Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí"

Transkript

1 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Vážení občané, rád bych vás spolu s ředitelem dobříšského zámku panem Pavlem Krejcárkem pozval na největší hudební událost letošní hudební sezony na Dobříši. Koncert, který se na nádvoří zámku bude konat, je naším společným projektem. Je to projekt, který jasně vypovídá o další výborné spolupráci obou partnerů, která již dlouhá léta nese své výsledky v mnohých oblastech rozvoje města. Rádi bychom tímto koncertem zahájili v našem městě novou tradici letních koncertů konaných pod širým nebem. Možná se dočkáme v areálu dobříšského zámku i skutečné opery! Přeji vám hluboký umělecký zážitek. Mgr. Jaroslav Melša, starosta města Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se uskuteční ve čtvrtek od hod. v kulturním domě. Z programu: běžné agendy majetkové věci a dal. Program jednání bude v termínu zveřejněn na úřední desce města Dobříše a na Vážení spoluobčané, v tomto čísle DL pokračuji v sérii článků, ve kterých vás informuji o jednotlivých oblastech rozvoje města. Obsahem dnešní kapitoly jsou základní informace o společnostech s majetkovou účastí města. Jedná se o tyto společnosti DOKAS, s. r. o, Vodohospodářská společnost Dobříš, s. r. o., Středisko zdraví, spol. s r. o. DOKAS s. r. o. DOKAS, s. r. o., je společnost 100% vlastněna městem. Firma vznikla v roce Pro zajímavost uvádím, co znamená zkratka DOKAS DObříšsko, Knínsko A Společníci. Název firmy zůstává zachován, i když již neodpovídá současné situaci. Hlavní činností firmy je především nakládání s odpady, údržba zeleně, komunikací a veřejného osvětlení ve vlastnictví města. Firma se dále zabývá stavební činností, provádí řemeslné práce, poskytuje dopravu a pracovní stroje a ve své správě má i některá sportovní zařízení. Společnost jsme v roce 2006 přebrali ve složité ekonomické situaci. Během 8 let došlo ke změnám ve vedení společnosti a následně ke krokům, které vedly k ozdravění společnosti. DOKAS, s. r. o., obnovuje a doplňuje dopravní a pracovní stroje, modernizuje sběrný dvůr a celkově vykazuje kladný hospodářský výsledek. Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001 pro systém řízení kvality a ISO systému environmentálního managementu. Firma vykonává svoji činnost jednak na základě smluv, které má s městem, např. na údržbu zeleně,... pokračování na straně 2 Region na síti Zveme vás na turistický portál města Dobříše (www.ic.mestodobris.cz), kde se dozvíte více o kulturním dění, sportu a možném využití volného času na Dobříši. Čtenářům nabízíme dále tipy na výlety, ubytování, restaurace a jiné užitečné informace. Součástí stránek je i naučná stezka Dobří(š) v poznání. Nezapomeňte sledovat i stránky turistického regionu Od Brd k Vltavě (www.odbrdkvltave.cz) s přehledem turistických služeb v regionu. V kalendáři akcí pak naleznete zajímavé akce, které se v průběhu roku konají v jednotlivých obcích. Novinky z regionu můžete sledovat i na facebookových stránkách (www.facebook.com/ odbrdkvltave) a com/brdyvltava). Bc. Šárka Poláčková, Informační středisko Dobříš Dobříš jako malovaná Město Dobříš ve spolupráci s Městskou knihovnou Dobříš pořádalo v období března a dubna výtvarnou soutěž pro děti a mládež Dobříš v omalovánkách aneb Jak vidím Dobříš já. Na výstavu soutěžních prací vás zveme do knihovny, která je volně přístupná ve výpůjční době knihovny až do 31. července. Bc. Šárka Poláčková, Informační středisko Dobříš Uzávěrka příspěvků do prázdninového čísla Dobříšských listů bude 19. června

2 2 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Vážení spoluobčané, pokračování z titulní strany...čištění komunikací, svozu odpadů atd. Vedle toho se DOKAS chová standardně, jako ostatní firmy s podobnou činností, a zúčastňuje se výběrových řízení pro získání dalších zakázek, které vyhlašuje nejen město, ale i jiní zadavatelé z celého regionu, např. na stavební činnosti. Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r. o. Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r. o., vznikla v roce 1993, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako společnost provozující vodovody a kanalizace v majetku města. Vznikla jako nástupce Středočeských vodovodů a kanalizací a zabývá se provozováním vodovodů a kanalizací a výstavbou inženýrských sítí. Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r. o. je 100 % vlastněna městem Dobříš a zajiš uje na základě nájemní a mandátní smlouvy pro město Dobříš správu a údržbu vodohospodářských zařízení. Vedle činností vykonávaných pro město Dobříš zajiš uje také správu a provoz vodohospodářských zařízení i některým obcím v okolí a účastní se výběrových řízení a stává se tak často realizátorem výstavby inženýrských sítí v regionu. Kanalizace ve městě byla budována průběžně ve 20. století a neustále je rozšiřována dle potřeb nové výstavby. Na veřejnou kanalizaci je napojeno v současné době trvalých obyvatel prostřednictvím kanalizačních přípojek. Ostatní nenapojení obyvatelé využívají stávajících bezodtokových žump, které jsou vyváženy na ČOV Dobříš. Odvádění deš ových vod z území obce je řešeno částečně vybudovanou deš ovou kanalizací ve správě provozovatele stokové jednotné a oddílné sítě. Kanalizační sít ve městě Dobříši je řešena z části jednotnou a z části oddílnou soustavou. Kanalizační stoky jsou různého stáří a technického stavu. Nově budované kanalizační stoky jsou realizovány výhradně jako kanalizace oddílná. Odpadní vody jsou přiváděny do jihovýchodní oblasti extravilánu města, kde je veřejná kanalizace napojena na městskou ČOV Dobříš s kapacitou ekvivalentních obyvatel. Vyčištěné vody z ČOV Dobříš jsou vypouštěny do Hu ského rybníka, který je korytem Sychrovského potoka. Na ČOV Dobříš jsou přiváděny tlakovou kanalizací i odpadní vody z přilehlé obce Stará Hu, která má vybudovanou oddílnou kanalizaci. Město má vlastní podzemní zdroje pitné vody. Vrty se nacházejí v lokalitě Trnová, kde bylo vybudováno 8 vrtů a využívají se také stávající pramenní zářezy. Další vrty byly postupně budovány v lokalitě Brodce a Lipíže. Nejnovější zdroje jsou vybudovány v lokalitě Svatá Anna a Sychrov. V současnosti je zásobování města pokryto kvalitní vodou z těchto zdrojů a je zcela soběstačné. Společnost vykazuje dlouhodobě kladný hospodářský výsledek a zaznamenává trvalý rozvoj. Středisko zdraví, spol. s r. o. Ve Středisku zdraví, spol. s r. o., je struktura poněkud složitější. Budova je 100% vlastněna městem. 1. ledna 1998 zahájilo v budově svoji činnost Středisko zdraví, spol. s r. o., které je nestátním zdravotnickým zařízením. Středisko zdraví, spol. s r. o., je tvořeno obchodními společníky 65 % městem a dalšími sedmi společníky, každý s 5% podílem. Středisko zdraví, spol. s r. o., zaměstnává 10 lékařů a má sjednané tři smluvní zdravotnické odbornosti: Rehabilitační oddělení, zdravotní dopravní službu, domácí péči. Kromě vlastních oddělení a ambulancí společnosti Středisko zdraví, spol. s r. o., zde zároveň působí další soukromé zdravotnické ordinace, poskytující široké spektrum zdravotní péče. Prostřednictvím smluv se zdravotními pojiš ovnami je zajiš ována kvalitní zdravotnická péče především pro spádovou oblast Dobříše a okolí. Všem klientům je poskytována odborná péče v celé řadě zdravotních odborností, kvalitní diagnostická vyšetření, firemní zdravotní péče a další služby. Od roku 2004 je správa budovy polikliniky Dobříš vykonávána prostřednictvím společnosti Středisko zdraví P+S, s. r. o., která je dceřinou společností Střediska zdraví spol. s r. o. Středisko zdraví P+S, s. r. o., zajiš uje všem uživatelům polikliniky Dobříš služby tzv. facility managementu: zajiš uje pronájem ordinací a komerčních prostor poskytuje subjektům, působícím v budově polikliniky, komplexní technickou, administrativní a finanční správu. V objektu polikliniky je prostřednictvím společnosti Středisko zdraví P+S poskytován pronájem 12 lékařům pro soukromé ambulance a dalším subjektům např. lékárně, odběrovému pracovišti a laboratorní službě, oční optice a kosmetickému salonu. V současné době je jednou z priorit města zlepšit technický stav budovy. Byla proto podána žádost o dotaci na zvýšení tepelně-technických vlastností budovy městské polikliniky v Dobříši. Cílem projektu je zateplení budovy vedoucí ke snížení energetické náročnosti. Konkrétními opatřeními vedoucími k tomuto cíli jsou: 1) zateplení obvodových pláš ů 2) zateplení střech a stropních desek technických, nevytápěných podlaží 3) výměna oken za okna s nízkým součinitelem prostupu tepla. Žádost o dotaci byla podána na SFŽP v listopadu 2013, od té doby běží náročný proces administrace. Jedná se o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci opatření 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V květnu 2014 byla žádost přijata a během června bude znám konečný výsledek. Tedy zda nám bude finanční dotace poskytnuta. V případě kladného výsledku je předpokládaný termín realizace 6/ /2014. Celkové náklady: Kč Dotace (SFŽP): Kč Vlastní zdroje: Kč Současně probíhají a budou probíhat stavební činnosti, vedoucí ke zlepšení sociálního zařízení pro pacienty a lékaře, a technická opatření, vedoucí k co nejefektnějšímu energetickému provozu budovy. Společnou snahou všech zainteresovaných je poskytovat klientům odbornou péči v celé řadě zdravotních odborností. To vše závisí na zdárném jednání se zdravotními pojiš ovnami. I na tomto poli jsme prostřednictvím pana jednatele velmi aktivní a výsledky se již dostavují. Byla např. rozšířena ordinace praktického lékaře pro děti a ordinace diabetologie. Podařilo se také významně rozšířit služby odběrového pracoviště a laboratorní služby. Vážení spoluobčané, problematika společností vlastněných městem je velice rozsáhlá. V článku jsem se snažil uvést aspoň základní informace. Snahou města a vedení jednotlivých společností je co nejefektivněji nakládat s městským majetkem a poskytovat služby, které budou stále vylepšovat naše podmínky k dobrému životu v našem městě. Mgr. Jaroslav Melša, starosta města Bezbariérový přístup do Městské knihovny Dobříš Město Dobříš uspělo se žádostí o dotaci z Ministerstva kultury ČR na projekt Dobříš, mobilita Městská knihovna, přístavba samostatného vstupu. Cílem je přístavba samostatného bezbariérového vstupu. Vstup do přístavby bude automatickými dveřmi a v přístavbě samotné bude vybudován výtah a pravidelné tříramenné schodiště kolem výtahové šachty. Z bezbariérového výtahu bude přístup přímo do prostoru recepce knihovny. Tento nově vybudovaný výtah umožní bezbariérový vstup zdravotně postiženým, rodičům s kočárky, malým dětem, seniorům. Tento projekt je součástí záměru bezbariérové trasy DOBŘÍŠ MĚSTO BEZ BARIÉR, který byl schválen Úřadem vlády ČR dne a jehož cílem je postupné odstraňování překážek na území města Dobříše. Celkové náklady jsou Kč. Výše dotace ze SR činí Kč. Město Dobříš se bude podílet na spolufinancování projektu ve výši Kč. Realizace stavby bude probíhat v období 07/ /2014. Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka Dítě v lese vás srdečně zve do lesní školky Mokrovraty na akci Oslava slunovratu sobota 21. června 2014 od 15 do 20 hod. Sejdeme se v 15 hodin na dobříšském vlakovém nádraží. Odtud pojedeme do Lesní školky v Mokrovratech, kde vyzkoušíme nové herní prvky: hmatový chodníček a balanční stezku. V průběhu celé akce bude otevřena Lesní čajovna, kde se budete moci občerstvit například čaji z darů lesa či výbornými domácími koláčky. Dále se můžete těšit na první letní oheň, pečení slunovratového chleba, vití věnců a sběr sedmera léčivých bylin. Návrat zpět vlakem ve 20 hod. Těšíme se na vás. Tato akce byla podpořena z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše.

3 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 3 Stručné informace z 26. zasedání Zastupitelstva města Dobříše Veřejná schůze Zastupitelstva města Dobříše se uskutečnila 24. dubna 2014 ve společenském sále KD. Bylo přítomno 16 členů ZM, z jednání se předem omluvili: Karel Čihák, Mgr. Petra Neubergerová, Mgr. Stanislav Vacek. Vybíráme z projednávaných bodů: ZprávaočinnostiRadyměstaDobříše Zprávu z jednání RM v období od 21. února 2014 do 23. dubna 2014 přednesla paní místostarostka Eva Marvanová. V rámci diskuse k přednesené zprávě byl členy zastupitelstva města diskutován záměr projektu Muzeum Dobříš. Starosta města Mgr. Melša vysvětlil souvislosti a stanovisko RM v této věci. Na základě dostupných informací od dotčených subjektů, rada města konstatovala, že zapojení města do projektu není z časových, organizačních a ekonomických důvodů v roce 2014 reálné. Po zvážení všech skutečností se připojuje k projektu deklaratorně a vidí spolupráci v dalších letech jako vítanou. Zmínil také, že projekt byl a může být i v budoucnu podpořen prostřednictvím příspěvku z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše. Rozpočtové opatření č. 1/2014, včetně přehledůoplněnípříjmůačerpánívýdajůrozpočtuk Předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2014 zohledňuje zejména skutečnosti, které nebyly známy v době schvalování rozpočtu města na rok Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou navyšuje o tis. Kč a výdajové stránky o tis. Kč. Plnění příjmů a čerpání výdajů k : Příjmy dosáhly téměř 40 mil. Kč, tj. 28 % schváleného rozpočtu. Výdaje byly čerpány ve výši 24 mil. Kč, tj. 16 % schváleného rozpočtu. Celkový přebytek rozpočtu po zapracování navrhovaných změn ve výši 19,262 mil. Kč byl ponechán jako rezerva. Měla by sloužit na vykrytí budoucích nákladů na rekonstrukci plata 2. ZŠ (cca 2 mil. Kč), k doplnění spolufinancování nových projektů (zateplení polikliniky a sportovní haly, jedlový hájek, komunikace Fričova atd.), na další neplánované opravy a investice, při případném zpožděném posílání dotací či pokrytí možného propadu v příjmech (neprodání pozemků na Větrníku v roce 2014) apod. Případně také na konkrétní finančně nákladnější akce plánované v budoucnu (městský dům, radnice). Návrh usnesení byl přijat. Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 1 člen ZM. PojmenovánínovýchulicvDobříši RM předložila k projednání a schválení ZM níže uvedené návrhy na stanovení nových názvů ulic ve městě Dobříš. K získání vhodných návrhů na stanovení nových názvů ulic byly posouzeny podněty, které byly v minulosti doručeny městu Dobříš, podněty od kronikáře města Dobříše, jakož i návrhy vlastní, tak aby názvy nových ulic byly v souladu se vžitými místními názvy, tak i s názvy ulic v jejich blízkosti a aby byly na nejmenší možnou míru eliminovány změny adres občanů města Dobříše, kteří v těchto lokalitách již mají trvalé bydliště. Po posouzení bylo odborem správních agend navrhováno: 1) Název ulice Levandulová je navrhován z důvodu začlenění do ulic obdobných názvů v okolí jako Jasmínová, Šeříková atd. ZM schválilo: Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. 2) Název ulice Na Větrníku je navrhován z důvodu již vžitého, používaného názvu v této lokalitě. V diskuzi se prosadil názor, že název Na Větrníku je obyvateli města vnímán jako název pro celou lokalitu. Výsledek hlasování: pro 0, proti 11, zdrželi se 4 členové ZM. Návrh usnesení nebyl přijat. 3) Název ulice Ludmily Polesné je navrhován na základě podnětu paní Jany Pinkové, sestry Ludmily Polesné, která část života od r prožila na Dobříši, aktivně pracovala v místním Sokole, stala se šestinásobnou mistryní světa v jízdě na kajaku na divoké vodě. ZM schválilo: Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. 4) Název ulice Vlaška je navrhována z důvodu vžitého místního názvu. ZM schválilo: Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. 5) Prodloužení ulice Anenská je navrhováno z důvodu prodloužení ulice stávající jako vhodné, logické řešení. ZM schválilo: Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. 6) Název ulice Foglarova je navrhován na základě podnětů Č.T.Ú., táb. od. Zlatý list Dobříš za podpory celorepublikových organizací (Sdružení přátel J. Foglara) a některých dalších místních organizací, které byly doručeny městu Dobříš v r (k 105. výročí narození spisovatele J. Foglara). Doplňující návrh Ing. arch. Pavla Vandase k návrhu č. 6: Hlavní ulice: Foglarova ulice, náměstí Rychlých šípů, alej Jana Tleskače, ulice Ke Stínadlům, ulice U Bobří řeky, Jestřábova ulice, plácek Kočičí pracky. Po diskusi byl dán podnět, aby pojmenování ulic v této lokalitě bylo projednáno na dalším jednání ZM. Výsledek hlasování: pro 0, proti 11, zdrželi se 4 členové ZM. Návrh usnesení nebyl přijat. Poskytnutí příspěvků na sociální oblast prorok2014nad50000kč Hodnotící komise, schválená radou města, obdržela k posouzení celkem 9 obálek se žádostmi o příspěvek na sociální oblast pro rok Návrh hodnotící komise na přidělení příspěvků, které nepřesahují 50 tis. Kč rada města svým usnesením č. 13/6/2014/RM schválila. Zároveň projednala a svým usnesením č. 14/6/2014/RM doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Dobříše příspěvky, jejichž částka přesahuje 50 tisíc Kč. Jedná se o: příspěvek ve výši Kč pro Proximu Sociale, příspěvek ve výši Kč pro Rodinné centrum Dobříšek. Návrh usnesení byl přijat. Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. (Tabulka přidělených příspěvků je zveřejněna na Dotace pro vás) Grantovéřízenínaposkytnutífinančního grantu z Fondu sportu, kultury a volnéhočasuměstadobříšenarok2014nad 50000Kč Hodnotící komise, resp. rada města posoudila žádosti o poskytnutí grantu z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše pro rok Rada města schválila finanční částky do Kč včetně dle návrhů komise usnesením č. 44/7/2014/RM. Orientační klub Dobříš Kč Gymnastika Dobříš Kč Č.T.Ú. T.O. Zlatý list Kč Městský fotbalový klub Dobříš Kč Rodinné centrum Dobříšek Kč Orel jednota Dobříš Kč Junák svaz skautů a skautek ČR Kč Návrh usnesení byl přijat. Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. (Tabulka přidělených příspěvků je zveřejněna na Dotace pro vás) Obecně závazná vyhláška města Dobříš č.2/2014ostanovenímístačasu,vekterýchmohoubýtprovozoványsázkovéhry, loterieajinépodobnéhrynaúzemíobce RM doporučila ke schválení OZV č. 2/2014. Po vyhodnocení přehledu povolených přístrojů v jednotlivých provozovnách dospěl živnostenský odbor MěÚ v Dobříši k poznatku, že v některých provozovnách již žádné přístroje povoleny nejsou. Vzhledem k této situaci je navrhována další regulace míst, kde budou nadále hrací přístroje povolovány. Touto vyhláškou dochází ke snížení počtu provozoven, ve kterých mohou být sázkové hry, loterie a jiné podobné hry provozovány. Výhled: V průběhu podzimu 2014 lze připravit vyhlášku o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém katastrálním území města Dobříše, v plném rozsahu, s účinností od Návrh usnesení byl přijat. Výsledek hlasování: Pro 11, proti 0, zdrželo se 4 členů ZM. ObecnězávaznávyhláškaměstaDobříše č.3/2014oomezeníprovoznídobyhostinskýchprovozoven znovuprojednáno aschválenovrámciboduč.18 (diskuse) jakoozvč.5/2014 Návrh na přijetí vyhlášky byl předložen na základě podnětu plynoucího z diskuse únorového ZM. Dále i z důvodu enormního nárůstů případů přestupků a trestných činů, kterých se dopustily osoby v podnapilém stavu opouštějící hostinská zařízení (především problém s nonstopy). Předmětem vyhlášky je regulace činnosti, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, tj. regulace provozní doby hostinských provozoven. Cílem vyhlášky je vytvoření stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů města Dobříše, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě a podmínek k provozování hostinské činnosti bez kolize s dodržováním veřejného pořádku, zejména v nočních hodinách. pokračování na straně 4

4 4 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Stručné informace ze ZM Dobříše pokračování ze strany 3 Návrh RM: provozní doba v rozmezí od 6.00 hodin do 3.00 hodin. Účinnost vyhlášky: od K předloženému návrhu proběhla široká diskuse se zapojením členů zastupitelstva města, odpovědných pracovníků městského úřadu i veřejnosti. Výstupem bylo několik pozměňovacích návrhů, o nichž bylo postupně hlasováno. Žádný z návrhů nebyl přijat. Tato OZV byla znovu projednána v bodě č. 18 programu ZM Diskuse, a nakonec schválena pod usnesením č. 22/26/2014/ZM. Z důvodu pozdějšího schvalování této OZV došlo k přečíslování vyhlášky na č. 5/2014. ZM schválilo OZV města Dobříše č. 5/2014 o omezení provozování doby hostinských provozoven ve znění: Hostinské provozovny umístěné v lokalitách stanovených v příloze č. 1 této vyhlášky musí mít stanovenou provozní dobu Po Pá v době od 6.00 hod. do 2.00 hod.; So Ne a svátky od 6.00 hod. do 4.00 hod. Návrh usnesení byl přijat: Pro 13, proti 0, zdrželi se 2 členové ZM. ObecnězávaznávyhláškaměstaDobříše č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholickýchnápojůnaveřejnémprostranství Návrh nové alkoholové OZV je předkládán z důvodů: a) žádosti ředitele zámku Dobříš, který požaduje lokalitu anglického parku, jako veřejné prostranství, začlenit do alkoholové OZV; b) ukončení povinnosti města udělovat výjimky z alkoholové OZV pro veřejné akce pořádané či spolupořádané městem Dobříš a jeho příspěvkovými organizacemi nebo subjekty, které mají veřejnou akci řádně ohlášenou dle OZV č. 1/2013; c) přesnější specifikace lokalit veřejného prostranství včetně nově vymezených. Návrh usnesení byl přijat. Výsledek hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 1 člen ZM. ObecnězávaznávyhláškaměstaDobříše č.4/2014ostanovenísystémushromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územíměstadobříše Navržená OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2013, pouze upřesňuje pravidla sběru kovových odpadů. Do odpadového systému obce zapojuje dobříšské výkupny kovů. Návrh usnesení byl přijat. Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Návrh na odkup hrobky na městském hřbitověvdobříši Návrh na odsouhlasení kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k hrobce na městském hřbitově v Dobříši. Město Dobříš má ze zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, povinnost zajistit pohřbení zpopelněných ostatků ze sociálních pohřbů. Město má v současnosti deponovány desítky uren ze sociálních pohřbů, jak v márnici na hřbitově, tak u pohřební služby Kotrch. Odkupem hrobky město zajistí důstojný hrob pro uložení ostatků, o které má město zákonnou povinnost se postarat. S majitelkou je domluvená cena za hrobku ve výši Kč. Návrh usnesení byl přijat. Pro 16, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů vlastnického práva k pozemkům 143/2aparc.č.144/3vk.ú.aobciSvaté Pole Dohoda o narovnání mezi městem Dobříš, jako uznávajícím, a paní B. Slezákovou, bytem Budínek 6, Svaté Pole, jako výlučným vlastníkem, jejímž předmětem je narovnání majetkoprávních vztahů a odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva k pozemkům parc. č. 143/2 a parc. č. 144/3, oba v k.ú. a obci Svaté Pole, a to za náhradu ve výši Kč včetně DPH, zahrnující nutně vynaložené náklady uznávajícího spojené s narovnáním majetkoprávních vztahů. Návrh usnesení byl přijat. Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Diskuse Starosta města přítomným sdělil aktuální informace: rozestavěná budova u bytového komplexu (bývalý pivovar) má nového majitele, který chce nemovitost dostavět. S vedením města konzultoval jím zvažované varianty dalšího využití, průchod pro pěší z lokality Javorová a Nad Prachandou na Větrník. Vedením města byla dojednána možnost průchodu po chodníku pod areálem firmy Interagencie, areálem bývalých rukavičkářských závodů, východ hlavní bránou závodu do ulice Na Zlaté stezce a Rukavičkářská ulice. Zdroj: zápis ZM, redakčně kráceno Den Země na Dobříši děkujeme V letošním roce proběhl na Dobříši již šestý ročník Dne Země. Tento den se slaví po celém světě dne 22. dubna. Je propagací environmentálního hnutí a oslavou ochrany životního prostředí. V našem městě pořádáme tradičně Týden Země, který je zaměřen na úklid veřejných prostranství a okolí města. Ve stejném období se pořádají i další akce se zaměřením na životní prostředí. Při úklidu města opět přiložili ruku k dílu žáci a studenti všech dobříšských škol i další městské neziskové organizace (Sportovní klub Vlaška, Městský fotbalový klub, skautky a táborníci, dívčí oddíl Minehaha, 2. roj Lampyris Dobříš, Rodinné centrum Dobříšek, Sokol Dobříš, Český rybářský svaz, dobříšští dobrovolní hasiči, tentokrát i s dětským družstvem, Občanské sdružení Modřínová, Pesoklub Dobříš, Okrašlovací spolek města Dobříše a další). S úklidem pomohly i kolektivy většinou mladých, nikde neorganizovaných spoluobčanů, někteří z nich již opakovaně. Při celé akci se sesbíralo přes tunu směsného odpadu. Součástí úklidu je soutěž o nalezení největší kuriozity při sběru odpadu. V některých týmech se dokumentování akce ujalo, fotografií je rok od roku víc a mají vyšší vypovídací hodnotu. V letošním roce odborná komise vyhodnotila nejzajímavějším předmětem vysušenou enormně velkou štičí hlavu pod názvem: Tenhle pohled vidí většina rybek naposledy, kterou zaslaly skautky, světlušky a táborníci. Při hodnocení proběhla zajímavá diskuse nad způsobem, ja- kým se mohla hlava dostat na místo sběru. Co si myslíte vy? 2. místo vyhrála třída 4.B 2. ZŠ Dobříš s obrázkem vysloužilého bubnu z pračky v zajetí celé třídy. Buben takto samostatně uložený v přírodě skutečně nic nevypere, nevyčistí, odpadky neuklidí. Fotografii, která se umístila na 3. místě, nám zaslal zástupce Sportovního klubu Vlaška s informací o úklidu lesa v trasách jarního běhu pro zdraví, běhu dobříšského triatlonu a Day by night, v celkové délce 27,2 km. Na místech takto sportovně vytížených nalezli Pozvánka účastníci (bohužel nejen) krabičku od cigaret i se zachovalou výraznou informací o její škodlivosti. Je vidět, že sport, láska k přírodě a odpor k cigaretám nemusí mít přímou souvislost. Ceny do soutěže v podobě výborných dortů věnovalo Pekařství a cukrářství Stáňa z Malé Hraštice, kterému tímto děkujeme. Ráda bych na konec vyslovila optimistickou myšlenku, že v příštích ročnících této akce již nebude co uklízet. Z celoročních zkušeností s odklízením černých skládek ve městě i okolí ale takto optimistická být nemohu. Stále je mezi námi hodně spoluobčanů, kteří si myslí, že nejvhodnějším místem pro uložení jejich vysloužilého odpadu je les, louka, příkop u cesty či sběrné místo na tříděný odpad. Není. O to raději děkuji všem zapojeným organizacím, všem účastníkům akcí, uklízejícím dětem, studentům i dospělým občanům Dobříše i okolí. S Vaší pomocí jsou dobříšská veřejná prostranství i okolí Dobříše opět zelené, čisté a připravené uvítat jaro (i když v letošním roce spíše rovnou léto). Děkujeme! Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru životního prostředí V pátek od 15 do 18 hod. pořádá Sdružení Dej mi šanci setkání rodičů a dětí na zahradě ČCE v Husově ulici Dobříš. Od 15 hod. budou připraveny pro děti i dospělé soutěže s odměnami. Společně si upečeme špěkáčky a posedíme u ohně. Za nepříznivého počasí se akce bude konat uvnitř. Všichni jste srdečně zváni. Vstup je zdarma.

5 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 5 Oslava Dne Země na hřišti B. Němcové V úterý dne pořádalo město Dobříš a Gymnázium Karla Čapka Dobříš, ve spolupráci s Vodohospodářskou společností Dobříš, s. r. o., Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld Lesní a rybniční správou Zbiroh, Vodovody a kanalizacemi Beroun, a.s., a společností Dokas Dobříš, s.r.o., oslavu Dne Země, tentokrát s tématem vody. Akce byla orientována na děti z mateřských školek a prvních stupňů škol základních, pro které si pořadatelé připravili krásný program, informující o vodě v přírodě, vodě na Dobříši i vodě vůbec. Návštěvníci se mohli dozvědět mnoho zajímavých informací od provozovatelů vodovodů a kanalizací nebo pracovníků dobříšských sádek. K vidění byly různé druhy sladkovodních ryb či vodohospodářská technika. Studenti dobříšského gymnázia připravili pro své malé kolegy mnoho soutěží i vodní orientační běh. Návštěvníci Dne Země dostali šanci vyzrát na balenou vodu díky Vodnímu baru, který pro ně připravil spolek Česko pije z vodovodu. Šlo o slepou ochutnávku tří druhů vod: z místního kohoutku, balené pramenité a balené pitné. Jak to dopadlo? Pouze 13 š astlivců dokázalo vzorky správně přiřadit a 84 % ze 105 návštěvníků ohodnotilo chu vzorku z vodovodu jako stejnou nebo dokonce lepší než vzorků balených. Tento výsledek překvapil i pořadatelky: Vodovoda za 4 roky existence Vodního baru zatím zabodovala vždy, ale v Dobříši vyhrála skutečně nekompromisně. Je vidět, že místním jejich voda chutná, doplnila Zuzana Cabejšková, předsedkyně Česko pije z vodovodu. S kolegyněmi kromě ochutnávky zprostředkovaly i pohled na hromadu 200 PET lahví, které každý průměrný Evropan za rok vyhodí. Třídění je sice užitečné, ale jádro problému neřeší. Nejlepší je vzniku odpadu předcházet a volit varianty, které jsou méně materiálově náročné. V otázce pitného režimu kohoutková voda ekologické řešení nabízí, vysvětluje Marta Zveibil Hrubá, členka spolku. Na adrese spolek též vede databázi restaurací, které nabízí svým hostům vodu z kohoutku. Na svůj první záznam z Dobříše stále čeká. Zejména nejmenší návštěvníci intenzivně využívali skákací hrad ve tvaru nakladače a nákla ákovou nafukovací klouzačku. Tyto atrakce i všechny stánky pořadatelů byly během celého dne hojně obsypány dětmi. Vzhledem k tomu, že ani aprílové počasí nás zrovna nezlobilo, byl den na hřišti příjemně strávený. Město Dobříš upřímně děkuje všem pořadatelům a pomocníkům pořadatelů za vysoké pracovní, odborné i lidské nasazení při této akci, váží si jejich angažovanosti a doufá, že se při příští podobné nebo zcela jiné akci opět setkáme. Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru životního prostředí Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska se zapojil do projektu: Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR. Cílem tohoto projektu je vytvořit podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce obcí (v oblasti samostatné působnosti), která přináší finanční úspory při zachování nezávislosti obcí. Projekt se tak zabývá třemi základními tématy: školstvím, sociálními službami a odpadovým hospodářstvím, která vytipoval Svaz měst a obcí jako vhodná ke spolupráci v samostatné působnosti. V současné době shromaž uje realizační tým (za ORP Dobříš koordinátor: Markéta Dvořáková, DiS., pracovník pro analýzy a strategie: Ing. Kateřina Boukalová a asistent projektu: Ing. Petra Svojtková) analytická data z uvedených oblastí na celém území ORP. Zpracování analytických dat nám umožní získat informaci o reálné situaci ve výše zmíněných oblastech na našem území a následně určit budoucí rozvojové priority, které jsou pro naše území nejvíce potřebné a ty zahrnout do připravované strategie. Od února 2014 jsme se také setkávali se starosty jednotlivých obcí ORP Dobříš (celkem 24 obcí) s cílem zjistit jejich názory na bariéry, preference a zkušenosti týkající se meziobecní spolupráce. V rámci rozhovorů jsme se také zabývali otázkou, jakým směrem by se v našem regionu měla ubírat meziobecní spolupráce v oblasti školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství. Výstupy z jednotlivých analýz byly představeny začátkem května na společném setkání v rámci oficiální setkání představitelů obcí. Dobříšský regionální trh a benefice v červnu Prodejní stánky budou v sobotu 14. června 2014 od 8.00 do umístěny jako obvykle v západní části Mírového náměstí. Přij te si popovídat se sousedy, nakoupit čerstvé potraviny a řemeslné výrobky z našeho regionu, poslechnout si Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů a také podpořit nákupem čerstvého pečiva klub Biják a Pesoklub Dobříš. Své příspěvky do benefice můžete posílat do 1. října 2014 pro Pesoklub na účet veřejné sbírky číslo /0800 a pro klub Biják na číslo účtu /0800. Přispět je možné také do pokladniček umístěných na deseti místech po Dobříši (podatelna MěÚ, Infocentrum, Letizia, Dětský svět, cukrárna Stáňa, lékárna Lege Artis, obuv Profesor, květinářství Protea, Pizza Presto, městská knihovna). Benefici podporují květinářství Letizia a Josef Bedřich, spol. s r. o., za což jim tímto velmi děkujeme. Za podporu a technické zajištění regionálních trhů děkujeme společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o. Zájemci o prodej na trzích se mohou hlásit na e- -mailu: příp. na telefonu: Barbora Pecháčková Uchytilová, propagace MěÚ Terénní sociální práce Farní charita Starý Knín rozšířila v Dobříši své služby o terénní sociální práci. Sociální pracovník se věnuje především dětem mladšího školního věku. Dětem je poskytováno doučování a zájmové aktivity, které jsou vedeny sociálním pracovníkem. Zázemí pro obě aktivity nabídla Městská knihovna Dobříš, kde se děti scházejí ve čtvrtek a v pátek od 14 do 17 hodin. Ve čtvrtek se doučuje a pátek je věnován volnočasovým aktivitám (hry, výtvarné dílny, seznamování se s knihami, soutěže, tanec atd.). Působení se bude rozšiřovat o poradenství pro dospělé, pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech apod. V případě zájmu můžete kontaktovat vedoucí služby Mgr. Noemi Trojanovou , (můžete nás kontaktovat i na našich facebookových stránkách pod názvem KroužeK).

6 6 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Knihovna v červnu: pozor velké přípravy na prázdniny! Milí příznivci naší knihovny, dnes malé pololetní bilancování: co bylo, je a bude. 1. BYLO: Tři projekty, které považujeme za významné. Jejich společné téma jsou bariéry, respektive jejich boření. DEN BEZ BARIÉR I v tomto roce jsme připravili program pro skupinu handicapovaných dětí z Jedličkova ústavu v Praze. Přijelo 12 dětí ze třídy ZŠ, z toho 5 jich bylo na vozíčku. Program začal v KD Dobříš vynikajícím představením dětského divadelního souboru při ZŠ Stará Hu pod vedením paní Majzelové. Po malé přestávce se role obrátily: herci usedli do publika a děti z JÚ s obrovským nasazením předvedly několik izraelských tanců. Poté si v knihovně děti poslechly scénické čtení z knihy Daisy Mrázkové Nádherné úterý v podání naší stálé spolupracovnice paní Věry Heklové, která ve svých 82 letech pravidelně chodí předčítat dětem Po malém občerstvení, ke kterému přispěla i paní Jarolímková (díky!), jsme se vydali na zámek děkujeme správě zámku za bezplatnou prohlídku! Jako překvapení před odjezdem do Prahy připravil Petr Kafka s dětmi ze sboru Kopretiny krátký koncertík v kostele Nejsvětější Trojice. Několik krásných písní, zpívaných v latině (!) a drobné dárky od nás i od města Dobříš to bylo opravdu krásné rozloučení. Naše velké poděkování patří též městské policii, jejíž strážníci nám ochotně pomohli vynosit vozíčkáře do schodů v knihovně i na zámku. NOC S ANDERSENEM Celostátní akci jsme si letos mírně upravili: oslovili jsme Státní knihovnu ČR a ve spolupráci s ní pak připravili výměnný program. Zatímco my jsme pražským dětem nabídli bohatý program na Dobříši, na naše děti v Klementinu čekala noční bojovka se strašidly i komisařem Vr apkou či předčítání herečky Veroniky Kubařové. Největší úspěch ale zřejmě mělo setkání s dánským velvyslancem, který dětem přečetl svou oblíbenou Andersenovu pohádku v originále. Pro naše i klementinské děti byla letošní oslava Andersenových narozenin (a tedy Mezinárodního dne dětské knihy) opravdu velkým zážitkem. KNIHOVNA PŘÍSTUPNÁ VŠEM To je název projektu, v rámci kterého se nám ve spolupráci s městem Dobříš podařilo získat grant na vybudování bezbariérového přístupu do knihovny. Doufáme, že koncem listopadu již bude našim čtenářům sloužit nový vstup s výtahem! 2. CO JE U NÁS V ČERVNU: DEN PRO DĚTI pondělí od do K Mezinárodnímu dni dětí malý dárek z knihovny! Pro čtenáře mladší 18 let, u kterých máme nevyřešené pohledávky: čtenářská amnestie pro ty, kteří dnes přijdou své resty vyřešit!!! A pro všechny děti VELKÁ SOUTĚŽNÍ HRA S ÚKOLY PO CELÉM MĚSTĚ! TÝDEN ČTENÍ DĚTEM od 2. do denně od Opět se zapojujeme do celostátní akce. Loni u nás předčítali dětem tatínci, letos dojde na hvězdy!!! Které??? Pan starosta Mgr. J. Melša, Zdeňka Žádníková-Volencová, Zora Jandová, Jan Rosák i Jitka Smutná, která pak večer nabídne dospělým i svůj hudební recitál. Na předčítání každý den vstup zdarma. RECITÁL JITKY SMUTNÉ pátek od Jitka Smutná nehraje jen v televizních seriálech! Účinkuje hlavně v divadle a také skládá a interpretuje krásné písně. Přij te si je poslechnout! Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč. Předprodej v knihovně a informačním středisku. JOSEF VELFL: HORNICTVÍ NA PŘÍBRAM- SKU V KNIHÁCH J. VELFLA čtvrtek od Pro Malou dobříšskou univerzitu přednáší ředitel Hornického muzea v Příbrami PaedDr. Josef Velfl. Vstupné 60 Kč, káva/čaj v ceně. VELKÝ PIKNIKOVÝ KNIŽNÍ BAZAR pátek od do Konec školního roku uf, tak to si zaslouží malý piknik děti i dospělé! Trávník před knihovnou čeká na vás, vaše děti, vaše deky i vaše knihy a nejlépe i vaše občerstvení Další knihy a občerstvení dodáme my. Rádi bychom to pojali jako malou oslavu začátku prázdnin Kdo si chcete pouze nakoupit skvělé knihy za skvělé ceny (většinou od 5 Kč do 60 Kč), přij te kdykoli od 3 do 6 hod. Pokud se vám však líbí idea vzájemného setkání a povídání nad knihami a dobrotami, budeme rádi, ozvete-li se nám předem, bude se nám lépe plánovat a pokusíme se maximálně vyjít vstříc vašim představám. Více info v knihovně, na webu či telefonním čísle ATENTÁT NA VÁLKU Sarajevský atentát a co bylo dál??? Vyhlašujeme soutěž ke 100. výročí události, která předělila dějiny. Napište nám odpově na otázku PROČ JE VÁLKA VŮL? příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresu seznam.cz, eventuelně odevzdávejte v knihovně. Délka příspěvku není rozhodující stačí jedna dobrá věta, ale může to být i povídka či jiný literární útvar. Ve hře jsou pěkné knižní i věcné ceny! KNÍŽKY NA PRÁZDNINY po celé prázdniny: Bazar dětských knih zdarma!!! Ve výpůjčních hodinách knihovny. 3. BUDE: Vzhledem ke stavebním pracím v knihovně bude o prázdninách velmi omezen volný výběr knih v oddělení pro dospělé. Po dobu omezeného provozu prodlužujeme čtenářům oddělení pro dospělé výpůjční dobu na 3 měsíce s výjimkou knih, o které již žádá další zájemce. PRÁZDNINOVÁ OTVÍRACÍ DOBA: Oddělení pro dospělé: úterý 8 18, sobota 9 12 Oddělení pro děti: středa 8 17, sobota 9 12 Přístup na internet: út, st a so ve výpůjčních hodinách Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, přejeme slunný červen a těšíme se na vás v knihovně! ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ SLAVNÉ ÁRIE a dueta z oper a operet koncert pod hvězdami na zámeckém nádvoří v sobotu Skladby představí sólisté Národního divadla v doprovodu orchestru Státní opery Praha. Vstupenky jsou v prodeji na pokladně zámku (rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do středy 4. 6.). V sobotu nás navštíví další pěvecký sbor z Nizozemí, který vážnou hudbou rozezní Zrcadlový sál od 20 hodin. Vstupné 100 Kč. V neděli 22. června vás od 10 do 17 hodin čeká krásný program pro rodiny s dětmi ZÁMEK DĚTEM. Během dne vás pobaví například duo VANDA A STANDA, pohádku zahraje Divadýlko z pytlíčku, zazpívají MAXIIM TUR- BULENC atd. Těšit se můžete na pohádkové stanoviště ve francouzském parku a plno odměn. Do neděle je pro vás přístupná výstava Jaroslava Svobody AKTY AKVARELY volné kresby aktů a abstraktní akvarelové kompozice. Během letošní turistické sezóny zámeckou expozici doplňují LOUTKY NA ZÁMKU. V rámci prohlídky I. okruhu zhlédnete krásné loutky např. krále a kašpárka, čerty a samotného vládce pekel. I na letošní léto pro vás připravujeme oblíbené noční prohlídky, vycházky francouzským parkem, pravidelně nás bude navštěvovat i sokolník. Zámek Dobříš tel.: Otevřeno celoročně: pondělí neděle říjen květen červen září Kulturní program: Slavné árie, zámecké nádvoří, 20 hod Koncert vážné hudby zrcadlový sál, 20 hod Zámek dětem, hodin Akty Akvarely Výstava Jaroslav Svoboda Loutky na zámku I. okruh Zámecká expozice

7 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 7 KULTURA ČERVEN JanHájek dobříšský výstavaobrazů Své obrazy představí v červnu, v kulturním domě, známá dobříšská osobnost zpěvák, muzikant, znalec umění i všech radostí života pan Jan Hájek. Výstavní sál KD Dobříš. Výstava potrvá do 29. června Otevřeno: PO ČT hod., NE hod BIGMANDRAKE(Venezuela) Ska latin punk rock Je čas dát si letní pohodu a na chvíli se rozloučit s koncerty v kulturáčku. A loučení to bude opravdu stylové. Na závěr jsme pro vás pozvali opravdovou hudební BOMBU!!! ORIGINÁL Z VENEZUELY BIG MANDRAKE. Venezuelští pionýři ska, už 20 let na scéně a na cestě... silná sociální poselství, která k tomuto žánru patří, rockové riffy, letní latinsko-americké melodie, karibské ska a punkové nasazení. Pokud hledáte kapelu, která vás zaručeně pobaví a rozproudí, neváhejte. Díky nově zavedeným britským vízům kapela BIG MANDRAKE bohužel právě přišla o týdenní turné v UK, zato ji ale můžete vidět u nás na Dobříši, tak přij te, a se tu cítí jako doma. Společenský sál KD, pátek 13. června od hod. Vstupné: předprodej 160 Kč; na místě 190 Kč, zvýhodněné 130 Kč. Předprodej vstupenek od v Trafice u Davida Dobříš Lakomec divadelní představení DERNIÉRA Máte možnost naposledy zhlédnout veleúspěšné představení dle Moliéra v podání místního divadelního souboru Frk-nügnung Teátr. V hlavní roli uvidíte fenomenálního argentinského klauna Thomase Pipotu, který byl za ztvárnění role stojícího topolu nominován na cenu Iljušina Pupuškina Hercova. V dalších rolích mu zdatně sekundují: Dr. Žába, Ing. Datlová, Mgr. Skleněná, PhDr. Kefír, Doc. Bláhový, Bc. Stojanjakotyč, Bl. Ondýna a Stoupal, CSc. Režie: krotitel dravé zvěře a cvičitel opic Al. Zajčkáví. Společenský sál KD, sobota 21. června od hod. Vstupné 49,90 Kč, 1,99 Euro, 8,31 Zlotych proše pana Tanečníčaje pozor,mimořádně předposledníneděli! Společenské setkání všech bez rozdílu věku. Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku Dobříš. Společenský sál KD, neděle 22. června od 17 hodin, vstupné dobrovolné. Připravujeme Summer fest Dobříš Tradiční letní akce pro malé i velké. Můžete se těšit na super kapely Zrní, Vees, Red hot chili Peppers revival, hiphopový dámský mazec Čokovoko z Brna a nebudou, tak jak je zvykem, chybět ani místní kapely. Pro dětské diváky zahraje špičkové divadlo ANPU loutkovou pohádku Čertův švagr. Sledujte facebook a webové stránky KD Dobříš, dozvíte se víc. Tip na výlet Svatojánské slavnosti Den na rodinné farmě pro děti i rodiče. Kunclův mlýn od do hod. Brzina Svatý Jan u Sedlčan Ekumenická bohoslužba (organizuje farář Samuel Hejzlar ČCE Dobříš), folklorní soubor Kamýček, Marimba live drums. Vstup zdarma. Srdečně zva rodina Kunclova, ASZ Příbram a obec Svatý Jan. Pochod Okolo Dobříše Pro všechny, kdo chtějí udělat něco pro své zdraví a zároveň poznat mnohé přírodní krásy dobříšského okolí, se uskuteční 1. ročník pochodu Okolo Dobříše. Je povzbuzující, že v dnešní uspěchané době roste zájem o zdravý životní styl a s ním i obliba organizovaných pochodů. Právě chůze je tím nejpřirozenějším pohybem, který člověk vykonává od pradávna a který je tak důležitý pro naše zdraví. Poj te se s námi vydat do brdských lesů, prostoupit tajemnými bukovými hvozdy přírodní rezervace Hradec a užít si klidu v náručí průzračných brdských studánek. Na cestu vyrážíme v sobotu 21. června, každý dle svého uvážení mezi 10. a 12. hodinou. Vybrat si můžete ze dvou variant trasy kratší (10 km) a delší (17 km). Na obou trasách pro vás bude připraveno stanoviště s občerstvením, kde můžete nabrat síly pro vaše další kroky. Start i cíl je v restauraci Slovanka, kde od 16. hodin bude pro předem přihlášené účastníky připraven večerní program, pohoštění a můžete se těšit i na živou country kapelu. Startovné a vstupné na Slovanku je dobrovolné. Pro přihlášení a více informací navštivte naše stránky Těšíme se na vaši účast!!! DOBŘÍŠEK V ČERVNU VOLNÁ HERNA Místo pro rodinu Otevřeno každý pracovní den od 8 do hod., v pondělí a v úterý od do hod. V pondělí a v úterý od 9.30 hod. a ve čtvrtek od hod. s prográmkem pro rodiče s dětmi. MIMOŘÁDNÉ AKCE Pondělí od 10 hod. přednáška s besedou na téma Jeden jogurt denně význam konzumace jogurtů, mýty o mléce, mýty o jogurtech a jejich objasnění, strava dětí a mléčné výrobky, zhodnocení mléčných výrobků a ochutnávka jogurtů. Úterý od 19 hod. Tvořit, hrát si, poznávat sebe i druhé o emocích jinak a hravě. Tématem dalšího setkání bude Já a moje identita výtvarné podvečerní setkání pro dospělé s lektorkami Mgr. D. Doubkovou a Mgr. S. Vozábovou. Středa Fimohrátky od do 19 hod. pro děti 8 13 let, od 19 do 22 hod. pro dospělé. Info a přihlášky: V. Guttenbergová, tel , Pondělí od do hod. Jak zvládat období vzdoru s nadhledem? přednáška s besedou s lektorkou Mgr. K. Neubauerovou. Pondělí od hod. seminář Právní minimum nároky rodičů, sociální dávky, peněžitá pomoc v mateřství a další rady od lektorky JUDr. Vodičkové. Sobota start od do hod. na Vlašce Cyklostezka aneb Táto, mámo, vezmi mě na kolo vezměte svá kola, koloběžky, tříkolky, odrážedla, nasa te si helmy a vyražte na zábavnou trasu plnou úkolů. V cíli malá odměna. V případě trvalého deště se akce nekoná. Úterý od 17 hod. zasedání Členské schůze RC dobříšek. Středa od 19 hod. již třetí setkání Harmonizace pracovního a rodinného života tentokrát na téma umění prezentovat se vytvoření své osobní značky, přednáška s Dipl.-Psych. Univ. Zuzanou Duffkovou. Pátek od 9 do 10 hod. Stříhání dětí v RC profesionální kadeřnicí Veronikou Knesplovou. Přihlášky předem. VOLNÉ TERMÍNY TVA: Na srpen jsme pro velký zájem připravili ještě jeden týden sportovních aktivit: týden až 5. třída M. Pogranová a J. Pogran týden let O. Ludačková a D. Ludačková poslední volná místa. PORADENSTVÍ Ve spolupráci s psychologem, sociální poradkyní, rodinnou a výchovnou poradkyní a sociální pedagožkou nabízíme poradenství, konzultace či zprostředkování odborné pomoci, možno využít také on-line poradnu na Individuální konzultace k šátkování, počítačové poradenství, předporodní kurzy, těhotenské masáže a laktační poradenství. Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na našich webových stránkách: nebo na facebooku https://www.facebook. com/dobrisek. Informace a přihlášky na tel.: , adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš.

8 8 DOBŘÍŠSKÉ LISTY DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY Den Země Dnes slaví Den Země víc než miliarda lidí ve 175 státech světa. Naše škola se také připojila k oslavám Dne Země. Hlavní akcí bylo soutěžní dopoledne pořádané pro žáky tříd. Tématem byl tentokrát pták roku čáp bílý a čáp černý. Počasí bylo proti nám, a tak se vůbec poprvé Den Země na naší škole nekonal pod širým nebem, ale v prostorách školy. Na trase na žáky čekaly různé úkoly hlavolam, osmisměrka, kvíz, zkouška obratnosti, nácvik létání, poznávání přírodnin, třídění odpadu, první pomoc atd. Poděkování patří nejen soutěžícím za jejich snahu při plnění úkolů, ale též vyučujícím a žákům osmého ročníku, kteří se podíleli na organizaci této akce. Jitka Hadamovská Výstava Vesmírná znamení Po usilovné práci a dlouhých přípravách jsme se v pondělí všichni výtvarnice UVČ, naše rodiny, přátelé a učitelé sešli v konírně dobříšského zámku, kde od pěti hodin začínala vernisáž výstavy Vesmírná znamení. Vernisáž zahájil hudebním vystoupením soubor flétniček dětí ze 4.B. Poté výstavu uvedl pan ředitel Mgr. J. Motejlek a pan starosta města Dobříše Mgr. J. Melša. My jsme si výstavu užili, i přes nervozitu, která z nás spadla až po našem vystoupení. A doufáme, že i ostatním, kteří se přišli podívat a povzbudili nás, se výstava líbila. Děkujeme všem, kteří nám při přípravě výstavy pomáhali a podpořili nás. Výtvarnice 9. třídy Soutěž mladých cyklistů Ve středu se v Příbrami konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž se skládala ze 4 soutěžních disciplín: 1. Test pravidel silničního provozu. 2. Jízda městem praktická jízda na dopravním hřišti. 3. Jízda zručnosti jízda na kole s překonáváním překážek. 4. První pomoc praktické ošetření zranění. Naši školu reprezentovalo čtyřčlenné družstvo: Alena Debnárová, Eliška Dragounová, Stanislav Holobrada a Štěpán Souček. Ze 13 základních škol z celého okresu obsadil náš tým krásné 4. místo. Srdečně gratulujeme! POHÁR VĚDY KVARK 2014 Letos se této prestižní mezinárodní vědecké soutěže v oblasti fyziky zúčastnily z naší školy 4 týmy. V kategorii 2. stupeň ZŠ a SŠ (prima kvarta) bylo přihlášeno téměř tři sta týmů. Kromě České republiky soutěžila i Itálie, Kanada, Německo, Turecko či Slovensko. Již loni se naší škole povedlo v této soutěži postoupit do finále a letos jsme tento obrovský úspěch při 3 větší konkurenci zopakovali! Tým Atmosféry (Monika Pincová, Kristýna Švagrová, Zuzana Valešová, Eliška Bumbová) se umístil na 1. místě a tím postoupil do celorepublikového finále. Skvělá místa obsadily i další naše soutěžní týmy 4 Newtony (Klára Uriková, Tereza Uriková, Adam Pešek, Lucie Vášová) 4. místo Archimédové (Martina Koupá, Miloslava Čeledová, Barbora Máchová, Simona Pilecká) 12. místo K(i)borgové (Vojtěch Matušínský, Tomáš Kozohorský, Denis Hejhal, Jan Bartášek) 58. místo Za vedoucí týmů Mgr. Hana Hartmannová Sportovní úspěchy žáků z 2. ZŠ Dobříš Tak jako každý rok v tuto dobu vás i dnes chceme seznámit s výsledky sportovních úspěchů našich žáků za druhé pololetí školního roku 2013/2014. Na podzimní úspěšnou část navázaly tyto jarní soutěže s těmito danými výsledky: Minibasket okr. kolo ml. dívky 4. místo Volejbal okr. kolo st. dívky 3. místo Volejbal okr. kolo st. chlapci 4. místo Atletický čtyřboj okr. kolo st. chlap. 3. místo Mc Donalds Cup obl. kolo chlapci třídy 1. místo Mc Donalds Cup okr. kolo chlapci třídy 1. místo postup do krajského kola ve Vlašimi Mc Donalds Cup obl. kolo chlapci třídy 1. místo Mc Donalds Cup okr. kolo chlapci třídy 2. místo Pohár rozhlasu okr. kolo ml. žáci 6. místo Pohár rozhlasu okr. kolo ml. žákyně 5. místo Pohár rozhlasu okr. kolo st. žákyně 12. místo Pohár rozhlasu okr. kolo st. žáci 1. místo postup do krajského kola v Kolíně Všem žákům blahopřejeme za jejich sportovní úspěchy a děkujeme za účast v jednotlivých soutěžích. Dejme novou šanci hokejistům na Dobříši Hokej a zimní stadion jsou bolestivým tématem Dobříše. Hokej patří, či lépe řečeno patřil, k tradičním sportům provozovaným na Dobříši. Nicméně dobříšskému hokeji se nepodařilo hokejovou plochu zastřešit, postupně se z něj vytratila mládež a děti, provoz ledové plochy byl ztrátový a provozovaný pouze několik měsíců v roce, technologie mrazení ledu zastaralá, energeticky náročná a v téměř havarijním stavu, s rizikem úniku čpavku. Dost žalostná bilance. Má za takové situace dobříšský hokej ještě šanci? Přestože bývá provoz hokejového stadionu zpravidla ztrátový, což potvrzuje i studie KPMG, ve které se uvádí, že u stadionů v městech s počtem obyvatel okolo 10 tisíc činí průměrná roční ztráta 2,68 mil. Kč, jsme toho názoru, že pokud by se na Dobříši podařilo to, co se podařilo Sedlčanům, tak by i případné mírné dotování dobříšského hokeje stálo za to. Sedlčany postavily před několika lety nízkonákladový zimní stadion za zhruba 12 mil. Kč. Nyní již mají Sedlčany 5 domácích hokejových týmů, z toho 4 mládežnické, organizují 2 amatérské hokejové ligy s rozsahem od Prahy až po Rožmitál p. Třemšínem. Hokejová hala je v Sedlčanech od 16. hodiny až do půlnoci plně obsazena a školy spolupracují s provozovatelem haly na výuce bruslení. Jsme přesvědčeni o tom, že za podobných podmínek by ztráta z provozování stadionu byla nulová nebo velice nízká a přínos z návratu hokeje na Dobříš by byl pro děti a nás rodiče vysoký. Myslím si, že Dobříš má na základě své hokejové tradice v otcích, kteří tady hráli hokej, a v příkladu Slavomíra Lenera šanci vytvořit podmínky pro novou hokejovou budoucnost. Jsem přesvědčený, že pokud: hokejový oddíl vytvoří systémové podmínky, které budou garantovat, že zde během 2 let vzniknou alespoň dva až tři mládežnické hokejové týmy, hokejový oddíl ve spolupráci s městem vytvoří podmínky pro efektivní řízení provozu zimního stadionu, jeho pronajímání a organizování amatérských soutěží, se hokejový oddíl s provozovatelem zimního stadionu zaváží ke spolupráci s místními školami s cílem zajistit pro ně školu bruslení a zároveň podchytit talenty ve školním věku, a pokusí se navázat spolupráci s hokejovým svazem v trenérské, metodické, případně další podpoře hokeje na Dobříši, pak stojí za to, aby se město společně s hokejovým oddílem pokusilo udělat vše pro to, aby získalo dotaci na výstavbu hokejové haly. Při chytrém projektovém využití stávajících objektů stadionu do projektu zastřešení zimního stadionu by investiční náklady nemusely být vyšší než v případě sportovní haly v Sedlčanech. Z pohledu možností městského rozpočtu a potřeby dalších investic do jiných oblastí města pokládám za rozumné, aby vlastní nebo úvěrové prostředky města použité na investici optimálně nepřesáhly částku 6 7 mil. Kč. Dejme šanci hokejistům na Dobříši. A pokud budou schopni splnit výše uvedené podmínky, pomozme jim k návratu soutěžního i rekreačního hokeje na Dobříš. Vynaložená investice i energie se nám vrátí další možností sportovního vyžití dětí i dospělých na Dobříši. Ing. Ivo Salcman

9 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 9 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vzpomínky 3. června 2014 uplyne 10 let od chvíle, kdy nás ve věku 45 let navždy opustil pan Jan Kukačka. S úctou a láskou vzpomínají maminka, sestra Na a, bratr Luděk a přítelkyně Věrka Dne oslaví paní Anna Borovičková z Dobříše v plné síle a kondici 85. narozeniny. Přejeme pevné zdraví, neutuchající elán a energii, kterou rozdáváš všem okolo. Dcera Marie a syn František s rodinami Dne 25. května 2014 uplynulo již 5 roků, kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka a babička Zdeňka Jechoutová z Dobříše. Dne by se dožila 90 roků. Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Manžel Josef a syn Jaromír s rodinou Když ráno zemi slunce rozjasnilo, Tvé srdce se navždy zastavilo. Poslední sbohem nestačils nám dát, zaplakal každý, kdo tě měl rád. Scházíš nám, čím dá víc. Dne 20. května by se dožil Karel Bártík z Dobříše 63. narozenin. Kdo tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád, nezapomene. S úctou vzpomíná manželka Marie, dcera Jana s rodinou, dcera Lenka s rodinou a syn Vašek s přítelkyní Karolínou Blahopřání Dne oslavili naši drazí rodiče a prarodiče Dagmar a Jaromír Žákovi 55 let v manželství. Děkujeme za Vaši lásku a starost a přejeme vše dobré, hodně zdraví a společného štěstí. Dana, Iva, Jarda s rodinami a vděčnými vnoučaty V měsíci květnu jste měli možnost zhlédnout na májových slavnostech malou ukázku z našeho muzea. Expozice se týkala především rukavičkářské výroby, mohli jste si prohlédnout rukavičkářské stroje, fotografie a také vidět, jak se rukavice šijí. Po otevření muzea bude expozice rukavičkářství daleko větší a rozšíří se o část týkající se vodohospodářství či židovství. Součástí bude také expozice Kopáčkova rodu a města Dobříš. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří pracovali na otevření malé expozice a celý den se věnovali návštěvníkům, kteří se k nám přišli podívat. Velké díky patří i všem příznivcům. Poděkování Dne oslaví Věra a Jiří Bláhovi 60 let společného života. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a radosti přejí Jan a Ivo s rodinami a všichni ostatní, co je mají rádi Panu starostovi Mgr. Jaroslavu Melšovi a Pečovatelské službě města Dobříše děkuji za blahopřání k mému životnímu jubileu 90 let, které jsem oslavila Vlasta Fiřtová Chtěla bych touto cestou poděkovat všem z Dobříše a jejího okolí, kteří se zapojili a sbírají víčka pro mého syna Kubíčka. Hlavně dětem ze základních a mateřských škol a také dobříšským hasičům, kteří přispěli velkým množstvím víček. Od září 2013 do dubna 2014 se nasbíralo 1800 kg víček. Peníze použijeme na speciální léčbu, kterou nehradí zdravotní pojiš ovna. Ještě jednou všem velké díky. Lucie Fuňková-Soukupová, maminka Kubíčka Chtěli bychom touto cestou mnohokrát poděkovat pohřební službě Vlček za uspořádání pohřbu naší milované babičky. Dále také hudebnímu doprovodu panu Karlu Čihákovi, za interpretaci krásných moravských písní. A v neposlední řadě všem, kteří se naposledy přišli s babičkou rozloučit. Děkujeme. Milan a Katka Kotalovi Chtěla bych touto cestou poděkovat celému kolektivu oddělení 4A Masarykova sanatoria v Dobříši, paní doktorce Czernekové, staniční sestře Švehlové a všem sestřičkám, za jejich obětavou práci, se kterou se věnují pacientům. Také bych ráda poděkovala paní uklízečkám za vzornou čistotu, kterou na tomto oddělení udržují. V případě, že to můj zdravotní stav bude vyžadovat, ráda se sem na rehabilitaci vrátím. Děkuji. Marie Mottlová, Dobříš 132 Jak jste si všimli, některé naše exponáty byly darované. K projektu můžete přispět i vy. Zapátrejte doma, u příbuzných či ve svém okolí po strojích, fotkách, rukavicích a dalších věcech, které jsou spojeny s rukavičkářstvím, židovstvím, vodohospodářstvím či rodinou Kopáčků na Dobříši. Vaše exponáty se stanou součástí expozice v nově vznikajícím muzeu. Prosíme Vás tedy touto cestou, abyste se o ně podělili nejen s muzeem, ale i s jeho budoucími návštěvníky. Zda máte něco, o co se chcete podělit? Obracejte se na Elišku Březinovou, tel. č Bc. Eliška Březinová, DiS. Správně odstartovaná proměna Rekonstrukce náměstí v Dobříši Tak zní nadpis článku publikovaného v šestnáctém čísle letošního ročníku časopisu RESPEKT. Autor článku Adam Gebrian píše v úvodu: Středočeské město Dobříš proslavené především barokním zámkem s francouzským parkem se podobně jako řada jiných měst potýkalo s problémem špatného stavu svého hlavního náměstí. A dále v textu: Roku 2007 se tehdy čerstvě zvolený starosta Jaroslav Melša rozhodl tuto situaci změnit. Po přečtení dvou stran časopisu, v nichž je popisováno úsilí, které pět let realizaci prvé etapy úpravy Mírového náměstí provázelo, musí nejen čtenář, ale rozhodně každý občan našeho města souhlasit s hodnocením, které autor v závěru článku vyslovil: Veřejný prostor v Česku dodnes trpí velkou zanedbaností a nedostatečnou údržbou. O to více je třeba ocenit nenápadná, ale důležitá zlepšení. Věra Schillerová KINO dodatek k článku Snad bude ještě a tím pro dokreslení, k uváděným okolnostem související s budovou kina možno dodat, že zdejší Okrašlovací spolek (konkrétně Vladimír Procházka) může doložit písemnosti (od r. 2004) o zájem a tím zachování této budovy, a to právě díky naprosto vhodnému sálu pro konání pořadů a vystoupení, tolik potřebných. Ještě dávno, a to za těch dob zmiňovaných hlídačů, jsme nabízeli pomoc podílet se při úpravách některých částí, organizovat různé koncerty, besedy, literární pásma, večery poezie, či malé ochot. divadelnictví. Nebyli jsme však nikdy vyslyšeni. Ani nám nebylo odpovídáno! Tohle vše může doložit jak naše korespondence, tak i minulý ředitel KD pan Pavel Bodor a jistě i tehdejší starosta Stanislav Vacek, který již začal být v těchto počátcích přístupný, ale pak nové volby a tudíž?! Možná, kdyby na tuto myšlenku přišel někdo jiný, pak snad? Tímto článkem ovšem také sděluji, že jsem v dávné minulosti měl možnost k seznámení se s původní myšlenkou, jak tato budova měla být časem dostavěna, a to v podobě písmena U. To znamená, že budova není dostavěna, což dosvědčuje tolik volného místa v jejím okolí! V levé straně by měla být právě tolik nutná knihovna (proto v přízemí) a v patře mělo být místní muzeum, a to i s depozitářem. A směrem k vozovce je dosud možnost si představit jevištní scénu i s dalším nutným soc. zařízením. V patře pak, nad těmito spodními prostory, měly být vybudovány další učebny, malé sály, klubovny a prostory také sloužící veřejnosti. Dokonce i na nutné kancelářské prostory pro kulturní činnost zde bylo místa. Není ani divu, že o to více pak mohla budova sloužit zájmům školní výuky. V současné době má naše město k dispozici jen malý sál v KD (synagoga), kde se odehrává všechno! Od taneční výuky, divadla, koncertů až po účely prodejní! Vezměte rozum do hrsti a snad by nám mohla pomoci i EU, když nám je pomáháno činit velké výdaje do přestavby zdejšího náměstí. Mirek Vlad. Procházka

10 10 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Kdo pomůže? Touto otázkou Okrašlovací spolek v Dobříši oslovuje toho občana, který by mohl být nápomocen při navrácení spolkové Kroniky. Zřejmě si ji vypůjčil nějaký zapomnětlivec, trpící k zpětnému navracení věcí zapůjčených. Kronika byla volně přístupná (a to i zcela záměrně) v šatně zdejšího kulturního domu, a to z důvodů návštěv různých spolků či účinkujících souborů, které naše město navštěvují. Právě proto, aby si mohli též udělat obrázek o tom, že se také podílí na kulturní činnosti ve městě. Proto je v těchto místech k nahlédnutí další podobná Kronika vztahující se k ochotnické divadelní činnosti spolku DISK. Jistě mnozí chápete, jak nás ztráta takovéto knihy mrzí a že je také škodou pro archivní či muzejní záležitosti! Svědčí o tom, kdo jsme a jak dokážeme žít ve svém volném čase a proč jej věnujeme veřejnosti! UZNEJTE, ŽE BY ZTRÁTA BYLA ŠPATNOU ODMĚNOU! Pomozte nám ji nalézt! S díky Mirek Procházka (zakladatel Kroniky) Pesoklub Dobříš a Dogpoint Praha zvou všechny milovníky pejsků na letošní zábavný psí závod Haf cup Šest stanoviš, na 11km trase po krásných brdských lesích, prověří sehranost, vytrvalost, šikovnost a důvěru mezi vámi a vaším čtyřnohým miláčkem. Mimo možnosti závodit (9.15) se od 13 hod. můžete na louce před Vlaškou těšit i na program během něhož vystoupí Marek Beneš ( bezpovelová výchova psů), budete moci zhlédnout ukázky profesionálních bullých sportů, dogdancing a v případě delšího čekání na poslední závodníky i krátké a rychlé soutěže pro páníčky a psy. Na místě budete moci podpořit psí útulek Dobříš také zakoupením propagačních věcí ve stánku Pesoklubu, případně přispěním do kasičky. Závod pořádáme na podporu útulkových pejsků, startovné činí symbolických 50 Kč + granule, konzervy, pamlsky a jiné potřeby pro opuštěné útulkáče. Více informací a přihláška k vyplnění na Děkujeme za podporu a těšíme se na vás! Zahradní osvěžovna Vlaška, Povinná prezence závodníků od 9.15 AKTIVNĚ S ASOD I V LÉTĚ Vystoupení, výlety, relaxace, závody a jiná zábava. To vše pro vás připravujeme každý měsíc v našich nejrůznějších akcích pro děti i dospělé a ani v červnu a o letních prázdninách tomu nebude jinak a my pro vás připravíme aktivní trávení vašeho volného času. Jarní závodní sezóna 2014 nám přinesla velké úspěchy a děti z našich závodních kurzů se i v červnu budou na závodech prát o další medailové pozice. Naše studio se také aktivně účastní akce ZÁMEK DĚTEM, která proběhne na zámku Dobříš. Těšit se můžete nejen na pohádková vystoupení našich dětí, ale také na stánek našeho studia, kde bude čekat za sportovní výkon odměna pro každého. Závěrečný táborák pro děti i rodiče pak zapálíme na hřišti u Orlovny a rozloučíme se tak s letošním školním rokem. V Aerobik studiu Orel Dobříš ovšem připravujeme pro děti i dospělé zábavu i přes prázdniny. Letní Sport Campy se sportovním a výtvarným programem pro děti začínají již od Děti se mohou těšit na nejrůznější druhy sportů, výtvarnou dílnu, výlety, zábavu a spoustu zážitků. Poslední místa jsou ještě volná tak neváhejte!!! Pro dospělé pak bude upraven prázdninový rozvrh cvičení. Chybět samozřejmě nebudou vaše nejoblíbenější lekce spinningu, bodystylingu, power jógy a dalších. Informace nejen o plánovaných akcích, ale i fotografie, videa, aktuality či kalendář akcí naleznete na našich internetových stránkách www. aerobikdobris.cz. Nejen sportem žije Gymnastika Dobříš ale také kulturou. Dne jsme my, holky z oddílu sportovní gymnastiky, navštívily Národní divadlo v Praze. Viděly jsme strhující baletní představení Sólo pro tři, inspirované životy a písněmi tří zpívajících básníků 60. a 70. let minulého století Jacquese Brela, Vladimira Vysockého a Karla Kryla. Scéna, světelné efekty a kostýmy společně s vrcholnými výkony tanečníků byly pro nás velkou podívanou a hlubokým zážitkem. Po představení nám naše trenérka paní Jitka Holcová zprostředkovala osobní setkání s jedním z demisólistů baletu ND tanečníkem Viktorem Kocianem, který nám ochotně odpovídal na naše dotazy. Dozvěděly jsme se mimo jiné, jak moc je trénink umělců fyzicky a časově náročný a že největší odměnou je potlesk a nadšení diváků na konci představení. V hledišti s námi seděli také Ondřej Brzobohatý a Ta ána Kuchařová, kteří nám věnovali své autogramy. Děkujeme Jitce Holcové za nové zážitky a těšíme se na další společenskou událost! Za dobříšské gymnastky Kačka, Bára, Blanka, Dana a Emma Dobříšští mladší žáci ovládli okresní přebory! V posledním dubnovém víkendu proběhly na dobříšských kurtech okresní přebory mladšího žactva, kde naši hráči doslova excelovali. David Eršil vyhrál ve finále 7:6, 6:4, když porazil bohutínského Tomáše Gjašika a spolu s Tomášem Bartáškem porazili ve finále čtyřhry svoje dobříšské par áky Martina Kadlece a Daniela Hraje 4:6, 6:3, 10:6 v supertiebreaku. Dívkám kralovala Veronika Beranová, když ve finále dvouhry porazila svou deblovou spoluhráčku Ester Maunovou 6:3, 6:2, která je také z našeho klubu. Spolu pak ve finále čtyřhry porazily příbramské hráčky 6:3, 6:4. Všem vítězům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!!! Eliška Beranová Program zápasů MFK Dobříš červen Muži A sobota Čelákovice Dobříš sobota Dobříš Vraný Muži B neděle Dobříš Pičín neděle Dobříš D. Dušníky Změna programu vyhrazena. Muži C sobota Dobříš Kamýk Dorost sobota Dobříš Jílové Mladší žáci (bez záruky) pátek Dobříš 1. FK Příbram Sledujte vývěsku na Komenského náměstí a stránky: www. mfkdobris.cz. Přij te podpořit naše hráče. David Eršil a Veronika Beranová

11 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 11 Velký úspěch mladé hokejistky z Dobříše Měsíc před startem hokejového mistrovství světa mužů se v Přerově uskutečnil světový šampionát Divize I žen. V nominaci českého týmu, který vybojoval zlaté medaile, už podeváté v řadě nechyběla ani sedmadvacetiletá Kateřina Flachsová z Dobříše. Všechny vaše zápasy na MS byly vyrovnané, který z nich byl nejtěžší? Potvrdilo se pravidlo, že poslední krůček bývá nejtěžší. A tak bych mezi nejtěžší zápas řadila závěrečné utkání s Dánskem, kdy my už měly jasné vítězství v turnaji a naopak Dánky bojovaly o lepší umístění. I přes jisté vítězství v turnaji jsme chtěly potvrdit náš kvalitní výkon výhrou. Bylo vaše prvenství překvapivé nebo jste byly favoritkami? Myslím, že jsme od začátku turnaje byly považovány za favoritky. Ale také tu byl otazník, jak zvládneme domácí prostředí a takřka plný stadion fanoušků, kteří byli skvělí a jejich přízeň pro nás byla velkou podporou. Znamená pro český ženský hokej vaše prvenství zároveň i postup do elitní skupiny? Bohužel ne. Tím, že byl letos olympijský rok, nás ještě čeká na podzim baráž s Japonkami, které na olympiádě skončily na posledním místě. Nikdy dříve se v jedné sezoně nekonaly zároveň olympijské hry a MS Divize I. V této sezoně se tak stalo poprvé a my takto přišly o přímý postup do elitní divize. O ženském hokeji se moc nepíše, mohla byste trochu představit největší osobnosti Vašeho týmu? Na soupisce jsem viděl, že děvčata působí i v zahraničí Každá hráčka v týmu je osobnost a má svůj význam pro tým. Naše síla tkví právě v týmovosti! Ale mám-li jmenovat, tak za mě je to Alena Polenská, která jako první okusila zámořský hokej, v současnosti působí v Rusku a je jednou z klíčových hráček českého národního týmu. A také Eva Holešová s Radkou Lhotskou, které oblékají reprezentační dres už po několik let a stále jsou oporami týmu. Kolikátý šampionát to pro Vás byl? Pokud si dobře pamatuji, tak první mistrovství jsem hrála v sezoně 2003/2004 v lotyšském Ventspils, kde jsme vybojovaly stříbrné medaile. A od tohoto roku jsem zatím nechyběla na žádném z konaných šampionátů. Dohromady jsem se zúčastnila devíti šampionátů. Jak se vám vlastně dařilo v klubovém hokeji? S Kladnem, kde jsem v uplynulé sezoně působila, jsme se umístily na třetím místě. Na začátku sezony jsme si stanovily cíl udržet se v top skupině české ligy, a to se nám podařilo. Kde budete v příští sezoně působit? Zatím přesně nevím. V úvahu připadá zahraniční angažmá, stejně jako setrvání na domácí půdě. Záleží na různých okolnostech. Tak uvidíme, kde nakonec skončím. Láká vás zkusit hokej v zahraničí? Tu možnost už jsem měla. Hrála jsem již rakouskou a švýcarskou ligu. Takže vím, že kvalita tamější ligy žen je mnohem lepší než tady u nás. I proto holky odcházejí hrát za hranice. Je to hodně smutné. V současné době česká ženská hokejová liga ztrácí na kvalitě. Takže bych přála českému ženskému ligovému hokeji lepší budoucnost. Autor: Jan Hájek, redakčně kráceno Pozn. redakce: Sportovní činnost Kateřiny Flachsové je podpořena z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše. Dětské fotbalové odpoledne Asi 80 dětí s rodiči i prarodiči přišlo 1. května na stadion V Lipkách, kde pro ně fotbalový klub MFK Dobříš uspořádal fotbalový den. Děti si zasoutěžily v různých disciplínách jako slalom s míčem, střelba na branku, závody v pytlích, hody na cíl, běh přes překážky s lžící a míčkem a další. Součástí soutěží bylo i poznávání slavných fotbalistů (na fotografiích), kde mezi hvězdami fotbalu jako Lionel Messi, Wayne Roony, Ricardo Kaká, Petr Čech, Pavel Nedvěd byla i hvězda dobříšského fotbalu Štěpán Maryška. Děti si zadováděly i na dvou skákacích hradech. Za svou snahu a výkony si odnesly sladkou odměnu. Do organizace se zapojili i hráči a funkcionáři místního fotbalového oddílu se svými rodinými příslušníky. Celý program moderovala Kateřina Walterová, která byla spokojena s množstvím dětí a s organizací. Byla ráda že se odpoledne vydařilo. Na dotaz koho považuje za nejlepšího fotbalistu se smíchem prohlásila, že je to její přítel fotbalista Dobříše Radek Procházka. Ještě než se děti sešly u táboráku, aby si upekly buřty, bylo vylosováno 10 dětí, které si odnesly tašku s dobrotami. Vylosovaný osmiletý Martin Brašnička, hráč přípravky MFK, měl z ceny radost a prozradil nám, že jeho vzorem je fotbalista Barcelony Alexis. Předseda oddílu Martin Hemr byl s dětským odpolednem velmi spokojen, poděkoval všem, kteří se na tomto odpoledni podíleli. Rád by, aby se tato akce stala tradicí. Na vydařenému odpoledni se podílely i sponzoři Antonín Ryčl, Zdeněk Vystyd, Potraviny Bedřich, Restaurace Na Prachandě, Bar Eureka, Trimet Prag, Anbrematall, DASS, Město Dobříš a Uzeniny Moudrý. Radim Weber ČINNOST MP ZA MĚSÍC DUBEN 2014 Pokuty celkem: 97 za Kč Bodových pokut: 58 Odchyceno psů: 3 Vybírám z činnosti a z oznámení: Měření rychlosti. Řídit bez patřičných dokladů se nevyplácí. V 15 hod. v místech Na Čihadlech zastavili strážníci při měření rychlosti motorkáře. S motorkou Yamaha překročil rychlost v obci o 15 km v hod. na padesátce. Řídil bez řidičského oprávnění, bez TK a emisí. Byl předán Policii ČR k dalšímu opatření. Stejně tak řidič osobního vozidla Fiat Brava, který taktéž překročil rychlost o 17 km v hod. na 50, neměl platnou technickou kontrolu ve hod. Poškodil vozidlo a z místa utekl. V ulici Plk. Petroviče došlo k poškození osobního vozidla Škoda Fabie. Na parkovišti, naproti cukrárně na hlídku MP čekala poškozená, která uvedla, že po jejím autě doslova přeběhla neznámá osoba a rozbila jí čelní sklo. Popis pachatele neznala, ale uvedla, že od místa viděla utíkat dvě osoby směrem ke kotelně. Hlídka strážníků provedla kontrolu a při projíždění ulicí Nad Papežem spatřila dvě postavy, jak procházejí přes parkoviště. Jednalo se o muže a ženu. Podle dostupných indícií bylo potvrzeno, že se jedná o hledané osoby. Byly na místě zajištěny a strážníci přivolali hlídku OOP Dobříš Nález staršího pánského horského kola. Nalezeno v ulici Úvozová. Nález předán na MěÚ Dobříš v hod. Volně pobíhající pes. V ulici Okružní volně pobíhal menší teriér majitel byl poblíže a ihned si ho zajistil Strážníci zajiš ovali úklid mrtvé srny z komunikace v místech u kravína, směr Rosovice Opět jsou v kurzu krádeže. Tentokrát se jednalo o dvě v jednom dni v Lidlu. Osoby, žena a muž, byly potrestány blokovými pokutami Další krádež. Kradla žena, odešla s pokutou Nepořádník na kolejích. V 8.25 hod. nahlásila výpravčí ČD, že se na kolejích pohybuje neznámý muž a že zde zahodil pytel odpadu.

12 12 NOVÝ SMĚR Muž byl hlídkou dopaden a za přítomnosti strážníků musel po sobě tu spouš uklidit Opilec na silnici. V pravé poledne, přesně ve hod., byl zjištěn v ulici Part. Svobody opilý muž v jízdní dráze. Jednalo se o muže r z Dobříše. Podařilo se sehnat příbuzné, kteří si ho odvezli domů ve hod. Na dálnici R4 byl sražen projíždějícím vozidlem pes. Jednalo se o německého ovčáka, který utrpěl velmi vážná zranění po celém těle. Silně agresivní pes, v šoku byl strážníky MP V. S. a Z. P. odborně odchycen, zafixován a zklidněn a poté byl převezen veterinární záchrannou službou na kliniku do Prahy, kde se podrobil operaci. Psa se podařilo zachránit v hod. nahlásil občan z Dobříše, z ulice Malé Paseky, porušování obecně závazné vyhlášky rušení klidu. Byla neděle a tak byl dělník v ulici upozorněn, že se hlučné práce mohou v tento den provádět jen od 8 do 11 hod. Poté musí s pracemi skončit, což také i učinil. Na Svaté Anně u vodárny byla zjištěna černá skládka. Někdo zde odložil staré kanape a igelitové tašky plné různého odpadu. Bohužel nikdo nebyl dopaden. Místo je odlehlé. Policisté a strážníci v Dobříši kontrolovali požívání alkoholu u mladistvých v místních barech a restauracích Policisté a strážníci v Dobříši kontrolovali mládež v noci z pátku na sobotu v rámci policejní akce, a to v 11 vybraných restauracích a barech, kde se prodává alkohol. Vedle zákazu prodeje a podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let sledovali policisté a strážníci také dodržování zákazu hry na výherních hracích automatech u nezletilých. Do akce se zapojili 2 policisté z obvodního oddělení PČR Dobříš a tři strážníci MP Dobříš. V 11 podnicích zkontrolovali asi stovku návštěvníků. Výsledek kontroly není nijak radostný: Na čtyřech místech narazili na dívky a chlapce mladší osmnácti let pod vlivem alkoholu. V jednom dobříšském baru mladík, r. 1996, nadýchal 0,66 promile alkoholu. Muž, který mu požití alkoholu umožnil, zaplatil blokovou pokutu 500 korun. Na dalším místě dvěma chlapcům, r a 1998, policisté a strážníci naměřili hodnotu od 0,21 a 0,09 promile alkoholu. Opilých mladíků se ujali rodiče, kteří popíjeli s nimi, jim byla uložena bloková pokuta 500 korun za to, že umožnili svým dětem požívat alkoholické nápoje. Na další kontrole se přišlo na dvě mladistvé slečny posilněné alkoholem, a to v klubu nedaleko rybníka Papež. Při orientační dechové zkoušce bylo zjištěno u první dívky, r. 1996, 1,53 promile alkoholu a u druhé, r. 1997, 0,56 promile. Co se týká hracích automatů, nedošlo k žádnému pochybení. Dobříšští restauratéři i zaměstnanci zdejších heren a barů si musí dávat větší pozor na to, aby v jejich podnicích osoby mladší osmnácti let nekonzumovaly alkohol nebo nehrály na výherních automatech. Uvedeným kontrolám se dobříšští strážníci ve spolupráci s místními policisty PČR budou věnovat průběžně celý rok. Doufejme, že i četnost těchto kontrol způsobí, že počty případů porušování zákazu bude dlouhodobě klesat. Uvidíme. Akce pro děti Strážníci MP Dobříš provedli v Základní škole Dobříš, Komenské nám. v dubnu a na začátku května přednášku na téma dopravní výchova, bezpečné chování v silničním provozu, a ukázku výcviku služebního psa. Celá akce byla všemi zúčastněnými velmi kladně hodnocena a my, strážníci Městské policie Dobříš, se těšíme na další spolupráci. Zapsala strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš NOVÝ SMĚR ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ Nová výstava zachycuje životy bratří Čapků i občanů Staré Huti Památník Karla Čapka si touto cestou dovoluje pozvat všechny své příznivce na novou výstavu s názvem Ztracená generace. Ta bude veřejnosti slavnostně otevřena v sobotu 7. června ve 14 hodin. Výstava pořádaná u příležitosti stého výročí první světové války je zaměřena na život bratří Čapků v tomto pohnutém období. Začátek války zastihl oba bratry na počátku jejich slavné kariéry a snad i rozhodl o budoucí náplni jejich životů. Prostřednictvím výstavy nahlédneme do zákulisí intelektuálního prostředí kavárny Union, seznámíme se s počátky žurnalistické a spisovatelské kariéry obou bratří, nahlédneme do pozadí Josefových raných výtvarných děl, tolik ovlivněných nejen válkou, ale také vztahem k Jarmile Pospíšilové. Významnou součástí výstavy se stala i historie Staré Huti. Jak se žilo ve Staré Huti před válkou? Co válka změnila v životech starohu ských občanů? Stará Hu se stala tvůrcům výstavy zrcadlem, ve kterém se odrazilo dění nejen v ostatních obcích, ale na území celé budoucí Československé republiky. Výjimečným prvkem výstavy pak jsou osudy dvou místních rodáků Josefa Vimra a Františka Jindáčka. Svým životním příběhem návštěvníkům zprostředkovávají osudy mnoha tisíců dalších, kterým válka obrátila život naruby. Tvůrci výstavy čerpali z dokumentů tolik důležitých pro místní historii Školní kroniky, Letopisů Staré Hutě i ze vzpomínek pamětníků. K vidění budou dobové dokumenty, exkluzivně v rámci vernisáže vystavíme také Školní kroniku obce Stará Hu. Den pejsků sice letos opět propršel, ale kdo přišel, určitě nelitoval Pozvánka na 27. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne od 18 hodin v obřadní místnosti OU ve Staré Huti.

13 NOVÝ SMĚR 13 Pozvánka na Zahradní slavnost Tradiční rozloučení se školním rokem 2013 /2014 Zahradní slavnost se uskuteční ve čtvrtek 26. června 2014 v 16. hodin na školním hřišti ZŠ ve Staré Huti. Slavnostním stužkováním budou vyřazeni absolventi 5. ročníku naší školy a přijati do stavu školáků budoucí prvňáčci. K tanci nám bude hrát DJ Matouš. Zveme všechny, kteří se s námi chtějí radovat z přicházejícího léta a prázdnin! Hezké léto a prázdniny přejí všichni zaměstnanci MŠ a ZŠ Přij te ochutnat točenou zmrzlinu u Melicharů denně od 11 do 19 hodin! Pozvánka Klub důchodců oznamuje, že letní posezení s hudbou bude v neděli dne od 14 hod. na zahradě pod slunečníky v České hospodě u kapličky. Dětské divadlo Dramatický kroužek Základní školy spolu s MKS Stará Hu a Památníkem Karla Čapka srdečně zvou na dětské divadelní představení. Dne budou v zahradě památníku sehrány dvě pohádky Strašidla a víly a Honza a mlsný drak. V případě trvalého deště se představení odkládá. Vstupné dobrovolné. Významného životního jubilea se v měsíci červnu dožívají: Marie Vitásková, Zdeňka Týrová, Ladislav Šinágl Srdečně blahopřejeme! Zprávičky z mateřské školičky V měsíci květnu bylo aprílové počasí, ale my jsme si to v mateřské škole užili. Děti si zasadily kytičku pro maminku, starší děti vyráběly ozdobu z ručního papíru. Byli jsme také na výletě v Hrachově u Sedlčan. Děti viděly, jak se pečuje o opuštěná mlá ata a zraněná zvířata. Předškoláci si vyzkoušeli, jak jim to půjde ve škole. Den dětí jsme Radostně prožili v zahradě Mateřské školy se soutěžemi a malováním na obličej.všichni se těšíme na léto a zahradní slavnost na hřišti u školy. Děti a kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Stará Hu. Kopaná Mužstvo A Dne 12. června se 85 let dožívá také pan Jan Čáka, český výtvarník a spisovatel, který o našem kraji napsal mnoho publikací. Kromě jiného se věnuje heraldice a je autorem našeho obecního znaku. Srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let. Poděkování Chtěla bych moc poděkovat OU, SPOZ, všem členům Klubu důchodců a všem blízkým a příbuzným, kteří si vzpomněli. Všem moc děkuji za krásná blahopřání a pozornosti darované k mým narozeninám. Marie Cihelková Děkujeme obecnímu úřadu a SPOZ, jmenovitě paní Kubátové a panu Dragounovi, za milou návštěvu, přání a dárky u příležitosti naší zlaté svatby. Dagmar a Štefan Drozdovi Vzpomínáme Před 7 lety, 23. června 2007, nás opustila paní Marie Kliková, dlouholetá šička v RZ Dobříš. Stále vzpomínají synové Jirka a Vlá a Dne 23. června uplynou tři roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef Dolejš ze Staré Huti. S láskou stále vzpomíná manželka Božka a dcery Miluš a Jana s rodinami a příbuznými TJ Stará Hu Počepice Velká Lečice TJ Stará Hu Z historie Staré Huti Obecní úřad Stará Hu Karla Čapka 430, Stará Hu Tel.: Opět se vracíme ke kronikám, ze kterých pro nás několik informací nashromáždil pan Jiří Karel Klika v příbramském Státním okresním archivu. Před 100 lety, v roce 1914, byl vystavěn učitelský domek, kde je dnes pošta a družina. V červnu si připomeneme 135. výročí narození malíře, profesora Josefa Jindřicha Loukoty (nar v Hranicích na Kozích Horách, následně pobýval v hájovně U pěti lip a především ve vile Zdence). Natáčení televizního fi lmu o Antonínu Dvořákovi vrátilo Strž do 19. století...

14

15

16

17

18

19

20

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Bartůněk František,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více