TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V RADOŠOVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V RADOŠOVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V RADOŠOVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje BŘEZEN 2013

2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: TP TRANSFORMAČNÍ PLÁN P. O. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE O. S. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ O. P. S. OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST CHB PSB DOZP STD FCH DCH ÚP KÚ KK SOCIÁLNÍ SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA FARNÍ CHARITA DIECÉZNÍ CHARITA ÚŘAD PRÁCE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

3 Obsah Shrnutí hlavní strategie transformačního plánu Základní údaje o zařízení Identifikace zařízení Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace Vize transformace zařízení Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) Vazby na strategické oblasti Řízení procesu Složení regionálního transformačního týmu Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace Analýza zařízení SWOT analýza zařízení pro proces transformace Příloha 2 - Dynamická část SWOT analýzy DOZP v Radošově Silné stránky x Příležitosti Silné stránky x Ohrožení Příležitosti x Slabé stránky Slabé stránky x Ohrožení Analýza rizik Lokace služeb Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb Návrh alternativních služeb Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory) Strategie ambulantních služeb a denních programů Strategie zajištění terénních služeb Strategie zajištění zázemí pro management Strategie humanizace původní služby

4 4.6 Strategie zajištění koedukace Zjištění a zajištění kvality služeb Měřítka služby Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů Příprava a přesun zaměstnanců Personální strategie původní zařízení Personální strategie nové služby Srovnání pracovních pozic dle varianty 1, Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace Monitorování procesu transformace Komentáře Komentáře k jednotlivým tabulkám a jejich obsahu je možné uvést vždy pod danou tabulkou. 4

5 Shrnutí hlavní strategie transformačního plánu Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Výchozí stav Návrh Transformačního plánu zpracoval a předkládá Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Karlovarského kraje (dále jen domov). Domov poskytuje pobytové sociální služby mužům s mentálním postižením. Kapacita domova je 50 osob, v současné době službu využívá 46 osob. Sociální služba je umístěna v Radošově, což je odlehlá lokalita s obtížnou dostupností veřejnou dopravou a uživatelé mají omezený přístup k veřejným službám a zdrojům. Sociální služba tak neplní jednu z hlavních zásad zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách uvedenou v ustanovení 2 tohoto zákona: pomoc musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Služba je umístěna v objektu, který byl postaven v letech jako rekreační středisko horníků ze Sokolova. Vnitřní uspořádání objektu limituje způsob poskytování pobytové služby, přestože se pracovníci snažili o humanizaci služby změnou vnitřní organizace na tzv. domácnosti, velikost objektu a stavební dispozice neumožňují zajistit potřebnou domácí intimitu. Zásadám sociálního začlenění neodpovídá ani to, že v zařízení žijí jen muži. Domov aktivně vstoupil do realizace individuálního projektu Karlovarského kraje již v roce 2009 a pracovníci se významně podíleli na výběru uživatelů a jejich přípravě k přechodu do běžného bydlení v obci. Celkem v období odešlo ze zařízení 8 uživatelů. Transformační snahy vedení domova jsou však patrné ještě před zahájením zmiňovaného projektu, v letech podpořili pracovníci zařízení celkem 10 uživatelů a pomohli jim jednotlivě najít bydlení mimo domov a zajistit jim návazné sociální služby. V průběhu individuálního projektu Udržitelnost sítě sociálních služeb v KK byl domov zapojen do procesu tvorby transformačního plánu. Na konci roku 2011 byly přehodnoceny individuální plány všech 47 uživatelů služby. Jedná se o muže, z nichž 4 jsou ve věku do 26 let, 44 jich je ve věkové kategorii od 27 do 64 let. Sociální situace každého z uživatelů byla přehodnocena z hlediska jeho rodinných kořenů a vztahů, sociálních vazeb, z hlediska jejich schopností a potřeby podpory v jednotlivých oblastech života (sebeobsluha, zdraví, práce, péče o domácnost aj.). Takto přehodnocené individuální plány se staly podkladem pro zpracování plánů přechodu. Vyhodnocením všech plánů přechodu, celkem 47, byl vytvořen návrh na nové kapacity sociálních služeb, které budou lokalizovány v oblasti Ostrovska a Karlovarska tak, aby jejich uživatelé měli přístup k veřejným službám a zdrojům a mohli bydlet způsobem, který je v naší společnosti běžný. Mapování potřeb uživatelů a tvorba transformačního plánu probíhala podle Metodiky přechodové a realizační fáze, vytvořené v rámci prvního individuálního projektu KK. Jako podklad byl využit formulář pro tvorbu transformačního plánu využitých v projektu MPSV. Na základě analýzy zmapovaných potřeb všech uživatelů domova byly transformačním týmem domova navrženy tyto sociální služby: Sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením - kapacita 20 uživatelů se středním a těžším mentálním postižením v Ostrově Sociální služba Chráněné bydlení - kapacita 17 uživatelů se středním mentálním postižením na Ostrovsku a Karlovarsku Sociální služba Podpora samostatného bydlení 10 uživatelů s lehkým mentálním postižením poskytovaná v nájemních bytech na Karlovarsku a Ostrovsku. Návrh realizace transformačního plánu je předložen ve dvou variantách: Varianta 1: stávající příspěvková organizace nově zaregistruje a bude poskytovat službu chráněného bydlení. Varianta 2: stávající příspěvková organizace bude poskytovat pouze sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením. Službu chráněného bydlení převezme nezisková organizace (Dolmen o. p. s.). V případě Varianty 1 i Varianty 2 je plánováno, že sociální službu podpora samostatného bydlení domov poskytovat nebude, službu převezme nezisková organizace (Rytmus o. s.). 5

6 Realizace Transformačního plánu domova by významně přispěla k naplnění zásady sociálního začleňování osob s mentálním postižením. Současně lze předpokládat, že by došlo v horizontu 1 2 let po zavedení nových služeb (chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení) k úspoře finančních prostředků, protože nové sociální služby budou poskytovány podle skutečných potřeb uživatelů v nově organizovaných individualizovaných službách, které budou podporovat samostatnost a samostatný život uživatelů. Podle zkušeností z jiných obdobných sociálních služeb lze předpokládat, že potřeba podpory uživatelů v jejich domácnostech nebo i ve skupinových službách (max. osm uživatelů) bude postupně klesat a bude tedy docházet ke značné úspoře finančních prostředků vynakládaných nyní na zajištění provozu budov, parku a dopravu uživatelů i zaměstnanců. Faktickou realizaci Transformačního plánu a jeho variantu schvaluje Zastupitelstvo Karlovarského kraje. 6

7 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace Název sociální služby Sídlo organizace Kontaktní adresa IČ Telefon Osoba zodpovědná za proces transformace Název zřizovatele Kontaktní adresa Osoba zodpovědná za proces transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace domovy pro osoby se zdravotním postižením Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov P.O. Box 159, Ostrov DIČ GSM WWW usp-radosov.cz p. Pařížská Marie Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88, Karlovy Vary p. Ing. Správková Stanislava Zřizovatel organizace Registrace sociální služby Číslo registrace Druh sociální služby Forma sociální služby 1364/SZ/11 domovy pro osoby se zdravotním postižením pobytová 7

8 Historie zařízení Zařízení bylo zbudováno přibližně v letech jako rekreační středisko horníků ze Sokolova. Během 2.světové války areál sloužil jako výcvikové středisko pro Hitlerjugend. Po skončení 2.světové války nacisté zlikvidovali archiválie tak, že dnes chybí spousta dokumentů, které se týkají stavby budov a jejich využití. Po válce sloužily budovy jako dětský domov. Teprve od roku 1970 zde vznikl ústav sociální péče pro mentálně postižené, jehož zřizovatelem byl Okresní úřad v Karlových Varech. Od roku 1995 dosud je zřizovatelem Krajský úřad Karlovarského kraje. Od roku 2003 nese zařízení název Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově. Jsme příspěvkovou organizací. 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace Poslání organizace Základní strategické cíle Původní instituce Poskytovat osobám - mužům se zdravotním zejména s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, takové sociální služby, které zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kterým se zhoršil zdravotní stav nebo se dostali do nepříznivé sociální situace / např. zhorší se zdravotní stav pečující osoby nebo zemře, o osobu nikdo nepečuje, přestože to potřebuje /. Hlavním cílem našeho zařízení je poskytovat odbornou službu, požadovanou podporu a pomoc, zvláštní ambulantní péči, rehabilitaci a vzdělávání tak, aby zachovávala a rozvíjela právo uživatelů na důstojný život. Další cíle: Poskytovat individuální péči, která vede k co nejvyšší míře samostatnosti. Podporovat co největší možné zapojení do běžného života a rozhodování o svém životě. Odstraňovat rizika spojená s životem v ústavní péči. Zajistit uživatelům důstojné zacházení, příjemné prostředí a přiměřenou aktivitu jejich věku. Vytvořit podmínky přibližující se podmínkám domácností a respektovat osobnost každého uživatele. Zajistit uživatelům využívání veřejných služeb, odpovídající vzdělání a běžné pracovní zařazení. Umožnit uživatelům, kteří nepotřebují celodenní péči, bydlet v běžné bytové zástavbě s podporou sociálních služeb chráněného bydlení nebo podporovaného samostatného bydlení. Zlepšit týmovou spolupráci, zasazovat se o změny v jejich myšlení a chování, zdokonalit systém řízení organizace a rozdělit pravomoci mezi jednotlivé pracovníky s jasným popisem povinností a aktivit. Podporovat zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 8

9 Principy organizace Naše služby jsou poskytovány na základě těchto principů: Sociální služby jsou poskytovány v domácnostech, usilujeme o přibližování podmínek k životu v přirozeném prostředí Jsou vytvořeny stabilní týmy pracovníků, kteří pracují se stejnou skupinou uživatelů, v tzv. domácnostech. Individuální podpora uživatelů je zajištěna klíčovými pracovníky, kteří zapojují uživatele do spolurozhodování - především v oblasti ubytování, stravování, organizace dne, nákupu osobních věcí nebo využívání veřejných služeb. Nástrojem pro individuální přístup je individuální plánování průběhu služby, které je na úrovni každého uživatele pravidelně vyhodnocováno. Měřítkem pro efektivitu služby je co největší osamostatnění uživatele a uplatnění jeho vlastní vůle při rozhodování o svém životě i o každodenních aktivitách. Pracovníci organizace na všech úrovních trvale usilují o zabezpečení práv uživatelů. Dodržování práv je nejdůležitější oblastí při pravidelném sledování kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb. Kultura organizace je postavena na týmové spolupráci, zlepšování mezilidských vztahů, otevřenosti k názorům externích spolupracovníků a snaze o zavedení pravidelné supervize na všech úrovních. Cílová skupina Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby mužům s mentálním a kombinovaným postižením, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby (odpovídající stupni příspěvku na péči III. a IV.), ve věku od 18 let neomezeně. Kapacita služby Vize transformace zařízení Vize transformace Úkolem transformace pobytové sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, je pro jeho uživatele zajistit kvalitní poskytování sociální služby podle jejich individuálních potřeb v souladu s platnou legislativou, zejména s Listinou základních práv a svobod. Cílem transformace je umožnit uživatelům - lidem s mentálním a kombinovaným postižením, žít v přirozeném prostředí, které se podobá životu v rodině a odpovídá jejich přáním a potřebám. V rámci procesu transformace budou zaměstnanci podporovat a vyjednávat strategii přechodu uživatelů do jiných sociálních služeb s ohledem na jejich rodinné a přátelské vazby, původní bydliště a kořeny, s ohledem na analýzu individuálních potřeb a míru nezbytné podpory. Konečným výsledkem bude výrazné zkvalitnění života těchto lidí se zdravotním postižením, které povede k jejich sociálnímu začlenění do přirozeného prostředí, k podpoře jejich základních práv a lidské důstojnosti a v neposlední řadě k upevnění jejich rovnoprávného postavení ve společnosti. Transformační proces vnímáme jako prostředek k vybudování funkční sítě sociálních služeb na Ostrovsku a Karlovarsku pro osoby se zdravotním, především s mentálním postižením. Pobytové sociální služby budou navazovat na již fungující síť služeb chráněného bydlení, podporovaného samostatného bydlení a sociální rehabilitace. Uživatele sociálních služeb budeme maximálně podporovat v tom, aby využívali veřejných služeb a zapojili se do trhu práce. Během celého procesu budeme vytvářet prostor pro spolupráci s ostatními poskytovateli, obcemi, občanskými sdruženími a dalšími zainteresovanými subjekty. Realizací vize dojde k plné transformaci, to znamená, že sociální služby nebudou poskytovány ve stávajícím objektu DOZP Radošov. 9

10 Poskytování služeb bude lokalizováno do regionu Ostrovska, Karlovarska a Sokolovska. Sociální služby pro 20 uživatelů s nejvyšší mírou závislosti na pomoci jiné fyzické osoby budou poskytovány v nově vybudovaném zařízení v Ostrově, ve kterém se bude poskytovat služba domovy pro osoby se zdravotním postižením. Domov pro osoby se zdravotním postižením vznikne jako nově postavené zařízení se 4 skupinovými domácnostmi po 5 uživatelích. Dosavadní zkušenosti ukazují, že výstavba nového zařízení je z ekonomického hlediska výhodnější, než rekonstrukce případných nabízených budov. Ostatním stávajícím uživatelům, celkem 27, budou zajištěny sociální služby chráněného bydlení (dále jen CHB) a podporovaného samostatného bydlení (dále jen PSB), a to podle zmapované míry závislosti na pomoci druhé osoby. Pro strategii opuštění stávajícího objektu a zajištění sociálních služeb pro uživatele navrhujeme dvě varianty. Obě varianty budou v případě své realizace probíhat ve třech shodných etapách. Varianty se odlišují výběrem budoucího provozovatele sociálních služeb. 1.varianta: Nově vybudovaná služba DOZP pro 20 uživatelů bude provozovat stávající poskytovatel (DOZP v Radošově), který rozšíří svoji registraci o nově zaregistrovanou službu CHB se 17 uživateli. V této variantě tedy zůstává poskytovatel DOZP a CHB příspěvkovou organizací kraje. Pro 10 uživatelů se bude poskytovat služba PSB, Kterou bude poskytovat Rytmus o. s. 2.varianta: Druhá varianta předpokládá, že stávající poskytovatel DOZP v Radošově bude nadále poskytovat pouze sociální službu DOZP pro 20 ze stávajících uživatelů. Sociální službu CHB, do které přejde 17 uživatelů, bude provozovat organizace Dolmen, o. p. s, která rozšíří svou kapacitu a místo působení. 10 uživatelů bude, stejně jako v první variantě, využívat sociální službu podporovaného samostatného bydlení / dále jen PSB /, kterou bude zajišťovat poskytovatel sociálních služeb Rytmus, o. s. Tito uživatelé budou žít v nájemních bytech v obcích. Výhodou druhé varianty je zajištění kvalitních sociálních služeb organizací, která má s provozováním sociální služby chráněné bydlení již své zkušenosti. Pro 10 uživatelů se bude poskytovat služba PSB, Kterou bude poskytovat Rytmus o. s. Plánované změny proběhnou v souladu s výstupy procesu komunitního plánování. Tento soulad je zajištěn především zapojením vedoucích pracovníků DOZP v Radošově do Individuálního projektu KK ke komunitnímu plánování ( V Karlovarském kraji plánujeme sociální služby společně ). V obou variantách počítáme i po transformaci zařízení s prací dobrovolníků. V obou variantách se předpokládá, že zařízení lze koedukovat ( muži + ženy). Realizace obou variant předpokládá rozšíření kapacit stávajících terénních a ambulantních služeb, které se zaměří na podporu denních a pracovních činností pro osoby s mentálním postižením (denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace). 10

11 Realizace obou variant proběhne ve 3 etapách, které jsou pro obě varianty shodné: 1. etapa Ostrovsko, Karlovarsko, 10 uživatelů s nízkou a střední mírou podpory. V této etapě je nutné zajistit obecní byty pro 10 uživatelů, kteří budou využívat službu podpora samostatného bydlení. Při zajištění obecních bytů bude potřeba spolupracovat s obcemi na Ostrovsku a Karlovarsku, a to za podpory zřizovatele. Tato etapa může probíhat postupně tak, jak budou byty k dispozici. Ideálně se bude jednat o individuální domácnosti pro 1 2. uživatele. První etapa bude realizována průběžně v závislosti na získávání vhodných bytů pro bydlení uživatelů v obcích. Časově se může překrývat s realizací etapy druhé. 2. etapa zajištěné bydlení pro celkem 37 uživatelů se střední a vysokou mírou podpory.. V této etapě bude probíhat: vytipování pozemku pro stavbu nového objektu sociální služby DOZP v Ostrově zpracování projektové dokumentace výstavba objektu vybudování zázemí pro management a zařízení domácností pro uživatele Výsledkem druhé etapy jsou 4 nové domky se skupinovými domácnostmi pro 20 uživatelů (DOZP) a zázemím pro management. V této etapě bude nutné souběžně zajistit (zakoupit) byty pro službu chráněného bydlení, celkem pro 17 uživatelů v regionu zejména Ostrovska a dále Sokolovska. Výstavbu nového objektu a zajištění bytů pro službu chráněného bydlení je nutné zkoordinovat časově tak, aby bylo možné přestěhovat ve 3. etapě najednou všech 37 uživatelů. Současně bude v této etapě probíhat postupná příprava uživatelů na samostatnější formy bydlení, to se týká zejména 17 uživatelů, kteří budou připravováni na přechod do chráněného bydlení. Příprava proběhne podle vyhotovených plánů přechodu. Časově je tato etapa plánovaná na období 3 let. 3. etapa stěhování uživatelů, opuštění stávajícího objektu Tato etapa bude náročná na koordinaci a přípravu uživatelů na přestěhování. Jednotlivé kroky: Dokončení přípravy uživatelů Vybavení domácností a bytů v součinnosti s uživateli a zaměstnanci Příprava plánu stěhování Realizace stěhování Zahájení poskytování služeb DOZP pro 20 uživatelů a CHB pro 17 uživatelů. Časově je tato etapa plánovaná na období 1 roku. 11

12 Financování: Deinstitucionalizace a transformace Domova bude probíhat s využitím finanční podpory z EU, zejména z ERDF a IOP, popřípadě investiční podpory KK. Vizí je plná transformace Domova ve 3 etapách v horizontu od r do roku Půjde tedy o opuštění současné nevyhovující lokality v Radošově, která neumožňuje uživatelům využívat běžné veřejné služby města a neumožňuje kontakt s vrstevníky. Struktura služeb po transformaci (konkrétní představa všech alternativních služeb včetně kapacity a cílové skupiny) 1. Varianta: Budoucí poskytovatel služby Druh sociální služby Počet uživatelů DOZP v Radošově, p. o Domov pro osoby se zdravotním 20 postižením DOZP v Radošově, p. o. Chráněné bydlení 17 Rytmus, o. s. Podpora samostatného bydlení 10 Celkem: Vybudováním nového objektu vznikne pobytová služba DOZP pro 20 osob v nové lokalitě. Bude zaregistrována nová služba chráněného bydlení pro 17 osob, kterou bude provozovat stávající poskytovatel DOZP v Radošově, p. o. 10 uživatelů stávajícího DOZP v Radošově bude využívat službu podpora samostatného bydlení rozšířením kapacity Rytmus, o. s.. 2. Varianta Budoucí poskytovatel služby Druh sociální služby Počet uživatelů DOZP v Radošově, p. o Domov pro osoby se zdravotním 20 postižením Dolmen o. p. s. Chráněné bydlení 17 Rytmus, o. s. Podpora samostatného bydlení 10 12

13 Celkem: Vybudováním nového objektu vznikne pobytová služba DOZP pro 20 osob v nové lokalitě. 10 uživatelů stávajícího DOZP v Radošově bude využívat službu podpora samostatného bydlení rozšířením kapacity Rytmus, o. s. 17 uživatelů bude využívat službu chráněného bydlením rozšířením kapacity a místa působnosti Dolmen, o. p. s. Současně bude potřeba v součinnosti s KÚ KK posílit kapacity návazných služeb. Pro 17 osob chráněného bydlení posílení kapacity sociálně terapeutické dílny FCH Karlovy Vary celkem o 17 osob a služby sociální rehabilitace Rytmus, o. s. celkem o 10 osob. Základní principy nových služeb Základní časový horizont Základní principy nových služeb se budou opírat především o principy normality přirozeného lidského života: Uživatelé bydlí v běžné zástavbě s dostupnými veřejnými službami a zdroji Služby jsou poskytovány v malých domácnostech s max. počtem 5 uživatelů Podpora a pomoc asistenta je zajištěna podle potřeb uživatelů Uživatelé jsou podporováni v co největší míře samostatnosti Individuální plánování s uživatelem probíhá na základě jeho svobodné volby a podpory jeho samostatnosti Zajištění podmínek pro odpovídající, důstojnou a efektivní službu. Důležitá je trvalá snaha pracovníků o zabezpečení práv, oprávněných požadavků a potřeb uživatelů. Sféra bydlení je oddělena od sféry práce, uživatelé prožívají běžný den a týden tak, jak je to obvyklé ve většinové společnosti. Rok Realizace 1. etapy může být zahájena v součinnosti se zřizovatelem a obcemi běžnými metodami sociální práce ihned po schválení transformačního plánu poskytovatelem DOZP v Radošově za předpokladu významného dofinancování služeb DOZP zřizovatelem. Realizace 2. etapy plánu v praxi může nastat za předpokladu, že bude vypsána výzva pro podávání investičních projektů do integrovaného operačního programu (IOP), popř. IROP z ERDF, popř. jiných programů EU nebo z rozpočtu finančních prostředků Karlovarského kraje. 13

14 1.4 Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) Kód hlavního strategického cíle 1 HC 1 HC 2 HC 3 HC 4 Specifikace strategického cíle Informovat veřejnost o transformaci našich pobytových služeb ve spolupráci s KÚ KK. Otevřená a jasná komunikace o problematice transformace s opatrovníky, zástupci obcí a dalšími relevantními subjekty. Aktualizace analýzy individuální situace uživatelů, zpracování podrobných informací o uživatelích, příprava plánů přechodu uživatelů do nových služeb. Příprava uživatelů na přestěhování do nových sociálních služeb. Odborné vedení přípravy uživatelů na změnu životních podmínek podle Metodiky přechodové a realizační fáze, která je schválená zřizovatelem. Spolupráce s návaznými službami, do kterých budou uživatelé přecházet. Vyhodnocení stávajících personálních zdrojů, jejich vazeb s uživateli, příprava personálu pro jejich roli v nových službách, plán přeškolování personálu, poskytování podpory formou vzdělávání a supervizí. 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) Kód dílčího strategického cíle 2 Specifikace dílčího strategického cíle Vazba na hlavní strategické cíle 3 DC1 Jednání s městy a obcemi formou osobních setkání ve spolupráci se zástupci zřizovatele v oblasti Ostrovska, Karlovarska a Sokolovska za účelem získání vhodných bytů a pozemků. Účast na jednáních skupin komunitního plánování v relevantních obcích. HC1 DC2 DC3 DC4 Spolupráce s rodinami a opatrovníky uživatelů, jejich pravidelné informování o procesu transformace, a to formou především individuálních konzultací. Průběžné doplňování internetových stránek o informace k transformačním procesům. Účast a prezentace sociální služby na veřejných akcích. Úspěchy transformace publikovat v místním tisku a jiných médiích. Zajištění fotodokumentace celého procesu. Aktualizace individuálních plánů uživatelů. Analýza individuálních plánů byla realizována v rámci IP Udržitelnost sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji, kdy byly potřeby a zájmy všech uživatelů přehodnoceny v rámci transformačního týmu a pod supervizí externího odborníka. Analýza individuálních potřeb byla sestavena na základě posouzení míry potřebné péče a soběstačnosti uživatele, z přehodnocení dosavadního rozsahu poskyt. služeb a na základě toho u každého uživatele byl připojen návrh odpovídajícího typu sociální služby. HC1 HC1 HC2 1 Číslo cíle (např. HC1 = hlavní cíl 1) 2 Číslo cíle (např. DC1 = dílčí cíl 1) 3 Kód 14

15 DC5 DC6 DC7 DC8 DC9 DC10 Zpracování plánů přechodu uživatelů. Plány přechodu budou zpracovány v součinnosti s individuálními plány uživatelů, budou obsahovat především konkrétní plán nácviků v jednotlivých oblastech potřebné podpory. Část plánu přechodu bude směřovat do nácviků již v místě přestěhování uživatele ve spolupráci s návaznou sociální službou. Příprava uživatelů na nové služby bude vycházet z individuálního plánu a plánu přechodu. Ze zkušeností a výsledků nácviků jednotlivých činností (sebeobsluha při stolování, hygieně, oblékání, příprava a nákup surovin k vaření, příprava jídla, úklidové práce, samostatný pohyb, cestování, manipulace s finančními prostředky, praní prádla, vyřizování osobních záležitostí na úřadech a další). Individuálně bude přistoupeno k revizím rozsudků o zbavení způsobilosti k právním úkonům. Přechody uživatelů do nových služeb budou realizovány podle plánů jednotlivých etap. Přechody do samostatných bytů se službou podpora samostatného bydlení budou probíhat průběžně v závislosti na získání nových bytů, a to na základě individuální sociální práce s uživatelem. Individuální práce je klíčová i pro uživatele, kteří budou přecházet do služby chráněné bydlení, kde budeme jednat s poskytovateli chráněného bydlení o možné volné kapacitě v jejich službě také průběžně. Třetí etapa bude probíhat podle předem připraveného podrobného plánu kroků, aby byl zajištěn koordinovaný odchod velké skupiny uživatelů do nově vybudovaného DOZP. Mapování potřeb personálu musí probíhat od začátku realizace TP. Budou probíhat motivační rozhovory vedení s jednotlivými pracovníky a každý pracovník bude mít zpracován svůj plán profesního rozvoje s vizí jeho budoucího pracovního zařazení a s vyjádřením vzdělávacích potřeb. Na základě vytvořených plánů profesního rozvoje bude u každého pracovníka stanoven individuální plán vzdělávacích aktivit, supervizí a stáží v návazných sociálních službách. HC2 HC2 HC3 HC3 HC4 HC4 1.6 Vazby na strategické oblasti Vazba transformačního procesu na regionální a místní strategie pro danou oblast a jiné aktivity v území Připravovaný a probíhající transformační proces je v souladu se Střednědobým plánem sociálních služeb Karlovarského kraje, Programem rozvoje Karlovarského kraje a Plánem rozvojem DOZP v Radošově.. Transformační plán DOZP v Radošově, p. o. navazuje na transformační aktivity Karlovarského kraje v období let , zejména na rozvoj alternativních služeb k tradičním sociálním službám pobytovým sociální rehabilitace, chráněné bydlení, služba podpora samostatného bydlení a usiluje o jejich kapacitní i regionální rozšíření. 15

16 Regionální přínos transformačního procesu - včetně vazby projektu na stávající síť sociálních služeb v regionu Plánovaný transformační proces povede k zásadní změně rozložení pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v regionu Ostrovsko a Karlovarsko. Centrální pobytová sociální služba se změní na službu lokální, která bude odpovídat reálným potřebám občanů v konkrétní obci. Plánovaný proces povede k tomu, že na území Ostrovska a Karlovarska vznikne síť sociálních pobytových a terénních služeb, které budou v lokalitě rovnoměrně rozložené, a tím budou i dostupné pro všechny současné i budoucí zájemce. Plán počítá s tím, že ve vytipovaných lokalitách již dnes existuje síť terénních i ambulantních služeb, které pomohou nahradit dosavadní ústavní denní aktivity. Transformační proces povede k propojení lidí s mentálním postižením s místní komunitou. Cílovým stavem jsou dostupněji a kvalitněji poskytované služby pro stávající i budoucí klientelu Domova pro osoby se zdravotním postižením a zapojení lidí s mentálním postižením do většinové společnosti v obcích, městech. Projekt umožní lepší začlenění do stávající sítě sociálních služeb v regionu, posílí kapacity současné sítě sociálních služeb i vznik nových a rozvoj návazných sociálních služeb, např. STD, služby sociální rehabilitace apod. Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky ne/zaměstnanosti Vytvořená místa pro zaměstnance obsadí stávající zaměstnanci, takže nedojde k nárůstu nezaměstnanosti. Pro stávající zaměstnance se zvýší dostupnost pracovního místa, protože nové služby budou umístěny přímo v obcích. Pokud budou zaměstnanci mít o tuto změnu zájem, bude jim v rámci realizace TP poskytnuta podpora formou vzdělávání, supervize a stáží. Volná místa mohou být obsazena uchazeči ÚP na základě důkladného proškolení a absolvování kvalifikačního kurzu. Zaměstnanci: Transformace zařízení umožní zachování pracovních míst pro 18 stávajících pracovníků přímé péče v DOZP, další pracovníci 10 asistentů bude přijato pro chráněné bydlení. Jedná se o variantu č.1. Nová pracovní místa budou vytvořena ve službách CHB a terénních službách, které budou poskytovat podporu odcházejícím uživatelům. Ve variantě č.2 DOZP pracovníky přijímat nebude, protože nebude službu CHB registrovat. PSB si rozhodne samo o přijetí potřebného počtu asistentů. Uživatelé: Pracovní uplatnění vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v regionu a vzhledem k míře postižení uživatelů lze předpokládat jen u některých uživatelů. Aktivní individuální práce s uživateli může však tuto situaci změnit. V úvahu přichází zaměstnávání v pomocných pracích na snížený pracovní úvazek. Další uživatelé transformované služby budou využívat sociálně terapeutické a aktivizační služby v daných lokalitách. Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky rovnosti mužů a žen Zaměstnanci: Rovnost mužů a žen je ve stávajícím zařízení v souladu s platnou legislativou dodržována, i když podíl mužů je v tomto odvětví stále nižší. Pracovní místa vzniklá transformací zařízení budou obsazována bez diskriminačních vlivů tedy rovně pro muže i ženy, bez ohledů k národnosti uchazeče atp. Uživatelé: Stávající službu využívají a vždy využívali pouze muži. Proces transformace přináší pro uživatele zásadní změnu v oblasti možného partnerství a postupného přirozeného společného bydlení s ženami. 16

17 2. Řízení procesu 2.1 Složení regionálního transformačního týmu Organizace Jméno Kontakt 4 Zodpovědnosti Karlovarský kraj Miloslav Čermák Náměstek hejtmana Odpovídá za proces transformace zařízení soc. služeb v KK Karlovarský kraj Ing. Stanislava Správková Vedoucí odboru soc.věcí KÚ KK Karlovarský kraj Ing. Petr Uhříček Karlovarský kraj Marie Pařížská Karlovarský kraj Bc. Jana Pilařová Karlovarský kraj Petra Šindelářová Karlovarský kraj Ing. Petr Klíček Karlovarský kraj Bc. Monika Hálková Karlovarský kraj Ing. Věra Tomsová Odborný garant procesu transformace Ředitel agentury projektového a dotačního managementu KK (dále APDM) Zpracování žádostí o finanční podporu Ředitelka DOZP v Radošově, příspěvková organizace Spolupracuje a ADPM KK Odpovídá za proces transformace v domově Odpovídá za zpracování Transformačního plánu Vede Multidisciplinární transformační tým Konzultuje jednotlivé kroky s KK Zajišťuje předávání informací mezi týmy Vyhledává vhodné lokality Pracovnice odboru soc. věcí KÚ KK Propojení procesu transformace se střednědobým plánováním rozvoje soc. služeb v KK Pracovnice odboru soc. věcí KÚ KK Sledování procesu transformace z hlediska kvality poskytování soc. služeb Vedoucí oddělení ekonomiky organizací kraje ekonomického odboru KÚ KK Sledování změn v nákladovosti provozu transformovaných zařízení Pracovnice odboru správy majetku KÚ KK Administrace týkající se majetku Vedoucí OIGS KÚ KK Zpracování projektové dokumentace / stavby / Spolupráce s ADPM KK dohled nad fyzickou realizací 4 Telefon; 17

18 2.2 Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení Organizace Jméno Kontakt 5 Zodpovědnosti DOZP v Radošově Marie Pařížská Ředitelka DOZP Vedení a koordinace celého procesu transformace v zařízení Komunikace s orgány, institucemi Zpracování časového harmonogramu etap transformace Spolupráce s projektantem Kontrola vytyčených úkolů jednotlivých etap DOZP v Radošově Alena Šiplová DOZP v Radošově Bc. Plevková Lenka Zástupce opatrovníků a rodin KÚ KK Ing. Stanislava Správková Spolupráce se zástupci KK Zástupce ředitele, rozpočtář Zastupování ředitele v době nepřítomnosti Zabezpečení logistiky / stravování, doprava klientů, praní prádla,../ Zpracování kvalifikovaného odhadu nákladů Zpracovávání analýz Sociální pracovnice Výběr klientů do nově vznikajících služeb Zpracování a předání potřebných informací o klientech, včetně ekonomických možností Spolupráce s opatrovníky a rodinami Motivace klíčových pracovníků Spolupráce s celým týmem Zástupce opatrovníků a rodin Sledování vývoje transformace v souladu s realitou života mimo zařízení Nezávislý pohled z řad populace a veřejnosti Sledování dodržování všech etických a právních norem, které se týkají klientů Sledování procesu transformace z pohledu zřizovatele Koordinace procesu transformace DOZP v Radošově Cecílie Moravcová Zdravotní sestra Výběr klientů do nových služeb 5 Telefon; 18

19 DOZP v Radošově Marcela Šejvlová Pracovnice ZVNČ Podpora individuálního plánování Podpora transformačního plánu v zařízení Spolupráce při výběru klientů do nových služeb Instand, o. s. PhDr. Jaroslava Sýkorová Externí odbornice 2.3 Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení Spolupráce s krajem Kraje zapojené do transformačního procesu Název kraje Kontaktní adresa, telefon Oblasti zapojení Pověřená kontaktní osoba Karlovarský kraj KÚ KK Závodní 353/ Karlovy Vary Vedoucí odboru sociálních věcí KK Tel.: Spolupráce při koordinaci všech aktérů transformačního procesu a činností Ing. Stanislava Správková Karlovarský kraj Karlovarský kraj Karlovarský kraj Ředitel APDM, příspěvkové organizace Adresa: APDM, příspěvková organizace Závodní Karlovy Vary Tel: ; KÚ KK Závodní 353/ Karlovy Vary Pracovník odboru správy majetku Tel: KÚ KK Závodní 353/ Karlovy Vary Pracovník ekonomického odboru Tel: Investice, výběr pozemků, Ing. Petr Uhříček projekty příprava projektové dokumentace Ing. Věra Tomsová Nabývání a vytipovávání Bc. Monika Hálková vhodných nemovitostí, včetně pozemků, zabezpečení odhadních cen nákupů Sledování změn nákladovosti provozu služeb DOZP a CHB Ing. Petr Klíček 19

20 Karlovarský kraj KÚ KK Závodní 353/ Karlovy Vary Vedoucí odboru investic a grantových schémat Tel: Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti) Investice, výběrové řízení a zpracování projektové dokumentace Ing. Věra Tomsová Ing.Petr Uhříček DOZP v Radošově je příspěvkovou organizací KK, má právní subjektivitu. Kompetence jsou jí dány ve zřizovací listině a jejích přílohách, dále se DOZP řídí organizačním řádem, ostatními právními předpisy a směrnicemi KK a organizace. DOZP je registrovaným poskytovatelem sociální služby na základě vydané registrace KÚ KK. Multidisciplinární transformační tým (MTT) byl vybrán zřizovatelem podle potřeby kompetencí ke zdárnému průběhu transformace, změna ve složení členů týmu a nové rozdělení rolí je možná. MTT reaguje na specifické potřeby uživatelů. Změny MTT navrhuje transformační tým zařízení ve spolupráci se zřizovatelem. Komunitní plánování využití výsledků analýz v rámci komunitního plánování při tvorbě nových služeb a zapojování služeb z jiných regionů. Využijí se také výsledky metody Balance scorecard (BSC) z individuálních projektů Karlovarského kraje a z Rozvojového plánu zařízení. Spolupráce s krajem Kraje zapojené do transformačního procesu Název kraje Kontaktní adresa, telefon Oblasti zapojení Pověřená kontaktní osoba Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary Nákup pozemků, výběrová řízení, práce týmu MTT, individuální projekty,.. Ing. Stanislava Správková Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti) Transformace zařízení proběhne pouze na území Karlovarského kraje, nebude zasahovat do ostatních krajů. Kompetence a zodpovědnosti jsou stanoveny dle složení regionálního týmu KK a MTT DOZP. 20

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015.

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. MEDIALIZAČNÍ PLÁN TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. Velká : Malá : I. Individuální projekt služeb v KK, uživatele.

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PATA V HAZLOVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Stav k 3.6.2014 Stránka 1 z 146 Obsah Obsah... 2 Pozn.... 4 1. Základní údaje o zařízení...

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace

Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace TRANSFORMAČNÍ PLÁN Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace Březen 2013 ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 82

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 82 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 82 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Základní fakta k projektu: Název projektu: Realizátor: Cíl projektu: Investor: Podpora procesu transformace sociálních

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Domov bez zámku. Transformace z pohledu kraje Kraj Vysočina. Život uživatelů v malých domácnostech

Domov bez zámku. Transformace z pohledu kraje Kraj Vysočina. Život uživatelů v malých domácnostech Domov bez zámku Transformace z pohledu kraje Kraj Vysočina Život uživatelů v malých domácnostech Okres Třebíč Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace Počet lůžek: 70 Registrované sociální služby:

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC DOMOV PÍSTINA (ZPRACOVÁNO DNE 15. 3. 2012)

TRANSFORMAČNÍ PLÁN CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC DOMOV PÍSTINA (ZPRACOVÁNO DNE 15. 3. 2012) TRANSFORMAČNÍ PLÁN CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC DOMOV PÍSTINA (ZPRACOVÁNO DNE 15. 3. 2012) Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 113 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 17. 4. 2015 Filozofie změny:

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája Dragounská 38, Cheb Plán rozvoje kvality poskytovaných

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více