Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho"

Transkript

1 1960 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M Socialismus v naší vlasti zvítězil. Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho zemědělství definitivně převládly v naší společnosti socialistské výrobní vztahy. tyto úspěchy bylo třeba zakotvi v nové socialistické ústavě. Zasedání ÚVKSČ projednalo proto dubna návrh nové socialistické ústavy. Návrh nové ústavy uveřejněný 17. dubna v denních listech, byl dán všemu lidu k diskusi. Bohatá diskuse vyjádřila souhlas našeho lidu s politikou KSČ, radost z vítězství socialismu i závazek ještě usilovněji pracovat pro rozkvět naší socialistické republiky. Celostátní konference KSČ dne pak schválila konečné znění návrhu socialistské ústav. Na návrh, aby historická skutečnost vítězství socialistického řádu v naší vlasti byla vyjádřena i v názvu našeho státu, schválila požadavek našich pracujících, aby podle nové ústav zněl název našeho státu ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Návrh nové ústavy ČSSR pak jednomyslně přijalo nové Národní shromáždění. Nová územní organizace V tomto roce došlo k nové územní organizaci našeho státu, která vstoupila v platnost po volbách do Národního shromáždění a Národních výborů. Stará územní organizace se již přežila. Aby národní výbory mohly lépe plnit své poslání, bylo třeba vytvořit dostatečně velké obvody jejich působnosti. Národní výbory tak lépe využijí své zvýšené pravomoci. Po celý minulý rok probíhaly diskuse a jednání o novém územním uspořádání. Ty byly podkladem k usnesení ÚV KSČ o nové územní organizaci, přijatému na zasedání 13. a 14. ledna. Novou územní organizaci našeho státu schválilo pak Národní shromáždění dne 9. dubna. Nový zákon zřídil v naší republice 10 krajů, v každém pak okolo 10 okresů. Dosavadní Hradecký kraj byl sloučen s krajem pardubickým a vytvořen tak kraj Východočeský se sídlem v Hradci Králové. V novém kraji bylo zřízeno 11 okresů. Jedním z nich je okres Trutnov, spojující dosavadní okresy Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové n. Lab. Tato nová organizace správy (a soudnictví) vyvolala u mnoha našich občanů nespokojenost. Podobně jako jinde, i v našem městě se těžko smiřovali se ztrátou okresu, působícího ve Dvoře Král. už od r Mnozí vedeni láskou k svému městu se obávali, že ztratí-li město ONV, ztratí tím i svůj význam a žádali, aby sídlem nového ONV zůstal Dvůr Králové n. L. Jiní poukazovali na vzdálenost Trutnova a dalo hodně práce přesvědčovat je o vhodnosti nové územní organizace. Trutnov totiž leží v centru nového okresu a zvýšením pravomoci některých orgánů Místního národního výboru a tím, že v našem městě budou vyhrazeny úřední dny pracovníků ONV a soudu, nebude třeba dojíždět do Trutnova a občané budou moci vyřizovat své záležitosti přímo ve městě. Co se pak týče námitky o úpadku města, je bezpodstatnou. Vždyť velikost města netvoří úřady, ale práce občanů a jimi volených orgánů. V tom smyslu schválilo také novou územní organizaci 27. zasedání MNV, které se konalo 25. ledna. Návrhy na zvýšení pravomoci Národních výborů schválilo Národní shromáždění 25. května. Nový zákon rozšířil pravomoc volených orgánů a dal jejich komisím větší pravomoc. Zároveň rozdělilo obce podle velikosti a zvýšilo pravomoc Národní výborů ve městech. Podle tohoto zákona přiznal ONV i našemu národnímu výboru charakter Městského národního výboru (MěNV). S platnosti od 1.VII. byla k našemu městu připojena obec Žirečská Podstráň, která má 290 obyvatel a 79 domů. JZD Žirečská Podstráň obhospodařuje pak zemědělskou půdu. Aby MěNV mohl plnit své zvýšené úkoly, byl jeho aparát posílen pracovníky z býv. ONV. Jako první přešel na MěNV pracovník organizačního odboru ONV s. Duchoň na místo s. Fány, dosavadního tajemníka. odvolaného z funkce. 1

2 Volby 12. června V letošním roce skončilo čtyřleté volební období poslanců Národního shromáždění a Národních výborů zvolených v roce Přípravu voleb projednal ÚV KSČ na svém zasedání 7. a 8. dubna. Datum voleb bylo stanoveno na neděli 12. června. V našem městě bylo už v březnu otevřeno 8 agitačních středisek. Přípravou voleb se zabývalo 30. zasedání MNV dne 25. května. Do voličských seznamů bylo zapsáno voličů a město bylo rozděleno na 60 volebních obvodů, v každém byl volen jeden poslanec. 12. června od časného rána přicházeli voliči do volebních místností, aby většinou manifestačně zvolili své kandidáty. Voleb se zúčastnilo voličů, t.j. 99,82%. Naše kandidátka do Národního shromáždění, býv. předsedkyně ONV s. Věra Šťastná byla zvolena 99,96% hlasů, pro kandidáty do KNV v Hradci Králové hlasovalo 99,99% voličů, 100% voličů dalo své hlasy 10 našim kandidátům do ONV v Trutnově. Pro kandidáty na poslance MěstNV hlasovalo 99,97% voličů a jen tři lístky byly škrtnuty. Tím bylo zvoleno všech 60 kandidátů poslanci MěstNV. Nový MěstNV má 60 poslanců, z nich 15 žen. Podle věkového složení je 30 poslanců starších 50 let, 17 je ve věku od 40 do 50 let, 10 od 30 do 40 a jen 3 jsou mladší 30 let. Podle původního povolání je ze 60 poslanců MěstNV 30 dělníků, 4 rolníci, 9 úředníků, 3 učitelé, 1 lékař a 13 ostatních. Z 96 poslanců MNV z období byl 12. června znovu zvolen 31 poslanec. Letošní volby prokázaly opět morálně politickou jednotu všeho našeho lidu, hrdého na to, že v naší vlasti zvítězil socialismus. Plenární zasedání MNV Poslanci MNV, zvolení v r. 1957, sešli se letos na svých posledních čtyřech zasedáních. 27. zasedání, konané 25. ledna projednalo a schválilo novou územní organizaci, 28. zasedání MNV projednalo 29. února komplexní rozbor hospodaření MNV a podřízených organizací za rok zasedání pléna MNV se sešlo 30. března, aby projednalo a schválilo přípravu jarních polních prací v našich JZD Nová Podharť, Mír Sylvárov v JZD Žirečské Podstrání. Zároveň schválilo programový plán na rok K poslednímu zasedání se sešli poslanci MNV 25. května. Poslanci, přivítaní pionýry, hovořili o přípravě voleb a zhodnotili svou práci za uplynulé volební období Závěrem poděkoval předseda MNV s. F. Škop všem poslancům za jejich práci. Ustavující zasedání MěstNV K svému prvnímu zasedání se sešli nově zvolení poslanci Měst. NV 24. června. Zasedání bylo přítomno i mnoho hostů, mezi nimi naše poslankyně NS s. Věra Šťastná, pracovnice KNV. Po slavnostním zahájení, v němž přednesli svou zdravici naši pionýři, byla zvolena mandátová komise, že všichni poslanci byli zvoleni právoplatně obrovskou většinou hlasů. Poté složili poslanci MěstNV slavnostní slib. Plénum MěstNV zvolilo potom své orgány, schválilo vedoucí jednotlivých odborů a vedoucí pracovníky Komunálních služeb, Domovní správy a ZOO. Předsedou MěstNV byl znovu jednomyslně zvolen soudruh František Škop jeho náměstkem a zároveň předsedou plánovací komise s. Jos. Duchoň, tajemníkem a ved. organizačního odboru s. Ludmila Martínková. Předsedou zemědělské komise zvolen Karel Verner, předsedou komise Místního hospodářství Karel Wollemann, předsedou finanční komise Josef Ježek, předsedou komise pro výstavbu Hugo Sojka, předsedou komise pro obchod Cyril Fišer, předsedou školské a kulturní komise Arnošt Šilhan, předsedkyní sociálně-zdravotní komise Kamila Hauserová, předsedou komise pro ochranu veřejného pořádku Josef Vavřena, předsedou tělovýchovné komise Stanislav Bělovský. Členy rady byli zvoleni ještě Terezie Hofmanová a Bohuslav Gregor. Vedoucí finančního odboru byl schválen Jaroslav Holič, odboru pro výstavbu Ladislav Planík. Do funkce vedoucího Komunálních služeb byl schválen Josef Flégr, vedoucím Domovní správy schválen Antonín Kukla a vedoucím ZOO František Císařovský. Jménem KSČ a ONV pozdravil plénum s. Dohnal, který ve svém referátu promluvil o nových úkolech MěNV. Plénum pak schválilo rozpočet MěstNV. Předseda MěstNV s. F. Škop přednesl referát o hlavních úkolech nového MěstNV. Poslanci projednali a schválili plán práce na 2. pololetí

3 Další zasedání MěstNV K svému druhému zasedání sešlo se plénum MěstNV 24. srpna. Vyslechlo zprávu o stavu školství v našem městě a schválilo směrnice pro činnost občanských výborů. Třetí zasedání MěstNV zhodnotilo průběh žní, stav výkupu zemědělských výrobků v našem městě a postup podzimních polních prací. Závěrem poslanci, přítomní na tomto 3. zasedání konaném 19. října schválili návrh plánu na rozpočet na rok prosince 1960 sešlo se 4. zasedání MěstNV, aby vyslechlo zprávu o obchodu, pohostinství a stavu zásobování v našem městě. V bohaté diskusi poslanci kritizovali neuspokojivý stav v zásobování tuky a luštěninami i nedostatky v distribuci hovězího a vepřového mase. Značné nedostatky se projevily i v zásobování uhlím. Občanské výbory Dosavadní činnost uličních výborů ukázala, jak důležité a plodné je sepětí občanů s národními výbory. Aby přímý styk občanů s národními výbory byl ještě posílen a aby účast občanů na správě a řízení hospodářské a kulturní výstavby města byla dále rozšířena, bylo v našem městě podle vládního usnesení ustaveno 18 občanských výborů. Občanské výbory jako aktiv občanů jsou pomocným orgánem MěstNV a jeho rady. Seznamují občany prostřednictvím poslanců s usnesením MěstNV a vytvářejí podmínky pro jejich splnění. Získávají závazky občanů, rozvíjejí socialistické soutěžení k hospodářskému a kulturnímu rozvoji našeho města. Jejich prostřednictvím se občané podílejí na správě našeho města. K plnění svých úkolů si občanské výbory zřizují různé komise podle povahy svého obvodu. Volby občanských výborů v našem městě proběhly v měsíci září, kdy bylo všech 18 občanských výborů ustaveno. Výbor žen Důležitým pomocním v práci Měst NV je Výbor žen. Jeho ustavující schůze se konala 11. října. Předsedkyní Výboru žen v našem městě byla zvolena Františka Jaklová, důchodkyně, bývalá dělnice závodu Tiba-Zálabí. Oslavy a slavnosti 25. únor Oslavy vítězného února odhalení pamětní desky. Ve čtvrtek 25. února se shromáždili pracující našeho města na náměstí Gottwaldově na oslavu 12. výročí. Vítězného února. Po projevu vedoucího tajemníka OV KSČ s. J. Vojtěcha byla za zvuku hymen slavnostně odhalena na budově staré radnice pamětní deska, dílo sochaře R. Šrajbra, připomínající boje dělníků našeho města za svá práva. S. J. Prokop vzpomněl pak bojů královédvorských textiláků za lepší budoucnost. Mezinárodní den žen U příležitosti letošních oslav Mezinárodního dne žen předal předseda KNV s. J. Ježek vyznamenání za příkladnou práci Kateřině Matuškové, nar. r. 1895, která pracovala od r jako funkcionářka KSČ a dodnes zastává funkci předsedkyně OV SČSP, předsedkyně výboru žen při MNV a je členkou MNV a stálé zemědělské komise. Z rukou předsedkyně ONV a poslankyně Národního shromáždění s. Věry Šťastné převzali vyznamenání Růžena Kudrnovská, nar. r. 1905, tkadlena v Tibě - Vorlech, nositelka vyznamenání Nejlepší pracovník spotřebního průmyslu a Julie Strunová, nar. 1891, členka JZD, nejlepší ošetřovatelka drůbeže, Josefa Hartvichová, dělnice závodu Juta 01, kde pracuje už 30 let, Marie Chlumová, dělnice závodu JUTA 03, matka 5 dětí a Eva Chroboková, zdravotní sestra ze střediska TBC. Boženě Kotoušové, matce 12 dětí, udělil předseda KNV odznak Mateřství I. stupně. Oslavy 1. máje Letošní oslavy 1. máje byly zahájeny 30. dubna večer lampiónovým průvodem dětí a mládeže na náměstí. Po průvodu byl vypálen ohňostroj a na náměstí se konala veselice. 1. máje ráno prošla ulicemi města dechová hudba budíček a v 9 hodin se seřadil pestrý průvod pracujících našeho okresu na náměstí, kde občané vyslechli slavnostní projev. Průvod zakončily alegorické 3

4 vozy. 8. května v rámci oslav pořádal Kynologický klub branný závod psů v prostoru Plabských cihelen pod nádražím. 9. května v 9:15 dopoledne uctily delegace našich pracujících památku padlých položením věnců k hrobu rudoarmějců a k pomníku na Wolkerově nábřeží. Odpoledne se konala v přírodním divadle v ZOO soutěž estrádních souborů. Oslavy VŘSR 6. listopadu, v podvečer 43. výročí VŘSR, uspořádala mládež lampiónový průvod městem na Gottwaldovo náměstí. Po průvodu byl vypálen ohňostroj. Večer pak členové KOD z Hradce Králové předvedli v Domě osvěty pásmo Lenin. Druhého dne se konala na náměstí manifestace pracujících a mládeže. Nejdříve byla odstartována štafeta k manifestaci odhalení památníku v Trutnově, pak pronesl projev člen KV KSČ s. Drahovzal. Delegace závodů, úřadů a škol pak položila věnce na hrob rudoarmějců a k památníku na Wolkerově nábřeží. 14. listopadu zástupci města slavnostně uvítali celostátní štafetu přátelství a mírů, která na trase Jičín Hradec Králové proběhla i naším městem. Štafeta byla přivítána před ředitelstvím n.p. Juta, odkud pak pokračovala dále do Trutnova. V rámci oslav VŘSR uspořádal výbor žen v zasedací síni MěstNV slavnostní schůzi, na níž člen KOD s. Hornych recitoval Šolochovův Osud člověka. V rámci měsíce československo-sovětského přátelství pobíhala v kinech od 4. listopadu přehlídka sovětských filmů a v kinu Oko byl uspořádán festival dětských filmů. Měsíc československo- -sovětského přátelství v našem městě byl zakončen slavnostním zasedáním MěstNV, MV KSČ a organizací Národní fronty v Domě osvěty. Po projevu předsedy MěstNV s. Škopa následoval kulturní pořad a veselice s hudbou ZK Tiba Vorlech. Zemědělství Proti letům minulým, kdy na území našeho města hospodařila 3 JZD Vorlech, Nová Podharť a Mír Sylvárov, došlo v letošním roce k značnému zjednodušení. Na základě usnesení ÚV KSČ, které doporučilo slučovat JZD do větších, ekonomicky silnějších celků, bylo 3. března na společné schůzi JZD Vorlech sloučeno s JZD v sousední obci Verdek. Nové JZD bude obhospodařovat 382 ha půdy a ponese název JZD Budoucnost Verdek. Zároveň bylo sloučené s JZD Mír v Sylvárově JZD v Žirečské Podstrání, kterážto obec byla sloučena s naším městem. JZD v Žirečské Podstrání bylo v dosti špatné situaci (na pracovní jednotku vyplácelo jen 3,50 Kčs) a sloučení nepřineslo očekávaný výsledek, totiž posílení družstva. Naopak nedostatky v JZD Žirečská Podstráň se přenesly do nového sloučeného JZD, které zaostává jak ve výrobě vepřového masa, neboť nemá plánovaný zástav selat, tak ve výrobě mléka. JZD Nová Podharť, které bylo zařazeno mezi zaostávající družstva, dosáhlo v letošním roce některých úspěchů. Poněvadž JZD byly sníženy kvóty nákupu, daří se již dodávky plnit. Významného úspěchu dosáhli družstevníci z Nové Podhartě v dodávce obilí, neboť splnili plánovaný nákup už 8. srpna jako první v okrese Trutnov. V letošním roce bylo z JZD Nová Podharť vyčleněno zahradnictví a předáno do správy Komunálních služeb. Výstavba a průmysl Bytová výstavba v našem městě pokračovala v letošním roce opět úspěšně. Na nábřeží Dukelských bojovníků byly dokončeny moderní bytové jednotky a n.p. Strojtex pokračoval ve výstavbě vzorového čtyřdomku v Hakenově ulici. 5. prosince uspořádala komise pro výstavbu MěstNV besedu o bydlení. Rovněž výstavba komunikací probíhala úspěšně. Byla dokončena 1. etapa obvodové komunikace v trase od Švermova mostu až k Erbenově ulici, upravena Purkyňova ulice a vykonány přípravné práce pro spojovací komunikaci, vedoucí od ZOO ke koupališti. Na nábřeží byla dokončena instalace elektrického osvětlení, zástavky Místní autobusové dopravy byly opatřeny novými stojany s jízdním řádem. Na stavbu stadionu pod Hankovým domem bylo letos uvolněno Kčs na odvodnění, zřízení atletické dráhy, hřiště a oplocení. Budova býv. ONV byla přidělena školám a proto byla adaptována, aby v ní mohlo být zahájeno vyučování. Kino Svět, od loňského roku upravované, bylo 2. dubna znovu otevřeno. Bylo opravováno 4

5 13 měsíců a nákladem Kčs vzniklo krásné a moderní kino, přizpůsobené na promítání širokoúhlých filmů. Promítání bylo zahájeno filmem Občan Brych. Koncem května zahájil n.p. Strojtex provoz v nově upravených prostorách bývalé tržnice. Textilní museum, dosud prozatímně v tržnici instalované, bylo přestěhováno do textilní školy. V letošním roce oslavili pracující závodu Tiba Vorlech 90 let svého závodu. Pracující tohoto závodu ušetřili lepší kvalitou 255 tisíc Kčs na slevách a zkrášlení závodu věnovali 1500 hodin. Úspěšně se vyrovnali s plněním plánu: tkalcovna plní plán na 109,4% a tiskárna na 105,5%. Školství a kultura Školství v našem městě. 1. září byl slavnostně zahájen nový školní rok, který je významným mezníkem v historii našeho školství. Poprvé totiž dostanou žáci zdarma učební pomůcky. Je to výsledek dobré práce celé naší společnosti, vedené KSČ. Kritická situace v umístění tříd v našem městě byla částečně vyřešena předáním budovy ONV našim školám. V budově bude umístěna mateřská školka, polytechnické dílny, družiny mládeže i vyučovací třídy. Tím se částečně odstraní směňování, takže v novém školním roce budou směnovat jen dvě třídy ve škole 5. května. Od nového školního roku je také ve školách rozšířena polytechnická výchova a na všeobecně vzdělávacích školách se zavádějí povinné deváté ročníky. V našem městě zatím jen ve školách 5. května a ve Schulzových sadech. Rovněž Střední všeobecně vzdělávací škola bude rozšířena na 12 tříd (dvanáctiletka). Pro děti předškolního věku jsou v našem městě jedny městské a 3 závodní jesle a 4 městské a 3 závodní mateřské školky s kapacitou 360 dětí. Museum Dosavadní okresní museum, umístěné ve vile v ZOO, přešlo 1. listopadu do správy Měst.NV. Správcem musea místo onemocnělého s. Jakoubka je s. V. Trojan, důchodce. ZOO I v letošním roce pokračoval úspěšný rozvoj naší ZOO, kterou navštívilo návštěvníků. Do správy ZOO bylo předáno přírodní divadlo, aby byly lépe koordinovány kult. akce. Významného chovatelského úspěchu dosáhla naše ZOO odchováním tří leopardích mláďat. Knihovna Okresní lidová knihovna dosáhla v letošním roce výpůjček. Ke kulturnímu životu v našem městě přispívá i pořádání přednášek. 24. listopadu např. uspořádala přednášku řed. 12.leté střední školy s. Stan. Volfa O dějinách KSČ na Královedvorsku. LUT Lidová umělecká tvořivost. 28. února byla zakončena soutěž LUT a STM 22 ochotnických souborů aktivem a vyhodnocením soutěže. První místo obsadili ochotníci souboru Tiba-Havlíček se Stehlíkovou dramatizací Furmanovova Čapajeva. Postoupili tak do oblastní přehlídky ve Rtyni v Podkrkonoší. 26. a 27. listopadu se konala tradiční přehlídka LUT n.p. Tiba. Do 11. prosince trvala výstava obrazů, fotografií a uměleckých ručních prací. Přehlídka amatérských filmů a soutěžní vystoupení jednotlivců a souborů n.p. Tiba se konaly 26. a 27. listopadu dopoledně. Odpoledne 27. listopadu se přestavili vítězové soutěží. Na přehlídce vystoupil 100 členný pěvecký soubor Záboj Z K Tiba Červený Kostelec. LUT n.p. Tiba byla večer zakončena velkou veselicí. Výstavy 11. ledna skončila výstava mladých výtvarníků z výtvarného kroužku ROH Juta 01. Ve staré radnici vystavovali F. Herda, A. Schmidt, Zora Urbanová a M. Šec. Výstavu shlédlo na 800 občanů. 15. března byla ve staré radnici zahájena výstava obrazů Františka Jiroudka. Výstava, kterou pořádal Dům osvěty s výtvarným kroužkem, trvala do 3. dubna. Od 22 května do 5. 5

6 června vystavovala ve výstavní síni staré radnice své obrazy akad. malířka Anna Macková. Karel Mahrla, akad. malíř a žák J. Gočára, vystavoval své práce v červenci. Tradiční výstavu květin uspořádala místní odbočka Svazu zahrádkářů a ovocnářů ve dnech 13. a 14. srpna. Při příležitosti výstavy byla vyhodnocena soutěž o nejlepší zahrádku a nejlépe vyzdobené okno. Výstava ovoce se konala listopadu. V rámci mezinárodního včelařského týdne uspořádala místní organizace včelařů výstavku včelařských potřeb, výrobků z medu a vosku a medového pečiva ve dnech 19. a 20. listopadu. V jídelně závodu Juta 03 uspořádali příslušníci ČsČK, R a J a Elektry výstavku Výživa a draví lidu. Divadla Divadla, estrády. 12. listopadu uvedlo KOD (krajské oblastní divadlo) v Hradci Králové v Domě osvěty komedii A. P. Čechova Višňový sad. 8. prosince sehrálo KOD hru A. Arbuzova Irkutská historie Pro děti připravili naši loutkáři na 20. listopad hru A. P. Čechova Veselá pětka a na 26. listopad Dračí komedii. Divadelní soubor Hanka Rudého koutku n.p. Juta sehrál pro mládež dne 30. listopadu hru Zlatá studně. Při estrádě, pořádané 3. prosince v kulturním středisku na Zálabí, byly slosovány zájezdové známky do SSSR,. Dr, Jaromír Pečírka přednášel 16. listopadu o výtvarném umění. OLK uspořádala přednášku dr. Kóchera: Med, náš lék a potravina 20. listopadu. Asistent kliniky v Hradci Králové MUDr. Bárta přednášel o nových způsobech léčení zhoubných nádorů 1. prosince. Koncerty Sólisté Národního divadla v Praze Otto Šanda, Drahomíra Konárská, Jaroslava Vymazalová, Věra Chlebečková, Jaroslav Horáček a Zdenka Budilová vystoupili v režii Milana Macků 5. prosince v Domě osvěty na svém baletním koncertu. 23. listopadu uspořádal Symfonický orchestr Domu osvěty svůj 6. koncert ze skladeb F. Škroupa, K. Stamice, P. I. Čajkovského a Fr. Schuberta. Na koncertu účinkoval jako host nositel vyznamenání Za vynikající práci violoncellista Bohouš Heran. Na oslavu měsíce čs-sovětského přátelství vystoupilo v zasedací síni závodu Juta 01 královédvorské kvarteto se sólisty J. Židkovou a Karlem Kubešem. Různé události Koncem ledna vzbudila úžas našich občanů přesnost, jakou dosáhly sovětské balistické rakety, vypuštěné do předem určené oblasti v Tichém oceánu. Obě rakety, vypuštěné 20. a 31. ledna, dopadly s rozdílem pouze 2 km od stanoveného cíle. 19. března vyšlo poslední, 12. číslo okresních novin Královédvorska, Podzvičínsko, které vycházelo od roku a 10. dubna zorganizoval Kovošrot v našem městě sběr kovu, a tak zvanou Železnou neděli. 15. května vypustil Sovětský svaz první kosmickou loď o váze 4,5 t jako přípravu na let člověka vesmírem. 16. května měla se konat schůze šéfů vlád čtyř velmocí v Paříži, aby projednala otázky zmírnění mezinárodního napětí. Byla zmařena leteckou špionáží USA nad územím SSSR. Americkou provokaci jsme všichni rozhořčeně odsoudily. ONV Nový ONV v Trutnově konal své ustavující zasedání dne 22. června. Předsedou ONV byl zvolen s. Vlad. Bárta, tajemníkem s. Jos. Vojtěch, který dříve působil jako tajemník OV KSČ ve Dvoře Králové n. L. Naše město zastupuje v ONV 10 poslanců. II. čs. spartakiáda Koncem června se konala v Praze II. celostátní spartakiáda. Žně Žně v našem městě začali 29. června v JZD Nová Podharť. 6

7 25. října 1960 zemřel Bedřich Sőllner, poštovní ředitel v.v., který vedl a psal městkou kroniku v letech Cyklistické závody 2. října projížděli naším městem cyklisté účastníci 1. ročníku cyklistického závodu okresních noviny Krkonošská pravda. 7

Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození

Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození 1964 Výzva našeho města - soutěž k 20. výročí osvobození Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození naší vlasti. MěstNV a občané našeho města vyzvali všechna

Více

Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou

Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou 1975 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 Stav obce v 1. čtvrtletí Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou mělo

Více

KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951

KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951 KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951 Vstup do třetího roku pětiletky zahájen v úterý dne 2. ledna. V závodech vyhrávaly závodní rozhlasy a konaly se slavnostní schůze osazenstva s proslovy

Více

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 I. Stav obce Počet obyvatel k 1.1. 1985 17.537 obyvatel V roce 1985 přihlášeno 262 Odhlášeno 319 Úbytek 57-57 obyvatel 17.480 obyvatel Narození 206 obyvatel

Více

ZÁPIS kroniky města Havířova za rok 1977

ZÁPIS kroniky města Havířova za rok 1977 ZÁPIS kroniky města Havířova za rok 1977 Zápis schválen radou dne Kronikář : Erich Bohdal Havířov Město Česká 5. Společensko politické události 1977. Na úseku organizací sdružených v Národní frontě Městská

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na Rok 1960 Zemědělství Stav hospodářského zvířectva v Počátkách k 1. lednu 1960 jeví se takto: - prvé číslo celá obec, druhé JZD: slepice a kohouti 2158/400, husy a houseři 4/0, krůty a krocani 2/0, prasata

Více

VYBRÁNO Z OBECNÍ KRONIKY ZA LÉTA 1945-2000

VYBRÁNO Z OBECNÍ KRONIKY ZA LÉTA 1945-2000 VYBRÁNO Z OBECNÍ KRONIKY ZA LÉTA 1945-2000 UVEDENY DOSLOVNÉ CITACE ZE ZÁPISŮ 1 Léta 1945, 1946, 1947 Dne 16. dubna 1945 v pozdních hodinách odpoledne obsadila německé Popice Rudá armáda. Z nejbližších

Více

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE (DUPLIKÁT) Úvod: Usnesením rady místního národního výboru ze dne 7. ledna 1985 bylo rozhodnuto o založení kroniky obce Trstěnice. Kronika dosud v naší obci nebyla

Více

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975 Marie Dostálová, ředitelka školy Školní rok 1975 76 Začátek a konec školního roku Školní rok 1975-76

Více

Rok 1963. Strana 1 (celkem 20)

Rok 1963. Strana 1 (celkem 20) Rok 1963 Nakažlivé nemoci 1962 dodatek 1963-1 V roce 1962 kromě infekční žloutenky o níž je již zápis v r. 62 vyskytlo se 47 případů spalniček, 23 případů planých neštovic, 2 zarděnky, 5 spál bez epidemiologické

Více

1945. Blížící se fronta Ústup Němců Něm. vojsko v obci Bombardování

1945. Blížící se fronta Ústup Němců Něm. vojsko v obci Bombardování 1945. Blížící se fronta Již v lednu počaly se u nás více a více jeviti příznaky blížící se fronty. Partyzánská činnost vzrůstala. Již koncem ledna slyšet blížící se frontu prudkou dělostřelbou od severu.

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

Stálé agitační středisko SSM MNV

Stálé agitační středisko SSM MNV 1 1987 70.výročí VŘSR Rokem 1987 jsme vstoupili do druhého roku 8. pětiletky. Tento rok je rokem nástupu k celkové přestavbě hospodářského mechanismu. Před širokou veřejnost bylo předloženo několik závažných

Více

K R O N I K A M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C

K R O N I K A M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C K R O N I K A M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C 1 9 9 1 1. PŘÍRODNÍ POMĚRY A EKOLOGIE RÁZ POČASÍ A ÚRODA Zima přišla i v tomto roce pozdě. Skutečné mrazy přišly až po polovině února a spolu s nimi napadl také

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst.

Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst. Rok 1990 Prosec demokratizace naší společnosti, zahájený loňskými listopadovými událostmi dosahoval postupně stále širších dimenzí i tempa. Vznikala celá řada politických stran a hnutí, pokračovala destrukce

Více

7. listopadu bude oslavovat sovětský lid a s ním všichni jeho přátelé včetně přátel z naší socialistické republiky 62. výročí Velké říjnové

7. listopadu bude oslavovat sovětský lid a s ním všichni jeho přátelé včetně přátel z naší socialistické republiky 62. výročí Velké říjnové 7. listopadu bude oslavovat sovětský lid a s ním všichni jeho přátelé včetně přátel z naší socialistické republiky 62. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Ony historické okamžiky rozhodly o změně

Více

Tato nová kronika obsahuje 468 číslovaných stran. Obsah kroniky strana 453

Tato nová kronika obsahuje 468 číslovaných stran. Obsah kroniky strana 453 Jmenuji se Věra Buráňová, rozená Dohnalová. Narodila jsem se 23. června 1948 ve Zlíně. Bydlím v Topolné č. 149. Pracuji jako správce databáze v akciové společnosti Fatra Napajedla. Jsem vdaná a mám jednu

Více

DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY

DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY Když jsem byla k 1. lednu 2011 jmenována kronikářkou obce, rozhodla jsem se postupně doplnit chybějící kronikářské zápisy za roky 1972 až 2010, což

Více

2.I. Dvouletka byla slavnostně zahájena ve všech závodech a na všech pracovištích. 6.I.

2.I. Dvouletka byla slavnostně zahájena ve všech závodech a na všech pracovištích. 6.I. 1947 Rok 1947 je prvním rokem plánovaného státního hospodářství v průmyslu, zemědělství, obchodě, dopravě, školství atd. Je prvním rokem dvouletého plánu 2LP (dvouletky), kterým má být v nejkratší době

Více

referentka (20 let práce na MNV v Lužci nad Vltavou)

referentka (20 let práce na MNV v Lužci nad Vltavou) Zlatá svatba Dne.února se dostavili manželé Růžena a Rudolf Šmucrovi do obřadní síně Místního národního výboru v Lužci n.vltavou, aby společně s představiteli obce oslavili 0 let společné cesty životem.

Více

Rok 1950 Půl století dvacátého.

Rok 1950 Půl století dvacátého. 1950 Kanalizace obce Rok 1950 Půl století dvacátého. 1950 Jelikož předseda místního národního výboru Antonín Urban zajistil cementové roury, pokračovalo se v kanalizaci obce na malé straně, od ulice národního

Více

ROK 1949. Viděl Alois Lycák

ROK 1949. Viděl Alois Lycák V roce 2007 jsem se jako nový kronikář obce ujal dalšího přepisování kroniky do elektronické podoby, které zahájila paní Eva Packová. Rozhodl jsem se držet se věrně originálu a to včetně věcných i pravopisných

Více