TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V RADOŠOVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V RADOŠOVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V RADOŠOVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje BŘEZEN 2013

2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: TP TRANSFORMAČNÍ PLÁN P. O. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE O. S. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ O. P. S. OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST CHB PSB DOZP STD FCH DCH ÚP KÚ KK SOCIÁLNÍ SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA FARNÍ CHARITA DIECÉZNÍ CHARITA ÚŘAD PRÁCE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

3 Obsah Shrnutí hlavní strategie transformačního plánu Základní údaje o zařízení Identifikace zařízení Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace Vize transformace zařízení Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) Vazby na strategické oblasti Řízení procesu Složení regionálního transformačního týmu Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace Analýza zařízení SWOT analýza zařízení pro proces transformace Příloha 2 - Dynamická část SWOT analýzy DOZP v Radošově Silné stránky x Příležitosti Silné stránky x Ohrožení Příležitosti x Slabé stránky Slabé stránky x Ohrožení Analýza rizik Lokace služeb Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb Návrh alternativních služeb Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory) Strategie ambulantních služeb a denních programů Strategie zajištění terénních služeb Strategie zajištění zázemí pro management Strategie humanizace původní služby

4 4.6 Strategie zajištění koedukace Zjištění a zajištění kvality služeb Měřítka služby Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů Příprava a přesun zaměstnanců Personální strategie původní zařízení Personální strategie nové služby Srovnání pracovních pozic dle varianty 1, Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace Monitorování procesu transformace Komentáře Komentáře k jednotlivým tabulkám a jejich obsahu je možné uvést vždy pod danou tabulkou. 4

5 Shrnutí hlavní strategie transformačního plánu Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Výchozí stav Návrh Transformačního plánu zpracoval a předkládá Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Karlovarského kraje (dále jen domov). Domov poskytuje pobytové sociální služby mužům s mentálním postižením. Kapacita domova je 50 osob, v současné době službu využívá 46 osob. Sociální služba je umístěna v Radošově, což je odlehlá lokalita s obtížnou dostupností veřejnou dopravou a uživatelé mají omezený přístup k veřejným službám a zdrojům. Sociální služba tak neplní jednu z hlavních zásad zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách uvedenou v ustanovení 2 tohoto zákona: pomoc musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Služba je umístěna v objektu, který byl postaven v letech jako rekreační středisko horníků ze Sokolova. Vnitřní uspořádání objektu limituje způsob poskytování pobytové služby, přestože se pracovníci snažili o humanizaci služby změnou vnitřní organizace na tzv. domácnosti, velikost objektu a stavební dispozice neumožňují zajistit potřebnou domácí intimitu. Zásadám sociálního začlenění neodpovídá ani to, že v zařízení žijí jen muži. Domov aktivně vstoupil do realizace individuálního projektu Karlovarského kraje již v roce 2009 a pracovníci se významně podíleli na výběru uživatelů a jejich přípravě k přechodu do běžného bydlení v obci. Celkem v období odešlo ze zařízení 8 uživatelů. Transformační snahy vedení domova jsou však patrné ještě před zahájením zmiňovaného projektu, v letech podpořili pracovníci zařízení celkem 10 uživatelů a pomohli jim jednotlivě najít bydlení mimo domov a zajistit jim návazné sociální služby. V průběhu individuálního projektu Udržitelnost sítě sociálních služeb v KK byl domov zapojen do procesu tvorby transformačního plánu. Na konci roku 2011 byly přehodnoceny individuální plány všech 47 uživatelů služby. Jedná se o muže, z nichž 4 jsou ve věku do 26 let, 44 jich je ve věkové kategorii od 27 do 64 let. Sociální situace každého z uživatelů byla přehodnocena z hlediska jeho rodinných kořenů a vztahů, sociálních vazeb, z hlediska jejich schopností a potřeby podpory v jednotlivých oblastech života (sebeobsluha, zdraví, práce, péče o domácnost aj.). Takto přehodnocené individuální plány se staly podkladem pro zpracování plánů přechodu. Vyhodnocením všech plánů přechodu, celkem 47, byl vytvořen návrh na nové kapacity sociálních služeb, které budou lokalizovány v oblasti Ostrovska a Karlovarska tak, aby jejich uživatelé měli přístup k veřejným službám a zdrojům a mohli bydlet způsobem, který je v naší společnosti běžný. Mapování potřeb uživatelů a tvorba transformačního plánu probíhala podle Metodiky přechodové a realizační fáze, vytvořené v rámci prvního individuálního projektu KK. Jako podklad byl využit formulář pro tvorbu transformačního plánu využitých v projektu MPSV. Na základě analýzy zmapovaných potřeb všech uživatelů domova byly transformačním týmem domova navrženy tyto sociální služby: Sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením - kapacita 20 uživatelů se středním a těžším mentálním postižením v Ostrově Sociální služba Chráněné bydlení - kapacita 17 uživatelů se středním mentálním postižením na Ostrovsku a Karlovarsku Sociální služba Podpora samostatného bydlení 10 uživatelů s lehkým mentálním postižením poskytovaná v nájemních bytech na Karlovarsku a Ostrovsku. Návrh realizace transformačního plánu je předložen ve dvou variantách: Varianta 1: stávající příspěvková organizace nově zaregistruje a bude poskytovat službu chráněného bydlení. Varianta 2: stávající příspěvková organizace bude poskytovat pouze sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením. Službu chráněného bydlení převezme nezisková organizace (Dolmen o. p. s.). V případě Varianty 1 i Varianty 2 je plánováno, že sociální službu podpora samostatného bydlení domov poskytovat nebude, službu převezme nezisková organizace (Rytmus o. s.). 5

6 Realizace Transformačního plánu domova by významně přispěla k naplnění zásady sociálního začleňování osob s mentálním postižením. Současně lze předpokládat, že by došlo v horizontu 1 2 let po zavedení nových služeb (chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení) k úspoře finančních prostředků, protože nové sociální služby budou poskytovány podle skutečných potřeb uživatelů v nově organizovaných individualizovaných službách, které budou podporovat samostatnost a samostatný život uživatelů. Podle zkušeností z jiných obdobných sociálních služeb lze předpokládat, že potřeba podpory uživatelů v jejich domácnostech nebo i ve skupinových službách (max. osm uživatelů) bude postupně klesat a bude tedy docházet ke značné úspoře finančních prostředků vynakládaných nyní na zajištění provozu budov, parku a dopravu uživatelů i zaměstnanců. Faktickou realizaci Transformačního plánu a jeho variantu schvaluje Zastupitelstvo Karlovarského kraje. 6

7 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace Název sociální služby Sídlo organizace Kontaktní adresa IČ Telefon Osoba zodpovědná za proces transformace Název zřizovatele Kontaktní adresa Osoba zodpovědná za proces transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace domovy pro osoby se zdravotním postižením Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov P.O. Box 159, Ostrov DIČ GSM WWW usp-radosov.cz p. Pařížská Marie Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88, Karlovy Vary p. Ing. Správková Stanislava Zřizovatel organizace Registrace sociální služby Číslo registrace Druh sociální služby Forma sociální služby 1364/SZ/11 domovy pro osoby se zdravotním postižením pobytová 7

8 Historie zařízení Zařízení bylo zbudováno přibližně v letech jako rekreační středisko horníků ze Sokolova. Během 2.světové války areál sloužil jako výcvikové středisko pro Hitlerjugend. Po skončení 2.světové války nacisté zlikvidovali archiválie tak, že dnes chybí spousta dokumentů, které se týkají stavby budov a jejich využití. Po válce sloužily budovy jako dětský domov. Teprve od roku 1970 zde vznikl ústav sociální péče pro mentálně postižené, jehož zřizovatelem byl Okresní úřad v Karlových Varech. Od roku 1995 dosud je zřizovatelem Krajský úřad Karlovarského kraje. Od roku 2003 nese zařízení název Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově. Jsme příspěvkovou organizací. 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace Poslání organizace Základní strategické cíle Původní instituce Poskytovat osobám - mužům se zdravotním zejména s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, takové sociální služby, které zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kterým se zhoršil zdravotní stav nebo se dostali do nepříznivé sociální situace / např. zhorší se zdravotní stav pečující osoby nebo zemře, o osobu nikdo nepečuje, přestože to potřebuje /. Hlavním cílem našeho zařízení je poskytovat odbornou službu, požadovanou podporu a pomoc, zvláštní ambulantní péči, rehabilitaci a vzdělávání tak, aby zachovávala a rozvíjela právo uživatelů na důstojný život. Další cíle: Poskytovat individuální péči, která vede k co nejvyšší míře samostatnosti. Podporovat co největší možné zapojení do běžného života a rozhodování o svém životě. Odstraňovat rizika spojená s životem v ústavní péči. Zajistit uživatelům důstojné zacházení, příjemné prostředí a přiměřenou aktivitu jejich věku. Vytvořit podmínky přibližující se podmínkám domácností a respektovat osobnost každého uživatele. Zajistit uživatelům využívání veřejných služeb, odpovídající vzdělání a běžné pracovní zařazení. Umožnit uživatelům, kteří nepotřebují celodenní péči, bydlet v běžné bytové zástavbě s podporou sociálních služeb chráněného bydlení nebo podporovaného samostatného bydlení. Zlepšit týmovou spolupráci, zasazovat se o změny v jejich myšlení a chování, zdokonalit systém řízení organizace a rozdělit pravomoci mezi jednotlivé pracovníky s jasným popisem povinností a aktivit. Podporovat zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 8

9 Principy organizace Naše služby jsou poskytovány na základě těchto principů: Sociální služby jsou poskytovány v domácnostech, usilujeme o přibližování podmínek k životu v přirozeném prostředí Jsou vytvořeny stabilní týmy pracovníků, kteří pracují se stejnou skupinou uživatelů, v tzv. domácnostech. Individuální podpora uživatelů je zajištěna klíčovými pracovníky, kteří zapojují uživatele do spolurozhodování - především v oblasti ubytování, stravování, organizace dne, nákupu osobních věcí nebo využívání veřejných služeb. Nástrojem pro individuální přístup je individuální plánování průběhu služby, které je na úrovni každého uživatele pravidelně vyhodnocováno. Měřítkem pro efektivitu služby je co největší osamostatnění uživatele a uplatnění jeho vlastní vůle při rozhodování o svém životě i o každodenních aktivitách. Pracovníci organizace na všech úrovních trvale usilují o zabezpečení práv uživatelů. Dodržování práv je nejdůležitější oblastí při pravidelném sledování kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb. Kultura organizace je postavena na týmové spolupráci, zlepšování mezilidských vztahů, otevřenosti k názorům externích spolupracovníků a snaze o zavedení pravidelné supervize na všech úrovních. Cílová skupina Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby mužům s mentálním a kombinovaným postižením, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby (odpovídající stupni příspěvku na péči III. a IV.), ve věku od 18 let neomezeně. Kapacita služby Vize transformace zařízení Vize transformace Úkolem transformace pobytové sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, je pro jeho uživatele zajistit kvalitní poskytování sociální služby podle jejich individuálních potřeb v souladu s platnou legislativou, zejména s Listinou základních práv a svobod. Cílem transformace je umožnit uživatelům - lidem s mentálním a kombinovaným postižením, žít v přirozeném prostředí, které se podobá životu v rodině a odpovídá jejich přáním a potřebám. V rámci procesu transformace budou zaměstnanci podporovat a vyjednávat strategii přechodu uživatelů do jiných sociálních služeb s ohledem na jejich rodinné a přátelské vazby, původní bydliště a kořeny, s ohledem na analýzu individuálních potřeb a míru nezbytné podpory. Konečným výsledkem bude výrazné zkvalitnění života těchto lidí se zdravotním postižením, které povede k jejich sociálnímu začlenění do přirozeného prostředí, k podpoře jejich základních práv a lidské důstojnosti a v neposlední řadě k upevnění jejich rovnoprávného postavení ve společnosti. Transformační proces vnímáme jako prostředek k vybudování funkční sítě sociálních služeb na Ostrovsku a Karlovarsku pro osoby se zdravotním, především s mentálním postižením. Pobytové sociální služby budou navazovat na již fungující síť služeb chráněného bydlení, podporovaného samostatného bydlení a sociální rehabilitace. Uživatele sociálních služeb budeme maximálně podporovat v tom, aby využívali veřejných služeb a zapojili se do trhu práce. Během celého procesu budeme vytvářet prostor pro spolupráci s ostatními poskytovateli, obcemi, občanskými sdruženími a dalšími zainteresovanými subjekty. Realizací vize dojde k plné transformaci, to znamená, že sociální služby nebudou poskytovány ve stávajícím objektu DOZP Radošov. 9

10 Poskytování služeb bude lokalizováno do regionu Ostrovska, Karlovarska a Sokolovska. Sociální služby pro 20 uživatelů s nejvyšší mírou závislosti na pomoci jiné fyzické osoby budou poskytovány v nově vybudovaném zařízení v Ostrově, ve kterém se bude poskytovat služba domovy pro osoby se zdravotním postižením. Domov pro osoby se zdravotním postižením vznikne jako nově postavené zařízení se 4 skupinovými domácnostmi po 5 uživatelích. Dosavadní zkušenosti ukazují, že výstavba nového zařízení je z ekonomického hlediska výhodnější, než rekonstrukce případných nabízených budov. Ostatním stávajícím uživatelům, celkem 27, budou zajištěny sociální služby chráněného bydlení (dále jen CHB) a podporovaného samostatného bydlení (dále jen PSB), a to podle zmapované míry závislosti na pomoci druhé osoby. Pro strategii opuštění stávajícího objektu a zajištění sociálních služeb pro uživatele navrhujeme dvě varianty. Obě varianty budou v případě své realizace probíhat ve třech shodných etapách. Varianty se odlišují výběrem budoucího provozovatele sociálních služeb. 1.varianta: Nově vybudovaná služba DOZP pro 20 uživatelů bude provozovat stávající poskytovatel (DOZP v Radošově), který rozšíří svoji registraci o nově zaregistrovanou službu CHB se 17 uživateli. V této variantě tedy zůstává poskytovatel DOZP a CHB příspěvkovou organizací kraje. Pro 10 uživatelů se bude poskytovat služba PSB, Kterou bude poskytovat Rytmus o. s. 2.varianta: Druhá varianta předpokládá, že stávající poskytovatel DOZP v Radošově bude nadále poskytovat pouze sociální službu DOZP pro 20 ze stávajících uživatelů. Sociální službu CHB, do které přejde 17 uživatelů, bude provozovat organizace Dolmen, o. p. s, která rozšíří svou kapacitu a místo působení. 10 uživatelů bude, stejně jako v první variantě, využívat sociální službu podporovaného samostatného bydlení / dále jen PSB /, kterou bude zajišťovat poskytovatel sociálních služeb Rytmus, o. s. Tito uživatelé budou žít v nájemních bytech v obcích. Výhodou druhé varianty je zajištění kvalitních sociálních služeb organizací, která má s provozováním sociální služby chráněné bydlení již své zkušenosti. Pro 10 uživatelů se bude poskytovat služba PSB, Kterou bude poskytovat Rytmus o. s. Plánované změny proběhnou v souladu s výstupy procesu komunitního plánování. Tento soulad je zajištěn především zapojením vedoucích pracovníků DOZP v Radošově do Individuálního projektu KK ke komunitnímu plánování ( V Karlovarském kraji plánujeme sociální služby společně ). V obou variantách počítáme i po transformaci zařízení s prací dobrovolníků. V obou variantách se předpokládá, že zařízení lze koedukovat ( muži + ženy). Realizace obou variant předpokládá rozšíření kapacit stávajících terénních a ambulantních služeb, které se zaměří na podporu denních a pracovních činností pro osoby s mentálním postižením (denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace). 10

11 Realizace obou variant proběhne ve 3 etapách, které jsou pro obě varianty shodné: 1. etapa Ostrovsko, Karlovarsko, 10 uživatelů s nízkou a střední mírou podpory. V této etapě je nutné zajistit obecní byty pro 10 uživatelů, kteří budou využívat službu podpora samostatného bydlení. Při zajištění obecních bytů bude potřeba spolupracovat s obcemi na Ostrovsku a Karlovarsku, a to za podpory zřizovatele. Tato etapa může probíhat postupně tak, jak budou byty k dispozici. Ideálně se bude jednat o individuální domácnosti pro 1 2. uživatele. První etapa bude realizována průběžně v závislosti na získávání vhodných bytů pro bydlení uživatelů v obcích. Časově se může překrývat s realizací etapy druhé. 2. etapa zajištěné bydlení pro celkem 37 uživatelů se střední a vysokou mírou podpory.. V této etapě bude probíhat: vytipování pozemku pro stavbu nového objektu sociální služby DOZP v Ostrově zpracování projektové dokumentace výstavba objektu vybudování zázemí pro management a zařízení domácností pro uživatele Výsledkem druhé etapy jsou 4 nové domky se skupinovými domácnostmi pro 20 uživatelů (DOZP) a zázemím pro management. V této etapě bude nutné souběžně zajistit (zakoupit) byty pro službu chráněného bydlení, celkem pro 17 uživatelů v regionu zejména Ostrovska a dále Sokolovska. Výstavbu nového objektu a zajištění bytů pro službu chráněného bydlení je nutné zkoordinovat časově tak, aby bylo možné přestěhovat ve 3. etapě najednou všech 37 uživatelů. Současně bude v této etapě probíhat postupná příprava uživatelů na samostatnější formy bydlení, to se týká zejména 17 uživatelů, kteří budou připravováni na přechod do chráněného bydlení. Příprava proběhne podle vyhotovených plánů přechodu. Časově je tato etapa plánovaná na období 3 let. 3. etapa stěhování uživatelů, opuštění stávajícího objektu Tato etapa bude náročná na koordinaci a přípravu uživatelů na přestěhování. Jednotlivé kroky: Dokončení přípravy uživatelů Vybavení domácností a bytů v součinnosti s uživateli a zaměstnanci Příprava plánu stěhování Realizace stěhování Zahájení poskytování služeb DOZP pro 20 uživatelů a CHB pro 17 uživatelů. Časově je tato etapa plánovaná na období 1 roku. 11

12 Financování: Deinstitucionalizace a transformace Domova bude probíhat s využitím finanční podpory z EU, zejména z ERDF a IOP, popřípadě investiční podpory KK. Vizí je plná transformace Domova ve 3 etapách v horizontu od r do roku Půjde tedy o opuštění současné nevyhovující lokality v Radošově, která neumožňuje uživatelům využívat běžné veřejné služby města a neumožňuje kontakt s vrstevníky. Struktura služeb po transformaci (konkrétní představa všech alternativních služeb včetně kapacity a cílové skupiny) 1. Varianta: Budoucí poskytovatel služby Druh sociální služby Počet uživatelů DOZP v Radošově, p. o Domov pro osoby se zdravotním 20 postižením DOZP v Radošově, p. o. Chráněné bydlení 17 Rytmus, o. s. Podpora samostatného bydlení 10 Celkem: Vybudováním nového objektu vznikne pobytová služba DOZP pro 20 osob v nové lokalitě. Bude zaregistrována nová služba chráněného bydlení pro 17 osob, kterou bude provozovat stávající poskytovatel DOZP v Radošově, p. o. 10 uživatelů stávajícího DOZP v Radošově bude využívat službu podpora samostatného bydlení rozšířením kapacity Rytmus, o. s.. 2. Varianta Budoucí poskytovatel služby Druh sociální služby Počet uživatelů DOZP v Radošově, p. o Domov pro osoby se zdravotním 20 postižením Dolmen o. p. s. Chráněné bydlení 17 Rytmus, o. s. Podpora samostatného bydlení 10 12

13 Celkem: Vybudováním nového objektu vznikne pobytová služba DOZP pro 20 osob v nové lokalitě. 10 uživatelů stávajícího DOZP v Radošově bude využívat službu podpora samostatného bydlení rozšířením kapacity Rytmus, o. s. 17 uživatelů bude využívat službu chráněného bydlením rozšířením kapacity a místa působnosti Dolmen, o. p. s. Současně bude potřeba v součinnosti s KÚ KK posílit kapacity návazných služeb. Pro 17 osob chráněného bydlení posílení kapacity sociálně terapeutické dílny FCH Karlovy Vary celkem o 17 osob a služby sociální rehabilitace Rytmus, o. s. celkem o 10 osob. Základní principy nových služeb Základní časový horizont Základní principy nových služeb se budou opírat především o principy normality přirozeného lidského života: Uživatelé bydlí v běžné zástavbě s dostupnými veřejnými službami a zdroji Služby jsou poskytovány v malých domácnostech s max. počtem 5 uživatelů Podpora a pomoc asistenta je zajištěna podle potřeb uživatelů Uživatelé jsou podporováni v co největší míře samostatnosti Individuální plánování s uživatelem probíhá na základě jeho svobodné volby a podpory jeho samostatnosti Zajištění podmínek pro odpovídající, důstojnou a efektivní službu. Důležitá je trvalá snaha pracovníků o zabezpečení práv, oprávněných požadavků a potřeb uživatelů. Sféra bydlení je oddělena od sféry práce, uživatelé prožívají běžný den a týden tak, jak je to obvyklé ve většinové společnosti. Rok Realizace 1. etapy může být zahájena v součinnosti se zřizovatelem a obcemi běžnými metodami sociální práce ihned po schválení transformačního plánu poskytovatelem DOZP v Radošově za předpokladu významného dofinancování služeb DOZP zřizovatelem. Realizace 2. etapy plánu v praxi může nastat za předpokladu, že bude vypsána výzva pro podávání investičních projektů do integrovaného operačního programu (IOP), popř. IROP z ERDF, popř. jiných programů EU nebo z rozpočtu finančních prostředků Karlovarského kraje. 13

14 1.4 Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) Kód hlavního strategického cíle 1 HC 1 HC 2 HC 3 HC 4 Specifikace strategického cíle Informovat veřejnost o transformaci našich pobytových služeb ve spolupráci s KÚ KK. Otevřená a jasná komunikace o problematice transformace s opatrovníky, zástupci obcí a dalšími relevantními subjekty. Aktualizace analýzy individuální situace uživatelů, zpracování podrobných informací o uživatelích, příprava plánů přechodu uživatelů do nových služeb. Příprava uživatelů na přestěhování do nových sociálních služeb. Odborné vedení přípravy uživatelů na změnu životních podmínek podle Metodiky přechodové a realizační fáze, která je schválená zřizovatelem. Spolupráce s návaznými službami, do kterých budou uživatelé přecházet. Vyhodnocení stávajících personálních zdrojů, jejich vazeb s uživateli, příprava personálu pro jejich roli v nových službách, plán přeškolování personálu, poskytování podpory formou vzdělávání a supervizí. 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) Kód dílčího strategického cíle 2 Specifikace dílčího strategického cíle Vazba na hlavní strategické cíle 3 DC1 Jednání s městy a obcemi formou osobních setkání ve spolupráci se zástupci zřizovatele v oblasti Ostrovska, Karlovarska a Sokolovska za účelem získání vhodných bytů a pozemků. Účast na jednáních skupin komunitního plánování v relevantních obcích. HC1 DC2 DC3 DC4 Spolupráce s rodinami a opatrovníky uživatelů, jejich pravidelné informování o procesu transformace, a to formou především individuálních konzultací. Průběžné doplňování internetových stránek o informace k transformačním procesům. Účast a prezentace sociální služby na veřejných akcích. Úspěchy transformace publikovat v místním tisku a jiných médiích. Zajištění fotodokumentace celého procesu. Aktualizace individuálních plánů uživatelů. Analýza individuálních plánů byla realizována v rámci IP Udržitelnost sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji, kdy byly potřeby a zájmy všech uživatelů přehodnoceny v rámci transformačního týmu a pod supervizí externího odborníka. Analýza individuálních potřeb byla sestavena na základě posouzení míry potřebné péče a soběstačnosti uživatele, z přehodnocení dosavadního rozsahu poskyt. služeb a na základě toho u každého uživatele byl připojen návrh odpovídajícího typu sociální služby. HC1 HC1 HC2 1 Číslo cíle (např. HC1 = hlavní cíl 1) 2 Číslo cíle (např. DC1 = dílčí cíl 1) 3 Kód 14

15 DC5 DC6 DC7 DC8 DC9 DC10 Zpracování plánů přechodu uživatelů. Plány přechodu budou zpracovány v součinnosti s individuálními plány uživatelů, budou obsahovat především konkrétní plán nácviků v jednotlivých oblastech potřebné podpory. Část plánu přechodu bude směřovat do nácviků již v místě přestěhování uživatele ve spolupráci s návaznou sociální službou. Příprava uživatelů na nové služby bude vycházet z individuálního plánu a plánu přechodu. Ze zkušeností a výsledků nácviků jednotlivých činností (sebeobsluha při stolování, hygieně, oblékání, příprava a nákup surovin k vaření, příprava jídla, úklidové práce, samostatný pohyb, cestování, manipulace s finančními prostředky, praní prádla, vyřizování osobních záležitostí na úřadech a další). Individuálně bude přistoupeno k revizím rozsudků o zbavení způsobilosti k právním úkonům. Přechody uživatelů do nových služeb budou realizovány podle plánů jednotlivých etap. Přechody do samostatných bytů se službou podpora samostatného bydlení budou probíhat průběžně v závislosti na získání nových bytů, a to na základě individuální sociální práce s uživatelem. Individuální práce je klíčová i pro uživatele, kteří budou přecházet do služby chráněné bydlení, kde budeme jednat s poskytovateli chráněného bydlení o možné volné kapacitě v jejich službě také průběžně. Třetí etapa bude probíhat podle předem připraveného podrobného plánu kroků, aby byl zajištěn koordinovaný odchod velké skupiny uživatelů do nově vybudovaného DOZP. Mapování potřeb personálu musí probíhat od začátku realizace TP. Budou probíhat motivační rozhovory vedení s jednotlivými pracovníky a každý pracovník bude mít zpracován svůj plán profesního rozvoje s vizí jeho budoucího pracovního zařazení a s vyjádřením vzdělávacích potřeb. Na základě vytvořených plánů profesního rozvoje bude u každého pracovníka stanoven individuální plán vzdělávacích aktivit, supervizí a stáží v návazných sociálních službách. HC2 HC2 HC3 HC3 HC4 HC4 1.6 Vazby na strategické oblasti Vazba transformačního procesu na regionální a místní strategie pro danou oblast a jiné aktivity v území Připravovaný a probíhající transformační proces je v souladu se Střednědobým plánem sociálních služeb Karlovarského kraje, Programem rozvoje Karlovarského kraje a Plánem rozvojem DOZP v Radošově.. Transformační plán DOZP v Radošově, p. o. navazuje na transformační aktivity Karlovarského kraje v období let , zejména na rozvoj alternativních služeb k tradičním sociálním službám pobytovým sociální rehabilitace, chráněné bydlení, služba podpora samostatného bydlení a usiluje o jejich kapacitní i regionální rozšíření. 15

16 Regionální přínos transformačního procesu - včetně vazby projektu na stávající síť sociálních služeb v regionu Plánovaný transformační proces povede k zásadní změně rozložení pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v regionu Ostrovsko a Karlovarsko. Centrální pobytová sociální služba se změní na službu lokální, která bude odpovídat reálným potřebám občanů v konkrétní obci. Plánovaný proces povede k tomu, že na území Ostrovska a Karlovarska vznikne síť sociálních pobytových a terénních služeb, které budou v lokalitě rovnoměrně rozložené, a tím budou i dostupné pro všechny současné i budoucí zájemce. Plán počítá s tím, že ve vytipovaných lokalitách již dnes existuje síť terénních i ambulantních služeb, které pomohou nahradit dosavadní ústavní denní aktivity. Transformační proces povede k propojení lidí s mentálním postižením s místní komunitou. Cílovým stavem jsou dostupněji a kvalitněji poskytované služby pro stávající i budoucí klientelu Domova pro osoby se zdravotním postižením a zapojení lidí s mentálním postižením do většinové společnosti v obcích, městech. Projekt umožní lepší začlenění do stávající sítě sociálních služeb v regionu, posílí kapacity současné sítě sociálních služeb i vznik nových a rozvoj návazných sociálních služeb, např. STD, služby sociální rehabilitace apod. Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky ne/zaměstnanosti Vytvořená místa pro zaměstnance obsadí stávající zaměstnanci, takže nedojde k nárůstu nezaměstnanosti. Pro stávající zaměstnance se zvýší dostupnost pracovního místa, protože nové služby budou umístěny přímo v obcích. Pokud budou zaměstnanci mít o tuto změnu zájem, bude jim v rámci realizace TP poskytnuta podpora formou vzdělávání, supervize a stáží. Volná místa mohou být obsazena uchazeči ÚP na základě důkladného proškolení a absolvování kvalifikačního kurzu. Zaměstnanci: Transformace zařízení umožní zachování pracovních míst pro 18 stávajících pracovníků přímé péče v DOZP, další pracovníci 10 asistentů bude přijato pro chráněné bydlení. Jedná se o variantu č.1. Nová pracovní místa budou vytvořena ve službách CHB a terénních službách, které budou poskytovat podporu odcházejícím uživatelům. Ve variantě č.2 DOZP pracovníky přijímat nebude, protože nebude službu CHB registrovat. PSB si rozhodne samo o přijetí potřebného počtu asistentů. Uživatelé: Pracovní uplatnění vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v regionu a vzhledem k míře postižení uživatelů lze předpokládat jen u některých uživatelů. Aktivní individuální práce s uživateli může však tuto situaci změnit. V úvahu přichází zaměstnávání v pomocných pracích na snížený pracovní úvazek. Další uživatelé transformované služby budou využívat sociálně terapeutické a aktivizační služby v daných lokalitách. Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky rovnosti mužů a žen Zaměstnanci: Rovnost mužů a žen je ve stávajícím zařízení v souladu s platnou legislativou dodržována, i když podíl mužů je v tomto odvětví stále nižší. Pracovní místa vzniklá transformací zařízení budou obsazována bez diskriminačních vlivů tedy rovně pro muže i ženy, bez ohledů k národnosti uchazeče atp. Uživatelé: Stávající službu využívají a vždy využívali pouze muži. Proces transformace přináší pro uživatele zásadní změnu v oblasti možného partnerství a postupného přirozeného společného bydlení s ženami. 16

17 2. Řízení procesu 2.1 Složení regionálního transformačního týmu Organizace Jméno Kontakt 4 Zodpovědnosti Karlovarský kraj Miloslav Čermák Náměstek hejtmana Odpovídá za proces transformace zařízení soc. služeb v KK Karlovarský kraj Ing. Stanislava Správková Vedoucí odboru soc.věcí KÚ KK Karlovarský kraj Ing. Petr Uhříček Karlovarský kraj Marie Pařížská Karlovarský kraj Bc. Jana Pilařová Karlovarský kraj Petra Šindelářová Karlovarský kraj Ing. Petr Klíček Karlovarský kraj Bc. Monika Hálková Karlovarský kraj Ing. Věra Tomsová Odborný garant procesu transformace Ředitel agentury projektového a dotačního managementu KK (dále APDM) Zpracování žádostí o finanční podporu Ředitelka DOZP v Radošově, příspěvková organizace Spolupracuje a ADPM KK Odpovídá za proces transformace v domově Odpovídá za zpracování Transformačního plánu Vede Multidisciplinární transformační tým Konzultuje jednotlivé kroky s KK Zajišťuje předávání informací mezi týmy Vyhledává vhodné lokality Pracovnice odboru soc. věcí KÚ KK Propojení procesu transformace se střednědobým plánováním rozvoje soc. služeb v KK Pracovnice odboru soc. věcí KÚ KK Sledování procesu transformace z hlediska kvality poskytování soc. služeb Vedoucí oddělení ekonomiky organizací kraje ekonomického odboru KÚ KK Sledování změn v nákladovosti provozu transformovaných zařízení Pracovnice odboru správy majetku KÚ KK Administrace týkající se majetku Vedoucí OIGS KÚ KK Zpracování projektové dokumentace / stavby / Spolupráce s ADPM KK dohled nad fyzickou realizací 4 Telefon; 17

18 2.2 Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení Organizace Jméno Kontakt 5 Zodpovědnosti DOZP v Radošově Marie Pařížská Ředitelka DOZP Vedení a koordinace celého procesu transformace v zařízení Komunikace s orgány, institucemi Zpracování časového harmonogramu etap transformace Spolupráce s projektantem Kontrola vytyčených úkolů jednotlivých etap DOZP v Radošově Alena Šiplová DOZP v Radošově Bc. Plevková Lenka Zástupce opatrovníků a rodin KÚ KK Ing. Stanislava Správková Spolupráce se zástupci KK Zástupce ředitele, rozpočtář Zastupování ředitele v době nepřítomnosti Zabezpečení logistiky / stravování, doprava klientů, praní prádla,../ Zpracování kvalifikovaného odhadu nákladů Zpracovávání analýz Sociální pracovnice Výběr klientů do nově vznikajících služeb Zpracování a předání potřebných informací o klientech, včetně ekonomických možností Spolupráce s opatrovníky a rodinami Motivace klíčových pracovníků Spolupráce s celým týmem Zástupce opatrovníků a rodin Sledování vývoje transformace v souladu s realitou života mimo zařízení Nezávislý pohled z řad populace a veřejnosti Sledování dodržování všech etických a právních norem, které se týkají klientů Sledování procesu transformace z pohledu zřizovatele Koordinace procesu transformace DOZP v Radošově Cecílie Moravcová Zdravotní sestra Výběr klientů do nových služeb 5 Telefon; 18

19 DOZP v Radošově Marcela Šejvlová Pracovnice ZVNČ Podpora individuálního plánování Podpora transformačního plánu v zařízení Spolupráce při výběru klientů do nových služeb Instand, o. s. PhDr. Jaroslava Sýkorová Externí odbornice 2.3 Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení Spolupráce s krajem Kraje zapojené do transformačního procesu Název kraje Kontaktní adresa, telefon Oblasti zapojení Pověřená kontaktní osoba Karlovarský kraj KÚ KK Závodní 353/ Karlovy Vary Vedoucí odboru sociálních věcí KK Tel.: Spolupráce při koordinaci všech aktérů transformačního procesu a činností Ing. Stanislava Správková Karlovarský kraj Karlovarský kraj Karlovarský kraj Ředitel APDM, příspěvkové organizace Adresa: APDM, příspěvková organizace Závodní Karlovy Vary Tel: ; KÚ KK Závodní 353/ Karlovy Vary Pracovník odboru správy majetku Tel: KÚ KK Závodní 353/ Karlovy Vary Pracovník ekonomického odboru Tel: Investice, výběr pozemků, Ing. Petr Uhříček projekty příprava projektové dokumentace Ing. Věra Tomsová Nabývání a vytipovávání Bc. Monika Hálková vhodných nemovitostí, včetně pozemků, zabezpečení odhadních cen nákupů Sledování změn nákladovosti provozu služeb DOZP a CHB Ing. Petr Klíček 19

20 Karlovarský kraj KÚ KK Závodní 353/ Karlovy Vary Vedoucí odboru investic a grantových schémat Tel: Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti) Investice, výběrové řízení a zpracování projektové dokumentace Ing. Věra Tomsová Ing.Petr Uhříček DOZP v Radošově je příspěvkovou organizací KK, má právní subjektivitu. Kompetence jsou jí dány ve zřizovací listině a jejích přílohách, dále se DOZP řídí organizačním řádem, ostatními právními předpisy a směrnicemi KK a organizace. DOZP je registrovaným poskytovatelem sociální služby na základě vydané registrace KÚ KK. Multidisciplinární transformační tým (MTT) byl vybrán zřizovatelem podle potřeby kompetencí ke zdárnému průběhu transformace, změna ve složení členů týmu a nové rozdělení rolí je možná. MTT reaguje na specifické potřeby uživatelů. Změny MTT navrhuje transformační tým zařízení ve spolupráci se zřizovatelem. Komunitní plánování využití výsledků analýz v rámci komunitního plánování při tvorbě nových služeb a zapojování služeb z jiných regionů. Využijí se také výsledky metody Balance scorecard (BSC) z individuálních projektů Karlovarského kraje a z Rozvojového plánu zařízení. Spolupráce s krajem Kraje zapojené do transformačního procesu Název kraje Kontaktní adresa, telefon Oblasti zapojení Pověřená kontaktní osoba Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary Nákup pozemků, výběrová řízení, práce týmu MTT, individuální projekty,.. Ing. Stanislava Správková Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti) Transformace zařízení proběhne pouze na území Karlovarského kraje, nebude zasahovat do ostatních krajů. Kompetence a zodpovědnosti jsou stanoveny dle složení regionálního týmu KK a MTT DOZP. 20

Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace

Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace TRANSFORMAČNÍ PLÁN Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace Březen 2013 ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOZP ZAŠOVÁ

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOZP ZAŠOVÁ Příloha č. 0941-12-P01 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOZP ZAŠOVÁ Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 93 ZMĚNA Č. 6 Změny transformačního plánu jsou vyznačeny modrou barvou. Řízená kopie elektronická

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 139 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání,

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020 Příloha č. 0674-15-P02 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020 Zpracoval: Odbor sociálních věcí

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Kvalitní život si zaslouží každý Podklady

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

KONCEPCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

KONCEPCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KONCEPCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI (včetně transformace pobytových sociálních služeb) Duben 2008 ZPRACOVAL: KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí v rámci realizace

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více

Obsah Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka

Obsah Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka na období 2008-2012 Obsah Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2.

Více

dodatková část č.1 září - prosinec 2007

dodatková část č.1 září - prosinec 2007 Komunitní plán sociálních služeb znojemského regionu 2007-2010 dodatková část č.1 září - prosinec 2007-1 - Dodatek č. 1 je zpracován ke komunitnímu plánu sociálních služeb ve znojemském regionu na období

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Informace č. 2 Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Informace č. 2 obsahuje výčet aktivit, které

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zásobník projektů Komunitní

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více