VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok Praha - Újezd nad Lesy Mgr. Miroslav Kurka ředitel školy - 1 -

2 OBSAH str. 1 Základní údaje Obor vzdělávání, vzdělávací program a učební plán školy Personální zabezpečení Odborná kvalifikace 3.2 Věková struktura 3.3 Odchody a nově příchozí 4 Zápis a přijímací řízení Zhodnocení školního vzdělávacího programu Výsledky vzdělávání žáků Počet žáků 6.2 Prospěch 6.3 Přijetí na jiné školy a školská zařízení Chování žáků 6.5 Přípravné třídy, integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 6.6 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 6.7 Péče o nadané žáky Vzdělávání cizinců, příslušníků národnostních menšin a jejich integrace 6.9 Jazykové vzdělávání a jeho podpora Prevence sociálně patalogických jevů, rizikového chování Další vzdělávání pedagogických pracovníků Inspekční činnost ČŠI a kontroly Hospodaření školy Finanční fondy organizace 10.2 Ukazatelé krytí nákladů na žáka a hlavní činnost 10.3 Výnosy a náklady z hlavní a hospodářské činnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty realizované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací Environmentální výchova (EVVO) Hodnocení činnosti školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK) Školní stravování Přehled o počtu strávníků a finanční norma 17.2 Přehled o počtu zaměstnanců Poradenské služby Polytechnická výchova Multikulturní výchova 18 Přílohy : č. 1 - Zpráva koordinátora prevence. 19 č. 2 - Výčet aktivit - DVPP 21 č. 3 - Hodnocení ekologické práce na naší škole. 23 č. 4 - Činnost školní družiny (ŠD)

3 1) Základní údaje Název : Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690 Sídlo : Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690 Zřizovatel : Městská část Praha 21, IČ , se sídlem Staroklánovická 260, Praha 9, Zřizovací listina schválena usnesením č.208 zastupitelstva MČ Praha 21 dne Charakteristika školy : - úplná základní škola s I. a II. stupněm umístěná ve dvou vzájemně odloučených objektech - Staroklánovická 230 a Polesná samostatný právní subjekt příspěvková organizace od identifikátor právnické osoby obchodní rejstřík u Městského soudu Praha oddíl Pr, vložka IČ součásti : základní škola, školní jídelna, školní družina, školní klub Základní škola : Poslední zařazení do školského rejstříku.. od Kapacita 800 žáků Školní jídelna : Poslední zařazení do školského rejstříku.. od Kapacita. 800 strávníků Školní družina : Poslední zařazení do školského rejstříku.. od Kapacita. 240 žáků Školní klub : Poslední zařazení do školského rejstříku. od Kapacita 90 žáků Předmět činnosti - Zajištění výchovy a vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb.- školský zákon - Zajištění činnosti zájmového vzdělávání školní družiny a školního klubu dle vyhl. č. 74/2005 Sb. - Zajištění školního stravování ve smyslu vyhlášky č.107/2005 Sb. - Zajištění závodního stravování a závodního stravování klientů soc. služeb a zaměstnanců zřizovatele v souladu s vyhl. č.84/2005 Sb. Statutární zástupce školy : ředitel školy, Mgr. Miroslav Kurka tel Kontakty : www. zspolesna.cz tel/fax :

4 2) Obor vzdělávání, vzdělávací program a učební plán školy Obor vzdělávání dle zápisu do školského rejstříku : C/01 Základní škola délka studia : 9 r. 0 měs. - učební plán vzdělávacího programu ZŠ, čj.16847/96-2 pro 5. ročník, - uč. plán ŠVP pro základní vzdělávání, č.j.: pro ročník s účinností od (pro šk. rok ) hodinové dotace (týdně) PŘEDMĚT/ROČNÍK Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda ,5 1, Vlastivěda ,5 1, Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Informatika Tělesná výchova Globální výchova Volitelné předměty - v tom další cizí jazyk Týdenní čas. dotace povinných předmětů

5 3) Personální zabezpečení 3.1 pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) Počet fyz.osob k ped. prac. celkem s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace celkem 49 (100 %) 44 (89,8 %) 5 (10,2 %) I.st. 23 (46,9 %) 20 (87,0 %) 3 (13,0 %) II.st. 17 (34,7 %) 17 (100,0 %) 0 ŠD+ŠK 9 (18,4 %) 7 (77,8 %) 2 (22,2 %) celkem 52 (100 %) 47 (90,4 %) 5 (9,6 %) I.st. 26 (50,0 %) 23 (88,5 %) 3 (11,5 %) II.st. 17 (32,6 %) 17 (100 %) 0 ŠD+ŠK 9 (17,4 %) 7 (77,8 %) 2 (22,2 %) celkem 51 (100 %) 46 (90,2 %) 5 (9,8 %) I.st. 25 (49,1 %) 22 (88,0 %) 3 (12,0 %) II.st. 17 (33,3 %) 17 (100 %) 0 ŠD+ŠK 9 (17,6 %) 8 (88,9 %) 1 (11,1 %) 3.2 věková struktura pedagogických pracovníků - počet (fyzické osoby) k méně než a více 10 (20,4 %) 5 (10,2 %) 19 (38,8 %) 10 (20,4 %) 5 (10,2 %) 9 (17,3 %) 9 (17,3 %) 14 (26,9 %) 18 (34,6 %) 2 (3,9 %) 6 (11,8 %) 8 (15,7 %) 15 (29,4 %) 16 (31,4 %) 6 (11,7 %) 3.3 odchody a nově přijatí pedagogičtí pracovníci odchody komentář nově přijatí 3 1 x ukončení ve zk. době(šd) 1 x nástup MD, 1 x důchod z přijatých absolventi x mimo školství (2 x ze ŠD) x MD 2 x mimo školství (1x ŠD)

6 4) Zápis a přijímací řízení k k k Zapisovaní žáci Z toho žádající odklad odkladd Zapsaní žáci Zapsaní po odkladu Počet 1.tříd ) Zhodnocení školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) : ŠVP byl v souladu splatnou legislativou připravován na naší škole v průběhu let , aby od 1.září 2007 vstoupil v platnost pro žáky 1. a 6. ročníků. S přibývajícími roky a jeho postupným rozšiřováním na další ročníky docházelo k drobným úpravám, vyvolaným pokyny MŠMT. V letošním roce byla pedagogickou radou a následně radou školy odsouhlasena změna části ŠVP v oblasti hodnocení žáků. Bylo konstatováno, že hodnotící listy, předávané žákům I.stupně v prvním a třetím čtvrtletí školního roku k ohodnocení chování, přestaly plnit svou úlohu a staly se formálními. Pasáž byla ze ŠVP vypuštěna. Dalšího hodnocení se dostalo našemu ŠVP od ČŠI. Srovnávací analýzou tohoto dokumentu s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání bylo konstatováno, že je celkově v souladu s tímto základním vzdělávacím dokumentem (tzn. bez protokolárního opatření), ale bylo doporučeno: Dopracovat některé části: 1/ v kapitole Charakteristika ŠVP konkretizovat přístup školy k žákům sociálně znevýhodněným a 2/ v kapitole Učební osnovy uvádět výchovné a vzdělávací strategie jako společné postupy na úrovni daného předmětu a tématické okruhy průřezových témat vhodně propojit s výstupy (učivem) a konkretizovat činnosti a náměty těchto témat. ŠVP byl podle doporučení doplněn 6) Výsledky vzdělávání žáků 6.1 Počet žáků školy Celkový počet žáků/ kapacita Počet tříd Průměr žáků na třídu I.stupeň / průměr na tř. II.stupeň / průměr na tř / , / 25, / 24, / , / 24, / 24, / , / 25, / 23, Prospěch Klasifikováno Prospěli Neprospěli Přeřazeni do spec. škol 2008/ /

7 6.3 Přijetí na jiné školy a školská zařízení (% z celkového počtu žáků v ročníku) Z ročníku ,7% ze 42 42,3% %... z celku G ZŠ G SOU G SOŠ SOU ,8% 11,3% 69,8% 18,9% z 35 30,8 % ,3 % 2 4,8% 5 z 5 9,6% 3 ze 3 5,9 % 1 2,4% 0 21,2% 6 15,8 % 51,1% 24 63,2 % 27,7% 8 21 % 6.4 Chování žáků Hodnoceno Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 2008/ / / Přípravné třídy, integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí - stejně jako v minulých letech nebyli diagnostikováni žáci, kteří by přicházeli ze sociálně znevýhodněného prostředí - přípravné třídy tak nebyly zřizovány 6.6 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Všichni tito žáci jsou integrováni v rámci běžných tříd, kde je jim věnována intenzivní péče třídním učitelem, speciálním pedagogem, výchovným poradcem a u jednotlivců se zvláště těžkým postižením i asistentem pedagoga. Všichni jsou rovněž pod pravidelným dohledem školního psychologa z poradny pro Prahu a pracují podle vlastních vzdělávacích plánů. Speciální pedagog, který na škole pracuje na plný úvazek, se věnuje takto diagnostikovaným žákům individuálně v rámci jejich týdenního učebního plánu. Integrovaní žáci s SVP-celkem Žáci s vývojovou poruchou učení Žáci s vývojovými poruchami chování Žáci se zdravotním postižením Počet asistentů pedagoga 2008/ / /

8 6.7 Péče o nadané žáky Do šk. roku 2007/08 nebyla zavedena metodika diagnostiky žáků se zvl. nadáním. Byly jen využívány konzultace s psychologem pedagogické poradny a žáci pracovali v rámci běžných tříd podle individuálních pokynů učitele. V průběhu posledních tří let pak bylo přistoupeno k důslednějšímu diagnostikování nadaných žáků třídními učiteli. Vybraní žáci po dohodě s rodiči nyní procházejí diagnostikou speciálního pedagogického centra. Rovněž byl uvolněn pedagogický pracovník, který se začal nadaným žákům věnovat na plný úvazek, byla zahájena spolupráce s organizací Mensa. Tito vybraní žáci mají také zpracováván individuální vzdělávací plán, který je pravidelně vyhodnocován ve spolupráci třídního učitele, uvolněného pedagoga a rodiče. V rámci běžné výuky jsou žáci integrováni ve své kmenové třídě a podle rozpisu pracují s uvolněným učitelem v malých skupinkách. Modul se zatím osvědčil. Nadaní žáci Diagnostikovaní specializovaným pedagogickým centrem Žáci diagnostikovaní školou Celkový počet žáků zařazených do projektu 2008/ / / Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin a jejich integrace Zajištění základního vzdělávání pro děti cizinců a jejich integrace do činnosti školy nedělá problémy. Jedná se především o státní příslušníky bývalých republik Sovětského svazu a východního bloku, jejichž rodiče se stávají ať už trvalými nebo dočasnými rezidenty naší MČ. Žáci jsou integrování do běžných tříd a ani jazykové problémy nemají zásadní vliv na průběh vzdělávání. Jejich výuka ovšem klade výrazně vyšší nároky na vyučující. Díky přijatému grantu MŠMT bylo možné v letošním roce zakoupit didaktické pomůcky pro zkvalitnění přípravy těchto žáků. V rámci zapojení do činnosti tříd a vzájemného soužití mezi dětmi nebyly zjištěny žádné problémy vyplývající z rozdílného socio-kulturního prostředí žáků, ani projevy netolerance. Příslušníci národnostních menšin nebyly na škole za sledované období evidováni. Počet žáků - cizinců 2008/ / /2011 Země EU Země mimo EU celkem

9 6.9 Jazykové vzdělávání a jeho podpora Podpora výuky cizích jazyků patří k hlavním bodům školního vzdělávacího programu. Z tohoto důvodu je zařazena výuka anglického jazyka již do první a druhé třídy jako seznamování se s jazykem, v časové dotaci jedné vyučovací hodiny týdně. Od třetího ročníku pak navazuje plná výuka v dotaci tří hodin týdně. Od šesté třídy mají žáci možnost volby výuky dalšího cizího jazyka v rámci povinně volitelného předmětu v dotaci dvou hodin týdně. Žáci mají možnost volby i jednohodinové konverzace v cizím jazyce, rovněž v rámci volby povinně volitelného předmětu. Personálně se dlouhodobě nedaří zajistit výuku plně odborně kvalifikovanými pedagogy, ale všichni vyučující cizímu jazyku se průběžně vzdělávají v akreditovaných kurzech pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Již tradičně vyjela skupina žáků na týdenní jazykový kurz do Anglie. Rodilý mluvčí nebyl do přímé výuky v posledních třech letech jako učitel zařazen. Ve spolupráci s agenturou Wattsenglish a rodiči je hledána vhodná cesta jak situaci změnit. Žáci učící se Cj jako povinný předmět Žáci učící se Cj jako povinně volitelný předmět.7) Prevence sociálně-patalogických jevů, rizikového chování Výchova a vzdělávání v oblasti předcházení negativním jevům chování, to je další důležitý bod našeho školního vzdělávacího programu. Ten si klade za jeden z cílů vytvářet ve škole i mimo ni - bezpečné prostředí, a to nejen z hlediska osobního fyzického bezpečí, ale i zdravého a nenarušeného prostředí pro rozvoj duševních činností. Ať už se jedná o prevenci šikany, závislosti na užívání návykových látek (tabák, alkohol, měkké drogy či tvrdé drogy), gamblerství, vandalismus, rasismus či xenofobie, netoleranci k potřebám a právu druhého, mezilidských vztahů, aj.. Každá z těchto oblastí je velmi složitá a prochází bouřlivým vývojem názorových střetů jak správně postupovat a volit přiměřené prostředky, aby bylo působení dostatečně edukativní, nebylo návodné a přitom bylo účinné a podáno přitažlivou formou pro mládež zvl. (ale nejen) pubertálního věku. Proto na tomto poli spolupracujeme s odborníky a koordinátory, využíváme nabízené akreditované programy a všech možností pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Za účelem sjednocení výchovného působení v rámci školního vzdělávacího programu je na škole ustaven tzv. koordinátor prevence, který doporučuje a zajišťuje akce jak pro žáky, tak pro pedagogické pracovníky. V posledních letech je touto funkcí opakovaně pověřena Marie Hlaváčková, PaedDr. Pro I.st. je pak určena asistentka pro přenos informací z jednoho stupně školy na druhý. Díky grantům a projektům zajišťuje škola každoročně řadu seminářů a praktických cvičení pro celé třídní kolektivy. Dodavatelsky, se zařazením přímo do výuky, ale i do výjezdních aktivit.výchozím materiálem pro působení na žáky je tzv. Minimální preventivní program. Jeho částí je i Program proti šikanování. Přes všechna opatření se ale nedaří zcela zamezit nevhodnému chování žáků. A objevují se i projevy šikanování, resp. chování s šikanózními příznaky. Jedná se však většinou o projevy prvního stupně, kdy po zjištění události a jejím projednání s dotčenými stranami nedochází k dalšímu pokračování. Zpráva koordinátora prevence - příloha č.1. Žáci učící se Cj jako nepovinný předmět I.stupeň II.stupeň II.stupeň I.stupeň II.stupeň Aj Nj Učitelé učící Cj S odbornou Bez odborné kvalifikací kvalifikace 0 15 Z toho rodilý mluvčí 0-9 -

10 8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání tvoří součást plánu osobního rozvoje každého pedagogického pracovníka školy. Vzhledem k možnosti čerpání studijních dnů v době vedlejších prázdnin je relativně dostatek časového prostoru pro samostudium, zvl. formou on-line vzdělávání, především v rámci odbornosti jednotlivých předmětů a zaměření. Nabídka už je v poslední době sice široká, ale zcela chybí dostatečné finanční zajištění. Příspěvek v rámci tzv. ONIV je zcela nedostačující. Tím není zajištěno usměrnění nabídky podle potřeb školy. Využívají se tak převážně semináře nabízené buď zdarma, v rámci dotace grantu EU organizátora, nebo si volí pedagog plně dle svého zájmu a hradí si náklady sám. Přesto je každoročně zpracován plán vzdělávacích akcí, které škola doporučuje a těch, které plně hradí (případně se o úhradu dělí). Zaměření je především na posílení jazykového vzdělávání a na předcházení krizovým situacím u žáků - ve vztahu k prevenci sociálně-patalogických jevů. A na semináře a kurzy ke zlepšení zdravotnických dovedností všech pedagogů především poskytnutí 1.pomoci. Koordinátorem DVPP je opakovaně Mgr. Jana Holasová, která shromažďuje nabídky, projednává s vedoucími metodických orgánů potřeby kurzů a seminářů, zpracovává na tomto základě plán DVPP pro školu a přenáší potřebné informace na ostatní pedagogické pracovníky. Výčet aktivit za šk. rok a jejich přehled -příloha č. 2. 9) Inspekční činnost ČŠI a kontroly Termín Subjekt Předmět kontroly Závěr - opatření I/2008 ČŠI Komplexní kontrola činnosti školy - bez závad IX/2009 HES Pravidelná kontrola při zahájení, - bez závad ZŠ+ ŠJ XII/2009 Auditor Finanční kontrola - bez nedostatků MČ P21 VI/2010 ČŠI Soulad šk. vzděl. programu s RVP - bez opatření IX/2010 HES Pravidelná kontrola při zahájení, ZŠ+ ŠJ X/2010 ČŠI 1) Školní stravování 2) Užití finančních prostředků státního rozpočtu 3) Zajišťování BOZ žáků při vzdělávání a souvisejících činnostech bez závad - 2x nesoulad ukazatelů výživových norem- z 10 - ostatní body kontroly bez porušení předpisů - bez zjištění porušení právních předpisů - bez zjištění porušení právních předpisů II/2011 VZP Platby pojistného VZP - bez závazků a evidenčních nedostatků IX/2011 ČŠI Školní stravování následná - nedostatky odstraněny, soulad v postupu školy s vyhláškou

11 10) Hospodaření školy 10.1 Finanční fondy organizace - k 12/2010 Ukazatel k 1/2010 k 12/2010 Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku roku FRIM , ,38 0 Rezervní fond , ,37 0 Z HV , ,00 Fond odměn , , ,60 FKSP , ,25 0 Celkem , , ,60 Hospodářský výsledek k 12/2009 k 12/ z hlavní činnosti z hospodářské činnosti , ,60 Celkem skutečnost k (dle Výkazu zisku a ztráty) , ,60 - položky upravující hospodářský výsledek (-, +) x) Upravený hospodářský výsledek (zisk/-ztráta) , , Ukazatelé krytí nákladů na žáka a na hlavní činnost Náklady na žáka počet žáků denního studia počet pedagogických pracovníků počet nepedagogických pracovníků počet žáků na 1 pedagog.pracovníka počet žáků na 1 nepedagog.pracovníka počet žáků na 1 zaměstnance průměrná mzda pedogogického pracovníka průměrná mzda nepedogogického pracovníka příspěvek ze státního rozpočtu na žáka z toho : mzdové náklady na žáka z toho : skutečné ONIV na žáka náklady na energii na žáka náklady na materiál na žáka náklady na telek. na žáka výdaje na učebnice na žáka celkové náklady na hlavní činnost

12 Krytí nákladů hlavní činnosti podle zdrojů Ukazatel Celk. náklady na hlavní činnost (v tis. Kč) Provozní dotace ze st. rozpočtu (v tis. Kč) Použité mimorozpočtové zdroje (v tis. Kč) Hospodářská činnost (v tis. Kč) Podíl provozní dotace na krytí nákladů (v %) 69,1 68,1 65,7 6 Podíl mimorozpočtových zdrojů - - 2,77 3,22 2,59 7 Podíl HČ na krytí nákladů hl. č. - 3,65 3,26 3, Výnosy a náklady z hlavní a hospodářské činnosti - výsledek V ý n o s y hlavní hospodář. hlavní hospodář. hlavní hospodář. činnost činnost činnost činnost činnost činnost z toho : tržby za prodej vl.výrobků, služeb z toho : pronájem majetku stravné poplatky za ubytování provozní dotace z toho : neinvestiční dotace zřizovatele tržby z prodeje HIM,NHIM a materiálu zúčtování rezerv a časového rozlišení ostatní výnosy úrok 36 výnosy celkem N á k l a d y hlavní hospodář. hlavní hospodář. hlavní hospodář. činnost činnost činnost činnost činnost činnost spotřeba materiálu a energie z toho : učebnice potraviny spotřeba energie služby z toho : nájemné cestovné telekomunikace mzdové náklady z toho : mzdové náklady z dotace zřizovatele 141 náklady na sociální a zdravotní pojištění sociální náklady daně a poplatky odpisy nehmotného a hmotného invest.majetku

13 tvorba rezerv a časového rozlišení ostatní náklady z toho : výdaje na zák. a smluvní pojištění daň z příjmů náklady celkem Hospodář. výsledek (výnosynáklady) ) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V posledním období se škola zapojuje do mezinárodních programů v rámci ekologické výchovy. Jedná se o různá měření klimatu (teplota, srážky), která byla porovnávána s jinými oblastmi. Bylo využito programu Globe zprostředkovaného sdružením Tereza. Od šk.r je škola zapojena do projektu NÚOV Praha Cesta ke kvalitě, jehož cílem je vytvářet a ověřovat evaluační nástroje : Zpětná vazba pro střední management školy, Síť spolupracujících škol. Program pokračuje do r Pro nadcházející období je cílem zapojit se do nabídky E-twin partnerských škol a ještě více využívat možností mezinárodních kontaktů, zvláště s přímým napojením na konkrétní školy a komunikací v Aj. 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V posledním sledovaném období nebyla škola do tohoto systému zapojena. Škola neorganizovala žádná akreditovaná školení ani kurzy. 13) Projekty realizované z cizích zdrojů č. Název projektu Předkladatel za školu Výše dotace (Kč) 1 Speciální pomůcky pro spec. Eibichová Jana pedagoga a děti ,- 2 Adaptační program s prvky Hlaváčková Marie primární prevence ,- 3 Navazující preventivní program Hlaváčková Marie ,- 4 Rekonstrukce skoku dalekého a Kurka Miroslav ,- revitalizace stolů na st. tenis 5 Integrace cizinců Chmelíková Jitka ,- 6 Bezpečné cesty do školy Kurka Miroslav ,- Získané dotace celkem ,

14 14) Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole je ustavena místní organizace odborového svazu pracovníků školství (ČMOS). Je sepsána kolektivní smlouva, která se každoročně aktualizuje. Spolupráce je jak při správě FKSP, tak při předcházení pracovně právním sporům, při tvorbě vnitřních směrnic a v oblasti BOZ a PO - je vstřícná a konstruktivní, bez zásadních problémů. Škola přímo spolupracuje v rámci přípravy předškoláků se 4 MŠ naší MČ a v rámci prevence s organizací Neposeda a jejím nízkoprahovým klubem Autobus v Běchovicích. Nové kontakty pro výměnu zkušeností pedagogického sboru, včetně vzájemné návštěvy škol byly navázány s 28. ZŠ Plzeň projekt Peer Review. Specifická je spolupráce s o.s. ANLET (asociace nositelů legionářských tradic) netradiční dějepis - využití pro besedy s dosud žijícími legionáři, vytváření osobních vztahů se žáky tvorba video prezentací aj.(zpracovány příběhy-paní Šišková, pan Vojtěch, rozprac. panvranský, plk.v.v) Spolupráce s občanskými sdruženími v MČ ČSZ, SPPCCH, SOKOL, ŠSK, ČSCH prolíná celým školním rokem zapojení do činnosti spolků, vystoupení žáků na akcích spolků, besedy aj. Nedílnou součástí výuky je rovněž partnerství s místními institucemi - knihovnou a muzeem. Mezi tradiční akce bude zařazeno pasování prvňáčků na čtenáře, které se letos osvědčilo. 15) Environmentální výchova (EVVO) Na škole je ustavena funkce koordinátora EVVO pro každou budovu školy. Nad rámec výuky, kdy EVVO prolíná jednotlivými předměty a přímo souvisí s volitelným předmětem, kdy je využíváno přímé okolí školy pro terénní činnosti spojené s EVVO, se žáci zapojili do řady dalších aktivit : - třídění odpadu žáci všech tříd separují v učebnách denní odpad plasty, papír., ekolog. hlídky zajišťují informace a poučení žákům ostatních tříd - byly zařazeny přednášky pro třídy s praktickými ukázkami EKOKOM -Tonda obal - účast všech žáků na prezentační akci třídíme odpad dodavatelsky fa A.S.A. - exkurze do spalovny a třídírny odpadu Pražských služeb v Malešicích - 2x ročně veřejný sběr - 1x ročně bazárek ve spolupráci s klubem rodičů směnný trh použitých věcí - úklid lesa a okolí školy ve spolupráci s občanským sdružením S.T.R.O.M. - Den Země doprovodné akce ve třídách - Projekt Klánovický les spolupráce na tvorbě naučné stezky v okolí školy, výtvarné projekty, výstava v místním muzeu, 2x beseda s odborníky a seznamování s ekosystémy v přímém okolí školy / katastru obce Zpráva koordinátora EVVO příloha č. 3 16) Hodnocení činnosti školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK) Činnost ŠD, ke které se váže i ŠK, probíhala v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Organizačním zajištěním chodu ŠD byla pověřena vedoucí vychovatelka, paní Helena Vonešová, chodu ŠK pak Marie Hlaváčková. V 10 odděleních ŠD bylo k zařazeno 276 žáků I. stupně školy, kterým se věnovalo celkem 10 vychovatelek. Šest oddělení bylo umístěno v budově v parku, tři oddělení musela z prostorových důvodů přecházet do budovy v Polesné 1690, jedno oddělení bylo zařazeno do školního klubu, který působil v této budově. Do něj byly převedeny jednak žáci, kteří byli početně nad kapacitou ŠD, jednak jej využívali i žáci 4. a 5. tříd a II. stupně ZŠ z budovy v Polesné - do naplnění jeho kapacity 90 žáků (3 oddělení). Protože na začátku školního roku nemohli být z kapacitních důvodů umístěni všichni žadatelé, došlo po jednání se zřizovatelem od k navýšení počtu oddělení o jedno, neboť HES Praha povolila

15 sdílení učeben dopoledne pro výuku a po jejím skončení pro činnost ŠD. Tím mohlo být vyhověno i žadatelům ze čtvrtých tříd z budovy v parku a přijetí do ŠD tak nebylo ničím limitováno. Zároveň proběhla jednání s odborem školství magistrátu o navýšení kapacity ŠD. Programově se činnost ŠD řídila vlastním výchovně vzdělávacím plánem. Bližší hodnocení viz příloha. Zpráva vedoucí vychovatelky - příloha č. 4 17) Školní stravování Organizační součástí školy je školní jídelna, která zajišťuje : a) Stravování ve smyslu vyhlášky č.107/2005 Sb. v platném znění pro žáky školy b) Závodní stravování pro své zaměstnance v souladu s vyhl. č.84/2005 Sb.v platném znění c) Závodní stravování klientů soc. služeb a zaměstnanců zřizovatele dle shodné vyhlášky d) Stravování je rovněž zajišťováno pro děti a zaměstnance MŠ Sluníčko a MŠ Čentická Školní jídelna vaří ve dvou provozech - ve školních budovách ve Staroklánovické a v Polesné ul. Oba stravovací provozy jsou pod jedním organizačním vedením, které funkčně zajišťuje pověřená vedoucí školní jídelny. Stravovací provoz v Polesné 1690 je z roku 1991, provoz ve Staroklánovické 230 je z roku Jídelna v Polesné zajišťuje kromě stravování žáků ZŠ celodenní stravu pro mateřské školy Sluníčko (stravuje se přímo v jídelně 1690 spolu se ZŠ) a 1. MŠ Četnická (obědy se vyváží) a pro odbor soc. služeb MÚ (obědy se odváží). Zastaralé technologické vybavení a dispozice kuchyně v Polesné neumožňují zkvalitnění výběru jídel a zrychlení jeho výdeje, což bylo občas terčem kritiky. V kulminované době výdeje stravy jsou oba provozy plně vytíženy Přehled o počtu strávníků dle kategorií + finanční norma Počet strávníků Finanční norma (Kč) Strávníci-kategorie provozy ŠJ 2008/ / / / / /11 Žáci. II.st ,- 24,- 26,- I.st ,50 22,50 24,50 Žáci celkem Zaměstnanci školy ,- 26,- 28, ,- 26,- 28,- Zaměstnanci MÚ ,- 55,- 57, Klienti soc.služ. MÚ 1690 odvoz ,- 40,- 42,- Klienti soc.služ. cizí 230 odvoz ,- 55,- 57,- Zaměstnanci ŠJ ,- 26,- 28, ,- 26,- 28,

16 17.2 Přehled o počtu zaměstnanců ŠJ úvazek Zařazení zaměstnance ŠJ 230 ŠJ / / / / / /11 Vedoucí ŠJ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Hlavní kuchařka Kuchařka Pomocná kuchařka Provozní pracovník ŠJ 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 18) Poradenské služby školy výchovné poradenství - funkci výchovné poradkyně (dále jen VP) zastávala jako v předchozích letech ing. Dana Brousková Konzultace a poradenství pro žáky volba další formy studia, poradenství k volbě povolání, orientace v nabídkách, podání přihlášek. Poradenství probíhalo formou individuálních i skupinových konzultací a formou besed. Rodiče byli informováni na třídních schůzkách a zájemcům byla poskytována individuální konzultace. Žákům byly nabídnuty PROFI testy, které probíhaly v budově OPPP Prahy 9. Těchto testů se zúčastnilo 30 žáků. Žáci byli průběžně informováni o aktuálních nabídkách středních škol a středních odborných učilišť - formou vývěsek v prostorách školy a také besedami se zástupci středních škol. Informační materiály byly průběžně distribuovány žákům. Žáci, kteří uvažovali o studiu na středním odborném učilišti, byli seznámeni s brožurou Řemeslo žije. Tato brožura jim byla předána, aby jim pomohla s výběrem vhodného oboru. Přihlášky na SŠ byly v letošním roce odeslány na příslušné školy zákonnými zástupci žáků. První kolo přijímacích zkoušek proběhlo od 22. dubna do 7. května V tomto školním roce mohli žáci opět odevzdávat tři přihlášky na střední školy. Z pátých ročníků se hlásilo 35 žáků na osmiletá gymnázia, přijato bylo 33 žáků (z toho 2 žáci byli přijati na 8 leté gymnázium Špitálská a 1 žák na gymnázium Ch. Dopplera). Ze sedmých ročníků se hlásili 3 žáci na šestiletá gymnázia a všichni byli přijati. Z devátých ročníků bylo na gymnázia přijato 6 žáků (z toho jeden na gymnázium Špitálská), na střední odborné školy bylo přijato 24 žáků (z toho 4 žáci na obchodní akademie, 6 žáků na střední průmyslové školy a 14 žáků na střední odborné školy) a 8 žáků bylo přijato na SOU. Převážná část žáků devátých tříd byla přijata v prvním kole přijímacího řízení na základě průměru známek na vysvědčení. třída Gymnázia jiná ZŠ OA SPŠ SOŠ SOU celkem V.A V.B V.C V.D VII.A VII.B IX.A IX.B celkem

17 18.2 Poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2010/2011 bylo na naší škole 9 integrovaných žáků z toho sedm na I. stupni a dva žáci na II. stupni, dále bylo diagnostikováno 27 žáků se zdravotním znevýhodněním na I. stupni a 28 žáků se zdravotním znevýhodněním na II. stupni.. Integrace proběhla na základě vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně U Nové školy ve Vysočanech, psycholožkou Marií Jüngling, PhDr. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou byly diagnostikovány i děti nadané, kterým byla věnována péče pro jejich další rozvoj. Výchovná poradkyně vedla dokumentaci těchto žáků, vyřizovala žádosti rodičů o povolení individuálních vzdělávacích plánů (IVP), seznamovala TU s materiály o žácích s SPU, pomáhala při vytváření IVP Řešení výchovných problémů Výchovně-vzdělávací problémy žáků projednávala VP ve spolupráci s třídními učiteli, zajišťovala akce v rámci školy k dané problematice. Ve školním roce 2010/2011 proběhlo 21 výchovných komisí. Jednali jsme s rodiči 15 žáků (8 chlapců a 7 dívek). S rodiči 4 žáků jsme museli jednat opakovaně. Jednání se týkala výchovných problémů, hrubých projevů chování ke spolužákům a k vyučujícím, záškoláctví, svévolného opuštění výuky, neomluvených hodin, pozdního omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole, problému šikany, ničení školního i soukromého majetku, kouření, neplnění školních povinností a problémů se zvládnutím učiva. S rodiči jednoho žáka na prvním stupni bylo jednáno o nejvhodnějším postupu dalšího vzdělávání Spolupráce se školním speciálním pedagogem, asistenty pedagoga a psycholožkou OPPP Úzce jsem spolupracovala se speciálním pedagogem školy paní Eibichovou při zařazování žáků do skupin nápravy specifických poruch učení. Schůzky se speciálním pedagogem a asistenty pedagoga probíhaly pravidelně jedenkrát měsíčně. Psycholožka OPPP docházela do školy podle potřeby. Dále jsme spolupracovali s SPC na tvorbě IVP pro integrované žáky, konzultovali jsme další vhodné postupy vzdělávání těchto žáků Spolupráce s oddělením sociálního odboru Úzce jsem spolupracovala s kurátorkou H. Včelaříkovou a dalšími pracovnicemi z oddělení sociálního odboru MČ Praha 21 OSPOD, kurátorkou Kožíškovou z MČ Prahy 6 a kurátorkou pro Prahu východ. Důvodem bylo řešení problému opakovaného záškoláctví, nevhodného chování, nerespektování školního řádu, neprospěch a špatná spolupráce zákonných zástupců se školou. Jednání byla účelná Další činnost VP V dalších letech bude prioritou navázání kontaktů s větším počtem zákonných zástupců, z důvodů prevence výukových problémů i nežádoucích jevů v chování

18 19) Polytechnická výchova Pracovní činnosti jsou zařazeny do učebního plánu jako povinný předmět a v jejich rámci pracují žáci II.stupně v dílně, kde se seznamují se základy práce se dřevem a kovem a elektrotechnickými pracemi. Žáci I.stupně mohli pracovat ve 3 zájmových kroužcích zaměřených na polytechnickou výchovu Malý vědec I a II a v elektrotechnickém kroužku. 20) Multikulturní výchova Multikulturní výchova prolínala jednotlivými předměty jak na I.stupni, tak na II.stupni školy. Pro efektivnější působení pak byly do vzdělávacího programu zařazeny i samostatné projekty : - humanitární akce Panenky pro Unicef - žáci prostřednictvím panenek projevují empatii ke svým vrstevníkům a navazují i kontakt s výrobcem panenky z nejrůznější části světa (panenky jsou kupovány jednotlivými třídami výměnou za své výrobky koupené rodiči při veřejné celodenní akci Škola pro Unicef - výtěžek za jednu panenku kryje náklady na základní očkování jednoho dítěte z rozvojové země velký ohlas - Aprílový den prezentace tříd II.stupně, které si losovaly jednotlivé státy, ty pro ostatní přiblížily předvedením jejich typických zvyků a tradic - Afrika celodenní akce pro žáky 5. ročníku, kdy byli žáci prostřednictvím lektorů (včetně rodilých) a jejich pracovních dílen seznámeni s odlišnými zvyky a tradicemi

19 PŘÍLOHY : Příloha č. 1 Evaluace a diagnostika minimálního preventivního programu ve školním roce 2010/ Realizace plánu Školní metodička prevence, Marie Hlaváčková - spolupracovala jsem s výchovnou poradkyní pí Brouskovou, koordinátorem metodiků prevence pí Kořínkovou, metodikem pro Prahu 3 a 9, Městskou policií Prahy 9, 14 a hl.m. Prahy, Policií ČR, Českou koalicí proti tabáku, s organizacemi Dynex, Elio, Člověk v tísni, Mensa, - aj. V tomto školním roce byly realizovány následující naplánované programy : a) DYNEX Besedy se žáky ročníku na téma zneužívání návykových látek, prevence. b) ELIO Tato organizace nám již dlouhodobě zajišťuje projekt Zdravé město Praha. V roce 2010 jsme měli schváleny 2 projekty na ,- Kč - navazující preventivní program ZMP 2010 pro žáky 8. tříd a na ,- Kč program specifické primární prevence rizikového chování - Adaptační výjezd s prvky primární prevence - v rámci projektu ZMP 2010, určený pro žáky 6. tříd. Žáci 6. tříd plnili program na adaptačním výjezdu za finanční podpory rodičů, která činila ,- Kč. Projekt byl zaměřen na specifickou primární prevenci, na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování u jednotlivců i v skupině. Jeho cílem byla podpora vztahů, soudržnosti a komunikace ve třídě, podpora sebevědomí a sebejistoty jednotlivců. Pomocí aktivit zaměřených na komunikaci, toleranci a spolupráci vytvoření bezpečného prostředí a stanovení základních pravidel pro správné fungování kolektivu. V 8. třídách probíhal tento program formou 4 setkání po 3 hodinách pro 8.A, 2 x 3 hod. setkání + 1 x 4 hod. setkání 8.B. Projekt byl zaměřen na prevenci rizikového chování ve skupině i u jednotlivců. Jeho cílem bylo zlepšení vztahů a komunikace ve třídě i vůči pedagogům, zlepšení klimatu ve třídě, zaměřoval se na prevenci a podporu efektivní komunikace (snižování agresivních projevů), prevenci šikany, motivaci ke školní práci, podporu sebevědomí a sebejistoty jednotlivců, sexuální výchovu a prevenci rizikového chování v oblasti návykových látek. I nadále budeme pokračovat v 6. i 7. třídách, neboť máme schváleny další 2 projekty. c) Policie ČR Žáci I. stupně se podíleli na projektu Ajax, který organizovala Policie ČR a byl zaměřen na upevňování kolektivních vztahů a prevenci šikany. d) Česká koalice proti tabáku Žáci tříd se zúčastnili semináře o kouření pro základní školy, který nám zajišťovala Česká koalice proti tabáku. Vybraní žáci II. stupně se zúčastnili dalšího semináře, zaměřeného na následky kouření. e) Péče o zdraví 5. tř. se účastnily besedy na téma ochrana zdraví. Žáci tříd se zapojili do soutěže ve zdravém životním stylu SAPERE, vybraní žáci 9. A vyhráli obvodní kolo a byli na 7. místě v krajském kole. f) Člověk v tísni Žáci tříd se zapojili do projektu Příběhy bezpráví

20 Další akce, které jsme uskutečnili v průběhu školního roku : a) Aprílový den V tento den přišli všichni převlečeni do charakteristických postav předem určeného státu. V tělocvičně se pak konala přehlídka, kde každá třída představila svůj krátký program a bylo rozhodnuto o nejlepším ztvárnění. I když byly porotou vyhodnoceni nejlepší a nejnápaditější, všichni dostali sladkou odměnu. b) Den Země Žáci II. stupně pod vedením pedagogů připravili zajímavá stanoviště, zaměřená na ochranu Země a životního prostředí. Žáci tříd pak nejen shlédli výrobky a expozice, ale na mnoha stanovištích se i aktivně zapojili do činnosti a soutěží. c) Mensa Pro zájemce celé školy byly připraveny různé hry, hlavolamy, doplňovačky, křížovky, tajenky, Zájemci si mohli vyzkoušet test IQ, které vyhodnocoval sám vedoucí Mensy p. Fojtík, který i doporučoval dětem aktivity pro daný věk ve volném čase. d) Projekt Afrika, Evropa v rámci multikulturní výchovy a prevence intolerance uspořádaly 5. třídy společně. e) Beseda: Ochrana lesa, lesní hospodářství, práce lesníka - zúčastnili se žáci tříd f) Projektové dny Žáci II. stupně si vybrali část Klánovického lesa, o které sbírali materiály. V 1. dni pak všichni charakterizovali danou lokalitu žákům I. stupně, připravili pro ně i praktické ukázky, vědomostní kvizy a soutěž. Rovněž žáci I. stupně zjišťovali informace o fauně a floře zdejšího lesa a své poznatky prezentovali ve třídě při projektovém dni. K danému tématu proběhla i akce v místním muzeu literární a výtvarná soutěž žáků naší školy. I tato akce byla velmi úspěšná. g) 1. pomoc přednáška s praktickými ukázkami 1. pomoci pro pedagogy - leden přednáška s praktickými ukázkami 1. pomoci pro žáky 5. tříd - květen h) Ochrana životního prostředí vybraní žáci 9. tříd připravili přednášku s praktickými ukázkami o třídění odpadu pro žáky tříd proběhla beseda s výstavou Tonda Obal na cestách, která byla velmi zajímavá, pro žáky tříd ch) exkurze Všechny třídy se zúčastnily mnoha exkurzí a výchovných koncertů, zaměřených na znalosti, vědomosti a schopnosti žáků. Zároveň si žáci ověřovali zásady slušného chování. 2. Hodnocení programů Se všemi organizacemi byla velmi dobrá spolupráce, a proto chceme jejich služeb i nadále využívat. Jen je škoda, že některé subjekty mohou poskytovat své programy zdarma pouze s větším časovým odstupem

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více