Bisfosfonáty v léãbû urologick ch nádorû

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bisfosfonáty v léãbû urologick ch nádorû"

Transkript

1 Bisfosfonáty v léãbû urologick ch nádorû MUDr. Jana Katolická, Ph.D. Onkologicko-chirurgické oddûlení, FN u svaté Anny, Brno Nejčastějšími urologickými zhoubnými nádory jsou nádory prostaty, ledvin a močového měchýře. tabulka 1 Riziko vzniku SRE bez léãby bisfosfonáty u pacientû s urologick mi nádory Typ nádoru Incidence Podíl pacientů, u kterých by pravděpodobně došlo ke vzniku SRE Karcinom prostaty % 5 % Renální karcinom 2 25 % 74 % Karcinom prostaty Karcinom prostaty je druhým nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů v České republice. V období mezi lety 199 a 21 se jeho incidence zvýšila přibližně o 1 % (obrázek 1). Přestože nárůst mortality na toto onemocnění není zdaleka tak rychlý v porovnání s jeho incidencí, je třetí nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor u mužů v České republice. 1 Bolest je společným symptomem všech nádorových onemocnění ve stadiu IV s metastatickým postižením skeletu a její přítomnost výrazně zhoršuje kvalitu života nemocných. Metastázy do skeletu jsou prokázány u přibližně 7 % pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty ve stadiu IV (obrázek 2). Časná diagnostika kostních metastáz a časné zahájení terapie bisfosfonáty jsou důležité pro prevenci kostních příhod u nemocných s metastatickým postižením kostí při karcinomu prostaty. Účinek bisfosfonátů u nemocných s karcinomem prostaty však byl zpočátku provázen rozporuplnými výsledky. Bisfosfonáty u hormonálnû refrakterního karcinomu prostaty s metastázami do skeletu Účinek klodronátu u pacientů s karcinomem prostaty byl sledován u léčených jak bez metastatického postižení skeletu s ohledem na dobu přežití, tak u mužů s kostním postižením, u nichž obrázek 1 âasov v voj hrubé incidence (poãet nov ch pfiípadû na 1 osob) a hrubé mortality (poãet úmrtí na diagnózu na 1 osob) pro diagnózu C61 karcinom prostaty v celé populaci 6 Incidence Mortalita 5 Počet případů na 1 osob Zdroj: ÚZIS ČR Analyzované údaje: n (incidence) = , n (mortalita) =

2 tabulka 2 Pfiehled randomizovan ch, placebem kontrolovan ch studií hodnotících pfiínos léãby klodronátem u karcinomu prostaty Studie n HRCP Kostní Terapie Primární cíl a výsledky metastázy Mason a spol Ne Ne Klodronát 2 8 mg/den p. o. Doba bez kostních metastáz: HR 1,22; 95% CI:,88 1,68; p =,23 Dearnaley a spol Ne Ano Klodronát 2 8 mg/den p. o. Doba přežití bez progrese kostních metastáz: HR,79; 95% CI:,61 1,2; p =,6 Ernst a spol Ano Ano Klodronát 1 5 mg/3 týdny i. v. Snížení bolesti: odpověď u 45 % vs 39 %; p =,54 Kymala a spol Ano Ano Klodronát 3 mg/den 5 dní i. v., Intenzita bolesti hodnocená na vizuální škále: poté 1 6 mg/den p. o. 12 měsíců bez signifikantního rozdílu po dobu 1, 3, 6, 12 měsíců Strang a spol Ano Ano Klodronát 3 mg/den 3 dny i. v., Intenzita bolesti hodnocená na vizuální škále: poté 3 2 mg/den p. o. 3 týdny 21 mm rozdíl ve vizuálním hodnocení; p >,54 Elomaa a spol Ano Ano Klodronát 3 2 mg/den p. o. 1 měsíc, Podíl pacientů s bolestí: bez signifikantního rozdílu poté 1 6 mg/den p. o. mezi oběma skupinami po dobu 1, 3, 6 měsíců n počet pacientů; HRCP hormonálně refrakterní karcinom prostaty; p. o. perorálně obrázek 2 Zastoupení jednotliv ch klinick ch stadií karcinomu prostaty v procentech 5 % 16 % 11 % Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV Stadium neznámo 8 % 6 % Analyzované údaje: n = Zdroj údajů: ÚZIS ČR byla hodnocena doba bez progrese metastáz do skeletu a bez progrese kostní bolesti. Výsledky malých nerandomizovaných studií byly velmi povzbudivé, ale velké randomizované studie s celkovým počtem pacientů tyto závěry nepotvrdily (tabulka 2). Randomizovaná, prospektivní, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, v níž bylo sledováno 57 pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty léčených intravenózně podávaným etidronátem, neprokázala signifikantní rozdíl v kontrole bolesti mezi oběma skupinami. 8 Pamidronát vykazoval v prospektivních hodnoceních neuspokojivé výsledky. Společná analýza dvou multicentrických, dvojitě zaslepených, randomizovaných, placebem kontrolovaných studií (n = 378), v nichž byli sledováni pacienti s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty s metastázami do skeletu a které měly ukázat přínos i. v. podávání pamidronátu (9 mg) v třítýdenním intervalu, ukázala selhání léčby, a to jak v osobním hodnocení bolesti pacienty, tak ve spotřebě analgetik a podílu sledovaných pacientů s komplikacemi souvisejícími s metastatickým postižením skeletu nebo omezením mobility. 9 Významný přínos bisfosfonátů pro pacienty s karcinomem prostaty a metastázami do skeletu prokázala až studie s kyselinou zoledronovou. Podávání kyseliny zoledronové v třítýdenním intervalu v dávce 4 mg intravenózně potvrdilo prospěch léčby u pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty s metastatickým postižením skeletu. Ve velké prospektivní, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii léčba kyselinou zoledronovou statisticky významně snížila počet pacientů s kostními příhodami, a to u širokého spektra komplikací (tabulka 3). V této studii se prokázalo absolutní snížení vzniku kostních příhod o 11 % (38 % ve skupině léčených v porovnání se 49 % v kontrolní skupině [95% CI: 2,2 až 1,3 %; p =,28]), a relativní snížení tohoto rizika o 38 %. Dále byl prokázán signifikantně tabulka 3 SníÏení poãtu pacientû s kostní pfiíhodou po léãbû kyselinou zoledronovou Kostní příhody Kyselina zoledronová 4 mg Placebo Rozdíl (95% CI) p (n = 214) (n = 28) 4 mg vs placebo Všechny typy kostních příhod 71 (33,2) 92 (44,2) 11,1 ( 2,3 až 1,8),21 Všechny typy patologických fraktur 28 (13,1) 46 (22,1) 9, ( 16,3 až 1,8),15 Zlomeniny obratlů 8 (3,7) 17 (8,2) 4,4 ( 8,9 až,1),53 Zlomeny mimo obratle 22 (1,3) 33 (15,9) 5,6 ( 12, až,8),92 Radioterapie (skelet) 49 (22,9) 61 (29,3) 6,4 ( 14,8 až 1,9),136 Chirurgie (skelet) 5 (2,3) 7 (3,4) 1, ( 4,2 až 2,1),514 Míšní komprese 9 (4,2) 14 (6,7) 2,5 ( 6,9 až 1,8),256 n počet pacientů; CI interval spolehlivosti (confidence interval) 44 fiíjen 29

3 delší čas do vzniku první kostní příhody, a to o 5,5 měsíce (p =,9). Byla zaznamenána nižší incidence skeletální morbidity, a to o,7 kostních příhod za rok (p =,5) ve srovnání s placebem při sledování po dobu dvou let u 49 % pacientů s jednou nebo více komplikacemi souvisejícími s metastatickým postižením skeletu. Při retrospektivním hodnocení z hlediska dlouhodobého přínosu kyselina zoledronová ve srovnání s placebem signifikantně snižuje incidenci další kostní příhody (p =,17) a oddaluje její vznik (p =,6). 1 Podle analýzy zpracované Cochran Review, která srovnávala všechny používané bisfosfonáty na základě výsledků klinických studií, léčba kyselinou zoledronovou snižuje riziko vzniku kostní příhody oproti placebu o36% (obrázek 3). Kyselina zoledronová je ve Spojených státech schválena pouze pro léčbu těch pacientů s karcinomem prostaty, u kterých selhala alespoň jedna linie hormonální léčby. V evropských zemích je pohled na terapii liberálnější, léčba intravenózními bisfosfonáty může být podána u pacientů s metastatickým postižením skeletu u karcinomu prostaty, a to i tehdy, není-li toto postižení provázeno příznaky. Na základě výsledků studie III. fáze s kyselinou zoledronovou je léčba u pacientů bez algického syndromu dvakrát účinnější než u pacientů s kostní bolestí při takto časném zahájení léčby bisfosfonátem. 1 Riziko vzniku kostních příhod je trvalé, proto je doporučováno pokračovat v léčbě bisfosfonáty po dobu dvou let, a to i v případě, že pacient prodělá kostní příhodu. Pokračování v léčbě po dvou letech záleží na individuálním posouzení. 11 obrázek 3 SníÏení rizika vzniku SRE pfii léãbû bisfosfonáty anal za Cochran Review Relativní riziko (95% CI) Snížení rizika p,64 Zoledronát 4 mg 36 %,4 (Saad 22),79 Klodronát p. o. 2 8 mg 21 % NS (Dearnaley 23),97 Pamidronát 9 mg 3 % NS (Small 23),76 Celkem 24 %,3,2, Úãinek bisfosfonátû u pacientû léãen ch antiandrogenní terapií Pacienti s vysoce rizikovým karcinomem prostaty jsou léčeni antihormonální terapií, která se podává s cílem oddálení progrese onemocnění nebo jako prevence jeho návratu. Tato léčba zahrnuje gonadotropin-releasing hormon (GnRH), agonisty luteinizačního hormonu (LHRH luteotropin releasing hormone) a antiandrogeny (např. bicalutamid, flutamid aj.). 12 Androgenní deprivační terapie snižuje nejen hladinu cirkulujícího testosteronu, ale tím také ovlivňuje kostní resorpci a formaci. Časná terapie bisfosfonáty může ochránit integritu kosti během progrese onemocnění, neboť působí preventivně proti úbytku kostní hmoty a snižuje riziko vzniku zlomeniny. 13 Ztráta kostní denzity indukovaná hormonální léčbou nádorového onemocnění zvyšuje riziko kostní morbidity. 14 Tato informace může pomoci při jejím odhalování a následné rychlé intervenci, včetně léčby bisfosfonáty, jejichž podávání je nyní standardním léčebným postupem s cílem snížení výskytu kostních komplikací spojených s metastatickým postižením skeletu. V doporučeních American Society of Clinical Oncology (ASCO) a Evropských směrnicích doporučených panelem expertů 13,15 je podání bisfosfonátů u karcinomu prostaty s metastázami do skeletu indikováno v době stanovení diagnózy. Úbytek kostní hmoty indukovaný androgenní deprivací je klinicky signifikantní u pacientů s dlouhodobou hormonálně deprivační terapií (ADT). Hormonální terapie snižuje hladiny cirkulujícího testosteronu, který má vliv na kostní resorpci a kostní formaci. 16 Úbytek kostní hmoty je ADT akcelerován s ohledem na věk, a to cca 1 2 % za rok. 17 Souvisí to především s věkem pacientů léčených ADT, s jejich přidruženými a skrytými nemocemi. 18 Ve studii, v níž byli hodnoceni muži stejného věku, byla u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty (n = 174) již více než dva roky před zahájením hormonální terapie prokázána osteoporóza ve 42 %, v kontrolní skupině (n =16) pouze ve 27% (p =,22). 19 Dlouhodobé podávání hormonálně deprivační terapie je spojeno se signifikantně progredujícím úbytkem kostní hmoty a zvyšujícím se rizikem vzniku zlomenin. 2 V retrospektivní analýze pacientů hodnocených v systému Medicare v letech ADT zvyšuje riziko osteopenie/osteoporózy (3 %) a patologických i nepatologických zlomenin (16 % a 42 %). 21 V další retrospektivní analýze z let (Surveillance, Epidemiology and End Results program and Medicare), zahrnující osob, mělo po dobu více než pěti let zlomeniny 19,4 % pacientů s karcinomem prostaty, jimž byla podávána hormonálně deprivační terapie, ve srovnání s 12,6 % mužů, kteří hormonálně léčeni nebyli (p <,1). 22 Jestliže porovnáváme změny, k nimž došlo v průběhu doby přežití, incidence fraktur činila 83 % u nemocných léčených agonisty GnRH ve srovnání s 56 % u mužů bez ADT, a dlouhodobá hormonální terapie (více než tři roky) byla spojená s vyšším rizikem zlomenin ve srovnání s terapií kratší než rok (HR 1,5; p <,1). 23 V menší retrospektivní studii byla prokázána čtyřikrát vyšší incidence periferních a vertebrálních zlomenin u pacientů s karcinomem prostaty léčených agonisty LHRH (n = 288) ve srovnání s pacienty, kteří LHRH léčeni nebyli (n = 3). Úbytek kostní hmoty je kritický, protože fraktury jsou u mužů s karcinomem prostaty kauzálně spojeny se signifikantně kratším přežitím. Pokud hodnotíme přežití pacientů s předchozí hormonální terapií, medián celkové doby přežití byl o 39 měsíců delší u mužů bez anamnézy kostní zlomeniny než u mužů se zlomeninou (p =,4). 24 U mužů s osteopenií nebo osteoporózou léčených hormonálně deprivační terapií doporučuje NCCN (National Comprehensive Cancer Network) zvážit podání bisfosfonátů. 25 Je také doporučena suplementace kalcia v dávce 5 mg/den a vitaminu D 4 UI/den bez ohledu na denzitu kostní tkáně. 45

4 tabulka 4 Hodnocení prevalence osteonekrózy ãelisti u rûzn ch typû nádorû Studie Počet případů osteonekrózy čelisti/ Celková prevalence Karcinom prostaty Karcinom prsu Mnohočetný celkový počet případů u všech typů myelom Bamias a spol /227 6,9 % 6,5 % 2,9 % 9,9 % Ortega a spol. 32 5/178 2,8 % 1,9 % 1,6 % Wang a spol /442 3,4 % 2,9 % 2,5 % 3,8 % obrázek 4 Zmûny kostní denzity u muïû s nemetastatick m karcinomem prostaty léãen ch androgenní deprivaãní terapií pfii podání kyseliny zoledronové i. v. kaïdé 3 mûsíce po dobu jednoho roku v porovnání s placebem (Podle 27) Změna oproti vstupu v procentech ,6 1,2 2,2 2,1 Kyselina zoledronová Placebo 2,2 1,1 2,7 2,8 Bederní Krček Trochanter Kyčelní páteř femuru kloub Kyselina zoledronová a pamidronát (i. v. forma s aplikací jedenkrát za 3 měsíce) v adjuvantním podání působí preventivně na úbytek kostní hmoty v oblasti kyčle a bederní páteře způsobený androgenně deprivační terapií u mužů s nemetastatickým karcinomem prostaty léčených agonisty GnRH. 27,28 Kyselina zoledronová na rozdíl od pamidronátu zlepšuje denzitu kostní tkáně. U mužů léčených kyselinou zoledronovou se denzita kostního minerálu (BMD bone mineral density) měřená v oblasti bederní páteře zvýšila o 5,6 %, kdežto u mužů léčených pouze placebem se snížila o 2,2 % (p <,1 versus placebo). 28 Shodné výsledky byly zaznamenány v oblasti trochanteru a kyčelního kloubu (p <,1 vs placebo) (obrázek 4). Z hlediska hodnocení nežádoucích účinků nebyl zjištěn rozdíl v obou skupinách. Nejvíce se vyskytovaly návaly horka, bolesti kloubů a únava. V placebem kontrolované studii u mužů s nemetastatickým karcinomem prostaty léčených GnRH jedno podání kyseliny zoledronové (4 mg i. v.) zvýšilo BMD v bederní páteři o 4, %, kdežto u mužů léčených placebem se BMD snížila o 3,1 % (p <,1). 29 Kyselina zoledronová také působí preventivně na úbytek kostní hmoty u pacientů bez předchozí hormonální léčby s nemetastatickým karcinomem prostaty, kteří byli nově léčeni goserelin acetátem, syntetickým analogem LHRH (n = 2). 3 U nemocných léčených po dobu jednoho roku goserelinem (n = 14) se snížila BMD o více než 2 % v oblasti bederní páteře, krčku kosti stehenní a celého kyčelního kloubu, zatímco ve skupině pacientů, jimž byla podávána kyselina zoledronová v dávce 4 mg i. v. každé 3 měsíce, se kostní denzita zvýšila o více než 3 % (p <,12 pro všechny lokalizace). Všechny výše uvedené studie prokázaly, že adjuvantní podání kyseliny zoledronové i. v. může snížit úbytek kostní hmoty při hormonálně deprivační terapii. Na základě výsledků studií s bisfosfonáty podávanými nemocným s nemetastatickým karcinomem prostaty léčeným hormonální terapií byly bisfosfonáty doporučeny jako prevence osteoporózy u vysoce rizikové skupiny takto léčených nemocných. Během terapie karcinomu prostaty jsou rutinně prováděny kostní scany. Není jasná shoda v tom, jak často scintigrafii skeletu provádět; klinická doporučení indikují v průběhu hormonálně deprivační terapie provedení kostních scanů při zahájení léčby a následně v pravidelných intervalech u pacientů s vysokým rizikem kostní morbidity. Výhodou tohoto sledování je také časná detekce kostních metastáz. Osteonekróza jako závaïn, ale vzácn neïádoucí úãinek podávání bisfosfonátû u karcinomu prostaty Bisfosfonáty jsou obecně poměrně dobře snášeny. Přesto se při jejich užívání mohou vyskytnout některé klinicky významné nežádoucí účinky. Patří mezi ně renální toxicita, symptomy reakce akutní fáze, gastrointestinální symptomy a osteonekróza čelisti. Patofyziologický mechanismus, který vede ke vzniku osteonekrózy čelisti, zatím nebyl osvětlen. Jedna hypotéza dává případy do souvislosti se značně sníženým kostním obratem, který způsobuje léčba bisfosfonáty. Snížený obrat ústí v akumulaci mikrofraktur v čelisti a ve snížení angiogeneze, což vede k nekróze a apoptóze buněk kostní tkáně. V patogenezi osteonekrózy čelisti by mohl hrát roli antiangiogenní účinek bisfosfonátů. Není bez zajímavosti, že cytostatika a kortikosteroidy, spojované s osteonekrózou čelisti u onkologických pacientů, účinkují také proti novotvorbě cév. Při výzkumech na zdravé kostní tkáni však bylo zjištěno, že kyselina zoledronová neinhibuje procesy závislé na angiogenezi, jako například novotvorbu kosti při remodelaci či hojení zlomenin. Osteonekróza maxily a/nebo mandibuly je popisována po použití alendronátu, risedronátu, pamidronátu, ibandronátu a kyseliny zoledronové u všech typů nádorových onemocnění. U karcinomu prostaty se vyskytuje v poměrně nízkém procentu (tabulka 4). Před zahájením léčby bisfosfonáty obsahujícími dusík se doporučuje, aby pacient absolvoval zubní vyšetření s patřičnou léčbou a měl by být poučen o nutnosti dodržování ústní hygieny. U všech pacientů s osteonekrózou čelisti je nezbytné pečlivě zvážit poměr mezi rizikem a prospěchem z léčby a poté v terapii bisfosfonáty buď pokračovat, nebo ji dočasně přerušit. 46 fiíjen 29

5 obrázek 5 Délka pfieïití a ãas do vzniku první SRE u pacientû s urologick mi nádory Čas (měsíce) ,7 53 Karcinom prostaty Karcinom ledviny Medián vzniku první SRE Medián délky přežívání Karcinomy ledviny tvoří 2 3 % všech solidních nádorů u dospělých. Při srovnání incidence nádorů ledvin, dle údajů International Agency for Research on Cancer (IARC) z roku 22, zaujímá Česká republika v počtu nových onemocnění celosvětově první místo. 1,34 Medián přežití pacientů s metastatickým karcinomem ledviny byl v minulosti velmi krátký. Léčba tohoto onemocnění prošla v posledních letech bouřlivým vývojem. Do terapie byla zavedena 2,4 26,4 nová biologická léčba (sunitinib, everolimus, temsirolimus, bevacizumab, sorafenib), což vedlo k prodloužení života pacientů a tímto prevence kostních příhod signifikantně nabyla na významu (obrázek 5). U 25 % nemocných s pokročilým karcinomem ledviny jsou prokázány metastázy do skeletu, které jsou spojeny s vysokým rizikem vzniku kostních příhod. Vývoj incidence zhoubných nádorů ledviny a mortality na tuto malignitu znázorňuje obrázek 6, zastoupení jednotlivých klinických stadií je uvedeno na obrázku 7. Léčba kyselinou zoledronovou snížila riziko kostních příhod o 58 % (p =,1) a jejich výskyt o 41 % (p =,11), dále také ve srovnání s placebem oddálila výskyt první kostní příhody o více než jeden rok (424 dní oproti 72 dnům ve skupině s placebem; p =,7). 35 Retrospektivní subanalýza 74 pacientů v multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii, 36 kteří byli léčeni pro karcinom ledviny s metastázami do skeletu, prokázala signifikantní snížení výskytu kostních příhod u pacientů léčených kyselinou zoledronovou ve srovnání s placebem (37 % vs 74 % pro placebo; p =,15). Kyselina zoledronová signifikantně snižovala morbiditu spojenou s postižením skeletu (2,68 vs 3,38 pro placebo; p =,14) a také prodlužovala dobu do vzniku první kostní příhody (mediánu nedosaženo vs 72 dní pro placebo; p =,6). Závěrečná analýza potvrdila, že riziko vzniku komplikací spojených s metastatickým postižením skeletu u karcinomu ledviny bylo sníženo o 61 % ve srovnání s placebem (hazard ratio,394; p =,8). Medián doby do progrese u kostních lézí byl signifikantně delší u pacientů léčených kyselinou zoledronovou (p =,14 vs placebo). Léčba byla velmi dobře snášena, z nežádoucích účinků byly uváděny pouze nauzea, anemie, emeze a kostní bolesti (obrázek 8). obrázek 6 âasov v voj hrubé incidence (poãet nov ch pfiípadû na 1 osob) a hrubé mortality (poãet úmrtí na diagnózu na 1 osob) pro diagnózu C64 karcinom ledviny v celé populaci 3 25 Incidence Mortalita Počet případů na 1 osob Zdroj: ÚZIS ČR Renální karcinom Analyzované údaje: n (incidence) = , n (mortalita) =

6 obrázek 7 Zastoupení jednotliv ch klinick ch stadií karcinomu ledviny v procentech 7 % 13 % 1 % Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV Stadium neznámo 12 % 58 % v léčbě po dvou letech je panelem expertů doporučeno, záleží na individuálním posouzení. 6. U pacientů s poškozením ledvinných funkcí léčených i. v. bisfosfonáty by měla být snížena jejich dávka, prodloužena doba trvání infuze. 7. K prevenci poškození ledvinných funkcí při léčbě i. v. bisfosfonáty mají být pacienti před léčbou adekvátně hydratováni a doporučuje se monitorování hladin sérového kreatininu. 8. Při zahájení léčby bisfosfonáty je doporučeno podání vápníku a vitaminu D3. 9. Před zahájením léčby bisfosfonáty obsahujícími dusík se doporučuje, aby pacient absolvoval zubní vyšetření s patřičnou léčbou a měl by být poučen o nutnosti dodržování ústní hygieny. 1. U všech pacientů s osteonekrózou čelisti je nezbytné pečlivě zvážit poměr mezi rizikem a prospěchem z léčby a poté v terapii bisfosfonáty buď pokračovat, nebo ji dočasně přerušit. Analyzované údaje: n = Zdroj údajů: ÚZIS ČR Karcinom moãového mûch fie Léčba kyselinou zoledronovou u 4 pacientů s karcinomem močového měchýře snížila riziko vzniku SRE, prodloužila čas do vzniku první SRE a vedla k prodloužení jednoletého přežití pacientů. Mechanismem byly pravděpodobně protinádorové účinky kyseliny zoledronové nebo snížení počtu SRE (obrázek 9). Doporuãení pro léãbu bisfosfonáty u urologick ch malignit 1. Karcinom prostaty: Podání kyseliny zoledronové u karcinomu prostaty s metastázami do skeletu s cílem prevence vzniku kostních příhod a zlepšení kvality života. 2. Zvážit preventivní adjuvantní podání bisfosfonátů (kyselina zoledronová) u nemocných léčených chemoterapií nebo hormonálně deprivační léčbou, při které dochází k osteopenii nebo osteoporóze. Preklinické a klinické údaje ukazují, že bisfosfonáty lze použít i v prevenci a léčbě změn kostní denzity indukovaných hormonální léčbou u nemetastatického karcinomu prostaty a mohou také inhibovat tvorbu kostních metastáz u pacientů v časném stadiu onemocnění. V souladu s těmito závěry jsou bisfosfonáty doporučeny jako prevence úbytku kostní hmoty u pacientů s časným karcinomem prostaty. 3. Renálním karcinom metastazující do skeletu: lze doporučit podání kyseliny zoledronové po zvážení celkového stavu a očekávaného přežití pacienta. 4. Zahájení léčby co nejdříve po stanovení diagnózy. 5. Riziko vzniku kostních komplikací je trvalé, panel expertů proto doporučuje léčbu bisfosfonáty po dobu dvou let, a to i v případě, že pacient prodělá kostní příhodu. Pokračování obrázek 8 Kyselina zoledronová sniïuje v skyt SRE u pacientû s karcinomem ledviny do kostí Pacienti s různými SRE (%) p =,11 79 Kyselina zoledronová 4 mg Placebo n = 27 n = 19 obrázek 9 Kyselina zoledronová zlep uje pfieïití u pacientû s karcinomem moãového mûch fie Přežití (%) Kyselina zoledronová Bez kyseliny zoledronové Čas (týdny) Jednoleté celkové přežití: 3 % při léčbě kyselinou zoledronovou vs 5 % bez léčby kyselinou zoledronovou, p =,2 48 fiíjen 29

7 Literatura 1 2 Mason MD, Stres MR, Glaholm J, et al. Oral sodium clodronate for nonmetastatic cancers results of a randomized double blind placebo-controlled trial: PR4 (ISRCTN ). J Natl Cancer Inst 27;99: Dearnaley DP, Stres MR, Mason MD, et al. A double-blind, placebo-controlled, randomized trial of oral sodium clodronate for metastatic prostate cancer (MRC PR5 Trial). J Natl Cance Inst 23;95: DS, Tannock IF, Winquist EW, et al. Randomized, double-blind, controlled trial of mitoxantrone/ prednison and clodronate versus mitoxantrone/prednison and placebo in patients with hormone-refractory prostate cancer and pain. J Clin Oncol 23;21: Kylmala T, Taube T, Tammela TL, et al. Concomitant i.v. and oral clodonate in the relief of bone pain a double-blind placebo-controlled study in patients with prostate cancer. Br J Cancer 1997;76: Strang P, Nilsson S, Brandstedt S, et al. The analgesic efficacy of clodonate compared with placebo in patients with painful bone metastases from prostatic cancer. Anticancer Res 1997;17: Elomaa I, Kylmala T, Tammela T, et al. Efect of oral clodronate on bone pain. A controlled study in patients with metastatic prostatic cancer. Int Urol Nephrol 1992;24: Smith JA Jr. Palliation of painful bone metastases from prostate cancer usiumg sodium etidronate: Results of a randomized, prospective, double-blind, placebo-controlled study. J Urol 1989;141: Small EJ, Smith MR, Seaman JJ, et al. Combined analysis of two multicenter, randomized, placebo-controlled studie sof pamidronate disociuj for the palliation of bone pain in men with metastatic prostate cancer. J Clin Oncol 23;21: Eastham J, McKiernan J, Gleason D, et al. Effect of zoledronic acid on bone pain and skeletal morbidity in patiens with advanced prostate cancer; analysis by baseline pain. J Clin Oncol 25;23(Suppl): Aapro M, Abrahamsson PA, Body JJ, et al. Guidance on the use of bisphosphonates in solid tumours: recommendations of an international expert panel. Ann Oncol 28;19: Matoušková M. Karcinom prostaty. Klin Onkol 28;21: Saad F, Higano CS, Sartor O, et al. The role of bisphosphonates in the treatment of prostate cancer. Recommendations from an expert panel. Clin Genitourin Cancer 26;4: Gnant MF, Mlineritsch B, Luschin-Ebengreuth G, et al. Zoledronic acid prevents cancer treatment-induced bone loss in premenopausal women receiving adjuvtant endocrine therapy for hormone-responsive breast cancer: A report from Austrian Brest and Colorectal Cancer Study Group. J Clin Oncol 27;25: Hillner BE, Unyle JN, Chlebowski RT, et al. American Society of Clinical Oncology 23 update on the role od bisphosphonates and bone healts issues. J Clin Oncol 23;21: Leder BZ, LeBlanc KM, Schoenfeld DA, et al. Differential effects of androgens and estrogens on bone turnover in normal men. J Clin Endocrinol Metab 23;88: Hofbauer LC, Khola S. Androgen effects on bone metabolism: Recent progress and controversies. Eur J Endocrinol 1999;14: Diamond Th, Higano CS, Smith MR, et al. Osteoporosis in men with prostate carcinoma receiving androgen-deprivation therapy: Recommendations for diagnosis ad therapies. Cancer 24;1: Hussain SA, Weston R, Stephenson RN, et al. Immediate dual energy X-ray absorptiometry reveals a high incidence of osteoporosis in patients with advanced prostate cancer before hormonal manipulation. BJU Int 23;92: Kanis JA, Melton LJ 3rd, Christiansen C, et al. The diagnosis of osteoporosis. J Bone Miner Res 1994;9: Krupski TL, Smith MR, Lee WC, et al. Profile of men with prostate cancer on androgen deprivation therapy at greatest risk of bone complications. Proc Am Soc Clin Oncol 24;22: Shahinian VB, Kuo YF, Freeman JL, et al. Risk of fracture after androgen deprivation for prostate cancer. N Engl J Med 25;352: Smith MR, Lee WC, Krupsi T, et al. Association between androgen deprivation therapy and fracture risk: A population-based kohort study in men with non-metastatic prostate cancer. Proc Am Soc Clin Oncol 24;22: Lopez AM, Pena M, Hernandez R, et al. Fracture risk in patients wit prostate cancer on androgen deprivation therapy. Osteoporos Int 25;16: National Comprehensive Cancer Network. Prostate Cancer V Clinical Practice Guidelines in Oncology. Jenkintown, PA: NCCN, 27: Greenspan SL, Nelson JB, Trump DL, et al. Effect of once-weekly oral alendronate on bone loss in men receiving androgen deprivation therapy for prostate cancer: A randomized trial. Ann Intern Med 27;146: Smith MR, Eastham J, Gleason DM, et al. Randomized controlled trial of zoledronic acid to prevent bone loss in men receiving androgen deprivation therapy for nonmetastatic prostate cancer. J Urol 23;169: Smith MR, McGovern FJ, Zietman AL, et al. Pamidronate to prevent bone loss during androgen-deprivation therapy for prostate cancer. N Engl J Med 21;345: Michaelson MD, Lee H, Kaufman DS, et al. Annual zoledronic acid to prevent gonadotropinreleasing hormone agonist induced bone loss in men with prostate cancer: A randomized placebo-controlled trial. J Clin Oncol 26;24:22s. 3 Casey R. Zoledronic acid reduced bone loss in men with prostate cancer receiving goserelin: 12-month results. Presented at The Prostate Cancer Symposium: February 22-24, 27; Orlando, FL. 31 Bamias A, Gastritis E, Bamia C, et al. Osteonecrosis of the jaw in cancer after treatment with bisphosphonates: Incidence and risk. J Clin Oncol 25;23: Ortega A, Durie BG, Katz M, et al. Osteonecrosis of the jaw and bisphosphonates. N Engl J Med 25;353:99 12; discussion Wang EP, Kaban LB, Strewler GJ, et al. Incidence of osteonecrosis of the jaw in patients with multiple myeloma and breast or prostate cancer on intravenous bisphosphonate therapy. J Oral Maxillofac Surg 27;65: Dušek P. Epidemiologie nejčastějších urologických malignit. Remedia 26;16: Rosen LS, Gordon D, Tchekmedyian NS, et al. Long-term efficacy and safety of zoledonic acid in the treatment of skeletal metastases in patients with non small cell lung carcinoma and other solid tumors: a randomized Phase III, double blind, placebo controlled trial. Cancer 24;1: Lipton A, Zheng M, Seman J. Zoledronic acid delays the onset of skeletal-related events and progression of skeletal disease in patients with advanced renal cell carcinoma. Cancer 23;98:

Osteonekŕóza čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty přehled literární údajů

Osteonekŕóza čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty přehled literární údajů Osteonekŕóza čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty přehled literární údajů Zdeněk Adam FN Brno a LF MU Brno Definice ostenokrózy čelisti (ONČ) Nehojící se ložisko v čelisti s nebo bez bolesti po dobu nejméně

Více

Veronika Vokatá, Aleš Kuběna, Jiří Vlček Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická Fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze

Veronika Vokatá, Aleš Kuběna, Jiří Vlček Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická Fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA KLINICKÉ PRAXE LÉČBY METASTATICKÉHO POSTIŽENÍ SKELETU U KARCINOMU PROSTATY V ČESKÉ REPUBLICE Veronika Vokatá, Aleš Kuběna, Jiří Vlček Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická

Více

27. FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI

27. FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI 27. FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI 27.1 Kostní nádorová nemoc Kostěný skelet je jedním z nejčastějších míst nádorové diseminace. Kostní metastázy jsou zdrojem závažné morbidity: působí bolest, omezují

Více

29. FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI

29. FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI 29. FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI 29.1 Kostní nádorová nemoc Skelet je jedním z nejčastějších míst nádorové diseminace. Kostní metastázy jsou zdrojem závažné morbidity: působí bolest, omezují hybnost,

Více

Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická Fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze 2

Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická Fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze 2 RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA KLINICKÉ PRAXE LÉČBY METASTATICKÉHO POSTIŽENÍ SKELETU U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU DISPENZARIZOVANÝCH VE DVOU CENTRECH V ČR Veronika Vokatá 1, Karel Odrážka 2, Aleš Kuběna 1, Jiří

Více

Bisfosfonáty volba preparátu. Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno III. Interní klinika LF PU a FN Olomouc

Bisfosfonáty volba preparátu. Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno III. Interní klinika LF PU a FN Olomouc Bisfosfonáty volba preparátu Zdeněk k Adam a Vlastimil Ščudla Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno III. Interní klinika LF PU a FN Olomouc Brno 18.1.2008 Mechanismus účinku na osteoklasty

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty (ct1-3 N0 M0)

Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty (ct1-3 N0 M0) 4.3. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PROSTATY Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty (ct1-3 N0 M0) Léčba nízce rizikového (ct1-2a a GS 6 a PSA < 10 μg/l) a středně rizikového (ct2b-c a/nebo GS

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

Osteoporóza u mužů. Pavla Řehořková Endokrinologická ordinace Hradec Králové. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Osteoporóza u mužů. Pavla Řehořková Endokrinologická ordinace Hradec Králové. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Osteoporóza u mužů Pavla Řehořková Endokrinologická ordinace Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do 2 Fragilita mužského skeletu Epidemiologie osteoporózy

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012 Závěr expertní komise ve složení: Babjuk M, Hora M, Katolická J, Kubecová M, Matoušková M, Melichar B, Petera J, Soumarová R, Študent V Podmínkou pro nasazení hormonální terapie je histologicky verifikovaný

Více

Hormonální léčba metastatického karcinomu prostaty. Marko Babjuk. FN Motol a 2 LFUK, Praha

Hormonální léčba metastatického karcinomu prostaty. Marko Babjuk. FN Motol a 2 LFUK, Praha Hormonální léčba metastatického karcinomu prostaty Marko Babjuk FN Motol a 2 LFUK, Praha Hormonální osa DHT a AR Testosterone 5a-R AR s DHT ligandem (Dimery) DHT Hsp 70 RA (Inaktivní) Hsp 90 Androgen Response

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Jedna lahvička se 100 ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum 4 mg (jako acidum zoledronicum monohydricum).

Jedna lahvička se 100 ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum 4 mg (jako acidum zoledronicum monohydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zoledronic acid medac 4 mg/100 ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička se 100 ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum 4 mg (jako acidum zoledronicum

Více

Kdy se dozvíte, že vaši pacienti s osteoporózou odpovídají na léčbu? Kostní markery vám to potvrdí již po 90 dnech.

Kdy se dozvíte, že vaši pacienti s osteoporózou odpovídají na léčbu? Kostní markery vám to potvrdí již po 90 dnech. Kdy se dozvíte, že vaši pacienti s osteoporózou odpovídají na léčbu? Kostní markery vám to potvrdí již po 90 dnech. Lepší řízení léčby pacientů s časným monitorováním terapie Pět základních pilířů optimální

Více

Bisfosfonáty v léčbě kostních metastáz v urologii

Bisfosfonáty v léčbě kostních metastáz v urologii 282 Bisfosfonáty v léčbě kostních metastáz v urologii MUDr. Michaela Matoušková, doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc. Urocentrum Praha Postižení kostí provází s vysokou incidencí solidní nádorová onemocnění,

Více

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY NÁDORY PROSTATY 63 XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY Kolektiv autorů Úvod Léčivý přípravek (radium-223 dichlorid) byl 13. listopadu 2013 schválen

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Paliativní péče o mladého pacienta s generalizovaným karcinomem prostaty

Paliativní péče o mladého pacienta s generalizovaným karcinomem prostaty Klinika onkologická Fakultní nemocnice Ostrava a Mobilní hospicová jednotka Ondrášek Paliativní péče o mladého pacienta s generalizovaným karcinomem prostaty Atestační práce v oboru : paliativní medicína

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls238740/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zerlinda /100 ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden vak se 100 ml infuzního roztoku obsahuje acidum zoledronicum

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Zoledronic acid Richter 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička s 5 ml koncentrátu obsahuje acidum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zometa 4 mg prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje acidum zoledronicum

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

: Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN )

: Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN ) : Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN ) Vývoj standardizované incidence a úmrtnosv ( na 100 000

Více

Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D.

Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D. Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D. Masarykův onkologický ústav, Brno, *Ústav informatiky AV ČR, Praha

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich

Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich VI. Západoslovenské dni o osteoporóze Nitra 7. -8.2.2008 Osteoporóza je dětská nemoc (Kasper) Definice osteoporózy Osteoporóza je systémové

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Martina Poršová 1, MUDr. Jaroslav Porš 2, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 3, MUDr. Richard Pabišta 1 1

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Martina Poršová 1, MUDr. Jaroslav Porš 2, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 3, MUDr. Richard Pabišta 1 1 SOUČASNÁ LÉČBA KOSTNÍCH METASTÁZ MUDr. Martina Poršová 1, MUDr. Jaroslav Porš 2, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 3, MUDr. Richard Pabišta 1 1 Urologické oddělení Oblastní nemocnice, Mladá Boleslav 2 Urologická

Více

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. MUDr. Martina Poršová 1, MUDr. Jaroslav Porš 2, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 3, MUDr. Richard Pabišta 1 1

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. MUDr. Martina Poršová 1, MUDr. Jaroslav Porš 2, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 3, MUDr. Richard Pabišta 1 1 SOUČASNÁ LÉČBA KOSTNÍCH METASTÁZ MUDr. Martina Poršová 1, MUDr. Jaroslav Porš 2, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 3, MUDr. Richard Pabišta 1 1 Urologické oddělení Oblastní nemocnice, Mladá Boleslav 2 Urologická

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Norifaz 35 mg potahované tablety

Norifaz 35 mg potahované tablety Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls18991/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Norifaz 35 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

dihpočet nemocných s ca prostatae

dihpočet nemocných s ca prostatae CZ989 I. BLOK me k dispozici nové a slibné preparáty, které by mohly blokovat progresi pokročilého onemocnění, ale také daleko efektivněji nežli tradičními anodyny ovlivnit symptomatologii bolestí. Karcinom

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls170515/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Risedronat Mylan 35 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

SDĚLENÍ Z PRAXE. MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 1, MUDr. Jitka Kolombová 2, MUDr. Tomáš Vlásek 3 1

SDĚLENÍ Z PRAXE. MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 1, MUDr. Jitka Kolombová 2, MUDr. Tomáš Vlásek 3 1 MÍSTO BISFOSFONÁTŮ PŘI SKELETOVÉM POSTIŽENÍ V UROONKOLOGII MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 1, MUDr. Jitka Kolombová 2, MUDr. Tomáš Vlásek 3 1 Centrum robotické chirurgie a urologie, Nemocnice Na Homolce Praha

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls159867/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rismyl 35 mg potahované tablety natrii risedronas 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr 19 6 2009 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr.

Více

Nové léky u postmenopauzální osteoporózy

Nové léky u postmenopauzální osteoporózy 19 Nové léky u postmenopauzální osteoporózy doc. MUDr. Pavel Horák, CSc., MUDr. Martina Skácelová, MUDr. Martin Žurek, MUDr. Andrea Smržová, MUDr. Hana Ciferská III. interní klinika FN a LF UP Olomouc

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls104507/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alendronat-ratiopharm 70 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

Studie FREEDOM a extenze na 10 let design

Studie FREEDOM a extenze na 10 let design Studie FREEDOM a extenze na 10 let design 3letá mezinárodní studie kontrolovaná placebem FREEDOM 7letá mezinárodní otevřená studie s 1 větví EXTENZE R A N D O M I Z A C E roky 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

R O Z H O D N U T Í V E Z B Y L É Č Á S T I V Ě C I

R O Z H O D N U T Í V E Z B Y L É Č Á S T I V Ě C I MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 29. 10. 2012 R O Z H O D N U T Í V E Z B Y L É Č Á S T I V Ě C I Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen odvolací orgán nebo Ministerstvo

Více

Potahovaná tableta. Popis přípravku: oranžové kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 9,0 9,2 mm.

Potahovaná tableta. Popis přípravku: oranžové kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 9,0 9,2 mm. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls195987/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Risendros 35 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Denosumab: léãba postmenopauzální osteoporózy a prevence zlomenin

Denosumab: léãba postmenopauzální osteoporózy a prevence zlomenin Denosumab: léãba postmenopauzální osteoporózy a prevence zlomenin Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. Revmatologick ústav a 1. LF UK, Praha Souhrn Štěpán J.. Remedia 2010; 20: 258 262. Denosumab je lidská monoklonální

Více

Kostní denzitometrie v praxi urologa

Kostní denzitometrie v praxi urologa 22 Přehledové články Kostní denzitometrie v praxi urologa MUDr. Petr Kasalický Osteocentrum Mediscan Praha Kostní denzitometrie je zásadní metodikou pro stanovení rizika fraktur, stanovení diagnózy osteoporózy

Více

TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU

TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU NÁDORY PRSU 49 TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU Nosek M. Úvod Přípravek Tyverb se již více než rok používá v léčbě pokročilého HER2 (ErbB2) pozitivního

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení léčivých přípravků obsahujících bisfosfonáty (viz příloha I)

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení léčivých přípravků obsahujících bisfosfonáty (viz příloha I) Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění potřebných úprav souhrnů údajů o přípravku a příbalových informací předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 218 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls179374/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZENDRACTIN 4mg/100 ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje acidum zoledronicum 4

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

BONEFOS (Dinatrii clodronas) koncentrát pro přípravu infúzního roztoku

BONEFOS (Dinatrii clodronas) koncentrát pro přípravu infúzního roztoku Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls18805/2011 a příloha ke sp. zn. sukls18806/2011 Příbalová informace:informace pro uživatele BONEFOS (Dinatrii clodronas) koncentrát pro přípravu infúzního roztoku Držitel

Více

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty 168 Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MUDr. Ondřej Kaplan Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Systémová léčba karcinomu prostaty spočívá v

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zoledronic Acid Pfizer /5 ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička s 5 ml koncentrátu obsahuje acidum

Více

CMG KOSTNÍ CHOROBA KOSTNÍ CHOROBA. Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc. Poděbrady 11. září 2010. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc NADAČNÍ FOND

CMG KOSTNÍ CHOROBA KOSTNÍ CHOROBA. Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc. Poděbrady 11. září 2010. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc NADAČNÍ FOND KOSTNÍ CHOROBA KOSTNÍ CHOROBA Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Kyselina zoledronová +pharma 4 mg/5 ml, koncentrát pro infuzní roztok

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Kyselina zoledronová +pharma 4 mg/5 ml, koncentrát pro infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kyselina zoledronová +pharma 4 mg/5 ml, koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička s 5 ml koncentrátu obsahuje

Více

Současné možnosti léčby postmenopauzální osteoporózy

Současné možnosti léčby postmenopauzální osteoporózy 99 Současné možnosti léčby postmenopauzální osteoporózy Pavel Horák, Martina Skácelová III. interní klinika nefrologie, revmatologie, endokrinologie FN a LF UP Olomouc Postmenopauzální osteoporóza je stav

Více

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Vladimír Palička Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Osteocentrum Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové BIOLAB, Hradec Králové, 31. května

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty

Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty Iveta Kolářová Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubice Multiscan s.r.o. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubice 19.9.2012

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment PROTONOVÁ TERAPIE HTA DOSSIER 1. Přehled zahraničních HTA

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls193832/2010 a příloha k sp. zn. sukls123272/2009, sukls197892/2011

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls193832/2010 a příloha k sp. zn. sukls123272/2009, sukls197892/2011 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls193832/2010 a příloha k sp. zn. sukls123272/2009, sukls197892/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alendronat Actavis 70 mg Tablety

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Několik poznámek k diagnostice a léčbě diferencovaných karcinomů štítné žlázy (DTC) Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Několik poznámek k diagnostice a léčbě diferencovaných karcinomů štítné žlázy (DTC) Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava Několik poznámek k diagnostice a léčbě diferencovaných karcinomů štítné žlázy (DTC) Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava 51. Dny nukleární medicíny Seč 12.-14.11.2014 Úvod Cíle

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls219612/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BONEFOS koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu obsahuje: dinatrii clodronas tetrahydricus

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Léčba hypertenze fixními kombinacemi MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Doporučení pro cílové hodnoty TK ESH/ESC* a JNC 7** doporučuje tyto cílové hodnoty :

Více

19. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PROSTATY (C61)

19. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PROSTATY (C61) 19. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PROSTATY (C61) 19.1 Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty (ct1-3 N0 M0) 19.1.1 Léčba nízce rizikového (ct1-2a a GS 6 a PSA < 10 μg/l) a středně rizikového (ct2b-c

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod.

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod. Epidemiologie urologických nádorů v České republice pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012 Určeno jako pilotní zpráva k publikaci

Více

Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravku Femara a souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravku Femara a souvisejících názvů (viz příloha I) Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění potřebných úprav v souhrnu údajů o přípravku, označení na obalu a příbalové informaci předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 7 Vědecké závěry Celkové

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více