Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Dolní Bojanovice září 2012

2 Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení školy 4. Zápis a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Výsledky inspekcí provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových programů 12. Zapojení školy do celoživotního učení 13. Projekty financované z cizích zdrojů 14. Spolupráce školy s ostatními subjekty 15. Zhodnocení a závěr 16. Schválení výroční zprávy 17. Seznámení s výroční zprávou

3 1. Základní údaje o škole Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, Název školy: Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, Školní 195, Dolní Bojanovice Charakteristika školy: úplná základní škola, jež poskytuje v souladu se zřizovací listinou ze dne vzdělávání a výchovu žákům od 1. do 9. ročníku ZŠ. Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Krédo školy: Tvořivý učitel aktivní žák spokojený rodič. Kapacita ZŠ: Kapacita MŠ: Kapacita ŠD: Kapacita ŠJ: 540 žáků 110 dětí 60 žáků 570 jídel Právní forma: příspěvková organizace, v právní subjektivitě od Školská rada: SRPDŠ: zřízena , předseda Miloslav Komosný předsedkyně Lucie Lekavá IČ školy: IZO subjektu: RED IZO: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Martin Maňas ředitel školy zástupkyně ředitele ZŠ kancelář školy výchovný poradce školní družina mateřská škola školní jídelna Zřizovatel: Obec Dolní Bojanovice Adresa zřizovatele: OÚ Dolní Bojanovice, Hlavní 383, Dolní Bojanovice Kontakt zřizovatele: ,

4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1. Základní škola Základní škola poskytuje základní vzdělávání. Škola v uvedeném školním roce vzdělávala dle Školního vzdělávacího programu Vzdělávání, které baví, č.j. 375/ Počet tříd, žáků a průměr žáků na třídu v ZŠ (k ) Třída: Počet žáků na začátku Počet žáků na konci Průměrný počet žáků školního roku školního roku na třídu 1.A A B A B A A Celkem 1. stupeň A A B A A Celkem ,8 Celkem škola , Vyučované volitelné předměty Z nabídky volitelných předmětů si žáci či jejich zákonní zástupci vybrali následující: 6. ročník: Konverzace v anglickém jazyce (2 hodiny týdně) Mediální výchova, 1. skupina (1 hodina týdně) Sportovní hry, 2. skupina (1 hodina týdně) 7. ročník: Konverzace v anglickém jazyce (1 hodina týdně) Počítačové praktikum (1 hodina týdně) 8. ročník: Počítačové praktikum (1 hodina týdně) Psaní na PC (1 hodina týdně) 9. ročník: Psaní na PC (1 hodina týdně) Mediální výchova, 1. skupina (1 hodina týdně) Etická výchova, 2. skupina (1 hodina týdně) Vyučované nepovinné předměty V 1. až 9. ročníku probíhala výuka nepovinného předmětu Náboženství.

5 2.2. Mateřská škola Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu Aby nám spolu bylo dobře Počet tříd, dětí a průměr počtu dětí na třídu v MŠ (k ) Školní rok 2011/2012 Počet tříd Počet dětí Průměrný počet dětí na třídu MŠ , Školní družina Školní družina je součástí školy a poskytuje zájmové vzdělávání Počet oddělení, žáků a průměr počtu žáků na oddělení ve školní družině (k ) Školní rok 2011/2012 Počet oddělení Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu ŠD

6 3. Personální zabezpečení školy (k ) 3.1. Přehled pedagogických pracovníků a jejich funkcí: Vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Martin Maňas Zástupkyně ředitele pro ZŠ: Mgr. Miroslava Zmrzlíková Zástupkyně ředitele pro MŠ: Bc. Olga Esterková Školní funkce: Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátoři ŠVP: Mgr. Ivana Kramářová, Mgr. Aneta Ištvánková Metodik ICT: Mgr. Libor Vychodil Školní metodik prevence: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátor PR: Mgr. Ivana Kramářová Koordinátor EVVO: Mgr. Pavla Šmachová Školní speciální pedagog: Mgr. Eva Králíková Vedoucí metodického sdružení 1. stupně: Mgr. Aneta Ištvánková Vedoucí předmětové komise jazyků: Mgr. Martin Maňas Vedoucí předmětové komise přírodních věd: Mgr. Miroslava Zmrzlíková Vedoucí předmětové komise výchov: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátor kulturních a sběrových akcí: Mgr. Blanka Kouřilová Asistentky pedagoga: Marta Jašková, Vladimíra Pavková Školní časopis: Mgr. Alena Tlachová PC fotoarchív: Mgr. Blanka Kouřilová Školní bufet: Vladimíra Pavková Technik BOZP: Hana Holečková Technik PO: Luděk Ujčík Zdravotníci: M. Jašková (1. stupeň), Mgr. B. Kouřilová (), R. Komlošová (MŠ) Třídní učitelé ZŠ: 1.A Mgr. Marta Čížková 5.A Mgr. Alena Zemanová 2.A Mgr. Aneta Ištvánková 6.A Mgr. Libor Vychodil 2.B Mgr. Marie Janošková 7.A Mgr. Ivana Kramářová 3.A Mgr. Eva Králíková 7.B Mgr. Marie Dvořáková 3.B Mgr. Magda Svobodová 8.A Mgr. Pavla Šmachová 4.A Mgr. BcA. Ludmila Klubusová 9.A Mgr. Tibor Zmrzlík Netřídní učitelé ZŠ: Ivana Dokoupilová, Mgr. Blanka Kouřilová, Mgr. Dagmar Lovecká, Mgr. Vítězslav Navrátil, Mgr. Alena Tlachová, Mgr. Božena Bolfíková Vychovatelky školní družiny: Marta Jašková, Vladimíra Pavková Učitelky MŠ: třída Berušky Blanka Andrýsková, Hana Holečková třída Motýlci Ivana Kolibová třída Světlušky Bc. Olga Esterková, Zlatuše Šefčíková třída Včeličky Růžena Komlošová, Mgr. Hana Scholtzová (do )

7 3.2. Přehled nepedagogických pracovníků a jejich funkcí Ekonomický úsek Mzdová účetní, personalistka: Jarmila Křížová Finanční a majetková účetní, inventarizace: Ludmila Janečková Provozní úsek Školník, správce venkovního areálu, požární preventista: Luděk Ujčík Uklízečky ZŠ: Marie Kovaříková, Jana Labská, Marta Makuderová, Blažena Najvárková, Štěpánka Šebestová Uklízečky MŠ: Marie Mrkvová, Dana Návarová Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP a PO: Ing. Jaroslav Slavík, externí pracovník Školní jídelna Vedoucí školní jídelny: Irena Šindarová Hlavní kuchařka: Jiřina Vaculíková Kuchařky: Marie Jarošková, Anna Kašníková, Věra Kosíková, Marie Mísařová, Jarmila Němcová, Lenka Selucká 3.3. Počet zaměstnanců školy Počet pedagogických pracovníků ZŠ: 21 Počet pedagogických pracovníků ŠD: 2 Počet pedagogických pracovníků MŠ: 7 Počet nepedagogických pracovníků školy: 18, z toho školní jídelna 8, provozní úsek 10 Počet pracovníků školy na mateřské či rodičovské dovolené: 2 Počet pracovníků uvolněných pro výkon veřejné funkce: 1 Celkem: 51 (30 pedagogických, 18 nepedagogických, 3 ostatní).

8 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků k povinné školní docházce a k předškolnímu vzdělávání 4.1. Zápis do základní školy Datum zápisu: Počet žáků u zápisu: 49 Počet přijatých žáků: 35 Z toho nastoupilo: 34 Počet odkladů: Zápis do mateřské školy Datum zápisu: Počet dětí u zápisu: 64 Počet přijatých dětí: 34 Počet nepřijatých dětí: 30

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (stav k ) 5.1. Hodnocení prospěchu Třída počet žáků Průměrná známka na prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho opakují vysvědčení 1.A 26 1, A. 17 1, B 17 1, A 16 1, B 15 1, A 21 1, A 27 1, stupeň 139 1, celkem 6.A 30 1, A 21 1, B 18 1, A 23 1, A 27 1, celkem 119 1, Škola celkem 258 1, Hodnocení absence Třída Celkem zameškaných Průměr na žáka Počet omluvených Průměr na žáka Počet neomluvených Průměr na žáka hodin hodin hodin 1.A A B A B A A stupeň celkem 6.A A B A ,87 9.A , ,5 0 0 celkem , ,8 43 0,36 Škola celkem ,8 43 0,17

10 5.3. Hodnocení chování Stupeň chování počet 1.pololetí/2. pololetí 2 0/0 3 0/ Kázeňská a výchovná opatření Druh opatření počet 1. pololetí / 2. pololetí Napomenutí TU 14/8 Důtka TU 3/3 Důtka ŘŠ 0/2 Pochvala TU 16/45 Pochvala ŘŠ 10/ Testování žáků Ve školním roce 2011/2012 škola testovala žáky v těchto ročnících a předmětech či oblastech: 3. ročník: Čj, M, Aj, Člověk a jeho svět, klíčové kompetence 5. ročník: Čj, M, Aj, obecné studijní předpoklady, celoplošné testování MŠMT (Čj, M, Aj) 7. ročník: Čj, M, Aj, obecné studijní předpoklady 9. ročník: Čj, M, Aj/Nj, obecné studijní předpoklady, klíčové kompetence, informační gramotnost, celoplošné testování MŠMT (Čj, M, Aj/Nj).

11 5.6. Údaje o přijímacím řízení na střední školy Obory Počty žáků maturitní/ z toho gymnázium/z toho umělecký obor 21/3/1 Učební/z toho žáků vycházejících z 8. ročníku 7/1 Žák Název školy Obor M/U (maturitní/učební) 1 Střední škola polytechnická Brno Podlahář učební obor 2 Gymnázium Břeclav Všeobecné maturitní obor 3 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Strojní mechanik učební obor Beneše a střední odborné učiliště Břeclav 4 Střední odborná škola a Střední odborné Automechanik učební obor učiliště automobilní Kyjov 5 Střední škola průmyslová a umělecká Technické lyceum maturitní obor Hodonín 6 Cyrilometodějské gymnázium a střední Předškolní a mimoškolní maturitní obor pedagogická škola Brno činnost 7 Gymnázium a střední pedagogická škola Předškolní a mimoškolní maturitní obor Přerov pedagogika 8 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Strojní mechanik učební obor Beneše a střední odborné učiliště Břeclav 9 Odborné učiliště a praktická škola Brno Knihařské práce Brno učební obor 10 Střední škola průmyslová a umělecká Technické Lyceum maturitní obor Hodonín 11 Stojanovo gymnázium Velehrad Všeobecné maturitní obor 12 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná Laboratorní asistent maturitní obor škola zdravotnická Brno 13 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Elektrotechnika maturitní obor Beneše a střední odborné učiliště Břeclav 14 Gymnázium Hodonín Všeobecné maturitní obor 15 Střední škola průmyslová Stavebnictví maturitní obor a umělecká Hodonín 16 Integrovaná střední škola Hodonín Mechanik - seřizovač maturitní obor 17 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Strojní mechanik učební obor Beneše a střední odborné učiliště Břeclav 18 Konzervatoř Brno Hudba maturitní obor 19 Integrovaná střední škola Hodonín Kadeřník učební obor 20 Střední odborná škola oděvní a střední Grafický design maturitní obor odborné učiliště Strážnice 21 Střední odborná škola Strážnice Technické lyceum maturitní obor 22 Integrovaná střední škola Hodonín Tesař učební obor 23 Obchodní akademie Hodonín Ekonomické lyceum maturitní obor 24 Střední odborná škola zdravotnická Sociální péče maturitní obor a sociální Kyjov 25 Obchodní akademie Hodonín Ekonomické lyceum maturitní obor 26 Střední průmyslová škola Břeclav Strojírenství maturitní obor 27 Obchodní akademie Hodonín Ekonomické lyceum maturitní obor 28 Střední škola průmyslová Hodonín Technické lyceum maturitní obor

12 6. Prevence sociálně patologických jevů 6.1. Zabezpečení prevence sociálně patologických jevů Na škole působí výchovná poradkyně, která je zároveň školní metodičkou prevence. Škola má každoročně vypracován Minimální preventivní program, který je na konci roku vyhodnocován Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně-pedagogickým centrem Škola evidovala 39 žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP nebo v SPC. Dva žáci byli integrovaní a byl pro ně zpracován IVP, 3 žáci měli vypracován IVP bez integrace, 1 žák byl hodnocen slovně (z matematiky). Na vyšetření do PPP nebo do SPC bylo ve školním roce 2011/2012 posláno 15 žáků Protidrogová prevence Cílem je především zvýšení odolnosti dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům, snížení rizik a vlivů, které narušují společenský vývoj dětí a jejich zdraví. Na škole probíhá protidrogová prevence podle Minimálního preventivního programu (MPP). Během měsíce září byli zákonní zástupci žáků šestých tříd seznámeni s prevencí školy v oblasti zneužívání návykových látek. Svým podpisem potvrdili souhlas či nesouhlas nezletilého žáka školy s orientačním testováním žáka na přítomnost omamných a psychotropních látek (OPL). Ke zlepšení klimatu třídy jsou prováděny v každé třídě sociogramy, které mapují vztahy žáků ve třídě, zájem o výuku, jasnost pravidel, podpora učitele žákům. To vše vede k efektivnímu školnímu prostředí Problémoví žáci, kázeňské a výchovné prohřešky Jeden žák v 8. ročníku měl větší počet neomluvených hodin. Se zákonným zástupcem tohoto žáka bylo jednáno, neomluvené hodiny byly hlášeny na orgán sociálně právní ochrany dítěte. Rodič se školou spolupracoval, na jednání se vždy dostavil a projevoval snahu na vyřešení problému. Vážnější kázeňské prohřešky byly řešeny se zákonnými zástupci žáků na výchovné komisi a po projednání v pedagogické radě byla přijímána výchovná opatření Uskutečněné akce k prevenci sociálně patologických jevů Veletrh vzdělávání vycházející žáci IPS ÚP Hodonín vycházející žáci Schůzka s rodiči vycházejících žáků rodiče Pracovní setkání školních metodiků prevence ŠMP Gastroden Bzenec vycházející žáci Technické lyceum Strážnice vycházející žáci prosinec 2011 Sbírka na dvě adoptované děti z Indie ročník březen Beseda Výživa dětí ročník duben Adopce na dálku, Pomozte dětem ročník OS Hodonín - účast na soudním procesu vycházející žáci K centrum Hodonín vycházející žáci průběžně Kapka prevence 3. AB průběžně Dny otevřených dveří jednotlivých škol vycházející žáci průběžně zástupci středních škol náboráři průběžně netradiční rodičovské schůzky 7. AB průběžně schůzky Školního parlamentu zástupci žáků, ředitel školy průběžně schránka důvěry pro všechny žáky školy průběžně sociogramy ročník

13 7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 7.1. Pedagogičtí pracovníci ZŠ Název školení Počet zúčastněných Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 2 Aktuální stav školské legislativy 1 Software Activ Inspire 5 Multikulturní výchova pro učitele ZŠ 2 Chemická legislativa ve školní praxi 1 Tvorba a využití didaktických textů v chemii 1 Pedagogická intervence v hodinách chemie 1 Práce s pohádkou na 1. stupni ZŠ 1 Vítejte u nás 1 Čtenářská gramotnost klíč k úspěchu 1 Výuka AJ na 1. stupni ZŠ 1 Rozvoj čtenářské gramotnosti 1 Poselství Vánoc 1 Poselství Velikonoc 1 Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky 3 Periodické školení BOZP a PO Pedagogičtí pracovníci MŠ Název školení Počet zúčastněných Individualizace předškolního vzdělávání 1 Evaluace v MŠ 1 Co nám říká písmo (1. část) 1 BOZP a PO 1 Současné dítě v MŠ a kořeny vzniku sociálněpatologických 1 jevů Co nám říká písmo (2. část) 1 Rozvíjení smyslového vnímání u dětí jako 2 prevence SPU 7a 7x o alergii a astmatu 1 Devět životních stylů mládeže 1 Kooperativní činnosti v MŠ 1 Právní poradna pro ředitelky MŠ 1 Mluvíme, mluvíme a nějak to nefunguje 2 Komunikace s dítětem 9 Periodické školení BOZP a PO Nepedagogičtí pracovníci Název školení Počet zúčastněných Program VEMA (mzdy) 1 DPH 1 Spotřební koš ve školním stravování 1 FKSP 1 Roční zúčtování daně 1 Zákoník práce 1 Účetnictví příspěvkových organizací 1 Periodické školení BOZP a PO 18

14 8. Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti 8.1. Akce ZŠ Název akce: Slavnostní přivítání prvňáčků Patronát nad prvňáčky Výstava dýní Sběr papíru Podzimní výstava v KD Drakiáda Kapka prevence Divadlo Radost v Brně Veletrh vzdělávání Hodonín Gastroden Bzenec K-centrum Hodonín Exkurze do knihovny v Hodoníně Návštěva místní knihovny Netradiční rodičák Čertovské harašení Vánoční skanzen ve Strážnici Víkendovka Výstava trofejí v Kyjově Ježíškovy dílny Úřad práce Hodonín Koncert skupiny Mbunda Afrika Ples školy Polonéza žáků Školní volby Masopust Beseda se spisovatelkou I. Březinovou Přednáška o výživě Návštěva velikonoční výstavy Návštěva OÚ Dolní Bojanovice Návštěva Slovácké chalupy Dopravní hřiště Škola v přírodě Ozdravný pobyt v Itálii Ukázka dravých ptáků Focení tříd Přírodovědná exkurze Exkurze na statek Den dětí Bláznivý týden Návštěva Okresního soudu Školní akademie Prázdninový příměstský tábor Slavnostní rozloučení s 9. A na OÚ účast: 1. AB, rodiče 1. A, 9. A 1. stupeň všichni všichni 1. stupeň 3. ročník všichni 9. A 9. A 9. A 6. A, 7. AB 9. A 7. AB, 1. A 1. stupeň 1. stupeň 5. A veřejnost 9. A všichni veřejnost 9. A ŠD všichni 6. A, 3. AB 2. AB ročník ročník ročník všichni všichni 7. AB 2. AB 1. stupeň 9. A všichni ročník 9. A

15 8.2. Projekty ZŠ Název akce: Recyklohraní Herbář Malujeme barvami země Slavnost slabikáře Jablíčkový den Absolventské práce Den čtenáře Den Země Noc s Andersenem 8.3. Zájmové kroužky Vybíjená Sportovní hry dívky Sportovní hry hoši Německý jazyk Anglický jazyk Časopis Školáček Psaní na PC účast: všichni 6. A všichni 1. A 1. stupeň 9. A 1. A všichni 1. stupeň ročník 1. stupeň, 8.4. Vědomostní soutěže a olympiády Pěvecká soutěž Scio testy z německého jazyka Malujeme barvami země Bible a my Zeměpis Biologie Český jazyk Anglický jazyk Pythagoriáda Recitační soutěž 8.5. Sportovní soutěže Celkové umístění v okresní AŠSK Velký florbal III D, III H Malý florbal III + IV, H+D Pohár rozhlasu III H+D Přespolní běh 1.+ Vybíjená 1. stupeň Triatlon Basketbal III H Sportovní setkání tří škol Nohejbal III H Mc Donalds Cup 1. stupeň Plavání 1. místo v republikovém kole 1. místo v kraji 2. místo v regionálním kolo 3. místo v okresním kole okresní kolo okresní kolo okresní kolo okresní kolo okresní kolo okresní kolo 2. místo z 38-mi škol 3. místo v kraji, 3. místo v okrese 1. místo v okrese + 2. místo v okrese 1. místo ve štafetě 4 x 60 m a hodu míčkem 2. místo ve skoku dalekém 1. místo v okrese v jednotlivcích 2. místo v okrese družstev 3. místo v okrese 2x 1. místo v jednotlivcích 2. místo v okrese 2. místo účast v okresním kole účast v okresním kole účast v okresním kole

16 8.6. Sportovní akce Lyžařský kurz Výuka plavání ročníku Návštěva Aquaparku Školní olympiáda 1. stupně Turnaj O pohár ministra školství ve florbalu Turnaj O pohár starostů regionu Podluží ve florbalu Volba sportovce a sportovkyně školy 8.7. Školní družina Ve školním roce 2011/2012 pracovala na ZŠ dvě oddělení školní družiny. První oddělení bylo určeno pro děti 1. třídy, druhé oddělení bylo určeno pro děti třídy. Školní družinu navštěvovalo celkem 60 dětí. V provozu byla i ranní družina (7:00 7:45) První oddělení ŠD Hřiště - celoroční hra zaměřená na různé pohybové aktivity (hry s míčem, cvičení na nářadí, různé druhy běhu, štafetové hry, cvičení s pomůckami, tanec atd.) Šlapanda Běhárna Skákanda Tančírna Míčovna Míčkovna Relax Herna Domino Dále se děti věnovaly činnostem, které vycházejí z ročních období Druhé oddělení ŠD Celoroční hra Indiánský rok ve školní družině Vyrábíme si papírový totem Volíme náčelníka kmene, název kmene, jména Vyrábíme a plníme úkoly pro celoroční hru Společné akce ŠD Masopust Výstava dýní Drakiáda Mikuláš a čerti

17 8.8. Mateřská škola Mateřská škola pracuje dle ŠVP Aby nám spolu bylo dobře a dle programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Podtémata tohoto programu a následně třídní vzdělávací programy korespondují s ročním obdobím, lidovými tradicemi naší obce a aktuálními událostmi světa kolem nás Uskutečněné akce MŠ: Informativní schůzka pro rodiče Loutkové divadelní představení Výuka angličtiny pro předškolní děti Výuka plavání pro předškolní děti Návštěva skákacího hradu Hodové veselení Týden knihoven (návštěva obecní knihovny) Hudební radovánky (pěvecké vystoupení p. Vojkůvky) Uspávání broučků (netradiční třídní schůzka se světýlkovým průvodem) Miskohraní (muzikoterapeutické seznámení s Tibetskými miskami) Návštěva ZOO Hodonín Papírové Vánoce (vánoční dílny pro rodiče a děti) Divadelní představení v DK Hodonín Vánoční besídka dětí na DPS (vystoupení pro seniory) Vánoční nadílka Logopedická depistáž Divadlo v MŠ Dětský karneval Komunikace s dítětem (prožitkový seminář pro rodiče) Divadelní představení Polepšená vrána Screening zraku dětí Návštěva předškoláků v Bongu Brno Den otevřených dveří Probouzení broučků (jarní příprava zahrady MŠ) Poznej svého psa (canisterapie) Kouzelnické představení Duo Waldini Divadelní představení S tetinami na zelenou Den matek (zahradní slavnost) Koncert v ZUŠ MŠ v přírodě Výlet do Dinoparku Vyškov Návštěva u hasičů Kouzelný kolotoč pohádek (divadelní představení, rozloučení s předškoláky) Focení tříd Školní akademie (vystoupení všech dětí) 9. Údaje o výsledcích inspekcí provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 neproběhla inspekční činnost ČŠI.

18 10. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření školy Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice byla zřízena jako příspěvková organizace obce Dolní Bojanovice. Škola v rámci svého rozpočtu hospodařila s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu a s příspěvkem od zřizovatele. Finanční prostředky jsou poskytovány a čerpány ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Rozpočty přidělené škole zabezpečily realizaci vzdělávacího programu školy. Přidělení a čerpání normativů na žáky bylo v souladu s platnými právními předpisy. Rozpočet na učebnice a pomůcky byl školou vyčerpán podle platných předpisů. Rozpočet přidělený zřizovatelem pokryl provoz školy. Ke dni byla provedena inventarizace majetku. Inventarizační a likvidační komise neshledaly během inventarizace žádné závažné nedostatky. Škola vede řádné doklady o zařazování prostředků do užívání i doklady o jejich vyřazování. Škola má zřízen FKSP a rezervní fond. Dne provedl finanční výbor obce Dolní Bojanovice veřejnosprávní kontrolu a interní audit organizace. Nebyly shledány žádné nedostatky či porušení zákonů, předpisů Stav materiálně technické oblasti Ve školním roce 2011/2012 bylo pořízeno 36 nových šatních skříněk pro žáky tak, aby již každý žák školy měl vlastní uzamykatelnou šatní skříňku. Z rozpočtu obce byly pořízeny do všech kmenových tříd nové pylonové tabule. Z rozpočtu projektu EU peníze školám bylo vybudováno 7 interaktivních stanovišť v odborných učebnách. Proběhlo zasíťování učitelských počítačů s počítači v odborných učebnách a centrální tiskárnou. Do budoucí 1. AB byl pořízen nový nábytek, nový nábytek byl instalován i do dvou tříd mateřské školy. V mateřské škole proběhly po vytopení třídy stavební práce a úpravy hrazené pojišťovnou, byly vymalovány nejpotřebnější úseky školy. Obec Dolní Bojanovice pořídila škole nový zahradní traktor na údržbu školního venkovního areálu.

19 Tabulka výnosů a nákladů k Hlavní činnost Doplň. čin. Celkem VÝNOSY Tržby z prodeje služeb , , ,57 z toho : LVVZ, ŠvP, příměstský tábor , ,00 úplata za vzdělávání ŠD, MŠ , ,00 stravné , , ,57 nájem bytů a prostor , ,00 půjčování lyží 6 500, ,00 Úroky peněžních ústavů , ,94 Ostatní výnosy , ,54 Dotace , ,00 z toho : příspěvek OÚ , ,00 příspěvek KÚ , ,00 Výnosy celkem HČ + DČ , , ,05 NÁKLADY Spotřeba materiálu , , ,44 z toho : všeobecný materiál , , ,23 čistící prostředky , , ,20 DDHM do , , ,00 učební pomůcky , ,10 potraviny , , ,91 Spotřeba energie : , , ,16 z toho : elektřina , , ,30 voda , , ,09 plyn , , ,77 Opravy a údržba , , ,00 Cestovné ,72 24, ,00 Služby , , ,31 Mzdové náklady , , ,00 z toho : platy , , ,00 zákonné odvody z mezd , , ,00 FKSP , , ,00 Mzdové náhrady , , ,00 Ostatní náklady , , ,14 Náklady celkem HČ + DČ , , ,05 Výsledek hospodaření (zisk) , ,99 0 Pozn.: Jelikož je škola příspěvkovou organizací a směrodatný je pro školu, jejího zřizovatele i krajský úřad rozpočet za kalendářní rok, tabulka výnosů, nákladů a výsledku hospodaření je zpracována za kalendářní rok 2011, nikoliv za školní rok 2011/2012.

20 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2011/2012 čerpala škola účelové dotace z těchto rozvojových programů: Školní vybavení pro žáky 1. ročníku ZŠ Podpora řešení specifických problémů RgŠ Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním. 12. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2011/2012 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Projekty financované z cizích zdrojů Od začala škola realizovat projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( EU peníze školám ). 14. Spolupráce s ostatními subjekty Školská rada Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Školská rada má 9 členů a zasedá dvakrát ročně. Složení Školské rady 2011/2002: za rodiče: Marcela Blažková, Mgr. Vlastimil Jansa, Miloslav Komosný (předseda ŠR) za pedagogický sbor Mgr. Aneta Ištvánková, Mgr. Marie Dvořáková, Hana Holečková za zřizovatele: Ing. Eva Rajchmanová, MUDr. Petr Jordan, Tomáš Bílík Sdružení rodičů, přátel a dětí školy (SRPDŠ) SRPDŠ pořádá plenární schůzky s rodiči, prostřednictvím předsedkyně a zástupců z jednotlivých tříd komunikuje s vedením školy. SRPDŠ přispívá žákům na akce pořádané školou, přispívá na materiální vybavení školy, zajišťuje školní ples. Předsedkyní sdružení je paní Lucie Lekavá Komise OÚ pro občanské záležitosti Tato komise má pod patronací každoroční vítání nových prvňáčků ve škole a slavnostní rozloučení s absolventy školy v obřadní síni obecního úřadu Média Škola má vlastní, pravidelně aktualizované webové stránky. O dění ve škole informuje ve čtvrtletním obecním zpravodaji a na veřejné nástěnce v centru obce. Největší projekty či akce jsou prezentovány v regionálním tisku. O dění ve škole informuje i žákovský časopis Školáček Školská poradenská zařízení Škola spolupracuje s pedagogicko psychologickými poradnami v Hodoníně, Kyjově, Břeclavi a se speciálně pedagogickými centry v Hodoníně, Kyjově a Brně. Další vzdělávání pedagogů se nejčastěji realizuje ve Středisku služeb školám Hodonín Odborová organizace Na škole odborová organizace nepůsobí.

21 15. Zhodnocení a závěr Úplnost a velikost školy Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice je úplná základní škola s kapacitou 540 žáků. Poskytuje vzdělání a výchovu žákům od 1. do 9. ročníku ZŠ v souladu se zřizovací listinou ze dne Od je škola právním subjektem. Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Dolní Bojanovice. Nachází se v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín. Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 60 dětí, školní jídelna s kapacitou 570 jídel a od roku 2004 i 4 třídy mateřské školy s celkovou kapacitou 110 dětí. V základní škole se ve školním roce 2011/2012 vzděláválo dle Školního vzdělávacího programu Vzdělávání, které baví. Základní školu navštěvovalo ve školním roce 2011/ žáků ve 12-ti třídách. Mateřskou školu navštěvovalo 102 dětí ve 4 třídách, školní družinu navštěvovalo 60 žáků ve dvou odděleních Vybavení školy Materiální a technické vybavení školy Školní budova byla postavena v roce 1984, v letech prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí: bylo provedeno nové zastřešení školy, zateplení fasády a výměna všech oken, byla kompletně zrekonstruována školní jídelna a mateřská škola. Byl vybudován běžecký ovál s umělým povrchem, doskočiště a víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem. V půdní vestavbě byly vybudovány další prostory. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem. Škola disponuje osmi učebnami s interaktivní tabulí. Ve všech třídách a kabinetech je připojení k internetu. V kabinetech a ve sborovně mají učitelé k dispozici počítač s připojením k internetu, školní síti a síťové tiskárně. V šatnách jsou žákům k dispozici šatní skříňky. Školní jídelna nabízí žákům kromě oběda i svačiny, žáci mají možnost zakoupit si mléčné výrobky. Žáci si mohou ve středu, čtvrtek a pátek vybrat oběd ze dvou jídel Prostorové vybavení školy Škola je umístěna v klidné části obce. V jedné budově se nachází základní škola se školní družinou, mateřská škola, školní jídelna a tělocvična. Součástí školy je venkovní areál s běžeckým oválem (200m), doskočištěm pro skok daleký, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, dětským hřištěm pro MŠ a ovocným sadem. Škola disponuje 12-ti kmenovými třídami, kabinety, sborovnou, kancelářemi pro vedení školy a ekonomky, osmi učebnami s interaktivní tabulí, pěti jazykovými učebnami, učebnou ICT, učebnami Ch+F, Př, Z, ČJ, Hv, Vv, náboženství, učebnou vaření, učebnou pro dílny a keramickou dílnou. Žáci 1. stupně mají k dispozici hernu, pro žáky 2. stupně jsou na chodbách k dispozici 2 pinkponkové stoly. Ve škole jsou dvě prostorná oddělení školní družiny, škola má vlastní kuchyň s jídelnou. V půdní vestavbě má škola k dispozici další prostory, které komerčně využívá Hygienické vybavení školy Sociální zařízení ZŠ prošlo v červenci a srpnu 2009 kompletní rekonstrukcí. V přízemí, 1. a 2. patře i u tělocvičny jsou umístěna WC pro chlapce, děvčata a zaměstnance školy. Ve všech uvedených prostorách jsou k dispozici umyvadla, jejichž počet splňuje platnou hygienickou vyhlášku. Umyvadla s osoušeči se nacházejí rovněž před jídelnou. Všechna hygienická zařízení jsou vybavena zásobníky tekutého mýdla s náplní a elektrickými osoušeči rukou. V pavilonu tělocvičny jsou k dispozici oddělené šatny pro chlapce a dívky se sprchami a WC, kabinet TV má vlastní WC se sprchou. Škola disponuje v každém podlaží jedním WC pro vozíčkáře.

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015 Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015 Dolní Bojanovice září 2014 1. Dlouhodobé cíle školy Naplňovat krédo školy Tvořivý učitel aktivní žák spokojený rodič Vytvářet pohodové školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 / 2013 Dolany, červenec 2013 Obsah

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2010/2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 10. 9. 2012 výroční zpráva byla schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková Výroční zpráva Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk 2012 2013 Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

1. Základní charakteristika školy

1. Základní charakteristika školy 1. Základní charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Adresa školy Kostelec u Holešova č. 191, 768 43, okr. Kroměříž IČ 708 427 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více