VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok Praha - Újezd nad Lesy Mgr. Miroslav Kurka ředitel školy - 1 -

2 OBSAH str. 1 Základní údaje Obor vzdělávání, vzdělávací program a učební plán školy Personální zabezpečení Odborná kvalifikace 3.2 Věková struktura 3.3 Odchody a nově příchozí 4 Zápis a přijímací řízení Zhodnocení školního vzdělávacího programu Výsledky vzdělávání žáků Počet žáků 6.2 Prospěch 6.3 Přijetí na jiné školy a školská zařízení Chování žáků 6.5 Přípravné třídy, integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 6.6 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 6.7 Péče o nadané žáky Vzdělávání cizinců, příslušníků národnostních menšin a jejich integrace 6.9 Jazykové vzdělávání a jeho podpora Prevence sociálně patalogických jevů, rizikového chování Další vzdělávání pedagogických pracovníků Inspekční činnost ČŠI a kontroly Hospodaření školy Finanční fondy organizace 10.2 Ukazatelé krytí nákladů na žáka a hlavní činnost 10.3 Výnosy a náklady z hlavní a hospodářské činnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty realizované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací Environmentální výchova (EVVO) Hodnocení činnosti školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK) Školní stravování Přehled o počtu strávníků a finanční norma 17.2 Přehled o počtu zaměstnanců Poradenské služby Polytechnická výchova Multikulturní výchova 18 Přílohy : č. 1 - Zpráva koordinátora prevence. 19 č. 2 - Výčet aktivit - DVPP 21 č. 3 - Hodnocení ekologické práce na naší škole. 23 č. 4 - Činnost školní družiny (ŠD)

3 1) Základní údaje Název : Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690 Sídlo : Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690 Zřizovatel : Městská část Praha 21, IČ , se sídlem Staroklánovická 260, Praha 9, Zřizovací listina schválena usnesením č.208 zastupitelstva MČ Praha 21 dne Charakteristika školy : - úplná základní škola s I. a II. stupněm umístěná ve dvou vzájemně odloučených objektech - Staroklánovická 230 a Polesná samostatný právní subjekt příspěvková organizace od identifikátor právnické osoby obchodní rejstřík u Městského soudu Praha oddíl Pr, vložka IČ součásti : základní škola, školní jídelna, školní družina, školní klub Základní škola : Poslední zařazení do školského rejstříku.. od Kapacita 800 žáků Školní jídelna : Poslední zařazení do školského rejstříku.. od Kapacita. 800 strávníků Školní družina : Poslední zařazení do školského rejstříku.. od Kapacita. 240 žáků Školní klub : Poslední zařazení do školského rejstříku. od Kapacita 90 žáků Předmět činnosti - Zajištění výchovy a vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb.- školský zákon - Zajištění činnosti zájmového vzdělávání školní družiny a školního klubu dle vyhl. č. 74/2005 Sb. - Zajištění školního stravování ve smyslu vyhlášky č.107/2005 Sb. - Zajištění závodního stravování a závodního stravování klientů soc. služeb a zaměstnanců zřizovatele v souladu s vyhl. č.84/2005 Sb. Statutární zástupce školy : ředitel školy, Mgr. Miroslav Kurka tel Kontakty : www. zspolesna.cz tel/fax :

4 2) Obor vzdělávání, vzdělávací program a učební plán školy Obor vzdělávání dle zápisu do školského rejstříku : C/01 Základní škola délka studia : 9 r. 0 měs. - učební plán vzdělávacího programu ZŠ, čj.16847/96-2 pro 5. ročník, - uč. plán ŠVP pro základní vzdělávání, č.j.: pro ročník s účinností od (pro šk. rok ) hodinové dotace (týdně) PŘEDMĚT/ROČNÍK Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda ,5 1, Vlastivěda ,5 1, Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Informatika Tělesná výchova Globální výchova Volitelné předměty - v tom další cizí jazyk Týdenní čas. dotace povinných předmětů

5 3) Personální zabezpečení 3.1 pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) Počet fyz.osob k ped. prac. celkem s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace celkem 49 (100 %) 44 (89,8 %) 5 (10,2 %) I.st. 23 (46,9 %) 20 (87,0 %) 3 (13,0 %) II.st. 17 (34,7 %) 17 (100,0 %) 0 ŠD+ŠK 9 (18,4 %) 7 (77,8 %) 2 (22,2 %) celkem 52 (100 %) 47 (90,4 %) 5 (9,6 %) I.st. 26 (50,0 %) 23 (88,5 %) 3 (11,5 %) II.st. 17 (32,6 %) 17 (100 %) 0 ŠD+ŠK 9 (17,4 %) 7 (77,8 %) 2 (22,2 %) celkem 51 (100 %) 46 (90,2 %) 5 (9,8 %) I.st. 25 (49,1 %) 22 (88,0 %) 3 (12,0 %) II.st. 17 (33,3 %) 17 (100 %) 0 ŠD+ŠK 9 (17,6 %) 8 (88,9 %) 1 (11,1 %) 3.2 věková struktura pedagogických pracovníků - počet (fyzické osoby) k méně než a více 10 (20,4 %) 5 (10,2 %) 19 (38,8 %) 10 (20,4 %) 5 (10,2 %) 9 (17,3 %) 9 (17,3 %) 14 (26,9 %) 18 (34,6 %) 2 (3,9 %) 6 (11,8 %) 8 (15,7 %) 15 (29,4 %) 16 (31,4 %) 6 (11,7 %) 3.3 odchody a nově přijatí pedagogičtí pracovníci odchody komentář nově přijatí 3 1 x ukončení ve zk. době(šd) 1 x nástup MD, 1 x důchod z přijatých absolventi x mimo školství (2 x ze ŠD) x MD 2 x mimo školství (1x ŠD)

6 4) Zápis a přijímací řízení k k k Zapisovaní žáci Z toho žádající odklad odkladd Zapsaní žáci Zapsaní po odkladu Počet 1.tříd ) Zhodnocení školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) : ŠVP byl v souladu splatnou legislativou připravován na naší škole v průběhu let , aby od 1.září 2007 vstoupil v platnost pro žáky 1. a 6. ročníků. S přibývajícími roky a jeho postupným rozšiřováním na další ročníky docházelo k drobným úpravám, vyvolaným pokyny MŠMT. V letošním roce byla pedagogickou radou a následně radou školy odsouhlasena změna části ŠVP v oblasti hodnocení žáků. Bylo konstatováno, že hodnotící listy, předávané žákům I.stupně v prvním a třetím čtvrtletí školního roku k ohodnocení chování, přestaly plnit svou úlohu a staly se formálními. Pasáž byla ze ŠVP vypuštěna. Dalšího hodnocení se dostalo našemu ŠVP od ČŠI. Srovnávací analýzou tohoto dokumentu s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání bylo konstatováno, že je celkově v souladu s tímto základním vzdělávacím dokumentem (tzn. bez protokolárního opatření), ale bylo doporučeno: Dopracovat některé části: 1/ v kapitole Charakteristika ŠVP konkretizovat přístup školy k žákům sociálně znevýhodněným a 2/ v kapitole Učební osnovy uvádět výchovné a vzdělávací strategie jako společné postupy na úrovni daného předmětu a tématické okruhy průřezových témat vhodně propojit s výstupy (učivem) a konkretizovat činnosti a náměty těchto témat. ŠVP byl podle doporučení doplněn 6) Výsledky vzdělávání žáků 6.1 Počet žáků školy Celkový počet žáků/ kapacita Počet tříd Průměr žáků na třídu I.stupeň / průměr na tř. II.stupeň / průměr na tř / , / 25, / 24, / , / 24, / 24, / , / 25, / 23, Prospěch Klasifikováno Prospěli Neprospěli Přeřazeni do spec. škol 2008/ /

7 6.3 Přijetí na jiné školy a školská zařízení (% z celkového počtu žáků v ročníku) Z ročníku ,7% ze 42 42,3% %... z celku G ZŠ G SOU G SOŠ SOU ,8% 11,3% 69,8% 18,9% z 35 30,8 % ,3 % 2 4,8% 5 z 5 9,6% 3 ze 3 5,9 % 1 2,4% 0 21,2% 6 15,8 % 51,1% 24 63,2 % 27,7% 8 21 % 6.4 Chování žáků Hodnoceno Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 2008/ / / Přípravné třídy, integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí - stejně jako v minulých letech nebyli diagnostikováni žáci, kteří by přicházeli ze sociálně znevýhodněného prostředí - přípravné třídy tak nebyly zřizovány 6.6 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Všichni tito žáci jsou integrováni v rámci běžných tříd, kde je jim věnována intenzivní péče třídním učitelem, speciálním pedagogem, výchovným poradcem a u jednotlivců se zvláště těžkým postižením i asistentem pedagoga. Všichni jsou rovněž pod pravidelným dohledem školního psychologa z poradny pro Prahu a pracují podle vlastních vzdělávacích plánů. Speciální pedagog, který na škole pracuje na plný úvazek, se věnuje takto diagnostikovaným žákům individuálně v rámci jejich týdenního učebního plánu. Integrovaní žáci s SVP-celkem Žáci s vývojovou poruchou učení Žáci s vývojovými poruchami chování Žáci se zdravotním postižením Počet asistentů pedagoga 2008/ / /

8 6.7 Péče o nadané žáky Do šk. roku 2007/08 nebyla zavedena metodika diagnostiky žáků se zvl. nadáním. Byly jen využívány konzultace s psychologem pedagogické poradny a žáci pracovali v rámci běžných tříd podle individuálních pokynů učitele. V průběhu posledních tří let pak bylo přistoupeno k důslednějšímu diagnostikování nadaných žáků třídními učiteli. Vybraní žáci po dohodě s rodiči nyní procházejí diagnostikou speciálního pedagogického centra. Rovněž byl uvolněn pedagogický pracovník, který se začal nadaným žákům věnovat na plný úvazek, byla zahájena spolupráce s organizací Mensa. Tito vybraní žáci mají také zpracováván individuální vzdělávací plán, který je pravidelně vyhodnocován ve spolupráci třídního učitele, uvolněného pedagoga a rodiče. V rámci běžné výuky jsou žáci integrováni ve své kmenové třídě a podle rozpisu pracují s uvolněným učitelem v malých skupinkách. Modul se zatím osvědčil. Nadaní žáci Diagnostikovaní specializovaným pedagogickým centrem Žáci diagnostikovaní školou Celkový počet žáků zařazených do projektu 2008/ / / Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin a jejich integrace Zajištění základního vzdělávání pro děti cizinců a jejich integrace do činnosti školy nedělá problémy. Jedná se především o státní příslušníky bývalých republik Sovětského svazu a východního bloku, jejichž rodiče se stávají ať už trvalými nebo dočasnými rezidenty naší MČ. Žáci jsou integrování do běžných tříd a ani jazykové problémy nemají zásadní vliv na průběh vzdělávání. Jejich výuka ovšem klade výrazně vyšší nároky na vyučující. Díky přijatému grantu MŠMT bylo možné v letošním roce zakoupit didaktické pomůcky pro zkvalitnění přípravy těchto žáků. V rámci zapojení do činnosti tříd a vzájemného soužití mezi dětmi nebyly zjištěny žádné problémy vyplývající z rozdílného socio-kulturního prostředí žáků, ani projevy netolerance. Příslušníci národnostních menšin nebyly na škole za sledované období evidováni. Počet žáků - cizinců 2008/ / /2011 Země EU Země mimo EU celkem

9 6.9 Jazykové vzdělávání a jeho podpora Podpora výuky cizích jazyků patří k hlavním bodům školního vzdělávacího programu. Z tohoto důvodu je zařazena výuka anglického jazyka již do první a druhé třídy jako seznamování se s jazykem, v časové dotaci jedné vyučovací hodiny týdně. Od třetího ročníku pak navazuje plná výuka v dotaci tří hodin týdně. Od šesté třídy mají žáci možnost volby výuky dalšího cizího jazyka v rámci povinně volitelného předmětu v dotaci dvou hodin týdně. Žáci mají možnost volby i jednohodinové konverzace v cizím jazyce, rovněž v rámci volby povinně volitelného předmětu. Personálně se dlouhodobě nedaří zajistit výuku plně odborně kvalifikovanými pedagogy, ale všichni vyučující cizímu jazyku se průběžně vzdělávají v akreditovaných kurzech pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Již tradičně vyjela skupina žáků na týdenní jazykový kurz do Anglie. Rodilý mluvčí nebyl do přímé výuky v posledních třech letech jako učitel zařazen. Ve spolupráci s agenturou Wattsenglish a rodiči je hledána vhodná cesta jak situaci změnit. Žáci učící se Cj jako povinný předmět Žáci učící se Cj jako povinně volitelný předmět.7) Prevence sociálně-patalogických jevů, rizikového chování Výchova a vzdělávání v oblasti předcházení negativním jevům chování, to je další důležitý bod našeho školního vzdělávacího programu. Ten si klade za jeden z cílů vytvářet ve škole i mimo ni - bezpečné prostředí, a to nejen z hlediska osobního fyzického bezpečí, ale i zdravého a nenarušeného prostředí pro rozvoj duševních činností. Ať už se jedná o prevenci šikany, závislosti na užívání návykových látek (tabák, alkohol, měkké drogy či tvrdé drogy), gamblerství, vandalismus, rasismus či xenofobie, netoleranci k potřebám a právu druhého, mezilidských vztahů, aj.. Každá z těchto oblastí je velmi složitá a prochází bouřlivým vývojem názorových střetů jak správně postupovat a volit přiměřené prostředky, aby bylo působení dostatečně edukativní, nebylo návodné a přitom bylo účinné a podáno přitažlivou formou pro mládež zvl. (ale nejen) pubertálního věku. Proto na tomto poli spolupracujeme s odborníky a koordinátory, využíváme nabízené akreditované programy a všech možností pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Za účelem sjednocení výchovného působení v rámci školního vzdělávacího programu je na škole ustaven tzv. koordinátor prevence, který doporučuje a zajišťuje akce jak pro žáky, tak pro pedagogické pracovníky. V posledních letech je touto funkcí opakovaně pověřena Marie Hlaváčková, PaedDr. Pro I.st. je pak určena asistentka pro přenos informací z jednoho stupně školy na druhý. Díky grantům a projektům zajišťuje škola každoročně řadu seminářů a praktických cvičení pro celé třídní kolektivy. Dodavatelsky, se zařazením přímo do výuky, ale i do výjezdních aktivit.výchozím materiálem pro působení na žáky je tzv. Minimální preventivní program. Jeho částí je i Program proti šikanování. Přes všechna opatření se ale nedaří zcela zamezit nevhodnému chování žáků. A objevují se i projevy šikanování, resp. chování s šikanózními příznaky. Jedná se však většinou o projevy prvního stupně, kdy po zjištění události a jejím projednání s dotčenými stranami nedochází k dalšímu pokračování. Zpráva koordinátora prevence - příloha č.1. Žáci učící se Cj jako nepovinný předmět I.stupeň II.stupeň II.stupeň I.stupeň II.stupeň Aj Nj Učitelé učící Cj S odbornou Bez odborné kvalifikací kvalifikace 0 15 Z toho rodilý mluvčí 0-9 -

10 8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání tvoří součást plánu osobního rozvoje každého pedagogického pracovníka školy. Vzhledem k možnosti čerpání studijních dnů v době vedlejších prázdnin je relativně dostatek časového prostoru pro samostudium, zvl. formou on-line vzdělávání, především v rámci odbornosti jednotlivých předmětů a zaměření. Nabídka už je v poslední době sice široká, ale zcela chybí dostatečné finanční zajištění. Příspěvek v rámci tzv. ONIV je zcela nedostačující. Tím není zajištěno usměrnění nabídky podle potřeb školy. Využívají se tak převážně semináře nabízené buď zdarma, v rámci dotace grantu EU organizátora, nebo si volí pedagog plně dle svého zájmu a hradí si náklady sám. Přesto je každoročně zpracován plán vzdělávacích akcí, které škola doporučuje a těch, které plně hradí (případně se o úhradu dělí). Zaměření je především na posílení jazykového vzdělávání a na předcházení krizovým situacím u žáků - ve vztahu k prevenci sociálně-patalogických jevů. A na semináře a kurzy ke zlepšení zdravotnických dovedností všech pedagogů především poskytnutí 1.pomoci. Koordinátorem DVPP je opakovaně Mgr. Jana Holasová, která shromažďuje nabídky, projednává s vedoucími metodických orgánů potřeby kurzů a seminářů, zpracovává na tomto základě plán DVPP pro školu a přenáší potřebné informace na ostatní pedagogické pracovníky. Výčet aktivit za šk. rok a jejich přehled -příloha č. 2. 9) Inspekční činnost ČŠI a kontroly Termín Subjekt Předmět kontroly Závěr - opatření I/2008 ČŠI Komplexní kontrola činnosti školy - bez závad IX/2009 HES Pravidelná kontrola při zahájení, - bez závad ZŠ+ ŠJ XII/2009 Auditor Finanční kontrola - bez nedostatků MČ P21 VI/2010 ČŠI Soulad šk. vzděl. programu s RVP - bez opatření IX/2010 HES Pravidelná kontrola při zahájení, ZŠ+ ŠJ X/2010 ČŠI 1) Školní stravování 2) Užití finančních prostředků státního rozpočtu 3) Zajišťování BOZ žáků při vzdělávání a souvisejících činnostech bez závad - 2x nesoulad ukazatelů výživových norem- z 10 - ostatní body kontroly bez porušení předpisů - bez zjištění porušení právních předpisů - bez zjištění porušení právních předpisů II/2011 VZP Platby pojistného VZP - bez závazků a evidenčních nedostatků IX/2011 ČŠI Školní stravování následná - nedostatky odstraněny, soulad v postupu školy s vyhláškou

11 10) Hospodaření školy 10.1 Finanční fondy organizace - k 12/2010 Ukazatel k 1/2010 k 12/2010 Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku roku FRIM , ,38 0 Rezervní fond , ,37 0 Z HV , ,00 Fond odměn , , ,60 FKSP , ,25 0 Celkem , , ,60 Hospodářský výsledek k 12/2009 k 12/ z hlavní činnosti z hospodářské činnosti , ,60 Celkem skutečnost k (dle Výkazu zisku a ztráty) , ,60 - položky upravující hospodářský výsledek (-, +) x) Upravený hospodářský výsledek (zisk/-ztráta) , , Ukazatelé krytí nákladů na žáka a na hlavní činnost Náklady na žáka počet žáků denního studia počet pedagogických pracovníků počet nepedagogických pracovníků počet žáků na 1 pedagog.pracovníka počet žáků na 1 nepedagog.pracovníka počet žáků na 1 zaměstnance průměrná mzda pedogogického pracovníka průměrná mzda nepedogogického pracovníka příspěvek ze státního rozpočtu na žáka z toho : mzdové náklady na žáka z toho : skutečné ONIV na žáka náklady na energii na žáka náklady na materiál na žáka náklady na telek. na žáka výdaje na učebnice na žáka celkové náklady na hlavní činnost

12 Krytí nákladů hlavní činnosti podle zdrojů Ukazatel Celk. náklady na hlavní činnost (v tis. Kč) Provozní dotace ze st. rozpočtu (v tis. Kč) Použité mimorozpočtové zdroje (v tis. Kč) Hospodářská činnost (v tis. Kč) Podíl provozní dotace na krytí nákladů (v %) 69,1 68,1 65,7 6 Podíl mimorozpočtových zdrojů - - 2,77 3,22 2,59 7 Podíl HČ na krytí nákladů hl. č. - 3,65 3,26 3, Výnosy a náklady z hlavní a hospodářské činnosti - výsledek V ý n o s y hlavní hospodář. hlavní hospodář. hlavní hospodář. činnost činnost činnost činnost činnost činnost z toho : tržby za prodej vl.výrobků, služeb z toho : pronájem majetku stravné poplatky za ubytování provozní dotace z toho : neinvestiční dotace zřizovatele tržby z prodeje HIM,NHIM a materiálu zúčtování rezerv a časového rozlišení ostatní výnosy úrok 36 výnosy celkem N á k l a d y hlavní hospodář. hlavní hospodář. hlavní hospodář. činnost činnost činnost činnost činnost činnost spotřeba materiálu a energie z toho : učebnice potraviny spotřeba energie služby z toho : nájemné cestovné telekomunikace mzdové náklady z toho : mzdové náklady z dotace zřizovatele 141 náklady na sociální a zdravotní pojištění sociální náklady daně a poplatky odpisy nehmotného a hmotného invest.majetku

13 tvorba rezerv a časového rozlišení ostatní náklady z toho : výdaje na zák. a smluvní pojištění daň z příjmů náklady celkem Hospodář. výsledek (výnosynáklady) ) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V posledním období se škola zapojuje do mezinárodních programů v rámci ekologické výchovy. Jedná se o různá měření klimatu (teplota, srážky), která byla porovnávána s jinými oblastmi. Bylo využito programu Globe zprostředkovaného sdružením Tereza. Od šk.r je škola zapojena do projektu NÚOV Praha Cesta ke kvalitě, jehož cílem je vytvářet a ověřovat evaluační nástroje : Zpětná vazba pro střední management školy, Síť spolupracujících škol. Program pokračuje do r Pro nadcházející období je cílem zapojit se do nabídky E-twin partnerských škol a ještě více využívat možností mezinárodních kontaktů, zvláště s přímým napojením na konkrétní školy a komunikací v Aj. 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V posledním sledovaném období nebyla škola do tohoto systému zapojena. Škola neorganizovala žádná akreditovaná školení ani kurzy. 13) Projekty realizované z cizích zdrojů č. Název projektu Předkladatel za školu Výše dotace (Kč) 1 Speciální pomůcky pro spec. Eibichová Jana pedagoga a děti ,- 2 Adaptační program s prvky Hlaváčková Marie primární prevence ,- 3 Navazující preventivní program Hlaváčková Marie ,- 4 Rekonstrukce skoku dalekého a Kurka Miroslav ,- revitalizace stolů na st. tenis 5 Integrace cizinců Chmelíková Jitka ,- 6 Bezpečné cesty do školy Kurka Miroslav ,- Získané dotace celkem ,

14 14) Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole je ustavena místní organizace odborového svazu pracovníků školství (ČMOS). Je sepsána kolektivní smlouva, která se každoročně aktualizuje. Spolupráce je jak při správě FKSP, tak při předcházení pracovně právním sporům, při tvorbě vnitřních směrnic a v oblasti BOZ a PO - je vstřícná a konstruktivní, bez zásadních problémů. Škola přímo spolupracuje v rámci přípravy předškoláků se 4 MŠ naší MČ a v rámci prevence s organizací Neposeda a jejím nízkoprahovým klubem Autobus v Běchovicích. Nové kontakty pro výměnu zkušeností pedagogického sboru, včetně vzájemné návštěvy škol byly navázány s 28. ZŠ Plzeň projekt Peer Review. Specifická je spolupráce s o.s. ANLET (asociace nositelů legionářských tradic) netradiční dějepis - využití pro besedy s dosud žijícími legionáři, vytváření osobních vztahů se žáky tvorba video prezentací aj.(zpracovány příběhy-paní Šišková, pan Vojtěch, rozprac. panvranský, plk.v.v) Spolupráce s občanskými sdruženími v MČ ČSZ, SPPCCH, SOKOL, ŠSK, ČSCH prolíná celým školním rokem zapojení do činnosti spolků, vystoupení žáků na akcích spolků, besedy aj. Nedílnou součástí výuky je rovněž partnerství s místními institucemi - knihovnou a muzeem. Mezi tradiční akce bude zařazeno pasování prvňáčků na čtenáře, které se letos osvědčilo. 15) Environmentální výchova (EVVO) Na škole je ustavena funkce koordinátora EVVO pro každou budovu školy. Nad rámec výuky, kdy EVVO prolíná jednotlivými předměty a přímo souvisí s volitelným předmětem, kdy je využíváno přímé okolí školy pro terénní činnosti spojené s EVVO, se žáci zapojili do řady dalších aktivit : - třídění odpadu žáci všech tříd separují v učebnách denní odpad plasty, papír., ekolog. hlídky zajišťují informace a poučení žákům ostatních tříd - byly zařazeny přednášky pro třídy s praktickými ukázkami EKOKOM -Tonda obal - účast všech žáků na prezentační akci třídíme odpad dodavatelsky fa A.S.A. - exkurze do spalovny a třídírny odpadu Pražských služeb v Malešicích - 2x ročně veřejný sběr - 1x ročně bazárek ve spolupráci s klubem rodičů směnný trh použitých věcí - úklid lesa a okolí školy ve spolupráci s občanským sdružením S.T.R.O.M. - Den Země doprovodné akce ve třídách - Projekt Klánovický les spolupráce na tvorbě naučné stezky v okolí školy, výtvarné projekty, výstava v místním muzeu, 2x beseda s odborníky a seznamování s ekosystémy v přímém okolí školy / katastru obce Zpráva koordinátora EVVO příloha č. 3 16) Hodnocení činnosti školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK) Činnost ŠD, ke které se váže i ŠK, probíhala v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Organizačním zajištěním chodu ŠD byla pověřena vedoucí vychovatelka, paní Helena Vonešová, chodu ŠK pak Marie Hlaváčková. V 10 odděleních ŠD bylo k zařazeno 276 žáků I. stupně školy, kterým se věnovalo celkem 10 vychovatelek. Šest oddělení bylo umístěno v budově v parku, tři oddělení musela z prostorových důvodů přecházet do budovy v Polesné 1690, jedno oddělení bylo zařazeno do školního klubu, který působil v této budově. Do něj byly převedeny jednak žáci, kteří byli početně nad kapacitou ŠD, jednak jej využívali i žáci 4. a 5. tříd a II. stupně ZŠ z budovy v Polesné - do naplnění jeho kapacity 90 žáků (3 oddělení). Protože na začátku školního roku nemohli být z kapacitních důvodů umístěni všichni žadatelé, došlo po jednání se zřizovatelem od k navýšení počtu oddělení o jedno, neboť HES Praha povolila

15 sdílení učeben dopoledne pro výuku a po jejím skončení pro činnost ŠD. Tím mohlo být vyhověno i žadatelům ze čtvrtých tříd z budovy v parku a přijetí do ŠD tak nebylo ničím limitováno. Zároveň proběhla jednání s odborem školství magistrátu o navýšení kapacity ŠD. Programově se činnost ŠD řídila vlastním výchovně vzdělávacím plánem. Bližší hodnocení viz příloha. Zpráva vedoucí vychovatelky - příloha č. 4 17) Školní stravování Organizační součástí školy je školní jídelna, která zajišťuje : a) Stravování ve smyslu vyhlášky č.107/2005 Sb. v platném znění pro žáky školy b) Závodní stravování pro své zaměstnance v souladu s vyhl. č.84/2005 Sb.v platném znění c) Závodní stravování klientů soc. služeb a zaměstnanců zřizovatele dle shodné vyhlášky d) Stravování je rovněž zajišťováno pro děti a zaměstnance MŠ Sluníčko a MŠ Čentická Školní jídelna vaří ve dvou provozech - ve školních budovách ve Staroklánovické a v Polesné ul. Oba stravovací provozy jsou pod jedním organizačním vedením, které funkčně zajišťuje pověřená vedoucí školní jídelny. Stravovací provoz v Polesné 1690 je z roku 1991, provoz ve Staroklánovické 230 je z roku Jídelna v Polesné zajišťuje kromě stravování žáků ZŠ celodenní stravu pro mateřské školy Sluníčko (stravuje se přímo v jídelně 1690 spolu se ZŠ) a 1. MŠ Četnická (obědy se vyváží) a pro odbor soc. služeb MÚ (obědy se odváží). Zastaralé technologické vybavení a dispozice kuchyně v Polesné neumožňují zkvalitnění výběru jídel a zrychlení jeho výdeje, což bylo občas terčem kritiky. V kulminované době výdeje stravy jsou oba provozy plně vytíženy Přehled o počtu strávníků dle kategorií + finanční norma Počet strávníků Finanční norma (Kč) Strávníci-kategorie provozy ŠJ 2008/ / / / / /11 Žáci. II.st ,- 24,- 26,- I.st ,50 22,50 24,50 Žáci celkem Zaměstnanci školy ,- 26,- 28, ,- 26,- 28,- Zaměstnanci MÚ ,- 55,- 57, Klienti soc.služ. MÚ 1690 odvoz ,- 40,- 42,- Klienti soc.služ. cizí 230 odvoz ,- 55,- 57,- Zaměstnanci ŠJ ,- 26,- 28, ,- 26,- 28,

16 17.2 Přehled o počtu zaměstnanců ŠJ úvazek Zařazení zaměstnance ŠJ 230 ŠJ / / / / / /11 Vedoucí ŠJ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Hlavní kuchařka Kuchařka Pomocná kuchařka Provozní pracovník ŠJ 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 18) Poradenské služby školy výchovné poradenství - funkci výchovné poradkyně (dále jen VP) zastávala jako v předchozích letech ing. Dana Brousková Konzultace a poradenství pro žáky volba další formy studia, poradenství k volbě povolání, orientace v nabídkách, podání přihlášek. Poradenství probíhalo formou individuálních i skupinových konzultací a formou besed. Rodiče byli informováni na třídních schůzkách a zájemcům byla poskytována individuální konzultace. Žákům byly nabídnuty PROFI testy, které probíhaly v budově OPPP Prahy 9. Těchto testů se zúčastnilo 30 žáků. Žáci byli průběžně informováni o aktuálních nabídkách středních škol a středních odborných učilišť - formou vývěsek v prostorách školy a také besedami se zástupci středních škol. Informační materiály byly průběžně distribuovány žákům. Žáci, kteří uvažovali o studiu na středním odborném učilišti, byli seznámeni s brožurou Řemeslo žije. Tato brožura jim byla předána, aby jim pomohla s výběrem vhodného oboru. Přihlášky na SŠ byly v letošním roce odeslány na příslušné školy zákonnými zástupci žáků. První kolo přijímacích zkoušek proběhlo od 22. dubna do 7. května V tomto školním roce mohli žáci opět odevzdávat tři přihlášky na střední školy. Z pátých ročníků se hlásilo 35 žáků na osmiletá gymnázia, přijato bylo 33 žáků (z toho 2 žáci byli přijati na 8 leté gymnázium Špitálská a 1 žák na gymnázium Ch. Dopplera). Ze sedmých ročníků se hlásili 3 žáci na šestiletá gymnázia a všichni byli přijati. Z devátých ročníků bylo na gymnázia přijato 6 žáků (z toho jeden na gymnázium Špitálská), na střední odborné školy bylo přijato 24 žáků (z toho 4 žáci na obchodní akademie, 6 žáků na střední průmyslové školy a 14 žáků na střední odborné školy) a 8 žáků bylo přijato na SOU. Převážná část žáků devátých tříd byla přijata v prvním kole přijímacího řízení na základě průměru známek na vysvědčení. třída Gymnázia jiná ZŠ OA SPŠ SOŠ SOU celkem V.A V.B V.C V.D VII.A VII.B IX.A IX.B celkem

17 18.2 Poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2010/2011 bylo na naší škole 9 integrovaných žáků z toho sedm na I. stupni a dva žáci na II. stupni, dále bylo diagnostikováno 27 žáků se zdravotním znevýhodněním na I. stupni a 28 žáků se zdravotním znevýhodněním na II. stupni.. Integrace proběhla na základě vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně U Nové školy ve Vysočanech, psycholožkou Marií Jüngling, PhDr. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou byly diagnostikovány i děti nadané, kterým byla věnována péče pro jejich další rozvoj. Výchovná poradkyně vedla dokumentaci těchto žáků, vyřizovala žádosti rodičů o povolení individuálních vzdělávacích plánů (IVP), seznamovala TU s materiály o žácích s SPU, pomáhala při vytváření IVP Řešení výchovných problémů Výchovně-vzdělávací problémy žáků projednávala VP ve spolupráci s třídními učiteli, zajišťovala akce v rámci školy k dané problematice. Ve školním roce 2010/2011 proběhlo 21 výchovných komisí. Jednali jsme s rodiči 15 žáků (8 chlapců a 7 dívek). S rodiči 4 žáků jsme museli jednat opakovaně. Jednání se týkala výchovných problémů, hrubých projevů chování ke spolužákům a k vyučujícím, záškoláctví, svévolného opuštění výuky, neomluvených hodin, pozdního omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole, problému šikany, ničení školního i soukromého majetku, kouření, neplnění školních povinností a problémů se zvládnutím učiva. S rodiči jednoho žáka na prvním stupni bylo jednáno o nejvhodnějším postupu dalšího vzdělávání Spolupráce se školním speciálním pedagogem, asistenty pedagoga a psycholožkou OPPP Úzce jsem spolupracovala se speciálním pedagogem školy paní Eibichovou při zařazování žáků do skupin nápravy specifických poruch učení. Schůzky se speciálním pedagogem a asistenty pedagoga probíhaly pravidelně jedenkrát měsíčně. Psycholožka OPPP docházela do školy podle potřeby. Dále jsme spolupracovali s SPC na tvorbě IVP pro integrované žáky, konzultovali jsme další vhodné postupy vzdělávání těchto žáků Spolupráce s oddělením sociálního odboru Úzce jsem spolupracovala s kurátorkou H. Včelaříkovou a dalšími pracovnicemi z oddělení sociálního odboru MČ Praha 21 OSPOD, kurátorkou Kožíškovou z MČ Prahy 6 a kurátorkou pro Prahu východ. Důvodem bylo řešení problému opakovaného záškoláctví, nevhodného chování, nerespektování školního řádu, neprospěch a špatná spolupráce zákonných zástupců se školou. Jednání byla účelná Další činnost VP V dalších letech bude prioritou navázání kontaktů s větším počtem zákonných zástupců, z důvodů prevence výukových problémů i nežádoucích jevů v chování

18 19) Polytechnická výchova Pracovní činnosti jsou zařazeny do učebního plánu jako povinný předmět a v jejich rámci pracují žáci II.stupně v dílně, kde se seznamují se základy práce se dřevem a kovem a elektrotechnickými pracemi. Žáci I.stupně mohli pracovat ve 3 zájmových kroužcích zaměřených na polytechnickou výchovu Malý vědec I a II a v elektrotechnickém kroužku. 20) Multikulturní výchova Multikulturní výchova prolínala jednotlivými předměty jak na I.stupni, tak na II.stupni školy. Pro efektivnější působení pak byly do vzdělávacího programu zařazeny i samostatné projekty : - humanitární akce Panenky pro Unicef - žáci prostřednictvím panenek projevují empatii ke svým vrstevníkům a navazují i kontakt s výrobcem panenky z nejrůznější části světa (panenky jsou kupovány jednotlivými třídami výměnou za své výrobky koupené rodiči při veřejné celodenní akci Škola pro Unicef - výtěžek za jednu panenku kryje náklady na základní očkování jednoho dítěte z rozvojové země velký ohlas - Aprílový den prezentace tříd II.stupně, které si losovaly jednotlivé státy, ty pro ostatní přiblížily předvedením jejich typických zvyků a tradic - Afrika celodenní akce pro žáky 5. ročníku, kdy byli žáci prostřednictvím lektorů (včetně rodilých) a jejich pracovních dílen seznámeni s odlišnými zvyky a tradicemi

19 PŘÍLOHY : Příloha č. 1 Evaluace a diagnostika minimálního preventivního programu ve školním roce 2010/ Realizace plánu Školní metodička prevence, Marie Hlaváčková - spolupracovala jsem s výchovnou poradkyní pí Brouskovou, koordinátorem metodiků prevence pí Kořínkovou, metodikem pro Prahu 3 a 9, Městskou policií Prahy 9, 14 a hl.m. Prahy, Policií ČR, Českou koalicí proti tabáku, s organizacemi Dynex, Elio, Člověk v tísni, Mensa, - aj. V tomto školním roce byly realizovány následující naplánované programy : a) DYNEX Besedy se žáky ročníku na téma zneužívání návykových látek, prevence. b) ELIO Tato organizace nám již dlouhodobě zajišťuje projekt Zdravé město Praha. V roce 2010 jsme měli schváleny 2 projekty na ,- Kč - navazující preventivní program ZMP 2010 pro žáky 8. tříd a na ,- Kč program specifické primární prevence rizikového chování - Adaptační výjezd s prvky primární prevence - v rámci projektu ZMP 2010, určený pro žáky 6. tříd. Žáci 6. tříd plnili program na adaptačním výjezdu za finanční podpory rodičů, která činila ,- Kč. Projekt byl zaměřen na specifickou primární prevenci, na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování u jednotlivců i v skupině. Jeho cílem byla podpora vztahů, soudržnosti a komunikace ve třídě, podpora sebevědomí a sebejistoty jednotlivců. Pomocí aktivit zaměřených na komunikaci, toleranci a spolupráci vytvoření bezpečného prostředí a stanovení základních pravidel pro správné fungování kolektivu. V 8. třídách probíhal tento program formou 4 setkání po 3 hodinách pro 8.A, 2 x 3 hod. setkání + 1 x 4 hod. setkání 8.B. Projekt byl zaměřen na prevenci rizikového chování ve skupině i u jednotlivců. Jeho cílem bylo zlepšení vztahů a komunikace ve třídě i vůči pedagogům, zlepšení klimatu ve třídě, zaměřoval se na prevenci a podporu efektivní komunikace (snižování agresivních projevů), prevenci šikany, motivaci ke školní práci, podporu sebevědomí a sebejistoty jednotlivců, sexuální výchovu a prevenci rizikového chování v oblasti návykových látek. I nadále budeme pokračovat v 6. i 7. třídách, neboť máme schváleny další 2 projekty. c) Policie ČR Žáci I. stupně se podíleli na projektu Ajax, který organizovala Policie ČR a byl zaměřen na upevňování kolektivních vztahů a prevenci šikany. d) Česká koalice proti tabáku Žáci tříd se zúčastnili semináře o kouření pro základní školy, který nám zajišťovala Česká koalice proti tabáku. Vybraní žáci II. stupně se zúčastnili dalšího semináře, zaměřeného na následky kouření. e) Péče o zdraví 5. tř. se účastnily besedy na téma ochrana zdraví. Žáci tříd se zapojili do soutěže ve zdravém životním stylu SAPERE, vybraní žáci 9. A vyhráli obvodní kolo a byli na 7. místě v krajském kole. f) Člověk v tísni Žáci tříd se zapojili do projektu Příběhy bezpráví

20 Další akce, které jsme uskutečnili v průběhu školního roku : a) Aprílový den V tento den přišli všichni převlečeni do charakteristických postav předem určeného státu. V tělocvičně se pak konala přehlídka, kde každá třída představila svůj krátký program a bylo rozhodnuto o nejlepším ztvárnění. I když byly porotou vyhodnoceni nejlepší a nejnápaditější, všichni dostali sladkou odměnu. b) Den Země Žáci II. stupně pod vedením pedagogů připravili zajímavá stanoviště, zaměřená na ochranu Země a životního prostředí. Žáci tříd pak nejen shlédli výrobky a expozice, ale na mnoha stanovištích se i aktivně zapojili do činnosti a soutěží. c) Mensa Pro zájemce celé školy byly připraveny různé hry, hlavolamy, doplňovačky, křížovky, tajenky, Zájemci si mohli vyzkoušet test IQ, které vyhodnocoval sám vedoucí Mensy p. Fojtík, který i doporučoval dětem aktivity pro daný věk ve volném čase. d) Projekt Afrika, Evropa v rámci multikulturní výchovy a prevence intolerance uspořádaly 5. třídy společně. e) Beseda: Ochrana lesa, lesní hospodářství, práce lesníka - zúčastnili se žáci tříd f) Projektové dny Žáci II. stupně si vybrali část Klánovického lesa, o které sbírali materiály. V 1. dni pak všichni charakterizovali danou lokalitu žákům I. stupně, připravili pro ně i praktické ukázky, vědomostní kvizy a soutěž. Rovněž žáci I. stupně zjišťovali informace o fauně a floře zdejšího lesa a své poznatky prezentovali ve třídě při projektovém dni. K danému tématu proběhla i akce v místním muzeu literární a výtvarná soutěž žáků naší školy. I tato akce byla velmi úspěšná. g) 1. pomoc přednáška s praktickými ukázkami 1. pomoci pro pedagogy - leden přednáška s praktickými ukázkami 1. pomoci pro žáky 5. tříd - květen h) Ochrana životního prostředí vybraní žáci 9. tříd připravili přednášku s praktickými ukázkami o třídění odpadu pro žáky tříd proběhla beseda s výstavou Tonda Obal na cestách, která byla velmi zajímavá, pro žáky tříd ch) exkurze Všechny třídy se zúčastnily mnoha exkurzí a výchovných koncertů, zaměřených na znalosti, vědomosti a schopnosti žáků. Zároveň si žáci ověřovali zásady slušného chování. 2. Hodnocení programů Se všemi organizacemi byla velmi dobrá spolupráce, a proto chceme jejich služeb i nadále využívat. Jen je škoda, že některé subjekty mohou poskytovat své programy zdarma pouze s větším časovým odstupem

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více