Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho"

Transkript

1 1960 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M Socialismus v naší vlasti zvítězil. Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho zemědělství definitivně převládly v naší společnosti socialistské výrobní vztahy. tyto úspěchy bylo třeba zakotvi v nové socialistické ústavě. Zasedání ÚVKSČ projednalo proto dubna návrh nové socialistické ústavy. Návrh nové ústavy uveřejněný 17. dubna v denních listech, byl dán všemu lidu k diskusi. Bohatá diskuse vyjádřila souhlas našeho lidu s politikou KSČ, radost z vítězství socialismu i závazek ještě usilovněji pracovat pro rozkvět naší socialistické republiky. Celostátní konference KSČ dne pak schválila konečné znění návrhu socialistské ústav. Na návrh, aby historická skutečnost vítězství socialistického řádu v naší vlasti byla vyjádřena i v názvu našeho státu, schválila požadavek našich pracujících, aby podle nové ústav zněl název našeho státu ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Návrh nové ústavy ČSSR pak jednomyslně přijalo nové Národní shromáždění. Nová územní organizace V tomto roce došlo k nové územní organizaci našeho státu, která vstoupila v platnost po volbách do Národního shromáždění a Národních výborů. Stará územní organizace se již přežila. Aby národní výbory mohly lépe plnit své poslání, bylo třeba vytvořit dostatečně velké obvody jejich působnosti. Národní výbory tak lépe využijí své zvýšené pravomoci. Po celý minulý rok probíhaly diskuse a jednání o novém územním uspořádání. Ty byly podkladem k usnesení ÚV KSČ o nové územní organizaci, přijatému na zasedání 13. a 14. ledna. Novou územní organizaci našeho státu schválilo pak Národní shromáždění dne 9. dubna. Nový zákon zřídil v naší republice 10 krajů, v každém pak okolo 10 okresů. Dosavadní Hradecký kraj byl sloučen s krajem pardubickým a vytvořen tak kraj Východočeský se sídlem v Hradci Králové. V novém kraji bylo zřízeno 11 okresů. Jedním z nich je okres Trutnov, spojující dosavadní okresy Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové n. Lab. Tato nová organizace správy (a soudnictví) vyvolala u mnoha našich občanů nespokojenost. Podobně jako jinde, i v našem městě se těžko smiřovali se ztrátou okresu, působícího ve Dvoře Král. už od r Mnozí vedeni láskou k svému městu se obávali, že ztratí-li město ONV, ztratí tím i svůj význam a žádali, aby sídlem nového ONV zůstal Dvůr Králové n. L. Jiní poukazovali na vzdálenost Trutnova a dalo hodně práce přesvědčovat je o vhodnosti nové územní organizace. Trutnov totiž leží v centru nového okresu a zvýšením pravomoci některých orgánů Místního národního výboru a tím, že v našem městě budou vyhrazeny úřední dny pracovníků ONV a soudu, nebude třeba dojíždět do Trutnova a občané budou moci vyřizovat své záležitosti přímo ve městě. Co se pak týče námitky o úpadku města, je bezpodstatnou. Vždyť velikost města netvoří úřady, ale práce občanů a jimi volených orgánů. V tom smyslu schválilo také novou územní organizaci 27. zasedání MNV, které se konalo 25. ledna. Návrhy na zvýšení pravomoci Národních výborů schválilo Národní shromáždění 25. května. Nový zákon rozšířil pravomoc volených orgánů a dal jejich komisím větší pravomoc. Zároveň rozdělilo obce podle velikosti a zvýšilo pravomoc Národní výborů ve městech. Podle tohoto zákona přiznal ONV i našemu národnímu výboru charakter Městského národního výboru (MěNV). S platnosti od 1.VII. byla k našemu městu připojena obec Žirečská Podstráň, která má 290 obyvatel a 79 domů. JZD Žirečská Podstráň obhospodařuje pak zemědělskou půdu. Aby MěNV mohl plnit své zvýšené úkoly, byl jeho aparát posílen pracovníky z býv. ONV. Jako první přešel na MěNV pracovník organizačního odboru ONV s. Duchoň na místo s. Fány, dosavadního tajemníka. odvolaného z funkce. 1

2 Volby 12. června V letošním roce skončilo čtyřleté volební období poslanců Národního shromáždění a Národních výborů zvolených v roce Přípravu voleb projednal ÚV KSČ na svém zasedání 7. a 8. dubna. Datum voleb bylo stanoveno na neděli 12. června. V našem městě bylo už v březnu otevřeno 8 agitačních středisek. Přípravou voleb se zabývalo 30. zasedání MNV dne 25. května. Do voličských seznamů bylo zapsáno voličů a město bylo rozděleno na 60 volebních obvodů, v každém byl volen jeden poslanec. 12. června od časného rána přicházeli voliči do volebních místností, aby většinou manifestačně zvolili své kandidáty. Voleb se zúčastnilo voličů, t.j. 99,82%. Naše kandidátka do Národního shromáždění, býv. předsedkyně ONV s. Věra Šťastná byla zvolena 99,96% hlasů, pro kandidáty do KNV v Hradci Králové hlasovalo 99,99% voličů, 100% voličů dalo své hlasy 10 našim kandidátům do ONV v Trutnově. Pro kandidáty na poslance MěstNV hlasovalo 99,97% voličů a jen tři lístky byly škrtnuty. Tím bylo zvoleno všech 60 kandidátů poslanci MěstNV. Nový MěstNV má 60 poslanců, z nich 15 žen. Podle věkového složení je 30 poslanců starších 50 let, 17 je ve věku od 40 do 50 let, 10 od 30 do 40 a jen 3 jsou mladší 30 let. Podle původního povolání je ze 60 poslanců MěstNV 30 dělníků, 4 rolníci, 9 úředníků, 3 učitelé, 1 lékař a 13 ostatních. Z 96 poslanců MNV z období byl 12. června znovu zvolen 31 poslanec. Letošní volby prokázaly opět morálně politickou jednotu všeho našeho lidu, hrdého na to, že v naší vlasti zvítězil socialismus. Plenární zasedání MNV Poslanci MNV, zvolení v r. 1957, sešli se letos na svých posledních čtyřech zasedáních. 27. zasedání, konané 25. ledna projednalo a schválilo novou územní organizaci, 28. zasedání MNV projednalo 29. února komplexní rozbor hospodaření MNV a podřízených organizací za rok zasedání pléna MNV se sešlo 30. března, aby projednalo a schválilo přípravu jarních polních prací v našich JZD Nová Podharť, Mír Sylvárov v JZD Žirečské Podstrání. Zároveň schválilo programový plán na rok K poslednímu zasedání se sešli poslanci MNV 25. května. Poslanci, přivítaní pionýry, hovořili o přípravě voleb a zhodnotili svou práci za uplynulé volební období Závěrem poděkoval předseda MNV s. F. Škop všem poslancům za jejich práci. Ustavující zasedání MěstNV K svému prvnímu zasedání se sešli nově zvolení poslanci Měst. NV 24. června. Zasedání bylo přítomno i mnoho hostů, mezi nimi naše poslankyně NS s. Věra Šťastná, pracovnice KNV. Po slavnostním zahájení, v němž přednesli svou zdravici naši pionýři, byla zvolena mandátová komise, že všichni poslanci byli zvoleni právoplatně obrovskou většinou hlasů. Poté složili poslanci MěstNV slavnostní slib. Plénum MěstNV zvolilo potom své orgány, schválilo vedoucí jednotlivých odborů a vedoucí pracovníky Komunálních služeb, Domovní správy a ZOO. Předsedou MěstNV byl znovu jednomyslně zvolen soudruh František Škop jeho náměstkem a zároveň předsedou plánovací komise s. Jos. Duchoň, tajemníkem a ved. organizačního odboru s. Ludmila Martínková. Předsedou zemědělské komise zvolen Karel Verner, předsedou komise Místního hospodářství Karel Wollemann, předsedou finanční komise Josef Ježek, předsedou komise pro výstavbu Hugo Sojka, předsedou komise pro obchod Cyril Fišer, předsedou školské a kulturní komise Arnošt Šilhan, předsedkyní sociálně-zdravotní komise Kamila Hauserová, předsedou komise pro ochranu veřejného pořádku Josef Vavřena, předsedou tělovýchovné komise Stanislav Bělovský. Členy rady byli zvoleni ještě Terezie Hofmanová a Bohuslav Gregor. Vedoucí finančního odboru byl schválen Jaroslav Holič, odboru pro výstavbu Ladislav Planík. Do funkce vedoucího Komunálních služeb byl schválen Josef Flégr, vedoucím Domovní správy schválen Antonín Kukla a vedoucím ZOO František Císařovský. Jménem KSČ a ONV pozdravil plénum s. Dohnal, který ve svém referátu promluvil o nových úkolech MěNV. Plénum pak schválilo rozpočet MěstNV. Předseda MěstNV s. F. Škop přednesl referát o hlavních úkolech nového MěstNV. Poslanci projednali a schválili plán práce na 2. pololetí

3 Další zasedání MěstNV K svému druhému zasedání sešlo se plénum MěstNV 24. srpna. Vyslechlo zprávu o stavu školství v našem městě a schválilo směrnice pro činnost občanských výborů. Třetí zasedání MěstNV zhodnotilo průběh žní, stav výkupu zemědělských výrobků v našem městě a postup podzimních polních prací. Závěrem poslanci, přítomní na tomto 3. zasedání konaném 19. října schválili návrh plánu na rozpočet na rok prosince 1960 sešlo se 4. zasedání MěstNV, aby vyslechlo zprávu o obchodu, pohostinství a stavu zásobování v našem městě. V bohaté diskusi poslanci kritizovali neuspokojivý stav v zásobování tuky a luštěninami i nedostatky v distribuci hovězího a vepřového mase. Značné nedostatky se projevily i v zásobování uhlím. Občanské výbory Dosavadní činnost uličních výborů ukázala, jak důležité a plodné je sepětí občanů s národními výbory. Aby přímý styk občanů s národními výbory byl ještě posílen a aby účast občanů na správě a řízení hospodářské a kulturní výstavby města byla dále rozšířena, bylo v našem městě podle vládního usnesení ustaveno 18 občanských výborů. Občanské výbory jako aktiv občanů jsou pomocným orgánem MěstNV a jeho rady. Seznamují občany prostřednictvím poslanců s usnesením MěstNV a vytvářejí podmínky pro jejich splnění. Získávají závazky občanů, rozvíjejí socialistické soutěžení k hospodářskému a kulturnímu rozvoji našeho města. Jejich prostřednictvím se občané podílejí na správě našeho města. K plnění svých úkolů si občanské výbory zřizují různé komise podle povahy svého obvodu. Volby občanských výborů v našem městě proběhly v měsíci září, kdy bylo všech 18 občanských výborů ustaveno. Výbor žen Důležitým pomocním v práci Měst NV je Výbor žen. Jeho ustavující schůze se konala 11. října. Předsedkyní Výboru žen v našem městě byla zvolena Františka Jaklová, důchodkyně, bývalá dělnice závodu Tiba-Zálabí. Oslavy a slavnosti 25. únor Oslavy vítězného února odhalení pamětní desky. Ve čtvrtek 25. února se shromáždili pracující našeho města na náměstí Gottwaldově na oslavu 12. výročí. Vítězného února. Po projevu vedoucího tajemníka OV KSČ s. J. Vojtěcha byla za zvuku hymen slavnostně odhalena na budově staré radnice pamětní deska, dílo sochaře R. Šrajbra, připomínající boje dělníků našeho města za svá práva. S. J. Prokop vzpomněl pak bojů královédvorských textiláků za lepší budoucnost. Mezinárodní den žen U příležitosti letošních oslav Mezinárodního dne žen předal předseda KNV s. J. Ježek vyznamenání za příkladnou práci Kateřině Matuškové, nar. r. 1895, která pracovala od r jako funkcionářka KSČ a dodnes zastává funkci předsedkyně OV SČSP, předsedkyně výboru žen při MNV a je členkou MNV a stálé zemědělské komise. Z rukou předsedkyně ONV a poslankyně Národního shromáždění s. Věry Šťastné převzali vyznamenání Růžena Kudrnovská, nar. r. 1905, tkadlena v Tibě - Vorlech, nositelka vyznamenání Nejlepší pracovník spotřebního průmyslu a Julie Strunová, nar. 1891, členka JZD, nejlepší ošetřovatelka drůbeže, Josefa Hartvichová, dělnice závodu Juta 01, kde pracuje už 30 let, Marie Chlumová, dělnice závodu JUTA 03, matka 5 dětí a Eva Chroboková, zdravotní sestra ze střediska TBC. Boženě Kotoušové, matce 12 dětí, udělil předseda KNV odznak Mateřství I. stupně. Oslavy 1. máje Letošní oslavy 1. máje byly zahájeny 30. dubna večer lampiónovým průvodem dětí a mládeže na náměstí. Po průvodu byl vypálen ohňostroj a na náměstí se konala veselice. 1. máje ráno prošla ulicemi města dechová hudba budíček a v 9 hodin se seřadil pestrý průvod pracujících našeho okresu na náměstí, kde občané vyslechli slavnostní projev. Průvod zakončily alegorické 3

4 vozy. 8. května v rámci oslav pořádal Kynologický klub branný závod psů v prostoru Plabských cihelen pod nádražím. 9. května v 9:15 dopoledne uctily delegace našich pracujících památku padlých položením věnců k hrobu rudoarmějců a k pomníku na Wolkerově nábřeží. Odpoledne se konala v přírodním divadle v ZOO soutěž estrádních souborů. Oslavy VŘSR 6. listopadu, v podvečer 43. výročí VŘSR, uspořádala mládež lampiónový průvod městem na Gottwaldovo náměstí. Po průvodu byl vypálen ohňostroj. Večer pak členové KOD z Hradce Králové předvedli v Domě osvěty pásmo Lenin. Druhého dne se konala na náměstí manifestace pracujících a mládeže. Nejdříve byla odstartována štafeta k manifestaci odhalení památníku v Trutnově, pak pronesl projev člen KV KSČ s. Drahovzal. Delegace závodů, úřadů a škol pak položila věnce na hrob rudoarmějců a k památníku na Wolkerově nábřeží. 14. listopadu zástupci města slavnostně uvítali celostátní štafetu přátelství a mírů, která na trase Jičín Hradec Králové proběhla i naším městem. Štafeta byla přivítána před ředitelstvím n.p. Juta, odkud pak pokračovala dále do Trutnova. V rámci oslav VŘSR uspořádal výbor žen v zasedací síni MěstNV slavnostní schůzi, na níž člen KOD s. Hornych recitoval Šolochovův Osud člověka. V rámci měsíce československo-sovětského přátelství pobíhala v kinech od 4. listopadu přehlídka sovětských filmů a v kinu Oko byl uspořádán festival dětských filmů. Měsíc československo- -sovětského přátelství v našem městě byl zakončen slavnostním zasedáním MěstNV, MV KSČ a organizací Národní fronty v Domě osvěty. Po projevu předsedy MěstNV s. Škopa následoval kulturní pořad a veselice s hudbou ZK Tiba Vorlech. Zemědělství Proti letům minulým, kdy na území našeho města hospodařila 3 JZD Vorlech, Nová Podharť a Mír Sylvárov, došlo v letošním roce k značnému zjednodušení. Na základě usnesení ÚV KSČ, které doporučilo slučovat JZD do větších, ekonomicky silnějších celků, bylo 3. března na společné schůzi JZD Vorlech sloučeno s JZD v sousední obci Verdek. Nové JZD bude obhospodařovat 382 ha půdy a ponese název JZD Budoucnost Verdek. Zároveň bylo sloučené s JZD Mír v Sylvárově JZD v Žirečské Podstrání, kterážto obec byla sloučena s naším městem. JZD v Žirečské Podstrání bylo v dosti špatné situaci (na pracovní jednotku vyplácelo jen 3,50 Kčs) a sloučení nepřineslo očekávaný výsledek, totiž posílení družstva. Naopak nedostatky v JZD Žirečská Podstráň se přenesly do nového sloučeného JZD, které zaostává jak ve výrobě vepřového masa, neboť nemá plánovaný zástav selat, tak ve výrobě mléka. JZD Nová Podharť, které bylo zařazeno mezi zaostávající družstva, dosáhlo v letošním roce některých úspěchů. Poněvadž JZD byly sníženy kvóty nákupu, daří se již dodávky plnit. Významného úspěchu dosáhli družstevníci z Nové Podhartě v dodávce obilí, neboť splnili plánovaný nákup už 8. srpna jako první v okrese Trutnov. V letošním roce bylo z JZD Nová Podharť vyčleněno zahradnictví a předáno do správy Komunálních služeb. Výstavba a průmysl Bytová výstavba v našem městě pokračovala v letošním roce opět úspěšně. Na nábřeží Dukelských bojovníků byly dokončeny moderní bytové jednotky a n.p. Strojtex pokračoval ve výstavbě vzorového čtyřdomku v Hakenově ulici. 5. prosince uspořádala komise pro výstavbu MěstNV besedu o bydlení. Rovněž výstavba komunikací probíhala úspěšně. Byla dokončena 1. etapa obvodové komunikace v trase od Švermova mostu až k Erbenově ulici, upravena Purkyňova ulice a vykonány přípravné práce pro spojovací komunikaci, vedoucí od ZOO ke koupališti. Na nábřeží byla dokončena instalace elektrického osvětlení, zástavky Místní autobusové dopravy byly opatřeny novými stojany s jízdním řádem. Na stavbu stadionu pod Hankovým domem bylo letos uvolněno Kčs na odvodnění, zřízení atletické dráhy, hřiště a oplocení. Budova býv. ONV byla přidělena školám a proto byla adaptována, aby v ní mohlo být zahájeno vyučování. Kino Svět, od loňského roku upravované, bylo 2. dubna znovu otevřeno. Bylo opravováno 4

5 13 měsíců a nákladem Kčs vzniklo krásné a moderní kino, přizpůsobené na promítání širokoúhlých filmů. Promítání bylo zahájeno filmem Občan Brych. Koncem května zahájil n.p. Strojtex provoz v nově upravených prostorách bývalé tržnice. Textilní museum, dosud prozatímně v tržnici instalované, bylo přestěhováno do textilní školy. V letošním roce oslavili pracující závodu Tiba Vorlech 90 let svého závodu. Pracující tohoto závodu ušetřili lepší kvalitou 255 tisíc Kčs na slevách a zkrášlení závodu věnovali 1500 hodin. Úspěšně se vyrovnali s plněním plánu: tkalcovna plní plán na 109,4% a tiskárna na 105,5%. Školství a kultura Školství v našem městě. 1. září byl slavnostně zahájen nový školní rok, který je významným mezníkem v historii našeho školství. Poprvé totiž dostanou žáci zdarma učební pomůcky. Je to výsledek dobré práce celé naší společnosti, vedené KSČ. Kritická situace v umístění tříd v našem městě byla částečně vyřešena předáním budovy ONV našim školám. V budově bude umístěna mateřská školka, polytechnické dílny, družiny mládeže i vyučovací třídy. Tím se částečně odstraní směňování, takže v novém školním roce budou směnovat jen dvě třídy ve škole 5. května. Od nového školního roku je také ve školách rozšířena polytechnická výchova a na všeobecně vzdělávacích školách se zavádějí povinné deváté ročníky. V našem městě zatím jen ve školách 5. května a ve Schulzových sadech. Rovněž Střední všeobecně vzdělávací škola bude rozšířena na 12 tříd (dvanáctiletka). Pro děti předškolního věku jsou v našem městě jedny městské a 3 závodní jesle a 4 městské a 3 závodní mateřské školky s kapacitou 360 dětí. Museum Dosavadní okresní museum, umístěné ve vile v ZOO, přešlo 1. listopadu do správy Měst.NV. Správcem musea místo onemocnělého s. Jakoubka je s. V. Trojan, důchodce. ZOO I v letošním roce pokračoval úspěšný rozvoj naší ZOO, kterou navštívilo návštěvníků. Do správy ZOO bylo předáno přírodní divadlo, aby byly lépe koordinovány kult. akce. Významného chovatelského úspěchu dosáhla naše ZOO odchováním tří leopardích mláďat. Knihovna Okresní lidová knihovna dosáhla v letošním roce výpůjček. Ke kulturnímu životu v našem městě přispívá i pořádání přednášek. 24. listopadu např. uspořádala přednášku řed. 12.leté střední školy s. Stan. Volfa O dějinách KSČ na Královedvorsku. LUT Lidová umělecká tvořivost. 28. února byla zakončena soutěž LUT a STM 22 ochotnických souborů aktivem a vyhodnocením soutěže. První místo obsadili ochotníci souboru Tiba-Havlíček se Stehlíkovou dramatizací Furmanovova Čapajeva. Postoupili tak do oblastní přehlídky ve Rtyni v Podkrkonoší. 26. a 27. listopadu se konala tradiční přehlídka LUT n.p. Tiba. Do 11. prosince trvala výstava obrazů, fotografií a uměleckých ručních prací. Přehlídka amatérských filmů a soutěžní vystoupení jednotlivců a souborů n.p. Tiba se konaly 26. a 27. listopadu dopoledně. Odpoledne 27. listopadu se přestavili vítězové soutěží. Na přehlídce vystoupil 100 členný pěvecký soubor Záboj Z K Tiba Červený Kostelec. LUT n.p. Tiba byla večer zakončena velkou veselicí. Výstavy 11. ledna skončila výstava mladých výtvarníků z výtvarného kroužku ROH Juta 01. Ve staré radnici vystavovali F. Herda, A. Schmidt, Zora Urbanová a M. Šec. Výstavu shlédlo na 800 občanů. 15. března byla ve staré radnici zahájena výstava obrazů Františka Jiroudka. Výstava, kterou pořádal Dům osvěty s výtvarným kroužkem, trvala do 3. dubna. Od 22 května do 5. 5

6 června vystavovala ve výstavní síni staré radnice své obrazy akad. malířka Anna Macková. Karel Mahrla, akad. malíř a žák J. Gočára, vystavoval své práce v červenci. Tradiční výstavu květin uspořádala místní odbočka Svazu zahrádkářů a ovocnářů ve dnech 13. a 14. srpna. Při příležitosti výstavy byla vyhodnocena soutěž o nejlepší zahrádku a nejlépe vyzdobené okno. Výstava ovoce se konala listopadu. V rámci mezinárodního včelařského týdne uspořádala místní organizace včelařů výstavku včelařských potřeb, výrobků z medu a vosku a medového pečiva ve dnech 19. a 20. listopadu. V jídelně závodu Juta 03 uspořádali příslušníci ČsČK, R a J a Elektry výstavku Výživa a draví lidu. Divadla Divadla, estrády. 12. listopadu uvedlo KOD (krajské oblastní divadlo) v Hradci Králové v Domě osvěty komedii A. P. Čechova Višňový sad. 8. prosince sehrálo KOD hru A. Arbuzova Irkutská historie Pro děti připravili naši loutkáři na 20. listopad hru A. P. Čechova Veselá pětka a na 26. listopad Dračí komedii. Divadelní soubor Hanka Rudého koutku n.p. Juta sehrál pro mládež dne 30. listopadu hru Zlatá studně. Při estrádě, pořádané 3. prosince v kulturním středisku na Zálabí, byly slosovány zájezdové známky do SSSR,. Dr, Jaromír Pečírka přednášel 16. listopadu o výtvarném umění. OLK uspořádala přednášku dr. Kóchera: Med, náš lék a potravina 20. listopadu. Asistent kliniky v Hradci Králové MUDr. Bárta přednášel o nových způsobech léčení zhoubných nádorů 1. prosince. Koncerty Sólisté Národního divadla v Praze Otto Šanda, Drahomíra Konárská, Jaroslava Vymazalová, Věra Chlebečková, Jaroslav Horáček a Zdenka Budilová vystoupili v režii Milana Macků 5. prosince v Domě osvěty na svém baletním koncertu. 23. listopadu uspořádal Symfonický orchestr Domu osvěty svůj 6. koncert ze skladeb F. Škroupa, K. Stamice, P. I. Čajkovského a Fr. Schuberta. Na koncertu účinkoval jako host nositel vyznamenání Za vynikající práci violoncellista Bohouš Heran. Na oslavu měsíce čs-sovětského přátelství vystoupilo v zasedací síni závodu Juta 01 královédvorské kvarteto se sólisty J. Židkovou a Karlem Kubešem. Různé události Koncem ledna vzbudila úžas našich občanů přesnost, jakou dosáhly sovětské balistické rakety, vypuštěné do předem určené oblasti v Tichém oceánu. Obě rakety, vypuštěné 20. a 31. ledna, dopadly s rozdílem pouze 2 km od stanoveného cíle. 19. března vyšlo poslední, 12. číslo okresních novin Královédvorska, Podzvičínsko, které vycházelo od roku a 10. dubna zorganizoval Kovošrot v našem městě sběr kovu, a tak zvanou Železnou neděli. 15. května vypustil Sovětský svaz první kosmickou loď o váze 4,5 t jako přípravu na let člověka vesmírem. 16. května měla se konat schůze šéfů vlád čtyř velmocí v Paříži, aby projednala otázky zmírnění mezinárodního napětí. Byla zmařena leteckou špionáží USA nad územím SSSR. Americkou provokaci jsme všichni rozhořčeně odsoudily. ONV Nový ONV v Trutnově konal své ustavující zasedání dne 22. června. Předsedou ONV byl zvolen s. Vlad. Bárta, tajemníkem s. Jos. Vojtěch, který dříve působil jako tajemník OV KSČ ve Dvoře Králové n. L. Naše město zastupuje v ONV 10 poslanců. II. čs. spartakiáda Koncem června se konala v Praze II. celostátní spartakiáda. Žně Žně v našem městě začali 29. června v JZD Nová Podharť. 6

7 25. října 1960 zemřel Bedřich Sőllner, poštovní ředitel v.v., který vedl a psal městkou kroniku v letech Cyklistické závody 2. října projížděli naším městem cyklisté účastníci 1. ročníku cyklistického závodu okresních noviny Krkonošská pravda. 7

Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou

Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou 1975 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 Stav obce v 1. čtvrtletí Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou mělo

Více

Socialismus v naší vlasti definitivně zvítězil a právě zabezpečení dalšího rozvoje naší společnosti

Socialismus v naší vlasti definitivně zvítězil a právě zabezpečení dalšího rozvoje naší společnosti 1962 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 XII. sjezd KSČ - celý letošní rok probíhal ve znamení XII. sjezdu strany. Socialismus v naší vlasti definitivně zvítězil

Více

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození

Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození 1964 Výzva našeho města - soutěž k 20. výročí osvobození Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození naší vlasti. MěstNV a občané našeho města vyzvali všechna

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

k osobnímu dopisu předsedy MěstNV náměstkovi ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR. Z první etapy výstavby sídliště za oční školou bylo

k osobnímu dopisu předsedy MěstNV náměstkovi ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR. Z první etapy výstavby sídliště za oční školou bylo 1971 1. leden: První den Nového roku byl slunečný a mrazivý všude sníh, který napadl ve větším množství ve středu 23. prosince 1970. Večer k 19. hod. byl již mráz 16 0C, do rána přes 20 0C. Silné mrazy

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

PŘÍLOHA B 3 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1976 1989 [1]

PŘÍLOHA B 3 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1976 1989 [1] PŘÍLOHA B 3 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1976 1989 [1] [2] Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 11. 1976 1976 A 166 1. Bilance pracovních sil v okrese a

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Index ke kronice města Frýdlantu nad Ostravicí - III. díl -

Index ke kronice města Frýdlantu nad Ostravicí - III. díl - Rok 1956 - Nástup do II. pětiletého hospodářského plánu rozvoje - Přemístění obřadní síně - Z frýdlantské osvěty - Úspěchy díla zdejšího rodáka akademického malíře Ferdiše Duši - Příprava k útoku na Ostravském

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách.

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. Rok 1951 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. 12. února konala se v sokolovně Mírová manifestace na níž promluvil

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

ÚZEMNÍ SPOR O HORNICKÉ SÍDLIŠTĚ ŠENOV A ŠUMBARK. Arkadiusz Markowski

ÚZEMNÍ SPOR O HORNICKÉ SÍDLIŠTĚ ŠENOV A ŠUMBARK. Arkadiusz Markowski ÚZEMNÍ SPOR O HORNICKÉ SÍDLIŠTĚ ŠENOV A ŠUMBARK Arkadiusz Markowski V zimě 1947/1948 ředitelství Ostravskokarvinských kamenouhelných dolů započalo se stavbou prvních obytných bloků na rozhraní Šenova a

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Počet obyvatel města k 1. lednu 1981 18 411 osob.

Počet obyvatel města k 1. lednu 1981 18 411 osob. 1981 I. Stav obce: Počet obyvatel města k 1. lednu 1981 18 411 osob. II. Politický, hospodářský, sociální a kulturní život v obci Dnem 1. ledna 1981 jsme vstoupili do 1. roku 7.5LP = 1981 1985, který je

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

I. Základní charakteristika školy ve školním roce 2012/2013

I. Základní charakteristika školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní charakteristika školy ve školním roce 2012/2013 a/název: Základní škola Říčany Adresa: nám. Osvobození 145, 664 82 Říčany Právní forma: ZŠ s právní subjektivitou IČO: 49461311 Zřizovatel: Obec

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Členská základna Jihlavské pobočky působí v okresech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou a počtem členů patří mezi menší pobočky.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Havlík, Hruška, Jurička, Kruliš, Kunt, ing. Louda,

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Rejfek Otakar, Hušek Josef, Renata Festová, Hojda Jan, Novák Milan, Pavlíková Helena Omluveni: Černý Petr, Hátle Vítězslav

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Protokol o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR podle 13 stanov. Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 Z/41/2015-3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 1.1. plnění úkolů

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH PV QUAEST.13.12.2006 PE-6/QUAEST/PV/2006-15 EVROPSKÝ PARLAMENT P PV 15/2006 KVESTOŘI ZÁPIS ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH Strana

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více