VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-KOLOVRATY ŠKOLNÍ ROK 2013/14

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Zásadní změny v síti škol a školských zařízeních ve školním roce 2013/ Zhodnocení školních vzdělávacích programů Jazykové vzdělávání a jeho podpora Pedagogičtí pracovníci základní školy... 7 a) Úvazky pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ b) Vzdělání, kvalifikace a věk pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ c) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počty žáků a) Počet zapsaných žáků pro školní rok 2014/15 a odkladů docházky na školní rok 2014/ b) Počet žáků a tříd ve školním roce 2013/ Školní družina Poradenské služby školy Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, mimoškolní činnost Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Péče o nadané žáky Polytechnická výchova Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Environmentální výchova Multikulturní výchova Prevence rizikového chování a úrazy žáků Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Výsledky přijímacího řízení Další údaje o ZŠ

3 a) Zajištění výuky, prostorové podmínky a materiální vybavení školy b) Údaje o vzdělávání žáků ve školním roce 2013/ c) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami d) Školní jídelna e) Údaje o hospodaření školy e) Autoevaluace školy ve školním roce 2013/ PŘÍLOHY

4 1. Základní údaje o škole Správní obvod Praha 22 Název školy: Základní škola Praha-Kolovraty (dle rozhodnutí č. j. MSMT / ) Zřizovatel školy: Městská část Praha-Kolovraty Adresa: Mírová 364, Praha 10 Kolovraty Telefon: , Vedení školy: Mgr. Vladimíra Neklapilová, ředitelka školy Mgr. Jana Pavlisová, zástupkyně ředitelky Kontakty: Web: Telefon: nová budova: Identifikační údaje školy: IZO: IČO: Adresa školy: Mírová 57/47, , Praha-Kolovraty Místa poskytovaného vzdělání: Mírová 57, Praha 10 Kolovraty K Poště 450/7, Praha 10 Kolovraty K Poště 320, Praha-Kolovraty Základní škola Kolovraty je škola s úplným prvním stupněm s pěti postupnými ročníky. Škola je situována ve dvou budovách v klidové části obce s dobrou dostupností městskou hromadnou integrovanou dopravou. Škola sdružuje následující zařízení: základní školu s kapacitou 295 žáků, školní družinu s kapacitou 150 žáků (od žáků), školní jídelnu s kapacitou 500 obědů. 4

5 2. Zásadní změny v síti škol a školských zařízeních ve školním roce 2013/14 S účinností od se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 350 (č. j. MSMT-39162/2013-5) S účinností od se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 210 (č. j. S-MHMP /2013) S účinností od se do školského rejstříku zapisuje místo poskytovaného vzdělání K Poště 320/5, Praha-Kolovraty 3. Zhodnocení školních vzdělávacích programů Základní škola Praha-Kolovraty poskytuje vzdělávání v oboru vzdělání se schváleným vzdělávacím programem C/01. Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Motivační název školního vzdělávacího programu je KOPR komunikace a prevence program zahrnuje prvky zdravé školy a prevence rizikového chování. Tento motivační název školního vzdělávacího programu KOPR byl vytvořen ze dvou slov komunikace a prevence. Tyto dvě oblasti jsou stěžejními a tradičními vzdělávacími oblastmi školy. Po provedených analýzách podmínek školy, jejích specifik, potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy rozděleno do čtyř priorit: poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na schopnost řešit úkoly samostatně i v týmu, vytvořit podmínky pro individuální přístup ke všem žákům, spolupracovat se sdruženími v obci na bohaté nabídce mimoškolních aktivit a zapojení žáků do dění v obci (tato spolupráce má dvojí efekt žáci získají vztah ke svému bydlišti a zároveň se rozvíjí program prevence rizikového chování), rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. V průběhu školního roku 2012/13 proběhla evaluace školního vzdělávacího programu KOPR, jejíž výstupy byly podkladem pro úpravy, které byly do dokumentu zapracovány společně s povinnými změnami stanovenými MŠMT. Podrobněji byla zpracována témata předmětu komunikační dovednosti, tak aby korespondovala se souvisejícími tématy v jiných předmětech a se školními projekty. Do učebních osnov byla zapracována výuka anglického jazyka již od 2. ročníku, a to v časové dotaci 1 hodina týdně. Provedené změny byly zahrnuty do upravené verze školního vzdělávacího programu platné od

6 Učební plán dle ŠVP KOPR č. j. 658/13 (verze platná od ) Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem disponibilní ch Český jazyk Anglický jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda IKT Tělesná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Pracovní činnosti Prvouka Komunikační dovednosti Celkem týdně: Učební plán dle ŠVP KOPR č. j. 657/13 (verze platná od pro žáky plnící povinnou školní docházku od ) Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem disponibilní ch Český jazyk Anglický jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda IKT Tělesná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Pracovní činnosti Prvouka Komunikační dovednosti Celkem týdně: Jazykové vzdělávání a jeho podpora Škola má zpracovanou koncepci výuky anglického jazyka, která je dostupná na webových stránkách školy. Na výuku anglického jazyka jsou žáci děleni do skupin dle úrovně a individuálních specifik žáků. Tyto skupinky jsou v průběhu školního roku prostupné. Ve výuce anglického jazyka se u mladších žáků zaměřujeme především na budování pozitivního vztahu k jazyku a na konverzaci. 6

7 Od školního roku 2012/2013 se naši žáci začali učit podle nových učebnic Happy Street 1 (3. třída), Happy Street 2 (4. třída) a Project 1 (5. třída) nakladatelství Oxford, které zajišťují návaznost na učebnice používané na 2. stupni základních škol. Učebnice Happy Street 1 a Happy Street 2 rozvíjí v žácích studijní dovednosti nutné pro současné i budoucí učení. Kladou důraz na všechny čtyři základní oblasti mluvení, poslech, čtení a psaní. Každá lekce je založena na nějakém novém místě z ulice, které poskytuje bohatý, ale známý kontext pro jazykové učivo. Žáci používají materiály, které jsou zábavné, různorodé a vhodně odrážejí zájmy a skutečné zkušenosti dětí, seznamují se s užitečnou slovní zásobou, vazbami a jazykovými funkcemi. Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni jednoduše v angličtině komunikovat ústně i písemně o sobě a o tématech probíraných v učebnici. Project 1 si klade za cíl uvést angličtinu do života v rámci strukturovaného učebního prostředí. Jazykové učivo je prezentováno a procvičováno v realistickém a motivujícím kontextu, a tím jsou žáci vedeni k použití svých jazykových znalostí a dovedností ve třídě i mimo ni. Využívá projektové práce, která vede žáky k používání angličtiny kreativním a imaginativním způsobem, ale přitom upevňuje nově osvojené gramatické učivo a slovní zásobu. Učebnice je také zaměřena na kulturu tak pomáhá žákům najít propojení mezi jazykem a skutečným životem. Různé oblasti života v Británii i ostatních anglicky mluvících zemích na stranách s reáliemi, které jsou v učebnici pravidelně zařazeny, vedou žáky ke zkoumání rozdílů a porovnávání s jejich vlastním kulturním zázemím. Do vzdělávacího procesu dětí zapojujeme také jejich rodiče, protože podpora a povzbuzování od rodičů jsou klíčovým prvkem ovlivňujícím učení dětí mladšího školního věku. Ve školním roce 2013/14 jsme zorganizovali soutěž v recitaci v anglickém jazyce, k podpoře anglického jazyka přispěl interaktivní program The cooking show a projekt Evropa. Žáci pracovali v zájmových kroužcích anglického a francouzského jazyka, které jsme nabídli pro různé stupně pokročilosti a všechny věkové kategorie. 5. Pedagogičtí pracovníci základní školy Záměrem vedení ZŠ Praha-Kolovraty je, aby složení pedagogického sboru umožňovalo splnit cíle vzdělávacího programu. Členové pedagogického sboru směřují k otevřené komunikaci se všemi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu žáky, jejich zákonnými zástupci i se širší veřejností. K rozvoji komunikačních dovedností, týmové spolupráce a rozšiřování škály používaných vzdělávacích metod směřuje také další vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož priority jsou každoročně specifikovány v plánu DVPP, který je vytvářen v souladu s koncepcí školy, vyhodnocováním aktuálních potřeb školy a profesního zájmu jednotlivých pedagogů. Ve školním roce 2013/14 byla výuka zajištěna 15 učitelkami a činnost školní družiny 5 vychovatelkami. Krátkodobé absence pedagogů byly řešeny suplováním, dlouhodobé 7

8 absence formou smluvně zajištěného kvalifikovaného zástupu. a) Úvazky pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školním roce 2013/14 vychovatelky 5 4,78 učitelky 15 15,24 pedagogové celkem 20 20,02 správní zaměstnanci 10 9,75 zaměstnanci celkem 30 29,77 b) Vzdělání, kvalifikace a věk pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/14 zařazení U1 vzdělání splňuje nesplňuje V ZŠ Kolovraty věk VŠ/ped. ano 2 47 U2 U3 U4 U5 VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. ano 3 50 ano 1 46 ano 3 48 ano 1 36 U6 SŠ doplňuje 1 49 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. doplňuje doplňuje 1 58 ano ano 1 40 doplňuje 4 51 ano ano 1 44 U14 SŠ/ped. ano

9 U15 SŠ/ped ne V1 střední s výučním listem ne 1 55 V2 SŠ doplňuje V3 střední s výučním listem doplňuje V4 SŠ doplňuje 6 42 V5 SŠ doplňuje 1 51 Věková struktura pedagogů Věk Do 30 let let let let 61 a více Kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci celkem počet (fyzické osoby) k Pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací Pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace 10 (z toho 8 si kvalifikaci doplňuje) 9

10 c) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Téma Školitel Účastník Časová dotace Akreditace MŠMT Matrika podzimní sběr dat (webinář) PaedDr. Pavel Pavelka ŘŠ, ZŘŠ 1,5 ano Dny prevence PREVALIS 1 18 ano Teaching English Primary School OUP, Opletalova 5, P 1 1 3,5. ano Práce s třídou, komunikační dovednosti, rizikové chování Život bez závislostí Dyscentrum Pedag. sbor 18 ano Právní vědomí učitele, šikana Mgr. Michaela Veselá 5 6 ano Komunikace s rodiči problémových dětí, problémové chování Mgr. Zdeněk Martínek 5 6 Spojení výtvarných technik s výukou E. Trauškeová 8 2 Encaustika I. malování rozehřátým voskem Mgr. J. Školaudová 1 8 ano Tvorba logických úloh Mensa ČR 2 6 Výsledky šetření PIRLS 2011, TIMSS 2011 ČŠI ŘŠ 4 Co by měl znát správce Bakalářů PaedDr. Pavel Pavelka ZŘŠ 11 ano Papírové chumelení Zřetel s.r.o 1 4 ano Instruktor školního lyžování BP Sport s.r.o. Roháče z Dubé 5, Č. Budějovice 2 22 ano Správní řízení Fakta s.r.o ano Project Principles and Processes OUP, Opletalova 5, P1 1 2 ano KUPOZ stupeň Junior Začínáme s metodou dr. Hejného matematika KUPROG Cz. s.r.o., Praha 8 PhDr. E. Bomerová, Braškovská 8, Praha ano 11 4 ano Školení iset modul školního testování ČŠI, Arabská 8, P ano Povídáme, čteme a dotváříme texty FZŠ prof. O. Chlupa 1 4 ano Teaching English Primary School OUP, Opletalova 5, P ano AKCENT Colledge Conference organised in conjunction with AKCENT IH Prague AKCENT Colledge, Bítovská 5, P4 1 5 ano Komunikace s rodiči nepřizpůsobivých dětí, problémové chování Mgr. Zdeněk Martínek 3 6 Kvalifikační studium pedagogických pracovníků JABOK, P ano 10

11 Doplnění odborné kvalifikace 3 Počet účastníků průběžného vzdělávání 20 Průměrná délka průběžného studia 13 hodin 6. Počty žáků a) Počet zapsaných žáků pro školní rok 2014/15 a odkladů docházky na školní rok 2014/15 Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2013/14 probíhal v termínu od 5. do O výsledku přijímacího řízení byli rodiče informováni v souladu se zákonem č. 561/2005 Sb. (školský zákon) a další platnou legislativou prostřednictvím webových stránek školy. Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2014/15 Termín: Počet zapsaných Z toho odklady loňské Odklady Přijatí na jinou ZŠ Přijatí b) Počet žáků a tříd ve školním roce 2013/14 Ve školním roce 2013/14 navštěvovalo ZŠ Praha-Kolovraty v průměru 261 žáků. Výuka probíhala ve 13 třídách s průměrným počtem 20 žáků na jednu třídu. Průměrné počty žáků ve školním roce (ke dni ) A A A A A B B B B B C C C Celkem žáků na konci školního roku 2013/14 Celkem tříd

12 Grafické znázornění počtu žáků 12

13 Vývoj počtu žáků za posledních osm let (včetně žáků přihlášených k docházce ve školním roce 2014/15) Školní rok Kapacita školy Počet žáků Vzestup počtu o 2007/8 2008/9 2009/ / / / / / A B C A B C A B C A B C A B C

14 7. Školní družina Kontakty: Web: Telefon: Identifikační údaje ŠD: IZO: Adresa ŠD: K Poště 450/7, Praha-Kolovraty Počet oddělení 5 Počet žáků 150 Činnost školní družiny probíhá v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Poskytuje žákům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Školní družina s maximálním povoleným počtem 150 žáků realizovala ve školním roce 2013/14 svoji činnost v pěti odděleních po 30 žácích. Činnost oddělení je situována do běžných učeben, ve kterých probíhá v dopoledních hodinách výuka. Naplnění hygienických požadavků daných platnou legislativou a dosažení požadovaného režimu je zajištěno maximálním využitím všech prostor budovy a dostatečným vybavením pro odpočinek. Provoz školní družiny (ŠD) se řídí samostatně zpracovaným vnitřním řádem a provozním řádem školní družiny. Ranní provoz je zajištěn od 6.30 hod. do 7.40 hodin a odpolední provoz od hod. do hodin. V režimu školní družiny je zařazen pobyt venku od do hodin (dle počasí). Školní družina fungovala ve školním roce 2013/14 zpravidla pro žáky 1. až 3. tříd. Přijímání žáků proběhlo na základě stanovených kritérií ředitelky školy. Pro školní rok 2013/14 byla stanovena tato kritéria: Do školní družiny byli přijímáni žáci od 1. do 3. ročníku na základě rodiči řádně a pravdivě vyplněné přihlášky, která byla ke stažení na webu školy. Žáci byli přijímáni do naplnění kapacity ŠD. Přednostně byli přijímáni žáci zaměstnaných zákonných zástupců a děti s celotýdenní docházkou v plném režimu; mladší žáci mají přednost před staršími, a to v tomto pořadí: 1. Žáci 1. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené. 2. Žáci 2. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené. 3. Dojíždějící žáci 3. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené. 4. Žáci 3. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené. 14

15 Přijímací řízení proběhlo od do O výsledcích byli rodiče informováni na webových stránkách školy. 8. Poradenské služby školy Škola poskytuje poradenské služby prostřednictvím odborných pracovníků: Vychovatel 1 speciální pedagog: poradenství, nápravná péče, monitoring žáků se SVP, realizace programu KUPOZ Vychovatel 2 školní metodik prevence: příprava a koordinace preventivního programu školy, řešení konfliktních situací, poradenství, vedení preventivního týmu školy, vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování Spolupracující poradenská zařízení: SPC Praha 7: konzultace, sledování žáků PPP Praha 10, Jabloňová: pravidelné konzultace, depistáže, vyšetření žáků DYS centrum: poradenství, konzultace, vzdělávání pedagogů Oddělení prevence městské policie 9. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, mimoškolní činnost Spolupráce s rodiči a zřizovatelem probíhá v průběhu celého školního roku. Školská rada Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Školská rada vznikla Řeší problematiku dle svých kompetencí daných zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s jednacím řádem. Spolupráce školské rady se školou je velmi dobrá. Školská rada má celkem 6 členů: 2 zástupce z řad rodičů, 2 zástupce základní školy, 2 zástupce zřizovatele. Dne proběhly řádné volby členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků a z řad pedagogů. 15

16 Kontakty: Web: Členové školské rady: Za rodiče: Stanislava Bartošová Bernard Lukáš Za ÚMČ Vítková Hana Ing. Král Petr Za školu: Mgr. Monika Pikardová Luďka Kvašová Zasedání školské rady ve školním roce 2013/2014: Partneři školy: Klub Kolovraty Klubko o.s. poskytování finančních prostředků na zkvalitnění vzdělávání Infocentrum Kolovraty spolupráce na akcích Pasování čtenářů (2. ročníky), Vánoční jarmark v Kolovratech, Velikonoční jarmark v Kolovratech Občanské sdružení Naše Kolovraty Rodinné centrum Macek Kolovraty Klub U Boudů Kolovraty Věda nás baví, o. p. s. VOŠ a SOŠ zdravotnická Mensa ČR Oxford University Press Centrum pro volný čas Na Fialce Říčany Česká federace dámy Ve školním roce 2012/13 se žáci ZŠ Praha-Kolovraty aktivně zúčastnili řady soutěží a akcí pořádaných mimo školu. Soutěž ve sběru papíru V soutěži pražských škol ve sběru papíru, kterou pořádá a. s. Pražské služby, se naše škola umístila na skvělém 2. místě. Matematická soutěž Klokan V matematické soutěži škol pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci získali v kategorii Cvrček naši žáci Matouš Bernard a Marek Ďoubal 1. místo 16

17 Krajské finále ve vybíjené dívky Naše žákyně postoupily do krajského kola soutěže ve vybíjené ASŠK ČR, kde získaly stříbro. Družstvo: 5. třída Nováčková Karolína, Špejzlová Martina, Bartošíková Sára, Kocourková Tereza, Bernardová Markéta, Krejčí Daniela, Krňanská Markéta; 4. třída Kubatíková Bára, Červenková Zuzana, Očadlíková Klára, Dupuy Alex; 3. třída Šachová Kateřina Aprílový běh Vybraní žáci reprezentovali ZŠ Praha Kolovraty na 20. ročníku APRÍLOVÉHO BĚHU, který se konal v parku na Židovských pecích. Celkem se na čtyřech tratích v osmi kategoriích představilo 500 závodníků z 18 škol. Naše škola se tohoto běhu zúčastnila prvním rokem a ostudu žáci určitě neudělali. Získali jsme 1x první místo Kateřina Šáchová 3. třída, 1x čtvrté místo Karolína Nováčková 5. třída a 1x páté místo Laura de Heij. Turnaj v dámě finále v Pardubicích se v Pardubicích konal finálový turnaj projektu Dáma do škol Think Big Cup. Turnaje se zúčastnili čtyři ve školním kole nejlépe umístění žáci, aby změřili své síly s hráči z nejrůznějších koutů Čech i Moravy. Lukáš Bartoš ze 4. B se umístil na krásném 4. místě, Filip Slanina ze 4. A na 5. místě, Jakub Heřmánek ze 4. A na 7. místě a Adam Hofman z 5. A obsadil 15. místo z 20 soutěžících v této kategorii. Dětský fotbalový pohár Dne se vybraní žáci 1. a 2. tříd naší školy zúčastnili Dětského fotbalového poháru, jehož pořadatelem je Pražský fotbalový svaz (PFS) ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (AŠSK) a za podpory Magistrátu hl. města Prahy (MHMP). I ve velké konkurenci se našim družstvům podařilo obsadit 4. a 8. místo. Astronomická olympiáda Dne Rodinné centrum Macek o. s. pořádalo školní kolo Astronomické olympiády. Akce se zúčastnili tři žáci naší školy a všichni postoupili do krajského korespondenčního kola. 4. třída ZŠ Bartoš Lukáš 27 bodů 2. třída ZŠ Ďoubal Vojtěch 16 bodů 3. třída ZŠ Ďoubal Marek 15 bodů Logická olympiáda (Dětská MENSA ČR) V kategorie A (první stupeň ZŠ) se do soutěže zapojilo 9042 řešitelů, z toho v našem kraji 970. Do krajského semifinále postoupili tito žáci naší školy: Syrovátková Iva (3. A) pořadí v kraji , celkové pořadí Doubravová Anežka (4. A) pořadí v kraji , celkové pořadí Bartoš Lukáš (4. B) pořadí v kraji , celkové pořadí se tito žáci zúčastnili krajského kola Logické olympiády. Nejlépe si vedl Lukáš Bartoš, který se v konkurenci 48 žáků umístil na skvělém 9. místě. 17

18 10. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Ve školním roce 2013/14 se škola neúčastnila žádného rozvojového či mezinárodního programu. 11. Péče o nadané žáky Nadaní žáci s doporučením poradenského zařízení mají zpracován IVP, dle kterého jsou vzděláváni. Od školního roku 2013/14 škola spolupracuje s Mensou ČR a organizací Věda nás baví, o. p. s. Žáci měli možnost se účastnit soutěží: Logická olympiáda (logika) Taktik (matematika, logika) Česká dáma Astronomická olympiáda Klokan Nadání žáků podporuje škola také pořádáním akce Škola má talent. Spolupracujeme s organizacemi, které vyhledávají sportovně a umělecky nadané žáky. Pedagogický sbor je průběžně proškolován v oblasti práce s nadanými žáky. 12. Polytechnická výchova Polytechnická výchova je realizována zejména v předmětech prvouka, přírodověda, pracovní činnosti a informační technologie, dále se promítá do činností školní družiny. K rozvoji polytechnické výchovy dále přispívá školní projekt Vánoční jarmark (výroba vánočních předmětů a dekorace). Žákům nabízíme zájmové útvary, které polytechnickou výchovu podporují výtvarný kroužek a kroužek Věda nás baví. 13. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí Škola nemá zřízené přípravné třídy. Ve školním roce 2013/14 jsme evidovali jeden případ žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí. Případ byl řešen ve spolupráci s PPP Jabloňová a odborem sociálních věcí a zdravotnictví (úsek sociálně-právní ochrany dětí) Prahy

19 14. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve školním roce 2013/14 navštěvovali naši školu 2 žáci cizí státní příslušnosti: 1 Slovensko 1 Čína Vzdělávání těchto žáků probíhá ve spolupráci s rodinami bez problémů. 15. Environmentální výchova Environmentální výchova je ve škole realizována v rámci předmětů prvouka, přírodověda, vlastivěda, informační a komunikační technologie, tělesná výchova, pracovní činnosti a komunikační dovednosti. Ve školním roce 2013/14 pedagogové přepracovali koncepci předmětu komunikační dovednosti, kde jsou témata environmentální výchovy zahrnuta. V rámci tohoto předmětu žáci získávají základní znalosti a dovednosti k citlivému přístupu k přírodnímu a kulturnímu dědictví, uvědomují si podmínky života a možnost jejich ohrožení. Školní projekty na podporu environmentální výchovy ve školním roce 2013/14: Sběr papíru Barevné dny Den zdraví (návštěva centra Čapí hnízdo) Den Země Žáci 3. B se zúčastnili soutěže Maluj a buď blíž přírodě pořádané Českým svazem ochránců přírody. V rámci soutěže žáci navštívili naučnou stezku Mýto. Žákyně 3. B Ema Sousedíková v soutěži obsadila 1. místo a pro celou třídu získala výlet na naučnou stezku Hradiště-Libušín Akce dle ročníků: 1. ročník 2. ročník 3. ročník Toulcův dvůr živočichové na podzim Den zdraví Tonda Obal na cestách Den Země na ekofarmě Čapí hnízdo Mobilní planetárium Sluneční soustava Vycházka po Kolovratech Den zdraví Tonda Obal na cestách Velikonoční tradice ve skanzenu Den Země na ekofarmě Čapí hízdo Mobilní planetárium Sluneční soustava Ekofarma Čapí hnízdo chov hospodářských zvířat Planetárium planety, vesmír Návštěva svíčkárny v Šestajovicích Den zdraví Den Země na ekofarmě Čapí hnízdo Cyklovýlet do dendrologické zahrady Výlet parníkem do ZOO 19

20 4. ročník 5. ročník Den zdraví Soutěž v anglické konverzaci Tonda Obal na cestách Příběh potravin Den Země na ekofarmě Čapí hnízdo Ekofarma Čapí hnízdo ekologie Beseda s městskou policií Den zdraví Tonda Obal na cestách Den Země na ekofarmě Čapí hnízdo Den s mazlíčky Ve školním roce 2013/14 se zúčastnily třídy těchto ozdravných pobytů Místo konání Datum Třídy Počet žáků ŠVP s výukou plavání Srní A, 5. B 33 ŠVP o.p.s. Chaloupky Příběh obyčejného dne Zimní ozdravný pobyt Vítkovice v Krkonoších B, 3. C Dobrovolníci ze všech ročníků ŠVP s výukou plavání Srní A, B 35 ŠVP Orlík A, B, C 69 Pobyt páťáků Tři studně A, B 30 Celkem 5 akcí Dvě třetí třídy se zúčastnily pobytového programu Historie všedního dne o.p.s. Chaloupky. 16. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je ve škole realizována v rámci předmětů český jazyk, anglický jazyk, vlastivěda, hudební výchova a komunikační dovednosti. Ve školním roce 2013/14 jsme realizovali na podporu multikulturní výchovy tyto projekty: Evropa je náš domov školní projekt, při kterém si jednotlivé třídy připravují cca 20minutové prezentace k evropským státům doplněné o výstavky, ukázky i ochutnávky. Divadelní představení The cooking show Projekt Záložka třetí třídy se zúčastnily česko-slovenského projektu na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti Záložka do knihy spojuje školy: moje oblíbená 20

21 kniha. Garantem projektu je Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Ve školním roce 2013/14 byla naší partnerskou školou slovenská základní škola v Bystranech u Žiliny. Také ve školním roce 2013/14 naši žáci pomáhali. Prostřednictvím Fondu SIDUS o. p. s. jsme přispěli částkou Kč na děti a získali jsme certifikát Aktivní škola. Díky upozornění jedné z maminek se nám podařilo navázat kontakt s rodinou Karolínky Dyrynkové. Karolínce jsou 4 roky, bydlí v Hlinsku v Čechách a má vrozenou vadu, která jí neumožňuje postavit se na nožičky. Holčičce jsme sběrem víček přispěli na nákup vozíčku. 17. Prevence rizikového chování a úrazy žáků Škola má vypracovaný dlouhodobý projekt v rámci prevence rizikového chování, který je každoročně aktualizován a rozpracován v minimálním preventivním programu školy. Externě spolupracuje, dle aktuálních podmínek, s Policií ČR, městskou policií, institutem Filia, o. s., Životem bez závislosti, o. s., ProPrev, o. s., Vyšší odbornou zdravotnickou školou z Prahy 4, ul. 5. května, Dys-centrem, o. s., a dalšími organizacemi. Vlastní preventivní program je rozdělen na dvě hlavní témata, která jsou obsažena v každém ročníku. Témata učitelé zpracovávají v rámci výuky, v rámci třídních či školních projektů, některá témata realizují externí realizátoři. Preventivní témata ve školním roce 2012/13 dle ročníků 1. ročník Existují látky, které nám škodí 2. ročník Kamarádství, šikana, agrese + zdravá výživa 3. ročník Cigarety a alkohol nám škodí + naše tělo a hygiena 4. ročník Domácí násilí a zneužívání + zástava krvácení 5. ročník Gamblerství a ostatní závislosti + sexuální výchova a resuscitace V pátém ročníku je na závěr preventivního projektu řešena problematika přechodu žáků na 2. stupeň jiné školy nebo na víceletá gymnázia. Žáci se účastní několikadenního kurzu, jehož cílem je naučit žáky dovednostem a adekvátním postojům při řešení zátěžových, nečekaných nebo mezních situací, s důrazem na využití týmové spolupráce. Rozpis aktivit z oblasti prevence rizikového chování ve školním roce 2012/13 Přehled prevence - školní rok 2013/ 2014 Datum Cílová skupina Téma třídy třídy Preventivní program (ProPrev, o. s.) Zneužívání a bezpečné chování Preventivní program (ProPrev, o. s.) Moje zdraví, Závislosti, Příprava na přechod do nového prostředí 21

22 A, 3. B C Preventivní program (ProPrev, o. s.) Moje zdraví, Alkohol a cigarety nám škodí, Preventivní program (ProPrev, o. s.) Moje zdraví, Alkohol a cigarety nám škodí, ŠMP Dny prevence, Prevalis pedagogický sbor Výjezd školení, DYS-centrum, Vrbková A, 1. B, 2. A, B Městská policie, bezpečné chování C, 3. A, B, C Městská policie, bezpečné chování C, 4. A, 4. B Městská policie, bezpečné chování A, 5. B Městská policie, bezpečné chování třídy ProPrev, o. s. Kamarádství, šikana třídy, vychovatelé Den zdraví, SZŠ 5. května, první pomoc třídy Den zdraví, SZŠ 5. května, Zoubky, moje tělo třídy Třídění odpadu, Tonda obal učitelé SZŠ 5. května, 1. pomoc učitelé Mgr. Martínek, řešení konkrétních situací rodiče 5. tříd Právní odpovědnost, nebezpečí internetu, městská policie A + 5. B Preventivní výjezd, školní metodik prevence bezpečné chování, příprava na přechod do nového prostředí, žebříček hodnot, sebepoznání, důvěra, zodpovědnost Úrazy žáků ve školním roce 2013/14 celkem evidováno z toho odškodněno nebyl sepsán záznam v řešení pojišťovny celkem

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ 700 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 ČJ.: 119/14/DOC OBSAH 1. Základní údaje o škole str. 3 4 1.1 Název školy str. 3

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Základní škola Praha-Kolovraty. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KOPR

Základní škola Praha-Kolovraty. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KOPR Základní škola Praha-Kolovraty Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KOPR Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, zpracován dle RVP

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Praha, listopad 2012 č.j.: ŘED-04/2012 schváleno školskou radou dne 5.11.2012 OBSAH 1. Správní obvod... 3 2.

Více

(dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): IČO: 00 231 312

(dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): IČO: 00 231 312 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 19. 9. 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Zřizovatel Zřizovatel: Sídlo: Městská část Praha 8, Zenklova 35/čp.1, 180 48 Praha 8 - Libeň Zenklova 35/1, 180 48 Praha

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva 2013-2014 1. Základní údaje o škole : název školy: Základní škola, Praha 9, Litvínovská 500 jméno ředitele školy: Ing. Davidová Jaroslava kontaktní údaje: - telefon 286 88 99 28 - fax 286

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více