Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Vydaná dne 18. září 2014 Schválená školskou radou dne.. tel

2 Charakteristika školy Zřizovatel školy: Městys Strunkovice nad Blanicí Zřizovací listina: ze dne , , , Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne změna názvu školy na ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí, Dodatek č. 2 ze dne změna názvu zřizovatele z Obec Strunkovice nad Blanicí na Městys Strunkovice nad Blanicí Zařazení do sítě škol: , č.j /03 21, pod novým názvem v rejstříku škol od , č. j / Právní forma: Příspěvková organizace IČO Škola sdružuje MŠ, ZŠ, ŠJ a ŠD Organizační struktura: Výjimky: Zastupitelstvo Městyse Strunkovice nad Blanicí projednalo a schválilo na svém zasedání dne udělení výjimky z průměrného počtu žáků na školní rok 2013/2014. Školská rada (ŠR) Ve školním roce 2013/2014 se sešla školská rada dvakrát (v říjnu a v červnu). Na říjnovém zasedání se schválila výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 a provozní řády školy. V červenci a srpnu došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy 1. stupně školy. Při prohlídce budovy se členové ŠR přesvědčili, že opravy proběhly včas a v požadované kvalitě. Zlepšené prostředí ve třídách a v zázemí povede ke zkvalitnění výuky a zlepšení spokojenosti jak žáků, tak rodičů. V diskusi byl projednán i program na zkvalitnění výuky. Učitelky si samy vytvářejí programy do výuky určené pro interaktivní tabule. V současné době je jedna interaktivní tabule na 2. stupni a 2 na 1. stupni. ŠR z byla seznámena se stavem a průběhem probíhající opravy střech budov mateřské školky a areálu školní zahrady. Členové ŠR byli seznámeni se stavem vybavení učeben na 1. stupni školy (další interaktivní tabule, nová tabule, nový nábytek do jedné třídy). Též zmodernizovaná školní kuchyně pracuje ke spokojenosti strávníků. V diskusi se jednotliví členové věnovali zhodnocení uplynulého funkčního období a poděkovali paní ředitelce za práci a úsilí, díky kterému se záměry na zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí podařilo uskutečnit. Paní předsedkyně ŠR poděkovala členům za práci a rozloučila se. Nová školská rada vzešla z voleb, které se uskutečnily Za rodičovskou veřejnost byla do rady zvolena paní Miroslava Krumpová, za pedagogy Mgr. Dana Hojková a za zřizovatele byl na zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice nad Blanicí dne do rady jmenován Ing. Václav Kozler..

3 Počet budov: 2 Počet tříd: 8 (9 ročníků, spojení 4. a 5. roč., ostatní ročníky samostatné třídy).. Celkový počet žáků: k bylo 98 žáků. Na I.stupni bylo k žáků, na II.stupni bylo žáků 39. V průběhu roku se na obou stupních školy zvýšil počet dětí o jednoho žáka - na I. stupni na 60 a na II.stupni na 40 žáků. Oddělení ŠD: Do ŠD bylo přihlášeno 25 dětí. Průměrná docházka dětí za celý šk. rok byla 17,6 dětí. Na úvazek 0,67 zde jako vychovatelka působila Milada Hubáčková. Třída MŠ: Povolená kapacita MŠ je stále 56 dětí Ve školním roce 2013/2014 byly opět jako loni otevřeny 3 třídy. V MŠ bylo k zapsáno 48 dětí. V první třídě, kterou vedla paní učitelka Bc.Milada Kokšteinová, bylo 15 dětí, ve druhé pod vedením Lucie Beránkové bylo 18 dětí a ve třetí třídě, kterou vedly Jitka Chánová a Marie Malá, bylo zapsáno 15 dětí. Průměrná docházka dětí dopoledne byla celkově 32,3 dětí a odpoledne 20,8. Vedoucí učitelkou MŠ byla Marie Malá. Od září 2013 začala ve školce pracovat na úvazek 0,73 nová paní učitelka Bc.Milada Kokšteinová, která dojíždí z Husince. Kapacita ŠJ: Ve školní jídelně se v průběhu školního roku stravovalo 41 dětí ve věku 7 10 let, 38 dětí ve věku od 11 do 14 let a 9 žáků nad 15 let, 22 zaměstnanců školy a do 20 ostatních dospělých osob. Služeb školní jídelny využívalo i 31 starobních důchodců z městyse. Velikost školního pozemku: parcela č. 169/5 - zahrada m 2 parcela č dvougaráž - 61 m 2 parcela č č.p m 2 parcela č č.p m 2 Počet pedag. pracovníků: v ZŠ 10 (úvazky 10,00), v MŠ 4 (úvazky 3,73), v ŠD 1 (úvazek 0,67) Z toho učitelů ZŠ: 9 Počet provozních zaměstnanců: 3 (2 úvazek 1,0 a hospodářka školy na úvazek 0,5), v MŠ 1 (úvazek 0,8), v ŠJ 3 (úvazky 2,3), doplňková činnost (vaření pro cizí strávníky- úvazek 0,6) Celkem zaměstnanců 22 (úvazky 20,0), s doplňkovou činností (úvazky 20,6). Limit zaměstnanců stanovený Krajským úřadem v Českých Budějovicích byl překročen, spolu s platy dorovnán zřizovatelem. Materiálně technické zabezpečení budov: budova I. stupně 4 kmenové učebny, 1 sborovna s možností využít ji jako hernu pro žáky, knihovna žákovská, kabinet, sklad čistících prostředků budova II. stupně - 2 kmenové učebny, 3 odborné učebny (F - Ch lab., dílny, počítačová učebna), sborovna, ředitelna, 4 kabinety, sklad učebnic, úklidová komora Systém vytápění: budova I. stupně - ústřední topení, plyn budova II. stupně - ústřední topení, plyn Investiční akce: Zřizovatel žádal o dotaci na výměnu oken, zateplení a fasádu budovy 1. stupně. Bohužel žádosti nebylo vyhověno. Na 1. stupni se v rámci úsporných opatření nainstalovala světelná čidla. Zakoupila se další interaktivní tabule a bílá školní tabule. Natřely se celkem 4 školní tabule 2 na 1. stupni a 2 na 2. stupni školy. Nad mateřskou školou byla provedena rekonstrukce střechy zateplení a výměna krytiny. Vymalovaly se všechny prostory pro 1. a 2. třídu mateřské školy. Došlo k úpravám školní zahrady zavezení nefunkčního brouzdaliště, oplocení pozemku a vykácení dřevin na části zahrady. Do MŠ jsme zakoupili interaktivní tabuli. Projekčně je připravena i výměna oken a celkové zateplení budovy 2.stupně a MŠ. Ve školní jídelně byly zmodernizovány výdejní plochy.

4 Pedagogický sbor MŠ vedoucí učitelka Marie Malá Jitka Chánová Lucie Beránková od září 2014 Milada Kokšteinová ŠD - ZŠ - Milada Hubáčková Ing. Jana Daňková, VŠZ PEF, výchovná poradkyně, protidrogová koordinátorka Mgr. Dana Hojková, M VT, koordinátor ICT, TU VII. třídy (7.post. ročník) Mgr. Milada Mušková, Rj-On, TU IX. třídy (9. post. roč.) Mgr. Hana Pártlová, Č - Hv, ŘŠ Mgr. Hana Prášková, uč. 1. st. Pv, TU IV.třídy (4. a 5. post. roč.) Mgr. Eva Sahulová, uč. I. st. - Pv, TU II. třídy ( 2. post. roč.) Mgr. Jaroslava Stříbrská, uč. Čj, Aj, D, spolupodílí se na protidrog. aktivitách, TU VI.třídy (6. post. roč.) Mgr. Marta Šlajerová, uč. I. st. - Vv, TU I. třídy ( 1. post. roč.) Mgr. Vladimíra Trávníčková, uč. I. st. - Pv, TU III. třídy (3. post. roč.) Mgr. Lenka Soumarová, Př Ch, TU VIII. třídy (8..post. roč.) Věkový průměr pedagogického sboru je 48 let. Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ M. Malá Hudba a zvířátka Pohybové hry s hudbou Základy použití interaktivní tabule ARIT v MŠ Projekt: Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání (potrvá do dubna 2015) kurzy: Tvorba a inovace ŠVP Těšíme se do školy J. Chánová Pohybové hry pro děti Základy použití interaktivní tabule ARIT v MŠ L. Beránková - Kurz pro dospělé: Hra na klavír M. Kokšteinová - Kurz pro dospělé: Hra na klavír Hudba a zvířátka Odraz lidské psychiky ve výtvarném projevu Motivační rozcvičky u dětí předškolního věku od září do června Projekt: Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání (potrvá do dubna 2015) kurzy: Tvorba projektů vhodných pro předškolní vzdělávání ZŠ M. Mušková Začínáme s výukou ruštiny na 2. stupni ZŠ E. Sahulová AV MEDIA Interaktivní tabule Interaktivní metody ve výuce matematiky V. Trávníčková Školení k tvorbě ŠVP D. Hojková Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa J. Daňková - Chemie jako zábavná show natáčení chemických pokusů Všichni pedagogové - Školení první pomoci

5 Absolvování kurzů umožňuje učitelkám získávat nové informace, seznámí se s novými metodami práce, ve své vlastní pedagogické činnosti neustrnou, protože nabytých zkušeností využívají ve své činnosti. Pracují s novými technickými přístroji, samy vytvářejí programy pro výuku na interaktivní tabuli. Kurzy pro učitelky ZŠ byly financovány z grantového projektu s názvem Moderní škola pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Učitelkám z MŠ se kurzy proplácejí z rozpočtu přímých výdajů, přidělených škole podle počtu žáků MŠMT ČR prostřednictvím Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Všechny učitelky obdržely certifikáty o absolvování. Přespočetná práce pravidelná: E. Sahulová 2 h týdně reedukace čtení V.Trávníčková 1 h týdně - Pč 3 L.Soumarová 1 h týdně přírodověda 5 J.Stříbrská 1 h týdně - D 7 H.Prášková 2 h týdně Tv 4+5 M. Šlajerová 1 h týdně Hv 3 M.Mušková 1 h týdně Ov 8+9 Výchovně vzdělávací činnost Vzdělávací programy: ročník školní vzdělávací program Škola pro každého Výuka cizích jazyků: Ve 3. až 9. ročníku se vyučovalo povinně anglickému jazyku, a to s 3 hodinovou dotací ve ročníku. Angličtinu vyučují tři učitelky, všechny kvalifikovaně. Angličtina se taktéž vyučovala jako kroužek, kterého se zúčastnilo 17 dětí z 1.a 2. ročníku. Anglicky se též učily děti v mateřské škole, které vedla paní Jitka Matějková ze Strunkovic nad Blanicí. Podle úpravy Rámcového vzdělávacího programu platné od se začal od 8. třídy vyučovat ruský jazyk s 3 hodinovou dotací. Předmět učí plně kvalifikovaná paní učitelka. Předmět je zahrnut mezi tzv. povinné předměty. Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti I v mimoškolních aktivitách jsme se řídili naším ŠVP. Některé akce, které pro děti a žáky vybíráme pro upevnění vědomostí, návyků, se už staly tradicí. Na 1. stupni se osvědčily, a proto se stále zařazují, divadelní představení ve Vodňanech a návštěvy ekologického centra Dřípatka v Prachaticích. Na 2. stupni jsou to exkurze do Českých Budějovic na Hobby, Vzdělání a řemeslo a Trh pracovních příležitostí v Prachaticích. Pro žáky 2. stupně se snažíme vybírat divadelní a filmová představení, projekty a exkurze tak, aby navazovaly na učivo ze školy - přednáška sdružení Jihočeské matky Zdroje energií, návštěva ˇčeskobudějovického Planetária, dvoudenní projekt pro zájemce na podporu čtenářské gramotnosti (z pátku na sobotní dopoledne) Noc s. noc plná her, soutěží a čtení s půlnoční diskotékou. Ze sportovních akcí jmenujme bruslení na stadionu ve Vimperku, plavecký kurz pro děti z mateřské školy, lehkoatletickou olympiádu. V předvánočním čase už tradičně připravují žáci 2.stupně mikulášskou nadílku v mateřské škole a na 1.stupni, zpívání u rozsvěcení vánočního

6 stromu na náměstí ve Strunkovicích a ve Svojnicích, vánoční pečení cukroví, návštěvu spoluobčanů s přáními v Domě s pečovatelskou službou. Tradiční jsou i charitativní sbírky, kterých se zúčastňujeme Tříkrálová sbírka 2014, pomoc handicapovaným dětem OS Píšťalka, fond FIDUS pro Pediatrickou kliniku v Motole, pro sdružení CPK CHRPA chov koní pro hiporehabilitaci. I prezentace žáků školy na veřejnosti je už tradicí začíná v říjnu, kdy kulturní komise (KK) zřizovatele pořádá Setkání se seniory. Letos si žáci 2. stupně připravili divadelní představení O Červené Karkulce, které posléze sehráli i pro děti z mateřské školy a z 1. stupně, dále už zmiňované pásmo koled při rozsvěcení vánočních stromů ve Strunkovicích a Svojnicích v prosinci, v dubnu pořádají děti z mateřské školy průvod čarodějnic po Strunkovicích, v květnu děti z 1. stupně a z MŠ připravují pásmo písniček, tanečků a scének při příležitosti oslav Dne matek. V dubnu připravily děti ze všech součástí školy (MŠ, ZŠ,ŠD) a děti z Dětského domova ze Žíchovce dvoudenní velikonoční výstavu, která se setkala s velkou odezvou. Výstavu navštívilo kolem 150 lidí ze Strunkovic a okolí. Velmi zdařilá byla i červnová akademie, kterou uspořádali žáci druhého stupně s Mgr. M.Muškovou pro spolužáky a širokou veřejnost. Všichni žáci z 2. stupně se podíleli na programu svými tanečními, pěveckými vystoupeními, divadelním představením O koblížkovi, přípravou kulis, upekli občerstvení pro diváky, či jen morální podporou pro účinkující. Výčet všech dalších akcí, výletů, exkurzí a besed je v příloze této výroční zprávy. V červnu proběhlo pochodové cvičení spojené s evakuací školy trénink na případné ohrožení žáků a učitelek. Po celý rok jsme připravovali výtvarné práce, a to i trojrozměrné, které zdobily chodby školy. Všechny tyto akce, exkurze, projekty a výlety podporují bližší poznávání žáků, zvyšují jejich sebevědomí, alternativními formami se nadále vzdělávají, všichni si uvědomujeme, že není nad prožitky. V mateřské škole se v průběhu roku uskutečnily tyto akce: vzdělávací programy v Dřípatce v Prachaticích, řada pohádek v místě školky, mikulášská besídka, vánoční besídka pro rodiče s tvořením. Dále karneval, vynášení paní Zimy, Rej čarodějnic, hry, soutěže, výlet do pohádkové kovárny v Selibově, oslava MDD soutěžní odpoledne, opékání vuřtů šipkovaná, rozloučení s dětmi, které půjdou do ZŠ (společně s rodiči hry, soutěže, pohoštění). Od ledna začaly děti se svolením rodičů navštěvovat místní saunu pro posílení zdraví dětí. Od dubna do června jezdily dětí do předplavecké školy. Od října do června každý týden probíhala výuka anglického jazyka, vedla paní Jitka Matějková. Škola je nadále zapojena do akce Školní mléko, státem dotované mléko odebíralo celkem 27 dětí. Organizuje prodej knih žákům z nakladatelství Albatros - Klub mladých čtenářů a Fragment. Z lékařských prohlídek organizujeme ve spolupráci s MUDr. Bendou dvakrát do roka zubní prohlídky. Společně s občany Strunkovic sbíráme starý papír, spolupracujeme se sběrnou odpadových surovin Vodňany. Souvislé pedagogické praxe: Eliška Prokopová, studentka Teologické fakulty Jihočeské univerzity, obor Pedagogika volného času praktikovala v MŠ. V rámci výuky mezipředmětové tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí si každý z vyučujících zapsal do svých tematických plánů, co kdy bude s dětmi probírat. Žáci přiměřeně svému věku poznali důležitá telefonní čísla tísňového volání, měřili a odhadovali vzdálenosti, orientovali se v terénu a čase, ti starší podle mapy, poznali varovné signály, zhlédli různé videofilmy. Všem žákům opět v souvislosti s věkem byly dány základy první pomoci byla pro celou školu vyhlášena evakuace z objektu a následovalo pochodové cvičení. Délka trasy byla zvolena dle věku dětí.

7 Výchovu ke zdraví jsme prováděli v každém ročníku kvůli přiměřenosti věku, pokud byla vhodná příležitost se tématem zabývat. Nezdá se nám funkční věnovat se výchově ke zdraví jen ve 4. a 5. ročníku. Zápis k povinné školní docházce Zápis do 1. třídy letos proběhl ve čtvrtek a v pátek Zápis provedla paní učitelka Mgr. Hana Prášková. K zápisu se dostavilo 16 dětí se svými rodiči, pro 3 dětí žádali zákonní zástupci odklady školní docházky, které byly následně kladně vyřízeny. O předčasný nástup do školy nežádali rodiče pro žádné dítě. Všechny žádosti jsou vyřizovány na základě podkladů od dětského lékaře a pedagogicko psychologické poradny. V průběhu prázdnin se odstěhovaly tři děti, do 1. třídy nastoupilo 10 dětí. Výsledky výchovně vzdělávací činnosti Vyznamenaní žáci: V souvislosti s přijetím nové vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, prospívají s vyznamenáním žáci 1. i 2. stupně školy. Vyznamenání dostávají žáci, kteří na konci pololetí nemají žádnou 3 - dobrou a průměr všech známek z povinných předmětů není vyšší než 1,5. V 1. pololetí získalo vyznamenání na 1. stupni 46 žáků (77,97%), na 2. stupni pak 11 žáků (27,50%). Celkem za celou školu 57 žáků (57,58%). Ve 2. poletí obdrželo vyznamenání na 1. stupni 45 žáků (75,00 %), na 2. stupni 8 žáků (20,00%). Celkem za celou školu 53 žáků (53,00%). Neprospívající: 3 v 1. pol., ve 2. pol. 0 Přestup do speciální školy: 1 Dodatečný odklad školní docházky: 1 Integrovaní žáci: Letos byla integrována 1 žákyně pro specifické poruchy učení. Integrované žákyni byly vypracovány individuální vzdělávací plány dle doporučení pedagogicko psychologické poradny. Z úrovně PPP bylo provedeno 1 kontrolní šetření. Přestup na 8leté gymnázium: 1 Snížené známky z chování: v 1. pol. byla udělena 1x uspokojivá známka, ve 2. pol. pak žádná. Neomluvené hodiny: za celý školní rok 17 hodin Výchovná opatření: Řešily se přestupky proti nařízení školního řádu typu zapomínání domácích úkolů, učebních pomůcek, neomluvené hodiny, popř. omlouvání dětí dle školního řádu. Stále přetrvávají problémy s kouřícími dětmi. Jejich počet stále stoupá a přesouvá se i do mladšího školního věku. Celkem bylo za celý školní rok uděleno 9 napomenutí třídního učitele. Na konci školního roku byla udělena 1 pochvala za vzorné chování a prospěch a 8 pochval za reprezentaci školy při soutěžích.

8 Účast na soutěžích a závodech: školní kola olympiáda v českém jazyce (9.roč.), Matematický klokan ( roč.), Přírodovědný klokan ( roč.), olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo - Zdravotnická soutěž tým složen z dětí zdravotnického kroužku z 3.-5.roč. Olympiáda v anglickém jazyce žáci 9. ročníku Martin Prokop a Volodymyr Srybnyi Vodňanský vědomostní víceboj žáci 5. a 9. ročníku Sportovní soutěže - Lehkoatletická olympiáda (6. 9. roč.) Další aktivity: Kromě povinných a povinně volitelných předmětů (seminář ze společenskovědních předmětů, výpočetní technika, seminář z matematiky a českého jazyka, pěstitelské práce) jsme žákům nabídli i nepovinné předměty a kroužky. Mimo toho 8 žáků pravidelně docházelo na reedukaci čtení. Nepovinné předměty: náboženství ( roč.) 7 žáků (J.Pártlová) Kroužky: anglický jazyk ( roč.) 17 žáků (V.Trávníčková) zdravotnický (3.-4.roč.) 11 žáků (E.Sahulová) kroužek řečové kultury (logopedie) 3 žáci (E.Sahulová) ZUMŠ Vlachovo Březí - pobočka Strunkovice - hudební obor 14 žáků (klavír, zobcová flétna, kytara) taneční obor 1 žákyně. Do mimoškolní činnosti se zapojili i místní občané a ve svém volném čase se žákům školy věnují v následujících aktivitách: sportovní gymnastika 20 dětí Iveta Milerová TJ Blaník fotbal 28 dětí J. Šabršula, V.Petrlík TJ Sokol florbal 6 dětí V. Dubravec TJ Sokol horolezectví 2 žáci Z.Matějka TJ Sokol zumba 1 žákyně V.Sítková hasiči SDH Šipoun 1 žák M.Říha včelařský kroužek 6 žáků B.Bláha Při DDM Prachatice byly ve Strunkovicích otevřeny pro předškoláky TVOŘENÍČKO 11 dětí vedla Miroslava Krumpová, pro děti z 1. stupně PASTELKA 15 dětí vedla O.Michálková a pro žáky z 2. stupně Výtvarná dílna, kterou také vedla O.Michálková. Články z denního tisku: V průběhu roku podává vedení školy informace pro občany v místním Zpravodaji. Pedagogy školy jsou občané též zpravováni o úspěšných akcích ve šk. roce. V rámci povinně volitelného předmětu seminář ze společenskovědních předmětů se nadále vydává šk. časopis TERMIT - vydána 2 čísla, do něhož mohou přispívat všichni žáci školy. Časopis je k dispozici nejen žákům a učitelům školy, ale mohou si jej objednat i zájemci z řad veřejnosti. Některé články z TERMITu jsou využívány ve Zpravodaji městyse Strunkovic Letos se kromě TERMITa vydala i 2 čísla TERMITÍKa, plné her, doplňovaček a kvízů pro ty úplně nejmenší spolužáky. Jako každoročně vydali deváťáci v červnu jedno číslo časopisu u příležitosti ukončení školní docházky.

9 V Prachatickém deníku vyšel článek: Školní budovy přes léto nespaly, jsou opravené Z mikulášské nadílky Strunkovické děti ví, jak jezdit Vyráběli na výstavu Školáci nocovali s vodníky Deváťáci připravili rodičům akademii Mladá fronta Dnes Fotografie žáků 1. třídy s paní učitelkou Martou Šlajerovou Robinson noviny pro děti každého věku autorské práce dětí - květen 2014 Když něco máme básničkami přispěly žákyně 6. třídy Adéla Pauchová, Zuzana Sládková, Barbora Pechová Mimořádné události Dne 15. května 2014 odjeli žáci 2. stupně vlakem do Českých Budějovic na Hobby. Na cestě došlo k železničnímu neštěstí. Na nechráněném přejezdu v Hluboké nad Vltavou nedal řidič autobusu přednost vlaku a vlak do autobusu narazil. Při nárazu byla zraněna 2 děvčata a byla převezena do českobudějovické nemocnice k ošetření. Jedna dívka byla ihned propuštěna, druhou si nechali na pozorování v nemocnici. Druhý den ji propustili. Za týden po neštěstí si na bolesti v hrudníku stěžovala další dívka. Naštěstí se všechny 3 dívky plně uzdravily do konce školního roku, každá podle svého druhu poranění bez dalších následků. Návštěvy ve škole provedli pracovníci VZP ČR kontrolu plateb pojistného a dodržování ostatních povinností plátce pojistného dle příslušných ustanovení zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, včetně dalších změn a doplňků. Nebyly zjištěny nedostatky, pouze v části oznamovací povinnosti podle 10 zákona č. 48/1997 Sb., což bylo ihned odstraněno provedl Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Českých Budějovicích kontrolu dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na dodržování maximálních cen a určených podmínek mléčných výrobků pro žáky a na způsob vedení cenové evidence za školní roky 2011/2012 a 2012/2013. Kontrolou dodržování maximálních cen a určených podmínek mléčných výrobků pro žáky nebylo zjištěno porušení cenových předpisů. Cenová evidence je vedena v souladu s cenovými předpisy. Z úrovně zřizovatele byla provedena jedna průběžné veřejnoprávní kontrola účetnictví, a to Předmětem kontrol bylo hospodaření s finančními prostředky přidělenými Městysem v roce Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a byly poskytnuty veškeré doklady potřebné ke kontrole. Finanční prostředky poskytnuté Městysem byly v plné výší vyčerpány a řádně proúčtovány.

10 Profesní příprava žáků na škole ve šk. roce 2013/2014 Volbě povolání je v naší škole věnována pozornost dlouhodobě. Na pomoc byla zakoupena publikace kolektivu autorů V.Mertina, J.Strádala, H.Úlovcové a J.Ciprové Poradce k volbě povolání pro výchovné poradce a učitele ZŠ od nakladatelství RAABE, dále jsme zakoupili počítačové programy Průvodce volbou povolání a testy volby povolání spolu s databankou českých firem. Od Úřadu práce v Prachaticích dostáváme každoročně tištěnou formu a CD Kam na školu s výčtem všech škol a učilišť v Jihočeském kraji. Výchovu k volbě povolání začlenili jednotliví vyučující do svých tematických plánů - český jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, Ov, Rv a praktické činnosti. V 7. roč. se klade důraz hlavně na poznávání schopností a dovedností jednotlivých žáků, zvyšování sebevědomí a sebedůvěry, nasměrování žáků k pozdější volbě střední školy nebo učiliště. V 8. roč. je to již rozvíjení schopností přemýšlet o vlastních životních hodnotách a cílech, o cestách, jak tyto hodnoty a cíle splnit. V 9. roč. dochází k praktické volbě povolání. Zástupci středních škol v blízkosti naší ZŠ jezdí na besedy se žáky a jejich rodiči, kde je informují o studijních programech svých škol a uplatnění absolventů na trhu práce. Rodiče se svými dětmi v čím dál větší míře využívají dnů otevřených dveří, které pořádají střední školy a učiliště. Navštíví konkrétní školu, pohovoří s vyučujícími, mají konkrétní představu o další možnosti studia. Leckde mohou žáci dělat zkoušky nanečisto. V neposlední řadě je věnována zvýšená příprava na přijímací řízení do škol přímo u nás ve škole. Žáci sdělí vyučujícím, z jakých předmětů budou probíhat testy. Učitelky poté zavedou hodiny přímé práce s dětmi. V letošním školním roce vyhlásil Jihočeský kraj povinnost vykonat 2 písemné přijímací testy na všechny typy jihočeských středních škol. Předměty, z jakých se testování dělá, stanoví ředitel střední školy a dá uchazeči o studium vědět prostřednictvím svých webových stránek nebo katalogů škol. Dlouhodobá je spolupráce s Úřadem práce v Prachaticích. Žáci se svými rodiči využívají možnosti návštěvy Úřadu práce k testování profesní orientace, a to hlavně v období, kdy se mají odevzdávat přihlášky do škol. Ze stejného důvodu spolupracujeme i s Pedagogicko psychologickou poradnou v Prachaticích. 14. listopadu 2013 byli žáci 9. ročníku na Trhu studijních příležitostí, které pořádá Úřad práce v Prachaticích. 21. listopadu 2013 navštívili žáci 8. a 9. roč. výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích s bohatou nabídkou studijních a učebních oborů, které jsou nejen v Jihočeském kraji, ale prezentují se zde i školy z krajů jiných. 29. ledna 2014 proběhlo v Prachaticích seznámení s obory na Střední škole Vimperk prostřednictvím dovednostních soutěží na téma Maškarní ples. Zúčastnili se žáci 8. a 9. ročníku. 15.května.2014 jeli žáci II. stupně na výstavu Hobby do Českých Budějovic. Zde vidí nejen nové trendy zahradnické techniky a různé druhy výpěstků, křoviny, úpravy zahrad, ale mohou zde najít i směr své budoucí profese Letos se podávaly dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky posílají sami rodiče a na školu, kam se jejich děti dostanou a ony si ji vyberou, zasílají zápisový lístek.

11 Z nižšího než 9. ročníku nevyšel nikdo. Na 8leté gymnázium do Prachatic byla letos přijata jedna žákyně z 5. třídy. Z 9. ročníku se z 9 žáků hlásili 4 žáci na střední školy ukončené maturitou, 5 žáků do učilišť. Všichni žáci byli přijati v prvním kole. Hodnocení 4. a 8. třídy V letošním školním roce byla naše škola vybrána do pilotního výběrového šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání, do něhož byly zapojeny 4. a 8. ročníky vybraných základních škol. Testování proběhlo v týdnu od do elektronicky v blocích Náš svět, Historie, Člověk a příroda a Naše vlast pro 4. třídu. Pro 8. třídu byly připraveny testy ověřující přírodovědnou gramotnost a anglický jazyk. Po vyhodnocení testů si mohl každý žák na internetu vyhledat výsledky svého snažení v porovnání s ostatními spolužáky. Výsledky za konkrétní školu, zapojenou do pilotního testování, byly zpřístupněny jen pro vedení školy. Grantový projekt v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.1.10/ (Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Základní škola získala finanční prostředky na realizaci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Strunkovice nad Blanicí ve výši ,- Kč. Projekt měl trvat 29 měsíců ( březen 2009 červenec 2011). V květnu 2011 rozhodl hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola o prodloužení délky projektu do V rámci realizace škola získala 10 nových počítačů, interaktivní tabuli, notebook, dataprojektor, školní nábytek, učitelky získaly patřičná školení k aktivnímu využití zakoupených přístrojů, každá z nich samostatně vytvořila 2 programy na výuku svých předmětů, aplikují je ve svých předmětech, navázaly spolupráci se svými kolegy z jiných škol k odzkoušení programů, dále se učitelky vzdělávaly v celkem 26 seminářích, žáci se zúčastnili 42 odborných exkurzí, besed a výletů. V letošním školním roce běží pětiletá lhůta udržitelnosti projektu, ředitelka školy vypracovala 2.zprávu o udržitelnosti s fotodokumentací, na níž je patrné, že didaktická technika, zakoupená z prostředků projektu, je neustále v provozu a mezi žactvem oblíbená. Grantový projekt CZ.1.07/1.4.00/ Moderní škola pro konkurenceschopnost spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Dne podepsala ředitelka školy rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 5886/21/7.1.4./2012 vydané pro roky realizace projektu od 2012 do Škola tímto projektem s názvem Moderní škola pro konkurenceschopnost získá celkem Kč. Projekt má několik klíčových aktivit vzdělávání učitelek ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, metodický kurz pro učitelky cizích jazyků, vzdělávání

12 pro oblast digitálních technologií, přírodovědné a matematické gramotnosti, nákup digitálních přístrojů, učitelky vytvoří celkem 300 digitálních učebních materiálů (DUM). Doposud jsme získali interaktivní tabuli na 1. stupeň školy, dataprojektor, 2 notebooky, flash disky. K této didaktické technice jsme letos zakoupili další interaktivní tabuli, 4 počítačové sestavy a tiskárnu, 1 notebook. V letošním školním roce podle harmonogramu plnění byly paní učitelky na 3 kurzech 1 krát využití ICT, 1 krát matematika, 1 krát přírodní vědy. Dále 8 učitelek zpracovalo a odzkoušelo po 10 digitálních učebních materiálech, 2 učitelky po 20. Kvóty školení a vypracování digitálních učebních materiálů byly splněny. Grantový projekt CZ.1.07/1.1.14/ Zlepšení podmínek pro implementaci inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na ZŠ spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Od září školního roku 2012/2013 se škola zapojila do projektu s názvem Implementace inovativních metod do výuky přírodovědných předmětů. Projekt potrvá 2 roky a zúčastní se ho žáci ročníku pod vedením Mgr. Lenky Soumarové a Ing. Jany Daňkové. Během tohoto období se děti naučí pracovat s nejrůznějšími digitálními měřidly a vyzkouší si mnoho praktických dovedností. K dispozici jim je kolem 30 měřidel (např. ampérmetr, barometr, phmetr, spirometr, teslametr, měřič CO2, O2 a vlhkosti, luxmetr atd.). Ke zpracování žáci obdrželi nové notebooky. Je využíváno inovativních ICT pomůcek do vyučování přírodovědných předmětů chemie, fyziky a přírodopisu. Projekt si klade za cíl rozvinout v dětech hlubší zájem o přírodovědné obory, vědecká činnost dětí bude zajisté přínosem pro jejich budoucí praktický život, popř. zaměstnání. Grantový projekt CZ.1.07/1.3.00/ Profesní podpora pracovníků předškolního vzdělávání podpořeného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Filosofií projektu je nabídnout MŠ kvalitní vzdělávací podporu v oblastech přípravy vlastních vzdělavatelů, polytechnického vzdělávání, stáže v MŠ a osobnostně sociálního rozvoje pedagogů. Vzdělávání je kontinuální, dlouhodobé a navazující. Je zcela zdarma. Realizace: červen 2014 duben 2015 na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Ve Strunkovicích nad Blanicí Mgr. Hana Pártlová, ředitelka

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Vydaná dne 18. září 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Vydaná dne 12. října 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Vydaná dne 26. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Vydaná dne 30. září 2010 Schválená školskou radou dne

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy za školní rok 2013/2014 a) základní údaje o škole Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy Adresa:

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

e-mail: info@2zskolin.cz

e-mail: info@2zskolin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOLÍN II., KMOCHOVA 943 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 www: http://www.2zskolin.cz e-mail: info@2zskolin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY dle zákona číslo 561/2004

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2012 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 9. 10.

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 23. 09. 2013 výroční zpráva byla schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Mgr. et Bc. Víchová Eva ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 10. 9. 2012 výroční zpráva byla schválena

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Č.j.: 2ZŠ 181/14 Vypracoval: Mgr. Ilona Vránková Projednáno pedag. radou dne: 27. 8. 2014 Schváleno školskou radou dne 13. 10. 2014 V Ý R

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více