozenè. Vedle Goldoniho existovala jistï spousta jin ch v ûnïjöìch a uctìvanïjöìch autor a co o nich dneska vìme. M m podez enì, ûe u tïch v ûn ch her uû sama ambice tlumoëit v ûnou myölenku p sobì, ûe jejich postavy jsou Ëasto umïlè a hra sama, aë v dobï svèho vzniku v znamn, d Ìve Ëi pozdïji Ëasem vyëpì. To platì i o jin ch, ve svè dobï v znamn ch autorech, souëasnìcìch MoliÈra, Aristofana a dalöìch dodnes ûiv ch komediograf. Co o nich vìme a kterè jejich v ûnè kusy pot ebujeme dneska vidït? I mezi staröìmi filmy si radïji vybereme veselohru, ve kterè jsou ûivì lidè, a v ûnè, ve svè dobï uctìvanè filmy, n m s odstupem doby p ipadajì umïlè a dokonce i svou v ûnostì Ëasto smïönè. A tak mi dovolte tuhle kacì skou vahu: dovedu si p edstavit, ûe za p r desìtek let, ne-li d Ìv, se budou naöi potomci radïji dìvat na hry autor, na kterè se sice dnes intelektu lnì elita kouk skrz prsty, ale kterè o n s a o naöì dobï vypovì vìc, neû dneönì uctìvan dramatika, coû jsou podle mne jen vïtöinou mûdnì sondy do hlubin duöe hajzlìk, gauner a chyl k. A r d bych dodal, ûe pro pr ci na tèhle inscenaci mne (kromï toho, ûe mï takov hra bavì) p itahovala i okolnost, ûe se p i nì opït na nïjakou chvilku setk m s tïmi, se kter mi jsem vûdycky r d pracoval. S Janou ävandovou, Rudou HruöÌnsk m (kdysi mladöìm) a PepÌkem Cardou. R d chodìm do divadla a nerad z nïj odch zìm s pr zdnou hlavou a s pocitem deprese. Proto se jako reûisèr nejradöi vïnuji tomu, Ëemu se Ìk Ñbulv rì. Tento termìn m pro nïkterè lidi pejorativnì v znam, pro mne vöak ne. M m za to, ûe humor je nejlepöì cestou k pozn v nì a komedie je tou nejlepöì cestou k pozn v nì toho, jacì lidè jsme. MusÌ to b t ovöem komedie dob e udïlan, kter nenì napsan a hran jen pro pustou övandu. Hra, ve kterè jsou postavy p irozenè, lidsky pochopitelnè, div kovi blìzkè. Hra, ve kterè nejsou komickè figury, komickè jsou jen situace, ve kter ch se ocitajì norm lnì, n m p ÌbuznÌ lidè. To je pro mne ten spr vn bulv r. Divadlo bez Ñvelk ch myölenekì, o to blìû k pozn nì ËlovÏka.

5 Aldo Nicolaj NEBYLA TO P T, BYLA TO DEV T komedie o dvou dïjstvìch Prokop Eva Mario osoby a obsazenì Josef Carda Jana ävandov Rudolf HruöÌnsk p eklad Jan Makarius kost my Dana Pichov scèna Miloö Ditrich reûie p est vka po prvnìm dïjstvì Foto Pavel ätoll 2005 Kresby a typo Miloö Ditrich 2005 Foto, sazba a tisk Studio Press, tel.: produkce Agentura HARLEK N s.r.o. JarnÌkova 1875, Praha 4 tel./fax: ,

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

Nedě le 10. října 2004 kdy co kde

Nedě le 10. října 2004 kdy co kde Ná vraty k oslavá m 650 let města N eodmyslitelnou součá stí obce je i sbor dobrovolných hasičů, který nechybí u žá dné významné udá losti. Pokrač ovánípříště Právě čtete číslo 2. VĚ TRNÍK Ročník XXXV.

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více