VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-KOLOVRATY ŠKOLNÍ ROK 2013/14

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Zásadní změny v síti škol a školských zařízeních ve školním roce 2013/ Zhodnocení školních vzdělávacích programů Jazykové vzdělávání a jeho podpora Pedagogičtí pracovníci základní školy... 7 a) Úvazky pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ b) Vzdělání, kvalifikace a věk pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ c) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počty žáků a) Počet zapsaných žáků pro školní rok 2014/15 a odkladů docházky na školní rok 2014/ b) Počet žáků a tříd ve školním roce 2013/ Školní družina Poradenské služby školy Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, mimoškolní činnost Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Péče o nadané žáky Polytechnická výchova Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Environmentální výchova Multikulturní výchova Prevence rizikového chování a úrazy žáků Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Výsledky přijímacího řízení Další údaje o ZŠ

3 a) Zajištění výuky, prostorové podmínky a materiální vybavení školy b) Údaje o vzdělávání žáků ve školním roce 2013/ c) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami d) Školní jídelna e) Údaje o hospodaření školy e) Autoevaluace školy ve školním roce 2013/ PŘÍLOHY

4 1. Základní údaje o škole Správní obvod Praha 22 Název školy: Základní škola Praha-Kolovraty (dle rozhodnutí č. j. MSMT / ) Zřizovatel školy: Městská část Praha-Kolovraty Adresa: Mírová 364, Praha 10 Kolovraty Telefon: , Vedení školy: Mgr. Vladimíra Neklapilová, ředitelka školy Mgr. Jana Pavlisová, zástupkyně ředitelky Kontakty: Web: Telefon: nová budova: Identifikační údaje školy: IZO: IČO: Adresa školy: Mírová 57/47, , Praha-Kolovraty Místa poskytovaného vzdělání: Mírová 57, Praha 10 Kolovraty K Poště 450/7, Praha 10 Kolovraty K Poště 320, Praha-Kolovraty Základní škola Kolovraty je škola s úplným prvním stupněm s pěti postupnými ročníky. Škola je situována ve dvou budovách v klidové části obce s dobrou dostupností městskou hromadnou integrovanou dopravou. Škola sdružuje následující zařízení: základní školu s kapacitou 295 žáků, školní družinu s kapacitou 150 žáků (od žáků), školní jídelnu s kapacitou 500 obědů. 4

5 2. Zásadní změny v síti škol a školských zařízeních ve školním roce 2013/14 S účinností od se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 350 (č. j. MSMT-39162/2013-5) S účinností od se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 210 (č. j. S-MHMP /2013) S účinností od se do školského rejstříku zapisuje místo poskytovaného vzdělání K Poště 320/5, Praha-Kolovraty 3. Zhodnocení školních vzdělávacích programů Základní škola Praha-Kolovraty poskytuje vzdělávání v oboru vzdělání se schváleným vzdělávacím programem C/01. Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Motivační název školního vzdělávacího programu je KOPR komunikace a prevence program zahrnuje prvky zdravé školy a prevence rizikového chování. Tento motivační název školního vzdělávacího programu KOPR byl vytvořen ze dvou slov komunikace a prevence. Tyto dvě oblasti jsou stěžejními a tradičními vzdělávacími oblastmi školy. Po provedených analýzách podmínek školy, jejích specifik, potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy rozděleno do čtyř priorit: poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na schopnost řešit úkoly samostatně i v týmu, vytvořit podmínky pro individuální přístup ke všem žákům, spolupracovat se sdruženími v obci na bohaté nabídce mimoškolních aktivit a zapojení žáků do dění v obci (tato spolupráce má dvojí efekt žáci získají vztah ke svému bydlišti a zároveň se rozvíjí program prevence rizikového chování), rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. V průběhu školního roku 2012/13 proběhla evaluace školního vzdělávacího programu KOPR, jejíž výstupy byly podkladem pro úpravy, které byly do dokumentu zapracovány společně s povinnými změnami stanovenými MŠMT. Podrobněji byla zpracována témata předmětu komunikační dovednosti, tak aby korespondovala se souvisejícími tématy v jiných předmětech a se školními projekty. Do učebních osnov byla zapracována výuka anglického jazyka již od 2. ročníku, a to v časové dotaci 1 hodina týdně. Provedené změny byly zahrnuty do upravené verze školního vzdělávacího programu platné od

6 Učební plán dle ŠVP KOPR č. j. 658/13 (verze platná od ) Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem disponibilní ch Český jazyk Anglický jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda IKT Tělesná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Pracovní činnosti Prvouka Komunikační dovednosti Celkem týdně: Učební plán dle ŠVP KOPR č. j. 657/13 (verze platná od pro žáky plnící povinnou školní docházku od ) Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem disponibilní ch Český jazyk Anglický jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda IKT Tělesná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Pracovní činnosti Prvouka Komunikační dovednosti Celkem týdně: Jazykové vzdělávání a jeho podpora Škola má zpracovanou koncepci výuky anglického jazyka, která je dostupná na webových stránkách školy. Na výuku anglického jazyka jsou žáci děleni do skupin dle úrovně a individuálních specifik žáků. Tyto skupinky jsou v průběhu školního roku prostupné. Ve výuce anglického jazyka se u mladších žáků zaměřujeme především na budování pozitivního vztahu k jazyku a na konverzaci. 6

7 Od školního roku 2012/2013 se naši žáci začali učit podle nových učebnic Happy Street 1 (3. třída), Happy Street 2 (4. třída) a Project 1 (5. třída) nakladatelství Oxford, které zajišťují návaznost na učebnice používané na 2. stupni základních škol. Učebnice Happy Street 1 a Happy Street 2 rozvíjí v žácích studijní dovednosti nutné pro současné i budoucí učení. Kladou důraz na všechny čtyři základní oblasti mluvení, poslech, čtení a psaní. Každá lekce je založena na nějakém novém místě z ulice, které poskytuje bohatý, ale známý kontext pro jazykové učivo. Žáci používají materiály, které jsou zábavné, různorodé a vhodně odrážejí zájmy a skutečné zkušenosti dětí, seznamují se s užitečnou slovní zásobou, vazbami a jazykovými funkcemi. Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni jednoduše v angličtině komunikovat ústně i písemně o sobě a o tématech probíraných v učebnici. Project 1 si klade za cíl uvést angličtinu do života v rámci strukturovaného učebního prostředí. Jazykové učivo je prezentováno a procvičováno v realistickém a motivujícím kontextu, a tím jsou žáci vedeni k použití svých jazykových znalostí a dovedností ve třídě i mimo ni. Využívá projektové práce, která vede žáky k používání angličtiny kreativním a imaginativním způsobem, ale přitom upevňuje nově osvojené gramatické učivo a slovní zásobu. Učebnice je také zaměřena na kulturu tak pomáhá žákům najít propojení mezi jazykem a skutečným životem. Různé oblasti života v Británii i ostatních anglicky mluvících zemích na stranách s reáliemi, které jsou v učebnici pravidelně zařazeny, vedou žáky ke zkoumání rozdílů a porovnávání s jejich vlastním kulturním zázemím. Do vzdělávacího procesu dětí zapojujeme také jejich rodiče, protože podpora a povzbuzování od rodičů jsou klíčovým prvkem ovlivňujícím učení dětí mladšího školního věku. Ve školním roce 2013/14 jsme zorganizovali soutěž v recitaci v anglickém jazyce, k podpoře anglického jazyka přispěl interaktivní program The cooking show a projekt Evropa. Žáci pracovali v zájmových kroužcích anglického a francouzského jazyka, které jsme nabídli pro různé stupně pokročilosti a všechny věkové kategorie. 5. Pedagogičtí pracovníci základní školy Záměrem vedení ZŠ Praha-Kolovraty je, aby složení pedagogického sboru umožňovalo splnit cíle vzdělávacího programu. Členové pedagogického sboru směřují k otevřené komunikaci se všemi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu žáky, jejich zákonnými zástupci i se širší veřejností. K rozvoji komunikačních dovedností, týmové spolupráce a rozšiřování škály používaných vzdělávacích metod směřuje také další vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož priority jsou každoročně specifikovány v plánu DVPP, který je vytvářen v souladu s koncepcí školy, vyhodnocováním aktuálních potřeb školy a profesního zájmu jednotlivých pedagogů. Ve školním roce 2013/14 byla výuka zajištěna 15 učitelkami a činnost školní družiny 5 vychovatelkami. Krátkodobé absence pedagogů byly řešeny suplováním, dlouhodobé 7

8 absence formou smluvně zajištěného kvalifikovaného zástupu. a) Úvazky pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školním roce 2013/14 vychovatelky 5 4,78 učitelky 15 15,24 pedagogové celkem 20 20,02 správní zaměstnanci 10 9,75 zaměstnanci celkem 30 29,77 b) Vzdělání, kvalifikace a věk pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/14 zařazení U1 vzdělání splňuje nesplňuje V ZŠ Kolovraty věk VŠ/ped. ano 2 47 U2 U3 U4 U5 VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. ano 3 50 ano 1 46 ano 3 48 ano 1 36 U6 SŠ doplňuje 1 49 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. doplňuje doplňuje 1 58 ano ano 1 40 doplňuje 4 51 ano ano 1 44 U14 SŠ/ped. ano

9 U15 SŠ/ped ne V1 střední s výučním listem ne 1 55 V2 SŠ doplňuje V3 střední s výučním listem doplňuje V4 SŠ doplňuje 6 42 V5 SŠ doplňuje 1 51 Věková struktura pedagogů Věk Do 30 let let let let 61 a více Kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci celkem počet (fyzické osoby) k Pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací Pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace 10 (z toho 8 si kvalifikaci doplňuje) 9

10 c) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Téma Školitel Účastník Časová dotace Akreditace MŠMT Matrika podzimní sběr dat (webinář) PaedDr. Pavel Pavelka ŘŠ, ZŘŠ 1,5 ano Dny prevence PREVALIS 1 18 ano Teaching English Primary School OUP, Opletalova 5, P 1 1 3,5. ano Práce s třídou, komunikační dovednosti, rizikové chování Život bez závislostí Dyscentrum Pedag. sbor 18 ano Právní vědomí učitele, šikana Mgr. Michaela Veselá 5 6 ano Komunikace s rodiči problémových dětí, problémové chování Mgr. Zdeněk Martínek 5 6 Spojení výtvarných technik s výukou E. Trauškeová 8 2 Encaustika I. malování rozehřátým voskem Mgr. J. Školaudová 1 8 ano Tvorba logických úloh Mensa ČR 2 6 Výsledky šetření PIRLS 2011, TIMSS 2011 ČŠI ŘŠ 4 Co by měl znát správce Bakalářů PaedDr. Pavel Pavelka ZŘŠ 11 ano Papírové chumelení Zřetel s.r.o 1 4 ano Instruktor školního lyžování BP Sport s.r.o. Roháče z Dubé 5, Č. Budějovice 2 22 ano Správní řízení Fakta s.r.o ano Project Principles and Processes OUP, Opletalova 5, P1 1 2 ano KUPOZ stupeň Junior Začínáme s metodou dr. Hejného matematika KUPROG Cz. s.r.o., Praha 8 PhDr. E. Bomerová, Braškovská 8, Praha ano 11 4 ano Školení iset modul školního testování ČŠI, Arabská 8, P ano Povídáme, čteme a dotváříme texty FZŠ prof. O. Chlupa 1 4 ano Teaching English Primary School OUP, Opletalova 5, P ano AKCENT Colledge Conference organised in conjunction with AKCENT IH Prague AKCENT Colledge, Bítovská 5, P4 1 5 ano Komunikace s rodiči nepřizpůsobivých dětí, problémové chování Mgr. Zdeněk Martínek 3 6 Kvalifikační studium pedagogických pracovníků JABOK, P ano 10

11 Doplnění odborné kvalifikace 3 Počet účastníků průběžného vzdělávání 20 Průměrná délka průběžného studia 13 hodin 6. Počty žáků a) Počet zapsaných žáků pro školní rok 2014/15 a odkladů docházky na školní rok 2014/15 Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2013/14 probíhal v termínu od 5. do O výsledku přijímacího řízení byli rodiče informováni v souladu se zákonem č. 561/2005 Sb. (školský zákon) a další platnou legislativou prostřednictvím webových stránek školy. Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2014/15 Termín: Počet zapsaných Z toho odklady loňské Odklady Přijatí na jinou ZŠ Přijatí b) Počet žáků a tříd ve školním roce 2013/14 Ve školním roce 2013/14 navštěvovalo ZŠ Praha-Kolovraty v průměru 261 žáků. Výuka probíhala ve 13 třídách s průměrným počtem 20 žáků na jednu třídu. Průměrné počty žáků ve školním roce (ke dni ) A A A A A B B B B B C C C Celkem žáků na konci školního roku 2013/14 Celkem tříd

12 Grafické znázornění počtu žáků 12

13 Vývoj počtu žáků za posledních osm let (včetně žáků přihlášených k docházce ve školním roce 2014/15) Školní rok Kapacita školy Počet žáků Vzestup počtu o 2007/8 2008/9 2009/ / / / / / A B C A B C A B C A B C A B C

14 7. Školní družina Kontakty: Web: Telefon: Identifikační údaje ŠD: IZO: Adresa ŠD: K Poště 450/7, Praha-Kolovraty Počet oddělení 5 Počet žáků 150 Činnost školní družiny probíhá v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Poskytuje žákům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Školní družina s maximálním povoleným počtem 150 žáků realizovala ve školním roce 2013/14 svoji činnost v pěti odděleních po 30 žácích. Činnost oddělení je situována do běžných učeben, ve kterých probíhá v dopoledních hodinách výuka. Naplnění hygienických požadavků daných platnou legislativou a dosažení požadovaného režimu je zajištěno maximálním využitím všech prostor budovy a dostatečným vybavením pro odpočinek. Provoz školní družiny (ŠD) se řídí samostatně zpracovaným vnitřním řádem a provozním řádem školní družiny. Ranní provoz je zajištěn od 6.30 hod. do 7.40 hodin a odpolední provoz od hod. do hodin. V režimu školní družiny je zařazen pobyt venku od do hodin (dle počasí). Školní družina fungovala ve školním roce 2013/14 zpravidla pro žáky 1. až 3. tříd. Přijímání žáků proběhlo na základě stanovených kritérií ředitelky školy. Pro školní rok 2013/14 byla stanovena tato kritéria: Do školní družiny byli přijímáni žáci od 1. do 3. ročníku na základě rodiči řádně a pravdivě vyplněné přihlášky, která byla ke stažení na webu školy. Žáci byli přijímáni do naplnění kapacity ŠD. Přednostně byli přijímáni žáci zaměstnaných zákonných zástupců a děti s celotýdenní docházkou v plném režimu; mladší žáci mají přednost před staršími, a to v tomto pořadí: 1. Žáci 1. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené. 2. Žáci 2. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené. 3. Dojíždějící žáci 3. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené. 4. Žáci 3. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené. 14

15 Přijímací řízení proběhlo od do O výsledcích byli rodiče informováni na webových stránkách školy. 8. Poradenské služby školy Škola poskytuje poradenské služby prostřednictvím odborných pracovníků: Vychovatel 1 speciální pedagog: poradenství, nápravná péče, monitoring žáků se SVP, realizace programu KUPOZ Vychovatel 2 školní metodik prevence: příprava a koordinace preventivního programu školy, řešení konfliktních situací, poradenství, vedení preventivního týmu školy, vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování Spolupracující poradenská zařízení: SPC Praha 7: konzultace, sledování žáků PPP Praha 10, Jabloňová: pravidelné konzultace, depistáže, vyšetření žáků DYS centrum: poradenství, konzultace, vzdělávání pedagogů Oddělení prevence městské policie 9. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, mimoškolní činnost Spolupráce s rodiči a zřizovatelem probíhá v průběhu celého školního roku. Školská rada Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Školská rada vznikla Řeší problematiku dle svých kompetencí daných zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s jednacím řádem. Spolupráce školské rady se školou je velmi dobrá. Školská rada má celkem 6 členů: 2 zástupce z řad rodičů, 2 zástupce základní školy, 2 zástupce zřizovatele. Dne proběhly řádné volby členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků a z řad pedagogů. 15

16 Kontakty: Web: Členové školské rady: Za rodiče: Stanislava Bartošová Bernard Lukáš Za ÚMČ Vítková Hana Ing. Král Petr Za školu: Mgr. Monika Pikardová Luďka Kvašová Zasedání školské rady ve školním roce 2013/2014: Partneři školy: Klub Kolovraty Klubko o.s. poskytování finančních prostředků na zkvalitnění vzdělávání Infocentrum Kolovraty spolupráce na akcích Pasování čtenářů (2. ročníky), Vánoční jarmark v Kolovratech, Velikonoční jarmark v Kolovratech Občanské sdružení Naše Kolovraty Rodinné centrum Macek Kolovraty Klub U Boudů Kolovraty Věda nás baví, o. p. s. VOŠ a SOŠ zdravotnická Mensa ČR Oxford University Press Centrum pro volný čas Na Fialce Říčany Česká federace dámy Ve školním roce 2012/13 se žáci ZŠ Praha-Kolovraty aktivně zúčastnili řady soutěží a akcí pořádaných mimo školu. Soutěž ve sběru papíru V soutěži pražských škol ve sběru papíru, kterou pořádá a. s. Pražské služby, se naše škola umístila na skvělém 2. místě. Matematická soutěž Klokan V matematické soutěži škol pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci získali v kategorii Cvrček naši žáci Matouš Bernard a Marek Ďoubal 1. místo 16

17 Krajské finále ve vybíjené dívky Naše žákyně postoupily do krajského kola soutěže ve vybíjené ASŠK ČR, kde získaly stříbro. Družstvo: 5. třída Nováčková Karolína, Špejzlová Martina, Bartošíková Sára, Kocourková Tereza, Bernardová Markéta, Krejčí Daniela, Krňanská Markéta; 4. třída Kubatíková Bára, Červenková Zuzana, Očadlíková Klára, Dupuy Alex; 3. třída Šachová Kateřina Aprílový běh Vybraní žáci reprezentovali ZŠ Praha Kolovraty na 20. ročníku APRÍLOVÉHO BĚHU, který se konal v parku na Židovských pecích. Celkem se na čtyřech tratích v osmi kategoriích představilo 500 závodníků z 18 škol. Naše škola se tohoto běhu zúčastnila prvním rokem a ostudu žáci určitě neudělali. Získali jsme 1x první místo Kateřina Šáchová 3. třída, 1x čtvrté místo Karolína Nováčková 5. třída a 1x páté místo Laura de Heij. Turnaj v dámě finále v Pardubicích se v Pardubicích konal finálový turnaj projektu Dáma do škol Think Big Cup. Turnaje se zúčastnili čtyři ve školním kole nejlépe umístění žáci, aby změřili své síly s hráči z nejrůznějších koutů Čech i Moravy. Lukáš Bartoš ze 4. B se umístil na krásném 4. místě, Filip Slanina ze 4. A na 5. místě, Jakub Heřmánek ze 4. A na 7. místě a Adam Hofman z 5. A obsadil 15. místo z 20 soutěžících v této kategorii. Dětský fotbalový pohár Dne se vybraní žáci 1. a 2. tříd naší školy zúčastnili Dětského fotbalového poháru, jehož pořadatelem je Pražský fotbalový svaz (PFS) ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (AŠSK) a za podpory Magistrátu hl. města Prahy (MHMP). I ve velké konkurenci se našim družstvům podařilo obsadit 4. a 8. místo. Astronomická olympiáda Dne Rodinné centrum Macek o. s. pořádalo školní kolo Astronomické olympiády. Akce se zúčastnili tři žáci naší školy a všichni postoupili do krajského korespondenčního kola. 4. třída ZŠ Bartoš Lukáš 27 bodů 2. třída ZŠ Ďoubal Vojtěch 16 bodů 3. třída ZŠ Ďoubal Marek 15 bodů Logická olympiáda (Dětská MENSA ČR) V kategorie A (první stupeň ZŠ) se do soutěže zapojilo 9042 řešitelů, z toho v našem kraji 970. Do krajského semifinále postoupili tito žáci naší školy: Syrovátková Iva (3. A) pořadí v kraji , celkové pořadí Doubravová Anežka (4. A) pořadí v kraji , celkové pořadí Bartoš Lukáš (4. B) pořadí v kraji , celkové pořadí se tito žáci zúčastnili krajského kola Logické olympiády. Nejlépe si vedl Lukáš Bartoš, který se v konkurenci 48 žáků umístil na skvělém 9. místě. 17

18 10. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Ve školním roce 2013/14 se škola neúčastnila žádného rozvojového či mezinárodního programu. 11. Péče o nadané žáky Nadaní žáci s doporučením poradenského zařízení mají zpracován IVP, dle kterého jsou vzděláváni. Od školního roku 2013/14 škola spolupracuje s Mensou ČR a organizací Věda nás baví, o. p. s. Žáci měli možnost se účastnit soutěží: Logická olympiáda (logika) Taktik (matematika, logika) Česká dáma Astronomická olympiáda Klokan Nadání žáků podporuje škola také pořádáním akce Škola má talent. Spolupracujeme s organizacemi, které vyhledávají sportovně a umělecky nadané žáky. Pedagogický sbor je průběžně proškolován v oblasti práce s nadanými žáky. 12. Polytechnická výchova Polytechnická výchova je realizována zejména v předmětech prvouka, přírodověda, pracovní činnosti a informační technologie, dále se promítá do činností školní družiny. K rozvoji polytechnické výchovy dále přispívá školní projekt Vánoční jarmark (výroba vánočních předmětů a dekorace). Žákům nabízíme zájmové útvary, které polytechnickou výchovu podporují výtvarný kroužek a kroužek Věda nás baví. 13. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí Škola nemá zřízené přípravné třídy. Ve školním roce 2013/14 jsme evidovali jeden případ žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí. Případ byl řešen ve spolupráci s PPP Jabloňová a odborem sociálních věcí a zdravotnictví (úsek sociálně-právní ochrany dětí) Prahy

19 14. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve školním roce 2013/14 navštěvovali naši školu 2 žáci cizí státní příslušnosti: 1 Slovensko 1 Čína Vzdělávání těchto žáků probíhá ve spolupráci s rodinami bez problémů. 15. Environmentální výchova Environmentální výchova je ve škole realizována v rámci předmětů prvouka, přírodověda, vlastivěda, informační a komunikační technologie, tělesná výchova, pracovní činnosti a komunikační dovednosti. Ve školním roce 2013/14 pedagogové přepracovali koncepci předmětu komunikační dovednosti, kde jsou témata environmentální výchovy zahrnuta. V rámci tohoto předmětu žáci získávají základní znalosti a dovednosti k citlivému přístupu k přírodnímu a kulturnímu dědictví, uvědomují si podmínky života a možnost jejich ohrožení. Školní projekty na podporu environmentální výchovy ve školním roce 2013/14: Sběr papíru Barevné dny Den zdraví (návštěva centra Čapí hnízdo) Den Země Žáci 3. B se zúčastnili soutěže Maluj a buď blíž přírodě pořádané Českým svazem ochránců přírody. V rámci soutěže žáci navštívili naučnou stezku Mýto. Žákyně 3. B Ema Sousedíková v soutěži obsadila 1. místo a pro celou třídu získala výlet na naučnou stezku Hradiště-Libušín Akce dle ročníků: 1. ročník 2. ročník 3. ročník Toulcův dvůr živočichové na podzim Den zdraví Tonda Obal na cestách Den Země na ekofarmě Čapí hnízdo Mobilní planetárium Sluneční soustava Vycházka po Kolovratech Den zdraví Tonda Obal na cestách Velikonoční tradice ve skanzenu Den Země na ekofarmě Čapí hízdo Mobilní planetárium Sluneční soustava Ekofarma Čapí hnízdo chov hospodářských zvířat Planetárium planety, vesmír Návštěva svíčkárny v Šestajovicích Den zdraví Den Země na ekofarmě Čapí hnízdo Cyklovýlet do dendrologické zahrady Výlet parníkem do ZOO 19

20 4. ročník 5. ročník Den zdraví Soutěž v anglické konverzaci Tonda Obal na cestách Příběh potravin Den Země na ekofarmě Čapí hnízdo Ekofarma Čapí hnízdo ekologie Beseda s městskou policií Den zdraví Tonda Obal na cestách Den Země na ekofarmě Čapí hnízdo Den s mazlíčky Ve školním roce 2013/14 se zúčastnily třídy těchto ozdravných pobytů Místo konání Datum Třídy Počet žáků ŠVP s výukou plavání Srní A, 5. B 33 ŠVP o.p.s. Chaloupky Příběh obyčejného dne Zimní ozdravný pobyt Vítkovice v Krkonoších B, 3. C Dobrovolníci ze všech ročníků ŠVP s výukou plavání Srní A, B 35 ŠVP Orlík A, B, C 69 Pobyt páťáků Tři studně A, B 30 Celkem 5 akcí Dvě třetí třídy se zúčastnily pobytového programu Historie všedního dne o.p.s. Chaloupky. 16. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je ve škole realizována v rámci předmětů český jazyk, anglický jazyk, vlastivěda, hudební výchova a komunikační dovednosti. Ve školním roce 2013/14 jsme realizovali na podporu multikulturní výchovy tyto projekty: Evropa je náš domov školní projekt, při kterém si jednotlivé třídy připravují cca 20minutové prezentace k evropským státům doplněné o výstavky, ukázky i ochutnávky. Divadelní představení The cooking show Projekt Záložka třetí třídy se zúčastnily česko-slovenského projektu na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti Záložka do knihy spojuje školy: moje oblíbená 20

21 kniha. Garantem projektu je Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Ve školním roce 2013/14 byla naší partnerskou školou slovenská základní škola v Bystranech u Žiliny. Také ve školním roce 2013/14 naši žáci pomáhali. Prostřednictvím Fondu SIDUS o. p. s. jsme přispěli částkou Kč na děti a získali jsme certifikát Aktivní škola. Díky upozornění jedné z maminek se nám podařilo navázat kontakt s rodinou Karolínky Dyrynkové. Karolínce jsou 4 roky, bydlí v Hlinsku v Čechách a má vrozenou vadu, která jí neumožňuje postavit se na nožičky. Holčičce jsme sběrem víček přispěli na nákup vozíčku. 17. Prevence rizikového chování a úrazy žáků Škola má vypracovaný dlouhodobý projekt v rámci prevence rizikového chování, který je každoročně aktualizován a rozpracován v minimálním preventivním programu školy. Externě spolupracuje, dle aktuálních podmínek, s Policií ČR, městskou policií, institutem Filia, o. s., Životem bez závislosti, o. s., ProPrev, o. s., Vyšší odbornou zdravotnickou školou z Prahy 4, ul. 5. května, Dys-centrem, o. s., a dalšími organizacemi. Vlastní preventivní program je rozdělen na dvě hlavní témata, která jsou obsažena v každém ročníku. Témata učitelé zpracovávají v rámci výuky, v rámci třídních či školních projektů, některá témata realizují externí realizátoři. Preventivní témata ve školním roce 2012/13 dle ročníků 1. ročník Existují látky, které nám škodí 2. ročník Kamarádství, šikana, agrese + zdravá výživa 3. ročník Cigarety a alkohol nám škodí + naše tělo a hygiena 4. ročník Domácí násilí a zneužívání + zástava krvácení 5. ročník Gamblerství a ostatní závislosti + sexuální výchova a resuscitace V pátém ročníku je na závěr preventivního projektu řešena problematika přechodu žáků na 2. stupeň jiné školy nebo na víceletá gymnázia. Žáci se účastní několikadenního kurzu, jehož cílem je naučit žáky dovednostem a adekvátním postojům při řešení zátěžových, nečekaných nebo mezních situací, s důrazem na využití týmové spolupráce. Rozpis aktivit z oblasti prevence rizikového chování ve školním roce 2012/13 Přehled prevence - školní rok 2013/ 2014 Datum Cílová skupina Téma třídy třídy Preventivní program (ProPrev, o. s.) Zneužívání a bezpečné chování Preventivní program (ProPrev, o. s.) Moje zdraví, Závislosti, Příprava na přechod do nového prostředí 21

22 A, 3. B C Preventivní program (ProPrev, o. s.) Moje zdraví, Alkohol a cigarety nám škodí, Preventivní program (ProPrev, o. s.) Moje zdraví, Alkohol a cigarety nám škodí, ŠMP Dny prevence, Prevalis pedagogický sbor Výjezd školení, DYS-centrum, Vrbková A, 1. B, 2. A, B Městská policie, bezpečné chování C, 3. A, B, C Městská policie, bezpečné chování C, 4. A, 4. B Městská policie, bezpečné chování A, 5. B Městská policie, bezpečné chování třídy ProPrev, o. s. Kamarádství, šikana třídy, vychovatelé Den zdraví, SZŠ 5. května, první pomoc třídy Den zdraví, SZŠ 5. května, Zoubky, moje tělo třídy Třídění odpadu, Tonda obal učitelé SZŠ 5. května, 1. pomoc učitelé Mgr. Martínek, řešení konkrétních situací rodiče 5. tříd Právní odpovědnost, nebezpečí internetu, městská policie A + 5. B Preventivní výjezd, školní metodik prevence bezpečné chování, příprava na přechod do nového prostředí, žebříček hodnot, sebepoznání, důvěra, zodpovědnost Úrazy žáků ve školním roce 2013/14 celkem evidováno z toho odškodněno nebyl sepsán záznam v řešení pojišťovny celkem

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ICT plán Základní školy profesora Josefa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více