Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho"

Transkript

1 1960 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M Socialismus v naší vlasti zvítězil. Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho zemědělství definitivně převládly v naší společnosti socialistské výrobní vztahy. tyto úspěchy bylo třeba zakotvi v nové socialistické ústavě. Zasedání ÚVKSČ projednalo proto dubna návrh nové socialistické ústavy. Návrh nové ústavy uveřejněný 17. dubna v denních listech, byl dán všemu lidu k diskusi. Bohatá diskuse vyjádřila souhlas našeho lidu s politikou KSČ, radost z vítězství socialismu i závazek ještě usilovněji pracovat pro rozkvět naší socialistické republiky. Celostátní konference KSČ dne pak schválila konečné znění návrhu socialistské ústav. Na návrh, aby historická skutečnost vítězství socialistického řádu v naší vlasti byla vyjádřena i v názvu našeho státu, schválila požadavek našich pracujících, aby podle nové ústav zněl název našeho státu ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Návrh nové ústavy ČSSR pak jednomyslně přijalo nové Národní shromáždění. Nová územní organizace V tomto roce došlo k nové územní organizaci našeho státu, která vstoupila v platnost po volbách do Národního shromáždění a Národních výborů. Stará územní organizace se již přežila. Aby národní výbory mohly lépe plnit své poslání, bylo třeba vytvořit dostatečně velké obvody jejich působnosti. Národní výbory tak lépe využijí své zvýšené pravomoci. Po celý minulý rok probíhaly diskuse a jednání o novém územním uspořádání. Ty byly podkladem k usnesení ÚV KSČ o nové územní organizaci, přijatému na zasedání 13. a 14. ledna. Novou územní organizaci našeho státu schválilo pak Národní shromáždění dne 9. dubna. Nový zákon zřídil v naší republice 10 krajů, v každém pak okolo 10 okresů. Dosavadní Hradecký kraj byl sloučen s krajem pardubickým a vytvořen tak kraj Východočeský se sídlem v Hradci Králové. V novém kraji bylo zřízeno 11 okresů. Jedním z nich je okres Trutnov, spojující dosavadní okresy Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové n. Lab. Tato nová organizace správy (a soudnictví) vyvolala u mnoha našich občanů nespokojenost. Podobně jako jinde, i v našem městě se těžko smiřovali se ztrátou okresu, působícího ve Dvoře Král. už od r Mnozí vedeni láskou k svému městu se obávali, že ztratí-li město ONV, ztratí tím i svůj význam a žádali, aby sídlem nového ONV zůstal Dvůr Králové n. L. Jiní poukazovali na vzdálenost Trutnova a dalo hodně práce přesvědčovat je o vhodnosti nové územní organizace. Trutnov totiž leží v centru nového okresu a zvýšením pravomoci některých orgánů Místního národního výboru a tím, že v našem městě budou vyhrazeny úřední dny pracovníků ONV a soudu, nebude třeba dojíždět do Trutnova a občané budou moci vyřizovat své záležitosti přímo ve městě. Co se pak týče námitky o úpadku města, je bezpodstatnou. Vždyť velikost města netvoří úřady, ale práce občanů a jimi volených orgánů. V tom smyslu schválilo také novou územní organizaci 27. zasedání MNV, které se konalo 25. ledna. Návrhy na zvýšení pravomoci Národních výborů schválilo Národní shromáždění 25. května. Nový zákon rozšířil pravomoc volených orgánů a dal jejich komisím větší pravomoc. Zároveň rozdělilo obce podle velikosti a zvýšilo pravomoc Národní výborů ve městech. Podle tohoto zákona přiznal ONV i našemu národnímu výboru charakter Městského národního výboru (MěNV). S platnosti od 1.VII. byla k našemu městu připojena obec Žirečská Podstráň, která má 290 obyvatel a 79 domů. JZD Žirečská Podstráň obhospodařuje pak zemědělskou půdu. Aby MěNV mohl plnit své zvýšené úkoly, byl jeho aparát posílen pracovníky z býv. ONV. Jako první přešel na MěNV pracovník organizačního odboru ONV s. Duchoň na místo s. Fány, dosavadního tajemníka. odvolaného z funkce. 1

2 Volby 12. června V letošním roce skončilo čtyřleté volební období poslanců Národního shromáždění a Národních výborů zvolených v roce Přípravu voleb projednal ÚV KSČ na svém zasedání 7. a 8. dubna. Datum voleb bylo stanoveno na neděli 12. června. V našem městě bylo už v březnu otevřeno 8 agitačních středisek. Přípravou voleb se zabývalo 30. zasedání MNV dne 25. května. Do voličských seznamů bylo zapsáno voličů a město bylo rozděleno na 60 volebních obvodů, v každém byl volen jeden poslanec. 12. června od časného rána přicházeli voliči do volebních místností, aby většinou manifestačně zvolili své kandidáty. Voleb se zúčastnilo voličů, t.j. 99,82%. Naše kandidátka do Národního shromáždění, býv. předsedkyně ONV s. Věra Šťastná byla zvolena 99,96% hlasů, pro kandidáty do KNV v Hradci Králové hlasovalo 99,99% voličů, 100% voličů dalo své hlasy 10 našim kandidátům do ONV v Trutnově. Pro kandidáty na poslance MěstNV hlasovalo 99,97% voličů a jen tři lístky byly škrtnuty. Tím bylo zvoleno všech 60 kandidátů poslanci MěstNV. Nový MěstNV má 60 poslanců, z nich 15 žen. Podle věkového složení je 30 poslanců starších 50 let, 17 je ve věku od 40 do 50 let, 10 od 30 do 40 a jen 3 jsou mladší 30 let. Podle původního povolání je ze 60 poslanců MěstNV 30 dělníků, 4 rolníci, 9 úředníků, 3 učitelé, 1 lékař a 13 ostatních. Z 96 poslanců MNV z období byl 12. června znovu zvolen 31 poslanec. Letošní volby prokázaly opět morálně politickou jednotu všeho našeho lidu, hrdého na to, že v naší vlasti zvítězil socialismus. Plenární zasedání MNV Poslanci MNV, zvolení v r. 1957, sešli se letos na svých posledních čtyřech zasedáních. 27. zasedání, konané 25. ledna projednalo a schválilo novou územní organizaci, 28. zasedání MNV projednalo 29. února komplexní rozbor hospodaření MNV a podřízených organizací za rok zasedání pléna MNV se sešlo 30. března, aby projednalo a schválilo přípravu jarních polních prací v našich JZD Nová Podharť, Mír Sylvárov v JZD Žirečské Podstrání. Zároveň schválilo programový plán na rok K poslednímu zasedání se sešli poslanci MNV 25. května. Poslanci, přivítaní pionýry, hovořili o přípravě voleb a zhodnotili svou práci za uplynulé volební období Závěrem poděkoval předseda MNV s. F. Škop všem poslancům za jejich práci. Ustavující zasedání MěstNV K svému prvnímu zasedání se sešli nově zvolení poslanci Měst. NV 24. června. Zasedání bylo přítomno i mnoho hostů, mezi nimi naše poslankyně NS s. Věra Šťastná, pracovnice KNV. Po slavnostním zahájení, v němž přednesli svou zdravici naši pionýři, byla zvolena mandátová komise, že všichni poslanci byli zvoleni právoplatně obrovskou většinou hlasů. Poté složili poslanci MěstNV slavnostní slib. Plénum MěstNV zvolilo potom své orgány, schválilo vedoucí jednotlivých odborů a vedoucí pracovníky Komunálních služeb, Domovní správy a ZOO. Předsedou MěstNV byl znovu jednomyslně zvolen soudruh František Škop jeho náměstkem a zároveň předsedou plánovací komise s. Jos. Duchoň, tajemníkem a ved. organizačního odboru s. Ludmila Martínková. Předsedou zemědělské komise zvolen Karel Verner, předsedou komise Místního hospodářství Karel Wollemann, předsedou finanční komise Josef Ježek, předsedou komise pro výstavbu Hugo Sojka, předsedou komise pro obchod Cyril Fišer, předsedou školské a kulturní komise Arnošt Šilhan, předsedkyní sociálně-zdravotní komise Kamila Hauserová, předsedou komise pro ochranu veřejného pořádku Josef Vavřena, předsedou tělovýchovné komise Stanislav Bělovský. Členy rady byli zvoleni ještě Terezie Hofmanová a Bohuslav Gregor. Vedoucí finančního odboru byl schválen Jaroslav Holič, odboru pro výstavbu Ladislav Planík. Do funkce vedoucího Komunálních služeb byl schválen Josef Flégr, vedoucím Domovní správy schválen Antonín Kukla a vedoucím ZOO František Císařovský. Jménem KSČ a ONV pozdravil plénum s. Dohnal, který ve svém referátu promluvil o nových úkolech MěNV. Plénum pak schválilo rozpočet MěstNV. Předseda MěstNV s. F. Škop přednesl referát o hlavních úkolech nového MěstNV. Poslanci projednali a schválili plán práce na 2. pololetí

3 Další zasedání MěstNV K svému druhému zasedání sešlo se plénum MěstNV 24. srpna. Vyslechlo zprávu o stavu školství v našem městě a schválilo směrnice pro činnost občanských výborů. Třetí zasedání MěstNV zhodnotilo průběh žní, stav výkupu zemědělských výrobků v našem městě a postup podzimních polních prací. Závěrem poslanci, přítomní na tomto 3. zasedání konaném 19. října schválili návrh plánu na rozpočet na rok prosince 1960 sešlo se 4. zasedání MěstNV, aby vyslechlo zprávu o obchodu, pohostinství a stavu zásobování v našem městě. V bohaté diskusi poslanci kritizovali neuspokojivý stav v zásobování tuky a luštěninami i nedostatky v distribuci hovězího a vepřového mase. Značné nedostatky se projevily i v zásobování uhlím. Občanské výbory Dosavadní činnost uličních výborů ukázala, jak důležité a plodné je sepětí občanů s národními výbory. Aby přímý styk občanů s národními výbory byl ještě posílen a aby účast občanů na správě a řízení hospodářské a kulturní výstavby města byla dále rozšířena, bylo v našem městě podle vládního usnesení ustaveno 18 občanských výborů. Občanské výbory jako aktiv občanů jsou pomocným orgánem MěstNV a jeho rady. Seznamují občany prostřednictvím poslanců s usnesením MěstNV a vytvářejí podmínky pro jejich splnění. Získávají závazky občanů, rozvíjejí socialistické soutěžení k hospodářskému a kulturnímu rozvoji našeho města. Jejich prostřednictvím se občané podílejí na správě našeho města. K plnění svých úkolů si občanské výbory zřizují různé komise podle povahy svého obvodu. Volby občanských výborů v našem městě proběhly v měsíci září, kdy bylo všech 18 občanských výborů ustaveno. Výbor žen Důležitým pomocním v práci Měst NV je Výbor žen. Jeho ustavující schůze se konala 11. října. Předsedkyní Výboru žen v našem městě byla zvolena Františka Jaklová, důchodkyně, bývalá dělnice závodu Tiba-Zálabí. Oslavy a slavnosti 25. únor Oslavy vítězného února odhalení pamětní desky. Ve čtvrtek 25. února se shromáždili pracující našeho města na náměstí Gottwaldově na oslavu 12. výročí. Vítězného února. Po projevu vedoucího tajemníka OV KSČ s. J. Vojtěcha byla za zvuku hymen slavnostně odhalena na budově staré radnice pamětní deska, dílo sochaře R. Šrajbra, připomínající boje dělníků našeho města za svá práva. S. J. Prokop vzpomněl pak bojů královédvorských textiláků za lepší budoucnost. Mezinárodní den žen U příležitosti letošních oslav Mezinárodního dne žen předal předseda KNV s. J. Ježek vyznamenání za příkladnou práci Kateřině Matuškové, nar. r. 1895, která pracovala od r jako funkcionářka KSČ a dodnes zastává funkci předsedkyně OV SČSP, předsedkyně výboru žen při MNV a je členkou MNV a stálé zemědělské komise. Z rukou předsedkyně ONV a poslankyně Národního shromáždění s. Věry Šťastné převzali vyznamenání Růžena Kudrnovská, nar. r. 1905, tkadlena v Tibě - Vorlech, nositelka vyznamenání Nejlepší pracovník spotřebního průmyslu a Julie Strunová, nar. 1891, členka JZD, nejlepší ošetřovatelka drůbeže, Josefa Hartvichová, dělnice závodu Juta 01, kde pracuje už 30 let, Marie Chlumová, dělnice závodu JUTA 03, matka 5 dětí a Eva Chroboková, zdravotní sestra ze střediska TBC. Boženě Kotoušové, matce 12 dětí, udělil předseda KNV odznak Mateřství I. stupně. Oslavy 1. máje Letošní oslavy 1. máje byly zahájeny 30. dubna večer lampiónovým průvodem dětí a mládeže na náměstí. Po průvodu byl vypálen ohňostroj a na náměstí se konala veselice. 1. máje ráno prošla ulicemi města dechová hudba budíček a v 9 hodin se seřadil pestrý průvod pracujících našeho okresu na náměstí, kde občané vyslechli slavnostní projev. Průvod zakončily alegorické 3

4 vozy. 8. května v rámci oslav pořádal Kynologický klub branný závod psů v prostoru Plabských cihelen pod nádražím. 9. května v 9:15 dopoledne uctily delegace našich pracujících památku padlých položením věnců k hrobu rudoarmějců a k pomníku na Wolkerově nábřeží. Odpoledne se konala v přírodním divadle v ZOO soutěž estrádních souborů. Oslavy VŘSR 6. listopadu, v podvečer 43. výročí VŘSR, uspořádala mládež lampiónový průvod městem na Gottwaldovo náměstí. Po průvodu byl vypálen ohňostroj. Večer pak členové KOD z Hradce Králové předvedli v Domě osvěty pásmo Lenin. Druhého dne se konala na náměstí manifestace pracujících a mládeže. Nejdříve byla odstartována štafeta k manifestaci odhalení památníku v Trutnově, pak pronesl projev člen KV KSČ s. Drahovzal. Delegace závodů, úřadů a škol pak položila věnce na hrob rudoarmějců a k památníku na Wolkerově nábřeží. 14. listopadu zástupci města slavnostně uvítali celostátní štafetu přátelství a mírů, která na trase Jičín Hradec Králové proběhla i naším městem. Štafeta byla přivítána před ředitelstvím n.p. Juta, odkud pak pokračovala dále do Trutnova. V rámci oslav VŘSR uspořádal výbor žen v zasedací síni MěstNV slavnostní schůzi, na níž člen KOD s. Hornych recitoval Šolochovův Osud člověka. V rámci měsíce československo-sovětského přátelství pobíhala v kinech od 4. listopadu přehlídka sovětských filmů a v kinu Oko byl uspořádán festival dětských filmů. Měsíc československo- -sovětského přátelství v našem městě byl zakončen slavnostním zasedáním MěstNV, MV KSČ a organizací Národní fronty v Domě osvěty. Po projevu předsedy MěstNV s. Škopa následoval kulturní pořad a veselice s hudbou ZK Tiba Vorlech. Zemědělství Proti letům minulým, kdy na území našeho města hospodařila 3 JZD Vorlech, Nová Podharť a Mír Sylvárov, došlo v letošním roce k značnému zjednodušení. Na základě usnesení ÚV KSČ, které doporučilo slučovat JZD do větších, ekonomicky silnějších celků, bylo 3. března na společné schůzi JZD Vorlech sloučeno s JZD v sousední obci Verdek. Nové JZD bude obhospodařovat 382 ha půdy a ponese název JZD Budoucnost Verdek. Zároveň bylo sloučené s JZD Mír v Sylvárově JZD v Žirečské Podstrání, kterážto obec byla sloučena s naším městem. JZD v Žirečské Podstrání bylo v dosti špatné situaci (na pracovní jednotku vyplácelo jen 3,50 Kčs) a sloučení nepřineslo očekávaný výsledek, totiž posílení družstva. Naopak nedostatky v JZD Žirečská Podstráň se přenesly do nového sloučeného JZD, které zaostává jak ve výrobě vepřového masa, neboť nemá plánovaný zástav selat, tak ve výrobě mléka. JZD Nová Podharť, které bylo zařazeno mezi zaostávající družstva, dosáhlo v letošním roce některých úspěchů. Poněvadž JZD byly sníženy kvóty nákupu, daří se již dodávky plnit. Významného úspěchu dosáhli družstevníci z Nové Podhartě v dodávce obilí, neboť splnili plánovaný nákup už 8. srpna jako první v okrese Trutnov. V letošním roce bylo z JZD Nová Podharť vyčleněno zahradnictví a předáno do správy Komunálních služeb. Výstavba a průmysl Bytová výstavba v našem městě pokračovala v letošním roce opět úspěšně. Na nábřeží Dukelských bojovníků byly dokončeny moderní bytové jednotky a n.p. Strojtex pokračoval ve výstavbě vzorového čtyřdomku v Hakenově ulici. 5. prosince uspořádala komise pro výstavbu MěstNV besedu o bydlení. Rovněž výstavba komunikací probíhala úspěšně. Byla dokončena 1. etapa obvodové komunikace v trase od Švermova mostu až k Erbenově ulici, upravena Purkyňova ulice a vykonány přípravné práce pro spojovací komunikaci, vedoucí od ZOO ke koupališti. Na nábřeží byla dokončena instalace elektrického osvětlení, zástavky Místní autobusové dopravy byly opatřeny novými stojany s jízdním řádem. Na stavbu stadionu pod Hankovým domem bylo letos uvolněno Kčs na odvodnění, zřízení atletické dráhy, hřiště a oplocení. Budova býv. ONV byla přidělena školám a proto byla adaptována, aby v ní mohlo být zahájeno vyučování. Kino Svět, od loňského roku upravované, bylo 2. dubna znovu otevřeno. Bylo opravováno 4

5 13 měsíců a nákladem Kčs vzniklo krásné a moderní kino, přizpůsobené na promítání širokoúhlých filmů. Promítání bylo zahájeno filmem Občan Brych. Koncem května zahájil n.p. Strojtex provoz v nově upravených prostorách bývalé tržnice. Textilní museum, dosud prozatímně v tržnici instalované, bylo přestěhováno do textilní školy. V letošním roce oslavili pracující závodu Tiba Vorlech 90 let svého závodu. Pracující tohoto závodu ušetřili lepší kvalitou 255 tisíc Kčs na slevách a zkrášlení závodu věnovali 1500 hodin. Úspěšně se vyrovnali s plněním plánu: tkalcovna plní plán na 109,4% a tiskárna na 105,5%. Školství a kultura Školství v našem městě. 1. září byl slavnostně zahájen nový školní rok, který je významným mezníkem v historii našeho školství. Poprvé totiž dostanou žáci zdarma učební pomůcky. Je to výsledek dobré práce celé naší společnosti, vedené KSČ. Kritická situace v umístění tříd v našem městě byla částečně vyřešena předáním budovy ONV našim školám. V budově bude umístěna mateřská školka, polytechnické dílny, družiny mládeže i vyučovací třídy. Tím se částečně odstraní směňování, takže v novém školním roce budou směnovat jen dvě třídy ve škole 5. května. Od nového školního roku je také ve školách rozšířena polytechnická výchova a na všeobecně vzdělávacích školách se zavádějí povinné deváté ročníky. V našem městě zatím jen ve školách 5. května a ve Schulzových sadech. Rovněž Střední všeobecně vzdělávací škola bude rozšířena na 12 tříd (dvanáctiletka). Pro děti předškolního věku jsou v našem městě jedny městské a 3 závodní jesle a 4 městské a 3 závodní mateřské školky s kapacitou 360 dětí. Museum Dosavadní okresní museum, umístěné ve vile v ZOO, přešlo 1. listopadu do správy Měst.NV. Správcem musea místo onemocnělého s. Jakoubka je s. V. Trojan, důchodce. ZOO I v letošním roce pokračoval úspěšný rozvoj naší ZOO, kterou navštívilo návštěvníků. Do správy ZOO bylo předáno přírodní divadlo, aby byly lépe koordinovány kult. akce. Významného chovatelského úspěchu dosáhla naše ZOO odchováním tří leopardích mláďat. Knihovna Okresní lidová knihovna dosáhla v letošním roce výpůjček. Ke kulturnímu životu v našem městě přispívá i pořádání přednášek. 24. listopadu např. uspořádala přednášku řed. 12.leté střední školy s. Stan. Volfa O dějinách KSČ na Královedvorsku. LUT Lidová umělecká tvořivost. 28. února byla zakončena soutěž LUT a STM 22 ochotnických souborů aktivem a vyhodnocením soutěže. První místo obsadili ochotníci souboru Tiba-Havlíček se Stehlíkovou dramatizací Furmanovova Čapajeva. Postoupili tak do oblastní přehlídky ve Rtyni v Podkrkonoší. 26. a 27. listopadu se konala tradiční přehlídka LUT n.p. Tiba. Do 11. prosince trvala výstava obrazů, fotografií a uměleckých ručních prací. Přehlídka amatérských filmů a soutěžní vystoupení jednotlivců a souborů n.p. Tiba se konaly 26. a 27. listopadu dopoledně. Odpoledne 27. listopadu se přestavili vítězové soutěží. Na přehlídce vystoupil 100 členný pěvecký soubor Záboj Z K Tiba Červený Kostelec. LUT n.p. Tiba byla večer zakončena velkou veselicí. Výstavy 11. ledna skončila výstava mladých výtvarníků z výtvarného kroužku ROH Juta 01. Ve staré radnici vystavovali F. Herda, A. Schmidt, Zora Urbanová a M. Šec. Výstavu shlédlo na 800 občanů. 15. března byla ve staré radnici zahájena výstava obrazů Františka Jiroudka. Výstava, kterou pořádal Dům osvěty s výtvarným kroužkem, trvala do 3. dubna. Od 22 května do 5. 5

6 června vystavovala ve výstavní síni staré radnice své obrazy akad. malířka Anna Macková. Karel Mahrla, akad. malíř a žák J. Gočára, vystavoval své práce v červenci. Tradiční výstavu květin uspořádala místní odbočka Svazu zahrádkářů a ovocnářů ve dnech 13. a 14. srpna. Při příležitosti výstavy byla vyhodnocena soutěž o nejlepší zahrádku a nejlépe vyzdobené okno. Výstava ovoce se konala listopadu. V rámci mezinárodního včelařského týdne uspořádala místní organizace včelařů výstavku včelařských potřeb, výrobků z medu a vosku a medového pečiva ve dnech 19. a 20. listopadu. V jídelně závodu Juta 03 uspořádali příslušníci ČsČK, R a J a Elektry výstavku Výživa a draví lidu. Divadla Divadla, estrády. 12. listopadu uvedlo KOD (krajské oblastní divadlo) v Hradci Králové v Domě osvěty komedii A. P. Čechova Višňový sad. 8. prosince sehrálo KOD hru A. Arbuzova Irkutská historie Pro děti připravili naši loutkáři na 20. listopad hru A. P. Čechova Veselá pětka a na 26. listopad Dračí komedii. Divadelní soubor Hanka Rudého koutku n.p. Juta sehrál pro mládež dne 30. listopadu hru Zlatá studně. Při estrádě, pořádané 3. prosince v kulturním středisku na Zálabí, byly slosovány zájezdové známky do SSSR,. Dr, Jaromír Pečírka přednášel 16. listopadu o výtvarném umění. OLK uspořádala přednášku dr. Kóchera: Med, náš lék a potravina 20. listopadu. Asistent kliniky v Hradci Králové MUDr. Bárta přednášel o nových způsobech léčení zhoubných nádorů 1. prosince. Koncerty Sólisté Národního divadla v Praze Otto Šanda, Drahomíra Konárská, Jaroslava Vymazalová, Věra Chlebečková, Jaroslav Horáček a Zdenka Budilová vystoupili v režii Milana Macků 5. prosince v Domě osvěty na svém baletním koncertu. 23. listopadu uspořádal Symfonický orchestr Domu osvěty svůj 6. koncert ze skladeb F. Škroupa, K. Stamice, P. I. Čajkovského a Fr. Schuberta. Na koncertu účinkoval jako host nositel vyznamenání Za vynikající práci violoncellista Bohouš Heran. Na oslavu měsíce čs-sovětského přátelství vystoupilo v zasedací síni závodu Juta 01 královédvorské kvarteto se sólisty J. Židkovou a Karlem Kubešem. Různé události Koncem ledna vzbudila úžas našich občanů přesnost, jakou dosáhly sovětské balistické rakety, vypuštěné do předem určené oblasti v Tichém oceánu. Obě rakety, vypuštěné 20. a 31. ledna, dopadly s rozdílem pouze 2 km od stanoveného cíle. 19. března vyšlo poslední, 12. číslo okresních novin Královédvorska, Podzvičínsko, které vycházelo od roku a 10. dubna zorganizoval Kovošrot v našem městě sběr kovu, a tak zvanou Železnou neděli. 15. května vypustil Sovětský svaz první kosmickou loď o váze 4,5 t jako přípravu na let člověka vesmírem. 16. května měla se konat schůze šéfů vlád čtyř velmocí v Paříži, aby projednala otázky zmírnění mezinárodního napětí. Byla zmařena leteckou špionáží USA nad územím SSSR. Americkou provokaci jsme všichni rozhořčeně odsoudily. ONV Nový ONV v Trutnově konal své ustavující zasedání dne 22. června. Předsedou ONV byl zvolen s. Vlad. Bárta, tajemníkem s. Jos. Vojtěch, který dříve působil jako tajemník OV KSČ ve Dvoře Králové n. L. Naše město zastupuje v ONV 10 poslanců. II. čs. spartakiáda Koncem června se konala v Praze II. celostátní spartakiáda. Žně Žně v našem městě začali 29. června v JZD Nová Podharť. 6

7 25. října 1960 zemřel Bedřich Sőllner, poštovní ředitel v.v., který vedl a psal městkou kroniku v letech Cyklistické závody 2. října projížděli naším městem cyklisté účastníci 1. ročníku cyklistického závodu okresních noviny Krkonošská pravda. 7

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

Obsah: 1. kapitola: počasí v roce 1982

Obsah: 1. kapitola: počasí v roce 1982 Obsah: 1. kapitola: počasí v roce 1982 2. nejdůležitější události roku 3. místní národní výbor Morkovice Slížany. Zařízení národního výboru. 4. národní fronta a její složky 5. sdružený závodní klub ROH

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa.

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. Rok 1953 - od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. 10. ledna za odstupující p. Annu Jírovou, členku MNV, byl povolána p. Marie Holá, děl. plat. záv. a převzala

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Nepřítomen: delegát ZO ČSV Praha 5

Nepřítomen: delegát ZO ČSV Praha 5 Zápis z jednání Městské konference Českého svazu včelařů, o.s. městské organizace Praha konané dne 18. května 2015 od 16.30 hodin v zasedací místnosti SVS, Slezská 7, Praha 2 Přítomní byli - Delegáti ZO

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a

K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Č. EL NAD: 1386 Č. AP: 89 K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a o k r e s n í v ý b o

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace ROK 1983 Úvod V tomto roce se pokračovalo v odpovědné a náročné práci na úkolech XVI. sjezdu KSČ a dalším rozvoji československé vzdělávací soustavy. Charakter a průběh roku ovlivňovaly mimořádně důležitá

Více

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 6 Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jan Červa, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Štěpánka Slezáková,

Více

Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova)

Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova) 1945 1957 Inventář Číslo listu NAD: 36 Evidenční pomůcka č. 54 Jana Zímová, Jan Edl Tachov 2005 Obsah

Více

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou

Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou 1975 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 Stav obce v 1. čtvrtletí Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou mělo

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

1961 Člověk dobývá vesmír - člověk a vesmír J. A. Gagarin Obyvatelstvo - počet a pohyb obyvatelstva v našem městě. Ulice E. Flégra

1961 Člověk dobývá vesmír - člověk a vesmír J. A. Gagarin Obyvatelstvo - počet a pohyb obyvatelstva v našem městě. Ulice E. Flégra 1961 Člověk dobývá vesmír - člověk a vesmír dubna vzrušila celý svět zpráva o velkolepém úspěchu sovětské vědy. V Sovětském 12. svazu byla vypuštěna na oběžnou dráhu kolem země první kosmická loď Vostok

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Zdeněk Kudělka Petr Vávra

Zdeněk Kudělka Petr Vávra 15 členů obvodního zastupitelstva Šárka Lyčková - tajemnice ÚMOb Martinov hosté dle prezenční listiny Zdeněk Kudělka Petr Vávra Izabela Plavcová úsek vnitřních věcí ÚMOb Martinov V úvodu zasedání zazněla

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Dne 25. července úspěšně skončilo jednání představitelů tří mocností SSSR, USA a Velké

Dne 25. července úspěšně skončilo jednání představitelů tří mocností SSSR, USA a Velké 1963 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 Jaderné zbraně - dohoda o zastavení zkoušek jaderných zbraní. Dne 25. července úspěšně skončilo jednání představitelů

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů.

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Valná hromada KBČ Trutnov Dne 9.2.2016 se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Program VH: 1. Zahájení 2. Činnost spolku v roce 2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození

Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození 1964 Výzva našeho města - soutěž k 20. výročí osvobození Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození naší vlasti. MěstNV a občané našeho města vyzvali všechna

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

5. Schválení záměru podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na II.etapu revitalizace zeleně

5. Schválení záměru podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na II.etapu revitalizace zeleně Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 2.5.2013 od 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne 3. 11. 2014 v 18.00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar (Bar), doc. PhDr. Stanislav Balík (Bak), Ph.D.,

Více

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2.

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2. č.j.oo/320/16 STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁPIS z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se konalo dne 2. června 2016 od 17:00 hod. ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Scházíme se na závěr roku 1977 pro nás jubilejního roku, ve kterém jsme oslavili 60. výročí VŘSR, roku, který byl současně nástupem do nového

Scházíme se na závěr roku 1977 pro nás jubilejního roku, ve kterém jsme oslavili 60. výročí VŘSR, roku, který byl současně nástupem do nového Scházíme se na závěr roku 1977 pro nás jubilejního roku, ve kterém jsme oslavili 60. výročí VŘSR, roku, který byl současně nástupem do nového volebního období, abychom zhodnotili práci v uplynulých měsících.

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, konaného dne 7.11.2014 od 19 hodin v zasedací síni města Rabí čp.57. Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva města Rabí bylo zahájeno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

p. Jitka Stoklásková Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 Protože nebylo dalších připomínek, postoupilo se k dalšímu bodu programu.

p. Jitka Stoklásková Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 Protože nebylo dalších připomínek, postoupilo se k dalšímu bodu programu. Z á p i s Z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 6. 11. 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni:

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva - 1-1.zasedání zastupitelstva města - 1 - Zápis z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči PRAMENY K JENEČSKÉ HISTORII Svazek č. 4 REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči 1930 1947 Přehled sestavený na základě úředních knih ze SOA Praha Státního okresního archivu Kladno z fondu Okresní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. Přítomno je 11 zvolených členů zastupitelstva Členové zastupitelstva obce byli s termínem a programem

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Harfa Office Park Českomoravská 2420/15 Tel.: Na Střelnici 1337/ Praha 9 Fax: Olomouc Fax:

Harfa Office Park Českomoravská 2420/15 Tel.: Na Střelnici 1337/ Praha 9 Fax: Olomouc Fax: Z p r á v a n á v r h o v é k o m i s e Krajská volební konference Českého svazu ledního hokeje z.s. Olomouckého kraje st 25/05 2016, Olomouc, Olomoucký kraj, Česká republika Usneseni z krajské volební

Více

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu).

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu). Z Á P I S o průběhu ustavujícího (prvního) veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 6. listopadu 2014 v pohostinství Nová Husarůvka Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

2a) Výše příspěvku občanům města, kteří měli prokazatelnou škodu na bytových prostorech z účtu Město Kralupy nad Vltavou - POVODEŇ

2a) Výše příspěvku občanům města, kteří měli prokazatelnou škodu na bytových prostorech z účtu Město Kralupy nad Vltavou - POVODEŇ Z á p i s č. 13 o mimořádném veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 16. prosince 2002 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. - Přítomni: 15

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1957

Z kroniky obce Sedlec rok 1957 Z kroniky obce Sedlec rok 1957 Během roku událo se několik velmi významných událostí. Byly to v první řadě volby do všech stupňů národních výborů, které se konaly za velké účasti občanstva dne 19. května

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MĚSTSKÁ ČÁST Malé Hoštice ZÁPIS z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva městské části Malé Hoštice dne 6. 11. 2014 v Malých Hošticích Přítomni členové zastupitelstva: Mgr. Pavel

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Místní národní výbor Poběžovice (1936) Prozatímní inventární seznam

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Místní národní výbor Poběžovice (1936) Prozatímní inventární seznam Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Místní národní výbor Poběžovice (1936) 1945 1990 Prozatímní inventární seznam Číslo JAF: 341 Evidenční číslo pomůcky: 42 Miloslava Baxová Horšovský

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více