Mentorink Polytechnická výchova u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mentorink Polytechnická výchova u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami"

Transkript

1 Mentorink Polytechnická výchova u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Jméno účastníka: Autorka: Mgr. Klaudia Pospíšilová Odborné korektury: Mgr. Jiří Stejskal, Mgr. Tomáš Toula

2 Mentorink Polytechnická výchova u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah Co je mentorink 5 Základní pojmy mentor, mentee, mentorink jako proces 5 Jak může mentorink pomoci v běžné vzdělávací praxi 5 Odlišnosti vzdělávacích potřeb dětí v MŠ 6 Speciální vzdělávací potřeby 6 Znevýhodněné dítě v mateřské škole 7 Psychosociální znevýhodnění 8 Sociokulturní znevýhodnění 8 Kulturní odlišnosti u dětí z jiných etnik 9 Zdravotní znevýhodnění 10 Nadané dítě 11 Doporučení pro práci s dětmi 13 Citovaná a doporučená literatura 14

3 5 Co je mentorink Studijní cíle Cílem kapitoly je seznámit čtenáře s procesem mentorinku a základními pojmy v tomto procesu používanými, a současně přiblížit výhody mentorinku pro běžnou každodenní pedagogickou praxi. Klíčová slova a pojmy Mentoring/mentorink (pro účely tohoto studijního materiálu bude používaná tato podoba slova), mentor, mentee Základní pojmy mentor, mentee, mentorink jako proces V pomáhajících profesích, zejména v oblasti sociální práce je supervize běžnou součástí profesního života. Jednou z mála pomáhajících profesí je práce učitele, který je každodenně stavěn do situací, jež sice může rutinně a profesně zvládnout, ovšem s měnící se společenskou situací se mění i vzdělávací potřeby dětí a žáků, se kterými pracuje. Učitel bývá nezřídka vystaven tlaku okolností ze strany dítěte/žáka, rodiče a vzdělávacího obsahu a metod, které v danou chvíli mohou být těžko zvládnutelné. Variabilita vzdělávacích potřeb dětí/žáků je v současnosti velmi rozmanitá a vzdělávací praxe se tím stává složitější. Tady se jeví metoda mentorinku jako přínosná pro sdílení zkušeností, zpracovávání profesních úkolů a problémů. Mentorink je metoda, jejímž prostřednictvím zkušenější osoba poskytuje podporu a nehodnotící spolupráci méně zkušené osobě. Základem je partnerský přístup obou zúčastněných. Zvyšuje kvalitu pedagogických kompetencí, zejména v oblasti zvyšování úrovně praktických dovedností a tím umožňuje uplatnění efektivních vzdělávacích strategií a usnadňuje zvládání požadavků kladených na učitele. V průběhu mentorinku dochází k přirozenému učení příkladem. Slouží jako inspirace a prostředek k získání profesních dovedností a zkušeností, čímž obohacuje menteeho v osobním i profesním životě. Mentor osoba zkušenější, poskytovatel mentorinku, která radí menteemu, předává mu vlastní zkušenost, povzbuzuje ho na cestě hledání vlastního řešení a poskytuje zpětnou vazbu. Mentee osoba méně zkušená, příjemce mentorinku, který se chce učit, rozvíjet, přijímat nové podněty, zvyšovat své profesní kompetence, a proto vstupuje do vztahu s mentorem. Vztah mezi mentorem a menteem je rovnocenný, založený na dobrovolnosti, vzájemné důvěře, empatii a diskrétnosti. V této atmosféře podporuje mentor svého svěřence v aktivním přístupu při hledání řešení dané situace, poskytuje zpětnou vazbu a povzbuzuje. Životní zkušenost mentora, vlastní nebo zprostředkovaná, nabízí menteemu jiný úhel pohledu na vlastní problém a vede k jeho vyřešení, což je přínosné pro obě strany. Jak může mentorink pomoci v běžné vzdělávací praxi Mentorink může pomoci v řadě oblastí vzdělávací praxe, např.: - zmapovat problémovou situaci - v plánování a realizaci vzdělávací praxe - v zaměření na individualizaci práce s dětmi/žáky - zvýšit citlivost k potřebám dětí - aktivizací menteeho při řešení problémů - přímou podporou menteeho v oblasti metodické i emoční - vlastní zkušeností - příkladem vlastní práce - poskytováním zpětné vazby

4 6 Odlišnosti vzdělávacích potřeb dětí v MŠ Studijní cíle Cílem kapitoly je seznámit čtenáře se speciálními vzdělávacími potřebami dětí v souvislosti s jejich legislativním vymezením a v souvislostech pedagogicko-psychologických a tím napomoci hlubšímu pochopení dané problematiky a obohatit pohled učitele na práci s dětmi vyžadujícími speciální pedagogický přístup. Klíčová slova a pojmy Speciální vzdělávací potřeby, znevýhodnění, psychosociální znevýhodnění, sociokulturní znevýhodnění, zdravotní znevýhodnění Speciální vzdělávací potřeby Legislativní rámec vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami je zakotven v řadě dokumentů, ve kterých je specifikováno právo na vzdělávání bez jakékoliv diskriminace a požadavek zohledňování jejich vzdělávacích možností a potřeb: zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících; vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších předpisů; novelizována vyhláškou 147/2011 Sb.; vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je podle školského zákona míněna osoba se: zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování) zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání) sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně pa tologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu). Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Ředitel/ka mateřské školy může ve třídě, ve které se vzdělává dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Vyrovnávacími opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním se pro účely této vyhlášky (147/2011 Sb.) rozumí: využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzděláva cím potřebám žáků, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku,

5 7 využívání poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu, služeb asistenta pedagoga. Škola tato opatření poskytuje na základě pedagogického posouzení vzdělávacích potřeb žáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání, popřípadě ve spolupráci se školským poradenským zařízením. Podpůrnými opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním postižením se pro účely této vyhlášky (147/2011 Sb.) rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. 3 vyhlášky 147/2011 Sb. vymezuje formy speciálního vzdělávání: individuální integrace vzdělávání žáka v běžné škole případně ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení, skupinové integrace vzdělávání žáka ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro žáky se zdravot ním postižením v běžné škole nebo ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení. 7 vyhlášky 147/2011 Sb. vymezuje činnosti asistenta pedagoga: pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází, podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku, nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání. Znevýhodněné dítě v mateřské škole Znevýhodnění dítěte ať v oblasti psychosociální, sociokulturní či zdravotní je vždy spojeno s jistým druhem zátěže. Tato je tvořena odlišností, která může mít další charakteristiky adaptační potíže spojené s nedostačivostí v požadovaných výkonech, nápadností zevnějšku, omezeními spojenými se zdravotním stavem. Jakákoliv odlišnost je pro dítě zátěží, která způsobuje řadu problémů, dítě je stigmatizováno a omezováno zejména v oblasti sociální, nemůže profitovat ze vzdělávací a socializační nabídky. Získává řadu negativních zkušeností, které mohou ovlivnit jeho vztah k vrstevníkům v mateřské či později jiné škole. Pro ostatní děti i učitele bývá znevýhodněné dítě hůře čitelné a srozumitelné a častou reakcí je jeho odmítání jak spolužáky, tak učiteli. Odmítání nesrozumitelného a cizího je archetypální lidskou reakcí, obranným mechanismem. Otázkou je proč se má učitel bránit, když jeho úkolem je spíše snaha o pochopení a porozumění odlišnostem v nejrozmanitějších vzdělávacích situacích, na který navazuje profesní úkol, a tím je provést odlišné dítě vzdělávací realitou daného zařízení (v tomto případě mateřskou školou) tak, aby dítě mohlo maximálně profitovat ze vzdělávací a socializační nabídky a učitel mohl profitovat z příležitosti k rozvoji vlastní tvořivé profesionality. Pochopení souvislostí spojených s odlišnostmi u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je pro učitele výzvou k tomu, aby odložil lítost a pěstoval svůj profesionální přístup nejen na bázi odborných pedagogických a psychologických znalostí, ale i soucitu a lidskosti.

6 8 Psychosociální znevýhodnění Psychosociální handicap představuje komplex znevýhodnění ovlivňujících rozvoj dětské osobnosti, jehož příčinou je nějaká dysfunkce v oblasti rodiny. Je výsledkem narušení či rozpadu rodinného společenství, nevhodného, necitlivého nebo přímo ubližujícího jednání rodičů. Představuje zátěž, kterou je možné vhodným výchovným přístupem nebo psychoterapeutickým vedením alespoň zmírnit, ale jeho důsledky mohou přetrvávat velmi dlouho. Zatíží dítě ve všech oblastech života, v přístupu ke školní práci i ve vztahu k učitelům a spolužákům, tj. v oblasti školní socializace, a nakonec i v jeho dalším uplatnění (Vágnerová, 2005, s ). Rodina je primárním sociálním prostředím, do kterého dítě přichází. Rodičem se může stát kdokoliv, ale nemusí být současně disponován k tomu, aby rodičovskou roli dobře zvládl. V současné globalizované, přetechnizované a přemedializované společnosti snadno vzniká pole pro různé odlišnosti i ve smyslu přijímání a naplňování rolí (v tomto případě rodičovských). Rodičovská zodpovědnost je okleštěna řadou zásahů ze strany institucí. Jinými slovy řečeno, vzniká zde značný prostor pro vznik a rozvoj řady dysfunkcí. Některé z nich jsou nenápadné a hůře poznatelné a jiné jsou zase nadmíru evidentní. Každopádně dysfunkce v rodině zanechávají stopy především v dětské duši, což se navenek manifestuje nápadnostmi či odlišnostmi v emočním prožívání dětí, ve zdravotním stavu, ve schopnosti reagovat na vzdělávací nabídku žádoucím způsobem. Stručný přehled nejčastějších problémů spojených s dysfunkcí rodiny: Rozvod výrazně narušuje fungování rodiny, děti velmi citlivě vnímají narušení či ztrátu jistot a bezpečí, které má rodina poskytovat. Přestávají cítit podporu rodičů, vnímají i změny v chování rodičů, byť si je samotní rodiče často ani neuvědomují. Ztráta jistoty v rodinném zázemí se odráží v životě dítěte ve více rovinách: děti často pociťují vinu za rozchod rodičů, mění se životní rytmus a rituály, tráví s rodiči méně společného času, rodiče jsou více soustředění na řešení svých problémů a prožívání dětí často neřeší. V dětech může narůstat úzkost a nejistota. To vše se může navenek manifestovat jako změny v chování dítěte, které se může jevit jako agresivní, nebo naopak zakřiknuté. Příchod náhradního rodiče (nový partner matky/otce) je pro dítě stresovou situací. Těžko přijímá nového partnera své matky/otce, vnímá jej jako vetřelce. Další zátěží pro děti v doplněných rodinách je nejasná situace ohledně vlastní identity: kam vlastně patří do rodiny matky, nebo do rodiny otce. Domácí násilí poškozuje dítě i v případě, kdy je jen svědkem. Ponižování a útoky na matku může vnímat jako ztrátu matčiny ochrany. Vlastně se dostává do situace, kdy necítí žádnou ochranu, ani od jednoho z rodičů. Vnější projevy složité životní situace dítěte se mohou opět projevovat v rovině jak agresivních, tak submisivních projevů chování. Týrání a zanedbávání je výrazem narušeného vztahu rodičů k dětem. Týrání jak fyzické, tak psychické zanechává v dítěti nesmazatelné stopy, dítě ztrácí jistotu a bezpečí; je tu značné riziko poškození dalšího vývoje dítěte. Časté utrpení může způsobit inhibici prožívání, takže dítě se pro jistotu odnaučilo pociťovat, může se jevit jako apatické, netečné. Je to obranná reakce, která může vést k tomu, že dítě přestane rozumět vlastnímu prožívání. Sociokulturní znevýhodnění Sociokulturní handicap představuje omezení v oblasti žádoucích sociokulturních zkušeností. Socializace proběhla jinak, z pohledu majoritní společnosti více či méně přijatelně. Sociokulturně znevýhodněné bývají děti z minoritních etnik, cizinci či děti sociálně zanedbané, z nízké společenské vrstvy. Jejich předpoklady ke zvládnutí školních nároků nemusejí být snížené, někdy jim jenom chybí potřebné znalosti a dovednosti. Zařazení do běžné české školy pro ně představuje zátěž danou nahromaděním větších nároků nebo nutností získat příliš mnoho znalostí a dovedností, přijmout nové hodnoty a normy, které jsou jiné než ty, jimiž se řídí jejich rodina. Významným aspektem, který může posílit jejich znevýhodnění, je rasová odlišnost, zejména pokud má pro danou majoritní společnost negativní význam. Biologicky podmíněná odlišnost je samozřejmě dána a nelze ji měnit, měnit je možné pouze postoje (Vágnerová, 2005, str. 254).

7 9 Přehled odlišností a problémů sociokulturně podmíněných: Příslušnost k minoritě v sobě nese odlišnou sociální zkušenost, která nemusí ve všem korespondovat se sociální zkušeností majoritní populace. Specifičnost sociální zkušenosti dítěte z jiného etnika je daná odlišnou kulturní tradicí, jako jsou vhodné a nevhodné způsoby chování, odlišné zvyklosti, hodnoty a tradice. Často se objevuje jazyková bariéra, kdy se může stát, že se dítě neorientuje v komunikačních vzorcích většinové populace, může hůře rozumět kontextu. Z této skutečnosti vyplývají mnohá nedorozumění nejen v komunikaci mezi dítětem a učitelem, ale i v komunikaci učitele s rodiči. Přidáme-li k tomu ještě odlišnosti v neverbální komunikaci, zmatek v komunikaci může být umocněný. Příkladem je vyjádření souhlasu a nesouhlasu pohyby hlavy v naší kultuře a např. v bulharské. Lidé pocházející z Orientu nejsou zvyklí vyjadřovat se přímo k věci tak, jako je tomu v evropských kulturách. Z toho může plynout řada komunikačních obtíží např. s rodiči vietnamského dítěte. Odlišnosti etikety, zvyklostí a hodnot mohou být rovněž zdrojem komunikačních problémů. Je důležité, aby se učitel, který přichází do kontaktu s dítětem jiného etnika, seznámil alespoň se základy dané kultury, aby mohl lépe pochopit motivaci a reakce dítěte i rodičů. Náboženské odlišnosti v sobě nesou jiný systém svátků a tradic, než jsou tradice křesťanské v evropském světě již zakořeněné a uplatňované i v předškolním vzdělávání. Příslušníci jiných etnik, cizinci jsou více religiózně založení než běžná česká populace. Ocitají se tak v rozporuplném prožívání, vzhledem k tomu, že chtějí zachovávat vlastní tradice a zároveň se po nich žádá přizpůsobení se tradicím našim. K náboženské odlišnosti se mohou vázat stravovací zvyklosti, jejichž součástí jsou zapovězené potraviny nebo specifická úprava potravin. Otevřené vyjadřování emocí je v některých kulturách nepřípustné, proto i děti z těchto kultur mohou mít problémy s jejich vyjádřením. Příjímání pravidel souvisí se sociální percepcí, s přijímáním života v dětském kolektivu, v rámci naší kultury. Některá pravidla mohou být pro dítě nesrozumitelná z důvodu jazykové bariéry či z důvodů kulturních. Aby dítě bylo schopno pravidla přijímat a respektovat, musí jim dobře rozumět a ztotožnit se s nimi. Učitel je obvykle přijímán s větší úctou a autoritou, než je v naší kultuře obvyklé. V souvislosti s rozdílným chápáním mužských a ženských rolí může být učitel vnímán jako významnější autorita než učitelka. Konfrontace dvou kultur, s nimiž se dítě setkává, pro ně představuje velkou emoční i kognitivní zátěž. Mohli bychom je přirovnat k zrníčku mezi mlýnskými kameny. Souvisí to s jazykovými odlišnostmi stejně jako s odlišnostmi životního stylu. Všechny výše uvedené souvislosti mohou způsobit, že je dítě z jiného etnika sociálně stigmatizováno a v důsledku nepříznivých okolností, jakým je nepřijímání ze strany spolužáků či učitelů, se snadno ocitá v sociální izolaci, která bývá traumatizující emoční zkušeností. Kulturní odlišnosti u dětí z jiných etnik Vietnamské dítě žije v rodině, která zachovává své tradiční znaky. Je zdůrazňovaná závislost na rodině a úcta ke starším. Dítě má pro vietnamské rodiče velký význam. Do 6 let je vychováváno shovívavě, s nástupem do školy však začíná přísná disciplína. Typická pro vietnamské děti je podřízenost autoritám, ve vztahu k lidem jsou vedené k mírnosti. Samostatnost není žádoucí vlastností, děti jsou vedené ke spolupráci se skupinou, k přizpůsobivosti. Klade se důraz na zdvořilost, chybu hledají především u sebe, důležité je zachování cti, proto je nevhodné uvést někoho do rozpaků nebo kritizovat. Naše pojetí otevřeného jednání, upřímné nebo přímo kritizující, je považováno za nezdvořilost. Jazyková bariéra je pro děti překonatelná snáze než pro dospělé. Vietnamské děti vyrůstající v Česku si osvojí češtinu celkem snadno, pro jejich rodiče je jazyková bariéra daleko větším problémem. Dítě se často stává tlumočníkem nejen jazyka, ale i kultury.

8 10 Některé další odlišnosti: Ve vietnamštině nerozlišují tykání a vykání Nepoužívají zápor odporování považují za neslušnost, obvykle vyjadřují opisem Pohlazení po hlavě je výsadou rodičů je vnímáno jako zásah do rodičovského prostoru Podávají obě ruce, podání pouze jedné je výraz neúcty Úsměv má mnoho komunikačních rovin, je např. výrazem rozpaků, může vyjadřovat souhlas i nesouhlas Ruské či ukrajinské dítě je v rodině vedeno k poslušnosti, kolektivismu. Ukrajinci i Rusové bývají religióznější. Jde o děti z různých sociálních a vzdělanostních vrstev, jejich rodiče tady vykonávají často podřadnější práci, neodpovídající jejich vzdělání. Jazyková bariéra není velká, ale přesto se rodiče naučí česky jen částečně. Tyto děti a jejich rodiče zažívají spíše socioekonomický šok, zvláště pocházejí-li z chudého ukrajinského venkova. Děti mohou být impulzivnější, pokud je na ně vyvíjen tlak ohledně výkonu, mohou být nejisté, úzkostné. Romské dítě je odlišné vzhledově, úpravou zevnějšku. Romská rodina klade důraz na kolektivismus, nebývá vymezeno vlastnictví (např. oblečení), dítě se podle toho může chovat i v mateřské škole. Životní styl Romů se vyznačuje živelností, impulzivitou, spontaneitou. Některé charakteristiky romských dětí: Nejsou motivované k plánování a systematičnosti. S tím souvisí i nepravidelná docházka do mateřské školy, absence návyků potřebných pro budoucí školní práci Romské dítě je nesoutěživé Žije přítomností, neumí plánovat Je temperamentní Intenzivněji prožívá emoce Sebepoznání pro ně není důležité Žije v bezjazyčném prostředí chybí kvalitní model mateřského jazyka i osvojení českého jazyka Bývá odmítáno v kolektivu Zdravotní znevýhodnění Zdravotní handicap vede k omezení v oblasti dispozic a mnohdy i z této situace vyplývajících zkušeností, které mohou být nedostatečné nebo zcela odlišné. Zdravotně postižené děti mívají nějak, často specificky, limitované předpoklady ke zvládnutí běžných nároků školy. Z důvodu nemoci nebo zdravotního postižení mohou být nevýkonné, zvýšeně unavitelné, pomalé, pohybově omezené, mohou mít problémy v oblasti smyslové percepce a z toho vyplývající redukovaný příjem informací, nemusejí být schopné vnímat mluvenou řeč (např. výklad učitele) a nebo se ji z důvodu svého handicapu ani nemohou naučit, mohou mít závažněji sníženou inteligenci a z toho vyplývající problémy v porozumění učivu i sociálním podnětům. Jejich zdravotní stav je příčinou limitovaného rozvoje různých kompetencí a z něho vyplývající nedostačivosti. Může omezit i získávání potřebných sociálních zkušeností a dovedností, narušovat socializační rozvoj, přestože jde leckdy spíš o sekundární důsledek nevhodného výchovného vedení (např. rodičovské hyperprotektivity) než o primární projev zdravotního postižení (Vágnerová, 2005, str. 254) Problémy spojené se zdravotním znevýhodněním: Předpoklady k výkonu jsou limitované zdravotním stavem, často se stává, že dítě nepodává výkony srovnatelné s výkony zdravých spolužáků. To může vést k nepříjemným prožitkům neúspěchu. Míra závažnosti onemocnění či postižení, jako i aktuální zdravotní stav, ovlivňují schopnost přizpůsobení se vzdělávacímu prostředí a jeho požadavkům. Unavitelnost, nevolnosti, záchvaty či samotná fyzická náročnost účasti na vzdělávacích aktivitách limitují dítě se zdravotním znevýhodněním a navíc jsou zdrojem frustrujícího emočního prožívání dítěte. Osobnostní dispozice dítěte, jakými jsou emoční stabilita nebo naopak labilita, schopnost zvládat zátěž, přizpůsobivost, schopnost sebeovládání, schopnost navazovat a udržovat kontakty s vrstevníky i dospělými v nemalé míře ovlivňuje průběh života dítěte se zdravotním znevýhodněním v mateřské škole. Postoje rodičů k dítěti bývají často nadměrně ochranitelské, nadměrně tolerující. Lze je chápat jako reakci na zdravotní znevýhodnění dítěte, jako kompenzaci za zdravotní omezení. Reakce rodičů mohou být až extrémní, někdy agresivní, jindy naopak lítostivé.

9 11 Nápadnosti zevnějšku, chování, schopností a dovedností, pokud se v nich zdravotní znevýhodnění viditelně odráží, je opět zdrojem frustrací souvisejících se sníženým sebehodnocením dítěte a přetrvávajícím pocitem nedostačivosti. Nadané dítě Nadání a talent jsou pojmy užívané jako synonyma např. ve školských zákonech. Nadání osobnostní předpoklady, ze kterých plynou nadmíru úspěšné činnosti, výkony v určité oblasti. Vztahují se ke schopnostem výběrově nebo generalizovaně. Talent vysoký stupeň nadání. Bývá specifikován k úzce vymezeným schopnostem. Je nadání otázkou kognitivní, osobnostně vývojovou, sociálně kulturní? Je otázkou nejen psychologickou a pedagogickou? Je výhodou, nebo nevýhodou a jak s ním pracovat? Charakteristiky nadání Geneticky vývojový pohled charakterizuje nadání jako vrozené a talent považuje za výsledek vývojové interakce s prostředím. Obsah nadání je spíše v oblasti přírodních věd, talentu v oblasti humanitních věd. Nadání je typické všeobecnějšími předpoklady, talent specializovanějšími. Mezi další charakteristiky nadání patří: IQ, kreativita, vysoce rozvinuté speciální schopnosti, potenciál. Nadání může být: Jednodimenzionální pouze kognitivní schopnosti Multidimenzionální i nekognitivní oblasti Manifestované projevené ve výkonech, ve školním věku Latentní u dětí mladších, lze rozvinout v manifestované Trvanlivé/proměnlivé Kritéria nadání Excelentnost vynikající potenciál a výkony v jedné nebo více oblastech Vzácnost zřídkavý výskyt určitého znaku Produktivita oblasti nadání umožňují vytváření komplexnějšího díla Demonstrovatelnost prokazatelnost nadání pomocí testových a jiných metod Hodnotnost (užitečnost) smysluplnost pro jedince, pro společnost Druhy nadání Manifestované/latentní Potenciální/aktuální Vzácné Obohacující vzhledem k potřebám společnosti (věda, umění) Vymezené vztahuje se k některým profesím Neobvyklé výkony na hranici lidských možností Typy nadání Jazykové Logicko-matematické Prostorová inteligence Tělesně-pohybová inteligence Hudební inteligence Interpersonální inteligence Intrapersonální inteligence Typy nadaných Nadané děti s extrémně vysokým IQ a specifickými schopnostmi Nadané děti s postižením nebo SVPU Nadané děti z odlišného kulturního prostředí Nadané děti předškolního věku, adolescenti, nadané dívky

10 12 Schopnosti nadaných Všeobecné intelektové Specifické akademické Tvořivé Organizační Sociálně komunikační Umělecké Psychomotorické Prognostické Rozhodovací Koordinace Flexibilita Vhled do hierarchie, logiky věcí Schopnost operativních změn vyplývajících z dílčích výsledků Plánování, řízení a regulace informačních toků Rozsah a přesnost představ Identifikace analogií ve zdánlivých odlišnostech Nadaní a ostatní Nadaní se liší všeobecnou informovaností, četbou, znalostí jazyků, morálními vlastnostmi, hlubším zájmem/zájmy Navzdory nadání mohou mít učební problémy Jsou nadměrně citliví Mívají neadekvátní sebeobraz, pocity odlišnosti Mívají problematické sociální vztahy Vzdělávání nadaných Vytváření vzdělávací nabídky Podpora soutěží Akcelerace vzdělávacího obsahu Obohacení vzdělávacího obsahu Skupinové programy, individuální programy Problémy nadaných dětí Zvídavost, všetečné otázky, které svým obsahem přesahují kvalitu běžné dětské otázky Informace, které k nim přicházejí, třídí a kategorizují rychleji do systémů, které vnímají jako propojené Dobře se vyjadřují, mají bohatou slovní zásobu jak aktivní, tak pasivní Jsou samostatnější, pružnější v myšlení i jednání Mohou se objevovat disproporce v oblasti nadání a současné úrovni sociálního vývoje, projevuje se v soci álním chování, v komunikaci s ostatními Dobře zvládají zátěž intelektovou, ale špatně zvládají zátěž emoční Mohou být hůře přizpůsobivé, hůře se začleňují do kolektivu, mohou být neoblíbené Mohou působit rušivě, obvykle k danému tématu žádají více informací, než kolik jich má učitelka připra vených pro běžné děti, chtějí znát souvislosti, diskutují, polemizují učitelé mohou toto vnímat jako rušivý, obtěžující element, mechanické opakování jim může připadat zbytečné a zdržující Rozdíly mezi intelektovými dovednostmi a rozvojem grafomotoriky

11 13 Doporučení pro práci s dětmi Tvořivost učitelek a učitelů mateřských škol je velká, z toho důvodů jsou zde náměty pro práci s dětmi, které se nějak vymykají běžnému průměru, pojednány pouze stručně. Pro učitele jistě nebude překážkou přizpůsobit náměty konkrétní situaci. Nelpěte na pedagogicko-psychologických dogmatech, potřeby současných dětí jsou jiné, než poučky říkaly. Používejte co nejvíce hudebních prvků, v podobě reprodukované hudby nebo vlastního zpěvu, instrumentalizaci pomocí jednoduchých hudebních nástrojů. Hudba má uvolňující a stimulační účinky pro děti úzkostné, bázlivé, s problematickou řečí, nemocné. Je dobrým prostředkem pro překlenování jazykových bariér pro děti z jiných etnik. Působí příznivě na harmonizaci emočního prožívání. Rytmizujte slova, básně, říkadla, činnosti. Rytmus nás provází od početí, dodává jistotu, stabilizuje. Hrajte si se jmény dětí s rytmem, významem, podobami, zdrobnělinami. Hrajte si se slovy, vysvětlujte význam, tvořte odvozené podoby, rozšiřujte kontext. Využijte jazykových bariér pro seznamování se s jazykem vybraná důležitá slova v různých jazycích (máma, táta, rodina, dobrý den, prosím, děkuji, atd.). Cestujte prstem po mapě a seznamujte děti s kulturními odlišnostmi. Pracujte s pohádkami různých etnik, hledejte rozdíly a podobnosti. Vyjadřujte emoce pantomimou, podporujte spontaneitu a prožívání emocí. Hodně se s dětmi smějte, humor prospívá všem zúčastněným, předchází vzniku případných konfliktů, nebo je pomáhá zahlazovat (pokud k nim už došlo). Vnímejte potřeby dětí, i když jsou velmi proměnlivé, lze jim vyjít vstříc.

12 14 Citovaná a doporučená literatura Carter, Cheryl R. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole. Praha: Portál, ISBN Co je to mentoring. SPS Tachov. [Online] 2014 (http://www.sps-zdravaskola.cz). Hájková, Vanda a Strnadová, Iva. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada Publishing, ISBN Hříbková, Lenka. Nadání a nadaní. Praha: Grada Publishing, ISBN Chapman, Gary a Campbell, Ross. Děti a pět jazyků lásky. Praha: Návrat domů, ISBN Jucovičová, Drahomíra a Žáčková, Hana. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině. Praha: Grada Publishing, ISBN Kast-Zahn, Annette. Výchova v období vzdoru. Brno: CPress, ISBN Kocourek, Jiří, Pechová, Eva a eds. S vietnamskými dětmi na českých školách. Jinočany: Nakladatelství H-H Vyšehradská, ISBN Mentoring. Nadaniadovednosti.cz. [Online] 2014 (http://nadaniadovednosti.cz). Nový školský zákon. Web MŠMT. [Online] říjen 2014 (http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon). Portmann, Rosemarie. Jak zacházet s agresivitou: 150 her pro zvládnutí zlosti a agresivity. Praha: Portál, ISBN Průcha, Jan. Interkulturní komunikace. Praha: Grada Publishing, ISBN Svoboda, Jan. Agrese a agresivita v předškolním a školním věku. Praha: Portál, ISBN Šišková, Tatjana, ed. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, ISBN Vágnerová, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, ISBN Vyhlášky ke školskému zákonu. Web MŠMT. [Online] říjen 2014 (http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu). Vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č 73/2005 Sb. Web MŠMT. [Online] říjen 2014 (http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c sb.). Zákon o pedagogických pracovnících. Web MŠMT. [Online] říjen 2014 (http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich).

13 EXPEDICE Světozor si klade za cíl podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol vzdělávajících podle platného rámcového vzdělávacího programu v oblastí kompetencí vztahujících se k polytechnické výchově, posílení didaktických dovedností a osobnostně sociálního rozvoje. Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Jihočeského kraje. Vydáno v roce 2014 jako studijní materiál v rámci projektu EXPEDICE Světozor (CZ.1.07/1.3.00/ ) financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Kurz Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením Brno

Kurz Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením Brno Kurz Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením 9.11.2013 Brno Legislativa: Nadnárodní normy Ústava České republiky Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství Mgr. Petra Štefflová, Stříbro 14.11.2016 Na začátku.je termín: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ Novela školského zákona

Více

Zápis ZŠ Jinočany, příspěvková organizace

Zápis ZŠ Jinočany, příspěvková organizace Zápis 2017 ZŠ Jinočany, příspěvková organizace Termín zápisu Milé děti, milí rodiče, jste srdečně zváni k zápisu do 1. třídy, který se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017. Místo zápisu Zápis se uskuteční

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493/3 708 00 Ostrava Poruba tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym.cz; www.jazgym.cz čj.: JGPT/1314/2016

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Od 1.9. 2016 dochází k redefinici žáka. Namísto znevýhodnění, zdravotního postižení, statutu azylanta a sociálně znevýhodněného je definován žák s potřebou

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Hospitační záznam PV

Hospitační záznam PV Základní údaje o hospitaci Typy sledovaných činností o spontánní o řízené o pobyt venku o odpolední činnosti o jiné - jaké Komentář k otázce: Hospitační záznam PV Vzdělávání probíhalo v integrovaných blocích

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní :

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní : POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) Co jsou speciální vzdělávací potřeby?

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) Co jsou speciální vzdělávací potřeby? Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) ( text je stažen z webových stránek ČOSIV České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání www.cosiv.cz ) Co jsou speciální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce

Více

1. Termín a místo zápisu

1. Termín a místo zápisu Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy (2017) Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Organizace zápisu 3. Věk dítěte 4. Práva a povinnosti rodičů 5. Kritéria pro přijímání žáků 6. Spádové obvody škol 7. Odklad

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

Aktivity pro mateřské školy

Aktivity pro mateřské školy Aktivity pro mateřské školy Školní asistent nezaměňovat s asistentem pedagoga poskytuje základní podporu (nepedagogickou), rozvoj mimoškolních aktivit, podpora při administrativní a organizační činnosti

Více