VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok Praha - Újezd nad Lesy Mgr. Miroslav Kurka ředitel školy - 1 -

2 OBSAH str. 1 Základní údaje Obor vzdělávání, vzdělávací program a učební plán školy Personální zabezpečení Odborná kvalifikace 3.2 Věková struktura 3.3 Odchody a nově příchozí 4 Zápis a přijímací řízení Zhodnocení školního vzdělávacího programu Výsledky vzdělávání žáků Počet žáků 6.2 Prospěch 6.3 Přijetí na jiné školy a školská zařízení Chování žáků 6.5 Přípravné třídy, integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 6.6 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 6.7 Péče o nadané žáky Vzdělávání cizinců, příslušníků národnostních menšin a jejich integrace 6.9 Jazykové vzdělávání a jeho podpora Prevence sociálně patalogických jevů, rizikového chování Další vzdělávání pedagogických pracovníků Inspekční činnost ČŠI a kontroly Hospodaření školy Finanční fondy organizace 10.2 Ukazatelé krytí nákladů na žáka a hlavní činnost 10.3 Výnosy a náklady z hlavní a hospodářské činnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty realizované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací Environmentální výchova (EVVO) Hodnocení činnosti školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK) Školní stravování Přehled o počtu strávníků a finanční norma 17.2 Přehled o počtu zaměstnanců Poradenské služby Polytechnická výchova Multikulturní výchova 18 Přílohy : č. 1 - Zpráva koordinátora prevence. 19 č. 2 - Výčet aktivit - DVPP 21 č. 3 - Hodnocení ekologické práce na naší škole. 23 č. 4 - Činnost školní družiny (ŠD)

3 1) Základní údaje Název : Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690 Sídlo : Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690 Zřizovatel : Městská část Praha 21, IČ , se sídlem Staroklánovická 260, Praha 9, Zřizovací listina schválena usnesením č.208 zastupitelstva MČ Praha 21 dne Charakteristika školy : - úplná základní škola s I. a II. stupněm umístěná ve dvou vzájemně odloučených objektech - Staroklánovická 230 a Polesná samostatný právní subjekt příspěvková organizace od identifikátor právnické osoby obchodní rejstřík u Městského soudu Praha oddíl Pr, vložka IČ součásti : základní škola, školní jídelna, školní družina, školní klub Základní škola : Poslední zařazení do školského rejstříku.. od Kapacita 800 žáků Školní jídelna : Poslední zařazení do školského rejstříku.. od Kapacita. 800 strávníků Školní družina : Poslední zařazení do školského rejstříku.. od Kapacita. 240 žáků Školní klub : Poslední zařazení do školského rejstříku. od Kapacita 90 žáků Předmět činnosti - Zajištění výchovy a vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb.- školský zákon - Zajištění činnosti zájmového vzdělávání školní družiny a školního klubu dle vyhl. č. 74/2005 Sb. - Zajištění školního stravování ve smyslu vyhlášky č.107/2005 Sb. - Zajištění závodního stravování a závodního stravování klientů soc. služeb a zaměstnanců zřizovatele v souladu s vyhl. č.84/2005 Sb. Statutární zástupce školy : ředitel školy, Mgr. Miroslav Kurka tel Kontakty : www. zspolesna.cz tel/fax :

4 2) Obor vzdělávání, vzdělávací program a učební plán školy Obor vzdělávání dle zápisu do školského rejstříku : C/01 Základní škola délka studia : 9 r. 0 měs. - učební plán vzdělávacího programu ZŠ, čj.16847/96-2 pro 5. ročník, - uč. plán ŠVP pro základní vzdělávání, č.j.: pro ročník s účinností od (pro šk. rok ) hodinové dotace (týdně) PŘEDMĚT/ROČNÍK Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda ,5 1, Vlastivěda ,5 1, Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Informatika Tělesná výchova Globální výchova Volitelné předměty - v tom další cizí jazyk Týdenní čas. dotace povinných předmětů

5 3) Personální zabezpečení 3.1 pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) Počet fyz.osob k ped. prac. celkem s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace celkem 49 (100 %) 44 (89,8 %) 5 (10,2 %) I.st. 23 (46,9 %) 20 (87,0 %) 3 (13,0 %) II.st. 17 (34,7 %) 17 (100,0 %) 0 ŠD+ŠK 9 (18,4 %) 7 (77,8 %) 2 (22,2 %) celkem 52 (100 %) 47 (90,4 %) 5 (9,6 %) I.st. 26 (50,0 %) 23 (88,5 %) 3 (11,5 %) II.st. 17 (32,6 %) 17 (100 %) 0 ŠD+ŠK 9 (17,4 %) 7 (77,8 %) 2 (22,2 %) celkem 51 (100 %) 46 (90,2 %) 5 (9,8 %) I.st. 25 (49,1 %) 22 (88,0 %) 3 (12,0 %) II.st. 17 (33,3 %) 17 (100 %) 0 ŠD+ŠK 9 (17,6 %) 8 (88,9 %) 1 (11,1 %) 3.2 věková struktura pedagogických pracovníků - počet (fyzické osoby) k méně než a více 10 (20,4 %) 5 (10,2 %) 19 (38,8 %) 10 (20,4 %) 5 (10,2 %) 9 (17,3 %) 9 (17,3 %) 14 (26,9 %) 18 (34,6 %) 2 (3,9 %) 6 (11,8 %) 8 (15,7 %) 15 (29,4 %) 16 (31,4 %) 6 (11,7 %) 3.3 odchody a nově přijatí pedagogičtí pracovníci odchody komentář nově přijatí 3 1 x ukončení ve zk. době(šd) 1 x nástup MD, 1 x důchod z přijatých absolventi x mimo školství (2 x ze ŠD) x MD 2 x mimo školství (1x ŠD)

6 4) Zápis a přijímací řízení k k k Zapisovaní žáci Z toho žádající odklad odkladd Zapsaní žáci Zapsaní po odkladu Počet 1.tříd ) Zhodnocení školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) : ŠVP byl v souladu splatnou legislativou připravován na naší škole v průběhu let , aby od 1.září 2007 vstoupil v platnost pro žáky 1. a 6. ročníků. S přibývajícími roky a jeho postupným rozšiřováním na další ročníky docházelo k drobným úpravám, vyvolaným pokyny MŠMT. V letošním roce byla pedagogickou radou a následně radou školy odsouhlasena změna části ŠVP v oblasti hodnocení žáků. Bylo konstatováno, že hodnotící listy, předávané žákům I.stupně v prvním a třetím čtvrtletí školního roku k ohodnocení chování, přestaly plnit svou úlohu a staly se formálními. Pasáž byla ze ŠVP vypuštěna. Dalšího hodnocení se dostalo našemu ŠVP od ČŠI. Srovnávací analýzou tohoto dokumentu s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání bylo konstatováno, že je celkově v souladu s tímto základním vzdělávacím dokumentem (tzn. bez protokolárního opatření), ale bylo doporučeno: Dopracovat některé části: 1/ v kapitole Charakteristika ŠVP konkretizovat přístup školy k žákům sociálně znevýhodněným a 2/ v kapitole Učební osnovy uvádět výchovné a vzdělávací strategie jako společné postupy na úrovni daného předmětu a tématické okruhy průřezových témat vhodně propojit s výstupy (učivem) a konkretizovat činnosti a náměty těchto témat. ŠVP byl podle doporučení doplněn 6) Výsledky vzdělávání žáků 6.1 Počet žáků školy Celkový počet žáků/ kapacita Počet tříd Průměr žáků na třídu I.stupeň / průměr na tř. II.stupeň / průměr na tř / , / 25, / 24, / , / 24, / 24, / , / 25, / 23, Prospěch Klasifikováno Prospěli Neprospěli Přeřazeni do spec. škol 2008/ /

7 6.3 Přijetí na jiné školy a školská zařízení (% z celkového počtu žáků v ročníku) Z ročníku ,7% ze 42 42,3% %... z celku G ZŠ G SOU G SOŠ SOU ,8% 11,3% 69,8% 18,9% z 35 30,8 % ,3 % 2 4,8% 5 z 5 9,6% 3 ze 3 5,9 % 1 2,4% 0 21,2% 6 15,8 % 51,1% 24 63,2 % 27,7% 8 21 % 6.4 Chování žáků Hodnoceno Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 2008/ / / Přípravné třídy, integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí - stejně jako v minulých letech nebyli diagnostikováni žáci, kteří by přicházeli ze sociálně znevýhodněného prostředí - přípravné třídy tak nebyly zřizovány 6.6 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Všichni tito žáci jsou integrováni v rámci běžných tříd, kde je jim věnována intenzivní péče třídním učitelem, speciálním pedagogem, výchovným poradcem a u jednotlivců se zvláště těžkým postižením i asistentem pedagoga. Všichni jsou rovněž pod pravidelným dohledem školního psychologa z poradny pro Prahu a pracují podle vlastních vzdělávacích plánů. Speciální pedagog, který na škole pracuje na plný úvazek, se věnuje takto diagnostikovaným žákům individuálně v rámci jejich týdenního učebního plánu. Integrovaní žáci s SVP-celkem Žáci s vývojovou poruchou učení Žáci s vývojovými poruchami chování Žáci se zdravotním postižením Počet asistentů pedagoga 2008/ / /

8 6.7 Péče o nadané žáky Do šk. roku 2007/08 nebyla zavedena metodika diagnostiky žáků se zvl. nadáním. Byly jen využívány konzultace s psychologem pedagogické poradny a žáci pracovali v rámci běžných tříd podle individuálních pokynů učitele. V průběhu posledních tří let pak bylo přistoupeno k důslednějšímu diagnostikování nadaných žáků třídními učiteli. Vybraní žáci po dohodě s rodiči nyní procházejí diagnostikou speciálního pedagogického centra. Rovněž byl uvolněn pedagogický pracovník, který se začal nadaným žákům věnovat na plný úvazek, byla zahájena spolupráce s organizací Mensa. Tito vybraní žáci mají také zpracováván individuální vzdělávací plán, který je pravidelně vyhodnocován ve spolupráci třídního učitele, uvolněného pedagoga a rodiče. V rámci běžné výuky jsou žáci integrováni ve své kmenové třídě a podle rozpisu pracují s uvolněným učitelem v malých skupinkách. Modul se zatím osvědčil. Nadaní žáci Diagnostikovaní specializovaným pedagogickým centrem Žáci diagnostikovaní školou Celkový počet žáků zařazených do projektu 2008/ / / Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin a jejich integrace Zajištění základního vzdělávání pro děti cizinců a jejich integrace do činnosti školy nedělá problémy. Jedná se především o státní příslušníky bývalých republik Sovětského svazu a východního bloku, jejichž rodiče se stávají ať už trvalými nebo dočasnými rezidenty naší MČ. Žáci jsou integrování do běžných tříd a ani jazykové problémy nemají zásadní vliv na průběh vzdělávání. Jejich výuka ovšem klade výrazně vyšší nároky na vyučující. Díky přijatému grantu MŠMT bylo možné v letošním roce zakoupit didaktické pomůcky pro zkvalitnění přípravy těchto žáků. V rámci zapojení do činnosti tříd a vzájemného soužití mezi dětmi nebyly zjištěny žádné problémy vyplývající z rozdílného socio-kulturního prostředí žáků, ani projevy netolerance. Příslušníci národnostních menšin nebyly na škole za sledované období evidováni. Počet žáků - cizinců 2008/ / /2011 Země EU Země mimo EU celkem

9 6.9 Jazykové vzdělávání a jeho podpora Podpora výuky cizích jazyků patří k hlavním bodům školního vzdělávacího programu. Z tohoto důvodu je zařazena výuka anglického jazyka již do první a druhé třídy jako seznamování se s jazykem, v časové dotaci jedné vyučovací hodiny týdně. Od třetího ročníku pak navazuje plná výuka v dotaci tří hodin týdně. Od šesté třídy mají žáci možnost volby výuky dalšího cizího jazyka v rámci povinně volitelného předmětu v dotaci dvou hodin týdně. Žáci mají možnost volby i jednohodinové konverzace v cizím jazyce, rovněž v rámci volby povinně volitelného předmětu. Personálně se dlouhodobě nedaří zajistit výuku plně odborně kvalifikovanými pedagogy, ale všichni vyučující cizímu jazyku se průběžně vzdělávají v akreditovaných kurzech pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Již tradičně vyjela skupina žáků na týdenní jazykový kurz do Anglie. Rodilý mluvčí nebyl do přímé výuky v posledních třech letech jako učitel zařazen. Ve spolupráci s agenturou Wattsenglish a rodiči je hledána vhodná cesta jak situaci změnit. Žáci učící se Cj jako povinný předmět Žáci učící se Cj jako povinně volitelný předmět.7) Prevence sociálně-patalogických jevů, rizikového chování Výchova a vzdělávání v oblasti předcházení negativním jevům chování, to je další důležitý bod našeho školního vzdělávacího programu. Ten si klade za jeden z cílů vytvářet ve škole i mimo ni - bezpečné prostředí, a to nejen z hlediska osobního fyzického bezpečí, ale i zdravého a nenarušeného prostředí pro rozvoj duševních činností. Ať už se jedná o prevenci šikany, závislosti na užívání návykových látek (tabák, alkohol, měkké drogy či tvrdé drogy), gamblerství, vandalismus, rasismus či xenofobie, netoleranci k potřebám a právu druhého, mezilidských vztahů, aj.. Každá z těchto oblastí je velmi složitá a prochází bouřlivým vývojem názorových střetů jak správně postupovat a volit přiměřené prostředky, aby bylo působení dostatečně edukativní, nebylo návodné a přitom bylo účinné a podáno přitažlivou formou pro mládež zvl. (ale nejen) pubertálního věku. Proto na tomto poli spolupracujeme s odborníky a koordinátory, využíváme nabízené akreditované programy a všech možností pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Za účelem sjednocení výchovného působení v rámci školního vzdělávacího programu je na škole ustaven tzv. koordinátor prevence, který doporučuje a zajišťuje akce jak pro žáky, tak pro pedagogické pracovníky. V posledních letech je touto funkcí opakovaně pověřena Marie Hlaváčková, PaedDr. Pro I.st. je pak určena asistentka pro přenos informací z jednoho stupně školy na druhý. Díky grantům a projektům zajišťuje škola každoročně řadu seminářů a praktických cvičení pro celé třídní kolektivy. Dodavatelsky, se zařazením přímo do výuky, ale i do výjezdních aktivit.výchozím materiálem pro působení na žáky je tzv. Minimální preventivní program. Jeho částí je i Program proti šikanování. Přes všechna opatření se ale nedaří zcela zamezit nevhodnému chování žáků. A objevují se i projevy šikanování, resp. chování s šikanózními příznaky. Jedná se však většinou o projevy prvního stupně, kdy po zjištění události a jejím projednání s dotčenými stranami nedochází k dalšímu pokračování. Zpráva koordinátora prevence - příloha č.1. Žáci učící se Cj jako nepovinný předmět I.stupeň II.stupeň II.stupeň I.stupeň II.stupeň Aj Nj Učitelé učící Cj S odbornou Bez odborné kvalifikací kvalifikace 0 15 Z toho rodilý mluvčí 0-9 -

10 8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání tvoří součást plánu osobního rozvoje každého pedagogického pracovníka školy. Vzhledem k možnosti čerpání studijních dnů v době vedlejších prázdnin je relativně dostatek časového prostoru pro samostudium, zvl. formou on-line vzdělávání, především v rámci odbornosti jednotlivých předmětů a zaměření. Nabídka už je v poslední době sice široká, ale zcela chybí dostatečné finanční zajištění. Příspěvek v rámci tzv. ONIV je zcela nedostačující. Tím není zajištěno usměrnění nabídky podle potřeb školy. Využívají se tak převážně semináře nabízené buď zdarma, v rámci dotace grantu EU organizátora, nebo si volí pedagog plně dle svého zájmu a hradí si náklady sám. Přesto je každoročně zpracován plán vzdělávacích akcí, které škola doporučuje a těch, které plně hradí (případně se o úhradu dělí). Zaměření je především na posílení jazykového vzdělávání a na předcházení krizovým situacím u žáků - ve vztahu k prevenci sociálně-patalogických jevů. A na semináře a kurzy ke zlepšení zdravotnických dovedností všech pedagogů především poskytnutí 1.pomoci. Koordinátorem DVPP je opakovaně Mgr. Jana Holasová, která shromažďuje nabídky, projednává s vedoucími metodických orgánů potřeby kurzů a seminářů, zpracovává na tomto základě plán DVPP pro školu a přenáší potřebné informace na ostatní pedagogické pracovníky. Výčet aktivit za šk. rok a jejich přehled -příloha č. 2. 9) Inspekční činnost ČŠI a kontroly Termín Subjekt Předmět kontroly Závěr - opatření I/2008 ČŠI Komplexní kontrola činnosti školy - bez závad IX/2009 HES Pravidelná kontrola při zahájení, - bez závad ZŠ+ ŠJ XII/2009 Auditor Finanční kontrola - bez nedostatků MČ P21 VI/2010 ČŠI Soulad šk. vzděl. programu s RVP - bez opatření IX/2010 HES Pravidelná kontrola při zahájení, ZŠ+ ŠJ X/2010 ČŠI 1) Školní stravování 2) Užití finančních prostředků státního rozpočtu 3) Zajišťování BOZ žáků při vzdělávání a souvisejících činnostech bez závad - 2x nesoulad ukazatelů výživových norem- z 10 - ostatní body kontroly bez porušení předpisů - bez zjištění porušení právních předpisů - bez zjištění porušení právních předpisů II/2011 VZP Platby pojistného VZP - bez závazků a evidenčních nedostatků IX/2011 ČŠI Školní stravování následná - nedostatky odstraněny, soulad v postupu školy s vyhláškou

11 10) Hospodaření školy 10.1 Finanční fondy organizace - k 12/2010 Ukazatel k 1/2010 k 12/2010 Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku roku FRIM , ,38 0 Rezervní fond , ,37 0 Z HV , ,00 Fond odměn , , ,60 FKSP , ,25 0 Celkem , , ,60 Hospodářský výsledek k 12/2009 k 12/ z hlavní činnosti z hospodářské činnosti , ,60 Celkem skutečnost k (dle Výkazu zisku a ztráty) , ,60 - položky upravující hospodářský výsledek (-, +) x) Upravený hospodářský výsledek (zisk/-ztráta) , , Ukazatelé krytí nákladů na žáka a na hlavní činnost Náklady na žáka počet žáků denního studia počet pedagogických pracovníků počet nepedagogických pracovníků počet žáků na 1 pedagog.pracovníka počet žáků na 1 nepedagog.pracovníka počet žáků na 1 zaměstnance průměrná mzda pedogogického pracovníka průměrná mzda nepedogogického pracovníka příspěvek ze státního rozpočtu na žáka z toho : mzdové náklady na žáka z toho : skutečné ONIV na žáka náklady na energii na žáka náklady na materiál na žáka náklady na telek. na žáka výdaje na učebnice na žáka celkové náklady na hlavní činnost

12 Krytí nákladů hlavní činnosti podle zdrojů Ukazatel Celk. náklady na hlavní činnost (v tis. Kč) Provozní dotace ze st. rozpočtu (v tis. Kč) Použité mimorozpočtové zdroje (v tis. Kč) Hospodářská činnost (v tis. Kč) Podíl provozní dotace na krytí nákladů (v %) 69,1 68,1 65,7 6 Podíl mimorozpočtových zdrojů - - 2,77 3,22 2,59 7 Podíl HČ na krytí nákladů hl. č. - 3,65 3,26 3, Výnosy a náklady z hlavní a hospodářské činnosti - výsledek V ý n o s y hlavní hospodář. hlavní hospodář. hlavní hospodář. činnost činnost činnost činnost činnost činnost z toho : tržby za prodej vl.výrobků, služeb z toho : pronájem majetku stravné poplatky za ubytování provozní dotace z toho : neinvestiční dotace zřizovatele tržby z prodeje HIM,NHIM a materiálu zúčtování rezerv a časového rozlišení ostatní výnosy úrok 36 výnosy celkem N á k l a d y hlavní hospodář. hlavní hospodář. hlavní hospodář. činnost činnost činnost činnost činnost činnost spotřeba materiálu a energie z toho : učebnice potraviny spotřeba energie služby z toho : nájemné cestovné telekomunikace mzdové náklady z toho : mzdové náklady z dotace zřizovatele 141 náklady na sociální a zdravotní pojištění sociální náklady daně a poplatky odpisy nehmotného a hmotného invest.majetku

13 tvorba rezerv a časového rozlišení ostatní náklady z toho : výdaje na zák. a smluvní pojištění daň z příjmů náklady celkem Hospodář. výsledek (výnosynáklady) ) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V posledním období se škola zapojuje do mezinárodních programů v rámci ekologické výchovy. Jedná se o různá měření klimatu (teplota, srážky), která byla porovnávána s jinými oblastmi. Bylo využito programu Globe zprostředkovaného sdružením Tereza. Od šk.r je škola zapojena do projektu NÚOV Praha Cesta ke kvalitě, jehož cílem je vytvářet a ověřovat evaluační nástroje : Zpětná vazba pro střední management školy, Síť spolupracujících škol. Program pokračuje do r Pro nadcházející období je cílem zapojit se do nabídky E-twin partnerských škol a ještě více využívat možností mezinárodních kontaktů, zvláště s přímým napojením na konkrétní školy a komunikací v Aj. 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V posledním sledovaném období nebyla škola do tohoto systému zapojena. Škola neorganizovala žádná akreditovaná školení ani kurzy. 13) Projekty realizované z cizích zdrojů č. Název projektu Předkladatel za školu Výše dotace (Kč) 1 Speciální pomůcky pro spec. Eibichová Jana pedagoga a děti ,- 2 Adaptační program s prvky Hlaváčková Marie primární prevence ,- 3 Navazující preventivní program Hlaváčková Marie ,- 4 Rekonstrukce skoku dalekého a Kurka Miroslav ,- revitalizace stolů na st. tenis 5 Integrace cizinců Chmelíková Jitka ,- 6 Bezpečné cesty do školy Kurka Miroslav ,- Získané dotace celkem ,

14 14) Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole je ustavena místní organizace odborového svazu pracovníků školství (ČMOS). Je sepsána kolektivní smlouva, která se každoročně aktualizuje. Spolupráce je jak při správě FKSP, tak při předcházení pracovně právním sporům, při tvorbě vnitřních směrnic a v oblasti BOZ a PO - je vstřícná a konstruktivní, bez zásadních problémů. Škola přímo spolupracuje v rámci přípravy předškoláků se 4 MŠ naší MČ a v rámci prevence s organizací Neposeda a jejím nízkoprahovým klubem Autobus v Běchovicích. Nové kontakty pro výměnu zkušeností pedagogického sboru, včetně vzájemné návštěvy škol byly navázány s 28. ZŠ Plzeň projekt Peer Review. Specifická je spolupráce s o.s. ANLET (asociace nositelů legionářských tradic) netradiční dějepis - využití pro besedy s dosud žijícími legionáři, vytváření osobních vztahů se žáky tvorba video prezentací aj.(zpracovány příběhy-paní Šišková, pan Vojtěch, rozprac. panvranský, plk.v.v) Spolupráce s občanskými sdruženími v MČ ČSZ, SPPCCH, SOKOL, ŠSK, ČSCH prolíná celým školním rokem zapojení do činnosti spolků, vystoupení žáků na akcích spolků, besedy aj. Nedílnou součástí výuky je rovněž partnerství s místními institucemi - knihovnou a muzeem. Mezi tradiční akce bude zařazeno pasování prvňáčků na čtenáře, které se letos osvědčilo. 15) Environmentální výchova (EVVO) Na škole je ustavena funkce koordinátora EVVO pro každou budovu školy. Nad rámec výuky, kdy EVVO prolíná jednotlivými předměty a přímo souvisí s volitelným předmětem, kdy je využíváno přímé okolí školy pro terénní činnosti spojené s EVVO, se žáci zapojili do řady dalších aktivit : - třídění odpadu žáci všech tříd separují v učebnách denní odpad plasty, papír., ekolog. hlídky zajišťují informace a poučení žákům ostatních tříd - byly zařazeny přednášky pro třídy s praktickými ukázkami EKOKOM -Tonda obal - účast všech žáků na prezentační akci třídíme odpad dodavatelsky fa A.S.A. - exkurze do spalovny a třídírny odpadu Pražských služeb v Malešicích - 2x ročně veřejný sběr - 1x ročně bazárek ve spolupráci s klubem rodičů směnný trh použitých věcí - úklid lesa a okolí školy ve spolupráci s občanským sdružením S.T.R.O.M. - Den Země doprovodné akce ve třídách - Projekt Klánovický les spolupráce na tvorbě naučné stezky v okolí školy, výtvarné projekty, výstava v místním muzeu, 2x beseda s odborníky a seznamování s ekosystémy v přímém okolí školy / katastru obce Zpráva koordinátora EVVO příloha č. 3 16) Hodnocení činnosti školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK) Činnost ŠD, ke které se váže i ŠK, probíhala v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Organizačním zajištěním chodu ŠD byla pověřena vedoucí vychovatelka, paní Helena Vonešová, chodu ŠK pak Marie Hlaváčková. V 10 odděleních ŠD bylo k zařazeno 276 žáků I. stupně školy, kterým se věnovalo celkem 10 vychovatelek. Šest oddělení bylo umístěno v budově v parku, tři oddělení musela z prostorových důvodů přecházet do budovy v Polesné 1690, jedno oddělení bylo zařazeno do školního klubu, který působil v této budově. Do něj byly převedeny jednak žáci, kteří byli početně nad kapacitou ŠD, jednak jej využívali i žáci 4. a 5. tříd a II. stupně ZŠ z budovy v Polesné - do naplnění jeho kapacity 90 žáků (3 oddělení). Protože na začátku školního roku nemohli být z kapacitních důvodů umístěni všichni žadatelé, došlo po jednání se zřizovatelem od k navýšení počtu oddělení o jedno, neboť HES Praha povolila

15 sdílení učeben dopoledne pro výuku a po jejím skončení pro činnost ŠD. Tím mohlo být vyhověno i žadatelům ze čtvrtých tříd z budovy v parku a přijetí do ŠD tak nebylo ničím limitováno. Zároveň proběhla jednání s odborem školství magistrátu o navýšení kapacity ŠD. Programově se činnost ŠD řídila vlastním výchovně vzdělávacím plánem. Bližší hodnocení viz příloha. Zpráva vedoucí vychovatelky - příloha č. 4 17) Školní stravování Organizační součástí školy je školní jídelna, která zajišťuje : a) Stravování ve smyslu vyhlášky č.107/2005 Sb. v platném znění pro žáky školy b) Závodní stravování pro své zaměstnance v souladu s vyhl. č.84/2005 Sb.v platném znění c) Závodní stravování klientů soc. služeb a zaměstnanců zřizovatele dle shodné vyhlášky d) Stravování je rovněž zajišťováno pro děti a zaměstnance MŠ Sluníčko a MŠ Čentická Školní jídelna vaří ve dvou provozech - ve školních budovách ve Staroklánovické a v Polesné ul. Oba stravovací provozy jsou pod jedním organizačním vedením, které funkčně zajišťuje pověřená vedoucí školní jídelny. Stravovací provoz v Polesné 1690 je z roku 1991, provoz ve Staroklánovické 230 je z roku Jídelna v Polesné zajišťuje kromě stravování žáků ZŠ celodenní stravu pro mateřské školy Sluníčko (stravuje se přímo v jídelně 1690 spolu se ZŠ) a 1. MŠ Četnická (obědy se vyváží) a pro odbor soc. služeb MÚ (obědy se odváží). Zastaralé technologické vybavení a dispozice kuchyně v Polesné neumožňují zkvalitnění výběru jídel a zrychlení jeho výdeje, což bylo občas terčem kritiky. V kulminované době výdeje stravy jsou oba provozy plně vytíženy Přehled o počtu strávníků dle kategorií + finanční norma Počet strávníků Finanční norma (Kč) Strávníci-kategorie provozy ŠJ 2008/ / / / / /11 Žáci. II.st ,- 24,- 26,- I.st ,50 22,50 24,50 Žáci celkem Zaměstnanci školy ,- 26,- 28, ,- 26,- 28,- Zaměstnanci MÚ ,- 55,- 57, Klienti soc.služ. MÚ 1690 odvoz ,- 40,- 42,- Klienti soc.služ. cizí 230 odvoz ,- 55,- 57,- Zaměstnanci ŠJ ,- 26,- 28, ,- 26,- 28,

16 17.2 Přehled o počtu zaměstnanců ŠJ úvazek Zařazení zaměstnance ŠJ 230 ŠJ / / / / / /11 Vedoucí ŠJ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Hlavní kuchařka Kuchařka Pomocná kuchařka Provozní pracovník ŠJ 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 18) Poradenské služby školy výchovné poradenství - funkci výchovné poradkyně (dále jen VP) zastávala jako v předchozích letech ing. Dana Brousková Konzultace a poradenství pro žáky volba další formy studia, poradenství k volbě povolání, orientace v nabídkách, podání přihlášek. Poradenství probíhalo formou individuálních i skupinových konzultací a formou besed. Rodiče byli informováni na třídních schůzkách a zájemcům byla poskytována individuální konzultace. Žákům byly nabídnuty PROFI testy, které probíhaly v budově OPPP Prahy 9. Těchto testů se zúčastnilo 30 žáků. Žáci byli průběžně informováni o aktuálních nabídkách středních škol a středních odborných učilišť - formou vývěsek v prostorách školy a také besedami se zástupci středních škol. Informační materiály byly průběžně distribuovány žákům. Žáci, kteří uvažovali o studiu na středním odborném učilišti, byli seznámeni s brožurou Řemeslo žije. Tato brožura jim byla předána, aby jim pomohla s výběrem vhodného oboru. Přihlášky na SŠ byly v letošním roce odeslány na příslušné školy zákonnými zástupci žáků. První kolo přijímacích zkoušek proběhlo od 22. dubna do 7. května V tomto školním roce mohli žáci opět odevzdávat tři přihlášky na střední školy. Z pátých ročníků se hlásilo 35 žáků na osmiletá gymnázia, přijato bylo 33 žáků (z toho 2 žáci byli přijati na 8 leté gymnázium Špitálská a 1 žák na gymnázium Ch. Dopplera). Ze sedmých ročníků se hlásili 3 žáci na šestiletá gymnázia a všichni byli přijati. Z devátých ročníků bylo na gymnázia přijato 6 žáků (z toho jeden na gymnázium Špitálská), na střední odborné školy bylo přijato 24 žáků (z toho 4 žáci na obchodní akademie, 6 žáků na střední průmyslové školy a 14 žáků na střední odborné školy) a 8 žáků bylo přijato na SOU. Převážná část žáků devátých tříd byla přijata v prvním kole přijímacího řízení na základě průměru známek na vysvědčení. třída Gymnázia jiná ZŠ OA SPŠ SOŠ SOU celkem V.A V.B V.C V.D VII.A VII.B IX.A IX.B celkem

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ 700 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 ČJ.: 119/14/DOC OBSAH 1. Základní údaje o škole str. 3 4 1.1 Název školy str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Praha, listopad 2012 č.j.: ŘED-04/2012 schváleno školskou radou dne 5.11.2012 OBSAH 1. Správní obvod... 3 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013-2014 Mgr. Jan Pavelka ředitel školy OBSAH Charakteristika školy... 2 Vzdělávací program... 2 Informace o vzdělávání... 2 Identifikace školy... 2 Vedení školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Kadani 30. 8. 2013 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 200/20. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 3, Fingerova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více