Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí"

Transkript

1 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Vážení občané, rád bych vás spolu s ředitelem dobříšského zámku panem Pavlem Krejcárkem pozval na největší hudební událost letošní hudební sezony na Dobříši. Koncert, který se na nádvoří zámku bude konat, je naším společným projektem. Je to projekt, který jasně vypovídá o další výborné spolupráci obou partnerů, která již dlouhá léta nese své výsledky v mnohých oblastech rozvoje města. Rádi bychom tímto koncertem zahájili v našem městě novou tradici letních koncertů konaných pod širým nebem. Možná se dočkáme v areálu dobříšského zámku i skutečné opery! Přeji vám hluboký umělecký zážitek. Mgr. Jaroslav Melša, starosta města Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se uskuteční ve čtvrtek od hod. v kulturním domě. Z programu: běžné agendy majetkové věci a dal. Program jednání bude v termínu zveřejněn na úřední desce města Dobříše a na Vážení spoluobčané, v tomto čísle DL pokračuji v sérii článků, ve kterých vás informuji o jednotlivých oblastech rozvoje města. Obsahem dnešní kapitoly jsou základní informace o společnostech s majetkovou účastí města. Jedná se o tyto společnosti DOKAS, s. r. o, Vodohospodářská společnost Dobříš, s. r. o., Středisko zdraví, spol. s r. o. DOKAS s. r. o. DOKAS, s. r. o., je společnost 100% vlastněna městem. Firma vznikla v roce Pro zajímavost uvádím, co znamená zkratka DOKAS DObříšsko, Knínsko A Společníci. Název firmy zůstává zachován, i když již neodpovídá současné situaci. Hlavní činností firmy je především nakládání s odpady, údržba zeleně, komunikací a veřejného osvětlení ve vlastnictví města. Firma se dále zabývá stavební činností, provádí řemeslné práce, poskytuje dopravu a pracovní stroje a ve své správě má i některá sportovní zařízení. Společnost jsme v roce 2006 přebrali ve složité ekonomické situaci. Během 8 let došlo ke změnám ve vedení společnosti a následně ke krokům, které vedly k ozdravění společnosti. DOKAS, s. r. o., obnovuje a doplňuje dopravní a pracovní stroje, modernizuje sběrný dvůr a celkově vykazuje kladný hospodářský výsledek. Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001 pro systém řízení kvality a ISO systému environmentálního managementu. Firma vykonává svoji činnost jednak na základě smluv, které má s městem, např. na údržbu zeleně,... pokračování na straně 2 Region na síti Zveme vás na turistický portál města Dobříše (www.ic.mestodobris.cz), kde se dozvíte více o kulturním dění, sportu a možném využití volného času na Dobříši. Čtenářům nabízíme dále tipy na výlety, ubytování, restaurace a jiné užitečné informace. Součástí stránek je i naučná stezka Dobří(š) v poznání. Nezapomeňte sledovat i stránky turistického regionu Od Brd k Vltavě (www.odbrdkvltave.cz) s přehledem turistických služeb v regionu. V kalendáři akcí pak naleznete zajímavé akce, které se v průběhu roku konají v jednotlivých obcích. Novinky z regionu můžete sledovat i na facebookových stránkách (www.facebook.com/ odbrdkvltave) a com/brdyvltava). Bc. Šárka Poláčková, Informační středisko Dobříš Dobříš jako malovaná Město Dobříš ve spolupráci s Městskou knihovnou Dobříš pořádalo v období března a dubna výtvarnou soutěž pro děti a mládež Dobříš v omalovánkách aneb Jak vidím Dobříš já. Na výstavu soutěžních prací vás zveme do knihovny, která je volně přístupná ve výpůjční době knihovny až do 31. července. Bc. Šárka Poláčková, Informační středisko Dobříš Uzávěrka příspěvků do prázdninového čísla Dobříšských listů bude 19. června

2 2 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Vážení spoluobčané, pokračování z titulní strany...čištění komunikací, svozu odpadů atd. Vedle toho se DOKAS chová standardně, jako ostatní firmy s podobnou činností, a zúčastňuje se výběrových řízení pro získání dalších zakázek, které vyhlašuje nejen město, ale i jiní zadavatelé z celého regionu, např. na stavební činnosti. Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r. o. Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r. o., vznikla v roce 1993, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako společnost provozující vodovody a kanalizace v majetku města. Vznikla jako nástupce Středočeských vodovodů a kanalizací a zabývá se provozováním vodovodů a kanalizací a výstavbou inženýrských sítí. Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r. o. je 100 % vlastněna městem Dobříš a zajiš uje na základě nájemní a mandátní smlouvy pro město Dobříš správu a údržbu vodohospodářských zařízení. Vedle činností vykonávaných pro město Dobříš zajiš uje také správu a provoz vodohospodářských zařízení i některým obcím v okolí a účastní se výběrových řízení a stává se tak často realizátorem výstavby inženýrských sítí v regionu. Kanalizace ve městě byla budována průběžně ve 20. století a neustále je rozšiřována dle potřeb nové výstavby. Na veřejnou kanalizaci je napojeno v současné době trvalých obyvatel prostřednictvím kanalizačních přípojek. Ostatní nenapojení obyvatelé využívají stávajících bezodtokových žump, které jsou vyváženy na ČOV Dobříš. Odvádění deš ových vod z území obce je řešeno částečně vybudovanou deš ovou kanalizací ve správě provozovatele stokové jednotné a oddílné sítě. Kanalizační sít ve městě Dobříši je řešena z části jednotnou a z části oddílnou soustavou. Kanalizační stoky jsou různého stáří a technického stavu. Nově budované kanalizační stoky jsou realizovány výhradně jako kanalizace oddílná. Odpadní vody jsou přiváděny do jihovýchodní oblasti extravilánu města, kde je veřejná kanalizace napojena na městskou ČOV Dobříš s kapacitou ekvivalentních obyvatel. Vyčištěné vody z ČOV Dobříš jsou vypouštěny do Hu ského rybníka, který je korytem Sychrovského potoka. Na ČOV Dobříš jsou přiváděny tlakovou kanalizací i odpadní vody z přilehlé obce Stará Hu, která má vybudovanou oddílnou kanalizaci. Město má vlastní podzemní zdroje pitné vody. Vrty se nacházejí v lokalitě Trnová, kde bylo vybudováno 8 vrtů a využívají se také stávající pramenní zářezy. Další vrty byly postupně budovány v lokalitě Brodce a Lipíže. Nejnovější zdroje jsou vybudovány v lokalitě Svatá Anna a Sychrov. V současnosti je zásobování města pokryto kvalitní vodou z těchto zdrojů a je zcela soběstačné. Společnost vykazuje dlouhodobě kladný hospodářský výsledek a zaznamenává trvalý rozvoj. Středisko zdraví, spol. s r. o. Ve Středisku zdraví, spol. s r. o., je struktura poněkud složitější. Budova je 100% vlastněna městem. 1. ledna 1998 zahájilo v budově svoji činnost Středisko zdraví, spol. s r. o., které je nestátním zdravotnickým zařízením. Středisko zdraví, spol. s r. o., je tvořeno obchodními společníky 65 % městem a dalšími sedmi společníky, každý s 5% podílem. Středisko zdraví, spol. s r. o., zaměstnává 10 lékařů a má sjednané tři smluvní zdravotnické odbornosti: Rehabilitační oddělení, zdravotní dopravní službu, domácí péči. Kromě vlastních oddělení a ambulancí společnosti Středisko zdraví, spol. s r. o., zde zároveň působí další soukromé zdravotnické ordinace, poskytující široké spektrum zdravotní péče. Prostřednictvím smluv se zdravotními pojiš ovnami je zajiš ována kvalitní zdravotnická péče především pro spádovou oblast Dobříše a okolí. Všem klientům je poskytována odborná péče v celé řadě zdravotních odborností, kvalitní diagnostická vyšetření, firemní zdravotní péče a další služby. Od roku 2004 je správa budovy polikliniky Dobříš vykonávána prostřednictvím společnosti Středisko zdraví P+S, s. r. o., která je dceřinou společností Střediska zdraví spol. s r. o. Středisko zdraví P+S, s. r. o., zajiš uje všem uživatelům polikliniky Dobříš služby tzv. facility managementu: zajiš uje pronájem ordinací a komerčních prostor poskytuje subjektům, působícím v budově polikliniky, komplexní technickou, administrativní a finanční správu. V objektu polikliniky je prostřednictvím společnosti Středisko zdraví P+S poskytován pronájem 12 lékařům pro soukromé ambulance a dalším subjektům např. lékárně, odběrovému pracovišti a laboratorní službě, oční optice a kosmetickému salonu. V současné době je jednou z priorit města zlepšit technický stav budovy. Byla proto podána žádost o dotaci na zvýšení tepelně-technických vlastností budovy městské polikliniky v Dobříši. Cílem projektu je zateplení budovy vedoucí ke snížení energetické náročnosti. Konkrétními opatřeními vedoucími k tomuto cíli jsou: 1) zateplení obvodových pláš ů 2) zateplení střech a stropních desek technických, nevytápěných podlaží 3) výměna oken za okna s nízkým součinitelem prostupu tepla. Žádost o dotaci byla podána na SFŽP v listopadu 2013, od té doby běží náročný proces administrace. Jedná se o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci opatření 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V květnu 2014 byla žádost přijata a během června bude znám konečný výsledek. Tedy zda nám bude finanční dotace poskytnuta. V případě kladného výsledku je předpokládaný termín realizace 6/ /2014. Celkové náklady: Kč Dotace (SFŽP): Kč Vlastní zdroje: Kč Současně probíhají a budou probíhat stavební činnosti, vedoucí ke zlepšení sociálního zařízení pro pacienty a lékaře, a technická opatření, vedoucí k co nejefektnějšímu energetickému provozu budovy. Společnou snahou všech zainteresovaných je poskytovat klientům odbornou péči v celé řadě zdravotních odborností. To vše závisí na zdárném jednání se zdravotními pojiš ovnami. I na tomto poli jsme prostřednictvím pana jednatele velmi aktivní a výsledky se již dostavují. Byla např. rozšířena ordinace praktického lékaře pro děti a ordinace diabetologie. Podařilo se také významně rozšířit služby odběrového pracoviště a laboratorní služby. Vážení spoluobčané, problematika společností vlastněných městem je velice rozsáhlá. V článku jsem se snažil uvést aspoň základní informace. Snahou města a vedení jednotlivých společností je co nejefektivněji nakládat s městským majetkem a poskytovat služby, které budou stále vylepšovat naše podmínky k dobrému životu v našem městě. Mgr. Jaroslav Melša, starosta města Bezbariérový přístup do Městské knihovny Dobříš Město Dobříš uspělo se žádostí o dotaci z Ministerstva kultury ČR na projekt Dobříš, mobilita Městská knihovna, přístavba samostatného vstupu. Cílem je přístavba samostatného bezbariérového vstupu. Vstup do přístavby bude automatickými dveřmi a v přístavbě samotné bude vybudován výtah a pravidelné tříramenné schodiště kolem výtahové šachty. Z bezbariérového výtahu bude přístup přímo do prostoru recepce knihovny. Tento nově vybudovaný výtah umožní bezbariérový vstup zdravotně postiženým, rodičům s kočárky, malým dětem, seniorům. Tento projekt je součástí záměru bezbariérové trasy DOBŘÍŠ MĚSTO BEZ BARIÉR, který byl schválen Úřadem vlády ČR dne a jehož cílem je postupné odstraňování překážek na území města Dobříše. Celkové náklady jsou Kč. Výše dotace ze SR činí Kč. Město Dobříš se bude podílet na spolufinancování projektu ve výši Kč. Realizace stavby bude probíhat v období 07/ /2014. Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka Dítě v lese vás srdečně zve do lesní školky Mokrovraty na akci Oslava slunovratu sobota 21. června 2014 od 15 do 20 hod. Sejdeme se v 15 hodin na dobříšském vlakovém nádraží. Odtud pojedeme do Lesní školky v Mokrovratech, kde vyzkoušíme nové herní prvky: hmatový chodníček a balanční stezku. V průběhu celé akce bude otevřena Lesní čajovna, kde se budete moci občerstvit například čaji z darů lesa či výbornými domácími koláčky. Dále se můžete těšit na první letní oheň, pečení slunovratového chleba, vití věnců a sběr sedmera léčivých bylin. Návrat zpět vlakem ve 20 hod. Těšíme se na vás. Tato akce byla podpořena z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše.

3 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 3 Stručné informace z 26. zasedání Zastupitelstva města Dobříše Veřejná schůze Zastupitelstva města Dobříše se uskutečnila 24. dubna 2014 ve společenském sále KD. Bylo přítomno 16 členů ZM, z jednání se předem omluvili: Karel Čihák, Mgr. Petra Neubergerová, Mgr. Stanislav Vacek. Vybíráme z projednávaných bodů: ZprávaočinnostiRadyměstaDobříše Zprávu z jednání RM v období od 21. února 2014 do 23. dubna 2014 přednesla paní místostarostka Eva Marvanová. V rámci diskuse k přednesené zprávě byl členy zastupitelstva města diskutován záměr projektu Muzeum Dobříš. Starosta města Mgr. Melša vysvětlil souvislosti a stanovisko RM v této věci. Na základě dostupných informací od dotčených subjektů, rada města konstatovala, že zapojení města do projektu není z časových, organizačních a ekonomických důvodů v roce 2014 reálné. Po zvážení všech skutečností se připojuje k projektu deklaratorně a vidí spolupráci v dalších letech jako vítanou. Zmínil také, že projekt byl a může být i v budoucnu podpořen prostřednictvím příspěvku z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše. Rozpočtové opatření č. 1/2014, včetně přehledůoplněnípříjmůačerpánívýdajůrozpočtuk Předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2014 zohledňuje zejména skutečnosti, které nebyly známy v době schvalování rozpočtu města na rok Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou navyšuje o tis. Kč a výdajové stránky o tis. Kč. Plnění příjmů a čerpání výdajů k : Příjmy dosáhly téměř 40 mil. Kč, tj. 28 % schváleného rozpočtu. Výdaje byly čerpány ve výši 24 mil. Kč, tj. 16 % schváleného rozpočtu. Celkový přebytek rozpočtu po zapracování navrhovaných změn ve výši 19,262 mil. Kč byl ponechán jako rezerva. Měla by sloužit na vykrytí budoucích nákladů na rekonstrukci plata 2. ZŠ (cca 2 mil. Kč), k doplnění spolufinancování nových projektů (zateplení polikliniky a sportovní haly, jedlový hájek, komunikace Fričova atd.), na další neplánované opravy a investice, při případném zpožděném posílání dotací či pokrytí možného propadu v příjmech (neprodání pozemků na Větrníku v roce 2014) apod. Případně také na konkrétní finančně nákladnější akce plánované v budoucnu (městský dům, radnice). Návrh usnesení byl přijat. Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 1 člen ZM. PojmenovánínovýchulicvDobříši RM předložila k projednání a schválení ZM níže uvedené návrhy na stanovení nových názvů ulic ve městě Dobříš. K získání vhodných návrhů na stanovení nových názvů ulic byly posouzeny podněty, které byly v minulosti doručeny městu Dobříš, podněty od kronikáře města Dobříše, jakož i návrhy vlastní, tak aby názvy nových ulic byly v souladu se vžitými místními názvy, tak i s názvy ulic v jejich blízkosti a aby byly na nejmenší možnou míru eliminovány změny adres občanů města Dobříše, kteří v těchto lokalitách již mají trvalé bydliště. Po posouzení bylo odborem správních agend navrhováno: 1) Název ulice Levandulová je navrhován z důvodu začlenění do ulic obdobných názvů v okolí jako Jasmínová, Šeříková atd. ZM schválilo: Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. 2) Název ulice Na Větrníku je navrhován z důvodu již vžitého, používaného názvu v této lokalitě. V diskuzi se prosadil názor, že název Na Větrníku je obyvateli města vnímán jako název pro celou lokalitu. Výsledek hlasování: pro 0, proti 11, zdrželi se 4 členové ZM. Návrh usnesení nebyl přijat. 3) Název ulice Ludmily Polesné je navrhován na základě podnětu paní Jany Pinkové, sestry Ludmily Polesné, která část života od r prožila na Dobříši, aktivně pracovala v místním Sokole, stala se šestinásobnou mistryní světa v jízdě na kajaku na divoké vodě. ZM schválilo: Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. 4) Název ulice Vlaška je navrhována z důvodu vžitého místního názvu. ZM schválilo: Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. 5) Prodloužení ulice Anenská je navrhováno z důvodu prodloužení ulice stávající jako vhodné, logické řešení. ZM schválilo: Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. 6) Název ulice Foglarova je navrhován na základě podnětů Č.T.Ú., táb. od. Zlatý list Dobříš za podpory celorepublikových organizací (Sdružení přátel J. Foglara) a některých dalších místních organizací, které byly doručeny městu Dobříš v r (k 105. výročí narození spisovatele J. Foglara). Doplňující návrh Ing. arch. Pavla Vandase k návrhu č. 6: Hlavní ulice: Foglarova ulice, náměstí Rychlých šípů, alej Jana Tleskače, ulice Ke Stínadlům, ulice U Bobří řeky, Jestřábova ulice, plácek Kočičí pracky. Po diskusi byl dán podnět, aby pojmenování ulic v této lokalitě bylo projednáno na dalším jednání ZM. Výsledek hlasování: pro 0, proti 11, zdrželi se 4 členové ZM. Návrh usnesení nebyl přijat. Poskytnutí příspěvků na sociální oblast prorok2014nad50000kč Hodnotící komise, schválená radou města, obdržela k posouzení celkem 9 obálek se žádostmi o příspěvek na sociální oblast pro rok Návrh hodnotící komise na přidělení příspěvků, které nepřesahují 50 tis. Kč rada města svým usnesením č. 13/6/2014/RM schválila. Zároveň projednala a svým usnesením č. 14/6/2014/RM doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Dobříše příspěvky, jejichž částka přesahuje 50 tisíc Kč. Jedná se o: příspěvek ve výši Kč pro Proximu Sociale, příspěvek ve výši Kč pro Rodinné centrum Dobříšek. Návrh usnesení byl přijat. Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. (Tabulka přidělených příspěvků je zveřejněna na Dotace pro vás) Grantovéřízenínaposkytnutífinančního grantu z Fondu sportu, kultury a volnéhočasuměstadobříšenarok2014nad 50000Kč Hodnotící komise, resp. rada města posoudila žádosti o poskytnutí grantu z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše pro rok Rada města schválila finanční částky do Kč včetně dle návrhů komise usnesením č. 44/7/2014/RM. Orientační klub Dobříš Kč Gymnastika Dobříš Kč Č.T.Ú. T.O. Zlatý list Kč Městský fotbalový klub Dobříš Kč Rodinné centrum Dobříšek Kč Orel jednota Dobříš Kč Junák svaz skautů a skautek ČR Kč Návrh usnesení byl přijat. Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. (Tabulka přidělených příspěvků je zveřejněna na Dotace pro vás) Obecně závazná vyhláška města Dobříš č.2/2014ostanovenímístačasu,vekterýchmohoubýtprovozoványsázkovéhry, loterieajinépodobnéhrynaúzemíobce RM doporučila ke schválení OZV č. 2/2014. Po vyhodnocení přehledu povolených přístrojů v jednotlivých provozovnách dospěl živnostenský odbor MěÚ v Dobříši k poznatku, že v některých provozovnách již žádné přístroje povoleny nejsou. Vzhledem k této situaci je navrhována další regulace míst, kde budou nadále hrací přístroje povolovány. Touto vyhláškou dochází ke snížení počtu provozoven, ve kterých mohou být sázkové hry, loterie a jiné podobné hry provozovány. Výhled: V průběhu podzimu 2014 lze připravit vyhlášku o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém katastrálním území města Dobříše, v plném rozsahu, s účinností od Návrh usnesení byl přijat. Výsledek hlasování: Pro 11, proti 0, zdrželo se 4 členů ZM. ObecnězávaznávyhláškaměstaDobříše č.3/2014oomezeníprovoznídobyhostinskýchprovozoven znovuprojednáno aschválenovrámciboduč.18 (diskuse) jakoozvč.5/2014 Návrh na přijetí vyhlášky byl předložen na základě podnětu plynoucího z diskuse únorového ZM. Dále i z důvodu enormního nárůstů případů přestupků a trestných činů, kterých se dopustily osoby v podnapilém stavu opouštějící hostinská zařízení (především problém s nonstopy). Předmětem vyhlášky je regulace činnosti, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, tj. regulace provozní doby hostinských provozoven. Cílem vyhlášky je vytvoření stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů města Dobříše, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě a podmínek k provozování hostinské činnosti bez kolize s dodržováním veřejného pořádku, zejména v nočních hodinách. pokračování na straně 4

4 4 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Stručné informace ze ZM Dobříše pokračování ze strany 3 Návrh RM: provozní doba v rozmezí od 6.00 hodin do 3.00 hodin. Účinnost vyhlášky: od K předloženému návrhu proběhla široká diskuse se zapojením členů zastupitelstva města, odpovědných pracovníků městského úřadu i veřejnosti. Výstupem bylo několik pozměňovacích návrhů, o nichž bylo postupně hlasováno. Žádný z návrhů nebyl přijat. Tato OZV byla znovu projednána v bodě č. 18 programu ZM Diskuse, a nakonec schválena pod usnesením č. 22/26/2014/ZM. Z důvodu pozdějšího schvalování této OZV došlo k přečíslování vyhlášky na č. 5/2014. ZM schválilo OZV města Dobříše č. 5/2014 o omezení provozování doby hostinských provozoven ve znění: Hostinské provozovny umístěné v lokalitách stanovených v příloze č. 1 této vyhlášky musí mít stanovenou provozní dobu Po Pá v době od 6.00 hod. do 2.00 hod.; So Ne a svátky od 6.00 hod. do 4.00 hod. Návrh usnesení byl přijat: Pro 13, proti 0, zdrželi se 2 členové ZM. ObecnězávaznávyhláškaměstaDobříše č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholickýchnápojůnaveřejnémprostranství Návrh nové alkoholové OZV je předkládán z důvodů: a) žádosti ředitele zámku Dobříš, který požaduje lokalitu anglického parku, jako veřejné prostranství, začlenit do alkoholové OZV; b) ukončení povinnosti města udělovat výjimky z alkoholové OZV pro veřejné akce pořádané či spolupořádané městem Dobříš a jeho příspěvkovými organizacemi nebo subjekty, které mají veřejnou akci řádně ohlášenou dle OZV č. 1/2013; c) přesnější specifikace lokalit veřejného prostranství včetně nově vymezených. Návrh usnesení byl přijat. Výsledek hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 1 člen ZM. ObecnězávaznávyhláškaměstaDobříše č.4/2014ostanovenísystémushromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územíměstadobříše Navržená OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2013, pouze upřesňuje pravidla sběru kovových odpadů. Do odpadového systému obce zapojuje dobříšské výkupny kovů. Návrh usnesení byl přijat. Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Návrh na odkup hrobky na městském hřbitověvdobříši Návrh na odsouhlasení kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k hrobce na městském hřbitově v Dobříši. Město Dobříš má ze zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, povinnost zajistit pohřbení zpopelněných ostatků ze sociálních pohřbů. Město má v současnosti deponovány desítky uren ze sociálních pohřbů, jak v márnici na hřbitově, tak u pohřební služby Kotrch. Odkupem hrobky město zajistí důstojný hrob pro uložení ostatků, o které má město zákonnou povinnost se postarat. S majitelkou je domluvená cena za hrobku ve výši Kč. Návrh usnesení byl přijat. Pro 16, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů vlastnického práva k pozemkům 143/2aparc.č.144/3vk.ú.aobciSvaté Pole Dohoda o narovnání mezi městem Dobříš, jako uznávajícím, a paní B. Slezákovou, bytem Budínek 6, Svaté Pole, jako výlučným vlastníkem, jejímž předmětem je narovnání majetkoprávních vztahů a odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva k pozemkům parc. č. 143/2 a parc. č. 144/3, oba v k.ú. a obci Svaté Pole, a to za náhradu ve výši Kč včetně DPH, zahrnující nutně vynaložené náklady uznávajícího spojené s narovnáním majetkoprávních vztahů. Návrh usnesení byl přijat. Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Diskuse Starosta města přítomným sdělil aktuální informace: rozestavěná budova u bytového komplexu (bývalý pivovar) má nového majitele, který chce nemovitost dostavět. S vedením města konzultoval jím zvažované varianty dalšího využití, průchod pro pěší z lokality Javorová a Nad Prachandou na Větrník. Vedením města byla dojednána možnost průchodu po chodníku pod areálem firmy Interagencie, areálem bývalých rukavičkářských závodů, východ hlavní bránou závodu do ulice Na Zlaté stezce a Rukavičkářská ulice. Zdroj: zápis ZM, redakčně kráceno Den Země na Dobříši děkujeme V letošním roce proběhl na Dobříši již šestý ročník Dne Země. Tento den se slaví po celém světě dne 22. dubna. Je propagací environmentálního hnutí a oslavou ochrany životního prostředí. V našem městě pořádáme tradičně Týden Země, který je zaměřen na úklid veřejných prostranství a okolí města. Ve stejném období se pořádají i další akce se zaměřením na životní prostředí. Při úklidu města opět přiložili ruku k dílu žáci a studenti všech dobříšských škol i další městské neziskové organizace (Sportovní klub Vlaška, Městský fotbalový klub, skautky a táborníci, dívčí oddíl Minehaha, 2. roj Lampyris Dobříš, Rodinné centrum Dobříšek, Sokol Dobříš, Český rybářský svaz, dobříšští dobrovolní hasiči, tentokrát i s dětským družstvem, Občanské sdružení Modřínová, Pesoklub Dobříš, Okrašlovací spolek města Dobříše a další). S úklidem pomohly i kolektivy většinou mladých, nikde neorganizovaných spoluobčanů, někteří z nich již opakovaně. Při celé akci se sesbíralo přes tunu směsného odpadu. Součástí úklidu je soutěž o nalezení největší kuriozity při sběru odpadu. V některých týmech se dokumentování akce ujalo, fotografií je rok od roku víc a mají vyšší vypovídací hodnotu. V letošním roce odborná komise vyhodnotila nejzajímavějším předmětem vysušenou enormně velkou štičí hlavu pod názvem: Tenhle pohled vidí většina rybek naposledy, kterou zaslaly skautky, světlušky a táborníci. Při hodnocení proběhla zajímavá diskuse nad způsobem, ja- kým se mohla hlava dostat na místo sběru. Co si myslíte vy? 2. místo vyhrála třída 4.B 2. ZŠ Dobříš s obrázkem vysloužilého bubnu z pračky v zajetí celé třídy. Buben takto samostatně uložený v přírodě skutečně nic nevypere, nevyčistí, odpadky neuklidí. Fotografii, která se umístila na 3. místě, nám zaslal zástupce Sportovního klubu Vlaška s informací o úklidu lesa v trasách jarního běhu pro zdraví, běhu dobříšského triatlonu a Day by night, v celkové délce 27,2 km. Na místech takto sportovně vytížených nalezli Pozvánka účastníci (bohužel nejen) krabičku od cigaret i se zachovalou výraznou informací o její škodlivosti. Je vidět, že sport, láska k přírodě a odpor k cigaretám nemusí mít přímou souvislost. Ceny do soutěže v podobě výborných dortů věnovalo Pekařství a cukrářství Stáňa z Malé Hraštice, kterému tímto děkujeme. Ráda bych na konec vyslovila optimistickou myšlenku, že v příštích ročnících této akce již nebude co uklízet. Z celoročních zkušeností s odklízením černých skládek ve městě i okolí ale takto optimistická být nemohu. Stále je mezi námi hodně spoluobčanů, kteří si myslí, že nejvhodnějším místem pro uložení jejich vysloužilého odpadu je les, louka, příkop u cesty či sběrné místo na tříděný odpad. Není. O to raději děkuji všem zapojeným organizacím, všem účastníkům akcí, uklízejícím dětem, studentům i dospělým občanům Dobříše i okolí. S Vaší pomocí jsou dobříšská veřejná prostranství i okolí Dobříše opět zelené, čisté a připravené uvítat jaro (i když v letošním roce spíše rovnou léto). Děkujeme! Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru životního prostředí V pátek od 15 do 18 hod. pořádá Sdružení Dej mi šanci setkání rodičů a dětí na zahradě ČCE v Husově ulici Dobříš. Od 15 hod. budou připraveny pro děti i dospělé soutěže s odměnami. Společně si upečeme špěkáčky a posedíme u ohně. Za nepříznivého počasí se akce bude konat uvnitř. Všichni jste srdečně zváni. Vstup je zdarma.

5 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 5 Oslava Dne Země na hřišti B. Němcové V úterý dne pořádalo město Dobříš a Gymnázium Karla Čapka Dobříš, ve spolupráci s Vodohospodářskou společností Dobříš, s. r. o., Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld Lesní a rybniční správou Zbiroh, Vodovody a kanalizacemi Beroun, a.s., a společností Dokas Dobříš, s.r.o., oslavu Dne Země, tentokrát s tématem vody. Akce byla orientována na děti z mateřských školek a prvních stupňů škol základních, pro které si pořadatelé připravili krásný program, informující o vodě v přírodě, vodě na Dobříši i vodě vůbec. Návštěvníci se mohli dozvědět mnoho zajímavých informací od provozovatelů vodovodů a kanalizací nebo pracovníků dobříšských sádek. K vidění byly různé druhy sladkovodních ryb či vodohospodářská technika. Studenti dobříšského gymnázia připravili pro své malé kolegy mnoho soutěží i vodní orientační běh. Návštěvníci Dne Země dostali šanci vyzrát na balenou vodu díky Vodnímu baru, který pro ně připravil spolek Česko pije z vodovodu. Šlo o slepou ochutnávku tří druhů vod: z místního kohoutku, balené pramenité a balené pitné. Jak to dopadlo? Pouze 13 š astlivců dokázalo vzorky správně přiřadit a 84 % ze 105 návštěvníků ohodnotilo chu vzorku z vodovodu jako stejnou nebo dokonce lepší než vzorků balených. Tento výsledek překvapil i pořadatelky: Vodovoda za 4 roky existence Vodního baru zatím zabodovala vždy, ale v Dobříši vyhrála skutečně nekompromisně. Je vidět, že místním jejich voda chutná, doplnila Zuzana Cabejšková, předsedkyně Česko pije z vodovodu. S kolegyněmi kromě ochutnávky zprostředkovaly i pohled na hromadu 200 PET lahví, které každý průměrný Evropan za rok vyhodí. Třídění je sice užitečné, ale jádro problému neřeší. Nejlepší je vzniku odpadu předcházet a volit varianty, které jsou méně materiálově náročné. V otázce pitného režimu kohoutková voda ekologické řešení nabízí, vysvětluje Marta Zveibil Hrubá, členka spolku. Na adrese spolek též vede databázi restaurací, které nabízí svým hostům vodu z kohoutku. Na svůj první záznam z Dobříše stále čeká. Zejména nejmenší návštěvníci intenzivně využívali skákací hrad ve tvaru nakladače a nákla ákovou nafukovací klouzačku. Tyto atrakce i všechny stánky pořadatelů byly během celého dne hojně obsypány dětmi. Vzhledem k tomu, že ani aprílové počasí nás zrovna nezlobilo, byl den na hřišti příjemně strávený. Město Dobříš upřímně děkuje všem pořadatelům a pomocníkům pořadatelů za vysoké pracovní, odborné i lidské nasazení při této akci, váží si jejich angažovanosti a doufá, že se při příští podobné nebo zcela jiné akci opět setkáme. Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru životního prostředí Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska se zapojil do projektu: Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR. Cílem tohoto projektu je vytvořit podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce obcí (v oblasti samostatné působnosti), která přináší finanční úspory při zachování nezávislosti obcí. Projekt se tak zabývá třemi základními tématy: školstvím, sociálními službami a odpadovým hospodářstvím, která vytipoval Svaz měst a obcí jako vhodná ke spolupráci v samostatné působnosti. V současné době shromaž uje realizační tým (za ORP Dobříš koordinátor: Markéta Dvořáková, DiS., pracovník pro analýzy a strategie: Ing. Kateřina Boukalová a asistent projektu: Ing. Petra Svojtková) analytická data z uvedených oblastí na celém území ORP. Zpracování analytických dat nám umožní získat informaci o reálné situaci ve výše zmíněných oblastech na našem území a následně určit budoucí rozvojové priority, které jsou pro naše území nejvíce potřebné a ty zahrnout do připravované strategie. Od února 2014 jsme se také setkávali se starosty jednotlivých obcí ORP Dobříš (celkem 24 obcí) s cílem zjistit jejich názory na bariéry, preference a zkušenosti týkající se meziobecní spolupráce. V rámci rozhovorů jsme se také zabývali otázkou, jakým směrem by se v našem regionu měla ubírat meziobecní spolupráce v oblasti školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství. Výstupy z jednotlivých analýz byly představeny začátkem května na společném setkání v rámci oficiální setkání představitelů obcí. Dobříšský regionální trh a benefice v červnu Prodejní stánky budou v sobotu 14. června 2014 od 8.00 do umístěny jako obvykle v západní části Mírového náměstí. Přij te si popovídat se sousedy, nakoupit čerstvé potraviny a řemeslné výrobky z našeho regionu, poslechnout si Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů a také podpořit nákupem čerstvého pečiva klub Biják a Pesoklub Dobříš. Své příspěvky do benefice můžete posílat do 1. října 2014 pro Pesoklub na účet veřejné sbírky číslo /0800 a pro klub Biják na číslo účtu /0800. Přispět je možné také do pokladniček umístěných na deseti místech po Dobříši (podatelna MěÚ, Infocentrum, Letizia, Dětský svět, cukrárna Stáňa, lékárna Lege Artis, obuv Profesor, květinářství Protea, Pizza Presto, městská knihovna). Benefici podporují květinářství Letizia a Josef Bedřich, spol. s r. o., za což jim tímto velmi děkujeme. Za podporu a technické zajištění regionálních trhů děkujeme společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o. Zájemci o prodej na trzích se mohou hlásit na e- -mailu: příp. na telefonu: Barbora Pecháčková Uchytilová, propagace MěÚ Terénní sociální práce Farní charita Starý Knín rozšířila v Dobříši své služby o terénní sociální práci. Sociální pracovník se věnuje především dětem mladšího školního věku. Dětem je poskytováno doučování a zájmové aktivity, které jsou vedeny sociálním pracovníkem. Zázemí pro obě aktivity nabídla Městská knihovna Dobříš, kde se děti scházejí ve čtvrtek a v pátek od 14 do 17 hodin. Ve čtvrtek se doučuje a pátek je věnován volnočasovým aktivitám (hry, výtvarné dílny, seznamování se s knihami, soutěže, tanec atd.). Působení se bude rozšiřovat o poradenství pro dospělé, pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech apod. V případě zájmu můžete kontaktovat vedoucí služby Mgr. Noemi Trojanovou , (můžete nás kontaktovat i na našich facebookových stránkách pod názvem KroužeK).

6 6 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Knihovna v červnu: pozor velké přípravy na prázdniny! Milí příznivci naší knihovny, dnes malé pololetní bilancování: co bylo, je a bude. 1. BYLO: Tři projekty, které považujeme za významné. Jejich společné téma jsou bariéry, respektive jejich boření. DEN BEZ BARIÉR I v tomto roce jsme připravili program pro skupinu handicapovaných dětí z Jedličkova ústavu v Praze. Přijelo 12 dětí ze třídy ZŠ, z toho 5 jich bylo na vozíčku. Program začal v KD Dobříš vynikajícím představením dětského divadelního souboru při ZŠ Stará Hu pod vedením paní Majzelové. Po malé přestávce se role obrátily: herci usedli do publika a děti z JÚ s obrovským nasazením předvedly několik izraelských tanců. Poté si v knihovně děti poslechly scénické čtení z knihy Daisy Mrázkové Nádherné úterý v podání naší stálé spolupracovnice paní Věry Heklové, která ve svých 82 letech pravidelně chodí předčítat dětem Po malém občerstvení, ke kterému přispěla i paní Jarolímková (díky!), jsme se vydali na zámek děkujeme správě zámku za bezplatnou prohlídku! Jako překvapení před odjezdem do Prahy připravil Petr Kafka s dětmi ze sboru Kopretiny krátký koncertík v kostele Nejsvětější Trojice. Několik krásných písní, zpívaných v latině (!) a drobné dárky od nás i od města Dobříš to bylo opravdu krásné rozloučení. Naše velké poděkování patří též městské policii, jejíž strážníci nám ochotně pomohli vynosit vozíčkáře do schodů v knihovně i na zámku. NOC S ANDERSENEM Celostátní akci jsme si letos mírně upravili: oslovili jsme Státní knihovnu ČR a ve spolupráci s ní pak připravili výměnný program. Zatímco my jsme pražským dětem nabídli bohatý program na Dobříši, na naše děti v Klementinu čekala noční bojovka se strašidly i komisařem Vr apkou či předčítání herečky Veroniky Kubařové. Největší úspěch ale zřejmě mělo setkání s dánským velvyslancem, který dětem přečetl svou oblíbenou Andersenovu pohádku v originále. Pro naše i klementinské děti byla letošní oslava Andersenových narozenin (a tedy Mezinárodního dne dětské knihy) opravdu velkým zážitkem. KNIHOVNA PŘÍSTUPNÁ VŠEM To je název projektu, v rámci kterého se nám ve spolupráci s městem Dobříš podařilo získat grant na vybudování bezbariérového přístupu do knihovny. Doufáme, že koncem listopadu již bude našim čtenářům sloužit nový vstup s výtahem! 2. CO JE U NÁS V ČERVNU: DEN PRO DĚTI pondělí od do K Mezinárodnímu dni dětí malý dárek z knihovny! Pro čtenáře mladší 18 let, u kterých máme nevyřešené pohledávky: čtenářská amnestie pro ty, kteří dnes přijdou své resty vyřešit!!! A pro všechny děti VELKÁ SOUTĚŽNÍ HRA S ÚKOLY PO CELÉM MĚSTĚ! TÝDEN ČTENÍ DĚTEM od 2. do denně od Opět se zapojujeme do celostátní akce. Loni u nás předčítali dětem tatínci, letos dojde na hvězdy!!! Které??? Pan starosta Mgr. J. Melša, Zdeňka Žádníková-Volencová, Zora Jandová, Jan Rosák i Jitka Smutná, která pak večer nabídne dospělým i svůj hudební recitál. Na předčítání každý den vstup zdarma. RECITÁL JITKY SMUTNÉ pátek od Jitka Smutná nehraje jen v televizních seriálech! Účinkuje hlavně v divadle a také skládá a interpretuje krásné písně. Přij te si je poslechnout! Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč. Předprodej v knihovně a informačním středisku. JOSEF VELFL: HORNICTVÍ NA PŘÍBRAM- SKU V KNIHÁCH J. VELFLA čtvrtek od Pro Malou dobříšskou univerzitu přednáší ředitel Hornického muzea v Příbrami PaedDr. Josef Velfl. Vstupné 60 Kč, káva/čaj v ceně. VELKÝ PIKNIKOVÝ KNIŽNÍ BAZAR pátek od do Konec školního roku uf, tak to si zaslouží malý piknik děti i dospělé! Trávník před knihovnou čeká na vás, vaše děti, vaše deky i vaše knihy a nejlépe i vaše občerstvení Další knihy a občerstvení dodáme my. Rádi bychom to pojali jako malou oslavu začátku prázdnin Kdo si chcete pouze nakoupit skvělé knihy za skvělé ceny (většinou od 5 Kč do 60 Kč), přij te kdykoli od 3 do 6 hod. Pokud se vám však líbí idea vzájemného setkání a povídání nad knihami a dobrotami, budeme rádi, ozvete-li se nám předem, bude se nám lépe plánovat a pokusíme se maximálně vyjít vstříc vašim představám. Více info v knihovně, na webu či telefonním čísle ATENTÁT NA VÁLKU Sarajevský atentát a co bylo dál??? Vyhlašujeme soutěž ke 100. výročí události, která předělila dějiny. Napište nám odpově na otázku PROČ JE VÁLKA VŮL? příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresu seznam.cz, eventuelně odevzdávejte v knihovně. Délka příspěvku není rozhodující stačí jedna dobrá věta, ale může to být i povídka či jiný literární útvar. Ve hře jsou pěkné knižní i věcné ceny! KNÍŽKY NA PRÁZDNINY po celé prázdniny: Bazar dětských knih zdarma!!! Ve výpůjčních hodinách knihovny. 3. BUDE: Vzhledem ke stavebním pracím v knihovně bude o prázdninách velmi omezen volný výběr knih v oddělení pro dospělé. Po dobu omezeného provozu prodlužujeme čtenářům oddělení pro dospělé výpůjční dobu na 3 měsíce s výjimkou knih, o které již žádá další zájemce. PRÁZDNINOVÁ OTVÍRACÍ DOBA: Oddělení pro dospělé: úterý 8 18, sobota 9 12 Oddělení pro děti: středa 8 17, sobota 9 12 Přístup na internet: út, st a so ve výpůjčních hodinách Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, přejeme slunný červen a těšíme se na vás v knihovně! ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ SLAVNÉ ÁRIE a dueta z oper a operet koncert pod hvězdami na zámeckém nádvoří v sobotu Skladby představí sólisté Národního divadla v doprovodu orchestru Státní opery Praha. Vstupenky jsou v prodeji na pokladně zámku (rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do středy 4. 6.). V sobotu nás navštíví další pěvecký sbor z Nizozemí, který vážnou hudbou rozezní Zrcadlový sál od 20 hodin. Vstupné 100 Kč. V neděli 22. června vás od 10 do 17 hodin čeká krásný program pro rodiny s dětmi ZÁMEK DĚTEM. Během dne vás pobaví například duo VANDA A STANDA, pohádku zahraje Divadýlko z pytlíčku, zazpívají MAXIIM TUR- BULENC atd. Těšit se můžete na pohádkové stanoviště ve francouzském parku a plno odměn. Do neděle je pro vás přístupná výstava Jaroslava Svobody AKTY AKVARELY volné kresby aktů a abstraktní akvarelové kompozice. Během letošní turistické sezóny zámeckou expozici doplňují LOUTKY NA ZÁMKU. V rámci prohlídky I. okruhu zhlédnete krásné loutky např. krále a kašpárka, čerty a samotného vládce pekel. I na letošní léto pro vás připravujeme oblíbené noční prohlídky, vycházky francouzským parkem, pravidelně nás bude navštěvovat i sokolník. Zámek Dobříš tel.: Otevřeno celoročně: pondělí neděle říjen květen červen září Kulturní program: Slavné árie, zámecké nádvoří, 20 hod Koncert vážné hudby zrcadlový sál, 20 hod Zámek dětem, hodin Akty Akvarely Výstava Jaroslav Svoboda Loutky na zámku I. okruh Zámecká expozice

7 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 7 KULTURA ČERVEN JanHájek dobříšský výstavaobrazů Své obrazy představí v červnu, v kulturním domě, známá dobříšská osobnost zpěvák, muzikant, znalec umění i všech radostí života pan Jan Hájek. Výstavní sál KD Dobříš. Výstava potrvá do 29. června Otevřeno: PO ČT hod., NE hod BIGMANDRAKE(Venezuela) Ska latin punk rock Je čas dát si letní pohodu a na chvíli se rozloučit s koncerty v kulturáčku. A loučení to bude opravdu stylové. Na závěr jsme pro vás pozvali opravdovou hudební BOMBU!!! ORIGINÁL Z VENEZUELY BIG MANDRAKE. Venezuelští pionýři ska, už 20 let na scéně a na cestě... silná sociální poselství, která k tomuto žánru patří, rockové riffy, letní latinsko-americké melodie, karibské ska a punkové nasazení. Pokud hledáte kapelu, která vás zaručeně pobaví a rozproudí, neváhejte. Díky nově zavedeným britským vízům kapela BIG MANDRAKE bohužel právě přišla o týdenní turné v UK, zato ji ale můžete vidět u nás na Dobříši, tak přij te, a se tu cítí jako doma. Společenský sál KD, pátek 13. června od hod. Vstupné: předprodej 160 Kč; na místě 190 Kč, zvýhodněné 130 Kč. Předprodej vstupenek od v Trafice u Davida Dobříš Lakomec divadelní představení DERNIÉRA Máte možnost naposledy zhlédnout veleúspěšné představení dle Moliéra v podání místního divadelního souboru Frk-nügnung Teátr. V hlavní roli uvidíte fenomenálního argentinského klauna Thomase Pipotu, který byl za ztvárnění role stojícího topolu nominován na cenu Iljušina Pupuškina Hercova. V dalších rolích mu zdatně sekundují: Dr. Žába, Ing. Datlová, Mgr. Skleněná, PhDr. Kefír, Doc. Bláhový, Bc. Stojanjakotyč, Bl. Ondýna a Stoupal, CSc. Režie: krotitel dravé zvěře a cvičitel opic Al. Zajčkáví. Společenský sál KD, sobota 21. června od hod. Vstupné 49,90 Kč, 1,99 Euro, 8,31 Zlotych proše pana Tanečníčaje pozor,mimořádně předposledníneděli! Společenské setkání všech bez rozdílu věku. Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku Dobříš. Společenský sál KD, neděle 22. června od 17 hodin, vstupné dobrovolné. Připravujeme Summer fest Dobříš Tradiční letní akce pro malé i velké. Můžete se těšit na super kapely Zrní, Vees, Red hot chili Peppers revival, hiphopový dámský mazec Čokovoko z Brna a nebudou, tak jak je zvykem, chybět ani místní kapely. Pro dětské diváky zahraje špičkové divadlo ANPU loutkovou pohádku Čertův švagr. Sledujte facebook a webové stránky KD Dobříš, dozvíte se víc. Tip na výlet Svatojánské slavnosti Den na rodinné farmě pro děti i rodiče. Kunclův mlýn od do hod. Brzina Svatý Jan u Sedlčan Ekumenická bohoslužba (organizuje farář Samuel Hejzlar ČCE Dobříš), folklorní soubor Kamýček, Marimba live drums. Vstup zdarma. Srdečně zva rodina Kunclova, ASZ Příbram a obec Svatý Jan. Pochod Okolo Dobříše Pro všechny, kdo chtějí udělat něco pro své zdraví a zároveň poznat mnohé přírodní krásy dobříšského okolí, se uskuteční 1. ročník pochodu Okolo Dobříše. Je povzbuzující, že v dnešní uspěchané době roste zájem o zdravý životní styl a s ním i obliba organizovaných pochodů. Právě chůze je tím nejpřirozenějším pohybem, který člověk vykonává od pradávna a který je tak důležitý pro naše zdraví. Poj te se s námi vydat do brdských lesů, prostoupit tajemnými bukovými hvozdy přírodní rezervace Hradec a užít si klidu v náručí průzračných brdských studánek. Na cestu vyrážíme v sobotu 21. června, každý dle svého uvážení mezi 10. a 12. hodinou. Vybrat si můžete ze dvou variant trasy kratší (10 km) a delší (17 km). Na obou trasách pro vás bude připraveno stanoviště s občerstvením, kde můžete nabrat síly pro vaše další kroky. Start i cíl je v restauraci Slovanka, kde od 16. hodin bude pro předem přihlášené účastníky připraven večerní program, pohoštění a můžete se těšit i na živou country kapelu. Startovné a vstupné na Slovanku je dobrovolné. Pro přihlášení a více informací navštivte naše stránky Těšíme se na vaši účast!!! DOBŘÍŠEK V ČERVNU VOLNÁ HERNA Místo pro rodinu Otevřeno každý pracovní den od 8 do hod., v pondělí a v úterý od do hod. V pondělí a v úterý od 9.30 hod. a ve čtvrtek od hod. s prográmkem pro rodiče s dětmi. MIMOŘÁDNÉ AKCE Pondělí od 10 hod. přednáška s besedou na téma Jeden jogurt denně význam konzumace jogurtů, mýty o mléce, mýty o jogurtech a jejich objasnění, strava dětí a mléčné výrobky, zhodnocení mléčných výrobků a ochutnávka jogurtů. Úterý od 19 hod. Tvořit, hrát si, poznávat sebe i druhé o emocích jinak a hravě. Tématem dalšího setkání bude Já a moje identita výtvarné podvečerní setkání pro dospělé s lektorkami Mgr. D. Doubkovou a Mgr. S. Vozábovou. Středa Fimohrátky od do 19 hod. pro děti 8 13 let, od 19 do 22 hod. pro dospělé. Info a přihlášky: V. Guttenbergová, tel , Pondělí od do hod. Jak zvládat období vzdoru s nadhledem? přednáška s besedou s lektorkou Mgr. K. Neubauerovou. Pondělí od hod. seminář Právní minimum nároky rodičů, sociální dávky, peněžitá pomoc v mateřství a další rady od lektorky JUDr. Vodičkové. Sobota start od do hod. na Vlašce Cyklostezka aneb Táto, mámo, vezmi mě na kolo vezměte svá kola, koloběžky, tříkolky, odrážedla, nasa te si helmy a vyražte na zábavnou trasu plnou úkolů. V cíli malá odměna. V případě trvalého deště se akce nekoná. Úterý od 17 hod. zasedání Členské schůze RC dobříšek. Středa od 19 hod. již třetí setkání Harmonizace pracovního a rodinného života tentokrát na téma umění prezentovat se vytvoření své osobní značky, přednáška s Dipl.-Psych. Univ. Zuzanou Duffkovou. Pátek od 9 do 10 hod. Stříhání dětí v RC profesionální kadeřnicí Veronikou Knesplovou. Přihlášky předem. VOLNÉ TERMÍNY TVA: Na srpen jsme pro velký zájem připravili ještě jeden týden sportovních aktivit: týden až 5. třída M. Pogranová a J. Pogran týden let O. Ludačková a D. Ludačková poslední volná místa. PORADENSTVÍ Ve spolupráci s psychologem, sociální poradkyní, rodinnou a výchovnou poradkyní a sociální pedagožkou nabízíme poradenství, konzultace či zprostředkování odborné pomoci, možno využít také on-line poradnu na Individuální konzultace k šátkování, počítačové poradenství, předporodní kurzy, těhotenské masáže a laktační poradenství. Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na našich webových stránkách: nebo na facebooku https://www.facebook. com/dobrisek. Informace a přihlášky na tel.: , adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš.

8 8 DOBŘÍŠSKÉ LISTY DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY Den Země Dnes slaví Den Země víc než miliarda lidí ve 175 státech světa. Naše škola se také připojila k oslavám Dne Země. Hlavní akcí bylo soutěžní dopoledne pořádané pro žáky tříd. Tématem byl tentokrát pták roku čáp bílý a čáp černý. Počasí bylo proti nám, a tak se vůbec poprvé Den Země na naší škole nekonal pod širým nebem, ale v prostorách školy. Na trase na žáky čekaly různé úkoly hlavolam, osmisměrka, kvíz, zkouška obratnosti, nácvik létání, poznávání přírodnin, třídění odpadu, první pomoc atd. Poděkování patří nejen soutěžícím za jejich snahu při plnění úkolů, ale též vyučujícím a žákům osmého ročníku, kteří se podíleli na organizaci této akce. Jitka Hadamovská Výstava Vesmírná znamení Po usilovné práci a dlouhých přípravách jsme se v pondělí všichni výtvarnice UVČ, naše rodiny, přátelé a učitelé sešli v konírně dobříšského zámku, kde od pěti hodin začínala vernisáž výstavy Vesmírná znamení. Vernisáž zahájil hudebním vystoupením soubor flétniček dětí ze 4.B. Poté výstavu uvedl pan ředitel Mgr. J. Motejlek a pan starosta města Dobříše Mgr. J. Melša. My jsme si výstavu užili, i přes nervozitu, která z nás spadla až po našem vystoupení. A doufáme, že i ostatním, kteří se přišli podívat a povzbudili nás, se výstava líbila. Děkujeme všem, kteří nám při přípravě výstavy pomáhali a podpořili nás. Výtvarnice 9. třídy Soutěž mladých cyklistů Ve středu se v Příbrami konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž se skládala ze 4 soutěžních disciplín: 1. Test pravidel silničního provozu. 2. Jízda městem praktická jízda na dopravním hřišti. 3. Jízda zručnosti jízda na kole s překonáváním překážek. 4. První pomoc praktické ošetření zranění. Naši školu reprezentovalo čtyřčlenné družstvo: Alena Debnárová, Eliška Dragounová, Stanislav Holobrada a Štěpán Souček. Ze 13 základních škol z celého okresu obsadil náš tým krásné 4. místo. Srdečně gratulujeme! POHÁR VĚDY KVARK 2014 Letos se této prestižní mezinárodní vědecké soutěže v oblasti fyziky zúčastnily z naší školy 4 týmy. V kategorii 2. stupeň ZŠ a SŠ (prima kvarta) bylo přihlášeno téměř tři sta týmů. Kromě České republiky soutěžila i Itálie, Kanada, Německo, Turecko či Slovensko. Již loni se naší škole povedlo v této soutěži postoupit do finále a letos jsme tento obrovský úspěch při 3 větší konkurenci zopakovali! Tým Atmosféry (Monika Pincová, Kristýna Švagrová, Zuzana Valešová, Eliška Bumbová) se umístil na 1. místě a tím postoupil do celorepublikového finále. Skvělá místa obsadily i další naše soutěžní týmy 4 Newtony (Klára Uriková, Tereza Uriková, Adam Pešek, Lucie Vášová) 4. místo Archimédové (Martina Koupá, Miloslava Čeledová, Barbora Máchová, Simona Pilecká) 12. místo K(i)borgové (Vojtěch Matušínský, Tomáš Kozohorský, Denis Hejhal, Jan Bartášek) 58. místo Za vedoucí týmů Mgr. Hana Hartmannová Sportovní úspěchy žáků z 2. ZŠ Dobříš Tak jako každý rok v tuto dobu vás i dnes chceme seznámit s výsledky sportovních úspěchů našich žáků za druhé pololetí školního roku 2013/2014. Na podzimní úspěšnou část navázaly tyto jarní soutěže s těmito danými výsledky: Minibasket okr. kolo ml. dívky 4. místo Volejbal okr. kolo st. dívky 3. místo Volejbal okr. kolo st. chlapci 4. místo Atletický čtyřboj okr. kolo st. chlap. 3. místo Mc Donalds Cup obl. kolo chlapci třídy 1. místo Mc Donalds Cup okr. kolo chlapci třídy 1. místo postup do krajského kola ve Vlašimi Mc Donalds Cup obl. kolo chlapci třídy 1. místo Mc Donalds Cup okr. kolo chlapci třídy 2. místo Pohár rozhlasu okr. kolo ml. žáci 6. místo Pohár rozhlasu okr. kolo ml. žákyně 5. místo Pohár rozhlasu okr. kolo st. žákyně 12. místo Pohár rozhlasu okr. kolo st. žáci 1. místo postup do krajského kola v Kolíně Všem žákům blahopřejeme za jejich sportovní úspěchy a děkujeme za účast v jednotlivých soutěžích. Dejme novou šanci hokejistům na Dobříši Hokej a zimní stadion jsou bolestivým tématem Dobříše. Hokej patří, či lépe řečeno patřil, k tradičním sportům provozovaným na Dobříši. Nicméně dobříšskému hokeji se nepodařilo hokejovou plochu zastřešit, postupně se z něj vytratila mládež a děti, provoz ledové plochy byl ztrátový a provozovaný pouze několik měsíců v roce, technologie mrazení ledu zastaralá, energeticky náročná a v téměř havarijním stavu, s rizikem úniku čpavku. Dost žalostná bilance. Má za takové situace dobříšský hokej ještě šanci? Přestože bývá provoz hokejového stadionu zpravidla ztrátový, což potvrzuje i studie KPMG, ve které se uvádí, že u stadionů v městech s počtem obyvatel okolo 10 tisíc činí průměrná roční ztráta 2,68 mil. Kč, jsme toho názoru, že pokud by se na Dobříši podařilo to, co se podařilo Sedlčanům, tak by i případné mírné dotování dobříšského hokeje stálo za to. Sedlčany postavily před několika lety nízkonákladový zimní stadion za zhruba 12 mil. Kč. Nyní již mají Sedlčany 5 domácích hokejových týmů, z toho 4 mládežnické, organizují 2 amatérské hokejové ligy s rozsahem od Prahy až po Rožmitál p. Třemšínem. Hokejová hala je v Sedlčanech od 16. hodiny až do půlnoci plně obsazena a školy spolupracují s provozovatelem haly na výuce bruslení. Jsme přesvědčeni o tom, že za podobných podmínek by ztráta z provozování stadionu byla nulová nebo velice nízká a přínos z návratu hokeje na Dobříš by byl pro děti a nás rodiče vysoký. Myslím si, že Dobříš má na základě své hokejové tradice v otcích, kteří tady hráli hokej, a v příkladu Slavomíra Lenera šanci vytvořit podmínky pro novou hokejovou budoucnost. Jsem přesvědčený, že pokud: hokejový oddíl vytvoří systémové podmínky, které budou garantovat, že zde během 2 let vzniknou alespoň dva až tři mládežnické hokejové týmy, hokejový oddíl ve spolupráci s městem vytvoří podmínky pro efektivní řízení provozu zimního stadionu, jeho pronajímání a organizování amatérských soutěží, se hokejový oddíl s provozovatelem zimního stadionu zaváží ke spolupráci s místními školami s cílem zajistit pro ně školu bruslení a zároveň podchytit talenty ve školním věku, a pokusí se navázat spolupráci s hokejovým svazem v trenérské, metodické, případně další podpoře hokeje na Dobříši, pak stojí za to, aby se město společně s hokejovým oddílem pokusilo udělat vše pro to, aby získalo dotaci na výstavbu hokejové haly. Při chytrém projektovém využití stávajících objektů stadionu do projektu zastřešení zimního stadionu by investiční náklady nemusely být vyšší než v případě sportovní haly v Sedlčanech. Z pohledu možností městského rozpočtu a potřeby dalších investic do jiných oblastí města pokládám za rozumné, aby vlastní nebo úvěrové prostředky města použité na investici optimálně nepřesáhly částku 6 7 mil. Kč. Dejme šanci hokejistům na Dobříši. A pokud budou schopni splnit výše uvedené podmínky, pomozme jim k návratu soutěžního i rekreačního hokeje na Dobříš. Vynaložená investice i energie se nám vrátí další možností sportovního vyžití dětí i dospělých na Dobříši. Ing. Ivo Salcman

9 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 9 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vzpomínky 3. června 2014 uplyne 10 let od chvíle, kdy nás ve věku 45 let navždy opustil pan Jan Kukačka. S úctou a láskou vzpomínají maminka, sestra Na a, bratr Luděk a přítelkyně Věrka Dne oslaví paní Anna Borovičková z Dobříše v plné síle a kondici 85. narozeniny. Přejeme pevné zdraví, neutuchající elán a energii, kterou rozdáváš všem okolo. Dcera Marie a syn František s rodinami Dne 25. května 2014 uplynulo již 5 roků, kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka a babička Zdeňka Jechoutová z Dobříše. Dne by se dožila 90 roků. Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Manžel Josef a syn Jaromír s rodinou Když ráno zemi slunce rozjasnilo, Tvé srdce se navždy zastavilo. Poslední sbohem nestačils nám dát, zaplakal každý, kdo tě měl rád. Scházíš nám, čím dá víc. Dne 20. května by se dožil Karel Bártík z Dobříše 63. narozenin. Kdo tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád, nezapomene. S úctou vzpomíná manželka Marie, dcera Jana s rodinou, dcera Lenka s rodinou a syn Vašek s přítelkyní Karolínou Blahopřání Dne oslavili naši drazí rodiče a prarodiče Dagmar a Jaromír Žákovi 55 let v manželství. Děkujeme za Vaši lásku a starost a přejeme vše dobré, hodně zdraví a společného štěstí. Dana, Iva, Jarda s rodinami a vděčnými vnoučaty V měsíci květnu jste měli možnost zhlédnout na májových slavnostech malou ukázku z našeho muzea. Expozice se týkala především rukavičkářské výroby, mohli jste si prohlédnout rukavičkářské stroje, fotografie a také vidět, jak se rukavice šijí. Po otevření muzea bude expozice rukavičkářství daleko větší a rozšíří se o část týkající se vodohospodářství či židovství. Součástí bude také expozice Kopáčkova rodu a města Dobříš. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří pracovali na otevření malé expozice a celý den se věnovali návštěvníkům, kteří se k nám přišli podívat. Velké díky patří i všem příznivcům. Poděkování Dne oslaví Věra a Jiří Bláhovi 60 let společného života. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a radosti přejí Jan a Ivo s rodinami a všichni ostatní, co je mají rádi Panu starostovi Mgr. Jaroslavu Melšovi a Pečovatelské službě města Dobříše děkuji za blahopřání k mému životnímu jubileu 90 let, které jsem oslavila Vlasta Fiřtová Chtěla bych touto cestou poděkovat všem z Dobříše a jejího okolí, kteří se zapojili a sbírají víčka pro mého syna Kubíčka. Hlavně dětem ze základních a mateřských škol a také dobříšským hasičům, kteří přispěli velkým množstvím víček. Od září 2013 do dubna 2014 se nasbíralo 1800 kg víček. Peníze použijeme na speciální léčbu, kterou nehradí zdravotní pojiš ovna. Ještě jednou všem velké díky. Lucie Fuňková-Soukupová, maminka Kubíčka Chtěli bychom touto cestou mnohokrát poděkovat pohřební službě Vlček za uspořádání pohřbu naší milované babičky. Dále také hudebnímu doprovodu panu Karlu Čihákovi, za interpretaci krásných moravských písní. A v neposlední řadě všem, kteří se naposledy přišli s babičkou rozloučit. Děkujeme. Milan a Katka Kotalovi Chtěla bych touto cestou poděkovat celému kolektivu oddělení 4A Masarykova sanatoria v Dobříši, paní doktorce Czernekové, staniční sestře Švehlové a všem sestřičkám, za jejich obětavou práci, se kterou se věnují pacientům. Také bych ráda poděkovala paní uklízečkám za vzornou čistotu, kterou na tomto oddělení udržují. V případě, že to můj zdravotní stav bude vyžadovat, ráda se sem na rehabilitaci vrátím. Děkuji. Marie Mottlová, Dobříš 132 Jak jste si všimli, některé naše exponáty byly darované. K projektu můžete přispět i vy. Zapátrejte doma, u příbuzných či ve svém okolí po strojích, fotkách, rukavicích a dalších věcech, které jsou spojeny s rukavičkářstvím, židovstvím, vodohospodářstvím či rodinou Kopáčků na Dobříši. Vaše exponáty se stanou součástí expozice v nově vznikajícím muzeu. Prosíme Vás tedy touto cestou, abyste se o ně podělili nejen s muzeem, ale i s jeho budoucími návštěvníky. Zda máte něco, o co se chcete podělit? Obracejte se na Elišku Březinovou, tel. č Bc. Eliška Březinová, DiS. Správně odstartovaná proměna Rekonstrukce náměstí v Dobříši Tak zní nadpis článku publikovaného v šestnáctém čísle letošního ročníku časopisu RESPEKT. Autor článku Adam Gebrian píše v úvodu: Středočeské město Dobříš proslavené především barokním zámkem s francouzským parkem se podobně jako řada jiných měst potýkalo s problémem špatného stavu svého hlavního náměstí. A dále v textu: Roku 2007 se tehdy čerstvě zvolený starosta Jaroslav Melša rozhodl tuto situaci změnit. Po přečtení dvou stran časopisu, v nichž je popisováno úsilí, které pět let realizaci prvé etapy úpravy Mírového náměstí provázelo, musí nejen čtenář, ale rozhodně každý občan našeho města souhlasit s hodnocením, které autor v závěru článku vyslovil: Veřejný prostor v Česku dodnes trpí velkou zanedbaností a nedostatečnou údržbou. O to více je třeba ocenit nenápadná, ale důležitá zlepšení. Věra Schillerová KINO dodatek k článku Snad bude ještě a tím pro dokreslení, k uváděným okolnostem související s budovou kina možno dodat, že zdejší Okrašlovací spolek (konkrétně Vladimír Procházka) může doložit písemnosti (od r. 2004) o zájem a tím zachování této budovy, a to právě díky naprosto vhodnému sálu pro konání pořadů a vystoupení, tolik potřebných. Ještě dávno, a to za těch dob zmiňovaných hlídačů, jsme nabízeli pomoc podílet se při úpravách některých částí, organizovat různé koncerty, besedy, literární pásma, večery poezie, či malé ochot. divadelnictví. Nebyli jsme však nikdy vyslyšeni. Ani nám nebylo odpovídáno! Tohle vše může doložit jak naše korespondence, tak i minulý ředitel KD pan Pavel Bodor a jistě i tehdejší starosta Stanislav Vacek, který již začal být v těchto počátcích přístupný, ale pak nové volby a tudíž?! Možná, kdyby na tuto myšlenku přišel někdo jiný, pak snad? Tímto článkem ovšem také sděluji, že jsem v dávné minulosti měl možnost k seznámení se s původní myšlenkou, jak tato budova měla být časem dostavěna, a to v podobě písmena U. To znamená, že budova není dostavěna, což dosvědčuje tolik volného místa v jejím okolí! V levé straně by měla být právě tolik nutná knihovna (proto v přízemí) a v patře mělo být místní muzeum, a to i s depozitářem. A směrem k vozovce je dosud možnost si představit jevištní scénu i s dalším nutným soc. zařízením. V patře pak, nad těmito spodními prostory, měly být vybudovány další učebny, malé sály, klubovny a prostory také sloužící veřejnosti. Dokonce i na nutné kancelářské prostory pro kulturní činnost zde bylo místa. Není ani divu, že o to více pak mohla budova sloužit zájmům školní výuky. V současné době má naše město k dispozici jen malý sál v KD (synagoga), kde se odehrává všechno! Od taneční výuky, divadla, koncertů až po účely prodejní! Vezměte rozum do hrsti a snad by nám mohla pomoci i EU, když nám je pomáháno činit velké výdaje do přestavby zdejšího náměstí. Mirek Vlad. Procházka

10 10 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Kdo pomůže? Touto otázkou Okrašlovací spolek v Dobříši oslovuje toho občana, který by mohl být nápomocen při navrácení spolkové Kroniky. Zřejmě si ji vypůjčil nějaký zapomnětlivec, trpící k zpětnému navracení věcí zapůjčených. Kronika byla volně přístupná (a to i zcela záměrně) v šatně zdejšího kulturního domu, a to z důvodů návštěv různých spolků či účinkujících souborů, které naše město navštěvují. Právě proto, aby si mohli též udělat obrázek o tom, že se také podílí na kulturní činnosti ve městě. Proto je v těchto místech k nahlédnutí další podobná Kronika vztahující se k ochotnické divadelní činnosti spolku DISK. Jistě mnozí chápete, jak nás ztráta takovéto knihy mrzí a že je také škodou pro archivní či muzejní záležitosti! Svědčí o tom, kdo jsme a jak dokážeme žít ve svém volném čase a proč jej věnujeme veřejnosti! UZNEJTE, ŽE BY ZTRÁTA BYLA ŠPATNOU ODMĚNOU! Pomozte nám ji nalézt! S díky Mirek Procházka (zakladatel Kroniky) Pesoklub Dobříš a Dogpoint Praha zvou všechny milovníky pejsků na letošní zábavný psí závod Haf cup Šest stanoviš, na 11km trase po krásných brdských lesích, prověří sehranost, vytrvalost, šikovnost a důvěru mezi vámi a vaším čtyřnohým miláčkem. Mimo možnosti závodit (9.15) se od 13 hod. můžete na louce před Vlaškou těšit i na program během něhož vystoupí Marek Beneš ( bezpovelová výchova psů), budete moci zhlédnout ukázky profesionálních bullých sportů, dogdancing a v případě delšího čekání na poslední závodníky i krátké a rychlé soutěže pro páníčky a psy. Na místě budete moci podpořit psí útulek Dobříš také zakoupením propagačních věcí ve stánku Pesoklubu, případně přispěním do kasičky. Závod pořádáme na podporu útulkových pejsků, startovné činí symbolických 50 Kč + granule, konzervy, pamlsky a jiné potřeby pro opuštěné útulkáče. Více informací a přihláška k vyplnění na Děkujeme za podporu a těšíme se na vás! Zahradní osvěžovna Vlaška, Povinná prezence závodníků od 9.15 AKTIVNĚ S ASOD I V LÉTĚ Vystoupení, výlety, relaxace, závody a jiná zábava. To vše pro vás připravujeme každý měsíc v našich nejrůznějších akcích pro děti i dospělé a ani v červnu a o letních prázdninách tomu nebude jinak a my pro vás připravíme aktivní trávení vašeho volného času. Jarní závodní sezóna 2014 nám přinesla velké úspěchy a děti z našich závodních kurzů se i v červnu budou na závodech prát o další medailové pozice. Naše studio se také aktivně účastní akce ZÁMEK DĚTEM, která proběhne na zámku Dobříš. Těšit se můžete nejen na pohádková vystoupení našich dětí, ale také na stánek našeho studia, kde bude čekat za sportovní výkon odměna pro každého. Závěrečný táborák pro děti i rodiče pak zapálíme na hřišti u Orlovny a rozloučíme se tak s letošním školním rokem. V Aerobik studiu Orel Dobříš ovšem připravujeme pro děti i dospělé zábavu i přes prázdniny. Letní Sport Campy se sportovním a výtvarným programem pro děti začínají již od Děti se mohou těšit na nejrůznější druhy sportů, výtvarnou dílnu, výlety, zábavu a spoustu zážitků. Poslední místa jsou ještě volná tak neváhejte!!! Pro dospělé pak bude upraven prázdninový rozvrh cvičení. Chybět samozřejmě nebudou vaše nejoblíbenější lekce spinningu, bodystylingu, power jógy a dalších. Informace nejen o plánovaných akcích, ale i fotografie, videa, aktuality či kalendář akcí naleznete na našich internetových stránkách www. aerobikdobris.cz. Nejen sportem žije Gymnastika Dobříš ale také kulturou. Dne jsme my, holky z oddílu sportovní gymnastiky, navštívily Národní divadlo v Praze. Viděly jsme strhující baletní představení Sólo pro tři, inspirované životy a písněmi tří zpívajících básníků 60. a 70. let minulého století Jacquese Brela, Vladimira Vysockého a Karla Kryla. Scéna, světelné efekty a kostýmy společně s vrcholnými výkony tanečníků byly pro nás velkou podívanou a hlubokým zážitkem. Po představení nám naše trenérka paní Jitka Holcová zprostředkovala osobní setkání s jedním z demisólistů baletu ND tanečníkem Viktorem Kocianem, který nám ochotně odpovídal na naše dotazy. Dozvěděly jsme se mimo jiné, jak moc je trénink umělců fyzicky a časově náročný a že největší odměnou je potlesk a nadšení diváků na konci představení. V hledišti s námi seděli také Ondřej Brzobohatý a Ta ána Kuchařová, kteří nám věnovali své autogramy. Děkujeme Jitce Holcové za nové zážitky a těšíme se na další společenskou událost! Za dobříšské gymnastky Kačka, Bára, Blanka, Dana a Emma Dobříšští mladší žáci ovládli okresní přebory! V posledním dubnovém víkendu proběhly na dobříšských kurtech okresní přebory mladšího žactva, kde naši hráči doslova excelovali. David Eršil vyhrál ve finále 7:6, 6:4, když porazil bohutínského Tomáše Gjašika a spolu s Tomášem Bartáškem porazili ve finále čtyřhry svoje dobříšské par áky Martina Kadlece a Daniela Hraje 4:6, 6:3, 10:6 v supertiebreaku. Dívkám kralovala Veronika Beranová, když ve finále dvouhry porazila svou deblovou spoluhráčku Ester Maunovou 6:3, 6:2, která je také z našeho klubu. Spolu pak ve finále čtyřhry porazily příbramské hráčky 6:3, 6:4. Všem vítězům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!!! Eliška Beranová Program zápasů MFK Dobříš červen Muži A sobota Čelákovice Dobříš sobota Dobříš Vraný Muži B neděle Dobříš Pičín neděle Dobříš D. Dušníky Změna programu vyhrazena. Muži C sobota Dobříš Kamýk Dorost sobota Dobříš Jílové Mladší žáci (bez záruky) pátek Dobříš 1. FK Příbram Sledujte vývěsku na Komenského náměstí a stránky: www. mfkdobris.cz. Přij te podpořit naše hráče. David Eršil a Veronika Beranová

11 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 11 Velký úspěch mladé hokejistky z Dobříše Měsíc před startem hokejového mistrovství světa mužů se v Přerově uskutečnil světový šampionát Divize I žen. V nominaci českého týmu, který vybojoval zlaté medaile, už podeváté v řadě nechyběla ani sedmadvacetiletá Kateřina Flachsová z Dobříše. Všechny vaše zápasy na MS byly vyrovnané, který z nich byl nejtěžší? Potvrdilo se pravidlo, že poslední krůček bývá nejtěžší. A tak bych mezi nejtěžší zápas řadila závěrečné utkání s Dánskem, kdy my už měly jasné vítězství v turnaji a naopak Dánky bojovaly o lepší umístění. I přes jisté vítězství v turnaji jsme chtěly potvrdit náš kvalitní výkon výhrou. Bylo vaše prvenství překvapivé nebo jste byly favoritkami? Myslím, že jsme od začátku turnaje byly považovány za favoritky. Ale také tu byl otazník, jak zvládneme domácí prostředí a takřka plný stadion fanoušků, kteří byli skvělí a jejich přízeň pro nás byla velkou podporou. Znamená pro český ženský hokej vaše prvenství zároveň i postup do elitní skupiny? Bohužel ne. Tím, že byl letos olympijský rok, nás ještě čeká na podzim baráž s Japonkami, které na olympiádě skončily na posledním místě. Nikdy dříve se v jedné sezoně nekonaly zároveň olympijské hry a MS Divize I. V této sezoně se tak stalo poprvé a my takto přišly o přímý postup do elitní divize. O ženském hokeji se moc nepíše, mohla byste trochu představit největší osobnosti Vašeho týmu? Na soupisce jsem viděl, že děvčata působí i v zahraničí Každá hráčka v týmu je osobnost a má svůj význam pro tým. Naše síla tkví právě v týmovosti! Ale mám-li jmenovat, tak za mě je to Alena Polenská, která jako první okusila zámořský hokej, v současnosti působí v Rusku a je jednou z klíčových hráček českého národního týmu. A také Eva Holešová s Radkou Lhotskou, které oblékají reprezentační dres už po několik let a stále jsou oporami týmu. Kolikátý šampionát to pro Vás byl? Pokud si dobře pamatuji, tak první mistrovství jsem hrála v sezoně 2003/2004 v lotyšském Ventspils, kde jsme vybojovaly stříbrné medaile. A od tohoto roku jsem zatím nechyběla na žádném z konaných šampionátů. Dohromady jsem se zúčastnila devíti šampionátů. Jak se vám vlastně dařilo v klubovém hokeji? S Kladnem, kde jsem v uplynulé sezoně působila, jsme se umístily na třetím místě. Na začátku sezony jsme si stanovily cíl udržet se v top skupině české ligy, a to se nám podařilo. Kde budete v příští sezoně působit? Zatím přesně nevím. V úvahu připadá zahraniční angažmá, stejně jako setrvání na domácí půdě. Záleží na různých okolnostech. Tak uvidíme, kde nakonec skončím. Láká vás zkusit hokej v zahraničí? Tu možnost už jsem měla. Hrála jsem již rakouskou a švýcarskou ligu. Takže vím, že kvalita tamější ligy žen je mnohem lepší než tady u nás. I proto holky odcházejí hrát za hranice. Je to hodně smutné. V současné době česká ženská hokejová liga ztrácí na kvalitě. Takže bych přála českému ženskému ligovému hokeji lepší budoucnost. Autor: Jan Hájek, redakčně kráceno Pozn. redakce: Sportovní činnost Kateřiny Flachsové je podpořena z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše. Dětské fotbalové odpoledne Asi 80 dětí s rodiči i prarodiči přišlo 1. května na stadion V Lipkách, kde pro ně fotbalový klub MFK Dobříš uspořádal fotbalový den. Děti si zasoutěžily v různých disciplínách jako slalom s míčem, střelba na branku, závody v pytlích, hody na cíl, běh přes překážky s lžící a míčkem a další. Součástí soutěží bylo i poznávání slavných fotbalistů (na fotografiích), kde mezi hvězdami fotbalu jako Lionel Messi, Wayne Roony, Ricardo Kaká, Petr Čech, Pavel Nedvěd byla i hvězda dobříšského fotbalu Štěpán Maryška. Děti si zadováděly i na dvou skákacích hradech. Za svou snahu a výkony si odnesly sladkou odměnu. Do organizace se zapojili i hráči a funkcionáři místního fotbalového oddílu se svými rodinými příslušníky. Celý program moderovala Kateřina Walterová, která byla spokojena s množstvím dětí a s organizací. Byla ráda že se odpoledne vydařilo. Na dotaz koho považuje za nejlepšího fotbalistu se smíchem prohlásila, že je to její přítel fotbalista Dobříše Radek Procházka. Ještě než se děti sešly u táboráku, aby si upekly buřty, bylo vylosováno 10 dětí, které si odnesly tašku s dobrotami. Vylosovaný osmiletý Martin Brašnička, hráč přípravky MFK, měl z ceny radost a prozradil nám, že jeho vzorem je fotbalista Barcelony Alexis. Předseda oddílu Martin Hemr byl s dětským odpolednem velmi spokojen, poděkoval všem, kteří se na tomto odpoledni podíleli. Rád by, aby se tato akce stala tradicí. Na vydařenému odpoledni se podílely i sponzoři Antonín Ryčl, Zdeněk Vystyd, Potraviny Bedřich, Restaurace Na Prachandě, Bar Eureka, Trimet Prag, Anbrematall, DASS, Město Dobříš a Uzeniny Moudrý. Radim Weber ČINNOST MP ZA MĚSÍC DUBEN 2014 Pokuty celkem: 97 za Kč Bodových pokut: 58 Odchyceno psů: 3 Vybírám z činnosti a z oznámení: Měření rychlosti. Řídit bez patřičných dokladů se nevyplácí. V 15 hod. v místech Na Čihadlech zastavili strážníci při měření rychlosti motorkáře. S motorkou Yamaha překročil rychlost v obci o 15 km v hod. na padesátce. Řídil bez řidičského oprávnění, bez TK a emisí. Byl předán Policii ČR k dalšímu opatření. Stejně tak řidič osobního vozidla Fiat Brava, který taktéž překročil rychlost o 17 km v hod. na 50, neměl platnou technickou kontrolu ve hod. Poškodil vozidlo a z místa utekl. V ulici Plk. Petroviče došlo k poškození osobního vozidla Škoda Fabie. Na parkovišti, naproti cukrárně na hlídku MP čekala poškozená, která uvedla, že po jejím autě doslova přeběhla neznámá osoba a rozbila jí čelní sklo. Popis pachatele neznala, ale uvedla, že od místa viděla utíkat dvě osoby směrem ke kotelně. Hlídka strážníků provedla kontrolu a při projíždění ulicí Nad Papežem spatřila dvě postavy, jak procházejí přes parkoviště. Jednalo se o muže a ženu. Podle dostupných indícií bylo potvrzeno, že se jedná o hledané osoby. Byly na místě zajištěny a strážníci přivolali hlídku OOP Dobříš Nález staršího pánského horského kola. Nalezeno v ulici Úvozová. Nález předán na MěÚ Dobříš v hod. Volně pobíhající pes. V ulici Okružní volně pobíhal menší teriér majitel byl poblíže a ihned si ho zajistil Strážníci zajiš ovali úklid mrtvé srny z komunikace v místech u kravína, směr Rosovice Opět jsou v kurzu krádeže. Tentokrát se jednalo o dvě v jednom dni v Lidlu. Osoby, žena a muž, byly potrestány blokovými pokutami Další krádež. Kradla žena, odešla s pokutou Nepořádník na kolejích. V 8.25 hod. nahlásila výpravčí ČD, že se na kolejích pohybuje neznámý muž a že zde zahodil pytel odpadu.

12 12 NOVÝ SMĚR Muž byl hlídkou dopaden a za přítomnosti strážníků musel po sobě tu spouš uklidit Opilec na silnici. V pravé poledne, přesně ve hod., byl zjištěn v ulici Part. Svobody opilý muž v jízdní dráze. Jednalo se o muže r z Dobříše. Podařilo se sehnat příbuzné, kteří si ho odvezli domů ve hod. Na dálnici R4 byl sražen projíždějícím vozidlem pes. Jednalo se o německého ovčáka, který utrpěl velmi vážná zranění po celém těle. Silně agresivní pes, v šoku byl strážníky MP V. S. a Z. P. odborně odchycen, zafixován a zklidněn a poté byl převezen veterinární záchrannou službou na kliniku do Prahy, kde se podrobil operaci. Psa se podařilo zachránit v hod. nahlásil občan z Dobříše, z ulice Malé Paseky, porušování obecně závazné vyhlášky rušení klidu. Byla neděle a tak byl dělník v ulici upozorněn, že se hlučné práce mohou v tento den provádět jen od 8 do 11 hod. Poté musí s pracemi skončit, což také i učinil. Na Svaté Anně u vodárny byla zjištěna černá skládka. Někdo zde odložil staré kanape a igelitové tašky plné různého odpadu. Bohužel nikdo nebyl dopaden. Místo je odlehlé. Policisté a strážníci v Dobříši kontrolovali požívání alkoholu u mladistvých v místních barech a restauracích Policisté a strážníci v Dobříši kontrolovali mládež v noci z pátku na sobotu v rámci policejní akce, a to v 11 vybraných restauracích a barech, kde se prodává alkohol. Vedle zákazu prodeje a podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let sledovali policisté a strážníci také dodržování zákazu hry na výherních hracích automatech u nezletilých. Do akce se zapojili 2 policisté z obvodního oddělení PČR Dobříš a tři strážníci MP Dobříš. V 11 podnicích zkontrolovali asi stovku návštěvníků. Výsledek kontroly není nijak radostný: Na čtyřech místech narazili na dívky a chlapce mladší osmnácti let pod vlivem alkoholu. V jednom dobříšském baru mladík, r. 1996, nadýchal 0,66 promile alkoholu. Muž, který mu požití alkoholu umožnil, zaplatil blokovou pokutu 500 korun. Na dalším místě dvěma chlapcům, r a 1998, policisté a strážníci naměřili hodnotu od 0,21 a 0,09 promile alkoholu. Opilých mladíků se ujali rodiče, kteří popíjeli s nimi, jim byla uložena bloková pokuta 500 korun za to, že umožnili svým dětem požívat alkoholické nápoje. Na další kontrole se přišlo na dvě mladistvé slečny posilněné alkoholem, a to v klubu nedaleko rybníka Papež. Při orientační dechové zkoušce bylo zjištěno u první dívky, r. 1996, 1,53 promile alkoholu a u druhé, r. 1997, 0,56 promile. Co se týká hracích automatů, nedošlo k žádnému pochybení. Dobříšští restauratéři i zaměstnanci zdejších heren a barů si musí dávat větší pozor na to, aby v jejich podnicích osoby mladší osmnácti let nekonzumovaly alkohol nebo nehrály na výherních automatech. Uvedeným kontrolám se dobříšští strážníci ve spolupráci s místními policisty PČR budou věnovat průběžně celý rok. Doufejme, že i četnost těchto kontrol způsobí, že počty případů porušování zákazu bude dlouhodobě klesat. Uvidíme. Akce pro děti Strážníci MP Dobříš provedli v Základní škole Dobříš, Komenské nám. v dubnu a na začátku května přednášku na téma dopravní výchova, bezpečné chování v silničním provozu, a ukázku výcviku služebního psa. Celá akce byla všemi zúčastněnými velmi kladně hodnocena a my, strážníci Městské policie Dobříš, se těšíme na další spolupráci. Zapsala strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš NOVÝ SMĚR ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ Nová výstava zachycuje životy bratří Čapků i občanů Staré Huti Památník Karla Čapka si touto cestou dovoluje pozvat všechny své příznivce na novou výstavu s názvem Ztracená generace. Ta bude veřejnosti slavnostně otevřena v sobotu 7. června ve 14 hodin. Výstava pořádaná u příležitosti stého výročí první světové války je zaměřena na život bratří Čapků v tomto pohnutém období. Začátek války zastihl oba bratry na počátku jejich slavné kariéry a snad i rozhodl o budoucí náplni jejich životů. Prostřednictvím výstavy nahlédneme do zákulisí intelektuálního prostředí kavárny Union, seznámíme se s počátky žurnalistické a spisovatelské kariéry obou bratří, nahlédneme do pozadí Josefových raných výtvarných děl, tolik ovlivněných nejen válkou, ale také vztahem k Jarmile Pospíšilové. Významnou součástí výstavy se stala i historie Staré Huti. Jak se žilo ve Staré Huti před válkou? Co válka změnila v životech starohu ských občanů? Stará Hu se stala tvůrcům výstavy zrcadlem, ve kterém se odrazilo dění nejen v ostatních obcích, ale na území celé budoucí Československé republiky. Výjimečným prvkem výstavy pak jsou osudy dvou místních rodáků Josefa Vimra a Františka Jindáčka. Svým životním příběhem návštěvníkům zprostředkovávají osudy mnoha tisíců dalších, kterým válka obrátila život naruby. Tvůrci výstavy čerpali z dokumentů tolik důležitých pro místní historii Školní kroniky, Letopisů Staré Hutě i ze vzpomínek pamětníků. K vidění budou dobové dokumenty, exkluzivně v rámci vernisáže vystavíme také Školní kroniku obce Stará Hu. Den pejsků sice letos opět propršel, ale kdo přišel, určitě nelitoval Pozvánka na 27. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne od 18 hodin v obřadní místnosti OU ve Staré Huti.

13 NOVÝ SMĚR 13 Pozvánka na Zahradní slavnost Tradiční rozloučení se školním rokem 2013 /2014 Zahradní slavnost se uskuteční ve čtvrtek 26. června 2014 v 16. hodin na školním hřišti ZŠ ve Staré Huti. Slavnostním stužkováním budou vyřazeni absolventi 5. ročníku naší školy a přijati do stavu školáků budoucí prvňáčci. K tanci nám bude hrát DJ Matouš. Zveme všechny, kteří se s námi chtějí radovat z přicházejícího léta a prázdnin! Hezké léto a prázdniny přejí všichni zaměstnanci MŠ a ZŠ Přij te ochutnat točenou zmrzlinu u Melicharů denně od 11 do 19 hodin! Pozvánka Klub důchodců oznamuje, že letní posezení s hudbou bude v neděli dne od 14 hod. na zahradě pod slunečníky v České hospodě u kapličky. Dětské divadlo Dramatický kroužek Základní školy spolu s MKS Stará Hu a Památníkem Karla Čapka srdečně zvou na dětské divadelní představení. Dne budou v zahradě památníku sehrány dvě pohádky Strašidla a víly a Honza a mlsný drak. V případě trvalého deště se představení odkládá. Vstupné dobrovolné. Významného životního jubilea se v měsíci červnu dožívají: Marie Vitásková, Zdeňka Týrová, Ladislav Šinágl Srdečně blahopřejeme! Zprávičky z mateřské školičky V měsíci květnu bylo aprílové počasí, ale my jsme si to v mateřské škole užili. Děti si zasadily kytičku pro maminku, starší děti vyráběly ozdobu z ručního papíru. Byli jsme také na výletě v Hrachově u Sedlčan. Děti viděly, jak se pečuje o opuštěná mlá ata a zraněná zvířata. Předškoláci si vyzkoušeli, jak jim to půjde ve škole. Den dětí jsme Radostně prožili v zahradě Mateřské školy se soutěžemi a malováním na obličej.všichni se těšíme na léto a zahradní slavnost na hřišti u školy. Děti a kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Stará Hu. Kopaná Mužstvo A Dne 12. června se 85 let dožívá také pan Jan Čáka, český výtvarník a spisovatel, který o našem kraji napsal mnoho publikací. Kromě jiného se věnuje heraldice a je autorem našeho obecního znaku. Srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let. Poděkování Chtěla bych moc poděkovat OU, SPOZ, všem členům Klubu důchodců a všem blízkým a příbuzným, kteří si vzpomněli. Všem moc děkuji za krásná blahopřání a pozornosti darované k mým narozeninám. Marie Cihelková Děkujeme obecnímu úřadu a SPOZ, jmenovitě paní Kubátové a panu Dragounovi, za milou návštěvu, přání a dárky u příležitosti naší zlaté svatby. Dagmar a Štefan Drozdovi Vzpomínáme Před 7 lety, 23. června 2007, nás opustila paní Marie Kliková, dlouholetá šička v RZ Dobříš. Stále vzpomínají synové Jirka a Vlá a Dne 23. června uplynou tři roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef Dolejš ze Staré Huti. S láskou stále vzpomíná manželka Božka a dcery Miluš a Jana s rodinami a příbuznými TJ Stará Hu Počepice Velká Lečice TJ Stará Hu Z historie Staré Huti Obecní úřad Stará Hu Karla Čapka 430, Stará Hu Tel.: Opět se vracíme ke kronikám, ze kterých pro nás několik informací nashromáždil pan Jiří Karel Klika v příbramském Státním okresním archivu. Před 100 lety, v roce 1914, byl vystavěn učitelský domek, kde je dnes pošta a družina. V červnu si připomeneme 135. výročí narození malíře, profesora Josefa Jindřicha Loukoty (nar v Hranicích na Kozích Horách, následně pobýval v hájovně U pěti lip a především ve vile Zdence). Natáčení televizního fi lmu o Antonínu Dvořákovi vrátilo Strž do 19. století...

14

15

16

17

18

19

20

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Místo zasedání: Restaurace Na zahrádce, ul. U výstaviště 496/3, České Budějovice Průběh zasedání: Zasedání

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více