evaluační sborník Profesní rozvoj pedagogických pracovníků INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "evaluační sborník Profesní rozvoj pedagogických pracovníků INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 evaluační sborník Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MATEŘSKÝCH ŠKOL INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/ ) JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Obsah evaluačního sborníku 1. Úvod 3 2. Charakteristika projektu 3 3. Charakteristika cílové skupiny 4 4. Plnění cílů výuky 1. vzdělávacího okruhu (1. modulu) 5 Téma Dítě a jeho tělo 5 Téma Dítě a jeho psychika 7 Téma Dítě a ten druhý 9 Téma Dítě a společnost 11 Téma Dítě a svět Plnění cílů výuky 1. vzdělávacího okruhu praktické části Hravých dnů (2. modulu) Plnění cílů výuky 2. vzdělávacího okruhu Shrnutí evaluačních dotazníků Zkušenosti a poznatky účastníků projektu vyjádřené ve vybraných závěrečných pracích Shrnutí, závěry 35 2

3 1. Úvod Vážení čtenáři, vážené čtenářky, do rukou se Vám dostává evaluační sborník, který vznikl ve Vzdělávacím institutu, spol. s.r.o. v Prostějově v rámci realizace projektu Šikulkové s reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky. Cílem sborníku je přinést čtenáři nejen informace, poznatky a zkušenosti, které realizátoři a lektoři nasbírali během realizace pilotních kurzů Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol, ale i postřehy a příspěvky účastníků kurzů, pedagogických pracovníků mateřských škol. V první části sborníku přinášíme institucím, podobným té naší, poznatky, které mohou pomoci k vlastní přípravě a realizaci obdobných kurzů a zároveň mohou přispět k zefektivnění procesu vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol. Samotným pedagogům, ve druhé části sborníku, nabízíme příklady dobré praxe, nápady a tipy, jak zatraktivnit výchovně vzdělávací proces v mateřské škole, jak byly prezentovány účastníky pilotních kurzů v jejich zpracovatelských úkolech. Tento sborník, výukové materiály i další informace ke kurzům najdete na portálu Věříme, že sborník může pomoci snazší organizaci kurzů s prvky polytechnického vzdělávání dětí a zároveň může obohatit a zpestřit každodenní činnosti a aktivity v mateřských školách. 2. Charakteristika projektu Realizační tým projektu Šikulkové Vzdělávací institut, spol. s r.o. Prostějov zorganizoval v první polovině roku 2015 pilotní kurzy nesoucí název PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL. Kurzy se konaly v rámci realizace projektu Šikulkové (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ ), jehož primárním cílem je prostřednictvím adekvátně proškolených pedagogických pracovníků rozvíjet znalosti o technickém prostředí již u dětí předškolního věku. Rozvíjet zejména jejich technické a motorické dovednosti, manuální zručnost, invenci, kreativitu a touhu po vlastním tvoření a tím následně posílit jejich zájem o technické obory již od nejútlejšího věku, což může mít následně dopad na jejich další vzdělávací cestu s možným dosahem až k budoucímu výběru povolání. Náplň kurzů tak reagovala na aktuální trend podpory technického a přírodovědného vzdělávání. Tým zkušených pedagogů a psychologů připravil v prvotní fázi realizace projektu ucelené výukové materiály k teoretickým i praktickým částem kurzu. Tyto materiály, které jsou v elektronické podobě k dispozici na portále byly využity při pilotním ověření, doplněny na základě zpětné vazby lektorů i účastníků kurzů a bude s nimi následně také pracováno v již Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy akreditovaném vzdělávacím programu. V rámci sedmdesátihodinového kurzu si pedagogičtí pracovníci mohli osvojit nové metody a nástroje vzdělávání a výchovy svých svěřenců s důrazem na způsoby povzbuzení technických schopností a dovedností dětí, získat nové poznatky, které přispějí k jejich osobnostnímu a sociálnímu rozvoji a prohloubí jejich znalosti pro práci s nadanými dětmi, či naopak s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dovednost komunikace s rodiči. Kurz byl materiálně a technicky plně zajištěn s využitím celého komplexu nejrůznějších didaktických a technických pomůcek a hraček, které si mohli všichni prohlédnout, vyzkoušet, osahat a naučit se s nimi správně manipulovat a pracovat. 3

4 3. Charakteristika cílové skupiny V rámci základního, středního i vysokoškolského vzdělávání je v současné době kladen důraz právě na podporu technického a přírodovědného vzdělávání pedagogických pracovníků, žáků a studentů, aby byly reflektovány požadavky pracovního trhu, na kterém dnes panuje nedostatek kvalifikovaných, technicky zručných a schopných pracovníků. Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj technických dovedností je přitom směřováno především až do vyšších stupňů vzdělávání a učitelé mateřských škol bývají v tomto směru opomíjeni. Protože ale předškolní vzdělávání představuje první stupeň celoživotního učení a jeho kvalita výrazným způsobem ovlivňuje účast jedinců na jeho dalších úrovních, jsou učitelé mateřských škol významnými činiteli ovlivňujícími efektivitu procesu vzdělávání. Právě na tuto potřebu byl zaměřen projekt Šikulkové, když nabízel vzdělávání pedagogickým pracovníkům mateřských škol směřující k polytechnické výchově jejich svěřenců. Cílovou skupinou projektu proto byli pedagogičtí pracovníci mateřských škol a školských zařízení vzdělávajících děti předškolního věku podle platného RVP pro předškolní vzdělávání. Celkem byly Vzdělávacím institutem, spol. s.r.o. Prostějov uskutečněny čtyři pilotní kurzy, přičemž prvního v Prostějově se zúčastnilo 12 pedagogických pracovníků, druhého v Olomouci 8 a v dalších dvou kurzech v Šumperku bylo vždy po 15 účastnících. Vytvořený vzdělávací program absolvovalo v plném rozsahu celkem 50 pedagogických pracovníků MŠ, z nichž bylo 48 žen a 2 muži. Na všech realizovaných kurzech se sešli pedagogičtí pracovníci různých věkových skupin, s různým stupněm vzdělání, různou délkou praxe i pracovním zařazením. Pilotního ověření se účastnili jak učitelé MŠ, tak ředitelky, jejich zástupkyně či osobní asistenti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Podařilo se tak zprostředkovat kvalitní a širokou platformu pro jejich vzájemnou výměnu zkušeností a zajistit tak přenos nově nabytých poznatků do reálné praxe v jejich profesním životě. Dle zkušeností nabytých z pilotních kurzů se nejvíce osvědčily skupiny po osobách, které poskytují větší prostor k diskuzi a výměně názorů a zároveň je možné je pro realizaci jednotlivých aktivit v rámci Hravých dnů rozdělit do menších pracovních skupinek. Jako efektivnější se z výše uvedeného důvodu jeví také organizace kurzů tak, aby se v jedné skupině, pokud možno, setkávali pedagogičtí pracovníci z různých mateřských škol.takové uspořádání poskytne prostor pro větší otevřenost mezi účastníky a rozšíří i prostor pro vzájemnou inspiraci. Stejně tak je vhodné ve skupinách kombinovat muže a ženy a zároveň učitele a speciální asistenty. Realizované pilotní kurzy přijali pedagogičtí pracovníci MŠ velice kladně. Z provedené evaluace na základě vyplněných evaluačních dotazníků vyplynulo, že oceňovali jak teoretický základ kurzu, tak zejména jeho praktický přínos možnost poznat a vyzkoušet si nové, dosud neznámé hračky a didaktické pomůcky, stejně jako objevit nové možnosti jejich využití k polytechnické výchově u dětí a tím sledovat aktuální trend podpory technického a přírodovědného vzdělávání. 4

5 4. Plnění cílů výuky 1. vzdělávacího okruhu (1. modulu) Téma Dítě a jeho tělo Mezi cíle 1. vzdělávacího okruhu v tématu Dítě a jeho tělo patřilo: obohatit vědomosti pedagoga MŠ v oblasti biologické tak, aby pedagog kvalitně stimuloval a podporoval růst a nervosvalový vývoj dítěte, jeho fyzickou pohodu, zlepšoval fyzickou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu, podporoval rozvoj jeho pohybových a manipulačních dovedností, vedl je ke zdravým životním postojům a návykům. Téma bylo propojeno ukázkami možných činností v MŠ v rámci polytechnické výchovy. Všechny tyto cíle se podařilo splnit. Co přináší téma účastníkům Pedagogové mateřských škol se seznámili s charakteristikami širšího a užšího předškolního věku. Důraz byl kladen na vývojové mezníky - pedagogové se seznámili s tím, kdy začíná dítě zpracovávat vizuální a zrakové informace, upevňovat rovnováhu a prostorové vidění, jak se postupně rozvíjí hrubá a jemná motorika, koordinace oko-ruka, hmatové vnímání. Prvky polytechnické výchovy se výborně hodí k zařazování do činností rozvíjejících výše uvedené. Byly předvedeny praktické ukázky rozvoje motoriky, hmatového vnímání, sluchového vnímání, grafomotoriky, vizuomotorické koordinace, prostorového vnímání, zrakové paměti. Bylo pracováno s pojmy jako kinestézie, propriocepce, senzomotorické činnosti a psychomotorické činnosti, lateralita, mozkové hemisféry a jejich spolupráce, lokomoční a nelokomoční činnosti v MŠ. Výchozím materiálem byl RVP PV. Celý seminář byl doplněn ukázkami literatury, mnoha pracovními listy, ukázkami výroby domácí plastelíny, škrobového materiálu k rozvoji hmatového vnímání, tangramy k posílení vizuomotorické koordinace, ukázkami skládaček, provlékadel k rozvoji jemné motoriky. Výborným pomocníkem v rámci polytechnické výchovy jsou také dětské PC a tablety, interaktivní tabule, keramika, pískoviště, různé tvarovací hmoty a činnosti v dílničkách. V průběhu celého semináře byly střídány skupinové i individuální aktivity, rozehřívací a kooperativní hry, což účastníkům vzdělávací akce velice vyhovovalo. Pro udržení pozornosti pedagogů byly zadávány i tzv. zábavné chvilky, hlavolamy, hádanky. Byly jim ukázány fotografie z kurzu k rozvoji grafomotoriky. Podařilo se vytvořit velmi přátelskou a tvůrčí atmosféru, která vedla k předávání zkušeností mezi pedagogy navzájem. Podařilo se vytvořit bezpečné prostředí pro sdílení zkušeností navzájem, pro spontánní aktivitu všech přítomných. Poznatky a zkušenosti z průběhu výuky Seminář na téma Dítě a jeho tělo byl úplně první vzdělávací akcí pro pedagogy, skupina se sešla poprvé. Z počátku byly znatelné mírné rozpaky především při interpretaci zadaných úkolů v rámci individuální i skupinové práce. Všichni se ale postupně zapojovali aktivně do programu semináře, atmosféra byla přátelská. Vždy bylo nutné dohodnout pravidla, přičemž nejtěžší pro pedagogy bylo pravidlo - Vždy mluví jen jeden. Pedagogové byli k nabízeným informacím vstřícní, velmi aktivní byli v diskuzích. Velmi se osvědčila skupinová práce, která jednak přinesla oživení do teoretického výkladu, jednak se projevila velká schopnost pedagogů přede všemi prezentovat své znalosti, zkušenosti po odeznění počáteční nejistoty. Podařilo se vytvořit ucelený obraz motorického vývoje dítěte od narození až po konec předškolního věku a také postupy, možnosti jeho dalšího rozvoje, přípravy na vstup do základní školy a v neposlední řadě i to, jak předcházet obtížím v motorickém vývoji dítěte předškolního věku. 5

6 Současně s tím pedagogové získali poznatky i praktické rady a návody, jak uplatňovat prvky polytechnické výchovy v jednotlivých etapách vývoje dítěte. Co účastníky nejvíc zajímalo Všichni pedagogové se projevili jako velice zkušení ve svém oboru, výborně zvládající výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Témata, která nejvíce zaujala, byla: rozvoj grafomotorických dovedností; spolupráce hemisfér; vývoj laterality a kombinace dominance ruky a oka; praktické ukázky relaxace; senzomotorické činnosti; vývoj motorických dovedností od narození až po předškolní věk; ukázky cviků k posílení rozvoje mozkových hemisfér; ukázky praktických her k rozvoji pravolevé a prostorové orientace; možnosti práce s pracovními listy k rozvoji vizuomotorické koordinace, prostorové a pravolevé orientace, zrakového a sluchového vnímání; úspěch měly chvilky s hádankou, hlavolamem; zařazení polytechnické výchovy do rozvoje hrubé a jemné motoriky, vizuomotoriky, hmatového i sluchového a zrakového vnímání, využití stavebnic, plastelíny, keramické hlíny, kinetického písku, bzučáků, drobných materiálů, nářadí a PC, tabletu a interaktivní tabule. Celkově byl 1. vzdělávací okruh v tématu Dítě a jeho tělo vnímán velmi pozitivně. Jak vyplývá nejen ze statistiky hodnocení, ale i z komentářů, pedagogičtí pracovníci ho vnímali přínosně jednak pro upevnění již známých vědomostí, ale i pro mnohé nové poznatky a výměnu zkušeností mezi sebou. Sdělovali, že získali větší sebevědomí pro to, co s dětmi dělají, hodnotili pozitivně ucelení poznatků. Co by vyžadovalo více času k objasnění Pedagogové projevovali zájem o ukázky dramaterie, o více ukázek fotografického materiálu z grafomotorického kurzu. Na základě hodnocení byli pedagogové spokojeni s tím, jak seminář probíhal a jak se cíle podařilo naplnit. Téměř všichni účastníci seminářů se vyjadřovali k tomu, že poznatky, které na semináři Dítě a jeho tělo získali, je velmi zaujaly, že je přenesou do běžného denního vzdělávacího procesu v MŠ. 6

7 Téma Dítě a jeho psychika Obsahový rámec 1.VO je limitován Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a musí s ním být v souladu. V intencích programu byl také členěn na 5 vzdělávacích oblastí. K cílům vzdělávacího okruhu patřilo: Seznámit účastníky s novými a podnětnými poznatky, které vycházejí z praxe pedagogických pracovníků i dětských psychologů a lze je účelně využít k stimulaci a podpoře: duševní pohody a psychické zdatnosti dítěte; rozvoji intelektu, řeči a jazyka, sebepojetí, citů a vůle; schopnosti předškolních pedagogů diagnostikovat individuální potřeby dítěte a v rámci těchto potřeb stimulovat další zdárný psychický vývoj dítěte. V průběhu semináře byl cíl naplněn. Naplánovaná časová dotace byla přiměřená. Co přináší téma účastníkům Seminář na téma Dítě a jeho psychika obsahoval následující témata: Význam mateřské školy v psychickém vývoji dítěte historie mateřských škol a vzdělávacích koncepcí; možnost užití prvků alternativních mateřských škol ve standardních zařízeních; R. Fulghum pochvala a ocenění práce pedagogů v mateřských školách. Adaptace dítěte v mateřské škole časová pásma adaptačního procesu; adaptační problémy; vliv uspokojování základních potřeb na adaptaci; ovlivnění adaptace rodinou i pedagogy. Psychický vývoj dítěte předškolního věku vývoj poznávacích procesů a specifika poznávacích struktur; vývoj základních dovedností motorika, kresba; předškolní věk jako senzitivní období ve vývoji řeči; sociální a emoční vývoj, význam emoční a sociální inteligence. Polytechnická výchova a stimulace psychického vývoje vliv na vývoj jednotlivých poznávacích procesů; Pedagogická diagnostika dětí v předškolním věku nosná myšlenka individuálního přístupu k dítěti; seznámení s metodickými materiály; náměty pro stimulaci jednotlivých kognitivních procesů, rozvoje řeči a základních dovedností; výměna praktických zkušeností pedagogů. Příprava dítěte na vstup do základní školy problematika školní zralosti a školní připravenosti; práce s dětmi s odkladem školní docházky; poznatky z předškolních psychologických vyšetření. Odchylky ve vývoji dítěte nadané děti typické projevy chování nadaných dětí; děti se speciálními vzdělávacími potřebami význam spolupráce se SPC, pomoc rodičům, problematika integrace, zkušenosti; 7

8 poruchy chování u dětí předškolního věku dětský vzdor, dětská agresivita, druhy agresivních projevů, dětské neurózy; vývojové poruchy chování poruchy pozornosti s hyperaktivitou, s hypoaktivitou, emoční poruchy chování; vývojové poruchy učení ve školním věku. Poznatky a zkušenosti z průběhu výuky považujeme za přínosné, že lektor byl seznámen se skladbou účastníků věkové složení, délka praxe, vzdělání; vhodný počet účastníků ve skupině jako optimální se osvědčila skupina nejméně 12 pedagogů; pro možnost širší diskuze a výměny zkušeností je vhodná volba účastníků z různých mateřských škol; samozřejmostí by měla být dobrovolná účast pedagogických pracovníků. Dále oceňujeme hodnocení semináře bezprostředně po odprezentování tématu zejména poznatky a názory je možné realizovat v následující skupině tuto zpětnou vazbu považujeme za přínosnou. Pedagogičtí pracovníci byli velice vstřícní se skupinami se velmi dobře pracovalo. K aktivní atmosféře přispěla i skutečnost, že některé paní učitelky měly řadu osobních zkušeností např. z oblasti alternativní mateřské školy Začít spolu nebo z působení ve třídě nadaných dětí. Ve skupinách panovalo přátelské naladění, diskuze byla věcná, konkrétní a výměna názorů a zkušeností byla konstruktivní. Co účastníky nejvíce zajímalo účastníci pozitivně reagovali na předkládané výsledky provedených odborných výzkumů v některých oblastech např. Nadané děti, Úroveň řeči; nejvíce je zajímala témata, která souvisela s možností využití v přímé pedagogické praxi - odchylky ve vývoji dítěte /vzdor, projevy agresivního chování s možností eliminace těchto projevů/, dále problematika školní zralosti a připravenosti, diagnostika v předškolním věku i vývoj řeči; s kladným ohlasem se setkalo rovněž předání metodických materiálů k probírané tématice, které jsou využitelné i pro práci s rodiči; pedagožky uvítaly i další předloženou odbornou a metodickou literaturu. Co by vyžadovalo více času k objasnění Potřeba větší časové dotace byla řešena operativně dle hodnocení účastníků semináře, ale i dle aktuální potřeby a hlavně zájmu učitelů. Celkovou časovou dotaci pro oblast Dítě a jeho psychika považujeme za dostačující. Dílčí závěry Z reakcí účastníků semináře a zpětných vazeb vyplynulo, že obsahová náplň semináře je velmi přínosná a potřebná pro jejich práci s dětmi. Nově získané poznatky a vědomosti využijí ve své praxi, včetně dodaného materiálu. Pozitivně hodnotí možnost vzájemné výměny zkušeností, prolínání teorie s praxí, navázání nových kontaktů. 8

9 Téma Dítě a ten druhý Mezi cíle 1. vzdělávacího okruhu patřilo v tématu Dítě a ten druhý rozšířit vědomosti pedagogů mateřských škol tak, aby v oblasti interpersonální podporovali utváření vztahů k jinému dítěti i pracovníkům mateřské školy, dospělým. Aby posilovali jejich vzájemnou komunikaci a pomáhali dětem učit se respektovat odlišnosti mezi sebou. Cílem bylo také propojit dané téma s polytechnickou výchovou v mateřské škole. Všechny tyto cíle se podařilo splnit. Co přináší téma účastníkům Obsahem seminářů byl vývoj emočních projevů a jejich socializace, funkce emocí, zvláštnosti emocí dětí předškolního věku, význam emocionálního a sociálního vývoje u dětí v mateřské škole. Dále charakteristika dětí úzkostných, agresivních, nadaných, dětí s dg. ADHD, dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Probrána byla legislativa, především 16 zákona čís. 561/2004 Sb., (školský zákon). Delší čas byl věnován přístupu a rozvoji dovedností těchto dětí. Pedagogy zaujal i pohled na současnou rodinu a vztahy v ní. Mezi důležitá témata patřila pravidla chování ve vztahu k druhému, rozvoj kooperativních dovedností pomocí dětských her. Pomůckami se staly rozličné stavebnice, které jsou v mateřské škole v rámci polytechnické výchovy a vzdělávání plně využívány. Také práce s PC a interaktivní tabulí umožňovala využívat např. skenovaný obrazový materiál s různými emocionálními výrazy, skládáním obličejů do výrazů apod. Významnou součástí semináře byly příklady her k rozvoji sebepoznání a sebekontroly dětí. Uvedeny byly další hry k rozvoji kamarádských vazeb, kooperace. Pedagogové se seznámili s Maslowovou pyramidou teorií základních lidských potřeb. Seznámili se s tvorbou pravidel v mateřské škole jak pro děti, tak i pro rodiče. Seminář byl doplněn ukázkami literatury, pomůckou k rozvoji emočního rozvoje u dětí Emušáci, kterou lze objednat na www. scio.cz. Pedagogové byli seznámeni s metodou NOMI, která je určená k odhalení nadání u dětí předškolního věku. Dále byli seznámeni s možností práce s nadanými dětmi podle programu NTC, který nabízí Menza České republiky. Poznatky a zkušenosti z průběhu výuky Pedagogové byli vstřícní, aktivní. Téma Dítě a ten druhý je viditelně zaujalo, živě reagovali a doplňovali seminář svými zkušenostmi. Celý seminář byl opět veden formou střídání teoretických poznatků i hravých aktivit, formou skupinové i individuální práce, což pedagogům dle zpětných vazeb velmi vyhovovalo. Podařilo se vytvořit ucelený obraz emočního vývoje dítěte od narození až po konec předškolního věku, naznačit a objasnit odchylky v chování, obtíže dětí v MŠ, které je nutné legislativně ošetřit. Prohovořeny byly způsoby práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami i dětmi nadanými. Pedagogové si doplnili přehled konkrétních her, získali mnoho tištěného materiálu s konkrétními příklady her a činností dětí v mateřské škole, návody k tvorbě pravidel pomocí říkanek, piktogramů. Materiály pedagogové velmi uvítali, sdělovali, že další náměty jsou velmi užitečné. Přivítali náměty k využití PC a interaktivní tabule v rámci polytechnické výchovy v mateřské škole. 9

10 Vzhledem k tomu, že seminář na téma Dítě a ten druhý byl již v pořadí třetím ze seminářů, byli pedagogové již na sebe více zvyklí, méně se ostýchali projevit před skupinou, celkově byli aktivnější. Navrhovali zkrátit délky přestávek i oběda, využít čas co nejefektivněji. Z hlediska prostředí a možnosti práce s prostorem se jako optimální projevil prostor mateřské školy, kde seminář probíhal částečně ve vzdělávací místnosti, částečně ve třídě u stolků a částečně v prostoru na koberci. Ale i semináře v předešlých třídách byly efektivní a cíle byly plně splněny. Pedagogové mateřských škol patří k velice dobře informovaným, vzdělaným pedagogům, ale i přesto hodnotili seminář jako obohacující pro svou denní práci s dětmi předškolního věku. Co účastníky nejvíc zajímalo přehled vývoje emocí dětí v předškolním věku; zvláštnosti emocí dětí předškolního věku; ukázky práce s dětmi s ADHD, s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami; ukázky práce s dětmi úzkostnými; charakteristika nadaných dětí a možnosti jejich rozvoje; celkově pedagogové velice kladně přijímali jakékoliv konkrétní hry a doporučení k činnostem v MŠ; výměna zkušeností mezi pedagogy; doporučení pro práci se skupinou, pravidla komunitního kruhu, skupinová dynamika; využití polytechnické výchovy k podpoře a rozvoji kamarádských vazeb; využití možností PC a interaktivní tabule v rámci polytechnické výchovy v MŠ. Celkově byl 1. vzdělávací okruh v tématu Dítě a ten druhý vnímán velmi pozitivně. Jak vyplývá nejen ze statistiky hodnocení, ale i z komentářů, pedagogičtí pracovníci ho vnímali přínosně jednak pro upevnění již známých vědomostí, ale i pro mnohé nové poznatky a výměnu zkušeností mezi sebou. Co by vyžadovalo více času k objasnění Pedagogové projevovali zájem o ukázky práce s nadanými dětmi i ukázky práce s dětmi s ADHD. Tato témata by zcela jistě dokázala pokrýt i více času. Na základě hodnocení byli pedagogové mateřských škol spokojeni s tím, jak seminář probíhal a jak se cíle podařilo naplnit. Téměř všichni účastníci seminářů se vyjadřovali k tomu, že poznatky, které na semináři Dítě a ten druhý získali, je zaujaly, seminář vnímali jako obohacující. 10

11 Téma Dítě a společnost K cílům vzdělávacího okruhu patřilo zprostředkovat základní teoretické znalosti o interpersonálním a společenském vývoji dítěte předškolního věku a posílit pedagogické kompetence k uvedení dítěte do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s nimi. Jednotlivá témata byla směřována do těchto oblastí: základní pravidla chování a společenské hodnoty (pravidla vzájemného soužití slušnost, ohleduplnost, komunikace, tolerance, sebepojetí atd.); sociální prostředí, ve kterém se dítě pohybuje (význam primární rodiny, širší sociální prostředí, základní orientace a souvislosti); povolání, pracovní činnosti a sociální role; možnosti zvyšování sociálních kompetencí u dětí (vhled do sociálních situací, umět rozpoznat nebezpečí, říci si o pomoc, práce s emocemi atd.); uvedení dítěte do světa kultury a umění (naše vlast, odlišnosti v jiných kulturách). Cíle byly naplněny, v rámci naplánované časové dotace byl přiměřený prostor věnovat se všem tématům. U některých témat se projevila výraznější potřeba účastníků se jimi zabývat více do hloubky např. možnosti zvyšování sociálních kompetencí a práci s emocemi u dětí. Co přináší téma účastníkům Účastníci získali jak teoretické poznatky z oblasti interpersonálního a společenského vývoje dítěte předškolního věku, tak i praktické náměty ke konkrétní práci s dětmi v této oblasti. Pozornost byla věnována možnostem rozvíjení polytechnických dovedností u dětí. Zařazeny byly aktivity využívající práci s provázkem (házení, namotávání), míčky, voskovkami, pastelkami, křídami, lepidlem, nůžkami, obrázkovými kartami apod. Dále byly v rámci semináře zařazovány také prožitkové techniky, aby si je mohli účastníci vyzkoušet i sami na sobě. Uvědomění si důležitosti toho, co se jeví někdy jen jako maličkost a může výrazným způsobem ovlivnit např. sebehodnocení dítěte nebo jeho zařazení v kolektivu. Některé aktivity je možné současně využít jako určitou diagnostiku sebehodnocení či pomoc při začleňování neprůbojných dětí do kolektivu. Velkou výhodou a přínosem pro účastníky projektu je obsáhlý a prakticky strukturovaný výukový materiál, který mohou využívat v praxi a získané vědomosti si tak dle potřeby oživit. Současně se při práci skupiny a zpětných vazbách vytvořil prostor pro sdílení a především výměnu zkušeností z pedagogické práce. Poznatky a zkušenosti z průběhu výuky Projevila se značná různorodost jednotlivých skupin v očekáváních souvisejících s nabízenou tematikou. Tato konkrétnější očekávání byla v rámci monitoringu na začátku semináře úžeji vyspecifikována a bylo k nim dle možností přihlíženo. Příklady některých jednotlivých očekávání: sociální role; základní hodnoty ve společnosti, vliv společnosti na dítě; užší sociální prostředí; sociální kompetence; emoce; umění a kultura podněty, nápady; zvyky a tradice (jak dětem zprostředkovat Vánoce, když je rodiče neslaví a nepřejí si dítě s touto tematikou seznamovat). Často se objevila i obecná očekávání především z pohledu uplatnitelnosti v praxi. Různorodost mezi skupinami, ale i jednotlivci se projevila také v jejich potřebě zpětných vazeb. Co bylo možné vnímat jako sjednocující a oceňované u všech skupin, bylo díky projektu vzniknuvší prostředí ke sdílení zkušeností a výměně názorů. Z tohoto prostředí vyplynulo, že pedagogičtí pracovníci MŠ podobnou platformu k výměně zkušeností zcela postrádají. 11

12 Co účastníky nejvíce zajímalo Opět se projevily individuální odlišnosti mezi jednotlivými skupinami. Přesto se, na základě jejich reakcí, jevil značný zájem ve všech skupinách o možnosti zvyšování sociálních kompetencí u dětí, ať již formou příběhů nebo strukturovaného rozhovoru s obrázky a možnosti práce s emocemi (uvědomění si co prožívám, umět to pojmenovat a vybrat vhodné formy reakcí). Zájem účastníci projevili i u tematiky sociálních rolí a pozice jednotlivce v kolektivu. Pozitivní zpětné vazby ve skupinách zazněly také na aktivity, které jsou dobře využitelné v praxi a posilují polytechnické dovednosti u dětí. Kladné ohlasy ze strany účastníků semináře směřovaly také k širokým možnostem práce s nedokončeným příběhem. Některá skupina měla vyšší míru potřeby sdílení a výměny konkrétních osvědčených aktivit, tipů na školní výlety apod. Jiná skupina výměnu těchto informací naopak nevnímala jako potřebnou. Pozitivní přínos byl vnímán ve všech skupinách i z pohledu možnosti výměny zkušeností v rámci jednotlivých pracovišť. Co by vyžadovalo více času k objasnění Jednotlivá témata jsou i vzhledem k časové dotaci jakousi ochutnávkou, kdy není časově možné jít zcela do hloubky, ale jako základní informovanost pro využití v běžné práci pedagogického pracovníka se jeví jako přiměřené a přínosné. Dle vyjádření účastníků by stálo za zvážení prohloubení témat v těchto oblastech: ještě více aktivit, problematika náboženství a jejich uchopení v MŠ, posílení tématu povolání a pracovní činnosti. Dílčí závěry Z reakcí účastníků seminářů se jeví obsahová náplň, která vychází z RVP pro předškolní vzdělávání, jako přínosná pro jejich práci. A to jak po stránce teoretické (např. možnosti zvyšování sociálních kompetencí, práce s emocemi, uvědomění si sociálních rolí ve skupině atd.), tak i po stránce praktické (seznámení se s jednotlivými aktivitami, možnosti zvyšování sociálních kompetencí u dětí, práce s emocemi, možnosti práce s příběhem apod.), rozvíjení polytechnických dovedností u dětí předškolního věku. Velký význam má také možnost vzájemné výměny zkušeností a v neposlední řadě navázání osobních kontaktů s kolegy z jiných pracovišť. 12

13 Téma Dítě a svět K cílům vzdělávacího okruhu patřilo rozšířit účastníkům teoretické a praktické dovednosti tak, aby mohli utvářet u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, formovat základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Jednotlivá témata se týkala těchto oblastí: okolní svět (město, venkov, příroda, rostliny, zvířata, přírodní jevy a děje); přístroje a zařízení (co děti znají ze svého okolí, možnosti využití, bezpečnost); životní prostředí na Zemi a jeho změny (rozmanitosti a proměny, lidské zásahy, změny v životním prostředí, důležitost a možnosti ochrany přírodních zdrojů). Cíle se dařilo naplňovat, i když informovanost a praktické zkušenosti účastníků v této oblasti byly velice široké. V rámci časové dotace byl prostor věnovat se všem tématům dodstatečný. Zmíněn byl také model efektivity učení (význam zážitku). Co přináší téma účastníkům Účastníci získali převážně praktické náměty na různé aktivity, kterých je možné využít při práci s dětmi. Značná část aktivit byla z oblasti environmentální výchovy. Při aktivitách byly ve velké míře využívány především různé druhy stavebnic, obrázkových karet a výtvarných potřeb (voskovky, papíry, lepicí pásky, nůžky apod.), které posilují rozvoj polytechnických dovedností a zručnost u dětí. Účastníci byli také inspirativně seznámeni s literaturou a materiály, kterých lze při práci s dětmi využívat a vést je tak k vyšší informovanosti v dané tematice, ale také např. kreativitě a sebevyjádření. Při své práci mohou dobře využít také materiál, který vznikl pro jejich potřeby jako součást výstupu z projektu. Poznatky a zkušenosti z průběhu výuky Seminář byl zaměřen především praktickým směrem seznámení s aktivitami a literárními zdroji, které by mohly účastníky inspirovat a pomoci jim při jejich práci s danou tematikou. Očekávání jednotlivých skupin byla značně různorodá. Některá z očekávání účastníků semináře: město x venkov, jak dětem z města zprostředkovat nejefektivněji venkov, náměty; tipy na školní výlety; projekty v MŠ; využitelnost v praxi, výměna zkušeností; aktivity v přírodě rozvíjení a vnímání přírody. Výměna zkušeností, jakým způsobem dětem co nejintenzivnějším zážitkem zprostředkovat sepětí s přírodou, byla velice nosná: návštěvy na rodinných farmách, motýlí, šnečí a mravenčí líhně přímo v MŠ, den v MŠ se zvířecími domácími mazlíčky, kdy si děti mohou přinést menší živočichy z domova a vzájemně se informovat o tom, čím se zvíře živí, jak je potřeba se o něj starat apod. Hovořeno bylo také o konkrétních ekologických programech, které nabízejí různé organizace v místě působnosti jednotlivých MŠ. Určitá různorodost mezi jednotlivými skupinami se projevila také v jejich přístupu a vlastní aktivitě. Některé skupiny byly výrazně aktivní a kreativní při spoluvytváření jednotlivých aktivit, jako byla dramatizace příběhu O kapce Jáře (koloběh vody) apod., jiná skupina byla nastavena spíše na pasivnější příjem informací. Co účastníky nejvíc zajímalo Ze zpětných vazeb účastníků vyplynulo, že účastníky zaujaly knižní materiály, které velice hravou a danému věku přiměřenou formou seznamují s přírodními ději a procesy a poskytují také značné pole pro iniciativu a kreativitu pedagoga. Dále zaujala možnost kreativní práce s příběhem a možnosti práce při řazení obrázků pro různorodost řešení (výrobní řetězec různých potravin, recyklace apod.). Velký ohlas ze strany účastníků semináře získaly také aktivity, které využívají spojení různých stavebnic a výtvarných pomůcek. Tyto aktivity současně přispívají k rozvoji polytechnických dovedností u dětí předškolního věku. 13

14 Jako přínosnou účastníci ve zpětných vazbách hodnotili environmentální výchovu, tematiku město x venkov, jednotlivé aktivity (především společnou stavbu z kostek a kresbu místa, kde je mi dobře ). Jako již při předchozím semináři se opět projevila značná potřeba výměny zkušeností mezi pedagogy, ale také např. informací v rámci materiálního zajištění jednotlivých pracovišť, což do značné míry ovlivňuje možnosti využitelnosti některých nabízených programů pro MŠ na PC nebo přes internetové připojení. Co by vyžadovalo více času k objasnění Ze zpětných vazeb účastníků semináře vyplynula potřeba většího prostoru pro výměnu zkušeností, více se věnovat tematice bezpečného pohybu v přírodě, možnost zhlédnutí práce v lesní MŠ, více prostoru pro téma dopravy. Dílčí závěry Seminář se snažil účastníkům přinést především praktické tipy a náměty aktivit a materiálů pro jejich pedagogickou práci. Při práci s touto tematikou mají pedagogové velké zkušenosti, protože patří mezi jejich základní náplň práce. Bylo proto poměrně náročné přijít s něčím novým a přínosným. Přesto se podařilo účastníky nabízenými aktivitami a podněty zaujmout a podpořit jejich praktickou vybavenost se zaměřením na rozvoj polytechnických dovedností u dětí. Jako velmi významné se jeví také vytvoření určité platformy pro vzájemná setkání, výměnu zkušeností a názorů, což se díky projektu podařilo realizovat. 14

15 5. Plnění cílů výuky 1. vzdělávacího okruhu praktické části Hravých dnů (2.modulu) Mezi cíle Hravých dnů patřilo: osvojit si nové metody a formy na podporu rozvoje polytechnických dovedností a schopností dětí předškolního věku pomocí hry a dalších manuálních činností (malování, modelování, experimentování, pokusy, objevy); s využitím rozličných konstruktivních her, stavebnic, didaktických pomůcek a dalších herních předmětů a technických materiálů (různé druhy papíru, dřevo, textil, kov, plastické hmoty, drobné předměty, hlína, plastelína, písek, přírodní materiály) získat vědomosti a praktické návody, jak záměrně a cíleně rozvíjet, podporovat a povzbuzovat manuální zručnost, pracovní návyky, pracovní postupy a samostatnost při běžných pracovních činnostech u dětí předškolního věku; seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi rozvoje hrubé a jemné motoriky u dětí, se základy matematického, logického a technického myšlení, tvořivostí a invencí, jak u nich posílit zájem o technické obory; získat poznatky, jak začlenit polytechnickou výchovu do tematických celků a projektů ve ŠVP a jak rozvíjet klíčové kompetence dětí předškolního věku; seznámit se s novými typy a druhy hraček a didaktických pomůcek a s jejich praktickým využitím pro rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ. Co Hravé dny přináší účastníkům V rámci Hravých dnů měli účastníci jedinečnou příležitost seznámit se s hračkami, pomůckami, stavebnicemi, hrami, ale i knižními publikacemi, jež mají u dětí podporovat rozvoj polytechnického vzdělávání. Účastníci Hravých dnů se s danou problematikou seznamovali především prakticky. Nutná teorie, která spočívala především v seznámení se se základním členěním her, vývojovými etapami hry, jejími základními znaky a tipy na to, jak si hračku vybrat, jak se zorientovat na trhu tak, aby se děti v předškolních zařízeních setkávaly s hračkami bezpečnými a rozvíjejícími jejich stránku psychickou i fyzickou, byla předkládána rovněž formou aktivního zapojení. Účastníkům tak bylo mimoděk sdělováno, že hru a práci s pomůckami a dalšími hračkami lze začleňovat do jakékoliv části vzdělávacího procesu. Při předávání jak teoretických, tak praktických témat bylo dbáno, aby jednotlivé lekce měly jasnou strukturu, byly přehledné, aby účastníci měli jasno v tom, co se dovídají a proč se to dovídají. Struktura Hravých dnů vychází z konstruktivistického přístupu k plánování výuky, přičemž bylo využíváno třífázového modelu učení, tzv. metody E-U-R (tzn., že každá oblast je členěna na část evokační, uvědomovací a reflexivní). Důraz je kladen rovněž na zapojování co nejvíce smyslů při práci s pomůckami. Prostředí Hravých dnů bylo uzpůsobeno tak, aby bylo motivující pro všechny účastníky. Ti měli možnost s hračkami a didaktickými pomůckami pracovat a manipulovat dle svých potřeb, mohli se ptát, diskutovat s lektory i ostatními kolegy, což vedlo k hlubšímu rozšíření povědomí nejen o oblasti polytechnického vzdělávání, ale i o předávání si rad a tipů na běžné výchovné a vzdělávací momenty při práci s dětmi. Jak se podařilo naplnit dílčí cíle praktické výuky Účastníci si vyzkoušeli didaktické pomůcky, hračky, stavebnice a společenské hry, které přispívají především k rozvoji polytechnické výchovy. Lektorky pracovaly s hračkami a materiály již známými a osvědčenými (např. keramická hlína, farma s modely zvířat, dětské pracovní nářadí) a rovněž s novinkami, které se k dětem dostávají postupně (např. kinetický písek, některé netradiční logické hry a nové typy stavebnic jako Continuo, Katamino, Meta forms, Quarto, Qwirkle, Gyges, Gringo maxi, Roto universal, Clics, Geomag, Kids panels apod.). V rámci Hravých dnů se účastníci seznamovali rovněž se skupinou robotických a elektronických hraček, kde lze za hlavní a zásadní cíle vymezit především seznámení se s jednotlivými zástupci, poznání funkčnosti jednotlivých materiálů, zaměření se na bezpečnost, získání povědomí o označení kvality a bezpečnosti, rozšíření možnosti pro práci s jednotlivými pomůckami a hračkami, přenášení získaných dovedností a znalostí do běžného života. Byly jim nabízeny nejrůznější pohledy na propojení dětského světa s realitou všedního dne. K základním zástupcům robotických a elektronických hraček patřily např. dětské tablety a PC, chytré telefony, herní konzole, dětské digitální kamery,voltík I. a Voltík II., vizualizéry, detektory kovů, robotické hračky typu HEXBUG a jiné. 15

16 Jednotlivé cíle vzdělávacího programu se při realizaci hravých dnů dařilo plnit. Lektorky Hravých dnů za pomoci mobilní herny obsahující širokou škálu hraček, her a didaktických pomůcek seznamovaly účastníky kurzů s tím, jak zvyšovat zájem o polytechnické vzdělávání v mateřských školách. Předkládaly jim náměty, jak zlepšovat manuální zručnost a pracovní návyky u dětí předškolního věku. Pomáhaly jim uvědomit si pedagogicko-psychologické a sociální aspekty hraček. Pedagogové získali poznatky, jak zařadit polytechnickou výchovu do tematických celků a projektů ve školních a třídních vzdělávacích programech. Rovněž jim byly předkládány návody, jak nejlépe rozvíjet tvořivost, invenci a fantazii u dětí v mateřských školách. Lektorky pomohly pedagogům orientovat se v obrovském sortimentu hraček a didaktických pomůcek, které se v současnosti na trhu nabízí, a to nejen z hlediska didaktického, ale i z pohledu kvality a bezpečnosti. Obsah mobilní herny hračky, stavebnice, didaktické pomůcky a další materiál byl dán účastníkům kurzů k dispozici k praktickému vyzkoušení. Účastníci kurzu si mohli vyzkoušet hračky, stavebnice a didaktické pomůcky, které v hernách svých mateřských škol nemají. Naopak osvědčené typy hraček, stavebnic a didaktických pomůcek, které mají k dispozici, si vzájemně doporučovali. Lektorky představovaly hračky a didaktické pomůcky a nabízely možnosti jejich nového netradičního využití. Podle zájmu účastníků z jednotlivých skupin se věnovaly hlouběji té oblasti, která je nejvíce zaujala. Poznatky a zkušenosti z přípravy a průběhu výuky Jednotlivé skupiny účastníků Hravých dnů byli smíšené jak věkově a genderově, tak zkušenostně. Vzhledem k celkové pestrosti skupin lze konstatovat, že se Hravé dny setkaly s úspěchem u všech pedagogů a pedagožek. Všichni odcházeli s novými teoretickými znalostmi, ale i praktickými dovednostmi, které mohou využívat ihned po návratu do své pedagogické praxe. Jednotlivé skupiny účastníků v Prostějově, Olomouci a v Šumperku se mírně lišily. Skupina pedagogů v Prostějově hodnotila velmi pozitivně velké množství prvků v mobilní herně, možnost vyměňovat si vzájemně zkušenosti a empatické vystupování lektorek hravých dnů. Z materiálu obsaženého v mobilní herně je nejvíc zaujal kinetický písek a keramická hlína. Oba materiály si prakticky vyzkoušeli. Upřednostňovali klasické stavebnice a didaktické pomůcky před elektronickými. Prostředí mateřské školy bylo velmi vkusné, přiměřeně vybavené hračkami, stavebnicemi a didaktickými pomůckami, což velmi přispělo k příjemnému průběhu Hravých dnů. Účastníci uváděli, že dnešní děti v mateřských školách jsou méně manuálně zručné, než tomu bývalo dříve. Došli k závěru, že je to vlivem častého sledování televize a manipulací s tablety a dalšími elektronickými pomůckami. Účastníci kurzu si uvědomovali nutnost tento trend zvrátit. Náš projekt jim může v tomto úsilí pomoci. Skupina pedagogů v Olomouci byla poněkud odlišná. Byli velmi aktivní, vybavení množstvím teoretických poznatků. Uváděli, že jim chybí náměty na praktické činnosti. Proto praktické činnosti s hračkami, stavebnicemi a didaktickými pomůckami vítali s nadšením. Zaujala je tvorba projektů pomocí myšlenkových map a rovněž neotřelé využívání materiálů částí stavebnic a hraček při hrách i řízených činnostech v mateřské škole. Chválili množství a různorodost hraček a didaktických pomůcek v mobilní herně. Sdělovali, že by přivítali, aby byl v projektu vymezen větší počet hodin pro praktické ukázky. Hravé dny byly realizovány ve velmi podnětném a vkusném prostředí mateřské školy, což mělo vliv na celkový velmi příjemný dojem. Na závěr si pedagogové společně s lektorkami prohlédli celou mateřskou školu a rovněž keramickou dílnu, která je zaujala nejvíce. Skupina pedagogů obou kurzů v Šumperku byla velmi početná. V obou bězích (ve třetím i čtvrtém kurzu) se Hravých dnů zúčastnilo celkem 30 pedagogů převážně středního věku. Skupiny byly rovněž velmi aktivní, komunikativní s velkým zájmem o vše, co jim lektorky předkládaly. Účastníci vítali seznámení s novými typy stavebnic, hraček a didaktických pomůcek. Do všech hravých činností se zapojovali s chutí a invencí. Vyjadřovali spokojenost s možností vyměnit si praktické zkušenosti, vítali nové náměty k využití hraček a pomůcek. Prostředí mateřské školy Veselá školka na Prievidzké ul., kde se kurzy uskutečnily, bylo rovněž velmi pěkné, podnětné, nově opravené a vybavené množstvím her, stavebnic, didaktických pomůcek, a dokonce interaktivní tabulí. Účastníci z menších mateřských škol na Šumpersku vítali možnost prohlédnout si mateřskou školu na vysoké úrovni a vyměnit si poznatky a zkušenosti s kolegy z velkého komplexu spojených mateřských škol. Účastníci kurzu sdělovali, podle jakých metod v mateřských školách pracují. Většina upřednostňuje činnostní a prožitkové učení. Skupina účastníků šumperských kurzů působila jako pedagogové, kteří jsou velmi zapáleni pro svou práci s dětmi. Shodné názory účastníků všech skupin: Účastníci projevili spokojenost s velkým množstvím hraček, stavebnic a didaktických pomůcek v mobilní herně. Byl patrný velký zájem o možnost rozšířit si vědomosti o tom, jak realizovat polytechnické vzdělávání u dětí předškolního věku, jak rozvíjet manuální zručnost u dětí, jejich tvořivost, fantazii. Oceňována byla i práce lektorek z praxe, které účastníkům poskytly inspiraci nejen v oblasti tvořivých činností. Možnost výměny názorů a vzájemné sdělování praktických zkušeností bylo hodnoceno pozitivně. 16

17 Jako inspirativní se účastníkům jevila možnost poznat prostředí jiných mateřských škol. Účastníci vyjadřovali velkou spokojenost s výukovým materiálem Šikulkové - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ. Někteří účastníci kurzu negativně vnímali průběžné natáčení na videokameru. Na všech Hravých dnech v Prostějově, v Olomouci i v Šumperku převažovaly pochvalné reakce účastníků kurzů. Jak přispěla praktická výuka ke zvládnutí metod a forem polytechnického vzdělávání Účastníci si veškeré získané praktické znalosti vyzkoušeli v praxi, oceňovali možnost vše si aktivně vyzkoušet, s hračkami a pomůckami pracovat a manipulovat dle osobních potřeb. Účastníci rovněž pracovali ve skupinkách, díky čemuž si mohli vyzkoušet, jak se mohou cítit děti při kooperativních činnostech. Mohli si tyto osobní zkušenosti odnést do svých profesních životů a vycházet z nich při plánování aktivit. Důraz byl taktéž kladen na rozvoj fantazie a získání dovednosti přenášet práci s konstrukčním materiálem do běžného života. Pedagogové byli vedeni k tomu, že ne vždy je možné a správné pouze jedno řešení a nabízená varianta práce s pomůckou, sami si na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jak je možné rozproudit fantazii a co se díky tomu dozvědí o sobě, ale i o ostatních. Rovněž si zkoušeli propojování jednotlivých pomůcek a odnesli si náměty na dlouhodobější projekty. Získali zásobárnu metod, jak mohou se stavebnicemi a elektronickými hračkami pracovat tak, aby byly u dětí rozvíjeny nejen prvky polytechnické, což je hlavní náplní celého projektu Šikulkové, ale aby při práci s dětmi docházelo k propojování všech vzdělávacích oblastí, aby s pomůckami bylo pracováno v souladu s rozvojem např. předmatematických představ, jazykových a předčtenářských dovedností. Při práci se skupinou elektronických hraček probíhala ve všech skupinách diskuse, zda a do jaké míry tyto pomůcky zařazovat do běžného dne v mateřské škole. Pedagogové se většinou shodovali v tom, že děti přicházejí se znalostí elektronických hraček ze svých domovů, že s technikou pracují dle svých potřeb. Na semináři byly rozvíjeny možnosti, jak u dětí při práci s elektronikou rozvíjet kompetence potřebné pro život, jako je např. práce s časem, plánování, kompetence komunikativní při následném sdělování, co si z práce s elektronickou pomůckou odnesly, řešení problémů. Závěry: Hravé dny se celkově setkaly s kladnou odezvou a pozitivní zpětnou vazbou na straně účastníků, lektorky zase oceňovaly nejen jejich aktivní přístup a míru zapojení, ale i prostředí jednotlivých mateřských škol, celkovou organizaci a komfort, jež jim byl při lektorování poskytnut zastřešující organizací Vzdělávacím institutem, spol. s. r. o., Prostějov. Výukový materiál Šikulkové Profesní rozvoj pedagogických pracovníků byl zpracován profesionálním způsobem a uchazeči jistě bude i v budoucnu použit jako metodická pomůcka pro rozvoj polytechnických dovedností dětí předškolního věku. Hračky, stavebnice a didaktické pomůcky v mobilní herně byly výbornou základnou pro zdárný průběh Hravých dnů. Mateřské školy, které byly velmi vhodně vybrány k realizaci Hravých dnů, přispěly k pohodě účastníků a k příjemnému průběhu všech kurzů. Lektorky pracovaly promyšleně, k účastníkům přistupovaly empaticky a respektujícím přístupem. Připravovaly se na Hravé dny pečlivě, promyšleně instalovaly mobilní hernu a tím se jim dařilo plnit stanovený cíl projektu. Byly vnímavé k potřebám účastníků, Hravé dny byly schopny přizpůsobit každé skupině tak, aby jim náplní zcela vyhovovaly a splnily jejich očekávání i slíbený obsah. 17

18 6. Plnění cílů výuky 2. vzdělávacího okruhu Mezi cíle 2. vzdělávacího okruhu patřilo: osvojit si nové poznatky, které přispějí k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji pedagogických pracovníků; zjistit svoje silné stránky i oblasti pro další seberozvoj; zefektivnit svoji komunikaci s rodiči na principech partnerství; naučit se používat prostředky aktivního naslouchání jako prevenci proti vzniku nedorozumění a konfliktu; seznámit se s konkrétními technikami pro zvládání námitek a obtížných situací v komunikaci s rodiči i kolegy; zjistit, které situace je stresují a jak je možné akutní stres zvládat; naučit se zvládat emočně vypjaté situace a vnímat problémy z různých úhlů pohledu. Tyto cíle se dařilo během výuky velmi dobře naplňovat. U všech témat by bylo samozřejmě možné jít do mnohem větší hloubky, ale v rámci časové dotace se podařilo všechna témata projít a předat praktické a užitečné informace, stejně jako nacvičit základní modelové situace. Co přináší účastníkům Prostřednictvím dotazníků a zpětné vazby se naučili rozpoznávat svoje silné stránky i oblasti pro další seberozvoj. Byly ukázány cesty, jak posilovat vlastní odolnost pro zvládání stresu a obtížných situací, jak rozvíjet empatii a proaktivitu v komunikaci s rodiči, jak obohatit rejstřík reakcí na námitky a výmluvy kolegů a rodičů, jak eliminovat vlastní domněnky a předsudky, jak mít otevřenou mysl, jak upevnit pozitivní postoj a myšlení jako předpoklad pro profesionální komunikaci a jak obohatit vlastní sebepoznání a využít nové poznatky pro zvýšení komunikační obratnosti s rodiči a kolegy. Podařilo se vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a pro nácvik nových dovedností a reakcí. Podařilo se vyprovokovat a podpořit odhodlání účastníků pro změnu a pro uvedení nových informací a dovedností do každodenní praxe. Poznatky a zkušenosti z průběhu výuky Ve skupinách od počátku panovala přátelská a otevřená atmosféra. Jednalo se ve většině o přemýšlivé a komunikativní účastníky, pro které bylo důležité dobře nastavit pravidla - chartu pro vzájemnou komunikaci a vytvořit určitou míru bezpečí v rámci sdílení. Všichni se zapojovali do programu. Byli vnímaví k podnětům a nabízeným informacím, velmi aktivní v diskuzích. Výborně fungovala týmová dynamika, účastníci otevřeně sdíleli a prezentovali svoje názory i zkušenosti. Bylo znát, že učitelské povolání je baví a že mají skutečný zájem pracovat na svém seberozvoji. Účastníci projevovali velkou míru osobní zralosti a sebereflexe. Cítí se jistě v odborných kompetencích. Jako zátěžová se pro ně jeví komunikace s dospělými a zvládání nestandardních situací s rodiči. Jedná se především o komunikační strategie, posilování mentální odolnosti a zpracování emočně náročných situací. Jako náročnější se jevilo: ustát roli mít talár, nebrat věci osobně, vést dialog s rodiči a kolegy, klást otevřené otázky, nevytvářet si domněnky mít otevřenou mysl, pojmenovat si stresory, ventilovat emoce, mít věci pod kontrolou, vyjadřovat empatii. Dospěli si k tomu, že mnohé situace se opakují a že je možné se na ně mentálně i komunikačně připravit a tím eliminovat svoje emoce a akutní stres. Účastníci si vyměňovali nápady a podněty a vzájemně se podporovali v hledání řešení. Ve skupině panovalo klima důvěry a otevřenosti. Podařilo se vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a pro nácvik nových dovedností a reakcí a vyprovokovat a podpořit odhodlání účastníků pro změnu a pro uvedení nových informací a dovedností do každodenní praxe i vlastního života. 18

19 Co účastníky nejvíc zajímalo V průběhu kurzů účastníci potvrzovali, že jako jedno z nejpřínosnějších témat hodnotí - komunikaci s rodiči. Pedagogičtí pracovníci byli vesměs velmi vyzrálé osobnosti se zkušenostmi z oboru, výborně zvládající výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Sami se však vyjadřovali, že komunikace s dospělými - především s rodiči, ale někdy i kolegy - je pro ně v některých situacích náročnější, a proto uvítali možnost připravit se na opakující se situace a vyzkoušet si různé varianty, jak je možné postupovat. U nestandardních situací, do kterých se mohou dostat, si vyzkoušeli především techniku STOP. Uvědomili si, jak je výhodné při jakékoliv komunikaci využívat sílu empatie a naslouchání, stejně jako dovednosti ošetřit emoce, které mohou vzniknout. Účastníci si vyzkoušeli, jak je možné i v obtížnějších situacích emoce ustát a zůstat v profesionální roli pedagogického pracovníka. Na tréninku nejvíce zaujaly: pilíře úspěchu, uvědomění si a posílení role učitele, význam pozitivního přístupu v životě i v práci, nácvik technik na zvládání námitek ze strany rodičů a eliminace vlastních domněnek a strachů. Velký zájem vzbudily dotazníky a testy, konkrétně monitoring ego stavů a stylů zvládání konfliktních situací. Dále témata týkající se pozitivního myšlení, domněnek, reakce na emoce, typologie ego stavů i popis tzv. pasivní agrese. Celkově byl 2. vzdělávací okruh vnímán velmi pozitivně. Jak vyplývá nejen ze statistiky hodnocení, ale i z komentářů, ho pedagogičtí pracovníci vnímali přínosně nejen z profesního, ale i z osobního hlediska. Co by vyžadovalo více času k objasnění Dle účastníků by u těchto témat rádi měli více času na ukotvení si návyků: přepínat role mít talár; práce s otázkami využívat sílu i efektivitu otevřených a alternativních otázek, omezit uzavřené otázky; nevytvářet si domněnky eliminovat předsudky a svoje strachy; korigovat emoce, zbytečně se nevysilovat v situacích, které se opakují; pracovat s akutním stresem; mít naučené obraty a využívat automatický pilot na zvládání obtížnějších situací; obohatit rejstřík na projevování empatie; nezatěžovat se navzájem negativními informacemi nenechávat se strhnout; sdílet pozitivní emoce a šířit dobrou náladu i mezi kolegy; začínat komunikaci s rodiči pozitivně. Téměř všichni účastníci seminářů se vyjadřovali k tomu, že poznatky, které ve 2. vzdělávacím okruhu získali, je velmi zaujaly. Někteří dokonce uváděli, že to byl pro ně vůbec první seminář, který se zabýval přímo jejich sebepoznáním a seberozvojem. Vyjadřovali se k tomu, že by tento okruh vyžadoval mnohem více času. Stejně tak navrhovali pravidelné opakování (případně alespoň follow up), které by vedlo k tomu, že by nabyté dovednosti bylo snazší trvale ukotvit. Z našeho pozorování by jistě za úvahu stála ještě témata, která by se více věnovala regeneraci sil při tomto náročném povolání, např. relaxační či meditační techniky a vhodné by také byly ještě podporující semináře k uvědomění si vlastních kvalit a zvýšení sebevědomí účastníků. 19

20 7. Shrnutí evaluačních dotazníků Evaluační dotazníky byly zpracovány pro pro 1. i 2. vzdělávací okruh - teoretickou část a také pro praktickou část 1.vzdělávacího okruhu Hravé dny. Po každém semináři účastníci kurzu zhodnotili průběh semináře. Hodnocení bylo provedeno hodnotící škálou 1-5, tak jako ve škole. V závěru dotazníku byla také dána možnost slovního komentáře k zadaným otázkám. Pro zhodnocení celého kurzu byl vytvořen Evaluační dotazník - závěrečná část, kde v první části si účastníci kurzu vybrali odpověď dle svého hodnocení, v druhé části dotazníku byla opět dána možnost slovního komentáře k zadaným otázkám. Cílem evaluačních dotazníků bylo získat zpětnou vazbu od účastníků kurzu, která tvůrcům a realizátorům projektu, především pak lektorům, poskytovala aktuální obraz o úspěšnosti a doplňujících podnětech, z nichž některé byly aktuálně využity v dalších seminářích. Tato zpětná vazba ukázala tvůrcům projektu, že problematika zpracovaná projektem je velmi žádoucí a otevřela dosud chybějící a nezpracovanou oblast vzdělávání v mateřské škole polytechnické vzdělávání dětí předškolního věku. Níže uvedený výčet (přehledná tabulka) vám poskytne nejfrekventovanější hodnocení, podněty a připomínky. Uvádíme statistické vyhodnocení všech čtyř pilotních vzdělávacích kurzů - závěrečného evaluačního dotazníku. STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ EVALUAČNÍCH DOTAZNÍKŮ Počet evaluací 50 SOUHN ZA VŠECHNY KURZY ZÁVĚR Kritéria hodnocení ANO NEVÍM ČÁSTEČNĚ NE Dle mého názoru vzdělávací program splnil své cíle Počet číselný 49 1 Počet procentuální 98 2 Vzdělávací program doporučím ostatním kolegům Počet číselný 50 Počet procentuální 100 Program mi poskytl praktické informace, které využiji v praxi Počet číselný 48 2 Počet procentuální 96 4 Program mi poskytl teoretické informace, které využiji v praxi Počet číselný 47 3 Počet procentuální 94 6 Zpracované materiály budu využívat ve své praxi Počet číselný Počet procentuální Zapůjčím je taky kolegům Počet číselný 47 3 Počet procentuální 94 6 Uvedené výsledky zcela jasně ukazují na úspěšnost celého kurzu a především potvrzují potřebnost rozvíjení oblasti polytechnického vzdělávání dětí v mateřské škole. 20

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2014 Verze č. 2 č.j.: 15/13 Podpis ředitele: 1 OBSAH 1 Identifikační údaje

Více

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI v rámci realizace projektu "Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP" registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.15/02.0003 MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 1.1 Název

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra PEDAGOGIKY Realizace programu Škola podporující zdraví na českých školách s ohledem na žáky a jejich okolí (se zaměřením na 1. stupeň základních

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA Dr. E. Beneše Dr. E. Beneše 694 278 01 Kralupy nad Vltavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI CELÝ ROK Zpracovali: Mgr. Pavla Kicková Jitka Králová Eva Chleborádová

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět

Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, Luže, Košumberk 37 Č.j. Jen/438/2015 Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět Platnost dokumentu je od 1.9.2015 1 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 I. Základní údaje o škole Č.j. MŠ 288/2011 název školy Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 adresa školy Hradec Králové 6,

Více

pro předškolní vzdělávání Motto:

pro předškolní vzdělávání Motto: pro předškolní vzdělávání Motto: Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum Obsah ŠVP pro PV 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ BRNO, KAMENOMLÝNSKÁ 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ BRNO, KAMENOMLÝNSKÁ 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ BRNO, KAMENOMLÝNSKÁ 2 Č.j. V 942 MŠ 1071/ 08/1 OBSAH: Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MARIE LATKOVÁ PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES Olomouc 2012 Vedoucí práce: PhDr. Hrdličková

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM KULTUROU 19 JAK SE ŽIJE 23 NEJDŘÍV NAJDU SEBE, POTOM POZNÁM

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Mateřská škola Milotice nad Opavou, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Milotice nad Opavou, okres Bruntál, příspěvková organizace Strana 1 okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cesty za poznáním, aneb vzhůru do nekonečna a ještě dál Motto: Chci najít hodně cest, abych našel sám

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

CO VIDÍ SLUNCE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

CO VIDÍ SLUNCE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 Pracoviště Mateřská škola, Husovo nám. 94 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CO VIDÍ SLUNCE Inovaci dokumentu zpracovala zástupkyně

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ RVP PV Školní vzdělávací program je platný od 1.

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více