Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/ Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 sídlo školy: Klausova 2450, Praha 5 Velká Ohrada IČ : kontaktní spojení telefon , fax , www a) poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č.j / ze dne identifikátor předškolního zařízení: základní škola IZO: kapacita 780 ţáků školní druţina IZO kapacita 180 ţáků školní jídelna IZO: kapacita 500 jídel c) zřizovatel: Městská část Praha 13,Sluneční náměstí 13/2580, Praha 5-Nové Butovice, IČ : d) forma hospodaření Škola je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření. e) vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, ) ředitel(ka) školy : Mgr. Věnceslava Hanzlíková zástupce pro I.stupeň : Mgr. Helena Hejnová zástupce pro II.stupeň : PaedDr. Alena Klímová vedoucí školní druţiny: Lenka Třešňáková vedoucí školní jídelny : Helena Hošková sekretariát : Lenka Krechanová

2 f) název, zaměření a zhodnocení školního vzdělávacího programu, charakteristika školy Základní škola Klausova přijala své jméno podle světově známého gynekologa profesora MUDr. Karla Klause, kterému byl za neohroţený postoj za druhé světové války udělen Čs válečný kříţ. Podobně neohroţeně, trpělivě a s velkým pracovním nasazením se všichni zaměstnanci školy vyrovnali s velkou přestavbou, která probíhala po celý školní rok. V příštím školním roce bude, jiţ však v mnohem menší míře, přestavba pokračovat. Na rozdíl od předchozích let byly třídy prvního i druhého stupně umístěny v tzv. staré budově. Na začátku školního roku jsme se potýkali s různými problémy (např. při úpravě střechy protekla voda do více neţ třiceti místností včetně tělocvičen, kde se následně zvlnily parkety). Společným úsilím a velkou tolerancí všech školní rok proběhl bez větších problémů. V současné době má škola díky novým oknům a zateplení mnohem lepší mikroklima. Všechny problémy byly odstraněny a s novým školním rokem budeme opět vyuţívat obě budovy. Škola leţí na jihozápadním okraji Prahy v blízkosti Prokopského údolí. Přístup do školy je umoţněn podchodem pod okruţní silnicí sídliště Velká Ohrada. Tím je pro všechny ţáky školy odstraněno nebezpečí přecházení dopravně silně vyuţívané silnice. V současné době jsou ţáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu R.O.Z.U.M. Tato zkratka vyjadřuje pojetí našeho programu (Rozvoj osobnosti, zdraví, učení a morálky) podle řeckého kalokagathia, coţ je pojem, který vyjadřuje antické řecké přesvědčení, ţe krásné a dobré, krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného. Co není zároveň dobré, nemůţe být krásné a naopak. Aplikován na člověka vyjadřuje ideál harmonického souladu a vyváţenosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti. Pouze 5. ročník je vzděláván posledním rokem podle vzdělávacího programu Základní škola. Hlavními principy vzdělávání v ZŠ Klausova jsou: anglický jazyk od 1. ročníku rozšířená volitelná dvouhodinová výchova na 2. stupni (fotbalová příprava; sportovní příprava; člověk, matematika a příroda nebo německý jazyk) mnoţství volitelných předmětů napříč 2. stupněm (s výjimkou 6. ročníku) mezipředmětové projekty otevřenost veřejnosti stálým pedagogickým sborem zajišťování velmi příjemného klimatu ve škole Školní druţina pro ţáky 1. aţ 4. ročníku je na přání rodičů v provozu od 6,30 do Věnujeme maximální péči vzdělávání ţákům s SPU a cizincům, kterých je v naší škole velké mnoţství. Váţíme si kaţdého velmi nadaného ţáka a i jim věnujeme zvláštní péči. Všichni zaměstnanci školy se snaţí o jednotný přístup k ţákům. Ke stejnému postupu při výchově a vzdělávání se snaţíme přesvědčit i rodiče ţáků. Bez sjednoceného postupu by i nejlepší myšlenky byly neuskutečnitelné. 2

3 2. Údaje o pracovnících školy ( v hlavní činnosti ) a) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby k přepočt.prac. k fyzické osoby k přepočt.prac. k pedagogičtí celkem 26 24, ,77 z toho: vychovatelé nepedagogičtí celkem 13 12, ,48 celkem 39 37, ,25 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk počet pedagogů (fyz.osoby) % z celkového počtu pedagogů 30 a méně a více celkem ,2 15,4 42,3 19,2 3,9 100% Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 44,15 let. Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 23 ţen ( 88,5%) a 3 muţi ( 11,5%). c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) k Pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace (fyzické osoby) počet % z celku počet % z celku I. stupeň II.stupeň vychovatelé Mezi pedagogy bez odborné kvalifikace jsem zahrnula absolventa bakalářského studia obor TV, který učí většinu tělesných výchov na škole, absolventa bakalářského studia obor HV-NJ, který učil tyto předměty na poloviční úvazek. Tento pan učitel vede ţáky k lásce k hudbě a mnoho z nich se během roku naučilo hrát na flétnu. Dalším pedagogem je učitelka s více jak 25 letou praxí, která se dlouhodobě řadí mezi výborné, kvalitní pedagogy. 3

4 c) jazykové vzdělávání a jeho podpora k vyučovací jazyk celkem počet učitelů cizích jazyků fyzické osoby z celku rodilí mluvčí z celku bez odborné kvalifikace 1 Aj ,36 Nj ,36 přepočtené osoby celkem vyučovací jazyk žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1.stupeň 2.stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň Aj Nj Při jazykovém vzdělávání jsme zorganizovali tři velké akce. V průběhu měsíce září přijeli do naší školy hudebníci z USA. Bylo jich cca 20. Konverzovali ve skupinkách se všemi ţáky od 4. ročníku. V závěru dne nám zahráli a zazpívali. Jejich koncert byl překrásný. Trval více neţ 2 hodiny a mnoho písní znali i ţáci a mohli se tedy při refrénu přidat. V dubnu proběhly Anglické dny. Celý týden se vyučování zúčastnilo 2 6 Američanů, kteří se ţáky vţdy celé dopoledne konverzovali a v odpoledních hodinách vedli v angličtině tréninky košíkové. Anglické dny se setkaly s velkým úspěchem u ţáků a pro příští rok jsme zařadili do výuky konverzaci s rodilými mluvčími, kterou si v rámci volitelných předmětů vybrala polovina ţáků. V posledním čtvrtletí proběhlo 16 hodin konverzace pedagogů vyučujících anglický jazyk s rodilým mluvčím. e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody obchodu zaměstnanců v průběhu školního roku 2010/2011 Počet přijatých nových absolventů učitelského studia : 1 Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců : - odchod do starobního důchodu 0 osob - odchod ve zkušební době 0 osob - odchod po ukončení prac.poměru na dobu určitou 3 osoby (z toho zástupy na nemocné pedagogy 2 osoby) - odchod mimo školství 2 osoby - odchod z nadbytečnosti 0 osob - odchod do soukromého školství 1 osoba 4

5 Důvody odchodu nepedagogických zaměstnanců : ze zdravotních důvodů 0 osob - odchod do starobního důchodu 0 osob - odchod po ukončení prac.poměru na dobu určitou 0 osob (z toho zástupy za nemocné zaměstnance) 0 osob - odchod mimo školství 0 osob - odchod z nadbytečnosti 0 osob (případně jiné důvody) f) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy (dle zákona č.563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) - průběžné vzdělávání (kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem) : Název kurzu, semináře Školící instituce Počet účastníků Čtenářská gramotnost NIDV Jihlava 2 3 dny Systematická konstalace Nová škola 2 1 den Fyzika 8 Nová škola 1 1 den Seminář Ornita Ornita 2 3 dny Programy primární prevence 1 1 den Agrese, agr. Chování, šikana 1 1 den Konference AJ ZČU Plzeň 1 1 den Škola čtenářských dovedností NIDV Jihlava 2 3 dny Průměrná délka DVPP na 1 pedagoga Autonomie, odpovědnost, Parlament ČR 1 1 den kvalita Celkem x x ( v komentáři zhodnoťte DVPP zejména s ohledem na efektivnost vyuţití v práci školy ) Většina pedagogů má zájem o vzdělávání a navazování kontaktů. Je třeba vzájemně mezi školami komunikovat, přijmout nové metody práce, vybrat si pro svůj předmět, třídu to nejlepší, neokoukané. Důleţité je zjistit i to, ţe i ostatní vyučující nebo vedení školy se potýkají se stejnými problémy apod. Výsledky, zjištění si předáváme na MS, PK i pedagogických radách. Platí jako v minulých letech, ţe 1/3 ceny školení si hradí účastník sám, 2/3 hradí škola. V období od září 2010 do srpna 2011 jsme vyčerpali na DVPP 8 846,-Kč. Je to částka menší neţ v minulých letech. Stává se častěji, ţe školení jsou zdarma dotované EU. 5

6 - doplnění odborné kvalifikace (počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňovali nebo rozšiřovali vzdělání studiem na vysokých školách (neměli odbornou kvalifikaci pro přímou pedagog. činnost podle zákona č.563/2004 Sb.), případně absolvovali managerské či jiné studium Zaměření a druh studia Škola Počet účastníků Učitelství I. st. s AJ Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem 1 Učitelství I. st. UK - \Pedagogická fakulta Praha 1 Rozšiřující studium Celkem x 2 3. Mzdové podmínky Údaje uvedené tabulce vychází ze statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P1-04 a týkají se zaměstnanců v hlavní činnosti školy Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové sloţky platu průměrná výše nenárokové sloţky platu Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové sloţky platu průměrná výše nenárokové sloţky platu I.pololetí celý rok I.pololetí Pouţitím dalších mimorozpočtových zdrojů v roce z fondu odměn, z doplňkové činnosti, z ostatních zdrojů se ve skutečnosti zvýšil výše uvedený plat pedagogických pracovníků o 226 Kč na Kč a nepedagogických o 307 Kč na Kč měsíčně. 6

7 4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost Největší změny byly provedeny na obou budovách školy. Tzv. stará budova získala nová okna, zateplení, novou střechu a novou omítku. Nová budova byla nejprve zainjektována proti posunu, byla zbourána a následně vybudována atika pod střechou, v budově byla vyměněna okna, také byla zateplena a nově omítnuta. V průběhu prázdnin byla vymalována nová budova a horní patro staré budovy. Obě tělocvičny mají opravený povrch. Byl pořízen nový nábytek do některých tříd. Ve výtvarné učebně byly rekonstruovány desky lavic. 2 počítačové učebny byly vybaveny některými novými počítači a jedna z nich novým nábytkem. Získali jsme vlastní plynovou kotelnu, která nám ušetří velké mnoţství financí vydaných za teplo a ohřev teplé vody. V průběhu prázdnin byly odstraněny drátěné šatní kóje a vybouraná podlaha pod nimi. Na nově vytvořený dláţděný povrch jsou instalovány šatní skříňky. Kaţdý ţák bude mít vlastní skříňku a tím zabráníme problémům, které občas vznikaly při záměně nebo ztrátách obuvi či oblečení. Průběţně nakupujeme nové učebnice a další pomůcky podle potřeb jednotlivých Metodických sdruţení a Předmětových komisí. Největší poloţka byla vydána za učebnice a pracovní sešity pro předmět anglický jazyk. Dosavadní Projecty druhé řady byly nahrazeny aktuálnějšími Projecty řady třetí. K této obnově jsme přistoupili hlavně proto, ţe předchozí učebnice byly jiţ velmi opotřebované a také zastaralé. Jako kaţdoročně, tak i v tomto školním roce jsme nakupovali počítačové programy podle návrhů Metodických sdruţení a Předmětových komisí. Doplňovali jsme hračky a hry do školní druţiny a knihy do ţákovské knihovny. 5. Základní výkonové údaje o škole a) počty tříd I.stupeň II.stupeň celkem Počet tříd celkem k k v tom : počet běžných tříd k k počet speciálních tříd k k

8 b) počty žáků I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k k v tom: v běžných třídách k k ve speciálních třídách k k c) průměrný počet žáků na třídu I.stupeň I.stupeň běžné třídy speciální třídy II.stupeň běžné třídy II.stupeň speciální třídy 20, , ,73 průměr za I.a II.stupeň běžných tříd d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVZ ZV Vzdělávací obor počet žáků matematika a její aplikace 0 člověk a příroda 43 tělesná výchova 42 cizí jazyky 48 v tom: anglický jazyk francouzský jazyk německý jazyk 48 ruský jazyk španělský jazyk italský jazyk jiný jazyk umění a kultura informační a komunikační technologie 8

9 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - individuální integrace žáků v běžných třídách (na základě doporučení PPP, SPC, nebo odborného lékaře) Počet integrov. žáků celkem mentální sluchové zrakové Druh postižení tělesné vady řeči více vad autismus vývojové poruchy učení chování k k (v komentáři uvést zkušenosti s integrací, spoluprací s občanskými sdruţeními, PPP, SPC atd., případně informace o zřízení funkce asistenta pedagoga a dalších aktivitách školy na tomto úseku) Asistentka pedagoga pracuje s integrovaným ţákem jiţ devět let a společně s rodiči, s SPC při Jedličkově ústavu byla nápomocna při výběru další moţnosti vzdělávání této ţákyně. Tím, ţe ţákyně splnila 9 let školní docházky, jsme s asistentkou ukončili pracovní poměr. Vzhledem k vysokému počtu ţáků s poruchami učení, úzce spolupracujeme s PPP v ulici Kuncova, konkrétně s Mgr. Lněníčkovou. Spolupráce s ní je výborná, informace jdou oběma směry. - speciální třídy - 0 b) přeřazení do ZŠ s upraveným vzdělávacím programem pro handicapované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ze kterých ročníků 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. počet žáků c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída (zkušenosti s přípravnou třídou, s dalším začleňováním ţáků ze sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného prostředí do základní školy) Již třetím rokem přípravný ročník neotvíráme. d) zkušenosti s péčí o nadané žáky O nadané ţáky pečujeme formou individuálního přístupu, zadáváním mimořádných úkolů ve prospěch skupiny, podílením se na projektovém vyučování, zapojením do různých soutěţí a olympiád. Vyuţíváme Vyhlášky č. 73/2005 o vzdělávání mimořádně nadaných ţáků, studentů. Ještě nikdo z našich ţáků a jejich zákonných zástupců nevyuţil 14 této vyhlášky o přeřazení nadaného ţáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. V našem ŠVP se ţáci jiţ od šestého ročníku zaměřují na oblast vzdělání, která je jim bliţší rozšířenou výuku německý jazyk, přírodní vědy nebo sport. My ZŠ máme velkou nevýhodu v odchodu ţáků na víceletá gymnázia. V současné době, kdy je ţáků II. stupně málo, jsou přijímáni skoro všichni. 9

10 7. Výsledky zápisů do prvních tříd 2011/2012 Počet dětí zapsaných do prvních tříd Počet dětí skutečně přijatých do prvních tříd Počet prvních tříd Počet odkladů pro školní rok 2011/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia: počet vydaných zápisových lístků celkem :12 přijato celkem : 8 Gymnázia 8-letá (z 5. ročníku) 6-letá (ze 7. ročníku) krajská soukromá církevní krajská soukromá církevní přijatých celkem b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků počet vydaných zápisových lístků celkem : 26 přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků : Střední školy gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště zřizované krajem církevní soukromé Integrovaná žákyně byla přijata na ZŠ speciální a praktickou. celkem 10

11 přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: OU, U z devátých ročníků z nižších ročníků zřizované krajem 5 0 církevní 0 0 soukromé 0 0 c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku : 26 v nižším ročníku : 0 9. Chování žáků a zameškané hodiny (klasifikace chování, nejčastější výchovné problémy, které byly na škole řešeny, porovnání s předchozím školním rokem) Zameškané školní rok 2009/2010 školní rok 2010/2011 hodiny neomluvené počet hodin počet žáků počet hodin počet žáků I.stupeň II.stupeň celkem Vysoký počet neomluvených hodin ( 139 hodin ze 143) je prací jednoho ţáka - cizince na prvním stupni. Ţák do naší školy přišel na konci září a jiţ od listopadu jsme se snaţili o spolupráci s rodiči. Ti totiţ chlapce neomlouvali do ŢK. Rodiče však se školou nespolupracovali, do školy ani na výzvy z OSPOD MČ Praha 13 se nedostavili. Spolupracovala jsem s cizineckou policií, psala na ambasádu. Rodiče nezajistili ţákovi doučování, chlapec v hodinách nepracoval, proto neprospěl a má opakovat ročník. Vysvědčení si však nevyzvedli a do školy nenastoupil. Na druhém stupni se vysokým počtem neomluvených hodin (35 ze 47) podílel ţák, který k nám nastoupil do osmého ročníku v květnu. Kdyţ zjistil on i jeho matka, ţe vědomosti jsou velmi malé a bude hodnocen z několika předmětů nedostatečnou, přestal do školy chodit. Matka ho odhlásila ze školy, prý bude studovat ve Švýcarsku. 11

12 10. Výsledky vzdělávání žáků Prospěch (II.pololetí 10/11) počet žáků % prospěli: I.stupeň ,9 II.stupeň ,1 z toho s vyznamenáním ,45 neprospěli: I.stupeň 1 0,32 II.stupeň 1 0,32 nehodnoceni: I.stupeň 1 0,32 II.stupeň 0 0 Nehodnocena byla ţákyně, která plní docházku zvláštním způsobem a bude přezkoušena v podzimních měsících. Celkový průměr 2.pololetí 10/11 I.stupeň 1,27 II.stupeń 1,65 celkem 1,49 (v textu lze doplnit další údaje o vzdělávání ţáků, porovnání s předchozím rokem, výsledky různých testů, důvody nehodnocení aj.) 11. Hodnocení činnosti školní družiny klubu počet oddělení Školní družina Školní klub 0 0 počet žáků Ve škole nemáme školní klub. Docházka do školní druţiny byla prodlouţena od 6,30 do 17,30 (místo 17,00) na ţádost rodičů. Ve školní druţině byly 4 oddělení, do kterých chodí ţáci ročníku. Bohuţel kvůli přestavbě 2 učebny slouţily v dopoledních hodinách pro výuku a v odpoledních hodinách jako herny ŠD. V minulosti tomu tak nebylo a od příštího školního roku budou zase všechny učebny a herny oddělené. Přesto nebyly na činnost ŠD ţádné stíţnosti. Naopak si rodiče pochvalovali práci vychovatelek, pestrý program, mnoţství krouţků, kterých se ţáci mohli v odpoledních hodinách zúčastnit a také to, ţe děti za kaţdého počasí tráví část odpoledne venku na zahradě. Práce vychovatelek školní druţiny není omezena pouze na práci ve školní druţině. Občas suplují nebo doprovázejí ţáky obou stupňů na obvodní kola soutěţí a také se věnují přípravě a organizování programů pro mateřské školy, které kaţdoročně organizujeme. Některé paní vychovatelky se zúčastnily škol v přírodě. 12

13 12. Školní a závodní stravování - počty stravovaných žáků :301 z toho z jiných škol :0 ( v komentáři lze doplnit další informace - např. mléčné svačinky, pitný reţim, počty dospělých strávníků v závodním stravování a cizích strávníků v rámci doplňkové činnosti, školní bufety, případné problémy, které škola řešila v souvislosti s provozem ŠJ aj.) Školní jídelna nabízela většinu školního roku dvě jídla na výběr. Velmi často je součástí oběda jogurt nebo ovoce a k pití je vţdy mléko a čaj (příp. dţus, ovocná šťáva atd.). Na jídlo ve školní jídelně nebyla za dobu působení současného vedení školy podána jediná stíţnost. Naopak je často jídlo chváleno a zaměstnanci školy ve 100 % vyuţívají moţnost se zde stravovat. Proto jsme od příštího školního roku přistoupili k nabízení jídla přes ulici, coţ by ve svém důsledku mělo finančně škole pomoci a zároveň předpokládáme, ţe uspokojíme mnoho důchodců či rodičů na mateřské dovolené. Ţáci 1. stupně dostávali 3x měsíčně zdarma ovoce do škol a všichni ţáci měli moţnost 1x denně nakupovat dotované mléko pomocí kreditních kartiček. Zároveň máme ve škole automat, který poskytuje dětem plněné bagety a také automat na limonády a perlivé a neperlivé vody. Pro pedagogy jsme z FKSP koupili tzv. sodastream. Více neţ polovina zaměstnanců jej vyuţívá. O pitný reţim se škola pečlivě stará jak u ţáků, tak u zaměstnanců. 13. Výjezdy žáků mimo objekt školy Druh výjezdu počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy z toho do zahraničí 2 58 ŠVP lyžařské kurzy 1 25 z toho do zahraničí 0 0 ( v textu lze doplnit zhodnocení) Výjezdy do zahraničí se týkaly projektového vyučování. Jiţ několik let pokračujeme a propracováváme myšlenku Domov. Začali jsme projektem Praha 13 Můj domov, dalším rokem Praha Můj domov, Střední Čechy Můj domov, ČR Můj domov a letos se projekt jmenoval Evropa Můj domov. Ţáci navštívili Vídeň a Trojmezí. Ostatní vzdělávací výjezdy byly v několika případech spojeny s projektovým vyučování, jiné s výukovými předměty např. D,F. Školy v přírodě jsou oblíbené ţáky i rodiči, vyjíţdí skoro polovina ţáků. Pravidelně naplňujeme lyţařský kurz. 13

14 14. Poradenské služby školy ( výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Výchovným poradcem na škole je empatická paní učitelka Mgr. Zdeňka Novotná, s výchovným poradenstvím má mnohaletou zkušenost. U dětí se těší velké oblibě a důvěře. Spolupracuje s psychologem z PPP, potřebné informace předává třídním učitelům i rodičům. Zúčastňuje se výchovných komisí s rodiči ţáků, kteří mají výchovné či vzdělávací problémy.po celý rok věnuje péči ţákům devátých tříd a jejich rodičům. Potřebné informace umísťuje na web stránky naší školy, pořádá informativní schůzky. Organizuje pro zájemce profi vyšetření. Na škole proběhl cyklus přednášek Policie ČR pro I. i II. stupeň. Vedení školy spolupracuje s Oddělením péče o děti ( OSPOD) MČ Praha 13, s vedoucí tohoto oddělení p. V.Hübnerovou. 15. Polytechnická výchova Polytechnická výchova je v naší škole vyučována jiţ od 1. ročníku. Ţáci se učí práci s jehlou a nití, plést příp. háčkovat, pracovat s lepidlem, papírem, vyrábějí různá přáníčka, obrázky, dárky rodičům. Na druhém stupni je polytechnická výchova vyučována v rámci vaření. Máme velmi dobře vybavenou ţákovskou kuchyňku a šikovné paní učitelky s kulinářskou fantazií, které předmět vyučují. Polytechnická výchova se dále učí v rámci pěstitelských prací v 7. ročníku. Také vyuţíváme pro polytechnickou výuku počítače a mediální výchovu, kdy se ţáci učí vydávat školní časopis. 16. Prevence rizikového chování ( sociálně-patologických jevů) Ve školním roce 2010/2011 jsme se zaměřili na plošné působení na ţáky v rámci předmětů prvouka, přírodověda, etická výchova, rodinná a občanská výchova a přírodopis. Cílem nebylo jen předat co nejvíce informací o škodlivosti návykových látek, řešení obtíţných osobních a rodinných situací, ale také doporučit organizace, které pomohou odborně. Zároveň jsme pomocí vhodně zvolených aktivit a programů získali přehled o některých věcech, které ţáky trápí, nevědí si rady,nemají odvahu se svěřit rodičům. V 1. pololetí jsme oslovili občanské sdruţení PRAK,které pro ţáky 2. stupně připravilo besedy na téma Zdravý ţivotní styl, Komunikace a návštěvu Terezína (Malá pevnost, muzeum) s odborným výkladem. Ţáci 8.a 9. třídy shlédli také výstavu v Ţidovském muzeu v Praze,týkající se koncentračních táborů na území Běloruska a Ukrajiny. Vše téţ s odborným výkladem. Všichni ţáci II. stupně shlédli film LIDICE. Ve 2. pololetí proběhla na druhém stupni série besed o kouření,poţívání návykových látek,krizovém chování. Ţáci 8. ročníku se dozvěděli bliţší informace o nakaţení virem HIV,nemoci AIDS,byli seznámeni s prevencí. Devátá třída besedovala o holocaustu s přímým účastníkem, bývalým vězněm z Treblinky. Na 1.stupni probíhaly některé hodiny prvouky a přírodovědy na dopravním hřišti. 14

15 V letošním školním roce bychom rádi spolupracovali s o.s. Prak i panem Váchou, který připravil aktivity pro 2 pololetí. 17. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, mimoškolní aktivity, mezinárodní spolupráce ( pravidelná setkání a konzultační hodiny pro rodiče, pomoc při realizaci a financování různých akcí, spolupráce se sponzory, s MČ, jinými školami, občan. sdruţeními apod., druh zahraniční spolupráce název partnerských subjektů, stát) O oboustrannou funkční spolupráci s rodiči velmi usilujeme. Jsme si vědomi, ţe pouze působení rodičů i pedagogů současně můţe přinést dobré výsledky. Vţdy na začátku školního roku organizujeme Den krouţků, kde si rodiče mohou vybrat, jak budou jejich děti trávit svůj volný čas. Následuje přátelské setkání s rodiči. Tam představíme učitelský sbor a školskou radu a zodpovídáme dotazy rodičů. V průběhu školního roku proběhne několik třídních schůzek (případně konzultačních hodin na 2. stupni). Pořádáme Den otevřených dveří. Dopoledne se rodiče mohou zúčastnit vyučovacích hodin jako pozorovatelé a v odpoledních hodinách probíhají dílničky, kdy si děti i s rodiči mohou vyzkoušet různé aktivity, pokusy... V závěru školního roku pořádáme pravidelně zahradní slavnosti, kde formou dramatických představení, hudebních vystoupení a přehlídkou prací na nástěnkách prezentujeme vše, co jsme se v průběhu školního roku učili a co jsme vyráběli. V prosinci organizujeme jarmark, pro který všechny třídy vyrábějí v rámci polytechnické výchovy vánoční ozdoby a dárky pro rodiče. Peníze, které za ozdoby a dobrovolné vstupné vybereme, jsme v tomto školním roce věnovali na zakoupení závěsného jízdního kola pro nevidomého chlapce Nadace Leontinka se sídlem v Praze 5. V závěru školního roku organizujeme slavnostní loučení ţáků 9. tříd. Je to společenská událost, které se kaţdoročně účastní i bývalí ţáci, rodiče, prarodiče a příbuzní ţáků. Akce má jiţ dlouholetou tradici a vţdy vysokou úroveň. Spolupracujeme také s malotřídními školami na Praze 13 a v blízkém okolí Prahy. Letos (na rozdíl od minulých let) jsme místo dvou soutěţí: sportovní a vědomostní nazývanou Prokopský M.U.Z.O.R (pozpátku název našeho školního vzdělávacího programu), zorganizovali kvůli přestavbě pouze další ročník MUZORu. Sešlo se 6 škol. Soutěţilo se ve sportu, v anglickém jazyce, v matematice, logice a dějepisu. Dále jsme organizovali před zápisem několik dopolední pro mateřské školy v okolí a po zápisu Školičky budoucích prvňáčků. Z mezinárodní spolupráce stojí za zmínku pouze spolupráce s Američany, která je popsána v jiné části Výroční zprávy. Úzce spolupracujeme s členy naší Školské rady. Na pravidelných schůzkách, které se konají vždy v ředitelně školy, probíráme připomínky z řad rodičů, veřejnosti, návrhy nápady. Členové naší Školské rady jsou oporou i v těžších dobách jako byl obtížný začátek školního roku Děkuji. 15

16 18. Prezentace žáků a školy na veřejnosti, úspěchy žáků v soutěžích (např. výstavy, přehlídky, koncerty, prezentace v médiích, dosaţené úspěchy ţáků škol v jednotlivých soutěţích - vědomostních, sportovních, uměleckých aj.) Akce pro rodiče, veřejnost Letošní školní rok byl nestandardní. V přípravném týdnu se školou doslova a do písmene prohnala voda. Zahájili jsme rok s velkým pochopením pedagogů i ostatních zaměstnanců. Patří jim velké poděkování. Navíc jsme se celý rok museli obejít bez tříd v nové budově (porušená statika), to znamená, ţe některé třídy byly dopoledne vyuţity k výuce a odpoledne pro potřeby ŠD. Samozřejmě, ţe děkuji téţ rodičům za pochopení a za trpělivost. Tyto problémy neměly vliv na výuku, na organizaci výletů a návštěv různých akcí, aktivit pro ţáky. Chci vyzdvihnout jen ty nejpovedenější aktivity školy, které mají v naší škole tradici: Den kroužků 8.9.tento den probíhal zápis do zájmových krouţků, rodiče jiţ z předchozích let ví, ţe ten den zapíší dítě do několika krouţků, vidí vyučujícího nebo trenéra, mohou si vybrat z rozmanité nabídky, pak následují třídní schůzky a přátelské setkání pedagogů a rodičů velmi úspěšná a veřejností ceněná akce - Charita všichni pedagogové vedou ţáky k soucítění s nemocnými a potřebnými např. Srdíčkový den, kdy prodejem magnetických obrázků přispíváme na nákup lékařských přístrojů do nemocnic, přispěli jsme na zakoupení závěsného kola pro nevidomého chlapce Sport naše škola disponuje fotbalovým hřištěm s umělou trávou třetí generace, nejen tento moment, ale i snaha pedagogů rozvíjet osobnost dítěte po duševní i tělesné stránce nás zapojuje do prakticky všech sportovní soutěţí ( přespolní běh, fotbal, házená, vybíjená, florbal a mnoho dalších napříč všemi věkovými kategoriemi) Divadlo ţáci nastudovali a prezentovali se třemi divadelními představeními Výlet pana Broučka, narození Jeţíše Krista, Rusalka Divadlo bylo společnou prací výtvarníků kulisy, hudebníků hudební doprovod, češtinářů přednes, intonace apod. Nadšeně spolupracovali i bývalí ţáci. Představení se konala pro rodiče, pro veřejnost na Zimním stadionu apod. Příroda ţáci druhého stupně si mohou vybrat rozšířenou výuku na přírodní vědy, účastníme se Biologických olympiád ve svých aktivitách nezapomínáme na lásku k přírodě, spolupracujeme s ORNITOU, pozorujeme ptactvo, zúčastňujeme se přírodovědně-ochranářské soutěţe Zelená stezka, navštěvujeme celoročně přírodovědný krouţek BIZON pracujeme na školním pozemku třídíme odpad 16

17 Otevřenost školy pro veřejnost vedení školy je maximálně vstřícné pro návštěvníky školy i zaměstnance, říkáme tomu trvale otevřené dveře Rodiče nás mohou navštívit při otevřených dnech mohou nahlíţet do výuky to se týká převáţně rodičů ţáků I. stupně Mohou nás navštívit rodiče budoucích prvňáčků a to při příleţitosti Dne otevřených dveří, kdy si pro zájemce připravujeme různé aktivity, dílny Navštěvují nás budoucí ţáci po celé druhé pololetí formou školiček coţ se nám velmi osvědčilo, veřejnost pozná paní učitelky prvního stupně a jiţ v červnu se na třídní schůzce dozví vše potřebné v souvislosti se školní docházkou od 1.9. Spolupracujeme s rodilými mluvčími, kteří vstupují do výuky, konverzují s pedagogy Aj, připravují pro ţáky hodiny basketu nebo zpěvu Navštěvují nás MŠ, neúplné základní školy, pro které připravujeme programy a soutěţe, vánoční, velikonoční, vědomostní ( např. MUZOR) Vánoční jarmark oblíbená vánoční tradice zpěv pěveckého sboru, prezentace drobných vánočních výrobků z rukou dětí, některé třídy měly besídku, je to krásné zastavení v hektických dnech Zápis do prvních tříd nespokojujeme se jen se zápisem dětí, ale připravujeme jim nějaký záţitek, proţitek a dárek Uţ jsme měli zápis laděný do filmů o Harry Poterovi, Klíčky školu otvírají, Ladění s postavičkami Josefa Lady, do pohádek K.Čapka Čapkování, Ţáčkování s básničkami J. Ţáčka, naposledy Večerníčkování s postavičkami, které znají děti z večerníčků Bezpečnost - velkou pozornost věnujeme jakékoliv prevenci doprava, úrazy, zdraví, návykové látky, alkohol, tabákové výrobky, šikana, kyberšikana, rasismus, vandalismus, záškoláctví, správné sloţení stravy, pohyb, jak se chovat k neznámým lidem apod. Dětský karneval dlouhou tradici má pořádání dětského karnevalu, který probíhá v sobotním odpoledni, dopoledne připravujeme sál a od 14,00 vypukne rej masek, tanec, hudba, drobné soutěţe, odměněni jsou nejen ti, kteří si dali na své masce záleţet, ale všichni, kteří se zúčastnili Vědomostní soutěže, olympiády pořádáme školní kola v různých oborech biologická olympiáda, dějepisná, literární, poetické setkání, soutěţ ve zpěvu česky i anglicky, matematické olympiády, pythagoriády, soutěţ v anglickém jazyce ţák S. Beneš osadil 2. místo v anglické soutěţi v krajském kole ţák M. Müller postoupil do krajské soutěţe Praţské poetické setkání v matematické soutěţi Uvaţuj logicky jsme sbírali čtvrtá a pátá místa Rozloučení se s žáky 9. tříd jsem velmi ráda za krásnou a tradiční akci - slavnostní vyřazování ţáků 9. tříd. Chlapci a dívky, na zvolenou hudbu, nastupují v krásných šatech, oblecích na schody v atriu, moderátor sděluje veřejnosti, kdy k nám ţák nastoupil, kam odchází a a jaké je jeho ţivotní krédo, dostávají šerpu, pamětní list, květinu, předají prvním třídám symbolické pokračování studia na naší škole strom ţivota. Po projevech ze strany pedagogů i ţáků odcházejí do ţivota. Dojemné, slavnostní, důstojné. 17

18 Nelze vyjmenovat všechny akce, které proběhly během roku, střídají se školní kola, obvodní i krajská kola různých soutěţí. Návštěvy galerií, muzeí, planetárií, knihoven to vše nelze uvést, ale snaţíme se vţdy teorii ze školních lavic přenést do praxe nebo naopak. Ve školním roce 2010/2011 žáci mohli navštěvovat tyto kroužky - balet pro děti - tenis - stolní tenis - florbal - výtvarný krouţek - volejbal - hra na kytaru - karate - judo - házená - gymnastika - šachy 19. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Naše škola se zapojila do projektu MČ Praha 13 Vzdělávání cizinců v českém jazyce. Jedná se o pravidelná doučování ţáků. 20. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet žáků k počet žáků k * počet žáků k a) ze států EU celkem : v tom: Slovensko Polsko Bulharsko Rumunsko

19 b) z ostatních států celkem v tom: Arménie Ukrajina Spojené státy Vietnam soc.dem Repub.Bosna a Herceg Pákistán Kyrgyzstán Kazachstán Moldávie Chorvatsko Lotyšsko Celkem a) + b) * dle statistických zahajovacích výkazů 21. Environmentální výchova, ekologické aktivity Naše škola je již dlouhá léta začleněna do celostátní sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a využívá tudíž informace, metodické pomůcky, materiály a novinky z oblasti environmentální výchovy, které se jí periodicky dostávají. Dlouhodobé cíle školního programu EVVO, tedy poznávání, ochrana a zlepšování životního prostředí, poznávání vztahu člověka a životního prostředí, utváření pozitivních životních hodnot podporujících udržitelný rozvoj a oblast zdraví a zdravého životního stylu člověka, byly ve školním roce 2010/2011 naplňovány pestrou škálou činností žáků I. i II. stupně, všech pedagogů i ostatních zaměstnanců školy: o Dlouhodobý školní projekt Česká republika můj domov byl plynule rozšířen o pojetí našeho domova v kontextu celé Evropy a zakončen výstavou pro veřejnost Evropa - můj domov o Krátkodobé školní projekty Den stromů, Advent, Vánoční jarmark, Jarní ekologické dílny, Den Země o 2. ročník meziškolní soutěže Prokopský MUZOR organizovaná naší školou o Školní předmětové projekty Globální problémy, Ptáci žijící na školním pozemku, Organismy ČR o Předmětové (resp. oborové) výukové programy na PC (prvouka, vlastivěda, přírodověda, přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, dějepis, občanská výchova) o Školní předmětové soutěže Biologická olympiáda, Dějepisná olympiáda o Školní přírodovědný kroužek Bizon zaměřený na poznávání přírody a její ochranu o Účast v projektech a výukových programech jiných subjektů: Veverka známá i neznámá (o.s. Ornita) úvodní přednáška, literární, výtvarná a mediální soutěž, Ovečky (o.s. Ábel), ukázky práce vodících psů (TyfloCentrum Praha o.p.s.), Čína- říše mocného 19

20 draka (Planeta Země o.p.s.), Planetárium Praha, Botanická zahrada Praha, Zoologická zahrada Praha, Stanice mladých přírodovědců hl. m. Prahy, Národní muzeum o Účast v celopražském kole přírodovědně-ochranářské soutěže Zelená stezka zlatý list (ČSOP) v Prokopském údolí o Pobyty žáků a pozorování přírody na školní zahradě, vycházky do okolí školy a blízkých přírodně cenných území (Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí) o Sezónní práce žáků na školním pozemku, pěstování a péče o okrasné rostliny v interiéru i exteriéru školy o Terénní pozorování změn v přírodě, životní potřeby volně žijících zvířat a pomoc při přečkávání nepříznivých období (přikrmování ptactva, úkryty) o Instalace ptačích budek do areálu školy ve spolupráci s o.s. Ornita o Výstavky přírodnin a využití přírodních materiálů při výtvarných a pracovních činnostech o Lidové tradice a zvyky v běhu ročních období (Advent, Barborky, Masopust, Velikonoce) o Třídění odpadu vzniklého v areálu školy a kompostování jeho biologické složky (pokusy s dobou rozložitelnosti různých materiálů), sběr starého papíru a hliníku o Další vzdělávání pedagogů (o.s. Ornita, NIDV-Globální mapa světa) o Zdravá výživa programy Školní mléko a Ovoce do škol o Výlety (Botanicus Lysá nad Labem, Muzeum lidových staveb v Kouřimi) o Návštěvy výstav a exkurze ( Techmania Plzeň, Play Mánes Praha) o Účast na výstavě MČ Praha 13 Od jeskyně k modernímu městu o Práce dětí ve školní družině pravidelné vycházky do přírody, sběr přírodnin, lesních plodů, soutěže o Hravé programy pro mateřské školky (Človíčkování) o Školičky pro budoucí prvňáčky 22. Multikulturní výchova Při inspekci ČŠI zaměřené na práci s cizinci před několika lety jsme zjistili, ţe jsme jednou ze škol v Praze, která vzdělává nejvíce cizinců. Za práci s cizinci (vykazovanou Deníčky cizinců a doučováním českého jazyka učitelkou, která za tímto účelem prošla školením) jsme byli pochváleni. V tomto školním roce paní učitelka s několika ţáky vyhrála soutěţ ( sdruţení Meta) o nejlepší pomůcku pro cizince. Společně vytvořili 4 jazyčný slovník pro cizince. 20

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 sídlo školy: Klausova 2450, 155 00 Praha

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 sídlo školy: Klausova 2450, 155 00 Praha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola, Praha 13, Janského 2189

Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2006/2007 Zpracoval: RNDr. Miroslav Foltýn Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2006/2007

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více