Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls138585/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls138585/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE"

Transkript

1 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls138585/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TOPOTECAN KABI 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok topotecanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. V příbalové informaci naleznete: 1.Co je přípravek Topotecan Kabi a k čemu se používá 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topotecan Kabi používat 3.Jak se přípravek Topotecan Kabi používá 4.Možné nežádoucí účinky 5.Jak se přípravek Topotecan Kabi uchovává 6.Další informace 1. Co je přípravek Topotecan Kabi a k čemu se používá Přípravek Topotecan Kabi pomáhá k potlačení nádorů. Lékař nebo zdravotní sestra Vám bude podávat tento léčivý přípravek jako infuzi do žíly (kapačkou) v nemocnici. Přípravek Topotecan Kabi se používá k léčbě: rakoviny vaječníků nebo malobuněčného nádoru plic, která se znovu objevila po chemoterapii pokročilého nádoru děložního hrdla v případech, kdy není možná operační léčba nebo léčba ozařováním. K léčbě nádoru děložního hrdla se Topotecan Kabi podává v kombinaci s dalším léčivem nazývaným cisplatina. Lékař rozhodne spolu s Vámi, zda je pro Vás léčba přípravkem Topotecan Kabi vhodnější než pokračování v chemoterapii, která byla použita již dříve. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topotecan Kabi používat Neužívejte přípravek Topotecan Kabi jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na topotekan nebo na kteroukoliv další složku přípravku Topotecan Kabi, jestliže v současné době kojíte, jestliže máte málo krvinek. O tom Vás bude informovat lékař na základě výsledků posledních krevních testů. 1/8

2 Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Topotecan Kabi je zapotřebí Předtím, než začnete užívat tento přípravek, musí být lékař informován jestliže: jestliže máte potíže s ledvinami nebo játry. Vaše dávka přípravku Topotecan Kabi by měla být přizpůsobena. jste těhotná nebo plánujete těhotenství, plánujete stát se otcem dítěte. Topotekan může poškodit dítě v případě početí před léčbou, v průběhu léčby nebo brzy po ukončení léčby. Je proto nezbytné používat účinnou antikoncepční metodu. Poraďte se se svým lékařem. Sdělte svému lékaři, v případě jestli se Vás něco z výše uvedeného týká. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Informujte, prosím, svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Nezapomeňte informovat svého lékaře o jakýchkoli léčivých přípravcích, které začnete užívat v průběhu léčby přípravkem Topotecan Kabi. Používání přípravku Topotecan Kabi s jídlem a pitím Interakce mezi topotekanem a alkoholem nejsou známy, přesto byste se měl/a poradit se svým lékařem, je-li ve Vašem případě vhodné požívání alkoholických nápojů. Těhotenství a kojení Topotekan nesmí užívat těhotné ženy. Topotekan může poškodit dítě v případě početí před léčbou, v průběhu léčby nebo brzy po ukončení léčby. Měla by být po dobu léčby užívána účinná antikoncepce, aby se zabránilo těhotenství. Pokud otěhotníte před zahájením léčby, řekněte to svému lékaři. Nesnažte se otěhotnět nebo se stát otcem, pokud Vám lékař nepotvrdí, že je to bezpečné. Pokud se mužští pacienti chtějí stát otcem dítěte, měli by požádat svého lékaře o radu plánování rodičovství nebo léčbu. Pokud se objeví těhotenství během léčby, okamžitě to sdělte svému lékaři. V průběhu léčby přípravkem topotekanem se nesmí kojit. Nezačínejte znovu kojit, pokud Vám lékař nepotvrdí, že je to bezpečné. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Při užívání topotekanu se můžete cítit unaveně. Pokud cítíte únavu nebo slabost, neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte stroje. 2/8

3 3. Jak se přípravek Topotecan Kabi používá Dávka topotekanu, kterou budete dostávat, bude přesně určena lékařem na základě: celkového povrchu těla (měřeno v metrech čtverečních), výsledků krevních testů (provedených před započetím léčby), onemocnění, které je léčeno. Obvyklá dávka K léčbě rakoviny vaječníku a malobuněčného nádoru plic: 1,5 mg na metr čverečný povrchu těla za den. Při léčbě nádoru děložního hrdla: 0,75 mg na metr čtverečný povrchu těla za den. Při léčbě nádoru děložního hrdla Vám bude topotekan podáván s dalším léčivým přípravkem, zvaným cisplatina. Lékař Vám určí správnou dávku cisplatiny. Jak se topotekan podává Lékař nebo zdravotní sestra Vám podají dávku topotekanu jako infuzi (po kapkách). Dávka je obvykle podávána do Vaší paže po dobu 30 minut. Rakovina vaječníku a malobuněčného nádoru plic: přípravek je obvykle podáván jednou denně po dobu 5 dnů. Nádor děložního hrdla: přípravek je obvykle podáván jednou denně po dobu 3 dnů. Tento léčebný cyklus se obvykle opakuje každé tři týdny pro všechny druhy nádorů. Léčba se může měnit v závislosti na výsledcích Vašich krevních testů. Zastavení léčby Váš lékař rozhodne o zastavení léčby. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Topotecan Kabi nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vážné nežádoucí účinky: oznamte Vašemu lékaři. Následující velmi časté nežádoucí účinky vyskytující se u více než 1 z 10 pacientů léčených přípravkem Topotecan Kabi. Příznaky infekce: Topotekan může snížit počet bílých krvinek ve Vašem organismu a tím se zvýší pravděpodobnost, že budete mít infekci. Příznaky infekce mohou zahrnovat: - horečku, - závažné zhoršení celkového stavu, - místní příznaky infekce jako bolest v krku nebo potíže při močení (např. pocit pálení při močení, což může být příznak infekce močových cest). 3/8

4 Příležitostně závažná bolest žaludku, horečka a možnost průjmu (vzácně s krví) mohou být příznakem zánětu střev (kolitida). Tyto vzácné nežádoucí účinky se objevují až u 1 z 1000 pacientů léčených topotekanem. Zápal plic (intersticiální plicní onemocnění): Větší riziko tohoto onemocnění se objevuje tehdy, jestliže již máte nějaké plicní onemocnění, jestliže jste podstoupil/a ozařování plic nebo jestliže jste užíval/a léky, které mohou poškodit plíce. Příznaky zánětu plic zahrnují: - potíže s dechem, - kašel, - horečka Sdělte okamžitě svému lékaři, jestliže máte jakékoliv příznaky, za těchto podmínek by hospitalizace by měla být nutná. Velmi časté nežádoucí účinky Tyto následující nežádoucí účinky se objevují u více než 1 z 10 pacientů léčených topotecanem. Pocit celkové slabosti a únavy (přechodná anémie). V některých případech může být nutná krevní transfuze. Neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení, způsobené snížením počtu krevních destiček (trombocytů). Toto může vést k závažnému krvácení z relativně malých poranění, jako jsou malé řezné rány. Vzácně toto může vést k velmi závažnému krvácení (hemoragie). Zeptejte se svého lékaře, jak minimalizovat nebezpečí krvácení. Snížení tělesné hmotnosti a snížení chuti k jídlu (anorexie), únava, slabost, pocit nemocnosti. Nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, průjem, žaludeční bolesti, zácpa. Zánět nebo vředy v ústech, hrdle, na jazyku a dásních. Vysoká tělesná teplota (horečka). Vypadávání vlasů. Časté nežádoucí účinky Tyto následující nežádoucí účinky se objevují až u 1 z 10 pacientů léčených topotecanem. Alergické nebo hypersenzitivní reakce (včetně vyrážky). Zežloutnutí kůže (žloutenka). Svědění. Svalová bolest. Vzácné nežádoucí účinky Tyto následující nežádoucí účinky se objevují až u 1 z 1000 pacientů léčených topotekanem. Těžké alergické nebo anafylaktické reakce. 4/8

5 Otékání způsobené zadržováním vody v těle (angioedém). Mírná bolest a zánět v místě vpichu. Svědivá vyrážka (nebo kopřivka). Pokud jste léčena pro nádor děložního hrdla, budete obvykle užívat i jiný léčivý přípravek zvaný cisplatina spolu s topotekanem. Tyto nežádoucí účinky jsou popsány v příbalové informaci pro přípravek cisplatina. Jestliže máte nežádoucí účinky Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže je některý znežádoucích účinků závažný nebo nepříjemný nebo si všimnete nežádoucího účinku, který není uveden v této příbalové informaci. 5. Jak přípravek Topotecan Kabi uchovávat Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Topotecan Kabi nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a injekční lahvičce. Datum použitelnosti udává poslední den příslušného měsíce. Uchovávejte injekční lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. Nepoužívejte přípravek Topotecan Kabi, pokud jsou viditelné známky zabarvení, které se mohou objevit po rekonstituci. 6. Další informace Co přípravek Topotecan Kabi obsahuje Léčivou látkou přípravku Topotecan Kabi je topotecanum. Jedna injekční lahvička obsahuje topotecanum hydrochloridum ekvivalentní 4 mg topotecanum. Pomocnými látkami jsou: mannitol (E421), kyselina vinná (E4334), kyselina chlorovodíková (E507) (k úpravě ph) nebo hydroxid sodný (E524) (k úpravě ph). Jak přípravek Topotecan Kabi vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Topotecan Kabi je světle žlutý až nazelenalý prášek dodávaný vinjekčních lahvičkách z bezbarvého skla z tabulárního skla, uzavřená 20 mm Fluoro Teo Lyotec pryžovou zátkou a 20 mm hliníkovým flip-off uzávěrem. Topotecan Kabi je dostupný ve dvou velikostech balení, obsahující buď 1 nebo 5 lahviček. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Každá injekční lahvička obsahuje topotecanum hydrochloridum ekvivalentní 4 mg topotecanum. Prášek je třeba před infuzí rekonstituovat a zředit. Prášek v injekční lahvičce obsahuje po rekonstituci jak je doporučeno 1 mg v 1 ml léčivé látky. 5/8

6 Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:fresenius Kabi Oncology Plc., Hampshire, Bordon, Velká Británie Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Rakousko Topotecan Kabi 4 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösungskonzentrats Belgie Topotecan Fresenius Kabi 4 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie Bulharsko Topotecan Kabi 4 mg Πpax зa концентpaт зa инфyзионен paзвop Kypr Topotecan Kabi 4 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Česká republika Topotecan Kabi 4 mg, prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Německo Topotecan Kabi 4 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösungskonzentrats Dánsko Topotecan Kabi Estonsko Topotecan Kabi 4 mg Řecko Topotecan Kabi 4 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Španělsko Topotecan Kabi 4 mg polvo para concentrado para solución para perfusión Finsko Fresenius Kabi 4 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos Francie Topotecan Kabi 4 mg poudre pour solution á diluer pour perfusion Maďarsko Topotecan Kabi 4 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz Irsko Topotecan 4 mg powder for concentrate for solution for infusion Itálie Topotecan Kabi 4 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione Litva Topotecan Kabi 4 mg pulveris infuziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai Lotyšsko Topotecan Kabi 4 mg milteliai koncentratui infuziniam tirpalui Lucembursko Topotecan Kabi 4 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösungskonzentrats Holandsko Topotecan Fresenius Kabi, 4 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie Norsko Topotecan Fresenius Kabi 4 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Polsko Topotecan Kabi Portugalsko Topotecano Kabi Rumunsko Topotecan Kabi 4 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă Švédsko Topotecan Fresenius Kabi 4 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Slovinsko Topotekan Kabi 4 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje 6/8

7 Slovenská republika Velká Británie Topotecan Kabi 4 mg, prášok na koncentrát na infúzny roztok Topotecan 4 mg powder for concentrate for solution for infusion Tato příbalová informace byla naposledy schválena: Následující informace jsou určeny pouze pro lékaře nebo zdravotnický personál Návod jak rekonstituovat, uchovávat a likvidovat přípravek Topotecan Kabi Rekonstituce Topotecan Kabi 4 mg, koncentrát pro infuzní roztok se rekonstituuje se 4 ml vody na injekci a obsahuje 1 mg v ml topotecanum. Požadované další ředění. Příslušný objem rekonstituovaného roztoku se zředí buď 0,9% chloridu sodného pro intravenózní infuzi nebo 5% roztokem glukózy pro intravenózní infuzi na konečnou koncentraci mezi 25 a 50 mikrogramy na ml. Uchovávání připraveného roztoku Rekonstituovaný roztok Roztok se musí spotřebovat okamžitě po rekonstituci, neboť neobsahuje žádné konzervační přípravky. Zředěný roztok Fyzikálně-chemická stabilita léčivého přípravku po naředění doporučenými roztoky pro infuzi (viz bod 6.6), byla prokázana na 48 hodin při teplotě 2 C 8 C a teplotě 25 C. Z mikrobiologického hlediska by měl být roztok spotřebovat okamžitě. Pokud není spotřebován okamžitě doba a podmínky uchovávání jsou na odpovědnosti uživatele a normálně nesmí být delší než 48 hodin při teplotě 2 C až 8 C nebo 25 C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Návod k použití a k likvidaci Měly by být dodržovány běžné postupy pro zacházení a likvidaci protinádorových léčivých přípravků, zejména: - Personál musí být vyškolen v rekonstituci léčivého přípravku. - Těhotné ženy nesmí pracovat s tímto léčivým přípravkem. - Personál pracující s tímto léčivým přípravkem musí být během rekonstituce používat ochranný oděv včetně masky, ochranných brýlí a rukavic. - Všechen spotřební materiál používaný při podávání a čištění, včetně rukavic musí být umístněn do sběrných nádob určených pro vysoce rizikový odpadový materiál pro spálení za vysokých teplot. - Náhodný styk s pokožkou nebo s očima musí být zasažené místo okamžitě propláchnuto dostatečným množstvím vody. 7/8

8 Vysvětlivky k potisku na injekční lahvičce: Topotecan Kabi 4 mg Powder for Concentrate for Solution for Infusion - Topotekan Kabi 4 mg, prášek pro koncentrát pro infuzní roztok IV use - Intravenózní podání. Read the package leaflet before use. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Batch no.: - Číslo šarže 4 mg vial 4 mg injekční lahvička CYTOTOXIC - Cytotoxický přípravek. 8/8

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Docetaxel Pfizer 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Docetaxelum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Docetaxel Pfizer 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Docetaxelum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Docetaxel Pfizer 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Docetaxelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. EPIRUBICIN ACCORD 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Epirubicini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. EPIRUBICIN ACCORD 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Epirubicini hydrochloridum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls123891/2012 a příloha k sp. zn.sukls31476/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EPIRUBICIN ACCORD 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Epirubicini

Více

Vankomycin Mylan se může užít i perorálně (ústy) k léčbě závažných infekcí zažívacího taktu způsobených bakteriemi citlivými na vankomycin.

Vankomycin Mylan se může užít i perorálně (ústy) k léčbě závažných infekcí zažívacího taktu způsobených bakteriemi citlivými na vankomycin. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls30246/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vancomycin Mylan 500 mg Vancomycin Mylan 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku vancomycini

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls155548-9/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls155548-9/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls155548-9/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE koncentrát a rozpouštědlo pro přípravu infuzního roztoku koncentrát a rozpouštědlo pro přípravu

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fludarabin Actavis 50 mg prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku fludarabini phosphas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fludarabin Actavis 50 mg prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku fludarabini phosphas PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Fludarabin Actavis 50 mg prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku fludarabini phosphas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cytarabine Accord 100 mg/ml injekční/infuzní roztok cytarabinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cytarabine Accord 100 mg/ml injekční/infuzní roztok cytarabinum Sp.zn.sukls76039/2013 a sp.zn.sukls93422/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cytarabine Accord 100 mg/ml injekční/infuzní roztok cytarabinum Název přípravku je Cytarabine Accord 100 mg/ml

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Farmorubicicn CS injekční roztok 2 mg/ml epirubicini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Farmorubicicn CS injekční roztok 2 mg/ml epirubicini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Farmorubicicn CS injekční roztok 2 mg/ml epirubicini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Cytosar 100 mg Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok Cytosar 500 mg Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok Cytosar 1 g Prášek pro injekční/infuzní

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku Bendamustini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. Ampicillin and Sulbactam IBI 1 g + 500 mg prášek pro injekční roztok. (Ampicilinum/sulbactamum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. Ampicillin and Sulbactam IBI 1 g + 500 mg prášek pro injekční roztok. (Ampicilinum/sulbactamum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls207005/2010 a příloha k sp.zn. sukls122247/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. Ampicillin and Sulbactam IBI 1 g + 500 mg

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK PARICALCITOL FRESENIUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK PARICALCITOL FRESENIUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE 5 µg/ml, injekční roztok 2 µg/ml, injekční roztok Paricalcitolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEPAKINE prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem natrii valproas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEPAKINE prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem natrii valproas Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls56663/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DEPAKINE prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem natrii valproas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls186189/2011 a k sp.zn. sukls60343/2011. Primovist 0,25 mmol/ml, injekční roztok

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls186189/2011 a k sp.zn. sukls60343/2011. Primovist 0,25 mmol/ml, injekční roztok Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls186189/2011 a k sp.zn. sukls60343/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Primovist 0,25 mmol/ml, injekční roztok Dinatrii gadoxetas

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok Příbalová informace: informace pro uživatele Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok meropenemum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cisatracurium Pfizer 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Cisatracurium

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cisatracurium Pfizer 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Cisatracurium Příbalová informace: informace pro uživatele Cisatracurium Pfizer 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Cisatracurium Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. TAXOL pro inj. koncentrát pro infuzní roztok (paclitaxelum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. TAXOL pro inj. koncentrát pro infuzní roztok (paclitaxelum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE TAXOL pro inj. koncentrát pro infuzní roztok (paclitaxelum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Sp.zn.sukls151598/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele Lutrate Depot 3,75 mg Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem Leuprorelini acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Příbalová informace: informace pro uživatele Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls116987/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls116987/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls116987/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Xomolix 2.5 mg/ml injekční roztok droperidolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Doxorubicin Teva 2 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok doxorubicini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Doxorubicin Teva 2 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok doxorubicini hydrochloridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls124962/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Doxorubicin Teva 2 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok doxorubicini hydrochloridum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls244162/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls244162/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls244162/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 0,5 ml Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Konjugovaná polysacharidová

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Mycofenolat Actavis 500 mg potahované tablety. mofetilis mycophenolas

Příbalová informace: informace pro uživatele Mycofenolat Actavis 500 mg potahované tablety. mofetilis mycophenolas sp. zn. sukls141595/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Mycofenolat Actavis 500 mg potahované tablety mofetilis mycophenolas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Octreotide CSC Pharmaceuticals 50 mikrogramů/ml Octreotide

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Rhesonativ 625 IU/ml, injekční roztok Lidský imunoglobulin anti-d

Příbalová informace: informace pro uživatele Rhesonativ 625 IU/ml, injekční roztok Lidský imunoglobulin anti-d sp. zn. sukls113685/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele 625 IU/ml, injekční roztok Lidský imunoglobulin anti-d Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. MYCOPHENOLATE MOFETIL Apotex 250 mg tobolky (Mofetilis mycophenolas)

Příbalová informace: informace pro uživatele. MYCOPHENOLATE MOFETIL Apotex 250 mg tobolky (Mofetilis mycophenolas) Příbalová informace: informace pro uživatele MYCOPHENOLATE MOFETIL Apotex 250 mg tobolky (Mofetilis mycophenolas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Nebido 1000 mg / 4 ml, injekční roztok (testosteroni undecanoas)

Nebido 1000 mg / 4 ml, injekční roztok (testosteroni undecanoas) Sp.zn.sukls105236/2014 Příbalová informace - informace pro uživatele Nebido 1000 mg / 4 ml, injekční roztok (testosteroni undecanoas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 0,5 ml Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Konjugovaná polysacharidová vakcína proti infekcím vyvolaným meningokoky skupiny C (adsorbovaná) Přečtěte

Více