UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2005 Margita Lakatošová 1

2 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Margita Lakatošová MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ŽADATELŮ O AZYL Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Markéta Dvořáková Praha

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jsem přitom uvedené prameny a literatury. V Praze dne Margita Lakatošová 3

4 Děkuji PhDr. Markétě Dvořákové za odborné vedení práce a mnoho cenných rad a podnětů. Rovněž děkuji pražské kanceláři UNHCR zejména paní Mgr. Martě Miklušákové za poskytnutí zahraničních publikací a za pomoc při překladu textů z angličtiny. Nakonec bych chtěla poděkovat rodině a Petrovi za podporu, kterou mi poskytovali po celou dobu. 4

5 OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA OCHRANY CIZINCŮ-ŽADATELŮ O AZYL V CELOSPOLEČENSKÉM KONTEXTU Základní terminologie Právní a institucionální ochrana uprchlíků OBECNÁ VÝCHODISKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ŽADATELŮ O AZYL Vzdělávání pro 21. století Modely přístupů ke vzdělávání dětí žadatelů o azyl Pedagogicko psychologické aspekty adaptace žadatelů o azyl Problémy spojené se vzděláváním žadatelů o azyl VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ŽADATELŮ O AZYL VE VELKÉ BRITÁNII Obecná charakteristika azylové politiky Základní legislativa týkající se vzdělávání dětí žadatelů o azyl Role jednotlivých aktérů se vzděláváním dětí žadatelů o azyl Údaje o žácích-dětech žadatelů o azyl na základních školách 36 5

6 Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu vyrovnání se se ztrátou, pocity strachu a se separací Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu zachování kulturní identity Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu předcházení xenofobie a rasismu Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu zařazení do školního prostředí Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu osvojování jazykových kompetencí VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ŽADATELŮ O AZYL V ČESKÉ REPUBLICE Obecná charakteristika azylové politiky Základní legislativa týkající se vzdělávání dětí žadatelů o azyl Role jednotlivých aktérů se vzděláváním dětí žadatelů o azyl Údaje o žácích-dětech žadatelů o azyl na základních školách Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu vyrovnání se se ztrátou, pocity strachu a se separací Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu zachování kulturní identity Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu předcházení xenofobie a rasismu Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu zařazení do školního prostředí Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu osvojování jazykových kompetencí SROVNÁNÍ A DÍLČÍ ZÁVĚRY Postoj zkoumaných států k vyrovnání se se ztrátou, pocity strachu a se separací Postoj zkoumaných států k zachování kulturní identity Postoj zkoumaných států k předcházení xenofobie a rasismu

7 5.4. Postoj zkoumaných států k zařazení do školního prostředí Postoj zkoumaných států k osvojování jazykových kompetencí ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY ANOTACE PŘÍLOHY ÚVOD Myšlenka zpracovat teoreticko-komparativní studii na téma možnosti vzdělávání dětí žadatelů o azyl v České republice a v zahraničí mě provází celým průběhem dosavadního studia. Pro komparaci jsem si zvolila Velkou Británii a Českou republiku, protože jsou to země, které mají odlišný přístup v realizaci vzdělávacích programů pro děti žadatelů o azyl. Podnětem ke zpracování tohoto tématu byla neuvěřitelná síla a odvaha uprchlíků, kteří během několika minut či vteřin vše ztratili. Každý den strávený v exilu nebo na útěku je pro ně příliš těžký a přesto se nevzdávají naděje na lepší život. Chtěla jsem poznat, jak jednotlivé státy přistupují v oblasti vzdělávání k této skupině lidí, která je považována za jednu z nejzranitelnějších. V rámci celé Evropy, ale i v dalších významných hostitelských zemích mimo Evropu, jako jsou Kanada, Spojené státy, Austrálie a Nový Zéland se v současné době vede diskuse o tom, jaké mají mít žadatelé o azyl možnosti v uplatňování práva na práci, vzdělání, sociální a zdravotní zabezpečení a práva na svobodu pohybu. Ve vztahu k tomuto tématu lze vymezit dva základní přístupy [Tychtl, 2002]: první tvrdí, že žadatelé o azyl nemají mít do 7

8 rozhodnutí o své žádosti v zásadě žádné z těchto práv. Po dobu čekání by se jim mělo dostat pouze minimální podpory státu, který zabezpečí jejich základní potřeby, jako jsou přístřeší, strava a nezbytná lékařská péče. Tento přístup lze nazvat konzervativně-restriktivním. Jeho zastánci uvádějí jako hlavní argument obavu ze zneužívání azylu k jiným účelům, jako je možnost pracovat, získat bezplatné vzdělání nebo lékařskou péči. Druhý přístup prosazuje co největší integraci od samého počátku pobytu žadatelů v hostitelské zemi, zejména pak přístup na trh práce a možnost vzdělání. Žadatelé o azyl by neměli být izolováni v uprchlických táborech, ale naopak by měli dostat možnost vzdělávání a žít společně s hostitelskou populací. Tento postoj lze nazvat liberálně-otevřeným. Škola je pak chápána jako konfrontační místo sociokulturní úrovně a hodnotového systému rodiny a společnosti, kterou reprezentuje. Učitel by pak měl udělat vše, co je v jeho silách, aby ho naučil, že úsilí vede k úspěchu, že vzdělání může napomoci v boření bariéry mezi rasami, že jeho nynější úsilí se může bohatě vrátit. Učitel by měl udělat vše, co je v jeho silách, aby žáka naučil, že je osobnost. Někdo, nikoliv nikdo. V následujícím textu se pokusím zodpovědět několik základních otázek. Jak se liší právní a sociální postavení žadatelů o azyl ve Velké Británii a v České republice? Jak toto postavení ovlivňuje proces vzdělávání dětí žadatelů o azyl? Jak se liší vzdělávací přístupy České republiky a Velké Británie k dětem žadatelů o azyl? Vyplývají z tohoto srovnání nějaká doporučení pro Českou republiku? O jaká doporučení se jedná? Jak jednotlivé státy svými vzdělávacími programy odpovídají zásadám interkulturního vzdělávání? 8

9 Předmětem pozornosti diplomové práce tedy je otázka řešení problému vzdělávání dětí žadatelů o azyl ve Velké Británii a v České republice. S ohledem na složitost, kulturně historickou podmíněnost přístupu těchto dvou členských států Evropské unie, je tato práce rozčleněna na pět částí. V první teoretické části textu nastíním charakteristiku ochrany cizincůžadatelů o azyl v celospolečenském kontextu. Budu se zde zamýšlet nad otázkou migrace a uprchlictví, uvedu základní terminologii a právní a institucionální ochranu uprchlíků. V druhé teoretické části stručně vymezím obecná východiska vzdělávání dětí žadatelů o azyl. V tomto bloku se budu zamýšlet nad cíly vzdělávání pro 21. století, modely přístupů ke vzdělávání dětí žadatelů o azyl, pedagogickopsychologickými aspekty adaptace žadatelů o azyl a problémy spojené se vzděláváním dětí žadatelů o azyl. V třetí a v čtvrté popisné části se tedy zaměřím na popis azylové politiky ve Velké Británii a v České republice a to jak v obecné rovině, tak i ve vybraných oblastech, kdy popíši, jak zákony jednotlivých zemí upravují postavení žadatelů o azyl ve sféře bydlení, zaměstnání a finanční podpory. Dále je zde možno se seznámit se základní legislativou týkající se vzděláváním dětí žadatelů o azyl obou států. Tento oddíl dále poukazuje i na roli jednotlivých aktérů se vzděláváním dětí žadatelů o azyl. Následují údaje o žácích-dětech žadatelů o azyl ve Velké Británii a v České republice. V poslední části tohoto bloku se budu zabývat možnými formami pomoci např. v oblasti vyrovnávání se se ztrátou, pocity strachu a separací; zachování kulturní identity; předcházení xenofobii a rasismu; zařazení do školního prostředí; osvojování jazykových kompetencí. 9

10 V další části na základě srovnávací analýzy nastíním, do jaké míry se liší vzdělávací přístup k dětem žadatelů o azyl ve vybraných státech. Poslední část textu bude věnována nástinu doporučení pro Českou republiku v oblasti vzdělávání dětí žadatelů o azyl. Mnohostranná podmíněnost objektivního náhledu na problematiku žadatelů o azyl vyžaduje i velmi široký záběr literatury, který se nedá omezit jen na jeden obor. Problémy spojené se vzděláváním žadatelů o azyl je možné sledovat a hodnotit pouze z interdisciplinárního pohledu. S ohledem na velmi krátkou tradici řešení této problematiky v České republice, respektive České republice dosud chybí ucelenější literatura zabývající se danou problematikou, a proto jsem se při posuzování jednotlivých jevů musela často omezit pouze na dostupné zahraniční materiály a na domácí dílčí studie. Řadu informací i podkladů ke zpracování diplomové práce jsem čerpala ze své vlastní zkušenosti i z poznatků získaných při svých studijních pobytech v zahraničí. 10

11 1. CHARAKTERISTIKA OCHRANY CIZINCŮ- ŽADATELŮ O AZYL V CELOSPOLEČENSKÉM KONTEXTU 1.1. Základní terminologie Migrant je osoba, která na základě svého vlastního dobrovolného rozhodnutí opustí území státu, jehož je příslušníkem a vstoupí na území jiného státu s úmyslem získat tam trvalý nebo dočasný pobyt [Člověk v tísni, 2004]. Cizinec je osoba, která se zdržuje legálně na území jiného státu po určitou dobu, a to v zásadě bez ohledu na kvalitu jeho právního statusu. Jedná se o kategorie cizinců: cizinci, kterým byl udělen pobyt, osoby, kterým byl udělen azyl, cizinci, kterým bylo vydáno vízum za účelem sloučení rodiny [Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb. o pobytu cizinců]. Uprchlík je každá osoba, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodu rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodu příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů [UNHCR, 1996]. 11

12 Žadatel o azyl je osoba, která žádá o vstup na území dotyčného státu za účelem získání ochrany tohoto státu před výkonem jurisdikce jiného státu [Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb., o azylu]. Azylant je osoba, které je udělen azyl, který má stát právo umožnit, v rámci své územní svrchovanosti a výkonu své pravomoci [Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb., o azylu]. Bezpečná země původu je země, která je uznávaná jako bezpečná. Neexistuje závažné riziko pronásledování, které by zapříčiňovalo oprávněné nároky jejich obyvatel na azyl v jiné zemi. Každý členský stát Evropské unie určuje země, které považuje za bezpečné, a informuje o tom ostatní členské státy. Pochází-li žadatel o azyl ze zemích Evropské unie z tzv. bezpečné země, je jeho žádost vyřízena urychleně a v zásadě je mu azyl odepřen [Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb., o azylu]. 12

13 Bezpečná třetí země je země, ve které žadatel o azyl může najít ochranu jako utečenec a ve které byl fyzicky přítomen před příchodem do země, kde požádal o azyl. Uznávání principu bezpečné třetí země v Evropské unii umožňuje jejímu členskému státu poslat žadatele o azyl zpět do této země poté, co je provedeno urychlené prošetření jeho žádosti [Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb., o azylu]. Tranzitní země je země pro osobu, která vstoupí na její území s úmyslem přistěhovat se do jiné, cílové země, kde následně poté bude žádat o udělení azylu. Doba tranzitu je různá. Pohyb osoby je většinou řízen předem připraveným plánem zahrnujícím trasu, způsob přepravy a získávání prostředků na obživu v tranzitní zemi [Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb., o azylu] Právní a institucionální ochrana uprchlíků S problematikou migrace a uprchlictví se lidstvo setkávalo od počátku své existence. V různých dobách i v různých částech světa se dávaly do pohybu národy i skupiny lidí důsledkem urbanizace, ekonomických a populačních faktorů, ale i válek, porušování lidských práv, chudoby nebo například přírodních či ekologických katastrof. 13

14 Uprchlíkem se člověk stává zejména proto, že jsou porušována jejich základní lidská práva. Být uprchlíkem znamená žít v exilu a být často závislý na druhých lidech, což není pro člověka není zrovna moc příjemný pocit. První významnou uprchlickou vlnou v Evropě 20. století způsobily balkánské války, na které později navázala vlna uprchlíků z východní Evropy. Liga národů založená v roce 1919, se uprchlickým problémem začala zabývat od roku 1921, kdy za účelem koordinace potřebných opatření k řešení situace ustanovila funkci Vysokého komisaře pro uprchlíky. S nástupem fašismu v Německu a rozvíjejícím se útlakem neárijského obyvatelstva došlo k přesídlování a exodu několik tisíců obyvatel židovského původu. Do konce 2. světové války se pak Evropa podílela především na emigraci do zámoří. Teprve po skončení této války se Evropa stala jednou ze světových imigračních oblastí. Po roce 1945 došlo k postupnému rozdělení Evropy na dvě části, na kapitalistické a socialistické státy, které se v důsledku rozdílné politicko-ekonomické situace vyvíjely zcela odlišně i z hlediska migrace. V důsledku pádu komunistického bloku se navíc v Evropě otevřela dříve víceméně pevně uzavřená východní hranice, a tím vzrostl i počet lidí, kteří se přes ni snažili a stále snaží dostat do zemí západní Evropy. Vyspělé země na tyto zvýšené migrační proudy reagovaly a reagují zvýšenou kontrolou a přísnějšími opatřeními např. formou víz nebo restriktivnějšími imigračními a azylovými politikami. Základní právní normou pro práva uprchlíků se stala Všeobecná deklarace lidských práv a svobod, schválená Valným shromážděním OSN, která stanovila zásadu, že všichni lidé mají právo užívat základní práva a svobody bez diskriminace. Její článek 14 ustanovuje, že každý 14

15 má právo vyhledat si v jiné zemi útočiště před pronásledováním a požívat tam azylu. V roce 1950 Organizace spojených národů s ohledem na vývoj migrace a uprchlictví v poválečné Evropě ustanovila stálý orgán pro řešení uprchlické otázky a poskytování ochrany uprchlíkům Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. V roce 1951 přijalo Valné shromáždění Úmluvu o právním postavení uprchlíků, která vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv. Úmluva určuje minimální standardy mezinárodní ochrany uprchlíků v zemích, které k této smlouvě přistoupily. Kromě jiného jasně stanovuje princip tzv. non-refoulement. Podle tohoto principu nesmí být žádná osoba proti své vůli navrácena na území, kde by mohla být vystavena pronásledování. Tato Ženevská konvence předepisuje také normy pro jednání s uprchlíky, včetně jejich právního postavení v zaměstnání, v oblasti bydlení a podobně. Dalším základním mezinárodním dokumentem pro poskytování ochrany uprchlíků je Protokol o postavení uprchlíků, tzv. Newyorský protokol, přijatý Doplňuje Ženevskou konvenci, ze které učinil univerzální dokument použitelný v každé uprchlické situaci. Odstraňuje časová omezení stanovená Ženevskou konvencí a vybízí smluvní státy, aby přijaly protokol bez teritoriálního omezení. Způsob mezinárodního postupu v otázce uprchlictví byl, jak vyplývá z výše uvedeného stanoven, Společností národů a vedl řadu demokratických států k přijetí mezinárodních dílčích dohod v jejich prospěch. Pro ilustraci uvádím alespoň některé z nich. Jedná se zejména o: Všeobecná deklarace lidských práv Ženevská konvence (Úmluva o právním postavení uprchlíků) Newyorský Protokol 15

16 Schengenská dohoda Dublinská konvence Maastrichtská smlouva Amsterdamská smlouva Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Úmluva o právech dítěte apod. Cílem takové ochrany není jen samotné přijetí a uznání uprchlíka, ale především vytvoření podmínek pro následnou integraci v novém velmi odlišném kulturně společenském prostředí hostitelské země. Mezinárodní ochrana tedy zahrnuje více než jen fyzickou bezpečnost. Uprchlíci mají mít alespoň stejná práva a základní pomoc jako cizinci, kteří se na území daného státu zdržují legálně. Uprchlíci proto mají základní občanská práva, včetně práva na svobodu myšlení, pohybu či práva na ochranu před mučením nebo ponižujícím zacházením. Stejně tak uprchlíkům přináležejí práva hospodářská a sociální. Každému uprchlíku by měl být zaručen přístup k lékařské péči. Každý dospělý uprchlík má mít právo na práci. Dětem uprchlíků nemá být upřeno právo na vzdělání. Přístup ke vzdělávání patří mezi základní lidská práva a je podstatným faktorem pro integraci uprchlíka v cílových zemích. Článek 22 Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 uvádí, že: uprchlíkům se má dostat stejného základního vzdělání jako občanům daného státu [Úmluva o právním postavení uprchlíků, 1993]. Zároveň článek 28 Úmluvy o právech dítěte stanovuje, že každé dítě má právo na vzdělání bez jakékoliv diskriminace [Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra et al., 1998]. Oproti tomu uprchlíci, žadatelé o azyl i ti, kterým byl již azyl udělen, by měli respektovat právo země, ve které požívají azylu. 16

17 Za určitých okolností, jakými může být náhlý či početný příliv uprchlíků, se státy mohou pokusit omezovat určitá práva. V takových situacích napomáhá mezinárodní společenství. Jedná se např. o tyto organizace: Vysoký úřad komisaře OSN pro uprchlíky, UNHCR Evropská rada pro uprchlíky a exulanty, ECRE U.S. Commitee for Refugees Refugees International 17

18 2. OBECNÁ VÝCHODISKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ŽADATELŮ O AZYL 2.1. Vzdělání pro 21. století Na základě požadavků účastníků Generální konference UNESCO byla v roce 1993 zřízena mezinárodní komise, která se zabývala vzděláváním a učením pro 21. století. Koncept vzdělávání, jak jej zastávalo UNESCO, se opíralo o některé následující základní principy, které se zároveň staly východisky práce této mezinárodní komise. Vzdělání je považováno za univerzální lidskou hodnotu. Jeho cíle by měly být odvozovány současně z individuálních i společenských potřeb; mělo by být dostupným v průběhu celého životního cyklu každého jedince. Východiskem jakékoliv vzdělávací politiky musí být trojí cíl: spravedlnost, funkčnost a co nejvyšší kvalita. Vzdělávání je činnost, za niž odpovídá celá společnost. Zvláštní odpovědnost mají instituce, jimž je vzdělávání svěřeno, a zároveň všichni, kdo se na něm podílejí [Ústav výzkumu a rozvoje školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 1997]. Má-li být vzdělávání úspěšné, musí být založeno na čtyřech základních typech učení, které se v průběhu života každého jedince stanou v jistém smyslu pilíři jeho rozvoje: Učit se poznávat, což znamená osvojovat si nástroje pochopení; učit se jednat, abychom byli schopni tvořivým způsobem zasahovat do svého prostředí; učit se žít společně, abychom dokázali spolupracovat s ostatními a mohli se tak podílet na všech lidských činnostech; učit se být,ve smyslu základního procesu utváření vlastní osobnosti, v návaznosti na tři předcházející pilíře [Ústav výzkumu a rozvoje školství 18

19 Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 1997]. Vzdělávání musí každému jednotlivci umožnit řešit své vlastní problémy, činit svá vlastní rozhodnutí a nést odpovědnost sám za sebe. V tomto smyslu je vzdělávání především vnitřní cesta, jejíž fáze odpovídají nepřetržitému zrání osobnosti. Všechny čtyři pilíře se zároveň prolínají s cíli interkulturního vzdělávání. Toto vzdělávání si klade za cíl připravit žáky pomocí interkulturních kompetencí na život v kulturně pluralitní společnosti. Žák by si neměl osvojit jenom sadu znalostí o různých etnických a kulturních skupinách, ale i získat potřebné dovednosti, které mu pomohou se orientovat ve světě, využít interkulturní kontakt pro dialog, který může vést k obohacení života a v neposlední řadě i zaujmout postoj tolerance, respektu a otevřenosti k odlišným skupinám a životním formám, včetně vědomí potřebnosti osobní angažovanosti [Člověk v tísni, 2002 a 2004] Modely přístupů ke vzdělávání žadatelů o azyl V odborné literatuře je možné se dozvědět o dvou následujících modelech, které se uplatňují ve vzdělávání dětí imigrantů včetně žadatelů o azyl [Šišková, 2001]. Jedná se o: integrující (pluralitní) model, ve kterém jsou děti imigrantů a žadatelů o azyl umístěny do tříd společně s dětmi majority stejného věku. Výuka je realizována podle platných kurikulárních dokumentů. Využívají se i různá podpůrná opatření, která jsou aplikovaná individuálně pro každého žáka během vyučovacích hodin. Zodpovědnost za tuto dodatečnou výuku přebírají vzdělávací úřady hostující země. 19

20 Asimilační model, stojí na jednostranném procesu rychlé a jednoduché adaptace dětí imigrantů do nové společnosti za podmínky ztráty svého mateřského jazyka, svých specifických kulturních a sociálních rysů. Separující (diskriminační) model, ve kterém jsou děti imigrantů a žadatelů o azyl umístěny odděleně od jiných dětí, tj. od majority. Lze hovořit buď o tzv. přechodných opatřeních, kdy tyto děti jsou odděleny na omezenou dobu, aby mohly získat potřebné znalostní úrovně jazyka. Nicméně mohou navštěvovat hodiny ve standardních třídách spolu s ostatními žáky. V druhém případě lze hovořit o tzv. dlouhodobých opatřeních, kdy děti imigrantů a žadatelů o azyl jsou shromážděny do speciálních tříd na jedno či více školních období v závislosti na dosažení jejich úrovně příslušného jazyka výuky (speciální třídy pro začátečníky, pro středně pokročilé a pokročilé). Obsah výuky a vyučovací metody se přizpůsobují jejich potřebám. Výše uvedené typy se dnes v realitě prakticky nevyskytují. Většina zemí se sice kloní k jednomu ze jmenovaných modelů, často však aplikuje též některé aspekty typické pro modely ostatní. Charakterizace je také poplatná času. V historii mnohé ze zemí vlastně prošly všemi uvedenými modely Pedagogicko-psychologické aspekty adaptace žadatelů o azyl Lidé, kteří patří mezi žadatele o azyl, přicházejí často z prostředí válečného konfliktu či politického převratu, který má podobné důsledky. Zažili přímé ohrožení základních podmínek existence nebo života vůbec. Přicházejí s negativní zkušeností, která může mít až charakter posttraumatického stresového syndromu, který se může projevovat depresí, 20

21 zvýšenou úzkostí, celkovým útlumem aktivity a spontaneity, tendencí k izolaci. Adaptační nároky spojené se situací žadatelů o azyl zvyšují celkovou zátěž v době, kdy je jeho odolnost vůči jakémukoli stresu významně snížena. Významnou zátěží je nutnost adaptace na nové podmínky v zemi, která se od země jejich původu v mnoha směrech liší. Doba nezbytné adaptace pro ně může být dalším stresem, jehož míra se může lišit v závislosti na osobnosti, kompenzacích, minulých zkušenostech, ale i vzhledem ke kvalitám nového prostředí. Vzhledem k tomu, že školy jsou si vědomy, že lze vysvětlit různé způsoby vyrovnávání se s nepříznivými událostmi v chování dětí, tak se snaží vytvořit kvalitnější odhad situace dítěte a pokračovat s takovým plánem, který bude odpovídat celkovým potřebám dítěte. Elbadour, Basel a Bastion [IN: Jones, Rutter, 1998] uvádějí pět klíčových zprostředkujících faktorů, které ovlivňují u dětí kapacitu zvládání prožitého. Vrozené dispozice a vývojová charakteristika každého jednotlivého dítěte spolu s faktory jako je věk, pohlaví ovlivní u dítěte po prožitém zážitku míru škodlivých emocí. Obecně platí, že rodina dítěte může fungovat jako ochranný štít. Rodiče, kteří se pokoušejí vyrovnat s následky traumatu, tíhnou také k tomu, aby jejich děti se těšili duševnímu zdraví. Rodiče, kterým se to daří hůře, mohou svůj stres přenášet na své děti. Étos a hodnoty, které vytváří školní prostředí, mohou být také zásadní v procesu ujišťování dítěte o jeho bezpečí. Kulturní, ideové, politické a náboženské přesvědčení může také ukazovat na způsob, jakým se dítě s prožitou zkušeností vyrovnává. Zvláště pokud byla komunita a kulturní identita dítěte předmětem represe nebo byla dokonce postavena mimo zákon, může setkávání s lidmi, kteří hovoří stejnou řečí, 21

22 sdílejí stejnou kulturu, pomoci dětem v obnovení smyslu pro řád a sounáležitost. A konečně intenzita, trvání a míra smutku prožitého ovlivní to, jakým způsobem se dítě se situací vyrovná. Některé děti si mohly na život v zónách zvyknout a mohou na takovouto situaci nahlížet jako běžnou a normální. Jiné děti mohly zažít náhlý a neočekávaný akt násilí. Emigraci lze hodnotit tedy jako náročnou životní situaci, kdy je významným způsobem narušeno uspokojení většiny základních psychických potřeb. Žadatel o azyl strádá v oblasti citové jistoty a bezpečí. Vytržení ze životního stereotypu a nejistota představuje zátěž i v oblasti potřeby seberealizace. Lidé nevědí, zda seženou práci, jak se uplatní, zda to bude možné na úrovni dřívější profesní role apod. Delší čekání a nečinnost negativně ovlivňuje sebehodnocení člověka, jeho sebeúcta se mnohdy za daných okolností snižuje. Situace žadatelů o azyl vede k frustraci i v oblasti potřeby otevřené budoucnosti. Budoucnost je nejasná a nejistá, někdy se může jevit ohrožující. Čím víc se člověk uvědomuje, co to znamená být uprchlíkem, tím více může porozumět potřebám uprchlických dětí. Společnou zkušeností všech uprchlíků je bezesporu zážitek ztráty. Ron Baker [Rutter, 2001] sestavil jednoduchý diagram, který nazval vztahovou sítí. Je dobrou pomůckou k pochopení pozice uprchlíka. Člověk je v běžných situacích své kultury zachycen pavučinou, která je utkána ze vztahů a kontaktů s ostatními lidmi a sociálními institucemi. (Viz obr.1, str. 24) Důsledkem je vytvoření statusu, pocitu ujištění ano, mám ve světě své místo. Díky procesu násilného vykořenění se člověk stává uprchlíkem. Osoba je pak dramaticky vytržena 22

23 z této pavučiny, což znamená velkou hrozbu a zátěž pro kapacitu zvládání a vypořádání se s nastalými okolnostmi (Viz obr. 2, str. 24 ). Zdroj: [Rutter, 2001: 125] sousedství rodina přátelé známosti náboženství domov vzdělání zdraví Osoba práce jídlo rodná řeč kultura role a status vlast Obr.1: "Pavučina" vztahů a kontaktů s ostatními lidmi a sociálními institucemi. přátelé? rodina???? Osob a? Obr. 2: Pavučina vztahů a kontaktů s ostatními lidmi a sociálními institucemi u mnoha žadatelů o azyl Zdroj: [Rutter, 2001: 125] 23

24 Vztahová síť je modelem hodnot. Ukazuje nám velikost zjevné ztráty vzniklé po rozbití vztahové sítě. Může dát podnět k intervencím a takovým způsobům postupů ve školách, jimiž se děti žadatelů o azyl budou cítit podporovány. Pomoc těmto lidem by měla pak směřovat k tomu, aby byla znovu obnovena tato vztahová síť. Adaptace na podmínky jiné země vyžaduje značné úsilí. Zde se významným způsobem projeví, jaká byla motivace k odchodu ze země původu. Je rozdíl mezi lidmi, kteří uprchli ze země, kde je válka a kde jim hrozilo značné nebezpečí, a těmi, kteří odešli z ekonomických důvodů. Ti, kdo si myslí, že by se mohli za určitých okolností vrátit, si chtějí plně zachovat svou původní identitu. Motivace ke změně identity a k integraci do nové společnosti jsou mnohem větší, pokud se vrátit nemohou nebo nechtějí. Na úrovni kognitivních procesů, je nutná orientace v novém prostředí, poznání společnosti. Důležitou podmínkou přijatelné adaptace je znalost jazyka, schopnost komunikovat, a tak se orientovat v prostředí. Znalost jazyka však obyčejně žadatelům o azyl chybí a tento nedostatek jim ztěžuje přizpůsobení. Zvláště práce s dětmi předškolního věku skýtá možnost úspěšného vyučování jazyka [Vágnerová, 1999]. Věří tomu, že pokud děti hovoří svým rodným jazykem, pomáhají jim v jejich schopnosti naučit se jazyku majority. Zvyšuje se tím jejich sebedůvěra a jistota v jejich vlastním etniku. Výzkumy, které byli na tomto poli prováděny ve Velké Británii, dokazují, že děti, které mají solidní základy ve svém rodném jazyce, jsou schopny transformovat tyto dovednosti při studiu jazyka dalšího. Schopnost hovořit dvěma jazyky by tak neměla být viděna jako problém. 24

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 Otázky a odpovědi Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 OSN usiluje "zajistit uprchlíkům co největší možnost užívat... základních práv a svobod".

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Psychosociální aspekty integrace dětí-cizinců I.

Psychosociální aspekty integrace dětí-cizinců I. Psychosociální aspekty integrace dětí-cizinců I. Lucie Hubertová LS 2014 Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073)

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 V současné dynamické době dochází k pohybu v obsahu mnohých profesí a ke změnám na

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-E-1/1-2 Délka modulu 33 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání čeština pro cizince Mgr. Markéta Slezáková spoluautorka koncepce Nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince Centra pro integrace cizinců Nízkoprahové kurzy

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Vzdělávání dětí cizinců: výzva českému školství

Vzdělávání dětí cizinců: výzva českému školství Květen 2011 Vzdělávání dětí cizinců: výzva českému školství Kristýna Titěrová Anotace: Článek popisuje současné podmínky vzdělávání cizinců v České republice. Autorka článku vychází především ze současné

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Žáky

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více