Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/ Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 sídlo školy: Klausova 2450, Praha 5 Velká Ohrada IČ : kontaktní spojení telefon , fax , www a) poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č.j / ze dne identifikátor předškolního zařízení: základní škola IZO: kapacita 780 ţáků školní druţina IZO kapacita 180 ţáků školní jídelna IZO: kapacita 500 jídel c) zřizovatel: Městská část Praha 13,Sluneční náměstí 13/2580, Praha 5-Nové Butovice, IČ : d) forma hospodaření Škola je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření. e) vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, ) ředitel(ka) školy : Mgr. Věnceslava Hanzlíková zástupce pro I.stupeň : Mgr. Helena Hejnová zástupce pro II.stupeň : PaedDr. Alena Klímová vedoucí školní druţiny: Lenka Třešňáková vedoucí školní jídelny : Helena Hošková sekretariát : Lenka Krechanová

2 f) název, zaměření a zhodnocení školního vzdělávacího programu, charakteristika školy Základní škola Klausova přijala své jméno podle světově známého gynekologa profesora MUDr. Karla Klause, kterému byl za neohroţený postoj za druhé světové války udělen Čs válečný kříţ. Podobně neohroţeně, trpělivě a s velkým pracovním nasazením se všichni zaměstnanci školy vyrovnali s velkou přestavbou, která probíhala po celý školní rok. V příštím školním roce bude, jiţ však v mnohem menší míře, přestavba pokračovat. Na rozdíl od předchozích let byly třídy prvního i druhého stupně umístěny v tzv. staré budově. Na začátku školního roku jsme se potýkali s různými problémy (např. při úpravě střechy protekla voda do více neţ třiceti místností včetně tělocvičen, kde se následně zvlnily parkety). Společným úsilím a velkou tolerancí všech školní rok proběhl bez větších problémů. V současné době má škola díky novým oknům a zateplení mnohem lepší mikroklima. Všechny problémy byly odstraněny a s novým školním rokem budeme opět vyuţívat obě budovy. Škola leţí na jihozápadním okraji Prahy v blízkosti Prokopského údolí. Přístup do školy je umoţněn podchodem pod okruţní silnicí sídliště Velká Ohrada. Tím je pro všechny ţáky školy odstraněno nebezpečí přecházení dopravně silně vyuţívané silnice. V současné době jsou ţáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu R.O.Z.U.M. Tato zkratka vyjadřuje pojetí našeho programu (Rozvoj osobnosti, zdraví, učení a morálky) podle řeckého kalokagathia, coţ je pojem, který vyjadřuje antické řecké přesvědčení, ţe krásné a dobré, krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného. Co není zároveň dobré, nemůţe být krásné a naopak. Aplikován na člověka vyjadřuje ideál harmonického souladu a vyváţenosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti. Pouze 5. ročník je vzděláván posledním rokem podle vzdělávacího programu Základní škola. Hlavními principy vzdělávání v ZŠ Klausova jsou: anglický jazyk od 1. ročníku rozšířená volitelná dvouhodinová výchova na 2. stupni (fotbalová příprava; sportovní příprava; člověk, matematika a příroda nebo německý jazyk) mnoţství volitelných předmětů napříč 2. stupněm (s výjimkou 6. ročníku) mezipředmětové projekty otevřenost veřejnosti stálým pedagogickým sborem zajišťování velmi příjemného klimatu ve škole Školní druţina pro ţáky 1. aţ 4. ročníku je na přání rodičů v provozu od 6,30 do Věnujeme maximální péči vzdělávání ţákům s SPU a cizincům, kterých je v naší škole velké mnoţství. Váţíme si kaţdého velmi nadaného ţáka a i jim věnujeme zvláštní péči. Všichni zaměstnanci školy se snaţí o jednotný přístup k ţákům. Ke stejnému postupu při výchově a vzdělávání se snaţíme přesvědčit i rodiče ţáků. Bez sjednoceného postupu by i nejlepší myšlenky byly neuskutečnitelné. 2

3 2. Údaje o pracovnících školy ( v hlavní činnosti ) a) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby k přepočt.prac. k fyzické osoby k přepočt.prac. k pedagogičtí celkem 26 24, ,77 z toho: vychovatelé nepedagogičtí celkem 13 12, ,48 celkem 39 37, ,25 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk počet pedagogů (fyz.osoby) % z celkového počtu pedagogů 30 a méně a více celkem ,2 15,4 42,3 19,2 3,9 100% Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 44,15 let. Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 23 ţen ( 88,5%) a 3 muţi ( 11,5%). c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) k Pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace (fyzické osoby) počet % z celku počet % z celku I. stupeň II.stupeň vychovatelé Mezi pedagogy bez odborné kvalifikace jsem zahrnula absolventa bakalářského studia obor TV, který učí většinu tělesných výchov na škole, absolventa bakalářského studia obor HV-NJ, který učil tyto předměty na poloviční úvazek. Tento pan učitel vede ţáky k lásce k hudbě a mnoho z nich se během roku naučilo hrát na flétnu. Dalším pedagogem je učitelka s více jak 25 letou praxí, která se dlouhodobě řadí mezi výborné, kvalitní pedagogy. 3

4 c) jazykové vzdělávání a jeho podpora k vyučovací jazyk celkem počet učitelů cizích jazyků fyzické osoby z celku rodilí mluvčí z celku bez odborné kvalifikace 1 Aj ,36 Nj ,36 přepočtené osoby celkem vyučovací jazyk žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1.stupeň 2.stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň Aj Nj Při jazykovém vzdělávání jsme zorganizovali tři velké akce. V průběhu měsíce září přijeli do naší školy hudebníci z USA. Bylo jich cca 20. Konverzovali ve skupinkách se všemi ţáky od 4. ročníku. V závěru dne nám zahráli a zazpívali. Jejich koncert byl překrásný. Trval více neţ 2 hodiny a mnoho písní znali i ţáci a mohli se tedy při refrénu přidat. V dubnu proběhly Anglické dny. Celý týden se vyučování zúčastnilo 2 6 Američanů, kteří se ţáky vţdy celé dopoledne konverzovali a v odpoledních hodinách vedli v angličtině tréninky košíkové. Anglické dny se setkaly s velkým úspěchem u ţáků a pro příští rok jsme zařadili do výuky konverzaci s rodilými mluvčími, kterou si v rámci volitelných předmětů vybrala polovina ţáků. V posledním čtvrtletí proběhlo 16 hodin konverzace pedagogů vyučujících anglický jazyk s rodilým mluvčím. e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody obchodu zaměstnanců v průběhu školního roku 2010/2011 Počet přijatých nových absolventů učitelského studia : 1 Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců : - odchod do starobního důchodu 0 osob - odchod ve zkušební době 0 osob - odchod po ukončení prac.poměru na dobu určitou 3 osoby (z toho zástupy na nemocné pedagogy 2 osoby) - odchod mimo školství 2 osoby - odchod z nadbytečnosti 0 osob - odchod do soukromého školství 1 osoba 4

5 Důvody odchodu nepedagogických zaměstnanců : ze zdravotních důvodů 0 osob - odchod do starobního důchodu 0 osob - odchod po ukončení prac.poměru na dobu určitou 0 osob (z toho zástupy za nemocné zaměstnance) 0 osob - odchod mimo školství 0 osob - odchod z nadbytečnosti 0 osob (případně jiné důvody) f) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy (dle zákona č.563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) - průběžné vzdělávání (kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem) : Název kurzu, semináře Školící instituce Počet účastníků Čtenářská gramotnost NIDV Jihlava 2 3 dny Systematická konstalace Nová škola 2 1 den Fyzika 8 Nová škola 1 1 den Seminář Ornita Ornita 2 3 dny Programy primární prevence 1 1 den Agrese, agr. Chování, šikana 1 1 den Konference AJ ZČU Plzeň 1 1 den Škola čtenářských dovedností NIDV Jihlava 2 3 dny Průměrná délka DVPP na 1 pedagoga Autonomie, odpovědnost, Parlament ČR 1 1 den kvalita Celkem x x ( v komentáři zhodnoťte DVPP zejména s ohledem na efektivnost vyuţití v práci školy ) Většina pedagogů má zájem o vzdělávání a navazování kontaktů. Je třeba vzájemně mezi školami komunikovat, přijmout nové metody práce, vybrat si pro svůj předmět, třídu to nejlepší, neokoukané. Důleţité je zjistit i to, ţe i ostatní vyučující nebo vedení školy se potýkají se stejnými problémy apod. Výsledky, zjištění si předáváme na MS, PK i pedagogických radách. Platí jako v minulých letech, ţe 1/3 ceny školení si hradí účastník sám, 2/3 hradí škola. V období od září 2010 do srpna 2011 jsme vyčerpali na DVPP 8 846,-Kč. Je to částka menší neţ v minulých letech. Stává se častěji, ţe školení jsou zdarma dotované EU. 5

6 - doplnění odborné kvalifikace (počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňovali nebo rozšiřovali vzdělání studiem na vysokých školách (neměli odbornou kvalifikaci pro přímou pedagog. činnost podle zákona č.563/2004 Sb.), případně absolvovali managerské či jiné studium Zaměření a druh studia Škola Počet účastníků Učitelství I. st. s AJ Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem 1 Učitelství I. st. UK - \Pedagogická fakulta Praha 1 Rozšiřující studium Celkem x 2 3. Mzdové podmínky Údaje uvedené tabulce vychází ze statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P1-04 a týkají se zaměstnanců v hlavní činnosti školy Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové sloţky platu průměrná výše nenárokové sloţky platu Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové sloţky platu průměrná výše nenárokové sloţky platu I.pololetí celý rok I.pololetí Pouţitím dalších mimorozpočtových zdrojů v roce z fondu odměn, z doplňkové činnosti, z ostatních zdrojů se ve skutečnosti zvýšil výše uvedený plat pedagogických pracovníků o 226 Kč na Kč a nepedagogických o 307 Kč na Kč měsíčně. 6

7 4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost Největší změny byly provedeny na obou budovách školy. Tzv. stará budova získala nová okna, zateplení, novou střechu a novou omítku. Nová budova byla nejprve zainjektována proti posunu, byla zbourána a následně vybudována atika pod střechou, v budově byla vyměněna okna, také byla zateplena a nově omítnuta. V průběhu prázdnin byla vymalována nová budova a horní patro staré budovy. Obě tělocvičny mají opravený povrch. Byl pořízen nový nábytek do některých tříd. Ve výtvarné učebně byly rekonstruovány desky lavic. 2 počítačové učebny byly vybaveny některými novými počítači a jedna z nich novým nábytkem. Získali jsme vlastní plynovou kotelnu, která nám ušetří velké mnoţství financí vydaných za teplo a ohřev teplé vody. V průběhu prázdnin byly odstraněny drátěné šatní kóje a vybouraná podlaha pod nimi. Na nově vytvořený dláţděný povrch jsou instalovány šatní skříňky. Kaţdý ţák bude mít vlastní skříňku a tím zabráníme problémům, které občas vznikaly při záměně nebo ztrátách obuvi či oblečení. Průběţně nakupujeme nové učebnice a další pomůcky podle potřeb jednotlivých Metodických sdruţení a Předmětových komisí. Největší poloţka byla vydána za učebnice a pracovní sešity pro předmět anglický jazyk. Dosavadní Projecty druhé řady byly nahrazeny aktuálnějšími Projecty řady třetí. K této obnově jsme přistoupili hlavně proto, ţe předchozí učebnice byly jiţ velmi opotřebované a také zastaralé. Jako kaţdoročně, tak i v tomto školním roce jsme nakupovali počítačové programy podle návrhů Metodických sdruţení a Předmětových komisí. Doplňovali jsme hračky a hry do školní druţiny a knihy do ţákovské knihovny. 5. Základní výkonové údaje o škole a) počty tříd I.stupeň II.stupeň celkem Počet tříd celkem k k v tom : počet běžných tříd k k počet speciálních tříd k k

8 b) počty žáků I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k k v tom: v běžných třídách k k ve speciálních třídách k k c) průměrný počet žáků na třídu I.stupeň I.stupeň běžné třídy speciální třídy II.stupeň běžné třídy II.stupeň speciální třídy 20, , ,73 průměr za I.a II.stupeň běžných tříd d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVZ ZV Vzdělávací obor počet žáků matematika a její aplikace 0 člověk a příroda 43 tělesná výchova 42 cizí jazyky 48 v tom: anglický jazyk francouzský jazyk německý jazyk 48 ruský jazyk španělský jazyk italský jazyk jiný jazyk umění a kultura informační a komunikační technologie 8

9 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - individuální integrace žáků v běžných třídách (na základě doporučení PPP, SPC, nebo odborného lékaře) Počet integrov. žáků celkem mentální sluchové zrakové Druh postižení tělesné vady řeči více vad autismus vývojové poruchy učení chování k k (v komentáři uvést zkušenosti s integrací, spoluprací s občanskými sdruţeními, PPP, SPC atd., případně informace o zřízení funkce asistenta pedagoga a dalších aktivitách školy na tomto úseku) Asistentka pedagoga pracuje s integrovaným ţákem jiţ devět let a společně s rodiči, s SPC při Jedličkově ústavu byla nápomocna při výběru další moţnosti vzdělávání této ţákyně. Tím, ţe ţákyně splnila 9 let školní docházky, jsme s asistentkou ukončili pracovní poměr. Vzhledem k vysokému počtu ţáků s poruchami učení, úzce spolupracujeme s PPP v ulici Kuncova, konkrétně s Mgr. Lněníčkovou. Spolupráce s ní je výborná, informace jdou oběma směry. - speciální třídy - 0 b) přeřazení do ZŠ s upraveným vzdělávacím programem pro handicapované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ze kterých ročníků 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. počet žáků c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída (zkušenosti s přípravnou třídou, s dalším začleňováním ţáků ze sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného prostředí do základní školy) Již třetím rokem přípravný ročník neotvíráme. d) zkušenosti s péčí o nadané žáky O nadané ţáky pečujeme formou individuálního přístupu, zadáváním mimořádných úkolů ve prospěch skupiny, podílením se na projektovém vyučování, zapojením do různých soutěţí a olympiád. Vyuţíváme Vyhlášky č. 73/2005 o vzdělávání mimořádně nadaných ţáků, studentů. Ještě nikdo z našich ţáků a jejich zákonných zástupců nevyuţil 14 této vyhlášky o přeřazení nadaného ţáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. V našem ŠVP se ţáci jiţ od šestého ročníku zaměřují na oblast vzdělání, která je jim bliţší rozšířenou výuku německý jazyk, přírodní vědy nebo sport. My ZŠ máme velkou nevýhodu v odchodu ţáků na víceletá gymnázia. V současné době, kdy je ţáků II. stupně málo, jsou přijímáni skoro všichni. 9

10 7. Výsledky zápisů do prvních tříd 2011/2012 Počet dětí zapsaných do prvních tříd Počet dětí skutečně přijatých do prvních tříd Počet prvních tříd Počet odkladů pro školní rok 2011/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia: počet vydaných zápisových lístků celkem :12 přijato celkem : 8 Gymnázia 8-letá (z 5. ročníku) 6-letá (ze 7. ročníku) krajská soukromá církevní krajská soukromá církevní přijatých celkem b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků počet vydaných zápisových lístků celkem : 26 přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků : Střední školy gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště zřizované krajem církevní soukromé Integrovaná žákyně byla přijata na ZŠ speciální a praktickou. celkem 10

11 přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: OU, U z devátých ročníků z nižších ročníků zřizované krajem 5 0 církevní 0 0 soukromé 0 0 c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku : 26 v nižším ročníku : 0 9. Chování žáků a zameškané hodiny (klasifikace chování, nejčastější výchovné problémy, které byly na škole řešeny, porovnání s předchozím školním rokem) Zameškané školní rok 2009/2010 školní rok 2010/2011 hodiny neomluvené počet hodin počet žáků počet hodin počet žáků I.stupeň II.stupeň celkem Vysoký počet neomluvených hodin ( 139 hodin ze 143) je prací jednoho ţáka - cizince na prvním stupni. Ţák do naší školy přišel na konci září a jiţ od listopadu jsme se snaţili o spolupráci s rodiči. Ti totiţ chlapce neomlouvali do ŢK. Rodiče však se školou nespolupracovali, do školy ani na výzvy z OSPOD MČ Praha 13 se nedostavili. Spolupracovala jsem s cizineckou policií, psala na ambasádu. Rodiče nezajistili ţákovi doučování, chlapec v hodinách nepracoval, proto neprospěl a má opakovat ročník. Vysvědčení si však nevyzvedli a do školy nenastoupil. Na druhém stupni se vysokým počtem neomluvených hodin (35 ze 47) podílel ţák, který k nám nastoupil do osmého ročníku v květnu. Kdyţ zjistil on i jeho matka, ţe vědomosti jsou velmi malé a bude hodnocen z několika předmětů nedostatečnou, přestal do školy chodit. Matka ho odhlásila ze školy, prý bude studovat ve Švýcarsku. 11

12 10. Výsledky vzdělávání žáků Prospěch (II.pololetí 10/11) počet žáků % prospěli: I.stupeň ,9 II.stupeň ,1 z toho s vyznamenáním ,45 neprospěli: I.stupeň 1 0,32 II.stupeň 1 0,32 nehodnoceni: I.stupeň 1 0,32 II.stupeň 0 0 Nehodnocena byla ţákyně, která plní docházku zvláštním způsobem a bude přezkoušena v podzimních měsících. Celkový průměr 2.pololetí 10/11 I.stupeň 1,27 II.stupeń 1,65 celkem 1,49 (v textu lze doplnit další údaje o vzdělávání ţáků, porovnání s předchozím rokem, výsledky různých testů, důvody nehodnocení aj.) 11. Hodnocení činnosti školní družiny klubu počet oddělení Školní družina Školní klub 0 0 počet žáků Ve škole nemáme školní klub. Docházka do školní druţiny byla prodlouţena od 6,30 do 17,30 (místo 17,00) na ţádost rodičů. Ve školní druţině byly 4 oddělení, do kterých chodí ţáci ročníku. Bohuţel kvůli přestavbě 2 učebny slouţily v dopoledních hodinách pro výuku a v odpoledních hodinách jako herny ŠD. V minulosti tomu tak nebylo a od příštího školního roku budou zase všechny učebny a herny oddělené. Přesto nebyly na činnost ŠD ţádné stíţnosti. Naopak si rodiče pochvalovali práci vychovatelek, pestrý program, mnoţství krouţků, kterých se ţáci mohli v odpoledních hodinách zúčastnit a také to, ţe děti za kaţdého počasí tráví část odpoledne venku na zahradě. Práce vychovatelek školní druţiny není omezena pouze na práci ve školní druţině. Občas suplují nebo doprovázejí ţáky obou stupňů na obvodní kola soutěţí a také se věnují přípravě a organizování programů pro mateřské školy, které kaţdoročně organizujeme. Některé paní vychovatelky se zúčastnily škol v přírodě. 12

13 12. Školní a závodní stravování - počty stravovaných žáků :301 z toho z jiných škol :0 ( v komentáři lze doplnit další informace - např. mléčné svačinky, pitný reţim, počty dospělých strávníků v závodním stravování a cizích strávníků v rámci doplňkové činnosti, školní bufety, případné problémy, které škola řešila v souvislosti s provozem ŠJ aj.) Školní jídelna nabízela většinu školního roku dvě jídla na výběr. Velmi často je součástí oběda jogurt nebo ovoce a k pití je vţdy mléko a čaj (příp. dţus, ovocná šťáva atd.). Na jídlo ve školní jídelně nebyla za dobu působení současného vedení školy podána jediná stíţnost. Naopak je často jídlo chváleno a zaměstnanci školy ve 100 % vyuţívají moţnost se zde stravovat. Proto jsme od příštího školního roku přistoupili k nabízení jídla přes ulici, coţ by ve svém důsledku mělo finančně škole pomoci a zároveň předpokládáme, ţe uspokojíme mnoho důchodců či rodičů na mateřské dovolené. Ţáci 1. stupně dostávali 3x měsíčně zdarma ovoce do škol a všichni ţáci měli moţnost 1x denně nakupovat dotované mléko pomocí kreditních kartiček. Zároveň máme ve škole automat, který poskytuje dětem plněné bagety a také automat na limonády a perlivé a neperlivé vody. Pro pedagogy jsme z FKSP koupili tzv. sodastream. Více neţ polovina zaměstnanců jej vyuţívá. O pitný reţim se škola pečlivě stará jak u ţáků, tak u zaměstnanců. 13. Výjezdy žáků mimo objekt školy Druh výjezdu počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy z toho do zahraničí 2 58 ŠVP lyžařské kurzy 1 25 z toho do zahraničí 0 0 ( v textu lze doplnit zhodnocení) Výjezdy do zahraničí se týkaly projektového vyučování. Jiţ několik let pokračujeme a propracováváme myšlenku Domov. Začali jsme projektem Praha 13 Můj domov, dalším rokem Praha Můj domov, Střední Čechy Můj domov, ČR Můj domov a letos se projekt jmenoval Evropa Můj domov. Ţáci navštívili Vídeň a Trojmezí. Ostatní vzdělávací výjezdy byly v několika případech spojeny s projektovým vyučování, jiné s výukovými předměty např. D,F. Školy v přírodě jsou oblíbené ţáky i rodiči, vyjíţdí skoro polovina ţáků. Pravidelně naplňujeme lyţařský kurz. 13

14 14. Poradenské služby školy ( výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Výchovným poradcem na škole je empatická paní učitelka Mgr. Zdeňka Novotná, s výchovným poradenstvím má mnohaletou zkušenost. U dětí se těší velké oblibě a důvěře. Spolupracuje s psychologem z PPP, potřebné informace předává třídním učitelům i rodičům. Zúčastňuje se výchovných komisí s rodiči ţáků, kteří mají výchovné či vzdělávací problémy.po celý rok věnuje péči ţákům devátých tříd a jejich rodičům. Potřebné informace umísťuje na web stránky naší školy, pořádá informativní schůzky. Organizuje pro zájemce profi vyšetření. Na škole proběhl cyklus přednášek Policie ČR pro I. i II. stupeň. Vedení školy spolupracuje s Oddělením péče o děti ( OSPOD) MČ Praha 13, s vedoucí tohoto oddělení p. V.Hübnerovou. 15. Polytechnická výchova Polytechnická výchova je v naší škole vyučována jiţ od 1. ročníku. Ţáci se učí práci s jehlou a nití, plést příp. háčkovat, pracovat s lepidlem, papírem, vyrábějí různá přáníčka, obrázky, dárky rodičům. Na druhém stupni je polytechnická výchova vyučována v rámci vaření. Máme velmi dobře vybavenou ţákovskou kuchyňku a šikovné paní učitelky s kulinářskou fantazií, které předmět vyučují. Polytechnická výchova se dále učí v rámci pěstitelských prací v 7. ročníku. Také vyuţíváme pro polytechnickou výuku počítače a mediální výchovu, kdy se ţáci učí vydávat školní časopis. 16. Prevence rizikového chování ( sociálně-patologických jevů) Ve školním roce 2010/2011 jsme se zaměřili na plošné působení na ţáky v rámci předmětů prvouka, přírodověda, etická výchova, rodinná a občanská výchova a přírodopis. Cílem nebylo jen předat co nejvíce informací o škodlivosti návykových látek, řešení obtíţných osobních a rodinných situací, ale také doporučit organizace, které pomohou odborně. Zároveň jsme pomocí vhodně zvolených aktivit a programů získali přehled o některých věcech, které ţáky trápí, nevědí si rady,nemají odvahu se svěřit rodičům. V 1. pololetí jsme oslovili občanské sdruţení PRAK,které pro ţáky 2. stupně připravilo besedy na téma Zdravý ţivotní styl, Komunikace a návštěvu Terezína (Malá pevnost, muzeum) s odborným výkladem. Ţáci 8.a 9. třídy shlédli také výstavu v Ţidovském muzeu v Praze,týkající se koncentračních táborů na území Běloruska a Ukrajiny. Vše téţ s odborným výkladem. Všichni ţáci II. stupně shlédli film LIDICE. Ve 2. pololetí proběhla na druhém stupni série besed o kouření,poţívání návykových látek,krizovém chování. Ţáci 8. ročníku se dozvěděli bliţší informace o nakaţení virem HIV,nemoci AIDS,byli seznámeni s prevencí. Devátá třída besedovala o holocaustu s přímým účastníkem, bývalým vězněm z Treblinky. Na 1.stupni probíhaly některé hodiny prvouky a přírodovědy na dopravním hřišti. 14

15 V letošním školním roce bychom rádi spolupracovali s o.s. Prak i panem Váchou, který připravil aktivity pro 2 pololetí. 17. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, mimoškolní aktivity, mezinárodní spolupráce ( pravidelná setkání a konzultační hodiny pro rodiče, pomoc při realizaci a financování různých akcí, spolupráce se sponzory, s MČ, jinými školami, občan. sdruţeními apod., druh zahraniční spolupráce název partnerských subjektů, stát) O oboustrannou funkční spolupráci s rodiči velmi usilujeme. Jsme si vědomi, ţe pouze působení rodičů i pedagogů současně můţe přinést dobré výsledky. Vţdy na začátku školního roku organizujeme Den krouţků, kde si rodiče mohou vybrat, jak budou jejich děti trávit svůj volný čas. Následuje přátelské setkání s rodiči. Tam představíme učitelský sbor a školskou radu a zodpovídáme dotazy rodičů. V průběhu školního roku proběhne několik třídních schůzek (případně konzultačních hodin na 2. stupni). Pořádáme Den otevřených dveří. Dopoledne se rodiče mohou zúčastnit vyučovacích hodin jako pozorovatelé a v odpoledních hodinách probíhají dílničky, kdy si děti i s rodiči mohou vyzkoušet různé aktivity, pokusy... V závěru školního roku pořádáme pravidelně zahradní slavnosti, kde formou dramatických představení, hudebních vystoupení a přehlídkou prací na nástěnkách prezentujeme vše, co jsme se v průběhu školního roku učili a co jsme vyráběli. V prosinci organizujeme jarmark, pro který všechny třídy vyrábějí v rámci polytechnické výchovy vánoční ozdoby a dárky pro rodiče. Peníze, které za ozdoby a dobrovolné vstupné vybereme, jsme v tomto školním roce věnovali na zakoupení závěsného jízdního kola pro nevidomého chlapce Nadace Leontinka se sídlem v Praze 5. V závěru školního roku organizujeme slavnostní loučení ţáků 9. tříd. Je to společenská událost, které se kaţdoročně účastní i bývalí ţáci, rodiče, prarodiče a příbuzní ţáků. Akce má jiţ dlouholetou tradici a vţdy vysokou úroveň. Spolupracujeme také s malotřídními školami na Praze 13 a v blízkém okolí Prahy. Letos (na rozdíl od minulých let) jsme místo dvou soutěţí: sportovní a vědomostní nazývanou Prokopský M.U.Z.O.R (pozpátku název našeho školního vzdělávacího programu), zorganizovali kvůli přestavbě pouze další ročník MUZORu. Sešlo se 6 škol. Soutěţilo se ve sportu, v anglickém jazyce, v matematice, logice a dějepisu. Dále jsme organizovali před zápisem několik dopolední pro mateřské školy v okolí a po zápisu Školičky budoucích prvňáčků. Z mezinárodní spolupráce stojí za zmínku pouze spolupráce s Američany, která je popsána v jiné části Výroční zprávy. Úzce spolupracujeme s členy naší Školské rady. Na pravidelných schůzkách, které se konají vždy v ředitelně školy, probíráme připomínky z řad rodičů, veřejnosti, návrhy nápady. Členové naší Školské rady jsou oporou i v těžších dobách jako byl obtížný začátek školního roku Děkuji. 15

16 18. Prezentace žáků a školy na veřejnosti, úspěchy žáků v soutěžích (např. výstavy, přehlídky, koncerty, prezentace v médiích, dosaţené úspěchy ţáků škol v jednotlivých soutěţích - vědomostních, sportovních, uměleckých aj.) Akce pro rodiče, veřejnost Letošní školní rok byl nestandardní. V přípravném týdnu se školou doslova a do písmene prohnala voda. Zahájili jsme rok s velkým pochopením pedagogů i ostatních zaměstnanců. Patří jim velké poděkování. Navíc jsme se celý rok museli obejít bez tříd v nové budově (porušená statika), to znamená, ţe některé třídy byly dopoledne vyuţity k výuce a odpoledne pro potřeby ŠD. Samozřejmě, ţe děkuji téţ rodičům za pochopení a za trpělivost. Tyto problémy neměly vliv na výuku, na organizaci výletů a návštěv různých akcí, aktivit pro ţáky. Chci vyzdvihnout jen ty nejpovedenější aktivity školy, které mají v naší škole tradici: Den kroužků 8.9.tento den probíhal zápis do zájmových krouţků, rodiče jiţ z předchozích let ví, ţe ten den zapíší dítě do několika krouţků, vidí vyučujícího nebo trenéra, mohou si vybrat z rozmanité nabídky, pak následují třídní schůzky a přátelské setkání pedagogů a rodičů velmi úspěšná a veřejností ceněná akce - Charita všichni pedagogové vedou ţáky k soucítění s nemocnými a potřebnými např. Srdíčkový den, kdy prodejem magnetických obrázků přispíváme na nákup lékařských přístrojů do nemocnic, přispěli jsme na zakoupení závěsného kola pro nevidomého chlapce Sport naše škola disponuje fotbalovým hřištěm s umělou trávou třetí generace, nejen tento moment, ale i snaha pedagogů rozvíjet osobnost dítěte po duševní i tělesné stránce nás zapojuje do prakticky všech sportovní soutěţí ( přespolní běh, fotbal, házená, vybíjená, florbal a mnoho dalších napříč všemi věkovými kategoriemi) Divadlo ţáci nastudovali a prezentovali se třemi divadelními představeními Výlet pana Broučka, narození Jeţíše Krista, Rusalka Divadlo bylo společnou prací výtvarníků kulisy, hudebníků hudební doprovod, češtinářů přednes, intonace apod. Nadšeně spolupracovali i bývalí ţáci. Představení se konala pro rodiče, pro veřejnost na Zimním stadionu apod. Příroda ţáci druhého stupně si mohou vybrat rozšířenou výuku na přírodní vědy, účastníme se Biologických olympiád ve svých aktivitách nezapomínáme na lásku k přírodě, spolupracujeme s ORNITOU, pozorujeme ptactvo, zúčastňujeme se přírodovědně-ochranářské soutěţe Zelená stezka, navštěvujeme celoročně přírodovědný krouţek BIZON pracujeme na školním pozemku třídíme odpad 16

17 Otevřenost školy pro veřejnost vedení školy je maximálně vstřícné pro návštěvníky školy i zaměstnance, říkáme tomu trvale otevřené dveře Rodiče nás mohou navštívit při otevřených dnech mohou nahlíţet do výuky to se týká převáţně rodičů ţáků I. stupně Mohou nás navštívit rodiče budoucích prvňáčků a to při příleţitosti Dne otevřených dveří, kdy si pro zájemce připravujeme různé aktivity, dílny Navštěvují nás budoucí ţáci po celé druhé pololetí formou školiček coţ se nám velmi osvědčilo, veřejnost pozná paní učitelky prvního stupně a jiţ v červnu se na třídní schůzce dozví vše potřebné v souvislosti se školní docházkou od 1.9. Spolupracujeme s rodilými mluvčími, kteří vstupují do výuky, konverzují s pedagogy Aj, připravují pro ţáky hodiny basketu nebo zpěvu Navštěvují nás MŠ, neúplné základní školy, pro které připravujeme programy a soutěţe, vánoční, velikonoční, vědomostní ( např. MUZOR) Vánoční jarmark oblíbená vánoční tradice zpěv pěveckého sboru, prezentace drobných vánočních výrobků z rukou dětí, některé třídy měly besídku, je to krásné zastavení v hektických dnech Zápis do prvních tříd nespokojujeme se jen se zápisem dětí, ale připravujeme jim nějaký záţitek, proţitek a dárek Uţ jsme měli zápis laděný do filmů o Harry Poterovi, Klíčky školu otvírají, Ladění s postavičkami Josefa Lady, do pohádek K.Čapka Čapkování, Ţáčkování s básničkami J. Ţáčka, naposledy Večerníčkování s postavičkami, které znají děti z večerníčků Bezpečnost - velkou pozornost věnujeme jakékoliv prevenci doprava, úrazy, zdraví, návykové látky, alkohol, tabákové výrobky, šikana, kyberšikana, rasismus, vandalismus, záškoláctví, správné sloţení stravy, pohyb, jak se chovat k neznámým lidem apod. Dětský karneval dlouhou tradici má pořádání dětského karnevalu, který probíhá v sobotním odpoledni, dopoledne připravujeme sál a od 14,00 vypukne rej masek, tanec, hudba, drobné soutěţe, odměněni jsou nejen ti, kteří si dali na své masce záleţet, ale všichni, kteří se zúčastnili Vědomostní soutěže, olympiády pořádáme školní kola v různých oborech biologická olympiáda, dějepisná, literární, poetické setkání, soutěţ ve zpěvu česky i anglicky, matematické olympiády, pythagoriády, soutěţ v anglickém jazyce ţák S. Beneš osadil 2. místo v anglické soutěţi v krajském kole ţák M. Müller postoupil do krajské soutěţe Praţské poetické setkání v matematické soutěţi Uvaţuj logicky jsme sbírali čtvrtá a pátá místa Rozloučení se s žáky 9. tříd jsem velmi ráda za krásnou a tradiční akci - slavnostní vyřazování ţáků 9. tříd. Chlapci a dívky, na zvolenou hudbu, nastupují v krásných šatech, oblecích na schody v atriu, moderátor sděluje veřejnosti, kdy k nám ţák nastoupil, kam odchází a a jaké je jeho ţivotní krédo, dostávají šerpu, pamětní list, květinu, předají prvním třídám symbolické pokračování studia na naší škole strom ţivota. Po projevech ze strany pedagogů i ţáků odcházejí do ţivota. Dojemné, slavnostní, důstojné. 17

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola, Praha 13, Janského 2189

Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Zpracoval: RNDr. Miroslav Foltýn Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje a charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 200/20. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 3, Fingerova

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Základní škola, Praha 3, Kuncova 58 55 Praha 5 - Stodůlky tel.: 235 52 975 6, fax 235 52 8 e-mail: info@zskuncova.org www: http://www.zskuncova.org Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Předkladatel: Josef Knepr Zpracovatelé: Josef Knepr, Lenka Raisová, Ivana Setničková, Věra Kovářová, Miluše Adamčíková,

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti základní školy. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Předkladatel: Josef Knepr Zpracovatelé: Josef Knepr, Lenka Raisová, Zuzana Kronďáková, Věra Kovářová, Miluše Adamčíková,

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Praha, říjen 2010 OBSAH Správní obvod... 3 Zřizovatel... 3 Zásadní změny v síti škol... 3 Charakteristika základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zřizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel.: 235 520 975 6, fax 235 521 008 e-mail: info@zskuncova.org www: http://www.zskuncova.org Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 20/202. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 3, Fingerova

Více

(dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): IČO: 00 231 312

(dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): IČO: 00 231 312 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ 700 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 ČJ.: 119/14/DOC OBSAH 1. Základní údaje o škole str. 3 4 1.1 Název školy str. 3

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 2 0 1 3

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 2 0 1 3 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více