Mentorink Polytechnická výchova u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mentorink Polytechnická výchova u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami"

Transkript

1 Mentorink Polytechnická výchova u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Jméno účastníka: Autorka: Mgr. Klaudia Pospíšilová Odborné korektury: Mgr. Jiří Stejskal, Mgr. Tomáš Toula

2 Mentorink Polytechnická výchova u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah Co je mentorink 5 Základní pojmy mentor, mentee, mentorink jako proces 5 Jak může mentorink pomoci v běžné vzdělávací praxi 5 Odlišnosti vzdělávacích potřeb dětí v MŠ 6 Speciální vzdělávací potřeby 6 Znevýhodněné dítě v mateřské škole 7 Psychosociální znevýhodnění 8 Sociokulturní znevýhodnění 8 Kulturní odlišnosti u dětí z jiných etnik 9 Zdravotní znevýhodnění 10 Nadané dítě 11 Doporučení pro práci s dětmi 13 Citovaná a doporučená literatura 14

3 5 Co je mentorink Studijní cíle Cílem kapitoly je seznámit čtenáře s procesem mentorinku a základními pojmy v tomto procesu používanými, a současně přiblížit výhody mentorinku pro běžnou každodenní pedagogickou praxi. Klíčová slova a pojmy Mentoring/mentorink (pro účely tohoto studijního materiálu bude používaná tato podoba slova), mentor, mentee Základní pojmy mentor, mentee, mentorink jako proces V pomáhajících profesích, zejména v oblasti sociální práce je supervize běžnou součástí profesního života. Jednou z mála pomáhajících profesí je práce učitele, který je každodenně stavěn do situací, jež sice může rutinně a profesně zvládnout, ovšem s měnící se společenskou situací se mění i vzdělávací potřeby dětí a žáků, se kterými pracuje. Učitel bývá nezřídka vystaven tlaku okolností ze strany dítěte/žáka, rodiče a vzdělávacího obsahu a metod, které v danou chvíli mohou být těžko zvládnutelné. Variabilita vzdělávacích potřeb dětí/žáků je v současnosti velmi rozmanitá a vzdělávací praxe se tím stává složitější. Tady se jeví metoda mentorinku jako přínosná pro sdílení zkušeností, zpracovávání profesních úkolů a problémů. Mentorink je metoda, jejímž prostřednictvím zkušenější osoba poskytuje podporu a nehodnotící spolupráci méně zkušené osobě. Základem je partnerský přístup obou zúčastněných. Zvyšuje kvalitu pedagogických kompetencí, zejména v oblasti zvyšování úrovně praktických dovedností a tím umožňuje uplatnění efektivních vzdělávacích strategií a usnadňuje zvládání požadavků kladených na učitele. V průběhu mentorinku dochází k přirozenému učení příkladem. Slouží jako inspirace a prostředek k získání profesních dovedností a zkušeností, čímž obohacuje menteeho v osobním i profesním životě. Mentor osoba zkušenější, poskytovatel mentorinku, která radí menteemu, předává mu vlastní zkušenost, povzbuzuje ho na cestě hledání vlastního řešení a poskytuje zpětnou vazbu. Mentee osoba méně zkušená, příjemce mentorinku, který se chce učit, rozvíjet, přijímat nové podněty, zvyšovat své profesní kompetence, a proto vstupuje do vztahu s mentorem. Vztah mezi mentorem a menteem je rovnocenný, založený na dobrovolnosti, vzájemné důvěře, empatii a diskrétnosti. V této atmosféře podporuje mentor svého svěřence v aktivním přístupu při hledání řešení dané situace, poskytuje zpětnou vazbu a povzbuzuje. Životní zkušenost mentora, vlastní nebo zprostředkovaná, nabízí menteemu jiný úhel pohledu na vlastní problém a vede k jeho vyřešení, což je přínosné pro obě strany. Jak může mentorink pomoci v běžné vzdělávací praxi Mentorink může pomoci v řadě oblastí vzdělávací praxe, např.: - zmapovat problémovou situaci - v plánování a realizaci vzdělávací praxe - v zaměření na individualizaci práce s dětmi/žáky - zvýšit citlivost k potřebám dětí - aktivizací menteeho při řešení problémů - přímou podporou menteeho v oblasti metodické i emoční - vlastní zkušeností - příkladem vlastní práce - poskytováním zpětné vazby

4 6 Odlišnosti vzdělávacích potřeb dětí v MŠ Studijní cíle Cílem kapitoly je seznámit čtenáře se speciálními vzdělávacími potřebami dětí v souvislosti s jejich legislativním vymezením a v souvislostech pedagogicko-psychologických a tím napomoci hlubšímu pochopení dané problematiky a obohatit pohled učitele na práci s dětmi vyžadujícími speciální pedagogický přístup. Klíčová slova a pojmy Speciální vzdělávací potřeby, znevýhodnění, psychosociální znevýhodnění, sociokulturní znevýhodnění, zdravotní znevýhodnění Speciální vzdělávací potřeby Legislativní rámec vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami je zakotven v řadě dokumentů, ve kterých je specifikováno právo na vzdělávání bez jakékoliv diskriminace a požadavek zohledňování jejich vzdělávacích možností a potřeb: zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících; vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších předpisů; novelizována vyhláškou 147/2011 Sb.; vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je podle školského zákona míněna osoba se: zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování) zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání) sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně pa tologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu). Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Ředitel/ka mateřské školy může ve třídě, ve které se vzdělává dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Vyrovnávacími opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním se pro účely této vyhlášky (147/2011 Sb.) rozumí: využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzděláva cím potřebám žáků, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku,

5 7 využívání poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu, služeb asistenta pedagoga. Škola tato opatření poskytuje na základě pedagogického posouzení vzdělávacích potřeb žáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání, popřípadě ve spolupráci se školským poradenským zařízením. Podpůrnými opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním postižením se pro účely této vyhlášky (147/2011 Sb.) rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. 3 vyhlášky 147/2011 Sb. vymezuje formy speciálního vzdělávání: individuální integrace vzdělávání žáka v běžné škole případně ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení, skupinové integrace vzdělávání žáka ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro žáky se zdravot ním postižením v běžné škole nebo ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení. 7 vyhlášky 147/2011 Sb. vymezuje činnosti asistenta pedagoga: pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází, podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku, nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání. Znevýhodněné dítě v mateřské škole Znevýhodnění dítěte ať v oblasti psychosociální, sociokulturní či zdravotní je vždy spojeno s jistým druhem zátěže. Tato je tvořena odlišností, která může mít další charakteristiky adaptační potíže spojené s nedostačivostí v požadovaných výkonech, nápadností zevnějšku, omezeními spojenými se zdravotním stavem. Jakákoliv odlišnost je pro dítě zátěží, která způsobuje řadu problémů, dítě je stigmatizováno a omezováno zejména v oblasti sociální, nemůže profitovat ze vzdělávací a socializační nabídky. Získává řadu negativních zkušeností, které mohou ovlivnit jeho vztah k vrstevníkům v mateřské či později jiné škole. Pro ostatní děti i učitele bývá znevýhodněné dítě hůře čitelné a srozumitelné a častou reakcí je jeho odmítání jak spolužáky, tak učiteli. Odmítání nesrozumitelného a cizího je archetypální lidskou reakcí, obranným mechanismem. Otázkou je proč se má učitel bránit, když jeho úkolem je spíše snaha o pochopení a porozumění odlišnostem v nejrozmanitějších vzdělávacích situacích, na který navazuje profesní úkol, a tím je provést odlišné dítě vzdělávací realitou daného zařízení (v tomto případě mateřskou školou) tak, aby dítě mohlo maximálně profitovat ze vzdělávací a socializační nabídky a učitel mohl profitovat z příležitosti k rozvoji vlastní tvořivé profesionality. Pochopení souvislostí spojených s odlišnostmi u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je pro učitele výzvou k tomu, aby odložil lítost a pěstoval svůj profesionální přístup nejen na bázi odborných pedagogických a psychologických znalostí, ale i soucitu a lidskosti.

6 8 Psychosociální znevýhodnění Psychosociální handicap představuje komplex znevýhodnění ovlivňujících rozvoj dětské osobnosti, jehož příčinou je nějaká dysfunkce v oblasti rodiny. Je výsledkem narušení či rozpadu rodinného společenství, nevhodného, necitlivého nebo přímo ubližujícího jednání rodičů. Představuje zátěž, kterou je možné vhodným výchovným přístupem nebo psychoterapeutickým vedením alespoň zmírnit, ale jeho důsledky mohou přetrvávat velmi dlouho. Zatíží dítě ve všech oblastech života, v přístupu ke školní práci i ve vztahu k učitelům a spolužákům, tj. v oblasti školní socializace, a nakonec i v jeho dalším uplatnění (Vágnerová, 2005, s ). Rodina je primárním sociálním prostředím, do kterého dítě přichází. Rodičem se může stát kdokoliv, ale nemusí být současně disponován k tomu, aby rodičovskou roli dobře zvládl. V současné globalizované, přetechnizované a přemedializované společnosti snadno vzniká pole pro různé odlišnosti i ve smyslu přijímání a naplňování rolí (v tomto případě rodičovských). Rodičovská zodpovědnost je okleštěna řadou zásahů ze strany institucí. Jinými slovy řečeno, vzniká zde značný prostor pro vznik a rozvoj řady dysfunkcí. Některé z nich jsou nenápadné a hůře poznatelné a jiné jsou zase nadmíru evidentní. Každopádně dysfunkce v rodině zanechávají stopy především v dětské duši, což se navenek manifestuje nápadnostmi či odlišnostmi v emočním prožívání dětí, ve zdravotním stavu, ve schopnosti reagovat na vzdělávací nabídku žádoucím způsobem. Stručný přehled nejčastějších problémů spojených s dysfunkcí rodiny: Rozvod výrazně narušuje fungování rodiny, děti velmi citlivě vnímají narušení či ztrátu jistot a bezpečí, které má rodina poskytovat. Přestávají cítit podporu rodičů, vnímají i změny v chování rodičů, byť si je samotní rodiče často ani neuvědomují. Ztráta jistoty v rodinném zázemí se odráží v životě dítěte ve více rovinách: děti často pociťují vinu za rozchod rodičů, mění se životní rytmus a rituály, tráví s rodiči méně společného času, rodiče jsou více soustředění na řešení svých problémů a prožívání dětí často neřeší. V dětech může narůstat úzkost a nejistota. To vše se může navenek manifestovat jako změny v chování dítěte, které se může jevit jako agresivní, nebo naopak zakřiknuté. Příchod náhradního rodiče (nový partner matky/otce) je pro dítě stresovou situací. Těžko přijímá nového partnera své matky/otce, vnímá jej jako vetřelce. Další zátěží pro děti v doplněných rodinách je nejasná situace ohledně vlastní identity: kam vlastně patří do rodiny matky, nebo do rodiny otce. Domácí násilí poškozuje dítě i v případě, kdy je jen svědkem. Ponižování a útoky na matku může vnímat jako ztrátu matčiny ochrany. Vlastně se dostává do situace, kdy necítí žádnou ochranu, ani od jednoho z rodičů. Vnější projevy složité životní situace dítěte se mohou opět projevovat v rovině jak agresivních, tak submisivních projevů chování. Týrání a zanedbávání je výrazem narušeného vztahu rodičů k dětem. Týrání jak fyzické, tak psychické zanechává v dítěti nesmazatelné stopy, dítě ztrácí jistotu a bezpečí; je tu značné riziko poškození dalšího vývoje dítěte. Časté utrpení může způsobit inhibici prožívání, takže dítě se pro jistotu odnaučilo pociťovat, může se jevit jako apatické, netečné. Je to obranná reakce, která může vést k tomu, že dítě přestane rozumět vlastnímu prožívání. Sociokulturní znevýhodnění Sociokulturní handicap představuje omezení v oblasti žádoucích sociokulturních zkušeností. Socializace proběhla jinak, z pohledu majoritní společnosti více či méně přijatelně. Sociokulturně znevýhodněné bývají děti z minoritních etnik, cizinci či děti sociálně zanedbané, z nízké společenské vrstvy. Jejich předpoklady ke zvládnutí školních nároků nemusejí být snížené, někdy jim jenom chybí potřebné znalosti a dovednosti. Zařazení do běžné české školy pro ně představuje zátěž danou nahromaděním větších nároků nebo nutností získat příliš mnoho znalostí a dovedností, přijmout nové hodnoty a normy, které jsou jiné než ty, jimiž se řídí jejich rodina. Významným aspektem, který může posílit jejich znevýhodnění, je rasová odlišnost, zejména pokud má pro danou majoritní společnost negativní význam. Biologicky podmíněná odlišnost je samozřejmě dána a nelze ji měnit, měnit je možné pouze postoje (Vágnerová, 2005, str. 254).

7 9 Přehled odlišností a problémů sociokulturně podmíněných: Příslušnost k minoritě v sobě nese odlišnou sociální zkušenost, která nemusí ve všem korespondovat se sociální zkušeností majoritní populace. Specifičnost sociální zkušenosti dítěte z jiného etnika je daná odlišnou kulturní tradicí, jako jsou vhodné a nevhodné způsoby chování, odlišné zvyklosti, hodnoty a tradice. Často se objevuje jazyková bariéra, kdy se může stát, že se dítě neorientuje v komunikačních vzorcích většinové populace, může hůře rozumět kontextu. Z této skutečnosti vyplývají mnohá nedorozumění nejen v komunikaci mezi dítětem a učitelem, ale i v komunikaci učitele s rodiči. Přidáme-li k tomu ještě odlišnosti v neverbální komunikaci, zmatek v komunikaci může být umocněný. Příkladem je vyjádření souhlasu a nesouhlasu pohyby hlavy v naší kultuře a např. v bulharské. Lidé pocházející z Orientu nejsou zvyklí vyjadřovat se přímo k věci tak, jako je tomu v evropských kulturách. Z toho může plynout řada komunikačních obtíží např. s rodiči vietnamského dítěte. Odlišnosti etikety, zvyklostí a hodnot mohou být rovněž zdrojem komunikačních problémů. Je důležité, aby se učitel, který přichází do kontaktu s dítětem jiného etnika, seznámil alespoň se základy dané kultury, aby mohl lépe pochopit motivaci a reakce dítěte i rodičů. Náboženské odlišnosti v sobě nesou jiný systém svátků a tradic, než jsou tradice křesťanské v evropském světě již zakořeněné a uplatňované i v předškolním vzdělávání. Příslušníci jiných etnik, cizinci jsou více religiózně založení než běžná česká populace. Ocitají se tak v rozporuplném prožívání, vzhledem k tomu, že chtějí zachovávat vlastní tradice a zároveň se po nich žádá přizpůsobení se tradicím našim. K náboženské odlišnosti se mohou vázat stravovací zvyklosti, jejichž součástí jsou zapovězené potraviny nebo specifická úprava potravin. Otevřené vyjadřování emocí je v některých kulturách nepřípustné, proto i děti z těchto kultur mohou mít problémy s jejich vyjádřením. Příjímání pravidel souvisí se sociální percepcí, s přijímáním života v dětském kolektivu, v rámci naší kultury. Některá pravidla mohou být pro dítě nesrozumitelná z důvodu jazykové bariéry či z důvodů kulturních. Aby dítě bylo schopno pravidla přijímat a respektovat, musí jim dobře rozumět a ztotožnit se s nimi. Učitel je obvykle přijímán s větší úctou a autoritou, než je v naší kultuře obvyklé. V souvislosti s rozdílným chápáním mužských a ženských rolí může být učitel vnímán jako významnější autorita než učitelka. Konfrontace dvou kultur, s nimiž se dítě setkává, pro ně představuje velkou emoční i kognitivní zátěž. Mohli bychom je přirovnat k zrníčku mezi mlýnskými kameny. Souvisí to s jazykovými odlišnostmi stejně jako s odlišnostmi životního stylu. Všechny výše uvedené souvislosti mohou způsobit, že je dítě z jiného etnika sociálně stigmatizováno a v důsledku nepříznivých okolností, jakým je nepřijímání ze strany spolužáků či učitelů, se snadno ocitá v sociální izolaci, která bývá traumatizující emoční zkušeností. Kulturní odlišnosti u dětí z jiných etnik Vietnamské dítě žije v rodině, která zachovává své tradiční znaky. Je zdůrazňovaná závislost na rodině a úcta ke starším. Dítě má pro vietnamské rodiče velký význam. Do 6 let je vychováváno shovívavě, s nástupem do školy však začíná přísná disciplína. Typická pro vietnamské děti je podřízenost autoritám, ve vztahu k lidem jsou vedené k mírnosti. Samostatnost není žádoucí vlastností, děti jsou vedené ke spolupráci se skupinou, k přizpůsobivosti. Klade se důraz na zdvořilost, chybu hledají především u sebe, důležité je zachování cti, proto je nevhodné uvést někoho do rozpaků nebo kritizovat. Naše pojetí otevřeného jednání, upřímné nebo přímo kritizující, je považováno za nezdvořilost. Jazyková bariéra je pro děti překonatelná snáze než pro dospělé. Vietnamské děti vyrůstající v Česku si osvojí češtinu celkem snadno, pro jejich rodiče je jazyková bariéra daleko větším problémem. Dítě se často stává tlumočníkem nejen jazyka, ale i kultury.

8 10 Některé další odlišnosti: Ve vietnamštině nerozlišují tykání a vykání Nepoužívají zápor odporování považují za neslušnost, obvykle vyjadřují opisem Pohlazení po hlavě je výsadou rodičů je vnímáno jako zásah do rodičovského prostoru Podávají obě ruce, podání pouze jedné je výraz neúcty Úsměv má mnoho komunikačních rovin, je např. výrazem rozpaků, může vyjadřovat souhlas i nesouhlas Ruské či ukrajinské dítě je v rodině vedeno k poslušnosti, kolektivismu. Ukrajinci i Rusové bývají religióznější. Jde o děti z různých sociálních a vzdělanostních vrstev, jejich rodiče tady vykonávají často podřadnější práci, neodpovídající jejich vzdělání. Jazyková bariéra není velká, ale přesto se rodiče naučí česky jen částečně. Tyto děti a jejich rodiče zažívají spíše socioekonomický šok, zvláště pocházejí-li z chudého ukrajinského venkova. Děti mohou být impulzivnější, pokud je na ně vyvíjen tlak ohledně výkonu, mohou být nejisté, úzkostné. Romské dítě je odlišné vzhledově, úpravou zevnějšku. Romská rodina klade důraz na kolektivismus, nebývá vymezeno vlastnictví (např. oblečení), dítě se podle toho může chovat i v mateřské škole. Životní styl Romů se vyznačuje živelností, impulzivitou, spontaneitou. Některé charakteristiky romských dětí: Nejsou motivované k plánování a systematičnosti. S tím souvisí i nepravidelná docházka do mateřské školy, absence návyků potřebných pro budoucí školní práci Romské dítě je nesoutěživé Žije přítomností, neumí plánovat Je temperamentní Intenzivněji prožívá emoce Sebepoznání pro ně není důležité Žije v bezjazyčném prostředí chybí kvalitní model mateřského jazyka i osvojení českého jazyka Bývá odmítáno v kolektivu Zdravotní znevýhodnění Zdravotní handicap vede k omezení v oblasti dispozic a mnohdy i z této situace vyplývajících zkušeností, které mohou být nedostatečné nebo zcela odlišné. Zdravotně postižené děti mívají nějak, často specificky, limitované předpoklady ke zvládnutí běžných nároků školy. Z důvodu nemoci nebo zdravotního postižení mohou být nevýkonné, zvýšeně unavitelné, pomalé, pohybově omezené, mohou mít problémy v oblasti smyslové percepce a z toho vyplývající redukovaný příjem informací, nemusejí být schopné vnímat mluvenou řeč (např. výklad učitele) a nebo se ji z důvodu svého handicapu ani nemohou naučit, mohou mít závažněji sníženou inteligenci a z toho vyplývající problémy v porozumění učivu i sociálním podnětům. Jejich zdravotní stav je příčinou limitovaného rozvoje různých kompetencí a z něho vyplývající nedostačivosti. Může omezit i získávání potřebných sociálních zkušeností a dovedností, narušovat socializační rozvoj, přestože jde leckdy spíš o sekundární důsledek nevhodného výchovného vedení (např. rodičovské hyperprotektivity) než o primární projev zdravotního postižení (Vágnerová, 2005, str. 254) Problémy spojené se zdravotním znevýhodněním: Předpoklady k výkonu jsou limitované zdravotním stavem, často se stává, že dítě nepodává výkony srovnatelné s výkony zdravých spolužáků. To může vést k nepříjemným prožitkům neúspěchu. Míra závažnosti onemocnění či postižení, jako i aktuální zdravotní stav, ovlivňují schopnost přizpůsobení se vzdělávacímu prostředí a jeho požadavkům. Unavitelnost, nevolnosti, záchvaty či samotná fyzická náročnost účasti na vzdělávacích aktivitách limitují dítě se zdravotním znevýhodněním a navíc jsou zdrojem frustrujícího emočního prožívání dítěte. Osobnostní dispozice dítěte, jakými jsou emoční stabilita nebo naopak labilita, schopnost zvládat zátěž, přizpůsobivost, schopnost sebeovládání, schopnost navazovat a udržovat kontakty s vrstevníky i dospělými v nemalé míře ovlivňuje průběh života dítěte se zdravotním znevýhodněním v mateřské škole. Postoje rodičů k dítěti bývají často nadměrně ochranitelské, nadměrně tolerující. Lze je chápat jako reakci na zdravotní znevýhodnění dítěte, jako kompenzaci za zdravotní omezení. Reakce rodičů mohou být až extrémní, někdy agresivní, jindy naopak lítostivé.

9 11 Nápadnosti zevnějšku, chování, schopností a dovedností, pokud se v nich zdravotní znevýhodnění viditelně odráží, je opět zdrojem frustrací souvisejících se sníženým sebehodnocením dítěte a přetrvávajícím pocitem nedostačivosti. Nadané dítě Nadání a talent jsou pojmy užívané jako synonyma např. ve školských zákonech. Nadání osobnostní předpoklady, ze kterých plynou nadmíru úspěšné činnosti, výkony v určité oblasti. Vztahují se ke schopnostem výběrově nebo generalizovaně. Talent vysoký stupeň nadání. Bývá specifikován k úzce vymezeným schopnostem. Je nadání otázkou kognitivní, osobnostně vývojovou, sociálně kulturní? Je otázkou nejen psychologickou a pedagogickou? Je výhodou, nebo nevýhodou a jak s ním pracovat? Charakteristiky nadání Geneticky vývojový pohled charakterizuje nadání jako vrozené a talent považuje za výsledek vývojové interakce s prostředím. Obsah nadání je spíše v oblasti přírodních věd, talentu v oblasti humanitních věd. Nadání je typické všeobecnějšími předpoklady, talent specializovanějšími. Mezi další charakteristiky nadání patří: IQ, kreativita, vysoce rozvinuté speciální schopnosti, potenciál. Nadání může být: Jednodimenzionální pouze kognitivní schopnosti Multidimenzionální i nekognitivní oblasti Manifestované projevené ve výkonech, ve školním věku Latentní u dětí mladších, lze rozvinout v manifestované Trvanlivé/proměnlivé Kritéria nadání Excelentnost vynikající potenciál a výkony v jedné nebo více oblastech Vzácnost zřídkavý výskyt určitého znaku Produktivita oblasti nadání umožňují vytváření komplexnějšího díla Demonstrovatelnost prokazatelnost nadání pomocí testových a jiných metod Hodnotnost (užitečnost) smysluplnost pro jedince, pro společnost Druhy nadání Manifestované/latentní Potenciální/aktuální Vzácné Obohacující vzhledem k potřebám společnosti (věda, umění) Vymezené vztahuje se k některým profesím Neobvyklé výkony na hranici lidských možností Typy nadání Jazykové Logicko-matematické Prostorová inteligence Tělesně-pohybová inteligence Hudební inteligence Interpersonální inteligence Intrapersonální inteligence Typy nadaných Nadané děti s extrémně vysokým IQ a specifickými schopnostmi Nadané děti s postižením nebo SVPU Nadané děti z odlišného kulturního prostředí Nadané děti předškolního věku, adolescenti, nadané dívky

10 12 Schopnosti nadaných Všeobecné intelektové Specifické akademické Tvořivé Organizační Sociálně komunikační Umělecké Psychomotorické Prognostické Rozhodovací Koordinace Flexibilita Vhled do hierarchie, logiky věcí Schopnost operativních změn vyplývajících z dílčích výsledků Plánování, řízení a regulace informačních toků Rozsah a přesnost představ Identifikace analogií ve zdánlivých odlišnostech Nadaní a ostatní Nadaní se liší všeobecnou informovaností, četbou, znalostí jazyků, morálními vlastnostmi, hlubším zájmem/zájmy Navzdory nadání mohou mít učební problémy Jsou nadměrně citliví Mívají neadekvátní sebeobraz, pocity odlišnosti Mívají problematické sociální vztahy Vzdělávání nadaných Vytváření vzdělávací nabídky Podpora soutěží Akcelerace vzdělávacího obsahu Obohacení vzdělávacího obsahu Skupinové programy, individuální programy Problémy nadaných dětí Zvídavost, všetečné otázky, které svým obsahem přesahují kvalitu běžné dětské otázky Informace, které k nim přicházejí, třídí a kategorizují rychleji do systémů, které vnímají jako propojené Dobře se vyjadřují, mají bohatou slovní zásobu jak aktivní, tak pasivní Jsou samostatnější, pružnější v myšlení i jednání Mohou se objevovat disproporce v oblasti nadání a současné úrovni sociálního vývoje, projevuje se v soci álním chování, v komunikaci s ostatními Dobře zvládají zátěž intelektovou, ale špatně zvládají zátěž emoční Mohou být hůře přizpůsobivé, hůře se začleňují do kolektivu, mohou být neoblíbené Mohou působit rušivě, obvykle k danému tématu žádají více informací, než kolik jich má učitelka připra vených pro běžné děti, chtějí znát souvislosti, diskutují, polemizují učitelé mohou toto vnímat jako rušivý, obtěžující element, mechanické opakování jim může připadat zbytečné a zdržující Rozdíly mezi intelektovými dovednostmi a rozvojem grafomotoriky

11 13 Doporučení pro práci s dětmi Tvořivost učitelek a učitelů mateřských škol je velká, z toho důvodů jsou zde náměty pro práci s dětmi, které se nějak vymykají běžnému průměru, pojednány pouze stručně. Pro učitele jistě nebude překážkou přizpůsobit náměty konkrétní situaci. Nelpěte na pedagogicko-psychologických dogmatech, potřeby současných dětí jsou jiné, než poučky říkaly. Používejte co nejvíce hudebních prvků, v podobě reprodukované hudby nebo vlastního zpěvu, instrumentalizaci pomocí jednoduchých hudebních nástrojů. Hudba má uvolňující a stimulační účinky pro děti úzkostné, bázlivé, s problematickou řečí, nemocné. Je dobrým prostředkem pro překlenování jazykových bariér pro děti z jiných etnik. Působí příznivě na harmonizaci emočního prožívání. Rytmizujte slova, básně, říkadla, činnosti. Rytmus nás provází od početí, dodává jistotu, stabilizuje. Hrajte si se jmény dětí s rytmem, významem, podobami, zdrobnělinami. Hrajte si se slovy, vysvětlujte význam, tvořte odvozené podoby, rozšiřujte kontext. Využijte jazykových bariér pro seznamování se s jazykem vybraná důležitá slova v různých jazycích (máma, táta, rodina, dobrý den, prosím, děkuji, atd.). Cestujte prstem po mapě a seznamujte děti s kulturními odlišnostmi. Pracujte s pohádkami různých etnik, hledejte rozdíly a podobnosti. Vyjadřujte emoce pantomimou, podporujte spontaneitu a prožívání emocí. Hodně se s dětmi smějte, humor prospívá všem zúčastněným, předchází vzniku případných konfliktů, nebo je pomáhá zahlazovat (pokud k nim už došlo). Vnímejte potřeby dětí, i když jsou velmi proměnlivé, lze jim vyjít vstříc.

12 14 Citovaná a doporučená literatura Carter, Cheryl R. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole. Praha: Portál, ISBN Co je to mentoring. SPS Tachov. [Online] 2014 (http://www.sps-zdravaskola.cz). Hájková, Vanda a Strnadová, Iva. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada Publishing, ISBN Hříbková, Lenka. Nadání a nadaní. Praha: Grada Publishing, ISBN Chapman, Gary a Campbell, Ross. Děti a pět jazyků lásky. Praha: Návrat domů, ISBN Jucovičová, Drahomíra a Žáčková, Hana. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině. Praha: Grada Publishing, ISBN Kast-Zahn, Annette. Výchova v období vzdoru. Brno: CPress, ISBN Kocourek, Jiří, Pechová, Eva a eds. S vietnamskými dětmi na českých školách. Jinočany: Nakladatelství H-H Vyšehradská, ISBN Mentoring. Nadaniadovednosti.cz. [Online] 2014 (http://nadaniadovednosti.cz). Nový školský zákon. Web MŠMT. [Online] říjen 2014 (http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon). Portmann, Rosemarie. Jak zacházet s agresivitou: 150 her pro zvládnutí zlosti a agresivity. Praha: Portál, ISBN Průcha, Jan. Interkulturní komunikace. Praha: Grada Publishing, ISBN Svoboda, Jan. Agrese a agresivita v předškolním a školním věku. Praha: Portál, ISBN Šišková, Tatjana, ed. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, ISBN Vágnerová, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, ISBN Vyhlášky ke školskému zákonu. Web MŠMT. [Online] říjen 2014 (http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu). Vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č 73/2005 Sb. Web MŠMT. [Online] říjen 2014 (http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c sb.). Zákon o pedagogických pracovnících. Web MŠMT. [Online] říjen 2014 (http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich).

13 EXPEDICE Světozor si klade za cíl podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol vzdělávajících podle platného rámcového vzdělávacího programu v oblastí kompetencí vztahujících se k polytechnické výchově, posílení didaktických dovedností a osobnostně sociálního rozvoje. Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Jihočeského kraje. Vydáno v roce 2014 jako studijní materiál v rámci projektu EXPEDICE Světozor (CZ.1.07/1.3.00/ ) financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) Co jsou speciální vzdělávací potřeby?

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) Co jsou speciální vzdělávací potřeby? Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) ( text je stažen z webových stránek ČOSIV České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání www.cosiv.cz ) Co jsou speciální

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Žádost o přijetí. místo trvalého pobytu

Žádost o přijetí. místo trvalého pobytu Základní škola Černá Hora Školní 308 679 21 Černá Hora Žádost o přijetí Podle ustanovení 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Krizová intervence MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Krizová intervence

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho

Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho Vzdělávání pedagogů k inkluzi Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho V posledních letech se stále častěji hovoří o nutnosti integrace a inkluze v České republice. Pojmy integrace a inkluze

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více