Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Dolní Bojanovice září 2012

2 Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení školy 4. Zápis a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Výsledky inspekcí provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových programů 12. Zapojení školy do celoživotního učení 13. Projekty financované z cizích zdrojů 14. Spolupráce školy s ostatními subjekty 15. Zhodnocení a závěr 16. Schválení výroční zprávy 17. Seznámení s výroční zprávou

3 1. Základní údaje o škole Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, Název školy: Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, Školní 195, Dolní Bojanovice Charakteristika školy: úplná základní škola, jež poskytuje v souladu se zřizovací listinou ze dne vzdělávání a výchovu žákům od 1. do 9. ročníku ZŠ. Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Krédo školy: Tvořivý učitel aktivní žák spokojený rodič. Kapacita ZŠ: Kapacita MŠ: Kapacita ŠD: Kapacita ŠJ: 540 žáků 110 dětí 60 žáků 570 jídel Právní forma: příspěvková organizace, v právní subjektivitě od Školská rada: SRPDŠ: zřízena , předseda Miloslav Komosný předsedkyně Lucie Lekavá IČ školy: IZO subjektu: RED IZO: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Martin Maňas ředitel školy zástupkyně ředitele ZŠ kancelář školy výchovný poradce školní družina mateřská škola školní jídelna Zřizovatel: Obec Dolní Bojanovice Adresa zřizovatele: OÚ Dolní Bojanovice, Hlavní 383, Dolní Bojanovice Kontakt zřizovatele: ,

4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1. Základní škola Základní škola poskytuje základní vzdělávání. Škola v uvedeném školním roce vzdělávala dle Školního vzdělávacího programu Vzdělávání, které baví, č.j. 375/ Počet tříd, žáků a průměr žáků na třídu v ZŠ (k ) Třída: Počet žáků na začátku Počet žáků na konci Průměrný počet žáků školního roku školního roku na třídu 1.A A B A B A A Celkem 1. stupeň A A B A A Celkem ,8 Celkem škola , Vyučované volitelné předměty Z nabídky volitelných předmětů si žáci či jejich zákonní zástupci vybrali následující: 6. ročník: Konverzace v anglickém jazyce (2 hodiny týdně) Mediální výchova, 1. skupina (1 hodina týdně) Sportovní hry, 2. skupina (1 hodina týdně) 7. ročník: Konverzace v anglickém jazyce (1 hodina týdně) Počítačové praktikum (1 hodina týdně) 8. ročník: Počítačové praktikum (1 hodina týdně) Psaní na PC (1 hodina týdně) 9. ročník: Psaní na PC (1 hodina týdně) Mediální výchova, 1. skupina (1 hodina týdně) Etická výchova, 2. skupina (1 hodina týdně) Vyučované nepovinné předměty V 1. až 9. ročníku probíhala výuka nepovinného předmětu Náboženství.

5 2.2. Mateřská škola Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu Aby nám spolu bylo dobře Počet tříd, dětí a průměr počtu dětí na třídu v MŠ (k ) Školní rok 2011/2012 Počet tříd Počet dětí Průměrný počet dětí na třídu MŠ , Školní družina Školní družina je součástí školy a poskytuje zájmové vzdělávání Počet oddělení, žáků a průměr počtu žáků na oddělení ve školní družině (k ) Školní rok 2011/2012 Počet oddělení Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu ŠD

6 3. Personální zabezpečení školy (k ) 3.1. Přehled pedagogických pracovníků a jejich funkcí: Vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Martin Maňas Zástupkyně ředitele pro ZŠ: Mgr. Miroslava Zmrzlíková Zástupkyně ředitele pro MŠ: Bc. Olga Esterková Školní funkce: Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátoři ŠVP: Mgr. Ivana Kramářová, Mgr. Aneta Ištvánková Metodik ICT: Mgr. Libor Vychodil Školní metodik prevence: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátor PR: Mgr. Ivana Kramářová Koordinátor EVVO: Mgr. Pavla Šmachová Školní speciální pedagog: Mgr. Eva Králíková Vedoucí metodického sdružení 1. stupně: Mgr. Aneta Ištvánková Vedoucí předmětové komise jazyků: Mgr. Martin Maňas Vedoucí předmětové komise přírodních věd: Mgr. Miroslava Zmrzlíková Vedoucí předmětové komise výchov: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátor kulturních a sběrových akcí: Mgr. Blanka Kouřilová Asistentky pedagoga: Marta Jašková, Vladimíra Pavková Školní časopis: Mgr. Alena Tlachová PC fotoarchív: Mgr. Blanka Kouřilová Školní bufet: Vladimíra Pavková Technik BOZP: Hana Holečková Technik PO: Luděk Ujčík Zdravotníci: M. Jašková (1. stupeň), Mgr. B. Kouřilová (), R. Komlošová (MŠ) Třídní učitelé ZŠ: 1.A Mgr. Marta Čížková 5.A Mgr. Alena Zemanová 2.A Mgr. Aneta Ištvánková 6.A Mgr. Libor Vychodil 2.B Mgr. Marie Janošková 7.A Mgr. Ivana Kramářová 3.A Mgr. Eva Králíková 7.B Mgr. Marie Dvořáková 3.B Mgr. Magda Svobodová 8.A Mgr. Pavla Šmachová 4.A Mgr. BcA. Ludmila Klubusová 9.A Mgr. Tibor Zmrzlík Netřídní učitelé ZŠ: Ivana Dokoupilová, Mgr. Blanka Kouřilová, Mgr. Dagmar Lovecká, Mgr. Vítězslav Navrátil, Mgr. Alena Tlachová, Mgr. Božena Bolfíková Vychovatelky školní družiny: Marta Jašková, Vladimíra Pavková Učitelky MŠ: třída Berušky Blanka Andrýsková, Hana Holečková třída Motýlci Ivana Kolibová třída Světlušky Bc. Olga Esterková, Zlatuše Šefčíková třída Včeličky Růžena Komlošová, Mgr. Hana Scholtzová (do )

7 3.2. Přehled nepedagogických pracovníků a jejich funkcí Ekonomický úsek Mzdová účetní, personalistka: Jarmila Křížová Finanční a majetková účetní, inventarizace: Ludmila Janečková Provozní úsek Školník, správce venkovního areálu, požární preventista: Luděk Ujčík Uklízečky ZŠ: Marie Kovaříková, Jana Labská, Marta Makuderová, Blažena Najvárková, Štěpánka Šebestová Uklízečky MŠ: Marie Mrkvová, Dana Návarová Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP a PO: Ing. Jaroslav Slavík, externí pracovník Školní jídelna Vedoucí školní jídelny: Irena Šindarová Hlavní kuchařka: Jiřina Vaculíková Kuchařky: Marie Jarošková, Anna Kašníková, Věra Kosíková, Marie Mísařová, Jarmila Němcová, Lenka Selucká 3.3. Počet zaměstnanců školy Počet pedagogických pracovníků ZŠ: 21 Počet pedagogických pracovníků ŠD: 2 Počet pedagogických pracovníků MŠ: 7 Počet nepedagogických pracovníků školy: 18, z toho školní jídelna 8, provozní úsek 10 Počet pracovníků školy na mateřské či rodičovské dovolené: 2 Počet pracovníků uvolněných pro výkon veřejné funkce: 1 Celkem: 51 (30 pedagogických, 18 nepedagogických, 3 ostatní).

8 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků k povinné školní docházce a k předškolnímu vzdělávání 4.1. Zápis do základní školy Datum zápisu: Počet žáků u zápisu: 49 Počet přijatých žáků: 35 Z toho nastoupilo: 34 Počet odkladů: Zápis do mateřské školy Datum zápisu: Počet dětí u zápisu: 64 Počet přijatých dětí: 34 Počet nepřijatých dětí: 30

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (stav k ) 5.1. Hodnocení prospěchu Třída počet žáků Průměrná známka na prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho opakují vysvědčení 1.A 26 1, A. 17 1, B 17 1, A 16 1, B 15 1, A 21 1, A 27 1, stupeň 139 1, celkem 6.A 30 1, A 21 1, B 18 1, A 23 1, A 27 1, celkem 119 1, Škola celkem 258 1, Hodnocení absence Třída Celkem zameškaných Průměr na žáka Počet omluvených Průměr na žáka Počet neomluvených Průměr na žáka hodin hodin hodin 1.A A B A B A A stupeň celkem 6.A A B A ,87 9.A , ,5 0 0 celkem , ,8 43 0,36 Škola celkem ,8 43 0,17

10 5.3. Hodnocení chování Stupeň chování počet 1.pololetí/2. pololetí 2 0/0 3 0/ Kázeňská a výchovná opatření Druh opatření počet 1. pololetí / 2. pololetí Napomenutí TU 14/8 Důtka TU 3/3 Důtka ŘŠ 0/2 Pochvala TU 16/45 Pochvala ŘŠ 10/ Testování žáků Ve školním roce 2011/2012 škola testovala žáky v těchto ročnících a předmětech či oblastech: 3. ročník: Čj, M, Aj, Člověk a jeho svět, klíčové kompetence 5. ročník: Čj, M, Aj, obecné studijní předpoklady, celoplošné testování MŠMT (Čj, M, Aj) 7. ročník: Čj, M, Aj, obecné studijní předpoklady 9. ročník: Čj, M, Aj/Nj, obecné studijní předpoklady, klíčové kompetence, informační gramotnost, celoplošné testování MŠMT (Čj, M, Aj/Nj).

11 5.6. Údaje o přijímacím řízení na střední školy Obory Počty žáků maturitní/ z toho gymnázium/z toho umělecký obor 21/3/1 Učební/z toho žáků vycházejících z 8. ročníku 7/1 Žák Název školy Obor M/U (maturitní/učební) 1 Střední škola polytechnická Brno Podlahář učební obor 2 Gymnázium Břeclav Všeobecné maturitní obor 3 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Strojní mechanik učební obor Beneše a střední odborné učiliště Břeclav 4 Střední odborná škola a Střední odborné Automechanik učební obor učiliště automobilní Kyjov 5 Střední škola průmyslová a umělecká Technické lyceum maturitní obor Hodonín 6 Cyrilometodějské gymnázium a střední Předškolní a mimoškolní maturitní obor pedagogická škola Brno činnost 7 Gymnázium a střední pedagogická škola Předškolní a mimoškolní maturitní obor Přerov pedagogika 8 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Strojní mechanik učební obor Beneše a střední odborné učiliště Břeclav 9 Odborné učiliště a praktická škola Brno Knihařské práce Brno učební obor 10 Střední škola průmyslová a umělecká Technické Lyceum maturitní obor Hodonín 11 Stojanovo gymnázium Velehrad Všeobecné maturitní obor 12 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná Laboratorní asistent maturitní obor škola zdravotnická Brno 13 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Elektrotechnika maturitní obor Beneše a střední odborné učiliště Břeclav 14 Gymnázium Hodonín Všeobecné maturitní obor 15 Střední škola průmyslová Stavebnictví maturitní obor a umělecká Hodonín 16 Integrovaná střední škola Hodonín Mechanik - seřizovač maturitní obor 17 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Strojní mechanik učební obor Beneše a střední odborné učiliště Břeclav 18 Konzervatoř Brno Hudba maturitní obor 19 Integrovaná střední škola Hodonín Kadeřník učební obor 20 Střední odborná škola oděvní a střední Grafický design maturitní obor odborné učiliště Strážnice 21 Střední odborná škola Strážnice Technické lyceum maturitní obor 22 Integrovaná střední škola Hodonín Tesař učební obor 23 Obchodní akademie Hodonín Ekonomické lyceum maturitní obor 24 Střední odborná škola zdravotnická Sociální péče maturitní obor a sociální Kyjov 25 Obchodní akademie Hodonín Ekonomické lyceum maturitní obor 26 Střední průmyslová škola Břeclav Strojírenství maturitní obor 27 Obchodní akademie Hodonín Ekonomické lyceum maturitní obor 28 Střední škola průmyslová Hodonín Technické lyceum maturitní obor

12 6. Prevence sociálně patologických jevů 6.1. Zabezpečení prevence sociálně patologických jevů Na škole působí výchovná poradkyně, která je zároveň školní metodičkou prevence. Škola má každoročně vypracován Minimální preventivní program, který je na konci roku vyhodnocován Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně-pedagogickým centrem Škola evidovala 39 žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP nebo v SPC. Dva žáci byli integrovaní a byl pro ně zpracován IVP, 3 žáci měli vypracován IVP bez integrace, 1 žák byl hodnocen slovně (z matematiky). Na vyšetření do PPP nebo do SPC bylo ve školním roce 2011/2012 posláno 15 žáků Protidrogová prevence Cílem je především zvýšení odolnosti dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům, snížení rizik a vlivů, které narušují společenský vývoj dětí a jejich zdraví. Na škole probíhá protidrogová prevence podle Minimálního preventivního programu (MPP). Během měsíce září byli zákonní zástupci žáků šestých tříd seznámeni s prevencí školy v oblasti zneužívání návykových látek. Svým podpisem potvrdili souhlas či nesouhlas nezletilého žáka školy s orientačním testováním žáka na přítomnost omamných a psychotropních látek (OPL). Ke zlepšení klimatu třídy jsou prováděny v každé třídě sociogramy, které mapují vztahy žáků ve třídě, zájem o výuku, jasnost pravidel, podpora učitele žákům. To vše vede k efektivnímu školnímu prostředí Problémoví žáci, kázeňské a výchovné prohřešky Jeden žák v 8. ročníku měl větší počet neomluvených hodin. Se zákonným zástupcem tohoto žáka bylo jednáno, neomluvené hodiny byly hlášeny na orgán sociálně právní ochrany dítěte. Rodič se školou spolupracoval, na jednání se vždy dostavil a projevoval snahu na vyřešení problému. Vážnější kázeňské prohřešky byly řešeny se zákonnými zástupci žáků na výchovné komisi a po projednání v pedagogické radě byla přijímána výchovná opatření Uskutečněné akce k prevenci sociálně patologických jevů Veletrh vzdělávání vycházející žáci IPS ÚP Hodonín vycházející žáci Schůzka s rodiči vycházejících žáků rodiče Pracovní setkání školních metodiků prevence ŠMP Gastroden Bzenec vycházející žáci Technické lyceum Strážnice vycházející žáci prosinec 2011 Sbírka na dvě adoptované děti z Indie ročník březen Beseda Výživa dětí ročník duben Adopce na dálku, Pomozte dětem ročník OS Hodonín - účast na soudním procesu vycházející žáci K centrum Hodonín vycházející žáci průběžně Kapka prevence 3. AB průběžně Dny otevřených dveří jednotlivých škol vycházející žáci průběžně zástupci středních škol náboráři průběžně netradiční rodičovské schůzky 7. AB průběžně schůzky Školního parlamentu zástupci žáků, ředitel školy průběžně schránka důvěry pro všechny žáky školy průběžně sociogramy ročník

13 7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 7.1. Pedagogičtí pracovníci ZŠ Název školení Počet zúčastněných Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 2 Aktuální stav školské legislativy 1 Software Activ Inspire 5 Multikulturní výchova pro učitele ZŠ 2 Chemická legislativa ve školní praxi 1 Tvorba a využití didaktických textů v chemii 1 Pedagogická intervence v hodinách chemie 1 Práce s pohádkou na 1. stupni ZŠ 1 Vítejte u nás 1 Čtenářská gramotnost klíč k úspěchu 1 Výuka AJ na 1. stupni ZŠ 1 Rozvoj čtenářské gramotnosti 1 Poselství Vánoc 1 Poselství Velikonoc 1 Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky 3 Periodické školení BOZP a PO Pedagogičtí pracovníci MŠ Název školení Počet zúčastněných Individualizace předškolního vzdělávání 1 Evaluace v MŠ 1 Co nám říká písmo (1. část) 1 BOZP a PO 1 Současné dítě v MŠ a kořeny vzniku sociálněpatologických 1 jevů Co nám říká písmo (2. část) 1 Rozvíjení smyslového vnímání u dětí jako 2 prevence SPU 7a 7x o alergii a astmatu 1 Devět životních stylů mládeže 1 Kooperativní činnosti v MŠ 1 Právní poradna pro ředitelky MŠ 1 Mluvíme, mluvíme a nějak to nefunguje 2 Komunikace s dítětem 9 Periodické školení BOZP a PO Nepedagogičtí pracovníci Název školení Počet zúčastněných Program VEMA (mzdy) 1 DPH 1 Spotřební koš ve školním stravování 1 FKSP 1 Roční zúčtování daně 1 Zákoník práce 1 Účetnictví příspěvkových organizací 1 Periodické školení BOZP a PO 18

14 8. Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti 8.1. Akce ZŠ Název akce: Slavnostní přivítání prvňáčků Patronát nad prvňáčky Výstava dýní Sběr papíru Podzimní výstava v KD Drakiáda Kapka prevence Divadlo Radost v Brně Veletrh vzdělávání Hodonín Gastroden Bzenec K-centrum Hodonín Exkurze do knihovny v Hodoníně Návštěva místní knihovny Netradiční rodičák Čertovské harašení Vánoční skanzen ve Strážnici Víkendovka Výstava trofejí v Kyjově Ježíškovy dílny Úřad práce Hodonín Koncert skupiny Mbunda Afrika Ples školy Polonéza žáků Školní volby Masopust Beseda se spisovatelkou I. Březinovou Přednáška o výživě Návštěva velikonoční výstavy Návštěva OÚ Dolní Bojanovice Návštěva Slovácké chalupy Dopravní hřiště Škola v přírodě Ozdravný pobyt v Itálii Ukázka dravých ptáků Focení tříd Přírodovědná exkurze Exkurze na statek Den dětí Bláznivý týden Návštěva Okresního soudu Školní akademie Prázdninový příměstský tábor Slavnostní rozloučení s 9. A na OÚ účast: 1. AB, rodiče 1. A, 9. A 1. stupeň všichni všichni 1. stupeň 3. ročník všichni 9. A 9. A 9. A 6. A, 7. AB 9. A 7. AB, 1. A 1. stupeň 1. stupeň 5. A veřejnost 9. A všichni veřejnost 9. A ŠD všichni 6. A, 3. AB 2. AB ročník ročník ročník všichni všichni 7. AB 2. AB 1. stupeň 9. A všichni ročník 9. A

15 8.2. Projekty ZŠ Název akce: Recyklohraní Herbář Malujeme barvami země Slavnost slabikáře Jablíčkový den Absolventské práce Den čtenáře Den Země Noc s Andersenem 8.3. Zájmové kroužky Vybíjená Sportovní hry dívky Sportovní hry hoši Německý jazyk Anglický jazyk Časopis Školáček Psaní na PC účast: všichni 6. A všichni 1. A 1. stupeň 9. A 1. A všichni 1. stupeň ročník 1. stupeň, 8.4. Vědomostní soutěže a olympiády Pěvecká soutěž Scio testy z německého jazyka Malujeme barvami země Bible a my Zeměpis Biologie Český jazyk Anglický jazyk Pythagoriáda Recitační soutěž 8.5. Sportovní soutěže Celkové umístění v okresní AŠSK Velký florbal III D, III H Malý florbal III + IV, H+D Pohár rozhlasu III H+D Přespolní běh 1.+ Vybíjená 1. stupeň Triatlon Basketbal III H Sportovní setkání tří škol Nohejbal III H Mc Donalds Cup 1. stupeň Plavání 1. místo v republikovém kole 1. místo v kraji 2. místo v regionálním kolo 3. místo v okresním kole okresní kolo okresní kolo okresní kolo okresní kolo okresní kolo okresní kolo 2. místo z 38-mi škol 3. místo v kraji, 3. místo v okrese 1. místo v okrese + 2. místo v okrese 1. místo ve štafetě 4 x 60 m a hodu míčkem 2. místo ve skoku dalekém 1. místo v okrese v jednotlivcích 2. místo v okrese družstev 3. místo v okrese 2x 1. místo v jednotlivcích 2. místo v okrese 2. místo účast v okresním kole účast v okresním kole účast v okresním kole

16 8.6. Sportovní akce Lyžařský kurz Výuka plavání ročníku Návštěva Aquaparku Školní olympiáda 1. stupně Turnaj O pohár ministra školství ve florbalu Turnaj O pohár starostů regionu Podluží ve florbalu Volba sportovce a sportovkyně školy 8.7. Školní družina Ve školním roce 2011/2012 pracovala na ZŠ dvě oddělení školní družiny. První oddělení bylo určeno pro děti 1. třídy, druhé oddělení bylo určeno pro děti třídy. Školní družinu navštěvovalo celkem 60 dětí. V provozu byla i ranní družina (7:00 7:45) První oddělení ŠD Hřiště - celoroční hra zaměřená na různé pohybové aktivity (hry s míčem, cvičení na nářadí, různé druhy běhu, štafetové hry, cvičení s pomůckami, tanec atd.) Šlapanda Běhárna Skákanda Tančírna Míčovna Míčkovna Relax Herna Domino Dále se děti věnovaly činnostem, které vycházejí z ročních období Druhé oddělení ŠD Celoroční hra Indiánský rok ve školní družině Vyrábíme si papírový totem Volíme náčelníka kmene, název kmene, jména Vyrábíme a plníme úkoly pro celoroční hru Společné akce ŠD Masopust Výstava dýní Drakiáda Mikuláš a čerti

17 8.8. Mateřská škola Mateřská škola pracuje dle ŠVP Aby nám spolu bylo dobře a dle programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Podtémata tohoto programu a následně třídní vzdělávací programy korespondují s ročním obdobím, lidovými tradicemi naší obce a aktuálními událostmi světa kolem nás Uskutečněné akce MŠ: Informativní schůzka pro rodiče Loutkové divadelní představení Výuka angličtiny pro předškolní děti Výuka plavání pro předškolní děti Návštěva skákacího hradu Hodové veselení Týden knihoven (návštěva obecní knihovny) Hudební radovánky (pěvecké vystoupení p. Vojkůvky) Uspávání broučků (netradiční třídní schůzka se světýlkovým průvodem) Miskohraní (muzikoterapeutické seznámení s Tibetskými miskami) Návštěva ZOO Hodonín Papírové Vánoce (vánoční dílny pro rodiče a děti) Divadelní představení v DK Hodonín Vánoční besídka dětí na DPS (vystoupení pro seniory) Vánoční nadílka Logopedická depistáž Divadlo v MŠ Dětský karneval Komunikace s dítětem (prožitkový seminář pro rodiče) Divadelní představení Polepšená vrána Screening zraku dětí Návštěva předškoláků v Bongu Brno Den otevřených dveří Probouzení broučků (jarní příprava zahrady MŠ) Poznej svého psa (canisterapie) Kouzelnické představení Duo Waldini Divadelní představení S tetinami na zelenou Den matek (zahradní slavnost) Koncert v ZUŠ MŠ v přírodě Výlet do Dinoparku Vyškov Návštěva u hasičů Kouzelný kolotoč pohádek (divadelní představení, rozloučení s předškoláky) Focení tříd Školní akademie (vystoupení všech dětí) 9. Údaje o výsledcích inspekcí provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 neproběhla inspekční činnost ČŠI.

18 10. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření školy Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice byla zřízena jako příspěvková organizace obce Dolní Bojanovice. Škola v rámci svého rozpočtu hospodařila s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu a s příspěvkem od zřizovatele. Finanční prostředky jsou poskytovány a čerpány ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Rozpočty přidělené škole zabezpečily realizaci vzdělávacího programu školy. Přidělení a čerpání normativů na žáky bylo v souladu s platnými právními předpisy. Rozpočet na učebnice a pomůcky byl školou vyčerpán podle platných předpisů. Rozpočet přidělený zřizovatelem pokryl provoz školy. Ke dni byla provedena inventarizace majetku. Inventarizační a likvidační komise neshledaly během inventarizace žádné závažné nedostatky. Škola vede řádné doklady o zařazování prostředků do užívání i doklady o jejich vyřazování. Škola má zřízen FKSP a rezervní fond. Dne provedl finanční výbor obce Dolní Bojanovice veřejnosprávní kontrolu a interní audit organizace. Nebyly shledány žádné nedostatky či porušení zákonů, předpisů Stav materiálně technické oblasti Ve školním roce 2011/2012 bylo pořízeno 36 nových šatních skříněk pro žáky tak, aby již každý žák školy měl vlastní uzamykatelnou šatní skříňku. Z rozpočtu obce byly pořízeny do všech kmenových tříd nové pylonové tabule. Z rozpočtu projektu EU peníze školám bylo vybudováno 7 interaktivních stanovišť v odborných učebnách. Proběhlo zasíťování učitelských počítačů s počítači v odborných učebnách a centrální tiskárnou. Do budoucí 1. AB byl pořízen nový nábytek, nový nábytek byl instalován i do dvou tříd mateřské školy. V mateřské škole proběhly po vytopení třídy stavební práce a úpravy hrazené pojišťovnou, byly vymalovány nejpotřebnější úseky školy. Obec Dolní Bojanovice pořídila škole nový zahradní traktor na údržbu školního venkovního areálu.

19 Tabulka výnosů a nákladů k Hlavní činnost Doplň. čin. Celkem VÝNOSY Tržby z prodeje služeb , , ,57 z toho : LVVZ, ŠvP, příměstský tábor , ,00 úplata za vzdělávání ŠD, MŠ , ,00 stravné , , ,57 nájem bytů a prostor , ,00 půjčování lyží 6 500, ,00 Úroky peněžních ústavů , ,94 Ostatní výnosy , ,54 Dotace , ,00 z toho : příspěvek OÚ , ,00 příspěvek KÚ , ,00 Výnosy celkem HČ + DČ , , ,05 NÁKLADY Spotřeba materiálu , , ,44 z toho : všeobecný materiál , , ,23 čistící prostředky , , ,20 DDHM do , , ,00 učební pomůcky , ,10 potraviny , , ,91 Spotřeba energie : , , ,16 z toho : elektřina , , ,30 voda , , ,09 plyn , , ,77 Opravy a údržba , , ,00 Cestovné ,72 24, ,00 Služby , , ,31 Mzdové náklady , , ,00 z toho : platy , , ,00 zákonné odvody z mezd , , ,00 FKSP , , ,00 Mzdové náhrady , , ,00 Ostatní náklady , , ,14 Náklady celkem HČ + DČ , , ,05 Výsledek hospodaření (zisk) , ,99 0 Pozn.: Jelikož je škola příspěvkovou organizací a směrodatný je pro školu, jejího zřizovatele i krajský úřad rozpočet za kalendářní rok, tabulka výnosů, nákladů a výsledku hospodaření je zpracována za kalendářní rok 2011, nikoliv za školní rok 2011/2012.

20 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2011/2012 čerpala škola účelové dotace z těchto rozvojových programů: Školní vybavení pro žáky 1. ročníku ZŠ Podpora řešení specifických problémů RgŠ Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním. 12. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2011/2012 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Projekty financované z cizích zdrojů Od začala škola realizovat projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( EU peníze školám ). 14. Spolupráce s ostatními subjekty Školská rada Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Školská rada má 9 členů a zasedá dvakrát ročně. Složení Školské rady 2011/2002: za rodiče: Marcela Blažková, Mgr. Vlastimil Jansa, Miloslav Komosný (předseda ŠR) za pedagogický sbor Mgr. Aneta Ištvánková, Mgr. Marie Dvořáková, Hana Holečková za zřizovatele: Ing. Eva Rajchmanová, MUDr. Petr Jordan, Tomáš Bílík Sdružení rodičů, přátel a dětí školy (SRPDŠ) SRPDŠ pořádá plenární schůzky s rodiči, prostřednictvím předsedkyně a zástupců z jednotlivých tříd komunikuje s vedením školy. SRPDŠ přispívá žákům na akce pořádané školou, přispívá na materiální vybavení školy, zajišťuje školní ples. Předsedkyní sdružení je paní Lucie Lekavá Komise OÚ pro občanské záležitosti Tato komise má pod patronací každoroční vítání nových prvňáčků ve škole a slavnostní rozloučení s absolventy školy v obřadní síni obecního úřadu Média Škola má vlastní, pravidelně aktualizované webové stránky. O dění ve škole informuje ve čtvrtletním obecním zpravodaji a na veřejné nástěnce v centru obce. Největší projekty či akce jsou prezentovány v regionálním tisku. O dění ve škole informuje i žákovský časopis Školáček Školská poradenská zařízení Škola spolupracuje s pedagogicko psychologickými poradnami v Hodoníně, Kyjově, Břeclavi a se speciálně pedagogickými centry v Hodoníně, Kyjově a Brně. Další vzdělávání pedagogů se nejčastěji realizuje ve Středisku služeb školám Hodonín Odborová organizace Na škole odborová organizace nepůsobí.

21 15. Zhodnocení a závěr Úplnost a velikost školy Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice je úplná základní škola s kapacitou 540 žáků. Poskytuje vzdělání a výchovu žákům od 1. do 9. ročníku ZŠ v souladu se zřizovací listinou ze dne Od je škola právním subjektem. Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Dolní Bojanovice. Nachází se v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín. Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 60 dětí, školní jídelna s kapacitou 570 jídel a od roku 2004 i 4 třídy mateřské školy s celkovou kapacitou 110 dětí. V základní škole se ve školním roce 2011/2012 vzděláválo dle Školního vzdělávacího programu Vzdělávání, které baví. Základní školu navštěvovalo ve školním roce 2011/ žáků ve 12-ti třídách. Mateřskou školu navštěvovalo 102 dětí ve 4 třídách, školní družinu navštěvovalo 60 žáků ve dvou odděleních Vybavení školy Materiální a technické vybavení školy Školní budova byla postavena v roce 1984, v letech prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí: bylo provedeno nové zastřešení školy, zateplení fasády a výměna všech oken, byla kompletně zrekonstruována školní jídelna a mateřská škola. Byl vybudován běžecký ovál s umělým povrchem, doskočiště a víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem. V půdní vestavbě byly vybudovány další prostory. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem. Škola disponuje osmi učebnami s interaktivní tabulí. Ve všech třídách a kabinetech je připojení k internetu. V kabinetech a ve sborovně mají učitelé k dispozici počítač s připojením k internetu, školní síti a síťové tiskárně. V šatnách jsou žákům k dispozici šatní skříňky. Školní jídelna nabízí žákům kromě oběda i svačiny, žáci mají možnost zakoupit si mléčné výrobky. Žáci si mohou ve středu, čtvrtek a pátek vybrat oběd ze dvou jídel Prostorové vybavení školy Škola je umístěna v klidné části obce. V jedné budově se nachází základní škola se školní družinou, mateřská škola, školní jídelna a tělocvična. Součástí školy je venkovní areál s běžeckým oválem (200m), doskočištěm pro skok daleký, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, dětským hřištěm pro MŠ a ovocným sadem. Škola disponuje 12-ti kmenovými třídami, kabinety, sborovnou, kancelářemi pro vedení školy a ekonomky, osmi učebnami s interaktivní tabulí, pěti jazykovými učebnami, učebnou ICT, učebnami Ch+F, Př, Z, ČJ, Hv, Vv, náboženství, učebnou vaření, učebnou pro dílny a keramickou dílnou. Žáci 1. stupně mají k dispozici hernu, pro žáky 2. stupně jsou na chodbách k dispozici 2 pinkponkové stoly. Ve škole jsou dvě prostorná oddělení školní družiny, škola má vlastní kuchyň s jídelnou. V půdní vestavbě má škola k dispozici další prostory, které komerčně využívá Hygienické vybavení školy Sociální zařízení ZŠ prošlo v červenci a srpnu 2009 kompletní rekonstrukcí. V přízemí, 1. a 2. patře i u tělocvičny jsou umístěna WC pro chlapce, děvčata a zaměstnance školy. Ve všech uvedených prostorách jsou k dispozici umyvadla, jejichž počet splňuje platnou hygienickou vyhlášku. Umyvadla s osoušeči se nacházejí rovněž před jídelnou. Všechna hygienická zařízení jsou vybavena zásobníky tekutého mýdla s náplní a elektrickými osoušeči rukou. V pavilonu tělocvičny jsou k dispozici oddělené šatny pro chlapce a dívky se sprchami a WC, kabinet TV má vlastní WC se sprchou. Škola disponuje v každém podlaží jedním WC pro vozíčkáře.

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Dolní Bojanovice září 2011 Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení 4. Zápis a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2015/2016 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2007 Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Základní škola Vitějovice, okres Prachatice 384 27 Vitějovice 12 ========================================================================== e-mail: skola@zsvitejovice.cz reditel@zsvitejovice.cz tel. 388328721

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Dolní Bojanovice září 2015 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení školy 4. Údaje o zápisu a o přijetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více