VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-KOLOVRATY ŠKOLNÍ ROK 2013/14

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Zásadní změny v síti škol a školských zařízeních ve školním roce 2013/ Zhodnocení školních vzdělávacích programů Jazykové vzdělávání a jeho podpora Pedagogičtí pracovníci základní školy... 7 a) Úvazky pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ b) Vzdělání, kvalifikace a věk pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ c) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počty žáků a) Počet zapsaných žáků pro školní rok 2014/15 a odkladů docházky na školní rok 2014/ b) Počet žáků a tříd ve školním roce 2013/ Školní družina Poradenské služby školy Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, mimoškolní činnost Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Péče o nadané žáky Polytechnická výchova Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Environmentální výchova Multikulturní výchova Prevence rizikového chování a úrazy žáků Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Výsledky přijímacího řízení Další údaje o ZŠ

3 a) Zajištění výuky, prostorové podmínky a materiální vybavení školy b) Údaje o vzdělávání žáků ve školním roce 2013/ c) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami d) Školní jídelna e) Údaje o hospodaření školy e) Autoevaluace školy ve školním roce 2013/ PŘÍLOHY

4 1. Základní údaje o škole Správní obvod Praha 22 Název školy: Základní škola Praha-Kolovraty (dle rozhodnutí č. j. MSMT / ) Zřizovatel školy: Městská část Praha-Kolovraty Adresa: Mírová 364, Praha 10 Kolovraty Telefon: , Vedení školy: Mgr. Vladimíra Neklapilová, ředitelka školy Mgr. Jana Pavlisová, zástupkyně ředitelky Kontakty: Web: Telefon: nová budova: Identifikační údaje školy: IZO: IČO: Adresa školy: Mírová 57/47, , Praha-Kolovraty Místa poskytovaného vzdělání: Mírová 57, Praha 10 Kolovraty K Poště 450/7, Praha 10 Kolovraty K Poště 320, Praha-Kolovraty Základní škola Kolovraty je škola s úplným prvním stupněm s pěti postupnými ročníky. Škola je situována ve dvou budovách v klidové části obce s dobrou dostupností městskou hromadnou integrovanou dopravou. Škola sdružuje následující zařízení: základní školu s kapacitou 295 žáků, školní družinu s kapacitou 150 žáků (od žáků), školní jídelnu s kapacitou 500 obědů. 4

5 2. Zásadní změny v síti škol a školských zařízeních ve školním roce 2013/14 S účinností od se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 350 (č. j. MSMT-39162/2013-5) S účinností od se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 210 (č. j. S-MHMP /2013) S účinností od se do školského rejstříku zapisuje místo poskytovaného vzdělání K Poště 320/5, Praha-Kolovraty 3. Zhodnocení školních vzdělávacích programů Základní škola Praha-Kolovraty poskytuje vzdělávání v oboru vzdělání se schváleným vzdělávacím programem C/01. Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Motivační název školního vzdělávacího programu je KOPR komunikace a prevence program zahrnuje prvky zdravé školy a prevence rizikového chování. Tento motivační název školního vzdělávacího programu KOPR byl vytvořen ze dvou slov komunikace a prevence. Tyto dvě oblasti jsou stěžejními a tradičními vzdělávacími oblastmi školy. Po provedených analýzách podmínek školy, jejích specifik, potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy rozděleno do čtyř priorit: poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na schopnost řešit úkoly samostatně i v týmu, vytvořit podmínky pro individuální přístup ke všem žákům, spolupracovat se sdruženími v obci na bohaté nabídce mimoškolních aktivit a zapojení žáků do dění v obci (tato spolupráce má dvojí efekt žáci získají vztah ke svému bydlišti a zároveň se rozvíjí program prevence rizikového chování), rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. V průběhu školního roku 2012/13 proběhla evaluace školního vzdělávacího programu KOPR, jejíž výstupy byly podkladem pro úpravy, které byly do dokumentu zapracovány společně s povinnými změnami stanovenými MŠMT. Podrobněji byla zpracována témata předmětu komunikační dovednosti, tak aby korespondovala se souvisejícími tématy v jiných předmětech a se školními projekty. Do učebních osnov byla zapracována výuka anglického jazyka již od 2. ročníku, a to v časové dotaci 1 hodina týdně. Provedené změny byly zahrnuty do upravené verze školního vzdělávacího programu platné od

6 Učební plán dle ŠVP KOPR č. j. 658/13 (verze platná od ) Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem disponibilní ch Český jazyk Anglický jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda IKT Tělesná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Pracovní činnosti Prvouka Komunikační dovednosti Celkem týdně: Učební plán dle ŠVP KOPR č. j. 657/13 (verze platná od pro žáky plnící povinnou školní docházku od ) Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem disponibilní ch Český jazyk Anglický jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda IKT Tělesná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Pracovní činnosti Prvouka Komunikační dovednosti Celkem týdně: Jazykové vzdělávání a jeho podpora Škola má zpracovanou koncepci výuky anglického jazyka, která je dostupná na webových stránkách školy. Na výuku anglického jazyka jsou žáci děleni do skupin dle úrovně a individuálních specifik žáků. Tyto skupinky jsou v průběhu školního roku prostupné. Ve výuce anglického jazyka se u mladších žáků zaměřujeme především na budování pozitivního vztahu k jazyku a na konverzaci. 6

7 Od školního roku 2012/2013 se naši žáci začali učit podle nových učebnic Happy Street 1 (3. třída), Happy Street 2 (4. třída) a Project 1 (5. třída) nakladatelství Oxford, které zajišťují návaznost na učebnice používané na 2. stupni základních škol. Učebnice Happy Street 1 a Happy Street 2 rozvíjí v žácích studijní dovednosti nutné pro současné i budoucí učení. Kladou důraz na všechny čtyři základní oblasti mluvení, poslech, čtení a psaní. Každá lekce je založena na nějakém novém místě z ulice, které poskytuje bohatý, ale známý kontext pro jazykové učivo. Žáci používají materiály, které jsou zábavné, různorodé a vhodně odrážejí zájmy a skutečné zkušenosti dětí, seznamují se s užitečnou slovní zásobou, vazbami a jazykovými funkcemi. Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni jednoduše v angličtině komunikovat ústně i písemně o sobě a o tématech probíraných v učebnici. Project 1 si klade za cíl uvést angličtinu do života v rámci strukturovaného učebního prostředí. Jazykové učivo je prezentováno a procvičováno v realistickém a motivujícím kontextu, a tím jsou žáci vedeni k použití svých jazykových znalostí a dovedností ve třídě i mimo ni. Využívá projektové práce, která vede žáky k používání angličtiny kreativním a imaginativním způsobem, ale přitom upevňuje nově osvojené gramatické učivo a slovní zásobu. Učebnice je také zaměřena na kulturu tak pomáhá žákům najít propojení mezi jazykem a skutečným životem. Různé oblasti života v Británii i ostatních anglicky mluvících zemích na stranách s reáliemi, které jsou v učebnici pravidelně zařazeny, vedou žáky ke zkoumání rozdílů a porovnávání s jejich vlastním kulturním zázemím. Do vzdělávacího procesu dětí zapojujeme také jejich rodiče, protože podpora a povzbuzování od rodičů jsou klíčovým prvkem ovlivňujícím učení dětí mladšího školního věku. Ve školním roce 2013/14 jsme zorganizovali soutěž v recitaci v anglickém jazyce, k podpoře anglického jazyka přispěl interaktivní program The cooking show a projekt Evropa. Žáci pracovali v zájmových kroužcích anglického a francouzského jazyka, které jsme nabídli pro různé stupně pokročilosti a všechny věkové kategorie. 5. Pedagogičtí pracovníci základní školy Záměrem vedení ZŠ Praha-Kolovraty je, aby složení pedagogického sboru umožňovalo splnit cíle vzdělávacího programu. Členové pedagogického sboru směřují k otevřené komunikaci se všemi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu žáky, jejich zákonnými zástupci i se širší veřejností. K rozvoji komunikačních dovedností, týmové spolupráce a rozšiřování škály používaných vzdělávacích metod směřuje také další vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož priority jsou každoročně specifikovány v plánu DVPP, který je vytvářen v souladu s koncepcí školy, vyhodnocováním aktuálních potřeb školy a profesního zájmu jednotlivých pedagogů. Ve školním roce 2013/14 byla výuka zajištěna 15 učitelkami a činnost školní družiny 5 vychovatelkami. Krátkodobé absence pedagogů byly řešeny suplováním, dlouhodobé 7

8 absence formou smluvně zajištěného kvalifikovaného zástupu. a) Úvazky pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školním roce 2013/14 vychovatelky 5 4,78 učitelky 15 15,24 pedagogové celkem 20 20,02 správní zaměstnanci 10 9,75 zaměstnanci celkem 30 29,77 b) Vzdělání, kvalifikace a věk pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/14 zařazení U1 vzdělání splňuje nesplňuje V ZŠ Kolovraty věk VŠ/ped. ano 2 47 U2 U3 U4 U5 VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. ano 3 50 ano 1 46 ano 3 48 ano 1 36 U6 SŠ doplňuje 1 49 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. VŠ/ped. doplňuje doplňuje 1 58 ano ano 1 40 doplňuje 4 51 ano ano 1 44 U14 SŠ/ped. ano

9 U15 SŠ/ped ne V1 střední s výučním listem ne 1 55 V2 SŠ doplňuje V3 střední s výučním listem doplňuje V4 SŠ doplňuje 6 42 V5 SŠ doplňuje 1 51 Věková struktura pedagogů Věk Do 30 let let let let 61 a více Kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci celkem počet (fyzické osoby) k Pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací Pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace 10 (z toho 8 si kvalifikaci doplňuje) 9

10 c) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Téma Školitel Účastník Časová dotace Akreditace MŠMT Matrika podzimní sběr dat (webinář) PaedDr. Pavel Pavelka ŘŠ, ZŘŠ 1,5 ano Dny prevence PREVALIS 1 18 ano Teaching English Primary School OUP, Opletalova 5, P 1 1 3,5. ano Práce s třídou, komunikační dovednosti, rizikové chování Život bez závislostí Dyscentrum Pedag. sbor 18 ano Právní vědomí učitele, šikana Mgr. Michaela Veselá 5 6 ano Komunikace s rodiči problémových dětí, problémové chování Mgr. Zdeněk Martínek 5 6 Spojení výtvarných technik s výukou E. Trauškeová 8 2 Encaustika I. malování rozehřátým voskem Mgr. J. Školaudová 1 8 ano Tvorba logických úloh Mensa ČR 2 6 Výsledky šetření PIRLS 2011, TIMSS 2011 ČŠI ŘŠ 4 Co by měl znát správce Bakalářů PaedDr. Pavel Pavelka ZŘŠ 11 ano Papírové chumelení Zřetel s.r.o 1 4 ano Instruktor školního lyžování BP Sport s.r.o. Roháče z Dubé 5, Č. Budějovice 2 22 ano Správní řízení Fakta s.r.o ano Project Principles and Processes OUP, Opletalova 5, P1 1 2 ano KUPOZ stupeň Junior Začínáme s metodou dr. Hejného matematika KUPROG Cz. s.r.o., Praha 8 PhDr. E. Bomerová, Braškovská 8, Praha ano 11 4 ano Školení iset modul školního testování ČŠI, Arabská 8, P ano Povídáme, čteme a dotváříme texty FZŠ prof. O. Chlupa 1 4 ano Teaching English Primary School OUP, Opletalova 5, P ano AKCENT Colledge Conference organised in conjunction with AKCENT IH Prague AKCENT Colledge, Bítovská 5, P4 1 5 ano Komunikace s rodiči nepřizpůsobivých dětí, problémové chování Mgr. Zdeněk Martínek 3 6 Kvalifikační studium pedagogických pracovníků JABOK, P ano 10

11 Doplnění odborné kvalifikace 3 Počet účastníků průběžného vzdělávání 20 Průměrná délka průběžného studia 13 hodin 6. Počty žáků a) Počet zapsaných žáků pro školní rok 2014/15 a odkladů docházky na školní rok 2014/15 Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2013/14 probíhal v termínu od 5. do O výsledku přijímacího řízení byli rodiče informováni v souladu se zákonem č. 561/2005 Sb. (školský zákon) a další platnou legislativou prostřednictvím webových stránek školy. Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2014/15 Termín: Počet zapsaných Z toho odklady loňské Odklady Přijatí na jinou ZŠ Přijatí b) Počet žáků a tříd ve školním roce 2013/14 Ve školním roce 2013/14 navštěvovalo ZŠ Praha-Kolovraty v průměru 261 žáků. Výuka probíhala ve 13 třídách s průměrným počtem 20 žáků na jednu třídu. Průměrné počty žáků ve školním roce (ke dni ) A A A A A B B B B B C C C Celkem žáků na konci školního roku 2013/14 Celkem tříd

12 Grafické znázornění počtu žáků 12

13 Vývoj počtu žáků za posledních osm let (včetně žáků přihlášených k docházce ve školním roce 2014/15) Školní rok Kapacita školy Počet žáků Vzestup počtu o 2007/8 2008/9 2009/ / / / / / A B C A B C A B C A B C A B C

14 7. Školní družina Kontakty: Web: Telefon: Identifikační údaje ŠD: IZO: Adresa ŠD: K Poště 450/7, Praha-Kolovraty Počet oddělení 5 Počet žáků 150 Činnost školní družiny probíhá v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Poskytuje žákům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Školní družina s maximálním povoleným počtem 150 žáků realizovala ve školním roce 2013/14 svoji činnost v pěti odděleních po 30 žácích. Činnost oddělení je situována do běžných učeben, ve kterých probíhá v dopoledních hodinách výuka. Naplnění hygienických požadavků daných platnou legislativou a dosažení požadovaného režimu je zajištěno maximálním využitím všech prostor budovy a dostatečným vybavením pro odpočinek. Provoz školní družiny (ŠD) se řídí samostatně zpracovaným vnitřním řádem a provozním řádem školní družiny. Ranní provoz je zajištěn od 6.30 hod. do 7.40 hodin a odpolední provoz od hod. do hodin. V režimu školní družiny je zařazen pobyt venku od do hodin (dle počasí). Školní družina fungovala ve školním roce 2013/14 zpravidla pro žáky 1. až 3. tříd. Přijímání žáků proběhlo na základě stanovených kritérií ředitelky školy. Pro školní rok 2013/14 byla stanovena tato kritéria: Do školní družiny byli přijímáni žáci od 1. do 3. ročníku na základě rodiči řádně a pravdivě vyplněné přihlášky, která byla ke stažení na webu školy. Žáci byli přijímáni do naplnění kapacity ŠD. Přednostně byli přijímáni žáci zaměstnaných zákonných zástupců a děti s celotýdenní docházkou v plném režimu; mladší žáci mají přednost před staršími, a to v tomto pořadí: 1. Žáci 1. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené. 2. Žáci 2. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené. 3. Dojíždějící žáci 3. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené. 4. Žáci 3. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené. 14

15 Přijímací řízení proběhlo od do O výsledcích byli rodiče informováni na webových stránkách školy. 8. Poradenské služby školy Škola poskytuje poradenské služby prostřednictvím odborných pracovníků: Vychovatel 1 speciální pedagog: poradenství, nápravná péče, monitoring žáků se SVP, realizace programu KUPOZ Vychovatel 2 školní metodik prevence: příprava a koordinace preventivního programu školy, řešení konfliktních situací, poradenství, vedení preventivního týmu školy, vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování Spolupracující poradenská zařízení: SPC Praha 7: konzultace, sledování žáků PPP Praha 10, Jabloňová: pravidelné konzultace, depistáže, vyšetření žáků DYS centrum: poradenství, konzultace, vzdělávání pedagogů Oddělení prevence městské policie 9. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, mimoškolní činnost Spolupráce s rodiči a zřizovatelem probíhá v průběhu celého školního roku. Školská rada Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Školská rada vznikla Řeší problematiku dle svých kompetencí daných zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s jednacím řádem. Spolupráce školské rady se školou je velmi dobrá. Školská rada má celkem 6 členů: 2 zástupce z řad rodičů, 2 zástupce základní školy, 2 zástupce zřizovatele. Dne proběhly řádné volby členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků a z řad pedagogů. 15

16 Kontakty: Web: Členové školské rady: Za rodiče: Stanislava Bartošová Bernard Lukáš Za ÚMČ Vítková Hana Ing. Král Petr Za školu: Mgr. Monika Pikardová Luďka Kvašová Zasedání školské rady ve školním roce 2013/2014: Partneři školy: Klub Kolovraty Klubko o.s. poskytování finančních prostředků na zkvalitnění vzdělávání Infocentrum Kolovraty spolupráce na akcích Pasování čtenářů (2. ročníky), Vánoční jarmark v Kolovratech, Velikonoční jarmark v Kolovratech Občanské sdružení Naše Kolovraty Rodinné centrum Macek Kolovraty Klub U Boudů Kolovraty Věda nás baví, o. p. s. VOŠ a SOŠ zdravotnická Mensa ČR Oxford University Press Centrum pro volný čas Na Fialce Říčany Česká federace dámy Ve školním roce 2012/13 se žáci ZŠ Praha-Kolovraty aktivně zúčastnili řady soutěží a akcí pořádaných mimo školu. Soutěž ve sběru papíru V soutěži pražských škol ve sběru papíru, kterou pořádá a. s. Pražské služby, se naše škola umístila na skvělém 2. místě. Matematická soutěž Klokan V matematické soutěži škol pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci získali v kategorii Cvrček naši žáci Matouš Bernard a Marek Ďoubal 1. místo 16

17 Krajské finále ve vybíjené dívky Naše žákyně postoupily do krajského kola soutěže ve vybíjené ASŠK ČR, kde získaly stříbro. Družstvo: 5. třída Nováčková Karolína, Špejzlová Martina, Bartošíková Sára, Kocourková Tereza, Bernardová Markéta, Krejčí Daniela, Krňanská Markéta; 4. třída Kubatíková Bára, Červenková Zuzana, Očadlíková Klára, Dupuy Alex; 3. třída Šachová Kateřina Aprílový běh Vybraní žáci reprezentovali ZŠ Praha Kolovraty na 20. ročníku APRÍLOVÉHO BĚHU, který se konal v parku na Židovských pecích. Celkem se na čtyřech tratích v osmi kategoriích představilo 500 závodníků z 18 škol. Naše škola se tohoto běhu zúčastnila prvním rokem a ostudu žáci určitě neudělali. Získali jsme 1x první místo Kateřina Šáchová 3. třída, 1x čtvrté místo Karolína Nováčková 5. třída a 1x páté místo Laura de Heij. Turnaj v dámě finále v Pardubicích se v Pardubicích konal finálový turnaj projektu Dáma do škol Think Big Cup. Turnaje se zúčastnili čtyři ve školním kole nejlépe umístění žáci, aby změřili své síly s hráči z nejrůznějších koutů Čech i Moravy. Lukáš Bartoš ze 4. B se umístil na krásném 4. místě, Filip Slanina ze 4. A na 5. místě, Jakub Heřmánek ze 4. A na 7. místě a Adam Hofman z 5. A obsadil 15. místo z 20 soutěžících v této kategorii. Dětský fotbalový pohár Dne se vybraní žáci 1. a 2. tříd naší školy zúčastnili Dětského fotbalového poháru, jehož pořadatelem je Pražský fotbalový svaz (PFS) ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (AŠSK) a za podpory Magistrátu hl. města Prahy (MHMP). I ve velké konkurenci se našim družstvům podařilo obsadit 4. a 8. místo. Astronomická olympiáda Dne Rodinné centrum Macek o. s. pořádalo školní kolo Astronomické olympiády. Akce se zúčastnili tři žáci naší školy a všichni postoupili do krajského korespondenčního kola. 4. třída ZŠ Bartoš Lukáš 27 bodů 2. třída ZŠ Ďoubal Vojtěch 16 bodů 3. třída ZŠ Ďoubal Marek 15 bodů Logická olympiáda (Dětská MENSA ČR) V kategorie A (první stupeň ZŠ) se do soutěže zapojilo 9042 řešitelů, z toho v našem kraji 970. Do krajského semifinále postoupili tito žáci naší školy: Syrovátková Iva (3. A) pořadí v kraji , celkové pořadí Doubravová Anežka (4. A) pořadí v kraji , celkové pořadí Bartoš Lukáš (4. B) pořadí v kraji , celkové pořadí se tito žáci zúčastnili krajského kola Logické olympiády. Nejlépe si vedl Lukáš Bartoš, který se v konkurenci 48 žáků umístil na skvělém 9. místě. 17

18 10. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Ve školním roce 2013/14 se škola neúčastnila žádného rozvojového či mezinárodního programu. 11. Péče o nadané žáky Nadaní žáci s doporučením poradenského zařízení mají zpracován IVP, dle kterého jsou vzděláváni. Od školního roku 2013/14 škola spolupracuje s Mensou ČR a organizací Věda nás baví, o. p. s. Žáci měli možnost se účastnit soutěží: Logická olympiáda (logika) Taktik (matematika, logika) Česká dáma Astronomická olympiáda Klokan Nadání žáků podporuje škola také pořádáním akce Škola má talent. Spolupracujeme s organizacemi, které vyhledávají sportovně a umělecky nadané žáky. Pedagogický sbor je průběžně proškolován v oblasti práce s nadanými žáky. 12. Polytechnická výchova Polytechnická výchova je realizována zejména v předmětech prvouka, přírodověda, pracovní činnosti a informační technologie, dále se promítá do činností školní družiny. K rozvoji polytechnické výchovy dále přispívá školní projekt Vánoční jarmark (výroba vánočních předmětů a dekorace). Žákům nabízíme zájmové útvary, které polytechnickou výchovu podporují výtvarný kroužek a kroužek Věda nás baví. 13. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí Škola nemá zřízené přípravné třídy. Ve školním roce 2013/14 jsme evidovali jeden případ žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí. Případ byl řešen ve spolupráci s PPP Jabloňová a odborem sociálních věcí a zdravotnictví (úsek sociálně-právní ochrany dětí) Prahy

19 14. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve školním roce 2013/14 navštěvovali naši školu 2 žáci cizí státní příslušnosti: 1 Slovensko 1 Čína Vzdělávání těchto žáků probíhá ve spolupráci s rodinami bez problémů. 15. Environmentální výchova Environmentální výchova je ve škole realizována v rámci předmětů prvouka, přírodověda, vlastivěda, informační a komunikační technologie, tělesná výchova, pracovní činnosti a komunikační dovednosti. Ve školním roce 2013/14 pedagogové přepracovali koncepci předmětu komunikační dovednosti, kde jsou témata environmentální výchovy zahrnuta. V rámci tohoto předmětu žáci získávají základní znalosti a dovednosti k citlivému přístupu k přírodnímu a kulturnímu dědictví, uvědomují si podmínky života a možnost jejich ohrožení. Školní projekty na podporu environmentální výchovy ve školním roce 2013/14: Sběr papíru Barevné dny Den zdraví (návštěva centra Čapí hnízdo) Den Země Žáci 3. B se zúčastnili soutěže Maluj a buď blíž přírodě pořádané Českým svazem ochránců přírody. V rámci soutěže žáci navštívili naučnou stezku Mýto. Žákyně 3. B Ema Sousedíková v soutěži obsadila 1. místo a pro celou třídu získala výlet na naučnou stezku Hradiště-Libušín Akce dle ročníků: 1. ročník 2. ročník 3. ročník Toulcův dvůr živočichové na podzim Den zdraví Tonda Obal na cestách Den Země na ekofarmě Čapí hnízdo Mobilní planetárium Sluneční soustava Vycházka po Kolovratech Den zdraví Tonda Obal na cestách Velikonoční tradice ve skanzenu Den Země na ekofarmě Čapí hízdo Mobilní planetárium Sluneční soustava Ekofarma Čapí hnízdo chov hospodářských zvířat Planetárium planety, vesmír Návštěva svíčkárny v Šestajovicích Den zdraví Den Země na ekofarmě Čapí hnízdo Cyklovýlet do dendrologické zahrady Výlet parníkem do ZOO 19

20 4. ročník 5. ročník Den zdraví Soutěž v anglické konverzaci Tonda Obal na cestách Příběh potravin Den Země na ekofarmě Čapí hnízdo Ekofarma Čapí hnízdo ekologie Beseda s městskou policií Den zdraví Tonda Obal na cestách Den Země na ekofarmě Čapí hnízdo Den s mazlíčky Ve školním roce 2013/14 se zúčastnily třídy těchto ozdravných pobytů Místo konání Datum Třídy Počet žáků ŠVP s výukou plavání Srní A, 5. B 33 ŠVP o.p.s. Chaloupky Příběh obyčejného dne Zimní ozdravný pobyt Vítkovice v Krkonoších B, 3. C Dobrovolníci ze všech ročníků ŠVP s výukou plavání Srní A, B 35 ŠVP Orlík A, B, C 69 Pobyt páťáků Tři studně A, B 30 Celkem 5 akcí Dvě třetí třídy se zúčastnily pobytového programu Historie všedního dne o.p.s. Chaloupky. 16. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je ve škole realizována v rámci předmětů český jazyk, anglický jazyk, vlastivěda, hudební výchova a komunikační dovednosti. Ve školním roce 2013/14 jsme realizovali na podporu multikulturní výchovy tyto projekty: Evropa je náš domov školní projekt, při kterém si jednotlivé třídy připravují cca 20minutové prezentace k evropským státům doplněné o výstavky, ukázky i ochutnávky. Divadelní představení The cooking show Projekt Záložka třetí třídy se zúčastnily česko-slovenského projektu na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti Záložka do knihy spojuje školy: moje oblíbená 20

21 kniha. Garantem projektu je Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Ve školním roce 2013/14 byla naší partnerskou školou slovenská základní škola v Bystranech u Žiliny. Také ve školním roce 2013/14 naši žáci pomáhali. Prostřednictvím Fondu SIDUS o. p. s. jsme přispěli částkou Kč na děti a získali jsme certifikát Aktivní škola. Díky upozornění jedné z maminek se nám podařilo navázat kontakt s rodinou Karolínky Dyrynkové. Karolínce jsou 4 roky, bydlí v Hlinsku v Čechách a má vrozenou vadu, která jí neumožňuje postavit se na nožičky. Holčičce jsme sběrem víček přispěli na nákup vozíčku. 17. Prevence rizikového chování a úrazy žáků Škola má vypracovaný dlouhodobý projekt v rámci prevence rizikového chování, který je každoročně aktualizován a rozpracován v minimálním preventivním programu školy. Externě spolupracuje, dle aktuálních podmínek, s Policií ČR, městskou policií, institutem Filia, o. s., Životem bez závislosti, o. s., ProPrev, o. s., Vyšší odbornou zdravotnickou školou z Prahy 4, ul. 5. května, Dys-centrem, o. s., a dalšími organizacemi. Vlastní preventivní program je rozdělen na dvě hlavní témata, která jsou obsažena v každém ročníku. Témata učitelé zpracovávají v rámci výuky, v rámci třídních či školních projektů, některá témata realizují externí realizátoři. Preventivní témata ve školním roce 2012/13 dle ročníků 1. ročník Existují látky, které nám škodí 2. ročník Kamarádství, šikana, agrese + zdravá výživa 3. ročník Cigarety a alkohol nám škodí + naše tělo a hygiena 4. ročník Domácí násilí a zneužívání + zástava krvácení 5. ročník Gamblerství a ostatní závislosti + sexuální výchova a resuscitace V pátém ročníku je na závěr preventivního projektu řešena problematika přechodu žáků na 2. stupeň jiné školy nebo na víceletá gymnázia. Žáci se účastní několikadenního kurzu, jehož cílem je naučit žáky dovednostem a adekvátním postojům při řešení zátěžových, nečekaných nebo mezních situací, s důrazem na využití týmové spolupráce. Rozpis aktivit z oblasti prevence rizikového chování ve školním roce 2012/13 Přehled prevence - školní rok 2013/ 2014 Datum Cílová skupina Téma třídy třídy Preventivní program (ProPrev, o. s.) Zneužívání a bezpečné chování Preventivní program (ProPrev, o. s.) Moje zdraví, Závislosti, Příprava na přechod do nového prostředí 21

22 A, 3. B C Preventivní program (ProPrev, o. s.) Moje zdraví, Alkohol a cigarety nám škodí, Preventivní program (ProPrev, o. s.) Moje zdraví, Alkohol a cigarety nám škodí, ŠMP Dny prevence, Prevalis pedagogický sbor Výjezd školení, DYS-centrum, Vrbková A, 1. B, 2. A, B Městská policie, bezpečné chování C, 3. A, B, C Městská policie, bezpečné chování C, 4. A, 4. B Městská policie, bezpečné chování A, 5. B Městská policie, bezpečné chování třídy ProPrev, o. s. Kamarádství, šikana třídy, vychovatelé Den zdraví, SZŠ 5. května, první pomoc třídy Den zdraví, SZŠ 5. května, Zoubky, moje tělo třídy Třídění odpadu, Tonda obal učitelé SZŠ 5. května, 1. pomoc učitelé Mgr. Martínek, řešení konkrétních situací rodiče 5. tříd Právní odpovědnost, nebezpečí internetu, městská policie A + 5. B Preventivní výjezd, školní metodik prevence bezpečné chování, příprava na přechod do nového prostředí, žebříček hodnot, sebepoznání, důvěra, zodpovědnost Úrazy žáků ve školním roce 2013/14 celkem evidováno z toho odškodněno nebyl sepsán záznam v řešení pojišťovny celkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-KOLOVRATY ŠKOLNÍ ROK 2012/13 1 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Praha-Kolovraty Vedení školy: Mgr. Vladimíra Neklapilová, ředitelka

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080 Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle Identifikátor školy: 600 037 347 Termín konání inspekce: 3. - 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více